RECHTBANK AMSTERDAM uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen: [eiseres], wonende te [woonplaats],

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RECHTBANK AMSTERDAM uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen: [eiseres], wonende te [woonplaats],"

Transcriptie

1 RECHTBANK AMSTERDAM Sector Bestuursrecht zaaknummer: AMS 09/1832 uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen: [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde: mr. M.R. Meulenberg-ten Hoor, en de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, verweerder, gemachtigde [naam 1]. Procesverloop Bij besluit van 7 oktober 2008 (het primaire besluit) heeft verweerder aan eiseres medegedeeld dat zij per 7 november 2008 geen recht heeft op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: WIA), omdat zij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid is. Bij besluit van 25 maart 2009 heeft verweerder het bezwaar van eiseres daartegen ongegrond verklaard (het bestreden besluit). Eiseres heeft tegen dit besluit beroep ingesteld. Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. De rechtbank heeft de zaak ter zitting behandeld op 2 mei Eiseres en haar gemachtigde zijn verschenen. Verweerder is vertegenwoordigd door zijn gemachtigde [naam 2]. Ter zitting is het onderzoek gesloten. Vervolgens heeft de rechtbank met toepassing van artikel 8:68, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het onderzoek heropend en bepaald dat het vooronderzoek zal worden hervat om een deskundige te benoemen. De rechtbank heeft daarop deskundige dhr. G.H.F. van der Leeuw (hierna: van der Leeuw), revalidatiearts, benoemd voor het instellen van een onderzoek. De deskundige heeft eiseres onderzocht en schriftelijk verslag van het onderzoek uitgebracht. Het onderzoek van de door de rechtbank benoemde deskundige T.I. Oei, (hierna: Oei), psychiater, is beëindigd zonder rapportage. De rechtbank heeft de zaak ter zitting van 3 juli 2013 behandeld. Eiseres is verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde. Verweerder is vertegenwoordigd door zijn gemachtigde. Overwegingen 1. De rechtbank neemt de volgende feiten en omstandigheden als uitgangspunt Eiseres was laatstelijk werkzaam als operator/machinebediende voor 38,93 uur per week en is op 10 november 2006 uitgevallen wegens een bedrijfsongeval Aan het bestreden besluit ligt de rapportage van bezwaarverzekeringsarts A. Deitz (hierna: Deitz) van 9 maart 2009 en van bezwaararbeidsdeskundige W.A.M.H. Heijmans (hierna: Heijmans) van 24 maart 2009 ten grondslag. De bezwaarverzekeringsarts heeft de functionele mogelijkheden lijst (FML) aangepast door tevens op medisch vlak beperkingen op te nemen voor kortcyclisch buigen, torderen, koude en warme blootstelling en dragen van standaard hoge werkschoenen en op psychisch vlak beperkingen op relevante psychisch belastende factoren op te nemen. De bezwaararbeidsdeskundige heeft naar aanleiding van deze wijzigingen in de FML drie van de vijf geduide

2 functies niet langer passend geacht en heeft één andere functie bij geduid. De vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid van eiseres is ongewijzigd minder dan 35% gebleven Eiseres heeft in beroep aangevoerd dat zij zich niet kan verenigen met de aangepaste FML, omdat te weinig rekening is gehouden met haar lichamelijke en psychische beperkingen. Zij is niet in staat om fulltime te werken. De geduide functies zijn ongeschikt voor haar, omdat deze functies haar belastbaarheid overschrijden op enkele punten. 2. De rechtbank gaat uit van de volgende relevante regelgeving Op deze zaak is, gelet op het overgangsrecht van deel C, artikel 1, van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht, de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zoals deze wet luidde tot en met 31 december Het in beroep bestreden besluit is namelijk bekendgemaakt vóór 1 januari Op grond van artikel 5, van de Wet WIA is gedeeltelijk arbeidsgeschikt hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling slechts in staat is met arbeid ten hoogste 65% te verdienen van het maatmaninkomen per uur, doch die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. 3. De rechtbank overweegt ten aanzien van de medische grondslag van het bestreden besluit als volgt. Fysieke beperkingen 3.1 Volgens vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep (de Raad) dient de rechtbank het oordeel van een onafhankelijke door haar ingeschakelde deskundige te volgen, mits de deskundige zijn bevindingen en conclusies op inzichtelijke wijze en naar behoren heeft gemotiveerd (zie bijvoorbeeld de uitspraken van de Raad van 24 juni 2009, LJN: BI9799 en 18 juli 2012, LJN: BX2196) De rechtbank heeft revalidatiearts van der Leeuw als medische deskundige benoemd. Van der Leeuw heeft in zijn rapportage van 18 augustus 2011 geoordeeld dat eiseres een ernstig, lichamelijk en psycho-emotioneel trauma heeft opgelopen, waarvan zij somatisch redelijk tot goed is hersteld. Er is nog steeds sprake van zeer uitgebreide weke delen deformiteiten, beperkte enkelmobiliteit en functionele instabiliteit van de knie. Hij is van oordeel dat voldoende waarde is toegekend aan de beperkingen van eiseres zoals beschreven in de FML van verweerder van 9 maart Ten aanzien van de beperkingen in het persoonlijk en sociaal functioneren kan hij geen uitspraken doen en raadt hij een psychische expertise aan De rechtbank is van oordeel dat deskundige van der Leeuw naar behoren heeft gemotiveerd hoe hij tot zijn bevindingen en conclusies is gekomen. Het uitgebrachte rapport geeft blijk van een zorgvuldig onderzoek en is inzichtelijk en consistent. Ook overigens is niet gebleken van feiten of omstandigheden op grond waarvan het uitgangspunt dat de rechtbank het oordeel van de onafhankelijke door haar ingeschakelde deskundige dient te volgen, afwijking zou behoeven. Ten aanzien van de fysieke beperkingen van eiseres volgt de rechtbank dan ook de bevindingen van deskundige van der Leeuw. Psychische beperkingen 3.4. De rechtbank zal niet meer overgaan tot het benoemen van een (andere) psychische deskundige, nu eiseres desgevraagd uitdrukkelijk heeft aangegeven dat een nader onderzoek op dit moment te belastend is voor haar. Het contact tussen eiseres en deskundige Oei verliep moeizaam en Oei

