Voortgangsrapport Regionale overlegplatformen Vlaanderen Schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapport Regionale overlegplatformen Vlaanderen Schooljaar 2009-2010"

Transcriptie

1 Voortgangsrapport Regionale overlegplatformen Vlaanderen Schooljaar

2 VOORTGANGSRAPPORT REGIONALE OVERLEGPLATFORMEN VLAANDEREN

3 Inhoud Voorwoord... 3 A. Situering Regelgeving 2 Toepassingsgebied 3 Doel van het decreet Leren en Werken 4 Oprichting regionale overlegplatforms 5 Bevoegdheden 6 Samenstelling en werking 6.1 De institutionele leden 6.2 Interne Werking B. Voortgangsrapport vlaanderen Inleiding 2 De adminstratieve gegevens van de ROP's in Vlaanderen en BHG gedurende het schooljaar Vertegenwoordiging van de organisaties op de ROP-vergaderingen 4 Het aantal leerplichtige en niet-leerplichtige jongeren in Leren en Werken tijdens het schooljaar Het geslacht van de jongere 6 Schoolachterstand (SAS) van de jongere bij inschrijving 7 De thuistaal van de jongere 8 Aantal uitgereikte studiebekrachtingen op 30 juni Studiebekrachtingen uitgereikt door CDO 8.2 Studiebekrachtingen uitgereikt in het kader van een opleiding in de leertijd 9 Voltijds engagement DO in het schooljaar (bevraging ) C. Arbeidsmarktstudie schoolverlaters DO D. Conclusies E. Lijst afkortingen

4 VOORWOORD Het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap richtte de Regionale Overlegplatformen op. Eén van de opdrachten van die ROP is het opstellen van een jaarlijks voortgangsrapport voor de Vlaamse Regering. Vanuit de Dienst Beroepsopleiding van het departement onderwijs en vorming, hebben we geoordeeld dat het handig zou zijn voor de beleidsmakers om te beschikken over een gezamenlijk overzichtsrapport van de verschillende Vlaamse ROP. Daarin kunnen dan algemene evoluties worden besproken die kunnen worden verduidelijkt aan de hand van de afzonderlijke ROP rapporten. U krijgt hier het tweede overzichtsrapport dat betrekking heeft op het schooljaar Het format is enigszins gewijzigd in vergelijking met het voortgangsrapport van om tegemoet te komen aan een aantal bemerkingen die naar aanleiding van het vorige rapport werden gemaakt. Doordat het om een tweede rapport gaat, was men binnen de ROP al wat vertrouwd met de vraagstelling. Toch willen we hier de voorzitters en de leden van de ROP danken voor het tijdig verzamelen en bezorgen van alle noodzakelijke gegevens. Het rapport zou er niet zijn geweest zonder hun inzet. Net als vorig jaar mochten we rekenen op een goede samenwerking met Syntra Vlaanderen en de VDAB om gegevens aan te leveren zodat die niet afzonderlijk in de respectieve ROP moesten worden verzameld. Ook hen wensen we hiervoor te bedanken. Ook dit tweede voortgangsrapport zal zeker nog lacunes vertonen. Misschien moeten bepaalde gegevens anders en duidelijker worden voorgesteld? Misschien wil men informatie over andere indicatoren? De reacties op het rapport zullen dit duidelijk maken, zodat er eventueel weer aanpassingen kunnen worden gedaan om uiteindelijk te komen tot een nog betere verslaggeving over de werking in de ROP. We hopen dat dit tweede voortgangsrapport een aansporing mag zijn om de werking van de ROP nog beter uit te bouwen en op die manier samen verder te werken aan het realiseren van het voltijds engagement. De erin vermelde cijfers en andere gegevens moeten alle betrokken actoren aanzetten om na te denken over wat er beter kan en het rapport zal zeker ook elementen aanreiken die als insteek kunnen dienen voor de komende evaluatie van het decreet leren en werken. Dit rapport mag geen eindpunt zijn, het moet daarentegen een werkmiddel vormen om verder te bouwen aan het geven van meer en betere kansen op kwalificatie aan de jongeren in de deeltijdse leersystemen. D. Samyn Directeur DBO Departement onderwijs en vorming. 3

5 A. SITUERING 1. Regelgeving Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, goedgekeurd op 10 juli 2008 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 oktober In de tekst wordt hiernaar verder verwezen als Decreet Leren en Werken. Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, goedgekeurd op 24 oktober 2008 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 januari Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de leertijd, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen, goedgekeurd op 13 februari 2009 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 maart Omzendbrief SO/2008/08: Stelsel van leren en werken (website edulex) 2. Toepassingsgebied Het Decreet Leren en Werken is van toepassing op de door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, centra voor deeltijdse vorming en centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen (de leertijd binnen Syntra) Doel van het Decreet Leren en Werken Opzet van het nieuwe stelsel is het voltijds engagement voor zoveel mogelijk jongeren realiseren, met behoud van de meersporigheid de afstemming tussen het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DO), de leertijd en de deeltijdse vormingen (DV) vergroten, een traject op maat van elke jongere aanbieden en elke jongere een volwaardige kwalificatie aanreiken. 2 Het stelsel van leren en werken combineert, voor elke individuele jongere, een component leren en een component werkplekleren. Die combinatie omvat minimaal 28 uren per week, wat een voltijds engagement van de jongere inhoudt, en voldoet voor de invulling van de deeltijdse leerplicht, waaraan de jongere eventueel is onderworpen. 3 De component leren kan als volgt worden ingevuld: 1. via het deeltijds beroepssecundair onderwijs, georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Leren en Werken, 10 juli 2008; 2. via de theoretische vorming binnen de leertijd. 4 1 Decreet Leren en Werken, 10/07/2008, art SO/2008/08, 08/08/2008, gewijzigd op 29/01/2010, 1. 3 Decreet Leren en Werken, 10/07/2008, art Decreet Leren en Werken, 10/07/2008, art. 5. 4

6 De invulling van de component werkplekleren is afhankelijk van de invulling van de component leren. In het deeltijds beroepssecundair onderwijs kan de component werkplekleren als volgt worden ingevuld: 1. via arbeidsdeelname; Dit is de fase van volwaardige arbeidsparticipatie van jongeren in het reguliere circuit of daaraan gelijkwaardige activiteiten, al dan niet bezoldigd. De opleiding bestaat uit 15 uren algemene en beroepsgerichte vorming in het Centrum Deeltijds Onderwijs (CDO) en minimaal 13 uren arbeidsdeelname in een bedrijf of dienstverlenende organisatie. 2. het volgen van een sportgerelateerde opleiding DO 3. via een brugproject; Het Brugproject is een trajectonderdeel bedoeld voor jongeren die: ingeschreven zijn als regelmatige leerling in een Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs voor het einde van de leerplicht; meteen na de inschrijving als leerling ingeschreven zijn als deeltijds lerende bij VDAB/ACTIRIS; minimum 15 jaar zijn; arbeidsbereid zijn, maar hun arbeidsgerichte attitudes en vaardigheden nog verder moeten ontwikkelen; nood hebben aan opleiding en bemiddeling en ook aan gestructureerde opvang en begeleiding, vooraleer zij toe zijn aan reguliere tewerkstelling. Een belangrijke doelstelling is een bijdrage te leveren aan het verzekeren van het voltijds engagement van de jongere via het aanbieden van een aangepast traject. Binnen dit totaaltraject heeft een Brugproject als doelstelling de kansen op reguliere tewerkstelling te verhogen door bij de jongere die werkattitudes te versterken en aan te scherpen die noodzakelijk zijn om een reguliere arbeidsplaats te verwerven of te behouden, door middel van een sterk begeleide zinvolle werkervaring in een ondersteunende werkomgeving. De inhoud van het Brugproject dient zich dus te onderscheiden van een Voortraject en een reguliere werkervaring. Een leerling mag ook op geen enkele manier worden ingeschakeld in het productieproces en de activiteiten in de private sector. Een belangrijke doelstelling op projectniveau is het realiseren van een solide partnerschap in de vorm van samenwerking tussen minimaal de organisatoren van Brugprojecten, zijnde organisaties met rechtspersoonlijkheid die structureel, organisatorisch, ruimtelijk en financieel volledig onafhankelijk werken van de Centra voor Deeltijds Onderwijs en de gerelateerde Centra voor Leerlingenbegeleiding. Hiertoe dienen Brugorganisatoren een actieve deelname aan het ROP na te streven. Organisatoren en toeleiders maken afspraken i.f.v. een efficiënte werking. Deze omvatten minimaal het vooropgestelde totaal aantal te organiseren uren op projectniveau, de locatie(s), op welke dagen en uren het Brugproject doorgaat, de wijze van overdracht van informatie, frequentie van overleg- en evaluatiemomenten, opvolging en bepaling van doorstroom naar vervolgtraject, verdere concrete afspraken tussen toeleiders, organisator en eventuele derden, bevoegde contactpersonen. Deze afspraken worden geformaliseerd in het protocol. Indien, in de loop van het project, de samenstelling van het partnerschap of belangrijke afspraken wijzigen, deelt de organisator dit mee aan de Dienst Beroepsopleiding. 5

7 De duurtijd is maximum 800 effectief gepresteerde uren, al dan niet onderbroken en al dan niet schooljaaroverstijgend, gedurende 20 u/week, gespreid over 3 weekdagen. Brugprojecten zijn zoveel mogelijk alternerend in het kader van het behalen van een deelcertificaat of certificaat, of het realiseren van een tewerkstelling. In hoofde van de jongere moeten de activiteiten van Brugprojecten zich organisatorisch, ruimtelijk en inhoudelijk nadrukkelijk onderscheiden van het lesprogramma in het CDO. De opleidingservaring wordt niet georganiseerd tijdens de maanden juli en augustus. Voor de weekends kan een afwijking aangevraagd worden, indien de noodzaak kan aangetoond worden (DBO). De opleidingservaring kan georganiseerd worden binnen andere diensten of vzw s van de inrichtende macht, maar niet in de gebouwen of op de campus van de hoofdschool of het centrum zelf. De organisator, die jongeren een opleidingservaring aanbiedt op verschillende opleidingsplaatsen, moet dit duidelijk aangeven in de opleidingsovereenkomst en in het alterneringsplan. De organisator garandeert individuele begeleiding van de jongere op de werkvloer. 4. via het voortraject; Het voortraject is een trajectonderdeel bedoeld voor jongeren die: ingeschreven zijn als regelmatige leerling in een Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs; meteen na de inschrijving als deeltijds lerende ingeschreven zijn bij VDAB /ACTIRIS; bepaalde kenmerken of een combinatie ervan vertonen: o onvoldoende basisattitudes; o onvoldoende motivatie om te leren en/of fungeren in de samenleving; o weinig keuzebekwaam zijn. De duurtijd van een voortraject is maximum 312 effectief gepresteerde uren, al dan niet onderbroken en al dan niet schooljaaroverstijgend. Binnen dit totaaltraject heeft een Voortraject als doelstelling de kansen op reguliere tewerkstelling te verhogen door de bereidheid en de mogelijkheid van de jongere om deel te nemen aan het reguliere arbeidscircuit te ontwikkelen, te versterken of te verhogen door een goed uitgebouwde vorming en begeleiding aan te bieden die inspeelt op zijn specifieke individuele behoeften. Een jongere mag hierbij op geen enkele manier worden ingeschakeld in het geregelde productieproces van bedrijven of de specifieke activiteiten in bedrijven. Een belangrijke doelstelling op projectniveau is het realiseren van een solide partnerschap in de vorm van samenwerking, tussen minimaal de organisatoren van Voortrajecten, zijnde organisaties met rechtspersoonlijkheid die structureel, organisatorisch, ruimtelijk en financieel volledig onafhankelijk werken van de CDO of de Syntra-lesplaats en de gerelateerde CLB. Een belangrijk principe is ook hier weer de netoverschrijdende samenwerking die in de uitvoering van het project gestalte moet krijgen. Organisatoren en toeleiders maken afspraken i.f.v. een efficiënte werking. Deze omvatten minimaal het vooropgestelde totale aantal te organiseren uren op projectniveau, de locatie(s), op welke dagen en uren het Voortraject plaatsvindt, de wijze van overdracht van informatie, frequentie van overleg- en evaluatiemomenten, opvolging en bepaling van doorstroom naar vervolgtraject, verdere concrete afspraken tussen toeleiders, organisator en eventuele derden, bevoegde contactpersonen. Deze afspraken worden geformaliseerd in het protocol. De getalsgroottes van de leerlingenstromen van CDO of Syntra Vlaanderen naar Voortrajecten worden opgegeven via het daartoe bestemde formulier, en toegevoegd 6

8 aan het protocol. Het contingent per ROP-gebied is maximaal de som van de contingenten per project. Indien, in de loop van het project, de samenstelling van het partnerschap of belangrijke afspraken wijzigen, deelt de organisator dit mee aan de Dienst Beroepsopleiding. In de leertijd kan de component werkplekleren als volgt worden ingevuld: 1. via de praktijkopleiding binnen de leertijd, die gelijkstaat met arbeidsdeelname; 2. via een voortraject, doch uitsluitend in geval van ontstentenis van de praktijkopleiding ingevolge verbreking of opschorting van de leerovereenkomst Oprichting van de regionale overlegplatforms Binnen het werkingsgebied van elk regionaal sociaal-economisch overlegcomité (RESOC) 6 in het Vlaams Gewest wordt één regionaal overlegplatform opgericht; ook binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt één regionaal overlegplatform opgericht. De RESOC-werkingsgebieden in Vlaanderen zijn: Antwerpen-Boom, Mechelen, Turnhout, Waas en Dender, Gent en Rand, Meetjesland-Leiestreek, Zuid- Oost-Vlaanderen, Brugge, Oostende, Midden-West-Vlaanderen, Westhoek,Zuid- West-Vlaanderen, Limburg, Leuven, Halle-Vilvoorde. In afwijking hierop kan de Vlaamse Regering, op voorstel van de geledingen die in een regionaal overlegplatform zetelen, de oprichting van meerdere regionale overlegplatformen binnen het werkingsgebied van een RESOC toestaan. Deze afwijking impliceert een opsplitsing van desbetreffend werkingsgebied over meerdere platformen ten einde de praktische uitoefening van de bevoegdheden niet in het gedrang te brengen. Het concreet in het veld oprichten van platformen wordt niet gestuurd door de overheid, maar wordt aan het regionale initiatief overgelaten. Allicht zullen het de centrumbesturen of hun representatieve instanties zijn die ter zake het voortouw nemen. In dat verband dient overigens opgemerkt dat men niet van een nul-situatie vertrekt, aangezien er tussen de onderwijs- en de socio-economische wereld reeds langer netwerkvorming en samenwerking is tot stand gekomen. Vanaf 1 januari 2009 moet dit overleg evenwel worden geïnstitutionaliseerd binnen officiële regionale overlegplatformen. Een regionaal overlegplatform komt tot stand bij schriftelijke overeenkomst tussen de betrokken partijen. De schriftelijke overeenkomst moest ingevolge het Decreet Leren en Werken op 1 januari 2009 in werking treden en de geldigheidsduur ervan vastleggen. Bij consensus stelt een regionaal overlegplatform een huishoudelijk reglement op dat de interne werking regelt. Indien geen consensus wordt bereikt, neemt de Vlaamse Regering maatregelen, die de interne werking van het regionaal overlegplatform verzekeren. 7 5 Decreet Leren en Werken, 10/07/2008, art RESOC : Regionaal Economisch en Sociaal Overleg Comité waarbinnen het tripartite overleg tussen lokale overheden, werkgevers en vakbonden binnen een bepaalde regio plaatsvindt. 7 Omzendbrief so/2008/08, 08/08/2008 gewijzigd 29/01/2010,

9 5. Bevoegdheden Een regionaal overlegplatform heeft ten minste volgende bevoegdheden 8 : 1. Bespreken van het regionale opleidings- en vormingsaanbod; 2. Deskundigheid en knowhow benutten en uitwisselen vanuit de diverse maatschappelijke domeinen, die zich via de samenstelling van het platform aandienen; 3. Bespreken van de toeleiding, oriëntering en doorverwijzing van jongeren naar en binnen het stelsel van leren en werken. Voor de uitoefening van die bevoegdheden zal het regionaal overlegplatform regelmatig overleggen met de scholengemeenschappen secundair onderwijs die binnen zijn werkingsgebied fungeren; elke scholengemeenschap secundair onderwijs heeft ter zake een overlegplicht; 4. Initiatieven nemen, inzonderheid bij de sociaal-economische actoren de sociale partners, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de realisatie van het principe van voltijds engagement van elke jongere die opteert voor het stelsel van leren en werken; 5. Kwalitatief en kwantitatief afstemmen van vraag en aanbod inzake persoonlijke ontwikkelingstrajecten, voortrajecten, brugprojecten en arbeidsdeelname tussen de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, de centra voor deeltijdse vorming, de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen en de organisatoren van voortrajecten, brugprojecten en arbeidsdeelname. Voor wat het luik arbeidsdeelname betreft, moet de uitoefening van deze bevoegdheid van het regionaal overlegplatform als een tweedelijnsfunctie worden beschouwd; 6. Bespreken van algemene maatregelen om problematische afwezigheden te bestrijden, zowel binnen de component leren als binnen de component werkplekleren. In de omzendbrief SO/2008/08 van 08/08/2008 wordt de kwalitatieve en kwantitatieve afstemming van vraag en aanbod, inzake alle opleidingen in het stelsel leren en werken onder de betrokken geledingen verder verduidelijkt. 9 Bij programmatie van zijn opleidingsaanbod moet een centrum rekening houden met de bevoegdheden, die aan de scholengemeenschappen secundair onderwijs en aan de binnen het stelsel van leren en werken fungerende regionale overlegplatformen zijn toegekend. Een scholengemeenschap maakt afspraken over de ordening van een rationeel aanbod. Dit slaat ook op een CDO, indien behorend tot een scholengemeenschap. Onder rationeel aanbod worden zaken verstaan zoals het vermijden van een onnodig dubbel aanbod en de overeenstemming van het aanbod met socio-economische omgevingsfactoren. Een rationeel aanbod moet alleszins bijdragen tot een effectievere aanwending van beschikbare middelen. In een regionaal overlegplatform wordt het regionaal opleidingsaanbod besproken. Indien een CDO aan diverse platformen participeert, dan zal zijn aanbod in elk van die platformen besproken worden. Let wel: bespreken gaat duidelijk minder ver dan afspraken maken en alludeert veeleer op een constructieve gedachtewisseling met betrekking tot intenties of concrete plannen. Een regionaal overlegplatform maakt per schooljaar een voortgangsrapport op, bestemd voor de Vlaamse Regering, dat ten minste het profiel van de jongeren, een 8 Decreet Leren en Werken, 10/07/2008, art SO/2008/08, 08/08/2008 gewijzigd 29/01/2010,

10 overzicht van het voltijds engagement, de studiebekrachtiging en de arbeidsmarktsituatie van de jongeren die uitgestroomd zijn, bevat. Het voortgangsrapport over het voorbije schooljaar wordt uiterlijk 1 november aan de Dienst Beroepsopleiding gestuurd 10. Dit werkingsjaar werd uitzonderlijk uitstel verleend tot 1 december Een regionaal overlegplatform wordt opgevolgd door het Departement Onderwijs en Vorming en door het Departement Werk en Sociale Economie en verleent daartoe alle medewerking Samenstelling en werking Het Decreet Leren en Werken bepaalt de minimale samenstelling van het regionaal overlegplatform. 12 Desgewenst en teneinde het ROP meer slagkracht te geven, kunnen andere partners (bv. Justitie, Welzijn, ) toetreden De institutionele leden 1. Eén afgevaardigde van elk centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, waarvan een of meerdere vestigingsplaatsen binnen het werkingsgebied van het regionaal overlegplatform zijn gelegen; 2. Eén afgevaardigde van elk centrum voor deeltijdse vorming, waarvan één of meer vestigingsplaatsen binnen het werkingsgebied van het regionaal overlegplatform zijn gelegen; 3. Eén afgevaardigde van elk centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, waarvan een of meer vestigingsplaatsen binnen het werkingsgebied van het regionaal overlegplatform zijn gelegen; 4. Eén trajectbegeleider Syntra Vlaanderen; 5. Eén VDAB-account Leren en Werken van elk lokaal klantencentrum van de VDAB, binnen het werkingsgebied van het regionaal overlegplatform; 6. Eén waarnemer namens het departement Onderwijs en Vorming; 7. Eén waarnemer namens het departement Werk en Sociale Economie; 8. Eén afgevaardigde van respectievelijk de officiële centra voor leerlingenbegeleiding en de vrije centra voor leerlingenbegeleiding, waarvan het werkingsgebied geheel of gedeeltelijk samenvalt met het werkingsgebied van het regionaal overlegplatform in kwestie; 9. Eén afgevaardigde van het regionaal sociaal-economisch overlegcomité in kwestie. 6.2 Interne werking Bij consensus, dan wel bij meerderheid van stemmen, wijst een regionaal overlegplatform een voorzitter aan. Bij consensus stelt een regionaal overlegplatform een huishoudelijk reglement op dat de interne werking regelt. Indien geen consensus wordt bereikt, neemt de Vlaamse Regering maatregelen die de interne werking van het regionaal overlegplatform verzekeren Omzendbrief so/2008/08, 08/08/2008 gewijzigd 29/01/2010, 16.3, Omzendbrief so/2008/08, 08/08/2008 gewijzigd 29/01/2010, 16.3, Decreet Leren en Werken, 10/07/2008, art Omzendbrief so/2008/08, 08/08/2008 gewijzigd 29/01/2010, Decreet Leren en Werken, 10/07/2008, art

11 B. VOORTGANGSRAPPORT VLAANDEREN Inleiding Het Decreet Leren en Werken bepaalt dat een regionaal overlegplatform jaarlijks een voortgangsrapport moet opstellen, bestemd voor de Vlaamse Regering.15 Dit rapport bevat tenminste het profiel van de jongeren, het overzicht van het voltijds engagement, de studiebekrachtiging en de arbeidsmarktsituatie van de jongeren die uitgestroomd zijn. De voortgangsrapporten van de regionale overlegplatforms over het werkingsjaar moesten worden ingediend uiterlijk op 1 december 2010 en naar de Dienst Beroepsopleiding worden gestuurd. De meeste ROP-besturen hebben zich aan deze deadline gehouden. Dit voortgangsrapport is gebaseerd op de gegevens van de ingediende rapporten van de respectieve ROP. DBO verzamelt deze rapporten en verwerkt ze tot één Voortgangsrapport van alle 16 Regionale Overlegplatformen. Uit de individuele verslagen komt naar voor dat de meeste ROP s hun werking van het vorig schooljaar geconsolideerd hebben. Spijtig genoeg zien we te weinig arbeidsmarktgerichte acties op de agenda voorkomen en worden inhoudelijke thema s nauwelijks aangesneden. Een aantal ROP vergaderen een beperkt aantal keren met alle decretaal vastgelegde partners. Daarnaast zijn beperkte thematische werkgroepen actief, die zich rond een bepaald item verdiepen vb werkgroep voortrajecten, werkgroep brugprojecten, werkgroep spijbelen, Om de werking van de ROP te ondersteunen stellen we vast dat in de grootstedelijke ROP (Brussel Hoofdstedelijk Gewest, Antwerpen en Gent en Rand ) iemand van een stedelijk gerelateerde dienst ter beschikking gesteld wordt om het voorzitterschap waar te nemen en het secretariaat te verzorgen. In ROP Limburg wordt er ondersteuning geboden door de provincie. Als grootste knelpunt wordt aangegeven dat de overheid vrij laat het urencontingent van voortrajecten communiceert naar de ROP. Daarnaast stelt men ook voor om een structurele oplossing te voorzien voor de administratieve last die het voorzitterschap met zich meebrengt. Omdat het voorzitterschap in bepaalde regio s niet opgenomen wordt door een vertegenwoordiger van RESOC, wordt het nogal eens waargenomen door een vertegenwoordiger van een CDO uit het werkingsgebied. 15 Decreet Leren en Werken, 10/07/2008, art

12 2. De administratieve gegevens van de ROP s in Vlaanderen en BHG, gedurende schooljaar In het schooljaar werden 16 ROP s samengesteld, verspreid over Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ROP Adres Voorzitter/Contactpersoon 1 Zuid-Oost-Vlaanderen Regionaal Overlegplatform Zuid- Jacques Cottyn Oost-Vlaanderen Korte Nieuwstraat Aalst 2 Halle-Vilvoorde ERSV Vlaams-Brabant vzw Katrien Denecker Witherentstraat Vilvoorde 3 Brussels Hoofdstedelijk ROP Brussels gewest Steef Corijn Gewest Antwerpselaan Brussel 4 Zuid West-Vlaanderen Streekhuis Zuid West-Vlaanderen Doorniksesteenweg Kortrijk Stefanie Clinck lie 5 Midden West- Vlaanderen Streekhuis Midden West-Vlaanderen Peter Benoitstraat Roeselare 6 Waas en Dender ROP Waas en Dender Meulenbroekstraat Hamme 7 Kempen SERR/RESOC Kempen Campus Blairon Turnhout 8 Mechelen CDO SPOOR 5 Nekkerspoelstraat Mechelen (contactadres van het ROP) 9 Limburg ROP Limburg p/a Gildestraat Sint Truiden 10 Leuven ERSV Vlaams-Brabant Provinciehuis Provincieplein LEUVEN 11 Antwerpen-Boom ROP Antwerpen F. Wellensplein Antwerpen 12 Gent en Rand ROP Gent en Rand Botermarkt 1 13 Meetjesland, Leie-en Schelde 9000 Gent ROP Meetjesland, Leie en Schelde Streekhuis Heldenperk Oosterveldstraat Eeklo 14 Brugge RESOC Brugge Streekhuis Kasteel Tillegem Tillegemstraat Sint-Michiels Brugge 15 Oostende ROP Oostende Streekhuis Esenkasteel Woumenweg Diksmuide 16 Westhoek ROP Westhoek Streekhuis Esenkasteel Woumenweg Diksmuide Ines Verhalle Marc Duquet/Carmen Van Malderen Lies Dierckx Dirk Buelens/Laure Willekens Bernard Vanmechelen Katrien Denecker El Hassan Aouraghe Eddy Van de Walle Carine Demeester Marthe Debrouwere Nick Vanwalleghem Nick Vanwalleghem 11

13 De organisatie van het regionaal overlegplatform in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is, gezien de bijzondere positie van Brussel, niet zo vanzelfsprekend. Er zijn nog steeds geen nieuwe ontwikkelingen in verband met het samenwerkingsprotocol tussen de Vlaamse regering en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest, omtrent de toekenning van de opdrachten en bevoegdheden van VDAB/ACTIRIS in het Brussels gewest. Brussels Minister van Tewerkstelling, Benoît Cerexhe, nam initiatieven tot overleg, doch zonder resultaat. Dit protocol is nodig om in dat gewest de toekenning mogelijk te maken van dezelfde opdrachten en bevoegdheden, die bij het Decreet Leren en Werken aan de VDAB en de regionale sociaal-economische overlegcomités worden toegekend Decreet Leren en Werken, 10/07/2008, art

14 3. Vertegenwoordiging van de organisaties op de ROP-vergaderingen In het Decreet Leren en Werken worden negen afgevaardigden opgesomd uit het regionaal sociaal-economisch veld die samen moeten het regionaal overlegplatform uitmaken. 17 De omzendbrief SO/2008/08 verduidelijkt het Decreet Leren en Werken in die zin dat nog andere partners (bijvoorbeeld Justitie, Welzijn, ) kunnen toetreden tot het ROP ten einde dit orgaan meer slagkracht te geven. 18 Uit de aanwezigheidslijsten van de ROP s blijkt dat de minimale vertegenwoordiging meestal gerealiseerd werd, met uitzondering van de waarnemer namens het Departement Werk en Sociale Economie. Institutionele leden ROP Aantal ROPvergaderin gen CDO CDV Syntra VDAB Officiële CLB Vrije CLB RESOC DBO WSE Brussels Hoofdstedelijk Gewest Halle-Vilvoorde 5 Geen Geen detail detail Kempen Meetjesland, Leiestreek en Schelde Midden West Vlaanderen Oostende Brugge Geen Geen Geen Leuven detail detail detail Waas en Dender Westhoek Zuid Oost Vlaanderen Zuid West Vlaanderen Mechelen Limburg Decreet Leren en Werken, 10/07/2008, art Omzendbrief SO/2008/08, art

15 Antwerpen-Boom 7 Gent en Rand 5 Geen detail Geen detail De minimale decretaal vastgelegde samenstelling van het ROP is bijna overal gegarandeerd met uitzondering van de vertegenwoordiging van het Departement Werk en Sociale Economie. Vanuit het Departement Werk en Sociale Economie(WSE) nam slechts in één ROP (Zuid West Vlaanderen) een vertegenwoordiger deel aan de vergadering. Dit kan alleen betreurd worden aangezien Leren en werken zich op het snijvlak van twee departementen bevindt namelijk Onderwijs en Vorming en daarnaast Werk en Sociale Economie. 14

16 4. Het aantal leerplichtige en niet leerplichtige jongeren in Leren en Werken tijdens het schooljaar ROP Aantal leerplicht. DO % Aandeel Aantal niet leerplicht. DO % Aandeel Totaal DO Aantal leer plicht. Syntra % Aan deel Aantal niet leerplicht. Syntra % Aandeel Brussels Hoofdstedelijk Gewest* , , ,4 3 13, Totaal Syntra Halle-Vilvoorde , , , , Kempen , , , , Meetjesland, Leiestreek en Schelde Midden West Vlaanderen ,2 1 0, ,8 8 12, Oostende , , Totaal leren en Werken Brugge , , Leuven Waas en Dender ,2 13 2, , , Westhoek ,5 8 4, ,7 8 14, Zuid Oost Vlaanderen , , , , Zuid West Vlaanderen , , ,6 16 8, Mechelen , , , , Limburg , , , , Antwerpen-Boom Gent en Rand , , , , Totaal , , , ,

17 Uit de ingediende rapporten blijkt dat er op 1 februari (7174 op1 februari 2009) jongeren ingeschreven waren in één van de CDO s en dat 3858 (3157 op 1 februari 2009) jongeren een opleiding bij de leertijd Syntra Vlaanderen volgden. De onderstaande kenmerken van het deelnemerspubliek werden dus gescreend op basis van ( op 1 februari 2009) jongeren. Opmerkelijk is dat 25.53% van de jongeren in deeltijds onderwijs ingeschreven zijn in ROP Antwerpen Boom. Ook bij Syntra zijn in deze regio een groot aantal jongeren ingeschreven namelijk 21.48% van het totale contingent. In totaal zitten dus in de regio Antwerpen Boom 24.14% van het totaal aantal jongeren binnen het systeem Leren en Werken. Een ander gegeven in deze regio, dat een rol speelt zowel bij voltijds engagement als bij deelname aan de verschillende projecten, is de grote groep niet leerplichtigen binnen DO. In de CDO zijn 46% van de ingeschreven leerlingen niet meer leerplichtig, wat het dubbel is van het Vlaams gemiddelde. In de leertijd stellen we eveneens vast dat het grootste aantal niet leerplichtigen die ingeschreven bij Syntra Vlaanderen zich situeren in ROP Antwerpen Boom. Aantallen leerplichtigen en niet-leerplichtigen in onderwijs BHG HV K ML MWV O B L WD W ZOV ZWV M LI AB GR Leerplichtigen 83,1 89,4 81, ,2 88,4 82, ,2 95,5 83,7 77,5 87,2 82, ,1 Niet-leerpl 16,9 10,6 18,1 13 0,8 11,6 17,2 7 2,8 4,5 16,3 22,5 12,8 17, ,9 Aantallen leerplichtigen en niet-leerplichtigen Syntra BHG HV K ML MWV O B L WD W ZOV ZWV M LI AB GR Leerplichtigen 86,4 82,5 83,3 0 81, ,5 85,7 85,4 90,6 82,9 80, ,7 Niet Leerpl 13,6 17,5 16,7 0 12, ,5 14,3 14,6 8,4 17,1 19, ,3 16

18 5. Het geslacht van de jongere ROP Aantal meisjes DO % aan deel Aantal jongens DO % aan deel Totaal DO Aantal meisjes Syntra % Aan deel Aantal Jongens Syntra % aan deel Totaal Syntra Totaal leren en Werken Brussels Hoofdstedelijk Gewest* Halle-Vilvoorde Meetjesland, Leiestreek en Schelde Kempen Midden West Vlaanderen Oostende Brugge Leuven Waas en Dender Westhoek Zuid Oost Vlaanderen Zuid West Vlaanderen Mechelen Limburg Antwerpen-Boom Gent en Rand Totaal

19 Aantal meisjes en jongens in DBSO BHG HV K ML MWV O B L WD W ZOV ZWV M LI AB GR Vlaa nd meisje 36,8 36,6 26,6 24,4 28,8 32,2 36, ,1 26, ,8 29,8 36,5 35,5 32,7 jongen 63,2 63,4 73,4 74,6 71,2 67,8 63, ,9 73, ,2 70,2 63,5 64,5 67,3 Aantal meisjes en jongens Syntra BHG HV K ML MWV O B L WD W ZOV ZWV M LI AB GR Vlaa nd meisje 86,4 21,2 21,4 0 27,3 43,6 32,7 38,5 29,5 32,1 26,5 32,2 22,9 32,2 39,5 32,5 31,7 jongen 13,6 78,8 78,6 0 72,7 56,4 67,3 61,5 70,5 67,9 73,5 67,8 77,1 67,8 60,5 67,5 68,3 De verhouding jongens/meisjes in de systemen leren en werken is in alle ROP ca 1/3 meisjes en 2/3 jongens. Uitzondering hier op is Syntra Brussel Hoofdstedelijk Gewest waar het aantal meisjes uitzonderlijk hoog is in vergelijking met het aantal jongens. 18

20 6. Schoolachterstand (SAS) van de jongere bij inschrijving DO Syntra ROP Nul jaar Één jaar Twee jaar Drie jaar Vier jaar Meer dan vier jaar Onbekend (schoolloopbaa n buitenland) totaal Nul jaar Één jaar Twee jaar Drie jaar Vier jaar Meer dan vier jaar Onbekend (schoolloopbaa n buitenland) totaal Brussels Hoofdstedelijk Gewest Halle-Vilvoorde Kempen Meetjesland, Leiestreek en Schelde Midden West Vlaanderen Oostende Bugge Leuven Waas en Dender Westhoek Zuid Oost Vlaanderen Zuid West Vlaanderen Mechelen Limburg Antwerpen-Boom

Stelsel van leren en werken. Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding

Stelsel van leren en werken. Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding Stelsel van leren en werken Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding Inhoud Historiek van leren en werken Decreet betreffende het stelsel van leren

Nadere informatie

Het deeltijds beroepssecundair onderwijs en het decreet leren en werken

Het deeltijds beroepssecundair onderwijs en het decreet leren en werken Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-015 datum : 2009-03-30 gewijzigd : contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Departement Onderwijs & Vorming

Departement Onderwijs & Vorming Leren en werken Departement Onderwijs & Vorming Inhoud Huidig stelsel leren en werken Stand van zaken: Duaal Leren. Een volwaardig kwalificerende leerweg. Stelsel leren en werken Deeltijds leerplichtige

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leren & werken Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles over leertijd www.leertijd.be

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende bedrijven

Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende bedrijven Dienst Beroepsopleiding ALTERNEREND LEREN DBSO 01.09.2010 31.08.2011 Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/116 ADVIES NR. 08/05 VAN 8 APRIL 2008, GEWIJZIGD OP 6 MEI 2008, OP 4 MAART 2014 EN OP 7 JULI 2015,

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Actieplan deeltijds leren & deeltijds werken in de ouderenzorg. Mevrouw Betsy Jansen, Coördinator CDO Provil

Actieplan deeltijds leren & deeltijds werken in de ouderenzorg. Mevrouw Betsy Jansen, Coördinator CDO Provil Actieplan deeltijds leren & deeltijds werken in de ouderenzorg Mevrouw Betsy Jansen, Coördinator CDO Provil Campus Provil Duinenstraat 1 3920 Lommel DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS Welkom in het deeltijds

Nadere informatie

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep De werkinlevingsovereenkomsten

Nadere informatie

Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende bedrijven

Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende bedrijven Dienst Beroepsopleiding ALTERNEREND LEREN DBSO 01.09.2013 31.08.2014 Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs)

Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs) Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs) Geachte ouders, Beste jongere, Aan alle andere geïnteresseerden, Deze informatiebrochure heeft als bedoeling een kort inzicht

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 56262 BELGISCH STAATSBLAD 20.07.2004 Ed. 3 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015

Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015 Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015 Agenda Waarover gaat de oproep? Doelstellingen van de oproep Doelgroep Verwachte acties Wie kan indienen? Promotoren, partners, lokale

Nadere informatie

nr. 723 van LORIN PARYS datum: 16 juni 2015 aan JO VANDEURZEN Gemeenschapsinstellingen - Onderwijsaanbod

nr. 723 van LORIN PARYS datum: 16 juni 2015 aan JO VANDEURZEN Gemeenschapsinstellingen - Onderwijsaanbod SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 723 van LORIN PARYS datum: 16 juni 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Gemeenschapsinstellingen - Onderwijsaanbod Jongeren in een gemeenschapsinstelling

Nadere informatie

VLOR Studiedag spijbelen 23 oktober 2015

VLOR Studiedag spijbelen 23 oktober 2015 VLOR Studiedag spijbelen 23 oktober 2015 Programma 1. Voorstelling CDO Kortrijk: 2. Preventie schooluitval / aanpak spijbelproblematiek 2. Spijbelactieplan 4. Partnerschappen spijbelbeleid Persoonlijk

Nadere informatie

Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau goedkeuringsdatum : 30 NOVEMBER 2007 publicatiedatum : B.S.

Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau goedkeuringsdatum : 30 NOVEMBER 2007 publicatiedatum : B.S. Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau goedkeuringsdatum : 30 NOVEMBER 2007 publicatiedatum : B.S.11/02/2008 Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap DE VLAAMSE REGERING, BESLUIT:

Voorontwerp van decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap DE VLAAMSE REGERING, BESLUIT: Voorontwerp van decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging,

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008 ADVIES Raad Secundair Onderwijs 23 januari 2007 RSO/GCO/ADV/003 Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008 VLAAMSE

Nadere informatie

Zending Studiebewijzen - Secundair

Zending Studiebewijzen - Secundair Zending Studiebewijzen - Secundair Versturen van de studiebewijzen naar Discimus Het doorsturen van de studiebewijzen naar Discimus gebeurt via het menu-item > Discimus > Studiebewijzen > Doorsturen. Op

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leertijd en deeltijds leren & werken Leren Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leertijd en deeltijds leren & werken Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles over leertijd

Nadere informatie

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Samenvatting De ene persoon met een arbeidshandicap is

Nadere informatie

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Agenda Welkom Toelichting project Overzicht gestelde vragen en antwoorden Vragen? Algemeen Kader DE VERNIEUWDE AANPAK INTENSIEF WERKPLEKLEREN

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 19 MEI 2011.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 19 MEI 2011. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 19 MEI 2011 inzake het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad B-stroom Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 4 2 Situering... 5 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld 27-28 S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: voltijds secundair deeltijds secundair gewoon 438.315 deeltijds beroepssecundair 6.687 buitengewoon 18.263 deeltijds

Nadere informatie

DECREET. inzake sociale werkplaatsen

DECREET. inzake sociale werkplaatsen VLAAMS PARLEMENT DECREET inzake sociale werkplaatsen HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad A-stroom Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 6 2 Situering... 7 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

VR DOC.0771/2BIS

VR DOC.0771/2BIS VR 2016 0807 DOC.0771/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2010-2011 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2010

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst

Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst Raad Secundair Onderwijs 2 april 2015 RSO-RSO-END-1415-001 Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32

Nadere informatie

Vooraf. 3 juli 2015: conceptnota bis goedgekeurd VR

Vooraf. 3 juli 2015: conceptnota bis goedgekeurd VR Duaal leren Vooraf 23 januari 2015: eerste conceptnota goedgekeurd VR Formele adviezen: VLOR, RvB SYNTRA Vlaanderen, SERV Informele adviezen: sectoren, BNCTOO, Aandachtspunten 3 juli 2015: conceptnota

Nadere informatie

SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT. Departement WSE

SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT. Departement WSE SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT Departement WSE 1 O. INHOUDSOPGAVE I. Aan de vooravond van de crisis Subregionaal profiel van de aanbod en vraagzijde van de arbeidsmarkt II. Impact van

Nadere informatie

Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017)

Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017) Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017) Bij consensus hebben de vakorganisaties en de Federatie

Nadere informatie

VR DOC.1059/2

VR DOC.1059/2 VR 2016 0710 DOC.1059/2 Ontwerp van decreet betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET. betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2007-2008 8 juli 2008 ONTWERP VAN DECREET betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1760 (2007-2008) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

ProjectVoorstel: Project: 794 : Stad Brugge

ProjectVoorstel: Project: 794 : Stad Brugge ProjectVoorstel: Project: 794 : Stad Brugge Project Project: 794 Stad Brugge Omschrijving: brugproject in samenwerking met Vrij Centrum voor Deeltijds Onderwijs Begindatum Project: 01/09/2008 Einddatum

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2011-2012 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2011

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2008 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

VLAAMSE OVERHEID. Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: VLAAMSE OVERHEID 9 DECEMBER 2016. - Decreet betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming (1) Het VLAAMS PARLEMENT heeft

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 40/2007 van 12 december 2007 Betreft: Aanvraag van het Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Beleid Binnenland,

Nadere informatie

BMI BIJ SCHOOLKINDEREN

BMI BIJ SCHOOLKINDEREN / Rapport cijfers BMI BIJ SCHOOLKINDEREN Vlaams Gewest 2012-2013 / 1.02.2016 1.02.2016 BMI bij schoolkinderen 1/10 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op juli 2015 door: Lien Braeckevelt,

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs 6.3. Basiseducatie Schooljaar 2007-2008 BASISEDUCATIE Aantal cursisten - aantal cursussen per centrum en provincie - kalenderjaar 2007-2008 Aantal

Nadere informatie

VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN IN HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS

VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN IN HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN IN HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS Vlaanderen is onderwijs & vorming CIJFERRAPPORT VOOR DE SCHOOLJAREN 2009-2010 TOT EN MET 2012-2013 1 COLOFON Samenstelling Vlaams Ministerie

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

55826 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

55826 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 55826 BELGISCH STAATSBLAD 31.08.2010 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2010 3033 [C 2010/35620] 16 JULI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 6 juli 1970 op het

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 15, 7, laatst gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 15, 7, laatst gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van het tijdelijke project schoolbank op de werkplek rond duaal leren en houdende diverse maatregelen betreffende basis- en secundair onderwijs, leertijd

Nadere informatie

2. In afwijking van paragraaf 1 moeten ouders van de volgende leerplichtigen, de leerplichtige niet inschrijven bij de examencommissie:

2. In afwijking van paragraaf 1 moeten ouders van de volgende leerplichtigen, de leerplichtige niet inschrijven bij de examencommissie: Examens Vanaf 1/9/2013 is een kind in huisonderwijs verplicht in te schrijven voor, deel te nemen aan én te slagen voor examens basisschool en 1ste graad secundair. Het onderwijsdecreet stipuleert heel

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/044 BERAADSLAGING NR. 08/014 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief NOVEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: Mei 2017 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering; Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, het koninklijk besluit van 11 maart 2003 tot vaststelling van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 26 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00858 Onderwerp: Samenwerking Intensieve begeleiding alternerend leren schooljaar 2015-2016 - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief DECEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

Infobundel : Het Deeltijds onderwijs in vraag en antwoord

Infobundel : Het Deeltijds onderwijs in vraag en antwoord Infobundel : Het Deeltijds onderwijs in vraag en antwoord A. Wat is DBSO? De afkorting DBSO staat voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs. In het deeltijds onderwijs volgen jongeren tussen de 15 en 25

Nadere informatie

Het aanvragen van een programmatie of overheveling

Het aanvragen van een programmatie of overheveling Het aanvragen van een programmatie of overheveling Schooljaar 2017-2018 29-6-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave Regelgeving inzake programmatie

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: oktober 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

BAROMETER. Taalgebruik in de Vlaamse Rand

BAROMETER. Taalgebruik in de Vlaamse Rand FEBRUARI 2015 BAROMETER Taalgebruik in de Vlaamse Rand Deze nieuwe editie van de barometer gaat in op het onderzoek Taalgebruik in de Vlaamse Rand dat Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

De leervergoedingen voor 2017 in de drie gemeenschappen

De leervergoedingen voor 2017 in de drie gemeenschappen De leervergoedingen voor 2017 in de drie gemeenschappen Hierbij delen we u de aangepaste barema s mee van de leervergoedingen die officieel zijn vastgelegd binnen elke gemeenschap. Het gaat om een indexaanpassing.

Nadere informatie

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 17 JUNI 1997. Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale

Nadere informatie

Oproep Brugprojecten in ROP Brussel 2015-2016

Oproep Brugprojecten in ROP Brussel 2015-2016 ONDERWIJS & VORMING Vlaamse overheid Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL T 02 553 97 93 F 02 553 97 00 www.onderwijs.vlaanderen.be Oproep Brugprojecten

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2013-2014 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2006 Werknemers Werkzoekenden

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 6 van 19 augustus

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

De startbaanovereenkomst

De startbaanovereenkomst De startbaanovereenkomst Petra Dombrecht Stafmedewerker Team Lokale Economie en Werkgelegenheid VVSG Inhoud Startbaan Types startbaanovereenkomst Startbaanverplichting voor het lokaal bestuur Voordelen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2002-2003 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2002

Nadere informatie

Onderwijsdecreet. Hoofdstuk II. Basisonderwijs

Onderwijsdecreet. Hoofdstuk II. Basisonderwijs Onderwijsdecreet Onze overheid heeft middels onderwijsdecreet XXIII verregaande wijzigingen aan de regelgeving voor het huisonderwijs doorgevoerd. Deze wijzigingen zullen ingaan op 1/9/2013. Voortaan zijn

Nadere informatie

Inhoud. Memorie van toelichting...3. Ontwerp van decreet...5

Inhoud. Memorie van toelichting...3. Ontwerp van decreet...5 Ontwerp van decreet houdende een wijziging betreffende de organisatie van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en de invoering van de fast- en gemeenschapsbonus Ingediend op 1

Nadere informatie

STELSEL LEREN EN WERKEN IN VLAANDEREN CIJFERMATIGE BASISANALYSE VAN DE OPLEIDINGSSTATUTEN

STELSEL LEREN EN WERKEN IN VLAANDEREN CIJFERMATIGE BASISANALYSE VAN DE OPLEIDINGSSTATUTEN STELSEL LEREN EN WERKEN IN VLAANDEREN CIJFERMATIGE BASISANALYSE VAN DE OPLEIDINGSSTATUTEN Faiza Djait December 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1. Algemene situering... 3 1.2. Structurele

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

Kwaliteitstoezicht in het DBSO. 14 december 2009

Kwaliteitstoezicht in het DBSO. 14 december 2009 Kwaliteitstoezicht in het DBSO 14 december 2009 Voorbereiding op onze taak in een CDO complexiteit begrijpen complexiteit hanteren MAATWERK screenen Input en proces evaluatie en studiebekrachtiging trajectbegeleiding

Nadere informatie

ANTWERPEN & VLAAMS BRABANT BRUSSEL LIMBURG MIDDEN VLAANDEREN WEST. Als u het ons vraagt : Radicaal duaal : SYNTRA

ANTWERPEN & VLAAMS BRABANT BRUSSEL LIMBURG MIDDEN VLAANDEREN WEST. Als u het ons vraagt : Radicaal duaal : SYNTRA Als u het ons vraagt : Radicaal duaal : SYNTRA SYNTRA VZW 5 SYNTRA koepels met 23 lesplaatsen. Momenteel ca. 2600 jongeren in de Leertijd Organisatie lessen AV en BGV Intensieve begeleiding jongeren in

Nadere informatie

13 DECEMBER Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds

13 DECEMBER Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds 13 DECEMBER 2002 - Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds (Gecoördineerde versie, aangepast aan het programmadecreet van 19 december 2003 houdende

Nadere informatie

Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer

Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer Agenda 1. September 2015 2. AgODi reageert 3. Uitbreiding ondersteuningsaanbod 4.

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 61.219/1 van 20 april 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de kwaliteitscriteria voor de instroomopleiding Havenarbeider 2/5

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MEI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie