Redactie en administratie: Gaigewater 22. Leiden, Tel. 760 Verschijnt wekelijks, prijs per kwartaal f ^Ke leacciir\g_. 5gyptiöj\ Cigarette!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Redactie en administratie: Gaigewater 22. Leiden, Tel. 760 Verschijnt wekelijks, prijs per kwartaal f 1 95. ^Ke leacciir\g_. 5gyptiöj\ Cigarette!"

Transcriptie

1 ^ Redactie en administratie: Gaigewater 22. Leiden, Tel. 760 Verschijnt wekelijks, prijs per kwartaal f 1 95 ^Ke leacciir\g_ 5gyptiöj\ Cigarette!

2 a? i/ßrschijnt slechts één Heer! Uithnippeni EERSTVOLGENDE TREKKING ISMAARTa.s. INSCHRIJVING on de In geheel Nederland wettlaoeoorloofde 5% Premieloten HET ORANJE KRUIS" Jaarlijks ZES trekkingen met volgende prijzen : 1 Hooldprijs è f 120,000 = f 120,000 1 «f 72,000 = f 72, ,. t 60,000 = t 60,000, f 48,000 = f 48,000., f 36,000 = f l f 30,000 = f 30,000 l Prijzen f 4,800 = f 28,800 J M f 1,200 = f 7,200 iz >... f 480 = f 14,400 fo f 240 = f 14, f 120 = f 28,800 IPnn " "I «= f OAM " " f 36 = * 43 ' f 24 = f 57, , f 15 = f 113, Prijzen met totaal f 697,416 uitbetaling direct na iedere trekking in contanten. In het geheel geen nieten I Elk lot een prijs I Maandelijksche storting voor Een geheel lot slechts f 3 Trekklngslijsten franco-gratls na iedere trekking Uitvoerig Prospectus Gratis-Franco wordt op aanvraag direct toegezonden door de N.V. Hollandsche Credlet- en Obllgatlebank Maatschappelijk Kapitaal f Koninkl.goedgek Amsterdam - Telefoon P.C. Hooftstr. 165 BESTliLBRIEF. Afknippen en opzenden aan de Hollandsche Crediet- en Obligaliebank, A'dam. Poslbox 5// Ondorgeteekende bestelt hiermede op dn. en Theat een 5 0 opremlelot HET ORANJE KRUIS" tegen maandelijksche storting van t 3 welke in postzegels*), zilverbons*), per postwissel») kunnen worden voldaan en verzoekt omgaande oezending van het origineele Nummer daar Mij reeds aan de aanstaande trekking van 15 Maart wenscht deel te nemen. Verzoeke toezenamg van Prospectus gratis-franco ) Het niet R ew. doorhalen. _ Adres duidelrik schrijven Naam Woonplaats Straat Provincie BLACK BOTTOM Lessen, ook aan professionals, dagelijks C.KLINKERTl Stadhouderskade 152 Arasirrdam, Tel WINDSOR-BAR Amstelstraat 20 AMSTERDAM Brenst de pauze In het Flora Theater door In de WINDSOR BAß /Va de voorstellingen gezellig- uurtje SAMENKOMST VAN ARTISTEN. ' ' < ä «nsfmn USCHINSKI-THEATE «TWD.OOUÄ/VW.M/Cf Efl PCTUBE BEN-HUR, urbnoit DOOR wknucrauanm Paleis voor Volksvliit AMSTERDAM Telef Maart en volsende avonden 8 uur LOUIS BOUWMEESTER weer in het Paleis met z'n Revue IMQU NOG MOOIER! van RIDO Een w«lde van co.lumes, alle«overtreffend wal Nederland ooit zag! Medewerkenden: Jaix Band. The Alhos Folie«Hoofdoersoncn: S,em N.euwcnhuyztn Henriette Dav.ds. M, m, Boesnach. jihan Heesters. W. Susan Luers, Aug. Kieni J Vaik. OF DIT BÜAD I Deze Proef flacon Geheel Cratix/ Het Huidmiddel Brengt <>lkcn Lljdcp DircctVerlichang! DDI r* D.D.D.doet alle hiiidjpuk ophouden! De pijn wordt gestild en verbetering treedt direct in. Het D.D.D. huidmiddel brengt verrassende resultaten bij likzeem,openbeenen, Ringworm Zeere Plekken, Uitslag en andere huidaandoeningen. D.D.D. is een bijzondere vloeistof, die door een bekend huidspecialiat ontdekt werd. Het is een zeer werkzaam middel tegen huidziekten, dat door apothekers en drogisten ad f.0 75 en f,2.50 por flacon verkocht wordt. Zoodra liet op de ontstoken plek komt, dringt het in de poriën door en doodt do ziektebrengende bacteriën onder do huid Zend heden een briefkaart."n eon gratis proeffla'con aan D.D.D. Company-Amsterdam. Afd.C- 4 3 EETSALON MAX. H. TROEDER SCHAPENSTEEG No. 1 ' ^^^>Ul^W FUneVIeeschwaren. Speciaal adres züstraat van de Reguliersbreestraat voor Opgemaakte Vleeschschotels AMSTERDAM Tel en belegde Broodjes Tot s nachts I uur geopend Grand Café Concert Variété DE NIEUWE KARSEBOOM Amstelstraat 1-7 -AMSTERDAM Vanaf Vrijdag 25 Februari 1927 MICHEL SWAABs Gezelschap in QAAT HET JE WAT AAN Mr.Red Head's Orchestrial band 20 Musici 20 Musici CINEMA ROYAL NIEUWHNDIJK TEL AMSTERDAM Vanaf 25 Februari Qj mm yynr (De geheimen van de Riviera) Uitgebreid Bijprogramma Theater-Concert-Bureau ^^ PRINCE s^ KEIZERSGRACHT 822 Amsterdam Telefoon ARRANQEEREN van particuliere feesten, intieme kunstavonden, enz. LEVERING van alle soorten attracties, orkesten, strijkjes en jazzbandsvoor vereenigingen, tentoonstellingen enz. enz. Impressario van Binnen- en Buiteniandsche Theaters j Engageert voor Uw feesten en partijen MALOITZ I Conferencier en! Lyrisch Tenor Corr. adres: Spinozastraat 31 Amsterdam. Tel DANSSCHOOL Leeraar in Klassieke en Moderne Danskunst 1STE KLAS INRICHTING H. 3. VAN LEEUWEN 3r. BALLETORGANISATOR Lelden,Lanaebrug75 - Tel.290 MILLE COLONNES AMSTERDAM CABARET VARIÉTÉ DAN'CING ' UNION THEATER Heiligenwes Telef Vanaf Vrijdag 4 Maart VERBODEN LIEFDE In de hoofdrollen: Lucle Doraine en Willy Fritsch BON Ter gelegenheid van de heropening van het Union Theater hebben de Iezer8(es3en) van Het Weekblad Cinema en Theater tegen inlevering van deze bon. toegang op de Matinees tegen betaling van f 0.30 per plaats voor belasting enz. (geldig voor twee personen). 't k 4 Elisabeth Berger Eli%<abelh Berger in de film. De film Liebe van de Phoebus is opgl' bouwd op het gegeven, ontleend aan een novelle van Balzac. Men heeft dit ge geven tot een scenario verwerkt. Eliza beth Berger speelt de coquette hertogin, die tenslotte het slachtoffer van haar hartstocht wordt. Het verhaal speelt in den na-revolutietijd. Een beeldschoone adellijke vrouw is ver liefd op een generaal uit het leger van Napoleon. Eerst beantwoordt hij haar hartstocht, doch als hij den indruk krijgt, dat zij met hem speelt, wendt hij zich van haar af. Nu ondervindt de lichtzinnige vrouw wat liefdessmart beteekent, zij doet alles om weer met hem in aanraking te komen, doch te vergeefs. Zij gaa< zoover, dat zij hem verkleed, in het leger opzoekt. In zijn tent vindt zij al haar brieven ongeopend. Zij is gebroken. Een laatsten brief schrijft ze nog. Wanneer ge mij voor acht uur niet opzoekt, zal geen man mij ooit meer zien.. Iemand stelt uit de grap de klok terug. Daardoor komt de officier een half uur te laat en vindt de hertogin in het kleed van een non op haar doodsbaar liggen. Buiten wordt de eerste mis voor haar zielerust gelezen. Elisabeth Berger, een der bekendiste duitsehe tooneelspeelsters, heeft, zooals gezegd, de hoofdrol te vervullen en concentreert de aandacht hoofdzakelijk op haar spel. In het Capitol te Berlijn is de eerste opvoering tot een schitterend succes geworden. Als medespelersi traden de eerste krachten. op o.a. Agnes Esterhazy en Paul Otto. ^ 0E GEVULDE P0ETSD00S van de Glimfabriek bevat alle in de huishouding benoodigde..giim"artikelgn en is dus een uiterst practisch huwelijkscadeau. '. te halfnegen in Het Paviljoen (j) Vondelpark te Amsterdam, ^ samen te komen ten einde tot ' de oprichting van een \ CjMPjA ffyj THEATERCIUB VOOR tl AMSTERDAM E GERAKEN ) Ë = Mevrouw Stella Fontaine, de g g ß s = bekende voordrachtkunstenares g = = = ^ee f t haar medewerking toe- g ^ I s g gezegd en zal een causerie met s s = = zang houden over het onderwerp I s j Hoc moet men de liedjes % van Cinema en Theater i wel en hoe moet men J ze niet zingen. i Aan den vleugel Mejuffrouw Suze Treytel ^ Abonnees, welke op dezen avond in Het Paviljoen Vondelpark voor deze bijeenkomst gratis ï toegang willen hebben om jj causerie en bespreking bij te wonen, worden beleefd verzocht niet later dan 5 Maart as. ^ hiervan mededeeling te doen J aan den heer E. WINTER, \ Hocquartstraat 7. Amsterdam i VERZUIMT NIET DEZEN AVOND i " BIJ TE WONEN Nel A\S dood. In het St. James theater te Londen wordt ö'p het oogenblik een stuk opgevoerd, waarin een der actrices een half uur lang als dood op 'n sofa moet liggen. Iets, dat zij met groote zelfbeheersching weet te doen. Zij verklaart, dat het een van haar moeilijkste rollen is, die zij ooit heeft gespeeld. In de eerste plaats moet zij haar ademhaling volkomen beheerschen en voorkomen, dat men van uit de zaal haar lichaam kan zien bewegen. 'n Vriendin vroeg haar of ze zich niet erg slaperig ging gevoelen door de gedwongen rust. Dat zou wel het ergste zijn wat ik kan doen, antwoordde Miss Moore, de actrice in kwestie, want slapend of doezelend heb ik geen controle meer over m'n beweging, die ik in deze rol meer dan itv welke andere ook, noodig heb. Een Robinson Cnusoefilm. Het Tobajo-eiland in West-Indië is gebruikt om er de verfilming van Robinson Crusoe te voltooien. De inwoners, afstammelingen van vrijgeworden slaven, stelden groot belang in het werk. Zij kenden voor een groot deel de historie van den beroemden schipbreukeling. En in hun fantasie had het verhaal zoo'n vasten vorm aangenomen, dat sommigen beweerden Crusoe gekend te hebben! h Eveline Pisulsse f"' 0 strau Je dochjer van Jean Louis, d;e in oen Haag ai reeds menig succes mocht verwerven. De film en de werkelijkheid. Als een aardig bewijs van de zorg, welke voor het juist weergeven der werkelijkheid aan sommige films moeten worden besteed, kan het volgende dienen. Frank Borrage, die de leiding bij de voorbereiding van 7th Heaven", een Foxproductie heeft, ging hiervoor naar Frankrijk. Hij besteedde een deel van zijn tijd om schetsen te maken van beroemde kerkvensters. Naar deze teekeningen worden thans in Amerika copieën gemaakt, welke in de film dienst doen. De 7th Heaven" is in zeker opzicht een oorlogsfilm. De eerste veldslag bij de Mamc speelt er een belangrijke rol in. Wai Italië doe*. De italiaansche studio I. C. S. A. (Imprese Cinematografiche Societa Anomima) heeft een nieuwe film over het leven van den heiligen Franciscus klaar gemaakt. De vervaardiging heeft 8 millioen lire gekost. Voor deze lichtbeelden heeft men de stad Assissi, zooals zij er omstreeksi 1200 zou hebben uitgezien, zoo goed als geheel gccopieerd. De film is kerkelijk goedgekeurd. Alberto Pasquali vervult de titelrol. Een inieressonl rrsisn. Carl Laemmle is kort geleden 60 jaar geworden, een leeftijd, waarop de koopman van heden eerst begint te leven! Conradt Veidt is half Januari naar Amerika scheep gegaan. Hij heeft, zooals bekend is, een langjarig contract met Carl Laemmle. Zijn eerste werk zal in L'homme quirit (van Hugo) en De chineesche papagaai zijn, waarvan Paul Leni vermoedelijk de regie zal voeren. - Indien U meent HET BESTE nezien te hebben, dat er op filmnebied bestaat, dan heeft de WILTON METRO GOLDWYN altijd NOti BETERE FILMS

3 ^^^mimmmi 1*^ '..ii 1,..^ D^mSEN [ ï' *;;SÏ,5i»?r -i'nik: K 'UU ^-^LKI De heer E. A. Dupont, de befaamde duitsche fdmregisseur, die o.a. de zoo geroemd«wm Variété" op het doek heeft gebracht met Emil Jännmgs en Lia de Putti in de hoofdrollen en die daarna naar Amenka ts geroepen, waar hij. voor Universal Love me and the world is mine" heeft geënsceneerd met Mary Philbin ^ett> Compson en Norma Kerry m de voornaamste rollen is verrukt over Hollywood en vindt het een waar filmparacfijs maar", zegt hij, ofschoon tus' schen de duitsche en amerikaansche filmindustrie de laatste jaren eenige toenadering merkbaar is, maakt men zich btj ons toch nog zulke oppervlakkige en verkeerde voorstellingen van de amerikaansche toestan- «ai als de amerikanen ook van Europa hebben. Het hart van de amerikaansche filmindustrie is met New Yoric, maar Hollywood. Daarheen hebben alle amerikaansche fabrieken het centrum van haar productie verlegd en wat New,York produceert is naar verhouding maar zeer gering En wie in Hollywood leeft, kan zich veel gemakkelijker in de amerikaansche mentaliteit inleven dan zij, die een bezoek aan New York brengen. Hollywood, met de daaraan verbonden groote stad Los Angelos tezamen hebben zij een in- wonertal van bijna ii/ 2 millioen, zijn typisch amerikaansch en het geheele leven is er in tegenstelling met New Vork, waar alles een uitgesproken internationaal karakter draagt, amerikaansch. In Los Angelos zijn de groote stadskwartieren vereenigd, terwijl Hollywood- daarentegen, dat zoover van Los Angelos verwijderd is als het Grunewald van Berlijn, eigenlijk niets anders is dan een zeer groote en uitgebreide villakolonie. Huurhuizen in den gewonen zin van het woord zijn er om. zoo te zeggen niet. --r-«^? a i'iii LBli «T ü 4?.il' i- _ ät *^ 2IIIII Bouwterreinen in Hollywood waar»»h.... "^ ^^^^R 0 ' ywooa ' waaf ree <^ menlaeen veel seid aan verdiende ux < l rsc^den ' e fmmindustrieelen hebben er eigen huizen laten zetten. Daartoe zijn de meesten m staat gesteld door gelukkige. grondspeculaties. In den staat Californië, in de eerste plaats m Hollywood zelf, heeft de grondspeculatie over het algemeen een groot aandeel aangebraoht in de winst die de filmuwustne daar kan boeken. Bijna alle groote filmonder- nemmgen hebben haar voornaamste rijkdommen, dae tot in de mdlioenen en millioenen loopen, in de eerste plaats door grondspeculatie en niet door haar films verworven. Een kras voorbeeld hiervan is de Paramount. Haar bureau- en op- name-gebouwen lagen in de Vinestreet in Hollywood, een straat die zich reeds eenige jaren ontwikkelt tot de voornaamste winkelstraat van de stad. Het enomie gebouwencomplex van de Paramount is daardoor zooeeer in waaide gestegen, dat de firma besloot haar studio's meer naar een buitenwijk te verplaatsen, waar ^J de ateliers van een andere onderneming kox Het Wn" tieel üeel voordeel voorät^p is op ^Ä deze wijze voor de Paramount veel graoter dan wanneer zij de ateliers op de oude plaats had gelaten, oaar nu de gebouwen verkocht en veifliuurd konden worden. Het aantal amerifcaiansche filmfabrieken is niet zoo groot als men in bet algemeen gelooft, m qjfers uitgedrukt misscluen nauwelijks grooter dan dat in Duitschland. Het verschil zit alleen hierin, dat het aantal films, dat iedere fabriek produceert, veel grooter is dan in Duitschland. De groote concerns Paramount, Metro-Goldwyn, Unated Artists, First National, Fox en Universal brengen in doorsnee ieder seizoen 100 films op de mi*. I^ferm «S seure aan het werk. In Duitschland is men gedwongen ten gevolge van den sporadischen opnametijd alles by het begin van een film weer opnieuw samen te stellen. Zij die in Duitschland in de filmindustrie werkzaam zijn, zijn eigenhjk allen min of meer losse werklieden. Zij hebben ^T geen 0f of te ^^ weinig S^gerAeid gelegenheid Tnt Z^^J*^^ in te weiken. De amerikaansche tilmonderneming houdt haar menschen bijna voortdurend aan het weik, wat niet wil zeggen dat zij langdurige contracten' hebben; ieder kan aan het einde van een week, als hij met door een bijzonder con- tract gebonden is, ontslagen warden. Om den betreffende met plotseling zonder middelen van bestaan op straat te zetten, houdt men hem, wanneer hij in dienst treedt, zijn eerste weekloon in, dat hij dan bij het verlaten der firma uitbetaald knjgt. Een voordeel van deze gewoonte is, gezien het feit, dat er altijd zeer veel aanbod in Hollywood VV is, dat ieder er c + r* «j-ij--,-, -^ T? 1_. 1 'I I.«*" ' 0<ter " gevolg is dan ook, dat handige werkwillige menschen de gelegenheid hebben jaar in jaar uit zonder onderbreking in de filmindustrie werkzaam te zijn Dit feit oefent op het filmbedrijf een veel grooteren invloed uit dan men in het eerste moment wel zou denken. Als een regisseur in Amerika een film begint op te nemen, wordt door den leider van de productie een zoogenaamde compagnie" samengesteld. Deze compagnie bestaat uit: ten eerste den regisseur zelf, verder den productie-managen, den eersten assistent, den eer-' sten operateur, diens assistent, den tweeden operateur en zijn assistent, 15 helpers, twee man voor de decors en een friseur. Het behoeft geen betoog, dat indien zoo'n zelfde compagnie jarenlang met elkaar samen werkt, dit een groot vooadeel is voor de snelheid en de nauwkeurigheid van de opnamen. Een verschil tusschen de, Zie verder pag. 6.' Ter gelegenheid van de vertooning van de fikn De Rozenkavalier" in het W. B. theater 1 te Rotterdam willen we nog eens even een paar beelden van deze mooie film geven. Zooals men weet is de première van dit filmwerk dat door het kantoor Svea" te 's-gravenhage in ons land is gebracht, den afgeloopen zomer in het Kurhaus in Scheveningen gegeven voor een uitgelezen publiek, terwijl het Residentie-orkest de muzikale illustratie verzorgde van de muziek van den bekenden weenschen componist Rich. Strauss. Huguette Duflos en Jaeque Ca-- telain, twee van de knapste transche filmartisten vervullen de hoofdrollen, die van de maarschalksvrouw en haar geliefde, Octaaf. We willen dien inhoud nog even in het kort in herinnering brengen: De maarsohalk was ten strijde.getrokken' en zijn jonge vrouw was alleen achteigebleven. De achttienjarige graaf Octaaf wordt op haar verliefd en ook zij, de eenzame, schenkt hem haar hart. Aan het hof begint men echter lont te ruiken en de zedelijkheidscommissie laat het maarschalkspaleis bewaken. Op zekeren avond kan Octaaf niet meer ontkomen en is genoodzaakt als kamermeisje gekleed te verdwijnen, terwijl hij zich de liefde op den hals haalt van baron Ochs, een neef van de schoone maarschalksvrouw, die naar Weenen is gekomen om de hand te vragen van de rijke dochter van den oweeër Faninal. De spion Anina doorziet wie het kamermeisje is en bericht den maarschalk wat er aan de hand is. In de slaapkamer PW" I - r yr>^ 1 f Jacques Catelain als..rosenkavaller' Sï. Eenige dagen later ziet Octaaf de kleine Sophie van den rijken Faninal en wordt verliefd op haar. Hij wordt juist door Ochs aangezocht om als rozenkavalier voor hem op te treden; hij zal naar de eischen des tijds een zilveren roos aan Sophie moeten overhandigen uit naam van Ochs. De maarschalksvrouw bemerkt, dat Octaaf niet meer de oude is, maar uit,medelijden met haar, verklaart hij haar opnieuw zijn liefde. Zij wil echter zekerheid hebben en arrangeert een groot gemaskerd bal in haar park, waar zij een afspraak afluistert tusschen Octaaf en Sophie. De maarschalk heeft zich intusschén, na een afwezigheid van vijf jaar weer naar Weenen begeven en zijn vrouw wordt door Anina van zijn komst verwittigd. Wat te doen? Zij had Octaaf een onderhoud beloofd in het kleine witte paviljoen om hem de vrijheid terug te geven I De 'rozenkavalier wacht in het paviljoen daar komt Anina binnen, die hem waarschuwt, dat de maarschalk teruggekeerd is en hem aanraadt Het krijssplan te vluchten. Maar zijn trots verbiedt hem dat. Zij weet nog een middel om hem te redden. Sophie I Kort daarop treedt eenvrouw in de domino van de.maarschalksvrouw binnen en werpt zich in de armen van Octaaf. Zij wordt op de hielen gevolgd door den maarschalk, die verbluft is als hij een geheel ander gezicht ziet dan dat van zijn vrouw. Dan treedt ook deze binnen en beide paren vinden elkaar in een teedere omarming.

4 Een filmartlst, die tijdelijk in Hollywood werkt, voor zijn bungalow.merikaansche on do duitschc audio's is, dat de amerikaansche bijna uitsluitend kunstlichtateliers zijn. dat wil zeggen, zij bestaan uit hout en glas. Ten tweede zijn zij heel groot en door die enorme ruimte dioen /u-h voor duitsohe toestanden merkwaardige feiten voor. Voor ( en groote film zijn bijvoorbeeld 10 of i- waardevolle decors noodig. Als de opnamen daarin klaar zijn, worden zij "i't, zooals in Duiisohbnd, dadelijk weer afgebroken, maar 7ij blijven maanden- en maandenlang staan, daar de ruimte niet noodig is. Ken poos later worden in de zclfdv decors, waaraan men «enige veranderingen aanbrengt «eer opnamen gemaakt voor vers. lullende kleinere films. Al dr/e decors worden ook schitterend belicht, zoodal men niet an men op,-, ri a in,.,.,, ((f Lars Hanson, de zweedsche aaeutm^trou!^!^!^ te Hollywood 'l'i- verschillende decor, wil opnemen, telkens het licht verplaatsen moet. De amerikaansche firma's beschikken over 7.00 fabelachtig veel lampen en over zooveel stroom, dat ook de lampen dikwijls maandenlang ongebruikt blijven en zij pas weer op het appèl komen als zij weer noodig zijn. Ook de buitendécors blijven staan tot een andere firma ze eens huurt of tot ze door weer en wind vergaan zijn. Een grootschcre wi/?e van opnemen kan men 'i h nauwelijks voorstellen. mm is de meestbeduidende FILM-IMPORTEUR van Nederland. De tijdelijke bewoners onderhoudet hunlz^tetsen: alsof zij er hun leven lang zullen blijven vertoeven. Cßkoigeneesien verfiaaä dejütid

5 ^^^ i^ Pß IIEFDE ^ P«DOKTER M V >E> EKEN DE Mu^ioiv^ Westerfield was een klein plaatsje, dat voor een groot deel zijn beteekenis ontleende aan het kasteel, dat aan het dorpje zijn naam had gegeven. Eenige eeuwen geleden behoorde het aan de graven van Westerfield, doch sinds langen tijd was het in bezit van minder hooggeplaatste menschen. De laatste eigenaar, Sir Guy Marling, had het gekocht om er, na een welbesteed leven, rustig te kunnen studeeren. Hij had maar weinig jaren van die rust kunnen profiteeren. Kort na zijn aankomst in Westerfield stierf hij en liet aan zijn zoon William en zijn dochter Alice het mooie historische huis na. De.eenige man van beschaving in het dorp, buiten de familie Marling, was de dokter. Met recht kon men vragen waarom een man als Dr. Lako een nest als Westerfield voor standplaats had gekozen. Hij was een man van zeldzame bekwaamheid, iemand wiens roem zoowel als internist als chirurg spoedig gevestigd was. Lako was een stille man, een type, heel verschillend van de blonde, lichtoogige inwoners, iemand die in studie zijn afleiding vond, wanneer de praktijk, de vermoeiende praktijk van een uitgestrekte dorpsgemeente, hem niet bezig hield. Voor vrouwen scheen hij weinig oog te hebben. Tevergeefs hadden de meisjes m de omgeving allerlei kwaaltjes geveinsd, zij waren beleefd behandeld, doch vonden geen gelegenheid voor de geringste flirtation met dezen teruggetrokken man. Zijn huishouden werd verzorgd door een vrouw van middelbaren leeftijd, juffrouw Smal. Geheel onverwacht kwam het bencht, dat dokter Lako zich met Alice Marling had verloofd en de babbelkousen in Westerfield wisten erbij te vertellen, dat dit engagement zeer tegen d«n zin van den broeder was, die een relatie roet dezen' vreemdeling voor zijn zuster al heel ongewenscht vond. Op dit gerucht volgde tegenspraak noch bevestiging. Een officieele bekendmaking werd niet gepubliceerd, kaarten werden niet verzonden. Wel wisten verschillende inwoners van Westerfield, en daaronder achtenswaardige en betrouwbare menschen, te vertellen, dat zij Alice en den dokter samen wandelend hadden aangetroffen. Juffrouw Smal, die een stilzwijgende vrouw was, had bemerkt, dat op den lessenaar van den dokter een groot portret van freule Marling stond. Zij was dus eigenlijk de eenige <^ BJÖRN Deze noorweegsche tenor heeft bij zijn optreden aan de opera te Berlijn groot opzien gewekt. Oorspronkelijk was hij luitenant in de noorweegsdhe garde. Zijn bijzondere begaafdheid bleef niet onopgemerkt en zoo kreeg hij in 1914 voor twee jaren verlof om zijn stem te ontwikkelen. Daarna nam hij zijn ontslag. Hij debuteerde als Radames in Verdi's Aida in het National theater te Christiania. Daarmee werd de eerste schrede op den weg van het foto Berssenbrugge TALEN succes gezet. In Noorwegen was zijn roem spoedig verbreid en ook buiten dat land bekend. Ook in Stockholm trad hij op. Het Teatro reggio te Turijn noodigde hem uit. Daarna zong hij in verschillende plaatsen in Italië en ook in. Madrid. In 1921 verscheen Talen voor het eerst met Mattia Battistini m de groote opera te Berlijn als Cavaradossi in Puccini's Tos ca. Hij had ^00'n groot 'succes, dat de intendant van de staatsapera te Berlijn hem een vast contract aanbood. D. g o o. groote v.ohs, «n tourn^xor^'a^^dr'.u^^tr^snj?"'? concertdirectie Ernst Krausj. internationale vreemde, die van dien juisten toestand eenig begrip had. Even plotseling als het gerucht de ronde was gaan doen, dat Lako en Alice elkaar hadden gevonden, kwam het bericht, dat alles tusschen hen beiden uit was. Als oorzaak werd genoemd, het hevige verzet van den broeder. Kort daarop was in de medfsche courant een advertentie vooigekomen, waarbij een practijk ter overname werd aangeboden. De omstandigheden, waaronder zulks geschiedde, leken zeer veel op die, waarin de dokter van Westerfield verkeerde. Men verwachtte dus het spoedige vertrek van den dokter. Toen gebeurde echter het onverwachte. Om dit op een bevattelijke wijze te beschrijven, moet hier een korte beschrijving worden gegeven van het huis dat de dokter bewoonde. Dit was aan den hoofdweg gelegen, een tiental meters van de straat. Aan die voor- en achterzijde was een tuin. Naast het deel van het huis waarin de zitkamer, de eetkamer en boekenkamer waren, benevens de keuken, lag een aanbouw. Deze aanbouw had geen verdieping en bestond uit dokter Lako's studeervertrek, een wacht- en ontvangkamer voor de patiënten, benevens een laboratorium. Er. was een aparte ingang voor dit deel van de woning, welke alleen voor de patiënten werd gebruikt. De studeerkamer grensde direct aan het overige deel van het huis. Juffrouw Sn^l ging eiken avond prompt om half elf naar bed. Voordat zij echter naar boven ging, klopte ze aan de deur van het studeervertrek en vroeg ze of de dokter nog iets noodig had, meestal zei hij haar op z'n rustige manier, toet het ietwat vreemde accent^ dat ze naar bed kon gaan en dat hij niets noodig had. Dat was op den avond, waarop het onverwachte gebeurde, ook geschied. Juffrouw Smal was nog geen uur in bed, dus zoowat tegen Zie verder pag. 10. f BJÖRN TALEN?l- YP X A G - (N-V. R- Polak s Handelmu. Amsterdam) heeft deze buitengewone kunstenaar voor de plaat verpücht en z^jn opnamen zxjn een genot om te hooren. 332 ( Rigoletto (Vriendelijk zie 'k) ( W v» <» (O wie so trügerisch) (? 333 G Tosca (Und es blitzen die Sterne) Tosca (Wie sich die BUder gleichen) 334 Maria-Mari G ( Canda pe me 3? \ Herrinnering aan Sorrento U ( Carmela 5^ \ Serenade Espagnole G ^ Lohta 345 f Bohème G ( Paarlvisschers 346 ( Othello G ( La forza dal Destino en zij stemt alleen toe, omdat zij van haar studentje is gaan houden en hem graag finantieel wat zou helpen. Maar het zal de laatste maal zijn. De beschermers van den prins bren- De Prins en Loe gen de kennismaking tot stand en vol ontzetting kijken Loe Twee van Duitscihland's meest te brengen met een jongedame, en de prins elkaar aan. In zijn geliefde filmartisten, Lucy Do- <"e na eenigen tijd weer ge- heiligste gevoelens gekwetst raine, het allerliefste meisje en makkelijk van hem los te maken trekt hij zich terug en eerst Willy Fritsch, de afgod van zou zijn. Zij kiezen daarvoor wanneer zij hem bezweert, dat iedere bakvisch, spelen de Loe, het meisje van pleizier uit zij alleen uit liefde voor den hoofdrollen in oen van de nieuwste Ufa-films, getiteld Verboden Liefde", eenaaïxhige geschiedenis van twee jonge menschen, die elkaar liefkrijgen en niettegenstaande verschillende hinderpalen elkaar weer vinden en bemerken, dat hun liefde alles overbrugt. Lucy Doraine heeft de rol van Loe, een meisje, dat niets doet dan uitgaan, geen geld bezit ook in de speelzaal geen geluk heeft en ten slotte op zwart zaad komt te zitten. Op dat moment maakt rij kennis met een prins en hoewel deze een oplichter blijkt te zijn, heeft zij door zijn vriendschap weer eenigen tijd crediet bij haar leveranciers gekregen. Op haar moeder's verjaardag wil zij deze gaan gelukwenschen, maar voelt wel, dat rij daar met haar schitterende toiletten niet kan aankomen, zij kleedt zich zoo eenvoudig mogelijk en gaat er op uit met de autobus. Zij ziet een aardig studentje en maakt kennis met hem. Het jonge paartje vindt elkaar zoo; gezellig, dat hij nvedegaat naar haar ouders, waar hij zich bij koffie, taart en draaiorgelrauziek uitstekend amuseert. Niemand vermoedt, dat hij een prins is, die zoo nu en dan eens een korten tijd aan rijn begeleiders ontsnapt. Deze vinden dat eig vervelend en besluiten om er een einde aan te maken hem in aanraking armen student" heeft gehandeld, kan hij Loe veigeven. Zij brengen in St. Moritz den gelukkigsten tijd van hun jonge leven door, maar bet noodlot verschijnt door de komst van den hofmaarschalk, die den prins persoonlijk komt halen, daar zijn vader een bruid voor hem heeft uitgezocht. Een bliksemstraal bij helderen hemel voor de twee gelieven! Helaas, er rit niets anders op dan den koninklijken vader te gehoorzamen; zij schijnen niet voor elkaar bestemd te zijn... Loe is echter geheel veranderd door de liefde, die haar zuiver heeft leeren zien, zij wil een nieuw leven beginnen. De prins moet zijn verlovingsfeest vieren, maar kan' zijn verlangen naar Loe niet bedwingen en midden in het feest trekt hij er tusschen uit om het geliefde meisje _ te bezoeken. De hofmaarschalk verstaat echter de kunst Loe te overtuigen van de onmogelijkheid harer verhouding met den prins, waaruit voor haar slechts ongeluk kan voortkomen. Zij moet hem helpen den prins tot zijn plicht als vorsteneoon te roepen, want als ze hem waarlijk liefheeft zal ze zijn ongeluk toch niet willen I Loe geeft hem haar woord en hoewel het haar pijn doet, besluit zij dien prins van zijn liefde voot haar te genezen. Zij neemt haar oude leven weer op en tracht haar doel te bereiken dloor zich te midden van een opgewondlen gezelschap voor te doen als een vroolijk, alles vergetendi lichtzinnig meisje. De prins ziet echter door de comedie heen, zet het gezelschap buiten die deur en bei die jonge menschen vallen elkaar in die armen, zich niet bekommerend om wat het noodlot hun zal brengen... De film Verboden Liefde" wordt vanaf 4 Maart a.s. vertoont in het nieuw Ingerichte Unlon-Theater aan den Hellisenwes te Amsterdam U vindt op pagina 2 een bon afgedrukt, tegen Inleverlna taarvan plaatsen tegen sterk gereduceerden prijs zi]n te verkrligen! 1

