ALGEMEEN HANDELSBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN HANDELSBLAD

Transcriptie

1 AVONDBLAD. H«t auteursrecht d inhoud dit ** d wordt verzekerd volgs vet ts Juni XB (Staatsblad no. Si). T EDTE VAM * ÜÜB. Nieuwe Amsterdamsche Cournt ALGEMEEN HANDELSBLAD <Sl Taar Wosdag S dofoer H"H~aM,"H««W"^^ Opgericht door GEBROEDERS DEDERCHS. CHARLES BOSSEYAH, Directeur. Hol Kwaktaal fcosl vooi Amsterdam li., voor anre plaats in "Nerland bn afzonrlike ui g tidige verzding Ochtd Avondblad /4 50. n België, afzourüko zding /ü.fio, gelik zding f5.; overig buitland: afzonrlik» zding flo.lö, geliktidige zdingyaoü. Eén Ochtei of Avondblad 6 Cts. Adverttie*: 14 regels brevierletter fss> met inbegrip Bewusnommer, elke regel meer rósf); m het nr. Zaterdagavond: 14 regels fl.o, elke regel meer fojsb. kgezome» Heei.ikuf.n: regel /0.60, bewianommer 6 conti Aanvrage vermelding Lekdsouteh. regel /o.io. E bepaald» plaats Ut bet blad, door nzr» roer hunne Adverttie oplegevea. wordt amt gewaarborgd. Het Algeme Hanlsblad verschint te Amsterdam s MobQNB s Avonds, behalve Zondagavond, Maandagmorg kele Feestdag. Voor AB01^"^ rbn Advertties w mon zich tot ons Bureel N. Z. Voorburgwal tot onze Agt, Boekhanlar Postkantor. Aqbnt in het buitland zin: Berlin Keul z., Rudolf Mossa; G. L. Daubb & C.; Hambwrg, Haasstbin & Vogler A. G.; uitsluitd Aoknt voor Amerika, België, Engeland Fraiücryk John F. Jones & Cib., Paris Lond; Kophag, Ave. J. Wolft & «" Eerste Blad. Dit nonimer bestaat uit drie blad. BNNENLAND. AMSTERDAM, Wosdag 21 October. Nerland Vezuela. Naar aanleiding e te Willemstad *h n Haag ontg telegram 21 {sptember 11. volgs hetwelk Ner indsche regeering zich veel minr met 6 moeilikhed met Vezuela zou bezig oud, merkte Amigoe 26 Septem T 11. op, dat eerste indruk, door dit ""Sricht teweeggebracht, teleurstelld was. Hot blad schreef dan evwel verr: Pt JSerlandsche Regeering zich tlians «"ar bezighoudt met Vezolaansche quaestie tt*"i vroeger, is héél nartuurlyk. Notas zin Pgemaakt eu verzond, liet antwoord bistro moet nu eerst word afgewacht. Tit officieele knisgeving, dat ee "^eling, welke Nerland tot Vezuela echtte, d toestand zou hebb verbeterd, Re het blad niet te kunn afleid, aat Nerland nu verr e gewapd fptred zon afzi, zooals sommig in Kolonie er uit med te mog afleid. Het blad schreef dan: f,»het eige, wat w kunn aannem is, dat **Btro, die vroeger verklaard bad ge verre v erhanling ta will voer, alvors hem ledige goegdoing zou zyn geschonk, ans door verklaring uit Nerland in zooerre tot re is gebracht dat hi vau z nmo^elik eisch afziet, eu weer bereid is met "*eüeriand te onrhanl. *&taar Nerland blgft het antwoord Castro **apeisd afwacht. «Kunn wi voor het oogblik nog meer sch? M zal toch niet zoo onbillik wez ** verlang, dat onze oorlogsschep maar vast?*t e blokka ofe bombarmt beginn. f^k e optred is e beschaaf *Natie ge "cel onwaardig. "Eerst afwaclit, of Castro relik gestel vau Nerland wil voldo: eerst na?eigeriug daar zal Nerland met geweld * 6*n daartoe dwing. gestel termin, i November, is echter nog ver goeg veiwisrd., dan dat w" hier reeds toebereidsel zou J*a kunn zi. Wat het ultimatum euerland aan Vezuela inhoudt, is tot duserre aan niemand bekd. Hoe zwaar het ons valle zoo lang in onzekerheid te bliv, 0 kunn niet anrs dan geduld oef *st vertrouw afwacht wat er verr zal «ebeur". Annoe met evwel als vaststaan * kunn aannem, dat hot tot wapgeweld moet kom om bliv resulrat 16 erlang.»wy zullem schreef t blad, wel e ti Vermak, dat schinbaar alles met e sisser i.!a loop, maar als oorlogsboot slechts 1" otyf, zal aap wel uit d mouwkomeu. * Castro valt niet te onrhanl, hi is»t onbetrouwbaar, doet toch wat hi wil, * sa 2^" **"an Secn tractat. wit i e ierland zich niet met e kluite in t * l&at stur, zal t slotte toch vre met 6e p *hgeweld moet word bevocht door.machtig toezicht gewaarborgd bliv. Onïï? W^ *"er op <ulavao die Castrokn, liefst V?***lik met hetlaatste zoud beginn, omdat g.:. er t slotte toch zal moetkom, is be 6ei!i maar evzeer dat Nerland slechts "Ho*» ca voor iere duilik daartoe y a ßt gedwong word door onreiyk onwil ttn Castro. W we weet, hoe. spoedig nog onvoorzie d Wlkkeling het ein d strid bespoe,s*n. Wat w harte hop". v ^aar aanleiding het praate, uit Arneriansche bronn opgediept, dat Nerland g er bakzeil zou hal verr niets voor ra Cio wil do : Ge oorlogsschep. ccr i ge vlcotmonstratie of blokka, tpi minnelike schikking: arbitrage! teeö Amigoe 3 October het volbei*(le aan: *eh ï11 *ette nu es niet op woord, onr W "Plomatiek kleed hun v/ave gedaante verd, maar op dad r Regeering. Pc i r onze 00g zi wr op Ouracao met 00fl wevc;n aan e radiografisch station, alle V 0 7 sschep werd draadlooze telegrafie y"geett het zuinige Nerland al dat geld uit, s het niet noodig is?. vt.n wanneer is e radiografische verbinding n Curaeao oorlogsschep nood"ï vlootmonstratie ligt wel gelik in. * Plann r Regeering. v " Amerikaansche blad meld, dat er ïdtr ge oorlogsschep naar West geiu"}6n zull word, maar zi bracht daarme öts cia halve waarheid over. OVrosger had m gesprok e eskar t^ 7 a 9 schep. Voorloopig blift dit beperkt.*> in cember tot 5 of 6.»«",VerKet wi echter r.iet, dat radiografische " nding tussch schep onrling met \*a! Curaeao minsts één schip uitwint. ".Alot vertrouw meén wi toekomst te tl. * afwacht. Afdo, naar wi hop, zal g«r d as Vezolaansohe quaestie word gere V e Amigoe teekt bi het bericht, dat v e,iezuela werom het geld ter voldoing W zi Jac schuld ter beschikking stel, het volg aan: Lu/ui 4 5 no S altid vrucht blokka ivï l)e tüd zin.slechtvoor Vezuela, Staatsv *onißt moet zeer gering zin, daar si "W^ hanl wegs quarantainegroot s «l Hgg. *li«tocb betaalt Vezuela prompt iere maand *»i n schujd. Dit maal, voor September, aau Wall Mogdhed tot e gezamlik a K ± aooo Bolivares. **&>uï a Wokka schint, toch nog wel eige "ltat op te kunn lever. Uto eld vrag wi niet, maar eau vri, onbe 4^*»erd verkeer voor onze schep, intrekking tófli.tviandige cret, intrekking r du put ;i"oneele ret.,.,.. "*ib "lat nu niet te verkrig met e blokkat Nerland België. lndëpdance Beige maakt er ons opmerkzaam op, dat op 14 Oct in ons blad gezegd werd: En wat d indruk in het buitland belangt: Zou m niet wat veel hebb eevraagd, in laatste ar, naar mein^ Belg wat weinig naar die Duitschers, over onze internationale bedoeling?" Dit is inrdaad uist wi kunn niet anrs zegg, dan dat wi aan ze meing, door onz \] overzichtschriver geuit, niet gedacht hebb, to wi zelf over toaring tussch Nerland België eige opmerking maakt. Politietoezicht op Noordzee. v gisteravond gehoud vergaring Kamer Koophanl Fabriek te Vlaarding werd voorlezing gedaan het antwoord d miniter marine op het schryv r Kamer in zake het onvoldoae politietoezicht op astoordzee, in dcn aang luid: Als e gevolg verschill omstandighed was het gedur, eig tid niet mogelik voor het politietoezicht op dcvi. dat materiaal person beschikbaar te stell, hetwelk in vorige ar daartoe was aangewez. aandacht bleetniettemin op versterking het toezicht gevestigd zoodra dan ook in September l. H. ÜV. schoer Zeehond" wervoer d dist gereed was, werd bekruising r vischterreineu wer aan 2 politiektuisers opgevret Dolfin" Zeehond", waar laatstgoem voorzi is draadlooze telegrafie, zoeklicht. ze toestand zal bestdigd bliv tot aan het ein r huringvisscheri in cember a. s. als wanneer Dolfin" wordt uit dist gesteld. Het is mhn voornem in 1909 April tot cember het politietoezicht te do uitoef door. schoers Zeehond" Dólfin", terwil tevs door e of meer torpedoboot, type Ophii". vischterrein vau td tot tyd bezocht, zull word. 1 Vervolgs wist minister metbeslistheid ai door Kamer uitgesprok bewering, dat door Engelsche, Fransche, Belgische Duitsche kruisers meer activiteit wordt aan d dag gelegd dat het politietoezicht door ze schep op zoovee! betere practischer wize zou word uitgeoefd dan door Nerlandsche schep. T bewize dat Nerlandsche marine het niet laat ontbrek aan het verle hulp, wist minister op coratie welke, commandant Zeehond" d Duitsoa Keizer mocht erlang, uitsluitd als erkning hulp door personeel zin onrhebbd schip aan Duitsche visschers bewez, doet minister ecu aanhaling uit het reisrawport Dolfin Ü September.l. Omtrt het voorstel r Kamer om voortaan niet politiekruisers e ervar haringvissoher me te gev, elt minister me het, oorel d commandant H. M. Dolfin.. die z maatregel als totaal overbodig uitvoerig bestridt. Aan. it slot uetoogt ze offlei n inu reisrapporfc over maand Juli heb ik reeds gewez op wschelnkheid, dat sohiopers door het spoedig hischeii hun nationaliteitsvlag het werk r kruisers kunn vergemakkelik. Duitsche Nerlandsche loggers z;n bna niet te onrscheid clan op zeer gering afstand. PMeer mewerking zi r schippers over het algeme zou het werk veel vruchtbaarr kunn mak, wanneer schippers bü het aanpraaiun door d politiekruiser bizonrhed omtre.it hun bedrif, welke vour hun maats v6n belang zoud kunn zin, meeld; die bericht. zoud dan dour di kruiser kunn word verspreid. E evoudig sein roept d kruiser naar h toe dan wordt elke meeling met belangstelling aanvaard. M merkt echter nimmer iets daar ontmoet veelal onverschilligheid iv plaats mewerking. Alle wanneer dokter noodig is wordt sein gegev om hulp dit gebeurt dan nogsoms op e dusdanige onverschillige wze, dat onnoodig veel vertraging wordt veroorzaakt, waardoor anre vaartuig gemist word b.v. door zonr noodzaak met volle zeil te bliv doorzeil waardoor kruiser heele td moet stoom om het vaartuig te bereik, terwil e evoudig oploev teghal fok zaak zuoveel zou vergemakkelik. minister vereigt zich met opmerking d commandant vindt daarin aanleiding Kamer to verzoek zoo mogelik har invloed aan te wd, t ein bui da Viaardingsche visschers het begrip ingang te do vind, dat tegemoetkoming aau het werk r politiekruisers h zelv slechts t goe kan kom. Door d heer L. Gelr werd dit schriv uitvoerig weersprok, die met voldoing constateert, dat thans verbetering is gekomeu in het politietoezicht op Noordzee. Hi wees op breedvogo weerlegging door d ministar, die het advies heeft ngewonn vau d commandant het toezicht houdunue schip, wieu het natuurlik onmogelik is toe te gev, dat door anre nationaliteit meer hulpvaardigheid wordt betoond dau door het Nerlandsche schip. Spr. el thans me, dat nog onlangs e ziner schippers iets is. overkom, die docr e Frans corlogsvaartuig werd geholp tri stel t sloite voor ecu quête te houd our schippers om meer gegevs aangaan het politietoezicht te verkrig. Verschill led eld hierop mm gevoel me, waarna met algemee stemm op voorstel u voorzitter wordt beslot het schriv d Minister te beantwoord maar eerst goegzaan feitmateriaal te verzamel. Kamer zal tevs ge gelegheid voorbi lat gaan om d schippers met laatst uitgesprok wsch vau dminister in knis te stell. Mishanling te Papdrecht. Het Gerechtshof te sgravhage heeft bevestigd do beschikking r ArrondissemtsRechtbank te Dordrecht, waarbi riksveldwachter te Sliedrecht S. d Berg gemeteveldwachter to Papdr&eht G. mey zin buit vervolging gesteld. M herinnert zich dat do officier ustitie to Dordrecht op last d minister vau ustitie in beroei was gekom beschikking»!} Dcrdtsche rechtbang, waarbi beslist was, dat teg ze bei mishanling vau geard beschuldig veldwachters ge rechtsingang kon word verled. Ceresfeestte Waging. Gister had dag e kalm verloop. Om 1 uur werd Kermesse deté geopd op wei Duivdaal, daartoe welwilld door d directeur r H. Land, Tuin Boschbouwschool afgestaan, s Middags hield het bestuur dor feestvier vereiging receptie in het nieuwe gebouw, waar door vel werd Calrik v, gelukwsch welke Ceresmann in onti a te nem. Het gebouw ziet er dan ook inrdaad, zoowel buit als binn, keurig uit. n verband hierme is e woord hul aan d bouwmeester, d heer H. A. J. Popping, zeker niet misplaatst. Tids dé receptie vermaakte zich e groot aantal reünist met het eertids ook door h zoo gelief voetbalspel. Schaloosstelling Schutteri. Over eerste neg maand 1908 zin gratificatiën toegekd aan onrschei person als schaloosstelling voor het gemis inkomst t gevolge opheffing r schutteri. Tot toekning het overige \ geelte over 1908 het aan belanghebbd toegedacht bedrag zal door d Minister vau 15.u, nlandsche Zak in d loop cember e voordracht aan Koningin word gedaan, na ingewonn advies Commissariss r Koningin. gratificatiën word toegekd voor niet langer dan vif achterevolg ar beperkt tot h. die t minste 5O per aar got. Provinciale Stat Limburg. n zitting gister interpelloer graaf dansembourg d voorzitter, waarom Stat niet gekd zin in onrhanling met AUgemeine Eleetricitats Ge Eellschaft te Berlin. Do voorzitter antwoord, dat het hem ook heeft verwonrd, dat regeering d gewoonlik gevolgd weg hierbi is afgewek. Verr vroeg interpellant d voorzitter, of hi e buitgewone vergaring Stat aan Koningin zou aanvrag, zoodra e antwoord d Minister zal zin ingekom, wat bevestigd beantwoord wordt. voorstell r agda, hanl over tramwegaangeleghed, word buit behanling gesteld, terwil anre voorstell naar afdcelingea word verzond. Eén uitzonring hierop maakte e adres d hoofdredacteur het dagblad Limburger Koerier", verzoek om voortaan in het bezit gesteld te word do stukkeu, welke in Stat behanld word et. voor publiciteit vatbaar zin. Dit verzoekschrift werd aan Geputeer Stat verzond t fine onrzoek advies. volg zitting is bepaald op Dinsdag a.s. Hed ontving Koningin t paleize Het Loo d kapitein ter zeo Baron Asbeck, laatstelik conuaandant Gelrland" in Westndië. Te sgravhage is aangekom baron Gericko Herwin, onze gezant te Lond. Duitsche Keizer, Koning Pruis, heeft d Nerlands h minister buitlandsche zak hr. mr. R. Marees Swinr, boemd tot ridr eerst klapse in or d Rood Alaar ** ENSCHEDE, 20 Oct. ïn do hedom gebond vergaring d Raad werd op voorstel B. W. beslot tot verbetering d Haaksbergerweg d 01donza.ilsehonwog. waarvoor onrscheidlik f 35,335 f zal noodig zin. welk bedrag met verminring som, die door gemete» Lonnek?r, Haaksberg Oldcnzaal wordt bigedrag, door leing zal word gevond. "ZWOLDE. 21 Oct. vriziunigmocrat beslot bi herstemming in district Hl op Donrdag 22 zer d candidaat r liberal, d heer J. Warner, krachtig te steun. S. D. A. P. beveelt d kiezers onthouding aan. STATENGENERAAL. Twee Kamer. (Per telegraaf.) Zitting 21 October, geopd te uur. Suppleloire waterstastsbegrooting. Aan or is hst wetsontwerp tot wiziging Hoofdstuk X r Staatsbegrooting voor 1907 (verhooging eu verlaging eige post). Zonr beraadslaging stemming goedgekeurd. Wiziging r Militlewet. Aan or is het wetsontwerp tot nare aanvulling eu wiziging r Militiewet algemee beraadslaging word geopd. VOORZTTER acht het niet wschelik dio beraadslaging iv onrel te splits, dit kan bi artikel 1 geschied. heer THOMSON zegt dat het hem tot zyn leedwez vooralsnog onmogelik is in te stemm met het vreuglied zoo bi uitstek propagandistisch politiek aard, gister vernom d heer Duymaer Twist. Spr. splitst zin critiek in twee el : critiek pruieipieel aard betreff technische uitvoering het ontwerp. Het principe het tweeploegstelsol zal spr. niet besprek. Als compromis kan het word aanvaard. Wat het principe het ontwerp betreft, het staaniegerdkbeeld treedt daarin met alle scherpte naar vor: het beginsel eea troep voortdurd onr wap. Minister doet e uitval naar het volksleger. Minister beweert dat Grondwet zich verzet teg e legerontwikkeling in d zin het volksleger. Hi beroept zich daarbi op art. 181 r Grondwet, evals dit geschied is in het Voorloopig Verslag r Eerste Kamer omtrt ze quaestie. Het woordo steeds" (er is steeds e zee landmacht) stond echter in art. 180 r Grondwet 1848, doch is daaruit in 1887 opzettelik gelicht. gewone wetgever heeft volkom vriheid gekreg legerorganisatio te regel zooals hi wil. Spr. ziet tot zin goeg dat Minister nimd knikt. (Ontkning. heer MARCHANT: Hi kikt uist zoo onverschillig mogelik.) Spr. had gehoopt dat Minister zich met zin opvatting zou vereig. vergissing, die begaan is in het Voorloopig Verslag r Eerste Kamer, is echter bliv bestaan eu overgom door het drietal Midat thans dit ontwerp heeft ingedid. Spr. bepaalt zich tot dit korte woord protest teg bewering dat Grondwet e mi zou vorm teg het volksleger. Dit ontwerp staan vierkant tegover hetge wi als legeiorgauisatie wsch. n plaats manschapp zoo snel mogelik te oef om h t spoedigste do kazerne te kunn doeu verlat, wil Minister zooveel mogelik manschapp in kazerne houd, snoods ieu kotte geoefdheid. Dib geldt vooral voor zeemiïitie, v. gi blivd geelte is. Mii met te beoog beletsel in d weg i p teg het strev naar het volksleger doch ontwikkeling naar richting het volksleger houdt dit ontwerp teg. Voor die ontwikkeling toch is noodig dat het kazernelev zooveel mogelik beperkt wor, opdat manschapp ge opvatt.ng krig afwik die welke in het volk heersch, opdat zi niet dcor do kazerneatmospheer doortrokk word. grootste strid teg het volksleger heeft zich dai ook ontwikkeld bi maatregel minister Staal in zake bered wap, waarbi nog e tweearig verblif in kazerne bestaat. tegstand heeft to gezegevierd. ze Minister met ook dat m bi bered waps twee aar onafgebrok kazerneverbif moet hebb, waardoor e ontwikkeling in richting r ni.litiec.t.vaieiie wordt onmogelik gemaakt. Spr. begript dat standpunt r hoogere officier bi bered waps d Minister, maar dan begript hi niet hoc do Minister kan toegev dat e langdurig samgaan met beroepssoldat ongunstig kan werk op onge milicis. Begript Minister niet hoc onze militaire dist door meeste ongelied met groet tegzin wordt te gemoet gegaan? Ge wonr, waar oiuc dist nog berust ep loting het contingt. M mag dus ge organisatie als ze baseer op do meing, dat m met goe, voornems bezield d dist zal ingaan. Koe tracht nu do Minister het principe u lang kazerneduur te redd? twee maand afgom het biivd geelte, dat in stand wordt gehoud, word geconsolierd met d workelik disttid. n ste dus e verminring het blivd geelte, krig we e disttid twee maand meer. Dr. Kuyper was stids tog het blivd geelte in absolut zin. Wat zou hi zégg als hi hier was ze wacht cor, Wellicht zal zin standpunt word verdigd door d heet Waal Maleft, die in 1898 het in stand houd het blivd geelte in strid met Grondwet achtte. 10.V maand disttid verkeert in e sociaal nael. Do drang zal bliv bestaan het blivd geelte in zin geheel af to schaff dan zal m in toekomst kunn kom tot verminring druk. Maar die drang zal in veel minre rhato bestaan, nu 2 maand aan d disttid word geschakeld. Dat het inrdaad bedoeling is om te kom tot e aanegeslot disttid 10J maand in kazerne, blikt overduilik uit het ontwerp. Er is ge kel oogblik waarop m zegg kan dat oefing is afgeloop. geheele opleiding Yioaarsploeg wordt overgebracht over e tidruimte lc.v maand aanegeslot dist. Dat geeft Minister trouws met ron woord toe, Hi acht het e voorel te kunn kom tot 10^ maand aanegeslot dist. Hi geeft niet toe dat met 6 maand kan word volstaan. Er heerscht maar al te veel gebrek aan tid voor manoeuvres in compagnie. Spr. acht dit stelsel bepaald verrfelik. komt dat overgeleg staat d at niet volledig is. Do Minister heeft verzuimd do herhalingsiiciiting op graphiek aan te gev. Dio herhalingslichting nu wordt niet opgeroep, doch is al in kazerne. Hier wordt dus geïntroduceerd e werkelike disttid 11 maand, waarbi laatste maand is bekroning d oefingstid. Het geldt dus volstrekt niet verminring dist het blivd geelte met bezuiniging als lokaas, het geldt niet het belang r oe?oning, doch het reactionnaire standpunt: zooveel mogelik mannetes in kazerne, verlging het kazernevcrblif, versterking het staan leger. Maar niet alle bi uaaarsploeg,, ook bi ce vooraarsopleiding treft do meing d Minister dat e oploidingstid 8* maand niet voldo is, in hoo^e mate. bei sluitmaand, tv:ce maand na manoeuvres, die door ons word beschouwd als maand in ledigheid doorgebracht waarin m het geleer vergeet, word door d Minister tot 4 maand uitgebreid. Minister zegt dat m die maand noodig heeft om to lecron wat m voor groote manoeuvres niet kon leer, b.v. het schatt afstand. Maar als m dat niet leert bi groote manoeuvres, zin zo onnoodig Het is blikbaar alle te do om het verlg het kazernevcrblif goed te prat. Do Minister perkt dus het blivd geelte niet in, naar hi beweert, hi schaft het feitelik af, maar verlgt d eerst oefingstid met 2 maand. Die stelling zou spr. kunn poneer. Als nieuwe ploeg onr *ap3n komt, zin er ge manschapp het blivd geelte om h bi oefing te help. Die hulp moet dan geschied door ongeoei manschapp, die nog in opleiding zin. L»e Minister veranrt dus vierkant het instituut het blivd geelte. En nu het blivd geelte 4maanrs. Dit zal eerst onr wap kom 8i maand nadat eerste oefingstid is afgeloop. Het gros r viermaanrs nu bestaat uit nietgegoed. M heeft hier dus met e sociaal nael te do. Het instituut dor viermaanrs wordt verzwaard dcor die verzwaring dist zal lust om tot viermaanrs te behoor, belangrik word teggewerkt. Dit acht spr. in het systeem don Minister, die zelfs 6 maand oef.ngstid te kort acht, volkom.logisch, maar dan begript spr. niet hoe Minister er in zin stelsel goeg me kan nem dat batalonscommandant voor oefing bestemt e aantal nietvoorceoef 4maanrs, die pas twee maand onr dist zin. Dit stridt teg do opvatting opleiding d Minister. Maar t om te gemoet te kom aan het bezwaar d Daad fsie, dat troep bi die oefing, die in do plaats kom groote manoeuvres, niet op voldo sterkte iï. Spr. resumeert zin principieele bedking teg dit wetsontwerp: dat het is e stap teggesteld aan die welke wi noodig acht om te kom tot verkorting d eerst oefingstid, t ein te gaan in richting het volksleger. Het kan zin dat dit ontwerp e overgangsmaatregel, e hulpmidl is, maar dan strekt het tot consoliering net staan leger. y thans practisclie bedking. Spr. ves ïgt aandacht, op do merkwaardi. redactie het "" i :u* om h«* oorel r compegniescomniandant te wet te kom. Spr. neemt ffcßt UOte merkwaardig, niet in a zin w«w dn waut het li2t wel gelijk P <* licht v Perf m t 0trackt zooveel mogelik besriint r ]ezcrs te ontstek. En dan kunn»npr" met hoe eon anc3er b,ad heeft c mdal?i keur **t redactie zich tot heeft S<*vd. m^r^ merkwaardig dat over (l nl on l com tec <*n **!ns*se pn róujk ma: *^S elrh d Mii meerrheid ziner collegas in het leger. Wanneer m nagaat dat uist in J maand dat lichting op het hoogtepunt haar oefing is. daar e geheel nieuwe ongeoef lichting bikomt, dan moet m zich afvrag hoe het mogelik zal zin do oefing goed te do marcheer. En op dat moeilike punt opleiding zull er twee compagnieën zin mot kar dat werkloos is, terwil Minister dit niet wil tacheer bi compagnieën die met werk overkropt zin. Die dubbele opleid.ng op e td dat naaarsploeg nog in vo.le oefing is, acht spr. practisch onuitvoerbaar. Do tacheering.nstructeurs bi overkropte compagnie zou trouws slechts kort kunn dur totdat bi do anre compagnio 4maanrs opkom. lii Augustus kom weer lierlialingslicliting op in zelf overkropte compagnie als ze vertrokk zin, komt er weer 2 maand dist voor tweedo ploeg. Het gaat niet aan in één compagnie e rgelikcn warwinkel opleiding te schepp. verantwoorlike man, compagniescommandant, wordt in die 20 maand overkropt met administratieve fanctiën. Opkomst vertrek lichting, herbalingslichting blivd geelte wissel elkantiks na keie maand in bonte ri ar. Hce is daarbi goedo opleiding mogelik? Dit is ge systeem. Wat Minister hier ge practisch onuitvoerbaar. Nu kan Minister er zich op beroep dat bi groote mogdhed wel 80 man in ecu compagnie te gelik word geoefd, maar spr. heeft teg het aantal ge bezwaar. ntegel. Maar het is hier e warwinkel, waarbi oefing onmogelik wordt. Dat heeft Raad fsie zeer goed ingezi. ze wil daarom quaestie het beroepskar onr oogon lat zi te gelik mot wiziginr r Militiewet om verloop dat kar te voorkom, nu Minister d dierst dat kar bovmatig verzwaart. Spr. acht het advies di Raad echter verkeerd voor zoover ze voorstelt hiertoe te rgeer teg psiowet We hobb nu echter e voorstel tot nieuwe soldiregeling gekreg, waarbi, naar Bond Onrofficier Ons Belang" naar sprekers meing volkom te recht Zegt, rechtspositie r onrofficier bedkelik wordt verzwakt. M behoeft dus niet te vrag wat er ons leger ons kar bi uitvoering s Ministers plann zal terecht kom! Minister zal helb aan te toon dat mogelik is e oplossing het vraagstuk, waarbi practisclie onuitvoerbaarho^cl het voorgestel stelsel niet zal bestaan. Do verdigers d Minister zegg nu wel: laat praetik sprek, geef d Minister gelegheid met zin systeem e proef te nem; maar Minister heeft geantworod dat het wetsontwerp op zichzelf e afgerond geheel vormt, dat niet door anre maatregel zal word gevolgd: Hi acht die regeling dus blikbaar beste. Sprekers voorloopige conclusie is dus. dat dit ontwerp e stap is in verkeer richting. T slotte echter e woord lof aan z Minister, omdat hi thans blikbaar erkd beeft uistheid meoning beu, die bi behanling noodwet oorel war, dat er niet voortdurd in nlle garnizo zulk e groot aantal manschapp onr wap behoeft te zin. la dit verband behanlt spr. het advies d Raad fsie eigszins zonrlinge wize, waarop dit advies ter knis r Kamer is gebracht. Artikel 17 het Koninklik Besluit betreff d Raad fsie bepaalt dat het advies d Raad wordt overgelegd bi toelichting het wetsontwerp, tzi Kroon dit niet wscht. Spr. vraagt nu: is dit advies bi Koningin geweest? Want tussch d datum opdracht (23 Mei) het advies (23 Juni) ligt datum Koninklike boodschap 6 Juni. Bovdi was het advies niet bi toelichting gevoegd. Te recht heeft voorzitter daarom beslot dat advies, waarop bovdi alle kant stond:..geheim",.niet te lat drukk. To echter uit onthulling in Telegraaf" bleek, dat het advies bestond, kwam er e brief drie Ministers aan do Kamer waarin d voorzitter er eiglik schuld werd gegev dat hi zoo mal ed door dit advies niet te pubheoer. Minister Heemskerk moge nu ne schudd, m tihke voorzitter d Ministerraad moet ge gebaar verwonring mak. Hi is gebond aan het Koninklik besluit het gaat met aan zulk e brief tot Kamer te richt. Raad fsie nu met, dat tussch 1 Februari half Maart, wanneer batalons maar over 83 man beschikk, onmogelik kan word voldaan aan eisch r mobilisatie. En nu herinnert spr. er aan dat zo Minister, te hi het land gered" heeft met zin 22C0 man, gezegd heeft dat hi m 14 garnizo e tekort had voor kking r mobilisatie. Maar op het laatste oogblik heeft hi aan Eerste Kamer e staat verstrekt, waar oudminister Staal in Eerste Kamer echter ge gebruik kon mak, omdat zi te laat was ingedid. Spr. begreep dit aankelik niet. Maar thans is hem geblek: die staat was foutief die staat was misleidd. Spr. heeft stids op grond di staat d Minister in bescherming gom verdigd tec aanvallers op wize, waarop do Ministerkte in garnizo wil regel. Maar wanneer spr. in het bezit was geweest e uist staat... VOORZTTER: k kan niet inzi, welk veiband er bestaat tussch di staat dit ontwerp. Da heer THOMSOX: Komt bi e wetsontwerp niet het beleid d Minister ter sprake? VOODZTTER: Dat beleid komt t.r sprake bi Staatsbegrootinc. Thans alle voor zoover het in verband staat met dit wetsontwerp. heer THOMSOX: Maar ik moet kan do mobilisatie besprek nagaan in hoeverre het vertrouw, dat spr. in d Minister stel, gerechtvaardigd was. VOORZTTER verzoekt spr. dan uitsluitd dit punt to besprek in verband met dit ontwerp. heer THOMSON wist er dan al! dat Minister d indruk vestig al Staat volkom uist was. Het is nu echter bi üng dit ontwerp gebleke staat foutief was. Minister heeft nu erkd dat er ve:g:>sing in d staat war nare gegevs verstrekt die echter ock nog niet volkom duilik zin. Maar spr. had op grond d vorig staat d Minister verdigd. VOORZTTER verzoekt spr. nu toch. niet door te gaan. Dat heeft met dit ontwerp i heer 1 nar i ieu staat blikt dat er in tal var. garnizo tekort aan manschapp zin volgs het thans door d Minister vóorgestel stelsel. Had m nu geoefdon, dan kon m ze dotacheer in die plaats, maar zo manschapp zin in maand Februari tot half Maart nog niet geoefd. Met dit systeem is dus mol iet geregeld. kking is niet Veranti begript echter niet dat Raad fsie nu niet vierkant zegt: het ontwerp is onaannemelik. Nu echter Minister zegt: ik kan in die plaats op do landweer rek om tekort aan te vull, behoeft spr. niet te zegg hoezeer hem die veranr houding d Minister verheugt, waarvoor spr. d M gaarne alle hul brgt. (Gelach b> socmocrat.) Werkito Aan or is over motiën, ingedid bi behanling r interpellatie Troelstra over heersch werkloosheid. motietroelstra luidt: Kamer, overweg dat hetge omtrt d omg vooruitzicht r heersch werkloosheid bekd is geword, meing wettigt dat toestand op dit oogblik ongunstig is; oorel, dat in het bizonr gemetebestur voor zooveel noodig di te word onrsteund om met of zonr mewerking particulier noodige maatregel tot bestriding r werkloosheid hare gevolg te nem; gaat over tot or d dag". ze motie wordt verworp met 71 teg 8 stemm. Voor heer Thomson, Nolting. Klerk, Ter Laan, Troelstra, Van Kol, Hugholtz Helsding. motie Treub luidt: Kamer, oorel, dat Regeering werkzaamheid particulier gemet ter tegemoetkoming in bestaan werkloosheid, behoort te bevorr te steun dat behoefte bestaat aan maatregel t ein beter op hoogte te kern te bliv aard omg r werkloosheid in verband daarme te nem voorzorgsmaatregel, gaat over tot or d dag". ze motie wordt zonr hooflike stemming aangom. interpellatie is hierme geëindigd. VOORZTTER dankt d Minister Binnlandsehe Zak voor verstrekte inlichting. (Be zitting duurt voort) POSTERJEN EN TELEGRAFE. Duitsche mail nit Oostndië wow, hedavond te uur alhier verwacht STADSNEUWS. Zware uitslaan brand. Te ongeveer kwart voor neg uur, be* morg, oeg scherpe Oostwnd dikke rookwolk over stad, aanduid, dat e zwara brand was uitgebrok. n dromm hold b in richting het Waterlooplein spoedig hoor m bewer, dat het magazin turee onnoozele schaapes" firma Vries Buur op d hoek het Waterlooplein (nrs. 1, 3, 5, 7 9) Zwanburgwal in brand stond. Dit bleek echteronuist, maar uit het beld perceel Waterlooplein no. 11. sloeg* vlamm met groote kracht het dak uit. Dit pand is e zeer groot, breed diep pakhuis kleine Raap" gaamd, echt oudamsteroamsch stempel. Er zin zes verdieping met dubbele zolrverdieping, waardoor voorgevel e hoogte ongeveer 24 meter bereikt. Kleine smalle ron boograampes gev het licht aan étages, die door verschill firmas tot pakhuis word gebr;. eerste verdieping links was. bi d heer A! Kok tot berging meubel in gebruik, het rechtsche el er di tot stapelplaats manufactur r firma Vries Buur, 2e 3e verdieping war onverhuurd, vier bevatte antieke meubel d heer Morpugo het hoogere el volgepakt met nieuwe, met stroo omwoel stoei firma Van Gelree. brand was waarschinlik op h<?t dak ontstaan, naar m zei ais gevolg onvoorzichtigheid loodgieters, die gister herstelling hadd verricht. Het vuur was spoedig tot d zolr bovste verdieping doorgedrong vond daar zooveel voedsel, dat het bovel het perceel weldra tén vuurzee gelik was. Tussch rookzuil sloeg vlamm fel het luchtruim iv d voor het groote beld pand firma Vries Buur, dat onr d wind lag ernstig gevaar ontstaan. brandweer, dio natuurlik weldra Bet e massa materiaal ter plaatse was, werkte Uit alle macht om uitbreiding tot het groote pand Vries Buur to voorkom, hetge dank zi haar ergiek optred gelukte. Maar het was hoog tid, want ram in d zigevel aan zi het brand perceel, hadd reecl» vuur gevat, evals vlak daarvoor ligg goer, welke brandweer nog tidig wist te verwir. brand zou anrs e orm omg hebb aangom. Emaal bet gevaar voor uitbreiding meester, conctreer do brandweer alle kracht op het brand Kleine Raap. stoomspuit Jan r Hei", twee stoomspuit aan 3 Zwanburgwal e aantal l wierp ontzaglike hoeveelheid water in pakhuis, dat aangrz huiz af werd aangevall. Diie itoomspuit stond als reserve te wacht. bestriding het vuur viel we wat zwaarr dan gewoonlik, t eerste door do hoogte het pand, maar cok omdat dè voorr flinke, groote oping (ram) bood, waai door vuurzee kun wor] d. Te half elf was m het vuur geheel meester, zonr dat reservostoomspuit dist behoefd te do. bovste verdieping dubbel zolrv: W geheel uit natuurlik kret. w«t daaronr lag waterscha als het beldd el twee Rn aardige manoeuvre voer brandweer uit, to do hyschbalk in d top f voorgevel (ongeveer 24 M. hoog) brand.! conctreer dno saai op e verbind stuk on spoot to door e groote ko(. spuit, die door drie man in bedwang moeu word gehoud, e reuzstraal ho in teg d brandond hischbalk aan ontter e ovatio het publiek, hot ccheelè perceel over. Het Waterlooplein stond zwart ms on ook ia omring strat langs gracht verdrong zich nieuw». gerii. J dant r Brandweer, hoer.1. terwil ook officerhoo rs R. lloe.e r., G. H. Fiorani. J. Lowika cd M. Brunet Rochebruno met materiaal aanwezig [ wareis.

2 Commissaris politie in ze sectie, heer C. Asper, zorg op uitnem wize voor afzetting, zocdat brandweer "ord in ze drukke buurt kon werk. dageliksche markt, die op het Waterlooplein in as nog wat wordt gehoud, wat uitgesteld word. Het tramverkeer lin 8 word via d Dam geleid. Voorzoover wi kond vernem, zin ahc betrokk bi r. brand verzekerd Overzicht vd nhoud. BUTLAND. crisis in d Balkan: Turkie Bulgarie; toestand in Servië; Oostrik Turkie; Oostrik Rusland; Oostrik Montegro; confertie. (Pag. 3.) Duitschland: Pruisische Landdag; Wilhalla; WerkmanJurylid : Rulirverbetng. Engeland: Het ministerie; E brief Tolstoy. (Pac. 6.). Frankrik: Brief uit Paris: Het congre» Toulouae" ; Het aftred minister Thoinson; Uit Tonkin; Spoorwegongeluk. (P...) Zwitesrland: Do aaustaan verkiezing. (Pag. 6.) OosteurikHongarie: escess te Praag. (Pag. b\) Portugal: Gemetelike verkiezing. (P. 6.) Turkie: Persvri heid; E crisis ia t zicht? (Pag. 6.) JïooraAfrika : toestand in Marokko. (P. 0.) Vereig Stat: vloot in Japan; Boschbrand; Het huwelik miss Elkius. (P. 6.) China: Het ChineeschJapansche grsgeschil. (Pag. 6.) Telegramm: Hongaarsche legatie; Vreskans. (Pag. 2.) BNNENLAND. lo Blad. Nerland Vezuela. (Pag..) Nerland België. (Pag. 1) Politietoezicht op Nooruzoe. (lag. 1.) S/haloOSstediug Schutteri. (Pag. 1.) Stat Limburg. (Pag. 1.) Zitting Twee Kamer. (Hag. 1.) m.shanling te Papdrccht. (Pag. 1.) Zware uitslaan brand. (Pag. 1.) Bond Gemetewerklied. (Pag. 2^ antimilitarist voor het Hof. (Pag. ") Do nieuwe boot Zeeland. (Pag..) Vergaring Boaz". (Pag. 2.) 2e Blad. Tooneelzakeu. (Pag. 5.) Weerbericht vau hed. (Pag. o.), p. (Pag. 6.) Gemg Bericht. (Pag. 7.) Exameus schoolmeuws. (Pag. i.) Sport eu wedstrid. (Pag. 7.) Kerknieuws. (Pag. 7.) 3e Blad. Onze plaat: Rtree het ongste Kamerlid. (Pag. 9.) Ned. K. v. K. to Brussel. (Pag. 9.) Overzicht r pers. (Pag. 9.) Hindoeoudned op d Oeiigaran. (Pag. 9.) Opheffing < * Ruyterka. (P. 10) Beurs, Hanl Scheepvaart. (P. 10 eu 11.) Bond Jierl. GemeteWerklied Hedmorg hervatte he v congres zin werkzaaniheu* n met verkiezing het hoofüues.uur. Bi kele canaicaaistelling werd herko/xn heer Schoonrwaard. Van Hinte Uinmans (het <. uur) ca do bestuursled Wi n ans, Jol les Luremaus. n icatare werd gekoz heer M. J. v a n l i k te Don Haag uit e viertal door afd. Amsterdam vaorgeste.d, G. C. don Tempel G. Th. r e id bac h. :ia weid discussie \txrtgezet over ug vau s.auu huish. reglemt. Eers^over coatributieregeling. Schiedam wil e progressieve hefnin daardoor tle bondsfinauci te ver ui. niiuimumcontributie wil afdëeling op 10 ct, maximum op 20 cts per week bepal. afeling zuil 40 "ó ze contributie mog behoud. Amsterdam wil alle contributiegeld do inn voor boudskas, daaiuit abc n r afeling betal. Dat is oor e goe ctralisatie. Het Hoofdbestuur bepleit eves conrributie g. Het ontraadt echter orstelschieaam, da rd is op e oon. Het H. B. wil als basis t thans i semidl loon handhav contribu.iek.asseu niet één ct verhuog, d i. 10 op 11 ct voor minst, vau 15 op 16 ct voor mecstbetaeud per week, het bestuur 40 % aau afeling wil lat.,.,. Kotterdam vindt contributioverhoogiug.niet noodig, nu tle nieuwe regeiing pas 9 maan i in werking is. het H. B. beeft verklaard, dat he; uitgav met tegwoordige inkomst kau bedruip. Bondssecretaris Van Hint o wist nog es uitdrukkelik er op, dat het hoofdbestuur troer. n rdam kan m het ergste verwacht; in n Ha l telks siachtof lers; te Arnncm woru er bi boses uitgezet; in Rotterdam komt ue reactie in het voorloopig versies over begrooting lui aan liet woord. Nu znn we hier in krigsraad, in parlemt bie. Lat wo nu zorg, ais we hier daan gaan. (lat we e tin eu panemeutau toon onze gemeu bestur, huu honcerzweep kunn afwacht. Maar dan m.et er geld zin. Daarom spit het spreker, dat ge do aidceiing in u. geest eon krachtig voorstel heeft gedaan. Het Hoofdbestuur meet dit aar uit schuld kom ge.egonhe.d hebi.cn e sterke actie te voer, reac "*"*"" i i afeling zelf moet niet te veel t koste hot hoofdbestuur will lev. Haar organisatie kan ook niet verevoudigd word haar vakafd. biv. kunn wel opgehev word onrafling kunn we nog miss, omdat moeste gemetebestur al.e will onrhanl me; lied uit het bedrif zelf, waarover quaestic is. Zn will ge ctraalbestuurrs, ge bezo dig ambtar daarover ontg. We wel al het mogelike do, om ze daartoe te dwing, maar voorloopig kan m die onraf eling toch nog met mis Bovdi, afeling moet niet verget, dat we e goe kas moet hebb, ook voor t geval staking. Want als we al te erg uitgebuit word, onrhanling help niet, dan zull we evmin als partcuiere arbeirs teruginz voor stak.ng. Applaus, vooral bi Amsterdamsche.tic). meer dan anre organ vez op d politiek weg, maar zooie iesrecht er nog o valt het maar a: te moeilik, vertegwoordie wi wsch in d Gemeteraad te brg. En voor liet algomoeu kiesrecht ziet het er op het oogblik nog niet zoo mooi uit. Heeft m het Raadslid Do Vries, dio do gemeteambtar werklied ontkiezer wil, in Amsterdam te wethour ge *a heelt m hem uist wel gokoz, omdat hi 300 krachtig front durft rnakeu teg organisaties beambt werklied, «n teg huu toou. Na nog eig bat wordt ecu voorstelkoofdbestuur, contributie gedur e aar te verhoog met 1 ct per week per lid e ng aan afeling 5 ct per week per lid aanzom bl werd besprok vraag, of do bond zal voortgaan met het stell vrag aan candidat voor d Gemeteraad Het Hoofdbestuur ried aan, dat niet langer te do (a p p 1 a u s). Laat redacteur.orgaan met d verkiezingstid advies gev, op grond gemetepretrams r parti. soc.m. vriz. m. hébb ecu program, antirevolutiounair i aoo iets vaags gepubliceerd, maar katholiek hebb niets, liberal mocht ook wel es voor d dag kom. HotteiJs m : Van do liberal bobb we onz buik vol. Arnhem wil alle Je candidat ïrti hebb. Amsterdam merkt op, dut gemete programmas vriz.m. soc.mocrat elkaar niet zoo ver outloop, maar bi arbeirsparti staan dio eisch voorop, bi vriz.m. word zo aan acbterlappeu gehang. Toch zin er gemetwerklied, die liberaaltes feratiemannetes, welke e Ketelaar, zulke msch die tussch water er. wind strev, gaan stemm. Neeu. waar ze morne organisatie aan d eon«n kant heeft te strid teg reactie d vriz.mocratisch wethonr v. d. Bergh af tot d reactionair wethour Do Vries toe aan d andor kant teg e water n melk organisatie als fedciratie, daar moet we rond uitkom voor onze rlag, on die draagt do roo kleur. secretaris Van Hinte wil ge beslist parti kiez. Als heer Ketelaar interpellatie in ongste Haadsvergaring zoo frisch heeft geleid, zull wi hem aaarvoor niet dankbaar zin? Maar als Vriz.m. larti d wethour Van d Ucrgh handhaaft als haar bondslid, dan kunn we haar met langer vertrouw. Met het stell vrag hebb we onze led niet goed opgevoed. We moet zi welke parti het best t opneemt voor onze eisch, dan kunn we die stemm bi stembus. Bi stemming wordt het voorstelhoofdbestuur aangom. Ecu voorstel om led het dageliksch bestuur per hoofd eu per week f 1 vergooding te gev voor koffie tramged, wordt met groote meerrheid verworp. Het bestuur doelt me, dat het zal pog goedkoope reisgelegheid te krig voor led. Na uitvoerige discussie wordt beslot het aarboeke niet meer uit te gev t likt als twee druppels water op dat S. D. A. P., zegt A in s ter d a m het congresverslag in het orgaan te publiceer. Voorstell omtrt agitatie voor het opbaar mak zitting hot scheidsgerecht, word aangehoud tot e volgd congres. T slotte wordt begrootiug behanld, geraamd in ontgst op f 18,800. Voor bezoldiging 5 bestuurrs ambtar wordt geraamd 5200, voor het orgaan f 1200, voor contributie X. V. V. f 1125, voor propaganda / 1500 ; voor nitkeering bi overlid f 2500, voor uitkeering aan gestraftf 500. ( vergaring duurt voort.) RECHTZAKEN. Vervolging autimilltarist. n hooger beroep werd hed voor het Gerechtshof alhier behanld zaak teg G. Wui p e l eu B. Piet e r s, die door 4e kamer dor Rech.bank alhier, overekomstig d eisch het O M., ier tot f 25 boete of écu maand hechtis werd verooreld, wegs het ais bestuurr resp. als secretaris pningmeester elnem aan e verbod vereiging: te Amsteidam geg afdëeling nternationale An.i 51 ilitaristische Vereiging in Nerland onr het vies: Ge ct ge man voor het militarisme. Rechtbank, zich in hoofdzaak grond op verklaring dor getuig Dickhorst Weber, die hebb verklaard dat het boeke Wa: rooie nternationale wil", vriwel d leiddraad behelst r antimilitaristische vere inging, in verband met wat op bladz. 3 «i er brochure over oprichting r ntern, antimilitaristische Vereiging onr zinspreuk Ge man ge ct voor het leger" staat geschtev, bevs in onrling verband met d inhoud het uitgegev manifest aan loteüng, arlit Rechtbank do bi dagvaarding aan beklaagd t laste geleg feit wet:ig overtuigd bewez, uitgezonrd beschuldiging, in zake oprichting instandhouding vau het sertiefonds. Nadat beklaagd appèl hadd aang? teekd, kwam het 0. M. teg het geheele vonnis in hooger beroep. Raadsheer mr. Romme bracht rapport nit. voorzitter, mr. Vogel, stel, ook in verband met het in het Hanlsblad 21 Mei opgom verslag zaak in eerste instantie, aan beklaagd verschill vrag. n eerste plaats wist hi bok!. Wur p e 1 er op wat hi verklaar in instructie wat voor Rechtbank. Op terechtzitting hebt n aldus voorzittor bevestigd, dat brochure Wat rooie nternationale wil als het ware grondwet is ook voor afdëeling. Bekl. Wurpel: t Zin ge bepaal statut. Voorz,: Toch het richtsnoer? Bekl.: Eigszins. Voorz.: ze restrictie hebt u niet gemaakt. voorzitter tot bekl. Pieters: n instructie hebt u gezegd, dat brochure als het ware het plan of beginselverklaring r vereiging is, doch voor Rechtbank zei u dat het eigszins weergeeft het doel Bekl.: Wi hebb ge reglemt, ge statut het is ons regime niet om onze hanling te bepal naar wat in dit of dat boeke staat. Voorz.: Het is toch curieus dat u beid voor d rechtercommi&saris anrs hebt verklaard. Het maakt nu d indruk of u water in uw win doet. U zult toegev dat uw verklaring voor d rechtercomniissaris veel sterker was. Bekl.: Wel sterker, maar niet zoo bedoeld. Voorz.: Waarom b u in hooger beroep gekom? Bekl.: Op nridieke grond kan word betoogd, dat hier ge strafbaar feit is geploegd. Nimmer heb ik geweteu, dat ik lid eer verbod vereiging was. Raadsheerrapporteur mr. Romme stelt ook verschill vrag. Uit gegev antwoord bleek, dat afdëeling ge presidt had. M gaf zich voor het lidmaatschap op bi e r led, over wier of al niet aanneming niet werd beslist. Er werd op geregel tid ledvergaring gehoud contributie werd e el afgedrag aau het lanlike comité, samgesteld uit afgevaardigd kele. u. afling was e onrel in het buitland gezetel nternationale Mr Romme: Gaf brochure in hoofdzaak het doel r Amsterdamsche vereemgiug WC61* Bekl. Pi eters: n hoofdzaak. Mr Romme: Wa* het doel r vereiging wat in brochure w antimilitairistiseho werkstaking m geval oorlog, opdat regeering niet meer op do legers kunn vertrouw? Bekl.: k ontk dat dit het doel dor vereiging was. Mr. Rommo: Ts bet doel, wat in brochure ook wordt gezegd, om door krachtige. ia d oorlog u Be k 1.: k b er niet bi geweest toon het boeko werd samgesteld. Mr. Romme: Op welke wize wil m dan hot militarisme bestrid? Welke midl werd daartoe gebruikt? Bekl.: Het orgaan. Mr. il omin e: Had vereiging niet t doel legers te onrmin, ook bliks het manifest: Bek 1. : k heb het manifest niet gesteld, doch het alle verspreid. Mr. Romme: Kunt u niet inzi dat het niet aangaat ongo msch, loteling, aan te spor tot dad, waarvoor zi gestraft zull word, doch zelf achter scherm te bliv? Bekl.: Er wordt niet in aangespoord om tot dad over te gaan. Slechts wordt gewez op het vroeselike vap oorlog voer. Mr. Romme: Niet teg het schiet wordt gestred, maar teg het, schiet zooals bevol wordt. Bekl.: Er wordt in het manifest niets aangerad. Mr. Rom m e : Dus u weet niet te zegg wat het doel was met het manifest, t Di alle volgeus u cm d msch wat te lez te gev? Bekl.: Het doel hot manifest was om onze opinie weer te gev. Mr. Romme: Dus het manifest di om hot doel do vereiging te zegg l" Bekl.: Ja. Ook bekl. Wurpel werd langdurig onrvraagd. Vif getuig a décharge werd gehoord: ds. \ J.C Schermerhom, H. Kolthck, T Woldo M. Boer. Prof. dr. J. Rees, eves als getuige opgeroep weiger om gewetsbezware ud eed af te legg, waarop door verdiging zin verhoor werd afgezi. heer Ko 11hek verklaar dat het doel r vereiging was e voortdur agitatie te voer teg het militarisme, wat ook in «ie nams veieigiug verkochte brochure is vermeld, e verklaring waar verdiging akte vroeg. advocaatgeraal, hr. r. Van d Branler, wees er in zin requisitoir op, dat onze tid zich kmerkt door nieuwe begripp ieën, die ou verdiing. Stelsels ieën, die eeuwlang beproefd verkondigd zin uitgedrukt door mann uitblink kun el, hoogverhev zin, grondslag legd voor het geluk zoowel in hart huis als iv staat maatschappi, word thans als onbruikbaar, als dwaas weggeworp. Nieuwe begripp word onr het volk verspreid door het v:>ik aanvaard. Woord als gezag, eerbied, gehoorzaamheid ortie word uit het. woordo iek geschrapt. Ook varlandslief wordt ais cc nverourd begrip, alle goed voor d rike niet voor d arme, losgelat. "Dcli zin varlandslief moertaal twee begiipp waaraan wi t nauwste verknocht zin zi die die begripp loslat, werk me tot het ein ons volksbestaan, tot dwiogelandi overheersching door e vreem macht. Gelukkig zin varlandslief burgerplicht nog bi groote massa ons volk twee begripp, die hun waar niet hebb verlor. Maar m is bezig aan bedding te grav het gevaar dat ons volk daardoor bedreigt, is niet dkbeeldig. E goed geordd gedisciplineerd leger is onafwisbaar noodig mon moge over d oorlog dk hoo m wil. ler burger, rik of arm, heeft tot plicht me te werk aan weerbaarheid ons volk aan het behoud ons volksbestaan daartoe is het noodig dat het volk leert blift lecr zich te onrworp te gehoorzam. Zonr gehoorzaamheid zonr tucht is e leger niet op be te houd. Het einddoel r vereiging het antimilitarisme nu heeft op zichzelf niets strafbaars zoolang m het einddoel blift naag, zal r vereiging ge stroobreed in d weg word gelegd, dank zi waarborg die Grondwet heeft. Maar zelf Grondwet stelt ook beperking, die door beklaagd werd overtred. Spr. betoogt dat het op zichzelf uiet strafbare einddoel niet het doel r vereiging was doch militaire werkstaking eu do itistiborciinatie, do onrmining legers te bevorr. opgeleg straf vindt spr. in verhouding tot het ernstige misdrif. daad vau beklaagd is ook ernstig in zin gevolg voor d soldaat, die onr hun suggestie komt. Hi wil echter bi zin eisch in aanmerking nem, dat zo vervolging werd ingesteld in 1907, terwil vereiging in 1904 werd opgericht nog nimmer is vervolgd, hoewol er wel grond daartoo war. Eisch vernietiging het vonnis opnieuw rechtdo 45 dag gegisstraf teg ier r beklaagd. Diefstal. n d nacht 12 op 13 Augustus werd e buitman, die door e r in dit huis won vrouw in e huis aan Dusar; straat was gelokt, e bankbilet / 100 zia porvemonnaie met / 11 beroofd. besole ed aangifte bi politie bet onizaek, dat ze instel, leid tot arrestatie d 28arig bewoner t huis. vrouw, met wie ze persoon leef, vergiftig zich uit angst voor politie met sublimaat. Op 25 September l. had goem persoon zich voor 5c kamer r Rechtbank alhier te verantwoord, doch daar hoofdige.uige vrouw die a man portemonnaie afhandig zou gemaakt hebb niet was veisch, vroeg het O. M., mr. Peere boom, schorsing r zaak tot 21 Oct., tein gelegheid te hebb ze getuige, die zich te Brussel bevindt, te dagvaard. toegevoeg verdiger, mr. Th. M u er Jlassts, vroeg in verband met dit verzoek bekl.s ontslag uit do voor.oopige hechtis, wat Rechtbank niet toes.ond. Wel werd door het O. M. gevraag schorsing gelast. Hed zou behanling r zaak word voortgezet. hoofdgetuge was echter weer niet versch, waarom het O. M. verzocht, dat zaak onbepaald zou word uitgesteld, met onmidllike invriheidstelling beklaag. Do verdiger vereig zich met dit requisitoir, Rechtbank, na in raadkamer te zin gegaan, besliste dioverekomstig. E zakkroller. Teg e zakkroller, recidivist, die verdacht word*, op het Amstelve.d e heer 27J ct te hebb ontrold, werd vier aar gegisstraf geöischt. Uitspraak 1 November. Hinrlik volg. drie door staking ontslag werklied aan..polygraph" te Haarlem werd, overekomstig d eisch. door d kantonrechter wegs het hinrlik volg werklied, verooreld tot drie wek hechtis. AANBESTEDNGEN. Door het ministerie waterstaat werd hed aanbesteed : het mak werk tot voortzetting r verbetering rivier Maas onr gemet Apeldoorn lieg. Laagste inschriver W. P. Vries te Rossum Hed is aanbesteed in het gebouw het Provinciaal Bestuur in Zeeland het onrhoud dor bomdiepte in buithavs in het fcaloor Walcher te Vlissing iv Wester of Koopmanshav bi Vlissing in hav Breskcns gedur 1909 tot Raminu le preceel f e f 45,000, massa f 165,000. Minste voor massa A. F. Volker to Sliedrccht f 119,982. VSSCHERJ. Hed werd aangevoerd afgeslag aan Gt inetevischhal alhier: Grooto tong, per U stuks f ; midd. tong, per 10 stuks f ; kleine tong, per 10 stuks f : tarbot, p«.r iarti f ; griet per parti f o.bo1.96; groote schol, per 5 stuks f : midd. schol, per 5 stuks f ; zetschol, por mand f ; schar, per mand f O.fcül.6o; doo schelvisch, per mand f Vit hand verkocht: Bot, per pond f ZEE EN LANDMACHT. Do luitant ter zee le kl. C. J. C a nt e r s wordt 22 October geplaatst in rol Vau Gal tidotik bolast met het bevel over ka uonneer boot Bever", tlians vertoev te Hellevoetsluis. riviervaartuig Mosa" Rheuus", onrscheidlik onr bevel luitants ter zee lo kl. G. K. Graaf Hogdorp M. Sc hoo, zin Nimeg te Hellevoetsluis aangekom voor bet onrgaan noodig voorziing op s Riks werf. kapitein J. R. Bi ddik het 7e reg. inf. te Naard is boemd tot kapitein Voor speciale dist. Do studt in geeskun J. L. r Kloet aan do Universiteit alhier wordt toegelat tot verbintis als adspirantreservonfficier gezondheid by het leger in N. 0.. voor d dist in ndië bestem 2eluit. r gie G. S. Ree ma n zal 7 Nov. met hot stoomschip Ophir" zin bestemming volg..jm kapitein H. D. R. Verspick, het le reg. vestingart. te Utrecht, wordt 3 Nov. geplaatst bi het 3e reg. veldart. te Breda. kapitein don staf het le reg. vestingartillerie J. H. Bloem krigt 1 Nov het betel over 4 compagnie te Utrecht le]uitant J. W. Egberts, bet 2 reg. inf. te sbosch, wordt 2 Nov. getacheerd bi het le reg. vestingart. te Ltrecht. kapitein ter zee baron Van Asbeck zal 2 November betrekking aanvaard commandant directeur het Koninklik nstituut voor Marine te Willemsoord. Telegramm. Uougaarsche legatie. BOEDAPEST, 20 Oct. (Reuter^ Do Hongaarsche legatie heeft begrooting buitlandsche zak aangom. Vreskaus. KONSTANTNOPEL, 20 Oct. (Reuter.) Op e d minister buitlandsche zak gestel vraag omtrt d gisternacht gehoud ministerraad, werd geantwoord, dat daar het program r confertie is besprok, maar ge finitieve beslissing werd gom. Het antwoord r Porte zal vermoelik hed gereed kom. Turksche regeering schint vertrouw te bliv koester in het behoud d vre, daar zi bericht heeft ontg, dat ook anre mogdhed stapp te Sofia hebb gedaan te zer zake.bevredig verzekering hebb ontg. Bi het Turksche commissariaat te Sofia het ongturkschc comité zin soortgelike verklaring ingekom. Laatste Bericht nieuwe boot Zeeland. n aansluiting met bizonrhed, die wi omtrt onrhanling tussch Maatschappi Zeeland" te Vlissing drie scheepswerv reeds aan Nieuwe Courant hebb ontled, vernem wi uit goe bron nog het volg : Mi. Do Schel" te Vlissing, het établissemt Feyoord te Rotterdam Nerlandsche ScheepsbouwMi. te Amsterdam, hebb gister e onr dagteeking 19 October verzond schriv ontg Maatschappi Zeeland". n dit schriv wordt megeeld, dat tevs e meer getailleer specificatie werd gezond stoomschep, welke Maatschappi Zeeland" wil do bouw. En voorts wordt er in dit schriv nogmaals on gewez, dat Raad Commissariss r Zeeland" zeer bepaallik met te moet eisch, dat drie schep tegelikertid op één nerf moet word gebouwd". T slotte wordt in dit schriv gezegd, dat oplevering r 3 schep is vastgesteld op 1 April Holaas ze meing heerscht naar wi vernem ook in kring betrokk schint na z laatst brief Maatschappi Zeeland" kans om drie nicuwo schep door Nerlandsche industrie te do bouw wel verkek. M weet, dat ge drie goem werv op dit oogblik in staat is om zoo snel drie boodig schep te bouw dat zi uist daarom zich tot e combinatie hacla vereigd, met bedoeling drie schep over haar drie werv te verel. Aan d eisch bouw op ééne werf, waaraan Zeeland" blikt vast te houd, kan ge Nerlandsche onrneming voldo, verlging d termin oplevering (dio eorst ein 1909 was vastgesteld) met kele maand, komt hieraan niet goegzaam tegemoet. Met do y. Ct. will we nog gaarno goed moed bliv houd, dat er iets op gevond zal kunn word, maar eerlik gezegd kunn wi het bovstaand schriv niet^ anrs beschouw dan e beleef afwizing medinging r combinatie drie goem werv. Voor haar ergiek pog om met eikaar drie mailstoomers te bouw, is dit ongetwifeld e groote teleurstelling, maar ook voor geheele Nerlandsche scheepsbouwindustrie. Het valt te betreur, dat Zeeland" niet kon besluit boot op drie verschill werv op stapol te do zett, wanneer zi maar noodige garantie voor tidigo levering, qualiteit eu geeischte snelheid had gehad. Al kunn wi do red niet beoorol, die haar aan d eisch bouw binn zulk e beperkt tid op één werf do vasthoud. Voor onzo scheepsboiuvitidustrio moet teleurstelling groot zin. Zi doet alle moeite om naar het buitland te lever, maar il te vergeefs, omdat m daar vasthoudt aan do eig werv, zeld bereid woru gevond e schip op onze werv te bouw. Dan bovdi tevergeefs te pog me te ding naar u bouw drie schep voor e nationale lin zich daarvoor tevergeefs alle kost moeite gevd om zoo na mogelik aan gestel voorwaard te kom dat valt hard. drie goem scjieepsbouwonrneming zin uist bezig haar werv uit te breid. Wat bi haar stapel liep, viel steeds goed uit, uit nationaal industrieel oogpunt ware het zeker bizonre beteekis geweest, indi zi met d bouw r drio mailstoomors Voor Zeeland" hadd kunn toon, dat onze scheepsbouwers ook met d bouw snelvar schep bi buitlandsche medinging niet behoev afhter te staan. Zou er nog niet e kanse zin? Verbetering. n het artikel over ze quaestie, aan Ar. Ct. ontled, is e zinstor drukfout geslop. Er staat: Dit voorstel nu werd op die bespreking zeer gunstig ontg". Voor gunstig lezo m bied*: onoma.tm. Boaz. Hed werd te Utrecht e aarvergaring gehoud Nerlandsche Patroous Vei? eiging Boaz". Morg zal hoofdzakelik word besprok verbetering het krediet om iv d stryd het bestaan elkanr financieel te steun. n d boezem Boaz" was, zei voorzitter, heer W. Ho vy, reeds langtyd gevoeld dat er behoefte aan bestnd. ze vereiginc bestaat hoofdzakelik uit patroon* die, algemeun gom, kleine bedriv hebbeu, waarin z hun levsonrhoud vind. grootkapitalist zyu in vereiging schaars te vind. Daarom zyn er onr led die e bardm dobber hebbun om staan te blyv in e tyd als ze, waarin het grootkapitaal d klein man dreigt te verpletter. Te We is onlangs e Middstandscongres gehoud waarvoor verschill reg eriug persn invoed groou beiongsteiing toond. rßoaz" heeft met Middstandsvereiging veel gemen, maar verschilt ook op vele paut daarme. T eerste is ze veiei;,ing neutraal. Voorts in het punt bescherming r nationale niverheid, e zaak die in d boezem M.dddt».nd" moet word vermed, daar belang d winkelstand zoo zeer uiteloopeu. Hoevele groote. magazin zyn nn pots buitlandsche huiz, zoodat hours belang hebb bn vry invoer. ze geschiileu kunn by Boaz niet bestaan. To onr het ministerie Kuyper minister Harte optrad met zyn wetsvoordraeht tot tariefwyziging, heeft vereiging er onbewimpeld hare instemming over uitge.sprokn. Verr herdacht spreker werkloosheid batt die hierover in TweeKamer weru gevoerd. Hoe is het mogelik, ging spreker voort, e nieuwe ndustrie hier te lan te beginn wanneer die hare geboorte staat tegover voiie concurrtie r reeds arlang bestaan in het buitland. Door het weinige biet werkt zoon iudusirie in d eerst tyd nog duur. Daurby komt dan nog dat groote buitlandsche fabriek door overproductie hare ineuedingeis kan dooddrukk. pislyst incourante fonds aan fondsvereiging zyn daar bewyz. Spreker besluit zyn re met woord: Boval laat ous daarin samstemra dat wy beuk dat wy wel in wereld zyn, maar niet wereld; dat wy onze Chris elyke plicht hebb te vervull in het gezicht op eeuwigheid, ons rekschap gev al onze dad ot wy eere Gods dus ook het heil s naast daarme zoek bedoel. (Luid applaus.) Laag water. Uit Kamp 21 Oct. vm. 8 uur; Dsi Useelhoogte was morg 8 uur 1.07 M. e val 9 cm. iv laatste 21 uur. Er is ge scheepvaart meer ; st oomboot var al zeer ongeregeld. Zutph. boot Burgomeester Jhr. Co" is morg door licht vlot gekom, zette reis naar Zutph dalik voort. naclitboot Zwolle" zat vaumorg nog bi stad aau d grond ; m is bezig met licht. Kamp" zit te Zwolle aan u grond. Dopostboot Minister Havelaar" is gister niet teruggevar Enkliuiz. n d ourdom 68 ar ls te Gouda overled do heer ri. W. F. Bonte, leeraar in Fransche taal aan, hoogere burgerschool het Gymnasium aldaar. V. Z. A. 8. M.personeel. Gisteravond hield afdëeling Amsterdam d Bond N. Z. A. S. M. personeel onr voorzitterschap d heer J. Beusekom e algomee vergaring, naar aanleiding het antwoord r Engelsche Rvgoering e voorstel het Bondsbestuur tot liquidatie d Bond. Met algemee stemm werd beslot actie tot schavergoeding krachtig voort to zett in ge geval tot liquidatie over te gaan. Het adres r afdëeling is Ruyterstraat 5, Bond Klerk bi R. V. B, zer dag eld wi me, dat door eonige ambtar r Riksverzekeringsbank e Bond Klerk bi R. V. B." was opgericht. Maandagavond werd o ledvergaring gehoud, t ein statut vast te stell tevs het bestuur te kiez. Dit werd samgesteld uit volg heer: M. H. E. Bremer, le voorz.; A. A. Veolo Aa., 2evoorz.; A. G. v. d. Vlies Jz., lesecr.; A. M. Schk Brill, 2esecr.; N. J. H. Drion, lepningmeester; H. T. C. Werner, 2epningmeester; G. A. L. Knis, bestuurslid zonr functie. E ttoonstelling heer A. Th. Hartkamp, d bekds verzamelaar, zal 13 tot 29 November in kunstzaal het Panorama in d Plantage e ttoonstelling hd teeking, prt, portrett, gedrukt stukk curiosa, betreff: s Msch levsduur d zed gewoont bi dood n begrafis in Nerland". ze zal eerste zin e reeks ttoonstelling, waartoe do heer Hartkamp zich met do hoer Poort Van Rester, directeur het Panorama, heeft verbond. DEPERS. Gemetelike s tr a f w t g cv i n g. Raad dor gemete Amsterdam zal zich eerstdaags bobb bezig to houd met kele belangrike vrag, etrafwetgev bevoegdheid betreff. Do than geiudo Algemee Politieverording werd in Maart 19Ü2 vastgesteld, zoodat het bi wet gevorr periodiek vifaarliksohe herziingswerk eiglik reeds had moet ziu verricht. Voor dio thans weldra aan or kom herziing ziu bi d liaad zeer gewichtig voorstell aanhangig gemaak; huiz hazard, els opbare zelikheid, in het bizonr het ttoonstell onzelike, ontuchtige geschrift ca afbeelding betreff. Die voorstell zin afkomstig Raadsled Caroli, Do Vries Simons. Het..Weekblad het Recht 3 wist er op, dat daarbi ter sprake kom quaestiën niet uitsluitd plaatselik belang zin, doch wire beteekis hebb. Het blad merkt op dat bestur onzer "vuianteu. heuii dan rechts of feiteliik. bü het bepal don omg hunner i. strafwetgever e zeer groote mate " hebb. Juist daarom moot voor hzelf groot» ingetogheid plicht zin. uist omdat zi zi<* in d regel geheel vri kunn bewegei t zi zich steeds met bizoure nau heid afvrag, tot hoever zi vau ze gebruik behoor te mak. (Gemetelike strafverording kooj gemakkeliker tot stand dan nieuwe ri"5 wett ; do verleiding is dus groot h, die me met strafwett schappi te kunn verbeter, on wett vau gemet te vrag. het rik niet to krig zin."v toestand vall binn gere 7/ r gemete nog scherper in het o<4 vrag daardoor dringr om ma2 *. regel tot tegweor. Nieuwe strafbew lingeu zin, ais. m ze wil, spoedig gereed Hebbea bestaan niet voldo g*" holp, m zoekt naar nieuw als ke * kan naar strgere voorschrift. M ze het kwaad wil het keer. Dit alles i volkom natuurlik on begripelik, dof 1 tev in meer dan e opzicht gevaarlik Alweer omdat verleiding zoo groot * moet ier, dio aan do wetgeving heef* el te nem, zichzelf d plicht tot»" tiging dubbel ïnsckorp. Want, laat 1"» nog es eu met nadruk gezegd zin: matschappelike kwal verbetert meu zeld«* door strafbepaling. Het strafreehteli voorschrift is daartoe veelal e te stomp wap, dat bovdi zoo migmaal di* pere tondon slaat dan ter gezing noodté is. Niets is gemakkeliker dan zich v»» e maatschappelik euvel af te mak dot* co cüartegon te richt strafbepaling niets is in u regel geringer uitwerking, vooral wauueer dit euvel zine naast* oorzaak hoeft in onuitroeibare, moeilik P beteugeleu m schelike hartetochtc" Meereiidoels breugt dau do wetgever he" niet verr dan tot verplaatsing likwaad, of tot het do opbloei er va" in het verborg, met verrfeliker $f* volg. Al ze overweging dwing m 6* noodwdig tet onthouding, want het ka" plicht zin in d strid teg e maatschappi in liaar grondslag aantastd verschinsel ook liet uiterste midi trt t< versmad. Maar wei dwing zi tot groot* voorzichtigheid, opdat aanbevol l**5* paling niet in plaats goed te doe**i kwaad voortbrge of voorberei. D> plaatselike strai wetgever wikke wei dus elk nieuw voorschrift, dat m val hem vraagt! En hoe meer scherpzinn.gliei 111 aanprizing, hoe meer uridisch taleffl bi d voorsteller eu verdiger, s ** meer zal waakzaamheid plicht zin oir pass boodschap. Over da voorstell Caroli (speelhuizon), D* Vries Simous (uitstalling) zegt het Week blad; Het komt ons voor, dat met ee rg*" like wyze wetgeving e gevaarlik* weg wordt betred. Uitbreiding doef don wetgever gestel strafbepaling kaf» zoo al niet met wet zelf. dan toch zok<* f met d wil s wetgevers in strid k<* m, wanneer het aannemelik ii d» "ze opzettelik zin voorschrift bint" 1 bepaal grz beperkt heeft. 01 da bi e bepaald artikel het geval geweem is, kan niet altid gemakkelik word vastgesteld. Zeker is wel, d»* uist bi strafbare feit bctrtflon d«zed beperking het doel was d wetgever, zoo zou biv. ee uitbreiding strafbepaling art. 210 tot g**" schrift in het algome iv plaat» va» thans gestel bepaling tot vliege blaa" met bedoeling u wet" gover in volstrekton strid zin. Niet r»* belang ontbloot is het in dit verband ef op to wiz, dat ltegeering 6" zwar, in Eerste Kamer aangevoerd teg sommige strafbepaling betreffd* zed, die te ver zoud gaan, ; tracht te weerlegg met opmerking dat staatszorg het midl is om aan 0» overdryving vau sommige gorac tebe" stur ecu ein te mak (Smidt lil, bl ). Omtrt aan het woord hazardspel" toe te kn beteekoni laat M. v. T. zich niet uit. ndi echl«r met d H. R. moet word aangom* dat uist daarom dit woord in do vroegel gangbare beperkte beteekis moet wor? opgevat, dan komt m met eo uitbreid bepaling ook hier in strid met» onrsteld wils wetgevers. Zeker ga* m verr dan wetgever wil gaa bi zine bepaling in Drankwet, wanne«r mon in e artikel, dat ook toepassing zal zin voor inrichting met vergunning ee strafbepaling opneemt, die grz het strafbaar gestel zooveel ruimo* trekt dan in die Drankwet is geschied. Doch al mocht strid niet wet of m» bedoeling s wetgevers niet kunnf" word aangetoond, moeilyk kan tod» word geloochd, dat do thans voorgestel artikel zelf onrwerp betreff als do Rikswetgever regeld. D" bewering, dat dit uist daarom niet bc gova! zou zin, omdat wat voorgesteld word" verr gaat dan do bepaling r Strafwet, is, al zou zi steun kunn zoek bj e kel arrest onz Hoog Raad» toch in haro algemeheid w?ker niet aannemelik. Ongetwifeld kan Rikswet* gever e bepaald geelte eig on" werp regel daarme «anr g"* elte overlat aan d lager wotgeve»» doch dit is geheel iets anrs dan wan neer gestel strafbepaling wel he* geheele onrwerp betreff, doch «lechf daarop betrekking hebb nau* keurig omsehrevon hanling strafbaarheid uitsprek. Anr bepaling, di dan ook anre hanling met str»» bodreig, welke geheel op hetzelf terrein ligg als waarover d eerste zich uitstrekk, rak dan toch ongetwifeld be» reeds door d hooger wetgever behanld» onrwerp. Mr. Caroli doet eiglü* niet veel moeite dit voor zin voorstel f* bestrid; hi acht zich voldod veibg achter d bescherm bepaling art. 100 r Gemetewet " rechter kan * ccmetelikon wetgever, dio mr. Caroli artikel aanvaardt, toch niet aehtorhflleo: Wi acht e rgelik standpunt m*3* d plicht d gemetelik wetgever niet in overestemming. ze behoort grz ziner autonomie te eerbiedig, al is er ge rechter, die hem of vingers kikt, eu al mocht ook "«Kroon hom vri zin gang lat gaan. Se* zou er ongelukkig uitzi, indi on** overheidsorgan slechts dan tl hun g** stel voorschrift opvolg als op nis* nakoming ee onmidllik werk sanf" tic volgt. Ook zonr door eige sanct* 1e word gedrongeu. behoor zi te bul v binn voor hun gezag getrokke» lin. gemetelik wetgever, die ov*" cig onrworp regels stelt, moot in gf" moe overtuigd zin, dat niet reeds hoogere wetgever zich dat onrwerp h<*e» aangetrokk. En omdat dit naar on** overtuiging t aanzi d bier v0 Tl gestel artikel wel het allnee*. t.aanzi het voorstel mr. Cmo moeilik kan word beweerd, bestaat re*» op di grond teg wat is voorgedrage ernstig bedking. Zi die ze opvatting niet mocht dcc* n dio uitbreiding do reeds in do Rikswet pf stel bepaling toelaatbaar acht, uist o**"1* dat zi eo uitbreiding is, zull toch, me Hef." Weekblad", in elk geval moet **" onr omstsridi? bed in ee bepaal gemete voor die g meto e verr strekkd voorschrift uoo zakelik vorr. ALGEMEEN HANDELSBLAD WOENSDAG 21 OCTOBER 1908 Avondblad. Eerste Blaft. 2

3 Amerik. Goermarkt. Xewlork, 20 Oct. Telegram d ""ser H. Htz èt Co., megeeld door d Commanditaire Vnootschap Ocmmissiehanl Voorhe D. Schuwathet", te Amsterdam.). KOFFE was gedur d d»g gcmakke s)ker op grond weinig vraag. October was het meest vast. Haussiers zin do voornaamst o koopers. TARWE zuwachtig mot e flauw onrgrond. Bericht reg in kele district. Lager gedur d dag, doch dan bet slot herstel do markt zich was..ir, voor weinig aanbod angst om te kk. MAïS lager doordat professionals verkochbin. aanbieding vau het binnland zin grooter dan zi geweest zin. Huil, 20 October. ZADEN. Linz aa d stil. La PlataLoco il sh. Ve*k Oct/Nov 41 sh. verk. Doc.Jan.933 verk. K atozad flauwer: Loco iou) ged. A 4./Jan goteerd. Hamburg, 20Oct. Chili salmier prishoudd, et. Os y., Febr. Maart a, "«aart :Ü a, April OU 9.37^i,Mei MAAGDENBURG, 19 Oct. Suiker. Ondsr d invloed het vorstwer bleef stemming hier zeer vast kond fabrikant bi levdig kooplust wer pf Wgere priz beding. Omgezet werd gistr ca. 175,000 ctr. prompte le prod. tot ca. Mk basis 88 %, op grond zer ""ak werd noteering voor ruwe suiker Pf verhoogd. Termin liep bi levdig omzet opnieuw pf hooger. Ge **ffineerd vast. Weersgesteldheid vorstig. ongewoon vroege intre vorst geeft aanleiding tot veel bezorgdheid omtrt neg te vei staan biet, vortegwoor igüe ecu r NoordDuitschland d geheel oogst. Want emaal maakt vorst het rooi geheel onmogelik of laat het slechts in *aruiere middagur toe, wanneer dan op ze vorstperio regachtig wer volg kocht, zoo zou ernstig te vreezon zin, dat "aagevror biet tot verrotting overging; brgt naast tid echter vorstvri droog *er, dan zal al te groote scha wel niet te verwacht zin. Er hangt alzoo orm het wer r «otndo wek af eu bigevolg kan omtrt konistige suikerproductie voorloopig niets "^paalds word gezegd. n OostrikHonga *% Rusland is toestand evzoo, ter JÜ Frankrik nog vorst verschoond ge Wev is. SCHEEPSTJDNGEN. Binnlandsche havs. AMBTEEOAM 20 Oct. Aangekom (Koninginuedok) Christian Hom, ti. Zaandam. Ledig. Car?ad. Vinke & Co..Ukacle; \Vc&tta!, S. Australië eu Java. Stukgoed. Cargad. Wm. H. Muller & Co. 21 (Pttroleumliav) Eock Light, S. brail. Petroleum. Cargad. Wm. H. Juüiier & Co. *ectan, S. Lund. Ledig. Carg. Euys & Co. (Llka) Diana, ti. Danzig. Stukgoed, Cargad. Wed. Jan tialm & Meher (H.ka; Graugesberg, S. Oxelosund. Car zererts. K ad. Wm. H. Muller & Co. ""JM.UUEN 21 Oct. Wind Oost. Aangekom Eock Light, S. lorail. Urangesberg, ti. Uxeloaund..fectan. S. Port Arthur 1. Lond. titarüng, S. Lond. LE vert. 21 Uct. Groning, S. Lond. Professor Buis, ti. Huil. ""AAtitiLUlti *i Oct. Wind Oost. Aangekom 20 Amstel, B. Libau. 21 Peruvia S. inarvik. Erieuihild, ti. titettin. Pmssia,!S. Memel. e«landia. S. Koningsberg. Ella tiayer, S. ÜUblva. " Mar Aegro, ti. Almeria. Arnold, S. Stiittin. " Vina. S Harwich. Germania, ti. Eratzvick. " Haielda, Ö. Ouinkerkeu. Batavier V, S. Lond. NetvMarket, S. Harwich. V.ertrukk 20 Oct. ris, S. Berg. Wbarte.**). Guole. liirkham Abbey,.«. Huil. Durward, o. Le*th. Orane"ifiutü, Ö. Oraugeinoutn. Vorthd, fc>. Orimsby. " Dresd, S. Harwich. Pailas, Ö Einm. Latona, S. Eiga Auk, S. Lund. strombus, ti. Dover. Tüntt, b. luelhil. Errest, S. Mewcastle. VXSsXGEN t,ep. 21 Oct. Aeptunus, Jeus, Jtophag n. Antwerp. *BUi\EUZE»S aang. 20 Oct. Eonan, S. Leith. STOOMVAARTLJNEN. STOOM VAARTMAATECHAPPJ NEDERLAND. KONNGN WLHELMNA, Amsteruarn naar Batavia, passeer 21 Oct. Ouessant. vo^niag WLLEM 11, Amsterdam naar "Batavia, vertrok 20 Oct. Suez. VO.NOEL, Amsterdam naar Batavia, arriieer 20 Oct. to Sabang. KON. NEDERL. STOOMBOOTMAATSCHAPPJ. ATLAS vertrok 20 Oct. Palermo naar amsrdam. AirtOrtA arriveer 20 Oct. Amsterdam te Kophag., KüÏEKlï, Spane naar Amsterdam, Oct. bi Dungess beloodst. ÜELEi\A vertrok 21 Oct. Almeria naar Hamburg. OKON vertrok 21 Oct. Cuxhav naar Amsterdam. 4EUS arriveer 20 Oct. Valcia te Almeria. ROTTERDAMSCHE LLOYD. DJOCJA, Java naar Eotterdam vertrok «Oct Portsaïd. GEUé, Java naar Eotterdam, vertrok 21 "et. Portsaïd. MENADO, Rotterdam naar Java, arriveer " p c*" te Portsaïd. RNUJAN, Eotterdam naar Java, arriv. **1 Oct, te Marseille. DVERSE ALGEMEEN HANDELSBLAD WOENSDAG 21 OCTOBER 1908 Avondblad. Eerste.Biad, STOOMVAARTLJNEN ADNOLD AMSNCK (uitreis) arriveer Oct. te Ma. ADMBAi (uitreis) vertrok 20 Oct. "anzibar. DUfsBDHG, vau Java naar Amsterdam, Passeer 20 Oct. s nam. half vier uur Oues «ant. DOMENEUS, Peuang naar Amsterdam, arriveer 21 Oct. te Suez. OEERHAUSEN, Java naar Amsterdam, *«rtrok 20 Oct. Marseille. GRaNGESBEtG. (Jmuid, 21 Oct. Het binnkom stoomschip Urangesberg. Oxelü Und, liep b het inkom.ler nieuw schutsluis teg e contrefort bekwam daardoor eige «cha. sluismuur bleef onbeschadigd. Scheepsbouw., Door d lieer A. C Ls te Ter Neuz!* aan firma Craig Taylor & Co. Ltd. te "^ockton on Tees opgedrag bouw vau "*n stal schroefafcoomschip 3730 tons, **lk schip in April het volg aar in ">e vaart moet word gebracht. Buitlandse havs. "*t>en aang. 19 Oet, Mapburg, S. Hamburg.*> Austrulie. "LEXANDBE vert. 10 Oet. Tinos, s. Malta, *LMEaiA vert. W Oct, Königin Luise, S. Newyork... *NCUKA vert. 17 Oct. Lusitania, S. Barri... Douro, S. im. ^^TWiKPEN aangekom 21 Uctober Otts. 8 Botterdam. Bucei taur, S. Port, Pirie. JJAHA aang. li) Oct. Cap Boca, Ö. Hamburg. SALTCHK verf. 19 Oct. Cairngorm, S. Antw. ""JMBAY vert. 17 Oct. Clan Clan Colguhoun. *" Caliout. (verb.) "OSTON vert 16Oet. Philalphian, S. Lond. +.P Oet. Sachem. S. "puclogni* Liverpool.vonian.S.id. aang. 17 Oct. Nicolaas, S. Blyth. "«EMEN aang. 20 Oct. Alaar, Eeftingh, >,Anclam. Ö«EMEKHAVEN aangekom 20 Oct. Kuiser Wilhelm 11, 8. Newyork. Oc"=ir.v,. b^anah, ïnkula. S. öalvestoo. 0U.UPuitT vert, 10 Oct. Aaiüeiia, Brouwer, "«STOL aang. 20 Oot. Juno S. Amsterdam. BAYRES vert 22 Sept. Ell. Fredriks, Rott. CALCUTTA aang. 18 Oct. Matiana, S. Lond. CHARLESTON vert. 17 Oct, lndian Monarch, S. Brem, met ÏS^M bn. katoto CHTTAGONG aang. 20 Oet Axfels, S. Eangoon CÜLON aang. 18 Oct Wwald, 8. Hamburg. CUXHAVESaang. 20 Oct. ltzehoes. Australië. JSSS&iéStTiSi S Oet. Clan Macanlay. S. Liverpool.,, c., EBGASTERA vert. 16 Oct Hawnby. S. AnU. FaLMOUTH aang. 20 Oot. Vidar, Gerktsky, San Juafl l Sur. Stolzfels, & Hamburg naar FREMANTLB aangekom 20 Oet. Argfels, GALVESTON aang. 19 Oct. Calabria, S. Haïti. Vert. 11 Oet. Frerica, 8. Norfolk. 19 Hannover, S. Brem, GBBALTAE vert. 19 Oct ndrapura, fa. Java S. Newvork.,,. e tt... n. leware.,.. Gepasseerd 20 Ootb. Komg. Albert, S, Newyork n. Gua. "..., GRANGEMOCTH vert. 20 Oct. Eotterdam, S. Eotterdam.. GEEENOCiC aang. 19 Oct.Laureutian,S.Boston. HAMBUEG vert. 20 Oct. lernamhuco,ts. bantos. HANKOW aang. 19 Oct. Liberia, 8. Taku. HAVEE vert. lü Oct. Kronpriuzessin Ceoilie, is. Westludië. HOLTENAU gep. 18 Oct. Adnana, Mulr, Malmö n. Dusseldorf. HUELVA uitgeklaard 14 Oct, Ella Sayer, S. Eott. HULL aang. 19 Oct Betsy Anna, S. Amsterd. Vert 19 Oct, Syria, S. Gua. KAAPSTAD vert 19 Oct. Dover Castle, S. Southampton. KERTC gep. 18 Oct. Chios, S. Taganrog naar Gibiallar. KOBE vert, 19 Oct. Sambia, S. Hamburg. KONSTANTNOPEL vert. lö Oct J. B. Aug. Kesslur. S. BottPidam n. Batoum. Gei>. 18 Oct. Skerryvore, fa. Sulina n. Autw. KEATZVCK vert 1» Oot. Germania, S. Kott, LA PLATA aang. 18 Oct. Fraukfuit, S. Brem. LAS PALMA 8 aang. 19 Oct Khorazan S. BuosAyres. Gep. 19 Oct. Nerehana, S. N.Zeelandn, Lond, LSSABON aang. 18 Oct. Lanfranc, 8. Para n. Liverpool. Vert. 19 Oet, Aragon, S. Southampton naar BuosAvres.. LVERPOOL aang. 20 Oct Lusitania, S. Newyork Fremona. S. Montreal. vert 19 Oct Comedian, 8. Colon. 20 Uct. lvernia, 8. Boston. LONDEN aang. 19 Oct Bledi, S. Antwerp. Mie, 8. im Kamo Maru, S. im. Avondale Castle, S. im. Gommonwealth, S. Bydney. 20 Oct nyoni, S. Natal. Batavier 11, S. Eotterdam. Mount Blany, Bowd, Rotterdam. Vert. 20 Oct. Columbian, S. Boston. Narraganset, 8. Newyork. " Star of NewZealand, 8. Australië. MADERA gep. 20 Oct Sason, S. Kaapstad n. Soutliamton., MALTA aang Oct. Tedos, S. Smirna, MANLLA aang. 18 Oct Alicante, S, Liverpool. MELBOUBNE aang. 20 Oct. China, 8. Lond. Seydlitz. 8. Brem. MDDLESBRO aang. 19 Oct Babyion, S. Hamburg n Triest MOJf vert. 14 Oct, Tranquebar. S.... MONTEVDEO vert, 17 Oct. Wülw Branch, S. Liverpool. MONTREAL aang. 19 Oct. Sardinian, S Lond. NAPELB aang. 19 Oct. Prinz Eitel Friedr., S. OostAlit* n. Biem. NEWCABTLE uitgekl. 19 Oct. Farmsum, S. Koningsberg. NEW OELEANS aang. 19 Oct. Mechanician, 8. Liverpool. Vertr. lö Oct Califomian, S. Liverpool. 17 Oct. Custodian, 8. ira. NEWPORT NEWS vert 18 Oct. Madrilo, S. Liverpool. NEWYORK aang. 18 Oct. Valcntia, S. Java. 20 Grosser Kurfürst 8 Brem Kronprinzessin Cecilie, 8. im. Veit. 15 Oct Rotterdam, S. Amsterdam. 20 Kaiser Wilh. r Grosse ; 8. Brem. ODENBE aang. 18 Oct. Pietronella, Vries. Hul! OPORTO vert. 19Oct. Würzburg, S. Brem n. Brazilië. PERNAMBUCO vert. 19 Oct. Halle, S. Brem n. Santo». PERM gep. 19 Oct Lydia, S. Hamburg naar Bussurah PHLADELPHA vert. 17 Oct Friesland, S. Liverpool. P.LAU vert 19 Oct, Pnel. B. Kroonstad. PORTLAND vert. 20 Oot. Aax, 8. Pang n. Lond. PORTLAND 81. vert 17 Oct Ottoman, S. Liverp POHTSMOUTH aangekom 20 Oct, Automaat, 8. Greock. PORT BAD aang. 19/20 Oct. Clan Stuart, S.!asgow n. Calcutta. vert 1» Oct Gibraltar, S Java n. Havre. QLEBEO «ang. 20 Oct Lake Erie, 8. Liverpool..Montforp, 8. Antwerp. QUEEN&TOWN aang 20 Oct. Atacama, Thomas, Talcnhuano. RANGOON aang. 19 Oct. rrawaddy.s. Glasgow. Vert 16 Oot..viaitaban, 8. Hamburg ELMOUSK aang. 18 Oct Vlrgin an. 8. Liverpool RO JANERO aang. 18 Oct. Asturias, 8. Southampton. RO JANERO vert, 17 Oct. Gorsefield, S. Las Pal tras. EOSARO vert. 16 Oct Cape Antibes, 8. Liverp. SAN EEANCSCO vert 8 Oct. Biorritz,.. im. SANTOS vert 14 Oct. biona, 8. Teriffe. SAVANNAH vert. 18 Oct. rmingard, 8. Brem, met 11,125 bn. kato, Kanaal. 10 Oct. Bayonne,.. RNG J. PORE vert. 14 Oct. Sibiri S.... SHELDS aang. 19 Oct Voorburg, S. Rotterd. Ootmarsum, ls. Amst ST. JOHNa N.F. vert 16 Oct. Carthaginian, 8. Glasgow. ST. AUCHAELS aang. 19/20 Oct. Sheikh, 8. Batavia v/d Vereigdo Stat. ST. THOMAS vert. U Oct Galicia, S. Hamb. ST. VNGEN 1 aanr. 20 Oct. Newlyn, S. Bosario. SOUTHAMPTON "vert 20 Oct Yorck, 8. Australië n. Brem. Segura, 8. Mexico. SUEZ aang. 19 Oct. Louqsor, 8. Saigon n. Havre. 19/20 Herman Lerche, 8. Nagasaki. Lackawanna, 8. Bgkalis. Natal, 8. Mauritius n. Marsoille. SYDNEY aang. 20 Oct Kostock, S. Hamburg. Sonueberg, S. Vlelbourne. TENEHFFE vert. 19 Oct. Sebara, S. W.k. v. ZuidAmerika n. Leith. TOW.NSVLLE vert 20 Oct Fürtb, S. Java. TUEST aang. 17 Oct Tokio, 8. Huil. WATERSTANDEN. Wostlau 21 Oct. (vin.9 ti.) "Zf in 21 uur F.AtTSE, >0 ASBRDAM, h$ ho s la ëei Keul..« Kanaalwater:. Looit öu 0.06 MAf... Nimeg " " " , St.Andi.Waal J 0.68 Arnhem Stadxwater: Vreeswik. " " bu0.60 MAF, Westervoort. 7.9: Ut vter... a *0.68, Kamp Amstelwaler:. Milastr., brug.4l.4b 0.03 Sufi.O6M.AP. hoofdal.4l..ll Ü.67, Vloo *0.68 (3rß vs Zuirzeewater St.Andr.,Maas u0.74 MAP KEULEN, 21 Oct. (S.O.i QaU.il o M. "Mooi. lvalerstand op d Rin. s Morg.". Pua*h«120 Oct. 21 Oot. 1M M M.! 0.09 M. val Hunningw».. Kehl *:>» """"" "» "** Uuhrort. AO.Ü Mannheim.. " 2,45, O.Oit.. J* Caub i "J* "* 1M O.ül!, vul Keul U <"**>.. 0Orf AANKONDGNGEN. Onrtrouwd: HEEONYMUS VAN DEE ZJL EN EACHEL SPEJEE. Amsterdam. 20 October P. Middlaan 17. (30791) i " Onrtrouwd: il. SCHOONMAN EB C. H. W. TEE BEEK. Amsterdam, 20 October (31739) Onrtrouwd: B. BEAAT Mcr. KN M. C. J. SPANJAAED. Waging, 8 October 1908 (31751) Huwelgksvollrekking 22 October. «.. in. Onrtrouwd Ė. H. DTTEES EN G. Th. JANSEN. Hotel Zwaan. Gkoexlo, 20 October 1008 Huweliksvoltrekking 10 November e. k. (31763) Onrtrouwd: W. P. VAN DEE HOEST Art* EK E. M. BEELAGE Goes, } 20 Oct Amstkrdam,) (31770), * Getrouwd: J. F. DE GBOEN eu ESTELLA ASSCHEE, die, me nams werzydsche familie, harte k dank betuig voor vele blik belangstelling, b hun huwelik onrvond, Amsterdam, 21 October (31701) Getrouwd: B. J. CHAPON KN M. H. ZLVERBERG die, me nam*; werzydsche familie, hunn hartelyk dank betuig voor vele bewizeu belangstelling bi hun huwelyk onrvond. Amsterdam, 21 October (31686) CoEVOKDEf, Heer Mevrouw LANGELAANSTOOP gev knis geboorte hun ZOON JAN ADEAAN. Amsterdam, 19 October (31596) Hed overleed onze gelief Var, Be 1 huwd, Grootvar, Broer Behuwdbroer, HENDEK WLLEM KESPEE L.Azn., iv d ourdom ruim 72 ar. Nams Familie: L. A. KESPEE H.Wzn. Amsterdam, 19 October 19U8. Bezoek rouwbeklag kunn niet word afgewacht. teraarbcsletling aal plaatt hebb op Donrdag 22 October, t 1 uur, op Beuraaf plaatt Rustoord te Diemerbrug. (31551; ii4bbbbhmmmmhbhb>hmbhhahhhmbb""m"bk^: Hed overleed zacht kalm, tot onze die droefheid, onze gelief Echtgoot Var, Ueei A. S. VAN EONKEL, in d ourdom 75 aar. Wed. A. S. VAN EONKEL ti geb. G. H VAN KAALTE. J. J. VAN EONKEL. J. VAN KOAKKL. Amsterdam, 19 October lüoö. (31713)...BmtMOtSÊS&maMMtSÊttBtASBÊtnnBBBVMMJMJ^ak*.. Hed overleed zacht kalm onze gelief Behuwdbroer Oom, Heer A. S. VAN EONKEL, in d ourdom 75 aar. Uit aller naam: (31714) M. VAN KAALTE. Hed overleed, na e kortstondige ongesteldheid, voorzi H.H. Sacramt r Stervd,.Mevrouw JOtiEHNE JOHANNA ANTONETTE MAEA KUNDEESSMELT, in d ourdom 59 aar. EDLMKD J. J. KUNDEES. EUUENK ZEEGERSKd niiees. JAN ZKEiJERti Kinr MARE COELENKuinokiis. GERAED CUELEN Kind. Mr. AUGUST KUNDEES. *.OSEPHNE BONKtlKcikrs. ELX BO.NKE Kind. JSBRAND KUNDEES. EDUARÜ KULSDERti. SOPHE VAN HELLENBEEG HÜBAR KUNDEBS. THEODOOE VAN HELLENBEEG HUBAK Kind. ELSABETH KUNDEES. LOUS KUNDERS. Amstbkdam, 19 October (31756) uitvaart heeft plaats op Donrdag 22 October te W/ % uur, in R. K. kerk te Over ve, waarna begrafit zal plaats hebb aldaar. Hierme vervull w d trrig plicht u knis te gev het overlid onz geliefd.broer d Heer GEBARDUS JOHANNES LOHMAN, 1 na voorzi te zn H.H. Sacramt r Stervd, iv d ourdom ruim 05 ar. E. J. LOHMAN. M. P. LOHMAN. Amsterdam, 21 October (31771) le Weteringdwarsstraat 62. Eige algemee knisgeving. Verzoeke ge bloem. leraarbeslelling zal plaats hebb Zaterdag a. s. t 1 uur op Begraafplaats Ruileavelrt, Amslelvescheweg. agaammßßmmamzmßnmmimmammmtmaßam Jl ~*~,"r"je"j"^"m" M Op d 18d October overleed te Arnhem onze gelief Zustor, Behuwdzustor Mevrouw Tante, H. BOESTEL, geb. COHEN, in d leeftid 50 aar. Uit aller naam, A. COHEN, (31755) Singel 48. Mige algemee knisgeving. """""""f***"""ll***m^lw *,l WM MMl^"a""***S SCHOUWBURGEN, ENZ, Paleis voor Volksvlit. 2\oordNerl. Opera. Artistiek Leidster: Me. CATEAU ESSEB. Donrdag 32 October 8 uur LOKENGRSN. Gewone piizcrn ) Diploma.! niet gangbaar, uitgezonrd die r per». Stadssclionw burg. Kon. Ver...Het Ned. looaeel. Zaterdag 21 Oct. CS «O *<>" *"* Koiiink. JM, Nerl. Circus ÖEÈ 0. Carré DirecteurEigaar: OSCAft CAEitK SpeclaliteitiuTiieuler v/d EerstRaug Directeur: PETS VAN HAARLEM. Bonrüag 22 Oetohcr schitteb mm: voorstelling. Kolo»>taat succes r XEMfJVH Bi»F.VAL,A TEX. Het Japansche Gezeischap.ltUO9 tamll.l. Canibell and llurtocr, Ameiikaansche Wielrirs. g«r «KUUUE KÏSKK, Schauspieler vvv Metropol Theater Berlin. af^t* Op algeme verlang M t. OPERHEREENGN&. aafvlïrclichiiï OiisNCltc.B t«i >s"> lioull and lier ti bunbeains. Goedgek. bi Kon. Besluit 20 isept, la,»llll,ru,\ and L,«HA\E, Amerikaansche nstrumtalist. 4 Kio Brotbers. ii Stadsschouwburg, Amsterdam, 9 SsationettleAmerikaansclie Gymnast. S E Wereld waarin m zich verveelt. Blispel in 3 bedr. PALLEEO.X. Zondag 25 Oct. O «O Ko, 41. te Voorstelling : WOLÏtEKMRABBEiS, Blyspel in i bedr. v. EöSZLE HELLEB, gevolgd door: Pcbaar (Poil Carott.), Oomédie in één bedrif naar JULES EENAED. Nardl 2? ÜCt. (H b.) ViealreKoval Francais La Haye (Dir. v. BULEVELT ETLEEé VEE) Eepréstntion extraordinaire avec le concours. siiiitf.sifni».tn^aiinüo^ MGNOPa. OpéraComique 3 actes. Musique d AM BROSE THOMAS. LOrchestre sera couduit, par M. BASTDE. (3177i>l i 23 Uctobcr: TEFLAS», BUGEN ialbekt. (31521) UOHZET, DER FRESCHÜTZ, FGAROS DE MESERMMER VON Miit.MJEUi;. nlichting omtrt lidmaatschap geeft Sewetaiis, \\ estcin 2ö, Telephoon ttssj. N.B. n Stalles, Erontfauteuil Balcon Frontboyloge ge plaats meer beschikbaar, N Y. Mi. Grand Théatre, Amstelstraat. lltourdag 22 Oct. (H uur MJNHEER KN MEVROUW MüN.ÖDN. Blspel in 3 bedr. n. h. Frans. Voorafgegaan door Oe Alaciitron. trydag 23 «et. C» uur»ing o ar. Tooneelspel in i bedr. n. h. Fr. v. H. BERNSTEN". ttaterilag 24, Zondag 2d Oct. (» u.) Optied LUÜS BOUWMEESTER (31766) Hollandsche Schouwburg. Plantage Middlaan. Donrdag ri üciouer (S uur. Slechts e kele dansavond, te gev door "^«^"^"+o4>t *» >»<>o*o<s>«^»^ lta SACHETTO, met mewerking Orkest onr leiding LOUS SOHNTZLER, Het programma bevat dans : Hilnl, Mozait, Brahms, Bizet Joh. Strauss. Entreepriz: FrontLoge 2.50, Stalles 2 Parket Üül g f W: Parterra 1.25, Front Baicon /1, ZBalcon / U.75, Amphitheater 0.80, Galerü / 0.5>. i laatsbesprekiiig: Bureau Holl, Schouwburg dag. vau loi uur. Tel (,31399; Hollandsclie Schouwburg. KEDEELANDöCHE TOONEELVEREENGNG rüdag 23 Zaterdas 24 October DE GROOTE VLUCHT. Satirieke komedie in 4 bedriv door HiiKtl. llt;iji.l*nai"*» Jr. Kegie A, VAN DER HOltoT. (3177b,) N. Y. Het Concertgebouw. Donrdag 22 October uur ABÖNNEM NTSCONCERT, Serie A. S»cr.o kt, onr leiding GÜSTAV EOGEL. Solist: JüL ü S THOEN BK E G ( Viool). 2.50, verh. m. gem. bel. t. p. Plaatsbespreking op Donrdag Ü2 October Toegangspris 104 uur in Het Concertgebouw. (31791) Voor plaatsbespreking per telephoon (no. bsol) wordt 5 ct per plaats extia berekd. THEATER. Hcftullersbr eest raat. Dir. ANT. NöGGEEATH. Nog slechts 3 voorsteltingcn DE DOOBË". Gewone Priz. Loge Stalles / 1 zonr cons., le Eang f 0 80, 2e Eang 0.55, Se Eang 0.35 met inbegrip consumptie. (31793) Scttoisit bui» f KASCAT f. Directie: O. PBOT & ZOON. (31296) Donrdag 33 October. Dame met S uur. goud Har. Fransche klucht in 3 bedriv. Weroptred Me. JULA VÜK fc"b S~ Alexaudre kl voortr«f f e 1 i k e nabootser. Tlioypy i» 1787) B M vermakelike Jauic Alles". M JtlASitiLU lioo»ins the Loop. ïbe Amcricaa Ulo Tableaux. Gewone Przcn. H Oping rbureaus Ti^uur. AangS uur. B Plaatsbespreking dageliks 11i uur, H M ook p«r ïoleloou So. 29C7. KEMBtAtNDT THEATER. g: Cavalleria Rosticana sg Opera in 2 geelt Pietro Mascagni. hoofdroll zull vervuld word door H dames E. WLNCKEL E. COSMAN J. DE B BKEY heei DéSKé PAUWELS H V. V. Ned. Opera Operette. Donrdag 22 öclob»r 8 uur Eerste optred Me. EllfiY HlVtKtl, 9 JOS. M. OKELO.* (31778) B Gevolgd door P 33** PAL. JAS ^B Muziekdrama in 2 bedr. E. Leoncavallo. Hoofdroll: Me. E. CObMAN Heer W DéSHé PAUWELS JOS. M. OBELO B JACCAÜVERE.NA. ALEXANDEHS z. 9 Prz: fl, f\.öo, fl, /U.su, /ü.bü, /0.50, f0.20. Telefoon Vrydag 23Oct. klokkeu Coruevilie Q ADVERTENTE!!. liberty! LBERTY LBERTY LBERTY LBERTY LBERTY LBERTY LBERTY LBERTY FLORALPLAN AND STRPED FROM FL A METER FLANNELS FLANNELS FLANNELS FLANNELS R FLANNELS FLANNELS FLANNELS FLANNELS PATTERNS ON REOUEST m etz&co:^:^ï SOLE REPRCSCMTATVtS N HOLL tko f31784) FLNKE DENSTBODE GEYTAAAGÖT goe gem g voorzi, P. G., loon /120. Briev fr. No Bureel Han Aelsblad. GEM. SUTE Zikamer, alles le étage,, billik te huur. Leidschegr. 78, bov, (31717) [Uwnboel,KoopniansN goer Geldswaar1 dteg nbraak bi i H Rtaania. H FRANZ DSCH, Damrak 74,8 Amsterdam. Telef Wa BachUitvoering 1 WEHTEREEBK 1 (Wcslcrniarkt), op Wosdag 29 October, 8 uur, Neg pi gste Uitvoering door het Amsterdamseh a Cappelk Moor, onr leiding A.HT. AWEKÜAP, met mewerking Mevrouw A. VOOROEWURlËDOiGJS, 2«tf, d Heer ASTON H. TEBS, Or^eJ. (31745) Tekstboekes als bewys toegang zyn verkrigbaar a / 1 By ALSUACH & DOYEB, Kaiverstraat 176. DE NEUWE MÜZEKHANDEL, Leidschestr. 15. DE ALGEMEENE MUZEK.HANDEL, v/h. BiDMrrr cikourso, Spni 2. LEVENSVERZEKERNG! Nerland m BRAND VERZEKERNG } DEN HAAG (vroeger Zutphcn). Directie HENNY. " 1.23S &? Ö"HW A AHef KAPTAAL, f AOOO **»*S ASA&<AaJK& RESERVEFONDS rum» Fui^ui u.»,., mm ii mi n ttt^i^t H^^^^t^Bß«UßßHi^l^m Mnffin*ry gaha * ARNHEM \XSSOyS DEN HAAG BAKKERSTF O \HBB3Kf C LANGE HOUTSTR B TELEF^43 X\ / X^JTELEF739 BM ESfBHB iwrawi HBO EB». ML J*H mmmmm. < 3 «" KÜ WMïDEVAKE?a S BÉSSCHOPWJN 3 <86o) fcd

4 4 ALGEMEEN HANDELSBLAD Zooev versch onze Brochure: HET BEPERKT RSCO STELSEL. E ier geïnteresseerd bi Amerikaansche markt die iv zin eig belang ze Brochure te lez, daar hem daarin aangetoond wordt welke voordcel dit stelsel hem biedt in vergeliking met Prolongatie of Bescontre reking. Het stelsel is gebaseerd on volg grondslag: 1. VOMJ3 WÏBT, indi noteering het verhanl fonds t gunste, d operateur fluctueert; 2. ÖEJPEKiïT TJEHJES, indi noteering het verhanl fonds t nadcele d operateur fluctueert. Wi stell het boeke gratis verkrigbaar. Aanvrag, met vermelding naam zer Courant, te richt aan d Manager (30039) O\M\ AND PARS EXCHANGE LMTED. AMSTERDAM, Kalverslraal 191. " ROTTERDAM, Zuidblaak 84. mmm^mmamtmmmmmwamaa^mmi^mêamammnnmaa^mm^asammmaimmmßa Arnhemsche Hypotheekbank voor Nerland Opgericht in SB2. Maatschappelik kapitaal 2,000,000. BANK geeft 3} A pcts. Pandbriev uit, in stukk vau / Ï000,** 500 Nare inlichting verkrigbaar b«heer LEEMBEUGGEN. GUEriN EN MüJSKEN te Amsterdam. Voor h.et sluit Leing gelieve m zich te vervoeg bi d Heer A. C. BiOUN Kerkstraat 391, Amsterdam. Telephoon No. óhö. Directie:,851) D. P. ERDBRNK, P. A. RAMBONKEÏ. NoordNerlandsehe Hypotheekbank te Groning. Directeur: ]klr. A. W. F. H. SiiNGER J. DE WAARD. (Ö319) Geeft uit A 2 pct. Pandbriev teg OO pct. A pdt. PapdbHev, leg 9? p t. Aftosbaar a pari door haltaarlikschc uitloling. Financieele vertegwoordigers te Amsterdam Heer KERKHOVEN & Co. Agt Heer J.H. v/d ANDEE Jr.. Makelaar, Spui D.HEÜKERS, Cand. Not KnTMTTQrï? levsrhl il XiJJ.N UlbUllli LJFRENTE MJ. OPGERCHT HOOFDKANTOOR BATAVA. VERZ. BEDRAG + 32 /4. Hl ULT RUM /., MLLOEN. BH WAARBORGEN J J/ 4 BJKANTOOR: DEN HAAG, PET HENSTRAAT telef. CommiMaritJWi: A. H. Q. FOKKER, 1 Oud Prasir.t Factori H. C. SOETERB, Batavia Ned. Hanl Mi Wffl EQ Bem«MiSdc: J. P. KLAAS3EN. "tv" V W Procuratiehour: Mr. O. C. DOUWES DEKKER. Mrm * 11l» J» nsascteur: H. VAN, NFTERK. H Naaiulooze Vnootschap Acetyla^\ ACETYLEENGAS BENZNE MAATSCHAPPJ. Kantoor KRTSKAï: 131», lloffcrdtuu. Telegr. Adres: Acetylexa Eotterdam". Telefoon Agt voor d verkoop welbek Bzines r: Koninklike Nerlandsche Maatschappi tot Exploitatie Petroleuinbronn iv Nerlandschlndië. Vraagt prisopgave aan ons ol onze Agt ol Sepots: H»E HAAS Kzn., Turtstraat 35, Arnhem, Telefoon 613. ii. G. HOOGEBOOM, «mie Gracht 134, Utrecht, fA3B ik9 * v. d. BERG, Stadhourska 93, Amsterdam, SO4S.». UUStOB», Vlo, löt». F. VS. SKKBQ..BT, ( «elturn,. 4U*ia 2Süi xxit lx. altha xn* A ntoine. $ 5. Kaiverstraat 206. O G> O Am. "K atchniakcr. (31057) Kaïitoorlokal. 3 a 4 Kantoorlokal te huur ;e Te koop of fc huur aan Orune.^aiüauluan 33 ecu zeer rui eu luoikru iugcrieut B 10 B*] HK.V 111 1!*» met groot Tuiu. nlichting by d Architect \V. LANQ HOUT O.zx, Weesperrö 62, Ainsterda Tel (81762) KASVEKEEJNGim Maaii(leH.k3Cüe Staat opgemaakt 20 October 19ÜS, s avonds. Kapitaiii / 5,000,000. Reservefonds...,.. 939, positos 8.924,000. Crediteur inßekingcouiant, 3,732, Prolongatiön n 5,923,500. Effect 4,031, Jiscontos., 3,192, Voorschot ti:i.ïtaöi:ingcouront, 3,209,795.05^ op onrhand Kassa.. r 1,926, (31789) DE. DRECTE,.. Boek Papierhanl te koop op nett stand te Amsterdam; voor veel uitbreiding vatbaar. Koopsom / Briev onr No , aan het Bureel het Algeme Hanlsblad. Yraagd, liefst omtrek DAM, teg Mei a.s. Br. fr. i gave lett. Jf, by BEEK & Boekhanl, ürrechtschestraat 69. (81777) KANTOORLOKAAL TE HLtiA. morn ingericht met e trae verwarming aanleg voor electr. " licht. Geb. Eerste tioll. Lecsvers. Bank, 1 Willispark. Keizersgracht 174/6, Amsterdam. (31758) het o E Kantoor Schuldinvorring ncasso) heef. gele.: ReflecUut gelieve* rïcli te meld "" z., aan ÜL\ JONGMENSCH ftara. ontw. dilettant) zoekt ktnnliol. violist(iste) ook gevorrd, om gez. het semble*pel te beoef. Briev ondor No Bureel Hanlsblad.»t plaatslns fan eon, or ], et atb!uit vau Contract. voorwaard: Hink Saba gaaf volledige inhch "gwoordige betrekking, behaald omzetcifer (in doorsnee per maand) n^k. n 70, Amsterdam. KAMSTDC te huur, Singel by Ou Spiegelstraat. Briev """wcilla.no. 1064, aan Adv.Kantoor W. BEETS, Singel 372. (31753) Magazin, Zolrs, Werkplaatseu rtvt nv ttbtïïi dk80 Q Mr., rondom liebt, sterk geboaw, Beursstraat 1 Ui JU. L U MMm achter Warmoesstraat 88. Bevrag bi E. C. LEPPEE,.. m* sxsm. 7 & ZOQN) ftldaar) wk Oursillk. (31747) ivoensdag 21 OCTOBEB 1908 Avondblad. Eerste Blad. Rotterdamscbe Hypotheekbank ïoor Nerland. Directie geeft knis., dat teg inwisselingr talons Serieel) E A A A A K nieuwe coiiponblad voor pandbriev verkrigbaar zyn t kantore r Bank, Gempte Bierhav 20, te Rotterdam. Directie: Mr. B. Mees, Ed. Hoyer, Mr. W. Rossem. Botïeedam, 19 October (31691) «" Wiegmans Bank leereugracht 412, Amsterdam Maatschappelik kapitaal f 5,000,000, waarfan voorloopig geplaatst f 2,000,000, volgestort..reserve f 500,0410. Hoopt verschaft Wissels op voornaamste plaats Europa i\ oordamerika; ncasseert Wissels op alle plaats klun kuit kct Kik; opt RekingCourant uict KteKeklng; neemt t.cld a posito, geelt neemt geld op Prolongatie; geelt voorschott aan qarc Hckingllours. (854) W^^faWP^^R MaßTïnKonïn Mi 3*l LEERAAR MO. LJL,lilMl lf kß Accountant NCASSOBANK. Amsterdam. Rotterdam. Almelo. Volgestort Kapitaal / 5,000,00Ü5. Keserve f 1,069, Geeft voorschot op Cognossemt. Financiert, te versch goer. Belast zich met telegrafische uitbetaling. Behanlt overzeeschc hnnkzalicn in het algeme. (1662) Hypotheekbank voor Nerland. Opgericht in Gevestigd te AMSTERDAM, Singel 512. Koers 4 pot. Pandtiriev... 97/8 pgt. Behalve door hypothecaire verbintiss, t behoeve r Bank geslot, zin do Pandbriev nog bovdi onvoorwaarlik voor rt aflossing gewaarborgd door Algemee Vlaarborgmaatschatipi ) Mr. A. 11. VAU MEROP. Wr. P. PEELEN, Directeur, Maatschappelik Kapitaal (geheel geplaatst) f 2,000,000. Reserves 210,000. Uitstaan Hypothek op 30 Sept , Pandbriev in omloop 14,590,200. DELBATAYA MAATSCHAPPJ, DE DRECTE maakt bekd dat krachts artikel 13 r Statut op reking dis winst over boekaar 190S(oogstaar 1907) ee voorloopige uitkeering zal word gedaan : / 160 per Aantl /1000, teg intrekking dividdbewys No. 05, per Aanel / 250, teg intrekking dividdbewis No. 28, betaalbaar 23 Octoüier a. s. af by Has% erccnlglng te Amsterdam. Amstebdam, 21 October (51782) %aamlooxe Vnootschap Phoicia" AssurantieMaatschappi teg Glas nbraakscha. Builgetvone Algemee Vergaring Aanelhour* te houd op 23 October AOO&, sav 8 uur, in het Zuid Uoltandsch Koffiehuis, sgravhage. Punt Behanling : lste Meeling omtrt schorsing Directeur. 2 Beslissing omtrt al of niet ontslag geschorste Directeur evtueel boeming nieuwe Directeur. 3 Mat verr ter tafel sal word gebracht. poneering r Aanel volgs art. 21 r Statut t tglgk kantore r Maaisehappg Anna Raulownastraat No. 71 sgravhage. Raad Commissariss: Jhr. Mr. C. P.J. BOSCH VANDRAKESEN, Voorzitter. sgravhage, 9 October 11/08. ;:>0518) Naaml. Yeon. ExpeditieMi. Voorhe f. J. YAHJOÖGEHfüïZE., ALGEMEENE JAAELJK.SCHE VEKGADE RNU AANDEELHOUDERS op % ri dag 30 October, te half elf uur vóórmiddugs, t kantore r Vnootschap, N. Z. Voorburgwal bo, alwaar punt behanling voor h ter inzasre ligg. DE DRECTE. Amsterdam, 20 October (31773* Het Bestuur r LtangUat Tabak. Maatschappi te Amsterdam, bericht hierme, ingevolge Artikel 7 r sta uton zer Naamlooze Vnootschap dat, aangezi oproeping iv zake het verlor geraakte Olviddbe»» is \o. Aanel ii. Xo. 324 zer Maatschappi zonr effect geblev zin, voor dit dividdbewis ee duplicaatstuk uitgeget is, waardoor het orlglneele ls vervall verklaard. (317b3; Ter voldoing uau heb bepaal in Artikel 38 ran het Wetboek Koophanl wordt bekd gemaakt dat bi akte. d 12 September 1908 door d onrgeteek, Notaris teamsterdarö, verled, op het ontwerp waar Konlnklyke bewilliging ii verled b\\ besluit d 20 Augustus 1908 No. 55, wiziging zyn gebracht in akte oprichting r te Amsterdam gevestig NaamlooaeVnootschap.Standaard", Verzekering eu Herverzekeringmaatschappt, zin t gevolge dier wiziging naam i Vnootschap tev* veranrd in: LevsverzekeringMaatschappi,M STANDAARD" (Ongevatleu eu nvaliditeitsverzekering:). A schrift die akte eea uittreksel gemeld Koninklik besloi. zin geplaatst in Nerlandsche Staatscourant d20 October 1903, No A. MACKENZE, <*Ji667 Notaris. ii Nerlandsndische EscomptoMaatschappi. Agtschap Amsterdam, singel 194/6. uosi iost le. Voor bedrag met 1 dag opzegging 3 pct, 10 dag, 3J4... gedur 1 maand vast ifi!^., 1 )aar vast... 4 «3 maand vast 2i/ " a Voor langer termin op narovere tekom voorwaard. Amsterdam, 1 Augustus (767) Aan d Hanl! Wegs Liquidatie onze tailzaak kunn JUcubclmakers cli a iig erg buitg oon voorelig Perzische Bmyrna Tapit inkoop. ])e verkoop aan particulier (met 20 pct. korting) geschiedt uitsluitd s middags 1 tot 4 uur. (3i7iB) L. S. Onze En groszaak zal af primo Januari uitsluitd DockBusiness zin. SYKM KUS, Damrak 93, Amsterdam. Biedt zich aan GEDPL BOEKH.CORRESPQNDENT, ncheel zelfstandig kunn werk op hoogte alle kantoorwerkzaamhed. Expeditie, mport, Export, Assuranliefedril MakelnardU, Fabrieksadministralle, z., ook als Seixiger werkzaam geweest zin. Beste refer. st. t. d. Br. No , Bur. Hanlsblad. VCRGADERSti Belangstelld in Het Kolf spel, in os nabi Amsterdam won, op /.omlag d 2»n October ltto» te Jt uur in Hotel Krasnapota&v. Nams hel Hoofdbestuur d Nerl. Kol/bond; A. P. L, BPÜYBBOEK, (31720> Secretaris. Utreclit, öe Tweutsehe Baukvereeuigiug it. w. hl ni» k* st ii<: i.l *x o. Kapitaal f 13,330, fteservea loofbkaivi 4,009, OOR ; Amsterdam, Spuistraat 138/144. HJiAvTOKKV: (voor wier verbintiss Twtsche Bankvereiging B. W. BLJDENSTEN & Ca t volle aansniakelik s;: Amsterdam : Prins Hdrikka 139. Lond : B. W. BLJDENBTELN & Co., Threadneedllestreet 50/56. Knschcdc : B W. BLJDENSTEN Jomok. Almelo: LEDEBOEK & Co. KckcnlngCourant met Kcutcvergocding. n %erkoop Wissels op Binn Buitland. Vreem Unaf, Coupons» Jiicassccring op Binn Buitlaiid. Keiswissels eu kredietbriev. n Wcrkoop Kllectcn. Sluit Prolongatie» Uitzett («clii op Prolongatie met bewaring hetonrpandbü wtsche ïrus lïctvariug vau (Vaard. Salc leposits. Crediel aau hanlar iudiistriceïciibü hare afdëeling CREDE yereen Voorschott op Fonds, Goer, teg Borgstelling, Crediethyputkeek óf anre zekeibs K llag Kt e voor DKPO Sf T Os. opzegging li pct. Bedrag tot /50,00Jzünzondtr voorafgaan onze"" batwh Ti Mag 2, 2 K Maand vast /J pct. bed d gemidld prolongatiekoers, Orie maand opzegging 3 2 pct *) Xes maand 34 n * K.laar opzegging A. *) Algemee *) Van d dag r opzegging af wordt pct. minr rte vergoed, (Sl7) Effecthanl. 1 Koninkl. goedgek. Directeur. Vill^ü, Amsterdam Ueairspassage 16. Tcleph. interc. 5?34. Telegr. adres: Alfon*. Het verhanl AMERKAANSCHE WAARDEN VOLGENS HET Beperktrisicostelsel 1 geeft d operateur aanspraak op volle winst, terwil evtueel verlies tot e minimum beperkt blift.. (31764) Voorbeeld telegrafische orrs: Alfons Amsterdam: ftloopt SO Steels verpoosd fos guld. M.oopt lo Klocks verzond 51 guld. B4o«>;i( SO 3 inions verzuild 5«guld. Koopt 50 lorie verzond Soa guld. Prospectte* etc. gratis franco ov aanvraag. L. B. SCHAAP,!.Waketanf in Effect. Beursgebouw Kamers Nos ntcrc. Telefoon Ao (852) 1".""* i...,*"*;m"" "; t" ""," "S."" "*7 Credietvereipg ms Maatschappelik Kapitaal f 5, Bsflaatst , gestort f Heserm / HOOFDKANTOOR: M"^ BJKAHTOOR:fto" ms o^ A 2" MEHTSCHAPPEH: g, Leeuward, Rags.rioht, Midlburg, Purmerd, Rotterdam, Tilburg, Utreoht Zwolle. CREDETEN thans teg e gemidld! rte 5 pct.saars. DEPOSTOS, WSSELS, SAFES. Cheques posant kunn kosteloos word betaalbaar gesteld bi alle bovgoem kantor, alwaar uitvoerig Prospectus op aanvraag verkrigbaar is. (21631) nternationale Rumesche PetroleuinMaaisckappi. BUTENGEWONE ALGEMEENE VEKGADE. KNG VAN AANDEELHOUDERS op Mliisdag d 27 October fittos, dcs namiddags om drie uur iv het Gebouw Esgezindheid" op het Spui te Amsteidam. Het Punt vau Behanling ligt t hoofdkantoie r Vnootschap, Ou Zd3 Voorburgwal No te Amsterdam, ter inzage Aanelhours. Aanelhours moet hunne Aanel overekomstig Artikel 1!>, alinea 1 r Statut, t minste (i dag vóir vergaring t hoofd! kantore r Vnootschap poneer. HET BESTUUR. Amsterdam, 16 October (31316) Cultuur Maatschappi Pondoktieh" BUTENGEWONE ALGEMEENE VERGA DERNG AANDEELHOUDERS op Zaterdag 21 Aioveiuber»OS, te twee uur, in het Lokaal r i> ilige n t i a", Lange Voorhout te sgiavhage. Aanel aan Toonr zin. ter verkriging toegang tot Vergaring volgs Art. 24 r Statut, minsts 8 dag vóór Vergaring te poneer t kantore r Heer HELDRNG & PERSON, Lange Voorhout No. 31 te sgravhage. Punt Behanling. 1. Aanwizing twee Aanelhours tot meonrteeking r Notul. 2. Verkiezing e Directeur ter voorziing in vacature ontstaan door bet overlid Jhr. F. VAN DEN BOSCH. 3. Boeming e Commissaris. sgbavexiagk, 17 October (illo23) DE COMMSSARSSEN. VEHBKTEKiU, n adverttie SeriitxScitool, Keizersgracht 300. opgom in ons blad.l. Zaterdagavond, staat het Teielooitnuinmcr abusief vermeld als 515, m gelieve te lez ödl.s. M6E MSEWsTECMttHiA.. Oeereiigracht 179 (geb. Associatie Casfl AUSTKRiAM. Kapitaal f 1,000,000. Reservefonds f 1,054, Rtevergoeding voor tiehleuaposito: Met 1 dag opzegging (bedrag tot / 5000 direct te ontg) 2 pct» Met 10 dag opzegging 2^ «Voor 1 maand fixe, 2ï. n 2 3 maand fixe 22» 1 aarfixe 3 n Prolongatieconditie (tot beperkte bedrag \/2 p"ct. onr d prolongatiekoers. GEBROEDERS LBVfT Hoofdkantoor; Kaiverstraat 121,. Bukantort BEURSGEBOUW, Kaïsers 17 18, (Galeri Graaribeurs.) Directe uitvoering Keursorrs gedur Beursur. (850) RÖTÏERDAMSCfiE VOOR * HYPOTHEEKBANK NEDERLAND. COOXS r Pandbriev uitga* gev door Moiterdatnsche ÉiypV theehbanh voor Aetterland, verschiionl d 1 i%ov«itur JiO», zuil wor*" 1 betaald te har kantoie,... Gempte Bierhavisß Ho. 2ó, te Rotterdum, eu by: (üiü&i) Associatie Cassa te Amsterdam Amsterdamse!!» Bank.. l)e Amsterdamsche Dank " Almelo. Lange & Moraax.,, Alkmaar Van Raiizow & Cv....., Arnhem ", Gelrsche CredietVereiging " E. (J. Engelberts & Co.,,. Van Oudgaard Brielie.. Kaes & Zoon...,, Breda Bogravsche Zoon... liank Scheurleer & Zoon. lft 11. Ribbius " vter Hoyer & Dordrecht " ". Bograv Amsterdamscbe Bank..Eindhov» C. Uhselaar & Co.,, n Gorinch* Scheurleer & Zoon.. shage Geertsema, Feith & Co... Groning! Krans vau Putte & Zoon. tlutfmau & Co. Goes Gouda Guep.u & v d. Vlugt.. Haarlem VietorA.vau Rickevorsel&Tilman "shertogeiib» J. W. Teutelink Hgelo P. Posthuma & Zoon..., Harling Gebr. Mispelblom Beyer. " Heerveeü Heule & Co Hoorn...,, Hulst Fern. Hombacb. J. H. r Dusseu Jr. " Kamp Lezwin & Eigiau,... Leid P. voumans Smeding.... Leeuward J. A. Tak &Co Midlburg Jules achaepks...,. Maastricht Meppeler Uank voorb, H Roelink Abzn...,, Meppel P. Gro <& Zoon. Nieuwediop J. v. Gorsel Poortvliet... T Cate, tnema & Alma. Sneek Pnington Jongh., Tiel Vlaer & (tol Utrecht Ct. Meyer, Notaris Veip Gebr. Kath... Veghe! A. J. Kant, Notaris.... Waalwik E. Wik Woerd Doyer & lialff......» Zwolle Scbmaeeu & Naek.... lioermond Bank voor Schouw Duivelanu Zieriksee, Fred. Philips Zaltrßomni* 1 P. 1. C. Brünings & Co... Zutph Directie: Mr. B. MEES, Mr. W. VAN KOSSEM Roïïebdam, 19 October D. HOY/SK] CHEF DE BUREAU op e groot druk hanlskantoor gevraagd; vereischt wordt: algeme ontwikkel < practisohe ervaring volkom bekdheid" met dubbel boekhoud hanlscorres* pondtie iv do morne tal. T Briev a. met volledige inlichting verlangd salaris, lett. B, , NJGr" VAN DTMAKs Alg. Adv.Bttr. Amsterdam. (31757)

5 AVONDBLAD. Twee Blad. BUTENLAND crisis iv d Balkan. Turk i e Bulga r i e Wi ontving gister uit Sofia e telegram, meld, dat er volkom overestemming was verkreg c.mtrt hang quaesties tussch do afgevaardigd **n het comité r JongTurk eu dio oe t verzoingscomité te Sofia. Ter verduiliking dit bericht dit het volg. Uit Saloniki zin te Sofia twee afgevaardig "t het JongTurksch ctraalcomité Aangekom, t ein onrhanling te oer over e vridschappelike bilegging tussch Turkie eu Bulgarie "ang geschill. Te di ein steld "1 *ich in verbinding met het zoogaam V6**rocningscomité, dat kort na het herstel.ter Turksche grondwet onr voorzitter» turcophiel staatsman Naso rts ta Sofia was gevormd eu waarin vertcgweordigers alle parti zitting heb. led het comité gav in hot onrhoud met Turk blik groote vad geigdheid, om Lot geschil met Turkie in r minne te schik **n door d Bulgaarsch ministerpresidt Malinof afgeleg verzekering, dak hi niets onbeprolfd zou lat om d lq handhav, zette kracht bi aan die **rklaring het Bulgaarsche comité, zoo «at er gegron hoop bestaat, dat Turkie *a Bulgarie het ook zonr mewerking *an e confertie wel es zullon word. To het protocol onrhanlin?*n tussehep JongTurksche gelegeer ***U led het Bulgaarsche ver soingmté Seor aan d ministerpresidt *erd overhandigd, zei ze :. i.evals bevolking iï ook regeelng teg ecu oorlog, gaarno neemt knis het verzoek, om onte op over toeuaf*ng tussch Bulgarie Turkie zi zal ill ge geval e national wsch onver ** ord lat". Alles wist er op, dat wog voor e Wecte verzoing tussch Turkie Bulgarie gevond is. Wie weet hoe spoedig op ^t punt ecu beslissing gom wordt. En "^t toaring heeft het meest bigedra B het weinig giale EngelschFransche ontwerpprogram, dat Turkie dcor Bul Saarsch geld wil schaloos stell. Dit?*g m te Sofia onmidllik in : als m ^tal moest dan had m daartoe ge noodig, dan kon m zelf met *«Porte onrhanl, dan behoef "«n niet door e machtspreuk Europa * t betaling te word goopt. Reeds heeft Bulgaarsche regeering sn heer Dimitrof, afelingschef in het *abicefc d minister buitland ****" zskxa, naar Konstantinopel gezond,?ra zoo mogelik bespreking met Porte iïl t& leid. Dis zding heeft in Kon *tantinopel e goed indruk gemaakt " gaarne zal m vernem wat regeering te Sofia wil aanbied, aan Kiamilpasa is opgedrag onrhanling "ïtet Dimitrof ts op. Het is zeker opmerkelik, dat Bulgarie ondanks binfclandsehe moeilikbed er waar aan te hecht zich ep direct weg met Turkie in verbinding to stell om tot e eigelik te kom. Maar daarvor moet nog eige mc<ei "khed uit d weg geruimd word. berichtgever d Matin te Sofia «eelt me, dat, naar hi uit particuliere bron heeft vernom, in Bulgarie ernstige binnlandsche moeilikhed zin ontstaan iv verband met onafhankelikheid verklaring do schaloosstelling wegs naasting vau d OostRoemeliseh spoorweg. Zooate uit verklaring d ministerpresidt Malinof is geblek, wil regeering aan Turkie niets betal. voorstanrs vre will met Turkie over d spoorweg onrhanl. eïït gevolg die onrhanling zou echter rin, dat Bulgarie ongeveer 200 millio zou moet betal voor kost r militaire maatregel voor schaloosstelling aan Turkie dit zou e leiug noodzakelik mak. Nu heeft thans aan het bewind zin mocratische parti zich echter steeds teg leing verzet Stamboulovistische parti, aan welke vroeger werd verwet, dat zi teveel le, wscht thans niet verantwoorlikheid te aanvaard voor leing, noodig geword door hanling r mocrat. toestand zou aanleiding kunn gev tot o crisis dan zou slechts e ministerie varlandsliev conctratie aan het bewind kunn kom. koning blift echter nog steeds hop op esn vreliev oplossing het land zelf, tevred met voldong feit eu wet, dat ze niet mcci te veranr zin, beseft dat zelfs e gelukkige oorlog ge kel voorel vrx>r het land zou oplever. En daar do Bulgar practisch berekd zin, zull zi wel wiste parti kiez. toestand in Servië E bericht uit Semlia ian het Wier Fremdblatt uoemt kroonprins George het midlpunt alle betecging te Belgrado. Persoonlik ontgt kroonprins leir» onlust door zin adudant laat hi betocging te Belgrado leid. ongste toespraak die hi hield las hi voor, dus had hi die te vor opgesteld was daarin te voorschin treddo oorlogszuchtige stemming niet spontaan, maar overdacht. Hetzelf blad meldt, dat in ongste dag herhaallik heftige bconeelcn zin voorgevall tussch d Koning d kroonprins. Vridag ontstond tussch h zulk e strid, dat Koning t slotte verklaar dit niet langer te kunn verdrag liever afstand te will do d troon, opdat kroonprins dan ook verantwoording zou kunn drag voor kom gebeurtiss. Do snel ontbod hoofd r vroegere samzwering wist d Koning te beweg, dit besluit op te gev; zi hebb hun geheele macht ever d Koning herwonn, terwil kroonprins steup" zocht vond bi hunne tegstanrs. dynastische quaestie is daardoor met samzwering verward, waardoor e catastrofe kan ontstaan, die tot grootste moeilikhed aanleiding kan gev. v strid met ze medoeling het Fremdblatt verneemt Voss. Ztg., dat dramatische schilring over verwiring tussch d Koning zin zoon slechts schin is el uitmaakt e berekd spel. onverantwoorlike kroonprins wordt, met mewet regeering, op u voorgrond geplaatst, om regeering Monarchie door voortdur uitdaging te prikkel tot scherpe maatregelon te verleid. n internationale diplomatieke kring wordt dit spellete Servibche machthebbers zeer ongunstig becoreld, mogelikheid d val r Servische dynastie niet gering geacht. n ernstige kring noemt m zelfs u tweed zoon d koning Zwed als candidaat voor d Servisch troon; ze prins uit het huis Bernadotte is voor kort tid gehuwd met e Russische grootverstin, zou daarom d steun Rusland verzekerd rin. Do Servische blad bevatt, naar aauleiding reis d Servisch minister buitlandsche zak Miloowits naar Berlin artikel, waarin Duitsche hulp vcor Servische eisch wordt ingeroep. Zi wiz er op, dat het Duitscho volk zin vereiging dankt aan het nationaliteitsprincipe, dat Duitschland tot grootste leveranciers Servië behoort; e rda d gehoel invoer in Servië komt uit Duitschland. blad sprek hoop uit, dat Duitsche regeerino, om haar aanzi in beschaaf wereld niet te bael, bezwar d Servisch minster teg het vernietig het Verdrag Berlin zal overweg, do vergrooting Servië zal will steun, met hot oog op politieke economische belang, die Duitschland in Servië hoeft nog verkrig kan. Aan Turksche regeering hebb Servië Montegro do verklar, dat zi ge gebiedsuitbreiding wsch t koste Turkie. Oos teur i k Turk i e. Het voorbeeld Bulgarie, dat rechtstreeksche onrhanling met Porte poogt aan te knoop, om erkning ziner onafhankelikheid te verkrig, schint op regeering Oostrik e goed invloed te hebb gehad. Tminste ze poogt nu hetzelf te do, droeg har gezant te Konstantinopel, markgraaf Pallavicini, op directe onrhanling aan te knoop over erkning r annexatie Bo3nië lerzegowina, daarbi tevs aan Porte voor te stell, integriteit het Sandak Novibazar teg aanvall Servië Montegrc door Oosteuriksch Hongaarsche troep te bescherm. Oostrik e p Rusland. Temvs bevat het volg verhaal over e OcstrikscbRussisch incidt, dat zer dag te Petersburg voorviel. Reeds eig tid wordt Oosteuriksche zaakgelastig, prins Karl Fürstberg, in Russische pers voornamelik in Nowoe Wremia op zeer onhebbelike wize aangevall. prins beklaag zich daarover bi d adunctminister buitlandsche zak, Tscharikof; doch zin klacht bieek vruchteloos. n volgd dag herhaal Nowoe Wremia aanvall op Oostriksche staatkun op d Oostriksch zaakgelastig op nog krasser wize. Opnieuw richtte prins zich daarover met e protest tot d adunctminister, ze beloof tusschbei te zull tred. sondanks bevatte Nowoe Wremia d volgd dag e nieuw aanval teg d zaakgelastig, zoo mogelik nog heftiger dan elke voorafgaan. Woedd begaf prins Fürstberg zich naar het partemt buitlandsche zak, waar hi e onrhoud had met Tscharikof, di hi ep hoog toon verweet, zin woord niet te hebb gehoud, waarin hi d aduuctminister dreig hem persoonlik daarvoor rekschap te zull vrag. Zoo staan thans zak," zegt Temps. M poogt wel quacstie bi te legg, maar wie het vastbeslot karakter, prins Fürstberg kt, twifelt of dat zal gelukk". Ooste n r i k Montegro, Naar aanleiding in het ochtdblad megeel aanhouding d bizonr gezant Montegro, d brigageraal Janko Vockowits, door Oostriksche politieambtar te Agram, heeft correspondt Frankf. Ztg. te Belgrado d geraal bi zin aankomst geïnterviewd. Hi vernam z het volg : n opdracht min souverem begaf ik mi in bizonre zding vaar Belgrado, voorzi e reispas, door don gezant OostcnrikHongarie afgegev. Van Cattaro af werd ik steeds gevolgd door e geheim agt, die mi echter niet lastig viel. Te Agrani belett do gdarm mi reis voort te zett. Zonr reking te houd met min naam qualiteit, min opdracht het paspoort d Oostriksch gezant, werd min bagage doorgcsnuffeld werd mi cathegcrisch briev, die ik bi mi had, afgevraagd. Op min protest kreeg ik t antwoord, dat internationale hoffelikheid niet kon word nageleefd, wanneer red staat overwegd zin. Slechts werd mi toegestaan e telegram te zd aan Baron voo Aehrthal. Op last regeering te We werd briev, die m mi had afgom, mi teruggegev werd ik in vriheid gesteld, nadat m mii, als specialeii gezant d Vorst Montegro aan d koning vau Servië, zev ur geg had gehoud. k kon to met d eerstvolgd trein min reis voortzett". Te Belgrado wachtt ministers adudant tevergeefs op aankomst geraal Janko Voekowits. Van d Frausch gezant vernam m het bericht, dat geraal te Agram was aangehoud. n volgd dag kwam h eerst te Belgrado aan. vorst Montegro heeft e krachtig protest wegs aanhouding d geraal gericht tot do regeering Oostrik daarvoor voldoing geëischt. confertie. Daily Graphic meldt, dat het door Agce Havas gepubliceer program r confertie niet het slotprotocoi was door heer swotaky Sir Edward Grey opgesteld, maar e vroeger opgemaakt ontwerp, dat gedid had bi bespreking tussclt Pichon swolsky, dat echter reeds was opgegev, voordat swolsky naar Lond vertrok. Er bestaan ge geheime overekomst tussch Engeland Rusland. Kretser quaestie die r Dardanelleu kunn niet op confertie behanld word; mogdhed, die Kreta bescherm, gevoel volstrekt ge roeping anreu, die reeds vroeger vriwillig fluit hebb neergelegd", tot beraadslaging daarover uit te noodig. Tooneeizak. k b in min vorig feuilleton nii heel billik geweest. Min strev, in mine bespreking vorm to brg door vooral het voornaamste, het uitspring eer voorstelling te behanl wat in schaduw bleef daar te lat, heeft e ong acteur scha t nietbesprokword toegebracht, M vraagt myn aandacht voor d heer Ch. Gilhuys die in groote vlucht rol d ong prins Ossip vervult. nrdaad had heer Gilhuys op vermelding recht. Jong, levdig beschaafd heeft hi Ossip Jr. gespeeld, zich in het r bedrif op d zolr e natuurlike kameraad voor da Hilbrand, s uitvinrs dochter, getoond iut slotbedrif, zitt op e tak, zin var goegelik in t oote gom. Te waarer viel zin matiging in het verbeeld d verliefd ongeling: hi liet e kalverlief zi, waarin m kon bliv geloov. groote vlucht blikt er goedin te gaan, wat mi voor Tooneelvereiging, die er zonr steun buit kom moet als ge anr gezelschap kunst is trouw geblev, verheugt. Volle zal verzeker om rustig te stuer aan e volgtnd stuk. Vak Bbcogsm. Onr onze gezelschapp, onr onza acteurs moet zich specialiteit vorm. Het tooneel is wel hot eige vak dat hier te lan ge specialist kt bet bewist daarme ziu achterlikheid. E r groote voordcel uist r verd«v Romantische school was, dat ze acteurs gelegheid bood zich ezidig te ontwikkel. M kon ter markt gaan om n inarqué, n père noble, n komiek te gageer. Waar zin marqués, komiek, pères nobles geblev? War alle tooneelspelers sinds di Universalgieën? * Specialisatie door vorming vast. repertoires m moet n Hamlet, n Paueras Duif, n Nora, n Marguérite Gauthier kunnei contracteer! eisch volledige vakopleiding ge acteur betreedt zonr ze e Parisch tooneel kunn dus di om artistieke malaise in do tooneelwereld t onzt op te heff. economische malaise zal daarme zelf verdwin. Ev goed als elrs evzeer als voorhe is het publiek toegankelik voor kunst d schouwburg. Amsterdam levert belangstelld midl voor e opgewekt, hoogstaand muzikaal lev; het zou voor het tooneel evveel do indi het tooneel zich tot gelik peil wist te verheff, dat wil zegg: gelik muziek zich tig op e soli basis algemes beschaving, ontwikkeling vakknis. ndi m me mocht dathet publiek zelf tot ze politiek aanleiding geeft, vergist m zich. n het thans gevolg systeem hebb herhaling vaak weinig succes. Maar dat komt omdat schouwburgbezoekers zeer goed wet waarom m herhaling geeft. Het motief: we hebb niets beters" dringt zich aan h op zi verwacht e slappe voorstelling. Daar moet m uit! E groot el het thans opgroeid geslacht bv. heeft ge gelegheid gehad stukk bs te zi. Wanneer buitlanrs die kom spel, toodt m belangstelling goeg, doch het repemire r eig gezelschapp zin die stukk zoo goed als verdw.,. Ligt dat aan het publiek of aan hetrepertoire Het voorbeeld, Duitschland bewist: aan het repertoire. \ erzuimd werd, e bspubliek bsspelers te vorm. En waar zin onze Shakespeareacteurs? Waai herscheppers hot groote romantische spel, die mantel g te drag wet? E anre noodzakelike eisch voor verlossing ons tooneel uit artistieke malaise is schepping e vast repertoire. Het merkwaardig verschinsel doet zich voor, dat bina allo gezelschapp hun nieuwe stukk op plaats hunner vestiging vervolg, in provincie" t ein uitspel m er daarna niets meer hoort. Alle wanneer e directie ge nieuwe stukk krig kan, behelpt zi zich met ou. bestemd op het twee het r plan, zonr gelegheid te ontg grooter werk aan te pakk. Het avondaauavond knechtes typetes spel verslapt hun lief voor met zooveel geestdrift gekoz kunstaarsloopbaan. Maatschappelik kom zi niet vooruit omdat huu arbeid betaald wordt naar waar, die niet zoo heel groot kan zin. Wie moet hierin verbetering brg? Het reglemt Tooneelschool tracht leerling vast te houd, doch het schint niet mogelik dit el het reglemt te handhav. Alle wanneer directies e overekomst aanging, t zi met elkanr, t zi ier afzonrlik met Tooneelschool, om ge ongekracht school te nom alvor zi hun studie hadd voltooid, zou het onrwis zoover het reikt geheel tot zin recht gebracht kunn word. school zou zoodo meer leerling tell in d kring waar zi belangstelling behoeft meer belangstelling wekk. Door die vermeerr belangstelling kon m ook gerak t:t verbetering. Tooneelschool, hebb wi in vergaüng r haar beheerdoorganisatie, hst nnm Bch Tooneelverbond. nog es vervnnrl voldoet niet aan eisch. Hiervoor bestaan verschill oorzak: e hun?iza^ is dat leerling vóór zi vel^pl? ldld^ hebb voltooid word ;S 01 =tieb. rgelike ongelm kom in kleine, on!.. rolinit "V ] r l voetlicht, bliv ar la uist; m d tid voor hunne ontwikkeling Klinkt vergeliking krkd? k sprak alle techniek! En is techniek spl* vak e zóó onrgeschikte zaak dat m baar willekeurig mag verwaarlooz toch tot goe resultat kan kom? k weet zeer wel, dat arbeid e timmerman e letterzetter door bank niet bov techniek uitgaat die d tooneelspeler verre. Maar schaam Kembrandtzich, zn gansche lev door z*n technische vaardigheid te oef? M zie zin honrd ets eu teeking. Waar is soloviolist die niet bina dageliks zin vingeroefing onrhoudt? Meer nog dan voor e schepp is voor e reproductieve kunst als het tooneelspel eiglike techniek gewicht. school vermag ge gieën te kweek; zi kweekt echter..msch. En aan vaknisch hebb onze Nerlandsche tooneelgezelschapp behoefte. ze zull in doorsnee niet beter word zoolang ier acteur die zich aanbiedtniet gevorrd wordt e grondslag algemee literaire ontwikkeling technische bekwaamheid. ler ong tooneelspcler moet als vakman in staat zin. z"n our, meerervar misschi meer taltvolle, maar als man t métier niet beter opgeleid collega te verg, zooals, wat zn techniek betreft, iere onge timmerman of letterzetter in staat is d arbeid zin our vakbroer over te nem,, Tooneelschool het intellectueel professioneel peil onzer tooneelspeltrs. Nog es: Groote Vlucht"., i Zondag l. gehoud algemee vergaring het Nerlaridsch Tooneelverbond /*?rd ds opmerking vernom, dat veertig Perct r leerling Tooneelschool sschtids d cursus verliet om zich * verbind aan e ot anr gezelschap. fit dit cifer, voer m anre zi,a,1> viel geszins op te mak ontevred met het aan inrichting verstrekt Werwis, want nieuwe cursus was ge Pd met zoo vele leerling, dat m ParallelUlass had moet vorm. k zou op dit sterke verloop wel e Ure gevolgtrekking will baseer, waar * Moei of nietbloei r school buit blift. eze, dat zich blikbaar meer tooneelyrczelhebb gevormd dan uit be SQüikbare volwass tooneelkrachton kond samgesteld dat die tooneeltrezel Schapp moet lid aan ecuartistiek tekort, aar zi voor e goed el r te bezett * H zin aangewez op eugdige, onvoldod opgelei person., Wie die practik aanschouwt, zal ontdatzi op ze theorie volkom past? raat ons niet alle sprek over aller J o!*sle gezelschapp, bi wie, t zi als t z aau vakschool gevorm J ngelui, meerrheid r speelkracht Ook oure gezelschapp bliv 1,1 doorsnee zoo ver onr artistieke **dlmaat, dat sleur, onskundige leiding *n rgelike altoos als oorzak aangevoer >standighed ge voldo verklaring *un gev...onze tooneelspelers bestaan in hoofdzaak? lt twee categorieën: in practik gevormeri leerling r Tooneelschool of edige anre nrichting ter beoefing?raaatische kunst. Tot eerste soort betr n > t aigeme oure, tot aa t8 do ouge e kracht. <, **u heeit m uit omstandigheid dat» 6 our m wist gaarne op Louis n uwmeester, Veltnian, mevrouw Kleine mevr. Mann, Van Zuyl, mevr. r^rstnag zoovele anr ge vakhebb got, vaak argu ei tt t ongunste eer rgelike opleitn g geput. Bov het stelselmatig onrzicht v., r schole had m voeding met drak V te stell. g,otrimigf! tooneelvricnd d oud C*!.*^ n0 P <iafc nd P U,;* Z J J*b e grootere dan huidige perio nber tooneelkunst gekd, e perio wie artist all al do tot hun kunst gekom war, me nu dat het verval het speelvermog moet te wit zin aan veranr wize waarop m het vak leert. Toch zal, geloof ik, niemand consequtie weg met Tooneelschool!" aandurv. Wie in haar niet zi het midl teg alle kwal waaraan Nerlandsche toonetlkunst lidt, beschouw haar toch als e instelling die voor t minst ge kwaad doet. Leert m komediespel t allerbest op plank, m zal het niet minr leer wanneer m tevor wat uglik onrricht in letterkun, dictie, dans, mimiek, costuumkun, grimeer, heeft got. n zooverre hebb drakbloedtheoretici ook weer gelik, dat na die opleiding niets zoo goed voor d ong acteur zou zri om hem spelrn te leer dan beoefing het bree romantische spel. Wel gelik is hot op d achtergrond rak zoogaam drak", waarbi m allerlei romantische meesterwerk voeg ofrek kan, e r red d ternggadg het gemidld speelvermog. Wie drakbloed" geproefd hebb ziet m nög schoon groote geratie slechts meer kele lev vertegwoordigers telt fraaier staan, zich beweg, gebar, het tooneel vull", dan wie dit kostelik voedsel verstok blev. Stil spel, zooals Fransche acteurs e stil hebb, vindt m alle nog bi hèn. Tooneelschool, hoevele ar zi onr zelf leiding sta, is er niet in geslaagd e, al ware het zelfs minr fraaie, tooneelsckoolstil" te schepp. 1) Zi lever meer ofminr goed voor hun eiglike loopbaan voorberei onge acteurs af, doch vermocht niet h het stempel op te drukk, waarmee m h onr anre acteurs, niet ze inrichting afkomstig, kan nerkn. Hoe is dan nu opleiding? Bezoek ongelied die roeping gevoel voor het tooneel, na e behoorlike voorbereiding op o inrichting midlbaar onrwis, Tooneelschool tut zi ze met e einddiploma kunn verlat? s dit regel? Zoekt m in e zoo volledig mogelike vakopleiding vergoeding voordo "verlore goud practik vroeger? Geszins! Vel, zeer vel, al te vel tot Tooneelschool wegs geblek aanleg voor het tooneel toegelat tqon het geduld niet, of bezitt niet midl, d cursus tot het ein «neti, Uu ia ste, in hun 1) Alle in ; :1 heeft zi e zekere, niet onvereld te bewonr, dreuntraditie gevestigd. eig belang, hun best te do opleiding r toekomstige tooneelspelers zoo volledig mogelik to mak door bivoorbeeld nimmer e leerling school voor practik te qageer alvors hi zin studie had t ein gebracht; inste daar ziet m directiesleerling in tmidd hun groei gagemt aanbied, t zi om het incompleet hun gezelschap aau te vull, t zi om e goedkooper kracht te winn, t zi om zich bitids te verzeker e ong tooneelspcler die wat voor toekomst belooft. Dit is e reeds sert ar gevolg metho, waardoor plaats, op ons tooneel opgelat door goe acteurs uit ou school, werd bezet met hallopgelei meises ongelied, die noch algemee ontwikkeling goeg bezitt om zichzelf verr te bekwam^noch vakknis goeg, om op voort te bouw, noch gelegheid ontg het eiglike spel te leer. gemidl vakknis onzer acteurs laat schromelik te wsch. E ganscb midlmatige troep als waarme nog uist Cora Lnparcerie hier was, overtreft onze beste gezelschapp in gang, kleeding, gebaar, dictie. Wat uit Duitschland tot ons komt is gemelik het beste ginds, dus ge materiaal voor billike vergeliking. Toch mag m zonr onrechtvaardig te word tooneeldiscipline bi Duitsche gezelschapp als e begeerlik voorbeeld tot navolging roem. k wil niet word misverstaan: het gaat over gemidld. k dk er niet aan te ontkn dat t onz* goe voorstelling word gegev, dat er goe tooneelspelers zin; voor dit of voor dat gre goe gezelschapp zelfs. Doch onze doorsneeacteur is achterlik in zi*i vak. Het zal niemand invall die niet e uglike couservatoriumopleiding heeft got daarna nog es duchtig bi e of anr grootmeester in muziek gestuerd heeft, zich te produceer als vocaal of instrumtaal solist. Voor d schilr wordt e acamische vooroefing onontbeerlik geacht. E hoe groot perctage echter h die het tooneel betred, waar iere rol e solist vereischt, brgt het vakonrricht t ein? Zoo gering is dit getal, dat wie aan e statistiek zich waag zich blootstell zou aan het verwit, e viand, e lasteraar d tooneelspelersstand te zin. Maar, zal m antwoord, iere artistieke daad verantwoordt t volle minr goe opleiding of zelfs ontsttis daar. Bi werk kunst vraagt m allereerst naar het resultaat, dan pas naar het midl waardoor het resultaat bereikt werd. ze reeiiug zou t volle geld, indi wezlike artistieke dad op ons tooneel overvloedig voorkwam. ndi teg alle verwachting in gieën talt maar voor t eugageer in Hollauilais of Mille Colonnes zat. Bi d schilr vraagt m naar schilri, bi u musicus naar ziu spel, bi u dichter naar zin gedicht, bi u tooneelspeler naar zin bceldingsvermog. Maar wanneer schilri onhandig in elkaar gesmeerd, het spel vol misgrep, net gec(icht banaal slecht gerimd, personcreatie zwak is, zou m dan niet het recht hebb te vrag: schilr, musicus,dichter, acteur, waar hebt ge uw vak geleerd wat edt ge om uw talt te ontwikkel, uw technische vaardigheid te vermeerr? Duitschland. PruistscheLanddag. Gister werd Pruische Landdag plechtig in Witte Zaal het Slot geopd met e troonre d koning vau Pruis, waar wi in telegramm d hoüfdiuhoud reeds meeld. Het was e verrassing, dat troonre, die in het ubileumsaar SteinHardbergische staathervorming in Pruis werd uitgesprok, begon met e erkning het recht r Pruische staatsburgers tot elneming aan het bestuur sted; maar verr gaan dat recht ook tot het Staatsbestuur uitbreidd, erk troonre, dat hervorming het slechtst dkbare aller kiesstelsels", dat voor d Pruisisch Landdag, e onafwisbare eisch s tid is. conservatiev, die gemed hadd dat troonre kiesrechtquaestie stilzwigd zou lat voorbigaan, war daardoor onaangaam verrast; het programma in troonre aangegev, al gaat het niet zoo heel ver, zal toch tot langdurige veelvuldige bespreking overweging aanleiding gev. Het wscht d csus af te schaff in plaats daar e meervoudig kiesrecht iv te voer, dat niet alle reking houdt met het bezit, maar ook met ontwikkeling d leeftid r kiezers. Tevs wordt daarbi aangegev, dat hervorming reking moet houd met economische 1 ontwikkeling, dat wil zegg : bi nieuwe ineling r kiesdistrict zal moet word erkd, dat Pruis niet meer agrarische staat 1850 is, maar dat het zwaartepunt verplaatst is naar groote sted industrieele gebied in het West. Wanneer die hervormingsvoorstell aau d Landdag zull word toegezond werd nog niet megeeld. Ook rest troonre bevatta veelbeteek meeling. wet ter verbetering r ambtaarstraetemt zal spoedig word ingedid zal e uitgavs eisch ruim 200 millio Mark. Noch financieele toestand in het Rik, noch die in Pruis mog spoedige behanling dier wet belemmer. En dat financieele toestand Pruis zeer veel WEERBERCHT ran Filiaalinrichting te Amsterdam liet Koninkl. Nerl Meteorologisch nstituut. Wosdag 21 October (v.m. h u.) Kond <lo kfirii hoog druk is da luchtdruk nog afgom, doch overigs bleef het gebied hoog druk veel beteekis beheerscht nog over Oost MiddEuropa d weerstoestand. Hoogste bar.stand te.riga. n het West is pressieinvloed werom afgom doch bleef e Vvormi; minimum over lerland W.z het Kanaal ligg. Het luchtdrukverschil tussch Oost West is disvolgs minr groot geword nog in hoofdzaak Oost Z.0., wind zin minr krachtig. Alle by ons in W. Duitschland is het nog weinig bewolkt; zoowel in het Oost als in het West is het meest betrokk, te Bxeslau gepaard met sneeuw in bet West op vele plaats reg, tot in middengeland het Kanaal toe. n AliddDuitschland bi ons bleef het vorstgebi.d aanhoud is temperatuur zelfs nog gedaald. Over Jsland is het betrekkelik warm bi ZW. storm. Laagste bar stand te Keysford (Jsland 0.kust;. Minimum temp. in het afge.oop etmaal 1 C. = 25 F, te Groning te Utrecht, bar. bi ons veranrt weinig. Verwachting: Voorloopig weinig bewolkt guur wer. Hoogste temp. 17"4 C. (65" F.) te Biarritz. Laagste temp. 6"5 0. (20" F.) te Müneh. Verwachting wind: Ooft tot ZO. Vrü krachtig. WAARNEMNGEN N NEDERLAND. Temperatuur Wind u Wind *., 2 J. & ^ + """» =+ 3 ~ 3 7 uur Gr. *.U * f 9. 3o urgr. J ï? $ f~ s morgs ~, gfe» s morgs * S S. S e T * Groning. 7.fi ozo. matig onbew Groning ozo. Jtrtg.onbev Helr Helr inati;. Vlissing w 1 bew. Vlissing. 67.G bew. Maastricht. 67.! ono. onbew.maastricht oost m onbew Bilt lü 5 ozo.. He Bilt ozo. 1. b Amsterdam u, Amsterdam oost» onbew buur A.T. 12 uur A.T. LuchtdrukGradiënt in Nerland, s morg. 7 u. G. 2.1 V.; veormidd u. G. 3.1 V. N.B. LuchtdrukUradit beteekt het verschil in luchtdruk, gemet in richting tet grootste verschil, over e afstand 111 K.J. Ther mometerstand aan het Stadswaterkantoor. 20 Oct. uur snamidd. Ther. 41 gr, Fahr snachta 35, 4 suachts 84.. C, s morgs, Oct 8 uur s morgs Therm. 34 gr. Fahr» 10, "s morgs s middags 40, 2 aidd.. 41 ALGEMEEN HANDELSBLAD WOENSDAG 21 OCTOBER 1908 Avondblad. Twee Blad. 5

6 verschilt met di in dag to Miquel zeggan kon: Wir hab in Preuss hetdmassig viel geld" is reeds lang duilik geword. troonre sprak e tekort, dat gekt zal moet word door verhoogmg r inkomstbelasting, voornamelik voor hoogere hoogste inkomst. Hieruit blikt, dat Regeering in Pruis tminste doordrong is da noodzakelikheid om het bezit tot grootere offers vcor opbare midl te noodzak. Dit kan wellicht ook invloed hebb bi behanling hervormingsplann voor Riksfinanciën. troonre geeft verr draad zuinig te zin m mag hop, dat die zuinigheid ook in het bestuur zal word toegepast, zoodat er es e ein kom zal aan groote offers die Molochbureaucratisme" ei sekt. Met e kalm vrelievd woord herdacht troonre crisis in OostEuropa betoog daarbi dat Duitschland steeds zal staan aan zi zin Oostriksch bondgoot. zitting d Landdag is geopd: er is arbeid goeg voor lang tid aanwezig. Walhalla. Naar aanleiding hetge onze Berlinsche briefschriver schreef over plaatsing Bismarcks buste in dmarmer Waihallatempel te Regsburg, schrift ons t onzer lezers: E aar geled "..zocht ik Walhalla, d maxi pel, twee ur gelegvaukegsburg, ou Kiksstad aan d Donau. E >edmoedige Beier die do wacht had, le m me, zooals in uw blad vermeld staat, wsch d stichter, dat all. Duitsche kracht macht te zam moet arbeid werk, hecht aane, zooals da ete dit gebouw. Daarna bezichtig ik d tempel in H dkbeeld groote Duitschers in marmer te zi afgeeld. Zoo was t ook: maar wat zag mine oog : Buyter, e. zeldzaam mooie marmer buste; verr Tromp; gind3 Willem Zwiger, Maurits, Frerib Hdrik; in d linkerhoek, Eembrandt, Erasmus, Boerhava, Van Eyk. Zeg s goedmoedige Beier, gv eit mv" aldus sprafc ik d bewaarr toe dat dit prachtige monumt e herinnerirgszuil is nat onale opvatting, groote landgoot uw stam, groote Duitschers... ik vind hier verschei mine landgoot; dus is t internationaal! Wel ne, heer; zit g. Franschman?" was \n vraag. Hollanr:"..Hollanr; welnu, Hollanr is toch ook Duitscher, Neüerduitscher; ze tempel kt heddaagsche grz niet tussch Hoog LaagDuitsch, tussch Duitschland Oostrik; hier kom alle groot Duitsch bloe!... Te Mannheim bevond zich onr door het lot aangewez uryled ook e arbeir. Bi oping r zitting ury el voorzitter dr. Hummel, me, di.koz arbeir ontheffing uit ziu aml word verled, wil rirma, in wier dist hi zich bevond, hem met ontslag gedreigd had, voor het geval hi zin ambt zou will uitoef. rankfurter Zeitung merkt op, dat m, bi aanstaan* hervorming r strafvervolging, door. c toekn honoiarium aan uryled mewerking onbemidl klass aan teekrechtspraak wil vergemakkelik, maar dat uit het voorgevalle te Mannheim blikt, dat zulks niet voldo is, om.toelating lied uit alle volksklass tot het ambt urylid te verzeker. n 17 zer werd ia ee, te Witt door honrd vertegwoordigers gemet, kamers koophanl vereiging uit het Ruhrbekk bigewoon vergaring, beslot tot oprichting eer vereiging, welke zich bevaarbaarmaking Ruhr t doel 6telt. Er werd e bestuur gekoz 21 led, meerels samgesteld uit burg: ters aan Ruhr geleg sted. Engeland. Het Engelsche ministerie is thans weer Volledig. heer Mc Kinnon Wood is boemd tot parlemtair onrstaatssecretaris buitlandsche zak, heer Th. Ph. Trevelyan tot parlemtair secretaris d Board of Education, e ambt tot dusver door d heer Wood vervuld. Engelsche blad mak er aanmerking op, dat het partemt buitlandsche zak nu ge rechtstreeksch woordvoerr in het Hoogerhuis hoeft, daar Sir Edward Grey heer Wood beid in het Lagerhuis zin. W. G. troost die blad met do opmerking dat lord Fitzmaurice vcort zal kunn gaan in het Hoogerhuis do belang buitlandsche zak te behartig, al is hi ook niet meer direct aan üt partemt verbond. Graaf Tolstoy heeft aan Feration ol Singletas: leagues in Australië, die hem ter gelegheid zin tachtigst veraardag e schriv hul toezond, e bedankbrief geschrev, waarin hi nog weer es nadrukkelik noodzakelikheid betoogt opheffing het particuliere grondbezit. Zoo als emaal dag kwam waarop slaverni werd afgeschaft, zeo zal ook emaal dag kom, ze da" nart, met graaf, waarop het zoogaam recht op eigdom grond zal word opgehev. Niets zal die Afschaffing kunn teghoud. Nog "lechts eige inspanning die groote daad tot vrimaking r natiën zal geschied zin". Aldus graaf Tclstoy. n verband hierme moge hier tevs word vermeld, dat, Tolstoy aan d heer Bryan, di hi in Rusland heeft ontmoet, eves e schriv heeft gericht, waarin hi hetzelf onrwerp behanlt hoop uitspreekt in Bryan e iverigon mestanr te mog zi. Hi wscht z dan ook veel succes in d strid om het presidtschap r Unie. Frankrik. (Vanonz gewon briefschriver.) PARJS, 19 Oct. Bet eangres Teuieuse. k vermoed dat radical niet heel tevred geweest zull zin, to ze d afloop het socialistcongre3 vernam. Na kun categorische uitspraak: Pas damis a droite, pas dnemis a gauche, moet het hun onaangaam hebb aangedaan, te merk dat hun iink het met di wapkreet vol, es war, in principe zoomin eer «id«bezwaar ladd teg tilike eu incidteoio bondgootschapp met bourgeois"parti als ze anrzids geacht wild word buitsporighed Hervéïsteii andcro antipatriott voor hun reking to nem. eheidsmotie Jaurès, die onr algemee verbroering is aangom, spreekt mèt onvergankelike éénheid r parti meing uit, dat zi zelfstandig behoort te bliv. Mamoselle Unifiée heeft het huweliksaanzoek monsieur Radical afgewez, of liever zi heeft hem te verstaan gegev dat hi haar wel niet onverschillig laat, maar dat zi voorshands niet plan is zich te bind. Monsieur Radical heeft dus nu niets te do dan zich het stof knieën te slaan e gezicht te zett alsof hi niet wist dat iere hem uitlacht. Het is op het congres te Toulousc, gegev het gewicht het hoofdonrwerp, het algemee optred r Parti, verhitheid die hier doorgaans e eigschap is socialistische hoofd, wónrgematigd toegegaan. ler heeft zoo ongeveer kunn zegg wat hi op zin hart had, tzi hi Hervéïst, Guesdist of reformist wa3, congresmeerrheid heeft, zooals aan e behoorlike congresmeerrheid past, onpartidiglik do meest uiteloop sprekers toegeuicht. Het meest echter reformist reformist het meest d algeme coryphea, citoy Jaurès. Waarbi dit te word toegegev, dat dis toespraak als gewoonlik langste er. meest diplomatieke was. Het loont ds moeite re d groet hcolmeester aller ecnheidswond wat nar to bekik. Nadat bei eerste dag verschill sprekers vau rechter linkervleugel hun zeer uitcloop moties war kom verdig eu toelicht, waarbi e merkbare voorlief r vergaring voor reformistische stelling geblek was, kwam in d morg don ru dag livige afgevaardig Tam aan het woord. Hi begon met noodzakelikheid te betoog zich niet op te sluit in e keurslif formules, maar lig soepel te bliv, om zich te kunn plooi naar omstandighed. Daarna trok hi los op Hervéïst, verachters politieke actie verbetering die door hervorming die het parlemt aanneemt in het lot r arbeirs kunn word gebracht. Jaurès bepleitte het nut die heivorming, die het proletariaat vrier gelukkiger mak daardoor krachtiger in het opeisch zin algeheele vrimaking. Die parlemtaire actie vervolg hi mag ons natuurlik niet do verget twee voorname midl om tot ons el te gerak, algemee werkstaking d opstand. Daartoe zal het toch in elk geval moet kom. Maar die midl moet behoorlik gebruikt word. Do algemee staking is ge kinrspeelgoed, dat bi ze of go gelegheid es voor d dag wordt gehaald, maar e eindpunt, dat bi opvoeding het proletariaat steeds in het oog gehoud moet word. En zoo is het ook met d c md. Ons recht daarop is onbetwistbaar; kt maar es aan wetgev vergaring 1793, diq dat recht uitdrukkelik vaststel. Maar voor het predik di opstand moet aan twee voorwaard word voldaan: dat onr het proletariaat e algemee, diepe overtuiging heerscht noodzakelikheid d opstand dat beweging zich reeds tot het leger heeft uitgestrekt. Zonr dat komt er toch niets, Varne die met dat m d opstand kalmweg kan commaner, Hervé die dkt dat e paar regels iv zin krante voldo zin om straatste tot barricad te do word, vergiss zich erlik. T slotte kwam do spreker tot verhouding r socialistische parti tegover anre parti. Hi pleitte daarbi voor volstrekte onafhankelikheid. Zeker, zei hi, ik heb vroeger el uitgemaakt vau het blok, maar die tid zin voorbi. We staau nu voor nieuwe eisch. En daarvoor is min advies: laat ons vri bliv. Het is waar, alle burgerparti zin niet gelik. radical hebb ons dikwils belangrike dist bewez. Maar radicale parti is op het oogblik bezig uitcon te vall. Te Dion hebb zi zich teg het ministerie uitgesprok, maar nauweliks zin zi weer terug in do Kamer of ze wet niet wat ze do moet; ee helft stemt zus anre zoo. Laat ons daarom afwacht met welke led r radicale parti we zull kunn samwerk, ons liever afgezonrd houd in e gevaarlike maar trotscho positie, dan on 3te le tot verdachte combinaties. Laat ons daarom arbeid aan onze eig parti door scherp onze bedoeling te ïormuleercn elk misverstand uit d weg te ruim; is emaal onzo parti machtiger geword, dan regelt zich verhouding tot anre parti zelf. Dit advies, dat Jaurès iange re besloot, werd met stormachtig geuich ontg. En opgevolgd i3het t slotte óók. Dat is zóó in zin werk gegaan. Er war vela moties ingedid door r verschill conferaties, waarin t zi directe, t zi parlemtaire actie werd ep d voorgrond gesteld. Het congres besloot ze in hand te stoll e commissie 34 afgevaardigd r conferaties, dio zoud hebb te praeadviseer. ze commissie kwam. Zondagmorg bie begon to beraadslag over do moties, door twee commissieled ingedid, waarin tweo tegovergestel meoning r reformist extremiston war uitgedrukt. Maar daar kon m het ganseli niet over es word. To bcuoerndo commissie eon subcommissie onr Jaurès, cm te tracht oan ontwerprcsolutio iv elkaar te zett waarin geblek tdz het congres voor d parlemtair arbeid werd uitgesprck.n, zonr dat zi d indruk wekte m moest immers voor do eheid zorg! dat mann r directe actie parti uitgekek werd, of zelfs maar aangekek met e mindor vrilik oog. Om e oorel over waar t slotte gevall beslissing mogelik te mak, geef ik hier do woorlike vertaling vau wat lumamtê zegt over wize waarop die resolutie tot stand kwam: Het waa over dit ernstige punt dat het bat u geheel middag liep; Jaurès, v adlant, Sembat, Lafi "1 viel; kamerad bet Congres kwam in steeds toemd aantal da zaal binn; tceu was het dat e voor e, Ferroul, Darme, Gou nog anr verklaard dat zi, om tot eheid to kom, er afzag strge formules te vrag waardoor kamerad getroff kond word, dat zi verzekering het voorname belang politieke actie als voldo beschouwd teg mogelike dwaling." Het was dus onr d drang vau het late uur, het ongeduld wacht congressist overreding dor Jauressistcn, dat heftigste hervormers, die voeld, dat ze het in ier geval winn zoud daarom aankelik wel geigd war nu hun afkeer Heryéïst es krachtig uit te sprek, einlik toegav zich vereigd met e tekst zóó onschuldig dat kool noch geit gevaar liep. üumanité uicht lui over zo bezegeling, eheid r geünifieerdsocialistische parti. Alsof strooming nog niet ov talrik nog ev tegstridig war to ze nietszegg motie was aangom als op het oogblik dat congressist voor het eerst, vechtlustig wel bie kwam! elllange déclaration" dio dan volgs d eisch Jaurès positie dor geünifieerdsocialistische parti scherp helr" uitezet, begint volgs het "ewone recept met zichzelf tot beste, verstandigste, z. te proclameer, vervolgs e uitezetting te gev yan het collectivistische iaal. Dan vervolgt zi : Daarom erkt socialistische parti hst esst.eele belang vorming ontwikkeling vereiging arbeirs zoowol voor strid als voor collectieve organisatie, die noodzakelike elemt vorm voor sociale omwteling; dn socialistische parti bezigt alle midl actie, regelt het gebruik er naar d weioverdacht wil e krachtig georganiseerd proletariaat. Het proletariaat schridt voorwaarts bevridt zich door zin eig inspanning, door ziu directe, collectieve georganiseer actie op het patronaat op opbare macht, ze directe actie strekt zich uit tot algemee staking, gebruikt ter verdiging vriheid r arbeirs als zi bedreigd wordt, ter verwezliking greote eischon r arbeirs, ter uitvoering eik gezamiik maatregel het georganiseerdo proletariaat om te kom tot onteiging r kapitalist. Zooals alle geëxploiteer klass r geschiedis verklaart het proletariaat het recht te hebbeu in het uiterste geval zin toevlucht te nem tot d gewapd opstand, maar het verwart met uitgestrekte collectieve beweging die slechts kunn ontstaan uit algemee, diepe ontroering het proletariaat, niet sommige schermutseling waarbi arbeirs zich zoo maar op goed geluk op macht d bourgeois"staat werp. Het widt zich met beslistheid standvastigheid aan verovering r politieke macht; het stelt tegover alle burgerparti, tegover hun reactionnalre, onduilike of onvolledige programmas volledige verklaring collectivisme communisme onvermoei inspanning tot bevriding het georganiseer proletariaat, het owt nt als plicht zin strirs er door verkiezlngsactie toe me te werk parlemtaire legislatieve macht vau het socialisme te vermeerr". To dit besluit onr stormachtig geuich met slechts kele onthouding was aangom was plotseling broerlief grzloos. stoute" partigcot, die grootels wegs al te reformistischc neiging tot royeering war voorgedrag, werd all weer in ga aangom, zing ging m onr Bgaalsche verlichting uite. Laat ons nu. es afwacht hoelang het cemt waarme nieuwe scheur toegestopt is vuurvast blikt... per. over het aftred Thonson. Het ontslag d Fransch minister marine Thomson wordt natuurlik in Fransche pers druk besprok. nationalistische conservatieve blad, bevs dio r dissidte radical verklar zich weliswaar ingom met Thomsons aftred, zi verhel echter niet, dat niet eon kel persoon, maar het geheele heersch 6telsel aansprakelik moet word gesteld voor ramp, die Fransche marine in d laatst tid hebb getroff. Enkele blad gev zelfs mcciiing to kn, dat Thomson heeft moet boot voor fout, die zin voorganger Pclletan heeft gomaakt. blad noom allerlei nam evtueele opvolgers, ministerpresidt heeft echter nog ge officieclo aanbieding gedaan. Petit Tcmps meldt, dat heer Picard, afelingschef d Conseil detat, gister tweemal e onrhoud op het Elysco had. UitToukin. E mailbixit uit ndochina, to Marseillc aangekom, brgt onrustbar beriehteta me over d toemd smokkelhanl waps ammunitie op do kust Tonkin Annam. zeeroovors mak gebruik het feit, dat Fransche kustvaartuig thans gedokt word ca do douanesioep moet wak teg contraban. Do Avir dn Tonkin vraagt: waarom regeering eiglik e vloot onrhoudt in Chiueescho water orme somm t koste legt aan stations to Saigon on in Annam, wanneer oorlogsschep toch niet gebruikt word als ze noodig zin? Vorr dringt het blad aan op e krachtige onrdrukking het steeds brutaler optred zeeroovers, die Annamitische soldat vrees hebb wet aan te ag mot do bedreiging, dat hun vrouw kinr vermoord zoudon word, wanneer zi bi gevecht op zeeroovers mocht schiet. Het is geblek, dat bi het ongste gevecht iv het dorp TaohLoi do inlandsche soldat zoo hoog aaulegdcn, dat kogels bovon in pagodou huizon werd gevond. Hot blad zegt dan t slotte : zal :x> bewering hooger hand officieel tegprek. M zal daar echter verkeerd aan do. Het is beter het gevaar onr do oog to clan do one te sluit. Do inlandsche soldat plegon ge verraad, maar zin alle bang voor het lot hun naast, dat is alles. Petit Parisi meldt, dat bi het station Thomioux, op do lin Bourges naar Blois, e ernstig spoorwegongeluk is gebeurd. Nare bizonrhed ontbrek nog, maar m spreekt e zeer groot aantal ernstig gewond. veiligheidsdist heefj waarschinlik het beroem halssnoer mevrouw Woodland dalco >n fr. gevond. Zwitserland. Ce aanstaan verkiezing. Zondag sull algemee verkiezing plaats hebb voor d National Raad. Drie aar geled hebb socialist e gevoelig échec geled : zi hadd in 12 kantons 37 candidat gesteld, wie slechts twee gekoz werd. Thans mak zi zich sterk meer succes te hebb; zi voer d verkiezingsveldtocht met groote ergie samwerking. Het brandpunt r verkiezing vormt het kanton Zürich. socialist zull thans 9 candidat stell. Oostrik. excess tepraag. Het ging in laatste dag in het goud Praag weer lustig toe. Op schanlike wize is het Tsechisch gepeupel teg het Duitsche elemt in die stad te keer gegaan. M moet echter, naar Vossische Zeitung" in het midd brgt, wel in het oog houd, dat m hier niet staat tegover buitsporighed zi r lagere klass bevolking, maar dat onr gepeupel in dit opzicht moet word verstaan ee uit alle kring r Tsechische maatschappi samgestel migte. Zelfs dames schroomd niet e han mee te help bi mishanling Duitsche studt. Het optred r Tsech in d laatst tid wordt r Oostrikschc regeering nu toch wat al te bar, gelik blikt uit e artikel iv het F.remdblatt", waaraan groot gewicht moet word gehecht wegs betrekking dit blad tot regeeringskring. Het coquetteer met Fransche gast, reis d Tsech Klofac naar Belgrado, houding r Tsech tegover annexatie Bosnië Herzegowina, straatexcess te Praag elrs, gev het officieus orgaan het ministerie buitlandsche zak te We aanleiding, om don Tsech ernstig les te lez. Het wordt nu tid, schreef het blad, voor ernstige elemt onr Tsech, om te besliss, of ze zich teg buitlandsche politiek d staat zull verzett al dan niet e beletsel will uitmak voor het bereik r levsdoeleind d staat. Ook zull zi, niefc alle met woord maar door hun dad, moet toon, dat zi niets te mak hebb met aanstichters betooging te Praag. Herhaling zulke buitsporighed zou scherpe maatregelon tegeuweer uitlokk, welke alle Tsech zonr onrscheid pinlik zoud treff. Het is dus in het belang r Tsechische parti om te rechter tid, d. i. in casu onmidllik, zich voor ee verantwoorlike politiek te verklar zich onverantwoorlike buitsporighed te onthoud; want, is do staat emaal begonn met zin maatregel tegweer, dan zal het zelfs met d best wil ter wereld niet mogelik zin eig onrscheid te mak. Portugal. verkiezing. Bi gemeteraadsverkiezing, welke 1 November gehoud word, zull monarchist in Lissabon zich beslist onthoud het stell candidat, zoodat do gemeteraad hoofdstad uitsluit zal word samgesteld uit republikein. ze laatst voer e krachtigßn veldtocht houdon overal meetings. n hun program belov zi allerlei hervorming te zull invoer, wanneer onwil hoogere landsregeering hun goe bedoeling maar niet ontzuwt. talië. Do Trïbwrux heeft e meeling uit We ontg, dat het universiuitscomité plan is e krachtige beweging op touw te zett, tein taliaanscho faculteit te nnsbriick te do verplaats naar Triest. Mon zal tevs gedaan zi te krig, dat studies, in talië gedaan, gelu zull voor het verkrig eea graad. Turl. luit Konstantinopel wordt aan het Bert. Tagebl. gemeld, dat, naar het schint, het aftred het gehcole Turksche ministerie te verwacht is. Maandag is grootvizier gedur e uur bi don Sultan op audiëntie geweest. Voor zoover or bi toestand in Turkie voorspeiling kunn word gedaan mon eige kansbereking kan mak ever tuitvoerlegging vau programs, schint het plan to bestaan het JougTurk6che comité direct aanel te gev in regeering. invloed vau dit comité is te Konstantinopel reeds buitgewoon versterkt, doordat drie keurbatalons uit Saloniki naar Konstantinopel zin overgeplaatst bovdi heeft reactie in laatste dag door allerlei omstandighed veel har invloed verlor. M acht hot echter waarschinlik, dat ook nog eige beproefdo kracht het ou regime in het ni&uwo ministerie zull word opgom als zoodanig noomt m Ferid Saïd pasa. Op aandring d Duitscli.in: bassaui* te Konstantinopel weid redacteur het satirieke blad i in hechtis gom, wegs e artikel dat, volgs d gezant, beleedigd was voor zin souverein. Het bestuur Ottomaanscho persverciging betoogdcechtor, dat do arrestatie in strid was met grondwet autoriteit war het blikbaar daarme es, want do redwerd op vrie voet gesteld. NoordAfrika. Nadat het er e oogblik d schin had, dat Marokkaansche rommelzoo tot rust on or gebracht was, begint, verwarring thans wer opnieuw. Moulay Hafid bevecht blikbaar met succes don oud kroonpretdt, don Roghi, teg wi thans ook Riffstamm zin opgestaan. Waarschinlik echter is do om d Ro. val te brg, dan wel om door d krig in hot land gebracht, g< to mak om in troebel water te vis.eh.. n het Zuid hebb do drie greote machthebbers, kaïds MTougi, Glaoui Si AïssabOmar, e verbond geslot cm zelfstandige Kaïdats te sticht. Zi hebb thans aan don onttroond sultan AbdclAzis aangebod hem uit te roep als Sultan Marakes, om zoodo te tracht aangroei macht Moulay Hafid ecu nieuw hinrpaal in d wég te stell. Zi vreez blikbaar, dat die vorst hun anrs wel es voor hun heerschzuchtige plann te krachtig kon word. Te Mcgador heeft e botsing plaats gehad tussch soldat do Marokkaansche dio do internationale politie. aanleiding hiertoo schint te zin het niet uitbetal aan eerst hun traktemt. oorzaak echter zit veel dieper, het was evoudig e antieuropeesche betooging. Fransche gezant te Tanger heeft dan ook terstond d toestand besprok met El Mebbi El Guebbas, vertegwoordigers Moulay Hafid, om maatregel te nem t ein rgelike gebeurtiss te voorkom in toekomst. Vereig Stat. schitter ontgst Amerikaansche vloot zi r Japanners vindt in Amerikaansche pers meer meer waarering. Japanners lat dan ook niets achterwege om d Amerikan hun vrelievdheid to overtuig. Admiraal Sperry, bevelhebber vloot, is gister door d Mikado in audiëntie ontg. admiraal overhandig d keizer e boodschap presidt Rooseveld, verzekering gev vridschap het Amerikaausche volk voor Japan. keizer antwoord hierop 0.a.: Het is onze vaste wil wsch om vrischapsbetrekking tussch Japan Vereig Stat te mak tot onverbreekbare band goe nabuurschap volkom overestemming. Wo hebb gister gemeld dat boschbrand in Michigan eu Wisconsin in omg schin af nem; thans echter wordt gemeld dat in Adirondackberg brand daarteg weer toem in aantal in kracht. Ondanks alle poging om het vuur te bedwing, breidt zich dit snel uit. aangerichte scha bedraagt reeds millio dollars. Zware rookwolk hang over d staat NewYork havsted langs d Atlantisch Oceaan, het zonnelicht verduisterd, zoodat m goodzaakt is dikwils overdag reeds tot kunstlicht toevlucht te nem. Dat bewist wel dat toestand weinig verbetert. M herinnert zich gerucht omtrt e huwelik d hertog r Abruzz met do Amerikaansche miss Elkins. Het schint thans, dat dit huwelik nu toch tot stand zal kom. koninginmoer talië zou t slotte haar toestemming hebb gegev. Nu zou alle nog heer Elkins zich verzett, omdat ze liever e Amerikaansch schoonzoon zou will hebb bang is, dat zin dochter in Europa door haar vorstelike verwant op d achtergrond zal word gesteld. Maai dat verzet schint Diet te word geteld m doet al, of het huwelik reeds vaststaat. M weet reeds to vertell e kostbare bruidsgift, die koning talië voornems zou zin té gev taliaansche oorlogschep, die naar Amerika zull gaan, om het onge paar op reisnaar Europa te vergezell. China. Het Chineesch Janpanschgrsgeschil. Omtrt het voorgevalle op grs NoordKorea werd aan het Japansche gezantschap te Berlin volg Japansche ofitcieele lezing ontg: Japanners war voornems m het betwiste Tsitaogebied op zeker punt e politiemacht, te stationneer. E wachtgebouw moest word opgericht e Koreaan had d bouw daar op zich gom. B ongeveer bo man sterkechineesche afdëeling kwam to evwel opdag, om d bouw te belett. Japansche gdarmes kwam arbeirs te hulp dieutgevolge had er e botsing plaats tussch Japanners Cbineczeii, waarby laatst e "n verschei gewond verlor, terwil aan Jaoansche zi eerjge Buldat werd gekwetst." Da zaak wordt, uu onrzocht afdoing overgelat aan plaatselike autoriteit. KUNST EN WETENSCHAPPEN. n Arti.. Op ttoonstelling in Arti hebbeu e blad met dierstudies H. r Poll eu ecu vrouvvkop me. M. C. L. r i t z 1 i n, mi het meestgoeg gedaan. k zeg natuurlik niet, (dat dit beste werk expositie zin: er ziu vele die grooter kunstgot gev. Maar die zin Neuhuys, Voerman, Breiteer, Bauer anre bek meesters hier is werk twee weinig bekd, die ons kom verrass veel belov. Van Van rpoll zag wi e paar maal katt, stevig gedaan metgoe stofuitdrukking,verdistelik wevk, maar nog niet heel aantrekkelik. Dit blad met studies, met kopp tigers luipar.rds, met e poema e paar ev aangegev kattekopes is dat wel. Zorgvuldig, vast, maar vooral lin zin ze dier geteskd. Het glad die huid zit er uitstekd in, ook in di zwart kop; het knipper dio oog is zeer goed gekarakteriseerd, maai* het mooist is het lige, glad los in hetvel beweg dat gele poemajit uitgedrukt. Kik die rugiin is die bi alle vastheid neerzett niet uiterst bewegelik? "Wat e rtig bewegd dier is dit! Trouws, dit heele knappe blad heeft iets distinctie vau do dier, dio da teekecaar er op heeft afgebeeld. vrouwkop me. Frit z1 i n is, laat ons maar zegg, eigszins ourwctsch gedaan. Ge linwerk, ge nauwkeurig weergev elk tail in dit ou gezicht, waarin natuurlik mig rimpelte groete pute had kunn word goteerd. stofuitdrukking is ook nog niet heel sterk, er zin geelt, o.a. wang waar nog iets plats is geblev. Maar toch is dit e mooi portret, dat u iets zegt, dat pakt in één woord. Zoowel het oog als mond do het, in bei is lev, het is het oog e dkd, mond e gevoelig msch. E kop di m wel zou will bezitt, ook al wee: m 1;. wie hier mol Behalve ze twee ziu er wel me..* werk, die aargaam aando, vooral om d \ gang waar zi getuig. Zoo is «plaatse voor e huise Bo heldin nog wel niet e teeking cm altid u* goeg op to bliv kik, ze f ook uog wat zwart maar is toch W raam met wat er om he is goed g*l noeg gedaan om daar plezier in te L krabbels Koning ziu aar«vrao b es boerfamilietooneeltes winne aan gevoeligheid lichtweergave; Va Neks stillev, roz in e pote. kleur stofuitdrukking: Polvli e is nog ge Miilet, maar zin werkd"! boer hun omgeving zin met knap geteekd zie maar es d mv"*] NGEZONDEN lededeelngen. (Pris per regel CO Cts.) OJ^OBouslionu^ïöJ gekruid,dalik Uaafrl Waarom Amsterdam.ertrouw üeew Wanneer e gezing kracht blift g* dur d aangehaakl tid, dan is >**] onmogelik er aan te twifel, dat het ge midl bliv baat verschaft. Vandaag 6*l v wi werom e bewis, dat Fosters Rug! pin Nier Pill e permante gonezijw teweegbrg. Meuffrouw B. Oudbroek, won B* huizerstraat 28 to.rotterdam, meldt ons:..b&\ is thans reeds zes ar, dat ik aan niere": geled heb. pin in do ld t zich soms uit over d gehoclrug. met do grootste moeite kon ik me bukk eh opricht. k had dikwils duizeling frii* meriiig voor da oog. urine was tioe". liet e bezinksel na; terwil ik e bran*] rig gevoel had bi afvoering. Al het mogelik* had ik reeds aangewd, doch tot nog ter 6ucoes. To ik zooveel omtrt <1 zing door Fosters Rugpin Nier Pill hooh, nam ik mi voor hier onmidllik g* bruik te mak, ik werd niet teleurgesteld in min verwachting, want na e paar d»j g bemerkte ik reeds e groote verlicktinw nadat ik één doos zorgvuldig volgs gh bruiksaanwizing had ingom, was ik gh nez. Uit erktelikheid zal ik gaarne.*! goe eigschapp zer uitstek pilla] bekd mak, want zi hebb mi min gh zondheid teruggegev. E bericht, dat wi anrhalf aar late ontving luidt: Na het gebruik Foterfl Rugpin Nier lill heb ik ge last mee**] gehad min nierziekte. k b s tids totaal gtz ze gezing is blil vd geweest. k bemerk niets meer d*fl pin, evmin als duizeling. P*l urine is weer normaal ik b weer e ge" zond msch. (w.g.) B. Oudbroek. WENK AAN KUÖPERS. Fosters Rugpi*;] Nier Pill word niet los verkocht, k*;] in dooz, waarop naam het gee*] midl voluit voorkomt. Vraagt uitdrukkelik] Fosteral gi zult goe hebb. Zi zio:! to Amsterdam verkrigbaar bi Heer AJ Tuyll, Paleisstraat 13; M. Cléban & Oii Heiligemveg 42; Pharmacie Frai Galeri Toezding geschiedt franco r* ontgst postwissel a f 1.75 vooof f 10. voor zes dooz. Neemt U iasüliks eon likeurglaase Dr. HoinmeJ* Haematog onmidllik voor d hoof*"" / maaltyd! Ow eetlust wordt flinker, tr*m zuwstelsel versterkt, loomheid verdwint heel spoedig zult gi U Ji~ha)~e" lik prettig gevoel. M verlang, echte uitdrukkelik het echte Dr. Hommel* Haematog, weigere namaak ft rand HOtfel Suisse. Het best gel. Allerfcomf. Partic.appart. m. badk. toilet. Autog»1, Prosp. Mat. priz. Familie Scböri, Eig.Zelf huis Hotel Céfil. Lausanne. OS TREJXtJW Ger.cvs) S A C C O". Beslist Gees Voorbehoedmidl tegp** Tering, Asthina. anre borstaandoingill Honrd Doctor schriv het voor. Brochure fr. op aanvrage. Verkrigbaar D? d Hoofdagt H. SANDEES, Bokin 8, >"J alle Apothekers a/h. Byk. voor Ned; Th» Sacco Cy", Amsterdam. StciiipelfabrlcliGraveerlnriclMnC, ijt HA.nK.üUUKiKRJ.^S Firma hl.ymjl.\. «mstel.traat 33, Amst * A S CD^chr^fmaehine, meest gewild AU LL f in gebr.eubeks& Co.,Adan*" ummkm^n\m\m\ «ih3 Expositie Dameshoed. Heergracïit 338. Toegang vi*u Thermogène "Watt is tegwoordig het populaire geesmiddb bi uitnemdheid: dat komt omdat "e TllKKlMltlG^iS" intids gekome 1 is om allo verour midl, waarva* het gebruik zoo onaangaam vaak pinlik is, te verg bi behanls^ rlieuiia.ische ontstekingsaa doing (vcrkotldhedcilt U.cC* >u, steek in zi.) V»oiS»(ml afgedaan heb»c." zalv, pleisters, smeersels, tinctuur vad?g dium, blaartrekkclo, midl, z. *\,/fl,lletfo«.eï*" is bi die eve* ondoeltreff als onzinlike gees!»1, l, wat electrisch licht bi ou ol» lamp is. Zin uitwerking is zeker z^ opbaart zich door. soms vri hevige Pr*^\i 0 ling, vooral ais m zweet; m kan behanling gedur eig tid stak e zo daarna hervatt. Als wei*r uitblift, besprcnkelc m het vel wat* met azin of eau Cologne..., Bi alle apothekers Gebrul 8 aanwizing in doos. (JMKE]Sr HANDELSBLAD WÖENSDA1 21 ÖCTÖBEB 1908 Avondblad. Twee Blad. 6

7 ALGEMEEN HANDELSBLAD WpiJS.DAfar l OCTOBER 1908 Avondblad. Twee Blad. 7 het huis ; Schütz is in zin Kermis te Midlburg zin Mosplek bi Domburg, al kond zi bei veel sterker, niet banaal, *n Van Wingaerdt gaf e for3che, stevige schets. Rueters Aan tafel "egt mi heel weinig, maar zin kinrkope beeft meer dan zin vroegere portrett, die wel heel zuiver gelik war maar ook wel erg zakelik, iets poëtisch, iets fins om "eus mond, dat het heel aantrekkelik toaakt. n mevr. Adr ia n is werk ontbreekt dat nog: haar lor te Amersfoort, toet huises er bi is knap gedaan, maar te zakelik; het mooie dat in zoon groot tor, in zulke ou huises zit, toorkt m hier zoo weinig. Dan geeft toe. A n si n g h in haar Ou Poort meer : dat is fin tint, in sepia, met e ietse kleur verlevdigd; e muur, met teel weinig oud... levd gemaakt. Ook e kop mevr. BlockSmnlr toag wel ev vermeld: uit leuke vlotte toanier waarop ze kop met d groot hoed op het bruine papier staat, spreekt e gaaf om flink zwierig iets neer te die biv. voor. het teek affiches zeer goed te pas zou kom. Gio. {Slot volgt). " " Opera Operette. Morg (Donrdag) avond is in het RembrandtTheater het eerste optred te verwacht me. Emmy Winckel, evals me. Jeanne Broy leerlinge het Haagsch Conservatorium; ook stuer zi ti mevrouwdyna Beumer te Brussel. Opgevoerd word Cavalleria rusticana Palas. opvoering wordt gedirigeerd door d heer J. Martin S. Heuckeroth. lhcod. Spiering, violist Theod. Spiering, wis komst fiaar ons land wr reeds gemeld hebb, Zal te Amsterdam 26 zer optred o. a. "toet eige hier nog niet bekdo composities : Pantasiestück Hugo Kaun, Ciaco *«Richard Barth KilnstlerEtüd Van Dg zich zelf. heer Spiering zal word begeleid door d heer Karel Jong, pianist. re over nieuwe method in fnechanica r hemellicham, uitgesprok to het aanvaard bet hoogleeraarsambt??u riksuniversiteit te Leid door dr. y. Sitter is bi Gebr. Hoitsema te Groning in druk versch. E vrffgevig kunstminnaar. M schrift ons uit lft: heer M. Gelr te TJccle bi "Brussel, bek kunstminnaar, bezoekt.tids zin verblif te Schevinga» in d afgeloop zomer, ook het geme*wiuseum *e lft het trof hem daar niets te bespeur het wereldvermaar lftsch aarwerk. Hierin vond heer Van Gelr e red om d Gemeteraad lft te verzoek hem t geschke t» will aannem verschill voorwerp t ein ze in het museum te do p[aats. Dat dit geschk voor het museum niet geringe waar is moge uit omschriving blik. E paar blauwe lftsohe schotels met groote ploetnvaas in het midd, omringd met kleur nivakk gekarteld rand. Zeldzaam moei. "*»<*., P. r Stroom, *?.P&ar blauwe lftsche schotels, met pauw vlinr, omringd met vars viooltes ekartéld rand. 34 cm, E paar blauwe lftsche schotels met bloe. mmand, met gel rand, Zeer fine kwaliteit, 34 c.m., H. Brouwer, E zeer zeldzame lftsche schotel, blauw cor op witt grond, 85c.M., A. Reygs, E blauw lftsohe schotel voorstel theeboom, zeer flhe qualitoit, gekartel rand 36 cm., Lsbet Schoonhov, E paar hoogst zeldzame lftsche schotels toet voorstelling Hollandsche Maagd, 3 ell., P. d Briel, E lftsche schotel met voorstelling in bizonre kleur blauw. Zeldzaam, 844 "Mi *>. Van r Does, E lftsche schotel voorstell e lew omringd met figur langs d rand in blauw toet zwart. 34 cm., D. r Does, E zeer fin kwaliteit blauw lfsch pannekoekbord, met bloem in het midd on op ü rand, zeldzaam, 26 c. M. E zeer zeldzaam blauw lfsch pannekoek ercl met bloemmand vogeb. 26 cj. *a Pynaeker, > E fine blauwe waaierschotel met gel rand «> c.m. L. Sanrs E mooie diepblauwe waaiersehotel met gel «nd 36 c. M. G. r Hoeve E zeldzame polychrome, lftsche schotel, voorstell e hert met bloemwag, 30 cm., Jac. Mil E polychrome, lftsche schotel, vaas iv gro, geel blauw, op rand ovale Paneel. 35 cm., J. Knotter E lftsche schotel, in het midd e auw vioolte, omringd met groe blad op witt grond, 34 0.M., zeer zeldzaam, Uarbara ttetteveel 1671 E. iolychrome lftsche 6chotel met bloem,;*! vlinr, geruite rand met stipp in kleur, 01 c.m., zeer zeldzaam, Barbara Rotteveel 1671, Dat gemeteraad lft onr groot. dank aan d gever dit kostbaar geschk zal aanvaard is ontwifelbaar. muziekrecst r 2V\ Arnh. Crt. tuaakt met veel ingomheid gewag het optred d ong violist. Klein op e concert r A. O. V. te Waging. Klein was leerling Elring Sevcik, werkte ook e tidlang bi Flesch. Heerlike opbaring r intieme kunst mog wi z landgoot verwacht", zoo schrift het goem dagblad. Te Nimeg is do violist Theo Baerlago, "Maar aan muziekschool Maal. chappi tof. bi:vorring r Toonkunst aldaar, overled. Hi was oudleerlihg Joseph Cramer, in verschill orkest ö Amerika werkzaam. Be zes doord staatsraad P. Dclaroffte petersburg voor d tid twee aar aan h.e< Mauritshuis in bruikle gegev schil ". zin thans te bezichtig. Ook door freule Slingdonk aan het J&useun. gelegateer familieportrett heb * hun plaats gekreg. E monumt naar behoud. Het U. D. elt me: Öe door Stat Utrecht ingelei Archeologische Commissie heeft opnieuw in Utrecht e monumt d reigd onrgang gered. n het Dom *oor staat graftombe vn bisschop " Egmond, e doorkners zeer kunstwerk, wellicht het fraai 5.. e product r Raissance, dat nog te bewaard is. Het kniel beeld ***» d bisschop ia verdw, maar rik versier boog, die dat beeld overhuif, is nog in d kooromgang aanwezig. Het i 3vervaardigd uit zandste, rik gebeeldhouwd verguld, rust op e voet rood zwart marmer. Doch tid had d luister het kunstwerk do tan. kroonlist was verdw; het daaronr aangebracht gebeeldhouw fries war slechts kele fragmt over, die los op het monumt lag; ook daaronr geplaatste geprofileer list ontbrak reeds stukk. Zóó brokkel bov af het fraaie monumt steeds verr af; het oogblik was to voorzi, dat boog zelf zou invall. Ook rike kleurversiering was nagoeg verdw; slechts hier daar war nog spor aanwezig, hoo ou kleur war geweest, behalve aan achterzi, die (bliks sommige spor) dichtgemetseld wit geschilrd was geword. Thans is het fraaie monumt met vergunning heer kerkvoogd wer hersteld in staat om nog vele ar te verdur. Tolstoi heeft aan Russische blad e brief gezond waarin hi all, vors. tot banneling, die hem gelukwscht me zin feest, dank zegt. gezondheid d griz dichter is weer goed. Hi ridt alle dag uit.. Volgd zomer te Bayreuth : vroeg goeg wordt t gemeld weer voorstelling. En dan weer, evals dit aar: Lohgrin, Ring, Parsifal. ti veraardag d dood Puvis Chanes, 24 October, zal word herdacht door e biekomst, led r Société nationale s beaux arts op het graf d kunstaar e plechtigheid in het Pantheon, waarbi mevr. Segond Weber voor e r schilring d meester e lofdicht Hérold zal zegg. Jules Bois Ciaretie zull eerstdaags bi d minister geroep word om het geschil over La Furie uit te vecht e datum r eerste opvoering vast te stell. Gister was het honrd ar geled dat Karl Theodor Andree, beroem geograaf, te Brunswik werd gebor. Zooals bi vele Duitschers uit zin tid was ook bi hem politiek oorzaak, dat hi niet loopbaan d geleer kon volg, maar met anr dan wetschappelik arbeid in zin levsonrhoud moest voorzi. Andree was in zin eugd te radicaal, als studt behoor hi tot Jaer Burschschaft dweepte hi met Duitschlands eheid, red goeg om hot leeraar hoogleeraarschap voor hem onmogelik te mak. Zoo werd Andree ournalist talrik zin blad, waaraan hi in d loop r ar zin mewerkingverle. Maar naast di ournalistiekeu arbeid vond hi tid voor e wetschappelik arbeid, die hem in binn buitland e eerste rang in geleer wereld verzeker. Hi bouw voort op grondslag door Ritter v. Humboldtgelegd eu groot is zin verdiste voor het zelfstandigmak wetschap r aardrikskun, vroeger slechts e historische hulpwetschap. Zin voornaamste werk is wel Geographie s Welthanls", maar daarnevs vermeldt list zin geschrift tal belangrike studiën, eu vooral ook vertaling bewerking studiën buitlandsche geleerd reizigers op wier arbeid hi aandacht r Duitsche geleerd vestig. Andree was o. a. ook oprichter he bek tidschrift Globus, dat later our leiding zin zoon, d bekd kartogfaaf Richard Andree, werd voortgezet. n d wedstrid voor e gedkteek Peter Boit is door ury bekroond maquette Emilo Vloors, te Antwerp. GEMENGDE BERCHTEN. Quartetwedstrid Het Stelik Muziekkorps Purmerd, directeur do heer B. Kwast, zal Zondag 3 10 Januari 1909 e quartetwedstrid houd voor fanfare harmoniekorps. nlichting geeft heor G. J. Goe. priz zull bestaan uit verguld zilver zilver medailles met diplomas. aangifte sluit 15 November. Het Witte Kruis Te Schag is opgericht het soorrdlstricfc NoordHoll. Vereiging Hét Witte Kruis. afeling Haronearspel, Pett, Warinonhuiz, Zipe, St. Maart, Barsingerhorn, Wiering Anna Paulowna slot er zich bi aan. Tot bestuursled werd gekoz do heer: dr. Oostra, Anna Paulowna, voorzitter; dr. Mulr, Warmhuiz, secretaris; W. Schermerhom, St. Maart, pningmeester. Hoofddoel is door onrlinge bespreking belang Het Witte Kruis in Holl. Noord bevorr. Ook zull voor gezamlike reking eige groot verplegingsartikel word aangeschaft, dio to Schag zull word geplaatst. Brand, Te Odoornerveld is woning me. wed. Busscher afgebrand. Bina alles kwam in vlamm om. ONDERWJS. Acamische exams Amsterdam. Met goed gevolg is afgelegd het aanvullingsexam volgs art. 135 r wet op het H. Ó. door d heer H. W. Smit. Vrie oroefing Amsterdam, 20 October. Geëxamineerd 11 candidat. Geslaagd heer: J. T. Buiting E. T. J. Steeman Utrecht ac dames: A. M. M. Keg Alkmaar, F. J. M. W. Vrier M. C. G. Lust Haarlem M. M. Konday Amsterdam. Rotterdam, 20 October. Ge xamineerd 3 vrouwelike 3 mannelike candidat. Geslaagd dames: E. H. A. Faas, G. J. Gigch H. E. C. Vrolik; heer: S. Hannik M. Haze, all hier. opbare school in het gedrang. lil gister gehoud Raadsvergaring te Putt (Veluwe) werd beslot opbare school in buurtschap Huin vier zes lokal te verhur aan vereiging voor chr. nationaal onrwis. n overgeblev ruimte zal het opbaar onrwis word voortgezet, omdat e zestal ours in die buurtschap dit bliv verlang. Gedur d cursus zin do hoer L. A. Marks, H. A. Baai H. Bakker belast met het gev onrwis in Fransche taal aan. herhalingsschool gevestigd in opbare school Ke. 7 alüs.. Me. F, A..*. urdrn<i onrwizeres in do handwerk *^ aan opbare schooi no. 64 alhier....rt...ou vtpwtyii!. Tot onrwizeres aan school iv het ge sticht Dt Voorziigheid. St.Jozef Mariaschool, Elandstraat 34 alhier, is boemd me E. P. 3. Bosch to Vels. Nam ns ctrale commissie tot behartiging r studiebelang do stuerd aan Technische Hoogeschool is. Zaterdag aan u minister binnlandsche zak ee schriftelike nota overhandigd, waarin verzocht wordt op do Staatsbegrooting voor 1909 alsnog ee som uit te trekk, t ein e aang te kunn mak met verbetering d toestand, waarin bibliotheek r Technische Hoogeschool thans verkeert. KERKNEUWS. E prcdikantsqvacszie n verband met meeling, dat kerkeraad r Ned. Herv. Gemete te Polsbroek beslot heeft ds. H. Snel niet meer als predikant te erkn dit besluit knis to gev aan goomd predikant, aan het classicaal bestuur aan het provinciaal kerkbe.stuur te Utrecht elt Z. N." me, dat ze ds. Snel 1391 tot 1892 predikant was te s Heerhoek, daarna op Curacao, vau BS3 tot 1895 te Stavisse, daarna te St. Maartsdik ; 1896 tot 1899 te Gamer, daarna te Dirksland sinds 1901 te Polsbroek. volg adverttie in e lakhcesch Blad wordt megeeld geeft wellicht eige toelichting. E eerlike bekt!*. k, ourget <le, mevr. SnelAVasch, erk, wil belid, dat ik min echtgoot zin oer heb beroofd, het hem zoodanig lastig heb gemaakt, dat hi goodzaakt was do pastorie te verlat wat mi thans diep bedroeft. k beloof hom, het hem nimmer moer lastig te zull mak, herroep bi z al d laster, <lit>n ik over hem versproid heb. Mevr. SnelWasch". SPORT EN WEDSTRJDEN. Olympische winterspel. Voetbal. Onze Londimscho berichtgever meldt d.d. 20 zer:..hedmiddag spel Engeland Zwed teg eikaar. Aangezi het Fransch Ateam morgeu (Wosdag) niet kan uitkom, wordt dan in ;t geheel niet gespeeld, doch word Donrdagmiddag twee 6euiifiual wedstrieu gespeeld, nl. nemark teg het Fransche Ateam winn parti hedmiddag teg Nerland. z middag war teams als volgt gevormd : Engeland; H. P. Bailcy (Lei Fosse) doelverdiger; W. S. Oorbet, t (Birmingham). H. Smith (Reading), achterlinie; K. hl. G. Hunt (Wolverhampton Wanrers), F. W. Chap m a n (South Notts), R. M. Hiirkes (Luton) middlinio; A. Berry (Oxford), V. J. Woodwa r d (Tottham Hotspur). H. Stap 1e y (Glossop), O. Purnell (Claptou), H. P. Hard m a n (Manchester City) voorlinie; Zwed: O. Bgtsson, doelverdcdiger; B. Mal in, A. S. F astad, achterlinie; S. Olsfion, X. H. Lindman, O. Olsson, middlinie; 8. Almquist, K. Gus t a s son, Sv Ols, K, A. Ans, G. Bergstrom, voorlinie. Scheidsrechter was heer J. T. b bots rbyshire. EngelseTi droeg witte, Zwed lichtblauwe trui. Het spel begon met groote opgewektheid. Engelsch war voornamelik in hun achterlinie ongetwifeld overwegd sterkst; maar do Zwed, slechte aanvallers, toond zich uitnem verdigers. Nagoeg altid wist Engelsch d bal op het Zweedsche veld te houd, hoewel Zwed e paar mal doorbrak" d bal bikans in het net kreg. Na e kwartier spel vermocht Stapley d eerst goal voor zin land te mak spoedig daarop gelukte het W o o d w ar d voor twee maal d bal in het net te werp, kele minut later maakte Berry voor zin parti d rd goal. Was doelverdiger r Zwed niet zoo goed geweest; had hi niet meermal door kranig afwer, es zelfs door gevaarlik vooruit kom het gevaar afgewd, het aantal goals in Engelands voorel zou na e kwartier spel reeds aanmerkelik grooter zin geweest. Ka 25 minut spel werd door C h a p m a voor Engeland vier goal gemaakt, vif minut later door Purnell vif, kort, daarna door Woodward zes. Zwed raakt hoe langer hoe meer ingeslot ; waar zi alle hadd te verdig, hadd zi weinig kans meer " zev goal Purnell volg spoedig op zes. K oogblik sche het daarna dat Zwed e kans kreg; zi wist d hal totuist; voor het Engelsche net, te krig, maar het>l handig liet do Engelsche doelverdiger zich rechtuit op d grond vall weer eige goe kans, die Zwed tot dusverre gehad hadd, beslist af. Spoedig daarna maakt Purnell nog e o f f.s id e. Na e paar minut spel doet Lin.i.»l e prachtig schot naar het doel, doch opnieuw was Bailey op ziu qui vire «n weer het gevaar. To half time werd geblaz was stand dus voor Engeland 7 tég Zwed 0. Na half time sche het alsof Engelsch reeds spoedig hun eerste doelpunt zoud mak was Zweedsche keeper niet zoo goed geweest, het was zeker gebeurd; kort daarop keer hi $>r tidig uitloop het twee dreig doelpunt. Hot was gedur eerste twintig minut zeer spannd spel; herhaallik maakt do Engelsch uitnem schot, maar Zwed verdigd...v kranig als in het eerste geelte d middag vooral hun doelverdiger gaf herhaallik bewiz uitnemd te kunn afwer. Vif minut later kreg Zwed einlik huneerst goal; Smith gleed uit wierp d bal over zin eig voet, waarna G. Bergstro m hem onr geuich r toeschouwers, die in grooter getale dan giopgekom war, in het net wist te werp. Maar slechts eige.ogblikk later werd door Purnell eerste goal na ru.tpoos gemaakt eu zoo stond het nu Bl. Kort daarop weer Zweetlsche doelverdiger wer met buitgewone handigheid e aanval af, maar in t volg oogblik wist Hawk s met e prachtig schot voor Engelsch d negd goal d middag te mak, kort daarop door e ti Stap 1 e y gevolgd. elf goal voor Engeland werd spoedig gemaakt door Hawks. twaalf door Purnell. Daar bleef het bi; Engeland won dus met 12 teg 1. Hollanrs zult Donrdag teg Engelsch e awar kamp hebb. Voetbal. Olympische wed stri d. Tv! Sche corr<«pondt seint: Onze Do Hollandsche voetballers kwam hedmorg to Londca aan. n e interview verklaar Hirschman, dat het voor onze spelers e groote teleurstelling was, to ze vernam dat ze niet teg Hongarie zoud spel. Echter hebb hi trainer Chadwick goehoop, dat Hollandsche team goed spel teg Engeland zal lat zi. ndi consclatiewedstrid wordt gehoud, me onzo spelers daarvoor goe kans to hebb. Wordt er ge consolatiewelstrid gehoud, dan hoopt in elk geval het. Hollandsche elftal toch teg Zwed e wedstrid te spel op Vridag.. Ned. Voetbalbond schonk Chadwick e ilvcr^i irsiüg, uit «reteii..id veer door hem bewez diste> «tvtitit» m n w mt fl»» KO. flfl ksiullhïi. KAPTAAL lili J.4.00Q.00Q. DRECTEURJ.tDrWEULENr. Haerngracht 248.AMSTERDAV!. (26884) Hed ontg Tidgeestlot. Poliss, trekk op 3S!)e Slaattloterf. Coedkoop, voorelig Boli. Alle gevall priz werd onmidllik uitbetaald; bh mi o.a. öo.ooop 28 Jan.. 1. lou.ooo op 13 Oot.. 1., bevs vele kleinere prgses,»/,«lot doorgefourneerd 3., klassikaal 0 1:0 V lot.1.60, 0.30 Polis voor drie loteri 10 a contant, of per maand 1. Uitvoerig prospectus gratis op aanvrage. Hoofdagt B. WOli F Jan., Al.!. W ooiburgwal 135, (31797Ï b d Dam. X.B. Suh/tgettt gevraagd. 2e HANDS Meubel "ftige inboels, MOZKS KNAP & ZOON Ou Hoogstraat 1 Amsterdam. (3031.; H Verzorgt nw huid met lêmta, midl ter voorkoming gezing het beste winterliand «voet. toiletcream by uitnemdheid. n Metal dooses a 12/ 2 ct in alle Apothekdroger eu parfumericnzak. (31768) Voor d hanl b\ grossiers in geesmidl. A ïltpool & ZONEN, ;«AuSTEL 210, n/h Postkantoor. f so EASY W (Glas Pincenez). (31788).T^.SO, RUSSSCH. Er wordt gevraagd les fu Russlsehe taal. Opgave condities. Briev onr No Bureel Hanlsblad. Begrafis Onrneming. D. STRUJS Jr., Prinsgracht 837, over Weteringstraat, TolephoonnuinmerO. B^^Kl^B»«BaWQsBasa By akte d 17 Juli 1908 t overstaan d Cand. Notaris P. W. VAN DER PLOEG, als plaatsverger d onrgeteek verled in verband met ee akte 17 Augustus 1908 t overstaan d onrgeteek verled, bei goedgekeurd by Koninklik Besluit 2 Sept 1908, No. 60 werd opgericht do naamlooze vnootschap gaamd: Naamlooze Vnootschap tot voortzetting vau «ie Klcerinakerü, voorhe V/t (. VAN uitgeoefd onr firma AMOü&tiE.V gevestigd te Amsterdam. akt in haar geheel e uittreksel uit gemeld Koninklik besluit bewilliging werd opgom in Nerlandsche Staatscourant 21 October 1908 no. 47. (37SG) PH. A. VAN OLST, Notaris, Amsterdam. Gevraagd e frissche, ruime SLAAPKAMER roor Heer. Briev onr No, 31790, Bureel Hanlsblad. Per April of eerr droog Onrstuk of le Zolr ** huur gevraagd, ou stad. Br. fr. No. 317Ö5, Bureel Hanlsblad. nnm 08/ ANSZENcs > Makelaars, zull op Maandag 26 October 1908, s avonds na Zes uur, mhet Verkooplokaal Frascati" te Amsterdams overstaan d Notaris L. M. P. G. HOORN, in veiling brg: HelTurngc ouw ÜcHüO>" Erv, met groote Zaal anreruime vertrekk, geheel naar eiich s tias ingericht, met diverse Gymnastiekwerktuigcn, te Amsterdam, aan Maart Janszoon Kosterstraat 18,19 20, (nabi Eoogesluis). Kad. Sectie, No. 7445, groot "5 \A r 2 Bezichtiging ««Ctiar. Donrdag op d Ver* k Pdag y y 4uuri * f" 7 Zeer geschikt voor ruimtebehoev (81684; Bii vo Ci 02C plaatsin3 vegs onvermog.) Ctober 1908 is verklaard in Amsteruam^ ri^i A*^ondissemtsEeehtbank te "taat fainii leeraar. "toïs.do? 16?* H* A* He«lo. mui9k 20. met bomst Ans^rd«.m, Leidsche Plein Wits S S2S? T*n d E.A. Heer Mr. H. A. Heer^^^r. l^sèi3s «f,,t ter"commissaris onrft A. "Wie lielpt ecu stipt ferlk, werkzaam. Jongmseh aiii e hem pass be (rekklag, onverschillig wat Briev onr Nu , aan het Bureel het Algeme Hanlsblad. geeft D. WOLFF, Govert Plinckstraat 221 voor gedrag Ueer Damesklceding Dageliks, aan huis te ontbied. (1451 Koninginneweg 97 te luiur e EERKNt?», bevatt zes groote drie kleine Kamers, met waterdicht cerotvzer Kelr..Direct ts.aanvaard. Bezichtiging dagelyks halftweett, vier uur. (oociat, ",1 i»to HiWassclieri M " Ttpitrcinlgiiig Latstciu & Van Stndt Zaandam. (564) Door plaatsgebrek te koop e in uitmuntd staat, verkeer VUL.CEL voor groote localiteit. Te zi: Kaiverstraat 151. (31767) fn /eer goed staat, geheel ran izer eoobtructle, niet verwarniingstoestel x., te koop. (.1751) Te bevrag bi d Arehite* YV.LANGHOUT Gzu., Weespeiziiï» 62, Amsteidam. Tel. 220 (95). E&HBHfiHl " wbt r m STAMAAKDWERK. Heer CHALES BOSSEVAX, Hoofd, redacteur het Algeme HanUblad, schrift in zin LXXVn Tropisch Brief(Alg. Hanlsbl. 10 Oct. 1,9 rmi komt iets in herinnering uit Plato, met wi ik verled naaar mynk hernieua, in die merkwaardige bibliotheek Wysbegeerte, Groote nkers r Eeuw. Hoe warm kan ik die 12 dln. (Cob Zon Amsterdam) ter lezing aanbevel aan Lcn, die tot het eind hun lev zich zelv opvoed onrwiz." n ze bibliotheek word ou nieuw» wisgeer. buitdi zeer uitgebreid behanld: PLATO. SCHOPENHAUEfi, BCDDHA. HaCKEL, MOHAMMED, MAKX. KANT, P NOZA. f ris ze 12 kloeke el is f S ing. fraai in 12 fraaie band 16,0. Verkrigbaar in d Boekhanl na ontrt po.tk.el bi Uitgevers tüoksx ZONEN, Prinsgracht 410, Amsterdam. (81 1 Gemeubileer Zit Slaapkamer met of zonr psion aangebod. n Texstraat 34, bovhuis. (317 BELGSCHE AJVTX.CETis c»etl. onze Hawlhorn Anlliraciet is MtETER. (31. Wie ze emaal gestookt, beeft, neemt nimmer re. Afin. 30/ , afm. 20/ per H.L. Alleverkoop: N. V. Stck.hanl t/l B. HAGEDGORN & Go. Telefoon v. Diemslraat «. Ltf.l TV3rJsPv *llpl Uicf r " Br ikt st^saxsr M»"""< ^r7tf*jriil"rvlji rm flw M! 9 GÏBiiË^\ï»SCE 4MHRACT (Scholsche) superieure kwaliteit. (31702) Diverse afmeting franco huis Amsterdam, per H.L A. VAK MHUJS. Teufoon Cruquiusweg, Te koop gebod in het Willemsparkkwarlier e groote, uitstekd ingerichte onrhoud VLLA met Tuin, bevatt onr meer Tier groote, ineloop Kamers op elke verdieping. nlichting bi Z. DEEN. & ZOON, Makelaars, Eeguliers^racht No. 57» Amsterdam. Tel. 13*20. (3179G* Moe langer hoe meer LV i, Wint ac overtuiging veld, dat lftsohe Slaolie niet alle &iet "? voor het aanmak salas, maar ook uitstek dist kan bewiz voor het bereid vaa tal spui, die thans nog door vel met boter, boterolie, echte olifolie of namaak hier gereed word gemaakt Om het veelzidig gebruik lftsche Slaolie in het licht te stell, hebb wi in onze kiosk op in fle rfl4 September in het Paleis voor Volksvlit te Amsterdam gehoud tan, fa toonstelling voor het Koffiehuis Restauratiebedrif door e ervar kok onr oog bezoekers onz stand verschill spz, die zich er voor led om daar ook geproefd te kunn «ord, lat gereed mak. bezoekers, vooral dames onr h, hebb als om strid met lftsche Slaolie gereed gemaakte mayonnaise ravigottesaus voor zalm, kreeft, garnal, huzarsla haringsla geroemd; H er was maar één roep over gebakk tong, trecótes, cotelett, kip, etc. Hh UR pïm ^"*3 SftS U Vel onr bezoeksters, die tot nu toe in meing verkeerd, dat ons product alle dit voor het aanmak kropsla, hebb dan ook, door aanschouwelike proefneming overtuigd geschiktheid r lftsche Slaolie voor e zoo veelzidig gebruük, zich voorgom om in het vervolg dit artikel b het bereid allerlei spiz te gebruikeu. Wie proef neemt om lftsohe Slaolie voor het mak saus, mayonnaises, diverse salas, vleesch vischgerecht, pasteites gebakes, etc. etc. te gebruik, cal, met het oog op da Verrassd gunstige resultat ( e zuinigheid in bet gebruik, er hoe langer hoe meer vau nem aan dit product ongetwifeld voorname plaats in keuk toekn. hierbov goem kok. heer D. A. Donk, vóórdat hi op ttoonstelling voor ons werkzaam was chef garmger in het Palace Hotel te Scheving, behaal d S?rix eiexcellce, onrscheiding dia ury heeft toegekd, in d Kookwedstryd op ttoonstelling, waaraan ruim twintig ziner.collegas uit eerste hotels restaurants elnam, met e OLEFABBEK te lft. hocgste r schotel Filet Sole a la Calvé, waar bibehoor vier aus met lftsche Slaolie war aangemaakt,.probeert onze recept in SKaterdagavondnuinmers zer Courant, tt>ii beschikking d E. A. Keer Reo&ter ***** Commissaris in het, failliemt Meuffrouw S. E. SCHUURMAN.*, weduwe C. OET, alhier, is bepaald dat Verificatievergaring zat plaats hebb op Zaterdag 14November 1908, s voormiddags te 11 uur in het Paleis Justitie aan Prinsgra ht alhier dat schuldvorring vóór 1 November 1908 t kantore onrgeteek moet word ingedid. Curator AMSTEBPiM, 20 October 190Ü Keizersgracht go, 7% Mr. J. VAN HEUSDE. Bl7i\ V"*i) gj beschikking d E. A. Heer Rechtercommissaris in het faillissemt., wasch Strykinrichting DE VOLHARDNG" in liquidatie, te Blaricum, is bepaald dat d«verificatievergaring zal plaats hebb.n op Waterdag 26 cember 1908 s voormi.dags te w% uur in het Paleis Justitie aan Prinsgracht alhier dat schuldvorrine vóór 6 cember 1908 t kantore onr, geteek moet word ingedid. Curator Mr, J, VAN ÜECSDK. Am.te.i, 20 October 190^ ^"t l.erssxa.ht No. 79

8 OFFCEELE PRJSCOURANT r Voreing voor d Effecthanl AMSTERDAM 21 OCTOBER Auteurtrecht verzekerd. ZWTSERLANU. pct. V.K. L K, H.K. «. a, 1. lsp.v.ser. AK.0.3J 91 7, Staatsleing. afrika. m. V K T K H K EGYPTE v nr n p P : obl WM. 4 MM NEDERLAND. * ) 97 OHip. N. W /*: 91fe 91^0Hr\4 7;iirn*qi7 i 9" Certificat dito... S 90)/. 90>9i u^j ">t. dito 4tfl%T e im" 5 SS* "= «DRNAME Obliif.S s!ifl, V^;*** BELGK. Obl S few 80" ^ ~ dito >2 i >*»*?»"... """ """" i 30^; BOSNË &HERZEG. t^ v ï^0, k 941A Oblieatiën /e.leser.t BOLGARE do.y.>oo/ ^ Hyp.Staats! Je. do. 5000/ d.tab.n 3.2 obl do.cort.t. 0.10(10.. o; 74R.lleine.g W 4 ri..tabn9o4 v Ml Belvr.G.O.Rec rio.do. 500/ KW DENEMARKEN. rio. rio Pk * Obl. Binnl.lBB do. Oblig. le serie ,y 9óA ri» BulttlWl... 3" / 2e.ser,e.A;! è ffl f TJPTSCHLAND. T^in^lSO» 4 81*»! Rile.Jan./Jnli. 3 83, >?,,"A>\ r A ditoapril/october JSfi^^SSE? 4, * ÏOA StßariLe, < OWiertWn , ^ ri». Brem^. Obl 3 VER. STATEN. d". ri» L a;ia*iarecons<:i«* AHibnrß 190)0.4 99^ OH 5 «**Bft Pruts Obligati ".o.v r* ï R »! 5 :, *.* i «il i;?"^^^:; o**0** B <!" l*qn/ioai «si ; Bel. vrne Gondle. ShTS \m#l SJ z: «20/ \m FRANKRJK lito "«Orlein. n«.rh,. S!l2^2s*J,b*? Z HONGARJE. * 1250/5000dit0... 3, Gondlefinin rl*<.1/93 4 Wk Sinaloaßec.v.aFlb.o. 5 *"*. ; *ai T>«n. Kr. 100/1000 Tamanlipas Oblig /190S 4 2 S/ J, vera Cm* ece.sehlrib: *rr litokr. 200< 4 92# SS3/ Z.A MER K A. ditosooo/10,000.::: 4 ARG.REPTTR.EK. dito *i 1 Leinu 1886/ H»J Bel.vr.Gc.dl. 189S. 3! Buit. Lo. 1896/99. 4 TALË do.do. 500/ ObLLfn.lB9o.. H BRAX.Obip.S9S.. 5 «J.^ Z nschriitin.lbt*2bl 3?»7fcH Fnnriin.Ls.i2o/100 5.C.^4,1C1/8 Cert.Adm.ama.son 3 M.S ««3?»*» = NOORWEGEN d«.* 800/ i ~ "SoSSüS?" 3 ""! *:i^ ::: ii SJ Ez WMTS S^wfc SiSSR»^::: 81^ p,:::: t ** te"***? 5 ^!=: = ;;^03* sb: iz?»skïïö: S"«WH lt o n 77 "*" P*" 19"11 " 87^ r6?* 3 : d«.i^7v0i...r.v *;; Tabakn,. ÓbTi... 4*} 96} Obl *. r^r f SS SMR&J?J:: *^ t &fcitt J... 5 BJ«ditofr.2soo 3«3 ^f [\". 9oJ..teWCert./ ".««Hr,tMinasGewb.a A r,% o^nin, 7f!.LSr^ asssss Ï25?. ï^ót^msóo..i B^..r.«500..iooo 19T/3 5 9.,, m * «gt. «a»l^ 56 Zl "ouarma ** *, felgffi S 1 = : = t^*iï^ 0 f^r^^a 5 gèi! 95 fr. 800/1000 J*9«4 84Ö H^OhltSe. " r.2500/öooo V/ n2. ta,l «A43 1 fr. UOO000 S9S 4 84J?? 31 6k ZZ fr.2soo/am is9b 4 82^ «^rnmi è " 500/ M^ o^^ Obl! 3 45J ts% wa^2 v Jn Prov. Gem. Leing inwhr. m BankAas. f! Certifle. dito 8 U 3 Amsterd. Obl. 00/ *.., K a.dm l ri.ri». SC 31 97,^ 98>/ r.5e5.54 B 98 ri».d».1886a M*>2 ObLMokow JarosL S >^ ri».cl» \ : Oblie, in Good, d» } MM 983/. G.R. 125/ J/ 1M905 3} BS>/: 9S>4 lifol8«4 G R tioo 5 89.",, ri». Nnorrizeckanaal.?. ;, ri».s9s 8 87)/ 87% d».. fr. SOOO ri»./*looo *^1 OW 1906 lr * 92/ ri». /*l2oo >i d».fr. 2500/ ,V 92>^ d»r*6000/1200 vaporod Oombr. ri». Obliatün } W^ O R. 125 OMie 4; 89 Arnhem Obl.oo/ */; (i. R 625 4J v* ri.ri» !l rv.waatsüüóß 4 ri».ri» W,w. ri».ri».lbbl 31 1 G. R. 12., ri».,1» cl».d». * S.. 4 " d». le ser * ] d».ri» P.crceiionZoom 92. 3, d».ri».or.soo B^, P.rerla. Ohiiv ] tk Wc. 18(57/69 *J04 Oelftand. Hoofrhr. O. 3 87^ d*. d» lft. Obli ::, Oy.lBBosecGßl2s 4 *0W vterdmb9b... 3 ; : W] 79^Dordrechtd» }], d». TnmK.Sarat.Tiv. 4 7S! ri".ri».ls9s 3 1 ":».Z..*.\*.5p7m;F «78* Kn«ched» , 4 ;. O. R. « "SA».* , d. KonVorKrïV. 4 TlV.i d«.<lmb9b 3Ji " i d». OrelGT.Rni.«oo 4 78V.! soravcnli. d* ;10.*Vlo.l Rm. 50.V MJtf!»,» ?/1 «K Kon* Chtaxtm d*.d».lbßfl i3l 97*^ Azow L ri»ri».lsb9 M M d». d» r1».ri».189t N d». d». Pm. fi l».ri». 1905/*OG ri». Rm / 1 ri.ct.loort SJ 9> 2 97> d». d». G. R "» ri» d» dmbb9cons.g.r.l2s 4 79; ri».d» dito dto dito «28 4 "9 }, Gronin.s Pr. *e»n. 3} J d».ri».oß 12S0/312S 4 ri».cfmlel9ob le» 4 C2)/i d».«b9*ohope«c*. i». d». 1898/ J!. G. R i 80 cf.dmrer , 3J d» d» G B «^.! 795: r1».dm \ d» SOO 3e aito.bfl Haarlem. Obh ^ Soths. G. R Bf l d.d ;. f d». ri». G. R. 82.** >* 79^/ 80 ri».ri».ls97 3 * ri». d». G. R. 312K.. 4! ri».ri» ; d». 4eut..G.R l d.d» "" *\ ri». d». O. R. «25». 4 82^ FfHvEßrnm Te i. 190} 31, d». d». G. R. 3125:: 4 Kamp ri». 91 3p* G R 125 * 81! Leeuward O ». ri». G. R.fi.s.. 4 "*:. Uid OWi d».».g.r. 1250/ r,imlmrep*v,yl **7 31! d..w5eer^gr.*».5 4 [ 79 ^^.^ ög 4 7^{ Z ri» * G R Sm 4 ad» J/ 102v d».*94««ém.r ;;*;*;:" 1 " ri» d» O R.*>> 4 J OveH.=BlPr.l.e.lB9o 31, 1 ri» d» G R Rotte, ri Obl. 1900/07 4 l^/mv: d»: 1894 Pon^n 4 d. ri. 1W 4 ;lf,v lo.y d» Binnl Leer. 94 ri».ri». 1898/190f!... 3J 91]J971/ StT.* 4 ri».d».1894/ ^1 ; MaViuaXm 4 n 4 r d» d» G R ;* ; «chiedam /08 4 ri»; Mosk..Jar..Arh: 4 <*.1902 S d». Mrk. smni... 4 *7^vi ;i; * d».trans c.frsoo/ TOreditOmX y d» d f ( riito dito ijv * d». Ulne igóï", f.dm } ri». Wed. donr. 3»/, SÏÜ*8; XVr.f ~ ~».Goudl.ft4G.R.l2s 31 ;,< Z d». d». 94 G.8.«25 Si, Z.H0!1.P d«d» 94 n R 3125 Sé d». d». 3e4e 6eser. Sf " d». d» t Znrf.OMi.lBBfi 31 ( d». ri» w0He0.1893,98 3J d..or.rnss.spw. DENEMARKEN. G. R *>< 66 «tari Konhafr O. 4 OOJi "*".* 0.R Ó 9 nrtsch.ann. dito Tran^cauc. Sp. 3 Stad MHnch Obl J"T dito Goodl. 183V. 3, rl. ri. ri» 3, d».d».g.k. 125* rtonoar.te.bndap.4 925/l d». d». a G. R. «25 3 OOPTENll.T.omlvi i d* 2"Dit StariWccncn9Bo1. 4 d». G. R «BJ/ ri».d» » 4 *~ 1r5" «*" s% 3 ;";ï RUSLAND.,! = S d». P« / WPFV "rttliru/^01"* "^ Gotk^r:. 1.V.9..4 l! Gecon». Goudk * V ^" J, ni n (fno m """ Stockholm 188S Obl. t 98?/ Ooi * " ;1.. d.,i9000b1i(r... 4 «9 d. Le? Obl 4 78 J. ER e? f ïsft 8 ~~ CANADA. 0 d«. d». Fr? ZAMFRKA Staatsi. Obl *, Ba^d. Spr. Je O. i 81>, WEDEN. f üviep.vm,. Otd. Staaak # BQA7.T.. d>. d* H "** StBcllonorizónteO. 6 94Xt\ 4».*.189f ParaGd.Obl... t [71^ [ Biink Credietnstell Al g.consietiatiebk. A. i Alg.Cred.BankSehb.4J Ai. Alii.r.Bcl.(.v.z.v.me: rchtg.cnbl.w.pb.4*;loo 100 riamscheßanka. 19(1 191} 2 Amst. Liquid.Kas. A. 111 Rnit.Bankver.s.AU A. r!.bkv.lan b.&nnv. A..Bk.Schldbr. 4J Ci.Werk..Kicoh.O. 103"V OredietVereiging A. 110}2 T)i?c Eff.b. le 2e s. A. 105}$]106}$ DisaMpi. terott. A.! Fin. Mii. v. Z.Afr. A. 25 Geld. CrediétVer. A. 161 i Gem.Crediet Oblie. 4 ü 1 ri». d» *" JU 91}$; 94}$ d: d» i 3 SS! ri». d»» 2J Holl. Belegat. Cy. O [ Holl. Voorsb. Sch.b ncassobank A.llO;/ ndustrie Bank Aand.. : isvereiging... A. 140 L,b.O.Co.sßk.2BS.A. 98 i Maa^Merweb.Schb. 4 ~ Mat. Crcd.Bank. O. 4 Nat. Vcorsehotb. O. 4* 99}/1 99}/ <1". d» 4 Ntrkndsché Bank A.,07! dito Cert. v. Aand 2ll! Ned.B.inkinst.Pandb.4 100}$; 101 Ned.Bankv.ZAfrikaA. 66 Ned.C.&Voirschb.S. 4J, tted.g.ondbr.bnko. 4J N.Grb.Bk.C.N.St.S. :>. 83M 83}/ rl». " Si 6?J5 67}$ N..Adm.k. Hpb.P. 4J l N.Mf.v.k, v.abt.a. loèl/i d. fgest.obl.3.4* tVÏTl d. d. afgest. Obl.. Si 85 Ned.Voorschb.Schbr. 4J 99>«; do.m,wstd.vhageo. 4 N.NedCredkSchldb. 4J N.H. Landb.Cred. A. 110}$ Ontv. & Betaalkas A. 11*.1*. Provincie Bank... A.l riamseheßanka. 144W.Bk. v.b.&h. A. So}s; 79*. TwtscheJßankver. A. 139 h d. d. Adm Cert. i ütr. Voorschb. pbr. 4}! Buitland. Bank f. Hand. & nd.a.! R.Aux.d.l.Bourseßr.A. M%\ 66 >* B.lnt.d,Bru.ABA. 9! Berliner Haud.Ge. A. 167 Bre^lauer Dise.Br.nk A. Duitsche Riksbank A. 145?. : Adm. Amsterd.Cv.A.Ü4A lp*»* Koph. Priv. Bank A.lOTii N.BankofSAfrikaA. UOJÏ"! Oostr.Hong.BankA. 127 l R. B. v. Buitl. H. A. Hypotheekbank. Nerland Koloniën. Ag.Fr.H.B.s.A.E.P. 4 9? Alg.Gron.Schpshypb.s ditotiito AÏL.Hyp.Bk.Pandb. 4»6}s! 97 d».d\gn.rit.)d». SJ 89 i <».tr\f.uitk.ld\. 3 84}$;.Hvp.bnk.Pb. 4 Amst.Hyp.Bank d». 4è dito dito dit S, dito dito dit ,8 :heepsverbßk4} 99}$, Arnh.Hyp.Bk. Pbr. 4J dito dito dit S}s dito dito dio Bat.Hyp.Bank.Pbr dito dito dito... 3*t 86)/i Ctr. Hyp.Bk. Pbr. 4J 98 dito dito dito «V 96)f Dordr.Hyp.Bk. Pbr Eerst.Hybk.rn.oi.l. 4 87J.J Eerst.Ned.Hvp.br.b dschecpsverb.m.pbr.4lloo 100 FrieschGroD.Hy.k fl dito riito BJ»m, 91 Ger.Hyp. Pandbr. 4 Qravh.Hpbk,s.B. A.l dito Hyp. Pbr dito dito riito \\ 98)/ dito dito dit, «! 87*^, Gron.Hypbk.Pandb. 4 86%,! Haarl. Hyp.Bk. Pb. 4 DJifl 99 riito dito dito... 3.V 92 ( Holland Banu... A.llOO}/, ri». Pandbriev Ö)$ Holl.LaPlataHbkAand )$ lito Pandbr 5 JK) 11004/ riito riito 4J 943/, l^ Holl.Geld.Hvp.Pbr. 4 HoU. Hyp.Bank d». 41 ri. cl», d» 4»1# 91*. d». d». met Premie 31 B.) d». d». zonr *» J$ HoU.Scheepsverb.Mhs 101 riito dito Hyp.Bk. v. Nerl nsulhyp.bk.pbr. 44 dito dito (1 to 4 ntcrchvp.b.pdbr. 41 ri». d". Serie A 4 9S Kerm. Hyp.b.Pdbr. 4J d\ d" 4. Map. Hvpbfc Pdbr. 4 r,y, Mtóstrichts. Hy.Bk. 4} loo ri». ri». ri" 4 99 i ri". ri». d«31 93 \ Mi. Hyp. Creri. Pdb. 4 9S ; 98 d». ri». met div... 3* 90 50*>. ri". ri». zonr div. 3t SB*, 89 Nat.Hyp.BankPdb ri». <1». ri» l,. n..1» 3J 96^ 97 d». d». cl»? ; KatScheepoverb.Pbr.4l 98)^ \..A.Hyp.B!:. Cith. 4J 100 Neri.Ain. LanriMi. A. 1 d»..1». Pandbr 4 991/ NT.Hypßk.Ved.Pb. 4 9«i^ ri». cl», d». ri» Xed.Hp.tPanribrb. 4 SA. Hyp. Bnk Pbr. 4 i Ved.SclicepsHU.Pb l Ned. Z.Afr. Hypb. A. 113 lilt ri». ri». Pbr 41 9iV: dito riito serïa C ).: Nwa N. H.B!c. Pb. 41 ri». ri». ri» 4 ; ri.koft.hypb.pnrib. 4 9."i Noord. Hvp. bk.pdb. 4 as»i d». d». ri»! 31 NT.Holl.Grondcr.ri» d». ri. ri» 3J i N"rri.Xerl.Hßk.Pl.ri S.W.anriPncHyp.b. A. 17i*^; ri.pandbr. Serie BF!>s4 i. ri». Bew. v. cleelfr i7o.ü 71. nnd.hyii.ni.uitk.pd ri». ri». A: ri» u Ond. Neri.Hb.Gron. 4 96*^ Oostcrsche Hyp.Pr. A. OiTiirNassauHy.Pb.4l 100.1». <1». d». d». 4" 943r ri». ri». ri». ri» 31 Ovcrii^.HynßnkPb i 9t*>r? fretoi iahyp.mri.pb ! 9i ri». cl» SShi ri». <l». a f Prov.Hyp.Bnk.Pbr. 4} JOO,!». Sr.A. B. Panrtbr. 41.)9 i "1». <i». Seri, A ri».. 4 S.Vr, Kes. Hyp.Bk.v.Nei 41100» l.d» 4 9. Rotterd. Hyp. Pdbr. 4\ 1». ri». ri» S/ilOO. ri». ri». d» 3 Va \ <èb% Rinlanols.Hpb.Pdb. 4 Stand. Hyp. Ei:.Pbr }/ fl». ri». <. "} 971.4, Sted.hyp.sGr.v.Ph. 4} 1002/1.1». <1». cl» 4 971/ J Stichts.Hyp.Bk.Pbr. 4J looi ri». ri» 4 93 u Tilbnrg.Hyp.Bk.Pb. 4 Cftreeht<icheHyp.Pri 41 looty 1». Mei/Nov. d»... ri». d». Ti» 4 ma,1». ri». ri» Vsrl. Hbk.sGrav. 4J # tr». d». d". 4 95!95 Veer.kbnk. Schnvsb. 4; i Hyp. Pb. 4 98V. 98W ri». d». d»... SJ 88 4 np.oanirb. i 98 Zalo.HolLHyp.Pbr. 4,! d». d». o». 4 Mï< d». d». d».. 3J 88k: Buitl»nd, Ct.Hp.Bk.Ong. Spr:.. 4 dito Comm. Oblig. 4 Christ. Hyp. Real 4J 99! Crd.Konc.Me ;co pb Crd.Fonc.S.Amér.pb. 5 1 Frankf.Hyp.bnk.Vb. 4 i Ga.Bod.Crd.Ver.Pb. 4 33}/ Hoiig.Bcri.C.lnst.p. 4 dito in Kron dito 4 91"$i 91?/ ilitf. dito dito 31!! Hong.Hypoth.bk.d». 4 92^. 1 dito Comm. Oblig t nnorst, Spare. Pbd. 4^ 99M * Kon. Zw. Hyp. B. O. 4 98}$. Landb.ofE.yptPdb. 4, Kleingr.b.fl.loo/ }$ d». d». Kr Mitt.Bod.CredA. O. 4 MoskauerAgrarßank 4J 77}$ d.d». CR d». 4J N,P.Loan TtstPd ?/1 985/ Oostr. Bod. Cr. d». 4 96}^! Pest.Erst,Vat.Sp.V.d»4 92>fl PesterUng.CBk.o. 4J104 d.d. les.comm.o. 4 95!/ d». d». 2e serie 4 Pest.Un. be!.vr. "db. 4 1rouss.Boci.Cr.Pdbr. 4 Buss.AVed.Gr.cr. d». 5 "~* StokhHypverzmtpbr4 üng.agr.&rtb. 4 il ndustr. Onrneming Nerland Koloniën. Alg. Suiker Mi. Obl. 5 98}$; Amst. Droogriok Mi. A. rio. rio. Obligati 3i. Amt.Letterg.Tetter. A. 146 AutJurg.Yer.FabrO }$ 9. A. rio. do. Obligati 4 ~** Botk Kunstfl. v;b Hubner&v.S. 4 :r.h.olief.o ^ Ctr.GnanoFabr. O. 41 ConrNVt.b.vMtlkpr. A. Hord. Metaalw.fabr. A. ÏJ.Ned. Coöp.Beetw suikert. chyp.obl. 5! ElectraMi.vElec.St. A. rio. rio. Obligati 4 Fabr. V. uacr*p. e. a. ste le Hyp. O. 5 FeioortlMivSchw.A. riito riio Obl ir G.Valkßi.rA.m.0.4 9<: Gron. Waterl.Mpi. A. lv0 t Haante Kt.bierin. A. HollandiaMelkVoed.A lnrlusrrieelemaatsch A. nt. Guano& Snp.w. A. Kon.Nd.B.Bierbr.O. 4 96}$ Kon.Nvl.Grofsmed. A. Kon. Ned. Hoeri.i: P. A. HO Kou. Tab. «e Sig. v. h r Jr A. Koolz. 4:.unrst. Cyk 8 ~~~ Leeuw. Waterl. Mi. A. Minbk.werk (. v. A. U Nëd. Fabr. v.werkt. k Sp.mat. serie A A. do. do, B f. ; do. Ree. v. Obl WJ/ Ned.Gist*Spiritusf. A. 230 JS3O do. rio. Obligati 4J** 33 do. do. 19nS... t 103>$ 10d}$ Nd.GuitalerehaMii. A.l " Ncri.nri. GasMpt. AJ do. 1901O5 bltg. * 100}/1 tt N.Mri»T.fabr.teW. A. 2}., do Oblig. 44 2ö (Nerl. Voerage Mi. A N.N. Beew.suikerf. A. lü; *~~~ ll.arni. Handv. v/h.,aillv fcz.e M&G. A. lf? Rhcin.Kulil.(Mi) A. 42 do. do. pbllgatiën 41 " ißömmh.koolkzsr.a, ~ do. le Hyp: Oblig Rott. Droogdok Mi. A. ~*~ do. do. lehyp. Obl. 5 Kuttsßierb.Zw.R.A. " " do. do. Obligati 4 95»$ rio.rio.l9oi; lehyp.o. 4 95M Mgl. HoUad A. 1.Schelrie Kon. Mii. A. " dito 1900 Oblig... 4} * Schev.E!ect.Mii.lH.o4.J isimplexmach.fbr.o.^ 5 1 [Stoomsp. Wcv.v/h.S.J. Spanaard loh.ob. 5 Tauriii.Priok. Dr.M. A. 150 Tilburg Waterl.Mi. A. TJtieeitWatcrlMi.o 4 Ve.SpScWevHv.o. 4J Vict.Br.,M.t.E.lH.o.4J *" Waterleid. inncriefl. A. " " d. cl». Obliaatiën 4 " " WaterleidingMii.pr. A. Wester Suikerrarfin. A. 47 d». ri». Obligati }$ WiltonsMach.fbr.& Scheepsw.lehyo.O ( Jsfabr.inNed.nd. A. 62}^ ZincslaCamn. O. 4 Z.Hüll.Beetwf.HvpO r Z.H.Bierb.lehvp.o / Zwavelz. her., Mi. v. A. 107 Buitland. Amalg.CoppirOyC.v.A Töl/i $ :Amer.Car.F.C».C.v.A. 89g 39J$ 40)/ d». d». Cert. v.pref. A. 99 5/1 AmHiT^.\therCvpA 23fr, 23?/ Amer. nd. A. Synd. A. 78v$ : dito Bew. T. eln. B. 19}/l Am. Smelt Sec. Cy, Ct.v. pr. Aanri fo}si 80)^. Amer. Smelt. Ref. Cert. ew. Aand. 87}/ 88^ 82 Amer. Tel.Telg. Cy te,n,coll. Tr. O. 4 S9T/J d.d» Conv. Obl % 91 # BahiaCtr.Suilf.ti O. Bergb.Arb(AktL.f.)C.A. 89}^ 80 V.d.BerghsMarg.d. Cert v. pref. Aand. A. Cemtfabr. te Visé A. «Connect. Railw... Light CMe hyp. O }/i * Cons. Railw. Light Ref r Comp. C. A. 1fr *w D.N. Tel. OeeU. A. ri». d». Oblig , Gcrm.Baiimw.lH.O. 44 Glasfabr. Kolra. v/li. Ziegler*s Sohn A.»80 ri». ri». Obligati 4J, 97)$ Gronaußaumw.Sp.o 4J Hela Light Cy.O KansCityßw.&Light Cy. le Kef. Gd. Obl, 5 " KeystoneTelCyGd.O.s 80 Mari.River PowerCy leh. S. F. Gd. O NewOrlèans Rw. Light Co. C.v.gew. A. 13}/. rl».d». Pref A. 32 ParahybaObl.lehyp. 5 7?}s 79}$ 80 PhoixLumb.Cy.pr. A. 66,5/ d». d». Oblig 5 ScarsßoebuckC.v.pr. A. 91 Cn.Cig.Man.Cy C.v. A. 38^ 33,/ ttn.st.steelcorp.cv. A. 453/ 4,;^ 4^ ;1». d». Cert. v. pref. A. 108?$ dmofio.sinkf.g.o $ Tral Wolga Vez. Tel. Elect. C.v.A " d.d». First.Mort.Pb. 5 " West.ÜnionTel.Cy.O Kol. Ocd. nstel!, Cult. OnrneiD. " Badas Suikerfabriek A. 77}$;,. Panda Cr. & Hand.v, A. tl " BargeMoorm.Liq. A. 118}/U9 U9}s BorneoSumatra... A. 9» il, Cult. Mi. d. Vorst,*. A. 1311/J1315/ 1325/. d». ri». Preferte A. 176}5H176^ 177 ri». d» Winstaanri. / 47.c0, sv, Amsterd, A, "1», d». Oblig ioo;si d», d». d» ri». d. d» }«.:100}$ nt.cred.:hv.rott. A 140 * 140 d. 5e ser. Ree. A. 135 Javasche Bank... A. 200 d. d. (.ertif. A.:201 Jav.BoschExol.Mi. A.ll ri». d». d». Oplig. 5 00)/i. 4 99)$.Suikert. A. 131 d». fl» ri». Oblig }$1 Kali Tello, Cult. Mi. A Kali»*, fl. Cult, 21.. A ö pct. V.U.UK. l.k. Kar. Soew Suifct O. 5 i Koloniale Bank... A.!ü5 105 ft d* */ Maron CnltmMi. A Melattie T.nrib.Mii.A. 21 % Mich.Avnnlrisßistl. A. i Ved.Hanri.Maatsch. A. 172 l;l?:! d.d».cert. A. 178X1174»/ "l.d. rcontre.., STed.rnd.Cult.mr.Oi 3 M..EscomptoMt). A. 12S* *. d». Certif. v. A. 1 NT.l.Hanritrisb./150A. ri». f 1000 d» 189*1 L 39 d.d».obligati... 4 OOJ N.. Tr,ütaank. mi. A. 85 S4,^ ftd».obligat..,. 5 98J/ NgoepitLandbwmi.A. 300 gredocnltuurmi. A N.fiuinca, Hand.mi A. 21 Pagottan Cult. Mi. A. 143 Pamanoek. & Tia*. 4 99f Fang.g.gredoC.M.O )/, PondokGedch C.M. A. Prak.Tangar.Ohl ^ Preang.Ree.LnribMi.A.l T 3; 73./ 74}/ Rongg.Landb.Mt. A St.Lor.Suikerond.A., ftd». Obligati... 5! Sradang!aoct.Suikerf.A. \ Soembcrr.Calt.Mii. A. 108)/ Snrinaamsche riank A. ~~ ~~~ TemoeloesLndbMt. A. 200 d».d». Oblig !% Tomas Cult. le H.O. 4J 93;/ Wat.Popp.Clt.Mü.O. 5 \V.,li.vaKinaolt.M.A. 118 VVonokoyo(Mii.t.E.) A.!! Mi.nlhMaatschappi. lïedcland Koloaiën. A!g.Zinkm.(Fr.H.) A.l Bdisb. Minb.Mi. A. 2 BoekalExplMnbConcA. ila\ *K ±h BwoolMinb.Mi)Prf.A. }H\ Guyana GoudPl.gew.A. 12 ; * d».d» Pref. Aand Sim KetahoMnb. gew. A d.d». pref. Aand 185)/ Kw.Soan.expl.ccMnb.A 7%\ Limb.Stek.Mi.inl HO5 108* Lobsarm Asphalt M!A. \ Mindr.GouriExinl.lsA. 4 i 4 MiillerC».Alg.Minb.o.s D9;V 100W ri. d. POBRee. v d )/e 100)4 Ned.lnd. Expl. Mi A. 83 Ned.nd.Mgnb.M A Neri.Sur.Gout.Mi.Aanri 17 N.W.lnd.Explor.pr.A. N. Coleb. Minb. Mi. A. t\4\ Oo.stBorneoMi.gew.A. Uw ri. ri. pref. Aanrieel 59)< ri». d. Cumul. bewiz 3J/!31 Voeat Expl. Synri. A. 2.H Paiéleh Minbm.Gew.A. 21; s d».pref. Aanel... MJ. S3X * ri». Winsttewiiz.. f 18.! Reriang Lcb.Mb.M. A. 15y a SingkepTinMi... A 63 SoemalataMinb.Mii. A. * ~*~ Suriu.tams.MinbMi A. [**** T.Stek.Mi.inl. A. l^r Totok Minb. Mi. Aanri. 65 Buitland. Great Coliar Aanri 97^ 91}/ 94 d.d».le Hyp. Obl ; KimberleyW. C. v. A. ri». Votine Trust d»... 6> ; Laura VereigingA. 1 Oroyaßrownh.C.v. A./"so. Pittsb. Goal Cy.gew. A. l\%. RockyMouut C0a # Shansi Cert. v. Aand...] 66 BunriayOreekCy.G.o.s 1 t.l vrelgeufiïaraon.dmca.l «9J. PetroleumOnriiem. Kcrland Koloniën. Arnh. Petrol. Mpi. A. 32 Aurora Petr.lHypO Camp.Polanaß.petr.A. DordPctr.1.Mi.gew.A 118 Jll7* io do. r>r. A 137 cl».ri» Oblig ! ; 903d 4i 102^1] Pctrol.Mii.. A. Holl. Rum.Petr.Mi A. 13?/ nt. Rum. Petr.Mt. A. 24^. "nvapetrolcummi. A. 9 ; ri. ri. pr. Aand 38 K.N. Mi.f.E.Pbr, f )/ 290>/ rl». d». f 1000 Aand >:>\ 285* tl», ri» Cert. v. Aand )/ Moeara EnimP..Mi.A. 13^ 138* 139}/ Moesi lir Petr. Mi. A. Ned. Rum. Petr. Mö.A. 4 NieuweNed.Petr.Mi.A. Oklahoma Cy. pr. A. A * Oliebr. inhannover A. < d.d. Oblig 5 Panolan. Maatscb. C. f 215 PerlakPetr.fi Ai: B A. l7«127}$ 128}$ Sum. llemb.petr.m.a. 109*1109* UO/J Tarakan Petr. Moii. A. 18 ZuidPerlak Petr.Mi.pr.!34>$!ll33}$ i84 Buitland. BibiEvbatPet.C.C.v. A. 88* 33/ dito riito Obligati SJ, i Naphtpr.My.Nobclo.s >«>; : Rus;ian Petr. Lig. Fur1 Lim. Cert.v.A. 17* da. do. Cert. pr.a 19JS 197^ dito dito 0b1ig }/ 46* Schib.PetC.LCv.gcwA 7*: d.ri». < ert pref. A. \o%\.rfellthetransp.gew.a 299 Scheepv. Maatscïiappi Xcdcrland Koloniën. Holl.GulfSl.Mi.les.A. d». tl.hyp. Oblig... 4{ Holl. Stoombootmi. A. Hufli.g Vers O. 5 JiivaChinaJap. lc2s.a 75)/. d. Oblig 4 Kon. HoU. LloyJ Aanri. d. d. Oblig ; Kon.Neri.Stmb.Mii. A. 107^ HO Kdh. Paketvaart Mi A. 113/ l.tl. Oblig *102 oiu*>\..maildiesta. 101}101}$ ri.cl». Obligati... 4 "i.ri, 1900 <!» l.d» cl 4 983/. Muller* C»sAlB.Sch A. 99*1 1». cl b1... 4J ioovsi cl», ri» b inivs N.d.Amer.Stv. Mi. A. 121^1121* Sed. Lioyd tl» A. VgdSclieepv.Cnie g. A.!S3* Nievclt, Göadrlaan JcC (NV.) 1c Hvp. Obl MB.v.v"r.&v.O. J Rotterdams. LloydA. 121 ri». ri». Obligati Stmtrawl.Visch.Uru.A..Stv.mi. Amsterriam A. : ;t. Leonora, lehy.o. 5 Stoorav.Mi.Nerl. A. 143 * i». el» Obl * Stmv.rai Oostzee.. A : rl». ri». Obligati., 44 Stv.raii. Triton.. O. 5 Strffv.mi. Zeeland.. A 40 rl». d». proferte.. A. 52}$ ri" el». Obligati k; 76 vewchre & C«. Obl. 5 Vrachtv.Tni.Bothnia A. Buitland. nt. Merc. Mar, Cy.. <?ew. A 7J U 7,. ri. afgest. Pref. A 19}$ 19,. d». Oblig ,$ 63J rrt.nav.cy.leh.gdos 78» ; 7n;, OostlilodStv.raü.o. 4 90)/ TabalcsOnrneming., üverland Koloniën. Anist,BeriageiTab.C». A icomp. A », cl». Certincat 5 1 : Amst.Langk.Co.gew.A. 157 ln/s}^, [..,,». pref. A Mi Amst.Padang Comp. A. 80%"! Rl». d». Opr. Aand ; Amsterd.Semb.CyA.! Amst. S^rd. Tab, C».A..< Ard.bnrgTab.Mi) A. 725.! i ak Mp A Binriey Tabak My.. A. *i }/ Dcli Batavia Mpi.. A. 708}$pll i.d% Cert.., 710 [ [ pct. V.K. UK H.K, Heii Cultuur Mpi.. A. 112}$ Dcli Lk.Tab.Mi.C.v.A. 385 l; Maatschappi.. A. 44) i *0 d». Cert 440 (440 Dcli Padang Mpi.. A. 9:»?/ Hessa Tabak Mi. Aand 97!i 97 97& HolLSum.Tab.Mpi A. 39 J/ ri». d». pref. Aanri 78)/ Krapoh Tab. Mi.Aand }$ f Lgkt. Tab.Mii. A. A. SS?/ 86)$ l. d». B A. BB!. LimaPoeloehTab.Mi.A 24}$ Medan TabakMpi. A. 2733/271 1» Cert. Aanri Nieuwe Asah.Tb.Mi.A. 107;/ 108)/ 110 Padang TabafcMpi.A. 120 ; laya lifabartab.mi.a. i Rimb. Tab. Synd.B.v.D. 52)/ i Rot AihanTab.Mi.A. 58 < Rotterd.li.Mfl. A. 377! tt». Cert. Aand... 3S4VS St.RosaMex.*)C.MiA. 3}s SembahMaatseh. A. 400! ri». ri». Certifloatec ScahTabak Mi.Aand 68 }/ > SerdangTabakM.A. A. 134J/ rl». d»/b A. 54}$] 53}$ Silau Asah,Tab.Mi. A. 1)0)/ SoekowonoLnrlbMi.A. l7s [TS Sogei Bedankar. A.l 62)/i Snmatra Cult. tpi. A Su.atraPlantageMi.A 42}$ 40 Buitland. (Ju angk.pl,c.v.g. A.1114}5,414 Divers. Nerland liolonlsii. A!g.*sGrav.Bw.Mi. 4J AmerieauHotel... A. 125 ; Amst,Goed.verv.N.V.A. Amst. Galeri Mpi. A. Amst.Hv.Wrb.M.O. 4 Eit.Maats.. A. Amst. Stadschouwb. 2 ~~" Blaauwhoedveem. A. 102 ri». Obligati 44100}$ d». d»..t 3 89 Brakke Grond Mi.)A. d». d». Obligati CuracaoHand&lndM.A! ;"» Eig.HulpWink.MiJ, A., " Exp.Mii. v.leeuw A. 1 GraansilosPakh. A : ri. d». Obligati.. 4 Gr.Hot.CooraanslH.o4 ;sgravh..voorb.n.v.a..! ~ Grohoedveem.. A. 83}> Grondb..Gronricr.O. 4.J *""" Hanlsg. Java... A. Hanriv. Reiss & Co. A. """ ~~" HavlaanMi.t.ex.O.44 9S Hellingm.Bouwmrl. A ** HilleeC Bioembh. O. 5 Houthanl N.V.v/h G.Alberts& Co.Aanri. 121 Krasnap. Mi. t.ex. A. U fl. d». Obligati. 4 Laan v. Meerrv. O. 4 J d». d» } 101}/ d». d» a6> " Leidsche Veem... A. 59. d». d» Obl }/ Lin Tevcs A 5 " Linnacuspk. Mi.t.Ex.A. 20 Molnkscl!eHnd.Vn.A. ] Nation.GrondbeitO.4J 10 d». d». d». 4 96}$i Natura Artis Mag.O. 3 SU 1 Ned. BouwMpi. A, f 19» N.M.v.Kunstm.Oest. A. d». d». VVinstAand. ****" Nerl Pauppticum A. 31}$ NcrlanrireiieVeem A. 59 d». d». Obligati.. 44 ~~ d». d». le Hyp. d» Nwe Afr. Hanlsv. A. Nieuwerschie,Bwgr.os OraneNas.Vccrn s.a. A. 90)$i ~~* Paleisvoor Volksvlit A, 7%\ PassageMi. terott. A. Poolsche Koffiehuis. A. { " RottWest NV eho 44 ~ Schev.BouwMi.O. 3 1 Schev.Espl.Mi... A. d». d». O. 4} StekHauri.Mi. Aand 143// Fransv. Hand.Mi. A. i Git v. & Comm.h. O V.Am.F.Korkh.lcs».C4 101 d».d. 2e ser. 1890d». 4 Ver.Ber.Am.Fonris Broes&Gosman Cert Ver. Bez. Hyp. Spoor Westdorp C».O }/Ul>s Ver. Bez. v.aanri. Z. Afr.LandMi.C.v. A. 423/ Vriesseveem Vn. A. ~ ri» lehyp.o ri». d. Obig. 35 Wanlh. Kou.Wilh. A. Wilhelmina Veem.. A. Zeebad Scheving. A. d». d». Oblig. 34 Buitland. Agric.Tnd.tr Egypte 1902 Oblig 4 85 M Ass.MerchantsCy.lepr. 98 ri». Cert. v. 2e pref. A. 92}$ "" BnehTermCvGeoHaOS b»> ; «6?6 C.lnt.riWagLitsgew. A.,. il, Pref. Aand.. ri». ei. Oblig 4 d.d. ri 3A Hong.Locaalsp.w. O. 4 nt. Lanris.l3.v.eln f 3J. Maxw. L. Gr. C. v. A. 8«ri».d».Cert.v.lnc.bris. e m ri». d. Restantbew. 37^/ McxicoSynri.Bew.v.Dln 57^ Pac. Coast Co. C. v. A, ri. tl, le Pref A. ri. cl. 2e Pref A, Peruv. Corp. Cert. v. A. 10fe 110.fr 104 ri. Pref. ri" 41.fr 41.. Kirt Mort.. B. 6 HU, PortArth.Towns.Cy. A. 72 TheSantaFéLfl.Oy. CvA 219)/ 250 T.BegaTUalKr.3ooo. 4.6 d». cl. Kr Obl. 4 97}$ 97)/ ri». fl. Kr. lo.oood". 4 TiansvLnri&Miiu.cvA 44 ri». Certificat pref. 46$ Verk. in We O. 4 * *" Spoorwegleingcn. Nerland Koloniën. AlmeloSalzborg A.,1». tl. Oblig J \ üeli Spoorweg Mi. A. 199)5, d». d». Oblig !02V ri». tl» d» /, Eloctr.Bpw.mf. Obl. 4 88^/ Geld. Ov. Loc. Spw. A. ri». ri». Oblig. SBB. 4 98>i HaarlemZandvoort. A. 37 Holl.ElecSp.mr.O. 4 Holl.l.lzercuSpoorw. A. BS}s 88;$ i».d». Obl. 1900/OB }$: 102 d.d».tl. 1889/ J 9fif 955/ tl». d«. u» % rl». d». d», Fou. Ned. Loc. Spw. A. Mi. t. Expl. v. St.sp. A. 94». d» O }$. d. 1903/1907 d )^102. cl» fl» >» rl». d*. 1890/1898 d» }$ d».d. J9OO 34 97) d». ri. 1905/ «H " ri.d». 1891/ ) W 87^/ Ne.l. Duu.tSpw.Obl Xeri.Ct. Spoorweg A. 28 ri». cl. Obligati }$ ri. <. /"10Ö0 d» d».d».è/250d» B«d». d», 4/1000 d»,;, 86}$ Bw.T.ultg.Soh.anOO 3 39^ Med.liid". Spoorweg. A. 2073$ <!. d», Obltg * )2 lo2.».d.d».:,«"» ri». ri» d» 2è 904/ >Ted.Westf.Sp..Mi.. A.265 N.Br. BoxtelWezel A. 10 d». tl». Oblig 44 NoordFriesch. LcSp.A. \, ditodito afgest 4 Oblig. 1 Z H.l.ctr^p.M..O,4è OJU Butüancl. BK.GE. r>cl. V.K. L.K. H.K. Soorrsp. v, Z.Atr. 4 DUTSCHLAND. AliausKn=cli. Sp. Aanri *. ENGELAND. Gr.X.Piccad. 4»/.Ge. A. 76 ünrrrr.el.e\v.not. 5! ri». ri». a & d». cl». patbewiz 5 ii, 1 d». d». Cd» 5 >i rl». dplbew. v. d»,. 5 45J " HONGARJE. lmgolub. pr, A. 25 TALË. Spws.i:B7/89AEO ( CircvraEtneaC.v.d* 5 ~~~ ri». rnct storting 1903 d». d». afgest. C. v. A. f d». met storting 1903 ; SiciliaaiM, Sp. 92 O. 4 ~~~* Victor Era.Sp.Mii.O ] \V.Siciliaannched». O 5 99}! Zuid tal. d». A/HO f OOSTENRJK. CarlLudwigSp.pr.O. 4 * FranschOostSp.My. A. ri». d». Oblig 3 82J, d». ri». d». 9e Eni. 3 ;i». cl». d. 10e Em. 3 K.Elisab.Sp.GiselaO LembC>ern.JasfySp. A. LocaalSpw.lehypO. 4 9 > POLEN. Waraclian We. A J4 ri.actionsjouiss. f 47.50, ri». Prior. O. G.R ! <l«. d». d». G.R /,! d. d. d». G.R V ri». d». ri». 7e Serie 4 SOJ^ fl. ri. ri». 9e Serie 4 80 ri». d». d». 10e Serie 4 81%l d». ri». d». 11e Serie PORTUGAL, Port.S.M.Beiraßeiïa 3 75V.5 Kon.Tr.Afrik.Spm.o 5 83?^ RUSLAND. KoslWoronßostowO 4 * Lrxl er abr.sp.mi.o 4 80 MoskouKazand.d», 4 80*. Vlosk. Kiew Woron v/h. 1 K.Kw.RMnOO/ *^1 Ba>i J». d». RM *^ ri». d». prior Obl %: <9> d».d».fr.5008e ~ Most.Wind. Uyb. O. 4 79J;.l.d» ^11 79 ri.bel.. 20/ » d». d». 500/ ri». d». fr Ras.Ur.G.v.Aand.A. 4J 86 1». G.R b *^, 1». d». G.R * d».rm.500/ ».RM.500/ * ri». d». fr.500 Ree * 1 Rvbinskßel.vr.pr.O. 4 80)/, \Vladikawk.Gßl2so 4 83 d». G.R. 625 Oblig. 4 88f 85^ 1» G.R.125 O ^ 1» G.R. 6250, 4 86»!». 1895prior.Oblig. 4 84f d» d». d ^1!". S9S d». d» 4 *3> Z.OostSp.pr.o,97 4 *%\ ri». d». d» ,, ri». d». d» i/ si TUP.KJE. Anatolie le serie O. B * d". 2e serie 5 *~ SaionikaKonst.Sp.o 3 * AFRKA. Ermclo Spw. Mi.. A. "~ Keh AssouanSp.O. 3i ~~~ AMERKA. AtchisonTopekaC.v. A. 90^ 901/ 91J/ " ri». d». Cert. v.pref. A. BB>iil ** * ri». d«. Conv.Gd.Obl l>/ * ri». Algem. Hyp *1 d». Adustmt d». 4 93,. * riito conv. Gd. Bds. 4 94ï*5 95)/ " ri.eastern Oklahoma " le hyp. Goud Obi. 4 "T"U BaltimoreAOhioO.v. A " d». Cert. voor 4 pct. " niet cum prefer A. ** Ct.Pac.leßef.H.o " i». Through Sh. Lm ri».d». Mortg. GoudO. 3J 84*^, ** Ches. & Ohio C v. A ^ *[d». le Hyp. Oblig. 5!11lv 4i 1».ri». Alg. Hyp. Obl. 44. * Ch.BurU&Quincy C.y.A. l.fl». per { Chic.ErieleHyp.o.s 109)/ d.gr.westc.v.oeb. 4 1 d». 5 pct. Pref. Stock A. ohic.milw.st.paula. ri». d». (W.D.) Obl. 5 ri». d». Late S.D. d». 5 ChiciN.W.C.v.rew.A. " d». Cert. pref. A. ** d». le Hyp. Cert ». MatUExts. Obl )/ d. Momee d».. 7!0<))/ 1».N.W. Union d» ».Win. St.Pcter d». 7 11$ * 1».(Sink.Funri)Obl Chic.R.slanri C.v. A. Chic. Rock slaid&pac. Rr.Cy.Gri.Obl V». leßef. H.G< % B">>/ Clev.Akrnn Col. C.v. A. 57^, 56i * 1».Gec. Hyp. C. v.o ». Algem. Hyp. Obl. 5 llo3}s CleveU Cm. Chic. St. L. C. v. G. A. 50!. Ool.&SouthSpwC.v.g.A. >2J/ " ** ri». Ct. v. 4»/. lepv. A. 66>, 68 * ri». ri». 4 "/. 2e pr. A. eow, 1».Hef. & Ext.Gd.O. 4 84J/ 844/ " Cubaßailr.Cy.lH.o. 5 95U. iö^i DiU.WacoleH.Obl 5 W\%) Heuver&RioGr. C.v. A. 28%! 28^: 28^ r*, ri». Preferte A. 67% 68,». ü\ Cert. v. Pref. A. 68 6S)i,1», mpr. Gd. Oblig. 5 93\[ i». legec.hyp. G.O. 4} 101%:,. d». le hyp. Obl / 4 s Moines & F. Dbdge e hyp. Obl. 4 87?<l Brie Spwg. Mi. gew. A. 30f ff 30J 31*^ et». d».. le pref. A. 4:;^ 41 il. Cert. v. le pief, A. 43^1 44 il», d». 2e pref. A. 35 il».ri». Cctt, v, 2fipref. A. 35 ri».ri».g.lil*,onris 4 71)1,; 71 l<*l.tltr.pin?.o rl». le hyp. Ext. bris. B rl.gec.jlortg.goudb Grnri.TrunkWcstern Rw.C.leliyp.Gd.O. 4 rl». 2e hyp. ne O. 4 85M Gr. North. C. r.pref, A. 1 llinois Ctral C. v. A. 141)/ ri». Oblig. in Goud fl». i. d». per rl». CairoBridge Obl. 4 ri.lcas. L. St, C.v.A ».p.1951 Lonisv. O. 3J». p lv. Obl. 3J Kans. C. Fort Scott Memp. C.v. 4»/.pr A.. ri». Ref. gourib. 4 73J/i Kans. C. South gew. A. 28 i 28)/ 28;? ri». d*. Certif. A. 27 ri». pref A. 61 ;V 61% Cl> ri». d». Cert. v.pref. A. 61^ 6V. 1». ri. Coll. Tr.Notes 5 95\ t,.."ii. ri». ri». e hvp. Obl 3 72)/[ 72% yexington ast..c.v. O.!l LrraisianaltArl.1eH Louisv.tJoffers. Obl. 4 Louisv.&Nashv. C.v. A. 108)/110 ri». ri». Oblig 6 113,1 1». d.sinkingf.d» * ri». in (?ouri cl» d». d». 2e hyp. Obl. 3 70, Mob. & Montg.Rr.C. le hyp. Goml Obl. 4! Mas.City Ft.Dod.O. 4 77, MeiicanCtr.Notes 5 98 Uex.lnt.PriorL.o. 4J 103),/, 10:*X * Mich. Ct. Sp. C. v. A, Minn.& St.L.crecons. 19 hyp. Goud Obl. 5 \.StP.&SautStM.O 4 ; Miss. K. TexasC.v. A. 30& 31*^ 3! 5 ri». d». C. v. pref. A >/.1». Alg. Hyp.Gd.Obl, 4J S 0 BOV4 ri». <1». le hyp, Obl ri». ri». 2e hyp. Obl. 4 84, PaciHo Cert. t. A, 55 r.r.v.d.d " " % 73}." OhioOblig. 4 80! d.montanactd». G 125*1 ri». d». le hyp. Obl ashChattGccleH 0 5 U 1 pct V *...K. H.K Nat Bailr.C.oEMsiQ Cert. v. preferte A. ; ri». ei». 2 e pref. d. i " ri c". 2. Goudobl. 5 SÏO ü9. rl. PriorLl Hvn.G. Oblig. per * 101)/ dmegee.hypg.osl 4 ÏO;;r. Nat. llw. of Mexico \ pr!o>lißee. v. O ,. NT.Ct.Hnds.C.T.A, : "* i».d.ref.gouri Obl f N.Y.Ontario&West. A. OW *H ri». d». Certif. A. 40$ V.V. Pnsvlv. &! "h!o Prior Li O. H wr >*X ~ rt~ Sart k West. C.v.A. 73^1 ">} " ">", d».c.v.4»,ari.pref.st. *" d. Gec.leHyp.ObL 4 97 ri.leh.piv.g.m.b. 4 91* " d». conv, Goad Obl. 4 87$ * North. Pac. R.C. C.v.A. ^ ri». PriorLi Gourib. 4 OklahomaCUHy.O. 5 ***T] Oreg.Ctilif.leH.ingd. 5 }02* ^ OregonShortli. eo. 5 H/Ï Pcnnsylv.Spwn. "*v.a., ri.conv.gourioblt.. 3) 92» 92% FereMarquetteßailr Vittsb.O.Ch.St.L.o. 4J "3 d.fortwaynec.v.a ReariingComp. C.v.G.A. 180?$ *" ri». ri». 1e preferte A. ri". ri. 2e preferte A. Rio Gran Western Rail w.o.goud Obl. 4 2ft! 73? 1 R.sknd Ct.v.Gew.A.»»% *» >* ri». C. v. preferte A. *6 *">>. S.AntonifXAransPaß R.Cy.leTTyp.Ohlig. 4 84}t* S.Franc.fcN.Pac.7.o. 5 "" StLouisCairo 1H.O. 4 9 f St.L.&SanFr.C. gew.a.?" ri». Certif. le Pref. A. G(> «0 60. d». Certif. 2e Pref. A. 30}$ 30 «ri. Obligati 6 rl. Alg. Hyp. Oblig. 6 ri» Gecons. Hyp ] d».bef. Mort* Goud 4 "tf! nii StLomu.Sothw.gewA "» H d». Oblig 4»J> ^ St.Loui<WiclMtaWest6 st.paul Min. & Man. 6 J d». 2e Hvp. ri»... 6 ;00Ji, d». Goud Oblig """ ri». Oakota Ext. ri».. 6 ri». MontanaExt, O. 4 ~, ri. Pac. Exts.ri.. 4,,,.TTT, i,,a Sonth.Pac.Omp. gew.a. 02)/ 104}$ 103* ri. ri. Cert. d».. l,.(*. ri.ri. Cert. pref. d. UJ i\. ri.ri. Goud Oblig w, South. Pac. of Cal.,., Serie F.F 0b1ig »; d.tere.h.gourl Obl $ ).. Southßlw.Cp.afgGewA. 21,% 2^ *7* ri». cl», afff. Oarfc. v.a. ~ d». d*. afg Piefer. A. 0;i ï. d.d.d». Cert. v. pref. A. dmeh.ecou.tr.bd 5 yt>m\ Texas.t N.Orleans, Sab. div. Oblig... 6 o*}s " Tex. Pac. Rlw. C.v.A. ^ *** An, Cnion Pac. C. v.gew.a. 5«4* 167 Wt.1». cl». Preferte A.»»$ S 7. d». Cert. v. Prefer. A. SH\ d. Goud 0b1ig... 4 loi/l, d.dmonv.gd.obl SU V*)% ütahn.gecleh.o. 5 1»0 Wabash Spw. gew. A. <^t ;i Wabash Ct.v. Pref. A. 27,21 a».ct.i.6»/.tleb.bda.b **»*** J WabPittsbTermGriO.4 10& VV.N.Y. Pn. C.v.A. H>s ",d».ri. Goud 0H... 5 U9}s *J ri.g.mortg.bonris 4 91}$,Wisc.Minn.rac.O CANADA. Atl.&N.W.leH.O. 5 Canada South. C.v. A. J ld. 2e Hyp. Oblig.. 5»8» 4 " Oanadian Pac C.v.A. 170 p 6 :ri le Hvp. Oblig... 5 ri. Alg. Brancb, O. 5. d. Landrant, O 34,s/ Gi.Trunkßlw.C.v.g.A*! 31 21}$ «* ri». tl. Ct. v. Se pref.a.l 51)/, 61% Mauit.S.W.leH.O. 5 UO Por.Grcvfcßr.leH.O " " M.UO.»,«J ". Vera Critz Oblig... 4J 94;$ \RGENTNE. 8.Avres.i cßos.c.v.g.a. BRAZLE.,. ileop. Spw.Mii.C.v. A i ïlïë " Vic.M:*iasSp.leH.O. B 79}$ COSTA RCA.. Spw. Trast Cert, v. A. 30}$ 3C& " [ EC7ADOM. Gnayannil 4: QuitoSnw. Obl.. 6 VENEZUELA. Fransche Mi. Mer.) [ Cum nk. Oblig.. 5 2}/) : Tramw.Maatschappi. Nerland Kolonlin. Arnh. Tramweg Mü. A. ] " Rabat üiomb.st.mi. A. 15 l. d». Oblig 44 " ilat. Elec. Tram Mi. A. 20 d». ri». Oblig 5 94 Betuwsebe St.tr.Mi]. A. ~* BoschHelm.Sttrmi. A. * ri». ri». Oblisr 4 *" llresk^malrig.sttrm. A nerietisv.trmw. Mii. A. T* EersteGron.Trw mi. A. " * EersteNeri.Elec.Trm A. ".1». d». Oblig 44 98}$ * * Gooische Stoomtram A. 90 * * <i». cl». Oblig 4 93 " t FTaagschc Tr.w. Mi. A.!,*" ri. Oblig 4 OOV/101^ Xc üri Stoomtr. Mi. A. S9VS ri». d. Oblig 4 97k Vi " MadoeraStm.tr. Mi. A. s}s * riito preferte... A * riito riito Oblig " " Malang Btm.tr. Mi. A. 57/ *» riito riito Oblig ?$ * MorlokertoSt.tr.Mi. A. 21}$ " tlito preferte.a. 6! " " rlito Oblig 4 S 0 " Ved. Tramwm./"100 A. * rl, do. f 1000 d. * Rl». d». Certif. A. 45>$ " " ri». ri». Certif. B. NTeri. nd. Tram. Mi. A. <"3}4 riito riito Oblig * NT. Holl. Tr. Mi. Obl. 3 Ooster Stoomtram A. *" ri. ri. 2/600 Oblig. 4 99V/ * * Oost,.lava Stoomtr. A. 94)/; * lito.lito Oblig }$ * * Pa.ssoerocanSt.tr.Mi A. \ " lito riito Oblig ~~ ProliolingoSt.tr.Mi. A. riito riito Oblig,.. 44 Rott, Tramweg Mi. A. 158! riito riito Oblig !; " rioto dito 1900 Obl. 3Ï 91 " Samar..Joana St.tr. A. 1501/ 159» lito dito Oblig Scm.Cher.St.tr.Ml. A. <",2}s dito dito Oblig " Seraoedal St.tr. My. A. 161}<! ** riito riito Oblig k : " SoloscheTramMi.O. 97 " Trw.Mi riemeieri" A. "^ * riito dito Oblig ;/!; " Wcstl. Stoomtr. Mn. A. 80), " tl, tl. e hyp. Obl. 4 1 " Zuir Stoomtr, Mi. A. : "* Buitland. Ch.andMillw.Elect.Rß. Comp. le H.G0ud }$ 1 troit ün. Railw, legec.hyp.goud 0.44 ( ManilaSuburbanßlwCy le Hyp.S.F.Gd.ObL 5 \" (Zie voor priieleinsr on& et Beurs Niverheirt".) 1* Hoer» het geld. rwoneatie i% PCt" Beleing <» " Alrius opgemaakt door het Bestuur o 9 Vere, voor d Effecthanl, J. F. VAN ESSEN, Coaai»** * Sxd, t nd. coap* 8 ALGEMEEN HANDELSBLAD WOENSDAG 21 OCTOBER 1908 Avondblad. Twee Blad.

9 AVONDVLAD. r ü!ad. BNNENLAND. AMSTERDAM,Wosdag 21 October. Ned. v. K, te Brussel. Versch is het verslag over het aar 1907 Nerlandsche tvamer ivuophanuel te Brussel. Kamer heelt heel wat werk verricht. Zi verzond aan verschei overhe.dsperson eu particulier 1156 briev verre stukk, verstrekte, op alle mogelik gebied, al ac hanlsinlichtingon, die haar werd gevraagd. uit üe Kamer gevorm bizonre commissie voor verkeersmidl, onr voorzitterschap d hoer Leopold r Kun, hield *ich gestadig onledig met het ontwerp eu doorvoer waclielike verbotering, als daar zyn: spoorwegvorb.nding, o. Brussel Hamburg, via Neaerlandsch grondgebied; b. LuikAmsterdam, e. AmsterdamBrussel Paris. Hare talrike bemoeiing met betrekking tot e verlaagd telephooutarief tussch België Nerlaud, moest, helaas, schipbreuk lid, btcilig hoeft Kamer hier te kamp gehad met weerzin, wege Waalsche ambtar, teg alles wat gemakkeliker verkeer tussch Nerland België kan bevorr. Mogelik zou e poging in douzelfu aard, al zn maar vau Frantxyk uitging, beter lukk. Terecht met Kamer, aat het eon ware schan is, 3 frank te moet betal voor «gesprek tussch Brussel Kotterdam, luist zooveel als tussch Brussel Paris! n treeft twee goe recept op, tot bestriding kwaal, wèl het aanlegg draadlooze telephonie, of het omleid het verkeer over Keul. Of nu België daarbi gebaat saj Jn hoop op ee JelgischNerla.ndcho postume, door Kamer gekoesterd, stuit a op onwil zoowel Nerlandsche als Belgische zi. Bekromp ambtaargeest te do verstaan dat prisverlaging leidt tot vergoed verkeerstooneming, blikt in onze XXe eeuw nog e onmogelikheia.... Belg, ie op hot initiatief r \erl. Kamer Koophanl elnam aau ttoonstelling ambachtwerktuig te Am onrscheiding sterdam, behaald groote d er goe zak. Ook op LaudbouwteutoonstelUng te "Gravace war Belg ruimschoots vertegwoordigd mocht zi zich vertoug in prachtig? uitslag: dit was tevs het ge hetvrmüig gehoud internationale val Pop Zuivelcongres te ".chevemng. Aan aanvraag om ttooustolliug ZuidAfrikaanscbe product over te brg naar Antwerp, kon ge S^S^ ^ gegev daar Üe uitgestal product reed* verkocht war.. i, lr.m r~ Kamer verwacht uitgebrei d^m.ng wege Nerlanrs aan do Wereldttoonstelling in 1910; "* richtte ra tot Ned. ltegeering met het *""««* ditmaal eerste officieele steun met, toewg ging subsidie vau Nerland w«voor 1910 heeft zi ee tt»t* B * missie boemd, bestaan tut hcerui U Hny, Leopold r Kun on hr. J. ao "kf"vestigt aandacht op drukk nieuwe Belgische pattwet op bootschapp "Wfo»^ doet uitschind* *»«* Nerlanrs uit di hoof rum 20,000 guldaar. in Belgische Sehatki.t stort. Naar aanleiding verhoog rechte op tegels wolwar, zal invoer die artikel uit Nerland zeer gestremd "rd Tot vermiding bedrog of oneerlike medinging stelt Kamer voor, uiste inhoudsmaat kruik of.ksch op e. "richtbare wize aau te brong. Door toedo Kamer daaxm gesteund door Z.Ec. d Gezant r >**«"" hebb thans Nerlandsche,hanls reizigers in België zelf recht als anr, wat erkning het douanzege. betreft. Wat fet verslag te lez geeit instelling voor waard met vruchtgebruik *^J^* belast, is het grootste belang. Met kracht komt Kamor op teg vereischte formaliteit tot he behoud Nerlanrschap. Terecht doet. op"«*«dat niemand, buit zin wil, zine.towü^ mag wordafgom, evemmn als ayn eig familiaam. v di zin werd dit aar weel e reque.t ingedid aau Z. Esc.d Ne. Minier Justitie, strekk hiertoe, dat ge formaliteit meer wor v«rei»cht?veerlanrs in d vreem, die m. Nerland in zin kolouiën bezitting ziu gebor die niet door e positieve daad hebb blik gegev hun wsch om op te houd Nerlanrs te zin. ion Het ledtal dor Kamer groei aan do tot 160 terwil het aantal begunstigers 15 tot 56 stoei S. "^ rhts met S3 h kracht midl On gtet "m"*** subsidie. goe uitslag die zn behaalt daukt zi grooteaels aan belangt»* toewiding har seorctam u heer C. Hny, wi w harte gelukwseh met zin zakelik verslag. V»r do eerste maal wordt gebrok «Bet afkeurswaardige gewoont alle adress in het Franseh op te gev. Ditmaal is do straatnaam Nerlands. nieuwe ooot Zecland Omtrt zaak met drie nieuwe maiibootcn voor do maatschappi Zeeland" waar wi gisteravond woiaing maakte elt 2V. üi. het volg meae over d sang dor onrhanling : Door Mii. Zoeland is aan drie Norlandsohe schep.bouwwerv, due voor d bouw Van weinig bereis stror. 11. Wie in t vooraar ÖÜ7 Balkan Exhiitiou in JEariS Uourt bezichtigd heelt, zal zich vermoelik, evals ik zelf, varbeeld hebb zich nu reeds e vri du.like vooi stelling Bosnië ierzetowina te kunn makeu. Maar wanneer m dau in t land zelf reist, waar aile din"eu in hun eigeu atmosfeer zin, waar bevolking in haar schilrachtige nationale dract"ic beweegt, niet alleeu in keurige nieuwe exmcplar, maar vuil verscheurd echt", üau blik zuike temoonst lingtn toch zeer onvoldo surrogat. Wat e groot verschil bivoorbeeld tus sckeu Bosnië lieiegovvma, twee landstrek die m zich eiglik als één scheel dkt. Ge quaesue, eu hewouers verschill ook in belangt ïke mate. Do meerrheid Herzegowiner., t knshaitige beigvolk, wordt niet a.l door t self gevoe.d, waar ook zoi:dr eeuig yoorbciioud dor Bo.niörs toegegev. n Mos.ar bevindt m zich onmidllik in ge. eet oritalsche omgeving. tiiz in ve. vall, maar met bepaald onzti. eit, strat telks onrbrok door aaxtsalordige TuiWhe kerkhov, waar kris *". a+ ALGEMEEN HANDELSBLAD WOENSDAG 21 ()fxoöjf 1908 Avondblad. r Blad. 9 Uuur *JJ«* u". us,»r die drie vaartuig in aanmerking kwamea, ut. My. öcnel te Vlissing, het étab.issemc ieyoord lo Roiterdani, Nerlandsche Scheepsbouw Mi. te Amsterdam, ecu uitnoodiging ger.cht om naar levering die vaartuig me te ding.n. E bestek, inhoud do eisch waaraan oio lever.ng zou moet voldbea, w.s by die Uita.odigiug gevoegd hield o.a. bepaling in dat do vaartuig in d tid vau één aar na gunning aigeieverd moest word. ze laatste bepaling maak.o dat drie voornoem sche^psbouwwerv me: elkauuer in ore. leg trad. mmers, ge harer is bi machte om drie zulke vaartuig in don t d één aar te bouw daarom rees by beu het dkbeeld om zich voor ze levering te verceuigcu in gezamlik overleg ecu viar.uig te ontwerp waar elk hunner binn het aar één z^u kunn bouw. Do drie werv boemd gezamlik e commissie skundig, die zich naar Schotland begav t ein zich door bezichtiging eu p.coftoeh.eu met verschill vaartuig vertrouwd te mak met eisch, waaraan nieuwe postboot moet voldo daarna nog te Lond e bespreking Hadd met profossor Biles, eer. welbek autoriteit op dit gebied. Ah uitvloeisel vau ze studiereis vroeg drie werv e geineachappel.ke audiëntie aan bi do directie My. Zeeland eld op die audiëntie me dat zi onrling tot overestem.ng gekom war dus gezamlik drie vaartuig kondon bouw, geheel volgs één ontwerp, iv alle onrd gelik, beantwoord aan door Mi. Zee.and gestel eisch, met di verstan echter dat drie vaartuig over hun drie werv zoud worcion vereld, tein d gesteldon levertid te kunn aanhoud. Dit voorstel nu werd op die bespreking zeer gunstig ontg. direct.e vau do Mi. Zeeland gaf te Keun, dat zi liever te do zou hebb met. één Engelsche werf, ook al omdat slechts iwee r schep dalik betaald kond word, terwil zi voor ce betaling het r eig tid krediet verlang. Nerlandsche werv verklaard zich toon onmidllik bereid.tot het verle zoodanig krediet, maar kreg het verre verloop het gesprek vau later ontg me.!. eer bterk u indruk dat Mi. Zeeland hun voorstel u et in ernstige overweging wscht te nemeu. Haar commissariss zoud, o. a. bezwaar mak tegeu het verd het werk over drie werv eu er voorkeur aan gev om aaubieding te accepteereu vau één Enge.sche fabriek, die do cirio vaartuig in d tid één aar wil bouw. Dit is stand zak op het oogblik. Hierbi toekcut het blad?.;.*. : Dit relaas tot dusver gevoer onrhanling luidt niot zeer gunstig voor Nerlandsche industrie. Veeleer zou mon nu gaan dk dat tegspraak door directie Mi. Zeeland( 1.1. /.r tdag gegev op het bericht vau Nerlanr, niet veel anrs beduid dan dat dio Maatschappi op dat oogb.ik nog ge beslissing had gom. ntussch kunn wi ons niet voorstell dat t slotte nog ge se! zou getroff Word, wanneer tminste kost wat uit het bovstaan relaas niet blikt ge onoverkomelik in u weg leggeu. Wanneer m toch.erzids erkt dat Nerlaudsoao werv, wat qualiteit het gelever betreft, zeer good met hot buitland kunn mediog anrzids let op do moeite on inspanning welke onzo scheepsbouwers zich getroost hebb om aan bizonre eisoh voorwaard ze bestelling te kuaneu voldoeu, dan zou het t slotte toch al zeer onmoe zyn wanneer Nerlandsche niverheid hier voor vreem " vlag zou moei Wikunn het vooralsnog niet gcloov, tzi Zooiand hier door zeer drin,do om3taudighodou verplicht is om eig industrie voorb. te gaan, wat nog zou moet blik. Tot zoo lang bliv wi goed moed houd, < drio Medorlandselie werv, het nog zull winn. DE PERS. rechts, naar links, naar vor, naar achter oveihelld als n troep stomdronk kerels. Overal piek fine minarets omhoog. Mostar heeft niet minr dan ö*2 moskeeën. Van verschill soort kerkgebouw die ik k (in n Boeddhistische^ tempel was ik nimmer) heeft Moskee voor mi beslist meeste stemming. rike maar nooit overdrukke kleur getuig lief, waarmee Mohammedaan het huis, waar hi zn godsdistoefing houdt, heeft opgetrokk. totale afwezigheid alles wat althans voor d Protestant ook d scboonst Katholiek Dom ontsiert, omdat t nimmer op zelf kunsthoogte staat als t bouw beeldhouw schilrwerk, toch sterk aandacht trekt, doeh in Moskee n weldadige rust heersch t ontbrek bank of stoel draagt niet minr daartoe bi. Mooie, ou üostersche tapit btdskk d vloer, t eige wat d 1 ek opvalt is. nis in d.n muur naar t West, rechts daar preekstoel" in d vorm e trap, claai tegover e vii «root balkon, waarop lidsgodsdistoefeinng geesrelike, die d voorganger helpt heeft plaats gom. Alle vall. althans in al moskeeën, die ik hier za ~ lamp vat it d to, ;;* *!:&* minr morne langwerpige bangkio., t soort zooals m vooral iv Duitschland veel aantreft, a Avonds woon ik in liooldok.e eea bidstond Uii. nadat mn Rtrée het ongstekamerlid. Sn eek Omm. Standaard" geeft e nabetrachtiug op verkiezing in öneek Omm. Daarin schrift het antirev. orgaan onr meer: Hadd liberaie leirs vooruit worzydsclto posiüo helr doorzi, dau soud ze in Ummeu precies g.claan hebbon wat zo t leste iv Snee don, voor het korte tidsbestek tot Mei 19C zetels ook in dat district gelat hebban aan party, die ze had. Matuunik voer m in Sueek on Omm niet op eig avontuur. Over u Haag ona er tussch bei district verband niet ton onrechte is gegist, dat het zich onthoud fcueek er op muntte, om in Omfi verwarring our do tegparti te sticht. Ds bereking zou dan geweest zin: Lat we Sute prisgev. Dan komt, nog eer m in Omm stoium gaat, daar t, bericht, dat dr. Kuyper reeds gekoz is. dat het dus natuurlik dwaasheid zou zin, hem nog to kiez. Dat hy het stellig Sneek aannam. En dat dit voor Omm du uit zou loop op e twee verkiezing met nieuwe drukt,» nieuwe t<> i t ie is i t aithaot, dat daags vóór stemming in Omm, in di.1 btwoord Ultgicg. lets waarop onzerzids zelf sprek verklaring volgoe, dat onze candidaat, werd hi in beida districter gekoz, indi hi naar do Kamer ging gaan zou voor Omea". tid is voorby, lat m niet zulke onuoozee kunstes kiezers omzet. Vooral op het platteland is m daarvoor onzerzids voel te politiek ontwikkeld. Maar in eik geval, indi mon zich dit kunste e fortuinte beoof, had m het niet te Omm, maar te Sneek moet totp Daar was met i UOS e liberaal aceoord dkba Tocli hebb lil. lldo1 Haag die blikbaar n;et vooruit want bun inlichtingdist ug nlo, l* Hun werd o, dat,» Omm o RoonchlatüOiiek voor e eicel prutteld, lat cie Ührist.Hist. k ; eiging zich voor d had verklaard. Bei bericht nam ze knelik voer gce munt aan. Op 0.. onuiste gegevs g.ngon ze af. Daardoor kreg ze cci geheel valsch beeld d toetand. Lv zoo bieliep ze e gevoelig cc... ta dit nii rd. Op zichzelf ligt er ge échec in, tegparti poogt e r..rer, hierin ni Omm werd het er op gezet, < te winn, dan wel om aan e r voormann Rechtsche Coalitie e ge nieuws rievigheid overhand behaald ha op n gevoel ge, on. naar e distoö.ing te gaan kikan". Al stond we doodstil teg d muur, natuurlik buit kleea, "waarop ge ongeloovige voet zett mg,.oh kon ik e zekere schaamte niet overwinn dat ik er was, al trok natuurlik niemand er zich iets aan, En ik kan niet ontkn dat. ik beslist eerbied heb voor e geloofsovertuiging, waar m zooveel voor over heeft. Die ve.rbazd vermoeid? gymnnstische oefing, die daar word volbracht, zin nog wat anrs dan beb&bige" wize, waarop e protestant in t hoeke yau n kerkbank, als het kan op n makke)nk kuss, kalm zit te bister naar wat predikant verkondigt, om dan naar hnisgaan evtueel nogcritiek te oef over t min of meer op dreef geweest zin d voorganger. En volle maand vast r Muzelmann zonsopgang tot zonsonrgang, in warme klimaat, zonr één druppel drink, i 3nog wat anrs dan t nakom zn gndsdi.tpliekt door d katholiek, die Vridags e. smakelik vischdiner eet zich vleesch or,tzegt". Het spreekt zelf, dat in t Uohammedanisme, zoo goed als overal elrs, arme t zwaarst godsdistplicht voelt. t oferdag slap, «^hevoor. rik gaan reebte, moge hier do hur wat kunn bekort, in } algeme u oet h, ler wille t uwe.k.cii brood natuurlik, vooliga nerlaag te bezorg. En uist dit nu legdo ze siechi ie zoo onuoozellik dum aan. Q victorie vc;.gevalle uitliep..eikuneiig s dit te verklar nit d ndruk o. c&ndid op heu maakte. Van Alph, dir, wist ze, had als Over.<ar vrid cnr alle.parli. Daaraan, zoo waar ankte hi zin langdurig succes. iji vacature had m uu vp. niea onzerzds opnieuw met e districtman zou zyn uitgekom, eu dot daarbi keue zou zin gevall op e. man. En ware dit geschied, dan hadd ze allicht alle oppositie afgezi. Maar Kuyper... E man heel uit Hol land.. gespikkeldste onr politieke Hun cauchemar Dat vas al te brutaal. Dat werkte als e ron lap op d stier. Op es stond heel het liberale Omm overeind, om althans YV 10 Moharumedaneu hier bi hun dist biwoon was getroff door d zeldzaam schoon lichaamsbouw, groote lige gestalt het Zuidslavische ras. En eigaardig is, hoe datzelf ras, daar waar het ortho loxekerk trouw bleef, cii dus in onrdrukking geleefd heeft gedur Turksche overheerscbing 14.3 : tot 1878, vaak sterk is gegereerd. Aan godsdistoefing werd, in achterst geler, ook elgomdoor e paar o g Turkes, diog a ;g niet allemaal., hoogte blek voorgeschrev beweging. Af toe trok, e eigwis kerelte d anr aan zn buise om hem tot or te roep op i t goe momt op zn neus te do vall. Maar o wee, to e kameraa ter linker i z. hem plotseling e half afgeklov < granaatappel voorhield! To was t met d iver gedaan, hot broekeümannete gin«; fer zonr verr vorm proces bi d goot met zn lieele hart.snoep. kin binnkomt uicht heel het iiuis^ M haalt het met t lache zoete woors in; liet schittr zin oog z. Tot straf werd hi later door e opge schot ong n aar of 20 op zn kant. gegooid glimlachd met d voet he wter gerold als n citro, die nog wat hard is door n Hollandsche huismoer wordt lk.n valt, dat hoeisel aflegt eer hi bakled betreedt das in" Moskee blootsvoets of opkousvoet zich beweegt, En Diaad vau hun te wd. uist daardoor liep ze er in. Van rechts daarteg bleef m tot het eind toe volkom nuchter. M zag dat spektakel aan eu vam er zin maatregel naar. antitr ur war prachtig georganiseerd, teld hun kiezers uit tot op het laatste manneke. loomsch.katholiekeu wreekt zich ep het loos gerucht, dat m omtrt hun houding liad rondgespreid. En do christelikhistorisek. op wie m brutaalweg speculeer ais mann zonr beginsel, zett het er uu ditmaal op, om dit onverdid geleuter es voor goed d kop in te drukk Lohman zelf kwam over, zei d heer waar het op stond. En zoo verspeeld kbcralon al hun voorel. Ze hadd d heston candidaat gom, dio beschikbaar was. Meester, familie is iv Overisel thuis. Hi zelf was op do provinciale griffie te Zwolle ge zoodat afstraffing nogal niet pinlik was trouws zonr n kik werd onrgaan. Op onze rondwanling door Jlostar werd we natuurlik als vreemling herkd hechtte zich e eugdige Turk aan onze hiel, die niet weg te krig was, zo.dat we ons t slotte in zn gezelschap schikt ons vermaak e met zn ophelring die hi in n paai onsamhang Duitsche woord t beste gaf. Totdat we op n punt kwam waar beroem «ste n brug" zichtbaar is hi in es met d volmaakt thousiast acct losschoot in: Schav Sic, memo Lic schav Sic diese wunrschöne Brücke". Als u volleer papagaai herhaalhi zeker iirg wel driemaal met groote zelfvoldoing ci3n pracl.ti zin. Werkelik onbeschrifelik mooi was t uitzicht op oevers.lar, óp die brug te giet valt, aan e poging tot weergave dat echt Oostersche beeld zal ik mi ook niet wag. We hebb er héél lang gestaan. To viel t fort het schot dat d zonsonrgang aantreeft ev later begon alle minaets oproep tot t gebed werd es ontstok. Want t is thans uist Èamadan (óf zooals m hier zegtramazan). dohammedaansche vasttid. Ei;. die vaste.: i terug, daar M n, e t zooals wi bi ar 835 dag. Xv ik dit schrif maan geheel vel is, is r.. Hi had to neg e onbevlekt naam. Het stond ouduiinister tegover oudminister. Het stond als incarnatie bezadigdheid tegover incarnatie t heete bloed. Maar.mmers, ze moest winn. En toch, al dat voorel verspild ze door hun dol.e strategie. En het tind wat lypcr uist zelf duiï 11 meer kreeg, waarmee districtman, algeme geliefd. Van Alpb, steeds ha< l. Niemand onzerzids had op zoo prachtigeu triomf durv rek. Hun échec «a volkom. Als voorspel w::1 egparti zit nog vast in haar kluw Lik fanatisme blift bi haar aan doleantie is nu. ah to, Laar lievelingswap. anti. Ök [n al wat hervormd is, i. Go pol afvur kerkelike rekt Maar 1009 is i meer. kiezer., zin v iaor geword. Ze hebb nu gezi l met kerkelik vuur op uitloopt. Zo lat zich niet meer bang mak houd nu tuk. Do t or gebrok sprong op es weer in volle levskracht achter schem. En wat vooral opmerkelik is: Zelts gematidheid blikt haar aantrekkelikheid " n verlor. Het bleek nu zonncar, dat m o ::keld ceudlciaat e.r e: goed. a nog beter komt, i met e leuk heer in egale vale as. r 1300 geeft dit. moed! Het ontslag r drie gemetea mbtar. lqn nummer., ; Het Prinshof", dat geheel gewid is aaa het ontslag door B. W. gegev aan drie red<" teur Buriks, Guld Smit, schrift reaac:ie naar aan.eidiug het besh. B. W. het volg: Op staand voet dus uit d dist weggeaagd, zonr opzeggingstermin, alle zou nog ecu douceur word gegev gel: n maand salaris. Begripelik is het, dat wi ons iv hooge mate onrechtvaardig behanld acht, dat wi voeld, dat ons onrecht was aangedaan; immers war wi niet vri, in onz vri tid te do te *lateu wat vi wild, behalve dan datge, wat ons uitdrukkelik verbod was, het werk voor particulier zonr toestemming B. Eu \V.: was er in Neriand ge vriheid drukpers, hadd wi niet het recht tot vrie meingsuitingr Waar at in onze Verording of nstructie of waar anrs, dat B. W. controle hebb uit te oef op org\n, die wy iv tid redigeer? Was het niet n Do Tid" vo noodig g is dan eer*, es behoorlik te waarschuw? Het tuke uit, ; Hot Volk", ook door ons meld dat actie teg itslag r drie gemeteambtar wel uit zal moe. zin niet e paar protostvergari opmerking in p:. fl droeve conclusie het orgaan sar bow.<os; om B. Eu W. te terroriseer*... E stormpe dus in e glas terl Daar.. drie slachtoffers, welke ; nns weer te boekea heeft, t slotte op reking kom d opr, 1 1 vulutionair gee* door het sociaalmocratisch hoofdbiad g aan dag in amb.areu onrrwrskring wordt aangekweekt. het h.n wel hard vall datzelf oi thans te hxir verklar:.. das^ zal het dan wel uit moet zin". Trouw tot in d dood! is anrs, d zin anarchist consequter: KUNST EN WETENSCHAPPEN. JJindovoudhedcn op d Ogaran. n het Semarangsche blad Locomotief leeit m Lei, volg: E onzer stadgcot, die zich interesseort voor Hindoeouuhed heeft eeuige tid geled e tocht gemaakt op d Ogaran, t ein 11a te &aan ot door vroegere bezoekrs aangetroii restee nog aauwe. zig war, zoo mog.lyk, eige nog niet gephotographeer beeiti ruuies te e~ ". uaarbi heelt hy eige ontkking gedaan, aic wellicht ook onze lezers intereeeron waar wr dus e kort verslag hier lat volg. liy ttessa Sidomoekti, bov Ambarawa op ti.leugaran geleg, bevindt Z:ch, uist op grs ze uessa ssa Tobiong, e badplaats uit u Hinc. waarbi vermoelik e tempel heeft gestaan, driar tcinposteeu kele beeld nu nog aanwezig zin. Doze badplaats bestaat uit eea groot vi( ;.ak, e soort zwembasia met zeer ueiuer water gevuld waarin honrd viasch rondzweuim, door helrheid bet water duilik in al hunne beweging to volg. n dit zwembassin hggon, ver, tweo groote sieon belu, ligg dierea voors Lell, die tot nu toe door alle skundige leekbezoekers zin aangezi voor nandis d. w. z. ligg stiereu, e beeldvorm, die zeer veel voorkomt,iaar stier het rdier Ciwa was. Blikbaar heeft echter nooit iemand moeue gom e zer beeld uit het water te licht of zelfs maar es nar te uw, ofsehoou daartix, door grootte r beeld, wel aanleiding bestond. Bovbedoel bezoeke nu, dio ee photographische opname e r beeld wil mak, was hiertoe echter wel verplicht to bleek dat beest, die altid voor stier war aangezi hetge waarschinlik aau. ; i. vasttid uist voorbi. To we in d valld avond hotelwaarts keerd, ontmoett we e paar maal e gestalte om kleine kinr mee naar bed te ag. Zoo ingriezelig was dat voortschuifeieu lets, waaraan elke mschelike vorm ontbrak, dat m zich d Boeman uit kinrar niet erger kan voorstell. Zelfs voor n volwasse. zelfs als t lets e kind naast zich hai dat zich ergs aan t zwarte vast hield, hleef t nog om te droom. Ge wonr dat het reisboek vertel, dat hier zed gewoont r Mohammedan zich zuiverr eu strger hebb kunn handhav, dan in het door zooveel vreemd bewoon Turkie. Het lets is e Turksche vrouw het meikever! Oostrikers t volkom onu; habb dat ze draagt zwaarste versluiering onkbaarmak dracut die m zich kau voorstell. liep t. hoofd e n weinig opgeslag, ver o oofd uitstekd muziekboek is aa t, met zwart t ver:, waar d t*e zwarte oir.:, afhangt. Onweerstaanbaar bracht t me e^n spel uit uin eerste schoolar in herinnering, stids zeer geliefd op kinrpartites, waarvoor ik zoo was: Engelsche popgeheet. Misschi speelt ineu t nu Zonrling d in die Oostersche om» eeving talrike officier met hun daiaei;

