VERZEKERINGSOPLOSSINGEN VERENIGING VOOR KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZEKERINGSOPLOSSINGEN VERENIGING VOOR KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER"

Transcriptie

1 VERZEKERINGSOPLOSSINGEN VERENIGING VOOR KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER

2 Brandverzekering Aflopende groepsreisverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Ongevallenverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Fraude- en geldverzekering Vervangingsverzekering Rechtsbijstandverzekering WEGAS-verzekering Zorgverzekering Verzuimverzekering WGA-eigenrisicoverzekering WGA-gatverzekering i Verzekeringsoplossingen

3 VERENIGING VOOR KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER De leden van Kerkrentmeesterlijk Beheer hebben te maken met dezelfde risico s, belangen van medewerkers en vrijwilligers en andere waardevolle zaken. Om die reden hebben Marsh en Mercer speciaal voor de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer en haar leden collectieve verzekeringen ontwikkeld. De administratieve verwerking van deze verzekeringen wordt door Turien & Co. Assuradeuren uitgevoerd. VERZEKERINGSOPLOSSINGEN Deze speciale verzekeringen zijn afgestemd op de behoefte van uw vereniging en door hun collectieve karakter, zeer scherp geprijsd. In deze brochure vindt u meer informatie over de verschillende verzekeringen. OVER MARSH EN MERCER Marsh en Mercer zijn onderdeel van Marsh & McLennan Companies. Marsh is de risico- en verzerkeringsspecialist en Mercer verleent HR diensten. Hiernaast zijn ook Guy Carpenter en Oliver Wyman onderdeel van MMC. Samen hebben deze bedrijven medewerkers in meer dan 100 landen. CONTACTPERSOON MARSH Pieter Stoeltie CONTACTPERSOON MERCER Sai Fong Lam Mercer Marsh Benefits 1

4 BRANDVERZEKERINGEN VOOR DE LEDEN VAN DE VERENIGING VOOR KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER De brandverzekering voor VKB dekt niet alleen het risico van brand, maar bijvoorbeeld ook het risico van een explosie, blikseminslag en stormschade. De verzekering vergoedt de materiële schade aan gebouwen, aanstraalverlichting, grafmonumenten, urnenmuren en columbaria, bedrijfsuitrusting/ inventaris en goederen, inclusief orgels, auto- en videoapparatuur, antiek en overige zaken met een zeldzaamheidswaarde. Verder kan dekking geboden worden voor immateriële (gevolg) schade als exploitatiekosten danwel bedrijfsschade en huurderving. DEKKING All Risk dekking Geen onderverzekering voor getaxeerde belangen Glasdekking Funderingen zijn meeverzekerd Verblijf elders na een gedekte schade is gedekt Eigendommen van personeel zijn meeverzekerd Zaken van derden zijn meeverzekerd Bedrijfsuitrusting/inventaris en goederen op tentoonstellingen en exposities zijn verzekerd Bedrijfsuitrusting/inventaris en goederen op andere locaties van verzekerde zijn verzekerd EXTRA DEKKING Niet verrekenbare BTW Monumenten en/of kosten van verbeteringen op last van de overheid Huur van vervangende ruimte na schade Kosten van tijdelijke voorzieningen om het houden van erediensten mogelijk te maken Kerkelijke zaken in bruikleen Grafmonumenten, urnenmuren en columbaria Kostbaarheden Reconstructie- reproductiekosten en extra kosten Reconstructie-/reproductiekosten en andere kosten zijn verzekerd 2 Verzekeringsoplossingen Folio Left Page Document Title

5 COLLECTIEVE AFLOPENDE GROEPSREISVERZEKERINGEN VOOR DE LEDEN VAN DE VERENIGING VOOR KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER Voor kerkelijke gemeenten die een (groeps)reis organiseren, bijvoorbeeld een kampweekend voor de jeugd, bieden wij een aflopende groepsreisverzekering. Deze verzekering is geschikt voor groepen die één of meerdere dagen binnen Europa op reis gaan. De verzekering biedt u de keuze uit een dekkingsgebied voor de Benelux of Europa. WAT IS VERZEKERD? Deze verzekering kan via het collectief van de vereniging gesloten worden en biedt voor elke deelnemer een dekking voor onder andere het ongevallen- en aansprakelijkheidsrisico. Voorwaarde is dat de reis binnen Europa plaatsvindt. Vindt de reis buiten Europa plaats? Dan zijn hier uiteraard ook verzekeringsmogelijkheden voor. Met de aflopende groepsreisverzekering is de hele groep verzekerd van een uitstekende dekking. Zo is er een alarmcentrale welke voor u 24 uur per dag bereikbaar is en heeft u geen eigen risico bij geneeskundige kosten. Bovendien kunt u kiezen uit twee verschillende pakketten. De minimumpremie bedraagt slechts 0,30 per persoon per dag en 7,50 per polis. Mercer Marsh Benefits Marsh 3

