Perinatale ondersteuning van kansarme gezinnen: wat er is en wat er nodig is

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Perinatale ondersteuning van kansarme gezinnen: wat er is en wat er nodig is"

Transcriptie

1 Perinatale ondersteuning van kansarme gezinnen: wat er is en wat er nodig is

2

3 Perinatale ondersteuning van kansarme gezinnen: wat er is en wat er nodig is

4 COLOFON Perinatale ondersteuning van kansarme gezinnen: wat er is en wat er nodig is Een uitgave van de, Brederodestraat 21 te 1000 Brussel AUTEURS COÖRDINATIE VOOR DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING GRAFISCH CONCEPT VORMGEVING PRINT ON DEMAND Annemarie Hoogewys, Hilde De Grave, Patricia Van Ham en Griet Van de Velde Opleiding Bachelor in de Vroedkunde, Arteveldehogeschool Gent Françoise Pissart, Directeur Anne Van Meerbeeck, Projectverantwoordelijke Ann Vasseur, Directieassistente PuPiL Tilt Factory Manufast-ABP vzw, een bedrijf voor aangepaste arbeid Deze uitgave kan gratis worden gedownload van onze website Een afdruk van deze elektronische uitgave kan (gratis) besteld worden: on line via per naar of telefonisch bij het contactcentrum van de, tel , fax Wettelijk depot D/2893/2013/16 ISBN EAN BESTELNUMMER 3168 augustus 2013 Met de steun van de Nationale Loterij WAT ER IS EN WAT ER NODIG IS 4

5 VOORWOORD De prille kindertijd is een sleutelperiode in een mensenleven, waarin heel veel gebeurt en tot stand komt: taalverwerving, zelfvertrouwen, relaties aangaan, de fysieke ontwikkeling en het psychische evenwicht, de sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling,... De basis die tijdens deze jaren gelegd wordt, bepaalt in grote mate de schoolloopbaan van het kind, zijn sociaal en beroepsleven, zijn gezondheid en zijn fysiek en geestelijk welzijn. Om die reden lanceerde de in 2012 het actieprogramma Kleine kinderen, grote kansen, met als doelstelling: een bijdrage leveren tot de versterking van het beleid en de acties die betere ontwikkelingskansen geven aan kinderen van nul tot zes jaar uit kansarme milieus, of ze nu van Belgische of niet-belgische afkomst zijn. Het programma ondersteunt concrete projecten, stimuleert praktijkuitwisselingen tussen beroepskrachten op dit terrein en pleit voor beleidsaandacht. De kern van de visie van de Stichting is dat kansarme gezinnen toegang moeten hebben tot een kwaliteitsvolle dienstverlening: perinatale opvolging, opvangplaatsen voor kinderen van nul tot drie jaar, de kleuterschool, buitenschoolse opvang van de kleintjes... Die diensten moeten rekening houden met de specifieke situatie van kinderen uit een kansarme omgeving en hen actief steunen in hun ontwikkeling. Het gaat dus niet noodzakelijk om meer middelen, maar om een andere besteding van die middelen, door meer aandacht te besteden aan de noden van deze kinderen, door de vorming van beroepskrachten te versterken, door differentiërende benaderingen te hanteren en door te investeren in de vertrouwensrelatie met de ouders. De Stichting steunde recent twee studies over wat kansarme ouders denken over opvang en onderwijs voor de allerkleinsten. De bevraagde ouders vertellen ons dat ze het beste willen voor hun kinderen. Om een (verwacht) kind maximale kansen op een harmonieuze ontwikkeling te bieden, is het belangrijk dat de kansarme vaders, moeders en kinderen vroegtijdig al vóór de geboorte de nodige ondersteuning vinden bij kwaliteitsvolle perinatale diensten en tot netwerken die van belang zijn voor de ontwikkeling van het kind. WAT ER IS EN WAT ER NODIG IS 5

6 Voorwoord De Stichting wilde een beter inzicht krijgen in de perinatale diensten en structuren. Daarom vroeg ze aan de Arteveldehogeschool Gent en aan de Université Libre de Bruxelles om een staat op te maken van het aanbod, de belemmeringen en de uitdagingen op het vlak van perinatale ondersteuning, met specifieke aandacht voor kansarme gezinnen van Belgische of vreemde afkomst. Het is de bedoeling om het aanbod van diensten en voorzieningen rond de geboorte te analyseren en om te bepalen wat noodzakelijk is om te zorgen voor een goede start en een gepaste begeleiding voor alle kinderen, met inbegrip van zij die in een situatie van kansarmoede leven. Deze publicatie bevestigt dat het belangrijk is om al vanaf de prenatale periode begeleiding te bieden omdat deze periode bepalend is voor de emotionele ontwikkeling van het kind en omdat ze ideaal is om de vaardigheden van de ouders te ondersteunen en te versterken. Het rapport benadrukt ook de noodzaak van toegankelijke informatie en van een gediversifieerd aanbod van diensten dat inspeelt op de uiteenlopende noden en verwachtingen van de gezinnen. Innovatieve benaderingen zijn nodig ter bevordering van het effectieve gebruik van generalistische, universele perinatale diensten, in het bijzonder door de gezinnen die ze het meest nodig hebben. Deze benaderingen moeten uitgaan van een kwaliteitsvolle netwerking om te zorgen voor continuïteit en een globale begeleiding van de gezinnen én voor een coherente ondersteuning. Ze moeten ook bijdragen tot een betere samenwerking tussen de medische en sociale actoren die werken met de gezinnen. Dit rapport presenteert de resultaten van het onderzoek dat door de Arteveldehogeschool werd uitgevoerd in de Vlaamse Gemeenschap. De studie die werd gerealiseerd bij de actoren in de Franse en Duitse Gemeenschap, werd opgenomen in een ander rapport dat eveneens werd gepubliceerd door de, en waarvan een synthese in het Nederlands beschikbaar is op onze website De dankt iedereen die heeft bijgedragen tot deze studie. Deze resultaten helpen ons om te bepalen welke elementen van perinatale ondersteuning ontbreken en welke essentiële diensten in de toekomst ontwikkeld en gesteund zouden moeten worden. Augustus 2013 WAT ER IS EN WAT ER NODIG IS 6