10 mige draagt e keurig wit uniform, wel e bewis welk e tropische hitte er "s zomers in Herzegowina heers kan. Het koelt er bovdi s nachts absoluut niets af, daarbi komt nog ontzett plaag r Papadatsch, e onzichtbaar klein muge, waarteg ge mnskieténgaas helpt die h,die ze tot slachtofferkiez ze zin lang niet iere gedid er do uitzi alsof ze n roodvonkaanval hadd doorstaan. n volgd ochtd blaast luid scherp Borin, e Noordwind minr koud gevaarlik dan zn wilre broer Bora, die s winters ook hier migmaal strat onveilig maakt, zoodat m zich aan huiz moet vasthoud, wil m niet word opgom neergesmakt. warmte is nu minr hiurlik, e groot voorel, want trein Mos tar tot aan t station, het hoogste punt lin, luyo M. bov d zeespiegel, doorsnidt het schoonste geelte t l a. u! 6 stofweet te trotseer. zou ook d tocht per fiets kunn mak, over d eert 78 aangelegd breed goed onrtond verkeersweg, m9t af toe hechte borstwering, die aa anre zi d stroom door het Nartadal loopt, evwidig aan spoorbaan. Narta heeft thans maar weinig "water, hier daar likt zi e beeke niet meer dan e meter breed waar bom duilik zichtbaar is. Maar <. terrasvormige, hoog uitgevret oeverrand bewiz Jioe hoog in t vooraar het water hier kan stig. Nu klauter daar vroolik troep geit schap rond, eerste brutaal öp achterpoot staan, om ook t hoogste blaa struik te bemachtig. geitbelasting is hier dan ook vri hoog, om scha die ze aan t hout aanricht, terwil Regeering uist tracht wil door houtcultuur meerwelvaartin t land te brg. Zeker ook ter eere geitis het, dat bi voorkeur t hooi hier op boom wordt gestapeld, waar dan natuurlik kroon is weggom, z.oiets als onze knotwilg, die dan echter allerdunste takk zoud hebb behoud. k schrif hooi uit gewoonte, voor het meerel echter zin t stgels, blad mais. Vlak onr d rand Nartaoevers hebb kudd huu zomerstall, grott dus eiglik, met aan voorzi ruw vlechtwerk met u oping om door binn te kom. Het Nartadal herinnert eigszins aan Noorwegs beroem Stahlheiius Klev, maar is beslist grootseher. s Duitschers geliefd actief wildromantisch" zou hi hier nu eeus met recht kunn toepass. Al toe e kike als in Dolomiet, dan n waterval telks groep struikgewas in alle schakeering donkerrozerood, bloedrood oranerood, e kleurpracht zooals ik nog nsrgs aantrof in Europa. n Konica wordt gebruikelike! "25 minut oponthoud gegev voor d eeavoudig lunch. Jongs vt er dahlias druiv, die in massa door reizigers gekocht word. trein is stampvol iere is dorstig d lang rit. Als ik natuurvrucht zie, hoe heerlik zoet ze hier in t Zuid ook zin mog, krig ik altid weer meer respect voor onze Westlandsche tuinrs. Me dunkt als ze er ooit in slaagd sinaasappel citroboom in dê kass te brg, dat ze dan vrucht zoud kweek als kinrhoofs. We zin in onz coupé e oud Turk rik; zooals ik later hoor, e r meest gefortuneer grootgrondbezitters. Wat niet wegneemt dat hi met n valies n klein handtasehe. reist zóó beschimmeld met zoon onmogelike grize besteedster", alsme grov rood k, biwize plaid, als m zich moeilik armeiiker kan voorstell. Kmet", boer, moete r zn oogst afstaan aan d grondbezitter, d Aga"; Oostriksche regeering heelt er over gedacht, die recht af te koop, maar moest er af zi, daar t in iniiliard zou hebb geloop. lanigaars zin zonr uitzonring Turk, boereu Turk of Serviërs" of katholiek. Laat ik er ev bivoeg dat niets voor n vreemling hier zóó verwarrd is als geloofsverschill, omdat die èn nationaliteits èn politieke inzicht in zich sluit. Dat e Turk tevsn Mohammedaan is is evoudig goeir, dat hi er niet aan dkt om, al is lli nog.turksch onrdaan, ooit weer onr Turksche regeering te will kom» echiat ook vast te staan. Maar dan! k kom hier echter later nog op terug. We hebb nu e twee locomotief achter d trein gekreg puffd rammeld gaat t thans t geelte tandradbaan naar bov, door e groot aantal tunnels. baan maakt einlooze draaiing,zoodat m niet vlug goeg met raampes kan manoeuvreer; af toe kwam toch nog roetvettig e wolk rook naar binn. lets waar wi als Hollanrs trouws wel aan oevvd zin, omdat onze lieve landgoot nli emaal bi voorkeur raampes aan rookzi op hebb, wege dat t aan d anr kant zoo tocht". Do spoorweg moet aan geld arbeid heel wat gekost hebb, is slechts geeltelik t Noord t Oost Seraevo voor militaire doeleind aangelegd. Overal heeft echter bevolking er hst meeste profit. En er wordt ook n druk gebruik gemaakt. Vooral vierklasse, «soort goerwag, waar ur opstaan oping slechts met n boom is dichtgemaakt om ongelukk te voorkom, is stampvol.. Aan e vtan tusschstationnetes wordt e paar Turk met veel misbaar uitgelei gedaan. Set geschreeuw gekrit het troepe is rhythmisch, maar leelik. t Zin recrut, die onr het Oostrikse!] Hongaarsche vaanl hun tid gaan uitdi. Kan m zich zonrlinger toestand dk? Bosnië Herzegowina zin el vau het Turksche rik. Maar bewoners betal niet alle belasting aan Oostrik, doch di ook in het Öostriksche leger. n welke gemoedsconflict zond Bosniërs kom, als er es n oorlog mocht uitbrek tussch Turkie Oostrik Hongarie? Onrdaan t eerste rik, maar met verdiging het anre belast! Als vreemling is m intussch maar recht dankbaar dat strek hier Occupationsgebiet" zin. E geslacht terug was t hier nog zoo onbereisbaar onveilig mogelik, t land in eeuwig godsdiststrid schouwtooneel bloedige gevecht rooverovervall. Nu is het schitterd mooie land voor t toerisme ontslot, verkeer per trein, per rituig te voet mogelik. Ook in verr afgeleg plaats vindt m, snoods in marechausseekazernes, goed zinlik nachtverblif. Hoe werkeerig t vreemlingverkeer op pris gesteld wordt, blikt hieruit datutschoesterreichische Alpveiein eu nog eige sportclubs er voor hun led belangrike korting in. hotels hebb overal ód pct. korting op Bosnisch Herzegowinische Staatsbahn. Led Nerlandsche Alpvereiging, die als zoodanig lid zin D, O. A. V., dkt er aan, uw lidmaatschapskaart mee te nem*als ge hier he gaat. Voor u Alpist komt vooral Jablanica in aanmerking. Het likt e allerliefst plaatse, uist n Gelrsch gehucht "in naaarsdos, altid als m hooge omring berg wegdkt, die zoou uitstekd terrein zin voor klautertocht gemzacht. Ook ber wolv zin er voor liefhebbers nog te ag, da acht is bina geheel vri, evals visscheri, voor wie, als Engelsch, daar gaarne aan do mocht. Later op d dag ontmoet we nog es n heel trein vol recrut, lawaaid, wuivd muziekmakd t geluid herinnert t meest aan n doelzak maar alles samgom toch e minr on beschaafd indruk makd dan n verzameling.lito Hollanrs. Troinveus het beschavingspeil laiidbevolking staat hier heel hoog dr. Kollewin zou t terrein voor zn propaganda al buitgewoon ongeschikt acht. ler spreekt hier als e boek", dialect bestaan niet, of m e evoudig boer hoort of n geleerd advocaat,.t blift volkom hêtzel. ler heeft e natuurlike bespraaktheid. taal zelf klinkt trouws allerliefst eu is zacht3te alle Slavische tal, zooals ik uit meest vertrouwbare bron heb vernom. Geschrev wordt het door dokatholiek met Latinsche, door Orthodox met cyrillische (oud Slavische) letters. Maar dat leidt alweer bina op politieterrein, we zitt nog in onze spoo** wegcoupé zin onrhand gard tot, waar we t steinreiche" Herzegowina verlat in Bosnische hoogvlakt" dal. Daar wacht otis allerlei verrassing, waarever iv n volgd schriv. W. W. JT. O e straalbreidng in het water te wit was ge stier war, doch mythologische dier, op ramm gelikd. Zi zin ruim e meter lang ramshoorns dikke, in e knods uitloop schapstaart zin duilik te herkn. Het lichaam is onbehaard alle aan nek schoft bevind zich gekrul man, in d vorm zooals Hindoebeeldhouwers man d leeuw afbeeld. Ook groote slagtand do aan e leeuw dk, terwil daarteg het ron aangezicht meer e apkop weg heeft. Het ee beeld is geheel gaaf, doch het anre is beschadigd moet bovdi vroeger het e of anr op d rug hebb gedrag, waar nog spor, aanwezig zin, zonr dat uitgemaakt kan word, wat het geweest is. Voor zoovar ons bekd zin dit eige specimina rgelike beeld, die tot nu toe op Java gevond zin. Nog e interessante ervaring ed bezoeker op bi zoogaam Gedong Songo, e Hindoeïstische tempelgroep, die op e r rugg hoog teg d Ogaran ligt op grs r residties Semarang Kedoe, welke grs door e ravin, uist tussch tempels, verloopt. ze tempelgroep werd tot op ongste onrzoeking als weinig belang beschouwd, daar versiering het listwerk do tempels zeer eboudig war, had alle in zooverre belang, dat e r tempels met e tempel in do Kedoe bek tandi Loro Donggrang bi Prambanan drie eige bek tandis op MiddJava war, waar beeld Ciwa, Doerga Ganeca nog in niss aan do buitzi aanwezig zin. Bi zin onrzoek d bom in d omtrek d hoofdtempel aan Semarangzi, zin ook tempel waar bovbedoel drie beeld nog voorkom, stuitte onze berichtgever op e trap, die blikbaar reeds door do Hindoes was aangelegd, to hi daarop rechts links die trap het struikgewas aar had verwird, bleek hom, dat althans het bovste el d heuvel, waarop hoofdtempel staat, door msch was aangelegd, daar die namelik niet nit gewone, aar, doch uit e terras bestond. Bi dio ontgraving zin ook nog eige interessante beeld te voorschin gekom het is te verwacht dat bi verre uitgraving nog heel wat te vind zal zin, daar het wel waarschinlik is dat ook e r nog aanwezige ruïnes ge tempel is geweest doch eer» gebouw dat, hetzi tot woning voor do aan het heiligdom verbond priesters, hetzi tot bergplaats voor het tempelgeroedschap bestemd is geweest. Ee nare ontgraving zal wellicht t uitvoer word gelegd; naar wi vernem zin eerste stapp in die richting reeds gedaan. SPORT EN WEDSTRJDEN. Luchtscheepvaart Be2rlinsche ballonwedstrid. n vergaring Berlinsche vereiging voor luchtscheepvaart gaf voorzitter, prof. Buskey, e kort overzicht wedstrid, herdacht beido vermiste officier Hergesell, begroette geredd. Voorts wees hi op militaire waar d ballon, het nut vorming e geoefd korps luchtschippers. Einlik werd finitieve resultat Dauerfahrt" bekd gemaakt: Klasse ste pr. Ess Ruhr, 13 u. 3 m.; 2e pr. Ernst, 4 u. 27 m.; klasse 111, pri r stad Berlin, Hewald, 11 u. 41 m., 30 sec; 2 pr. Clouth, 10 u. 39 m.; klasse V, Keizerpris, Gross, 24 u. 30 m.; 2e pr. Abercron, 24 u. 9m. 30 sec.; 3e pr. Atlas, 17 u. 17 m.; 4e pr. Overetoiz, 17 u. 43 in.; óe pr. Hamburg, 16 u. 53 m.; 6e pr. Scklesi, 16 u. 31 m. 30 sec.; 7e pr. Boehum, 16 u. 29 m.; 8e pr. ïschudi, 14 u. 37 m.; Klasse V, le pr. Pornmern, lö u. 30 m.; 2e pr. Augusta, 13 u. 37 m. 30 sec; 3e pr. Graf Zeppelin, 10 u. 0 m. Dr. Niemeyer gaf vervolgs e uitvoerige schilring zin reis met Busley, zin redding, onz lezers voldo bekd, leg er d nadruk op, dat e tocht boveu Noordzeo alleszins gerechtvaardigd was. bi do neerdaling op zee verkreg ervaring zoud, zoo besloot redaar, geheele Duitsche luchtscheepvaart t goe kom. Overste Schaeck ingieur Meszner hebb hun avontuurlik recordtocht met Helvetia nog volg bizonrhed megeeld. Bi kust zag do reizigers vur twee lichtschep e anr schip. Ze riep alle drie aan, doch kreg ge antwoord. Esklaps verdw vur lichtschep. mist, * belette vervolgs alle oriteering. Toch daald reizigers af too liet hot sleeptouw door zee gaan, om uit gemaakte voor in het water richting d ballon af te leid. Ze drev in richting naar Engeland. Plant in zee, het karakteristieke teek d golfstrooni, tussch gr., bracht eerste oriteering. Zonnemeting bevestigd het verkreg resultaat. Op welke lgtegraad ze zich bevond is echter onzeker. Nadat e anre wind h zuidwaarts dreef, ontkt ze Wosdagmorg vogels leidd daaruit af, dat e kust nabi was. Om 10 uur zag ze land, doch wist niet of het Schotland, Schotlandscbe eiland of Noorweg was. ballon, die zich op buitgewoon lange reis zoo goed hield, noem reizigers e triomf voor Duitsche bailonindustrie. Opgetog zin ze over schoone lichtbeeld, z.g. Brockspok". Terwil zo bezi dicht nevel eu zware wolkan zag, zweefd ze in heerlik zonneschin voort, zon schiep prachtige lichtreflex op do zee. s Nachts zonk ballon door afkoeling r lucht aanmerkelik. RECHTZAKEN. moord te Diepheim. Voor Rechtbank te Almelo stond gister terecht Johannes Roo, e stoelmatter, die verdacht wordt in Juni 1906 te Diepheim e vrouw te hebb vermoord, eea distbo e slaapsteehour te Goor, Antonia Schoovers. n October 190 G voud mon aldaar in e kreupelbosche e vrouwlik, in verregaan staat ontbinding. Op last d burgemeester word het begrav, doch ustitie liet het later weer opgrav, omdat m vermoed dat er misdaad in het spel was. kleerea het lik werd opgezond naar dr. Van Ledd Hulsebos te Amsterdam, bek scheikundige, die in kleer e tweetal gat ontkte, die veroorzaakt kond zin door stek met e mes. n verticale bedwaartsche richting bevond zich spor vergaan bloed. n verband met ze zaak arresteer m in Februari dit aar goemd stoelmatter, omdat ze op Pinkstermaandag 1906 mot bedoel vrouw Goor naar Diepheim was gegaan, in nabiheid plaats waar do misdaad is gepleegd was gezi, kiv met vrouw. Beid war to beschonk. n avond di dag arriveer stoelmatter alle te Lochem. E collega vroeg hem waar vrouw was, doch hi kon daar ge verklaring gev. Gedur hechtis bleef hi halstarrig ontkn, totdat in Juni l. dr. Le Rüle het krankzinniggesticht te vter vau hem e volledige bektis verkreeg. Hi had vrouw met e mesgestok, omdat ze hem onzelike hanling verlang. Rechtercomm. Siingberg verhoor hem opnieuw voor doz bevestig hi zine verklaring. Thans echter beweer hi tot bektis te zin geprest op allerlei manier. " officier "ustitie achtte hot. feit wettig overtuigd bowez vorr drie ar gegisstraf. Mr. Sybrandy, als ambtshalve verdiger, me dat beklaag zal moet word vrigesprok, omdat ge kele getuige iets feit heeft gezi het onrzoek r skundig inzake do kleedingstukk ge voldo feit opleverd. Ook vroeg hi e onrzoek naar het verhoor beklaag voor d rechtereomm. omdat e rgelike beschuldiging tegover het publiek e onaangam indruk zou te weeg brg. Mr. Siingberg werd thans verhoord verklaar dat beklaag zonr eige pressie zinerzids zine bektis afleg eu hi nimmer rnindor gepaste midl in het werk stel om e Tcklaag tot bektis te brg. Do verdiger nam met ze verklaring goeg, doch vorr niettemin vrispraak wegs gebrek aan bewis. Uitspraak 29 October a.s. STADSNEUWS. Opheffing r vischhal aan Ruyterka n toelichting op zin voorstel aan d Raad om d vischafslag aan Ruyterka op te heff gemetevischmarkt wer over te brg naar het ste gebouw aan Nieuwmarkt, zegt heer Van r Veld : Al gev B. W. in hun voordracht (betreff Vischhal) toe, dat üal aan Ruyterka ongeschikt is immers waruvoor anrs naar e anre plaats, biv. het Oosterdok, omgezi min gedaelrt, zoo vaak in d Raad uitgesprok, weusca alle belanghebbd, om wer het gebouw aan Nieuwmarkt Gelrscueka voor d vischhanl als ctrum in gebruik te nem, mog niet word verwezlikt. Al in do voordracht aangevoer bezwar word in voordracht zelf weerlegd, voor het overige sprek feit teg voordracht. Erkd wordt in die voordracht, dat griev do r groep vischaanvoeruers, die ongeveer vif zesd d geheel vischaanvoer aanbrg, uist zin. Al do bezwar, welke ik t vorig are in Raadszitting 1 November 1907 mocht aanvoer, blik ook volgs voordracht volkom uist, alle Botters, zoo bliv B. W. bewer, kunn hun mast niet strik dus niet aan Nieuwmarkt kom. Nu was het mi bekd, dat reeds voorhe aan do Nieuwmarkt e zekere D. Hartswegs Durgerdam met zin botter dageliks versche bokking aanbracht, kon die zin mast strik, dan zoud er ook wel meerr wez. Dat nietkunnstrik r mast botters, hetge B. W, in voordracht bliv bewer waarom terugbrging naar Nieuwmarkt niet kan plaats vind, blift mi zeer duister. " Na d vorig dag e confertie te hebb gehad met d Weihour onr wis dist do vischmarkt ressorteert, waarin ze mi bezwar het nietstrik r "mast botters meel, begaf ik mi d 2list Mei l. s mcrgs teg half zes, naar d afslag aan Ruyterka. Na e kike te hebb gom op ste tafels, waar visch, voor zoover zi.nog in lev was, al e tid had ligg te zieltogsn, begon ik e praate aan te knoop met e vischkoopman, die betere dag sche gekd te hebb. Over al wat ik te hoor kreeg zal ik niet uitweid, wol, dat ik versterkt werd in min overtuiging, dat die ballingschap, door het ge. metcbrstuur in ar aan vischhanlaars opgelegd, niet langer mag voortdur, óók niet al had Gemete aarliks er ge geld bi te verspel, gelik nu het geval is. Nieuwmarkt kom, want hunne mast zin vast, antwoord hi mi: ai Zuirzecbotters kunn hun mast strik hoe zoud zi dan in het Damrak zin gekom als visschersvloot bi het feest do Koningin U is zeker ge Amsterdammer, dat u dit niei weet". Wat moet die man wel B. W. dk, die bliv bewer op 9 October 1908, dat botter hunne mast niet kunn strik. Met d man verr oploop kwam ik aan d steiger, waar botter H. K. 107 Harrwik lag, welk mast natuur, lik kon word gestrek door wegneming d izer haakbeugel losmaking r voor; stg, welks schipper mi meel, dat al Zuirzeebotters hunne mast kunn strik, maar dit zonr noodzaak nmmei do. Wel el hi mi me, dat Urkcrs.huit, die op Noordzee vissch, vaste mast hebb, aangezi die echter boogs: zeld hier te Amsterdam visch aanbrg, kunnn die wel buit bespreking bliv. Di morg heb ik aan e r gemeteambtar het wereldwonr aangewez ; die had óók nog nimmer zulk e botter met beweegbar mast gezi, daardoor is het duistere in voordracht vriwel opgehelrd. B. 6n W. hebb door oog di ambtaar waarschinlik gezi, die ambtaar had zin oog voor dat doel nog nimmer gebruikt, evals ik war B. W. visschersvloot in het Damrak verget. Ofschoon het niet zeer aangaam is om s morgs vroeg op vischmarkt aan het, J te kom, heb ik toch e paar raadsled kunn vind, die op e goed morg met mi kond getuig, dat botters evgoed als beurtschep voorzi zin mast die kunn gestrek word. Van die bezoek heb ik d betrokk AVethour nimmer onkundig gelat, maar meer dan voordracht inhield, kond, hoe collegiaal Wethour ook was, B. W. niet do, met anre woord B. W. lat markt, waar die is. Zoo ziet Raad het resultaat min pog wat betreft terugvoering d vischhanl naar do Niouwmarkt, naar duizd nivsere hand op wacht hop; was het dan mi te veel geschrev in d aang: ;, Pharao verhard zin hart, hi liet ze niet trokk naar plaats, waar ze het goed hadd gehad"? Nu is het d kant B. W. zeor moeilik om tot die verplaatsing te besluit: dat College oopt nog immer op e eeuwigdur staking te Jmuid, waardoor vischafslaor aan Ruyterka tot zin recht zal Kom. Maar als het met d Raad gaat als met mi, dan heeft do proef al te lang geduurd gaat hi over tot dad recht, want langer wacht is het grootste onrecht aan do burgeri zeer tot scha voor gemetefinanciën. Verr zit er nog meer aan die verplaatsing vast. Daardoor toch komte bree strook ka aan het J vri, bevs do steigers, die zoo hoog noodig zin volgs e anre voordracht B. W., waarin zelfs wordt voorgesteld om badinrichting Van Heemste Obelt op te ruim, wegs gebrek aan plaatsruimte. Gaat Raad met min voorstel me, dan kunn eersts vischhantar, vischkoop burgeri om aan do markt won winkeliers wer goe tid belev, behoeft begrooting niet telk are to word bezwaard met kost e leger ambtar politie, nu aan Jboord in emplooi do verliez aan exploitatie verbond. Tweedons kan Van Heemste Obelt betal Amsterdammers in nog goed buitwater lat zwemm, welke voordcel óok niet mog gering geschat word bekomt Gemete ruimte steigers te over voor noodige aanlegplaats., Wat min voorstel onr a in do voordracht Burgemeester Wethours vermeld, betreft op te heff don verplicht afslag", dat wsch ik te handhav, al was het alle om red, dat e extragemetebelasting op visch, ziido volksvoeding, uit d tid is. Dat ik gemed heb nu e voorstel te moet do tot verplaatsing naar Nieuwmarkt d vischaanvoer z., vindt zin oorsprong in do meermal geuite bewering, dat e voorstel zoo tids do raadszitting klakkeloos gedaan, moeilik kan word behanld, daarom op zin best t fine praeadvies naar B. W. wordt verwez, dat het in z voor al betrokk person, ook voor quaostie r hadinrichting Van Heemste Obelt, beter is, dat zaak niet wor gerekt. Diefstal Van e uitstalling is Maandag 1.1. aan Korte Marnixstraat e stuk voering ter lgte 27 M. ontvreemd. Paard gevall n Rapburgerstraat viel gistermiddag e, voor e bierwag gespann paard, waardoor het tramverkeer ongeveer 20 minut vertraging onrvond. Gevraagd aan d man, hoe staat het toch met botters, die kunn toch niet aan GEMEENTEARBEDSBEURS. liamsteeg 6, Telepüoonnr Kautoorur B7. 20 October Aanvrag weiktied Volwass: 2 boekhours, 4 kassiers 6 klerk, 3reizigers. 1 pótliour, 1 opzichter 1 teekaar, 44 timmerlied, 1 alouziemaker, 1 lysteumaker,.kuipers. 3 machinale houtbewerkers, 2 metselaars, 1 stehouwer, 4 opperlied, 26 schilrs, glassliper, 3 stucadoors, gipswerker, 1 cemtwerker, 14 behangers zalmaker. 2 meubelstoffeerrs, 3 matras oedd, makers, 3 meubelmakers, 1 houtsnir, 1 eldhouwei, 3 politoerrs. scheepmakers, scheepbescliieters, rfuigmaker, wagmaker, gouilsmid, zilversmid,. graveurs, 4 niachinisteu, 8 stokers, 4 machinebankwerkers, monteur, 3 metaaldraaiers, schaver, 1 sliper, 18 bankwerkers, 1 plaatwerker, 1 klinker, ketelmaker 2 vuurwerkers, 1 (zergieter, kopergietar,2koper blikslagers, 2 loodgieters 1 gas eu waterfitter, 2 yteetricis, iorueur, bronceur galiseur, veuikkelaar instrumtmaker, uurwerkmaker. 1 stedrukker, 1 phctcgiaal, litliograal, 2 boekdrukkers, 2 letterzetters, 2 aoekbinrs, kartonnagewerker, linieerr, 1 kleermaker,! perser, mackinestikster, modiste, wit wolleunaaister, 2 verstelnaaisters, 1 schomaker, zvvikker, 4 schoonmaaksters, ivasehvrouw, strikster bleekers, ververs, baibier 3 bakkers, 1 banketbakker, 1 suikerwerker, 1 suikerbakker, 2 hoeoiawerkers. winkoopersknecht, 3 bierbottelaars, bierbrouwer, distillateur, spuitwater gazeuse drank. 1 slager, 2 kruidiersbedid, Urogistbedi, Ssi^aranniakers, 3sortercieis, tubakswerker. 1 kistplakker, 3 kellners, 1 kok, keukmeid, 3 buftetuffrouw, 3 buffetknechts, Ohuisknechts, 3 nuis ewuarrs, 6 portiers, 4 oppassers, 6 koetsiers, 1 scliuiteuvoerr, l schipper, kknechts, bloemist, tuinman, boomkweekers, 1 grondwerker, 2 vaklied uiet afzond, goemd, 3 pakhuisknecht, 3 winkelbedid, 3*vinkeliuilrouw, 46 werklied zonr vakkeunis. chauffeur. L eerling ongs 3 klerk, teekeuaar, 3 tiinmexlied, witwerker, alouziemaker, listmaker, kuiper, machinale houtbewerker, metselaar, stehouwer, Fchilr, «lasslpei, stucadoor, gipsvverker, cemtvverker, behanger, zalmaker, 2 uieubelstoiieerr, matras beddmaker. 1 meubelmaker, houtdraaiers, beeldhouwer, politoerd wagmaker, goudsmid, zilversmid, graveur, 1 stoker, 4 machinebankwerkers, monteur, 1 metaaldraaier, slipers. 14 Oankwerkers, plaatwerker, klinkers, ketelmaker, vuurwerker, izergieters,. Jopergicter, koper eu blikslager, 2 loodgieters, 1 gas waterlitter, 3 eiectricis, forceurs " bronceursgalieurs! vermkkelaars verpulrs, instrumtmaker, uurwerkmaker, stedruklfer, photograar, litbograf, boekdrukker, 1 letterzetter, boekbinr, cartonagevverker, linieerr», kleermaker] uachinustikster, modist, wit wollnaaister,. schomakers, zwikkers, barbiers, bakker, 1 banketbakker, suikervverker, suikerbakker, chocolawerkers, vvunkooparsknecht, bierbottelaar, distillateur, puitwater ga, drank, slager, kruiduniersbedid, 1 sigarmaker, sorteerr, tabakswerkers, kistplakker, kellners, 1 kok, dagmeise, huisknecht, portiers, stalong, bloemist, tuiulied, vakong, niet afzonrlek goemd, pakhuisknechts, winkelbedi, winbeluftrouw, 4 ongs onr vakknis (Reeds in e geelte onzer, vorvge oplage megeeld.) Uitleting. O o n g o 1 o t e n a fr Trekking hed. Hoofdpriz tot.fr Serie No. fr. Serie No. fr volg met fr Serie No. Serie Ao. Serie No. Serie No Aflosbaar 15 April % Lot Stad Luik Trekking hed. Hoofdpris; Serie No. 16 fr. 150,000. Groning, 20 Oct, fee. Kalt melkkoei le soort /250 a 275, 2e soort / 200 a 225, 3e soort 160 a 180, Kalfvaarz ste soort / 100 a 180, 2 soort / 130 a soort / 100 a 120, Vioegm. koei ste soort / a, scort a. 3 soort /a, Vare Koei lesoort ac.,2esoort ac.,3esoort a c. Vaarz le soort./ 100 a 125,2esoort/804 90,3esoort / 60 a 70, ötierle soort 2ö a 27e. 2e soort.3 a 24 c. per * K.G., Kalver pink le soort /80 a 90, 2e soort6o a 70,3esoort / 40 a 50, Slachtvee le soort 68 a7o c. 2e soort 65 a 67 c, 3e soort 63 a 64 c, Vette kalver le soort 24 a 25 0., 2e soort 21 a 22 c. per J.JKG. Melkschap lesoort/ vil a23,2esoort/17 a 19, 3e soort/a,weijesehaplesoort/17 a 19, 2e soort /15a 16,id.Lammer lesoort/10a 11, 2e soort /Sa 9, 3e s. 7 a 8, vette schap 22a 21, 2e s. / 18 a 20, 3e s. /14 a 16,Loopvarks le soort / 16 a 18. 2e soort l2 a 14, 3e soort /8 alo.biggeu le s. 5 a 8, 2e s. i a 1.20( week). Vette varks le soort 19a21tc, 2e s. 18 a 19 c. Loudsche (esp.) varks 18 a 19 c. Uoier. Stuk le soort/1.35 a 1.40, 2e / 1.25 a 1.30, 3e 1.15 a Kler, lior a 1.15, / O.9J a 0.95, f a. aanvoer vee bestond hed uit 462 koei, 160 vette kalver, 2U46 schap, 858 vetto tn Londscke varks, 585 vette magere bigg, 4 geit, sam 4115 stuks. Wegs d groot aanvoer vee minre vraag kas omzet in t begin niet vlug; alle eerste soort ging goed hand. Later had er toch heel wat hanl in afwik soort plaats, zoodat priz r vorige week zich staan hield (tot 32J ct het pond : vet vleesch. Tgevolge Zuidlaarr markt was aanvoer mager vee (kalf melkvee opzetvee) niet groot; beste dier war goed gevraagd zin zeer duur, in minre qualiteit was voel minr hanl. StAer traag, vette kalver niet geheel prishoudd. Wolv e e. Bi tamelikeu aanvoer was hanl vir wel ak do vorige week; ou vette schap zeer traag laag in pris, fokschap me traag. Varks. Londscho varks iets vlugger, Fransche traag, slaohtvarks niet prishoudd. n loopvarks bigg weinig hanl. Boter ruim prishoudd. Eier hooger Paris, 20Oct. Spiritus. Oct. fr a, h., Nov. tr a 37.. JSov.c. ir a b., 4 eerste mnd. fr a mnd. Mei fr , flauw. Suiker. Ruwe disp. fr a 27., vast. Witte No. 3 Oct. fr a vv., Nov. tr.30.1 a v., 4 eerste mnd. fr a w., 4 mnd. v. Maart fr a v., flauw. Gerattineerd fr a 61.. taapolic. Oct, fr a. b., Nov. fr a b., Nov.c. fr a b., 4 eerste mnd, fr a. b., prish. Huolic. Oct. fr a b., Nov. fr. 52. a 53., Nov.c. fr a b., 4 eerste mnd. fr a. flauw. Heel. Oct fr a29 70, Nov. fr. 30. u, 30.25, Nov.c. fr a nom., 4 mnd. v. Nov. fr a 30.45, 4 eerste mnd. fr a kalm. tarwe. Oct. fr a b., Nov. fr b., Nov.c. fr a 23.15, 4 mnd. v. Nov. fr a eer3te mnc. fr a b., kalm. Kogge. Oct. fr a, 17.75, Nov. fr nom., Nov.c. fr a 17.50, 4 mnd. v. Nov. 17.n0 a 17.60, 4 eerste mnd» a 17.75, kalm. Bewolkt. LONDEN, 19 Oct. Wol. vif serie koloniale veiling gedur dit aar, 29 Aug. geopd, werd hed geslot met e aanbod 11,500 bal, die tot ongeveer vorige priz do hand ging. Gedur?. serie werd aangebod 257,000 b., waar 219,000 b. d hamer passeerd. Hier werd 109,000 b. opgekocht voor binnlandsche reking, 102,000 b. voor het Contint 8000 b. voor Amerika. series veiling in 1909 zin vastgesteld te heginn op 19 Jan., 9 Alaart, 4 Mei, 6 Juli, 21 Sept. 23 Nov. LONDEN, 19 Oct. V leesclim ar kt. Ctral Aleat Alarkot was hed iets beter gestemd voor schapvleesch, doch groote voorrad op het Contint houd priz laag. Varksvieesch vaster. Al betaal voor: Eng. Bchapvleesch Holl Eng. kalfsvleesch , Holl ; Eng. varksvieesch , Holl ST. LOUS, 19 Oct. Tarwe flauw f c, tot *, c. lager. Doe. 98 c, Alei 101 c. DÊLLTH, 19 Oct. Tarwe flauw tot l c. lager. c. CO c, Mei 104 J c. SAN FRANCSCO, 19 Oct. Tarwe kalm onveranrd. Loco 1.67$ c, c Jc. Loblt, 20 Oct. (Nd 1. uur) Gepasseerd bestemd naar: AMSTERDAM. Köln 27, Anstatt; Amsterdam 1, S.; D. A. P. G. 2, Heek. ROTTERDAM. Hosanna, S.; Mark & Dintel 7, S.; St. Urusla, S.; Rotterdam, S".; Combinatie 8, S.; Elberfeld, S. ; Max, S.; Lia 11, S.; Combinatie 1, S.; Herman, S.; Servatia, S.; Gutahr 6, S.; Cito, S. ; Wodan, S.; Viking, S. ;K. Schroers 2, S.; Zuil, S. ; Corneiia Bartruida, S.; Elisabeth 2, S.; m 1, S.; Rhania, S.; s Bosch, S.; Gutahr 5, S.; Fiat Vol. 1, S.; Colonia 6, S.; Jason, S.; Bernard, S.; Dio Holfnung, Jött; Meerstern, Seegers; Alheid, Zimmermann; Johann Wilhelm, Raab; Nora, Pollmann; K. Schroers 22, v. d. Horst; Hele, Be; Baldar, Zimmermann; Johann Wilhelm, Caldhov; Trinitas, Bretzel; Carolina, Marth ; Clara, Ebling; Palestina, Heuvelman; Fahrwohl, Krapp; WellteileT, Scholt; St. Antonius, Ott; Franciska, Schot; Boeker & Co. 2, v. Beek; Bernard, Geerts; Leop. Marianne 4, Zeus; Geta,< Priester; Antonius, Poters; Nierwald, Berdolt; W. Drughorn, Meier; Alheid, Biesemann; Badia 22, Hiestand; Drughorn Junior, Passmann; Theodoor, Berns; Catharina, Balgooi; Erna, Beisiegol; Elisabeth, Urmetzer; Bonne Esperance, Haas; Wilhelmina, Hdrikus; Dolfin, Stasse; Dr. Schaepman, Volk; Vereinigung 46. Dinkelin; Vereinigung 17, Junker; Comelie Andriette, Breeveld; Joh. Alarg. % Vnik; Dividd, Seegers; Vereinigung 30, Witter; Maria, Kooiman; Cecilia 2, BellJ German Bamberger. AMERONGEN. Adriana, Riks DEN HAAG Betuwe, v. d. Meul HOEK v HOLLAND. Christina, Sckmitt. JMUDEN. Anna Maria, Scrobber. ULCHEM. Salvo Regina, Spitzo i. SCHEDAM. Cath. Picternella, Pols ALBLASSEDAM. Hoop geleidt on% Versioot. LEERDAA. Joh. Christina, Schout XEDERHORST DEN BERG. Jonge Jan, Kramer. DORDRECHT. Maria, Bosman. APPELTERN. Petronella, Van Diik LTRECHT. Basalt 8, Joost HOORN. Wilhelmina, Jans. GENDEREN Barthelomeus, Bont. DEN HAAG. Dankbaarheid, Lers. BELGë. Auguste, Aieier; Helvetia^ v. d. Poel; Raid, Jonghe; Borussia, Mart; Jozeph Franeois, Pols; Gezina, Koopman; Crescdo, Albers; Chyvallin, Beo Alinerva, Hellebosch; Maria, Haeck; Tot weerzis, v. Nool; Joh. Cornelis, Stroom ; Antwerp, Verschur; Badcnia 17, Adler; Badia 22, Hiestaud; La Concurrce, Gallé; Veronica Hdrica, Do Voogd v. d. Straat; Mannheim 64, Strack " Mannheim 12 Dietz* Dorothea,, Maas; Colomb, Lauter; Brugge, lvuik; Bertha, Breuer; Vereinigung 43 fimmermann BREMEN. Flora, S. PSWCH. Hermina Gezia, Vries DL TSCHLAND. Eli.se, S.; Petrus Franci cus, Gerlach. Bericht aan zeevard. «oord zee. JJiepte bov wrak WZW lichtschip Haaks". Volgs meeling d inspecteur het loodswez bedraagt minste diepte bov het wrak het stoomschip Nipponia", ongeveer 16 zm. W Z. W.lik het lichtschip Haaks", op ongeveer: 52 gr. 46,1 N.b. 3 gr vm.; aan d top d 7,5 M. bov water uitstekd mast is e zwarte bal bevestigd. NGEZONDEN MEDEDEELNGEN. (Prisper regel 60 Cts.) Verschrikkelike Pn Aambei. ZamBuk is e uitmuntd geesmidl. Do verschrikkelike pin aambei is ev folterd als ziekte zelf verzwakkd is. Bi aanwding ZamBuk, wonrbare Engelsche zalf, zal m, zonr uitzonring, veel hiaat verzachting vind. Aambei word veroorzaakt door congestie r hemorrkoïdalear, doorlat bloedsomloop wordt belemmerd, waardoor ar uitzett als kleine gezwell naar buit kom. opzwelling kunn in of uitwdig zyn tweeërlei aard,blin: bloed". pin is dikwerf zóó hevig, dat lir niet tot loop iv staat is, terwil in sommige gevall bieding zóó sterk is, dat zi ernstig gevaar oplevert. ** ZamBuk neemt pin weg, verzacht dé ontsteking doet d uitgeputt lir tot rust gemak kom. Dikwils voorkom oorzak ziekte zin echter verstopping leveraandoing, zoodat het gewoonlik verstandig is, ook e inwdige behanling toe te pass. Neem geregeld e zacht plantaardig laxeermidl, volg uw gewone levswis lichaamsbeweging, gebruik ge alcohol. ZamBuk munt*uit door zin gez verzacht eigschapp heeft gezing gebracht ia vele verour gevall, die reeds voor ongeeselyk weid gehoud. AmBuk is e zeker geesmidl teg aambei, sned kneuzing, brandwond, hoofdschurft, eczeem, loop zwer, rov, dauwworm, zeere be, etter wond, abcess, buil, zwer, ziekte r hoofdhuid, hoofdzeer, winterhand voet, spring hand. verstuiking rheumatiek. Verkrigbaar bi alle apothekers drogist a /0.90 per doos of /"190 per groote doos, of franco per post teg zelf.priz bi Zambuk Co., Rokin 8 Amsterdam. BEURS EN NJVERHED. gebruik r Londsche Effectbours, door A. Gerson. Door vel is reeds beproefd, in d vorm handboekes of anrszins, verklaring. finities te gev, in d international beurhanl gebruikelike, technische uitdrukking. Uiterst moeilik als het formuleeron. uiste finities op zich zelf reeds is, valt hei/ niet te verwonr, dat do vel, die zich. geroep achtt z moeilik taak uit to, voer, slechts zeer weinig uitverkor blek om het naar behoor te do. Ee lezing het aan het hoofd zes goem werke (uitgave firma P. Noordhoff to Groning) doet reeds dalik zi, dat heer Gerson e r weinige uitverkor is, dio daarbov het uiste inzicht gehad heeft, zich te bepal tot het terrein, waarme hi door e arlange onrvinding vertrouwd geraakt is. Door zine positie als Nerlandsch correspondt bi voornaamste HollandschEngelsche brokersfirma to Lond heeft heer Gerson,.beter dan iemand, gelegheid gehad nood behoeft" het met Lond zak do Nerlandsch publiek in ze te leer kn was hi" aangewez man om dat publiek d weg te wiz in het labyrinth technische term formaliteit aan Londsche beurs. Antwoord op do vraag of er behoefte aan e rgelik boek was" zegt schriver bescheidlik aan het begin ziner voorre, wscht bi door dat werke uit te lokk". Afgaan op bina dageliks tot ons komdo vrag omtrt do meest gebruikelike usances aan xmdsche beurs daarbi FAMLEBERCHTEN. Burgerlike Stand Amsterdam. BEVALLEN. Aangegev op 19 October i M. RakkéSulzle, d.; R. SternfeldWorms, z.; C. BeekveldVan Houts, d.; C. StormVermeer, d.; A. KaarsgarDo Bruine, d.; S. BilrbeekSnoek, z. J. JsNeubert, d. ; K. JaspereBoom, z. A. ReizFock, z. ; J. KraanCompagno, d. ; A. CroneFarlane, d. z.; G. BieshaarRoetink, z.; C. HaanBeerman, z.; M. Bril Boek, a.; M. Berg r Grip Habbema, z.; M. StarinkKlein, d. ; A. ReisDikhout, z.; H. BikVoogel, %.; E. SeurRos, z.; E. Tamm\ an r Lin, d.; C. KlapmutsVan Wrik, d.; S. 10 ralgemeen lawelsblad WOENSDAG 21 OCTOBEE 1908 Avondblad. r Blad. Bakker Geus, z.; D. ter HoovoKlok, 1.; J. VerlaanVan Woestine, s.; A. MokPeeper, d.; B. KramerSlikhuis, z.; r\ SchachardGomcs, z.; \. NadortVoogt, d.; A. DruifVinck, d.; T. Runrkamp Hoer, d.; K. EsveldWesselsz, z.; J. v. Haaff Smitt, z.; R. SluizerBloch, z.; J. Roos Bastelts, z.; C. SmitCambach, z.; A. DolstraJacobs, d.; B. LoohuislJspaard, z.; A. TemmesKist, d.; H. OosterbaanHdriks, z.; M. BusnachVan West, z.: E. VersluisVan Vel, d.; A. MeierHoefakker, z.; G. KlanrinanWiedik, d.; A. rlünziber Vries, d. ;". JansFaile, z.; J. r ZwaanBos, d.; C. Diel Bunink, d.; A. StnekeBrinkman, z. OVERLEDEN. Aangegev 19 Oct. A. ls, m. 70.; J. NooiVan Dik, 55. ; J. A. S. Sol, v. 2.; J. C. Heuvers, m. 17.; M. J MullsVan Rossum, 67.; A. Sterk, u. 38. ; J. Ronge, v. 70. ; C. Wingers, m. 15.; A. E. C. P. WintzingBoere, 46.; A. öchaaper, v. 11. ; J. M. F. Voogdt. m. 21 m.; C. F. Kerklingh, m. 42.; G. WinkelmanVisser, 53. ; H. Jans, v. 4 d. ; A. J. Vries, v. 3.; J. J. Faber, m. 80.; B. E. Polak v. Velz, 71. ; G. Leurs, m. 4 d. ; H. P. üostervelr, m. 2 m. ; H. M. Beinum, v. 2 m.; H. C. CappelJung, 41. ; A. Roelofs. m. 49. ; C. A. OosterMusman, 49.; E. Klees Vries, 61.