6 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR DE LEDEN VAN DE VERENIGING VOOR KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER (AVB) Deze verzekering heeft ten doel het vermogen van verzekerde (= de plaatselijke kerkelijke gemeente) te beschermen door de schade van de schadelijdende partij te vergoeden, wanneer blijkt dat verzekerde volgens de wet aansprakelijk is. WIE KUNNEN ZICH ONDER ANDERE VERZEKEREN? De bij de Vereniging aangesloten hervormde gemeenten, gereformeerde kerken, evangelisch - lutherse gemeenten en protestantse gemeenten (in wording), diaconieën behorende tot de Protestantse kerk in Nederland ten deze vertegenwoordigd door de colleges van kerkrentmeesters/ diakenen en/of stichtingen en/of clubs/verenigingen, of commissies en dergelijke. Stichtingen opgericht voor het beheer van begraafplaatsen, Clubs, verenigingen of instellingen die werkzaam zijn op het gebied van de verzekerde gemeente/diaconie zoals bijvoorbeeld zondagsschool, kindernevendienst, alledagkerk, kerkkoor, vrouwenkrans, jeugd-, mannen- en vrouwenvereniging zijn dan meeverzekerd. Evenals personen die door de verzekerde kerkelijke gemeente worden aangesteld om voor haar activiteiten te verrichten, zoals leid(st)ers, vrijwilligers, bestuursleden. WAT IS ONDER ANDERE VERZEKERD? De aansprakelijkheidsverzekering biedt, binnen de grenzen van de polisvoorwaarden, dekking voor de aansprakelijkheid van de verzekerden en haar medewerkers voor hen veroorzaakte schade die voortvloeit uit werkzaamheden overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 11. Verzekerd is zowel de materiële schade (schade aan spullen) als de letselschade (schade aan de gezondheid van mensen) wanneer blijkt dat verzekerde volgens de wet aansprakelijk is. Schade aan zaken van derden door het verhuren van onroerende zaken aan bedrijven kan meeverzekerd worden. AANTAL PREDIKANTPLAATSEN JAARPREMIE Bij meer dan 3 predikanten geldt een opslag van 25 per predikant. 4 Verzekeringsoplossingen Folio Left Page Document Title

7 ONGEVALLENVERZEKERING VOOR DE LEDEN VAN DE VERENIGING VOOR KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER De collectieve ongevallenverzekering is een verzekering voor predikanten en (vrijwillige) medewerkers. Met deze verzekering wordt er een bedrag uitgekeerd als de verzekerde overlijdt of blijvend invalide wordt door een ongeval. WIE ZIJN VERZEKERD? Er kan gekozen worden uit twee ongevallenverzekeringen: Een verzekering ten behoeve van de ambtsdragers, functionarissen en/of personeel. Een verzekering ten behoeve van de vrijwilligers die geheel belangeloos werkzaamheden verrichten binnen de kerkgemeenschap. WAT IS VERZEKERD? Een uitkering als een verzekerde overlijdt ten gevolge van een ongeval. Een uitkering als een verzekerde geheel of gedeeltelijk blijvend invalide raakt ten gevolge van een ongeval. De verzekering ten behoeve van de ambtsdragers, functionarissen en/of personeel keert bij overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval maximaal uit. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van invaliditeit en het gekozen verzekerde bedrag. DEKKING VRIJWILLIGERS De dekking van deze verzekering is alleen van kracht tijdens het via de kortst mogelijke weg komen en gaan van en naar de werkzaamheden en tijdens uitvoeren van de werkzaamheden ten behoeve van uw gemeente. DEKKING AMBTSDRAGERS, FUNCTIONARISSEN EN/OF PERSONEEL De verzekering geeft een volledige 24-uurs dekking, dat wil zeggen, de verzekering is zowel tijdens als buiten de beroepsuitoefening van verzekerde van kracht, uiteraard binnen de voorwaarden van de polis. Mercer Marsh Benefits Marsh 5

8 BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING VOOR DE LEDEN VAN DE VERENIGING VOOR KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER Net als vennootschappen bezit een vereniging/stichting rechtspersoonlijkheid. De wet bepaalt dat elke bestuurder gehouden is tot behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. De toezichthouder is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken en hij staat het bestuur met raad ter zijde. Indien de vereniging/stichting haar (financiële) verplichtingen niet kan nakomen, kunnen degenen die namens haar handelen ook aansprakelijk worden gehouden. De bestuurders zijn dan hoofdelijk met hun privé vermogen aansprakelijk. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer is specifiek afgestemd op de situatie van een kerkelijke gemeente. Zij beoogt het privé-vermogen van de bestuurder en toezichthouder van de kerkelijke gemeenschap te beschermen indien bij de bestuurder of toezichthouder een schadeclaim wordt ingediend voor onzorgvuldig bestuur. Op deze polis, die sinds 1 januari 2003 van kracht is, zijn inmiddels bijna 600 gemeenten verzekerd. De aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade als gevolg van handelen of nalaten als bestuurder of toezichthouder. De belangrijkste kenmerken van de verzekering zijn: Premieopbouw gebaseerd op aantal predikanten per verzekerde rechtspersoon. Kosten van verweer zijn gedekt, zelfs tot maximaal 50% bovenop het verzekerd bedrag. Voor gepensioneerde bestuurders en toezichthouders geldt een uitlooptermijn van drie jaren indien de verzekering door verzekeringnemer niet wordt verlengd. 6 Verzekeringsoplossingen Folio Left Page Document Title

9 FRAUDE- EN GELDVERZEKERING VOOR DE LEDEN VAN DE VERENIGING VOOR KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER Het doel van deze verzekering is de verzekerde schadeloos te stellen bij verlies van geld en/of geldswaardig papier onder andere als gevolg van diefstal, inbraak, overval tijdens transport en frauduleuze handelingen gepleegd door vrijwilligers en/of personeel dat in dienst is bij verzekerde. Er kan gekozen worden uit 3 varianten met verschillende verzekerde bedragen. OPTIE1 DEKKING VERZEKERING aanwezig/afwezig 2.500,- Vervoer door verzekerde 2.500,- Nachtkluisrisico 2.500,- Thuisrisico 500,- Fraude 5.000,- Eigen risico fraude 100,- fancy fair/rommelmarkt* aanwezig/afwezig vervoer door verzekerde , ,- OPTIE 2 DEKKING VERZEKERING aanwezig/afwezig 7.500,- Vervoer door verzekerde 7.500,- Nachtkluisrisico 7.500,- Thuisrisico 1.000,- Fraude ,- Eigen risico fraude 100,- fancy fair/rommelmarkt* aanwezig/afwezig vervoer door verzekerde , ,- OPTIE 3 DEKKING VERZEKERING aanwezig/afwezig ,- Vervoer door verzekerde ,- Nachtkluisrisico ,- Thuisrisico 2.500,- Fraude ,- Eigen risico fraude 250,- fancy fair/rommelmarkt* aanwezig/afwezig vervoer door verzekerde , ,- * Dekking voor maximaal vijf keer per jaar voor maixmaal vijf dagen Mercer Marsh Benefits Marsh 7

