Inhoudsopgave. Leeswijzer 3 Voorwoord voorzitter raad van bestuur 4 voorzitter raad van toezicht 5 voorzitter medische staf 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Leeswijzer 3 Voorwoord voorzitter raad van bestuur 4 voorzitter raad van toezicht 5 voorzitter medische staf 6"

Transcriptie

1 Jaardocument 2010

2 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord voorzitter raad van bestuur 4 voorzitter raad van toezicht 5 voorzitter medische staf 6 1. Uitgangspunten voor verslaggeving 7 Deel I Maatschappelijk verslag 2. Profiel van de organisatie Structuur van de organisatie Kerngegevens Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Bestuur en toezicht Bedrijfsvoering Medezeggenschap en adviesorganen Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid patiëntenzorg Kwaliteitsbeleid medewerkers Onderwijs, opleiding en onderzoek Ondersteunend beleid Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid Perspectief Verslaggeving Revalidatiecentrum Tolbrug Structuur van de organisatie Kerngegevens Samenwerkingsrelaties Beleid, inspanningen en prestaties 108 Bijlagen A: Overzicht commissies B: Productieresultaten C: Checklist Corporate Governance Deel II Jaarrekening 2 jaardocument 2010 jeroen bosch ziekenhuis

3 Leeswijzer Het jaardocument 2010 wordt geïntroduceerd door een korte reflectie van achtereenvolgens raad van bestuur en raad van toezicht op de gebeurtenissen van het verslagjaar. Tevens wordt door hen kort vooruit gekeken naar wat 2011 gaat brengen. Na deze introducerende pagina s wordt vervolgens het door het Ministerie van VWS voorgeschreven format jaardocument maatschappelijke verantwoording gevolgd. Onderdeel daarvan is de meer uitgebreide verslaglegging van zowel raad van bestuur als raad van toezicht en de volledige (geconsolideerde) jaarrekening van de Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis, hierna te noemen het JBZ. De uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de verslaglegging zijn opgenomen in het eerste hoofdstuk van dit jaardocument. Hoewel het Revalidatiecentrum Tolbrug onderdeel uitmaakt van het JBZ en over de financiële resultaten verantwoording wordt afgelegd in de geconsolideerde jaarrekening, is net als vorig gekozen om ook in 2010 over het inhoudelijke gevoerde beleid en de behaalde prestaties afzonderlijk verslag te leggen (hoofdstuk 5). Hiermee wordt recht gedaan aan het geheel eigen speelveld waarin het revalidatiecentrum werkzaam is. Als bijlage is toegevoegd de vragenlijst van het corporate governance onderzoek, meting 2011, jaarverslagen 2010 van Ernst en Young. Aan de hand van deze vragenlijst is aangegeven waar bepaalde aspecten van governance in het jaardocument zijn opgenomen. De digitale bijlagen bij dit verslag zijn aangeleverd via de webenquête DigiMV. Deze vragenlijst is openbaar via met uitzondering van de tabellen personeelsinformatie en jaarenquête algemene ziekenhuizen. Wij houden ons aanbevolen voor uw opmerkingen. Deze kunnen gericht worden aan mevrouw drs. Ingrid van Delft, secretaris raad van bestuur JBZ, 3 jaardocument 2010 jeroen bosch ziekenhuis

4 Voorwoord raad van bestuur In 2010 hebben wij ons gefocust op afmaken van wat we in de jaren 2007 t/m 2009 in aanloop naar de nieuwbouw zijn begonnen werd door ons min of meer beschouwd als het jaar van de waarheid: het jaar waarin de nieuwbouw opgeleverd zou worden, de financiering ervan geborgd moest worden, de ingezette doelmatigheidsprogramma s hun vruchten moesten gaan afwerpen en we een nieuw besturingsconcept wilden implementeren. Dit alles om in 2011 op een verantwoorde wijze zorg te verlenen aan onze patiënten vanuit de nieuwe ziekenhuislocatie. In februari zijn we voortvarend gestart met de implementatie van het nieuwe besturingsconcept. De raad van bestuur is versterkt met een 3e bestuurder en de directielaag in de (ondersteuning) patiëntenzorg is opgeheven. Vervolgens zijn de clusters in de patiëntenzorg omgevormd tot resultaatverantwoordelijke eenheden onder leiding van een duaal managementteam (medisch manager en manager bedrijfsvoering) die rechtstreeks verantwoording afleggen aan raad van bestuur. Deze transitie is na een zorgvuldig selectieproces succesvol verlopen. De komende 3 jaar hebben we uitgetrokken om het dragen van integrale resultaatverantwoordelijkheid al werkende weg met elkaar te ontwikkelen. De overige clusters gaan in 2011 in deze ontwikkeling mee was geen gemakkelijk jaar. Het groot aantal lopende projecten ter voorbereiding op de nieuwe manier van werken in de (poli)kliniek vroeg veel van onze tijd en energie. Met name de vertraging in ontwikkeling van het EPD baarde grote zorgen.hierdoor moesten allerlei tussenoplossingen worden ingericht die de benodigde electronische uitwisseling van gegevens in de nieuwbouw toch mogelijk zou maken. Lang bleef duidelijkheid over de kapitaallastenregeling uit, kondigde het ministerie een forse korting aan en zagen we de kostenontwikkeling in de patiëntenzorg zorgelijk stijgen. Het uitzicht op resultaatverbetering bleef lang uit, hierdoor lag er ongewild een zwaar accent op onze financiële huishouding. Door concentratie van complexe chirurgie en klinische verloskunde namen de patiëntenstromen op de locatie Groot Ziekengasthuis fors toe. Dit werd versterkt toen in april om reden van personeelstekorten ook de SEH op de locatie Carolus in de avond en nacht gesloten werd. Dit vroeg om continu schakelen en het maken van keuzes in de zorg. Mijn collegae en ik hebben bijzonder veel waardering voor de niet aflatende inzet van alle bij ons ziekenhuis betrokken professionals en medewerkers. In de zorg voor patiënten is met grote creativiteit meegedacht in oplossingen. Behoud van kwaliteit en garanderen van veiligheid hebben daarin altijd voorop gestaan. Onze opleidingsfunctie hebben we verstevigd, in het medisch onderwijs hebben al onze (plaatsvervangend) opleiders het certificaat docentprofessionalisering behaald en is onze kwaliteitscyclus voor medisch onderwijs landelijk gewaardeerd. De nieuwbouw werd eerder opgeleverd, bleef binnen budget en het jaar is met een positief saldo afgesloten. Met alles wat we in 2010 voor elkaar hebben gekregen menen wij een belangrijke basis te hebben gelegd van waaruit wij in 2011 een nieuwe koers kunnen uitzetten. Dan zullen we keuzes maken waarmee we ons de komende jaren kunnen profileren voor patiënten, samenwerkingspartners, medisch specialisten en medewerkers. Namens raad van bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis Prof. Dr. Willy Spaan voorzitter 4 jaardocument 2010 jeroen bosch ziekenhuis

5 Voorwoord raad van toezicht Met dit jaardocument geeft het JBZ inzicht in de activiteiten en behaalde resultaten over het afgelopen jaar. Als toezichthouders hebben wij alle activiteiten en resultaatontwikkelingen binnen het JBZ nauwlettend gevolgd. Wij hebben ons gehouden aan onze toetsende rol en hebben ons een oordeel gebaseerd op de informatie die ons door de raad van bestuur werd aangereikt en de overlegmomenten die wij met hen, de medezeggenschapsorganen en de accountant hebben gehad. Wij hebben zeker niet zonder zorg gekeken naar de grote hoeveelheid van samenlopende en samenhangende activiteiten, de vertraging in ontwikkeling van het EPD met alle gevolgen van dien, de in aanvang tegenvallende financiële resultaten en het lang uitblijven van aantoonbare ombuigingskracht. Met bijzondere interesse hebben we gevolgd hoe de raad van bestuur in dit spannende jaar in staat is geweest om met succes een nieuw besturingsmodel te introduceren, de nieuwbouw binnen budget èn eerder opgeleverd te krijgen en een nieuw meerjaren financieringsarrangement af te sluiten. Ondanks de vele hobbels die zich in 2010 hebben gemanifesteerd zijn wij van mening dat een belangrijke basis is gelegd om de ontwikkeling van resultaatverantwoordelijkheid verder door te voeren en voor het uitzetten van een nieuwe koers voor de komende jaren en profilering van het ziekenhuis. Voor de raad van bestuur zijn we het afgelopen jaar een kritische gesprekspartner geweest. Nadrukkelijk hebben we keer op keer getoetst of bij de bestuurders alle risico s voldoende in beeld waren en of de door hen beoogde beheersingsmaatregelen ook ons vertrouwen konden hebben. Naast de reguliere informatie die door de raad van bestuur is verstrekt is door ons gestuurd op extra voortgangsrapportages over de grote samenhangende èn kritische projecten. Wij hebben niet nagelaten om in geval van kritische/complexe beoordelingen een externe audit uit te laten voeren. Met dit alles hebben wij bijgedragen aan de ontwikkeling van een verantwoord risicomanagement. Hoewel we hiermee graag al een slag verder hadden willen zijn hebben wij mede op basis van de bevindingen van de externe accountant kunnen vaststellen dat de interne procesbeheersing groot is, de interne controlesystemen goed op orde zijn en daarmee het risicomanagement goed in ontwikkeling is. Dit behoeft in 2011 echter nog nadrukkelijk verdere concretisering en borging. Helder is dat er in aanloop naar de ingebruikname van de nieuwbouw nog heel veel staat te gebeuren en de nodige inspanningen en flexibiliteit van alle bij het JBZ betrokken professionals en medewerkers zal worden gevraagd. Wij zien dat met vertrouwen tegemoet en danken alle medewerkers, medisch specialisten en raad van bestuur voor hun grote inzet in Namens de raad van toezicht, Drs. M.P.M. de Raad voorzitter 5 jaardocument 2010 jeroen bosch ziekenhuis

6 Voorwoord medische staf 2010 was voor medisch specialisten een intensief jaar. Het nieuwe gebouw, nieuwe systemen, nieuwe werkwijzen stonden in relatie tot kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid hoog op onze agenda. Een groot aantal medisch specialisten participeren in de ontwikkeling van het EPD. Tot grote teleurstelling van velen van ons ondervindt het EPD vertraging en kunnen we in het nieuwe ziekenhuisgebouw niet de medische gegevens van onze patiënten raadplegen en uitwisselen zoals we het graag hadden gezien. De tussenoplossingen die zijn gevonden zijn echter werkbaar en we kijken uit naar het moment dat we de nieuwbouw kunnen betrekken en we elkaar veel makkelijker kunnen ontmoeten en zaken kunnen afstemmen in het nieuwe kenniscentrum. Op één vakgroep na zijn alle vakgroepen van de locaties Carolus en Grootziekengasthuis nog voor het jaar van de verhuizing gefuseerd en zijn er een groot aantal vakgroepen die bestaande verschillen in werkwijzen en procedures al hebben kunnen integreren tot één gezamenlijke set van afspraken. Naar verwachting zal ook de laatste vakgroep nog voor de verhuizing samensmelten. In 2010 hebben we echt stappen gemaakt met een veiligheidscultuur en is een flinke slag gemaakt met het realiseren van meer openheid over zaken die mis gaan en de wijze waarop we daarvan kunnen leren. Als bestuur VMS hebben we een grote betrokkenheid gehad bij de ontwikkeling van het nieuwe besturingsmodel en het concept voor RVE vorming. Het is gelukt om een groot aantal nieuwe medische managers te werven vanuit de medische staf. Het is goed te zien dat steeds meer specialisten betrokken willen zijn bij de organisatie die de zorg levert en hier ook verantwoordelijkheid voor willen dragen. Het biedt alle kansen voor ondernemende specialisten om van JBZ ook een ondernemend ziekenhuis te maken. Namens het bestuur VMS Dr. R. Kruse voorzitter 6 jaardocument 2010 jeroen bosch ziekenhuis

7 1. uitgangspunten van de verslaggeving Bij het opstellen van het jaardocument 2010 is de structuur gevolgd van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording, zoals aangereikt door het Ministerie van VWS, met daarbij enkele aanvullende onderwerpen die het JBZ van belang acht om te vermelden. De verslagperiode betreft het boekjaar De reikwijdte betreft de rechtspersoon Stichting JBZ, het Revalidatiecentrum Tolbrug vormt hier onderdeel van. Hoewel de Stichting JBZ meerdere vestigingen kent is de administratie ingericht als ware de Stichting JBZ één locatie. De aan de Stichting JBZ gelieerde rechtspersonen worden in het jaardocument gemeld. Het betreft rechtspersonen waarin JBZ in meer of mindere mate een deelbelang heeft. Het jaardocument is als volgt opgebouwd: Deel I: maatschappelijk verslag Hoofdstuk 2: profiel van de organisatie, kerngegevens en samenwerkingsrelaties Hoofdstuk 3: onderwerpen betreffende corporate governance; de wijze van besturing en bedrijfsvoering van het ziekenhuis en de wijze waarop medezeggenschap is geregeld. Hoofdstuk 4: het gevoerde beleid en de gerealiseerde prestaties op diverse aandachtsgebieden Hoofdstuk 5: idem specifiek voor het revalidatiecentrum Tolbrug Bijlagen: personalia, publicaties en scorelijst corporate governance Deel II: jaarrekening Verantwoording financiële prestaties: jaarrekening en toelichting daarop. Een onlosmakelijk onderdeel van het jaardocument is DigiMV. Deze bevat digitale vragenlijsten waarin de kern- en productiegegevens van het JBZ worden uitgevraagd. De DigiMV en het tekstuele deel van het jaardocument worden jaarlijks geregistreerd bij het CBIG en zijn in te zien via Het JBZ registreert en publiceert de kwaliteitsindicatoren IGZ, deze zijn te raadplegen via en worden van daaruit ingelezen in DigiMV en de Zichtbare Zorg indicatoren die via het ZiZo-portal worden gepubliceerd en na autorisatie door het JBZ ook worden overgezet naar de DigiMV. Conform de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) dient elke instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd jaarlijks het inkomen per functie te publiceren, indien dat uitgaat boven dat van de ministers (artikel 6WOPT). Deze gegevens zijn terug te vinden in de jaarrekening en de DigiMV. Het jaardocument 2010 is vastgesteld door de raad van toezicht van het JBZ op 24 mei 2011, in aanwezigheid van accountant (Deloitte). De accountantsverklaring is opgenomen bij de jaarrekening. Het jaardocument 2010 (en eerder verschenen jaardocumenten) worden digitaal beschikbaar gesteld via 7 jaardocument 2010 jeroen bosch ziekenhuis

8 2 Deel I. Maatschappelijk verslag 8 jaardocument 2010 jeroen bosch ziekenhuis

9 2. Profiel van de organisatie Al in de dertiende eeuw verlenen de gasthuiszusters van het Groot Gasthuis in het hart van s-hertogenbosch gastvrijheid aan zieken en invaliden. En ook bejaarden, zwervers en bedevaartgangers voelen zich geborgen. Ze krijgen allemaal een bed, goed te eten en een liefdevolle verzorging. Inmiddels is het JBZ uitgegroeid tot een algemeen topklinisch opleidingsziekenhuis waar patiënten verantwoord en hoogwaardige zorg ontvangen, waar medici voor een zestiental specialisaties worden opgeleid en wetenschappelijk onderzoek langs een viertal beleidslijnen wordt verricht. Kortom, een medisch centrum in het hart van Brabant voor uiteenlopende doelgroepen met diverse zorgvoorzieningen èn waarbinnen de van oorsprong zo vertrouwde Bossche gastvrijheid is gebleven. In 2010 zijn de kantoorfuncties en de keuken gehuisvest op de nieuwe ziekenhuislocatie. In april 2011 zal de nieuwbouw ook voor de patiëntenzorg in gebruik worden genomen. Algemene identificatiegegevens Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis Postbus ME s-hertogenbosch (073) Nummer Kamer van Koophandel: Huisvestingslocaties 2010 Carolus Hervensebaan JL s-hertogenbosch Groot Ziekengasthuis Nieuwstraat NL s-hertogenbosch Willem Alexander Henri Dunantstraat GZ s-hertogenbosch Luiduina Liduinahof AD Boxtel Bommels Gasthuis Kerkstraat EH Zaltbommel Revalidatiecentrum Tolbrug Tolbrugstraat RW s-hertogenbosch Buitenpoli Nieuwkuijk Middelweg 2B 5253 CA Nieuwkuijk Sport Medisch Centrum Marathonloop AA s-hertogenbosch De Vliert Stadionlaan JJ s-hertogenbosch De Rietlanden Helftheuvelweg AV s-hertogenbosch Bijzonderheden Kliniek en polikliniek Kliniek en polikliniek Nieuwbouwlocatie, verwachtte ingebruikname april 2011 Poliklinisch spreekuur, electief dagbehandelingscentrum Poliklinisch spreekuur Tijdelijke huisvesting (huurlocatie) poliklinisch spreekuur Tijdelijke huisvesting (huurlocatie in gebruik t/m oktober 2010) raad van bestuur en staf Tijdelijke huisvesting (huurlocatie, deels ook in gebruik in 2011) ICT en trombosedienst 9 jaardocument 2010 jeroen bosch ziekenhuis

10 2.1 Structuur van de organisatie De stichting JBZ wordt geleid door een raad van bestuur, die eindverantwoordelijk is voor het strategisch beleid en behaalde resultaten en hierover verantwoording aflegt aan een raad van toezicht. De raad van toezicht kent een vertegenwoordiging van onafhankelijke leden en vertegenwoordigt verschillende disciplines. De raad van bestuur werkt nauw samen met het bestuur vereniging medische staf. Organogram JBZ CR Raad van Toezicht BVMS Trombosedienst OR VAR Raad van Bestuur Sport medisch centrum Revalidatiecentrum Tolbrug Bedrijfsondersteuning Bestuursondersteuning 16 RVE s poortspecialismen: Longgeneeskunde, cardiologie, neurologie, chirurgie, interne geneeskunde, reumatologie, geriatrie, gynaecologie/verloskunde, kindergeneeskunde, urologie, orthopedie, plastische chirurgie, dermatologie, KNO, kaakchirurgie, oogheelkunde en IC (geen poortspecialisme) 2 multi-user RVE s: SEH/observatorium, operatie-centrum/pos/csa/ verkoever (multi user unit dagbehandeling/lowcare en multidisciplinair oncologisch centrum) Clusters medisch ondersteuning Klinisch Chemisch Lab Medische Microbiologie Pathologie Beeldvormende Technieken/nucleaire geneeskunde Medische Technologie 10 jaardocument 2010 jeroen bosch ziekenhuis

11 2.1.1 Besturingsmodel Om de patiënt nog meer centraal te stellen en de zorg vanuit het klantenperspectief te kunnen organiseren is in 2010 een besturingsmodel en organisatie-inrichting gekozen die transparant is en korte lijnen in de aansturing kent. De voormalig clusters in de patiëntenzorg zijn omgevormd tot resultaatverantwoordelijke eenheden onder leiding van een duaal managementteam (medisch manager en manager bedrijfsvoering). Tegelijkertijd is de raad van bestuur versterkt met een 3e bestuurder en is de directielaag tussen raad van bestuur en de (ondersteuning) patiëntenzorg opgeheven. De resultaatverantwoordelijke eenheden patiëntenzorg zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse beslissingen en de uitvoering van de strategie, binnen de daarvoor aangereikte kaders. Het duaal management bestond ook in de clusterstructuur, maar heeft een steviger verankering gekregen en vormt de opmaat naar integrale verantwoordelijkheid op alle niveaus in de organisatie. De medisch ondersteunende eenheden, bedrijfsondersteunende eenheden en centrale staf hebben in 2010 hun diensten verleend vanuit de bestaande clusterstructuur. De omvorming van deze eenheden tot resultaatverantwoordelijke eenheden krijgt in 2011 zijn beslag. Wel leggen ook deze eenheden in 2010 rechtstreeks verantwoording af aan de raad van bestuur Medezeggenschap De raad van bestuur wordt bijgestaan door een viertal adviesorganen. Het bestuur VMS (BVMS) adviseert op het gebied van medische zaken, richtinggevend is hetgeen hierover is vastgelegd in het document medische staf. De verpleegkundige adviesraad (VAR) adviseert op het gebied van verpleegkundige zaken, richtinggevend is het in 2010 vastgestelde visiedocument op de verpleegkundige professional. Daarnaast zijn de ondernemingsraad (OR) en cliëntenraad (CR) adviesorganen die een wettelijke verankering hebben, te weten de Wet op de Ondernemingraden (WOR), respectievelijk de Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg (WMCZ). Allen adviseren de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd over besluiten en beleidszaken. 11 jaardocument 2010 jeroen bosch ziekenhuis

12 2.1.3 Aan JBZ gelieerde entiteiten Om de patiënt nog meer centraal te stellen en de zorg vanuit het klantenperspectief te kunnen organiseren is in 2010 een besturingsmodel en organisatie-inrichting gekozen die transparant is en korte lijnen in de aansturing kent. De voormalig clusters in de patiëntenzorg zijn omgevormd tot resultaatverantwoordelijke eenheden onder leiding van een duaal managementteam (medisch manager en manager bedrijfsvoering). Tegelijkertijd is de raad van bestuur versterkt met een 3e bestuurder en is de directielaag tussen raad van bestuur en de (ondersteuning) patiëntenzorg opgeheven. De resultaatverantwoordelijke eenheden patiëntenzorg zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse beslissingen en de uitvoering van de strategie, binnen de daarvoor aangereikte kaders. Het duaal management bestond ook in de clusterstructuur, maar heeft een steviger verankering gekregen en vormt de opmaat naar integrale verantwoordelijkheid op alle niveaus in de organisatie. De medisch ondersteunende eenheden, bedrijfsondersteunende eenheden en centrale staf hebben in 2010 hun diensten verleend vanuit de bestaande clusterstructuur. De omvorming van deze eenheden tot resultaatverantwoordelijke eenheden krijgt in 2011 zijn beslag. Wel leggen ook deze eenheden in 2010 rechtstreeks verantwoording af aan de raad van bestuur. Ressorterend onder stichting JBZ (verantwoording via geconsolideerde jaarrekening JBZ Stichtingen/organisaties waarin JBZ gedeeltelijk participeert (verantwoording via eigen Steunstichtingen JBZ (verantwoording via eigen jaarverslag en jaarrekening) jaarverslag en jaarrekening) Revalidatiecentrum Tolburg Clean Care BV Stichting vrienden van JBZ ZIL 96 BV en ZIL 97 BV VIR e-care Solutions Stichting vrienden van Kapel Bruine Invent 2002, 2003, 2004, Vereniging Inkoop Alliantie Stichting health 2 business 2005, 2006 Stichting BernBosch Stichting administratiekantoor Ressorterend onder stichting JBZ (verantwoording via eigen Stichting Samenwerkende ziekenhuizen NO Brabant jaarverslag en jaarrekening) Stichting Trombosedienst Ziekenhuisapotheek NO Brabant (ZANOB) Sport Medisch Centrum Rubigen BV Stichting SOZ Consolidaties De jaarrekening JBZ wordt geconsolideerd met de in tabel 2, 1e kolom, deel 1, genoemde entiteiten. Overige in de tabel opgenomen entiteiten leggen verantwoording af via eigen jaarverslag en jaarrekening. Alle genoemde entiteiten vallen onder of zijn nauw gelieerd aan bestuur en toezicht van het JBZ. De raad van toezicht heeft inzagerecht in de jaarstukken. 12 jaardocument 2010 jeroen bosch ziekenhuis

13 2.2 Kerngegevens JBZ is het enige algemeen topklinisch opleidingsziekenhuis in s-hertogenbosch en omgeving en biedt een breed aanbod van medisch-specialistische zorg (diagnostiek, behandeling en nazorg) en daaraan gerelateerde verpleging en verzorging. Het JBZ heeft een toelating als algemeen ziekenhuis en als revalidatiecentrum. overzicht van de 25 in het BZ vertegenwoordigde medische specialismen Anesthesie Klinische geriatrie Pathologie Cardiologie Longgeneeskunde Plastische chirurgie Chirurgie Medische microbiologie Psychiatrie Dermatologie Neurologie Radiologie Interne geneeskunde Neurochirurgie Reumatologie Intensivisme Nucleaire geneeskunde Revalidatiegeneeskunde Kaakchirurgie Obstetrie en gynaecologie Urologie Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde Oogheelkunde Orthopedie Daarnaast kent JBZ de specialismen: Klinische Chemie, Hematologie, Medische Technologie, Medische psychologie, Moleculaire diagnostiek en Ziekenhuisfarmacie. Bijzondere ziekenhuisfunctie betreft de interventiecardiologie. JBZ beschikt over een Intensive Care, level 3. JBZ profileert zich als opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Jaarlijks biedt JBZ onderwijs aan een groot aantal co-assistenten in de laatste jaren van hun opleiding. Tevens worden zestien MRSC erkende opleidingen en vier niet erkende MRSC vervolgopleidingen aangeboden. Het JBZ heeft naam gemaakt als excellente opleider. 13 jaardocument 2010 jeroen bosch ziekenhuis

14 vergunningen en aanwijzingen WBMV 2010 Ja/Nee Categorie Vergunning Transplantaties Niertransplantatie nee nee nee Harttransplantatie nee nee nee Steunhart nee nee nee Longtransplantatie nee nee nee Levertransplantatie nee nee nee Pancreastransplantatie nee nee nee Transplantatie van de dunne darm nee nee nee Transplantatie van de eilandjes van Langerhans nee nee nee Stamceltransplantaties Haematopoëtische stamceltransplantatie nee nee nee Stamceltherapie nee nee nee Radiotherapie nee nee nee Bijz. neurochirurgie nee nee nee Hartchirurgie Openhartoperatie (OHO) nee nee nee Automatic implantable cardiovector defibrillator (AICD) nee nee nee Ritmechirurgie nee nee nee Percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA) ja ja ja Klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering deels deels deels In Vitro Fertilisatie (IVF) ja ja ja Neonatale Intensive Care unit (NICU) nee nee nee vergunningen en aanwijzingen WBMV 2010 Ja/Nee Pedriatrische intensive care unit (PICU) nee nee nee Hemofiliebehandeling ja ja ja Traumazorg ja ja ja Pijnrevalidatie en revalidatietechnologie ja ja ja HIV-behandelcentrum (Humaan immunodeficiëntie virus) nee nee nee Cochleaire implantaties nee nee nee Uitnameteams orgaandonatie nee nee nee JBZ kent een groot wetenschappelijk potentieel en is langs vier beleidslijnen actief op het gebied van toegepast klinisch onderzoek, te weten: kanker, afweer & infectie, hart & vaten en leven in balans. Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf Kerngegevens capaciteit, personeel en productie Onderstaand is in een tweetal tabellen een aantal kerngegevens van het JBZ opgenomen (tevens beschikbaar via DigiMV). De financiële bedrijfsgegevens staan in paragraaf jaardocument 2010 jeroen bosch ziekenhuis

15 kerngegevens JBZ, exclusief Revalidatiecentrum Tolbrug Capaciteit Aantal erkende bedden Waarvan aantal bedden voor hartbewaking Waarvan aantal bedden intensive care met beademingsmogelijkheid Waarvan aantal bedden intensive care zonder beademingsmogelijkheid Gemiddeld aantal beschikbare bedden Gemiddeld bedbezettingspercentage 84,1% 87,7% 88,1% 7 x 24 uurs afdeling spoedeisende hulp ja ja ja Personeel Aantal personeelsleden in loondienst Aantal fte personeelsleden in loondienst Aantal medisch specialisten op 31 december Aantal fte medisch specialisten op 31 december Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Waarvan wettelijk budget aanvaardbare kosten Waarvan niet gebudgetteerde zorgprestaties Waarvan omzet B-segment Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Productie Aantal geopende DBC s Aantal geopende DBC s in - A-segment (tarieven Nza) - B-segment (vrije tarieven) Aantal gesloten DBC s Aantal gesloten DBC s in - A-segment (tarieven Nza) - B-segment (vrije tarieven) Aantal opnamen en dagverpleging Aantal ontslagen patiënten Aantal operatieve verrichtingen Aantal klinische opnamen Aantal klinische verpleegdagen Aantal dagverplegingsdagen Gemiddelde verpleegduur klinische opnamen 5,9 5,7 5,5 Gemiddelde verpleegduur per specialisme - anesthesie 1,8 1,0 0,8 - cardiologie 6,2 5,8 5,4 - algemene chirurgie 6,6 6,3 6,3 - dermatologie 9,9 13,4 15,5 - gynaecologie, obstetrie 3,1 2,8 2,8 - interne geneeskunde 7,3 7,3 7,1 - kaakchirurgie 3 2,8 2,5 - keel-, neus-, oorheelkunde 2,2 2,2 2,2 - kindergeneeskunde 4,5 4,2 4,4 - klinische geriatrie 15,3 14,4 13,6 - longgeneeskunde 7,3 7,4 7,1 - neurologie 9,7 8,5 8,7 - oogheelkunde 2,4 2,1 2,7 - orthopedie 5,5 5,7 5,1 - plastische chirurgie 3,5 3,8 3,3 - reumatologie 13,5 12,8 11,2 - urologie 4 4,1 3,9 Gemiddeld percentage verkeerd-bed-patiënten 0,94% 1,47% 0,88% Aantal 1e polikliniekbezoeken - EAC s Aantal overige polikliniekbezoeken jaardocument 2010 jeroen bosch ziekenhuis

16 Een overzicht van de realisatie A-segment en de gefactureerde DBC s (A- & B-segment) in 2010 staan in bijlage B1, respectievelijk B2. kerngegevens revalidatiecentrum Tolbrug Capaciteit Aantal erkende bedden Aantal feitelijk beschikbare poliklinische behandelplaatsen Personeel Aantal personeelsleden in loondienst Aantal medisch specialisten op 31 december Aantal fte medisch specialisten op 31 december Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Waarvan wettelijk budget aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Productie Aantal klinische opnamen Aantal klinische verpleegdagen Aantal klinische revalidatiebehandeluren Aantal poliklinische revalidatiebehandeluren Aantal eerste consulten in verslagjaar Kerngegevens capaciteit, personeel en productie Het werkgebied van JBZ betreft voornamelijk patiëntenzorg, het volledige pakket aan basiszorg wordt aangeboden. Daarnaast profileert het JBZ zich bovenregionaal op het gebied van robotchirurgie en kinderdiabeteszorg (expertisegebieden overgewicht en diabetes en sport). Het verzorgingsgebied van JBZ omvat de regio s-hertogenbosch en Bommelerwaard: van Boxtel tot Oss en van Zaltbommel tot Vlijmen. In deze regio wonen ongeveer mensen. In vergelijking met de gegevens van 2008 zien we over de hele linie een afname van het marktaandeel, zelfs in het hart van ons verzorgingsgebied, de stad s-hertogenbosch. De afname is het hoogst in de gemeenten aan de rand van het Zuidwestelijk en Noordoostelijk deel van het verzorgingsgebied. Om deze reden heeft JBZ zich versterkt met buitenpoli s op strategische posities in het verzorgingsgebied. 16 jaardocument 2010 jeroen bosch ziekenhuis

17 2.3 Samenwerkingsrelaties Patiënt centraal De patiënt is voor het ziekenhuis de belangrijkste relatie. Met iedere patiënt die zorg ontvangt gaan we een behandelovereenkomst aan. In de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) staan allerlei rechten en plichten vermeld die bij deze overeenkomst horen, voor zowel patiënten als zorgverleners. JBZ informeert haar patiënten hierover via de website en informatiefolders in wachtruimtes. Zonder patiënten zou het ziekenhuis niet kunnen bestaan. Het JBZ heeft patiëntgerichtheid en patiëntveiligheid hoog in het vaandel staan en toont dat met een gastvrije instelling, open en toegankelijk en niet eindigend bij de voordeur Partners in zorg Het JBZ werkt continu aan verbetering van haar zorgverlening en doet in samenwerking met vele partners. Kort is aangegeven waar de samenwerking zich op richt en of deze is verankerd in een overeenkomst. Enkele samenwerkingsrelaties die in 2011 van specifieke betekenis zijn geweest worden daarna uitvoeriger toegelicht. Samenwerkingspartner Onderwerp Overeenkomst Convenant Zorginhoudelijk Centrum Ziekenhuispsychiatrie Consultatieve psychiatrie vanuit RVA (kinder- ja Reinier van Arkel Groep (RVA) en jeugdpsychiatrie, geheugenproblematiek, niet aangeboren hersenletsel) en dienstverlening vanuit JBZ facilitair bedrijf en JBZ laboratoria. Stichting Godshuizen Afstemming tussen deelnemende instellingen ja voor gezondheidszorg, ouderenzorg en welzijnsorganisaties in regio s-hertogenbosch 9-12 collega-ziekenhuizen in Overleg over uitbreiding aantal ja Noord Brabant, Midden Zeeland en Limburg opleidingsplaatsen voor OK medewerkers en werven van personeel. Krachtenbundeling op gebied van intensieve zorg (delen kennis en kunde, collegiale consultering, gezamenlijke zorgprotocollen, personeelsuitwisseling en overname van patiënten). Kidz & Ko Samenwerkingsverband ziekenhuizen regio Ja Zuidoost Brabant op gebied van gezondheid van kinderen met diabetes (uitwisseling kennis en ervaring, gezamenlijke activiteiten en doorontwikkeling subspecialisaties). Eerste lijn Huisartsen Jaarlijkse ontmoetingsdagen gericht op persoonlijke kennismaking huisartsen en medisch specialisten, periodiek een-tweeoverleg gericht op gezamenlijke initiatieven de zorg beter vorm te geven. Nee 17 jaardocument 2010 jeroen bosch ziekenhuis

18 Samenwerkingspartner Onderwerp Overeenkomst Convenant Verloskundigen Periodieke afstemming tussen 1e en 2e lijns Nee verloskundigen, verkenning mogelijkheden geboortehotel, gecombineerde studie-/ voorlichtingsdagen over organisatie van verloskundige zorg binnen de regio Bedrijfsleven Fhealinc (samenwerking JBZ, Hogeschool HAS, Avans Hogeschool, ZLTO, gemeente s-hertogenbosch) Health 2 Business (H2B) Vriendenstichtingen Onderwijs/opleiding/onderzoek Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (25 opleidingsziekenhuizen) Brabant Medical School Opleidings- en Onderwijsregio s Oost Nederland en Utrecht (OOR) Stichting opleiding ziekenhuisgeneeskunde i.o. Koning Willem I college Avans Hogeschool Metopp Bestuurlijk Nederlandse Vereniging Van Ziekenhuizen (NVZ) Deltagroep Fhealink ondersteunt en stimuleert Ja ondernemingen en kennisinstellingen bij het ontwikkelen en toepasbaar maken van innovatieve producten op het snijvlak van voeding en gezondheid. In H2B ontmoeten bedrijven, medisch via lidmaatschap specialisten, zorgmanagers en kennisinstellingen elkaar om ervaring uit te wisselen en gezamenlijk vernieuwende oplossingen te bedenken voor medische problemen.vanuit H2B worden innovatieve ziekenhuisprojecten gesponsord. Verwerven fondsen waarmee extra via statuten voorzieningen in het ziekenhuis worden gerealiseerd die het verblijf van patiënten veraangenamen. Delen van kennis en ervaring op gebied van via lidmaatschap medisch specialistische opleidingen, toegepast wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie Netwerkorganisatie van opleidingsziekenhuizen Ja en instituten in de provincie NoordBrabant die zich richt op realisatie opleidingsplaatsen voor medisch professionals. OOR richt zich op kennisontwikkeling rondom Ja vaardigheidsleren en docentprofessionalisering. Ook worden zaken besproken als de bekostiging van specialisten in opleiding. Ja Samenwerking gericht op realiseren van - stageplaatsen. Samenwerking gericht op met name - verpleegkundige opleidingen. Samen met Verbeeten Instituut en Ja Tweestedenziekenhuis heeft JBZ Metopp opgericht als onafhankelijk medisch ethische toetsingscommissie. Onderzoekssituaties met patiënten (WMO) worden bij Metopp getoetst. NVZ is de branche-organisatie voor via lidmaatschap ziekenhuizen en via NVZ heeft collectieve behartiging van zorginhoudelijke, sociale en economische belangen van leden plaats. Verkenning van samenwerkingsmogelijkheden Ja van 4 ziekenhuizen (o.a. oprichting vastgoedfonds) 18 jaardocument 2010 jeroen bosch ziekenhuis

19 Samenwerkingspartner Onderwerp Overeenkomst Convenant Ziekenhuis Bernhoven Verbetering kwaliteit en continuïteit van zorg in Ja de regio Noordoost Brabant. Ziekenhuisapotheek Noordoost Brabant (ZANOB) Samenwerkingsverband van ziekenhuizen en diverse zorginstellingen in Noordoost Brabant Via lidmaatschap en aandeelhouder op gebied van farmaceutische dienstverlening (o.a. op gebied van inkoop en bereiding). Inkoop Alliantie Ziekenhuizen Realiseren inkoopvoordelen Ja (9 ziekenhuizen) Overheidsorganisaties Gemeente s-hertogenbosch Gesprekspartner van het JBZ voor nee ontwikkelingen/voorzieningen rondom de nieuwbouw, waaronder parkeervoorzieningen, grondruil/-verkoop en de ontwikkeling Willemspoortgebied. (grenzend aan JBZ) Ministerie van VWS Overleg over effect van gewijzigde regelgeving nee op het JBZ in kader van nieuwbouw. Toezichthouders Inspectie Gezondheidszorg Reguliere bezoeken, overleg over prestatieindicatoren nee en naar aanleiding van meldingen en verbeterprojecten in relatie tot het operatiecentrum en de communicatie tussen medisch specialisten. Nederlandse Zorgautoriteit Overleg over diverse bekostigingsvraagstukken, nee mede in relatie tot nieuwbouw. kapitaalverschaffers Banken Fortis/ABN Amro Afsluiten financieringsarrangement nieuwbouw Ja Waarborgfonds Zorgsector Borgstellingsverklaring langlopende lening Ja zorgverzekeraars Uvit, CZ, Multizorg-VRZ, Technisch overleg: Ja afspraken Productie A- en B-segment en productieontwikkeling (realisatie) afspraken zorgvernieuwingsprojecten (LPC) Strategisch overleg: Medisch inhoudelijke ontwikkelingen, Kwaliteitsindicatoren, kapitaallasten, financiële ontwikkelingen, fusie/samenwerking zorgverzekeraars Achmea en Agis Technisch overleg: afspraken Productie B-segment en productieontwikkeling (realisatie) afspraken zorgvernieuwingsprojecten (LPC) Strategisch overleg: Medisch inhoudelijke ontwikkelingen, Kwaliteitsindicatoren, kapitaallasten, financiële ontwikkelingen, fusie/ samenwerking zorgverzekeraars Ja 19 jaardocument 2010 jeroen bosch ziekenhuis

20 Enkele highlights in samenwerking JBZ sluit financieringsarrangement met ABN Amro Eind augustus 2007 is er voor de nieuwbouw een financieringsarrangement gesloten met Fortisbank (later overgegaan in ABN Amro). Hiermee was de voorfinanciering volledig afgedekt. In 2010 stond het omzetten van de voorfinanciering in langlopende leningen centraal. Dit was geheel afhankelijk van de mate, waarin het Waarborgfonds voor de zorgsector (WƒZ) de financiering van de nieuwbouw zou borgen. Bij volledige borging zou ABN Amro de volledige consolidatie verzorgen en zonder borging maximaal 50% van de voorfinanciering consolideren. In 2010 werd een gedeeltelijke borging afgegeven en was JBZ genoodzaakt om voor de laatste 25% van de lange termijn financiering op zoek te gaan naar een of meer (nieuwe) financiers. Om banken opnieuw voor het bouwproject van het JBZ te interesseren is in samenwerking met Montesquieu Finance BV een zogenoemd bidbook samengesteld, dat is toegezonden aan alle Nederlandse banken. Hierop is door vier partijen geoffreerd, waaronder ook huisbankier ABN Amro. Uiteindelijk is gekozen voor ABN Amro en kon ook het laatste deel van de langlopende lening worden gefinancierd. In het laatste kwartaal van 2010 is de aanbieding verder uitgewerkt en kon de kredietovereenkomst in het eerste kwartaal van 2011 worden ondertekend. De gevolgen van de kredietcrisis zijn in deze overeenkomst terug te vinden door aangescherpte zekerheden en risico-opslagen. Het JBZ staat nu voor de opdracht de in het bidbook opgenomen meerjarenraming daadwerkelijk te realiseren. Gedurende het verslagjaar vond periodiek overleg met de huisbankier plaats. Belangrijke, steeds terugkerende onderwerpen waren de stand van zaken rond exploitatie en voortgang nieuwbouw. JBZ overlegt intensief met Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) rondom borgstelling In de loop van 2008 is de eerste langlopende lening met een hoofdsom van 100 miljoen en een looptijd van 40 jaren voorzien van een borgstellingsverklaring van het WƒZ. Gedurende het verslagjaar zijn meerdere gesprekken met vertegenwoordigers van het fonds gevoerd over onder andere de ontwikkelingen in de exploitatie, de (kosten)ontwikkelingen bij de nieuwbouw en de mogelijkheden voor verdere borging van het nieuwbouwproject. JBZ verstrekte ter voorbereiding telkens een set uitgebreide financiële informatie. Het WƒZ gaf in het derde kwartaal 2010 een bereidstellingsverklaring van 40 miljoen af. Het JBZ blijft streven naar verdere borging. Een definitief besluit wordt in het tweede kwartaal van 2011 verwacht. Vriendenstichtingen dragen bij aan het nieuwe gezicht van JBZ Niemand ligt voor zijn plezier in het ziekenhuis, daarvan zijn de meeste mensen zich maar al te zeer bewust. Wie in een ziekenhuis komt voor een onderzoek of behandeling is vaak extra gespannen, onzeker of angstig. Dat maakt een goede behandeling moeilijker. Een rustgevende, vriendelijke inrichting, een groene omgeving en mogelijkheden voor privacy zorgen ervoor dat patiënten zich in het ziekenhuis veilig en ontspannen voelen. In de praktijk is aangetoond dat dit de behandeling en het genezingsproces ten goede komt. De vriendenstichtingen hebben zich enorm ingezet om een eventueel verblijf in ons ziekenhuis zo prettig mogelijk te maken. Geld is ingezameld voor vele extra voorzieningen die niet uit het ziekenhuisbudget betaald konden worden. Dankzij de bijdrage van vele inwoners van s-hertogenbosch en omgeving, bedrijven en medewerkers kon ondermeer een huiskamer voor geriatrisch patiënten aangekleed worden, verschillende familiekamers ingericht worden, een prachtige kapel naast het ziekenhuis gerealiseerd worden en een gebedsruimte voor moslims ingericht worden. Huisartsen en specialisten vinden elkaar in visiedocument spoedzorg Al lang worden gesprekken gevoerd over de inrichting van de spoedzorg in s-hertogenbosch en omgeving. Lang kwamen partijen elkaar niet nader als het ging om de vorm waarin. In 2010 is echter een mijlpaal bereikt en kreeg een gezamenlijke visie vorm. In 2011 zal deze met de verschillende achterbannen worden gedeeld, opdat vervolgens de uitwerking ervan kan worden geconcretiseerd. 20 jaardocument 2010 jeroen bosch ziekenhuis

Inhoudsopgave. Leeswijzer 4 Voorwoord voorzitter raad van bestuur 5 voorzitter raad van toezicht 6 voorzitter medische staf 7

Inhoudsopgave. Leeswijzer 4 Voorwoord voorzitter raad van bestuur 5 voorzitter raad van toezicht 6 voorzitter medische staf 7 Jaardocument 2010 Inhoudsopgave Leeswijzer 4 Voorwoord voorzitter raad van bestuur 5 voorzitter raad van toezicht 6 voorzitter medische staf 7 1. Uitgangspunten voor verslaggeving 8 Deel I Maatschappelijk

Nadere informatie

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL JAAR DOCUMENT 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch 1 Colofon Jaardocument Jeroen Bosch Ziekenhuis 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis Bezoekadres Henri

Nadere informatie

Jaar S HertoGenBoScH document BoXteL 2012 rosmalen ZaLtBommeL

Jaar S HertoGenBoScH document BoXteL 2012 rosmalen ZaLtBommeL Jaardocument 2012 Jaarverslag 2012 Jeroen Bosch Ziekenhuis Colofon Jaarverslag Jeroen Bosch Ziekenhuis 2012 Jeroen Bosch Ziekenhuis Bezoekadres Henri Dunantstraat 1 5223 GZ s- Hertogenbosch Postadres Postbus

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur en Bestuur Medische Staf 3 voorzitter Raad van Toezicht 5

Inhoudsopgave. Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur en Bestuur Medische Staf 3 voorzitter Raad van Toezicht 5 Jaardocument 2013 Inhoudsopgave Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur en Bestuur Medische Staf 3 voorzitter Raad van Toezicht 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7 Deel I Maatschappelijk verslag 2.

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

Jaardocument 2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. 1 olvg jaardocument 2008

Jaardocument 2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. 1 olvg jaardocument 2008 1 olvg jaardocument 2008 Jaardocument 2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Inhoudsopgave Leeswijzer 4 Voorwoord raad van bestuur 5 Voorwoord raad van toezicht 7 Resultaatontwikkeling 9 1. Uitgangspunten van

Nadere informatie

Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout

Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout Amphia groeit! Jaardocument 2011 Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur Voorwoord Raad van Toezicht 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Jaardocument 2010 2 Inhoudsopgave Pagina Titel 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 15 2. Profiel van de organisatie 16 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Jaardocument 2011. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl

Jaardocument 2011. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl Jaardocument 2011 Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond www.elkerliek.nl Voorwoord Met genoegen presenteren wij u het jaardocument 2011 van het Elkerliek ziekenhuis. Het was een jaar waarin

Nadere informatie

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 pag. 2/121

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 pag. 2/121 Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 7 2 Profiel van de organisatie... 8 2.1 Algemene identificatiegegevens... 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 1 van 91 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Universitair Medisch Centrum Groningen. Jaarverslag

Universitair Medisch Centrum Groningen. Jaarverslag Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 09 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2009 Bouwen aan de toekomst van gezondheid Gezond en actief ouder worden In alle kernactiviteiten

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl Jaardocument 2012 Een jaar in beeld www.meandermedischcentrum.nl Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2012 van Meander Medisch Centrum aan. Hierin vindt u een uitgebreide

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag

Maatschappelijk verslag 10 Vlietland Ziekenhuis irti ii.14i1 LTIIIi IiI Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Beter worden doen we samen Schiedam, 10 december 2014 Voorwoord Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Het jaar

Nadere informatie

Jaardocument. Medisch Centrum Haaglanden

Jaardocument. Medisch Centrum Haaglanden Jaardocument Medisch Centrum Haaglanden 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 4 2 Strategie en beleid 5 2.1 Profiel van de organisatie 5 2.2 Missie en visie 8 2.3 Strategisch beleidsplan 9 3 Leiderschap

Nadere informatie

Jaardocument 2008. Stichting Holding Isala klinieken

Jaardocument 2008. Stichting Holding Isala klinieken Jaardocument 2008 Stichting Holding Isala klinieken Jaardocument 2008 Stichting Holding Isala klinieken 1 2 op de drempel naar een nieuw begin: het realiseren van een ziekenhuis op één locatie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2013 Eindredactie Harriët Hamstra, Marianna van der

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument 2012. St. Elisabeth Ziekenhuis

Jaardocument 2012. St. Elisabeth Ziekenhuis Jaardocument 2012 St. Elisabeth Ziekenhuis ELISABETH T OPZ O R G ZEKER V O O R U 1 Jaardocument St. Elisabeth Ziekenhuis 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord Raad van Bestuur 5 1

Nadere informatie

Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen

Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2012 Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen Colofon Versie: 1.0 Eindredactie: mw. N.J. Polman en P.B. van der Nat (Jaardocument 2012) J.P.J. van den Broek, manager

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Mission Statement LUMC

Mission Statement LUMC Jaarverslag 2009 jaarverslag 2009 leids universitair medisch centrum Mission Statement LUMC Het Leids Universitair Medisch Centrum streeft naar een (inter)nationaal erkende vooraanstaande rol in de verbetering

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Inhoud. Uitgangspunten verslaglegging. Uitgangspunten verslaglegging. 1. Missie en visie. 2. Profiel. 3. Raad van Bestuur. 4.

Inhoud. Uitgangspunten verslaglegging. Uitgangspunten verslaglegging. 1. Missie en visie. 2. Profiel. 3. Raad van Bestuur. 4. Uitgangspunten verslaglegging Inhoud Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording van het Maasstad Ziekenhuis is een van de onderdelen van de Jaarverantwoording 2014. Die bestaat ook uit de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente Jaarverslag 2014 Gebruikersinformatie Dit interactieve document kan het beste bekeken worden met Acrobat Reader. Download hier gratis de laatste versie van Acrobat Reader: http://get.adobe.com/nl/reader

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2010

Algemeen Jaarverslag 2010 Algemeen Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 13 1 UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING... 17 2 PROFIEL

Nadere informatie

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008 Deel I Maatschappelijk Verslag Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 3 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 1 Profiel van de organisatie... 4 1.1 Algemene identificatiegegevens... 4 1.2 Structuur

Nadere informatie