7 INHOUD VOORWOORD IN HET KORT RÉSUMÉ DE PERINATALE ZORG ALS PARTNER IN DE PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING De preventieve gezinsondersteuning Een verkennend onderzoek Het paradigma van de onderzoekers ACTOREN EN ACTUELE THEMA S IN HET PERINATAAL ZORGLANDSCHAP De zorgverleners De kaart van zorgverleners in Vlaanderen en Brussel De zwangere, de pasgeborene en het jonge gezin Thema s in het perinatale zorgaanbod WAT ER IS EN WAT ER NODIG IS: KNELPUNTEN EN OPPPORTU- NITEITEN IN DE PERINATALE GEZINSONDERSTEUNING Eilandjes van goede praktijk Eén zorgpad voor alle zwangeren Onder één dak... of met één klik Diversiteit actief op de agenda Toegankelijkheid: alle deuren open en meer De financiering Acties lokaal, doelstellingen centraal WAT ER IS EN WAT ER NODIG IS 7

8

9 IN HET KORT In Vlaanderen wordt één kind op tien in armoede geboren, in Brussel ruim één op vier. Al van bij de geboorte veroorzaakt kansarmoede een minder goede uitkomst voor moeder en kind. Kwetsbare gezinnen vinden niet steeds de weg naar prenatale zorg en ondersteuning, zwangeren volgen een minder adequaat prenataal zorgtraject. Ook psychosociale factoren zoals stress, roken en milieuomstandigheden - volgens de epigenetica doorwerkend over vele generaties - spelen een rol en verklaren de sociale ongelijkheid in uitkomst voor moeder en kind. Investeren in pre-, peri- en postnatale zorg is nodig voor een betere start voor elk kind. Welk spoor deze vernieuwde aanpak moet volgen, hangt ook af van de knelpunten en de opportuniteiten die in het huidige perinatale zorglandschap aanwezig zijn. Nu ook de preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning en het Huis van het Kind in volle ontwikkeling zijn, sluit de vraag naar één overkoepelend zorgconcept vanaf de zwangerschap tot aan het opgroeien van kinderen hier bij aan. Dit verkennend onderzoek peilt daarom naar wat er is in het huidig aanbod van perinatale zorg, en naar wat er nodig is om gelijke kansen te bieden aan alle kinderen die in Vlaanderen en Brussel geboren worden. Er wordt gebruik gemaakt van literatuur-en documentonderzoek, van een brede online bevraging bij zorgverleners, van verdiepende interviews en van drie bezoeken aan goede praktijk in het buitenland (Nederland, Zweden en Bulgarije). De data werden hoofdzakelijk kwalitatief verwerkt. Zoveel mogelijk partijen kregen een representatieve stem. Toch is rekening gehouden met de beperkingen van de dataverzameling en zijn de conclusies met de grootst mogelijke omzichtigheid en objectiviteit geformuleerd. Het rapport biedt een beschrijving en een opsomming van het zorgaanbod voor zwangeren en jonge ouders in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hierin worden zowel het universele als het doelgroepgerichte aanbod, zowel het zwangerschapsspecifieke als nietspecifieke aanbod, zowel het medische, paramedische, educatieve als sociale aanbod beschreven. Perinatale zorgverleners zijn ingedeeld in de volgende categorieën: ziekenhuizen, gynaecologen, huisartsen, vroedvrouwen, organisaties voor zwangerschap en geboorte, sociale organisaties en organisaties voor mensen in een situatie van kansarmoede. WAT ER IS EN WAT ER NODIG IS 9