10 VERVANGINGSVERZEKERING VOOR DE LEDEN VAN DE VERENIGING VOOR KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER In geval van arbeidsongeschiktheid van een predikant kan het voorkomen dat een gemeente extra kosten moet maken om in de vervanging te voorzien. De vervangingsverzekering voorziet er in dat de gemeenten in zo n situatie gedurende maximaal twee jaar een geldelijke uitkering ontvangen. De vervangingsverzekering van predikanten is specifiek afgestemd op de situatie van een predikant. Zij biedt een kerkelijke gemeente een geldelijke uitkering indien de predikant, die aan de gemeente verbonden is, wegens ziekte niet in staat is om zijn ambtswerkzaamheden te verrichten. De uitkering die wordt verstrekt is bedoeld om de kosten die voor de vervanging van de betreende predikant moeten worden gemaakt te kunnen betalen. U kunt bij de vervangingsverzekering van predikanten kiezen of u alleen het eerste jaar of het eerste en het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid wilt verzekeren. De belangrijkste kenmerken van de verzekering zijn: Een uitkering van maximaal voor het eerste ziektejaar en de mogelijkheid van het meeverzekeren van het tweede ziektejaar met een uitkering van maximaal Een eigen risicotermijn van 30 dagen. De jaarpremie voor een verzekering met een uitkeringsduur van een jaar bedraagt 605 per predikant. Indien ook het tweede ziektejaar meeverzekerd wordt bedraagt de premie 800 per predikant per jaar. 8 Verzekeringsoplossingen Folio Left Page Document Title

11 RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR DE LEDEN VAN DE VERENIGING VOOR KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER De rechtsbijstandverzekering heeft ten doel de verzekerde van juridisch advies te voorzien danwel juridische bijstand te verlenen in zaken die verband houden met de uitoefening van taken van de colleges van kerkrentmeesters of andere beheerscolleges welke uit hun arbeidsterrein voortvloeien. WIE KUNNEN ZICH ONDER ANDERE VERZEKEREN? De bij de Vereniging aangesloten protestantse gemeenten, hervormde gemeenten, gereformeerde kerken en evangelisch-lutherse gemeenten (in wording), diaconieën ten deze vertegenwoordigd door hun colleges van kerkrentmeesters/diakenen die belast zijn met de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegensheden van deze gemeenten. Stichting opgericht voor het beheer van begraafplaatsen, clubs verenigingen of instellingen die werkzaam zijn op het gebied van verzekerde gemeente/diaconie zoals bijvoorbeeld zondagsschool, kindernevendienst, alledagkerk, kerkoor, rouwenkrans, jeugd-, mannen en vrouwenvereniging zijn meeverzekerd. Evenals personen die door de evrzekerde kerkelijke gemeente worden aangesteld om voor haar activiteiten te verrichten, zoals leid(st)ers, vrijwilligers, bestuursleden. Daarnaast kunnen ook andere stichtingen en verenigingen voor zover opgericht overeenkomstig artikel 1.1 van de Generale Regeling voor Stichtingen als bedoeld in Ordinantie van de Protestantse Kerk Nederland na acceptatie door verzekeraars worden meeverzekerd. WAT IS ONDER ANDERE VERZEKERD? De rechtsbijstandverzekering biedt een dekking die specifiek is afgestemd op beheerders in kerkelijke gemeenten. Indien een redelijke kans op succes bestaat en het belang tenminste 225 bedraagt, verstrekt de maatschappij juridisch advies ter voorkoming of oplossing van een (dreigend) geschil en behartigt de juridische belangen van verzekerden door onder andere het voeren van verweer en het geldend maken van vorderingen. Verzekerd zijn kosten van rechtsbijstand, in de vorm van de inzet van in loondienst aan verzekeraar verbonden deskundigen (interne kosten) en externe deskundigen (externe kosten) bij schade en/of geschillen betreende onder andere: Beëindiging van arbeidsovereenkomsten, anders dan met predikanten omdat dergelijke geschillen via de kerkelijke weg dienen te worden behandeld. Geschillen over uitgevoerde werkzaamheden danwel aangegane verplichtingen met aannemers, orgelbouwers/restaurateurs etcetera. Voorwaarde is dat de overeenkomsten schriftelijk zijn aangegaan en dat daar op een arbitraal beding en de aanneemsom niet meer bedraagt dan van toepassing is. Schade aan eigendommen (bijvoorbeeld kerkgebouwen en ambtswoningen). Persoonlijk letsel van predikanten, ambtsdragers, personeel en vrijwilligers tengevolge van verkeersongevallen en andere oorzaken tijdens kerkelijke activiteiten. Verhuur/verpachting van eigendommen (onroerende zaken), echter met uitzondering van bedrijfsmatig verhuurde onroerende zaken. Geschillen over het nakomen van verplichtingen bij aanvaarding van legaten etcetera, doch uitsluitend indien verzekerde in rechte wordt aangesproken. Mercer Marsh Benefits Marsh 9

