JAARVERSLAG 2013 Het Firmament vzw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 Het Firmament vzw"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Het Firmament vzw Het Firmament vzw +32 (0) Maatschappelijke zetel Hoogstraat Mechelen Dagelijkse werking Brusselpoort - Hoogstraat Mechelen Het Firmament wordt gesteund door de Vlaamse overheid

2 INHOUDSTAFEL 1. Inleiding p Missie p Inhoudelijk jaarverslag 2013 p Financieel verslag 2013 p. 39 Bijlagen - Financiële bijlagen - Verslag van Viviane Spilliaert, erkend accountant - Goedkeuring Algemene vergadering jaarrekening 2013 van Het Firmament vzw - Gepubliceerde artikels Uitnodiging debat In het spoor van de creatie (3 september 2013, Kaaitheater, Brussel) - Uitnodiging focusgroep Mechelse podiumkunsten- en erfgoedactoren (25 juni 2013, Brusselpoort, Mechelen) - Sfeerbeelden activiteiten - Persknipels Verstuurde nieuwsbrieven 2

3 1. INLEIDING In 2013 is Het Firmament, als expertisecentrum voor het erfgoed van de podiumkunsten, blijven inzetten op dialoog, overleg en bevraging. Vanuit deze open houding zijn vele nieuwe contacten ontstaan met o.m. een uitbreiding van de Raad van bestuur (Thomas Crombez, AP-hogeschool, en Jan Van Goethem, de Munt) en een aanzienlijke stijging van behandelde vragen als concreet resultaat. Dankzij deze doorgedreven dialoog stelden we vast dat de onderzoeksstrategie, opgesteld in 2012, over de aanpak van het podiumkunstenerfgoed in Vlaanderen, bijgesteld moest worden. De keuze om het onderzoeksterrein geografisch af te bakenen (de toekomstige dienstverlening enkel uittesten in Mechelse casussen Labo Mechelen ) bleek, onder meer door de stijgende vraag van buiten Mechelen, onhoudbaar in de praktijk en werd in de loop van 2013 uitgebreid naar Vlaanderen. Het opentrekken van de focus zorgde voor nieuwe samenwerkingen, bv. met Theater aan Zee, STUK en Circus Ronaldo, en een succesvol eerste ontmoetingsmoment op Het Theaterfestival (3 september 2013) voor een 80-tal vertegenwoordigers uit het professionele podiumkunsten- en erfgoedveld. Dit debat In het spoor van de creatie, over de zin of onzin van het archiveren van theater en dans, zette Het Firmament op de kaart, zette verschillende sectoren aan tot reflectie over dit thema en bevestigde de ingeslagen weg van Het Firmament. Want door in een eerste fase van de beleidsperiode inhoudelijk vooral in te zetten op de zorg voor archieven en collecties, speelde Het Firmament niet enkel maximaal in op één van de meest precaire noden die we hadden gedetecteerd, we konden ook een wezenlijke bijdrage leveren aan partnerprojecten in het erfgoedveld. Zo participeerde Het Firmament als partner actief in het project Erfgoedzorg in de kunstensector, gecoördineerd door PACKED vzw, met als andere partners BAM, VTi, FARO, Resonant, VAi /CVAa, Archiefbank Vlaanderen en Forum voor Amateurkunsten. Dit project zal in 2014 resulteren in een website voor het volledige kunstenveld over de zorg voor archieven en collecties. Het Firmament is enerzijds lid van de stuurgroep die fungeert als klankbord om het project op te volgen, bij te sturen en te bewaken, anderzijds geeft het ook intensief feedback via de inhoudelijke werkgroepen. Door complementair te werken, werd dubbel werk vermeden, in die mate dat PACKED en Het Firmament begin 2014 samen besloten om de krachten te bundelen. In plaats van twee aparte toolboxen op te richten - één vanuit Het Firmament specifiek voor de podiumkunsten, en één vanuit het project Erfgoedzorg - werken we liever samen aan één, meer complete toolbox. Hierdoor wordt expertise die Het Firmament opbouwde tevens ontsloten voor de hele kunstensector. Zo zullen in 2014 de vele inspanningen van de opgebouwde expertise zichtbaarder worden in handige tips over de zorg voor archieven en collecties. Het Firmament trekt deze online dienstverlening nu al in de praktijk door met de uitbouw van een vrijwilligerswerking, in samenwerking met Erfgoedel Mechelen. Ook over andere inhoudelijke thema s zal Het Firmament deze beleidsperiode expertise opbouwen en starten met een dienstverlening. De opgebouwde expertise inzake figurentheater blijft daarbij als belangrijk vertrekpunt gelden. Projectmatig werken we nu al rond de immateriële aspecten van het podiumkunstenerfgoed en hoe je het waardevolle erfgoed opnieuw kan inzetten in de eigen werking of voor een publiek. Het Firmament werd bovendien samen met Resonant als trekker aangeduid om een netwerk uit te bouwen en een gemeenschap te vormen rond het immaterieel erfgoed van respectievelijk de podiumkunsten en muziek. Tot slot werkt Het Firmament naarstig aan de voorbereidingen van de registratie van het podiumkunstenerfgoed en hoe dit op termijn online ontsloten kan worden. In die mate inzetten op kennis en expertise, heeft pas zin als er ook intern gewerkt wordt aan een duurzame bewaring en aan een doorgedreven kennisdeling met de verschillende doelgroepen van Het Firmament. Intern zette Het Firmament in 2013 het traject Interne kwaliteitszorg verder. Alle verzamelde en opgebouwde expertise wordt systematisch gedocumenteerd en duurzaam bewaard. Dit zal vooral z n vruchten afwerpen in 2014 wanneer de nieuwe organisatiewebsite met enige vertraging gelanceerd zal worden. Zo verzamelden we de 3

4 afgelopen 2 jaar systematisch tal van inspirerende projecten uit binnen- en buitenland (tentoonstellingen, publicaties, online projecten, onderzoek, musea, performanceprojecten, films, etc.). Door te laten zien hoe anderen aan de slag gaan met podiumerfgoed, kan je individuen en organisaties overtuigen om in te zetten op de eerste, noodzakelijke stap, zijnde de zorg voor hun archief en/of collectie. Door die eerste stap te zetten, kan je je archief en collectie op een actieve manier inzetten in je eigen werking of in publieksgerichte activiteiten. In afwachting van de nieuwe website, diende Facebook alvast als belangrijk kanaal om dit te delen. Tot slot zette Het Firmament verder in op het verduurzamen van de opgebouwde figurentheaterwerking en expertise over figurentheater. Vele noden die gelden voor figurentheater, konden we integreren in de aanpak van het volledige podiumkunstenerfgoed. Andere, specifieke activiteiten gericht op de figurentheatergemeenschap werden in 2013 deels ondergebracht bij OPENDOEK, het steunpunt voor amateurtheater in Vlaanderen. Na de laatste figurentheaterworkshop die Het Firmament aanbood in 2013, zal OPENDOEK opnieuw structureel figurentheaterworkshops aanbieden vanaf 2014 en ook de communicatie voor het figurentheaterveld vanaf 2014 volledig voor hun rekening nemen. Het Firmament deelt zoveel mogelijk contacten en ervaring, en begeleidt waar mogelijk deze overdracht. Tot slot werd de eigen figurentheatercollectie en archief ingezet om expertise op te bouwen op het vlak van objectregistratie en herbestemming. Deze expertise wordt ingezet in het brede podiumkunstenveld. 31 maart 2014 Sigrid Bosmans Voorzitter Veerle Wallebroek Algemene leiding 4

5 2. MISSIE Het Firmament is het landelijk expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten. Het inspireert groepen, gemeenschappen en individuen om op een actuele, reflectieve en zorgzame manier om te gaan met dit erfgoed. De opgebouwde expertise inzake het cultureel erfgoed van het figurentheater geldt daarbij als een belangrijk vertrekpunt. In dialoog met het veld ontwikkelt Het Firmament nieuwe kennis en expertise over behoud en beheer, onderzoek, transmissie, ontsluiting en publiekswerking. Het doet dit vanuit een internationaal perspectief en speelt in op maatschappelijke tendensen en behoeften. Het Firmament vervult een stimulerende makelaarsrol in het expertisenetwerk van het cultureel erfgoed van de podiumkunsten. Het bouwt aan een platform om relevante kennis en expertise verder te ontwikkelen en uit te wisselen inzake het koesteren en borgen van het roerend en immaterieel erfgoed van de podiumkunsten in Vlaanderen. 5

6 3. INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 SD 1 Het Firmament heeft uiterlijk tegen het einde van de beleidsperiode een methode ontwikkeld om, en is gestart met, het veld van het cultureel erfgoed van de podiumkunsten op een uniforme wijze in kaart te brengen, inclusief de noden en behoeften. In 2013 zette Het Firmament de opgestarte visie- en nodenbevraging bij erfgoedvormers en beheerders van podiumerfgoed verder (OD 1.2). Dit blijft essentieel om de werking af te toetsen en omgekeerd, om de vinger aan de pols te houden over wat er leeft in het veld. Het Firmament deed dit op tal van manieren om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren en om de verschillende type ac&toren of doelgroepen te bereiken: individuele gesprekken, ontmoetingsmomenten, diepte-interviews, discussies met de leden van de Algemene vergadering en met de stuurgroepleden van het onderzoek over De omgang met het podiumkunstenerfgoed. Dankzij deze doorgedreven dialoog stelden we vast dat de onderzoeksstrategie die we uitstippelden in 2012 bijgesteld moest worden. De keuze om het onderzoeksterrein geografisch af te bakenen (de ontwikkelde dienstverlening enkel uittesten in Mechelse casussen Labo Mechelen ) bleek onhoudbaar in de praktijk en werd in de loop van 2013 uitgebreid naar Vlaanderen. De inhoudelijke werklijnen voor deze beleidsperiode bleven behouden: - Werklijn 1: Archief- en collectiezorg - Werklijn 2: Lokalisatie en registratie - Werklijn 3: Documenteren en transmissie van immateriële aspecten van podiumkunstenerfgoed - Werklijn 4: Publieksgericht re-activeren en valoriseren De initiële focus bleef archief- en collectiezorg, de andere werklijnen werden waar mogelijk opgestart in functie van projecten. Per werklijn doorlopen we telkens hetzelfde proces: - Stap 1: Kennis- en expertiseopbouw (SD2) - Stap 2: Dienstverlening aan de hand van expertisedeling en praktijktoepassingen (SD3) Dit proces wordt voorafgegaan door een noden- en visiebevraging en verloopt vanuit een netwerkperspectief (SD4), met oog voor duurzaamheid en diversiteit (SD6). De vermelde stappen verlopen per werklijn initieel in deze volgorde, maar ook omgekeerd: door ervaring uit de praktijk, bouwen we expertise op. 6

7 OD 1.1 Hiertoe heeft Het Firmament het cultureel erfgoed van de podiumkunsten benoemd en geïdentificeerd in een thesaurus van het cultureel erfgoed van de podiumkunsten. Actie 1 Actie 2 Het Firmament maakt een overzicht van bestaande definities en benamingen over het roerend en immaterieel erfgoed van de podiumkunsten en neemt hiervoor contact op met binnen- en buitenlandse instellingen. Dit ter voorbereiding van een thesaurus voor het podiumkunstenerfgoed in Vlaanderen. Het Firmament analyseert de toepasbaarheid van de aanpak van de figurentheaterthesaurus op het podiumkunstenveld. Indicatoren: het opgestelde overzicht van bestaande definities en benamingen over het erfgoed van de podiumkunsten uit binnen- en buitenland. De analyse van de toepasbaarheid van de figurentheaterthesaurus op het podiumkunstenveld Om te kunnen starten met de lokalisatie en registratie van podiumkunstencollecties, is het noodzakelijk om eerst na te gaan op welke manier de verschillende type objecten benoemd kunnen worden. Dit dient te gebeuren volgens internationale standaarden, met het oog op uitwisselbaarheid van gegevens. Bovendien bestaat hierover idealiter bij de verschillende beheerders van podiumerfgoed consensus om het registratieproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Daarom werden in 2013 eerst afgeronde en lopende thesauriprojecten uit binnen- en buitenland in kaart gebracht en werd gestart met de analyse ervan actie 1, 2. Deze zijn ofwel gefocust op podiumkunsten of bevatten termen die gerelateerd zijn met podiumerfgoed. Uit de verdere analyse in 2014 zal de verdere aanpak voor Vlaanderen bepaald worden. Om de lokalisatie- en registratiefase alvast verder voor te bereiden werd overleg gepleegd met collegaexpertisecentra om ervaringen uit te wisselen: met PACKED (19/3/2013) over het online zichtbaar maken van de geregistreerde gegevens en met ETWIE over hoe de aanpak van hun databank (12/7/2013). extra actie OD 1.2 Hiertoe heeft Het Firmament in dialoog met het veld een solide en onderbouwde gemeenschappelijke visie omtrent de omgang met het cultureel erfgoed van de podiumkunsten ontwikkeld. Actie 1 Actie 2 De stuurgroep van het onderzoeksproject Labo Mechelen opgericht in 2012 komt minstens twee keer samen in In dialoog met de stuurgroep verfijnt en stuurt Het Firmament de strategie en doelstellingen bij van Labo Mechelen om in deze beleidsperiode een methode te ontwikkelen over het in kaart brengen van het roerend en immaterieel erfgoed van de podiumkunsten en de noden daaromtrent. De stuurgroep fungeert als klankbordgroep en als draagvlak in het erfgoed- en podiumkunstenveld. Op basis van de bevindingen van Labo Mechelen ontwikkelt Het Firmament een visie over het belang van een gefundeerd beleid over de omgang met het cultureel erfgoed van de podiumkunsten. Deze en andere globale thema s over de omgang met het podiumkunstenerfgoed worden voorgelegd op de Algemene vergadering van Het Firmament. Dit orgaan werd in 2012 uitgebreid met tal van experts uit het podiumkunsten- en erfgoedveld om het in te zetten als denktank en draagvlak, eerder dan een louter formeel orgaan. De Algemene vergadering komt in 2013 minstens 2 keer samen. Indicatoren: de verslagen van de stuurgroep, de ontwikkelde visie 7

8 In 2013 zette Het Firmament op tal van manieren de noden- en visiebevraging bij erfgoedvormers en beheerders verder, waaronder de bijeenkomsten met de stuurgroep 1 van het onderzoek over De omgang met het podiumkunstenerfgoed (18/3/2013 en 7/11/2013). actie 1 Zoals vermeld maakte de initiële geografische afbakening plaats voor een ruimere aanpak en werd de stuurgroep dan ook als dusdanig herbenoemd. De samenstelling gebeurde destijds op basis van thematische expertise en kennis over de eigenheid van verschillende doelgroepen. Deze wijziging had dan ook geen impact op de samenstelling. Om gerichter te kunnen werken werd naast de stuurgroep een aantal werkgroepen opgestart met leden van de stuurgroep en andere experts, specifiek rond een bepaald thema: - archief- en collectiezorg - communicatie - databanken - herbestemming van podiumcollecties De werkgroep archief- en collectiezorg 2 kwam een eerste keer samen op 7 juli 2013 om feedback te geven over de instrumenten die ontwikkeld werden over de zorg voor archieven en collecties. Daarnaast fungeert de Algemene vergadering 3 van Het Firmament sinds 2012 als denktank. Thema s over de omgang met het erfgoed van de podiumkunsten worden voorgelegd aan een breed samengestelde groep van personen met een specifieke expertise en/of kennis over een van de doelgroepen waarvoor Het Firmament een dienstverlening ontwikkelt. Op de vergaderingen in 2013 (25/3/2013 en 4/11/2013) actie 2 kwamen volgende thema s aan bod: - Wat zijn de belangrijkste argumenten om een gezelschap te overtuigen zorgzaam om te springen met archief, decors, kostuums, etc.? - Wat zijn de voornaamste selectiecriteria om bepaalde archiefstukken of objecten uit een (podiumkunsten)collectie al dan niet te bewaren? - Waar moet een archief en/of collectie uit de podiumkunsten idealiter bewaard worden bij een overlijden of wanneer de eigenaar het wenst af te stoten? Welk advies dient Het Firmament te geven bij herbestemmingsvragen (bv. centraal vs lokaal beheren van archieven en collecties)? - Naar een online platform of netwerk over (de omgang met) podiumerfgoed? Specifiek voor het professionele podiumkunsten- en erfgoedveld werd in het Kaaitheater tijdens Het Theaterfestival op 3 september 2013 een debat georganiseerd over de zin en onzin van het archiveren van theater en dans ( In het spoor van de creatie ) extra actie. Eerst kwamen verschillende projecten aan bod, gepresenteerd door Sarah Whatley (Coventry University, UK, over Siobhan Davies Dance ), Patrick Allegaert (Museum Dr. Guislain, over de nalatenschap van Eric De Volder) en dramaturge Kristien Van den Brande ( Oral Site ). De centrale vraag van het debat dat daarop volgde luidde: hoe kunnen we theater- en danscreaties 1 De stuurgroep bestaat uit Stephanie Aertsen (AMVB), Sigrid Bosmans (Erfgoedcel Mechelen), Bart Ooghe (Erfgoedcel Waasland), Bart Magnus (VTi), Bernard Soenens (OPENDOEK), Ton Schipper (Danspunt), Alexander Vanderstichele (FARO), Klaas Jaap van der Meijden (Resonant), Rony Vissers (PACKED) en Johan Wambacq (Kaaitheater) 2 De werkgroep archief- en collectiezorg bestaat uit Stephanie Aertsen (AMVB), Klaas Jaap van der Meijden (Resonant) en 3 De Algemene vergadering bestaat uit de volgende leden: Sigrid Bosmans (erfgoedcoördinator, diensthoofd Erfgoedcel Mechelen, voorzitter Het Firmament), Paul Contryn (scenograaf DE MAAN), Thomas Crombez (postdoctoraal onderzoeker Universiteit Antwerpen departement Letterkunde, docent AP Hogeschool Antwerpen), Els De Bodt (coördinator Theaterfestival), Michael De Cock (directeur t Arsenaal, acteur, regisseur, auteur), Barbara de Jong (Mu.ZEE, hoofd behoud en beheer ), Erwin Jans (dramaturg Toneelhuis, docent K.U.Leuven en AP Antwerpen, redacteur, publicist), Bart Magnus (Vlaams Theater Instituut, coördinatie documentatie), Kristof Michiels (digitaal strateeg M HKA, docent KHLim-PHL, webdesigner), Rebecca Schoeters (depotconsulent Provincie Vlaams-Brabant), Leen van Dijck (directeur Letterenhuis), Hildegarde Van Genechten (FARO, stafmedewerker participatie, educatie & bemiddeling), Jan Van Goethem (De Munt, archivaris), Karel Van Ransbeeck (artistieke leiding De Spiegel) Luk Verschueren (voorzitter Forum voor amateurkunsten, voormalig adjunct-secretaris ACW, voorzitter SARC-Algemene Raad), Eva Wittocx (curator Museum M) 8

9 archiveren, en waarom zouden we dit doen? De sporen van performances zijn immers moeilijk te traceren en te reconstrueren. Kan dit verleden bovendien inspiratie bieden voor heden en toekomst? Hoe staan podiumkunstenaars, academici en erfgoedactoren hier tegenover? Een 80-tal vertegenwoordigers uit het podiumkunsten- en erfgoedveld gingen in dialoog over de mogelijkheden en hinderpalen bij archiveren in het podiumkunstenveld. Het Theaterfestival was het uitgelezen moment om na te denken over de relatie tussen de hedendaagse podiumkunsten en hun vervlogen repertoires, en meer in het bijzonder over de rol van archiefzorg in het exploreren van deze relatie. De grote publieksopkomst en de boeiende interventies bewezen dat er nood is aan een dialoog over dit thema. Een verslag over dit evenement verscheen in het tijdschrift van FARO (zie bijlage). Intern werd dit evenement uitgebreid geëvalueerd en gedocumenteerd (19 september 2013). Voor een inleidend filmpje van dit evenement namen we drie diepte-interviews af waarin Peter Vandenbempt (artistiek medewerker Tristero), Yvonne Peiren (archivaris en dramaturge NTGent) en Wouter Hillaert (cultuurjournalist) hun visie gaven over de omgang met het podiumverleden. extra actie Het filmpje blijft beschikbaar via de website van Het Firmament. Specifiek voor het professionele erfgoedveld werd in december 2013 een online survey gelanceerd, in samenwerking met de Karel de Grote-Hogeschool (Departement marketing), omdat er voor het erfgoedveld geen overzicht bestond van welke erfgoedactoren podiumerfgoed beheren en of ze bijkomende ondersteuning nodig hadden. Bij meer dan 900 medewerkers van professionele musea, erfgoedbibliotheken, archiefinstellingen en -diensten werd gepeild naar hun huidige omgang met podiumerfgoed en of ze hierin een rol wensen te vervullen in de toekomst. Op basis van de resultaten kan Het Firmament in 2014 zijn dienstverlening verder verfijnen en krijgt het bovendien een zicht op herbestemmingsmogelijkheden bij vragen uit het podiumkunstenveld. Dit laatste aspect was het doorslaggevende argument om uiteindelijk te kiezen voor de methode van de survey, ondanks de vele bevragingen in het veld. Aangezien de individuele informatie in het kader van herbestemmingsmogelijkheden essentieel was, bleek dit de enige manier van bevragen te zijn. In het amateurkunstenveld werd een eerste aanzet tot nodenbevraging gegeven naar aanleiding van een artikel dat we aanleverden voor Op&Doek, het tijdschrift van OPENDOEK Amateurtheater Vlaanderen. Naar aanleiding van dit artikel werd een oproep gelanceerd naar alle leden met als titel Schatten op zolder : Heeft je groep een archief? Wat bewaar je zoal? Voor het artikel en de reacties, zie bijlage. Tot slot hield Het Firmament tal van individuele gesprekken, onder meer met met Jan Van Goethem (De Munt, archivaris, en voorzitter SIBMAS, 19/2/2013, 14/3/2013, 27/3/2013), Chris Van Goethem (RITS, over de zorg voor theatertechnieken, 11/3/2013, met ETWIE), Stef De Paepe (DE MAAN, over de objectregistratie van de poppencollectie) en Thomas Crombez (Universiteit Antwerpen, AP-hogeschool Antwerpen, 8/5/2013). Deze gesprekken vormden ook de concrete aanleiding voor Thomas Crombez en Jan Van Goethem om toe te treden tot de Raad van bestuur van Het Firmament. Dit werd op 4/11/2013 bekrachtigd door de Algemene vergadering. Voor een nodenbevraging bij alle type actoren die podiumerfgoed beheren, van professioneel tot amateur of vrijwilliger, in het podiumkunsten- en erfgoedveld, verwijzen we naar de volgende operationele doelstelling (OD 1.3) over de focusgroep in Mechelen. Deze noden- en visiebevraging blijft essentieel om de werking af te toetsen, de dialoog aan te gaan, en omgekeerd, om de vinger aan de pols te houden over wat er leeft in het veld. Op basis van de resultaten wordt de visie over en de aanpak van de zorg voor het erfgoed van de podiumkunsten steeds verder verfijnd en het draagvlak uitgebreid. 9

10 OD 1.3 Hiertoe heeft Het Firmament aan de hand van casussen bepaalde problematieken onderzocht. Actie 1 Actie 2 Actie 3 Actie 4 Actie 5 Actie 6 Het Firmament maakt een zo volledig mogelijke oplijsting van Mechelse actoren die in verschillende mate verbonden zijn met aspecten van podiumkunstenerfgoed. Het gaat om festivals, ateliers, gezelschappen uit het professionele en amateurcircuit, instellingen als de erfgoedcel, archieven, musea, de bibliotheek, andere expertisecentra, het kunsten- en cultuurcentrum, onderwijsinstellingen, individuen als recensenten, antiquairs, verzamelaars, erfgenamen, beleidsmakers, enzovoort. In functie van deze lijst van actoren wordt bepaald waar er lacunes zijn en gezocht naar oplossingen om deze te dekken (er is bijvoorbeeld geen professioneel dansgezelschap gevestigd in Mechelen). Aangezien de uiteindelijke methodiek later over heel Vlaanderen uitgerold wordt dient bijgevolg rekening gehouden te worden met alle mogelijke actoren. Het Firmament analyseert de toepasbaarheid van de methodiek van nodenbevraging in het figurentheaterveld op het podiumkunstenveld. In overleg met de stuurgroep wordt een methode uitgewerkt om deze actoren te bevragen op het vlak van hun noden over het podiumkunstenerfgoed waarmee zij werken of in aanraking komen. De nodenbevraging wordt uitgevoerd bij de Mechelse actoren en geanalyseerd. Op basis van de verkenningsronde van het Mechelse podiumkunstenveld en de nodenbevraging (OD 1.2) worden een aantal instellingen en personen uit Mechelen geselecteerd om de verdere stappen van de methode te kunnen uittesten. Binnen Labo Mechelen wordt met andere woorden een laboratoriumsituatie gecreëerd. Indicatoren: de geselecteerde instellingen en personen, de lijst van Mechelse actoren, de resultaten van de nodenbevraging Bovenstaande acties werden opgesteld op het moment dat er in de aanpak van de omgang met podiumerfgoed nog een geografische afbakening, zijnde Mechelen, gehanteerd werd. Binnen de casus Labo Mechelen was in 2013 gepland om uit te testen hoe een nodenbevraging het best uitgevoerd kon worden. Op basis van uitgeteste aanpak in Mechelen zou de methodiek later over heel Vlaanderen uitgerold worden of kunnen gelden als representatief voor heel Vlaanderen. De resultaten van deze acties in Mechelen, lagen mee aan de basis van de beslissing om het onderzoek te verruimen naar Vlaanderen. In overleg met de stuurgroep actie 4 en geïnspireerd op de aanpak die destijds door Het Firmament gehanteerd werd in het figurentheaterveld actie 3 werd gekozen voor de methode van de focusgroep om de noden van de Mechelse actoren te bevragen. Op basis van de uitgewerkte veldtekening van de verschillende type actoren in Mechelen die podiumerfgoed beheren actie 1 organiseerde Het Firmament op 25 juni 2013 een focusgroep actie 5. Medewerkers van de erfgoedcel, het stadsarchief, de Stedelijke Musea, een heemkundige kring werden uitgenodigd, maar ook medewerkers van een professioneel theatergezelschap, en het amateurkunstenveld in Mechelen. We peilden naar mogelijkheden en obstakels in de omgang met sporen van voorbije theater- of danscreaties, en dit bij zowel liefhebbers als professionals uit het Mechelse podiumkunsten- en erfgoedveld. De focusgroep werd uitgebreid intern geëvalueerd op 27 juni en 9 juli 2013 en intern gedocumenteerd. Eerst en vooral stootten we op het gegeven dat er in Mechelen geen professioneel dansgezelschap actief is. Om de specifieke noden van dit type actor te onderzoeken, moesten we sowieso al buiten de Mechelse regio treden. actie 22Uit de focusgroep kwamen bovendien tal van noden naar boven, onder meer op het vlak van de zorg voor archieven en collecties. De ondersteunend instrumenten die Het Firmament daarvoor zou ontwikkelen als dienstverlening, dienden ook eerst uitgetest te worden in verschillende contexten vooraleer ze structureel aan te bieden. Aangezien er in het algemeen te weinig professionele podiumactoren zijn in Mechelen en het niet opportuun is om hen te veel te benaderen, zou ook buiten Mechelen gezocht moeten worden voor test - actoren. Tot slot werd Het Firmament op dat moment al gecontacteerd door organisaties buiten Mechelen om projectmatig samen te werken. Al deze aspecten leidden tot de beslissing om de onderzoeksstrategie te verruimen en meteen in te zetten op heel Vlaanderen. Bepaalde aspecten zullen wel lokaal uitgetest worden, zoals bijvoorbeeld de lokale aanpak met vrijwilligers bij archiefzorg. 10

11 De nodenbevraging werd dan ook in 2013 verder opengetrokken, buiten Mechelen (zie OD 1.2). Alle gedetecteerde noden werden gedocumenteerd, geanalyseerd en ingezet in de verfijning van de visie op de omgang met het erfgoed van de podiumkunsten in Vlaanderen. 11

12 SD 2 Het Firmament heeft in samenwerking met de cultureel-erfgoedgemeenschap van de podiumkunsten nieuwe expertise, kennis en onderzoek omtrent het cultureel erfgoed van de podiumkunsten ontwikkeld. Als expertisecentrum met een nieuwe, verruimde opdracht sinds 2012, is het essentieel om prioritair aandacht te besteden aan het verwerven van nieuwe expertise. Dit deden we in 2013 enerzijds binnen de eigen organisatie door in binnen- en buitenland relevante expertise te verzamelen, te beoordelen en bijkomend te ontwikkelen (OD 2.1), anderzijds door partnerschappen aan te gaan met andere organisaties en onderwijsinstellingen (OD 2.2). Het verzamelen van kennis en expertise gebeurde in functie van de werklijnen die voorop gesteld werden in het onderzoek over De omgang met het cultureel erfgoed van de podiumkunsten (SD 1): - Werklijn 1: Archief- en collectiezorg - Werklijn 2: Lokalisatie en registratie - Werklijn 3: Documenteren en transmissie van de immateriële aspecten van podiumkunstenerfgoed - Werklijn 4: Publieksgericht re-activeren en valoriseren We besteedden bovendien expliciet aandacht aan inspirerende projecten: welke initiatieven zijn er al gerealiseerd die op een inspirerende manier omgaan met het cultureel erfgoed van de podiumkunsten (OD 2.3). Tonen wat je publieksgericht kan doen met podiumerfgoed blijkt een goede stimulans te zijn om erfgoedvormers en beheerders te overtuigen van de noodzakelijke voorgaande stappen: de zorg voor het archief en de objecten. Deze inspiring practices werden verzameld met het oog op de lancering van een nieuwe website van Het Firmament. Tot slot besteedde Het Firmament in 2013 uitgebreid aandacht aan het verduurzamen van de opgebouwde kennis over figurentheatererfgoed in de vorige beleidsperiodes (SD 5). OD 2.1 Hiertoe heeft Het Firmament verder gewerkt aan een voortdurende uitbreiding van kennis en expertise binnen de eigen organisatie. ALGEMEEN Actie 1 Aan de hand van relevante literatuur, nieuwsbrieven, opvolging van de actualiteit, enzovoort, breiden de medewerkers van Het Firmament hun kennis en expertise over het cultureel erfgoed van de podiumkunsten uit en zijn ze op de hoogte van actuele trends en evoluties. Actie 2 Het Firmament ontwikkelt een methodiek om de programmatie van gezelschappen en speelplaatsen analyseren op vlak van voorstellingen die vertrokken zijn vanuit een erfgoedreflex. Dit om op een zo efficiënt mogelijke manier zowel het actuele podiumkunstenveld in Mechelen op te volgen met het oog op het onderzoeksproject Labo Mechelen, als algemeen in Vlaanderen interessante voorstellingsprojecten met bruggen naar erfgoed bij te wonen en/of te communiceren via website en nieuwsbrief. Actie 3 Aan de hand van studiedagen, congressen, deelname aan werkgroepen en overlegorganen, opleidingen, bijwonen van voorstellingen, lidmaatschap van organisaties, enzovoort, breiden de medewerkers van Het Firmament hun kennis en expertise over het cultureel erfgoed van de podiumkunsten uit en zijn ze op de hoogte van actuele trends en evoluties. Actie 4 Het Firmament behandelt binnenkomende vragen en adviseert en verwijst door waar mogelijk. Op basis van binnenkomende vragen tot advies, breidt Het Firmament op haar beurt ook haar kennis, expertise en netwerk uit. Indicatoren: de aangekochte boeken, de abonnementen op tijdschriften en nieuwsbrieven, de gevolgde studiedagen, de bijgewoonde voorstellingen, de opgebouwde kennis en expertise 12

13 Als expertisecentrum is het prioritair om kennis en expertise uit te bouwen over aspecten van het cultureel erfgoed van de podiumkunsten en algemeen, om op de hoogte te zijn van actuele tendensen. Bovenstaande acties werden gerealiseerd actie 1, 2 en dienden niet enkel voor de interne expertise-opbouw maar ook om te communiceren naar en te delen met onze stakeholders via website, nieuwsbrief en Facebook. De tijdschriften werden bovendien geordend zodat het voortaan systematisch geklasseerd kan worden. Aangekochte publicaties werden opgenomen in de bibliografische tool Zotero om te kunnen integreren in de nieuwe website. Studiedagen, symposia en workshops zijn uiteraard ook een ideaal instrument voor expertise-opbouw en netwerking. In de bijlage werd een overzicht opgenomen van alle evenementen die werden bijgewoond actie 2, 3. Ook voorstellingen zijn essentieel om tendensen te detecteren en in het kader van partnerprojecten waar gezelschappen bij betrokken zijn. Ook hiervan een overzicht in de bijlage. Daarnaast werd stilaan buiten het figurentheaterveld bekend dat Het Firmament als dienstverlenende organisatie gecontacteerd kon worden voor advies, in een eerste fase vooral over het thema archief- en collectiezorg. De binnenkomende vragen die we behandelden waren naast het adviserend aspect, ook belangrijk om bijkomende ervaring op te bouwen. Een 60-tal vragen werd systematisch gedocumenteerd actie 4. Theater aan Zee, KVS, Muziektheater Transparant, Circus Ronaldo, STUK, provincies, erfgoedcellen, expertisecentra, musea, archieven, studenten, academici, pers, enzovoort, vonden in 2013 hun weg naar Het Firmament waardoor het behandelen van dergelijke, externe vragen een belangrijk onderdeel werd van de werking van Het Firmament. Een aantal contacten mondden uit in langere trajecten, onder meer met Circus Ronaldo, Theater aan Zee en STUK die in 2014 zullen doorlopen. Tot slot werden systematisch inspirerende projecten uit binnen- en buitenland verzameld en gedocumenteerd, met het oog op de lancering van een nieuwe website van Het Firmament (zie OD 2.3). INTERNE KWALITEITSZORG Actie 5 Het Firmament installeert instrumenten om intern tot een optimale uitwisseling van informatie en kennis te komen (interne kwaliteitszorg) op het vlak van ICT, maar ook op het vlak van personeelsbeleid door functieprofielen op te stellen met een duidelijke taakverdeling. Actie 6 Het Firmament besteedt in haar personeelsbeleid aandacht aan opleiding of bijscholing. Actie 7 In het kader van het traject rond interne kwaliteitszorg, onderzoekt Het Firmament de aanwezige en ontbrekende expertises in de Raad van bestuur en Algemene vergadering en onderneemt acties om de lacunes in te vullen. Indicatoren: de geïmplementeerde instrumenten voor interne kwaliteitszorg, de uitbreiding van de Raad van bestuur en Algemene vergadering Het systematisch verzamelen en uitbreiden van kennis en expertise over een bepaald thema heeft pas zin als deze intern ook optimaal gedeeld wordt en duurzaam bewaard actie 5. Dit was een van de belangrijkste onderdelen van het traject over Interne kwaliteitszorg dat Het Firmament in 2012 opstartte met een externe consulent Amand Dewaele. De coördinator pleegde regelmatig overleg met hem (10 januari, 19 februari, 12 november 2013). Aangezien de werking niet enkel inhoudelijk enorm evolueerde in 2013, maar ook door de personeelsuitbreiding, was het noodzakelijk om een vernieuwde boomstructuur uit te denken, gekoppeld aan een verbetering van de ICT-infrastructuur. Alle digitale documenten werden gecentraliseerd in één mappenstructuur die via een cloudsysteem gedeeld werd met alle medewerkers. We ondervonden echter enorme problemen waardoor het systeem tot op heden nog niet optimaal werkt. Onder begeleiding van PACKED (overleg op 18/11/2013) werd uiteindelijk gekozen om over te stappen op het Googlecloudsysteem actie 5. Op 7 juni 2013 hielden we een heuse archiefdag om ook het papieren archief te ordenen. Daarnaast zochten we naar een goede manier om regelmatig efficiënt te kunnen overleggen. Voortaan vindt elke maandagochtend een intern overleg plaats dat iedereen vrijdag voorbereidt in een gedeeld document in 13

ACTIEPLAN 2013 Het Firmament vzw

ACTIEPLAN 2013 Het Firmament vzw ACTIEPLAN 2013 Het Firmament vzw Het Firmament vzw +32 (0)15 34 94 36 contact@hetfirmament.be www.hetfirmament.be Maatschappelijke zetel Hoogstraat 83 2800 Mechelen Dagelijkse werking Brusselpoort - Hoogstraat

Nadere informatie

1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijke werkingsresultaten 2013... 4

1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijke werkingsresultaten 2013... 4 Jaarverslag 2013 2 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijke werkingsresultaten 2013... 4 2.1. SD 1: Het ontwikkelen en delen van expertise... 4 2.1.1. OD 1.1: Immaterieel erfgoed... 4 2.1.2. OD 1.2: CEST-standaarden,

Nadere informatie

1. Voorwoord... 5. 2. Inhoudelijke werkingsresultaten 2012... 6

1. Voorwoord... 5. 2. Inhoudelijke werkingsresultaten 2012... 6 JAARVERSLAG 2012 1 2 3 INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... 5 2. Inhoudelijke werkingsresultaten 2012... 6 2.1. SD1: Resonant versterkt zijn positie als expertisecentrum voor het muzikaal erfgoed in Vlaanderen...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW. 2010 03 31 v1.0a DEFINITIEF

JAARVERSLAG 2009 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW. 2010 03 31 v1.0a DEFINITIEF JAARVERSLAG 2009 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW 2010 03 31 v1.0a DEFINITIEF INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 3 0 Inleiding... 5 1 Personeel... 7 2 Projecten...9 2.1 Vlabidoc en Collecties Online (overzicht

Nadere informatie

actieplan 2013 cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving

actieplan 2013 cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving actieplan 2013 cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving Antwerpen, 7 juni 2013 Inhoud SD 1 Kennisopbouw over het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving en kennisverspreiding... 4 OD

Nadere informatie

T: - 58 23 1080 ++32 (0)2 217 14 05 M:

T: - 58 23 1080 ++32 (0)2 217 14 05 M: JAARVERSLAG 2012 PACKED vzw - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed Delaunoystraat 58 bus 23 1080 Brussel België E: info@packed.be T: ++32 (0)2 217 14 05 M: ++32 (0)486 67 36 07 Inhoud INLEIDING... 3 1. EVALUATIE...

Nadere informatie

T: - 58 23 1080 ++32 (0)2 217 14 05 M:

T: - 58 23 1080 ++32 (0)2 217 14 05 M: ACTIEPLAN 2013 DEZE VERSIE VAN HET ACTIEPLAN 2013 VAN PACKED VZW IS EEN BEKNOPTE VERSIE VAN HET ACTIEPLAN DAT WERD INGEDIEND BIJ HET AGENTSCHAP KUNSTEN EN ERFGOED (NOVEMBER 2012). PACKED vzw - Expertisecentrum

Nadere informatie

Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010

Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010 Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010 VOORAF In 2009 werd een nieuw Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas gestart, namelijk voor de beleidsperiode 2009-2014.

Nadere informatie

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2007 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW

JAARVERSLAG 2012 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW JAARVERSLAG 2012 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW 2013-07-16 - v1.0 INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding... 3 0.1 Inhoudelijk verslag...3 0.2 Financieel verslag...3 0.3 Afkortingen... 4 1 Personeel... 5 1.1 Coördinator...

Nadere informatie

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN FORUM ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE VOOR FORUM VOOR 2014 FORUM VOOR VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN AMATEURKUNSTEN 2015 AMATEURKUNSTEN I N H O U D 1/ FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN Strategische

Nadere informatie

jaarplan 2012 cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving

jaarplan 2012 cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving jaarplan 2012 cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving Antwerpen, 7 juni 2013 Inhoud 0 Inleiding... 3 SD 1 Kennis opbouw over het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving en kennisverspreiding...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW

JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW 2012-06-22 - v1.0 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 Inhoudelijk verslag... 5 2 Financieel verslag... 5 3 Afkortingen... 6 A INKOMSTEN...

Nadere informatie

CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI

CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI BELEIDSPLAN INTERGEMEENTELIJKE ERFGOEDWERKING 2015-2020 Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be BELEIDSPLAN 2012-2016 Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 1. VOORSTELLING 4 1. Coördinaten 4 2. Beknopte Historiek 4 3. De Bestuursorganen 6 4. Het

Nadere informatie

BLADWIJZER wegwijs met Heemkunde Vlaanderen augustus 2015 14

BLADWIJZER wegwijs met Heemkunde Vlaanderen augustus 2015 14 BLADWIJZER wegwijs met Heemkunde Vlaanderen augustus 2015 14 Inhoud Beheer en organisatie: Op bezoek bij PACKED Erfgoed op de agenda Lokale erfgoedraden in Vlaanderen: een eerste verkenning Onderzoek:

Nadere informatie

archief en museum voor het vlaams leven te brussel

archief en museum voor het vlaams leven te brussel ers, leerkrachten, ambtenaren en kaderleden, die tot nut van t algemeen hun vrije tijd en hun hele levensengagement investeerden in onze Vlaams-Brusselse Vlaamse Beweging. Die was origineel, waardig, eigenzinnig

Nadere informatie

UPLA. Statistisch schadeonderzoek van bibliotheekcollecties

UPLA. Statistisch schadeonderzoek van bibliotheekcollecties tijdschrift voor bibliotheek & archief 2014 3 UPLA Statistisch schadeonderzoek van bibliotheekcollecties Periodiciteit: Maandelijks april 2014 Afgiftekantoor: Turnhout Erkenningsnummer: P802070 Informatievaardigheden

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE ADVIESRAAD OP 22 APRIL 2009

VERGADERING VAN DE ADVIESRAAD OP 22 APRIL 2009 INFO@ARCHIEFBANK.BE VERGADERING VAN DE ADVIESRAAD OP 22 APRIL 2009 1. Lijst van aanwezigen Buysse Jeroen Archiefbank Vlaanderen Calsius Mariet AMVB Dambruyne Johan Rijksarchief Beveren en Rijksarchief

Nadere informatie

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Pagina 1 van 47 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 1.1. VOORGESCHIEDENIS... 3 1.2. SITUATIESCHETS...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.2 2. BELEIDSPLAN...

Nadere informatie

Van denken naar doen. Verslag van het denktraject erfgoededucatie

Van denken naar doen. Verslag van het denktraject erfgoededucatie Van denken naar doen Verslag van het denktraject erfgoededucatie HILDE SCHOEFS & HILDEGARDE VAN GENECHTEN versie oktober 2008 FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Brussel Deze tekst is het

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

ONDERZOEK ERFGOEDSTANDAARDEN EINDRAPPORT

ONDERZOEK ERFGOEDSTANDAARDEN EINDRAPPORT D E E L 1 2 3 4 ONDERZOEK ERFGOEDSTANDAARDEN EINDRAPPORT 1 6 7 Inleiding Management samenvatting INHOUD 16 17 18 19 22 25 26 DEEL 1 CEST: gids voor erfgoedstandaarden 1 Opzet en beheer van de wiki 2 Inhoud

Nadere informatie

1. INLEIDING. Actieplan en begroting 2009. Actieplan 2009

1. INLEIDING. Actieplan en begroting 2009. Actieplan 2009 Actieplan en begroting 2009 Actieplan 2009 1. INLEIDING De opmaak van dit actieplan gebeurde in het najaar van 2008, zodat dit kon ingediend worden 01/02/09. Een brainstorm voor de opmaak van dit actieplan

Nadere informatie

BINNENKRANT. BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 INHOUDSTAFEL. Sprekers gezocht!? 2

BINNENKRANT. BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 INHOUDSTAFEL. Sprekers gezocht!? 2 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 driemaandelijks tijdschrift afgiftekantoor:

Nadere informatie

De impact van Europeana Informatie aan Zee, 13 september Oostende Hans van der Linden

De impact van Europeana Informatie aan Zee, 13 september Oostende Hans van der Linden De impact van Europeana Informatie aan Zee, 13 september Oostende Hans van der Linden 1. Europeana als pars pro toto voor het digitaliseringsbeleid vanuit Europa De geschiedenis van Europeana begint in

Nadere informatie

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 1 2 INHOUDSTAFEL JP 2010 Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Overzicht... 7 Strategische acties en personeelskader in 2010... 9 Bestuurlijke organisatie... 12 Hoofdstuk II Inhoudelijk

Nadere informatie

vormingsaanbod oor beheerders van erfgoedcollecties

vormingsaanbod oor beheerders van erfgoedcollecties vormingsaanbod 2011 v oor beheerders van erfgoedcollecties VORMINGSAANBOD VAN DE CONSULENTEN VAN DE PROVINCIES, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN FARO - VLAAMS STEUNPUNT VOOR CULTUREEL ERFGOED 2 Levenslang

Nadere informatie

Beleidsvisies voor digitaal erfgoed in Vlaanderen

Beleidsvisies voor digitaal erfgoed in Vlaanderen Beleidsvisies voor digitaal erfgoed in Vlaanderen Een beleidsverkennend onderzoek EINDVERSLAG Beleidssynthese Boekdeel I Digitaal erfgoed: een terreinverkenning Boekdeel II Eindverslag Delphi-onderzoek

Nadere informatie

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN DOCUMENTATIE. 2 ADVIES VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR

Nadere informatie