11 corkoni tcchnischo term, durv wy *lmoudig reeds thans vraag bevestigd Rotwoord, dat er behoefto bestaat aan e / r g«lik werke. Alle blift nog vraag, cf s "eorlandsche zakmsch hot bestaan?**rya naar behoor zull vvaardcercn *t üever zull voortgaan bi elke voorkom legheid, hunne Londsciio correspondt /Mrt meest evoudigo ding om ïtioting te vrag, dan gebruik t mak a^ handleiding d heer Gerson. 4al het boeke zelf zal het niet ligg; want,."lii helr geschrev, geelt het voor r*, meerel gemakkelik verstaanbare *Slo verklaring in d Lonusch *., anl gebruikelike usances daar <ie in verband staan term. Dat schrif daarbi uiet altid d veilig koers tus, o < 0 g c,ia Charyodis heeft kunn taliu n n"aar hi in zin voorbericht spreekt, 7^ hem zeker niet zwaar aangerekd word!* h, die moeilikheid don taak bet^lp. Zoo komt het ons voor, dat zino om *rving het begrip stook" ahares ag d onervare waarme,11 niet alle d leek bedoel ge vol )d beeld geeft het verechil tussch "^ bei begripp. Bi behanling J**gistered steek and shares" geeft do schri.** blik reed. zoozeer vergelsd te zin, v* hi voordcel,op naam ïngeschre^ fonds te breed uitmeet, zonr vol^i reking te houd met vooral voor»inlanrs daaraan verbond bezwar, v stapt hi o. i. wat to licht he over erar kost do formaliteit bi nschriving na overlid. Le bemidling e..sollicitor, in ze gevall, door k* r ter loops besprok, is o.a. e zeor kostai" 6 geschiedis, die vooral bi kleine bedra»** onevredig zwaar drukt. f^ k in woordlist zyn wy gestuit op D * le finities, die, hoewel op zich zelf niet toch niet d kiem do vall op do 3d..aak. Dit, geldt o.a. v n do finities woschs", Guineapig reserveliabi J*«t het mak ze opmerking will nszins aan waardo het werke i kort doon. ntegel, uist omdat wi in s * a!geme zaakknis, helrheid."kkmg, die uit behanling blik, on zeer hoog pris stell, uie!?,w op kele leemt te moet wiz., Als legger 0p lessaar all, die mot hondscho beurs in zakbetrekking staan W k a,s leiddraad voor vel, die bi het Van financieele. bericht in Engelscho Vaak i n Nerlandsohe blad op voor h H* t*,?.ap ykö technische term stuit, kunw d arbeid d heer Gerson dan t zeerste aanbevel. J. D. S. Londsche Beurs. ", 9L N"DEN. 21 Oct. (Part. tel. vau 11 u. m.). Anieriknanche waard vast. Southern Pacic bied. Steels 4&f\. Unions 173J. to % Russ 97J. Obl. Provincie Buos Ayres» at. lo Entos 675. Anacondas 9. "rand Trunks 20f on vcor dor prefe, 1t Amalgamateds 79. Randmines 6} G eldleing Heerl. tn^f G mcteraad te Heerl heeft beslot ul Xet aangaan eer 4i % geldleoning a pari *, epa bedrag 17,000, aflosbaar over v am. DcU Batavia JlaatschappU, i «directie r Dcli Batavia Maatschappi /"Cht. dat op reking winst over *et boekaar 1908 ee voorloopige uitkeering ord gedaan 15 % (v.. 65 %). Gondbeweging., «aar uit Lond bericht wordt, heeft Paris ** grootte geelte het te loond aau ^rkt, gekom goud tot 77 sh. li d. gekocht. 7& voortdur gotidaaukoopou voor Paris bi ^adig terugluop wisselkoers word > Lond mot eeuigo bevreemding beschouwd. ~p n is meing, dat die vraag in verband ï&at met aflossing op 1 November ^&Uon NewYork City revu* honds, die groot* post in Frankrik geplaatst zin. t «wvork schint ze betaling via Lond ffinancier dit verklaart mncht. a.rfsom goud aan Lond te onttrekk. Nietw.Olin acht met het iv Lond bevreemdd dat varijs in zoo groote mate die macht ge. uk maakt, al is m ook meing, dat, onttrekking niét e zoodanig omg aannem, dat daardoor geldvcrhoute Lond gecompliceerd zull word. E nieuwe Bank n Bosnië. {" s Oo6trikHougarsclic minister "^anci heeft bevestigd, dat iv Bosnië e > 0ngaarsch Bank zal word opgericht. Du /f ter tngarische C.oimercial Bank is hoof koik bi oprichting betrokk y^ivio bank zal zich voornamelik met hypotiiet bezighoud. Her, voornem b.eivv om > *u vereiging met Bosnische Lantf, ank, geleilik kr. 300 millio pand *veu uit te gev. Bulgaarsche schattin;., *olgetls cpn heicht u it Konstantinopel aan "p 1 N. W. ï." heeft do administratie r Opbare Schuld e schriv aan ik "Mogdhed gericht, waarin zi vraagt, bi. Bulgaarsche regeering aan te dring op e bevredig oplossing quaestie 3* ^nlgaarsclie schatting, indi ze schat l* verr niet betaald zou word, dan UcW Turksche financiën daardoor gevoe 8 getroff word. Por tageeschefinanciën. v.^o Baque Union Parisine" heeft fr. 20 éénarige 6 % Portugoesche schatkist 2**il overgom. ze sohatkistwissols zin * f"ekerd door onrpand 72,718 Portueesche spoorwcgobligatiën. 3 pct. Diplcmatieke Schuld Vezuels ^e Countil of Foreign Bondholrs te Loai6ll bericht ontgst wissels t be J!?ve d lid halfmaanliksch ter S Q voor d dist bovgoem i over het halfaar eindig 31 cein *** Turksche Opbare Schuld. Lu Council of Eoreign Bondholrs te Lond S.^1 d Raad Admiuistra ie i Turkte Opbare Schuld te Konstantinopel voli** opgaaf ong ontgst over fel 190b, vergelek met die Mei HO7. <b. Mei belasting ,024 >t,pu. üouanesurtax 71.H68 ru b*kstidcn 8*521 ÖT^Rumelisuhe schattting 12,608 v<*rsei 1,801 Totaal.. y. Mei Kio7.S af gestane belasting... ~X 171,126 Oq^«tid."" " 86,320 bi^öumelische schatting... 12,668 lverseu Totaal... T 222,301 Oegstvoor uitzichtin Argtinië. t. gister to Lond gehontl aaneicels^ersvereaiin^ r Buos Aires \..^rweg maatschappi. l»s voorzitter, r Heiuy Bell, e telegram voor over ooruït icht in.argtinië, volg. inlichting Geraamd werd dat % * tarwe was gezaaid dati het vorl aar e. *"*, zi onlangs gevall regs «on J?"d niet gunstiger zin. Do maïs is onr zeer ""totiga omstandighed gesmi * veestapel bevindt zich ook ia goed toestand do vooruitzicht voor het aar zin werom buitgewoon schitterd. GeldiecningBeerta (Gr.) i % geldleing, groot f 10,000, t laste r g.meeiite lieert» (Gron.) is toegewez : /.3000 a ;T00 % aan firma W. H. Meursing Bz., Hoogeaand f 5000 a 100. % aan Groninger Bankvereiging Schortinghuis Slikker te Winschot. KOERS VANHET GELD / Diso. v. wiss. ro. handt, witaan vrb. 8 put, v (. pi om. b1.34. aav. \B.; i eank a binn!, eüeet 3 Bf,"K.V. buitl. 3V, m.?u) " *» goe<le: 3 r 1 0b /Korte beleing 1 X oorschott in RekingCour. 4 Lomk 24 pct. voor 28 Mei b*. Pabus Jan. löo6. BV., Bui1un Juut , Buussbi ">, l JnM i/. W Mei V.. Pbtebsbuuo G " 2 Juli RESCONTREDAGEN. Nerlandsche hanlmaaucltavpß 17 Nov PRJZEN VAN SPECëN: Gold: Oudo Ti Guldstukk f , Ou geran Dueai f ö.7ó b.&ö, Wichtige Engelsche Souvereincn / 12.02;12.12^, stukk vau 20 Mark f U.87,.ukk 20 Frank / , alles per stuk. Goud m bar / per N.. fin. Zilver: Bar 900 tot 300 f42 per N. P. fin, Rikmark f , otukkou 6 Francs f 2.ó2.40 por stuk Banknot: Pruisische f 59.02JÖ9., Fransche f , Belgische f , Engelsche f 12.02J\i.\V\. PRJZEN VaN COUPON: Uoetrik Papier f 50.05, dito zilver ;" , Diverse f 11.30, dito dito met uffidavit f 11.90, ranche f 47.60, Belgische f 47.50, Diverse Reichsmark f 68.00, Hamb. Rusland f 1.21, Goud Roebol f.bb, Russ. Zilv. Roebel f 1.24, lluss. Papier Roebel f 1.3, Pooische Zilv. Koebel f 1.50, Spaansche Piaster buitl. Juli f 47.50, dito binnl. f 1.95, Amerik. Goud dollar f 2.45., Mes. dollar 1.20, Japausche ï f AMSTERDAM, Wosdag 21 October. meer goruststell bericht omtrt ee vreliev oplossing r Balkanmoeilikhed liet hed niet na e gunstigcu invloed op het verloop r Staatsfoudseumarkt uit te oef. v aansluiting met betere buitlandsche noteering war Russische obligati^ algeme hooger gevraagd ; Bulgar vast, Serveu evee beter gestemd. Onze nationale schuldbriev kondon fraotio veel verbeter. ZuidAmerikan blev prishoudd. Peruvians voor gewone preferte aanel vaster. Gunstig was stemming ook voor Amerikaansche waard. Over geheele list op do markt hooger, werd middbeurs stiller, doch bleef vast op aankoop r arbitrage. Levdig war omzett in Southern Rails, Missouris Eries, waar eerstgoem circa % % opliep. Southern Pacifics Unions resp. 2 3 %" beter. ndu=trieel<.> waard met flinke vraag voor Common Steels, die bina 1 % hooger verhanld werd. Van do locale fonds zett ndische Cultuuraandoel hunne opwaartsche beweging voort. Vorstiand voor aanel winstbewiz hooger gevraagd. Barges vast. Aanel Javasche BoschËsploitatie 7 % hooger afgedaan. Ne.d, Hanl Mi. op d slotkoers vau gister gevraagd. ndische Petroleumaanel stil, doch met ongunstig toon. Minwaard met tamelik levdige omzett. Simaus iets minr geanimeerd hed op 425 a 430 exoleim verhanld. Great Cobars circa 4 % terugloopd op voortgezet aanbod. Op koio uitzonueringou na was hed tabaksmarkt lusteloos. Nieuwe Asahans opd circa 3 % hooger, doch slot werom lager. Bczoekis vast. Aledans AmsterdamLangkats aange bod. Prolongatie 2 %. Premieleing. NAMEN DER FONDSEN. JV.K.[JL.K.J H.K pct NUEfvl..^.A.teid.a/10U0 3 \o2%\ dito ÜU 3 106* 10G&: GeineteOredret 3 10Ü& Paleis voor Volksvlit l«dito diio 185 U f 1.00,1 Rotterdam 3 105fc " Witte Bruis (N.Holl.Ver.Het) ~.ï,%, 75 BELGË, Antwerp 18S7 2\ i>7v t. dito JOö 2 Sï>4 Maatscb. voor Buurtspoorwegeu 2J 6^g: Maateli. v.kiuaal Haveuw iankuj..cr.ditolie ö 97 97i HUMriJK. long. Hypoih.b. 4 Uli " d*. d*. Jr. 200 ó 1032i d. d». Kr.2UUO Ütaatslecpiug lü7o 19u i Btühlweisß. öpcorwg... 2 a 90 i Uito zour b.w. v. dcelg 2 33, iil;.,iuksü6l* J TALi. Het tóoo Kruis : ÜUSXENtJ. ötaatsle. JCO 5 14 L di».o lë1 H4 Uredlt Anétolt J! Ooet llodtlieditaustlt 3 132}^ (Ütr, liito lti6t 3 lu Stad Wó PKUBKN, KV.iinl.bp.ilr. 3*. i RUSLAN), Staatßleecing 18u dito UytAlsAgrar ÜdU 5 * ihvk. Strasleing afeest, 2 92 SPANJE. 8"/.tadMadrid ^1 59ft XÜKKJE. 8 "/" Spoorwegle. VJy» ZWTSERLAND, Uanque letat rrixmri 2 Kanton Frei burg 1902 / 7.10 " Stad Geiievc 13S S.: 41KEA. Cougo Lot f 12.Wi Cretl. i*onc. Egypti 2e Era.. 3 y?4! AMERKA. l*auauiaeaiia,ii. f 54.öU 1, Affaires op..vcriiig Nalionaï Bailways of Mexico * Cert. <* lcf Aaud... ll J ito dito Orig. e prei. Aand.. lti>, flstie. «;cio4cei«lo ^oieis. pct. Mcxic.4ghtPQJve *C*faevv.A. 74V 73# 74^ dó do. pref. Aanel 114 Hudson Companta0011.*** e ; Nut ion Hallr* Cy Mexico Afgest. Cert. v. Pref. Aand. 51^1 do.do. Afgest Cert. v. 2ePref. A llïnois Nieuw harea uidho. ouwgrond M.... 4J 1004») rtntral Lear y tfcw. Aapd..»$ Dnited 1ruit Cy < ert v. A... 13u^H ", 1ittsb. lerminai p. U..,. v. ilortg. übl...»tf]3x HoU. Dcli Comp. <»»nd. A... lou^. dito dito. a^ h. * y Cnited Coppet Cy. Ot v.aand. ]l?i 11, tac Citymp.TiustLmi.U.v.A, Cl,eu, 62 Jsed..irl. GftSilpy. «*c. t. A. Mk ~ dito dito OLli lïu.4.hiji The 1 ii.iergi. BW. Ww Gy O. s wv 93J dito d.t o *i " i dito dit» ne Bond» ;, 23 i Berlin. Slotk 11. O.) 21 Oct, 20 Oct. 19 Oct. Wissel Amsterdamkort , LondB dag! 2()!40! /m 20.29V V, * Paris kort...ii 81.30, , Petersburg 8/h..., We 2/ m Russ. liankn. a 100Rb.; Plaatsdisconto ; 3. 23ï 2% "3pütDuitsche E«ksl..ll SJ.O Pruisische Cons.. ll Oost.Kr.rt.Jan. 1,! l, April: Rusl.lBBo cons..;! leseriel. 1 " binn Servië [77.10 i , Turkie Unit AudWarschauWe;,! Disc. Gesellscha.t.!ii7ti.7o , Luitscheßiksbank!l4s.9o Gelbkircheu J Laurahutte ; il! Franhtort, ülk.h.o. 21 Oct, 20 Oct.,19 Oct. 4 pct. O. Kr. rte Febr , Jan Oostriks. BankAct i , Cred.Act Fr. Oost. Spoorweg...: Turksche Lot! pCtHon K.Goudrte! Spanie , Russ i, Binnl. lemg.".. Wissel: irys k., Lond k.z i , We. k. a. ia , Amsterdam PloaUdiKoonto iv t 2>g 2> 8 Vtccit i.sik: (/C.21 Oot. i.o Oot 19 Oct,; 1 pct ironeureute Mei/JMov.(iulr.ï ; ditojuu./ju!i(id,); ,. Godreul (id.ï Ü id. 1653p. stukrr , id.1860 Onlr.., id,lbti4. i ö m Attud.Cred.Anst.i perstuk Ri ; Uonü. Goudr,... (in Kron)! i r " iapierr.l not (in Kron) ,90 44 Zilverr. Sp.leeii..!... i> n iiuul Actiën... per stuk Kr rlon:. Lot (in Kr,) , pct. Staalsspw,. ml. perst.uk Kr.i 688. GB Lot Stad We,..! perstuk Kim pct, Theiss Lot..1 (in Kron)! Aaud Lom bald JuiksoheLotpt.Ki Beorstemining kalm. flauw, prush. Wisselkoers. Lond Cheque K ! Uuilscließaiikpl. id.ld luris eu Fr. Bin.pl iisclieürutisi.uk ilveragio! W issel Amsterdam... Cl), K flaatsdisconto S^g 37^ 3" Faillissemt. Door Rechtbank alhier zin hed failliet verklaard: Cornelis Wilhelmus Klashorst, broodbakkersknecht te Hilversum. Rechtercomm. mr. J. Kruseman, curator mr. J. H. G. Bekkcr, Heergracht 111. S. Nid a m, leluitantkwartiermeester, Van Woustraat 128. Rechtercomrn. curator als vor. Pieter r Soest, meubelmaker, Haarlemmer Houttuin 48a. Rechtcrcomni. mr. J. Kruseman: curator mr. J. J. Keizer, kantoor Sarphatistraat 88. Opgehev faillissemt wegs gebrek aan actief : P. Br eet, electrici, Ferdinand Bolstraat 90, curator mr. F. F. Mulr. H. te Pas, houtkooper, Bilrdikkadc 68, curator mr. R. F. Mulr. Agtschapp VAN HET AlgemeHanlsblad Alkmaar, O. do Waal. Almeloo, Joh. Wilmes, Grootestraat. Amersfoort, G. J. Slothouwer. Apeldoorn, M. do Wekker. Arnhem, Stfert Kroese & v. d. Zan, Bakkerstraat 72. Ass, L. Hansma. " Jiaarn, A. B. Oerlemans. Barncveld, J. H. ilius. Becmster, irma C. Lakeman, Beverwik, Firma Antonis. Bilt, J. v. Bograv. Bloemdaal, P. Stins Pc. Bo u.ar<, Firma B. Cuperus Azn. Breda, firma P. C. G. Peereboom. Bussurn, R. B. Hessling. Cule.mborg, M. W. Getr. lft, J. Waltman Jr. " vter, D. J. Wilterdink. >ierfi, Opwyrdas Drukkeri. Doesburg, H". Gemis F.Hzu. Doorn, B. Ruitbeek. Dordrecht, Blussé & Van Braam. Drieberg, W. Kraal v. Risburg. Edam, H. Smit. Eindhov, P. E. v. PiereBisterveld. Enkhuizcn, A. Egmond. Ensche, Adolfs <fc Pnink. Gelrmals, C. vn Hinsberg. Oces, P. C. Gelleke. Gouda, J. V. Groning, L. Giff, Brugstraat. * Gravhuge, Gebrs. Belinfante, Kneuterdik 3. Haarlem, Ove, Heemste Acrn hout, firma A. Vernout, Warmoesstraat 10. Harrwik, J. Wedding. Harliny, A. Land Ezn. lcervc, A. Binnert Ovcrdiep. Helr, J. C. Duinker. Helmond, J. do Reidt. Hgcloo, Wed. F. Bareman. shertogbosch, T. H. Ytsma. Hïllom, H. J. Overvoor. " Hilversum, Bureel Hanlsblad, Stationsstraat 13. Hoonevecn, C. Pet. Hoorn, A. C. Boldingh. Kamp, Firma Van r Hulst & Vos. KoonZaandik, P. Out. Lar, J. Harttorff. Leeuward, Firma W. Eekhoff & Zn. Leid, Adrianis Boekhanl, Rapburg 87 Maastricht, F. C. Meier. Memblik, K. H. ma. Mcppcl, H. t Brink. Midlburg, F. B. d Boer. Naard, Mars Messie. " Nimeg, Firma H. t Hoet, naast t Stad huis. Oldzaal, F. Banning. " Oosterbeek, G. Romiu. urmcrd, J. Muusses. Rotterdam, W. Steed * Co., Biorhavon 13. Scheringm, Edauw & Johannisscn. Sileck, J.F. Drut. Stewik, W.. Teretra» Ticl. D. Miiv Tilburg, F. Meerdonk. " Utrecht, J. L. Beiers, issu G2l. Vedam, M. D. do Lange. Vedaal. J. C. Kroesberg. Xelp, fbe Ybes & Co. Vlo. D. Fabré. Vlissim, J. Gerrets. Foorburc;, C. P. d Berg. Waging, R. C. Kniphorst. Weesp, Kuiper & Van Wetter. Wüdk, M. D. Lange. Winschot. Frans H. Koops. Wormerveer, fi**ma J. Ramshorst A«. " Jmuid, P. F. C. Roelse. Zaandam, F. Sliper. Zandvoort, A. Bakels. Zeist, J. F. Marsman. Zvtph, P. v. Betkum Aa. Zwolle, O. C. Duys. * Aan ze adress zin losse nummers verkriierbaar Laatste Bericht Schiedam, 21 Oct.,oi>tvUn/10.50, Jever / 14,50, Commissie 10V,,, Stemm. kalm. Spoeling "1.20. firaau SirtrtiiM /20 a 20i/. llelas.^.ptrttui / 19 a 191^. Ruwe Syliilus / loj4 i.. LONDEN, 21 Oct. (R. O.) Aanvoer vreem tarwe 48,800 qrs., Eng. gerst 1000 qrs.. vreem gerst 36,100 qrs., Eng. haver 400 qrs. vreem haver 62,900 qrs. Tarwe lusteloos! 3 d. lager. Gerst prish., maïs kalm, nu on dan 3 d. lager, meel haver kalm. LVERPOOL, 21 Oct. (R. O.) 2e draadber. Kato. Verkocht 3000 bal, waar 200 op Speculatie voor Export. Locostemming Amerikaansche kalm. Oostindische onveranrd. Amerioau middling loco 4.97, id. Go. Basis midd. lev. Oct.Nov. 4.69, c.jan. 4.62, Febr. Maart AprilMei Term\nstemming prahoudd. Scheepstiding. JAM.N, 21 Oct. Wind 0., har wind. Aangekom: Fortunatus, S., Ornskoldsvik. MAASSLUS, 21 Oct. Wind O. A a ng e ko m e n : Eleonora Mail, S.. Hnll. Haafvet, S., Sundswall. Vango, S., Baltiniore. SHedrecht, S., Calais. Rievaulx Abbey, S., Huil. John H. Barry, 8., Sanah. " Vertrokk: Saga^ S. Brazilië Gothland, S. Blyth Byzanz, S. Hamburg Yarmouth, S. Harwich Orconera, S. Bilbao. ANTWERPEN aang. 20 Oct. Gutrun.e, S. Ham burg. 21 Leopold 11, S. La Plata. Yorck S. Australië. Okawango, S. Tangar.rog. Craigearn, S. San Lorzo. Vert. 20 Oct. St. Leonardo, S. Newyork. ARCHANGEL vert. 20 Oct. Charleston, S. Amsterdam. 21 Narman, S. id. BONA vert 19 Oct. Matton, S. Zwöndrecht. BPEMERHAVEN «aug. 21 Oct. Barbarossa, S. Newvork. CALAÏS vert. 20 Oct. ShediCht, S. Eotterdam. GBRALTAR vert. 20 Oct. Künigin Lnise, S. Gua n. Newyork. HAVRE aang. 19 Oct. Mullah, S. Mobile. HORL vert. 20 Oct. Haigh Hall, S. Rott. KROOXSTAD aang. 20 Oct. Brikum, S. Sunrl. LSSABON vert, 20 Oct. Loppersum, S. Huelva. Wurzburg, S. Brem n. Brazilië. MARSELLE aang. 20 Oct. Ariadne, S. Cette n. otterdam. NOREOLK gep. 16 Oct. Sahara, S. Sanah n. Havre. OUESSANT gep. 20 Oer. Gaseon, S. Kaapstad n. Lond. Dunster, S. Ossa n. Rott. PAULLAC aang. 1G Oct. Josephina, S. Newport. PETBBBBURG vert. 20 Oct. Dusseldorf, S. Rott,. PONTA DELG ADA vert lb Oct. Agda, Ellings, Aruba n. Bristol, per sleepboot Oceana. PORT ARTHUR T. vertr. 20 Oct. Harlseywood, S. lfzil. RAFSo aaug. 21 Oct. ttersum, S. Kemi. STETTN vertr. 21 Oct. Brietzig, S.Rotterdam. Uraula, S. id. SUEZ aang. 21 Oct. Haverstoe, S. Samaraiig n. laware. LZARD gep. 21 Oct. Glroy, S. Gulfport n. Rotterdam. NCOLAJEFF vertr. 17 Oct. Bitinia, S. Rotterdam. PORT ARTHUR vertr. 20 Oct. Carpathian, S. Amsterdam. PORTLAND gep. 21 Oet. Dunster, S. Ossa n. Rotterdam. EMDEN PETER "WLLESSEN. (Terneuz 20 Oct.) Het Engelsch stoomschip Emd", Goole. het sche stoomschip Peter Willems", Repola", beid naar Gd hastemd, zin op het kanaal Terneuz nabr Sluiekil, met elkaar in aanvaring geweest, waar door beid scha bekwam, welke te Gt zal word gerepareerd. KRONPMNZ WLHELM. (Brem, 20 Oct.) Het stoomschip Kronprinz Wilhelm", dat hed naar NewYork zou vertrekk, moet "reis tot morg uitstell wegs te weinig water op Elvo. HULL. (Lond, 10 Oct.) Het Eng. stoomschip Huil" is in monding d Somber gestrand zit gevaarlik. passagiers bemanning werd gered. Poging om hot stoomschip vlot te brg blev vruchteloos. Door hevigo branding vreest m dat dit stoomschip hooger op kust zal word geslag. KON. WESTNDSCHE MALDENST. PRNS WLLEM 111 arriv. 20 Oct Am Sterdam te Paramaribo. DVERSE STOOMVAARTLJNEN. VOORBURG, Rotterdam naar Jacksonville vertrok 2i October hield. Bevrachting. LONDEN, 20 Oct. Thuisvracht nagoeg in eén do. Afgeslot werd o.a. : Bombay naar Ver. Kon./Cont.: El «ii", S t., 13.6 één, 14 sh. twee p.p op d.w. c.jan. Sanah z. naar Ver. Kon./ pont.: Sibir", t., 28.9 één, 30 sh. twee havs, form O", ge red. indi alles kato, 10 Nov.lO c. Gu 1f naar V. K. C. : Metis", S t., basis 9 sh. één naar één hav, met opties Nov.; Dipton", S t., basis 9 sh. twoê naar twee havs, met opties, 5 c.ls Jan. HANDELSBERCHTEN. AMSTERDAM, Wosdag 21 October. KOFFE. Goed ord. Java 35 c, good average Santos 23. c. Afgodaan 104bri. Wonck.rto, 4 bn. Ardhi Redo, 45 bn. Tempoer Sewoe 29 bn. Koeion BaHfang, al.es alh. gedopt ex div. schep, löö bn. Par.ggog Sarie ex..salak". 109 bn.fsoeka Boemie 75 bn. Patarau s Kon. Wilhelraina", alles Java. CACAO. Op 11 Nov. kom in veiling ClB2 bn. Jav.i KATOEN vnst. r^ er Veemarkt war hed aangevoerd 212 vette kalver. Je qual. 8! c, 2o 71 et., 3e 66 c.?6 n a Sra",lia!ver, 86 nuchtere kalver, wll 1 pei stulc * u schap; 402 vette varks: «on. e qual 45 hl 7 e 8e 4;J,u c v*t Z eu Ueld e qual. 40 a47c,2e eu Be et. pur (a< votgtrdal3p LEN* Da noteering war als Muiz / a» Kleine id Biauwe.. 1 7(1 *1 Si Friesche Wers......g J ; i. Geeltes " 1 blauw.,.," o "> 10?iu:itÜ ""..". ïao» i.w 1 Hamburgers. Muiz "... " Hillegommer and »;iieo!meester Muiz...». Graates Zeeuwsche Boute "» ,2.*). Blauwe 2.15, Ligheimers...» ,, Pooters. P 140 r 1.50 Gelrsche Blauwt». Jpolr Eigheimers....» , Jamm» 2.» 2.20 Blauwe, Aanvoer 6 lading. Koffie. (Santos) op termin Amsterdam, 21 Oet. 21 Oct.,20 Oct October November cember 17 1"4 174 Januari 17 1"4 174 Februari Maart >B April 17 7l 174 Mei Juni luli Aug. 17" Sept * Omzet 2000 b. kalm. i kalm. kalm. ü,rnldßa.elra op teimün vast AmtUrdam Zniibar in Entrepot. 21 Oct, 20Öct. 1 *21 Oct. 20 Oct. Oot 28 27^ Apiü i Novorobor % Mal cember /, Uuul 28} g 274 Januari Wk 28>, 274 februari Augustus. 28vg 274 Haart (September Omaet 100 mt Weekonuiet m. P«p er 00 termin kalm. 21Oct. 20Oot. Lampong in Entrept April..., Amtterdam 21 Oct. 20 Oct. Mei October c. 134 Juni H 14) November Juti """ " " l48» 14 3 s cember 14, 134 Augustus. 14Ji. 144 Januari September 144 " l» l Feuruari.14,14 Omzet 200 bn. Maart Weekomaet b. Tln op termin vast. t»nf«rcim., 21 Oct " Banka. Stralts. October 814 " November.. 82 cember Januari 82 Februari, Maart 814 KofUebericnt. HAMBURG, 21 Oct. (Tel. Joswich & Co. megeeld door H, A. Overzee, Amsterdam. c. Maart Mei Sept, Vorig not 27# 27* i 273^ 27» loom. 27^ 27»^ *7? 4 27*4 HAVRE, 21 Oct. (Bericht F. Metz & Oo.) Megeeld door Joh. Serlé, Amsterdam.) o. Maart Mei Sept Vorige not K V SJ4 371* 36% 36% V. Ontgst 20 Oct te Rio 12,000 bn. te Santos 80,000 bn. alkcrbrricm. HAMBDEG, 21 Oct. (Tel. Joswleh& Co. Megeeld door H. A. Overzee, Amsterdam). Oct, Jan./Mrt Kei. Aug. Vorig not , prish ,90 LONDEN, 21 Oct. ("«. UL.) il 21 Oct. 20 Oct 1.10 uur u. prish. vast. Oot 10.4)4 v ^ v. Nov.,o. 10.4J>, v. 10,5 v. " Jan/Maart 10.7 v. 10.7J v. Mei v v. Geratiin. prish. Geraffin. vast. HAMBUfG, 21 Oct, (Particulier telegram ) Biet flauw. Oct. c. Maart Jan.Mrt. Mei Anp , Kato. HAVRE, 21 Oct. (Bericht an *. Metz &Co megeeld door Joh. Sebi.., Amster.lam.) c. Maart Mei Sept. Vorige not. 56% 66}^ V. 50^ 55V B W öölf 563 B W. 56», 55>4 V. Peper (Saigon). HAVRE, 21 Oct. (Tel. v. F. Metz & Co megeeld door Joh. Serlé, Amsterdam). t.7 Dcc 46 Maart 45 V. Wol. HAVRE, 27 Oct. (Tel. v. F. Metz & Co., megeeld door Joh. Serie, Amsterdam.) o. Maart 12, V. 142 ROTTERDAM, Wosdag 21 October. KOFFE. Goed ord. Java 35 c, goed ord. Santos 23 c. Afgedaan 35 bn. Java Ws.B. SUKER vast; Oct.Nov. f 121, goteerd. TN (not. v. 12 uur) willig; Ranka c. f 81 81J gedaan. TABAK. 30 zer kom bi inschriving ter markt 5741 pn. Java. Aangevoerd Baltimore per Vego 90 v. Marvland, stoom verkocht. MARGARNE. Afgedaan 70 trs. Armour extra f 78, 70 trs. Armour prime f 76, 70 trs. Crown f 70, 50 trs. Overany f 78, 140 trs. Harvey extra 70 trs. Pitburfch extra tot geheime priz. HUDEN. 27 zer kom op zeil cond, bi inschriving ter markt Runr 132 dito Buffel per Soling". Mille. Santos op terun Rotterdam, 21 Oct. 21 Oct, 20 Oct Octouer. 17J4 17,g 171, November... 17V 8 17}. g 17Vi Oec 17* g f"****l", 17J februari """""f f.pt 11 " *** "V"" J. u" Aueustns September Omzet. kalm, kalm. kalm. Plier op termin kalm. 21 Oct.2oOct. Lampong in trepot. April aoiterthtm2l Oct. 20Oct.JMei October... 13*> 4 l!^ Juni l.^ 143g November. 14 lsjgijuli 14V, 144 cember Au.usts, "«iui.., Sept Februari Omzet 700 b. Maart Weekomzet b. ni gcu*n op termynl " Zonsibar kalm. 21 Oct. 20 Oct. Zcizlbar in trepot.: April S 4 23"*i 7ioK«rop. 21 Oct 20 Oct. [Mei 28U 28V Ootober,.. Bi 28 Juni 84 i*4 Noveinbw ! Juli 28s,281/«en.be iAusustus. S 1» 284 Januari J September 2Si 284.Vbruari.. 2Si Omzet m. Mourt 28>i Bl Weekomzet m. LONDEN, 21 Oct, TALK. (Bericht v/d mak. Robcrt H. Surie < Zn. te Rott.) Van geveil 1331 v. Anstral. werd 311 v. verkocht tot vorige priz. Stemming kalm. (Telegram Smiii tt. &. Co., megeeld door UautBH coa te AmsterdamA KuiueiüieteMiii.cn. (Bai*.Middiin.,) 21 Oct. 200ct. 20 Oct vast, vast. stil. Oct OcWNov Nov./c.,., c./jan " 4.55 Jan.Febr Febr/Maart Maart/April April/iMei Mei/Juni Omzet 4000 bn. (Telegram HoaNn. Hn".«; t,co., me) geeld door W. Ar te Amsterdam.) 21 Oct. 20 Oct.! 12 u u. 30 vast. prish. " OctfiNov bö Jan./Feb Maart/April., Juli/Aug fmet gering aanbod. Ouluth, Linzaad. 20 Oct. 19 Oct. November.. 1.2!/ $ 1.22 cember W Uer.iin, 21 Oct. CUAEif. Slotk. Opuuuigk. Vorig slot Boree Oet ri.,...., c Mei lf,. Tarwe c Mei ttaapellec...! Mei...! ït*ï»rußbcl, 21 Oct. iï. O.) tran. A :er. ( Tarwe , kalm. Donau Tarwe 1.25, kalm. Donau Rofge, id. Gerst 15,.alm, nlandsche Haver 13,374, kal. l.lverpool, 21 Oct. (ii. O.) kalocn. V xkoop 3000 b. Stemming kalm. nvoer b. Heul, 21 Oct. (ii. o.\ fcaaplic.alyk 63., Mei 04.. Mrcmcn, 21 Oct (S. 0.) Beuzel. Stemming kalm. Tubs Firkins 514. Doppeleimer 54. hol lic. Stemming kalm. kato. Stemming kalm. Middling Upland "J7;, i...lvcrïool, 21 Oct. Lond,20 October. GRANEN. Op hernieuw bericht vorst in ZuidArgtiuië op markt voor Tarwe in e va3tere stemming, welke cter bi ruimer aanbod ASTlische aflars weldra wer plaats maakte voor e kalme sluit zoo op vorige priz. Gedaan werd bi part. üooqrs. Northern Manitoba No. tot v? voor Oct./Nov., 3000 qrs. dito dieo No. 2 tot 36.9 voor Oct 36.7, voor <ovemberaflading qrs. dito dito No. 3 tot 36.3 ü 85.6 voor stormd» cif Liverpool. Mals verlat, maar ook onr dringd aanbod. Gedaan werd 1000 qrs. Amerik. mixed per Octb. tot ton gele. La Plata per Octb./Nov. tot 25.10C netto cii Liverpool. Gerst vast by parti werom iy t a 3 d. hooger. Godaan werd uoo qr. AzoffZwarte Zee per November tot Haver meer gevraagd tot hoosere priz. Gedaan werd by parti 2200 ton La Plata tot 14 6 voor aangekom, stoom c.rjan. aflelng. ZADEN. Li nz rr onrehelmatig; nabi HÖn posities Calautta flauwer, rr.car La Plata prishoudd wegs hernieuw voritbericht daarme gepaard gaan verminriog in het aanbod. Gedaan werd 300 to» OalcuUu tot 43.9 voor loco 44 sh. voor spoedig verwacht, voorr. 700 >n Ls 11.9 voor Sept./Oct. dlax: Hamburg ca 41.10].^ voor Oct./Nov. aflading naar Duinkerk. Koolzaad hooger gehoud, maar zak vond niet paai hoewel er neer vraag was. Lond,20 October. SUKER. Rietsoorteu vns; gekrist»!!, rairo pryshoudd u H d. riooger betaald; verkocht werd in of va veilirg 900 z. merara tot 16 sh. k 16.3 voor goed bleek 004 z, Trinidad 1700 z. tot 15.6 i voor midlb. tot goed geel. Te Liverpool werd 250 ton Java 2e prod. afgedaan tot 11.U:, f. 1. Cly. basi. 96 pct. Biet vast geopd stygdo 3 a, 3V <l. op vorstbericht, zakt. later door realisaties wer in, sluit ca. 1 d. bov slotkoers gister. Gedaan werd Oct. tot 10.4 a 10.5,i, Nov. tot 10.5*4 a 10.24^, c. tot ^, Jan./Maart tot 10.8J^ a 10.61/,, Mei tot lo.loi/ a 10.7t^ Aug. tot 11/. a ^ v. a. b. Binnlandsch geraöineerd vast met goed hanl; Tates Cubes 3 d. hooger. noteerd* thans 18.4V2 voor le soort 17.7yi,voor 2e soort prompt; gele Kristall lvtd. hooger Holl. Grushed vaster tot 13.6 voor W. S. R, prompt dito.cubes tot 14 4!/$ v.a b. KOFFE in loco goed pry*houud. Verkocht werd 170 b. 0.nd b. Mexico, 17 b. Nicarogna 700 b. Coltnbia. Termin pryshoudd maar met weinig zak: il aart werd gedaan tot a Me; 26»h. verk. CACAO veiling had wer ecu traag verloop. Verkocht werd 1600 b. Trinidad Grada (aanbod 2578 b.) tot 1 a 2 sh. lagere priz: mooie Grada 64 a 57 sh.. goe Trinidad sh. Overigs werd alles opg.houd, o. a. libo b. Guayaquil, 490 b. Ceylon, 61 b. Java 27 b. Suriname. Na veiling werd afgedaan 150b. Guayquil tot sh. voor Tnmaoo 59 sh. voor (araguez. THEE. geveil colli Cevlon werd meeres verkocht tot over het geheel vorige priz, alle allerminste qual. war flauwer. RJST kalm,"zonr zat. SPECERJEN. Peper kalm: verkoopers zwarte 1 Singapore, per Nov./c. tot 2% d. cif verkoopers witte dito dito tot 4 d. cif. Nagel vaster; koopers Zanzibar per Oct./c.levering tot sd. Eu per Jan./Maart tot 54 d. VRUCHTEN. Bi goe vraag werr hed in veiling voor Valcia Rozyn (aanbod 124,767 colli) meerls vorige pryz betaald, alle inferieure halve kistes liep.n iets lager: halve kistes ord. Selected 25 a 26 sh., kwartk. 26 a 51 sh : Muscals ging onregelmatig hand: midlqual. 5 sh. lager, overigs pryshoudd fine qual. t volle. Voor trosiozyn werd 42 tot 100 sb. aangelegd SCHELLAK in veiling met meer vraag toteerr hoogere prik op levering 2 sh. hooger; 500 k. TN gedaan tot 95 a 96 sh. voor c. 99 sb. voor Maart. COP.RAH kalm; Straits f. m. nominaal 17 cif MarseiUe. GOMELASTEK vaster :har fyne Para Oct. verkoopers 4.61/, c. 4 4t^. Aanvoer te Para in ze maand tot hed WX) ton. JUTE flauw; 8000 bn. prima merk per Oot./ Nov. gedaan tot cif eu 250 bn. gewone eeiste merk dito tot 17 cif. Te Calcutt» werd Oct. gedaan tot 42 rop. HENNEP prysh,; verkoopers faircurrt Manila per Oct/c b. per Jan./Maart gedaan op basis 20 voor good Seconds cif. ZWAVELZURE AMMONAK prysh.; Beokton OcWDoc , Becktouterms , Lond 11.7., Huil 11.ó LiverpoG* a , fceif 11.10, Jan./Juni CHL SALPETER, ord. 9.10*,, geraff. 10.4U. CHNNE onveranrd. ÜLEN. Lyn prish.; loco met fust Oct. Nov./c J4 a 21 sh., Jm./April 20.9, Mei/ Aug Raap nominaal; Kato kalra; onge..loco April 20.7*/,; geraifin. 22 sh. a HARS m loco 7.3. oct,nov. 7.4 v.b TERPENTJN flauw; Amerik loco 25.9 No./ c. 27 sh., Jan., April 27.6 Mei/Juni 28 sh., Juli/ c. 29sh. a METALEN. Koper le beurs eerr flauwer, 2e beurs prish. Omzet 1000 ton; Ca*h a ; 3 mnd. 60.5/ a Tin eerste beurs prysh., 2e beurs levdig, sluit 15 sh. hooger. Omzet 850 ton: Straits Cash a mnd. 13i a Bank» fbl\iè. Lood loom,. b. verkoopers Oc.t.o , koopers Engelsch v. b. Zink loom, verkoopers oid. merk prompt koopers 19.10, 50 ton Jan. gedaan 20 v. b. Zilver in stav 23Ja d OFF CEELEPRJSCOURANT r Voreing voor deffecthanl { Vervolg slot pag. 8.) 11 ALGEMEEN HANDELSBLAD WOENSDAG 21 OCTOBER 1908 Avoüblad. f ye Blad.

12 TBCfEN DEW HOEST, PastillesPectorales HOEK & Co., Arasterdam, OCRTRGFFW alle Huiteiilaidsclie Fabrikat. Overal verlrgsbaar a 85 ct per groote dots. DE BOYENLOKALKN in het gebonw r Dlseon lo Eflcctcnbank, Kloviersburgwal 47, bestaan uit *ryf ineloop Ter» «rekk, geschikt voor Kantoor ot Stil Matazyn. (1665) zin te 1iiiir, n t geheel of by geelt. nlichting by d Portier by Makelaars W. J. MEDERNK MEJER. M. 1 SPECALE FABREK VAN ARTSTEK GETEEKENDE E N U s = ORGNEELE ONTWERPEN VAN NEDERLANDSCHE ARTSTEN. TAFELKAARTJES = == KAARSENKAPJES GEBR S. SMONS, KALV ER STRAAT 124. FEESTARTKELEN. Cieai) HLVERSUM. Publieke Verkooping, dp Donrdag li November 190H, s avonds t 7> nnr, te Hilversum, in het Hotel Het Gooiland" t overstaan d Notaris K. J. PERK : E Winkelhuis, met erf daarachter geleg Pakhuis niet "rf, op e r drukste punt, te Hilvermm, aan Groest No. 17a. groot 1 Are 60 fiareu. Verhuurd tot 8 31ei maand per 11. E dubbele Villa, met ste Schur, Erv Tuin, te Hilversum, zeer gunstig geleg aan het Ministerpark No , groot 5 Ar 60 feuliar. Verhuurd: No. 31 tot 1 Nov met 2 optiear voor / 400 per aar; No. 33 tot 1 Mei 1909 a 500 per aar. Nara intormatiën te bekomsn t kantore voornoemd Notaris PERK te Hil Tersum. (317*21) OPENBARE VERKOOPNG rfdß fi te Uloemdaalt op Dlis.lag 3 Voremher tfos, s namid dags 1 uur. in bet Rótel Knemerland" aan d Bloemdaal schweg, Ss»» t overstaan d Fi^Jfe, te Haarlem e gun ~"*ïpfe>hß"8(r 6tB geleg eu solied gebouwd Heerhuis Erve, reet voor achter Tuin, geleg aan Rust.urchertaan te Bloemdaal, plaatselik geteekd A 661, Eadaster Sectie A no. 5011, ter grootte Ar 6. Ctiar. Te bezichtig d> Maaudags Donrdaga «n op d dag verkoup, 2 i uur. E anr breer b\ bilett omschrev. Nare inlichting bi d Notaris J. KOOL HOVEN. Nieuwe Gracht 84 b d Makelaar A. OVERAKJER, Woningbureau..Rusthoek", Bloemdaal. (30.1; 12 ALGEMEEN HANDELSBLAD WOENSDAG 2i OCTOBER 1008 Avondblad. r Blad. RE] FVlrvL Py Wlk"", SaM«rfoo. ar is praclistfi!! ) Thee Tiaea" 1 E.Brtndsmct r3osi LATJN GREKSCH. Opleiding voor Staatsexameu bi Doctor in klassieke letter, 1,50 per uur. Alle leerling voor 1903 slaagd. Briev onr No , aan het Bureel Let Algeme Hanlsblad. Junger utscher, 23 Jahre, militürfrei, sticht S.clluns als dtseh loiresp bekannt mit Sclireibm., Sto, graphie & uiod. Sprach. Briev onr No. 3171Ö Bureel Hanlsblad. Hoogsts ééns of 2 x per week pcebrtüke g g mêtt tandpoor of pasta. overige dageu poets» mon metoariol, dat ri. is ier schuurmidl. (0351),, Geps. Officier oud 31 aar, zoekt pass betrekking. Br. fr. onr.\"o ad. K. Boekh. M. M. COCV.SE, n Haag. (31736) apßßvip^^w«nßn^k«^r4l^idr^ll^3vv9^ Zi dia gewd zin weinig of ge suiker in koffie of thee te gebruik, vind B meeste soort chocola (om te et) te zoet. Voor zulk is BLOOKERS 1 DAALDERS 1 H2 2!! 1 e aal fabrikaat; bevat weinig suiker, verwekt ge dorst *v*"ivi:iiixi, a.<.bal.stra.l,\«. 53. le huur met 1 M«i W>. huurpris f ««0 Te bevrageu Kei«gracht 185. b d. Raadhuisstraat. (<obt) d/weegtwii Fabriek vau MARMERWEBKE!., K.VP \Bllï«; 14, A.*TEtD VU {2r,2Si), Te Kood aangebod: 55"V wl s, «*i Jatig afgewerkt VEEL GELD besteel!t VERZANDVOORT voor net gedr. Parne HeereDkleed ng. Wagaai straat 20. Aß.te.dai. Overal t. ontbied. itflöö.) FALLSSEMENTEVER! JANSEN. Curator brgt ter knis, dat eige Citelin^slist hed door hem ter Griffie ArrondissemtsRechtbank alhier is geponeerd, alwaar zy gedur ti dag ter ostelooze inzage voor crediteur ligt. Curator, Mr. J. WJNVELDT, U Vy.elstr.at. Amstubdm, 20 October 1.03, ^ JAM Ni. J S* J!Eaeiebsi#hool Prinsgracht 490. Amsterdam. Prospectus op aanvrage. (014) Spreekuur Dourd. 34 uur. "# PM Ê* lifi1m t[u filll Hi CJ Bf H «l *". Jl aml*^jq"iil>i fcjt».*^ll^b (27313) Msf* SÊg DS.f.*:% Wed. J. T. HVKCK. & mm, 1 9 te AMSTBRBAT, B z )n «grootste voor: BOLKACHELS.CTÜRAKACHELS KERKKACHELS, YULHAARDEN ENGELSCHE HAARDEN, CRCULATEFORNUZEN, WARMWATERNSTALLATES CENTRAALVERWARMNG, AMSTEL h BiaUWbruST, ver Bsdorps Cacaofabriek mk ) h önovcrlrcfbaar. l^^^^^^^^h r NELSTA t (g.ud CiGARETTEJ \.d. BERGH, Utrecht, SNABLE. Rotterdam. (86) mondstuk) A f. Ë 1/ ODOvcrtrelbaar. g :": ct per stuk ;": LUXE BLKfERP \K\G. 1 """. 1 *. *^k Verkrigbaar 4P3H k» in alle voorname Üigarmagazin. ^"«^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M w. n. 0. WLLS. [ Mfik CVBOOËH ^, Aanvrag Verkoov i JÏ» poneer Hanls Ea HB DR brieksuierk in alle land door S BH M.D. CCJPOOJBLJEAL,DiT. P BÓS A. K.81KSfiOi, VUny llecraraclil!*4, Amsterd. yßr LaanM.eerrvoorfyy,sGravh. (1481 ^Geheime Ziekte. "^ Blaasontsteking, Pinlike Uilneloozing, Nieraan doingword spoedig gez door Dr. DUJON SanJal Parels, tlao. 50 stuks/ A. VAN TUL. Paleiaatr. 13. OLEBAN, Heiligweg CVn Baboe, vri zeeziekte uit " nemd geschikt voor verzorging i Kinr, wsct zoo spoedig mogelik naar tidle terug te keer. Reflectant geliev zich! te adresseer aan Mevrouw ENGELHAPfÊ,. aikstraat 16, Breda. <1740) PANOLES door e gediplomeer Leeraresa7sct.per les. Br. fr. letter B X, Kiosk Kaampoort. (31738) f "^^X STEEDS \/> <*, «^V^QROOTE keuze >&<"> FLANEL SHRTNQ >"*" i \V. ELASTEKE X* /^BPKOORSETS.X, (1671) e %". V., die met te weinig: bedrifskapitaal ee uitvinding exploiteert, zoekt reüatie met e consortium, bereid zaak voort te zett. Briev No. 1815, Algeme Adverttie Bureau P. A. VAN DER HOUT Jr., n Haag. (31737) Al.yd ffi.f.tb S.«ar*ei. uit SOlEOST Fabriek. Grootste verseieiihtid uil muntd Fabricaat. (31002) TER 0^7ELiT4:AfJE: HEEREN MODE HOEDENZAAK iet Huis, alles iste klasse stand, welke 20 aar met succes gedrev ls e zeer ruim nslaan o lf.nl. Hooldilaats X.B. Ge luïsciipersoii Bneveu onr l\o , aan het Cureel het Algeme nanlsblad. Laarzeiiftfagaziii B. FRANKEN, JLeïcl! ehe»tra». O. Amsterdam. Oni g ruime sorteering «eho laarz voor Heer, Dames Kinr, ouds gerommeer merk. (30312) TE.ËlÖöl,N voaipslag of MSTE eige boylokal n «ie nieuwe idvr f e Geitouw u/d 88...^C,l!>4MTe.%.%TB...^C,l!>4MTe.%.%T i*os. 3 t/ui * tul o na oppervlakte, ler.okunl alosidcriuk vo.doct aan alle.vcl(el{ke vooischrikcn. Be n(.>hu>rcvels w.\n au;) d.ep vaoiwalir >elev. B e*iee..ia.sii. taseiüks. le bcvfttfu l»u llll.i:i< SSJLVS. «yt**...vs,b,g. i88ü) OPGERCHT nk»rlai\i)(;t LOOERKfRCHT 68, S.;...;.tFiBVB»"* A. F. Xürchcr. CARTONNASE?S& v/h. P. «T. ftiii cher..mkterd.** hoeveelhed evoudige luxe vei*"pakking bedrukt on^h Grootste kleinste voor alle mogelike artikel. (81687) vlelooniiiiiuiuir ti*"* LanolinToiletCreme ieep merk..keueds.ern" het beste midl voor verzorging r huid. eoeraal..geuuur voor Herland G. A. S. J. Tal. tt.lv.tjk* Puiuercud. Verkrigbaar b alle eerste klas ApothekersDrogist Parfumerieak. (28 Heer Notariss of Particulier, Wi n!amiwl«inial«.n Scheepsbouwer vraagt kapitaal in post ; / 3000 voor soli 2e verband, met aflossing, ( op nieuwe schep. Voldo overwaar. Onze uitstek aardappel V** sgeweuscht met borgstelling. Rte 7 pct. Winterprovisie word franco ier SM Onkost akte 3 pct. Commissie voor verband wegstatiou in Nerland a 3 per H bezorging 6 pct. Briev onr No aan het Bureel Adres: Directeur r Maatschappi vn het Algeme Hanlsblad. dadigheid. Freriksoord. (*"l28 V lil.cl (lul mil icll.li rembours verzond. B wagonlading laga^^h ersroo t i n s e n DR UK. Onveran d er U k e K001. in morne kleur, als: (ravurc Sepia, lalln zwart. Terra Colta, Hal. gro z ; 011Oin garantie voor gelikis eu houdbaarheid. Niet le verwarr met minrwaardige Bromi Vergrooting, Beste adres op dit gebied: (17853) 81. H. Lut Dl>é, %leuwei.dik 5», Amsterdam. Filiaal Ageolurcn voor België gezocht. E Heer, ± 35 aar, uitstek familie, goed bekd met morne tal boekhoud geïntroduceerd in gegoe kring, wschte fa relatie te kom met eerste klasse Sigarfabriek, huis in Koffie verre huiz Hollandsche artikel, t ein in België (liefst Brussel) e magazin (filiaal, pot) te vestig. Hi is tevs bereid ook anre agtur Hollandsche product i te vertegwoordig. Borgstelling alsook eig kapitaal aanwezig. Briev, onr No , aan h«t Bureel het Algeme Hanlsblad. Kamers te kuur. E f. gem. Zit eu Slaapkamer eerste étage. Heergracht 159. {31(32*2) g/e V v. tüü3s) Filiaal Amsterdam, Spuiiraat... SUSPESSÜRS voor sport ziek. Amsterd. CaofltchoacCompagnie, ti. SEGBEW & Co.. Konißgspleiu 12 WLSONLNE. Geregel afvaart Amsterdam viahuil naat: Stelle, Gua, Livomo, Napels. Palermo, Sessina. 4ntanio, Trieste. Fiume, elië. Consianlinopel, O" 1 Alexandrie. Boston, üewlork. Agt. Sö* fieboegk SCHEBP /43fe, KOMMLJKE HOLLANDSCHE LLOY9 i^ltm Geregel Stoomvaartdist tussehe. Spy ** etïerland. JStrazilië. Uruguay,lU V^^^^ ^ Argtinië, rla Duinkerk, Boulogne s/51., Corona, Vlgo LlssaW! Amsterdam Duinkerk " Leixoes Lissabon 28 Oot. 81 Oct. ö Nov. 6 Noy.. vadßiojaneiro Montevio te BuosAvres 28 Nov. 4 c. 5 o. t Arasterdam Botlorme s/m. Corona Vigo Li»* 0*1 q«h.,*r/«rf" 7 NoV> 6 Xov* U NoT* 12 Noli** *3 N f )>n *»*«) Rio Janeho öantos te BueuosAyros ( 30 Nov. 2 Dcc 6 c. Voor inlichting aangaan passage eu vracht w m zich tot d Koninklik Holl.nd.h Lloyd, Prins Uedrikadc 131 (Telegramadres Reallof^*^ te.romeram of tot Agt Heer D. Hurger tt Zoon te R.tt.r.tai. (3031fl kommiluhk V\ESFiMHSCHE MALDENSf Eerstvolgd? Afvaart naar: PARAMARBO, DEMERAH., ÏlUMDAD, CR\( \O, BONARE, ARUBA, JACMEL, KQO* AX CATES, JEREME, ST. JARC PORT AC PRME.?Udag 80 October, 10 nor v.m., ft. *. Prins Willem KM. Gezag* N. H. VAN BAAKEN. Carg. HOYMAN & SCHUUKMANs SCHEEPSAGENTUtJ* Vrüdag 13 Kovember, 10 nnr v.m., *.*. Prins Willem W, Gea voerr J. 0. METUS. Cargadoors VAN LEEUWEN, DE KUYPER & T9* SCHENBROEK. Voor lading naar Curac^.o, Bonaire Aruba, zich te vervoeg bi Cargadoor E. WNDHOUWER. (31693) Pakkett vord ook aangom door Firma VAN GEND & LOOS. «OÖLG STEAMf SHPPNtf (Lancashire & Yorkshire Railway). Cereaeldc fstoomvaart tussch A?ST«iSAiT 111TLL«001E, n directe verbinding met geheel ENGELAND lerland. mistek gelegheid voor iassaglers. Van AMSTERDAM: ier Dinsdag Zaterdagavond. Van GüOLE : ier Wosdag Zaterdagavond. (870) Adres b«agt GEBROEDERS SCHEUEK Stoom vaartmi. Nerland. tan Am*leidam naar ilerlandselilndië. Vla SoHlliamplon. dssabon, «...«, «""«"»0 ""iljw^ )31 Oct 5... GrofW. P. Onwehand. Ï SBBE% mm"4isïi unot8s»*"»" WiUem a"r*»* eu Padang. v..»»,. 24 Oot Baitrfrt". & Fga. Laadt voor Sal»*^ ( Olelileh J, Padang Pekalungau J 11* ap direct t 7 Nov. s.s. Sumalra", Bi G. J. ÜMs. Laadt v Sabang (Oleiilch) Padang direct. o( 21 Nov. s.s. Jam", K ï. Utermad. Laadt ** D«ea,.^(eve Jn?uV.ê. t "v"! g««"eh1e1... Padang T 11.1." adm»)* J 2S Nov. s.s. BiUilon, ". Baasroot, laadt voor Saba** 1 (OlehieliJ Singap.iic direct. flor F 6 c. s.s. ïmot»"*, C.. lieem, laadt *^ Mabang (Olehleb) Pattang direct. 19 c. s.s...j«dn"a*% H.. cv Ov/i, laadt T*^ \ Sbang (Olehleh) Padang direct. Eotterdamsclie Lloyd. tin ESoltrrilam naar ftr.lerlniidmehlidiö. %\n Sonlliampton, lgaban, 24 Oct. s.s. twoetetoer" P. Hoer. langer, lurselllc ladnug. 7 Nov. s.s. Opleit*", 11. J. Boon. ai Oct. s.s. Mettan". O. Boer. laadt voor *"»?, (Olehlcli) Singapore direct. Vl4 Nov. ss. SJorJa", H. Adam, laadt voor S*1»" 1 Direct naar Java naar) (Olebleli ), idan. itaiap dim t. voof Nasar (evtueel met ovsr \ 12 c. b.s. Booor". C. V. p,, hem. laadt, lading). / *ahang(»ae»ileh),p»ilang TlllallaP".!* f25 c Ja?i»fr".1. J. d. Dkv» laad*» v.>.>r «éil»»*** V CO!»*> lei»), Padauti «u TiitatUp *"**" «.

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

œ œ œ œ W ( & # # c Œ & # # j j œ œ j œ œ œ & # # W W J j œ W j œ & # # W Ps. 22 (21), komt V.: Wan-neer de komt, A.

œ œ œ œ W ( & # # c Œ & # # j j œ œ j œ œ œ & # # W W J j œ W j œ & # # W Ps. 22 (21), komt V.: Wan-neer de komt, A. Ps. 22 (21), 23-24.26-27.28.31.32 c Œ V.: Wan-neer de A.: Wan-neer de V.: Zult Gi ge - af - leg - gen Troos- ter Troos - ter o - ver tui. Mi.. komt. komt, ge - nis Ó W W W ( W W U Naam zal ik verheerliken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 834 Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering inzake het rechtsgeding voor de politierechter en de mededeling van vonnissen

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig.

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig. 22 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften. 23 HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. De beambte toont

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 Rapport Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Venlo tot het moment van indienen van de klacht bij de Nationale

Nadere informatie

en. [32. 1-2.] Tweede Kamer, BI* i

en. [32. 1-2.] Tweede Kamer, BI* i en. [32. 1-2.] Tweede Kamer, BI* i Adres v. Holtheijer omtrent het in het openbaar verhuren van alle Staatsgebouwen die voor het krijgswezen geen nut hebben. [SS. L] MISSIVE, ingekomen in de zitting van

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 juli 1999 Rapportnummer: 1999/325

Rapport. Datum: 22 juli 1999 Rapportnummer: 1999/325 Rapport Datum: 22 juli 1999 Rapportnummer: 1999/325 2 Klacht Op 8 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 7januari 1999, van de heer R te Ede, met een klacht over een

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling

Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling Titel 9.1. Klachtbehandeling door een bestuursorgaan Afdeling 9.1.1. Algemene bepalingen Art. 9:1. 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 maart 1999 Rapportnummer: 1999/087

Rapport. Datum: 3 maart 1999 Rapportnummer: 1999/087 Rapport Datum: 3 maart 1999 Rapportnummer: 1999/087 2 Klacht Op 15 september 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw W. te Putten, met een klacht over een gedraging van Gak Nederland

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS Op 6 april 1804 wordt bij de magistraat ter tafel gebracht een gedrukt biljet met de aankondiging van de publieke

Nadere informatie

Hoe bouwde de koning van Medo Perzië zijn wereldrijk bestuurlijk gezien uit?

Hoe bouwde de koning van Medo Perzië zijn wereldrijk bestuurlijk gezien uit? In de leeuwenkuil. Hoe bouwde de koning van Medo Perzië zijn wereldrijk bestuurlijk gezien uit? Daniël 6:1-3 1 Darius, de Meder, ontving het koningschap toen hij ongeveer tweeënzestig jaar oud was. 2 Het

Nadere informatie

DE COMMISSIE GEDRAGSCODE BOUWEND NEDERLAND

DE COMMISSIE GEDRAGSCODE BOUWEND NEDERLAND 60004 DE COMMISSIE GEDRAGSCODE BOUWEND NEDERLAND heeft het volgende overwogen en beslist omtrent het op 21 februari 2013 binnengekomen verzoek van de besloten vennootschap SCHIJF BOUW B.V., gevestigd te

Nadere informatie

1 januari. Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk een koopman Mattheüs 13:45

1 januari. Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk een koopman Mattheüs 13:45 1 anuari Wederom is het Koninkrik der hemelen gelik een koopman Mattheüs 13:45 De koopman uit onze tekst had één groot levensdoel, namelik het zoeken van schone parels. Als u hem had ontmoet en u had hem

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. (ET. 44.) WET van den 2$sten Juli) i85o, ter uitvoering van art, j der Grondwet. WIJ WILLEJI III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE

Nadere informatie

PRIJSBEHEERSCHING IS ZELFBEHEERSCHING

PRIJSBEHEERSCHING IS ZELFBEHEERSCHING PRIJSBEHEERSCHING IS ZELFBEHEERSCHING Er is een dringend tekort aan grondstoffen voor de Nederlandsche industrie en het Nederlandsche ambacht. Voor het herstellen van beschadigde huizen is hout, glas,

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07001320 200700456/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma Chinees Japans Specialiteitenrestaurant A., gevestigd

Nadere informatie

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS * - J!" 3^ Ö. "y&s ^ j OVER I)E DRUKKnC WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS GEVOERD MOET WOKÜEN. ö^ I>^)Oil p. L. K IJ K E. ia Overgediukt uit Je Veislagtu eu Medeileehugeü dei K.üuiiiklijke Akademie vrtii

Nadere informatie

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om MINISTERIE VAN ONDERWf^ KUNSTEN EN WETENSCHAPP N. 1387 Afd. H.ü. Bericht op schrijven van gg No«5659A. Februari betrefifende aanvul ling...a.c.ade.mi statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om advies aan

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5999

ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5999 ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5999 Instantie Datum uitspraak 16-05-2012 Datum publicatie 16-05-2012 Zaaknummer 20-002733-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch Strafrecht

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland 1p 1 In 1848 werd de grondwet in Nederland veranderd. Dit had gevolgen voor de machtsverhouding tussen

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 8 september 2014

betreft: [klager] datum: 8 september 2014 nummer: 14/794/GA betreft: [klager] datum: 8 september 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 200607461/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma appellante,, gevestigd te tegen de uitspraak in zaak nos.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger.

Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger. Rapport Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid Een onderzoek naar de verwerking van een adreswijziging van een burger. Oordeel Op basis van het onderzoek is van oordeel dat de klacht over de minister

Nadere informatie

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!.

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. L. S. Het is velen in Holland wellicht bekend, hoe ik, eerst onlangs uit Zuid-Afrika teruggekeerd, den langen en b'!ngen

Nadere informatie

- 2, JUÜ. No. : HET HOOFD VAN DE DIENST ê, Aan Zijne Excellentie de Minister-President Plein 1813 no. kt

- 2, JUÜ. No. : HET HOOFD VAN DE DIENST ê, Aan Zijne Excellentie de Minister-President Plein 1813 no. kt - 2, JUÜ MINISTERIE VAN 's-gravenhage, /" / c^ 2 *"'-&/ P BINNENLANDSE ZAKEN, BEZITSVORMING EN PUBLIEK- xkwsötïïjöt StadhoudersjH-an^söen 25 B. V. D. RECHTELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE No. : Bijl. : 1 ( 4

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1541

ECLI:NL:CRVB:2017:1541 ECLI:NL:CRVB:2017:1541 Instantie Datum uitspraak 05-04-2017 Datum publicatie 22-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/4185 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. * Waar in deze brochure hij staat,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende straf

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

CR 13/2476 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

CR 13/2476 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. CR 13/2476 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Klacht tegen makelaarskantoor en niet tegen de daaraan verbonden makelaar. Informatieplicht

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging REGLEMENT op de tuchtrechtspraak voor de leden van IIA-Nederland ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging De raad van tucht Artikel 1 1 De raad van tucht is belast met de behandeling van

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8341

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8341 ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8341 Instantie Datum uitspraak 24-04-2013 Datum publicatie 24-04-2013 Zaaknummer 20-000702-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch Strafrecht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 477 Wet van 2 december 2015, houdende bepalingen verband houdende met de instelling van de rechtsopvolgers van in Nederland gevestigde internationale

Nadere informatie

Öt.% ONDERWIJSRAAD. 30 september Eerste Afdeling O.E. 229 H.O. Bericht op schrijven van 17 augustus 1966, D.G.W. I46776/I

Öt.% ONDERWIJSRAAD. 30 september Eerste Afdeling O.E. 229 H.O. Bericht op schrijven van 17 augustus 1966, D.G.W. I46776/I ONDERWIJSRAAD SECRETARIAAT: BEZUIDENHOUTSEWEG 125 S-GRAVENHAGE TEL. 070-83 61 M Öt.% % O.E. 229 H.O. 30 september 1966 Bericht op schrijven van 17 augustus 1966, D.G.W. I46776/I Onderwerp: ontwerp-besluit

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14162 Nadere regelen tot beëindiging van de afwikkeling van de oorlogs- en watersnoodschaden en van schaden in de zin van de Wet Overheidsaansprakelijkheid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch OPRICHTING VAN HET ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR ZUID-HOLLAND TE ROTTERDAM EN DE VOORGESCHIEDENIS DOOR DRS. M. VAN DER VELDEN OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch Technologisch

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE FEDERATIE TMV

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE FEDERATIE TMV 1 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE FEDERATIE TMV Definities Artikel 1 Onder geschillencommissie wordt verstaan: de geschillencommissie als bedoeld in artikel 33 van de statuten van de Federatie; Onder Federatie

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Rechtsmachtrecht Misdrijven op Belgisch grondgebied gepleegd Misdrijven buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd Territorialiteitsbeginsel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 september 2005 Rapportnummer: 2005/275

Rapport. Datum: 19 september 2005 Rapportnummer: 2005/275 Rapport Datum: 19 september 2005 Rapportnummer: 2005/275 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Koninklijke Marechaussee hem na zijn aanhouding op 18 januari 2003 op de vliegbasis Volkel, niet ten spoedigste

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 Rapport Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 2 Klacht Op 26 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw B. te Drachten, met een klacht over een gedraging van Gak Nederland

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2010:BM8140

ECLI:NL:RBAMS:2010:BM8140 ECLI:NL:RBAMS:2010:BM8140 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 01-02-2010 Datum publicatie 17-06-2010 Zaaknummer 449782 / KG ZA 10-209 en 449790 / FA RK 10-696 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland Gebruik bron 1 en 2. 1p 1 De twee bronnen hebben te maken met de constitutionele monarchie. Welke

Nadere informatie

instellingen, maar al is de beteekenis van den invloed dier bijzondere personen groot, na eene periode van belangstelling en enthousiasme voor

instellingen, maar al is de beteekenis van den invloed dier bijzondere personen groot, na eene periode van belangstelling en enthousiasme voor 27 wensch om eene nieuwe regeling te scheppen, maar niet van de gedachte, of men meer voelt voor de openbare school of de bijzondere school of omgekeerd. De Minister CORT VAN DER LINDEN zeide nog in de

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-205 d.d. 19 mei 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en R.H.G. Mijné, leden en mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2002:AE4462

ECLI:NL:CRVB:2002:AE4462 ECLI:NL:CRVB:2002:AE4462 Instantie Datum uitspraak 10-04-2002 Datum publicatie 03-07-2002 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 00/5247 WW, 00/5248 WW

Nadere informatie

Datum 23 februari 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de voorlopige hechtenis van dhr. R.

Datum 23 februari 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de voorlopige hechtenis van dhr. R. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BR3795

ECLI:NL:RBALK:2010:BR3795 ECLI:NL:RBALK:2010:BR3795 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 16-12-2010 Datum publicatie 01-08-2011 Zaaknummer 124126 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 17 Landsverordening Raad van Advies 1 Hoofdstuk 1. Inrichting en samenstelling Artikel 1 1. De Raad van Advies, verder te noemen de Raad, bestaat

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:6706

ECLI:NL:RBDHA:2015:6706 ECLI:NL:RBDHA:2015:6706 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 11062015 Datum publicatie 21072015 Zaaknummer C09488927 FA RK 153785 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen en

Nadere informatie

DE COMMISSIE GEDRAGSCODE BOUWEND NEDERLAND

DE COMMISSIE GEDRAGSCODE BOUWEND NEDERLAND 60005 DE COMMISSIE GEDRAGSCODE BOUWEND NEDERLAND heeft het volgende overwogen en beslist omtrent het op 21 februari 2013 binnengekomen verzoek van de besloten vennootschap SCHIJF BOUW B.V., gevestigd te

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2662 (068.05) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 februari 1999 Rapportnummer: 1999/065

Rapport. Datum: 23 februari 1999 Rapportnummer: 1999/065 Rapport Datum: 23 februari 1999 Rapportnummer: 1999/065 2 Klacht Op 25 augustus 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw V. te IJmuiden, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 10/06/2014

Datum van inontvangstneming : 10/06/2014 Datum van inontvangstneming : 10/06/2014 I' Hoge Raad der Nederlanden Derde Kamer w ~e' {J.J ::li "~.8 ;.l_~ ( E..::r,",'_ t"::) ('0",,1 l:'jt:: ~~ ~ )(, ::li oe i~..- ~ c:: L'..J Nr. 12/03718 28 maart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 997 Machtiging van Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk tot oprichting van een stichting Fonds voor de scheppende toonkunst

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat gerechtsdeurwaarder X het vonnis van de kantonrechter d.d. 18 december 2007 heeft betekend, terwijl hij verzoeker niet eerst heeft uitgenodigd dan wel heeft

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken Page 1 of 7 LJN: BH2985, Rechtbank 's-hertogbosch, 01/775172-08 Datum uitspraak: 17-02-2009 Datum publicatie: 17-02-2009 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

CR 10/2364 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

CR 10/2364 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. CR 10/2364 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Ontruiming woonruimte. Afvoeren inboedel. Klaagster is eigenaresse van een pand dat

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.).

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.). Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (verder ook: RDW) hem na een periode van meer dan zeven jaar heeft aangesproken op het feit dat hij niet over een geldige APK voor zijn

Nadere informatie

Begripsbepalingen: Artikel 1 Tuchtreglement Artikel 2 Tuchtrechtspraak Artikel 3 Bevoegdheid Artikel 4 Strafbaarheid...

Begripsbepalingen: Artikel 1 Tuchtreglement Artikel 2 Tuchtrechtspraak Artikel 3 Bevoegdheid Artikel 4 Strafbaarheid... TUCHTREGLEMENT VAN DE ATLETIEK- EN RECREATIESPORTVERENIGING THOR Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 22 november 2010 Inhoud Begripsbepalingen:... 2 Artikel 1 Tuchtreglement... 2 Artikel 2

Nadere informatie