PRAKTISCHE HANDLEIDING BIJ DE STANDAARDVRAGENLIJSTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRAKTISCHE HANDLEIDING BIJ DE STANDAARDVRAGENLIJSTEN"

Transcriptie

1 PRAKTISCHE HANDLEIDING BIJ DE STANDAARDVRAGENLIJSTEN Optie Sportmanagement Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent

2 INHOUD Achterliggend concept... 3 Praktisch aan de slag De populatie en steekproef Berekenen van steekproefgrootte Methoden van steekproeftrekking... 4 Niet-aselecte steekproef... 5 Aselecte steekproef Hoe de doelgroep bereiken Personaliseren van de vragenlijst... 9 Inhoudelijk... 9 Gebruiksvriendelijkheid... 9 Een naam geven aan uw enquête Een goede situering Test de enquête Het versturen van de uitnodigingen Verzending per post Verzending via Beoordeling van de respons Respons verhogen Non-respons Data ordenen Invoer in de datamatrix Aanbrengen van een identificatienummer Data analyseren en visualiseren Sorteren en selecteren Turven, frequenties en frequentietabellen Kruistabellen / Draaitabellen Het gemiddelde Van waardeschaal naar richtpercentage Automatische resultaten in de sjablonen

3 ACHTERLIGGEND CONCEPT De korte standaardvragenlijsten die ter beschikking werden gesteld, zijn bedoeld als basisvragenlijsten voor elk soort bevraging die relevante informatie kan opleveren voor gemeentelijke sportdiensten, sportfederaties en andere sportorganisaties. In totaal worden momenteel zeven verschillende standaardvragenlijsten aangeboden: Bent u tevreden over de sporthal? Bent u tevreden over het openluchtcentrum? Bent u tevreden over het zwembad? Bent u tevreden over een activiteit / lessenreeks Bent u tevreden over een evenement? Bent u tevreden over onze informatieverstrekking? Bent u tevreden over onze ondersteuning? Het is de bedoeling dat deze vragenlijsten dienen als een werkdocument waar elke gebruiker zijn eigen nuances kan in aanbrengen. Het staat u dus volledig vrij om vragen toe te voegen, aan te passen of te verwijderen. Om de consistentie van de vragenlijst te behouden en tevens om de verwerking eenvoudig te houden, raden wij u wel aan om dezelfde vraagtypes te hanteren als er reeds in de vragenlijsten werden gebruikt, maar daar wordt verder in deze handleiding op teruggekomen. Indien u van plan grondige wijzigingen aan te brengen, een uitgebreidere bevraging wenst te organiseren of meer wenst te weten over hoe een goede vragenlijst tot stand komt, raden wij u aan de volledige handleiding voor het opstellen van vragenlijsten te raadplegen voor praktische informatie en tips. PRAKTISCH AAN DE SLAG In deze handleiding wordt elk aspect van het onderzoek door middel van een vragenlijst overlopen. Er werden enkele nuttige theoretische principes verweven met concrete praktische tips die kunnen zorgen voor betere resultaten in het veld. De bedoeling is dat uw onderzoek voldoende wetenschappelijke achtergrond heeft om te kunnen spreken van een zinvolle bevraging zonder dat de haalbaarheid in het gedrang komt en u ontmoedigd wordt door te uitgebreide statistische procedures. 1. DE POPULATIE EN STEEKPROEF Als u gegevens wilt verzamelen via een vragenlijst, moet u goed bedenken voor wie de vragenlijst bedoeld is. U moet precies definiëren wat uw doelgroep is: welke personen behoren wel, en welke personen behoren niet tot de doelgroep. Vooraleer de standaardvragenlijsten kunnen worden gebruikt, is het belangrijk eerst nauwkeurig te bepalen welke groep personen, instellingen en verenigingen van belang zijn voor het onderzoek. Deze personen zijn de elementen en vormen samen de populatie van het onderzoek. Soms is de populatie nauwkeurig vast te stellen bv. via de ledenadministratie van een sportclub. Soms is de populatie gewoon niet duidelijk afgebakend bv. alle gebruikers van openbare sportterreintjes. 3

4 Als de populatie waarop de enquête zich gaat richten, gekend is, dan moet een belangrijke beslissing worden genomen. Zal de hele populatie worden bevraagd of wordt een steekproef getrokken? In sommige gevallen is het zeer eenvoudig en noodzakelijk om de volledige populatie te bevragen. Dit is vooral het geval wanneer de populatie niet omvangrijk is. vb.: alle leden van één sportclub Of wanneer er inspraak vereist is van iedereen uit de populatie. Vb.: alle bestuursleden van een sportclub Toch kan algemeen gesteld worden dat een populatieonderzoek meestal te omvangrijk en te duur is. Daarom wordt op een systematische manier een deel van de populatie bevraagd, de steekproef. 2. BEREKENEN VAN STEEKPROEFGROOTTE Het exact bepalen van de steekproefgrootte is een vak apart, omdat er gebruik gemaakt wordt van ingewikkelde formules. Tegenwoordig kan men online calculators vinden voor het bepalen van de steekproefgrootte. Een goed vb. is te vinden op De grootte van de geschikte steekproef wordt veelal bepaald door de grootte van de populatie, de gewenste betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid en de foutenmarge waarmee uitspraken kunnen worden gedaan die een zo goed mogelijk beeld geven van de werkelijkheid. Onderstaande tabel geeft weer welke respons nodig is om generaliseerbare uitspraken te kunnen doen voor de gehele populatie. Vb.: Voor een populatie van 800 element zijn minstens 260 ingevulde enquêteformulieren nodig. Populatie Benodigde netto respons Populatie Benodigde netto respons Tabel 1: Voor 95% betrouwbaarheid en 95% nauwkeurigheid 3. METHODEN VAN STEEKPROEFTREKKING Nadat werd berekend of afgelezen in bovenstaande tabel hoeveel volledig beantwoordde formulieren er nodig zijn, is het belangrijk om de juiste personen te kiezen uit de populatie. Het kiezen van de elementen in de steekproef, wordt de steekproeftrekking genoemd. Het selecteren van de juiste proefpersonen kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van de populatie, de beschikbaarheid van gegevens en het beschikbare budget voor het voeren van het onderzoek. Hierna volgt een theoretische tussenkomst over de verschillende soorten steekproeftrekking meestal voorzien van een duidelijk voorbeeld. 4

5 Zo kan een steekproef op een aselecte (op toeval gebaseerd) of op niet-aselecte wijze worden getrokken. Bij de toevals- of aselecte steekproeven heeft elk element van de populatie een zo groot mogelijke kans om in de steekproef te worden opgenomen. Dit heeft als gevolg dat je op basis van de data van een aselecte steekproef conclusies kan trekken ten aanzien van de kenmerken van een populatie, en dit in tegenstelling met een niet-aselecte steekproef. De steekproef is select (of scheef) als bepaalde groepen uit de totale populatie onder- dan wel oververtegenwoordigd zijn, met als gevolg dat je gegevens enkel gelden voor je onderzochte groep. Bij vragenlijsten wil men meestal uitspraken doen die op de hele populatie kunnen worden toegepast, daarvoor is het noodzakelijke dat de steekproef op een aselecte manier wordt getrokken. NIET-ASELECTE STEEKPROEF Als men niet precies weet wie tot de populatie behoort waarop het onderzoek zich richt, kan geen aselecte steekproef worden getrokken. Dan zal toevlucht moeten worden genomen tot een nietaselecte steekproef. Voor niet-aselecte steekproeven wordt gekozen indien de onderzoeker: geen uitspraken over de totale populatie wil doen (vb. in de ontwerpfase van enquête) geen middelen heeft om een aselecte steekproef te trekken (gebrek aan tijd, budget en/of personeel) niet goed weet wie tot de populatie behoort (vb. drugsverslaafden) Men kan een onderscheid maken tussen restrictieve en niet restrictieve steekproeven. In een gerichte keuze (restrictieve) steekproef worden alleen analyse-eenheden opgenomen die aan bepaalde vooraf afgesproken kenmerken voldoen. Deze restrictieve steekproeven worden meestal gebruikt om een grotere representativiteit en/of efficiëntie van de steekproef te verkrijgen Niet-restrictieve steekproef De gemakkelijkheidsteekproef is een voorbeeld van een niet-restrictieve steekproef. De gemakkelijkheidsteekproef De gemakkelijkheidsteekproef (convenience sample) wordt getrokken op basis van gemakkelijkheidsoverwegingen, namelijk: de analyse-eenheden die voor het grijpen liggen en dus direct beschikbaar zijn worden in de steekproef opgenomen. De nadelen van deze steekproef zijn: Niet iedereen heeft een gelijke kans om gekozen te worden. We weten niet hoe groot de kans is om een bepaald individu te treffen. De systematische selectiefout bij deze steekproefmethode kan zeer groot zijn en er is geen enkele controle over de omvang of de richting van deze fout. Dit betekent dat we met de gegevens van deze groep geen enkele uitspraak kunnen doen over de totale populatie. Daarom is een dergelijke steekproef enkel maar geschikt tijdens een exploratieve onderzoeksfase, om een ruw idee te krijgen over de verschillende facetten van een probleem. Deze steekproefmethode wordt vooral gekozen wanneer er weinig geld en weinig tijd is om het onderzoek uit te voeren. Er dient hierbij te worden vermeld dat de vertekening des te kleiner zal zijn naarmate de te onderzoeken populatie beperkter en homogener is. Voorbeelden van gemakkelijkheidsteekproeven zijn: de groep deelnemers uit een lessenreeks die tijdens een bepaalde les aanwezig zijn. de eerste honderd mensen die bereid waren geïnterviewd te worden over hun bezoek aan het sportevenement. 5

6 3.2. Restrictieve steekproeven We onderscheiden volgende soorten restrictieve steekproeven: de beoordelings- of experten steekproef, de sneeuwbalsteekproef, de quota steekproef, en de routemethode. De beoordelingssteekproef De beoordelingssteekproef (judgement sample) wijkt enkel van de gemakkelijkheidssteekproef af door de beperkende voorwaarden die de keuze beperken bij de steekproeftrekking. De onderzoeker zal dus ook hier die personen selecteren die onmiddellijk beschikbaar zijn op voorwaarde dat ze aan bepaalde kenmerken voldoen. Voor diepte-interviews, focusgroepen en industrieel marktonderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van deze experts. Een voorbeeld van een dergelijke steekproef is het uittesten van een nieuw sporthype op de eigen werknemers van de sportdienst. Men gaat er immers vanuit dat deze werknemers positief ingesteld zijn t.o.v. een nieuw product van de eigen dienst. Als deze groep 'experts' hun eigen product terugfluit, dan kan je verwachten dat dit ook bij de grote consumerende massa een flop zal worden. De sneeuwbalsteekproef De snowball-sampling wordt gebruikt wanneer de populatie moeilijk te vinden, te bereiken of aanspreekbaar is. Voorbeelden van dergelijke groepen zijn: directeuren van grote bedrijven, zeldzame gebruikers van de Finse Piste, drugsverslaafden, diabetespatiënten etc. Bij de sneeuwbalsteekproef ga je als volgt te werk: je bevraagt een lid van de doelgroep en vraagt via hem/haar contacten te leggen met andere leden van de doelgroep. Op deze manier wordt de steekproef steeds groter en krijg je een soort van sneeuwbaleffect. De quotasteekproef Bij een quota steekproef wordt er geprobeerd de populatie zo representatief mogelijk samen te stellen. Daartoe wordt de populatie in een aantal subgroepen (quota) verdeeld en tracht de onderzoeker uit elk van de subgroepen enkele leden te selecteren. Deze leden komen echter niet toevallig in de steekproef terecht. Voorbeeld: een onderzoeker wil de behoefte aan een nieuw subtropisch zwemparadijs in de omgeving van Gent leren kennen. Bij bestudering van stad Gent en haar bevolking kan de onderzoeker de bevolking indelen in vijf belangrijke leeftijdsgroepen en 7 belangrijke woonkernen. Dit betekent dat de populatie uit 35 subgroepen bestaat. Quota-steekproeven kunnen net zoals gestratificeerde aselecte steekproeven, propotioneel als nietpropotioneel worden samengesteld. Indien de onderzoeker zijn steekproef proportioneel representatief wil maken voor elk van deze 35 subgroepen, dan zal hij bij de samenstelling van de steekproef rekening moeten houden met de procentuele verhouding van deze subgroepen in de te onderzoeken populatie. Random walk Bij de random walk of routeprocedure probeert men de voordelen van een area sampling te combineren met een niet-aselecte steekproef. Deze methode wordt vaak gebruikt wanneer men de populatie goed kan definiëren maar de steekproef slechts bij benadering kan worden samengesteld. Een voorbeeld van deze routemethode: een onderzoek naar de mensen die regelmatig gebruik maken van het multisportveld in de gemeente. Deze doelgroep is duidelijk te bepalen maar moeilijk te lokaliseren. In de routemethode zal men 300 adressen selecteren in de gemeente. Deze 300 adressen dienen dan als startadressen. Vindt de onderzoeker op dit startadres geen gebruiker van het sportveldje dan zal hij het volgende huis bezoeken en zo 6

7 gaat hij verder tot hij een gebruiker kan lokaliseren. De onderzoeker krijgt richtlijnen voor het nemen van de route (1 startadres, 2 straat naar rechts tweede huis, 3 straat naar links vijfde huis enzovoort). Door het geven van richtlijnen vermijdt men interviewvertekeningen: anders zou de onderzoeker misschien het mooiste huis uit de straat kiezen, of steeds een huis met jonge mensen enzovoort. Een ander voordeel van de random walk methode is dat het gebied waar men onderzoek verricht beperkt wordt. In marktonderzoek is de random walk procedure zeer populair omdat het: veel goedkoper uitvalt dan het selecteren van een aselecte steekproef: het aantal verplaatsingen is nog beperkter een zekere vorm van representativiteit wordt gewaarborgd: geografisch, socio-economische kenmerken probleem van non-response wordt omzeild ASELECTE STEEKPROEF Er zijn verschillende soorten aselecte steekproeven te onderscheiden: enkelvoudige aselecte steekproef, systematische steekproef, getrapte steekproef, gestratificeerde steekproef, disproportioneel gestratificeerde steekproef en de geclusterde steekproef. Deze methoden worden nu omschreven en met behulp van eenvoudige voorbeelden wordt getracht de steekproeven begrijpelijk te maken. Enkelvoudige aselecte steekproef In een enkelvoudige aselecte steekproef heeft elk element uit de onderzoekspopulatie een even grote kans om in de steekproef terecht te komen. Alle namen worden als het ware in een doos gestoken en daaruit wordt de steekproef volledig willekeurig getrokken. Systematische steekproef Bij deze methode wordt de gehele populatie op een systematische wijze doorlopen. Het volgende voorbeeld geeft eenvoudig weer hoe een systematische steekproef op praktische wijze kan worden toegepast. Voorbeeld: u hebt een bestand van 7500 adressen en daaruit dient een steekproef van 150 adressen getrokken te worden. Een eenvoudige berekening (7500/150) leert ons dat er op elke 50 adressen één adres getrokken dient te worden. Vervolgens wordt nu eenmalig aselect een toevalscijfer getrokken onder de 50. Stel dat dit toevalscijfer 3 is, dan worden vervolgens het 53e, 103e, 153e enzovoort adres in de steekproef opgenomen. Het is belangrijk bij deze methode van steekproeftrekken dat de gehele populatie wordt gesorteerd op een bepaald kenmerk, waarbij voorkomen moet worden dat er een niet- toevallige factor bij insluipt. Getrapte steekproef Een getrapte steekproef bestaat uit meerdere steekproeftrekkingen. De steekproeftrekkingen worden in verschillende stadia afzonderlijk en na elkaar verricht. Het staat niet vast hoeveel stadia er doorlopen moeten worden. Er kan zowel een tweetrapssteekproef genomen worden als een drietrapssteekproef. Voorbeeld: bij een getrapte steekproef is er bijvoorbeeld een lijst waaruit in eerste instantie scholen worden getrokken, waarna vervolgens binnen die scholen leraren aselect worden geselecteerd. Bij een meertrapssteekproef kan er bijvoorbeeld voor worden gekozen om de lijst eerst te verdelen in verschillende soorten scholen, en vervolgens per groep een aantal scholen te selecteren. 7

8 Gestratificeerde steekproef Een populatie kan worden ingedeeld in groepen, bijvoorbeeld: kleine scholen en grote scholen, of leerlingen in verschillende leerjaren, of regio's in het land. Deze deelpopulaties worden 'strata' genoemd. Bij een gestratificeerde steekproef wordt per stratum een enkelvoudig aselecte steekproef getrokken. De verdeling naar omvang van de deelsteekproeven dient evenredig te zijn aan de verdeling naar omvang van de strata. Disproportioneel gestratificeerde steekproef Een disproportioneel gestratificeerde steekproef is een gestratificeerde steekproef waarbij de verhoudingen van de strata in de steekproef ongelijk zijn aan de verhoudingen van de strata in het steekproefkader vb.: er wordt uit elk stratum 75 personen bevraagd. Om tot representatieve uitkomsten voor de gehele doelgroep te komen, moet in dit geval een weging van de resultaten plaatsvinden. Deze wegingsfactor kan worden gehaald uit andere of voorgaande onderzoeken die zich richtten op dezelfde populatie. 4. HOE DE DOELGROEP BEREIKEN Eens de steekproef is samengesteld, is de volgende vraag die u zich moet stellen: welke benaderingsmethode zal worden gebruikt om de doelgroep te bereiken? U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een benadering via internet, via de post, via de telefoon of via direct contact. De benaderingsmethode hangt af van uw doelgroep. Wanneer de leeftijd van uw doelgroep 70+ is dan is een webenquête misschien niet de verstandigste benaderingsmethode. Naast het voor ogen houden van de doelgroep spelen nog enkele overwegingen mee in de keuze of de vragenlijsten mondeling (telefonisch of persoonlijk), schriftelijk of via het internet worden afgenomen. Elke methode heeft immers zijn voor- en nadelen. In de onderstaande tabel worden de belangrijkste argumenten kort opgesomd. Mondeling Schriftelijk Online Voordelen Relatief weinig non-respons Weinig misinterpretatie Goede controle op het invullen Geschikt voor open vragen Anonimiteit Minder kans op sociaal wenselijke antwoorden Meer respondenten mogelijk Relatief weinig arbeidsintensief Goedkoop Grotere steekproef mogelijk Directe gegevensinvoer mogelijk in database Nadelen Duur en tijdsrovend Minder respondenten Niet anoniem Meer kans op sociaal wenselijke antwoorden Stelt hoge eisen aan vragenlijst Grotere kans op non-respons Geen controle op het invullen Minder geschikt voor open vragen (per post = duur) Motiveren is moeilijk Hoge kans op onvolledig ingevulde vragenlijsten / non-respons Onder/oververtegenwoordiging van bepaalde subgroepen Probleem van de steekproeftrekking Indien u opteert om de gegevens online te verzamelen, kunt u gebruik maken van verschillende softwarepakketten. Sommige zijn gratis beschikbaar, zoals Google Docs of enquetemaken.be. Anderen, zoals Check Market, Monkey Survey of Qualtrics, zijn betalend. De handleiding voor Google Docs is beschikbaar in een afzonderlijk document. Aangezien hier nog vele voorbeelden ontbreken, elk van deze pakketten een ander accent leggen, de mogelijkheden variëren en hun handleiding sterk van elkaar afwijkt, wordt in deze handleiding geen gedetailleerde beschrijving gegeven over de online mogelijkheden. 8

9 5. PERSONALISEREN VAN DE VRAGENLIJST Tot nu toe werd het doel van het onderzoek, de populatie, de steekproef en de bevragingsmethode vastgelegd. De volgende stap is het volledig klaarmaken van de vragenlijst. Naast de inhoud, zijn er nog tal van nevenelementen die moeten worden in acht genomen om tot een goede vragenlijst te komen. INHOUDELIJK Elk van de aangeboden basisvragenlijsten zijn opgebouwd uit een minimum aan demografische vragen (geslacht, geboortejaar en in sommige gevallen een extra vraag om groepen te kunnen onderscheiden) en een reeks standaard opinievragen die worden gescoord op basis van een 5 punts Likert schaal. Hiervoor werd geopteerd omdat enerzijds de vragenlijsten gemakkelijk in te vullen zijn en anderzijds de verwerking en interpretatie eenvoudig blijft. Uiteraard brengt deze keuze enkele negatieve aspecten mee. Vooral het feit dat er weinig ruimte voor nuance is, is het grootste minpunt. Likert schaal 5 punten van Helemaal eens tot Helemaal oneens Nominale schaal ja/nee Op die sjablonen zijn ook verschillende invulvensters voorzien waar eigen tekst en afbeeldingen kunnen worden ingevoegd. In principe zijn de aangereikte vragenlijsten dus kant-en-klaar, maar ze zijn ook volledig aanpasbaar aan uw situatie, verwachtingen en noden. Uit de verschillende aangeboden basisvragenlijsten kan de meest geschikte worden gekozen en daarna kunt u deze aanpassen. Er kunnen vragen worden toegevoegd, verwijderd en aangepast. Enkele tips voor het aanpassen van de vragenlijsten: Als u wenst vragen toe te voegen, hou steeds voor ogen houden wat u hoopt te weten te komen met de vraag en welke meerwaarde die vraag betekent voor het onderzoek. Als een vraag geen relevante informatie oplevert, kan ze beter worden weggelaten. Wij raden u aan dezelfde aard van bevraging (nominaal schaal of 5 punts Likert schaal) aan te houden omdat ook het aangeleverde sjabloon in Excel automatisch de resultaten hiervan kan berekenen, maar later meer hierover. Indien u toch andere soorten vragen wil gebruiken, verwijzen wij u verder naar de uitgebreide handleiding opstellen van vragenlijsten (te verkrijgen als een afzonderlijk document. In te veel onderzoeken wordt een hele waslijst aan demografische factoren bevraagd. Terwijl het criterium voor het opnemen van dit soort vragen is of ze nodig zijn om de gegeven antwoorden juist te kunnen interpreteren. Wees dus terughoudend, omdat het gevaar bestaat dat de antwoorden herleidbaar zijn tot de invuller, waardoor de privacy in het gedrang komt en dus ook de bereidheid tot invullen verminderd. Als mensen de vragen te persoonlijk vinden, zijn ze niet geneigd een antwoord te geven. GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID Voordelen Makkelijk te begrijpen Kort en Duidelijk Nadelen Weinig nuance Geen nulpunt Geen nuancering Naast de inhoud, is ook de vorm van de vragenlijst van groot belang. Deelnemers zijn vlugger geneigd om de vragen te beantwoorden als de vragenlijst er aantrekkelijk uitziet. Hieronder volgen enkele tips op de enquête vormelijk zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zorg voor een overzichtelijke bladschikking De vragenlijst ziet er best verzorgd uit. Zorg voor een korte en krachtige vragenlijst: een ellenlange lijst schrikt af. Zet de vragen in een logische volgorde 9

10 Probeer een heldere lay-out te bekomen door eventueel leuke figuurtjes of kleuren gebruiken. Uit onderzoek is ook gebleken dat gebruik van geel of roze papier de hoogste respons oplevert. Zet de vragen in een goed leesbare lettertype Geef voldoende ruimte voor de toelichting van de invuller Zorg steeds voor een bedanking aan het eind van de enquête EEN NAAM GEVEN AAN UW ENQUÊTE Om te zorgen dat de respondenten uw enquête invullen, moet de respondent zich al door de titel aangesproken voelen. Sommige mensen weigeren een vanwege het onderwerp of de zender. U zou dan een titel kunnen overwegen die de aandacht trekt. Die titel mag alleen nooit misleidende informatie bevatten. Bovendien is het van belang dat de titel wel het doel aangeeft van de enquête. Hieronder volgt een aantal voorbeelden die zouden kunnen werken: Uw mening over onze winteractiviteiten Evaluatie over de lessenreeks Zumba Geef uw mening en win een reis naar Parijs Maak kans op een computer door u mening te geven EEN GOEDE SITUERING Wanneer een respondent de (web)enquête heeft geopend, is het wellicht nodig een stimulans in te bouwen om de enquête geheel in te vullen. Een goede inleiding kan hierbij al een stap in de goede richting zijn. Een goede inleiding over de vragenlijst is kort en bevat: Naam van de onderzoeksinstelling (plus eventuele opdrachtgever) Het doel van het onderzoek Het belang van het onderzoek Wat gedaan wordt met de resultaten Informatie over vertrouwelijkheid/ anonimiteit Een contactpersoon voor vragen over de enquête Uiterste datum voor het beantwoorden van de enquête Bedankt bij voorbaat voor de medewerking 6. TEST DE ENQUÊTE Het is beter om een probleem in de enquête op te lossen voordat de echte respondenten de enquête in handen krijgen. U kunt de enquête daarom beter eerst als test aan een klein aantal mensen sturen, ideaal een 10 à 20-tal personen, voordat u de enquête aan uw doelgroep stuurt. U kunt de enquête aan de hand van de testresultaten evalueren en ook kunt u vragen of er problemen waren bij het beantwoorden van de enquête. Bij de controle van het proefonderzoek naar inhoud en vorm, kunt u zich volgende vragen stellen: werden alle vragen beantwoord of zijn er veel blanco antwoorden? werden alle vragen beantwoord volgens de instructies? werden alle vragen correct geïnterpreteerd? werd de juiste persoon ondervraagd?... 10

11 7. HET VERSTUREN VAN DE UITNODIGINGEN Wanneer u de enquête heeft laten testen en indien nodig verbeterd heeft, kunt u de enquête laten invullen. De benaderingsmethodes zijn reeds besproken en daar kunt u nu gebruik van maken. De respondent kan een enquête het best op donderdag of vrijdag ontvangen zodat er in het weekend de tijd voor genomen kan worden om de enquête in te vullen. U kunt beter niet in vakanties of vlak voor feestdagen met een enquête aankomen want dan is de kans groter dat u weinig respons krijgt. Het is ook van belang dat u een datum aangeeft wanneer u de ingevulde enquêtes weer terug wilt zien. U zou uw respondenten op de hoogte kunnen stellen van de resultaten mochten zij daar prijs op stellen. VERZENDING PER POST Om een grote respons te bekomen is ook hier het kleinste detail van belang: De omslagenvelop en de inhoud moeten er verzorgd uitzien. Gebruik bij voorkeur een omslagenvelop van de opdrachtgever. Laat bij voorkeur ook de introductiebrief op briefpapier van de opdrachtgever drukken. Dit alles zorgt ervoor dat de aangeschreven persoon meer vertrouwen krijgt in het doel van het onderzoek. De enquête moet ook voor de respondent kosteloos kunnen worden teruggestuurd. Plaats een antwoordnummer op de enveloppe om terug te sturen, dat verhoogd het gevoel dat het een anoniem onderzoek betreft. VERZENDING VIA Tegenwoordig worden steeds meer uitnodigingen voor webenquêtes verspreid via . Deze methode is goedkoop en er kunnen op korte tijd heel wat personen worden aangeschreven. Aangezien mensen ook overspoeld worden door allerhande nieuwsbrieven en andere reclame mailings, is het belangrijk dat uw uitnodiging er uit springt en dat de uitnodiging om een correcte manier in de inbox van uw respondenten terecht komt. Zorg voor een krachtige titel bij het onderwerp Schrijf een korte inleiding over het onderzoek Plaats een duidelijke link naar de webenquête of steek de vragenlijst zeker in bijlage. Als u dit vergeet, komt dit helemaal niet professioneel over. Verstuur de s met een professioneel adres en niet met gratis aanbieders zoals hotmail en gmail. Respondenten zouden wel eens argwaan kunnen krijgen over de oprechtheid van de enquêtering. Indien u meerdere personen per mailing aanschrijft, zorg er dan steeds voor dat u werkt met undisclosed recipients zodat niet alle respondenten de adressen van de anderen te zien krijgen. 8. BEOORDELING VAN DE RESPONS Alle proefpersonen die worden opgenomen in de steekproef, zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Uiteraard is het onmogelijk om 100% van de formulieren terug te krijgen. Het is ook onmogelijk om op voorhand voorspellingen te doen over het percentage respons dat zou moeten worden behaald. In de praktijk wordt vaak gesproken over een responspercentage, maar zoals hierboven besproken, bepaalt enkel de netto-respons de betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid van het onderzoek. 11

12 In de jaren 60 was de respons op een vragenlijst per post nog gemiddeld 60% Tegenwoordig is dat percentage gezakt tot 21%. Algemeen wordt ook aangenomen dat de respons per /online gemiddeld 11% lager ligt dan mocht dezelfde bevraging via de post zijn gedaan. CustomInsight, een Amerikaans bedrijf dat vooral marktonderzoek doet stelde: "Response rates vary widely for different types of surveys. Customer satisfaction surveys and market research surveys often have response rates in the 10% - 30% range. Employee surveys typically have a response rate of 25% - 60%. Regardless of the type of survey you are conducting, you can have a major effect on the number of respondents who complete your survey." Zoals uit bovenstaand citaat blijkt, moet met deze responspercentages zeer omzichtig worden omgesprongen. De responsratio (aantal antwoorden/aantal verstuurde vragenlijsten) blijkt immers afhankelijk te zijn van heel wat meer factoren, onder andere: manier van bevraging (telefoon, fax, ) de hoedanigheid van de afnemer (publiek, commercieel, academisch) doelpopulatie (studenten, werknemers, algemene populatie) het krijgen van een incentive (geschenk als bedanking voor deelname) Als het gaat om een loutere indruk te krijgen van wat er leeft onder de deelnemers, kan een lagere respons vaak al voldoende informatie opleveren. Dit geeft dan geen wetenschappelijk onderbouwd en statistisch correct beeld, maar kan wel een aanwijzing geven of tendensen aanduiden over het bevraagde. Belangrijk is om ook naar de absolute aantallen van de respons te kijken. 9. RESPONS VERHOGEN Aangezien de netto-repons doorslaggevend is om een goed onderbouwd onderzoek te bekomen, moet er ook alles aan gedaan worden op de respons zo hoog mogelijk te krijgen. Dit kan gebeuren ook enkele zeer kleine ingrepen. Hieronder enkele praktische tips: De enquête met enthousiasme uitreiken en bij de klant het belang aangeven van het invullen van de enquête. Of indien de vragenlijst via papier of mailing wordt verspreid, een enthousiaste introductiebrief of -nota voorzien Aandacht trekken voor het invullen van de enquête d.m.v. bijvoorbeeld posters, folders, informatie op de website. Laten zien aan de kandidaat-respondenten dat iets met de resultaten zal worden gedaan d.m.v. posters, folders, informatie op de website. De vragenlijst ter plaatse laten invullen. Nadeel hiervan is dat sociaal wenselijke antwoorden kunnen worden verkregen. Voor een eenvoudige manier zorgen om de vragenlijsten terug te bezorgen. Een herinneringsbrief versturen naar respondenten die niet hebben gereageerd. Dat kan het best ongeveer een week na de uiterste inzenddatum. Een goede herinneringsbrief bevat: het doel van de enquête het belang van de mening van de respondent een nieuwe uiterste inzenddatum een nieuw exemplaar van de vragenlijst 12

13 10. NON-RESPONS Ondanks het zorgvuldig en nauwkeurig trekken van de steekproef en het in acht nemen van alle tips om de respons zo hoog mogelijk te krijgen, zal echter nooit iedereen deelnemen aan de enquête. Sommige respondenten zullen de vragenlijst maar gedeeltelijk hebben ingevuld en anderen laten helemaal niets van zich horen. Deze laatste groep wordt de non-respons genoemd. Om de non-respons zo beperkt mogelijk te houden, is het belangrijk de respondent te motiveren om de vragenlijst in te vullen en terug te bezorgen. Als de vragenlijst niet werd beantwoord door een grote groep mensen is het belangrijk om na te gaan welke motieven deze mensen hadden om niet mee te werken. 11.DATA ORDENEN Eens de vragenlijsten zijn ingevuld en terug zijn verzameld, volgt de grote opdracht van de verwerking van de gegevens tot resultaten. Allereerst moeten de gegevens op een overzichtelijke manier worden verzameld, daarna volgen de beschrijvende resultaten en de centrummaten. In de volgende paragrafen wordt elk stuk van de data-invoer tot de eindresultaten besproken. INVOER IN DE DATAMATRIX Om alle verzamelde antwoorden op een overzichtelijke manier te ordenen, wordt een datamatrix opgemaakt. De datamatrix is een roosterweergave van alle variabelen enerzijds en alle respondenten anderzijds. Deze matrix kan worden gevormd in een statistisch programma, maar ook Excel heeft voldoende mogelijkheden om een correcte matrix op te bouwen. In dit rooster worden de antwoorden vooral cijfermatig weergegeven, omdat het invoeren van cijfers sneller gaat dan het typen van woorden, maar ook omdat cijfers wiskundige en statistische berekeningen toelaten achteraf. Zo wordt bijvoorbeeld het geslacht ingegeven door 0 voor vrouwelijk en 1 voor mannelijk. Om ervoor te zorgen dat achteraf iedereen weet waarvoor een bepaald cijfer staat, wordt een codeboek opgemaakt. Het codeboek is dus een atlas waarin alle vragen uit de enquête (variabelen) worden opgesomd met hun afkortingen, bereik en niveau. Opgelet: Dit codeboek is voor elke basisvragenlijst al opgemaakt en meegeleverd. Indien u zelf wijzigingen heeft aangebracht aan de standaardvragenlijsten, zal u ook manueel het codeboek moeten aanpassen. Enkele tips om tot een overzichtelijke datamatrix te komen: Hoewel Excel een hoge gebruiksvriendelijkheid heeft, zal het invoeren van de gegevens toch heel wat tijd in beslag zal nemen. Hou hier dus rekening mee, en voorzie voldoende tijd. Eveneens is het belangrijk dat dit erg nauwgezet gebeurt, een verlies van concentratie kan al snel leiden tot verkeerde invoer, en dus ook verkeerde resultaten. Zorg ervoor dat elke rij wordt voorbehouden voor één respondent en dat de vragen worden weergegeven in de kolommen. Zorg voor een eenvoudige opbouw en volg hierbij de structuur van de vragenlijst. Bij lange vragenlijsten kan per onderdeel een ander werkblad worden gebruikt. Zorg voor verschillende achtergrondkleuren per vraag. Dit vergemakkelijkt het intikken van de datamatrix aanzienlijk Vergeet niet tijdens het invoeren op zeer geregelde tijdstippen de gegevens op te slaan. 13

14 AANBRENGEN VAN EEN IDENTIFICATIENUMMER Voorzie elke beantwoorde vragenlijst van een identificatienummer. Elk nummer is een overeenkomstige case uit de datafile. Dit cijfer brengt men bovenaan op de eerste bladzijde van de vragenlijst aan in de rechterhoek. Voor de eerste vragenlijst is het nummer dan bijvoorbeeld 001. Het identificeren van de vragenlijsten is belangrijk voor het ontdekken van fouten gemaakt tijdens het intypen van de data. Vb.:men typt de gegevens van 300 enquêtes in. Bij het opvragen van de frequentietabel krijgt men voor geslacht een onmogelijke waarde (bv. 7). Er is dus duidelijk een typefout gemaakt. Wat nu? Indien er een identificatienummer is aangebracht, kan deze vragenlijst/case opnieuw worden opgezocht en verbeterd. Zonder identificatienummer is deze case niet meer correct. 12.DATA ANALYSEREN EN VISUALISEREN. Ondanks het feit dat alle gegevens zijn ingegeven in de datamatrix zijn de onderzoeksvragen van in het begin van onze bevraging nog niet beantwoord. Deze gegevens dienen dus nog verder worden geanalyseerd om tot eenduidige antwoorden te komen. Er zijn verschillende eenvoudige en meer complexze bewerkingen mogelijk in Excel om de gegevens de analyseren. We denken hierbij aan het weergeven van de aantallen, het groeperen per demografische factoren, de gemiddelden, richtpercentages enz. Deze analyses zullen automatisch worden berekend indien u gebruik maakt van het meegeleverde sjabloon van de basisvragenlijsten. Indien een diepgaandere analyse is gewenst raden wij u aan zich tot statistische handboeken te richten. TIP: Vooraleer u aan de slag gaat met het originele databestand, raden wij u aan een kopie op te slaan waarin u verschillende bewerkingen probeert. Mocht er iets fout lopen tijdens het uitvoeren van de bewerkingen, beschikt u dan nog steeds over de originele datamatrix en is niet het hele onderzoek verloren. SORTEREN EN SELECTEREN Een eerste handeling die men met de verzamelde gegevens kan doen is het sorteren volgens bepaalde eigenschappen die u het meest interesseert. In Excel kunt u gemakkelijke gegevens sorteren door het plaatsen van een filter op alle gegevens. (Office 2007: Volledige matrix selecteren - Start Sorteren en filteren Filter). Vervolgens kan men gemakkelijk per variabele selecties opgeven en enkel een overzicht krijgen van de gewenste data. Vb.: alle gegevens van de vrouwen ouder dan 50 jaar. Deze restricties zijn handig om een tijdelijk overzicht te krijgen van de antwoorden van bepaalde selecte groepen, maar geven geen permanent overzicht dat kan worden opgenomen in een rapportering. TURVEN, FREQUENTIES EN FREQUENTIETABELLEN Turven is de wetenschappelijke naam voor het weergeven van de aantallen per antwoordmogelijkheid bij elke vraag. Het resultaat van het turven worden dan de frequenties genoemd. Deze frequenties komen vooral tot hun recht in frequentietabellen en staafdiagrammen. Algemeen wordt aangenomen dit de meest eenvoudige manier is om resultaten voor te stellen. 14

15 Per vraag wordt dan weergegeven hoeveel respondenten elke antwoordmogelijkheid kozen, en worden deze cijfers ook in percentages ten aanzien van het totaal weergegeven. Voorbeeld frequentietabel en staafdiagram voor alle antwoorden voor Het aanbod is ruim en divers. Het aanbod is ruim en divers Aantal % Helemaal niet akkoord 37 13,03 Niet akkoord 28 9,86 Neutraal 76 26,76 Akkoord 45 15,85 Helemaal akkoord 82 28,87 Geen antwoord 16 5,63 Totaal Het aanbod is ruim en divers ,03 9,86 Helemaal niet akkoord 76 26, , ,87 Niet akkoord Neutraal Akkoord Helemaal akkoord 16 N % 5,63 Geen antwoord KRUISTABELLEN / DRAAITABELLEN Door middel van frequentietabellen kunnen de resultaten voor slechts één afzonderlijke vraag worden voorgesteld. Vaak is het echter interessant gegevens te kruisen. Dit is mogelijk door middel van kruistabellen, in Excel wordt gesproken van draaitabellen. Het gebruik van kruistabellen / draaitabellen is voornamelijk interessant om gegevens over de meningen/opinies te koppelen aan objectieve gegevens over de persoon of levenssituatie. De meest interessante kruisingen zijn deze met het geslacht, de leeftijd van de respondent (in categorieën), de nationaliteit of afkomst, etc. Opgelet: De mogelijkheden voor het opmaken van kruistabellen zijn afhankelijk van de grootte van de steekproef. Kruisingen zijn pas betekenisvol wanneer men een groep van voldoende omvang beschouwt. Vb.: een kruising wordt gemaakt tussen de tevredenheid met het aanbod en leeftijd van de deelnemers. Als men echter voor een bepaalde leeftijdscategorie (stel 30 tot 40-jarigen) slechts over 5 respondenten beschikt, waarvan er twee tevreden zijn, dan is het niet aangewezen te zeggen dat 40% van de dertigers tevreden is over het aanbod. Ook hier wordt aangeraden zowel de resultaten in aantallen als in percentages weer te geven. Zo is het steeds duidelijk wat de omvang van de verschillende groepen is, en kunnen bepaalde resultaten worden genuanceerd. 15

16 Voorbeeld kruistabel: Antwoorden voor Het aanbod is ruim en divers per leeftijdscategorie < N % N % N % N % N % N % N % Helemaal niet akkoord 2 6,9 4 9,5 5 7, ,2 9 22,5 7 18,9 0 0,0 Niet akkoord 3 10,3 1 2,4 3 4,6 6 10,3 8 20,0 6 16,2 1 7,7 Neutraal 7 24, , , ,2 8 20, ,7 5 38,5 Akkoord 4 13,8 9 21, ,9 5 8,6 4 10,0 9 24,3 3 23,1 Helemaal akkoord 11 37, , ,1 9 15, ,0 4 10,8 4 30,8 Geen antwoord HET GEMIDDELDE 2 6,9 1 2,4 5 7,7 7 12,1 1 2,5 0 0,0 0 0,0 Als een onderzoek wordt gedaan, heeft men op een bepaald moment erg veel getallen. Dat kan vervelend zijn, want men kan al snel niets meer zeggen over het onderzoek. Daarom bestaan centrummaten als gemiddelde, meridiaan en modus. Het gemiddelde is de centrummaat die het best gekend is. Het kan worden berekend op interval- en op rationiveau. Het gemiddelde wordt als volgt berekend: gemiddelde = (som van alle waarnemingen) / (aantal waarnemingen) Als een indeling in klassen gebeurt, dan kan alleen als een schatting wordt gemaakt van het gemiddelde. 1. Bereken van elke klasse het klassenmidden. 2. Vermenigvuldig de klassenmidden met de frequentie en tel die uitkomsten bij elkaar op. 3. Deel het totaal van de uitkomsten door het totaal van de frequenties. Vb.: Gemiddelde leeftijd is 7511 / ,45 jaar Klassen Klassenmidden Frequenties Berekening Product N < x N , x 15,5 449,5 N x N , x 34,5 1000,5 N , x 44,5 1290,5 N , x 54,5 1580,5 N x VAN WAARDESCHAAL NAAR RICHTPERCENTAGE SOM = 284 SOM = 7511 Hoe verwerkt men de vragen met een waardeschaal uit 5 gradaties naar een globaal cijfer naar één cijfer en een percentage zodat men weet waaraan te sleutelen? Want om de doelstellingen van de aanpak te bepalen, is een richtcijfer gewenst. Hiervoor moeten de scores worden vertaald naar een percentage. Wat ook de betekenis is van de verschillende antwoordmogelijkheden en/of de gradaties zoals belang, ervaring, verwachting, tevredenheid, frequentie..., meestal kan een rangschikking worden gemaakt van een slechte naar optimale score. In onderstaande tabel wordt een schematisch overzicht gegeven met mogelijke scoringsmogelijkheden. Antwoordmogelijkheden Helemaal niet akkoord Niet akkoord Neutraal Eerder Akkoord Helemaal akkoord Methode ,50 0 0,50 1 Methode 2 0 0,25 0,50 0,

17 Afhankelijk van de gekozen methode, die telkens een andere waarde toekent aan een bepaald antwoord, zal ook het richtpercentage anders geïnterpreteerd moeten worden Vb1.:Om het percentage te berekenen voor methode 1, gaat men als volgt te werk: Tel het aantal met antwoord Helemaal niet akkoord en vermenigvuldig dit met -1 Tel het aantal met antwoord Niet akkoord en vermenigvuldig dit met -0,50 Tel het aantal met antwoord Neutraal en vermenigvuldig dit met 0 (altijd 0) Tel het aantal met antwoord Akkoord en vermenigvuldig dit met 0,50 Tel het aantal met antwoord Helemaal akkoord en vermenigvuldig dit met 1 Maak de som van de vijf resultaten. Deel de bekomen som door het totale aantal antwoorden op de vraag. Het bekomen resultaat vermenigvuldigd met 100 is het gezochte percentage. Het richtpercentage kan dan als volgt worden geïnterpreteerd: Richtpercentage < -50% = helemaal niet akkoord Richtpercentage -50% en 0%= niet akkoord Richtpercentage 0% en 50% = eerder akkoord Richtpercentage >50% = helemaal akkoord Vb2.:Om het percentage te berekenen voor methode 2, gaat men als volgt te werk: Tel het aantal met antwoord Helemaal niet akkoord en vermenigvuldig dit met 0 (is altijd 0) Tel het aantal met antwoord Niet akkoord en vermenigvuldig dit met 0,25 Tel het aantal met antwoord Neutraal en vermenigvuldig dit met 0,50 Tel het aantal met antwoord Akkoord en vermenigvuldig dit met 0,75 Tel het aantal met antwoord Helemaal akkoord en vermenigvuldig dit met 1 Maak de som van de vijf resultaten. Deel de bekomen som door het totale aantal antwoorden op de vraag. Het bekomen resultaat vermenigvuldigd met 100 is het gezochte percentage. Het richtpercentage kan dan als volgt worden geïnterpreteerd: Richtpercentage < 25% = helemaal niet akkoord Richtpercentage 25% en 50%= niet akkoord Richtpercentage 50% en 75% = eerder akkoord Richtpercentage >75% = helemaal akkoord AUTOMATISCHE RESULTATEN IN DE SJABLONEN Voor alle aangeleverde standaardvragenlijsten werd ook een automatische verwerking van de datamatrix voorzien. Concreet houdt dit in dat als u gebruik heeft gemaakt van het meegeleverde sjabloon voor de datamatrix, er ook automatisch enkele interessante parameters worden berekend. Eerst en vooral worden voor elke vraag de aantallen weergegeven voor elke demografische variabele en de opinievragen. Daarnaast wordt ook de percentages en enkele gemiddelden berekend. Voor de opinievragen worden ook richtpercentages berekend. Op basis van deze berekeningen, kunt u op een eenvoudige manier frequentietabellen en staafdiagrammen opmaken om uw onderzoekrapport kracht bij te zetten. Indien u wijzigingen heeft aangebracht aan het sjabloon, zult u de resultaten voor deze vragen zelf moeten berekenen. Indien u dezelfde vraagtypes heeft gebruikt als in de basisvragenlijsten, kunnen de formules meestal worden gekopieerd. 17

Voor deze enquête bevragen jullie minstens 25 personen

Voor deze enquête bevragen jullie minstens 25 personen TIPS VOOR ENQUÊTES 1. Opstellen van de enquête 1.1 Bepalen van het doel van de enquête Voor je een enquête opstelt denk je eerst na over wat je wil weten en waarom. Vermijd een te ruime omschrijving van

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De steekproefopzet bepalen

Hoofdstuk 1. De steekproefopzet bepalen Hoofdstuk 1 De steekproefopzet bepalen Basisbegrippen bij steekproeven en steekproeftrekking Populatie: de complete groep die wordt bestudeerd, zoals aangegeven in de doelen van het onderzoeksproject Managers

Nadere informatie

Stap 1: Bepalen van het doel

Stap 1: Bepalen van het doel Ontwerp van een onderzoeksproject Stap 1: Bepalen van het doel Eerst en vooral moet je weten wat je te weten wil komen en waarom. Het antwoord op deze vragen bepaalt Wat je zal moeten meten en hoe (doelvariabelen

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

5.0 Voorkennis. Er zijn verschillende manieren om gegevens op een grafische wijze weer te geven: 1. Staafdiagram:

5.0 Voorkennis. Er zijn verschillende manieren om gegevens op een grafische wijze weer te geven: 1. Staafdiagram: 5.0 Voorkennis Er zijn verschillende manieren om gegevens op een grafische wijze weer te geven: 1. Staafdiagram: De lengte van de staven komt overeen met de hoeveelheid; De staven staan meestal los van

Nadere informatie

Handleiding enquêtes

Handleiding enquêtes Inhoudstafel 0. Enquêtes in kader van het beleidsplanningsproces van federaties 4 1. Bepaal het doel van het onderzoek, de onderzoeksvraag 5 2. Wie wil je bereiken? 6 2.1 De populatie en steekproef 6 2.2

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk : Starten met je eigen enquête - Registreren - Enquete Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes - Vragenlijst beheren - Vertakkingen invoeren

Nadere informatie

Programma. - Construct-> dimensies -> indicatoren -> items vragenlijst. - Pilot met de vragenlijst. - Plannen van het onderzoek.

Programma. - Construct-> dimensies -> indicatoren -> items vragenlijst. - Pilot met de vragenlijst. - Plannen van het onderzoek. Bijeenkomst 3 1 Programma Mini-presentaties Vragenlijst maken Kwaliteit van de vragenlijst: betrouwbaarheid en validiteit Vooruitblik: analyse van je resultaten Aan de slag: - Construct-> dimensies ->

Nadere informatie

Methoden van onderzoek. Werkcollege 5

Methoden van onderzoek. Werkcollege 5 Werkcollege 5 Werkcollege 5: Inhoud 1. Instructies bij opdrachten 2. Populatie - steekproef 3. Vragenlijst ontwikkelen 2 Instructies opdrachten 3 Werkcollege 5: Inhoud 1. Instructies bij opdrachten 2.

Nadere informatie

VSF bijscholing. Tips en tools voor bevragingen. Tips en tools voor bevragingen. 26/01/ Willebroek

VSF bijscholing. Tips en tools voor bevragingen. Tips en tools voor bevragingen. 26/01/ Willebroek VSF bijscholing 1 Tips en tools voor enquêtes Tijdsschema Theoretisch luik (1u15-1u30) Pauze (15 min) Online tools (30 min) Voorbeeldenquête bespreken (30 min) 2 Inleidend: het beleidsplanningsproces Beleidsplanningsproces

Nadere informatie

PROJECTPLAN UMICORE OLEN

PROJECTPLAN UMICORE OLEN PROJECTPLAN UMICORE OLEN Naam studenten: Cescia Vanhout, Sofie Vandoninck, Lise Verachtert, Tinne Oostvogels, Michiel Janssens, Stijn Peeten Datum: 14 december 2009 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Probleemstelling

Nadere informatie

Statistiek basisbegrippen

Statistiek basisbegrippen MARKETING / 07B HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Statistiek: wetenschap die gericht is op waarnemen, bestuderen en analyseren

Nadere informatie

Online tools voor bevragingen

Online tools voor bevragingen Online tools voor bevragingen Een vergelijking van de mogelijkheden 1 Overzicht van de mogelijkheden Gratis (basisversie) Google forms Enquetemaken.be Gratisenquetemaken.nl Thesistools Zoomerang Betalend

Nadere informatie

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Het doel van deze opdracht is nagaan of je instrument geschikt is voor je onderzoek. Het is altijd verstandig

Nadere informatie

Klantonderzoek: statistiek!

Klantonderzoek: statistiek! Klantonderzoek: statistiek! Statistiek bij klantonderzoek Om de resultaten van klantonderzoek juist te interpreteren is het belangrijk de juiste analyses uit te voeren. Vaak worden de mogelijkheden van

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas)

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Bij deze activiteit wordt een enquête gehouden bij mensen in de omgeving in verband met: het gaan stemmen bij verkiezingen, de deelname van burgers aan

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Steekproef en werving van een representatief internetpanel Fries Sociaal Planbureau 2017 Versie 1.0 Datum: Juni 2017 Auteur: Miranda Visser en Henk Fernee Voor aanvullende

Nadere informatie

4 BEPALEN VAN GEWICHTEN

4 BEPALEN VAN GEWICHTEN 4 BEPALEN VAN GEWICHTEN Van het totaal aantal huishoudens die uit het Rijksregister geselecteerd waren (zgn. bruto-steekproef), hebben er een aantal niet meegewerkt aan de enquête. Zulke non-respons veroorzaakt

Nadere informatie

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep H&S Adviesgroep kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een Medewerkeronderzoek. Organisaties zetten deze onderzoeken in om bijvoorbeeld de werkbeleving,

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN Januari 7 2014 Opgesteld door: Jan-Willem 1//2014 Handleiding voor het maken van een

Nadere informatie

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Versie: 2.0 Datum: 15-09-2013 Code: WIS 06.01 Eigenaar: KI 1. Inleiding In deze werkinstructie staan de richtlijnen

Nadere informatie

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9 Woord vooraf Het Basisboek Methoden en Technieken biedt je een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief onderzoek. Je stelt door waarneming vast wat zich in de werkelijkheid

Nadere informatie

ONLINE ENQUÊTES MET GOOGLE DOCUMENTEN

ONLINE ENQUÊTES MET GOOGLE DOCUMENTEN ONLINE ENQUÊTES MET GOOGLE DOCUMENTEN Optie Sportmanagement Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent STAP 1 INLOGGEN BIJ GOOGLE Voor alle tools

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk 1 : Starten met uw eigen enquête - Een account maken - Eerste enquête Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes -

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport WERK, ZORG EN INKOMEN Zoetermeer, 25 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-ZT) Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-ZT) Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Zorg Thuis bedoeld? De CQI Zorg Thuis is bedoeld om de kwaliteit van zorg te meten zoals die wordt waargenomen

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

de bevraging of enquête

de bevraging of enquête Kwalitatieve gegevens (meningen, ideeën, gedachten, ervaringen, zienswijzen) - o.m. klantentevredenheid, medewerkerstevredenheid, - op een eenduidige manier verzamelen over het te analyseren thema. De

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2010 : Studie

Jongeren en Gezondheid 2010 : Studie Jongeren en Gezondheid 2010 : Studie Algemeen De studie Jongeren en Gezondheid maakt deel uit van de internationale studie Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC), uitgevoerd onder toezicht van

Nadere informatie

Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel

Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel 26.0 Inleiding In dit hoofdstuk leer je een aantal technieken die je kunnen helpen bij het voorbereiden van bedrijfsmodellen in Excel (zie hoofdstuk 25 voor wat bedoeld

Nadere informatie

Praktijkinstructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139)

Praktijkinstructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139) instructie Tekstverwerking 1 (CSE12.1/CREBO:53139) pi.cse12.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Leerdoelen Uitleggen hoe belangrijk informatie is voor het bedrijf, om inzicht te krijgen in de markt. Het marketinginformatiesysteem definiëren en de onderdelen daarvan bespreken.

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons op

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Studie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Studie Jongeren en Gezondheid 2014 : Studie Algemeen De studie Jongeren en Gezondheid maakt deel uit van de internationale studie Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC), uitgevoerd onder toezicht van

Nadere informatie

tudievragen voor het vak TCO-2B

tudievragen voor het vak TCO-2B S tudievragen voor het vak TCO-2B 1 Wat is fundamenteel/theoretisch onderzoek? 2 Geef een voorbeeld uit de krant van fundamenteel/theoretisch onderzoek. 3 Wat is het doel van fundamenteel/theoretisch onderzoek?

Nadere informatie

DEEL II DOEN! - Praktische opdracht statistiek WA- 4HAVO

DEEL II DOEN! - Praktische opdracht statistiek WA- 4HAVO DEEL II DOEN! - Praktische opdracht statistiek WA- 4HAVO Leerlingmateriaal 1. Doel van de praktische opdracht Het doel van deze praktische opdracht is om de theorie uit je boek te verbinden met de data

Nadere informatie

Cursus VOSpiegel 30-10-2012

Cursus VOSpiegel 30-10-2012 Cursus VOSpiegel 30-10-2012 Korte introductie Wichert Duitman Beleidsmedewerker kwaliteitszorg Docent natuur- scheikunde en techniek Ervaring met onderzoek: Masteropleiding kwaliteitszorg Gebruik 5 jaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek Hoofdstuk 5 5.1 Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Bonnema Weert wenst inzicht te verkrijgen in haar naamsbekendheid. Bonnema Weert wil in het bijzonder antwoord krijgen op de volgende onderzoeksvragen:

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN Februari 2016 Opgesteld door: Jan-Willem Handleiding voor het maken van een online

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS Zoetermeer, 15 februari

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Eerstelijns Verloskunde

Werkinstructies voor de CQI Eerstelijns Verloskunde Werkinstructies voor de CQI 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI bedoeld? De CQI Eerstelijns verloskunde is bedoeld om de kwaliteit van eerstelijns verloskundige zorg (van verloskundigen èn van verloskundig

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek E: info@malvee.com T: +31 (0)76 7002012 Het opzetten en uitvoeren van een medewerker tevredenheid onderzoek is relatief eenvoudig zolang de te nemen stappen bekend

Nadere informatie

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005 Hoe maak ik een jeugdenquête Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wanneer een enquête 4 Hoofdstuk 2 Hoe maak ik een enquête 5 Hoofdstuk 3 Plan van aanpak

Nadere informatie

2.1.4 Oefenen. d. Je ziet hier twee weegschalen. Wat is het verschil tussen beide als het gaat om het aflezen van een gewicht?

2.1.4 Oefenen. d. Je ziet hier twee weegschalen. Wat is het verschil tussen beide als het gaat om het aflezen van een gewicht? 2.1.4 Oefenen Opgave 9 Bekijk de genoemde dataset GEGEVENS154LEERLINGEN. a. Hoe lang is het grootste meisje? En de grootste jongen? b. Welke lengtes komen het meeste voor? c. Is het berekenen van gemiddelden

Nadere informatie

Een bevraging naar de wensen en verwachtingen van uw inwoners over het lokale gezondheidsbeleid in uw gemeente.

Een bevraging naar de wensen en verwachtingen van uw inwoners over het lokale gezondheidsbeleid in uw gemeente. Een bevraging naar de wensen en verwachtingen van uw inwoners over het lokale gezondheidsbeleid in uw gemeente. Inleiding Omdat u als lokaal bestuur het dichtst bij de burger staat, bent u zeer goed geplaatst

Nadere informatie

Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG 13/09/2012

Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG 13/09/2012 Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG 13/09/2012 VREG - Technisch rapport nr. I109 (ATec1428_I109_D) Dimarso N.V., opererend onder de commerciële

Nadere informatie

Waversesteenweg Overijse HANDLEIDING. Een digitale quiz maken met Socrative!

Waversesteenweg Overijse HANDLEIDING. Een digitale quiz maken met Socrative! Waversesteenweg 41 3090 Overijse HANDLEIDING Een digitale quiz maken met Socrative! Legende Voer de handeling uit op je computer. Extra aandacht! Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Een account aanmaken en instellen...

Nadere informatie

2 Data en datasets verwerken

2 Data en datasets verwerken Domein Statistiek en kansrekening havo A 2 Data en datasets verwerken 1 Data presenteren 1.4 Oefenen In opdracht van: Commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs 1.4 Oefenen Opgave 9 Bekijk de genoemde dataset

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Opvoeden in Nederland 2010 Onderzoeksverantwoording. Sociaal en Cultureel Planbureau

Opvoeden in Nederland 2010 Onderzoeksverantwoording. Sociaal en Cultureel Planbureau Opvoeden in Nederland 2010 Onderzoeksverantwoording In opdracht van: Sociaal en Cultureel Planbureau Date : 19 april 2010 Reference : 14280.PW.ND.mr GfK Panel Services Benelux is gecertificeerd voor het

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

HET ASSESSMENT INFORMATIE

HET ASSESSMENT INFORMATIE HET ASSESSMENT INFORMATIE HET ASSESSMENT U bent uitgenodigd voor een assessment. In de praktijk blijkt dat bij veel kandidaten vragen leven met betrekking tot dit soort onderzoek. In het hiernavolgende

Nadere informatie

BUE Feedbackgevers LK

BUE Feedbackgevers LK BUE 2014 - Feedbackgevers LK Bottom-up Evaluatie: Kwaliteit van leidinggeven De leidinggevende kwaliteiten van je chef Via deze vragenlijst kan je je mening geven over de wijze waarop je chef zijn of haar

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde Foeke van der Zee Inhoudsopgave 1. Onderzoek, wat is dat eigenlijk... 1 1.1 Hoe is onderzoek te omschrijven... 1 1.2 Is de onderzoeker een probleemoplosser

Nadere informatie

Hoe uw nieuwsbrieven aanmaken & versturen?

Hoe uw nieuwsbrieven aanmaken & versturen? Hoe uw nieuwsbrieven aanmaken & versturen? Stap 1: Klik in de footer van je website op Inloggen onder de titel Admin Area Stap 2: Typ volgende gegevens in om in te loggen: Gebruikersnaam: agentennummer

Nadere informatie

Technisch rapport kiesintentiemetingen

Technisch rapport kiesintentiemetingen Technisch rapport kiesintentiemetingen Dit rapport omvat een geheel van technische specificaties die moeten toelaten om de kwaliteit van de kiesintentie peiling in te schatten en aldus de resultaten ervan

Nadere informatie

Onze Leerkrachten. Geen Informat of iomniwize

Onze Leerkrachten. Geen Informat of iomniwize Onze Leerkrachten Onze Leerkrachten Geen Informat of iomniwize Hier kan je als beheerder de gegevens van alle leerkrachten zien. De lijst toont volgende informatie: De naam van de leerkracht Het e-mail

Nadere informatie

Checklist voor peilingen Jelke Bethlehem

Checklist voor peilingen Jelke Bethlehem Checklist voor peilingen Jelke Bethlehem Versie 2.0 (6 juli 2010) Een checklist voor peilingen Inleiding Er wordt in Nederland heel veel gepeild. Dat is vooral te merken in de periode voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Technisch rapport kiesintentiemetingen

Technisch rapport kiesintentiemetingen Technisch rapport kiesintentiemetingen (In te vullen door het betrokken instituut en terug te sturen naar het secretariaat Febelmar, ter publicatie op de Febelmar website.) Dit rapport omvat een geheel

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Marktonderzoek Zoolverwarmer Dit document is opgesteld door www.saxionstudent.

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Marktonderzoek Zoolverwarmer Dit document is opgesteld door www.saxionstudent. Marktonderzoek Zoolverwarmer Dit document is opgesteld door www.saxionstudent.nl Voorwoord Voor u ligt het door ons opgestelde marktonderzoek inclusief de resultaten. Tijdens deze opdracht is gebruik gemaakt

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

DATABASEBEHEER IN EXCEL

DATABASEBEHEER IN EXCEL DATABASEBEHEER IN EXCEL 1. LIJSTEN Een lijst is een reeks van rijen met gelijksoortige gegevens waarvan de eerste rij de labels (veldnamen) bevat. Een voorbeeld: Je kunt een lijst beschouwen als een eenvoudige

Nadere informatie

WERKOMGEVING... 3 INSTELLINGEN... 3 BASISVAARDIGHEDEN... 3 INVOEREN GEGEVENS... 3 OPMAAK... 3

WERKOMGEVING... 3 INSTELLINGEN... 3 BASISVAARDIGHEDEN... 3 INVOEREN GEGEVENS... 3 OPMAAK... 3 Competentieprofiel Excel Basis De gebruiker van dit document mag: het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven, evenals afgeleide werken maken, onder de volgende voorwaarden: Naamsvermelding. De gebruiker

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens Resultaten HBSC 14 Socio-demografische gegevens Jongeren en Gezondheid 14 : Socio-demografische gegevens Steekproef De steekproef van de studie Jongeren en Gezondheid 14 bestaat uit 9.566 leerlingen van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 Snel aan de slag 3 Per Enquete 3 Een enquête + vragen toevoegen 6 Layout aanpassen 7 Een uitnodiging versturen 8 Resultaten bekijken 8 Tips en trucs 13

Nadere informatie

Hoofdstuk 21: Gegevens samenvatten

Hoofdstuk 21: Gegevens samenvatten Hoofdstuk 21: Gegevens samenvatten 21.0 Inleiding In Excel kunnen grote (en zelfs ook niet zo grote) tabellen met getallen en tekst er nogal intimiderend uitzien. Echter, Excel komt helemaal tot haar recht

Nadere informatie

Aan de slag met vakdidactisch onderzoek: methodologische aspecten

Aan de slag met vakdidactisch onderzoek: methodologische aspecten Aan de slag met vakdidactisch onderzoek: methodologische aspecten Geraldine Clarebout 09-09-2010 Contact: geraldine.clarebout@kuleuven-kortrijk.be Inhoud Kiezen van methoden: verschillende types Steekproeftrekking

Nadere informatie

Vlaams Patiënten Peiling

Vlaams Patiënten Peiling Titelpagina Vlaams Patiënten Peiling Dit is een demorapport op ziekenhuisniveau. Enkel het onderwerp 'Wijze van omgang met patiënten en samenwerking tussen zorgverleners' wordt in detail uitgewerkt. Het

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk. Onderzoek. Zin en onzin van statistiek

Methoden van het Wetenschappelijk. Onderzoek. Zin en onzin van statistiek Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek Zin en onzin van statistiek Statistiek komt ernstig over of niet Deze tandpasta helpt tegen caries in 1 op 2 gevallen. Het werd slechts geprobeerd op 4 personen.

Nadere informatie

Een bevraging naar de wensen en verwachtingen van uw inwoners over het lokale gezondheidsbeleid in uw gemeente.

Een bevraging naar de wensen en verwachtingen van uw inwoners over het lokale gezondheidsbeleid in uw gemeente. Een bevraging naar de wensen en verwachtingen van uw inwoners over het lokale gezondheidsbeleid in uw gemeente. Inleiding Omdat u als lokaal bestuur het dichtst bij de burger staat, bent u zeer goed geplaatst

Nadere informatie

Festival van het Leren. - Evaluatie - workshop. Corien van der Linden. Utrecht - 19 maart 2010

Festival van het Leren. - Evaluatie - workshop. Corien van der Linden. Utrecht - 19 maart 2010 Festival van het Leren - Evaluatie - workshop Corien van der Linden Utrecht - 19 maart 2010 Terra Nova Partners in Onderzoek www.terranovapartners.nl Agenda - introductie - onderzoekmethoden - zelf aan

Nadere informatie

Handleiding bij de Booktest Generator

Handleiding bij de Booktest Generator Handleiding bij de Booktest Generator Het programma voor het maken van toetsen bij boeken. (c) 2005/2009 Visiria Uitgeversmaatschappij Twisk Inleiding Onze dank voor het aanvragen van de Booktest Generator.

Nadere informatie

Emancipatie Opinies 2016 (EMOP) Onderzoeksverantwoording

Emancipatie Opinies 2016 (EMOP) Onderzoeksverantwoording Emancipatie Opinies 2016 (EMOP) Onderzoeksverantwoording In opdracht van: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Kenmerk: 360054 Datum: mei 2016 Vertrouwelijk Alle rechten voorbehouden GfK Panel Services

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Statistiek: Herhaling en aanvulling

Statistiek: Herhaling en aanvulling Statistiek: Herhaling en aanvulling 11 mei 2009 1 Algemeen Statistiek is de wetenschap die beschrijft hoe we gegevens kunnen verzamelen, verwerken en analyseren om een beter inzicht te krijgen in de aard,

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor het aanschaffen van. U heeft met deze aankoop een goede keuze gemaakt voor een zeer professionele E-mail marketing tool. In deze quickstart handleiding zullen

Nadere informatie

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0 Enquêtes opstellen (bij paragraaf 1.2 Marktonderzoek) Ben jij iemand die gemakkelijk een gesprek aanknoopt met een onbekende? Maak jij op een feestje waar je niemand kent snel contact? Neem jij in de trein

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Vragenlijsten, tevredenheidsonderzoeken en metingen

Vragenlijsten, tevredenheidsonderzoeken en metingen Vragenlijsten, tevredenheidsonderzoeken en metingen Inhoudsopgave Vragenlijsten... 1 Wijzigen vragenlijst... 2 Vragenlijstcreator... 2 Metingcreator... 6 Inleiding:... 6 De werking:... 6 Tevredenheidsonderzoek...

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT

Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT 10 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. TECHNISCH RAPPORT...3 1.1. Universum en steekproef...

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmermeer. Leer zelf je nieuwsbrief maken in YMLP. Opgesteld door: drs. Mariska I.R. Franse Datum: 6 en 11 juni 2013

Gemeente Haarlemmermeer. Leer zelf je nieuwsbrief maken in YMLP. Opgesteld door: drs. Mariska I.R. Franse Datum: 6 en 11 juni 2013 Gemeente Haarlemmermeer Leer zelf je nieuwsbrief maken in YMLP Opgesteld door: drs. Mariska I.R. Franse Datum: 6 en 11 juni 2013 Nwsbrf.nl Office @ Igluu Jansdam 2a 3512HB Utrecht 06 447 08 349 info@nwsbrf.nl

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

feb 2013 Instituut CMI SPSS les 2

feb 2013 Instituut CMI SPSS les 2 feb 2013 Instituut CMI SPSS les 2 Onderzoek toont aan.. Mobiele nieuwssites populairst onder 18-34 jarigen 18 tot 34 jarigen maken over de gehele dag het meest gebruik van mobiel internet. Dit blijkt uit

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Checklist Wiskunde A HAVO 4 2014-2015 HML

Checklist Wiskunde A HAVO 4 2014-2015 HML Checklist Wiskunde A HAVO 4 2014-2015 HML 1 Hoofdstuk 1 Ik weet hoe je met procenten moet rekenen: procenten en breuken, percentage berekenen, toename en afname in procenten, rekenen met groeifactoren.

Nadere informatie

Onderzoeksvraag Uitkomst

Onderzoeksvraag Uitkomst Hoe doe je onderzoek? Hoewel er veel leuke boeken zijn geschreven over het doen van onderzoek (zie voor een lijstje de pdf op deze site) leer je onderzoeken niet uit een boekje! Als je onderzoek wilt doen

Nadere informatie

Het gebruik van Excel 2007 voor statistische analyses. Een beknopte handleiding.

Het gebruik van Excel 2007 voor statistische analyses. Een beknopte handleiding. Het gebruik van Excel 2007 voor statistische analyses. Een beknopte handleiding. Bij Excel denken de meesten niet direct aan een statistisch programma. Toch biedt Excel veel mogelijkheden tot statistische

Nadere informatie