12 WEGAS-VERZEKERING VOOR DE LEDEN VAN DE VERENIGING VOOR KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER Als werkgever kunt u worden aangesproken voor schade die vrijwilligers lijden als gevolg van een verkeersongeval tijdens werktijd. Claims voor letselschade en inkomstenderving kunnen zeer omvangrijk zijn. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt voor schades die zijn ontstaan tijdens het gebruik van een motorrijtuig geen dekking en een ongevallenverzekering biedt uitsluitend dekking voor schade als gevolg van blijvende invaliditeit of overlijden. DE WEGAS-VERZEKERING De WEGAS-verzekering biedt een dekking die specifiek is afgestemd op de schades die werknemers en andere ondergeschikten kunnen lijden tijdens verkeersdeelname in de uitoefening van de werkzaamheden. Deze verzekering kan uitgebreid worden met een dekking voor schade die buiten de verkeerssfeer plaatsvinden, zoals een uitje met de kerkelijke gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schade die niet (volledig) door de zorgverzekering wordt vergoed, inkomstenderving en schade aan kleding en sierraden. VOORDELEN VAN DE WEGAS-VERZEKERING Verzekerd bedrag per gebeurtenis Dekking voor zaak- en letselschade Standaard werelddekking Werknemers, vrijwilligers en bestuursleden zijn standaard meeverzekerd Eenvoudige premieberekening op basis van het aantal predikantsplaatsen Gering eigen risico van 250 per gebeurtenis 10 Folio Verzekeringsoplossingen Left Page Document Title

13 ZORGVERZEKERING VOOR DE LEDEN VAN DE VERENIGING VOOR KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER Wij bieden leden van de VKB twee aantrekkelijke collectieve zorgverzekeringen aan van Menzis en Turien & Co. Deze collectieve regeling geldt voor: Predikanten, catecheten en pastorale medewerkers, kosters, kostersbeheerder, organisten, grafdelvers en administratieve medewerkers. Personen die voor de plaatselijke gemeenten vrijwilligerswerk verrichten, zoals de leden van de kerkenraad (ouderlingen, diakenen, ouderlingenkerkrentmeester). Alle overige gemeenteleden die vrijwilligerswerk verrichten (zoals bijvoorbeeld Kerkbalanslopers en vrijwilligers die het kerkgebouw schoonhouden). VERZUIMVERZEKERING VOOR DE LEDEN VAN DE VERENIGING VOOR KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER Wanneer een werknemer ziek wordt, bent u verplicht om gedurende twee jaar tenminste 70% van het salaris door te betalen. Dit financiële risico kunt u afdekken met de ziekteverzuimverzekering van Mercer. Per verzuimincident geldt een eigen risico in werkdagen. U kunt kiezen uit 10 of 30 werkdagen. Voor het eerste ziektejaar heeft u de keuze uit een dekkingspercentage van 70% of 100%. Voor het tweede ziektejaar is het dekkingspercentage 70%. Personen die in dienst zijn van het Protestants Landelijk Dienstencentrum. Personen die werkzaam zijn bij regionale stichtingen, commissies en andere organen die met de Protestantse Kerk in Nederland verbonden zijn. ZORGVERZEKERING MENZIS Bij Menzis ontvangt u 6% korting op uw basisverzekering en 9% korting op uw aanvullende verzekering(en). ZORGVERZEKERING TURIEN & CO. Bij Turien & Co. ontvangt u 10% korting op uw basisverzekering én 10% korting op uw aanvullende verzekering(en). U kunt zich éénvoudig aanmelden op Mercer Marsh Benefits Mercer 11

14 WGA-ERD VERZEKERING VOOR DE LEDEN VAN DE VERENIGING VOOR KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER Als u zelf het financiële risico op arbeidsongeschiktheid van uw (ex)werknemers wilt dragen kunt u eigenrisicodrager voor de WGA worden. Eigenrisicodragerschap houdt in dat u als werkgever de eerste 10 jaar verantwoordelijk bent voor de WGA-uitkering van uw arbeidsongeschikte werknemer(s). In de meeste gevallen bent u als eigenrisicodrager voordeliger uit dan wanneer u bij het UWV blijft. Indien u besluit eigenrisicodrager te worden dan moet u uit de UWV-regeling stappen. Dit kunt u tweemaal per jaar aanvragen bij de Belastingdienst: vóór 1 april en vóór 1 oktober van ieder jaar. Als u de aanvraag tijdig indient dan wordt u na goedkeuring door de Belastingdienst per 1 januari of per 1 juli eigenrisicodrager. Kiest u ervoor eigenrisicodrager te worden, dan kunt u zich tegen het financiële risico hiervan verzekeren. De WGA-eigenrisicoverzekering kan worden afgesloten tegen een uitstekende premie. Indien u de WGA-eigenrisicoverzekering afsluit in combinatie met een verzuimverzekering ontvangt u bovendien een extra korting op de WGA-eigenrisicoverzerkering. Mercer kan u in dit traject uiteraard prima ondersteunen. 12 Verzekeringsoplossingen

15 WGA-GATVERZEKERING VOOR DE LEDEN VAN DE VERENIGING VOOR KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER De wetgeving bij arbeidsongeschiktheid, vastgelegd in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), is erop gericht de arbeidsparticipatie van werknemers te stimuleren. Als een van uw werknemers ziek thuis komt te zitten, bepaalt het UWV na twee jaar in welke mate uw werknemer nog inkomen uit arbeid kan verdienen. Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, kan uw werknemer terechtkomen in de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). In nagenoeg alle gevallen leidt meer werken tot een hoger inkomen. Indien een werknemer niet voldoende kan werken, kan de wetgeving aanzienlijke gevolgen hebben voor het inkomen. De WGA-gatverzekering voorziet in een aanvulling voor werknemers die een WGA-uitkering ontvangen en niet voldoende kunnen werken. De verzekering biedt een dekking van 70% van het laatstverdiende (gemaximeerde) inkomen waarbij rekening wordt gehouden met het arbeidsongeschiktheidspercentage. Zo wordt voorkomen dat deze werknemer fors in inkomen terugvalt. Wij bieden u de mogelijkheid om een WGA-gatverzekering af te sluiten tegen een zeer scherpe premie. Mercer Marsh Benefits Mercer 13

16 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marsh of Mercer of bezoek de website: vkb-verzekeringen.nl CONTACTPERSOON MARSH Pieter Stoeltie CONTACTPERSOON MERCER Sai Fong Lam Marsh en Mercer zijn twee van de Marsh & McLennan Companies, samen met Guy Carpenter en Oliver Wyman.

