OVEREENKOMST VAN GELDLENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST VAN GELDLENING"

Transcriptie

1 Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is; - dat het stuk waarvan dit stuk een afschrift is om tien uur eenendertig minuten (10:31 uur) is ondertekend. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Hypotheekstelling Heden, zes mei tweeduizend zestien, verschenen voor mij, Mr. Frederic Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: 1. de heer *** ***, geboren te *** op ***, zich identificerende met zijn ***, met kenmerk ***, uitgegeven te ***, op een mei tweeduizend vijftien, gehuwd, wonende te *** ***, *** ***; hierna ook te noemen: 'de schuldenaar'; 2. de heer *** ***, geboren te *** op ***, werkzaam ten kantore van mij, notaris, te dezen handelend onder de verantwoordelijkheid van mij, notaris, als schriftelijk gevolmachtigde van: de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: ***, statutair gevestigd te ***, kantoorhoudende te *** ***, *** *** (correspondentieadres voor alle aangelegenheden betreffende de hierna te vermelden rechtshandelingen: postbus *** *** ***); hierna ook te noemen geldgeefster, alsmede haar rechtverkrijgenden onder algemene en onder bijzondere titel. Overal waar in deze akte of de Algemene Bepalingen gesproken wordt van geldgeefster, zal na overgang hierin worden gelezen haar rechtsopvolger. Van de hier bedoelde volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken. OVEREENKOMST VAN GELDLENING De comparanten, handelend als voormeld, verklaarden dat tussen hen een overeenkomst van geldlening met hypotheekstelling en inpandgeving is gesloten, welke overeenkomst is omschreven in de door de schuldenaar getekende offerte van geldgeefster onder nummer ***. Ter uitvoering van die overeenkomst zal door geldgeefster een som geld aan de schuldenaar ter beschikking worden gesteld en zullen door de schuldenaar een recht van hypotheek en pandrechten ten behoeve van geldgeefster worden gevestigd, een en ander zoals in deze akte omschreven. BEDRAG GELDLENING (Hypotheeknummer: ***) De schuldenaar verklaart heden van geldgeefster ter leen te hebben ontvangen en aan deze daarom een bedrag van *** ( ***,**), hierna te noemen de hoofdsom, schuldig te zijn, zo de schuldenaar uit meerdere personen bestaat onder het beding van hoofdelijke aansprakelijkheid en voorts onder de volgende bepalingen: HYPOTHEEKSTELLINGEN 1

2 De schuldenaar verleent tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen geldgeefster te vorderen mocht hebben of krijgen op grond van de verzekerde verplichting hoofdsom, de betaling van de verschuldigde rente (ook indien deze betrekking heeft op een periode van langer dan drie jaar), boeten en de in artikel 3 van de hierna te noemen Algemene Bepalingen bedoelde kosten, een recht van hypotheek *** in rang, en wel op het registergoed zoals hierna vermeld tot een bedrag van *** ( ***,**) te vermeerderen met de hiervoor bedoelde rente, boeten en kosten, die tezamen worden begroot op vijftig procent (50%), dus tot een eindbedrag *** ( ***,**). De zekerheden zoals in deze akte omschreven worden verleend op: Het registergoed Het woonhuis met ondergrond en toebehoren gelegen te ***, ***, kadastraal bekend gemeente '**, sectie **, nummer *** ter grootte van *** hectare, *** are en *** centiare (* ha * a * ca), in deze akte te noemen het registergoed ; De schuldenaar verklaart ermee bekend te zijn dat geldgeefster gerechtigd is de vordering, inclusief de daarmee verbonden afhankelijke rechten en nevenrechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen het recht tot renteherziening en pand- en/of hypotheekrechten, uit hoofde van de in deze akte geconstateerde geldlening en/of overbruggingslening geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen. Bovendien is geldgeefster gerechtigd haar rechtsverhouding, inclusief alle afhankelijke rechten en nevenrechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen panden/of hypotheekrechten, uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen conform artikel 6:159 Burgerlijk Wetboek, waarvoor schuldenaar reeds nu, bij voorbaat, haar medewerking verleent. Van een eventuele overdracht zal mededeling worden gedaan aan de schuldenaar. AANVAARDING ZEKERHEDEN EN HYPOTHEEKSTELLING Geldgeefster verklaart de hiervoor vermelde hypotheekstelling, de hierna vermelde (verpande) rechten, alle aangegane verbintenissen en alle verleende volmachten te aanvaarden. DOMICILIEKEUZE De comparanten verklaren voor de uitvoering en alle gevolgen van het bij deze akte overeengekomen woonplaats te kiezen ten kantore van de bewaarder van deze akte en geldgeefster voorts nog te haren hoofdkantore te 's-gravenhage. EINDE KADASTERDEEL (6)BESCHIKKINGS- EN GEBRUIKSSITUATIE REGISTERGOEDEREN+ TITEL + VERKRIJGING REGISTERGOEDEREN De schuldenaar verklaart, dat hij/zij als volledig daartoe gerechtigde de beschikkingsbevoegdheid heeft over het registergoed, dat dit goed niet met hypotheek of andere beperkte (zakelijke) rechten dan aan geldgeefster opgegeven, is bezwaard en dat daarop geen beslag rust. Hij/Zij verklaart dat het voormelde registergoed uitsluitend is en blijft bestemd voor eigen gebruik, dat het voormelde registergoed noch geheel noch gedeeltelijk is verhuurd noch in huurkoop is verkocht en dat met betrekking daartoe geen verbintenissen tot verhuur bestaan, noch 2

3 huurbeschermingsaanspraken noch enig recht tot gebruik uit welken hoofde ook. (titel registergoed) (VARIABEL*) (titel registergoed overbruggingspand) HYPOTHEEKBEDINGEN De comparanten verklaren dat de geldlening en/of overbruggingslening met hypotheekstellingen zijn aangegaan onder de volgende bedingen: 1. Het is de schuldenaar niet toegestaan het registergoed zonder schriftelijke toestemming van geldgeefster te verhuren of te verpachten of in huurkoop te verkopen of onder welke titel ook aan derden ter beschikking te stellen, noch om de huur- of pachtpenningen te vervreemden of te verpanden noch om vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen of vergoedingen te bedingen of te ontvangen, voor welke perioden en onder welke omstandigheden en voorwaarden ook. 2. Het is de schuldenaar niet toegestaan de inrichting of de gedaante van het registergoed zonder schriftelijke toestemming van geldgeefster te veranderen. 3. Alle toevoegingen of veranderingen aan het registergoed zullen mede tot zekerheid voor de nakoming van het op grond van het vorenstaande aan geldgeefster verschuldigde strekken. De schuldenaar is niet bevoegd toevoegingen en veranderingen aan het registergoed weg te nemen. 4. Geldgeefster is bevoegd het registergoed in beheer te nemen, indien de schuldenaar in zijn verplichtingen jegens haar in ernstige mate te kort schiet en de president van de rechtbank haar daartoe machtiging verleent. De schuldenaar is verplicht de kosten van het beheer aan geldgeefster te vergoeden. Geldgeefster is in dit geval tevens bevoegd de vruchten van het registergoed te innen. 5. Geldgeefster is bevoegd het registergoed onder zich te nemen, indien zulks met het oog op de executie vereist is. De schuldenaar is alsdan verplicht het registergoed te ontruimen en ter vrije beschikking van geldgeefster te stellen. ALGEMENE BEPALINGEN Op deze geldlening met hypotheekstelling zijn van toepassing de Algemene Bepalingen van geldlening en hypotheekstelling geldend voor het concern van Aegon N.V., gevestigd te 's-gravenhage, vastgesteld bij akte op vijfentwintig november negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor mr A. de Jong, notaris te 's-gravenhage, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te 's- Gravenhage op zesentwintig november negentienhonderd tweeënnegentig onder nummer 228/1992. Deze Algemene Bepalingen worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en daarmee één geheel te vormen. De schuldenaar verklaart een exemplaar van deze Algemene Bepalingen te hebben ontvangen, de inhoud daarvan te kennen en daarmee akkoord te gaan. Geregistreerd partnerschap Bepalingen in de bovengenoemde Algemene Bepalingen, die rechtsgevolgen verbinden aan het aangaan, het bestaan, de beëindiging of het beëindigd zijn 3

4 van een huwelijk, zijn van overeenkomstige toepassing op het aangaan, het bestaan, de beëindiging, dan wel het beëindigd zijn van een geregistreerd partnerschap. Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen Bepalingen in de bovengenoemde Algemene Bepalingen, die rechtsgevolgen verbinden aan een faillissement van de schuldenaar, zijn van overeenkomstige toepassing op een wettelijke schuldsanering. OPZEGGING (royement) Geldgeefster is te allen tijde bevoegd de in deze akte aan haar verleende hypotheek- en/of pandrechten geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zowel door te bepalen dat (delen van) de in zekerheid gegeven goederen niet langer belast zijn met het betreffende hypotheek- en/of pandrecht, als door te bepalen dat de hypotheek- en/of pandrechten niet meer strekken tot zekerheid voor (bepaalde delen van) de vorderingen waarvoor die zekerheidsrechten waren verstrekt. VERPANDING EN EXECUTIE "HULPZAKEN" VAN REGISTERGOEDEREN De schuldenaar verklaart tot meerdere zekerheid voor de verzekerde verplichting hoofdsom, aan geldgeefster te verpanden eerste in rang, welke verpanding de gevolmachtigde voor en namens geldgeefster verklaart te aanvaarden, alle roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn om het registergoed duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen. De schuldenaar verklaart dat hij tot deze verpanding bevoegd is en dat op de verpande zaken geen beperkte rechten rusten. Geldgeefster is bevoegd de hierbedoelde verpande en verhypothekeerde zaken tezamen volgens de voor hypotheek geldende regels te executeren. (VARIABEL BLOK*) (6)VERPANDING LEVENSVERZEKERING(EN) De schuldenaar verklaart tot het bedrag dat geldgeefster van hem in hoofdsom te vorderen heeft, geldgeefster aan te wijzen als eerste begunstigde voor de uitkering(en) die voortvloeien uit de overeenkomst (en) van levensverzekering met polisnummer (s)(6a), gesloten bij (6b). Geldgeefster verklaart de aanwijzing als begunstigde te aanvaarden. De schuldenaar geeft geldgeefster de onherroepelijke volmacht een begunstigde in haar plaats aan te wijzen, ingeval geldgeefster haar vordering dan wel haar rechtsverhouding uit hoofde van deze overeenkomst van geldlening aan een derde mocht overdragen. De schuldenaar verklaart tevens, voor zover vereist bij voorbaat, tot meerdere zekerheid voor de voldoening van al hetgeen geldgeefster van hem te vorderen mocht hebben of krijgen uit hoofde van deze overeenkomst van geldlening, aan geldgeefster te verpanden, welke verpanding de gevolmachtigde voor en namens geldgeefster verklaart te aanvaarden, alle rechten en alle aanspraken welke voor de schuldenaar (zullen) voortvloeien uit de hiervoor bedoelde overeenkomst (en) van levensverzekering. De schuldenaar verklaart dat hij tot deze verpanding bevoegd is en dat op de goederen geen beperkte rechten rusten. 4

5 Terzake van deze verpanding verklaren de comparanten als volgt te zijn overeengekomen: a. Geldgeefster heeft het recht hetgeen de schuldenaar of geldgeefster zelf ingevolge deze verpanding van bovengenoemde verzekeraar (s) te vorderen mocht krijgen, te ontvangen, daarvoor kwijting te geven en zonodig de uitkering in rechte te vorderen, alsmede het door haar ontvangene te verrekenen met hetgeen zij uit kracht van deze akte van de schuldenaar te vorderen heeft, onder gehoudenheid terstond aan de schuldenaar dan wel de oorspronkelijk op de polis aangewezen begunstigde(n) uit te keren de som, waarmee de ontvangen gelden haar vordering te boven gaan, doch onverminderd haar rechten op hetgeen zij na die verrekening nog te vorderen mocht blijken te hebben; b. de schuldenaar verbindt zich de premie (s) van de verzekering (en) stipt op de vervaldagen te voldoen; c. bij nalatigheid van de schuldenaar in de betaling van de sub b bedoelde premie (s) zal geldgeefster gerechtigd zijn tot voldoening daarvan over te gaan en zal de schuldenaar gehouden zijn het door haar betaalde bedrag onmiddellijk op vertoon van de kwitantie van die betaling terug te geven. *** (VARIABEL BLOK*) (7) VERPANDING SPAARREKENING 1. De schuldenaar verklaart voor zover vereist bij voorbaat, tot meerdere zekerheid voor de voldoening van al hetgeen geldgeefster van hem te vorderen mocht hebben of krijgen uit hoofde van deze overeenkomst van geldlening, aan geldgeefster te verpanden, welke verpanding de gevolmachtigde voor en namens geldgeefster verklaart te aanvaarden, alle rechten en alle aanspraken welke voor de schuldenaar voortvloeien en zullen voortvloeien uit de spaarrekening/en welke door de schuldenaar is/zijn geopend bij Aegon Bank N.V. onder de aanduiding Aegon Bankspaarhypotheek Rekening nummer (s). 2. De schuldenaar verklaart dat hij tot deze verpanding bevoegd is en dat op de spaarrekening/en geen beperkte rechten noch beslagen rusten. 3. Zonder schriftelijke toestemming van geldgeefster is de schuldenaar niet bevoegd de uit de spaarrekening(en) voortvloeiende rechten aan een derde over te dragen of daar een beperkt recht ten behoeve van een derde op te vestigen. 4. De verpanding zal door geldgeefster worden medegedeeld aan Aegon Bank N.V. 5. Ter zake van deze verpanding verklaren de comparanten als volgt te zijn overeengekomen: a. Geldgeefster wordt hierbij door de schuldenaar gemachtigd op de in de offerte genoemde einddatum/einddata ten aanzien van het op grond van deze akte en de offerte verschuldigde en verder te allen tijde ingeval de schuldenaar in gebreke is met de behoorlijke voldoening van het door hem krachtens deze 5

6 *** akte verschuldigde, de aan de schuldenaar uit hoofde van de eerder genoemde spaarrekening/en toekomende rechten uit te oefenen jegens Aegon Bank N.V. Geldgeefster is voorts bevoegd al hetgeen zij bij de uitoefening van de in de eerste volzin van dit lid genoemde rechten te vorderen zal krijgen, te innen, te ontvangen, daarvoor kwijting te geven en zo nodig in rechte te vorderen, alsmede het door haar ontvangene te verrekenen met hetgeen zij krachtens deze akte van de schuldenaar te vorderen heeft, onder gehoudenheid terstond aan de schuldenaar uit te keren de som, waarmee de ontvangen gelden haar vordering te boven gaan, doch onverminderd haar rechten op hetgeen zij na die verrekening nog te vorderen mocht blijken te hebben. b. De schuldenaar verbindt zich gedurende ten minste de looptijd van de geldlening ook na verlenging de spaarrekening voort te zetten en daarop stipt op de vervaldagen ten minste de verschuldigde stortingen bij vooruitbetaling te voldoen. Tevens verbindt de schuldenaar zich niet zonder toestemming van geldgeefster bedragen van de spaarrekening op te nemen of deze met beperkte of afhankelijke rechten te bezwaren. c. Bij nalatigheid van de schuldenaar in de betaling van de sub b bedoelde periodieke bedragen met eventuele rente, zal geldgeefster gerechtigd zijn tot voldoening daarvan over te gaan en zal de schuldenaar gehouden zijn de door geldgeefster betaalde bedragen onmiddellijk op vertoon van de kwitanties van die betalingen terug te betalen. (VARIABEL BLOK*) (7b) VERPANDING KNAB ZZP HYPOTHEEK-REKENING 1. De schuldenaar verklaart voor zover vereist bij voorbaat, tot meerdere zekerheid voor de voldoening van al hetgeen geldgeefster van hem te vorderen mocht hebben of krijgen uit hoofde van deze overeenkomst van geldlening, aan geldgeefster te verpanden, welke verpanding de gevolmachtigde voor en namens geldgeefster verklaart te aanvaarden, alle rechten en alle aanspraken welke voor de schuldenaar voortvloeien en zullen voortvloeien uit de Flexibel Sparen rekening met nummer welke door de schuldenaar is geopend bij Aegon Bank N.V. (handelend onder de naam Knab) en die na het passeren van deze akte zal worden omgezet in een Knab ZZP Hypotheek rekening (hierna aan te duiden als de ZZP Hypotheekrekening ). 2. De schuldenaar verklaart dat hij tot deze verpanding bevoegd is en dat op de ZZP Hypotheekrekening geen beperkte rechten noch beslagen rusten. 6

7 3. Voor het geval sprake is van meerdere comparanten sub 1 die elkaars echtgenoten zijn geven zij elkaar voor de verpanding toestemming als bedoeld in artikel 88 Boek 1 Burgerlijk Wetboek. 4. Zonder schriftelijke toestemming van geldgeefster is de schuldenaar niet bevoegd de uit de ZZP Hypotheekrekening voortvloeiende rechten aan een derde over te dragen of daar een beperkt recht ten behoeve van een derde op te vestigen. 5. De verpanding zal door geldgeefster worden medegedeeld aan Aegon Bank N.V. 6. Ter zake van deze verpanding verklaren de comparanten als volgt te zijn overeengekomen: a. Geldgeefster wordt hierbij door de schuldenaar gemachtigd op de in de offerte genoemde datum/data ten aanzien van het op grond van deze akte en de offerte verschuldigde en verder te allen tijde ingeval de schuldenaar in gebreke is met de behoorlijke voldoening van het door hem krachtens deze akte verschuldigde, de aan de schuldenaar uit hoofde van de eerder genoemde ZZP Hypotheekrekening toekomende rechten uit te oefenen jegens Aegon Bank N.V. Geldgeefster is voorts bevoegd al hetgeen zij bij de uitoefening van de in de eerste volzin van dit lid genoemde rechten te vorderen zal krijgen, te innen, te ontvangen, daarvoor kwijting te geven en zo nodig in rechte te vorderen, alsmede het door haar ontvangene te verrekenen met hetgeen zij krachtens deze akte van de schuldenaar te vorderen heeft, onder gehoudenheid terstond aan de schuldenaar uit te keren de som, waarmee de ontvangen gelden haar vordering te boven gaan, doch onverminderd haar rechten op hetgeen zij na die verrekening nog te vorderen mocht blijken te hebben. b. De schuldenaar verbindt zich uiterlijk op het in de offerte genoemde tijdstip ten minste het daar genoemde bedrag te hebben voldaan op de eerder genoemde ZZP Hypotheekrekening. Tevens verbindt de schuldenaar zich niet zonder toestemming van geldgeefster bedragen van deze ZZP Hypotheekrekening op te nemen of deze met beperkte of afhankelijke rechten te bezwaren. *** (VARIABEL BLOK*) (8) PARTNERCONSTRUCTIE In afwijking van de begunstigde-aanwijzing (en) ten gunste van geldgeefster geldt de door de verzekeringnemer eerder gedane andersluidende begunstiging, mits de betrokken begunstigde (n) aan de verzekeringsmaatschappij onherroepelijk last en volmacht heeft/hebben verleend de uitkering, tot voldoening van het door de schuldenaar verschuldigde, aan geldgeefster of een door geldgeefster aangewezen derde te voldoen. 7

8 *** (9)VOLMACHT De schuldenaar verklaart geldgeefster bij deze en voor zoveel nodig reeds nu voor alsdan volmacht te verlenen, zonder welke volmacht de leningsovereenkomst niet tot stand zou zijn gekomen, - met het recht van substitutie - tot al hetgeen in de artikelen 5, 6, 7, en 12 van de gemelde Algemene Bepalingen van geldlening en hypotheekstelling is bepaald. (10)BETALINGEN 1. Alle betalingen aan geldgeefster moeten, zonder dat enige voorafgaande opgave door geldgeefster nodig is, zonder kosten voor geldgeefster en zonder enige aftrek, inhouding of verrekening op de vervaldag geschieden in een op de dag van betaling wettig algemeen gangbaar Nederlands betaalmiddel. 2. Schuldenaar doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig verrekeningsrecht ten aanzien van alle verzekerde verplichtingen welke afstand geldgeefster aanvaardt. 3. Voor zover schuldenaar een levensverzekering heeft afgesloten is schuldenaar zich er van bewust dat geldgeefster en de (levens)verzekeraar verschillende juridische entiteiten zijn. Het om welke reden dan ook niet uitbetalen door de verzekeringsmaatschappij onder de levensverzekeringsovereenkomst, heeft geen invloed op de verplichtingen uit hoofde van enige geldleningovereenkomst tegenover de geldgeefster, hetgeen betekent dat onder dergelijke omstandigheden de schuldenaar verplicht blijft om aan de verplichtingen uit hoofde van geldlening en/of overbruggingslening te voldoen. (11)NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE a. Voor de terugbetaling van de lening heeft de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, statutair gevestigd te 's-gravenhage, zich, al dan niet onder opschortende voorwaarde(n), borg gesteld. De schuldenaar stemt er mee in dat geldgeefster de op de lening en de daarvoor gestelde zekerheden betrekking hebbende gegevens en bescheiden ter beschikking stelt van de Stichting. b. Indien ten gevolge van verwijtbaar handelen of nalaten van geldgeefster de Stichting niet (langer) borg is voor de lening, zal geldgeefster tijdens de looptijd van de lening jegens de schuldenaar blijven handelen als ware de Stichting (nog) borg. c. Indien de Stichting als borg een betaling heeft gedaan aan geldgeefster, is zij in beginsel bereid de vordering ter zake van deze betaling niet bij de schuldenaar in te vorderen mits en voor zover naar het oordeel van de Stichting is gebleken dat: - de schuldenaar ten aanzien van het niet kunnen betalen van de lening te goeder trouw is geweest, en - de schuldenaar zijn volledige medewerking heeft verleend om tot een zo goed mogelijke terugbetaling van de lening en een zo hoog mogelijke opbrengst van het registergoed te geraken. De Stichting kan wel tot gehele of gedeeltelijke invordering overgaan als de schuldenaar over zodanig inkomen en/of vermogen beschikte 8

9 dat betaling door de Stichting aan geldgeefster voorkomen of beperkt had kunnen worden. d. Indien de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft vastgesteld dat de schuldenaar heeft voldaan aan de hiervoor onder c. gestelde voorwaarden, dan zal de geldgeefster haar (restant)vordering op de schuldenaar niet invorderen, voor zover die (restant)vordering door de stichting niet aan de geldgeefster is betaald, omdat: 1. de geldgeefster de door de stichting vastgestelde uniforme en objectieve Normen als bedoeld in Artikel 8 lid 1 van de statuten van de stichting en/of de door de stichting gepubliceerde "Algemene Voorwaarden voor Borgtocht" niet in acht heeft genomen; 2. dit een gevolg is van het 10% eigen risico dat niet door de stichting aan de geldgeefster wordt vergoed; en/of 3. dit is veroorzaakt door een verschil tussen de door de geldgeefster met de schuldenaar overeengekomen lening en een lening op basis van annuïteiten met betaling maandelijks achteraf, waarbij de lening na dertig jaar geheel is afgelost. e. De schuldenaar is er mee bekend dat de borgtocht van Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen onder (een) opschortende voorwaarde(n) kan zijn verstrekt. Indien de borgtocht onder opschortende voorwaarde(n) is verstrekt, heeft dit ten gevolge dat de schuldenaar eerst rechten aan de borgtocht kan ontlenen na het in vervulling gaan van de opschortende voorwaarde(n). De schuldenaar is zich er met name van bewust dat het hiervoor gestelde onder c. niet van toepassing is zolang de opschortende voorwaarde(n) niet is (zijn) vervuld. *** WAARVAN AKTE is verleden te op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard in te stemmen met beperkte voorlezing van de akte ( en/,) tijdig voor het verlijden (OPTIE: een conceptakte te hebben ontvangen en/,) van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen (OPTIE: en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien). Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris, om. De voorbeeldakten geven een indruk van de cosmetische en inhoudelijke mogelijkheden bij het werken met KIK-akten. De in de voorbeeldakten opgenomen persoonsgegeven zijn fictief en illustratief. Ook de tekst, volgend op de woorden Einde Kadasterdeel, is zuiver illustratief van aard. Aan de inhoud en opmaak van deze akten kunnen geen rechten worden ontleend. 9

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

Hypotheek. Offertenummer: *** Kenmerk: *** Zaaknummer: ***

Hypotheek. Offertenummer: *** Kenmerk: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is; - dat het

Nadere informatie

Hypotheekstelling Obvion

Hypotheekstelling Obvion Ondergetekende, *** ***, notaris te ***, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is; - dat het stuk waarvan dit

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Woningvennootschap) HYPOTHEEK

(MODEL-AKTE Woningvennootschap) HYPOTHEEK F518/F649/31004917 Versie 13 november 2017 (MODEL-AKTE Woningvennootschap) HYPOTHEEK Heden, [passeerdatum], is voor mij, mr. [***], notaris te [***], verschenen: [***], te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

AKTE VAN HYPOTHEEK

AKTE VAN HYPOTHEEK 20140238-1 - JK/IS versie: 1 #764324 - model ten behoeve van Geldvoorelkaar.nl - leningnummer: @ AKTE VAN HYPOTHEEK (@straat te @) Heden, @ verschenen voor mij, mr. Jeffrey Rodney Koenecke, toegevoegd

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn:

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: AKTE VAN LEVERING Kenmerk: *** Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: 1. a. de heer *** ***, geboren te *** op *** *** ***, zich

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw)

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) F518/F649/31004733 Versie 28 juni 2017 (MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) HYPOTHEEK Heden, [passeerdatum], is voor mij, mr. René Albertus Spit, notaris te 's-gravenhage, verschenen:

Nadere informatie

MUNT Hypotheken hypotheekakte (Model MUNT 16.01)

MUNT Hypotheken hypotheekakte (Model MUNT 16.01) MUNT Hypotheken hypotheekakte (Model MUNT 16.01) Dit model is een model van MUNT Hypotheken B.V., gevestigd te Den Haag. De behandeling van bepaalde aspecten van deze hypotheken is door MUNT Hypotheken

Nadere informatie

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn,

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn, De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg 4 6301 JH Valkenburg Lb SNS Bank Postbus 8584 3503 RN UTRECHT T 030 219 88 00 Onze referentie 10156713/02 Datum 21 juni 2016 Onderwerp Acceptatiebevestiging Geachte

Nadere informatie

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: HYPOTHEEK

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. *gegevens koper(s)* *die verklaren elkaar over en weer toestemming als bedoeld in artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te geven tot

Nadere informatie

doss.nr: 25231 PK/EL(JF/PK) off.nr: 700.011.525.000 HYPOTHEEK

doss.nr: 25231 PK/EL(JF/PK) off.nr: 700.011.525.000 HYPOTHEEK Blad 1 van 8 doss.nr: 25231 PK/EL(JF/PK) off.nr: 700.011.525.000 1 HYPOTHEEK Heden, twee april tweeduizend acht verschenen voor mij, Mr. Peggy-Ann Daniëlle Mokkum, notaris te Diemen: 1. mevrouw Elin Lijnberg,

Nadere informatie

Hypotheek. Kenmerk: *** Zaaknummer: ***

Hypotheek. Kenmerk: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

2014.001498.01/LJ HYPOTHEEK. CONCEPT d.d. 28 januari 2015

2014.001498.01/LJ HYPOTHEEK. CONCEPT d.d. 28 januari 2015 2014.001498.01/LJ 1 HYPOTHEEK CONCEPT d.d. 28 januari 2015 Mr. S.H.P. Huiskes, notaris Heden, dertig januari tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Maaike Hesselink, kandidaat-notaris, hierna te

Nadere informatie

RegioBank Postbus AX UTRECHT Telefoon Notariskantoor van de Wouw Postbus BL Eindhoven

RegioBank Postbus AX UTRECHT Telefoon Notariskantoor van de Wouw Postbus BL Eindhoven Notariskantoor van de Wouw Postbus 1461 5602 BL Eindhoven RegioBank Postbus 918 3500 AX UTRECHT Telefoon 030-291 42 70 Datum 25 september 2015 Onze referentie 10149666/01 Onderwerp Passeren hypotheekakte

Nadere informatie

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: 21-09-2012 HYPOTHEEK

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: 21-09-2012 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. *gegevens koper(s)* *die verklaren elkaar over en weer toestemming als bedoeld in artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te geven tot

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

20064871 hyp ial. Blad 1 van 7. Onroerende Zaken Hyp3 : 56500/25 27-06-2008 09:00

20064871 hyp ial. Blad 1 van 7. Onroerende Zaken Hyp3 : 56500/25 27-06-2008 09:00 20064871 hyp ial Blad 1 van 7 Heden, zesentwintig juni tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Antonius Lodewijk Maria Schulte, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. a. de heer Johannes Cornelis Woerlee,

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN F364/F555/31004733 Versie 28 juni 2017 (MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN Heden, [passeerdatum], is voor mij,

Nadere informatie

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING Blad 1 van 6 doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) 1 LEVERING Heden, vijf en twintig oktober tweeduizend zeven verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: 1. mevrouw Ingrid Helmy Lijnberg-Stam,

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 -

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 - Blad 1 van 7 AKTE VAN LEVERING blad - 1 - Heden, dertig oktober tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Jeroen Joannes Cornelis Maria Kuin, notaris te Amsterdam: 1. de heer Willem Stoutenbeek, wonende

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

RW/20130514 HYPOTHEEK

RW/20130514 HYPOTHEEK Blad 1 van 6 RW/20130514 1 HYPOTHEEK Op zevenentwintig september tweeduizend dertien, verschenen voor mij, mr. Robbert van der Weide, notaris te Alkmaar: A. mevrouw Daniëlle Catharina Wilhelmina van Dijk,

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AKTE VAN GELDLENING MET HYPOTHEEKSTELLING

STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AKTE VAN GELDLENING MET HYPOTHEEKSTELLING AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK MET EVENTUELE COMBINATIES MODEL 1 VERSIE JULI 2016 STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AKTE VAN GELDLENING MET HYPOTHEEKSTELLING Heden, de [datum] verschenen voor mij, Meester, notaris

Nadere informatie

VASTSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HYPOTHEEKSTELLING

VASTSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HYPOTHEEKSTELLING Blad 1 VASTSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HYPOTHEEKSTELLING Ondergetekende, Mr Robbert Alexander Gallas, notaris ter standplaats 's- Gravenhage, verklaart vast te stellen de volgende: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer.

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer. Basis = modelovereenkomst WSW 250A VOORBEELD OVEREENKOMST VAN GELDLENING WONINGCORPORATIE MET STANDAARD BORGOVEREENKOMST versiedatum: 3 oktober 2014 De ondergetekenden: 1...., gevestigd te..., hierna te

Nadere informatie

Blad 1 van 8 HYPOTHEEK

Blad 1 van 8 HYPOTHEEK Blad 1 van 8 HYPOTHEEK L19197h Leningnummer: 10001564 Heden, drie november tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Jeroen Maria Arthur van Rooij, notaris te Amsterdam:--------------------------------------

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. CONCEPT d.d. 03-02-2014. Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

AKTE VAN LEVERING. CONCEPT d.d. 03-02-2014. Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 03-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

GEMEENTE BELLINGWEDDE

GEMEENTE BELLINGWEDDE 1 AKTE VAN GELDLENING Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: SCHULDEISER 1. + handelende in hoedanigheid van burgemeester van de te 9798 AE Wedde, Hoofdweg

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

RegioBank Postbus AX UTRECHT Telefoon Koch en Compaijen Postbus GD Utrecht

RegioBank Postbus AX UTRECHT Telefoon Koch en Compaijen Postbus GD Utrecht Koch en Compaijen Postbus 9192 3506 GD Utrecht RegioBank Postbus 918 3500 AX UTRECHT Telefoon 030-291 42 70 Datum 25 september 2015 Onze referentie 10149671/01 Onderwerp Passeren hypotheekakte Geachte

Nadere informatie

BOKX VASTGOED ONTWIKKELING B.V.

BOKX VASTGOED ONTWIKKELING B.V. Blad 1 van 7 031407 Heden zes en twintig mei tweeduizend acht zijn voor mij, Mr. Kornelis Adrianus Johannes Koppelaar, notaris te Sliedrecht, verschenen: 1. mevrouw LIEKE DE GRAAF, geboren te Leiden op

Nadere informatie

Addendum bij Standaardovereenkomst van Geldlening met standaard borgtochtovereenkomst (met algemene bepalingen)

Addendum bij Standaardovereenkomst van Geldlening met standaard borgtochtovereenkomst (met algemene bepalingen) Addendum bij Standaardovereenkomst van Geldlening met standaard borgtochtovereenkomst (met algemene bepalingen) De ondergetekenden: 1. (bank), gevestigd te, hierna te noemen "geldgever"; 2. (deelnemer),

Nadere informatie

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort)

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) - 1 - MLA\THO\00611056-651633\817356 RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) Heden, zevenentwintig februari

Nadere informatie

Blad 1 van 6. Repertoriumnummer : LH-2441 Referentienummer : \ lhe \ lh LEVERING

Blad 1 van 6. Repertoriumnummer : LH-2441 Referentienummer : \ lhe \ lh LEVERING Blad 1 van 6 Repertoriumnummer : LH-2441 Referentienummer : 20063122 \ lhe \ lh LEVERING Heden, negenentwintig september tweeduizend zes, verschenen voor mij, mevrouw mr. Klara Martha Maria de Wit, kandidaat-notaris,

Nadere informatie

Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) LEVERING

Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) LEVERING Blad 1 van 5 Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) 1 LEVERING Heden, vier augustus tweeduizend en acht, verschijnen voor mij, mr. Pieter Cornelis Johannes Mulder, notaris te Utrecht: 1. de heer Adriaan Marinus

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

Addendum bij Overeenkomst van Geldlening met borgtochtovereenkomst

Addendum bij Overeenkomst van Geldlening met borgtochtovereenkomst Addendum bij Overeenkomst van Geldlening met borgtochtovereenkomst De ondergetekenden: 1. (geldgever), gevestigd te, hierna te noemen "geldgever"; 2. (geldnemer), gevestigd te, hierna te noemen "geldnemer";

Nadere informatie

VERDELING EN LEVERING Doss:

VERDELING EN LEVERING Doss: Blad 1 van 5 VERDELING EN LEVERING Doss: 41.438-1 - Heden, dertig januari tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Robert Maria Ernest Servaas Smeets, notaris te Kerkrade:-----------------------------------------------

Nadere informatie

RECTIFICATIE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Bollaarsdijk 13a te 3231 LA Brielle

RECTIFICATIE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Bollaarsdijk 13a te 3231 LA Brielle RECTIFICATIE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Bollaarsdijk 13a te 3231 LA Brielle Op zes november tweeduizend veertien verschijnt voor mij, mr. Isabelle Maria Beatrice Balvert, notaris te Utrecht: de heer

Nadere informatie

LOYENsl LOEFF 7 dat iedere Certificaathouder bezit, zal toewijzing van dat Certificaat of die - Certificaten geschieden bij loting, te regelen en te houden door het bestuur. - 7. Een Certificaathouder,

Nadere informatie

4. De gemeente Reimerswaal, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer A.J. Huisman;

4. De gemeente Reimerswaal, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer A.J. Huisman; Leningsnummer: 40.105690 WSW leningnummer 42430 Standaard overeenkomst tot geldlening met standaard borgtochtovereenkomst en met standaardovereenkomst gemeente/waarborgfonds (met algemene bepalingen) De

Nadere informatie

Offertenummer: 200.072.687 en 200.072.688 HYPOTHEEK

Offertenummer: 200.072.687 en 200.072.688 HYPOTHEEK Referentienummer : 20082794.01\S\ CZ\3 Blad 1 van 12 Offertenummer: 200.072.687 en 200.072.688 HYPOTHEEK Heden, een december tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Antonius Lodewijk Maria Schulte,

Nadere informatie

De aanvullingen staan tevens hieronder:

De aanvullingen staan tevens hieronder: DE BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN (MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE PERCEELNUMMERS B EN C) ZIJN AANGEVULD De aangevulde veilingvoorwaarden treft u aan onder de knop "Downloads". De aanvullingen

Nadere informatie

Standaardleningsovereenkomst tot geldlening

Standaardleningsovereenkomst tot geldlening 154306 Standaardleningsovereenkomst tot geldlening met standaard borgtochtovereenkomst en met standaardovereenkomst gemeente/waarborgfonds (met algemene bepalingen) De ondergetekenden: 1. AEGON Levensverzekering

Nadere informatie

- 1 - MLA\THO\ \919061

- 1 - MLA\THO\ \919061 - 1 - MLA\THO\00322791-000241\919061 AANVULLING OP VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Mathenesserweg 111 A I en 111 A II, Wolphaertsbocht 144 A, 148 A, 150 B, 144 B, 148 B, 150 B, 144 C, 146 C148 C, 150

Nadere informatie

& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen F364/F555/31002963 Versie 2 mei 2014 WIJZIGING VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN van de stichting: Stichting Administratiekantoor Stadsherstel Den Haag en Omgeving, met zetel in de gemeente 's-gravenhage

Nadere informatie

Zaaknummer: 141.290 HYPOTHEEK

Zaaknummer: 141.290 HYPOTHEEK Blad 1 van 6 Zaaknummer: 141.290 1 HYPOTHEEK Heden, de eerste april tweeduizend acht, verschenen voor mij, Mr. Bart Voorwinde, notaris te Amsterdam: 1. mevrouw Margaretha Christina Elasri-van Essen, geboren

Nadere informatie

Standaard geldleningsovereenkomst voor borging van leningen voor financiering van acute en onvoorziene liquiditeitstekorten

Standaard geldleningsovereenkomst voor borging van leningen voor financiering van acute en onvoorziene liquiditeitstekorten Leningsnummer: 1 Standaard geldleningsovereenkomst voor borging van leningen voor financiering van acute en onvoorziene liquiditeitstekorten met standaard borgtochtovereenkomst (met algemene bepalingen)

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen Phoen x Investments B.V. en [NAAM INVESTEERDER] inzake een geldlening van EUR 100.000,- deel uitmakend van een crowdfundingcampagne via CrowdAboutNow B.V. met een totaal

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 5 AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Op twee maart tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, met

Nadere informatie

STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AKTE VAN GELDLENING MET HYPOTHEEKSTELLING

STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AKTE VAN GELDLENING MET HYPOTHEEKSTELLING SPAARHYPOTHEEK MET EVENTUELE COMBINATIES MODEL 4 VERSIE JULI 2016 STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AKTE VAN GELDLENING MET HYPOTHEEKSTELLING Heden, de [datum] verschenen voor mij, Meester, notaris ter standplaats,

Nadere informatie

TOTAL SOUND NEDERLAND HOLDING B.V.

TOTAL SOUND NEDERLAND HOLDING B.V. Blad 1 van 6 Heden, veertien september tweeduizendzes, verschenen voor mij, mr. JAN FRANCISCUS PAULUS DE BEER, als waarnemer van mr. HENRI FEIJEN, notaris gevestigd te Haarlem: 1. mevrouw Linda Christina

Nadere informatie

Vestigen recht van hypotheek

Vestigen recht van hypotheek Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

- 1 - ZEKERHEIDSHYPOTHEEK 103639 JW/JB (versie: 10-6-2013)

- 1 - ZEKERHEIDSHYPOTHEEK 103639 JW/JB (versie: 10-6-2013) - 1 - ZEKERHEIDSHYPOTHEEK 103639 JW/JB (versie: 10-6-2013) Op *** verschenen voor mij, mr. Jeroen Jan Hendrik Wevers, kandidaatnotaris, hierna te noemen notaris, als waarnemer in de zin van artikel 29a

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

CONCEPT DE DATO 19 SEPTEMBER 2014

CONCEPT DE DATO 19 SEPTEMBER 2014 AKTE HOUDENDE HYPOTHEEKSTELLING EN VERPANDING betreft : "Nieuwe Energie" te Haarlem 61400672/01 Op * tweeduizend veertien verschijnen voor mij, mr. Isabelle Maria Beatrice Balvert, notaris te Utrecht:

Nadere informatie

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS Blad 1 van 5 Kenmerk zaak: 12800/VW/RS 1 Heden, negenentwintig november tweeduizend tien verschenen voor mij, mr. VICTOR LOUIS WOLFS, notaris met plaats van vestiging TILBURG: 1. a. de heer SJOERD JOSEPH

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING Bijlage 3 MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING ONDERGETEKENDEN, 1. De Gemeente Oss, hierna te noemen de gemeente, krachtens de Mandaatregeling Dienst Gemeentebedrijven zoals vastgesteld bij besluit van het

Nadere informatie

20074478 sc rep nr LH -4031

20074478 sc rep nr LH -4031 20074478 sc rep nr LH -4031 Blad 1 van 6 Heden, veertien december tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. mevrouw mr. Simone Paulien van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van onderhandse geldlening

Algemene voorwaarden van onderhandse geldlening Algemene voorwaarden van onderhandse geldlening ASR PV 092010 53504 (09-10) DIREKTBANK N.V., HANDELEND ONDER DE NAAM ASR PRAKTIJKVOORZIENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONDERHANDSE GELDLENING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK CONCEPT Dossiernummer: Mk/kp 16069 KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK Lloydtoren te Rotterdam De ondergetekenden: 1. FGH Bank N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd

Nadere informatie

HYPOTHEEK (Zaaknummer: 2131701/TB) (Repertoriumnummer: 20864)

HYPOTHEEK (Zaaknummer: 2131701/TB) (Repertoriumnummer: 20864) Blad 1 van 7 HYPOTHEEK (Zaaknummer: 2131701/TB) (Repertoriumnummer: 20864) 1 Heden, negen en twintig november tweeduizend dertien, verschenen voor mij, meester Alexander Stuijt, notaris te Haarlem: 1.

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

CONCEPT ADDENDUM HYPOTHEEK

CONCEPT ADDENDUM HYPOTHEEK CONCEPT ADDENDUM HYPOTHEEK DE PARTIJEN: 1. de in Bijlage 1 bij de Overeenkomst Lening (zoals hierna gedefinieerd) genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn

Nadere informatie

Willem SCHELLEKENS WestlandUtrecht Hypotheekbank N.V.

Willem SCHELLEKENS WestlandUtrecht Hypotheekbank N.V. 20071909 Blad 1 van 6 Heden, zes augustus tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema, kandidaat-notaris, hierna te noemen notaris, als waarnemer van de met verlof afwezige notaris

Nadere informatie

Finale versie - 19 februari 2013 PANDAKTE

Finale versie - 19 februari 2013 PANDAKTE PANDAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53177770

Nadere informatie

VERDELING EN LEVERING. Zaaknummer: 2012C36642MvD

VERDELING EN LEVERING. Zaaknummer: 2012C36642MvD Blad 1 van 6 VERDELING EN LEVERING 1 Zaaknummer: 2012C36642MvD Vandaag, vijftien maart tweeduizend twaalf verschenen voor mij, mr. Johanna Dimphna Maria de Rooij, notaris met de plaats van vestiging de

Nadere informatie

LEVERING Ruwekampweg 4 te 's-hertogenbosch

LEVERING Ruwekampweg 4 te 's-hertogenbosch LEVERING Ruwekampweg 4 te 's-hertogenbosch Blad 1 van 6 1 Op drieëntwintig mei tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: mevrouw Cindy de Vroedt-Bekooy,

Nadere informatie

VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur)

VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur) VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur) Van: N.I.A. Hypotheken B.V. Relatienummer bij Cardif: 1729 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM Omschrijving Registergoed een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Capittenweg te Blaricum, kadastraal bekend gemeente Blaricum sectie

Nadere informatie

Overeenkomst van geldlening

Overeenkomst van geldlening Overeenkomst van geldlening De ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Súdwest-Fryslân, gevestigd aan de Marktstraat 15 8601 CR te Sneek, te dezen krachtens de Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:5084

ECLI:NL:RBROT:2017:5084 ECLI:NL:RBROT:2017:5084 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 03-07-2017 Zaaknummer C/10/511503 HA ZA 16-981 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier)

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) 8.0289.00.0511 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Nederlands recht

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 -

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 - Blad 1 van 7 AKTE VAN LEVERING blad - 1 - Heden, vier oktober tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Jeroen Joannes Cornelis Maria Kuin, notaris te Amsterdam: 1. de heer mr. Johannes Hermanus Frederik

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag)

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) 1 AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) Op DATUM is voor mij, NAAM NOTARIS, notaris met plaats van vestiging PLAATS, verschenen: [ kandidaat-notaris/paralegal]., te dezen handelend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 47 Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006 Publicatiedatum 14 februari 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de bepalingen bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

Addendum Consumentenhypotheek op Overeenkomst Lening

Addendum Consumentenhypotheek op Overeenkomst Lening Addendum Consumentenhypotheek op Overeenkomst Lening 000000 DE PARTIJEN: 1. de in Bijlage 1 bij de Overeenkomst Lening (zoals hierna gedefinieerd) genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer

Nadere informatie

CONCEPT ADDENDUM ACHTERSTELLING

CONCEPT ADDENDUM ACHTERSTELLING CONCEPT ADDENDUM ACHTERSTELLING DE ONDERGETEKENDEN: 1. de in Bijlage 2 (zijnde de Geldvoorelkaar.nl Lening, zoals hierna gedefinieerd) bij dit Addendum genoemde Investeerders (zoals gedefinieerd in Bijlage

Nadere informatie

INLEIDING OP CONCEPT GELDLENINGSOVEREENKOMST

INLEIDING OP CONCEPT GELDLENINGSOVEREENKOMST INLEIDING OP CONCEPT GELDLENINGSOVEREENKOMST Informatie vooraf De Gemeente Roosendaal is eventueel bereid om een door Coresta Design & Build aan te wijzen nader te noemen meester, verder Douanekantoor

Nadere informatie

Verkoper verkoopt aan Koper die van Verkoper koopt *ieder voor de onverdeelde helft:

Verkoper verkoopt aan Koper die van Verkoper koopt *ieder voor de onverdeelde helft: KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden: (A) (i) Rabohypotheekbank N.V., een naamloze vennootschap met zetel te Amsterdam en met adres: Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, mede kantoorhoudende te Fellenoord 15, 5612

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel ten behoeve van agrarische doeleinden aan en nabij het Noorderdiep te Drouwenermond, kadastraal

Nadere informatie

*2007G KH/hl AKTE VAN LEVERING

*2007G KH/hl AKTE VAN LEVERING Blad 1 van 7 *2007G1052774KH/hl 1 AKTE VAN LEVERING Heden, een november tweeduizend zeven (01-11-2007) om negen uur (09:00 uur), verschenen voor mij, mr. Adriaan Groeneveld, notaris te Schiedam: 1. de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de hypotheek

Algemene voorwaarden bij de hypotheek Algemene voorwaarden bij de hypotheek 26931 02.01 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van Centraal Beheer Holding N.V., thans genaamd Achmea

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: "Bank": "Geldlening": "Geldnemer": "Groenverklaring": "ING":

Nadere informatie