3 heeft de opdracht teruggegeven aan de rechtbank. Ter zitting heeft eiseres aangegeven dat ze een uitspraak wil op basis van de stukken in het dossier. De rechtbank zal zich dan ook voor de beantwoording van de vraag of de psychische beperkingen van eiseres op de datum in geding, te weten 7 november 2008, door verweerder voldoende zijn vastgesteld, baseren op de stukken die door verweerder en eiseres zijn ingebracht in deze procedure Ter onderbouwing van haar psychische beperkingen heeft eiseres rapportages overgelegd van psychiaters J. Geutjens (hierna: Geutjens) en R.A. Achilles (hierna: Achilles). Uit de rapportages van Geutjens van 16 februari 2009 en 5 september 2009 blijkt volgens eiseres dat zij elementen van een posttraumatisch stressstoornis (PTSS) met een depressieve stemming ondervindt. Achilles heeft in zijn rapportages van 29 november 2010 en 1 juli 2012 overwogen dat eiseres PTSS heeft met wellicht een depressieve stoornis, eenmalige episode in volledige remissie. In zijn rapportage van 1 juli 2012 vermeldt hij dat hij in de rapportage van de verzekeringsarts van 9 september 2008 niets terug kan vinden over klachten en problemen die het gevolg zijn van een PTSS en dat verweerder in de FML van 8 september 2008 daarom onvoldoende rekening heeft gehouden met de psychische belastbaarheid van eiseres Bezwaarverzekeringsarts A. Deitz (hierna Deitz) heeft in zijn rapportage van 9 maart 2009 aangegeven dat hij de FML aanpast door op psychisch vlak beperkingen op te nemen voor relevante psychisch belastende factoren. Inmiddels is volgens Deitz namelijk bekend geworden dat eiseres leidt aan PTSS met depressieve stemming. De situatie is niet dusdanig slecht dat eiseres niet meer zelfredzaam is, waardoor geen sprake is van een volledige arbeidsongeschiktheid op psychische gronden Voor zover eiseres het niet eens is met de stelling van verweerder dat sprake is van elementen van PTSS (posttraumatische stresstoornis) en de diagnose PTSS niet door verweerder wordt aangenomen, overweegt de rechtbank als volgt. Volgens vaste jurisprudentie van de Raad gaat het bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid niet om de (precieze) diagnose, maar om de medisch objectiveerbare beperkingen voor het verrichten van arbeid (zie de uitspraak van de Raad van 8 december 2010, te vinden op onder LJ-nummer BO7222). Tussen partijen is niet in geschil dat bij eiseres sprake is van psychische beperkingen. Daarbij is niet in geschil dat de psychische klachten van eiseres voortkomen uit een PTSS met depressieve stemming, zoals zowel door de behandelaars van eiseres als de bezwaarverzekeringsarts is aangenomen. De rechtbank merkt overigens nog op dat ook Deitz op pagina 5 van zijn rapportage van 9 maart 2009 aangeeft dat eiseres lijdt aan een PTSS, niet aan elementen van een PTSS Hoewel eiseres ter zitting heeft gesteld dat Achilles bij zijn onderzoek alle beschikbare informatie heeft meegenomen, blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit de rapportage van Achilles van 1 juli 2012 afdoende dat Achilles slechts is uitgegaan van de rapportage van de verzekeringsarts van 9 september 2008 en de daarbij behorende FML. Hij stelt immers dat verweerder in het geheel geen psychische beperkingen heeft opgenomen. Dit was het geval bij de primaire beoordeling. In geding is echter het bestreden besluit waaraan de rapportage van Deitz van 9 maart 2009 ten grondslag ligt. Zoals hiervoor is weergegeven, is Deitz in zijn beoordeling wel uitgegaan van PTSS met depressieve stemming en heeft in dat verband ook nadere beperkingen op sociaal en persoonlijk functioneren in de FML opgenomen. Voorts is niet gebleken dat Achilles bij zijn onderzoek is uitgegaan van de datum in geding van 7 november In zijn rapportage uit 2010 focust hij op de op dat moment resterende psychische beperkingen van eiseres in het kader van een lopende letselschadeprocedure. Ook de beantwoording van de vragen in 2012 sluit niet kenbaar aan bij de psychische gesteldheid van eiseres op 7 november Dit maakt dat aan de informatie van Achilles niet die waarde kan worden gehecht die eiseres daaraan wenst te hechten. Immers, de rechtbank dient in deze zaak

4 enkel te oordelen over de beperkingen van eiseres op 7 november De bezwaarverzekeringsarts is wel expliciet ingegaan de toestand van eiseres op de datum in geding en heeft daarbij de informatie van Geutjens en Achilles meegewogen. De rechtbank is van oordeel dat eiseres onvoldoende informatie heeft overgelegd om te twijfelen aan dat oordeel van de bezwaarverzekeringsarts. Hoewel het begrijpelijk en invoelbaar is dat eiseres geen nader psychiatrisch onderzoek door een door de rechtbank te benoemen psychiater wil ondergaan, heeft de rechtbank hierdoor geen andere medische informatie ter beschikking dan hetgeen hiervoor is aangehaald. De rechtbank heeft dan ook onvoldoende grond om te twijfelen aan de juistheid en volledigheid van de rapportages van de bezwaarverzekeringsarts van verweerder. Urenbeperking 3.9. Eiseres meent op basis van de rapportages van Achilles dat een urenbeperking op haar van toepassing zou moeten zijn Bezwaarverzekeringsarts Deitz heeft in zijn rapportage van 2 juli 2009 aangegeven dat een urenbeperking niet van toepassing is in dit geval, omdat geen sprake is van ernstige energetische klachten of verminderde beschikbaarheid en voorts dat ook niet vanwege preventieve redenen een urenbeperking noodzakelijk is. De FML dient zodanig ingevuld te worden dat hele dagen werken mogelijk is De rechtbank overweegt dat Achilles in zijn rapportage van 1 juli 2012 zelf aangegeven heeft dat het aanduiden van urenbeperkingen altijd een hachelijke zaak is voor een psychiater. Op grond van de informatie schat hij dat eiseres niet in staat is geweest om 40 uur per week te werken, de helft lijkt hem een meer redelijke schatting. Deze stelling is door Achilles niet nader onderbouwd. Niet is gebleken dat Achilles één van de in het beleid van verweerder (zoals hierboven correct weergegeven door Deitz) opgenomen redenen voor het aannemen van een urenbeperking van toepassing acht op eiseres. De bezwaarverzekeringsarts heeft daarentegen wel voldoende onderbouwd waarom geen urenbeperking van toepassing is. Volgens jurisprudentie van de Raad is voor het aannemen van een urenbeperking pas aanleiding als met het vaststellen van beperkingen niet voldoende aan de voor betrokkene geldende mogelijkheden tegemoet kan worden gekomen, zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Raad van 22 juni 2007, LJN BA9 (http://pi.ro.minjus/ljn.asp?ljn=ba9147)147. Niet is gebleken dat onvoldoende aan de voor eiseres geldende mogelijkheden tegemoet kan worden gekomen. De rechtbank is dan ook met verweerder van oordeel dat er geen aanleiding bestaat voor het aannemen van een urenbeperking Gelet op het voorgaande berust het bestreden besluit op een deugdelijke medische grondslag Ten aanzien van de arbeidskundige gronden van eiseres tegen het bestreden besluit overweegt de rechtbank als volgt Eiseres heeft in beroep aangevoerd dat ten aanzien van functie (productie mede-werker) een niet acceptabele overschrijding plaatsvindt op punt 4.22 en zij meer beperkt is ten aanzien van punt Ten aanzien van de functie (medewerker mutatieverwerking) heeft zij aangevoerd dat de punten 1.9.7, en overschreden worden. De functie (elektronica monteur) kent vele overschrijdingen, vooral op punt 3.5. en 4.20 en het is de vraag of zij de veiligheidsschoenen kan dragen gezien haar brace De rechtbank overweegt dat eiseres, met hetgeen zij heeft aangevoerd ten aanzien van de punten 1.9.7, en , in feite stelt dat zij meer beperkingen heeft dan verweerder heeft aangenomen. Op punt en heeft de bezwaarverzekeringsarts eiseres immers niet beperkt geacht en bij de functie medewerker mutatieverwerking is geen overschrijding op punt

5 Volgens vaste jurisprudentie van de Raad dient de bestuursrechter in gevallen waarin niet met de medische grondslag verweven arbeidskundige gronden worden aangevoerd, zijn arbeidskundige beoordeling tot die gronden te beperken (bijvoorbeeld de uitspraak van de Raad van 17 april 2007, LJN: BA2955). De rechtbank verwijst voor deze beroepsgronden van eiseres dan ook naar het bovenstaande, waaruit volgt dat het besluit op een deugdelijke medische grondslag berust Bezwaararbeidsdeskundige Heijmans heeft in zijn rapportage van 24 maart 2009 ten aanzien van punt van de functie productie medewerker aangegeven dat incidenteel iets van de vloer opgepakt moet worden. Overwogen is dat 1x per dag incidenteel is en een incidentele belasting ook bij de gegeven belastbaarheid mag worden gevraagd van eiseres. Eiseres is daarbij niet beperkt voor buigen en kan daarom door 90 graden buigen iets van de vloer oprapen. In deze zelfde rapportage en de aanvullende rapportage van 3 juli 2009 heeft hij daarbij overwogen dat de veiligheidsschoenen (punt 3.5) bij de functie elektronica monteur ook in een laag model verkrijgbaar zijn, waardoor de aangegeven belastbaarheid niet wordt overschreden. Het trappen lopen (punt 4.20) bij deze functie is door de bezwaarverzekeringsarts in de rapportage van 2 juli 2009 mogelijk geacht voor eiseres, omdat het gaat om twee keer per dag op en af de trap lopen (13 treden) naar de kantine. Verder komt trappen lopen niet voor. Daarmee wordt ruim binnen de belastbaarheid van eiseres gebleven, volgens de bezwaararbeidsdeskundige De rechtbank overweegt dat de bezwaarverzekeringsarts in de FML onder punt 4.10 heeft opgenomen dat eiseres 90 graden kan buigen en een papiertje van de grond kan oprapen. Nu de overschrijding van 4.22 in de functie productie medewerker ziet op het incidenteel iets van de vloer oprapen, heeft de bezwaararbeidsdeskundige voldoende gemotiveerd dat deze functie ondanks de overschrijding op punt geschikt is voor eiseres. Ook ten aanzien van de functie elektronica monteur heeft de bezwaararbeidsdeskundige naar het oordeel van de rechtbank voldoende gemotiveerd waarom de geduide functie, uitgaande van de medische beperkingen, passend is. Dit betekent dat eiseres in staat moet worden geacht de door verweerder geduide functies uit te oefenen De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat het bestreden besluit ook op een deugdelijke arbeidskundige grondslag berust Nu de beroepsgronden van eiseres niet kunnen slagen, zal de rechtbank het beroep ongegrond verklaren. Voor een proceskostenveroordeling of voor vergoeding van het door eiser betaalde griffierecht ziet de rechtbank geen aanleiding. Beslissing De rechtbank verklaart het beroep ongegrond. Deze uitspraak is gedaan door mr. P.H.A. Knol, rechter, in aanwezigheid van mr. R.M. Wiersma, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 19 juli de griffier de rechter Rechtsmiddel Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep. Afschrift verzonden op: D: C SB

ECLI:NL:CRVB:2017:2739

ECLI:NL:CRVB:2017:2739 ECLI:NL:CRVB:2017:2739 Instantie Datum uitspraak 28-07-2017 Datum publicatie 10-08-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/6155 WAJONG Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2010:BM6743

ECLI:NL:CRVB:2010:BM6743 ECLI:NL:CRVB:2010:BM6743 Instantie Datum uitspraak 21-05-2010 Datum publicatie 08-06-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 06-3679 WAO + 09-4841

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:2164

ECLI:NL:CRVB:2015:2164 ECLI:NL:CRVB:2015:2164 Instantie Datum uitspraak 24-06-2015 Datum publicatie 07-07-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-5005 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen:

Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen: RECHTBANK ARNHEM Sector bestuursrecht Registratienummer: AWB06/4812 Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen: [eiser], eiser, wonende te [woonplaats],

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:862

ECLI:NL:CRVB:2016:862 ECLI:NL:CRVB:2016:862 Instantie Datum uitspraak 11-03-2016 Datum publicatie 16-03-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/6601 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1769

ECLI:NL:CRVB:2017:1769 ECLI:NL:CRVB:2017:1769 Instantie Datum uitspraak 03-05-2017 Datum publicatie 15-05-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/2617 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186

ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186 ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 06-07-2010 Datum publicatie 23-07-2010 Zaaknummer AWB 10/180, 10/181, 10/508, 10/513, 10/684 en 10/685 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2012:BW7413

ECLI:NL:RBARN:2012:BW7413 ECLI:NL:RBARN:2012:BW7413 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 08-05-2012 Datum publicatie 04-06-2012 Zaaknummer 11/2280 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:3069

ECLI:NL:CRVB:2014:3069 ECLI:NL:CRVB:2014:3069 Instantie Datum uitspraak 10-09-2014 Datum publicatie 22-09-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13-371 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:1620

ECLI:NL:CRVB:2014:1620 ECLI:NL:CRVB:2014:1620 Instantie Datum uitspraak 02-05-2014 Datum publicatie 15-05-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-4007 Wet WAJONG Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2011:BQ6574

ECLI:NL:CRVB:2011:BQ6574 ECLI:NL:CRVB:2011:BQ6574 Instantie Datum uitspraak 27-05-2011 Datum publicatie 01-06-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 09-6191 WIA-T Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 19-12-2006 Datum publicatie 02-02-2007 Zaaknummer SBR 06-1767 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:766

ECLI:NL:CRVB:2016:766 ECLI:NL:CRVB:2016:766 Instantie Datum uitspraak 04-03-2016 Datum publicatie 10-03-2016 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/6421

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1436

ECLI:NL:CRVB:2017:1436 ECLI:NL:CRVB:2017:1436 Instantie Datum uitspraak 07-04-2017 Datum publicatie 18-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/7947 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:1708

ECLI:NL:RBOBR:2017:1708 ECLI:NL:RBOBR:2017:1708 Instantie Datum uitspraak 24-03-2017 Datum publicatie 10-04-2017 Zaaknummer 16_3552 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:4258

ECLI:NL:CRVB:2015:4258 ECLI:NL:CRVB:2015:4258 Instantie Datum uitspraak 26-10-2015 Datum publicatie 03-12-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/3047 WAO Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2013:1386

ECLI:NL:CRVB:2013:1386 ECLI:NL:CRVB:2013:1386 Instantie Datum uitspraak 19-07-2013 Datum publicatie 14-08-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 11-4470 WIA-T Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:3661

ECLI:NL:CRVB:2014:3661 ECLI:NL:CRVB:2014:3661 Instantie Datum uitspraak 24-09-2014 Datum publicatie 13-11-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-4923 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:1902

ECLI:NL:RBGEL:2015:1902 ECLI:NL:RBGEL:2015:1902 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 24-03-2015 Datum publicatie 16-04-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 3388 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2013:2714

ECLI:NL:CRVB:2013:2714 ECLI:NL:CRVB:2013:2714 Instantie Datum uitspraak 06-12-2013 Datum publicatie 10-12-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13-1252 WIA-T Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:501

ECLI:NL:CRVB:2015:501 ECLI:NL:CRVB:2015:501 Instantie Datum uitspraak 13-02-2015 Datum publicatie 24-02-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-5343 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:3289

ECLI:NL:CRVB:2014:3289 ECLI:NL:CRVB:2014:3289 Instantie Datum uitspraak 26-09-2014 Datum publicatie 14-10-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-3044 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2011:BP5667

ECLI:NL:CRVB:2011:BP5667 ECLI:NL:CRVB:2011:BP5667 Instantie Datum uitspraak 23-02-2011 Datum publicatie 24-02-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 09-3522 WAO Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:2675

ECLI:NL:RBNNE:2017:2675 ECLI:NL:RBNNE:2017:2675 Instantie Datum uitspraak 19-06-2017 Datum publicatie 19-07-2017 Zaaknummer LEE 17/863 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:39. Uitspraak. Centrale Raad van Beroep. Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:CRVB:2014:39. Uitspraak. Centrale Raad van Beroep. Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:CRVB:2014:39 Instantie Datum uitspraak 15-01-2014 Datum publicatie 17-01-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 11-7549 WAJONG Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2013:1511

ECLI:NL:CRVB:2013:1511 ECLI:NL:CRVB:2013:1511 Instantie Datum uitspraak 14-08-2013 Datum publicatie 27-08-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 11-4320 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:430

ECLI:NL:CRVB:2014:430 ECLI:NL:CRVB:2014:430 Instantie Datum uitspraak 07-02-2014 Datum publicatie 13-02-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-814 WIA-T Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:1325

ECLI:NL:CRVB:2014:1325 ECLI:NL:CRVB:2014:1325 Instantie Datum uitspraak 11-04-2014 Datum publicatie 24-04-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13-3365 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2010:BO6908

ECLI:NL:RBAMS:2010:BO6908 ECLI:NL:RBAMS:2010:BO6908 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 01-10-2010 Datum publicatie 10-12-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 09-322 WAO Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:4015

ECLI:NL:RBOBR:2016:4015 ECLI:NL:RBOBR:2016:4015 Instantie Datum uitspraak 27-07-2016 Datum publicatie 16-02-2017 Zaaknummer 16 _ 1047 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:5340

ECLI:NL:RBAMS:2016:5340 ECLI:NL:RBAMS:2016:5340 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-08-2016 Datum publicatie 10-10-2016 Zaaknummer AWB 16/1670 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2006:AV7682

ECLI:NL:RBARN:2006:AV7682 ECLI:NL:RBARN:2006:AV7682 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 09-03-2006 Datum publicatie 30-03-2006 Zaaknummer AWB 05/4258 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ambtenarenrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2013:8696

ECLI:NL:RBAMS:2013:8696 ECLI:NL:RBAMS:2013:8696 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-12-2013 Datum publicatie 03-04-2014 Zaaknummer AMS 13-2085 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:10518

ECLI:NL:RBDHA:2016:10518 ECLI:NL:RBDHA:2016:10518 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 05-09-2016 Datum publicatie 13-09-2016 Zaaknummer AWB - 16 _ 95 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580 ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 22-02-2011 Datum publicatie 06-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 10-504 AOW Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:1221

ECLI:NL:RBOBR:2017:1221 ECLI:NL:RBOBR:2017:1221 Instantie Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 20-03-2017 Zaaknummer 16_2690 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1883

ECLI:NL:CRVB:2017:1883 ECLI:NL:CRVB:2017:1883 Instantie Datum uitspraak 17-05-2017 Datum publicatie 29-05-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13/2918 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:7903

ECLI:NL:RBDHA:2017:7903 ECLI:NL:RBDHA:2017:7903 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10-07-2017 Datum publicatie 24-07-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 25671 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg -

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2011:BU3222

ECLI:NL:CRVB:2011:BU3222 ECLI:NL:CRVB:2011:BU3222 Instantie Datum uitspraak 02-11-2011 Datum publicatie 03-11-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 10/7095 WIA + 10/7096

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2017:2849

ECLI:NL:RBZWB:2017:2849 ECLI:NL:RBZWB:2017:2849 Instantie Datum uitspraak 12-05-2017 Datum publicatie 16-05-2017 Zaaknummer AWB 15_7600 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:2365

ECLI:NL:RBNHO:2016:2365 ECLI:NL:RBNHO:2016:2365 Instantie Datum uitspraak 17-03-2016 Datum publicatie 04-04-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 15 _ 4266 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY6930

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY6930 ECLI:NL:RBAMS:2012:BY6930 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 30-11-2012 Datum publicatie 20-12-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 12-1613 WWB Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:4689

ECLI:NL:CRVB:2015:4689 ECLI:NL:CRVB:2015:4689 Instantie Datum uitspraak 14-12-2015 Datum publicatie 28-12-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/4175 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2006:AX1256

ECLI:NL:CRVB:2006:AX1256 ECLI:NL:CRVB:2006:AX1256 Instantie Datum uitspraak 26-04-2006 Datum publicatie 11-05-2006 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 04-927 WAO + 04-938 ZW

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:4931

ECLI:NL:CRVB:2016:4931 ECLI:NL:CRVB:2016:4931 Instantie Datum uitspraak 21-12-2016 Datum publicatie 23-12-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/3675 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2009:BL7193

ECLI:NL:RBGRO:2009:BL7193 ECLI:NL:RBGRO:2009:BL7193 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 27-11-2009 Datum publicatie 11-03-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 09/270 ZW Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1331

ECLI:NL:RBOVE:2016:1331 ECLI:NL:RBOVE:2016:1331 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 19-04-2016 Datum publicatie 19-05-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie ak_16_343 Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2007:BB1200

ECLI:NL:CRVB:2007:BB1200 ECLI:NL:CRVB:2007:BB1200 Instantie Datum uitspraak 03-08-2007 Datum publicatie 07-08-2007 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 04-2430 WAO en 06-2641

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2008:BH4545

ECLI:NL:RBAMS:2008:BH4545 ECLI:NL:RBAMS:2008:BH4545 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 27-05-2008 Datum publicatie 03-03-2009 Zaaknummer AWB 07/1049 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2010:BL9855

ECLI:NL:CRVB:2010:BL9855 ECLI:NL:CRVB:2010:BL9855 Instantie Datum uitspraak 26-03-2010 Datum publicatie 06-04-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 09-2924 WIA Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:6757

ECLI:NL:RBOBR:2016:6757 ECLI:NL:RBOBR:2016:6757 Instantie Datum uitspraak 08-12-2016 Datum publicatie 09-01-2017 Zaaknummer 16_579 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2010:BM3096

ECLI:NL:CRVB:2010:BM3096 ECLI:NL:CRVB:2010:BM3096 Instantie Datum uitspraak 29-04-2010 Datum publicatie 03-05-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 07-2033 WAO-T + 07-2479

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2016:6366

ECLI:NL:RBZWB:2016:6366 ECLI:NL:RBZWB:2016:6366 Instantie Datum uitspraak 10-10-2016 Datum publicatie 14-10-2016 Zaaknummer AWB 16_2223 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Bestuursrecht

Nadere informatie

LJN: BO7059, Rechtbank Amsterdam, AWB 09/3604 AOW. Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BO7059, Rechtbank Amsterdam, AWB 09/3604 AOW. Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BO7059, Rechtbank Amsterdam, AWB 09/3604 AOW Datum uitspraak: 23-09-2010 Datum publicatie: 13-12-2010 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:2103

ECLI:NL:CRVB:2016:2103 ECLI:NL:CRVB:2016:2103 Instantie Datum uitspraak 03-06-2016 Datum publicatie 10-06-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/6741 WWAJ Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:1096

ECLI:NL:CRVB:2015:1096 ECLI:NL:CRVB:2015:1096 Instantie Datum uitspraak 27-03-2015 Datum publicatie 09-04-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13-4641 WIA-T Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:2743

ECLI:NL:CRVB:2014:2743 ECLI:NL:CRVB:2014:2743 Instantie Datum uitspraak 14-08-2014 Datum publicatie 15-08-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-1110 AW-T Ambtenarenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2012:BX3339

ECLI:NL:RBAMS:2012:BX3339 ECLI:NL:RBAMS:2012:BX3339 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21-05-2012 Datum publicatie 01-08-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 11-3232 WWB Bestuursrecht

Nadere informatie

vanstate /1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201108441/1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) op het

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2012:BX3147

ECLI:NL:CRVB:2012:BX3147 ECLI:NL:CRVB:2012:BX3147 Instantie Datum uitspraak 20-07-2012 Datum publicatie 31-07-2012 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 11-7162

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:2531

ECLI:NL:CRVB:2017:2531 ECLI:NL:CRVB:2017:2531 Instantie Datum uitspraak 30-06-2017 Datum publicatie 25-07-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13/4358

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1850

ECLI:NL:CRVB:2017:1850 ECLI:NL:CRVB:2017:1850 Instantie Centrale Raad van Beroep Datum uitspraak 12-05-2017 Datum publicatie 23-05-2017 Zaaknummer 15/4563 WIA Rechtsgebieden Socialezekerheidsrecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2007:BA2010

ECLI:NL:CRVB:2007:BA2010 ECLI:NL:CRVB:2007:BA2010 Instantie Centrale Raad van Beroep Datum uitspraak 28-03-2007 Datum publicatie 02-04-2007 Zaaknummer 04/6791 WAO, 05/4339 ZW, 05/7181 ZW Rechtsgebieden Socialezekerheidsrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1859

ECLI:NL:CRVB:2017:1859 ECLI:NL:CRVB:2017:1859 Instantie Datum uitspraak 12-04-2017 Datum publicatie 23-05-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/4501 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:16104

ECLI:NL:RBDHA:2013:16104 ECLI:NL:RBDHA:2013:16104 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 04-12-2013 Datum publicatie 19-12-2013 Zaaknummer SGR AWB 13_3669 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ambtenarenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:4387

ECLI:NL:RBNNE:2015:4387 ECLI:NL:RBNNE:2015:4387 Instantie Datum uitspraak 10-09-2015 Datum publicatie 17-09-2015 Zaaknummer Awb 15/1167 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2012:BV7977

ECLI:NL:RBALK:2012:BV7977 ECLI:NL:RBALK:2012:BV7977 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 26-01-2012 Datum publicatie 06-03-2012 Zaaknummer 11/1543 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1778

ECLI:NL:RBOVE:2016:1778 ECLI:NL:RBOVE:2016:1778 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 24-05-2016 Datum publicatie 24-05-2016 Zaaknummer Awb 16/249 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:3051

ECLI:NL:RBNHO:2017:3051 ECLI:NL:RBNHO:2017:3051 Instantie Datum uitspraak 04-04-2017 Datum publicatie 14-04-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 16 _ 22 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:2525

ECLI:NL:RBDHA:2017:2525 ECLI:NL:RBDHA:2017:2525 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 16-03-2017 Datum publicatie 12-05-2017 Zaaknummer 16_6475 Rechtsgebieden Socialezekerheidsrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg -

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3477

ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3477 ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3477 Instantie Datum uitspraak 29-04-2011 Datum publicatie 04-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 10-1393 WIA + 10-2553

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:1109

ECLI:NL:CRVB:2014:1109 ECLI:NL:CRVB:2014:1109 Instantie Datum uitspraak 04042014 Datum publicatie 09042014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 114876 WAJONG Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2000:AA7327

ECLI:NL:RBROT:2000:AA7327 ECLI:NL:RBROT:2000:AA7327 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 23-08-2000 Datum publicatie 21-01-2002 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie WW 98/559-DOP WW 98/916-DOP

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2012:5272

ECLI:NL:RBHAA:2012:5272 ECLI:NL:RBHAA:2012:5272 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 23-11-2012 Datum publicatie 16-07-2013 Zaaknummer HAA 11/6372 Rechtsgebieden Socialezekerheidsrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:1613

ECLI:NL:CRVB:2014:1613 ECLI:NL:CRVB:2014:1613 Instantie Datum uitspraak 09-05-2014 Datum publicatie 15-05-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-673

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:8134

ECLI:NL:RBDHA:2017:8134 ECLI:NL:RBDHA:2017:8134 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 18-07-2017 Datum publicatie 01-08-2017 Zaaknummer AWB - 17 _ 293 Rechtsgebieden Ambtenarenrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg -

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:7800

ECLI:NL:RBDHA:2015:7800 ECLI:NL:RBDHA:2015:7800 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 02-07-2015 Datum publicatie 02-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 15_57 IBPVV Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2016:2911

ECLI:NL:RBNNE:2016:2911 ECLI:NL:RBNNE:2016:2911 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 20-07-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 4196 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2013:5125

ECLI:NL:RBAMS:2013:5125 ECLI:NL:RBAMS:2013:5125 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 16-08-2013 Datum publicatie 08-01-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB-12_6071 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:5149

ECLI:NL:CRVB:2016:5149 ECLI:NL:CRVB:2016:5149 Instantie Datum uitspraak 23-12-2016 Datum publicatie 17-01-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/1286 WIA-T Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:6996

ECLI:NL:RBGEL:2014:6996 ECLI:NL:RBGEL:2014:6996 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 11-11-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer AWB - 14 _ 1957 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2009:BI3599

ECLI:NL:CRVB:2009:BI3599 ECLI:NL:CRVB:2009:BI3599 Instantie Datum uitspraak 08-05-2009 Datum publicatie 12-05-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 07-2229 WAO Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2010:BN2061

ECLI:NL:CRVB:2010:BN2061 ECLI:NL:CRVB:2010:BN2061 Instantie Datum uitspraak 21-07-2010 Datum publicatie 22-07-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 08-7066 ZW Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2011:BR3572

ECLI:NL:CRVB:2011:BR3572 ECLI:NL:CRVB:2011:BR3572 Instantie Datum uitspraak 13-07-2011 Datum publicatie 01-08-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 10-376 WMO Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:3606

ECLI:NL:CRVB:2016:3606 ECLI:NL:CRVB:2016:3606 Instantie Datum uitspraak 23-09-2016 Datum publicatie 29-09-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/2218 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:4509

ECLI:NL:RBNHO:2016:4509 ECLI:NL:RBNHO:2016:4509 Instantie Datum uitspraak 06-06-2016 Datum publicatie 17-06-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 15 _ 4995 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2005:AT4666

ECLI:NL:CRVB:2005:AT4666 ECLI:NL:CRVB:2005:AT4666 Instantie Datum uitspraak 16-02-2005 Datum publicatie 26-04-2005 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 02/5330

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:466

ECLI:NL:RBLIM:2017:466 ECLI:NL:RBLIM:2017:466 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 01-02-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB - 16 _ 1115u Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst te Twello, verweerder.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst te Twello, verweerder. Uitspraak RECHTBANK GELDERLAND Zittingsplaats Arnhem Bestuursrecht zaaknummer: AWB 14/6677 uitspraak van de enkelvoudige kamer van 1 9 MAART 2015 in de zaak tussen i enge, eiser (geina"ái.eme: mr.r mg",

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:6554

ECLI:NL:RBNHO:2016:6554 ECLI:NL:RBNHO:2016:6554 Instantie Datum uitspraak 10-08-2016 Datum publicatie 15-09-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 15 _ 5770 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:4523

ECLI:NL:CRVB:2015:4523 ECLI:NL:CRVB:2015:4523 Instantie Datum uitspraak 02-10-2015 Datum publicatie 16-12-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13/2029 WAO-G Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:6091

ECLI:NL:RBNHO:2013:6091 ECLI:NL:RBNHO:2013:6091 Instantie Datum uitspraak 01-07-2013 Datum publicatie 16-07-2013 Zaaknummer HAA 13/673 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2012:BV0179

ECLI:NL:CRVB:2012:BV0179 ECLI:NL:CRVB:2012:BV0179 Instantie Datum uitspraak 04-01-2012 Datum publicatie 05-01-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 10-4246 WMO Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2013:2833

ECLI:NL:CRVB:2013:2833 ECLI:NL:CRVB:2013:2833 Instantie Datum uitspraak 11-12-2013 Datum publicatie 21-01-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 11-6210 WIA Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:6000

ECLI:NL:RBGEL:2013:6000 ECLI:NL:RBGEL:2013:6000 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 24-12-2013 Datum publicatie 06-02-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB-13_1484 Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8952

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8952 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8952 Instantie Datum uitspraak 25-04-2013 Datum publicatie 29-04-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB 12/5146 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 15-06-2009 Datum publicatie 06-07-2009 Zaaknummer AWB 08/5874 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2010:BM4336

ECLI:NL:CRVB:2010:BM4336 ECLI:NL:CRVB:2010:BM4336 Instantie Datum uitspraak 12-05-2010 Datum publicatie 17-05-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 08-1662 WIA + 09-930 ZW

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2014:5220

ECLI:NL:RBMNE:2014:5220 ECLI:NL:RBMNE:2014:5220 Instantie Datum uitspraak 23-10-2014 Datum publicatie 28-10-2014 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer AWB - 14 _ 2227 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2013:1379

ECLI:NL:CRVB:2013:1379 ECLI:NL:CRVB:2013:1379 Instantie Datum uitspraak 09-08-2013 Datum publicatie 12-08-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-819 WAO + 11-5101 WAO

Nadere informatie