10 In het kort Daarnaast worden knelpunten en opportuniteiten in de perinatale zorg geanalyseerd en vertaald naar aanbevelingen en praktische suggesties. De focus is gericht op de thema s kwaliteit (de aard van het aanbod, de schaal en het nut van deze zorgverlening binnen de huidige standaarden), toegankelijkheid (de bereikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, bekendheid, begrijpbaarheid, bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de zorgverlening), diversiteit (de aandacht voor sociale en culturele verschillen, de detectie van kwetsbare groepen, de gerichtheid op vaders) en samenwerking (de gerichtheid op andere actoren). De perinatale zorg bestaat uit eilandjes van goede praktijk. Het aanbod is groot. De grootste groep zwangeren gebruikt prenatale zorg frequenter dan aanbevolen. De gynaecoloog is de voornaamste actor binnen het medisch traject en de meeste vrouwen in Vlaanderen bevallen in het ziekenhuis. Een ruim aanbod aan sociale organisaties richt zich tot zwangeren, soms met specifieke noden zoals armoede. De kwaliteit van de perinatale zorg in Vlaanderen is goed en gestandaardiseerd. Zorg op maat wordt sterk gewaardeerd net zoals betrokken, flexibele en empathische zorgverleners. Dat er al veel wordt ingezet op kwaliteit en context, blijkt uit de kennismaking met de perinatale zorg in Bulgarije. Het zorgaanbod in Vlaanderen is echter sterk versnipperd over verschillende organisaties en diensten. Er is een kleine doorsnede tussen de werking van medische en sociale organisaties, en tussen perinatale zorg en de zorg voor het opgroeiend kind. Een versterking van de eerste lijn en een doorgedreven multidisciplinaire samenwerking moeten de zorg, die nu hoofdzakelijk medisch is georiënteerd en door de gynaecoloog wordt ingevuld, breder opentrekken over de verschillende echelons van zorg, zo menen zorgverleners uit andere beroepsgroepen. Huisarts, vroedvrouw en sociaal werker kunnen een complementaire rol spelen in de begeleiding van de zwangerschap, de bevalling en het postpartum. Het hanteren van een uniform zorgpad voor alle zwangeren, zou deze complementaire zorg formeel maken, de multidisciplinariteit op het niveau van de patiënt garanderen en de transparantie ten goede komen. Binnen dat zorgpad moet differentiatie naar gelang specifieke problematiek mogelijk zijn. Voor kwetsbare zwangere gezinnen betekent dit een zorgpad met meer continuïteit, met een langere en meer intensieve thuisbegeleiding, met gerichtheid op sociale aspecten en opvoedingsondersteuning. Administratieve vereenvoudiging van de betalingsmodaliteiten (en de mogelijkheid van een forfaitair betalingssysteem) kan hierbij aansluiten. Aansluitend komt het belang van een casemanager naar voor: een EVA of eerste verloskundig aanspreekpunt. Deze vertrouwenspersoon screent de zwangere op medische en sociale risicosituaties en doet een gerichte doorverwijzing. De gynaecoloog, die onder sterke tijdsdruk staat, neemt nu deze functie grotendeels op. WAT ER IS EN WAT ER NODIG IS 10

11 In het kort Continuïteit van zorg vereist ook efficiënte communicatie en een digitaal pad. Het ontwikkelen van een centraal elektronisch patiëntendossier, gradueel toegankelijk voor alle zorgverleners, verzekert een adequate informatiedoorstroming. Nog efficiënter dan de digitale communicatie is de fysieke nabijheid. Om een sluitende keten van perinatale zorg en kinderzorg te bekomen is communicatie en netwerkvorming noodzakelijk. Dit werkt het best onder één dak. Het concept van een one-stop-shop genereert laagdrempeligheid, een vlotte doorverwijzing en ook een dynamiek die leidt tot nieuwe samenwerkingsinitiatieven. De Zweedse Family Centers zijn hierbij een gouden standaard. Aandacht voor diversiteit leeft beperkt bij perinatale zorgverleners. Nochtans is de doelgroep in de perinatale zorg erg divers, en vraagt hij een gedifferentieerde aanpak. Om groepen van kansarme zwangeren specifiek te kunnen ondersteunen, moeten zorgverleners hen ook kunnen detecteren. Vooral voor gynaecologen is er nood aan snelle tools. Het opleidingsniveau van de moeder, de belangrijkste determinant in perinatale kansarmoede, kan hierbij als basis dienen. Een interessant instroomsysteem wordt ook gehanteerd in het project VoorZorg in Rotterdam, waar geselecteerde zwangeren twee jaar lang intensief individueel worden begeleid. Een tijdige instroom in perinatale zorg vereist een aantal instrumenten en kanalen die de taalbarrière, de culturele barrière en de financiële barrière kunnen passeren. De ingangspoort naar prenatale zorg is vaak niet de zorg zelf. Sociale organisaties zijn daar belangrijke wegwijzers. Huisbezoeken en een actief aanklampend gedrag zijn vormen van goede praktijk. Ten slotte kan de financiering van de voorgestelde trajecten en samenwerkingsverbanden in vraag worden gesteld. Het gebruik van een multidisciplinair zorgpad helpt het prenataal zorggebruik te beperken volgens de aanbevelingen en aldus een kostenvermindering te genereren. Vanuit de ingewikkelde financiering van diensten door verschillende overheden en ministeries, moet de zorg onder één dak eerder georganiseerd worden in de zin van een hecht samenwerkingsverband tussen organisaties met elk een eigen financiering. De praktische voordelen die dit biedt compenseren ook financieel, zo blijkt uit het voorbeeld van het Huis van het Kind in Zottegem. De vormgeving van deze lokale initiatieven kan pas realiteit worden als zij ondersteund worden door beleidsmatige richtlijnen. Zwangere gezinnen en perinatale zorgverleners een plaats geven binnen Het Huis van het Kind biedt niet alleen voordelen voor kwetsbare groepen. Het verbetert voor iedereen de kwaliteit, de toegankelijkheid, en het genereert een betere samenwerking. Met één gemeenschappelijk doel: de kansen voor kinderen beter te maken, de generaties rond. WAT ER IS EN WAT ER NODIG IS 11

12

13 RÉSUMÉ En Flandre, un enfant sur dix et à Bruxelles, plus d un enfant sur quatre naît dans la pauvreté. Dès la naissance, l inégalité des chances n offre pas les mêmes perspectives à la mère et à l enfant. Les familles précarisées ne connaissent pas toujours l existence des services de soins prénataux et les grossesses ne sont pas toujours correctement suivies. Des facteurs psychosociaux, comme le stress, le tabagisme et les conditions environnementales qui, d après l épigénétique, produisent des effets sur plusieurs générations jouent également un rôle et expliquent ces inégalités sociales. Il est donc indispensable d investir dans les soins pré-, péri- et postnataux pour garantir à chaque enfant un meilleur départ dans la vie. La voie que doit emprunter cette approche innovante dépend aussi des obstacles et des opportunités existants dans le paysage des soins périnataux. À présent que le soutien familial et éducatif préventif et que la Huis van het Kind sont en plein développement, cela rejoint la demande d un concept global de prise en charge, depuis la grossesse jusqu à la petite enfance. C est pourquoi cette recherche exploratoire cherche à identifier ce qui existe déjà dans l offre actuelle de soins périnataux et ce qui est nécessaire pour donner les mêmes chances à tous les enfants nés en Flandre et à Bruxelles. Elle se base pour cela sur une étude de la bibliographie, des interviews approfondies et trois visites de bonnes pratiques à l étranger (Pays-Bas, Suède et Bulgarie). Le traitement des données a été principalement qualitatif et une voix représentative a été donnée au plus grand nombre d intervenants possibles. On a néanmoins tenu compte des limites de la collecte des données et les conclusions ont été formulées avec un maximum de prudence et d objectivité. Le rapport propose une description et une énumération de l offre de soins pour femmes enceintes et jeunes parents en Flandre et dans la région de Bruxelles-Capitale, que cette offre soit universelle ou ciblée sur certains publics, qu elle soit ou non spécifiquement destinée aux femmes enceintes, qu elle soit de nature médicale, paramédicale, éducative ou sociale. D autre part, des problèmes et des opportunités dans les soins périnataux ont également été analysés et traduits en recommandations et en suggestions pratiques. L accent est mis sur les thèmes de la WAT ER IS EN WAT ER NODIG IS 13

14 Résumé qualité (la nature de l offre, l échelle et l utilité de ce service compte tenu des normes actuelles), de l accessibilité (non seulement physique, mais aussi comprise en termes d accessibilité financière, de notorité, de compréhension et de fiabilité), de la diversité (l intérêt accordé aux différences sociales et culturelles, la détection de groupes vulnérables, l orientation sur les pères) et de la collaboration (l ouverture à d autres acteurs). Les soins périnataux se composent d îlots de bonnes pratiques. L offre est large. La majorité des femmes enceintes ont recours aux soins périnataux de manière plus fréquente que ce qui est recommandé. Le gynécologue est le principal acteur dans le trajet médical et la plupart des femmes en Flandre accouchent à l hôpital. Un grand nombre d organisations sociales s adressent aux femmes enceintes, parfois avec des besoins spécifiques comme la pauvreté. La qualité des soins périnataux en Flandre est bonne et standardisée. Les soins sur mesure sont fortement valorisés, tout comme l implication, la flexibilité et l empathie des soignants. La découverte des soins périnataux en Bulgarie montre que l on investit beaucoup dans la qualité et le contexte. Cependant, l offre de soins en Flandre est très morcelée entre divers services et organisations. Le fonctionnement des organisations médicales et sociales, des services périnataux et des services d aide à la petite enfance ne se recoupe que faiblement. Un renforcement de la première ligne et une collaboration multidisciplinaire poussée doivent ouvrir plus largement les soins, qui aujourd hui ont une orientation essentiellement médicale et sont assurés par le gynécologue, pour impliquer les différents échelons, estiment les autres catégories de soignants. Le médecin généraliste, la sage-femme et le travailleur social peuvent jouer un rôle complémentaire dans l accompagnement de la grossesse, de l accouchement et du suivi postnatal. La mise en place d un trajet de soins uniforme pour toutes les femmes enceintes pourrait formaliser cette approche complémentaire des soins, garantir la multidisciplinarité au niveau du patient et favoriser la transparence. Une différenciation en fonction de certaines problématiques spécifiques doit être possible au sein de ce trajet de soins, ce qui implique, pour les femmes enceintes vulnérables, davantage de continuité, avec un accompagnement à domicile plus long, plus intensif et davantage orienté sur des aspects sociaux et sur le soutien à l éducation. La simplification administrative des modalités de paiement (et la possibilité d un système de paiement forfaitaire) peut s inscrire dans cette démarche. Un autre aspect mis en avant, c est l importance d un case manager (gestionnaire du cas) qui peut faire office de premier point de contact gynécologique. Cette personne de confiance analyse la situation de la femme enceinte par rapport à des risques médicaux et sociaux et l oriente vers un service adéquat. Aujourd hui, cette fonction est en grande partie assurée par le gynécologue, qui manque cependant de temps pour le faire. WAT ER IS EN WAT ER NODIG IS 14

15 Résumé La continuité des soins passe aussi par une communication efficace et par une informatisation du trajet suivi. Le développement d un dossier du patient électronique centralisé, peu à peu accessible à tous les soignants, assure une transmission adéquate de l information. Mais la proximité physique est encore plus importante que la communication numérique. La communication et le travail en réseau sont indispensables pour fermer la chaîne qui va des soins périnataux à l aide à la petite enfance. Le mieux est de tout regrouper sous un même toit. Le concept de one-stop-shop est une garantie d accessibilité, permet de bien orienter la personne d un service à l autre et favorise une dynamique qui débouche sur de nouveaux partenariats. Les Family Centers suédois font figure de référence absolue à cet égard. Les professionnels des soins périnataux sont peu attentifs à la diversité. Pourtant, leur public est très diversifié et nécessite une approche différenciée. Pour pouvoir apporter un soutien spécifique à des femmes enceintes précarisées, ils doivent pouvoir les détecter. Ce sont surtout les gynécologues qui ont besoin d outils rapides. Ils peuvent se baser pour cela sur le niveau de formation de la mère, qui est le principal déterminant de l inégalité des chances au niveau périnatal. Le projet VoorZorg à Rotterdam utilise un système intéressant qui fournit un accompagnement individuel intensif de deux ans à des femmes enceintes sélectionnées. L accès des femmes enceintes aux soins périnataux nécessite une série d instruments et de canaux capables de surmonter les barrières linguistiques, culturelles et financières. Souvent, ce n est pas le secteur des soins lui-même qui sert de porte d entrée aux soins périnataux: beaucoup de femmes sont orientées par des organisations sociales. Des visites à domicile et une certaine insistance sont des formes de bonnes pratiques. Enfin, le financement des trajets et des partenariats proposés peut être remis en question. D après les recommandations, la mise en place d un trajet multidisciplinaire contribue à réduire le recours aux soins périnataux et donc à réduire les coûts. Compte tenu de la complexité du financement des services par différents ministères et pouvoirs publics, les soins regroupés sous un seul toit doivent plutôt être organisés dans le sens d un partenariat étroit entre des organisations ayant chacune leur propre financement. Les avantages pratiques que cela procure constituent aussi une compensation financière, comme le montre l exemple de la Huis van het Kind à Zottegem. Ces initiatives locales ne peuvent réellement prendre forme que si elles sont appuyées par des choix politiques. Donner une place aux femmes enceintes et aux professionnels des soins périnataux dans la Het Huis van het Kind n apporte pas seulement des avantages aux groupes précarisés: cela améliore aussi la qualité, l accessibilité et la collaboration pour tous. Avec un seul objectif commun: donner de meilleures chances à tous les enfants, d une génération à l autre. WAT ER IS EN WAT ER NODIG IS 15

16

17 1. DE PERINATALE ZORG ALS PARTNER IN DE PREVENTIEVE GEZINS- ONDERSTEUNING 1.1. De preventieve gezinsondersteuning Het Huis van het Kind is in volle ontwikkeling en kan een antwoord vormen op de versnippering van het aanbod en de vraag naar zorg op maat voor kwetsbare groepen. De preventieve gezinsondersteuning in Vlaanderen en Brussel ondergaat de komende jaren belangrijke veranderingen. Meer en meer actoren (privaat, middenveld, lokale besturen) ontwikkelen initiatieven die los staan van het regelgevend kader van de federale en Vlaamse overheden. De recente oprichting van het samenwerkingsplatform eerste lijn (SEL) kadert eveneens in deze evolutie. Er is coördinatie en afstemming nodig, met ander woorden een organisatievorm die welzijn, gezondheid en opvoeding verenigt. Deze vernieuwde organisatievorm, Het Huis van het Kind betekent concreet: de creatie van een ankerpunt waarrond de bestaande gesubsidieerde ondersteuning én lokale initiatieven zich organiseren. Deze ontwikkeling moet een antwoord bieden voor een aantal belangrijke uitdagingen. In het huidig aanbod is er immers een grote variëteit aan aanbieders, bestuurlijke niveaus, erkenningsmechanismen en subsidies met versnippering en hiaten als gevolg. Dit kan in deze vernieuwde structuur worden ondervangen in een hechter samenwerkingsverband onder de vorm van een virtueel netwerk of als een echte fysieke vindplaats. Het systeem biedt maximale kansen om opvoedingsondersteuning te koppelen aan welzijn en gezondheid van alle jonge gezinnen, maar biedt ook een antwoord op de toenemende vraag naar zorg op maat, in het bijzonder voor de doelgroep waarin culturele diversiteit en kansarmoede specifieke aandacht vragen. Toenemende kinderarmoede is niet alleen een Vlaams probleem 1. Sinds het uitbreken van de economische crisis worden vooral kinderen en families over heel Europa onevenredig getroffen. Zowel in de Europese beleidsaanbevelingen als in de Vlaamse aanbevelingen 2 wordt de nadruk gelegd op een vroegtijdige interventie 1 Vlaams Ministerie van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Kinderen in armoede. Rapport van de studiedienst van de Vlaamse regering. Geraadpleegd op 15 oktober 2012 op publicaties/documents/kinderarmoede-in-vlaanderen.pdf 2 Geerts, A.; Dierckx, D., Vandevoort, L Elk kind telt. Informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede. Geraadpleegd op 25 oktober 2012 op www4wvg.vlaanderen.be/wvg/armoede/publicaties/documents/ieder_kind_telt.pdf WAT ER IS EN WAT ER NODIG IS 17

18 1. De perinatale zorg als partner in de preventieve gezinsonder steuning om risicogezinnen te ondersteunen via het aanbieden van laagdrempelige gezinsondersteuning en toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Hierbij rijst de vraag naar de plaats van de pre-, peri- en postnatale zorg. De perinatale zorg vraagt een plaats in de preventieve gezinsondersteuning: zwangerschap betekent een risico én een nieuwe kans. In welke mate is de zorg tijdens de zwangerschap en de zorg voor de jonge moeder en kind reeds verbonden met de zorg die zich zal groeperen in het Huis van het Kind? Is het wenselijk dat deze verbinding sterker wordt? Is deze verbinding belangrijk voor alle jonge ouders, of vooral voor hen die zich in een kwetsbare situatie bevinden? Het bieden van maximale kansen aan jonge kinderen begint bij de zwangerschap. Studies in het buitenland 3 én in Vlaanderen zelf 4,5 tonen immers aan dat (kans)armoede al tijdens de zwangerschap een negatieve invloed heeft op de uitkomst voor moeder en kind bij de geboorte. Hierbij gaat veel aandacht naar de verminderde toegang tot prenatale zorg 6 en de hoge drempels die deze vrouwen ondervinden om op tijd bij de juiste zorgverleners te geraken 7. Hierdoor hebben zwangeren in kansarmoede minder een adequaat zorgtraject tijdens de zwangerschap. Daarnaast spelen ook psychosociale factoren zoals stress, roken en milieuomstandigheden een rol. De relatie tussen biologische factoren bij de moeder enerzijds en psychosociale factoren anderzijds wordt steeds duidelijker en verklaart de sociale en etnische ongelijkheid in uitkomst van moeder en kind bij vroeggeboorte 8. De epigenetica, een wetenschap die sterk in opmars is en de invloed van omgeving op de erfelijke overdraagbaarheid bestudeert, gaat nog een stap verder met de verklaring. Omgevingsfactoren en voedingspatronen veroorzaken veranderingen in het erfelijk materiaal 9. Op die manier dragen kinderen die opgroeien in minder goede omstandigheden niet alleen zelf de gevolgen hiervan, maar geven zij die gevolgen ook mee aan hun nakomelingen. Deze nieuwe inzichten verschaffen sterke argumenten om omgevingsfactoren al tijdens de zwangerschap sterk te ondersteunen. 3 Nothnagle, M., Marchi, K., & Egerter, S. (2000). Risk Factors for Late or No Prenatal Care Following Medicaid Expansions in California. Maternal and Child Health Journal, 4 (4), Cammu, H., Martens, G., Van Maele, G., et al., The higher the educational level of the first-time mother, the lower the fetal and post-neonatal but not the neonatal mortality in Belgium (Flanders). European Journal of Obstetrics Gynaecology and Reproductive Biology 148 (1), Beeckman, K., Louckx, F., Putman, K., Predisposing, enabling and pregnancy-related determinants of late initiation of prenatal care. Maternal and Child Health Journal 15 (7), Delvaux, T., Beukens, P., Disparity in prenatal care in Europe. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 83 (2), Hoogewys, A Laattijdige aanmelding van zwangerschap in gent. Eindrapport Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek, Arteveldehogeschool Gent 8 Holzman, C et al: Pregnancy outcomes and community health: the POUCH study of preterm delivery. Paediatr Perinat Epidemiol 2001 Jul;15 Suppl 2: Joss-Moore, L.A., Lane, R., Perinatal Nutrition, Epigenetics, and Disease. NeoReviews, 12 No. 9. e498 -e505 WAT ER IS EN WAT ER NODIG IS 18

19 1. De perinatale zorg als partner in de preventieve gezinsonder steuning Zwangerschap is tegelijk ook een nieuwe kans: ouders, die in extreme armoede leven, verlangen, net zoals (en misschien meer nog dan andere ouders) dat hun kinderen een beter leven zullen hebben dan zijzelf. Dit verlangen vormt een belangrijke drijfveer in hun bestaan 10. Investeren in prenatale zorg heeft wel degelijk invloed op een betere start voor elk kind, meer nog, de zwangerschap lijkt hét moment bij uitstek om te investeren in een ketenzorg 11. Alle moeders, vaders en kinderen komen het best zo snel mogelijk al vóór de geboorte in contact met diensten en sociale netwerken die nuttig zijn voor de ontwikkeling van het kind. Een specifieke begeleiding van vrouwen die leven in minder gunstige socioeconomische omstandigheden lijkt bovendien aangewezen en past binnen de vroegtijdige globale gezinsondersteuning die het Huis van het Kind kan bieden. De organisatie van de perinatale zorg heeft onderliggende knelpunten. De vraag of prenatale zorg kan aansluiten bij de preventieve gezinsondersteuning, situeert zich ook op organisatorisch niveau. Toegankelijkheid van patiëntengegevens via e-health is voorlopig toekomstmuziek; strategische projecten en vraagsturing zijn eerder zeldzaam in de tweede lijn. Bovendien komt de territoriumbewaking door de verschillende beroepsgroepen in de perinatale zorg een multidisciplinaire aanpak niet ten goede. Vroedvrouwen zoeken plaats in de kraamkamer 12, Gynaecologen willen actievere rol voor vroedvrouwen 13 en Niet terug naar de stal van Bethlehem 14 zijn krantenkoppen die de moeizame rolverdeling tussen gynaecologen en vroedvrouwen illustreren. Het beroepsprofiel van de vroedvrouw in Vlaanderen is anders dan in sommige andere Europese landen, waar midwifery-led-care aanwezig is 15. In de samenwerking met andere disciplines en organisaties en de aansluiting bij de preventieve gezinsondersteuning spelen deze knelpunten mee. 10 Geenen, Greet: Intergenerationele overdracht van gehechtheid bij Belgische moeders en kinderen die in extreme armoede leven, Proefschrift KULeuven 11 Kinderenintel, Kinderen in tel databoek: Kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid, Nederland. Geraadpleegd op 15 september 2012 op 12 Artsenkrant, Vroedvrouwen zoeken plaats in de kraamkamer. Artsenkrant 4213, 11 maart De Gynaecoloog, Gynaecologen willen actievere rol voor vroedvrouwen. De Gynaecoloog Nr. 17, 22 juni De Standaard, Niet terug naar de stal van Bethlehem. De Standaard, 19 juli Hatem, L., Sandall, J., Devane, D., et al., Midwife-led versus other models of care for childbearing women. Cochrane Database of Systematic Reviews (4) CD WAT ER IS EN WAT ER NODIG IS 19

20 1. De perinatale zorg als partner in de preventieve gezinsonder steuning 1.2. Een verkennend onderzoek Een verkennend onderzoek brengt de brede groep zorgverleners in kaart. Hiertoe werd gebruik gemaakt van een documentonderzoek, een grote bevraging online en verdiepende interviews. In Vlaanderen bieden verschillende soorten instellingen en zorgverleners medische zorg, paramedische zorg, psychologische ondersteuning, sociale ondersteuning of een combinatie van deze- en dit tijdens de zwangerschap, de bevalling, het postpartum en het eerste levensjaar. Wanneer prenatale zorg nauwer kan aansluiten bij de preventieve gezinsondersteuning, moet met deze complexe organisatie rekening gehouden worden. Om te weten wat er het best kan werken voor Vlaanderen is het in kaart brengen van het huidig zorgaanbod, het analyseren van de sterktes en zwaktes ervan, het peilen naar knelpunten en mogelijkheden een belangrijke stap. Dat gebeurde in drie verschillende luiken van dit verkennend onderzoek. 1. De mapping Een beschrijving en een opsomming van het zorgaanbod in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, rondom het gezin waar een kind wordt verwacht. Hierin worden zowel het universele als het doelgroepgerichte aanbod, zowel het zwangerschapsspecifieke als nietspecifieke aanbod, zowel het medische, paramedische, educatieve als sociale aanbod voor (toekomstige) ouders beschreven. De perinatale periode situeren we ruim, in een maatschappelijke betekenis van het woord: de zorg rondom het reproductieve gebeuren, vanaf de voorbereiding van de zwangerschap tot een jaar na de geboorte. Dit gebeurde via documentenonderzoek en gebruik van online instrumenten zoals de (mini)- sociale kaart. 2. De survey Een bevraging van deze ruime groep zorgverleners via een online survey. Volgende thema s staan hierin centraal. Kwaliteit: de aard van het aanbod, de schaal en het nut van deze zorgverlening binnen de huidige standaarden. Toegankelijkheid: de bereikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, bekendheid, begrijpbaarheid, bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de zorgverlening Diversiteit: de gerichtheid op diversiteit in cultuur, op kwetsbare en/of kansarme zwangeren en de detectie van deze groep; de gerichtheid op vaders. Aandacht voor participatie van deze groepen in de perinatal zorg ressorteert onder dit thema. Samenwerking: de gerichtheid op andere actoren in de perinatale zorgverlening en de modaliteiten hiervan. Aandacht voor instroom en vormen van samenwerking (of de afwezigheid ervan)ressorteren onder dit thema. WAT ER IS EN WAT ER NODIG IS 20

Scheiden in een vreemd land maakt dubbel kwetsbaar

Scheiden in een vreemd land maakt dubbel kwetsbaar Scheiden in een vreemd land maakt dubbel kwetsbaar Scheiden in een vreemd land maakt dubbel kwetsbaar COLOFON Scheiden in een vreemd land maakt dubbel kwetsbaar Cette publication est également disponible

Nadere informatie

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE ANNELINE GEERTS DANIELLE DIERCKX LIEF VANDEVOORT In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Down Syndrome Symposium

Down Syndrome Symposium Down Syndrome Les Etats Généraux Staten-Generaal «Trisomie 21 : pour une vie de qualité dans une approche inclusive» Leven met down-syndroom, een heel leven lang. Naar een geïntegreerde benadering HILTON

Nadere informatie

De beroepen van morgen van de eerstelijnsgezondheidszorg

De beroepen van morgen van de eerstelijnsgezondheidszorg De beroepen van morgen van de eerstelijnsgezondheidszorg Studie gerealiseerd door de Fédération des maisons médicales in 2011 op vraag van de Service Public Fédéral - Santé Publique, Sécurité de la chaîne

Nadere informatie

Evaluatie projecten Managers van diversiteit Eindrapport

Evaluatie projecten Managers van diversiteit Eindrapport Evaluatie projecten Managers van diversiteit Eindrapport Evaluatie projecten Managers van diversiteit Eindrapport Auteur: Stef Steyaert Auteurs van de deelrapporten: Michel Albertijn, Bea Bossaerts, Isabelle

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

HOE KLEUTERLERAARS LEREN OMGAAN MET ARMOEDE EN ONGELIJKHEID

HOE KLEUTERLERAARS LEREN OMGAAN MET ARMOEDE EN ONGELIJKHEID HOE KLEUTERLERAARS LEREN OMGAAN MET ARMOEDE EN ONGELIJKHEID Kleine kinderen, grote kansen. Hoe kleuterleraars leren omgaan met armoede en ongelijkheid Een uitgave van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

INVESTEREN IN KINDEREN: DE VICIEUZE CIRKEL VAN ACHTERSTAND DOORBREKEN

INVESTEREN IN KINDEREN: DE VICIEUZE CIRKEL VAN ACHTERSTAND DOORBREKEN INVESTEREN IN KINDEREN: DE VICIEUZE CIRKEL VAN ACHTERSTAND DOORBREKEN DE UITVOERING VAN DE EU-AANBEVELING INZAKE STRIJD TEGEN KINDERARMOEDE IN BELGIE DOOR WOUTER SCHEPERS en IDES NICAISE HIVA-KU Leuven

Nadere informatie

!! " " # $ %&' ()*((+$ ),,! -.- -. +.- -+ /

!!   # $ %&' ()*((+$ ),,! -.- -. +.- -+ / ! "" # $%&'()*((+$),,!-.--. +.--+/ Ondergetekende, Katrien Beeckman bevestigt hierbij dat onderhavige verhandeling mag worden geraadpleegd en vrij mag worden gefotokopieerd. Bij het citeren moet steeds

Nadere informatie

DE ORGANISATIE VAN DE ZORG NA EEN BEVALLING

DE ORGANISATIE VAN DE ZORG NA EEN BEVALLING KCE REPORT 232As SYNTHESE DE ORGANISATIE VAN DE ZORG NA EEN BEVALLING 2014 www.kce.fgov.be Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg is een parastatale,

Nadere informatie

Beroepsprofiel verloskundige

Beroepsprofiel verloskundige Beroepsprofiel verloskundige December 2005 KNOV, Bilthoven Colofon Deze uitgave maakt deel uit van de publicaties van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Het beroepsprofiel

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Wout Frees Bart De Peuter Prof. dr. Trui Steen Rapport 04

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 1173/001 DOC 54 1173/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 16 juni 2015 16 juin 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende maatregelen voor het tegengaan

Nadere informatie

Het woonzorgcentrum in de 21 ste eeuw: een gezellige woon omgeving, zorg incl.

Het woonzorgcentrum in de 21 ste eeuw: een gezellige woon omgeving, zorg incl. Het woonzorgcentrum in de 21 ste eeuw: een gezellige woon omgeving, zorg incl. Luisteren naar bewoners, personeel, directie, experten Suggesties en illustraties van vernieuwende initiatieven Het woonzorgcentrum

Nadere informatie

De zorg voor personen met dementie:

De zorg voor personen met dementie: De zorg voor personen met dementie: perspectieven en uitdagingen Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving De zorg voor personen met dementie: perspectieven en uitdagingen Auteurs: Van Audenhove

Nadere informatie

Redactie: Prof.dr. Jan De Maeseneer (UGent), Prof.dr. Bert Aertgeerts (KU Leuven), Prof.dr. Roy Remmen (UA), Prof.dr. Dirk Devroey

Redactie: Prof.dr. Jan De Maeseneer (UGent), Prof.dr. Bert Aertgeerts (KU Leuven), Prof.dr. Roy Remmen (UA), Prof.dr. Dirk Devroey Redactie: Prof.dr. Jan De Maeseneer (UGent), Prof.dr. Bert Aertgeerts (KU Leuven), Prof.dr. Roy Remmen (UA), Prof.dr. Dirk Devroey (VUB) - Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, Universiteit

Nadere informatie

INHOUD. Het Vlaamse sociaal huis vergeleken met inspirerende praktijken uit andere Europese landen INLEIDING 3 2 METHODE... 5

INHOUD. Het Vlaamse sociaal huis vergeleken met inspirerende praktijken uit andere Europese landen INLEIDING 3 2 METHODE... 5 2 Rapport 2011 Het Vlaamse sociaal huis vergeleken met inspirerende praktijken uit andere Europese landen INHOUD INLEIDING 3 2 METHODE... 5 2.1 Caseselectie... 5 2.2 Dataverzameling en analyse... 7 2.3

Nadere informatie

Zorgstandaard Integrale geboortezorg

Zorgstandaard Integrale geboortezorg Zorgstandaard Integrale geboortezorg Versie 1.0 15 juni 2015 (9 e concept) Expertgroep Zorgstandaard Integrale geboortezorg College Perinatale Zorg Oudlaan 4 3515 GA UTRECHT T 030 2739758 Inhoudsopgave

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

BELGISCHE MAROKKANEN: een stap verder

BELGISCHE MAROKKANEN: een stap verder BELGISCHE MAROKKANEN: een stap verder Analyse en vergelijking van het onderzoek om de Marokkaanse gemeenschappen in België beter te leren kennen Sami Zemni (met medewerking van Marlies Casier) COLOFON

Nadere informatie

Onderzoek naar de wetenschappelijke state of the art op het vlak van preventieve gezondheidszorg voor kinderen onder de 3 jaar

Onderzoek naar de wetenschappelijke state of the art op het vlak van preventieve gezondheidszorg voor kinderen onder de 3 jaar Onderzoek naar de wetenschappelijke state of the art op het vlak van preventieve gezondheidszorg voor kinderen onder de 3 jaar Uitgevoerd in opdracht van Kind en Gezin Dit onderzoeksrapport is een advies

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel --------------------------------------

JAARVERSLAG 2011 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel -------------------------------------- JAARVERSLAG 20 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel kindinnood@uzbrussel.be www.kindinnood.be Laarbeeklaan 0 090 Jette Inhoud I. VOORWOORD p. 3 II. HET VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING BRUSSEL

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 23160 BELGISCH STAATSBLAD 20.04.2004 Ed. 3 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Antwerpse mode in het Vlaams Parlement

Antwerpse mode in het Vlaams Parlement Maandelijks n 68 - April 2007 Mensuel n 68 - Avril 2007 P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G E M E N T Antwerpse mode in het Vlaams Parlement Gratis Abonnement gratuit Video 4 de Overheidscongres

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Oud word je niet alleen. Een enquête over eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in België

Oud word je niet alleen. Een enquête over eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in België Oud word je niet alleen. Een enquête over eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in België Oud word je niet alleen. Een enquête over eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in België Colofon

Nadere informatie

Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers

Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers Dir. Corinne Torrekens en Ilke Adam Onderzoekers : Younous Lamghari

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie