RECHTBANK AMSTERDAM uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen: [eiseres], wonende te [woonplaats],

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RECHTBANK AMSTERDAM uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen: [eiseres], wonende te [woonplaats],"

Transcriptie

1 RECHTBANK AMSTERDAM Sector Bestuursrecht zaaknummer: AMS 09/1832 uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen: [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde: mr. M.R. Meulenberg-ten Hoor, en de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, verweerder, gemachtigde [naam 1]. Procesverloop Bij besluit van 7 oktober 2008 (het primaire besluit) heeft verweerder aan eiseres medegedeeld dat zij per 7 november 2008 geen recht heeft op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: WIA), omdat zij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid is. Bij besluit van 25 maart 2009 heeft verweerder het bezwaar van eiseres daartegen ongegrond verklaard (het bestreden besluit). Eiseres heeft tegen dit besluit beroep ingesteld. Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. De rechtbank heeft de zaak ter zitting behandeld op 2 mei Eiseres en haar gemachtigde zijn verschenen. Verweerder is vertegenwoordigd door zijn gemachtigde [naam 2]. Ter zitting is het onderzoek gesloten. Vervolgens heeft de rechtbank met toepassing van artikel 8:68, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het onderzoek heropend en bepaald dat het vooronderzoek zal worden hervat om een deskundige te benoemen. De rechtbank heeft daarop deskundige dhr. G.H.F. van der Leeuw (hierna: van der Leeuw), revalidatiearts, benoemd voor het instellen van een onderzoek. De deskundige heeft eiseres onderzocht en schriftelijk verslag van het onderzoek uitgebracht. Het onderzoek van de door de rechtbank benoemde deskundige T.I. Oei, (hierna: Oei), psychiater, is beëindigd zonder rapportage. De rechtbank heeft de zaak ter zitting van 3 juli 2013 behandeld. Eiseres is verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde. Verweerder is vertegenwoordigd door zijn gemachtigde. Overwegingen 1. De rechtbank neemt de volgende feiten en omstandigheden als uitgangspunt Eiseres was laatstelijk werkzaam als operator/machinebediende voor 38,93 uur per week en is op 10 november 2006 uitgevallen wegens een bedrijfsongeval Aan het bestreden besluit ligt de rapportage van bezwaarverzekeringsarts A. Deitz (hierna: Deitz) van 9 maart 2009 en van bezwaararbeidsdeskundige W.A.M.H. Heijmans (hierna: Heijmans) van 24 maart 2009 ten grondslag. De bezwaarverzekeringsarts heeft de functionele mogelijkheden lijst (FML) aangepast door tevens op medisch vlak beperkingen op te nemen voor kortcyclisch buigen, torderen, koude en warme blootstelling en dragen van standaard hoge werkschoenen en op psychisch vlak beperkingen op relevante psychisch belastende factoren op te nemen. De bezwaararbeidsdeskundige heeft naar aanleiding van deze wijzigingen in de FML drie van de vijf geduide

2 functies niet langer passend geacht en heeft één andere functie bij geduid. De vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid van eiseres is ongewijzigd minder dan 35% gebleven Eiseres heeft in beroep aangevoerd dat zij zich niet kan verenigen met de aangepaste FML, omdat te weinig rekening is gehouden met haar lichamelijke en psychische beperkingen. Zij is niet in staat om fulltime te werken. De geduide functies zijn ongeschikt voor haar, omdat deze functies haar belastbaarheid overschrijden op enkele punten. 2. De rechtbank gaat uit van de volgende relevante regelgeving Op deze zaak is, gelet op het overgangsrecht van deel C, artikel 1, van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht, de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zoals deze wet luidde tot en met 31 december Het in beroep bestreden besluit is namelijk bekendgemaakt vóór 1 januari Op grond van artikel 5, van de Wet WIA is gedeeltelijk arbeidsgeschikt hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling slechts in staat is met arbeid ten hoogste 65% te verdienen van het maatmaninkomen per uur, doch die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. 3. De rechtbank overweegt ten aanzien van de medische grondslag van het bestreden besluit als volgt. Fysieke beperkingen 3.1 Volgens vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep (de Raad) dient de rechtbank het oordeel van een onafhankelijke door haar ingeschakelde deskundige te volgen, mits de deskundige zijn bevindingen en conclusies op inzichtelijke wijze en naar behoren heeft gemotiveerd (zie bijvoorbeeld de uitspraken van de Raad van 24 juni 2009, LJN: BI9799 en 18 juli 2012, LJN: BX2196) De rechtbank heeft revalidatiearts van der Leeuw als medische deskundige benoemd. Van der Leeuw heeft in zijn rapportage van 18 augustus 2011 geoordeeld dat eiseres een ernstig, lichamelijk en psycho-emotioneel trauma heeft opgelopen, waarvan zij somatisch redelijk tot goed is hersteld. Er is nog steeds sprake van zeer uitgebreide weke delen deformiteiten, beperkte enkelmobiliteit en functionele instabiliteit van de knie. Hij is van oordeel dat voldoende waarde is toegekend aan de beperkingen van eiseres zoals beschreven in de FML van verweerder van 9 maart Ten aanzien van de beperkingen in het persoonlijk en sociaal functioneren kan hij geen uitspraken doen en raadt hij een psychische expertise aan De rechtbank is van oordeel dat deskundige van der Leeuw naar behoren heeft gemotiveerd hoe hij tot zijn bevindingen en conclusies is gekomen. Het uitgebrachte rapport geeft blijk van een zorgvuldig onderzoek en is inzichtelijk en consistent. Ook overigens is niet gebleken van feiten of omstandigheden op grond waarvan het uitgangspunt dat de rechtbank het oordeel van de onafhankelijke door haar ingeschakelde deskundige dient te volgen, afwijking zou behoeven. Ten aanzien van de fysieke beperkingen van eiseres volgt de rechtbank dan ook de bevindingen van deskundige van der Leeuw. Psychische beperkingen 3.4. De rechtbank zal niet meer overgaan tot het benoemen van een (andere) psychische deskundige, nu eiseres desgevraagd uitdrukkelijk heeft aangegeven dat een nader onderzoek op dit moment te belastend is voor haar. Het contact tussen eiseres en deskundige Oei verliep moeizaam en Oei

3 heeft de opdracht teruggegeven aan de rechtbank. Ter zitting heeft eiseres aangegeven dat ze een uitspraak wil op basis van de stukken in het dossier. De rechtbank zal zich dan ook voor de beantwoording van de vraag of de psychische beperkingen van eiseres op de datum in geding, te weten 7 november 2008, door verweerder voldoende zijn vastgesteld, baseren op de stukken die door verweerder en eiseres zijn ingebracht in deze procedure Ter onderbouwing van haar psychische beperkingen heeft eiseres rapportages overgelegd van psychiaters J. Geutjens (hierna: Geutjens) en R.A. Achilles (hierna: Achilles). Uit de rapportages van Geutjens van 16 februari 2009 en 5 september 2009 blijkt volgens eiseres dat zij elementen van een posttraumatisch stressstoornis (PTSS) met een depressieve stemming ondervindt. Achilles heeft in zijn rapportages van 29 november 2010 en 1 juli 2012 overwogen dat eiseres PTSS heeft met wellicht een depressieve stoornis, eenmalige episode in volledige remissie. In zijn rapportage van 1 juli 2012 vermeldt hij dat hij in de rapportage van de verzekeringsarts van 9 september 2008 niets terug kan vinden over klachten en problemen die het gevolg zijn van een PTSS en dat verweerder in de FML van 8 september 2008 daarom onvoldoende rekening heeft gehouden met de psychische belastbaarheid van eiseres Bezwaarverzekeringsarts A. Deitz (hierna Deitz) heeft in zijn rapportage van 9 maart 2009 aangegeven dat hij de FML aanpast door op psychisch vlak beperkingen op te nemen voor relevante psychisch belastende factoren. Inmiddels is volgens Deitz namelijk bekend geworden dat eiseres leidt aan PTSS met depressieve stemming. De situatie is niet dusdanig slecht dat eiseres niet meer zelfredzaam is, waardoor geen sprake is van een volledige arbeidsongeschiktheid op psychische gronden Voor zover eiseres het niet eens is met de stelling van verweerder dat sprake is van elementen van PTSS (posttraumatische stresstoornis) en de diagnose PTSS niet door verweerder wordt aangenomen, overweegt de rechtbank als volgt. Volgens vaste jurisprudentie van de Raad gaat het bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid niet om de (precieze) diagnose, maar om de medisch objectiveerbare beperkingen voor het verrichten van arbeid (zie de uitspraak van de Raad van 8 december 2010, te vinden op onder LJ-nummer BO7222). Tussen partijen is niet in geschil dat bij eiseres sprake is van psychische beperkingen. Daarbij is niet in geschil dat de psychische klachten van eiseres voortkomen uit een PTSS met depressieve stemming, zoals zowel door de behandelaars van eiseres als de bezwaarverzekeringsarts is aangenomen. De rechtbank merkt overigens nog op dat ook Deitz op pagina 5 van zijn rapportage van 9 maart 2009 aangeeft dat eiseres lijdt aan een PTSS, niet aan elementen van een PTSS Hoewel eiseres ter zitting heeft gesteld dat Achilles bij zijn onderzoek alle beschikbare informatie heeft meegenomen, blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit de rapportage van Achilles van 1 juli 2012 afdoende dat Achilles slechts is uitgegaan van de rapportage van de verzekeringsarts van 9 september 2008 en de daarbij behorende FML. Hij stelt immers dat verweerder in het geheel geen psychische beperkingen heeft opgenomen. Dit was het geval bij de primaire beoordeling. In geding is echter het bestreden besluit waaraan de rapportage van Deitz van 9 maart 2009 ten grondslag ligt. Zoals hiervoor is weergegeven, is Deitz in zijn beoordeling wel uitgegaan van PTSS met depressieve stemming en heeft in dat verband ook nadere beperkingen op sociaal en persoonlijk functioneren in de FML opgenomen. Voorts is niet gebleken dat Achilles bij zijn onderzoek is uitgegaan van de datum in geding van 7 november In zijn rapportage uit 2010 focust hij op de op dat moment resterende psychische beperkingen van eiseres in het kader van een lopende letselschadeprocedure. Ook de beantwoording van de vragen in 2012 sluit niet kenbaar aan bij de psychische gesteldheid van eiseres op 7 november Dit maakt dat aan de informatie van Achilles niet die waarde kan worden gehecht die eiseres daaraan wenst te hechten. Immers, de rechtbank dient in deze zaak

4 enkel te oordelen over de beperkingen van eiseres op 7 november De bezwaarverzekeringsarts is wel expliciet ingegaan de toestand van eiseres op de datum in geding en heeft daarbij de informatie van Geutjens en Achilles meegewogen. De rechtbank is van oordeel dat eiseres onvoldoende informatie heeft overgelegd om te twijfelen aan dat oordeel van de bezwaarverzekeringsarts. Hoewel het begrijpelijk en invoelbaar is dat eiseres geen nader psychiatrisch onderzoek door een door de rechtbank te benoemen psychiater wil ondergaan, heeft de rechtbank hierdoor geen andere medische informatie ter beschikking dan hetgeen hiervoor is aangehaald. De rechtbank heeft dan ook onvoldoende grond om te twijfelen aan de juistheid en volledigheid van de rapportages van de bezwaarverzekeringsarts van verweerder. Urenbeperking 3.9. Eiseres meent op basis van de rapportages van Achilles dat een urenbeperking op haar van toepassing zou moeten zijn Bezwaarverzekeringsarts Deitz heeft in zijn rapportage van 2 juli 2009 aangegeven dat een urenbeperking niet van toepassing is in dit geval, omdat geen sprake is van ernstige energetische klachten of verminderde beschikbaarheid en voorts dat ook niet vanwege preventieve redenen een urenbeperking noodzakelijk is. De FML dient zodanig ingevuld te worden dat hele dagen werken mogelijk is De rechtbank overweegt dat Achilles in zijn rapportage van 1 juli 2012 zelf aangegeven heeft dat het aanduiden van urenbeperkingen altijd een hachelijke zaak is voor een psychiater. Op grond van de informatie schat hij dat eiseres niet in staat is geweest om 40 uur per week te werken, de helft lijkt hem een meer redelijke schatting. Deze stelling is door Achilles niet nader onderbouwd. Niet is gebleken dat Achilles één van de in het beleid van verweerder (zoals hierboven correct weergegeven door Deitz) opgenomen redenen voor het aannemen van een urenbeperking van toepassing acht op eiseres. De bezwaarverzekeringsarts heeft daarentegen wel voldoende onderbouwd waarom geen urenbeperking van toepassing is. Volgens jurisprudentie van de Raad is voor het aannemen van een urenbeperking pas aanleiding als met het vaststellen van beperkingen niet voldoende aan de voor betrokkene geldende mogelijkheden tegemoet kan worden gekomen, zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Raad van 22 juni 2007, LJN BA9 (http://pi.ro.minjus/ljn.asp?ljn=ba9147)147. Niet is gebleken dat onvoldoende aan de voor eiseres geldende mogelijkheden tegemoet kan worden gekomen. De rechtbank is dan ook met verweerder van oordeel dat er geen aanleiding bestaat voor het aannemen van een urenbeperking Gelet op het voorgaande berust het bestreden besluit op een deugdelijke medische grondslag Ten aanzien van de arbeidskundige gronden van eiseres tegen het bestreden besluit overweegt de rechtbank als volgt Eiseres heeft in beroep aangevoerd dat ten aanzien van functie (productie mede-werker) een niet acceptabele overschrijding plaatsvindt op punt 4.22 en zij meer beperkt is ten aanzien van punt Ten aanzien van de functie (medewerker mutatieverwerking) heeft zij aangevoerd dat de punten 1.9.7, en overschreden worden. De functie (elektronica monteur) kent vele overschrijdingen, vooral op punt 3.5. en 4.20 en het is de vraag of zij de veiligheidsschoenen kan dragen gezien haar brace De rechtbank overweegt dat eiseres, met hetgeen zij heeft aangevoerd ten aanzien van de punten 1.9.7, en , in feite stelt dat zij meer beperkingen heeft dan verweerder heeft aangenomen. Op punt en heeft de bezwaarverzekeringsarts eiseres immers niet beperkt geacht en bij de functie medewerker mutatieverwerking is geen overschrijding op punt

5 Volgens vaste jurisprudentie van de Raad dient de bestuursrechter in gevallen waarin niet met de medische grondslag verweven arbeidskundige gronden worden aangevoerd, zijn arbeidskundige beoordeling tot die gronden te beperken (bijvoorbeeld de uitspraak van de Raad van 17 april 2007, LJN: BA2955). De rechtbank verwijst voor deze beroepsgronden van eiseres dan ook naar het bovenstaande, waaruit volgt dat het besluit op een deugdelijke medische grondslag berust Bezwaararbeidsdeskundige Heijmans heeft in zijn rapportage van 24 maart 2009 ten aanzien van punt van de functie productie medewerker aangegeven dat incidenteel iets van de vloer opgepakt moet worden. Overwogen is dat 1x per dag incidenteel is en een incidentele belasting ook bij de gegeven belastbaarheid mag worden gevraagd van eiseres. Eiseres is daarbij niet beperkt voor buigen en kan daarom door 90 graden buigen iets van de vloer oprapen. In deze zelfde rapportage en de aanvullende rapportage van 3 juli 2009 heeft hij daarbij overwogen dat de veiligheidsschoenen (punt 3.5) bij de functie elektronica monteur ook in een laag model verkrijgbaar zijn, waardoor de aangegeven belastbaarheid niet wordt overschreden. Het trappen lopen (punt 4.20) bij deze functie is door de bezwaarverzekeringsarts in de rapportage van 2 juli 2009 mogelijk geacht voor eiseres, omdat het gaat om twee keer per dag op en af de trap lopen (13 treden) naar de kantine. Verder komt trappen lopen niet voor. Daarmee wordt ruim binnen de belastbaarheid van eiseres gebleven, volgens de bezwaararbeidsdeskundige De rechtbank overweegt dat de bezwaarverzekeringsarts in de FML onder punt 4.10 heeft opgenomen dat eiseres 90 graden kan buigen en een papiertje van de grond kan oprapen. Nu de overschrijding van 4.22 in de functie productie medewerker ziet op het incidenteel iets van de vloer oprapen, heeft de bezwaararbeidsdeskundige voldoende gemotiveerd dat deze functie ondanks de overschrijding op punt geschikt is voor eiseres. Ook ten aanzien van de functie elektronica monteur heeft de bezwaararbeidsdeskundige naar het oordeel van de rechtbank voldoende gemotiveerd waarom de geduide functie, uitgaande van de medische beperkingen, passend is. Dit betekent dat eiseres in staat moet worden geacht de door verweerder geduide functies uit te oefenen De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat het bestreden besluit ook op een deugdelijke arbeidskundige grondslag berust Nu de beroepsgronden van eiseres niet kunnen slagen, zal de rechtbank het beroep ongegrond verklaren. Voor een proceskostenveroordeling of voor vergoeding van het door eiser betaalde griffierecht ziet de rechtbank geen aanleiding. Beslissing De rechtbank verklaart het beroep ongegrond. Deze uitspraak is gedaan door mr. P.H.A. Knol, rechter, in aanwezigheid van mr. R.M. Wiersma, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 19 juli de griffier de rechter Rechtsmiddel Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep. Afschrift verzonden op: D: C SB

ECLI:NL:CRVB:2005:AT9828

ECLI:NL:CRVB:2005:AT9828 ECLI:NL:CRVB:2005:AT9828 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13-07-2005 25-07-2005 03/2367 ZW + 03/2368 WAO

Nadere informatie

Petra klein Gunnewiek noot bij: Verkeersongeval, Niet objectiveerbare klachten, Conditio sine qua nonverband

Petra klein Gunnewiek noot bij: Verkeersongeval, Niet objectiveerbare klachten, Conditio sine qua nonverband Auteur: Titel: Petra klein Gunnewiek noot bij: Verkeersongeval, Niet objectiveerbare klachten, Conditio sine qua nonverband Bron: JA, 2013, 135 Contact: e-mail: petrakleingunnewiek@vbk.nl tel. +31 30 259

Nadere informatie

Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer. procedurenummer: AWB 12/159

Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer. procedurenummer: AWB 12/159 Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer procedurenummer: AWB 12/159 uitspraak van de enkelvoudige kamer van 16 augustus 2012 als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 106167 - Geschil over toepassing van artikel 6 ZAR-BVE SAMENVATTING De werkgever heeft een korting op het salaris van 30% over het verleende ziekteverlof toegepast. De werknemer stelt op grond van artikel

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER 11/9 AW U I T S P R A A K op het hoger beroep van: [Appellante], wonende te [woonplaats], (hierna: appellante), tegen de uitspraak van de rechtbank Haarlem van

Nadere informatie

Rechtspraak. 2012 (mr. S. Ju; rolnr. 513981 / HA ZA 12-410) I 317 I Rechtbank Amsterdam 27 juni. Letsel & Schade 2012 nr. 3

Rechtspraak. 2012 (mr. S. Ju; rolnr. 513981 / HA ZA 12-410) I 317 I Rechtbank Amsterdam 27 juni. Letsel & Schade 2012 nr. 3 Rechtspraak I 317 I Rechtbank Amsterdam 27 juni 2012 (mr. S. Ju; rolnr. 513981 / HA ZA 12-410) Relatieve competentie. Rechtbank in vestigingsplaats verzekeraar bevoegd? De verzekeraar dagvaardt de gelaedeerde

Nadere informatie

Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente

Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente LJN: BV9731, Gerechtshof Arnhem, 11/00546 Datum uitspraak: 13-03-2012 Datum publicatie: 23-03-2012 Rechtsgebied: Belasting

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging)

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging) vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van (bij vervroeging) in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht CARL

Nadere informatie

3. De beoordeling in hoger beroep. Zaaknummer 200.103.753/01 18 december 2012 GERECHTSHOF AMSTERDAM EERSTE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

3. De beoordeling in hoger beroep. Zaaknummer 200.103.753/01 18 december 2012 GERECHTSHOF AMSTERDAM EERSTE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER Zaaknummer 200.103.753/01 18 december 2012 GERECHTSHOF AMSTERDAM EERSTE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER ARREST in de zaak van: [benadeelde], [Woonplaats], APPELLANT in principaal hoger beroep, GEÏNTIMEERDE

Nadere informatie

GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN. 1. Doel en ontwikkeling

GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN. 1. Doel en ontwikkeling GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

1.2. Na aanhouding op verzoek van partijen is tenslotte uitspraak bepaald.

1.2. Na aanhouding op verzoek van partijen is tenslotte uitspraak bepaald. . beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Utrecht zaaknummer / rekestnummer: C/16/352080 / HA RK 13-250 Beschikking van in de zaak van [VERZOEKSTER], wonende te

Nadere informatie

1.2 Verzekeraar heeft een op 17 december 2014 gedateerd verweerschrift ingediend.

1.2 Verzekeraar heeft een op 17 december 2014 gedateerd verweerschrift ingediend. Uitspraak Commissie van Beroep 2015-011 d.d. 30 maart 2015 (mr. F.R. Salomons (voorzitter), drs. P.H.M. Kuijs AAG, mr. F.P. Peijster, mr. A. Smeeing-van Hees en mr. J.B.M.M. Wuisman, leden, en mr. M.J.

Nadere informatie

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes.

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes. GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon E-mail. Betreft

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon E-mail. Betreft Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Cormat Finance B.V. [.] [.] [.] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31 Telefoon E-mail Betreft

Nadere informatie

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond.

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. b) LJN: BX8102, Gerechtshof 's-gravenhage, BK-10/00754 en 10/00233

Nadere informatie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 31-03-2015 Datum publicatie 01-04-2015 Zaaknummer 200.132.857-01

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 31-03-2015 Datum publicatie 01-04-2015 Zaaknummer 200.132.857-01 ECLI:NL:GHARL:2015:2350 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 31-03-2015 Datum publicatie 01-04-2015 Zaaknummer 200.132.857-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

Tekst SDU Publicatie pagina 1 van 10

Tekst SDU Publicatie pagina 1 van 10 Tekst SDU Publicatie pagina 1 van 10 JA 20141127 Rechtbank Rotterdam, 27-08-2014, CIIOII3JIT3IHA ZA 99-2884, ECLI:NL:RBROT:2014:7276 Causaal verband, Omkeringsregel, Proportionele aansprakelijkheid, Regres

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/275

Rapport. Datum: 10 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/275 Rapport Datum: 10 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/275 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Centrale organisatie werk en inkomen, district Zuidwest Nederland te Rotterdam (CWI) haar werkgever bij

Nadere informatie

Deken van de Orde van Advocaten, bij de Hoge Raad der Nederlanden, verzoeker,

Deken van de Orde van Advocaten, bij de Hoge Raad der Nederlanden, verzoeker, R. 3282/09.114 (60c) De Raad van Discipline in het ressort 's-gravenhage heeft de volgende beslissing ex artikel 60b Advocatenwet gegeven naar aanleiding van het verzoek ex artikel 60c Advocatenwet van:

Nadere informatie

De patiëntenkaart in de lagere rechtspraak

De patiëntenkaart in de lagere rechtspraak De patiëntenkaart in de lagere rechtspraak Trial & error? Ruim twee jaar geleden deed de Hoge Raad uitspraak in de patiëntenkaart arresten 1. Hij oordeelde daarbij over de vraag of de rechter in het kader

Nadere informatie

Hoge Raad 8 juni 2001; welke eisen kunnen bij whiplash gesteld worden aan het causaal verband tussen ongeval en klachten?

Hoge Raad 8 juni 2001; welke eisen kunnen bij whiplash gesteld worden aan het causaal verband tussen ongeval en klachten? Hoge Raad 8 juni 2001; welke eisen kunnen bij whiplash gesteld worden aan het causaal verband tussen ongeval en klachten? Welke eisen kunnen, in het geval van een whiplashsyndroom, aan het bewijs van het

Nadere informatie

C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E

C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E C2010.328 C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg Beslissing in de zaak onder nummer C2010.328 van: A., psychotherapeut, wonende te B., appellant, verweerder in eerste aanleg, gemachtigde:

Nadere informatie

RAR2013/115 RAR2(M3/115. RECHIBANICIVUDDEN-NEDERLAND 24 april 2013, nr. 321585 /12-566 HSt (Mr. H.M.M. Steenberghe)

RAR2013/115 RAR2(M3/115. RECHIBANICIVUDDEN-NEDERLAND 24 april 2013, nr. 321585 /12-566 HSt (Mr. H.M.M. Steenberghe) RAR2013/115 van de arbeidsovereenkomst heeft voorgesteld, doch dat werknemer dat aanbod heeft afgeslagen en daarop niet is teruggekomen. Gelet op hetgeen het hof onder 53 heeft overwogen over het door

Nadere informatie

pagina 1 van 36 LJN: BJ6596, Hoge Raad, 09/00978 Datum 27-11-2009 uitspraak: Datum 27-11-2009 publicatie: Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie:Arbeidsrecht; kennelijk

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:310

ECLI:NL:GHAMS:2014:310 pagina 1 van 6 ECLI:NL:GHAMS:2014:310 Instantie Datum uitspraak 30-01-2014 Datum publicatie 12-02-2014 Zaaknummer 12/00966 Rechtsgebieden Gerechtshof Amsterdam Belastingrecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers

Jaarverslag 2013. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Jaarverslag 2013 Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Woord vooraf Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de commissie). In

Nadere informatie

MEERTS. Arbeidsrecht, Belastingrecht, Bestuursrecht, Incasso, Verkeersboetes. t ^L NIJiVUGFJi. L \'i. . (i. da'- 3 hi

MEERTS. Arbeidsrecht, Belastingrecht, Bestuursrecht, Incasso, Verkeersboetes. t ^L NIJiVUGFJi. L \'i. . (i. da'- 3 hi MEERTS BELASTINGADVIES EN RECHTSBIJSTAND B»V. Arbeidsrecht, Belastingrecht, Bestuursrecht, Incasso, Verkeersboetes Afzender: Duinenberg 6, 6099 CS Beegden PER POST EN PER FAX 024-323 59 92 Gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Datum 18 februari 2011 Ons kenmerk ---------------------- Pagina 1 van 20 Kopie aan ING Bank N.V. E-mail. Betreft

Datum 18 februari 2011 Ons kenmerk ---------------------- Pagina 1 van 20 Kopie aan ING Bank N.V. E-mail. Betreft Bijlage 2 Aangetekend verstuurd OPENBARE VERSIE ING Bank N.V. de heer ------------------------------------------ Postbus 1800 1000 BV AMSTERDAM Datum 18 februari 2011 Pagina 1 van 20 Kopie aan ING Bank

Nadere informatie