VERZEKERINGSOPLOSSINGEN VERENIGING VOOR KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER

VERZEKERINGSOPLOSSINGEN VERENIGING VOOR KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER VERZEKERINGSOPLOSSINGEN VERENIGING VOOR KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER Brandverzekering Aflopende groepsreisverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Ongevallenverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Verzekeringsoplossingen. Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer

Verzekeringsoplossingen. Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer Verzekeringsoplossingen Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer 2 Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk beheer Brandverzekering Cyberverzekering Leden van Kerkrentmeesterlijk Beheer hebben te maken met

Nadere informatie

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket ALGEMEEN De verzekeringen kunnen gesloten worden door organisaties welke zich richten op vrijwilligerswerk. Premievervaldatum: De jaarlijkse premievervaldatum is 1 oktober. Eens per 3 jaar zal ter berekening

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Eindhoven

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Eindhoven De Vrijwilligersverzekering Gemeente Eindhoven ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3 RECHTSBIJSTANDVERZEKERING... 9 VRAGEN... 10 SCHADE... 10 Algemeen Definitie

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Onderdeel van Collectiviteit Vrijwilligersverzekering Servicepunt71 Gemeente Zoeterwoude 1 ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3

Nadere informatie

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief NATIONALE VAN 1903 Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903 Coöperatieve U.A., en haar rechtsvoorgangers, biedt

Nadere informatie

Studentenpakket. Wij zien meer dan een scherpe premie. + snelle schadeafhandeling + afgestemd op jouw situatie + overzichtelijke polis

Studentenpakket. Wij zien meer dan een scherpe premie. + snelle schadeafhandeling + afgestemd op jouw situatie + overzichtelijke polis Verzekeringspakket voor studenten Studentenpakket Wij zien meer dan een scherpe premie + snelle schadeafhandeling + afgestemd op jouw situatie + overzichtelijke polis VERZEKERINGEN Verzekerd van het beste.

Nadere informatie

Inventarisatie verzekeringen en dekking

Inventarisatie verzekeringen en dekking Inventarisatie verzekeringen en dekking Door de RK Kerkgenootschap is bij of via Donatus (Claeren is vanaf heden de tussenpersoon) een aantal collectieve contracten afgesloten. Verzekering: Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen.

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. 1 1 Visie van Interpolis op verzekeren 2 Collectieve aansprakelijkheidsverzekering Sporten is gezond. En hockey

Nadere informatie

Inventarisatie verzekeringen en dekking

Inventarisatie verzekeringen en dekking Inventarisatie verzekeringen en dekking Inventarisatie collectieve verzekeringen R-K. Kerkgenootschap* (bijgewerkt a.d.h.v. financiële regelingen 2017 Aartsbisdom Utrecht) Door het R.-K. Kerkgenootschap

Nadere informatie

Woonpakket Plus Opstalverzekering

Woonpakket Plus Opstalverzekering Opstalverzekering Unigarant een goede keus. Voordelen opstalverzekering U bent all risk verzekerd Garantie tegen onderverzekering Standaard geen eigen risico Glas standaard verzekerd Opstalverzekering

Nadere informatie

Verzekeren? Verzekeringen

Verzekeren? Verzekeringen Verzekeren? Verzekeringen Risico afdekken Welke risico s lopen vrijwilligers en organisa6e? Pas als u weet welke risico s er zijn, kunt u beoordelen welke verzekeringen zinvol zijn om af te sluiten. Soms

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

Bewonersondernemingen

Bewonersondernemingen Bewonersondernemingen Rechtspersoon: stichting, vereniging, coöperatie, b.v. Soorten (basis) verzekeringen voor de vennootschap - Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven - Bestuurdersaansprakelijkheid

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering.

De VNG Vrijwilligersverzekering. Even over vrijwilligers. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De voordelen

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Tytsjerksteradiel

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Tytsjerksteradiel De Vrijwilligersverzekering Gemeente Tytsjerksteradiel Algemeen...3 Pakket 1 De Vrijwilliger...4 Pakket 2 De Organisatie...7 Pakket 3 Rechtsbijstandverzekering...12 Vragen...13 Schade...14 Algemeen Definitie

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering

De VNG Vrijwilligersverzekering De VNG Vrijwilligersverzekering Praktische informatie voor vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en iedereen die in het kader van Tegenprestatie vrijwilligerswerk doet. 1 Praktische informatie

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

6. Wat biedt de Ongevallenverzekering? 7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 8. Hoe sluit ik de verzekering af?

6. Wat biedt de Ongevallenverzekering? 7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 8. Hoe sluit ik de verzekering af? 1. Wat biedt het Proteq Protectieplan? 2. Welke dekking moet ik kiezen? 3. Wat biedt de Rechtsbijstandverzekering? 4. Waar moet ik op letten als ik kies voor de Rechtsbijstandverzekering? 5. Wat biedt

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel

Expat Pakket Individueel Expat Pakket Individueel Informatie voor de particulier Expat Pakket Individueel Grenzeloos goed verzekerd Expat Pakket Individueel Alles in één keer goed voor elkaar Een tijd in het buitenland werken

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekeringspakket. Duidelijk én overzichtelijk

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekeringspakket. Duidelijk én overzichtelijk Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekeringspakket Duidelijk én overzichtelijk 1 Alle verzekeringen voor u en uw gezin U wilt zelf bepalen wat u verzekert. En wat niet. Zonder dat de polis

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben een

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco verzekeringsadviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde

Nadere informatie

BedrijvenTotaalPakket

BedrijvenTotaalPakket BedrijvenTotaalPakket Het BedrijvenTotaalPakket is met 14 dekkingen de onmisbare pakketpolis voor elke ondernemer. De verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan en bevatten hierdoor geen dubbele dekkingen.

Nadere informatie

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inboedelverzekering... 1 2. Doorlopende (zaken)reisverzekering... 2 3. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren... 3 4. (Gezins)-Ongevallenverzekering...

Nadere informatie

ZekerheidsCombinatie voor Detailhandel

ZekerheidsCombinatie voor Detailhandel ZekerheidsCombinatie voor Detailhandel Schade & Inkomen www.nn.nl ZekerheidsCombinatie voor Detailhandel De ZekerheidsCombinatie Detailhandel omvat een aantal schade verzekeringen, afgestemd op de in de

Nadere informatie

Toelichting op De Vrijwilligerspolis ( Nieuwe Stijl )

Toelichting op De Vrijwilligerspolis ( Nieuwe Stijl ) Toelichting op De Vrijwilligerspolis ( Nieuwe Stijl ) Onze Vrijwilligerspolis (Nieuwe Stijl) kent de volgende dekkingen: A. Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers B. Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd?

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd? Checklist verzekeringen voor verenigingen Algemeen Uw vereniging is een rechtspersoon en neemt als zodanig deel aan het rechtsverkeer. Gevolg daarvan is dat uw vereniging ook financiële risico s loopt.

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel

Expat Pakket Individueel Expat Pakket Individueel Informatie voor de particulier Expat Pakket Individueel Grenzeloos goed verzekerd 2 Expat Pakket Individueel Alles in één keer goed voor elkaar Een tijd in het buitenland werken

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS

DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS Inhoudsopgave 1. Algemene uitgangspunten... 3 2. Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers... 4 3. Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers...

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Nedasco B.V. Wijzigingen voorbehouden. Versie 2010.1. Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het Nedasco Gezond Werken Pakket

Nadere informatie

Wat is een VvE Pakket?

Wat is een VvE Pakket? VvE PAKKET 2 Wat is een VvE Pakket? Een VvE Pakket voor Verenigingen van Eigenaren is een pakket waarin de meest essentiële verzekeringen voor Verenigingen van Eigenaren zijn opgenomen. Het VvE pakket

Nadere informatie

vrijwilligersnet nederland De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet!

vrijwilligersnet nederland De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet! De Vrijwilligerspolis 1. Collectieve Ongevallenverzekering Vrijwilligers Alle vrijwilligers van de bij verzekeringnemer aangesloten vrijwilligersorganisaties. Onder een vrijwilliger wordt mede verstaan

Nadere informatie

De Vrijwilligerspolis 2019

De Vrijwilligerspolis 2019 vrijwilligersnet De Vrijwilligerspolis 2019 1. Collectieve Ongevallenverzekering voor Vrijwilligers vrijwilligersnet Alle vrijwilligers van de bij verzekeringnemer aangesloten vrijwilligersorganisaties.

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan dé oplossing.

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Verschillenlijst voorwaarden volmachten

Verschillenlijst voorwaarden volmachten Verschillenlijst voorwaarden volmachten Algemene voorwaarden Inkomen 1.b Overdraagbaarheid opgenomen voor collectieve modules 2.c Opzegging na contractvervaldatum was 2 maanden. Aangepast naar 1 maand.

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief

Expat Pakket Collectief Expat pakket collectief Informatie voor de werkgever Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd 2 Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd Heeft u werknemers

Nadere informatie

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk 1. Verzekeringen algemeen Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn? Ja, bij het den van vrijwilligerswerk kunnen ngelukken gebeuren. Als vrijwilliger

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Uitgebreide dekking Gemeente Tytsjerksteradiel ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 SCHADEVERZEKERING VRIJWILLIGERS... 4 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING PARTICULIEREN...

Nadere informatie

WGA- Eigenrisicodragersverzekering

WGA- Eigenrisicodragersverzekering WGA- Eigenrisicodragersverzekering 1 Wat is het? 2 Verzekerd? 3 Niet verzekerd? 4 Kosten? 5 Meer weten? 1 Wat is de WGA- Eigenrisicodragersverzekering? U verwacht de WIA-instroom zelf in de hand te houden?

Nadere informatie

De Keyzer Zakelijk Pakket

De Keyzer Zakelijk Pakket De Keyzer Zakelijk Pakket 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing De Keyzer Zakelijk Pakket 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het De Keyzer

Nadere informatie

Dekkingen. Dekking reisverzekering

Dekkingen. Dekking reisverzekering Vaar Vakantie polis - Reis- en annuleringsverzekering speciaal voor watersportvakanties - Dekking voor gevolgschade/waarborgsom - Betrouwbare en snelle hulp door ANWB Alarmcentrale Vaar Vakantie polis

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering

De VNG Vrijwilligersverzekering De VNG Vrijwilligersverzekering Praktische informatie voor vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en iedereen die in het kader van Tegenprestatie vrijwilligerswerk doet. 1 Praktische informatie

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers.