6 ^^ ^^" ^m twaalf uur, of ze hoorde een gil, die uit het studeervertrek van haar mijnheer scheen te komen. Zij trok snel 'n ochtendjapon aan en snelde naar beneden, ze klopte aan het studeervertrek van den dokter en vroeg of hij iets noodig had. Op 'n kortaffe manier klonk het antwoord: Neen juffrouw, ga maar naar bed, het is niets. Juffrouw Smal verwijderde zich daarop. Om kwart voor twaalf had de vrouw van den kruidenier aan de deur van de patiënten gebeld. Haar oudste jongen was hard ziek en de dokter had gezegd, dat indien de koorts zou toenemen, ze hem moest komen waarschuwen. Ofschoon er een licht in de studeerkamer brandde, werd zij niet opengedaan. Vermoedend dat de dokter bij een anderen patiënt was geroepen, ging zij weer naar huis. In den tuin ontmoette zij een man, dien zij. als den jongen baron Marling herkende. Na 'n uur was de vrouw weer terug gegaan. Het kind werd hoe langer hoe erger. Ook: toen werd ze op haar herhaald bellen en kloppen niet opengemaakt. De vrouw was radeloos, ging daarom naar de huisdeur en belde daar aan. Na eenigen tijd maakte juffrouw Smal haar open, aan wie zij haar ervaring verhaalde. Samen gingen de twee vrouwen naar het studeervertrek, dat niet op slot was. Tot haar grooten schrik «agen zij, hoe de dokter languit- gestrekt op den grond lag. In het vertrek zag men de sporen van een worsteling. Het vloerkleed was bedekt met voetstappen en modder. Een bewijs, dat een vreemdeling tot in het studeervertrek was doorgedrongen, daar de dokter pantoffels droeg. Wat de oorzaak van den moord ook was, zeker geen diefstal. Het horloge van den dokter lag op zn schrijftafel, ook andere dingen van waarde waren aanwezig. Alleen het portret van freule Alice was uit de lijst verdwenen. Toen de vrouwen van haar eersten schrik bekomen waren, belden zij direct de politie op. De veldwachter verscheen, hoorde het relaas der beide' vrouwen aan en maakte de noodige notities. Den anderen morgen vroeg belde hij het parket van de naburige stad op en eenige beeren dcüen kort daarop hun intree. Het duurde niet lang, of heel Westerfield was in rep en roer. Een moord op den algemeen beminden dokter en de arrestatie van den bewoner van het kasteel. De rechter van instructie had aanwijzingen ge- noeg aanwezig gevonden, om den jongen Marling te arresteeren, den man die de vrouwvan den kruidenier zonder aarzelen aanwees als diegene, die zij in den tuin van den vermoorde had aangetroffen. Het nader onderzoek liep niet ten gunste van den jongen man uit, die volhield, onschuldig te zijn. Meerdere personen hadden hem op den weg van 't kasteel naar Dr. Lako's huis ontmoet. Voor zijn vertrek had er een heftig gesprek tusschen broer en zuster plaats gevonden en de ' bedienden op het kasteel hadden gehoord, hoe de jonge baron zich op onaangename toon over den dokter yitliet. Hy was weggegaan met een zware rijzweep en z'n schoenen waren erg bemodderd, toen hij terugkwam. Er was geen enkele plausibele reden, om hem uit het voorarrest te ontslaan. Spoedig daarop had de eerste openbare behandeling plaats. Onder de getuigen was ook Alice Marling, die het middelpunt van aller belangstelling was. Het meisje was doodsbleek, doch beheerschte zich volleomen. Zij gaf eenvoudig en duidelijk antwoord,. Alleen weigerde zij in bijzonderheden te treden over haar verhouding tot Dr. Lako. De dokter zeide zij, had zich altijd volkomen correct gedragen. Haar broer had, zonder gegronde redenen, een aversie tegen den geneesheer, die haar vader had behandeld en dien zij hoogachtte. Na verschillende andere vragen gesteld te hebben, vroeg de rechter eindelijk, hoe zij over de schuld van haar broeder aan den dood van Dr. Lako dacht. Tot aller verbazing antwoordde zij, dat ze onmogelijk aan de schuld van haar broer gelooven kon, omdat de dokter niet dood was. * Begrijpelijkerwijze vroeg de rechter hoe zij tot een dusdanige wonderlijke verklaring kon komen. Het antwoord was eenvoudig. Eerst gisteren heb ik van Dr. Lako een brief gekregen. Na eleze belangrijke verklaring schorste de rechter de zitting, nadat hij maatregelen had getroffen, om te doen onderzoeken, of deze brief een mystificatie was of niet. Den volgenden dag werd de zitting voortgezet, doch nadat de schriftkundigen en andere getuigen verklaard hadden, dat de brief van den dokter afkomstig was, kwam een nieuwe verrassing. De verdediger van den beklaagde bood aan, een getuige te laten komen, die onweerspreekbaar de onschuld van ERNST KRAUSS Onze lezeressen en lezers hebben dezen naam reeds herhaaldelijk in ons blad gelezen. Ernst Krauss heeft voor de nederlandsche kunstliefhebbers groote verdiensten. Hij is de man, die de corypheeën op gebied van muziek en dans naar ons land brengt. Binnenkort komt ook Anna Paviowa met haar ballet en eigen orkest door den durf van den heer Krauss naar Nederland. Zeker geen kleine prestatie voor den leider van een hollandsch concertbureau. den jongen baron zou bewijzen. Wie is uw getuige? Dr. Lako zelf. Bleek, doch kalm trad Dr. Lako, de vermoord gewaande voor de rechtbank en legde zijn verklaring af. Hij was afkomstig uit Zuid- Amerika, waar zijn vader een hooge functie bekleedde. Door 'n revolutie werd deze uit zijn ambt ontslagen en zijn kinderen waren uit het land gegaan. Zijn kinderen, want Dr. Lako had een broer, een tweelingsbroer, die uiterlijk sprekend op hem leek, doch voor 't overige in alles vani hem verschilde. De andere Lako was een woesteling en een avonturier, 'n man, die zijn geheele familie tot schande maakte en zijn broeder alleen verdriet aandeed. Hij was daarom naar Europa ^ getrokken en had zich in een heel klein plaatsje gevestigd. Daar vond hij in zijn werk zijn bevrediging en zou er ook zijn geluk hebben gevonden, indien niet door een toeval de broer van zijn aangebedene, de jonge baron Marling van een vriend berichten had ontvangen omtrent een zekeren Lako, die hem ertoe dwongen, alles te doen, om een huwelijk met dezen lagen losbol en zijn zuster te voorkomen. Het behoeft wel niet gezegd te worden, dat deze slechtaard niet de dokter, doch diens broeder was. Teneinde de door hem zoozeer beminde vrouw leed te sparen, besloot de dokter het land te verlaten. Alles was daartoe in gereedheid gebracht, toen plotseling op een avond de broer kwam opdagen, die blijkbaar had uitgevonden waar de ander woonde. Een heftige scène was gevolgd. Onder het uiten van de gemeenste scheldwoorden en dreigementen had de woesteling van zijn broer geld en hulp verlangd. Toen zijn drift op het ergste was, zakte hij plotseling ineen. Als medicus zag de broeder, onmiddellijk, dat hier niets meer te redden viel. Blijkbaar was de man hartlijdend en daardoor gestorven. De dokter, die allerlei complicaties vreesde, had toen van de wonderlijke gelijkenis tusschen hem en zijn broeder gebruik willen maken om van het aardvlak te verdwijnen. Hij had de kleeren die hij droeg zijn broer aangedaan, was met diens kleeding weggegaan en het gelukte hem op die manier ook de havenplaats te bereiken, waar het schip lag, waarmee hij naar Amerika wilde terugkeeren. In een opzicht was hij echter zwak geweest. Hij had Alice's portret meegenomen en schreef haar een brief. Natuurlijk kon hij niet vermoeden, dat de jonge Marling zich door zijn drift en haat in een zoo gevaarlijk parket had gestoken. Een ernstig onderzoek werd ingesteld naar de waarheid van al deze punten en in geen enkel opzicht bleek er reden te zijn om aan Dr. Lako's mededeelingen te twijfelen. Het behoeft geen betoog, dat ook de jonge Marling maar al te gelukkig was, om zijn fout in te zien, een fout die hem bijkans den hals gekost had. En eind goed, al goed. Onzen lezers kan de verzekering gegeven worden, dat zij elkaar kregen.' Kan het beter? 3» I Kltty Kluppelt heeft in Indiè ir. het gezelschap van Cor Ruys even snel naam gewonnen als zij dit in patria wist te doen. Hislorische+'PoFlretten KAKEL IX. Karel IX was de zoon van Catharine de Médicis en van Hendrik II. Hij was negen jaar oud, toen zijn vader stierf en, nauwelijks tien jaar, besteeg hij zelf den troon. Hij had een openhartig uiterlijk, dat wees op een ernst en een vasten wil, dien men bij zoo'n jong kind niet zou verwachten; doch tegelijk voelde men, dat maar weinig noodig zou zijn, om dien gemaakten ernst te verjagen en hem weer de charme der jeugd terug te geven. Hij had een hoog voorhoofd; gróote, heldere oogen, een korten dikken neus, smalle lippen en een gevulde kin en wangen. Ziedaar het portret van den jongen vorst. In dien tijd dienden naar het leven geschilderde portretten, vaak om bijv. bij huwelijksonderhancjelingen tusschen voorname personen dienst te doen en dus gebruikte ook Catharine de Médicis dit middel om haar zoon aan het oostenrijksche hof bekend te maken. Zij wenschte een verbintenis van hem met de dochter van Maximiliaan II. Zij zond het kunstwerk naar het oostennjksche huis, waar het eerst een plaats in de galery d'ambras in het kasteel van dien naam bij Innsbruck en later in 1806 in Weenen vond. Hoewel het hifwelijk tusschen Karel IX en Elisabeth van Oostenrijk in eerst plaats had, was Catharine reeds jaren te voren met onderhandelen aangevangen; deze onderhandelingen moesten leiden tot een verbintenis naar haaf hart. Het portret was vervaardigd, toen Karel Francis E. Aranyi de beroemde violist, maakt binnenkort een tournee door ons land. IX, derde zoon van Hendrik II en Catharine de Médicis, na eerst hertog van Augoulème en later hertog van Orleans te zijn geweest, te Rheims gekroond zou worden. Ter gelegenheid van deze bijzondere gebeurtenis, werd het koninklijk beeld naar Weenen gestuurd; anderen hebben beweerd, dal het reeds eerder naar het oostenrijksche hot was gezonden en wel, toen het contract, dat de beide hoven verbinden zou, in Januari van datzelfde jaar, geteekend was. FOTOPERSBUREAU HOLLAND" Siulslra.l 8 -, AnntentuB Telefoon No. 4G361 Foto's voor setll.bladen, handel en industrie, Icunstllchtopnamen. clichés, enz. em. enz. Ada Sorel de duitsche voordrachtkunstenares is in ons lana zeker geen onbekende. Zeer terecht wordt beweerd, dat,,twc<; zaken den man maken: het geslacht en dt opvoeding". In Karel IX vinden wij tegelijkertijd het bloed van de Médicis, vermengd met dat der Valois. Lichamelijk gelijkt hij meer zijn moeder dan zijn vader; maar hij is een Valois in zijn elegante gestalte en zijn sportieve neigingen. Op dertienjarigen leeftijd toonde hij een jeugdig vuur, dat zijn moeder, de koningin, trachtte te bedwingen. Hij was zóó voortvarend, zóó onversaagd, dat als zijn moeder, die hij vreesde en vereerde, hem toen met had tegengehouden hij zelf zijn legers als generaal had willen aanvoeren. Zijn zwak gestel hield hem langen tijd onder de moederlijke zorgen. Zijn magere beenen, zijn korte adem, zijn voorovergebogen gestalte, wezen op een begin van tuberculose; hierbij kwamen nog verschillende, telkens terugkomende ziekten in het bloed, voorboden van tering. Hij was droefgeestig en weinig spraakzaam; vaak kreeg hij een flauwte en eens, op een reis va^ het hof, moest men hem in een draagstoel van Moulins naar Clermont vervoeren. Dan herstelde hij wel weer voor "korten tijd; doch door middel van vele medicijnen moest men steeds weer zijn koortsaanvallen kalmceren. Hij werd heel eenzelvig en lusteloos; alleen de jacht vermocht hem uit zijn neerslachtigheid op te heffen. Immer was hij gereed te paard te stijgen, het hert op te zoeken en het in 't nauw gebrachte dier eindeloos te vervolgen, zoolang zijn krachten het toelieten. Ook hield hij veel van schermen en van het kaatsspel en zocht dan weer rustig ontspanning in het schilderen of beitelen van kleine voorwerpen.

7 ^^ ^^ W 9 Het leven was hard voor dezen ongelukldgen vorst. Onophoudelijk volgden de godsdienstoorlogen elkaar op; de koning werd de inzet, welken de partijen elkaar betwistten. In i 567 feilden de Hugenoten, toen zij hem wilden ontvoeren en na aan veel gevaren te zijn ontkomen, gelukte het den vorst weer veilig de hoofdstad te bereiken. Den 2 5en September moest Catharine ijlings Monoeaux verlaten en achter de muren van Meaux vluchten. Ze was er zeer verbitterd over en het Karel IX in haar verontwaardiging deelen. Zulke noodkreten wil ik niet meer hooren," sprak de koning, ik zal hen; die mij dat aandoen, in hun huizen en in hun bedstedfen opzoeken om hen te straffen." Van af dien tijd hebben de protestanten zich voor goed van den wraakzuchtigen koning aikeerig gemaakt. Den 23en Februari 1568 werd tusschen beide partijen de vrede geteekend; maar men voelde, dat het de laatste poging tot verzoening was. Het verdrag van Longjumeau was slechts een wapenstilstand: het werd een tijdperk van wederzijdsche on^ verdiaagzaamheid, totdat de partij van Catharine het masker afwierp en een verordening schiep, welke elke soort gereformeerden godsdienst in Frankrijk verbood, alle protestante ministers gelastte het koninkrijk binnen veertien dagen te verlaten en de calvinisten van alle openbare functies uitsloot. Toen brak de strijd opnieuw uit; de beide partijen ontmoetten elkaar den I3en Maart 1569 te Jarnac, waar het leger der hervormden totaal verslagen werd. Eenige maanden later was er weer een nieuwe slachting te Moncontour, tot in 1570 de vrede van St. Germain een eind maakte aan verdere moordpartijen. Van deze rust maakte de koningin-moeder gebruik, door haar zoon uit te huwelijken aan de dochter van keizer Maximiliaan II, Elisabeth van Oostenrijk. In het Louvre bevindt zich een zeer mooi portret van Elisabeth, toen zij- zestien jaar oud koningin van Frankrijk geworden was.zij was pas zeven jaar, toen zij aan den koning, dien zij huwen moest, werd toegezegd. Zij was bekend als een der liefste, zachtste, wijste en deugdzaamste koninginnen, die toen regeerden en die ooit geregeerd had- _den. Haar wangen, zonder mager of dik te zijn, hadden een edelen vorm. Vol charme waren haar kleine, rose oortjes. Alles was aantrekkelijk in haar hef gezichtje met de lelieblanke tint, zonder blanketsel, in een tijd, dat ieder geblanket was." Het scheen, dat de jonge koningin nimmer iets heeft geweten van de plannen van haar echtgenoot en van de koningin-moeder; men heeft haar steeds in onwetendheid gehouden van alle wreedheden, die ophanden waren. Men vertelt, dat zij zich den avond van den Bartholomeusnacht als gewoon te ruste begaf, en dat zij eerst bij het 'ontwaken vernam, wat er dien nacht was voorgevallen. Helaas", riep zij plotseling uit, weet de koning, mijn echtgenoot, hiervan?" Stellig, mevrouw; hij heeft het zelf zoo bevolen". O, mijn God"-, sprak zij toen, wat beduidt dat? En welke raadgevers hebben hem daartoe gebracht? Mijn God, ik bid en smeek u, hem te willen vergeven; want ak Gij geen medelijden hebt, vrees ik, dat dit feit niet te vergeven is." Toen ging zij naar haar bidkamer en ONS SPORTHOEKJE 13 Maart De groote dag in België, de groote dag ook in Holland. Immers op dien dag ral het Nederlandsche voetbal zich hebben te rehabiliteeren. De geweldige 5 1 nederlaag, ons verleden jaar, in Amsterdam nog wel, door de Belgen toegebracht, zal dan moeten worden gewroken. Nederland zal moeten toonen, dat het nog steeds behoort tot de landen, waarmee rekening moet worden gehouden, dat de nederlaag, boven bedoeld, slechts een tiidelijke afwijking van het goede pad is geweest. Het jaarlijksche voetbalfestijn in Antwerpen is voor beide landen een evenement. Weken en weken te voren zijn alle beschikbare plaatsen reeds uitverkocht en van heinde en verre komen de enthousiasten naar de Scheldestad gestroomd, ter aanmoediging van hun respectieve favorieten. In verband met de belangrijkheid van dezen wedstrijd schreven we reeds in de nummers 156 en 158 van dit blad: Voelt de T.C. er niets voor de jonge spelers te bewaren voor de wedstrijden in 192«en te trachten de komende internationale wedstrijden te winnen met de best beschikbare krachten, oud of jong"? En verder: Wat we in ieder geval noodig hebben, is een nieuwe linkerwing. Gehring is weer beschikbaar, maar een linksbuiten, we zouden momenteel, eerlijk gezegd, niet weten, wie de beste is". Met meer dan gewone aandacht hebben we dan ook Zondag 20 Februari j.1. in Rotterdam het spel der vier uitverkoren linksbuitenspelers gade geslagen en z\jn daar tot de conclusie gekomen, dat Campman van 't Gooi, de minst slechte was, hetgeen met andere woorden zeggen wil, dat Nederland blijkbaar momenteel geen linksbuiten van extra klasse heeft. De in het eigenlijke Nederlandsch elftal geplaatste van den Berg uit H.F.C, bracht er letterlijk niets van terecht. Hij was veel te langzaam en voor een deel de schuld van het falen van Gehring, wiens spel wel wat minder productief was dan in Utrecht in September j.1. Na afloop van de oefenwedstrijden waagden we tot een der leden der T.C. de opmerking, dat het geraden was voor ditmaal Sigmond nogmaals uit het arsenaal te halen. Dick had immers altijd voldaan en speelt nog altijd een technisch en tactisch goede partij. Ons werd echter onmiddellijk de mond gesnoerd met de opmerking, dat Sigmond het momenteel geen half uur meer volhield. Tegenspreken konden we dit niet, we hadden hem in dit seizoen slechts eenmaal en dan nog niet eens op de wingplaats zien spelen. De wegen der beeren zijn echter ondoorgrondelijk en dus verbaasde 't ons niets, toen we 's Maandagmorgens vernamen, dat Sigmond werkelijk gekozen was. De linksbinnenplaats is ditmaal toevertrouwd aan Scheeffer uit U.D. Van de tweedeklassers schijnt men 't toch maar te moeten hebben. We moeten er dadelijk aan toevoegen, dat we deze keuze alleszins billijken. Scheeffer heeftin de beide wedstrijden der blauwen" een uitstekend spel gespeeld en beschikte bovendien over een enorm hard en zuiver schot. Deze eenige debutant in onze nationale ploeg zal, wanneer hij goed gevoed" wordt, zeer zeker voldoen en waar de Belgische doelman, Caudron, nu juist niet zoo extra lastig te passeeren is, rekenen we op minstens één, liefst meer doelpunten van Scheeffers voet. Ook om dezen reden juichen we de opname van een ouden rot" als Dick Sigmond toe. Hij toch kent het spel zijner Roode tegenstanders door en door en zal van stonde af aan in staat zijn Scheeffer in de gelegenheid te stellen zijn gevaarlijk schot te lossen. Zooals we wel vermoedden heeft de T.C. de overige 9 spelers van het Oranjeteam van 31 October j.1. gehandhaafd en * komt ons land dus 13 Maart uit met: v. d. Meulen Denis van Kol Verleih Massy van Heel Elfnng Ruisch Tap Scheeffer Sigmond En nu het Belgisch elftal. Hoe zal dat er uit zien? Onze Zuidelijke sportbroeders hebben reeds een zevental oefenwedstrijden achter den rug, de gespeelde interlandwedstrijden in dit seizoen dan medegerekend. Over de verdediging is men het in België blijkbaar roerend eens. Caudron (doel) Swartenbroecks en Dellol (achter) en P. Braine, van Holme en Boesman (midden) vormden de kern der Belgische verdediging in al deze wedstrijden. Maar de voorhoede. Dat schijnt bij de Roode Duivels het zwakke punt. Nu Thijs deerlijk gewond is en Lamoe totaal van stoot, wil het vóór bij de Belgen niet lukken. Afgaande op het feit, dat de Belgen gewoon zijn op Mardi-gras tegen onze Zwaluwen met het officieële Bef gische elftal uit te komen, zoude voorhoede op 13 Maart dus bestaan uit: Gilles, Adams, R. Braine. van Goetthem en Diddens. Goed samenspel zal deze linie ongetwijfeld leveren. Wat haar ontbreekt is het doodelijk schot. Onze achterhoede moet toch werkelijk in staat zyn deze linie m bedwang te houden. Ze heeft wel voor heeter vuren gestaan.we verwachten 15Maart een spannenden enthousiasten strijd met een gelijk spel tot uitslag en als vrouwe hortuna onze Oranjemannen weder eens toelonkt, misschien n kleine Hollandsi he overwinning. VETERAAN DEN HAAG Telefoon bespreekbureau lederen avond 8 uur, 's Zondags 2 uur Nap de la Mar en Margie Morris 's Zondags 2 uur Matinee. Vermind.prijzen Piaatsbespreken daseldks van 10 6 uur bleef daar langen tijd, in innig gebed verzonken. Zij was heel geloovig en vroom. Heimelijk onderwierp zij zich aan strenge lijfstraffen, welke slechts door de onbescheidenheid van haar kamervrouwen ontsluierd werden, want zij was godvruchtig in stihe. Verre van den koning haar afkeer te toonen, nam zij hem in haar medelijden op. Zij trok hem in haar armen en trachtte hem in slaap te wiegen, zooals zij het de baby, die zij wachtte, zou doen; zij dwong zich, dezen krankzinnige, dezen aan zinsbegoocheling lijdenden man, die op weg was zijn verstand te verhezen, te kalmeeren.... _.» * In plaats van den zoon, waarop zij gehoopt had, werd haar een dochtertje, zóó zwak en zóó teer geboren, dat men dit als voorwendsel gebruikte, het kind aan de moeder, die daar wanhopig onder leed, te ontnemen. Veel werd er over dit geval gesproken en jaren later verklaarde een arme dwaas, zich beroepend op het vroeger gebeurde, dat hij het kind van koning Karel en van Elisabeth was. Het-bleek natuurlijk bedrog en Hendrik IV, die toen regeerde, maakt een eind aan den levensloop van dien avonturier en liet hem eenvoudig ophangen. Dit geschiedde in 't jaar i 596. De laatste levensjaren van Karel IX werden verzacht door de goede fee, die de voorzienigheid aan zijn zijde had geplaatst. De vorst, steeds meer verzwakt, hoestte en gaf voortdurend op; de tering volbracht haar werk. Toen hij zijn broer Hendrik, welke naar Polen ging, om daar den diadeem op te zetten, tot de grens begeleid had, overviel hem weer een van zijn aanvallen. Elisabeth bleef in den draagstoel aan de zijde van haar lieven zieke, luisterde naar zijn geringste verlangens, om hem dadelijk te kunnen helpen. Te Parijs teruggekeerd, kon Karel daar niet blijven, daar de vaak dichte mist hem den adem benauwde. Catharine bracht haar zoon naar den slottoren te Vincennes, waar de gevaarlijke nevels niet konden doordringen. Maar, niettegenstaande al deze maatregelen en alle zorgen, naderde het einde. Den eersten pinksterdag, om drie uur begon de doodsstrijd; om zeven '9 avonds was hij niet meer. In een vertrek naast de sterfkamer weende een jonge vrouw zoo bitter en zuchtte zóó droevig, dat men voelde, hoe zij door smart gekweld werd. Het was koningin Elisabeth, die zich voor haar verder leven in een klooster terug trok. Den 22en Januari 1592 eindigde het bestaan van haar, die koningin van Frankrijk was geweest in den tijd, dat zich een der somberste drama's in de geschiedenis heeft afgespeeld Haar bestaan was zonder vreugde, maar met zonder liefde; 'n eenige liefde, zeldzaam en rein had haar leven glans en schoonheid gegeven. Men heeft zich wel eens afgevraagd, of Karel IX in den grond slecht was of dat hij het is geworden onder den invloed van het milieu, waarin hij zijn kinder- en jongelingsjaren heeft geleefd. Van nature was hij rechtschapen; men heeft van hem een gluiperig wezen gemaakt, bij wien het wantrouwen gewoonte werd. Tot 1569 had hij tot leermeester mr. de Cipierre, die met bezorgdheid over den aan hem' toevertrouwden prins gewaakt heeft; hij werd vervangen door Ie Perron, den grootsten Godloochenaar ter wereld". Hij dacht: ik moet bepaald nog een tweede revolver hebben, als ik ooit Buck Benson-rollen wil spelen, en het tfekken van de revolver moet nog beter worden.. Ik ben niet vlug genoeg." Nou, hoe von je het?" vroeg Metta vriendelijk. O, voor de foto's van vandaag is het goed genoeg," antwoordde de acteur. Ik moet natuurlijk nog een ratelslanghuid om mijn hoed hebben, en alles ziet er nog te nieuw uit. Zeg, Metta, waar is de waschlijn? Ik wou mij wat oefenen in het lassowerpen, voordat mijn camera-man komt."»zeg, je wordt een echte, hoor!" Zij bracht hem de waschlijn, die alleen 's maandags gebruikt werd. Hij rolde haar zorgvuldig ai en maakte een glijdende lus aan het eene eind, en toen Lowell Hardy om twee uur kwam, was zijn cliënt bezig het touw te werpen naar een onopmerkzamen Dexter. Het oude paard stond op het erf, met bangenden kop en achteloos over elkaar geslagen voorpooten. Een kleine rilling, een zenuwachtige trekking van de huid was alles wat er gebeurde, wanneer het touw langs hem schuurde. Als het ergens in zijn nabijheid neerviel, zooals vaker het geval was, keek Dexter zelfs niet op.-,;mooi zoo!" riep die artist goedkeurend. Blijf nu even zoo staan met de lus in je hand; ik wil daar een studie van maken." Hij zette vlug zijn camera op het statief en schoof er een plaat in. De studie werd genomen. Toen volgden er verscheidene studies van het vechthistige gelaat van Buck Benson, terwijl hij strak en grimmig gereed was van de heup zijn schot te doen. Maar dit waren nog maar ondergeschikte studies. Belangrijker was Buck Benson met zijn ouden makker, Pinto. Merton haalde uit de schuur het zadel, de deken en de teugels, die hij van den stalhouder Giddings geleend had. Hij had nog nooit een paard gezadeld, maar zijn oefeningen waren niet vergeefs geweest. Hij greep Dexter bij een lok van wat er Concert- & Theater-bureau SIEGFRIED COURANT Ruyschstraat 48 Amsterdam Telef I ARRANGEEREN VAN I PARTICULIERE FEESTEN met medewerking van Artisten en Musici in ieder genre. WILSON DE FILnFANTASTK Het heldhaftig optreden van Buck Benson tegenover de eigenzinnige maar lieftallige Eatêlla Clair, die haar tegen Snake Ie Vaiquez waarschuwde, werd plotieling veratoord. De patroon verscheen in de deur. weinig gesticht over de idiote handelingen van zijn bediende, wien hij beval aan lijn werk te blijven in den winkel. Na sluiting bezorgde Merton met Dexter", een oude. knol de boodschappen. Na het uiupannen neemt Merton van den ouden knol ala van een ouden strijdmakker, roerend afscheid. 's-avonds ontmoet Gill juffrouw Tessie ' Kearns, een dweepster, die meende beroemd te worden als film-schrijfster. Haar de.,gevaren van den Hartstocht" dat zij als njet geschikt, per post terug ontving, kende Merton goed. Beiden koesterden groote bewondering voor de filmster Beulah Baxter. Merton ging naar zijn kamer, welke volgeplakt was mei fllm-affichea en portretten van hemzelf in verschiuende houdingen en costomea. Daar genoot hij van de verslagen over intervieuwa met de groouten tut filmland. Zou voor hem de tijd ook eens komen dat het publiek gretig naar de couranten greep om te hooren wat hg gezegd had? Na de zaterdagsche beslommeringen doorworsteld te hebben, ging hij met Tesale Kearns naar de bioscoop, waar Beulah Baxter weer zou strijden en lijden om het publiek iets hoogers en beters te geven. Zondag stonden fotografische opnamen van Wild West tooneelen op het programma. Na het middagmaal trok Merton zijn cowboypak aan en was nu weer geheel Buck Benson. aog van zijn manen over was, gaf het dier tegelijkertijd een flinken schop in de zijde en beval: allo, keer je om, ouwe knoll" Dexter zuchtte droevig en deed wat hem bevolen werd. Hij was gegriefd en verbaasd. Hij wist dat het zondag was, en nog nooit had hij op zondag behoeven te werken. Maar hij onderging het gedwee, toen er een bit tusschen zijn gele tanden werd geduwd en huiverde maar even, toen er eerst een deken en daarna een zadel op zijn rug werd gelegd. Het is waar, hij keek met eenige droefheid op, toen de riem om zijn buik werd aangetrokken. Hij was nog nooit in zijn heele lange leven gezadeld geweest, hij was gewoon de dingen een beetje los om zijn middel te hebben. De riem werd nog stijver aangehaald, en nu keek Dexter toch met ongeveinsde bezorgd- heid om. Men had iets kwaads met hem voor; hij draaide zijn zwanenhals om en hapte kwaadaardig naar den schouder van zijn belager, die hem daarop nog een schop in de zijde gaf en schreeuwde: Zeg, leelijkerd, ben je..?" Dexter hield zich verder rustig, want hij bemerkte, dat het niets uitwerkte. Welke wonderlijke dingen men ook met hem voor had, zij zouden gebeuren, ook al verzette hij er zich tegen. Intusschen deed zijn ontsteltenis hem den kop omhoog houden, zoodat hij veel meer op 'n paard geleek dan gewoonlijk. Ziezool" zei Merton Gill, terwijl hij ter voltooiing van «het geheel de opgerolde waschlijn vóór aan het zadel bond.,,zoo, neem me nu zoo. Dit is één van de beste dingen, die ik gedaan heb ten minste tot dusver". Hij sloeg de armen liefkoozend om den mageren Lilian Gish haar rol in de schotsche film A story of the Highlands-. Na haar successen m A-merika helpt Lilian de film in Engeland verheffen Is van Dexter, die zijn kop stak en den mooien cowboyhoed afstiet. Het komt er niet op aan hij valt er buiten," zei Merton. Ik kan hem in dit tooneel niet gebruiken." Hij legde zijn wang tegen de wang van zijn makker. Ja, oude makker, ze nemen je van mij weg, maar we moeten ons goed houden. We hebben heel wat samen doorgemaakt, maar nu is het uit daar, heb je dat genomen, Lowell?" De kunstenaar had zijn studie gemaakt en nog drie andere van hetzelfde aandoenlijke tafreel, van verschillende punten gezien. Dexter werd met liefkoozingen overladen, en 't zal hem wel een raadsel zijn geweest, waarom hij het eene oogenblik in de ribben geschopt en het volgend oogenblik gestreeld werd. Maar Lowell Hardy was enthousiast en wou nog eenige indrukwekkende studies maken. Hij maakte er nog één van Buck Benson, gereed om te paard te stijgen, ofschoon Buck, eigenlijk gezegd, zelfs niet voor de helft gereed was om dat te doen. Kom, spring nu op zijn rug", stelde de artist voor. Dan zal ik er zoo ook nog een paar nemen." Nou, dat weet ik niet," sprak Merton aarzelend. Hij was twee en twintig en was nog nooit bovenop een paard geweest; het was, dacht hij, verstandiger niet al te ver te gaan in de eerste les. De ouwe jongen is nog al moe, zie je, van een week hard werken, en het is misschien beter, dat ik niet op zijn rug klim. Maar zeg, ik weet wat, neem me nog eens, terwijl ik een sigaret rol, tegen Pinto aangeleund. Ik had waarachtig de sigaretten haast vergeten." Uit de schuur haalde hij een zakje tabak en wat bruine papiertjes. Hij was niet van plan te gaan rooken, maar deze soort sigaretten waren te zeer met Buck Benson vereenzelvigd, dan dat zij weggelaten konden worden. Op zijn gemak tegen Dexter's zijde leunende, deed hij een weinig tabak uit het zakje op één van de papiertjes. Neem me zoo," was zijn NV. INT. PERSFOTO-BUREAU Tel AMSTERDAM, P. H. Kade 100 FOTOQßA- ( f "f 8 FOTO SCHAAP & Co. SPUI 8 - AMSTERDAM Leveranciers van Camera's en FOTO-ARTIKELEN van Prime Fabrikaat

8 ^~^ ^"»"^ " LMi.J i:..;,..,-,., -TT aanwijzing, terwijl ik de tabak op het papiertje leg." Hij had nog niet geleerd een sigaret te rollen, maar als hij nu maar met scherpen blik onder den rand van zijn hoed uitkeek, terwijl hij de tabak in het papiertje deed met den goeden, ouden Pinto als achtergrond, dan was dat voor het oogenblik genoeg. Een kunststudie van deze pose werd genomen, maar Lowell Hardy verlangde meer actie, meer beweging, i Kom, ga er nou bovenop", sprak hij aanmoedigend. Daar wou ik ook nog een studie van maken." Maar " stamelde Merton weer, het arme dier is doodmoe, en ik ben zelf ook niet zoo heel frisch." Onzin, hij zal toch niet doodgaan, als je een oogenblik op zijn rug klimt? En je wil er toch ook één hebben te paard, om te laten zien. Hij had al menigmaal in gedachten een tooneel afgespeeld, waarin een directeur de kunststudies van Clifford Armytage bekeek en ze daarna teruggaf met de opmerking: Maar u schijnt alleen socictyrollen te spelen, mijnheer Armytage. Dat is alles wel heel interessant, en wij zullen u ongetwijfeld spoedig een plaatsing kunnen geven, maar op 't oogenblik hebben wij iemand noodig voor Far-Westrollen, iemand, wiens uiterlijk ervoor geschikt is en die rijden kan." Dan gaf hij den man de Buck Benson-foto's, en onmiddellijk nam zijn gelaa» een uitdrukking van tevredenheid en bewondering aan. Juist wat wij noodig hebben," zei hij dan. En ondter die foto's was er natuurlijk één van Clifford Armytage op den rug van zijn paard. Hij zou het wagen. In orde; een oogenblik." Hij greep Dexter's teugels onder de neerhangiende kin en trok hem met eenige moeite voort naarden waterbak. Dexter dacht eerst, dat men van hem verlangde, dat hij drinken zou, maar een schop maakte hem duidelijk, dat hij zich vergist had. Met de uiterste voorzichtigheid klom Merton op den rand van den bak en wierp toen op goed geluk zijn ééne been over het zadel. Na eenig geklauter zat hij er eindelijk goed en wel in en had hij zijn voeten in de stijgbeugels. Ér was een vreemd Jicht in- zijn ooge». Er was een vreemd licht RADIO Toestellen en Onderdeden ANDERSEN EN POLAK P. C. HOOFTSTRAAT 40 AMSTERDAM TELEF M'n neef Janssen was een paar weken in j>ension. Na de tweede week zei hij tegen de pensionhoudster toen het eten opgediend was: U hebt zeker een ander meisje. Ja mijnheer Janssen. Hoe weet u dat? Och, de vingerafdrukken op de borden zijn sinds gisteren een beetje anders. Heel kort. Student heeft in geldverlegenheid zijn vader om een extra bijdrage gevraagd. Deze Laat niets van zich hooren, waarop de zoon telegrafeert: Waar blijft geld. George. Het antwoord is al even lakoniek gesteld. Geld blijft hier. Vader. Zwak oogenblik. Rechter. Verdachte je wordt beschuldigd twee zakken steenkolen te hebben gestolen. Hoe ben je daartoe gekomen?... Verdachte. Och, edelachtbare, ieder mensch heeft wel ereis zoo van die zwakke momenten. Het oude spreekwoord. De boekhouder had van zijn chef opdracht gekregen de balans klaar te maken, die aan de belasting-autoriteiten zou worden toegezonden. Hij deed het na kantoortijd en... viel over het werk in slaap. Toen hij door zijn chef gewekt werd, met de vraag hoe hij nu bij zoo'n arbeid slapen kon, antwoordde de boekhouder: Och ziet u mijnheer, ik denk maar aan het spreekwoord: wie slaapt, die zondigt niet. Geen vleien. O, mevrouwtje, wat ben je mooi van. avond. Vleier. Heelemaal geen vleier. Ik heb u eerst heelemaal niet herkend! Begrijpelijk. En gaat je jongetje niet naar school juffrouw van Ningen? Wat moet dat kind er doen, juffrouw van Kalker? 't Kind kan heelemaal 'niets, zelfs niet lezen.. Dat wat men niet had. Ja, zei de oudste inwoner van de oude villastad, veertig jaar geleden was de grond zoo goedkoop hier, dlat je meer dan vijf honderd vierkanten meter estelwaalf voor een paar sohoenen kon koopen. Waarom hebt u het dan niet gedaan, was de grond niet goed? Beste grond man, maar... ik had geen paar schoenen over. Voor alle doeleinden. Toen ik een nieuwen ulster ging koopen, was m'n vrouw bij me. Met alle geweld wilde ze me een veel te groote jas aanpraten. < Maar kind, die jas past me niet, die is te wijd. 't Kan zijn, maar hij gaat zeker over den radiator van onze auto. Hoe hij zich redde. Pim bemerkte, dat hij net een kwartje over had boven het bedrag van zijn vertering. En hij moest nog met de tram naar huis. Hij legt het bedrag van de vertering op tafel, laat een kwartje vallen. Och kellner, roept hij, kunt u even afrekenen? Hier is het geld voor m'n vertering en ik liet net twee kwartjes op den grond vallen. De keilner kijkt, raapt één kwartje op, geeft het aan Pim. Deze gaat weg en zegt: Als je 't andere vindit, houdt heit dan maar. De kellner dankt zéér beleefd. Onverbeterlijk. M'nheer kwam lichtelijk aangeschoten thuis. Dat was niet voor het eerst. Daarom viel mevrouw erg boos uit. Schandaal. Jij met je drinken, wilt me laten sterven van verdriet. Heelemaal m'n bedoeling niet... lieveling. Je kunt ze 't allemaal vragen. Ik drink geregeld op jouw gezondheid! Onveranderlijk. Voor dat we trouwden, was je wel lief. Toen was er geen tweede vrouw zooals ik op de wereld. Wees maar gerust. Ik denk er precies nog zoo over. Droeve ervaring. Pim: Ik zeg altijd, reizen ontwikkeld. Alles wat in je steekt, komt er uit als je reist. Wim: Dat heb ik gemerkt., dien laatsten keer toen ik met slecht weer naar Londen ging. ^ in Dexter's oogen. Voor beiden was de ervaring niet alleen nieuw, maar ook ver van aangenaam. Rij nu naar het midden, weg van den waterbak," was die aanwijzing van den fotograaf. Neem jij neem jij hem even bdj den bek," stelde de rijder voor. Ik voel hem al QJ trillen. Hij hdj kon wel eens j-f onder me inzakken." Op dit oogeniblik kwam Metta Judson dtoor de adbterdleur op het tooneel met en paar regels, die de auteur zeker niet voor haar geschreven had. Hu, voort. Dexter Gashwiler," riep Metta luid en met de beste bedoelingen. Hou je stil," beval de rijdter streng, zonder het hoofd om te draaien. Wat was hij hoog boven den grond! Hij had nooit gedacht, dlat paarden zoo groot waren. Neem hem even bij den bek," herfvaaldle hij. Lowell Hardy greep de teugels en overreedde hem na eenige vergeefsche pogingen weg te strompelen van den waterbak, terwijl zijn berijder zich aan het zadel vasthield. Pas op, dat hij niet achteruit slaat", riep hij. Maar Dexter stond weer bewegingloos, behalve dat hem onder deze monsterachtige mishandeling opnieuw, een huivering door de leden voer. Nu," begon de artist. Blijt zoo zitten. Je kijkt over de Westersche heuvels. Zacht, jongen, ik moet je van op zij hebben." Verzet -je camera," zei de ruiter. Ik geloof, dat hij geen zin heeft om te draaien." Maar de kunstenaar dtaaide Dexter» weer een halven slag on*. Zoo ging het nog al. Merton werd er opgewonden van; hij zette zich met wat meer gemak in het zadel, sloeg het eene been over den zadelknop en deed, of hij weer een sigaret rolde, terwijl de kunstfoto genomen werd; hij bleef in dezelfde houding zitten, toen de kunstenaar zijn camera inpakte. Waar was hij toch. zoo bang voor geweest? Hij zat even goed te paard als een ander; er waren misschien nog enkele kunstgrepen, die hij niet geleerd had, maar dat zou ook wel komen. Ik wed, dat zij heel mooi zullen uitvallen," riep hij den vertrekkenden kunstenaar na. Laat dat maar aan. mij over. Ik zal wel zien, dat ik er iets goeds van maak. Tot ziens!" (Wordt vervolgd.) Seizoen na seizoen zien we het russische ballet beroofd van zijn groote artisten. Sinds het bij ons in West-Europa bekend is geworden, hebben Nyinska, Fokine, Karsavina, Massine, Trefilova en later nog Dolin en Nemtchinova het verlaten en toch is het nog bloeiend als vroeger. Ik heb Diaghilew hooren zeggen, dat indien zijn geheele troep hem zou verlaten, hij binnen een week weer een ballet zou hebben gevormd. En dit is geen ijdele grootspraak. Het russische ballet is Diaghilew, een man, dien ik beschouw als de grootste artistieke genius van onzen tijd. In muziek is hij de ontdekker van Stravinsky en de moderne fransche school van componisten; op schildergebied heeft hij ons Bakst gegeven ^n Picasso en Derain begrepen en aangemoedigd in een tijd, dat deze meesters nog door weinigen erkend werden; op dansgtbied is de lijst van namen te lang en te goed bekend voor ons om deze hier nog eens op te noemen. Diaghilew, in tegenstelling met elke andere impressario, heeft 't gevaarlijke experiment aangedurfd om den publieken smaak op te voeden in plaats er onder gebukt te gaan en hij is geheel geslaagd. Een napolitaansche overwinning! Nauw aangesloten met Diaghilew is Michel Fokine, in zijn eigen genre een genie gelijk aan Diaghilew. Diaghilew bezat de gave talenten te ontdekken, terwijl Fokine ze wist te exploiteeren, ze in dans om te zetten door zijn choreographic. Het waren. Diaghilew en Fokine samen, die Nyinska, Karsavina en de andere groote dansers gecreëerd hebben. Diaghilew doorzag hun artistieke waarde, Fokine gaf hun (den dansers) bewegingen, die 't beste wat in ze was, deed uitkomen, zoowel wat hun temperament als hun physiek betreft. Het resultaat was Les sylphides", Le spectre de la rose", Carnaval", Prince Igor" en Anton Dolin in Massiné-bailet van Pulclnella Anton Dolin in Le spectre de la rose de verschillende Foldne-Bakst balletten, uitgevoerd door deze troepen. Fokine, op het hoogste punt van zijn kunnen, begreep dat alleen dan een dans werkelijke schoonheid geven kan als de ballerina wat van haar eigen persoonlijkheid kan uitdrukken en niet te veel gebonden is aan reproductief werk. Pavlova danst als in een droom, Karsavina met passie. Trefilova met schittering, dit alles doorzag Fokine en hij werkte samen met zijn dansers om een werkelijk unique, artistiek geheel te kunnen geven. Met het verlies van Fokine verloor het ballet al spoedig terrein. Concert- & Theaterbureau ID>Ä D S&SmECI& SARPHATISTRAAT 193 AMSTERDAM TELEF Vakkundig arrangeeren van particuliere feesten, intieme Kunstavonden, levering van alle soorten attracties. Jazzbands, strijkjes voor vereeniglnsen, tentoonstellingen, enz. VOOP Allen die Sukkelen met Verstopping of moeilijken, tragen en onregelmatigen Stoelgang zijn Mijnhardt's Laxeertabletien onmisbaar Werken vlug zonder kramp of ptjn Bij Apothekers en Drogisten. Doos 60 et. KALVERSTRAAT 224 AMSTEBn. AMSTERDAM VANAF 4 MAART Het Duivelscircus Grootsch Sensatie-drama Diaghilew's g^nie was frisch als altijd, maar er was niemand 't in ballet om te zetten. Voor korten tijd produceerde Massine werk van groote verdienste zooals Le chapeau les Tricome", Pulcinella", en les dames de bonne humeur". Maar deze balletten waren speciaal geëigend aan zijn eigen physiek en zijn liefde voor voortdurende en hevige beweging. Zij misten de eenheid van de Fokine-balletten en zonder dat Massine zelf danste, waren zij verre van volmaakt. Zijn manier van werken, zijn rusteloosheid, begon reeds de sporen op de dansers te drukken. Nyinska nam de plaats van Massine in. Zij was een intelligente choreographiste en een zeer scherpe satyriste. Het resultaat van haar werk was een serie balletten in den geest van haar tijd, zooals Le train bleu", Les biches", die beide onderhoudend en origineel zijn en de dansers wat vrijheid geven, ofschoon ze vastgestelde regels moesten volgen en zich niet zoo los mochten geven als onder Fokine. De tijd zal leeren of de laatst genoemde werken een permanente artistieke waarde zullen hebben. Zij schijnen mij meer van voorbijgaanden aard te zijn, zoodat ze na Nyinska's tijd.niet meer dan interessante bijzonderheden zullen zijn. In ieder geval hebben zij zeker mede geholpen in het voortbestaan van de werkelijk groote ballerina van het Trefilova-type. Nemtchinova was de laatste. En indien niet de balletkunst zich enorm in vorm wijzigen zal, kan ik niet zien waar een ander vandaan zal komen. Ondanks dit alles zal het russische ballet blijven bestaan, doch slechts zoo lang als Diaghilew leeft. Zijn beste dagen waren voorbij, toen Fokine het verlaten had, maar twee zulke artisten zijn er slechts zelden en de kunst, mag zich gelukkig achten, zelfs voor een korten tijd, zulk een mooi en bijzonder paar gehad te hebben. Anton Dolin in Fokines Les Sylphides

9 ' ' '. :- ' ^^^^^^^^^^m^^m^^ ' Mevr. Roosje Köhler Een der bloemenmeisjes inds verscheidene jaren is het gezelschap van Henri ter Hall in groote en kleine steden van ons land gekomen, en telken jare weer met 'n nieuwe revue. Drie honderd speelavonden zijn er per jaar en drie honderd avonden maakt directeur Köhler de kas op... en lacht. Drie honderd avonden zingen Roosje en Fietje en worden hartelijk toegejuicht. Evenveel kccrcn schatert 't publiek om de grappen van Buziau en... worden de baletten schitterend gevonden, gaat het heele huisgezin, groote en kleine dochters incluis, naar,,ter Hall*'. Waarom heeft deze onderneming in tijden, welke bijkans voor elk gezelschap van,,publieke vermakelijkheid" slecht zijn, zoo'n groot succes? Dit is een wonderlijk verschijnsel, waarover ik onlangs met den directeur, den heer Köhler heb zitten praten. In de eerste plaats hebben wij het groote voorrecht, dat wij een familie-onderneming vormen, de heer ter Hall is m'n zwager, mevrouw ter Hall m'n zuster, Roosje Kivhler m'n vrouw en zoo zou ik verder 6e/r {jjondeflijk Verschj/höel CE^i kunnen gaan. We vormen één groote familie, die eendrachtig samen. werkt en waarvan ieder zijn deel verzorgt, waartoe hij om geen andere reden is aangewezen, dan om zyn natuurlijken aanleg. Met ons allen hebben we maar één streven: iets goeds te brengen, dat voor iedereen geschikt is. Ik weet wel dat door sommige critici gelachen wordt om onze bravigheid", dat men ook bij ons wat meer moderne richting" (zeg trivialiteit") zou willen zien. Doch die kritikasters vergeten, dat hetgeen men in Parijs, Brussel, Londen, Berlijn wil zien, niet begeerd wordt door het overgrootste deel van ons uitgaand publiek, dat naar den schouwburg gaat om zich te amuseeren en niet om gechoqueerd te worden. De bezoekers willen ook met hun familie uitgaan. De vrouw zou bezwaar maken, indien de man alléén ging en het gezellige zit er juist in, dat men er een familie-partij" van maakt. Buziau de groote komiek van het gezelschap ter Hall. Mevr. Pietje Köhler Een der bloemenmeisjes Het blijven binnen de.grenzen van het behoorlijke brengt volstrekt niet mede, dat een revue, een ballet, een scene niet rijk en sierlijk kan worden aangekleed. Ik wil geen reclame maken, doch ik durf gerust een vergelijking voor te stellen tusschen onze costumes en de nietcostumes" van die parijsche revue, waarvan men zoo'n grooten ophef maakt. Werkelijk, het is waar, wat de heer Kohier had gezegd. De bloemenscène in de nieuwe ter Hall revue bijvoorbeeld is schitterend gemonteerd, ondanks het feit, dat de strengste zedenapostel er geen aanstoot aan kan vinden. Het wonderlijke verschijnsel van't succes der revue's van ter Hall vindt dus zijn verklaring eerstens in de eensgezinde kracht, welke er de drijfveer van is, tweedens in de zedelijke kracht, die de opvoering beheerscht en ten derde in het scherpe opmerkingsvermogen, waannee het publiek wordt bestudeerd, het publiek in ons eigen land, zonder zich al te zeer te laten beheerschen door wat over onze grenzen, door eert heel ander publiek wordt veriangd en gewaardeerd. L. E. KOS. I No Een aardig manteltje Toor meisjes vao 6 tot 14 jaar. De Toorpanden»allen OTer elkaar; in den rug aan'weerszijden een stolleplooi, welke onder een ceintuur gehecht lijn. Benoodigd van 135 cm breed; stof M. 2 VRAAG c«a. J. W. te Kamperland vraagt waar de vaporisateur en dnippelflesch met lang waterkanaal voor de cactusverzoiging in den winter, te verkrijgen zijn. De schrijver van bet artikel antwoordt hierop: De vaporisateur kocht ik bij Kon. Zaadhandel ƒ. B. Wijs & Zoon, Singel 510, Amsterdam, voor f 2.. Voor den druppelaar vroeg ik aan den loodgieter om twee heele dunne nauwe buisjes, die ik door een kurk stak, waarin de gaatjes met een gloeiende breinaald waren geboord. Het is van belang om,, wamn r de buisjes door de gaatjes in de kurk gestoken worden, er even een speld in te steken^ waarvan de kop niet in 't buisje kan zakken, men voorkomt daarmede, dat kurk-kruimels de buisjes verstoppen. Voor 't glaswerk verwijs ik u naar provisiekast of kelder. De vaporisateur is buitengewoon goed en sproeit prachtig, maar 't water in die flesch moet schoon zijn. I Int. Conc. Dir. Ernst Krauss TOURNEE: FBEPERIC LAMOND ROTTERDAM, GrOote Doelen, Zondag 6 Maart, 21/} uur UTRECHT, Gcb. v. K. en W. Maandag 7 Maart 8 uur DEN HAAG, DuToentia Dinsdag 8 Maart 8 uur 3ELLY D'ARANYI de groote Hongaarsche violiste speelt: AMSTERDAM, Concertgebouw j Woensdag 9 Maart DEN HAAG, Diliaentia Donderdag 10 Maart VOOR OPIZE LEZERF/7En «ECEPTEN VAN LUCULLUS Oranje Pudding. 1 e i> 35 gram suiker, 2 d.l. melk, 2o gram gelatine, 50 gr. gehakte oranje snippers, l l i d.l. oranje siroop, 2 d.l. slagroom. Vï d.l. zoeten wijn, eenige druppels oranje kleur. Bereiding. Ei en suiker goed doorroeren, warme melk toevoegen en au bain Marie warm kloppen tot de massa dik wordt. Kloppen zoolang tot alilles weer koud is. De gelatine met den wip en de oiranje-siroop even verwarmen tot de gelatine geheeji gesmolten is, daarna.door die compositie roeren. Vervolgens den room stijf slaan niet al te stijf voorzichtig met de rest vermengen, tegelijk oranje snippers er door doen en alles in een puddingvorm laten opstijven. Versier de pudding met wat snippers. Sinaasappelpunch. 8 sinaasappelen, 2 citroenen, 1 kruidnagel, 750 gram witte suiker, 1 Vj flesch zoeten spaanschen wijn b.v. Pedro Kimenez of Barcelona i/j d.l. rhum, V«L. water. Bereiding. De schil der citroenen en 2 der sinaasappelen met suikerklontjes afraspen, zoodat deze geheel met de aro- matische olie doortrokken zijn. De vruchten" uitpersen. Suiker en water tot een dikke siroop koken, het vruchtenvleesch en sap, zonder pitten kruid nagel en wijn toevoegen, benevens de suikerklontjes. Even doorroeren, daarna door een zeef gieten, de rhum erbij en warm opdienen. De punch kan ook in flesschen worden bewaard, doch is het goed om eerst de suiker te koken, daarna vruchtensap en klontjes een oogenblik mede te laten doorkoken, daarna de rest erdoor te doen. Appelwijn. 8 goudreinetten, 2 flesschen Rijnwijn, 400 gram witte suiker, 1 d.l. rhum, 1 flesch zoeten wijn Pedro, etc.. Bereiding. Schil de appelen, snijdt ze aan dunne schijven, kneus de pitten en doe ze in den zoeten wijn, die even warm gemaakt is. Laat ze, goed gedekt, een halven dag staan. Giet ze door een zeef, pers tevens de appelen erdoor, voeg suiker en rijnwijn toe, en maak alles goed heet. Laat afkoelen, doe de rhum erbij en bewaar dezen wij«in flesschen op een koele dankere plaats. LUCULLES. EEN PRAATUEs^r^ PALMEN Onder de sierplanten voor de kamer neemt de palm een eerste plaats in. Het meest zullen we aantreffen: Kentia Belmoreana met fijn blad, Kentia Torsteriana met iets breeder blad. Phoenix Canariensis, die heel sterk is en Cocös Weddeliana. Deze laatste munt uit door haar elegante groeiwijze, zij verlangt weinig water en een zandige aarde. De standplaats van deze palm moet beschaduwd doch licht zijn, tevens verlangt zij een temperatuur van 50 0 tot 60 0 Fahr., een kleinen pot en zij mag nooit buiten worden gezet. Wat de andere palmen aangaat nog het volgende: Zomers verlangen deze planten veel water, de pot moet echter goed gedraineerd zijn. 's Winters geeft men heel weinig water, er voor zogende d^t de aarde nooit geheel droog, evenmin doorloopend nat is. Om de twee weken vloeimest geven houdt de planten gezond en krachtig. Gedurende den zomer mogen palmen niet in de zon staan, daar ze dan verbranden en er bruine plekken op de bladeren komen, doch ze moeten wel een lichte standplaats hebben. 's Winters doet de zon aan deze gewassen geen schade. Van veel belang is de planten elke week af te gieten of af te wasschen. Ook kunnen ze geen tocht en geen vorst verdragen, hierdoor komt het dat de bladeren droog worden. 1 A. GEERTSMA. No , Keurige eenvoudige scnoolt'urk, net lijfje btoust wat over. de rok leeft een ruim voorpaneeltje. De eenige garneering is wat borduursel volgens Wei - don's strijkpatroon no Verkrijgbaar voor den leeftijd van 10 tot 18 jaar. Benoodigd van 135 cm. bteede stof M. 235 of van 105 cm. breede stof M. 3. Van deze afbeelding, die met toestemming der fa. Weldon Ltd. :e Londen is gereproduceerd, zijn franco D.D. gekniote patronen verkrijgb. tegen toez. van f 0,75, en vermelding van het no. aan mevr. Milly Simons, 2e Schuytstraat 261 Den Haag. Mevr. J. VK te Amsterdam vraagt: Zoudt u mij ook in een van uw volgende nummers kunnen vertellen hoe ik zelf witte glacé handschoenen kan schoonmaken? En weet u misschien ook een middel voor een blauw gabardine mantelcostume, waar de rok van gaat glimmen? Antwoord. Witte glacé handschoenen kunnen, als ze niet te vuil zijn, met oud brood worden schoongewreven; anders moeten ze geweekt worden in benzine (oppassen voor vuur vatten), uitgeknepen en drooggewreven met een schoon lapje, terwijl ze plat liggen op een witten doek. Tenslotte kan men ze nawrijven met magnesiumpoeder. Glanzende plekken van een glimmenden rok kunt u door wrijven met fijn schuurpapier opknappen. ^A^tAM^ftft DePoudre Comprimee is verkrijgbaar in acht verschillende tinten. De nieuwste tint: Ocre Rosée. P"!«: f. 135 losse vullineen met frisch donsje f. -.75

10 OOK VOOR U De speciale wijze van branden, die sedert de uitvinding van Cacaopoeder in 1828 door de firma Van Houten haar fabrieksgeheim is ge- Else Grassau In ons land Deze operette-diva arriveerde per vliegtuig en werd door Leon Boedels verwelkomd. 100e opvoering van..opstandlgen" Het gezelschap van het Nieuwe Nederl. Tooneel te midden van de bloemen. Hevige brand te Amsterdam Het gebouw van de Emelka-film is door een ontploffing geheel vernield. bleven, geeft aan Van Houten's Cacao een eigenaardigen, fijnen, en toch pittigen smaak. Geen betere geregelde drank voor mannen dan Van Houten's Cacao, die door haar hooge voedingswaarde het lichaam versterkt en opwekt, zonder hart of zenuwen ook maar eenigszins te schaden. Dean Louis Pisuise gehuldigd In het City Theater te Den Haag. waar hij met zijn gezelschap optreedt, werd hem een weikomst-ovatie bereid. Het Bauern-Theater uit Neurenberg. aat een tournee door ons land zal maken, arriveerde in Den Haag. Het politle-museum van de heer Engelen, is van Rijswijk naar Rotterdam overgebracht. De Academie ymo Beeldende Kun.leo te den Haag heeft dr. H. P. Blok te Leiden benoemd tot bijzonder hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, om onderwijs te geven in de Eere-aVOHd Mevr. buderman Van Dlik oude kunstgeschiedenis van Egypte in het Centraal Theater te Amsterdam. De 75-jarige operette-diva treedt i Voor-Aziê. 0 P,n «n -Liefdesavontuur-, bij het Vroolijk Tooneel Open veidrit van de wielerclub A.S.C, de Germaan te Haarlem Start der deelnemers. Veldloop 3000 meter door A.A.C, ter gelegenheid v. h.l2v 2.iarig bestaan De deelnemers onderweg. \ \an Houtend CACAO Het Ned. Olympisch Comité poseert op het terrein van het nieuwe stadion te Amsterdam, voor onzen fotograaf. Arne Borg bij de zwemwedstrijd van het IJ in de badinrichting aan den Heiligenweg te Amsterdam. >4ó&% dan, cmjöbtfui*

11 Voorgeel. ÏH[}h ^s rrt WOORDEN EN MUZIEK VAN J. KiEVITS ^^ Vlot vgrtelleru' ^ sj- 'n Me..tie«rlj«pm«t z'me.gi I«'n dmk.ke w/ti. kel.strait.alimiii- ^^ r r r r J.U'i^^ ^^ m i S ^ ë 41 P P i. i J^ ^ ft Ê È F t: T r ^ ^ ir ir r' #^ vrouavdie vindt t do] J n^a,h^r..^ nsciot6^e.txja.ße$'^^.wet]..hoofdciät^tob hol 'n Meneer liep met z'n ega In 'n drukke winkelstraat. Alsmaar stilstaan, alsmaar kijken. Och, u weet wel hoe dat gaat. Voor 'n man is het 'n kwelling. Maar de vnouw die vindt 't dol, 'n Man verwenscht die etalages 't Vrouwenhoofd dat slaat op hol. Eind'lijk zei meneer zoetsappig. Ook al kookte nu z'n bloed, Zeg, je weet toch zeker nog wel, wat je zoo al hebben moet?" En hij haalde uit z'n jaszak Een'ge lijsten voor den dag. Die hij met 'n schamper lachje En een wazig oog bezag: Frans 'n trein, 'n hoed voor Mientje, Verder borstplaat, chocolaad. En weet ik wat of voor rommel. Méér nog op die lijsten staat.' Als je nou nog lang blijft staren Voor zoo'n dooie winkelruit. Kunnen we wel rechtsom maken Da'lijk gaan de lichten uit." Na 'n poosje kreeg hij antwoord: Man, waar sprak je ook weer van? Oh 1 'n nieuwe hoed voor zusje? Nou, ik zal 'ns kijken dan. Hier is zeker iets te vinden, Koopen doe ik nooit te vlug. k Ga alleen wel even binnen. Wacht maar even! Zóó terug!" Toen mevrouw na 'n klein uurtje Eind'lijk uit den winkel móest, L'ep meneer nog kalm te schilderen. Maar z'n blik was taam'lijk woest. Zeg! als jij 'ns iets gaat koopen, Duurt dat dan altijd 'n uur? Heb je nou iets kunnen vinden? 't Is toch hoop ik niet te duur?" Man, wat is daar 'n collectie! ^ 't Is gewoon 'n paradijs! En de schattigste modellen! Alles rechtstreeks uit Parijs, 'k Heb me alles laten kijken, Heusch! voor zus was er niets bij, Maar 'k kocht 'n dotje van 'n hoedje' Laatste nouveauté... voor mij!" v ft IN PRIJZEN VANAF f 110. THE MEW H Master's "Voice GK^OPHONE registreert 272 Octaven meer dan ieder ander fabrikaat LAAT ONS U EEN NEW H.M.V. GRAMOPHONE DEMONSTREEREN AMSTERDAM - 42 REGULIERS BREESTRAAT 42

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld!

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld! Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22 Abraham wordt door God op de proef gesteld! Wat verzoekt God aan Abraham? Genesis 22:2 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis.

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis. 1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld. De eerste plaats waar Jezus stil stond op de kruisweg, was het paleis van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus. De joodse leiders wilden Jezus uit de weg ruimen.

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

m.m.v. de Tornado s Leve de Koning! Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk

m.m.v. de Tornado s Leve de Koning! Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk Leve de Koning! m.m.v. de Tornado s Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk Dienst op 21 april 2013 Dorpskerk De Bilt 19.00 uur 1 Wij zingen: Psalm 100: 1 Juicht Gode toe, bazuint

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school.

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school. Een Berbers dorp Ik ben geboren en opgegroeid in het noorden van Marokko. In een buitenwijk van de stad Nador. Iedereen kent elkaar en altijd kun je bij de mensen binnenlopen. Als er feest is, viert het

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van.

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van. Vincent van Gogh Een van de beroemdste schilders die Nederland heeft gehad was Vincent van Gogh. Deze kunstenaar heeft zelfs zijn eigen museum gekregen in Amsterdam. Toch wel heel bijzonder, zeker als

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Johannes 19 vers 1 t/m 15 Lied 250 (Op Toonhoogte) Psalm 95 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 22 vers 1 en 12 (Nieuwe Berijming) Psalm 119 vers

Nadere informatie

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER!

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER! 50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen Deel 1 EEN WONDER! 1 Vreugde Hoi, ik ben Joy. Dat is het Engels voor vreugde, blijdschap.

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Thema: Ik ben Christen, jij niet?

Thema: Ik ben Christen, jij niet? Liturgie voor de jeugddienst op zondag 2 april 2017 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 19.00 uur, samenzang vanaf 18.45 uur. Thema: Ik ben Christen, jij niet? Voorganger: ds. G.J. Röben Ouderling

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

De geschiedenis van een muis

De geschiedenis van een muis bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: XKP 098. J. Vlieger, Amsterdam 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_ges005gesc01_01/colofon.htm 2010 dbnl 1 De Geschiedenis

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

De magische deur van KASTEEL013

De magische deur van KASTEEL013 De magische deur van KASTEEL013 Auteurs: Thomas, Liana, Elyas, Brit en Tijn van BS Cleijn Hasselt, begeleiding: Saskia Dellevoet Op een regenachtige dag verveelde ik me. Ik appte Lisa. Zullen we naar de

Nadere informatie

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR Bijbel voor Kinderen presenteert Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met: 14 september 2014, 16.30 uur, Goede Herderkerk Zangdienst: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel. Verbinden. Tjimmie van der Wal: Hans van de Pol: Jaap

Nadere informatie

Het verhaal van William Booth

Het verhaal van William Booth Lesmateriaal bij Het verhaal van William Booth Inhoudsopgave Geroepen om te dienen woordzoeker 3 Graaf in het verhaal! 4 Graaf dieper 5 Gods weg doolhof 6 Nieuw leven interview 7 Het Leger des Heils verspreid

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 8-12 jarigen Lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Ilja Witte en Judith Maarsen Mei 2007Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal" Dordrecht 1945

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal Dordrecht 1945 JAN STEVENS Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 r JAN STEVENS 4 Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 voor Minke « Die lentemorgen, vroeg - ben ik door de boomgaard gegaan en het was of

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Welke opdracht gaf God aan Elia?

Welke opdracht gaf God aan Elia? lia kreeg de opdracht naar Achab te gaan. Welke opdracht gaf God aan Elia? Zie 1 Koningen 18:1-8 Ten slotte kwam na vele dagen het woord des Heren tot Elia. Ga heen, vertoon u aan Achab, want Ik wil regen

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

in de Hoeksteen te Numansdorp

in de Hoeksteen te Numansdorp Voor de aangepaste Aangepaste zangdienst op zondag zangdienst 18 januari 2015 op om zondag 15.00 uur in de 18 Hoeksteen januari te Numansdorp 2015 om 15.00 uur in de Hoeksteen te Numansdorp Koor en band

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

DOOR EEN RINGETJE TE HALEN!

DOOR EEN RINGETJE TE HALEN! LEER ME LEREN 12 bewaarexemplaar Wijkgemeente Ichthus Noordwijk DOOR EEN RINGETJE TE HALEN! Ds. F. van Roest, zondag 6 april 1 Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart; Ik gevoelde geen schuld

Nadere informatie

Liturgie avonddienst op 31 juli uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen

Liturgie avonddienst op 31 juli uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen Liturgie avonddienst op 31 juli 2016 18.30 uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen Liedboek 466: 1 en 3 1. Als God, mijn God, maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? Dan werken

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Bron: De sprookjes van Grimm; volledige uitgave, vertaald door M.M. de Vries-Vogel. Unieboek BV - Van Holkema & Warendorf, Weesp, 1984.

Bron: De sprookjes van Grimm; volledige uitgave, vertaald door M.M. de Vries-Vogel. Unieboek BV - Van Holkema & Warendorf, Weesp, 1984. Bontepels Er was eens een koning en die had een vrouw met gouden haar. Ze was zo mooi, dat haar gelijke nergens te vinden was. Toen werd zij ziek en daar ze voelde, dat ze weldra sterven ging, riep ze

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

10. Gebarentaal [1/3]

10. Gebarentaal [1/3] 10. Gebarentaal [1/3] 1 Gebarentalen Stel, je kunt niets horen. Je bent doof. Hoe praat je dan met andere mensen? Je kunt liplezen, maar dat is moeilijk en je mist dan toch nog veel van het gesprek. Bovendien

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst Kerk en Schooldienst Zondag 15 oktober 2017 Predikant: Organist: Pianist: Met medewerking van: ds. Klaas Meijer en ds. Bram Verduijn Margriet Withaar Gea Wolters alle kinderen en leerkrachten

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

De wonder- baarlijke Merlijn

De wonder- baarlijke Merlijn De wonder- baarlijke Merlijn k weet niet hoe het bij jullie was, maar ik sprak al heel snel mijn eerste woordjes. Ik was niet veel meer dan een zuigeling toen ik al kon praten! Misschien was toen mijn

Nadere informatie

Lees de vier verhalen en beschrijf hoe en waarom David koning is geworden? Wordt er iets gezegd over het hart van David en het hart van Saul?

Lees de vier verhalen en beschrijf hoe en waarom David koning is geworden? Wordt er iets gezegd over het hart van David en het hart van Saul? Een volmaakt hart. Zuiveren van hart zullen God zien OPDRACHT: Bestudeer het leven en karakter van David. hoofdstukken 1 Sam 16,17,18,19,24 hoofdstukken 2 Sam 2,5,6,7 hoofdstukken 2 Sam 11 hoofdstukken

Nadere informatie

Het kasteel van Dracula

Het kasteel van Dracula Uit het dagboek van Jonathan Harker: Het kasteel van Dracula 4 mei Eindelijk kom ik bij het kasteel van Dracula aan. Het kasteel ligt in de bergen. Er zijn geen andere huizen in de buurt. Ik ben moe. Het

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Jonggezinnedienst 24 sept 2017 10.00 uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Welkom en afkondigingen: Zingen: Heb je al een kaartje voor de koninklijk trein

Nadere informatie

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Liturgie 21-05-2017 Votum en Groet Zingen Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Jezus, hij kwam om ons leven te geven, Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven, Door te sterven

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

Uit God geboren. Weekoverweging. Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens

Uit God geboren. Weekoverweging. Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens WEEK 51 1 Weekoverweging Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens Uit God geboren Je hebt groot gelijk als je niet gelooft, dat Jezus is voortgekomen uit geestelijk zaad. Waarom zo moeilijk

Nadere informatie

Wat gebeurde er met de beek Krith?

Wat gebeurde er met de beek Krith? Elia bij de weduwe in Zarfath. Wat gebeurde er met de beek Krith? 1 Koningen 17:7 7 En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen Welke opdracht

Nadere informatie

Jij en jouw diepste drijfveren

Jij en jouw diepste drijfveren Jij en jouw diepste drijfveren blok E - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugkoppeling en intro 19.25 Bijbelstudie 19.35 Catechismus 19.45 Bijbelstudie Matteus 22 19.55

Nadere informatie

(t)op survival. Zondag 3 september. Voorganger: Ds. Jan Hermes Medewerking: vrijwilligers en kinderen van de VBW

(t)op survival. Zondag 3 september. Voorganger: Ds. Jan Hermes Medewerking: vrijwilligers en kinderen van de VBW (t)op survival Zondag 3 september Voorganger: Ds. Jan Hermes Medewerking: vrijwilligers en kinderen van de VBW Welkom Zingen: Kom in de kring Kom in de kring van Gods gezin, geef mij een hand en kom, want

Nadere informatie

God houdt zijn belofte Genesis 21:1-6. De berg op Genesis 22:1-8. God heeft me heel gelukkig gemaakt! Ze noemden hun zoon Izak. Dat betekent: lachen.

God houdt zijn belofte Genesis 21:1-6. De berg op Genesis 22:1-8. God heeft me heel gelukkig gemaakt! Ze noemden hun zoon Izak. Dat betekent: lachen. 35 God houdt zijn belofte Genesis 21:1-6 Abraham wist dat God zich met Sodom en Gomorra aan Zijn woord gehouden had. Hij vertrouwde erop dat God Zijn belofte aan hem en Sara ook zou houden. Ze zouden een

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis / De Omwisseling Vergeving Verlossing / Reiniging Genezing Bevrijding Verzoening Nieuw leven Getsemane Diezelfde avond ging

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Onderdeel van. Gedichten voor de rouwkaart. Uitvaart Zorgcentra Nederland. Uitvaartcentrum Haarlem

Onderdeel van. Gedichten voor de rouwkaart. Uitvaart Zorgcentra Nederland. Uitvaartcentrum Haarlem Gedichten voor de rouwkaart Uitvaart Zorgcentra Nederland Uitvaartcentrum Haarlem Onderdeel van 1 1. 't Verlies was er al voor het einde de rouw, voordat het afscheid kwam, toen die onzekere verwarring

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910.

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910. De haas en de egel Wilhelm Grimm en Jacob Grimm bron. Z.n., z.p. 1900-1910 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim002haas01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 De haas en de egel. Het was een mooie

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN 7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN Stap 1: PROCLAMEREN VAN WAARHEID Proclameer Jezus volbrachte werk van het Kruis = vergeving & herstel. Proclameer Gods liefde, genade, vergeving, bevestiging en

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie