Overzicht aanpassingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht aanpassingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2010"

Transcriptie

1 Overzicht aanpassingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2010 In dit overzicht vindt u de aanpassingen in de ONVZ Basisfit Internationaal, de Reglementen en de aanvullende verzekeringen Internationaal. Er zijn ook tekstuele wijzigingen doorgevoerd, maar deze ziet u in dit overzicht niet terug. De gehele polisvoorwaarden en Reglementen vindt u op Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur of bel ons Service Center via 00 31(0) Wij staan u graag te woord. Inhoudsopgave Wijzigingen in de Algemene bepalingen... 2 Wijzigingen in de ONVZ Basisfit Internationaal Deel B (Omvang Dekking).. 2 Wijzigingen in het ONVZ Reglement Hulpmiddelen 3 Wijzigingen in het ONVZ Reglement Farmaceutische Zorg. 5 Wijzigingen in de ONVZ Extrafit Internationaal Deel B (Omvang Dekking).. 5 Deel C (Zorgdiensten). 6 Wijzigingen in de ONVZ Benfit Internationaal Deel B (Omvang Dekking).. 6 Deel C (Zorgdiensten).. 7 Wijzigingen in de ONVZ Optifit Internationaal Deel B (Omvang Dekking).. 7 Deel C (Zorgdiensten). 8 Wijzigingen in de ONVZ Topfit Internationaal Deel B (Omvang Dekking).. 9 Deel C (Zorgdiensten).. 9 1

2 Wijzigingen in de Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Het begrip IVF is geschrapt. Dit is nu uitgebreid omschreven in deel B (Omvang Dekking) van de ONVZ Basisfit Internationaal. Artikel 3 Verplichting van de verzekerde Lid 2: een nota dient dusdanig gespecificeerd te zijn, dat zonder verdere navraag kan worden gezien tot welke vergoeding ONVZ is gehouden. Verder kan ONVZ verzoeken om een vertaling, indien de nota in een andere taal is opgesteld dan de genoemde talen. Verzoek kan gericht zijn tot verzekerde, of eventueel een vertaalbureau. De kosten van de vertaling blijven wel voor rekening van de verzekerde. Artikel 4 Verzwijging/Fraude Mogelijke gevolgen bij fraude worden genoemd o.a. dat ONVZ aangifte kan doen bij de politie. Artikel 5 Betalingsverplichtingen Lid 7: in geval van wanbetaling bij kwartaal-, halfjaar- of jaarbetaling, wordt de termijn omgezet naar maandbetaling. Artikel 8 Begin en einde van de (aanvullende) verzekering(en) Lid 1: verlenging van de verzekering vindt niet meer stilzwijgend plaats. Artikel 9 Geschillen Geschillen worden niet meer voorgelegd aan de Ombudsman Zorgverzekeringen, maar bij de SKGZ (geschillencommissie). Wijzigingen in de ONVZ Basisfit Internationaal Deel B Omvang Dekking ONVZ Basisfit Internationaal Artikel 1 Restitutiebasis Lid 2 sub 2 is als volgt gewijzigd: De aanspraak op vergoeding van kosten vindt plaats tot maximaal de wettelijke of marktconforme tarieven die in het woonland gelden op het moment van behandeling, met een maximum van het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag. Lid 3: gedeclareerde nota s van buitenlandse zorgverleners die voor vergoeding in aanmerking komen, worden uitbetaald in euro s overeenkomstig de wisselkoers op de datum waarop verwerking plaatsvindt. Artikel 3 Zorg door huisarts Toegevoegd is dat de omvang van deze zorg is wat huisartsen in het woonland als zorg plegen te bieden. Artikel 4 Medisch-specialistische zorg Lid 2 sub b: niet-klinische medisch-specialistische zorg: behandeling in zelfstandig behandelcentrum (ZBC) is geschrapt, omdat de term ZBC is komen te vervallen. De ZBC bestaat nog wel, maar als instelling voor medisch specialistische zorg. Lid 2 sub d: het begrip IVF (poging) is verduidelijkt. Voorts is omschreven wanneer sprake is van een poging. Artikel 5 Verpleegkundige zorg Verpleegkundige zorg zonder verblijf is machtigingsgebonden gemaakt. Ook is de verpleegkundige zorg uitgesloten voor kinderen tot 18 jaar en de farmacie/hulpmiddelen. Tevens omvat de aanspraak niet verpleegkundige zorg die noodzakelijk is in verband met thuisbeademing of die noodzakelijk is in verband met palliatieve terminale zorg. 2

3 Artikel 6 Verloskundige zorg en kraamzorg Lid 3: bevalling zonder medische noodzaak. De verpleegkosten worden hier ook vergoed (als kraamzorg in woonland niet bestaat). Artikel 9 Niet-klinische hemodialyse en peritoneaaldialyse Hier is een verwijzing gemaakt naar het Reglement hulpmiddelen. Artikel 18 Hulpmiddelenzorg Lid 1: het moet gaan om functionerende medische hulpmiddelen, aangezien e.e.a. veranderd is in het Reglement Hulpmiddelen. Artikel 19 Ziekenvervoer Lid 2: vergoed worden de kosten van vervoer naar een instelling/zorgverlener waarin de verzekerde zorg zal ontvangen waarvan de kosten geheel of gedeeltelijk ten laste van deze verzekering komen. Artikel 20 Psychologische zorg De term eerstelijnspsycholoog is geschrapt. Er wordt gesproken over vergoeding van de kosten van eerstelijns psychologische zorg waarbij de betreffende eerstelijns psychologen zijn beschreven. Wijzigingen in het ONVZ Reglement Hulpmiddelen Wijziging regeling zorgverzekering 1. Gemaximeerde vergoeding haarwerken is verhoogd. 2. Mandibulair repositie apparaat (MRA) valt per 1/1/2010 onder de vergoedingsregeling voor hulpmiddelen voor het ademhalingstelsel. 3. Losse voorzetkamer wordt toegevoegd, als onderdeel van hulpmiddelenzorg voor het ademhalingsstelsel. 4. Functiegerichte omschrijving hulpmiddelenzorg voor hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van onderdelen van het menselijk lichaam (vervangt de bepalingen inzake prothesen, pruiken, e.d.) en uitwendige hulpmiddelen voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van de gevolgen van functiestoornissen in het ademhalingsstelsel (vervangt de bepalingen inzake vernevelaars, zuurstofapparatuur, e.d.). 5. Aanpassing eigen bijdragen voor orthopedische en allergeenvrije schoenen, medisch geïndiceerde contactlenzen, hoortoestellen, verbandschoenen. 6. Aanpassingen format: i.p.v. gebruik van leden (d.w.z., lid 1, lid 2, etc.) zal voorts gebruik gemaakt worden van kopjes, zodat de leesbaarheid wordt bevorderd. 7. Onder artikel 16 inzake Schoenvoorzieningen, niet zijnde orthesen, is er aanspraak op allergeenvrije schoenen indien er sprake is van een door de dermatoloog vastgestelde allergie. 8. Onder artikel 18 Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering is een schriftelijke toelichting van de behandelend arts noodzakelijk. Per 2010 wordt gebruik gemaakt van de volgende systematiek. Overigens keert de indeling niet bij elk artikel terug. Bij sommige hulpmiddelen is bijvoorbeeld geen sprake van een eigen bijdrage of vervanging. Art X Hulpmiddel Y Omschrijving Aanspraak Geen aanspraak Voorschrijver Hier wordt een omschrijving gegeven van hulpmiddel Y Hier wordt aangegeven wanneer de verzekerde aanspraak heeft op hulpmiddel Y Hier wordt aangegeven wanneer de verzekerde geen aanspraak heeft op hulpmiddel Y Welke zorgaanbieder moet voorschrijven, dan wel dat het hulpmiddel op voorschrift van zorgaanbieder x,y,z, kan worden verkregen. 3

4 Bruikleen Vervanging Eigen bijdrage Overig Hier wordt specifiek genoemd dat hulpmiddel Y in bruikleen wordt gegeven Hier wordt aangegeven dat hulpmiddel Y na een bepaalde periode kan worden vervangen Hier wordt aangegeven of er een eigen bijdrage, of maximum vergoeding, etc. van toepassing is op hulpmiddel Y Hier kan overige informatie staan die van belang is Aanpassing eigen bijdragen/vergoedingen In onderstaande tabel staan de eigen bijdragen/vergoedingen/maximum kosten weergegeven. Reglement hulpmiddelen 2009 Reglement hulpmiddelen 2010 Orthopedische Orthopedische schoenen schoenen Allergeenvrije schoenen Eigen bijdrage 57,- Eigen bijdrage 114,- Besparingsbijdrage 57,- Besparingsbijdrage 114,- Allergeenvrije schoenen Eigen bijdrage 68,- Eigen bijdrage 136,- Besparingsbijdrage 68,- Besparingsbijdrage 136,- Verband schoenen Hoortoestellen < 16 jaar Hoortoestellen > 16 jaar 1 e verstrekking en vervanging bij gebruikstermijn tussen 5 en 6 jaar Gebruikstermijn tussen 6 en 7 jaar Gebruikstermijn langer dan 7 jaar Cros-, bicros- of beengeleideruitvoering Pruik Lenzen Gebruiksduur langer dan 1 jaar Gebruiksduur korter dan 1 jaar Eenzijdige aanpassing bij gebruiksduur korter dan 1 jaar 237,50 294,50 139,- 666,50 485,- 575,50 666,50 Verhoging op de maximum vergoeding 62,50 269,50 Eigen bijdrage 50,- per lens Eigen bijdrage 100,- per jaar Eigen bijdrage 50,- per jaar Verband schoenen Hoortoestellen < 16 jaar Hoortoestellen > 16 jaar 1 e verstrekking en vervanging bij gebruikstermijn tussen 5 en 6 jaar Gebruikstermijn tussen 6 en 7 jaar Gebruikstermijn langer dan 7 jaar Cros-, bicros- of beengeleideruitvoering Pruik Gebruiksduur langer dan 1 jaar Gebruiksduur korter dan 1 jaar Eenzijdige aanpassing bij gebruiksduur korter dan 1 jaar 253,- 321,- 142,50 678,-, 496,50 587,50 678,- Verhoging op de maximum vergoeding 64,- 383,- Eigen bijdrage 51,- per lens Eigen bijdrage 102,50 per jaar Eigen bijdrage 51,- per jaar 4

5 Wijzigingen in het ONVZ Reglement Farmaceutische zorg 1. Per 2010 vervalt de aanspraak op vergoeding op de volgende geneesmiddelen: - Acetylcysteïne; - Insuline voor inhalatie. 2. De toestemmingsprocedure via de apotheek als beschreven in art. 5, lid 2, van het Reglement Farmaceutische zorg, is niet meer van toepassing op het volgende geneesmiddel: - Iloprost voor inhalatie. 3. De volgende geneesmiddelen worden per 2010 toegevoegd aan de lijst van geneesmiddelen waarvoor de toestemmingsprocedure via de apotheek geldt als beschreven in art. 5, lid 2, van het Reglement farmaceutische zorg: - Ambrisentan; - Atorvastatine; - Bupropion; - Dornase Alfa; - Ezetimibe; - Exenatide; - Fluvastatine; - Parathyroïd hormoon; - Romiplostim; - Rosuvastatine; - Somatropine voor volwassenen; - Teriparatide; - Topotecan; - Ustekinumab. 4. De volgende geneesmiddelen worden per 2010 toegevoegd aan de lijst van geneesmiddelen waarvoor de toestemmingsprocedure via de zorgverzekeraar geldt als beschreven in art. 5, lid 3, van het Reglement Farmaceutische zorg: - Prasurgel; - Somatropine, voor zover het betreft somatropine voor kinderen; - Iloprost voor inhalatie. Wijzigingen in de ONVZ Extrafit Internationaal Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal Artikel 3 Farmaceutische zorg Vergoeding van de kosten is gewijzigd in maximaal 100,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 5 Vaccinaties Vergoed worden de kosten van de vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, typhus, cholera en meningococcen en van profylactische middelen ter voorkoming van malaria wegens verblijf buiten het woonland tot een maximum van 75,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 9 lid 2 Verblijf gezinslid Vergoed worden de kosten van verblijf van een gezinslid van de verzekerde van 18 jaar of ouder in een logeerhuis tot een maximum van 25,- per dag. 5

6 Zorgdiensten ONVZ Extrafit Internationaal Voor in NL wonende verzekerden of verzekerden die t.b.v. een behandeling in NL verblijven: Kraamzorg in natura De aanvraag van kraamzorg dient vier maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum plaats te vinden in plaats van drie maanden. Verhaalsbijstand bij letselschade door een ongeval Vergoeding van de kosten inclusief de kosten van het voeren van een procedure worden vergoed tot een maximum van Dit bedrag is verhoogd naar ,-. Wijzigingen in de ONVZ Benfit Internationaal Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal Artikel 1 Verloskundige zorg en kraamzorg (voor in NL wonende verzekerden of verzekerden die t.b.v. de bevalling in NL verblijven) Naast het kraampakket geldt een uitkering ten behoeve van kraamzorg van 250,-. Artikel 3. Farmaceutische zorg Vergoeding van de kosten is gewijzigd in maximaal 200,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 4 Alternatieve geneeswijzen Uitgebreid met vergoeding voor een acupuncturist (niet-arts) van maximaal 27,- per consult / behandeling. Het maximum aantal van 20 behandelingen per verzekerde per kalenderjaar blijft gelijk. Artikel 5 Vaccinaties Vergoed worden de kosten van de vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, typhus, cholera en meningococcen en van profylactische middelen ter voorkoming van malaria wegens verblijf buiten het woonland tot een maximum van 75,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 8 Bijzondere behandelingen / therapieën: Lid 3 Diëtiste Aanvullend op de ONVZ Basisfit Internationaal maximaal 120,- per verzekerde per kalenderjaar. Lid 6 Pedicure Vergoeding voor pedicure bij diabetes mellitus en reumatoïde artritis patiënten voor maximaal 100,- per verzekerde per kalenderjaar. Lid 7 Stottertherapie Vergoed worden de kosten van stottertherapie tot een maximum van 350,- per verzekerde voor de gehele duur van de verzekering, nu inclusief maaltijdkosten en verblijfkosten. Lid 8 Therapeutisch kamp voor jongeren Vergoeding voor therapeutisch kamp voor jongeren met astma is uitgebreid met therapeutisch kamp voor jongeren met een oncologische aandoening, diabetes, overgewicht of constitutioneel eczeem tot een maximum van 250,-, maximaal 1 kamp per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 9 lid 2 Verblijf gezinslid Vergoed worden de kosten van verblijf van een gezinslid van de verzekerde van 18 jaar of ouder in een logeerhuis tot een maximum van 25,- per dag. 6

7 Artikel 11 Griepvaccinatie Vergoed worden de kosten van één griepvaccinatie per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 12 Dekking buiten het woonland Lid 1 Onvoorziene behandelingen - Vergoeding binnen de EU/EER of verdragsland maximaal het in het betreffende land geldende/van toepassing zijnde wettelijke of marktconforme bedrag. De dekking uit hoofde van de Basisfit Internationaal maakt hier onderdeel van uit. - Vergoeding buiten de EU/EER of verdragsland maximaal 2x de in Nederland geldende/van toepassing zijnde wettelijke of marktconforme bedragen. De dekking uit hoofde van de Basisfit Internationaal maakt hier onderdeel van uit. Lid 5 Repatriëring Uitgebreid met vergoeding voor de kosten van repatriëring van het stoffelijk overschot naar woonland. Zorgdiensten ONVZ Benfit Internationaal Kraamzorg in natura De aanvraag van kraamzorg dient vier maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum plaats te vinden in plaats van drie maanden. Verhaalsbijstand bij letselschade door een ongeval Vergoeding van de kosten inclusief de kosten van het voeren van een procedure worden vergoed tot een maximum van ,-. Dit bedrag is verhoogd naar ,-. Wijzigingen in de ONVZ Optifit Internationaal Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal Artikel 1 Verloskundige zorg en kraamzorg (voor in NL wonende verzekerden of verzekerden die t.b.v. de bevalling in NL verblijven) Naast het kraampakket geldt een uitkering ten behoeve van kraamzorg van 350,-. Artikel 2 lid 1 Fysiotherapie / oefentherapie / manuele therapie Vergoeding voor maximaal 35 behandelingen per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 5 Alternatieve geneeswijzen Uitgebreid met vergoeding voor een acupuncturist (niet-arts) tot een maximum van 65,- per consult / behandeling. Het gezamenlijk maximum blijft 750,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 6 Vaccinaties Vergoed worden de kosten van de vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, typhus, cholera en meningococcen en van profylactische middelen ter voorkoming van malaria wegens verblijf buiten het woonland tot een maximum van 100,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 10 lid 1 Brillenglazen / Contactlenzen / Ooglaserbehandeling Uitgebreid met de keuze voor vergoeding van ooglaserbehandeling tot een maximum van 150,- per verzekerde per kalenderjaar. 7

8 Artikel 11 Bijzondere behandelingen / therapieën: Lid 4 Diëtiste Aanvullend op de ONVZ Basisfit Internationaal maximaal 200,- per verzekerde per kalenderjaar. Lid 7 Pedicure Vergoeding voor pedicure bij diabetes mellitus en reumatoïde artritis patiënten voor maximaal 200,- per verzekerde per kalenderjaar. Lid 8 Plastische chirurgie De leeftijd voor het corrigeren van standsafwijkingen van de oren voor kinderen is verhoogd van 16 naar 18 jaar. Lid 12 Stottertherapie Vergoed worden de kosten van stottertherapie tot een maximum van 500,- per verzekerde voor de gehele duur van de verzekering inclusief maaltijdkosten en verblijfkosten. Artikel 12 Verblijfkosten Lid 2 Verblijf gezinslid Vergoed worden de kosten van verblijf van een gezinslid van de verzekerde van 18 jaar of ouder in een logeerhuis tot een maximum van 25,- per dag. Lid 4 Therapeutisch kamp voor jongeren Vergoeding voor therapeutisch kamp voor jongeren met astma is uitgebreid met therapeutisch kamp voor jongeren met een oncologische aandoening, diabetes, overgewicht of constitutioneel eczeem tot een maximum van 300,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 15 Preventieve zorg Lid 1 Griepvaccinatie Vergoed worden de kosten van één griepvaccinatie per verzekerde per kalenderjaar. Lid 2 Preventief medisch onderzoek Preventief medisch onderzoek wordt vergoed voor 50% tot een maximum van 250,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 16 Dekking buiten het woonland Lid 1 Onvoorziene behandelingen - Vergoeding binnen de EU/EER of verdragsland maximaal het in het betreffende land geldende/van toepassing zijnde wettelijke of marktconforme bedrag. De dekking uit hoofde van de Basisfit Internationaal maakt hier onderdeel van uit. - Vergoeding buiten de EU/EER of verdragsland maximaal 2x de in Nederland geldende / van toepassing zijnde wettelijke of marktconforme bedragen. De dekking uit hoofde van de Basisfit Internationaal maakt hier onderdeel van uit. Lid 5 Repatriëring Uitgebreid met vergoeding voor de kosten van repatriëring van het stoffelijk overschot naar woonland. Zorgdiensten ONVZ Optifit Internationaal Voor in NL wonende verzekerden of verzekerden die t.b.v. een behandeling in NL verblijven: Kraamzorg in natura De aanvraag van kraamzorg dient vier maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum plaats te vinden in plaats van drie maanden. Verhaalsbijstand bij letselschade door een ongeval Vergoeding van de kosten inclusief de kosten van het voeren van een procedure worden vergoed tot een maximum van ,-. Dit bedrag is verhoogd naar ,-. 8

9 Wijzigingen in de ONVZ Topfit Internationaal Deel B Omvang Dekking ONVZ Topfit Internationaal Artikel 6 Vaccinaties Toegevoegd zijn de profylactische middelen ter voorkoming van malaria wegens verblijf buiten het woonland. Artikel 8 lid 1 Brillenglazen / Contactlenzen / Ooglaserbehandeling Uitgebreid met de keuze voor vergoeding van ooglaserbehandeling tot een maximum van 300,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 11 Bijzondere behandelingen / therapieën: Lid 10 Pedicure Volledige vergoeding voor pedicure bij diabetes mellitus en reumatoïde artritis patiënten. Lid 11 Plastische chirurgie De leeftijd voor het corrigeren van standsafwijkingen van de oren voor kinderen wordt verhoogd van 16 naar 18 jaar. Lid 15 Stottertherapie Vergoed worden de kosten van stottertherapie, nu inclusief maaltijdkosten en verblijfkosten. Artikel 12 Verblijfkosten Lid 2 Verblijf gezinslid Vergoed worden de kosten van verblijf van een gezinslid van de verzekerde van 18 jaar of ouder in een logeerhuis. Lid 5 Therapeutisch kamp voor jongeren Vergoeding voor therapeutisch kamp voor jongeren met astma is uitgebreid met therapeutisch kamp voor jongeren met een oncologische aandoening, diabetes, overgewicht of constitutioneel eczeem. Lid 6 Kuuroord Vergoeding kuuroord voor verzekerden met reuma of psoriasis tot een maximum van 500,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 13 Huishoudelijke hulp in natura Na een opnameduur van minimaal 5 dagen bestaat er recht op huishoudelijke hulp tot een maximum van 450,-. Artikel 16 Preventieve zorg Lid 1 Griepvaccinatie Vergoed worden de kosten van één griepvaccinatie per verzekerde per kalenderjaar. Zorgdiensten ONVZ Topfit Internationaal Voor in NL wonende verzekerden of verzekerden die t.b.v. een behandeling in NL verblijven: Kraamzorg in natura De aanvraag van kraamzorg dient vier maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum plaats te vinden in plaats van drie maanden. Verhaalsbijstand bij letselschade door een ongeval Vergoeding van de kosten inclusief de kosten van het voeren van een procedure worden vergoed tot een maximum van ,-. Dit bedrag is verhoogd naar ,-. 9

Omvang Dekking PNOzorg Internationaal aanvullende verzekering 2013

Omvang Dekking PNOzorg Internationaal aanvullende verzekering 2013 Omvang Dekking PNOzorg Internationaal aanvullende verzekering 2013 Als er volgens de PNOzorg Internationaal basisverzekering of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de PNOzorg

Nadere informatie

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Inleiding polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Geachte klant, Gezondheid is het kostbaarste dat een mens bezit. Maar het is ook een kwetsbaar bezit. Wie

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2009

Overzicht aanpassingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2009 Overzicht aanpassingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2009 In dit overzicht vindt u de aanpassingen in de AEGON Basis Internationaal en de Reglementen en aanvullende Internationaal verzekeringen.

Nadere informatie

Wijzigingen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan per 1 januari 2011

Wijzigingen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan per 1 januari 2011 Wijzigingen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan per 1 januari 2011 In dit overzicht vindt u de wijzigingen in de aanspraken van het Vrije Keuze Zorgplan, bestaande uit de Basisverzekering met Reglementen en de aanvullende

Nadere informatie

Nedasco Vrije Keuze Polis

Nedasco Vrije Keuze Polis BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 (Zorg)verzekeraar Zorgverzekeraar: Nedasco Assuradeuren BV., uitvoerder van de zorgverzekering. Verzekeraar: Nedasco Assuradeuren BV., uitvoerder van de aanvullende verzekering.

Nadere informatie

Goed verzekerd zijn. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Zo doe je dat.

Goed verzekerd zijn. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Zo doe je dat. Goed verzekerd zijn. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Zo doe je dat. 1 Voor de beste zorg De Friesland Zorgverzekeraar staat voor kwaliteit, in zorg en in service. Wij investeren veel in het

Nadere informatie

VvAA zorgverzekering 2015

VvAA zorgverzekering 2015 VvAA zorgverzekering 2015 Vrije keuze en uitstekende service VvAA biedt vrije keuze, ook in 2015 De keuzevrijheid in de zorg wordt steeds meer aan banden gelegd. VvAA is van mening dat u zelf moet kunnen

Nadere informatie

overzicht wijzigingen en dekkingen ziekte kosten verzekering 2012

overzicht wijzigingen en dekkingen ziekte kosten verzekering 2012 overzicht wijzigingen en dekkingen ziekte kosten verzekering 2012 2 Overzicht wijzigingen en dekkingen ziekte kosten verzekering 2012 Overzicht wijzigingen en dekkingen ziekte kosten verzekering 2012 3

Nadere informatie

AANVULLENDE VERZEKERINGEN

AANVULLENDE VERZEKERINGEN AANVULLENDE VERZEKERINGEN Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam www.averoachmea.nl INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden aanvullende verzekeringen blz. 2 Hoofdstuk 2: Aanvullende verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Aanvullende en tandartsverzekering 2014

Voorwaarden Aanvullende en tandartsverzekering 2014 Voorwaarden Aanvullende en tandartsverzekering 2014 Zorgartikelen 2014 0 1 INHOUDSOPGAVE I ALGEMENE VOORWAARDEN AANVULLENDE VERZEKERINGEN 2 Artikel 1 Begripsomschrijving 2 Artikel 2 Aanmelding en inschrijving

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

Ziektekostenverzekering

Ziektekostenverzekering Ziektekostenverzekering Gezonde zorg voor u en uw gezin Uw tussenpersoon: Fortis Basis Ziektekostenverzekeringen N.V., KvK 32110828, en Fortis Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V., KvK 3211 0823,

Nadere informatie

Wijzigingen Basisverzekering

Wijzigingen Basisverzekering In de zorg en de wetgeving verandert er voortdurend van alles. Daarom zijn er net als vorig jaar ook voor 2008 enkele wijzigingen aangebracht in uw basisverzekering en aanvullende pakketten. In deze brochure

Nadere informatie

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2012. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2012. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Vergoedingen 2012 Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket 2 iza vergoedingen 2012 IZA Zorgverzekering IZA Aanvullende verzekering Alternatieve

Nadere informatie

aanvullende verzekering Zorg Riant 2013 Vergoedingenoverzicht

aanvullende verzekering Zorg Riant 2013 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar aanvullende verzekering Zorg Riant 2013 Vergoedingenoverzicht 100222-BIJ SH04-2013 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2013 Rollator Vanaf 2013 wordt

Nadere informatie

Delta Lloyd Zorgverzekering met ZorgGarant Aanvullende Zorgverzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering met Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen

Delta Lloyd Zorgverzekering met ZorgGarant Aanvullende Zorgverzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering met Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering met ZorgGarant Aanvullende Verzekeringen Veranderingen en informatie Per 1 januari 2009 Delta Lloyd Zorgverzekering met Delta Lloyd Aanvullende Veranderingen en informatie Delta

Nadere informatie

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen 2011 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2011

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen 2011 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2011 Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen 2011 Veranderingen en informatie Geldig vanaf 1 januari 2011 1 Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende

Nadere informatie

Productaanpassingen BeterDichtbij 2015

Productaanpassingen BeterDichtbij 2015 Productaanpassingen BeterDichtbij 2015 Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen. Voor meer informatie over de wijzigingen verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. Deze kunt u terugvinden op www.beterdichtbij.nl.

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Fitland

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Fitland Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Fitland Turien & Co./Avéro Achmea www.mijnonlinepolismap.nl Inhoudsopgave Algemene voorwaarden aanvullende zorgverzekeringen Turien & Co. 4 1. Aanmelding 4 2.

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Polisvoorwaarden Internationaal 2014 2 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 5 Deel A Algemene bepalingen 7 Deel A Begripsomschrijving

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2013

Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2013 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Ingangsdatum 1

Nadere informatie

Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2009

Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2009 Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2009 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3

Nadere informatie

Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is

Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is Bij ONVZ staan uw belangen voorop. Daarom werken wij zonder winstoogmerk en bepaalt u bij ons zelf wat voor u de beste zorg is. Zo behoudt

Nadere informatie

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2010

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2010 Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie Geldig vanaf 1 januari 2010 Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Juist Voor Jou 2012

Vergoedingenoverzicht Juist Voor Jou 2012 Vergoedingenoverzicht 2012 In dit overzicht ziet u de vergoedingen van zowel het als de aanvullende verzekeringen. Kijk op www. averoachmea.nl/zorgverzekeringen voor een overzicht van zorg verleners waar

Nadere informatie

107,31 p/m 9,06 p/m 22,05 p/m 37,73 p/m 55,12 p/m 113,19 p/m. 100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog

107,31 p/m 9,06 p/m 22,05 p/m 37,73 p/m 55,12 p/m 113,19 p/m. 100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog Facebook Twitter LinkedIn YouTube Vergoedingsoverzicht Snel inzicht in de vergoedingen van ONVZ, per zorg In het vergoedingsoverzicht staat welke vergoedingen u krijgt per zorg. Zo kunt u heel gemakkelijk

Nadere informatie

uw zorgverzekering in 2010 dekkingswijzigingen informatie voor de particulier

uw zorgverzekering in 2010 dekkingswijzigingen informatie voor de particulier uw zorgverzekering dekkingswijzigingen informatie voor de particulier veranderingen in uw zorgverzekering In de zorg, het overheidsbeleid en de wetgeving eromheen vinden continue veranderingen plaats.

Nadere informatie

Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012

Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012 Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015 Turien & Co./Avéro Achmea

Vergoedingenoverzicht 2015 Turien & Co./Avéro Achmea Vergoedingenoverzicht 2015 Turien & Co./Avéro Achmea www.mijnonlinepolismap.nl Alternatieve zorg 1. Consulten en/of behandelingen; 2. alternatieve en homeopathische geneesmiddelen. Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

NB Afhankelijk van de door u gekozen dekking is het mogelijk dat u in dit artikel begrippen aantreft die in de polisvoorwaarden niet voorkomen.

NB Afhankelijk van de door u gekozen dekking is het mogelijk dat u in dit artikel begrippen aantreft die in de polisvoorwaarden niet voorkomen. Turien & Co. Aanvullende Zorgpolis Polisvoorwaarden 2008 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN NB Afhankelijk van de door u gekozen dekking is het mogelijk dat u in dit artikel begrippen aantreft die in de polisvoorwaarden

Nadere informatie