Nadere informatie

Univé Reis- en annuleringsverzekering Goed voorbereid. vakantie /18

Univé Reis- en annuleringsverzekering Goed voorbereid. vakantie /18 Univé Reis- en annuleringsverzekering Goed voorbereid op vakantie 1031.06/18 De reis- en annuleringsverzekering van Univé Vakantie, echt iets om naar uit te kijken. Even tot rust komen, een andere cultuur

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering.

De VNG Vrijwilligersverzekering. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd Albert Meijer Accountmanager Overheid Even over vrijwilligers. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers

Nadere informatie

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen Passende combinaties -2- Passende combinaties Al jaren is Turien & Co. Assuradeuren, opgericht in 1921, specialist op het gebied van verzekeringen. Door onze

Nadere informatie

Verschillenkaart: Verzekering Aansprakelijkheid voor horeca Verschillen tussen voorwaarden AHO 06-2 en AHO 16-1

Verschillenkaart: Verzekering Aansprakelijkheid voor horeca Verschillen tussen voorwaarden AHO 06-2 en AHO 16-1 Verschillenkaart: Verzekering Aansprakelijkheid voor horeca Verschillen tussen voorwaarden AHO 06-2 en AHO 16-1 Eigen risico Wijziging verzekerd bedrag Uitloopdekking bij bedrijfsbeëindiging Informatiedragers

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De voordelige verzekering voor uw bestelauto s. Kies uw verzekering WA: verplichte basisverzekering die schade aan derden vergoedt WA + Beperkt Casco: extra vergoeding bij diefstal

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief

Expat Pakket Collectief Expat pakket collectief Informatie voor de werkgever Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd Heeft u werknemers die

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers

De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers John van der Voordt, VNG Verzekeringen Aanleiding Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligers onmisbaar in samenleving

Nadere informatie

Alles onder 1 DAK pakket. Dat is DAK

Alles onder 1 DAK pakket. Dat is DAK Alles onder 1 DAK pakket Dat is DAK Samen voordelen delen Alles onder 1 DAK Pakket Het Alles onder 1 DAK pakket is een duidelijke en overzichtelijke polis voor uw particuliere klant waarin alle dekkingen

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering gemeente Sliedrecht

Vrijwilligersverzekering gemeente Sliedrecht Vrijwilligersverzekering gemeente Sliedrecht Onderwerpen - Historische achtergrond vrijwilligersverzekering - Omschrijving begrip vrijwilliger - Toelichting dekkingsrubrieken - Praktijkvoorbeelden - Vragen

Nadere informatie

ArtsenPraktijkPakket!

ArtsenPraktijkPakket! ArtsenPraktijkPakket! Financieel specialist voor artsen Maatwerk voor medici Maatwerk voor medici De volgende verzekeringen kunt u opnemen in het ArtsenPraktijkPakket: Uw pand en inventaris Inventaris

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Schade Totaalplan 3 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing U wilt uw risico s op een complete, betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan

Nadere informatie

Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering

Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering Een bijzondere arbeidsvoorwaarde met lage kosten Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering U zorgt op vele

Nadere informatie

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering PAGINA 2/5 De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat Rotterdamse vrijwilligers goed verzekerd zijn. Daarom is er de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering:

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Uitgebreide dekking ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 SCHADEVERZEKERING VRIJWILLIGERS... 4 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING PARTICULIEREN... 5 ONGEVALLEN INZITTENDENVERZEKERING...

Nadere informatie

Bijlagen. Digital Classroom Wft Schade Zakelijk

Bijlagen. Digital Classroom Wft Schade Zakelijk Bijlagen Digital Classroom Wft Schade Zakelijk Digital Classroom Wft Schade Zakelijk - Tabellen en informatie CAO Beroepsgoederenvervoer Ongevallenverzekering 1. De werkgever is verplicht ten behoeve van

Nadere informatie

Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden

Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden Naam werknemer Algemene informatie over het dienstverband 1. Heeft de werknemer een fulltime dienstverband? O Nee, voor % Kan de werknemer fulltime gaan werken

Nadere informatie

WELKE VERZEKERINGSPOLISSEN BESTAAN ER? EEN EERSTE OVERZICHT

WELKE VERZEKERINGSPOLISSEN BESTAAN ER? EEN EERSTE OVERZICHT WELKE VERZEKERINGSPOLISSEN BESTAAN ER? EEN EERSTE OVERZICHT I. Autoverzekeringen a) BA-verzekering In België is men verplicht een BA-verzekering (of burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering) af te sluiten

Nadere informatie

NHV (Nederlands Handbal Verbond)

NHV (Nederlands Handbal Verbond) NHV (Nederlands Handbal Verbond) Verzekeringnemer Nederlands Handbal Verbond. Verzekerden Verzekeringnemer, alsmede de verzekerden als opgenomen in clausule AV100-004 Verzekerden NHV. Hoedanigheid Sportbond

Nadere informatie

Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering

Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering - Premiebetaling voor max. 3 personen - Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd - Hulpverlening door ANWB-alarmcentrale - Uitstekende basisdekking incl. medische

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers

De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers John van der Voordt, VNG Verzekeringen Aanleiding Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligers onmisbaar in samenleving

Nadere informatie

Verkeersverzekering SVI Plus

Verkeersverzekering SVI Plus Verkeersverzekering SVI Plus Geruststellende extra zekerheid voor al uw reizende medewerkers Citaat Je staat er niet vaak bij stil, maar elke dag zijn vaak tientallen medewerkers en vrijwilligers voor

Nadere informatie

Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering

Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering Een bijzondere arbeidsvoorwaarde met lage kosten Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering U zorgt op vele

Nadere informatie

Beperk de schade bij verzuim & arbeidsongechiktheid. Zowel voor de werkgever als de werknemer

Beperk de schade bij verzuim & arbeidsongechiktheid. Zowel voor de werkgever als de werknemer Beperk de schade bij verzuim & arbeidsongechiktheid Zowel voor de werkgever als de werknemer Attractief personeelsprogramma van; In samenwerking met: Het attractieve personeelsprogramma Bestaat uit de

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Wat is een VvE Pakket?

Wat is een VvE Pakket? VVE PAKKET VvE Pakket informatie Wat is een VvE Pakket? Een VvE Pakket voor Verenigingen van Eigenaren is een pakket waarin de meest essentiële verzekeringen voor Verenigingen van Eigenaren zijn opgenomen.

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

Defensiepolis Pakketvergelijker. Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11

Defensiepolis Pakketvergelijker. Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11 Defensiepolis Pakketvergelijker Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11 INBOEDELVERZEKERING ALLE VAN BUITEN KOMENDE ONHEILEN OPSTALVERZEKERING ALLE VAN BUITEN KOMENDE ONHEILEN BP DP Dekking tegen

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers

De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers De VNG Vrijwilligerspolis Een andere benadering van het verzekeren van vrijwilligers John van der Voordt, VNG Verzekeringen Aanleiding Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligers onmisbaar in samenleving

Nadere informatie

Dekkingsgebied Europa. Voor zakenreizen en voor de Nederlandse afvaardiging voor sportevenementen in het buitenland is er Werelddekking.

Dekkingsgebied Europa. Voor zakenreizen en voor de Nederlandse afvaardiging voor sportevenementen in het buitenland is er Werelddekking. POLISINFORMATIE COLLECTIEF PAKKET KNGU POLISINFORMATIE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Wie zijn verzekerd 1 De KNGU 2 De lokale verenigingen gelieerd aan de KNGU 3 Buitenlandse deelnemers inclusief trainers

Nadere informatie

Verzekeringen binnen IJZ&PC

Verzekeringen binnen IJZ&PC Inhoudsopgave Verzekeringen binnen IJZ&PC 1.0 Inleiding 2 2.0 Ongevallenverzekeringen 3 2.1 Ongevallenverzekering voor leden via de KNZB 3 2.1.1 Dekking 3 2.1.2 Verzekerden 3 2.1.3 Dekkingsgebied 4 2.1.4

Nadere informatie

Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden

Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden Naam werknemer Algemene informatie over het dienstverband 1. Heeft de werknemer een fulltime dienstverband? O Nee, voor % Kan de werknemer fulltime gaan werken

Nadere informatie

Besparen. Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar!

Besparen. Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar! Autoverzekering Besparen Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar! De Proteq Autoverzekering is één van de goedkoopste autoverzekeringen van Nederland. Ook de voorwaarden

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaardenblad 15.1 Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 320-20.1508 Datum 1 augustus 2015 Inhoud pagina Algemene Voorwaarden 3 1 Schadebegrip 3 1.1 Schade aan personen

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier Ziekengeldverzekering met dekking Daggeld

Schadeaangifteformulier Ziekengeldverzekering met dekking Daggeld Schadeaangifteformulier Ziekengeldverzekering met dekking Daggeld Voor een adequate claimbehandeling is het belangrijk dat u het formulier volledig invult en ondertekent. Leest u daarom de toelichting

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA: financiële zekerheid is mogelijk In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken naar vermogen centraal.

Nadere informatie

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151 F: 072 54 08 266 home@rhvo.nl

Nadere informatie

: vrijwillige politie : mantelzorgers

: vrijwillige politie : mantelzorgers Overzicht VNG Vrijwilligerspolis Verzekeringnemer : gemeente Algemene uitgangspunten Definitie vrijwilliger Uitgesloten zijn Leeftijdsgrens : Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd

De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De VNG Vrijwilligersverzekering Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De VNG Vrijwilligersverzekering Albert Meijer, Accountmanager Overheid De VNG Vrijwilligersverzekering De voordelen

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A Voorwaarden WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A 2017-1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 De grondslag van uw verzekering WIA AO minder

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

DUPLICAATPOLIS. Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER

DUPLICAATPOLIS. Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER MEEÙS Assurantiën BV Verzekeringnemer Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER Laan van N.O.I. 123 Postbus 93424 2509 AK Den Haag T +31(0)70 302 89 10 F +31(0)70 361 50 81 I www.meeus.com ABN-AMRO

Nadere informatie

Verzekering WGA-eigen risicodragers

Verzekering WGA-eigen risicodragers Productwijzer Verzekering WGA-eigen risicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigen risicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Zeker Plus pakket voor Vereniging van Eigenaren

Zeker Plus pakket voor Vereniging van Eigenaren Univé Zeker Plus pakket Univé Zeker Plus pakket Samenwerken en elkaar helpen. Dat is waar Univé voor staat Elkaar helpen. Ook als het even wat minder gaat. Dat is waar Univé voor staat. Univé is namelijk

Nadere informatie

De dekkingen van uw. Privé Pakket Online

De dekkingen van uw. Privé Pakket Online vernieuwde dekkingen De dekkingen van uw Privé Pakket Online U kunt in uw Privé Pakket Online verschillende verzekeringen opnemen. Maar ook als u nu een losse verzekering heeft, kunt u gebruik maken van

Nadere informatie

Verzamelt u bijzondere kunstwerken? Heeft u een huis in het buitenland? Bezit u meerdere exclusieve auto s?

Verzamelt u bijzondere kunstwerken? Heeft u een huis in het buitenland? Bezit u meerdere exclusieve auto s? Verzamelt u bijzondere kunstwerken? Heeft u een huis in het buitenland? Bezit u meerdere exclusieve auto s? Bent u eigenlijk wel goed verzekerd? U wilt zich geen zorgen hoeven maken over uw verzekeringen.

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie