Voortgangsrapport Regionale overlegplatformen Vlaanderen Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapport Regionale overlegplatformen Vlaanderen Schooljaar 2009-2010"

Transcriptie

1 Voortgangsrapport Regionale overlegplatformen Vlaanderen Schooljaar

2 VOORTGANGSRAPPORT REGIONALE OVERLEGPLATFORMEN VLAANDEREN

3 Inhoud Voorwoord... 3 A. Situering Regelgeving 2 Toepassingsgebied 3 Doel van het decreet Leren en Werken 4 Oprichting regionale overlegplatforms 5 Bevoegdheden 6 Samenstelling en werking 6.1 De institutionele leden 6.2 Interne Werking B. Voortgangsrapport vlaanderen Inleiding 2 De adminstratieve gegevens van de ROP's in Vlaanderen en BHG gedurende het schooljaar Vertegenwoordiging van de organisaties op de ROP-vergaderingen 4 Het aantal leerplichtige en niet-leerplichtige jongeren in Leren en Werken tijdens het schooljaar Het geslacht van de jongere 6 Schoolachterstand (SAS) van de jongere bij inschrijving 7 De thuistaal van de jongere 8 Aantal uitgereikte studiebekrachtingen op 30 juni Studiebekrachtingen uitgereikt door CDO 8.2 Studiebekrachtingen uitgereikt in het kader van een opleiding in de leertijd 9 Voltijds engagement DO in het schooljaar (bevraging ) C. Arbeidsmarktstudie schoolverlaters DO D. Conclusies E. Lijst afkortingen

4 VOORWOORD Het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap richtte de Regionale Overlegplatformen op. Eén van de opdrachten van die ROP is het opstellen van een jaarlijks voortgangsrapport voor de Vlaamse Regering. Vanuit de Dienst Beroepsopleiding van het departement onderwijs en vorming, hebben we geoordeeld dat het handig zou zijn voor de beleidsmakers om te beschikken over een gezamenlijk overzichtsrapport van de verschillende Vlaamse ROP. Daarin kunnen dan algemene evoluties worden besproken die kunnen worden verduidelijkt aan de hand van de afzonderlijke ROP rapporten. U krijgt hier het tweede overzichtsrapport dat betrekking heeft op het schooljaar Het format is enigszins gewijzigd in vergelijking met het voortgangsrapport van om tegemoet te komen aan een aantal bemerkingen die naar aanleiding van het vorige rapport werden gemaakt. Doordat het om een tweede rapport gaat, was men binnen de ROP al wat vertrouwd met de vraagstelling. Toch willen we hier de voorzitters en de leden van de ROP danken voor het tijdig verzamelen en bezorgen van alle noodzakelijke gegevens. Het rapport zou er niet zijn geweest zonder hun inzet. Net als vorig jaar mochten we rekenen op een goede samenwerking met Syntra Vlaanderen en de VDAB om gegevens aan te leveren zodat die niet afzonderlijk in de respectieve ROP moesten worden verzameld. Ook hen wensen we hiervoor te bedanken. Ook dit tweede voortgangsrapport zal zeker nog lacunes vertonen. Misschien moeten bepaalde gegevens anders en duidelijker worden voorgesteld? Misschien wil men informatie over andere indicatoren? De reacties op het rapport zullen dit duidelijk maken, zodat er eventueel weer aanpassingen kunnen worden gedaan om uiteindelijk te komen tot een nog betere verslaggeving over de werking in de ROP. We hopen dat dit tweede voortgangsrapport een aansporing mag zijn om de werking van de ROP nog beter uit te bouwen en op die manier samen verder te werken aan het realiseren van het voltijds engagement. De erin vermelde cijfers en andere gegevens moeten alle betrokken actoren aanzetten om na te denken over wat er beter kan en het rapport zal zeker ook elementen aanreiken die als insteek kunnen dienen voor de komende evaluatie van het decreet leren en werken. Dit rapport mag geen eindpunt zijn, het moet daarentegen een werkmiddel vormen om verder te bouwen aan het geven van meer en betere kansen op kwalificatie aan de jongeren in de deeltijdse leersystemen. D. Samyn Directeur DBO Departement onderwijs en vorming. 3

5 A. SITUERING 1. Regelgeving Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, goedgekeurd op 10 juli 2008 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 oktober In de tekst wordt hiernaar verder verwezen als Decreet Leren en Werken. Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, goedgekeurd op 24 oktober 2008 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 januari Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de leertijd, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen, goedgekeurd op 13 februari 2009 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 maart Omzendbrief SO/2008/08: Stelsel van leren en werken (website edulex) 2. Toepassingsgebied Het Decreet Leren en Werken is van toepassing op de door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, centra voor deeltijdse vorming en centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen (de leertijd binnen Syntra) Doel van het Decreet Leren en Werken Opzet van het nieuwe stelsel is het voltijds engagement voor zoveel mogelijk jongeren realiseren, met behoud van de meersporigheid de afstemming tussen het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DO), de leertijd en de deeltijdse vormingen (DV) vergroten, een traject op maat van elke jongere aanbieden en elke jongere een volwaardige kwalificatie aanreiken. 2 Het stelsel van leren en werken combineert, voor elke individuele jongere, een component leren en een component werkplekleren. Die combinatie omvat minimaal 28 uren per week, wat een voltijds engagement van de jongere inhoudt, en voldoet voor de invulling van de deeltijdse leerplicht, waaraan de jongere eventueel is onderworpen. 3 De component leren kan als volgt worden ingevuld: 1. via het deeltijds beroepssecundair onderwijs, georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Leren en Werken, 10 juli 2008; 2. via de theoretische vorming binnen de leertijd. 4 1 Decreet Leren en Werken, 10/07/2008, art SO/2008/08, 08/08/2008, gewijzigd op 29/01/2010, 1. 3 Decreet Leren en Werken, 10/07/2008, art Decreet Leren en Werken, 10/07/2008, art. 5. 4

6 De invulling van de component werkplekleren is afhankelijk van de invulling van de component leren. In het deeltijds beroepssecundair onderwijs kan de component werkplekleren als volgt worden ingevuld: 1. via arbeidsdeelname; Dit is de fase van volwaardige arbeidsparticipatie van jongeren in het reguliere circuit of daaraan gelijkwaardige activiteiten, al dan niet bezoldigd. De opleiding bestaat uit 15 uren algemene en beroepsgerichte vorming in het Centrum Deeltijds Onderwijs (CDO) en minimaal 13 uren arbeidsdeelname in een bedrijf of dienstverlenende organisatie. 2. het volgen van een sportgerelateerde opleiding DO 3. via een brugproject; Het Brugproject is een trajectonderdeel bedoeld voor jongeren die: ingeschreven zijn als regelmatige leerling in een Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs voor het einde van de leerplicht; meteen na de inschrijving als leerling ingeschreven zijn als deeltijds lerende bij VDAB/ACTIRIS; minimum 15 jaar zijn; arbeidsbereid zijn, maar hun arbeidsgerichte attitudes en vaardigheden nog verder moeten ontwikkelen; nood hebben aan opleiding en bemiddeling en ook aan gestructureerde opvang en begeleiding, vooraleer zij toe zijn aan reguliere tewerkstelling. Een belangrijke doelstelling is een bijdrage te leveren aan het verzekeren van het voltijds engagement van de jongere via het aanbieden van een aangepast traject. Binnen dit totaaltraject heeft een Brugproject als doelstelling de kansen op reguliere tewerkstelling te verhogen door bij de jongere die werkattitudes te versterken en aan te scherpen die noodzakelijk zijn om een reguliere arbeidsplaats te verwerven of te behouden, door middel van een sterk begeleide zinvolle werkervaring in een ondersteunende werkomgeving. De inhoud van het Brugproject dient zich dus te onderscheiden van een Voortraject en een reguliere werkervaring. Een leerling mag ook op geen enkele manier worden ingeschakeld in het productieproces en de activiteiten in de private sector. Een belangrijke doelstelling op projectniveau is het realiseren van een solide partnerschap in de vorm van samenwerking tussen minimaal de organisatoren van Brugprojecten, zijnde organisaties met rechtspersoonlijkheid die structureel, organisatorisch, ruimtelijk en financieel volledig onafhankelijk werken van de Centra voor Deeltijds Onderwijs en de gerelateerde Centra voor Leerlingenbegeleiding. Hiertoe dienen Brugorganisatoren een actieve deelname aan het ROP na te streven. Organisatoren en toeleiders maken afspraken i.f.v. een efficiënte werking. Deze omvatten minimaal het vooropgestelde totaal aantal te organiseren uren op projectniveau, de locatie(s), op welke dagen en uren het Brugproject doorgaat, de wijze van overdracht van informatie, frequentie van overleg- en evaluatiemomenten, opvolging en bepaling van doorstroom naar vervolgtraject, verdere concrete afspraken tussen toeleiders, organisator en eventuele derden, bevoegde contactpersonen. Deze afspraken worden geformaliseerd in het protocol. Indien, in de loop van het project, de samenstelling van het partnerschap of belangrijke afspraken wijzigen, deelt de organisator dit mee aan de Dienst Beroepsopleiding. 5

7 De duurtijd is maximum 800 effectief gepresteerde uren, al dan niet onderbroken en al dan niet schooljaaroverstijgend, gedurende 20 u/week, gespreid over 3 weekdagen. Brugprojecten zijn zoveel mogelijk alternerend in het kader van het behalen van een deelcertificaat of certificaat, of het realiseren van een tewerkstelling. In hoofde van de jongere moeten de activiteiten van Brugprojecten zich organisatorisch, ruimtelijk en inhoudelijk nadrukkelijk onderscheiden van het lesprogramma in het CDO. De opleidingservaring wordt niet georganiseerd tijdens de maanden juli en augustus. Voor de weekends kan een afwijking aangevraagd worden, indien de noodzaak kan aangetoond worden (DBO). De opleidingservaring kan georganiseerd worden binnen andere diensten of vzw s van de inrichtende macht, maar niet in de gebouwen of op de campus van de hoofdschool of het centrum zelf. De organisator, die jongeren een opleidingservaring aanbiedt op verschillende opleidingsplaatsen, moet dit duidelijk aangeven in de opleidingsovereenkomst en in het alterneringsplan. De organisator garandeert individuele begeleiding van de jongere op de werkvloer. 4. via het voortraject; Het voortraject is een trajectonderdeel bedoeld voor jongeren die: ingeschreven zijn als regelmatige leerling in een Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs; meteen na de inschrijving als deeltijds lerende ingeschreven zijn bij VDAB /ACTIRIS; bepaalde kenmerken of een combinatie ervan vertonen: o onvoldoende basisattitudes; o onvoldoende motivatie om te leren en/of fungeren in de samenleving; o weinig keuzebekwaam zijn. De duurtijd van een voortraject is maximum 312 effectief gepresteerde uren, al dan niet onderbroken en al dan niet schooljaaroverstijgend. Binnen dit totaaltraject heeft een Voortraject als doelstelling de kansen op reguliere tewerkstelling te verhogen door de bereidheid en de mogelijkheid van de jongere om deel te nemen aan het reguliere arbeidscircuit te ontwikkelen, te versterken of te verhogen door een goed uitgebouwde vorming en begeleiding aan te bieden die inspeelt op zijn specifieke individuele behoeften. Een jongere mag hierbij op geen enkele manier worden ingeschakeld in het geregelde productieproces van bedrijven of de specifieke activiteiten in bedrijven. Een belangrijke doelstelling op projectniveau is het realiseren van een solide partnerschap in de vorm van samenwerking, tussen minimaal de organisatoren van Voortrajecten, zijnde organisaties met rechtspersoonlijkheid die structureel, organisatorisch, ruimtelijk en financieel volledig onafhankelijk werken van de CDO of de Syntra-lesplaats en de gerelateerde CLB. Een belangrijk principe is ook hier weer de netoverschrijdende samenwerking die in de uitvoering van het project gestalte moet krijgen. Organisatoren en toeleiders maken afspraken i.f.v. een efficiënte werking. Deze omvatten minimaal het vooropgestelde totale aantal te organiseren uren op projectniveau, de locatie(s), op welke dagen en uren het Voortraject plaatsvindt, de wijze van overdracht van informatie, frequentie van overleg- en evaluatiemomenten, opvolging en bepaling van doorstroom naar vervolgtraject, verdere concrete afspraken tussen toeleiders, organisator en eventuele derden, bevoegde contactpersonen. Deze afspraken worden geformaliseerd in het protocol. De getalsgroottes van de leerlingenstromen van CDO of Syntra Vlaanderen naar Voortrajecten worden opgegeven via het daartoe bestemde formulier, en toegevoegd 6

8 aan het protocol. Het contingent per ROP-gebied is maximaal de som van de contingenten per project. Indien, in de loop van het project, de samenstelling van het partnerschap of belangrijke afspraken wijzigen, deelt de organisator dit mee aan de Dienst Beroepsopleiding. In de leertijd kan de component werkplekleren als volgt worden ingevuld: 1. via de praktijkopleiding binnen de leertijd, die gelijkstaat met arbeidsdeelname; 2. via een voortraject, doch uitsluitend in geval van ontstentenis van de praktijkopleiding ingevolge verbreking of opschorting van de leerovereenkomst Oprichting van de regionale overlegplatforms Binnen het werkingsgebied van elk regionaal sociaal-economisch overlegcomité (RESOC) 6 in het Vlaams Gewest wordt één regionaal overlegplatform opgericht; ook binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt één regionaal overlegplatform opgericht. De RESOC-werkingsgebieden in Vlaanderen zijn: Antwerpen-Boom, Mechelen, Turnhout, Waas en Dender, Gent en Rand, Meetjesland-Leiestreek, Zuid- Oost-Vlaanderen, Brugge, Oostende, Midden-West-Vlaanderen, Westhoek,Zuid- West-Vlaanderen, Limburg, Leuven, Halle-Vilvoorde. In afwijking hierop kan de Vlaamse Regering, op voorstel van de geledingen die in een regionaal overlegplatform zetelen, de oprichting van meerdere regionale overlegplatformen binnen het werkingsgebied van een RESOC toestaan. Deze afwijking impliceert een opsplitsing van desbetreffend werkingsgebied over meerdere platformen ten einde de praktische uitoefening van de bevoegdheden niet in het gedrang te brengen. Het concreet in het veld oprichten van platformen wordt niet gestuurd door de overheid, maar wordt aan het regionale initiatief overgelaten. Allicht zullen het de centrumbesturen of hun representatieve instanties zijn die ter zake het voortouw nemen. In dat verband dient overigens opgemerkt dat men niet van een nul-situatie vertrekt, aangezien er tussen de onderwijs- en de socio-economische wereld reeds langer netwerkvorming en samenwerking is tot stand gekomen. Vanaf 1 januari 2009 moet dit overleg evenwel worden geïnstitutionaliseerd binnen officiële regionale overlegplatformen. Een regionaal overlegplatform komt tot stand bij schriftelijke overeenkomst tussen de betrokken partijen. De schriftelijke overeenkomst moest ingevolge het Decreet Leren en Werken op 1 januari 2009 in werking treden en de geldigheidsduur ervan vastleggen. Bij consensus stelt een regionaal overlegplatform een huishoudelijk reglement op dat de interne werking regelt. Indien geen consensus wordt bereikt, neemt de Vlaamse Regering maatregelen, die de interne werking van het regionaal overlegplatform verzekeren. 7 5 Decreet Leren en Werken, 10/07/2008, art RESOC : Regionaal Economisch en Sociaal Overleg Comité waarbinnen het tripartite overleg tussen lokale overheden, werkgevers en vakbonden binnen een bepaalde regio plaatsvindt. 7 Omzendbrief so/2008/08, 08/08/2008 gewijzigd 29/01/2010,

9 5. Bevoegdheden Een regionaal overlegplatform heeft ten minste volgende bevoegdheden 8 : 1. Bespreken van het regionale opleidings- en vormingsaanbod; 2. Deskundigheid en knowhow benutten en uitwisselen vanuit de diverse maatschappelijke domeinen, die zich via de samenstelling van het platform aandienen; 3. Bespreken van de toeleiding, oriëntering en doorverwijzing van jongeren naar en binnen het stelsel van leren en werken. Voor de uitoefening van die bevoegdheden zal het regionaal overlegplatform regelmatig overleggen met de scholengemeenschappen secundair onderwijs die binnen zijn werkingsgebied fungeren; elke scholengemeenschap secundair onderwijs heeft ter zake een overlegplicht; 4. Initiatieven nemen, inzonderheid bij de sociaal-economische actoren de sociale partners, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de realisatie van het principe van voltijds engagement van elke jongere die opteert voor het stelsel van leren en werken; 5. Kwalitatief en kwantitatief afstemmen van vraag en aanbod inzake persoonlijke ontwikkelingstrajecten, voortrajecten, brugprojecten en arbeidsdeelname tussen de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, de centra voor deeltijdse vorming, de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen en de organisatoren van voortrajecten, brugprojecten en arbeidsdeelname. Voor wat het luik arbeidsdeelname betreft, moet de uitoefening van deze bevoegdheid van het regionaal overlegplatform als een tweedelijnsfunctie worden beschouwd; 6. Bespreken van algemene maatregelen om problematische afwezigheden te bestrijden, zowel binnen de component leren als binnen de component werkplekleren. In de omzendbrief SO/2008/08 van 08/08/2008 wordt de kwalitatieve en kwantitatieve afstemming van vraag en aanbod, inzake alle opleidingen in het stelsel leren en werken onder de betrokken geledingen verder verduidelijkt. 9 Bij programmatie van zijn opleidingsaanbod moet een centrum rekening houden met de bevoegdheden, die aan de scholengemeenschappen secundair onderwijs en aan de binnen het stelsel van leren en werken fungerende regionale overlegplatformen zijn toegekend. Een scholengemeenschap maakt afspraken over de ordening van een rationeel aanbod. Dit slaat ook op een CDO, indien behorend tot een scholengemeenschap. Onder rationeel aanbod worden zaken verstaan zoals het vermijden van een onnodig dubbel aanbod en de overeenstemming van het aanbod met socio-economische omgevingsfactoren. Een rationeel aanbod moet alleszins bijdragen tot een effectievere aanwending van beschikbare middelen. In een regionaal overlegplatform wordt het regionaal opleidingsaanbod besproken. Indien een CDO aan diverse platformen participeert, dan zal zijn aanbod in elk van die platformen besproken worden. Let wel: bespreken gaat duidelijk minder ver dan afspraken maken en alludeert veeleer op een constructieve gedachtewisseling met betrekking tot intenties of concrete plannen. Een regionaal overlegplatform maakt per schooljaar een voortgangsrapport op, bestemd voor de Vlaamse Regering, dat ten minste het profiel van de jongeren, een 8 Decreet Leren en Werken, 10/07/2008, art SO/2008/08, 08/08/2008 gewijzigd 29/01/2010,

10 overzicht van het voltijds engagement, de studiebekrachtiging en de arbeidsmarktsituatie van de jongeren die uitgestroomd zijn, bevat. Het voortgangsrapport over het voorbije schooljaar wordt uiterlijk 1 november aan de Dienst Beroepsopleiding gestuurd 10. Dit werkingsjaar werd uitzonderlijk uitstel verleend tot 1 december Een regionaal overlegplatform wordt opgevolgd door het Departement Onderwijs en Vorming en door het Departement Werk en Sociale Economie en verleent daartoe alle medewerking Samenstelling en werking Het Decreet Leren en Werken bepaalt de minimale samenstelling van het regionaal overlegplatform. 12 Desgewenst en teneinde het ROP meer slagkracht te geven, kunnen andere partners (bv. Justitie, Welzijn, ) toetreden De institutionele leden 1. Eén afgevaardigde van elk centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, waarvan een of meerdere vestigingsplaatsen binnen het werkingsgebied van het regionaal overlegplatform zijn gelegen; 2. Eén afgevaardigde van elk centrum voor deeltijdse vorming, waarvan één of meer vestigingsplaatsen binnen het werkingsgebied van het regionaal overlegplatform zijn gelegen; 3. Eén afgevaardigde van elk centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, waarvan een of meer vestigingsplaatsen binnen het werkingsgebied van het regionaal overlegplatform zijn gelegen; 4. Eén trajectbegeleider Syntra Vlaanderen; 5. Eén VDAB-account Leren en Werken van elk lokaal klantencentrum van de VDAB, binnen het werkingsgebied van het regionaal overlegplatform; 6. Eén waarnemer namens het departement Onderwijs en Vorming; 7. Eén waarnemer namens het departement Werk en Sociale Economie; 8. Eén afgevaardigde van respectievelijk de officiële centra voor leerlingenbegeleiding en de vrije centra voor leerlingenbegeleiding, waarvan het werkingsgebied geheel of gedeeltelijk samenvalt met het werkingsgebied van het regionaal overlegplatform in kwestie; 9. Eén afgevaardigde van het regionaal sociaal-economisch overlegcomité in kwestie. 6.2 Interne werking Bij consensus, dan wel bij meerderheid van stemmen, wijst een regionaal overlegplatform een voorzitter aan. Bij consensus stelt een regionaal overlegplatform een huishoudelijk reglement op dat de interne werking regelt. Indien geen consensus wordt bereikt, neemt de Vlaamse Regering maatregelen die de interne werking van het regionaal overlegplatform verzekeren Omzendbrief so/2008/08, 08/08/2008 gewijzigd 29/01/2010, 16.3, Omzendbrief so/2008/08, 08/08/2008 gewijzigd 29/01/2010, 16.3, Decreet Leren en Werken, 10/07/2008, art Omzendbrief so/2008/08, 08/08/2008 gewijzigd 29/01/2010, Decreet Leren en Werken, 10/07/2008, art

11 B. VOORTGANGSRAPPORT VLAANDEREN Inleiding Het Decreet Leren en Werken bepaalt dat een regionaal overlegplatform jaarlijks een voortgangsrapport moet opstellen, bestemd voor de Vlaamse Regering.15 Dit rapport bevat tenminste het profiel van de jongeren, het overzicht van het voltijds engagement, de studiebekrachtiging en de arbeidsmarktsituatie van de jongeren die uitgestroomd zijn. De voortgangsrapporten van de regionale overlegplatforms over het werkingsjaar moesten worden ingediend uiterlijk op 1 december 2010 en naar de Dienst Beroepsopleiding worden gestuurd. De meeste ROP-besturen hebben zich aan deze deadline gehouden. Dit voortgangsrapport is gebaseerd op de gegevens van de ingediende rapporten van de respectieve ROP. DBO verzamelt deze rapporten en verwerkt ze tot één Voortgangsrapport van alle 16 Regionale Overlegplatformen. Uit de individuele verslagen komt naar voor dat de meeste ROP s hun werking van het vorig schooljaar geconsolideerd hebben. Spijtig genoeg zien we te weinig arbeidsmarktgerichte acties op de agenda voorkomen en worden inhoudelijke thema s nauwelijks aangesneden. Een aantal ROP vergaderen een beperkt aantal keren met alle decretaal vastgelegde partners. Daarnaast zijn beperkte thematische werkgroepen actief, die zich rond een bepaald item verdiepen vb werkgroep voortrajecten, werkgroep brugprojecten, werkgroep spijbelen, Om de werking van de ROP te ondersteunen stellen we vast dat in de grootstedelijke ROP (Brussel Hoofdstedelijk Gewest, Antwerpen en Gent en Rand ) iemand van een stedelijk gerelateerde dienst ter beschikking gesteld wordt om het voorzitterschap waar te nemen en het secretariaat te verzorgen. In ROP Limburg wordt er ondersteuning geboden door de provincie. Als grootste knelpunt wordt aangegeven dat de overheid vrij laat het urencontingent van voortrajecten communiceert naar de ROP. Daarnaast stelt men ook voor om een structurele oplossing te voorzien voor de administratieve last die het voorzitterschap met zich meebrengt. Omdat het voorzitterschap in bepaalde regio s niet opgenomen wordt door een vertegenwoordiger van RESOC, wordt het nogal eens waargenomen door een vertegenwoordiger van een CDO uit het werkingsgebied. 15 Decreet Leren en Werken, 10/07/2008, art

12 2. De administratieve gegevens van de ROP s in Vlaanderen en BHG, gedurende schooljaar In het schooljaar werden 16 ROP s samengesteld, verspreid over Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ROP Adres Voorzitter/Contactpersoon 1 Zuid-Oost-Vlaanderen Regionaal Overlegplatform Zuid- Jacques Cottyn Oost-Vlaanderen Korte Nieuwstraat Aalst 2 Halle-Vilvoorde ERSV Vlaams-Brabant vzw Katrien Denecker Witherentstraat Vilvoorde 3 Brussels Hoofdstedelijk ROP Brussels gewest Steef Corijn Gewest Antwerpselaan Brussel 4 Zuid West-Vlaanderen Streekhuis Zuid West-Vlaanderen Doorniksesteenweg Kortrijk Stefanie Clinck lie 5 Midden West- Vlaanderen Streekhuis Midden West-Vlaanderen Peter Benoitstraat Roeselare 6 Waas en Dender ROP Waas en Dender Meulenbroekstraat Hamme 7 Kempen SERR/RESOC Kempen Campus Blairon Turnhout 8 Mechelen CDO SPOOR 5 Nekkerspoelstraat Mechelen (contactadres van het ROP) 9 Limburg ROP Limburg p/a Gildestraat Sint Truiden 10 Leuven ERSV Vlaams-Brabant Provinciehuis Provincieplein LEUVEN 11 Antwerpen-Boom ROP Antwerpen F. Wellensplein Antwerpen 12 Gent en Rand ROP Gent en Rand Botermarkt 1 13 Meetjesland, Leie-en Schelde 9000 Gent ROP Meetjesland, Leie en Schelde Streekhuis Heldenperk Oosterveldstraat Eeklo 14 Brugge RESOC Brugge Streekhuis Kasteel Tillegem Tillegemstraat Sint-Michiels Brugge 15 Oostende ROP Oostende Streekhuis Esenkasteel Woumenweg Diksmuide 16 Westhoek ROP Westhoek Streekhuis Esenkasteel Woumenweg Diksmuide Ines Verhalle Marc Duquet/Carmen Van Malderen Lies Dierckx Dirk Buelens/Laure Willekens Bernard Vanmechelen Katrien Denecker El Hassan Aouraghe Eddy Van de Walle Carine Demeester Marthe Debrouwere Nick Vanwalleghem Nick Vanwalleghem 11

13 De organisatie van het regionaal overlegplatform in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is, gezien de bijzondere positie van Brussel, niet zo vanzelfsprekend. Er zijn nog steeds geen nieuwe ontwikkelingen in verband met het samenwerkingsprotocol tussen de Vlaamse regering en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest, omtrent de toekenning van de opdrachten en bevoegdheden van VDAB/ACTIRIS in het Brussels gewest. Brussels Minister van Tewerkstelling, Benoît Cerexhe, nam initiatieven tot overleg, doch zonder resultaat. Dit protocol is nodig om in dat gewest de toekenning mogelijk te maken van dezelfde opdrachten en bevoegdheden, die bij het Decreet Leren en Werken aan de VDAB en de regionale sociaal-economische overlegcomités worden toegekend Decreet Leren en Werken, 10/07/2008, art

14 3. Vertegenwoordiging van de organisaties op de ROP-vergaderingen In het Decreet Leren en Werken worden negen afgevaardigden opgesomd uit het regionaal sociaal-economisch veld die samen moeten het regionaal overlegplatform uitmaken. 17 De omzendbrief SO/2008/08 verduidelijkt het Decreet Leren en Werken in die zin dat nog andere partners (bijvoorbeeld Justitie, Welzijn, ) kunnen toetreden tot het ROP ten einde dit orgaan meer slagkracht te geven. 18 Uit de aanwezigheidslijsten van de ROP s blijkt dat de minimale vertegenwoordiging meestal gerealiseerd werd, met uitzondering van de waarnemer namens het Departement Werk en Sociale Economie. Institutionele leden ROP Aantal ROPvergaderin gen CDO CDV Syntra VDAB Officiële CLB Vrije CLB RESOC DBO WSE Brussels Hoofdstedelijk Gewest Halle-Vilvoorde 5 Geen Geen detail detail Kempen Meetjesland, Leiestreek en Schelde Midden West Vlaanderen Oostende Brugge Geen Geen Geen Leuven detail detail detail Waas en Dender Westhoek Zuid Oost Vlaanderen Zuid West Vlaanderen Mechelen Limburg Decreet Leren en Werken, 10/07/2008, art Omzendbrief SO/2008/08, art

15 Antwerpen-Boom 7 Gent en Rand 5 Geen detail Geen detail De minimale decretaal vastgelegde samenstelling van het ROP is bijna overal gegarandeerd met uitzondering van de vertegenwoordiging van het Departement Werk en Sociale Economie. Vanuit het Departement Werk en Sociale Economie(WSE) nam slechts in één ROP (Zuid West Vlaanderen) een vertegenwoordiger deel aan de vergadering. Dit kan alleen betreurd worden aangezien Leren en werken zich op het snijvlak van twee departementen bevindt namelijk Onderwijs en Vorming en daarnaast Werk en Sociale Economie. 14

16 4. Het aantal leerplichtige en niet leerplichtige jongeren in Leren en Werken tijdens het schooljaar ROP Aantal leerplicht. DO % Aandeel Aantal niet leerplicht. DO % Aandeel Totaal DO Aantal leer plicht. Syntra % Aan deel Aantal niet leerplicht. Syntra % Aandeel Brussels Hoofdstedelijk Gewest* , , ,4 3 13, Totaal Syntra Halle-Vilvoorde , , , , Kempen , , , , Meetjesland, Leiestreek en Schelde Midden West Vlaanderen ,2 1 0, ,8 8 12, Oostende , , Totaal leren en Werken Brugge , , Leuven Waas en Dender ,2 13 2, , , Westhoek ,5 8 4, ,7 8 14, Zuid Oost Vlaanderen , , , , Zuid West Vlaanderen , , ,6 16 8, Mechelen , , , , Limburg , , , , Antwerpen-Boom Gent en Rand , , , , Totaal , , , ,

17 Uit de ingediende rapporten blijkt dat er op 1 februari (7174 op1 februari 2009) jongeren ingeschreven waren in één van de CDO s en dat 3858 (3157 op 1 februari 2009) jongeren een opleiding bij de leertijd Syntra Vlaanderen volgden. De onderstaande kenmerken van het deelnemerspubliek werden dus gescreend op basis van ( op 1 februari 2009) jongeren. Opmerkelijk is dat 25.53% van de jongeren in deeltijds onderwijs ingeschreven zijn in ROP Antwerpen Boom. Ook bij Syntra zijn in deze regio een groot aantal jongeren ingeschreven namelijk 21.48% van het totale contingent. In totaal zitten dus in de regio Antwerpen Boom 24.14% van het totaal aantal jongeren binnen het systeem Leren en Werken. Een ander gegeven in deze regio, dat een rol speelt zowel bij voltijds engagement als bij deelname aan de verschillende projecten, is de grote groep niet leerplichtigen binnen DO. In de CDO zijn 46% van de ingeschreven leerlingen niet meer leerplichtig, wat het dubbel is van het Vlaams gemiddelde. In de leertijd stellen we eveneens vast dat het grootste aantal niet leerplichtigen die ingeschreven bij Syntra Vlaanderen zich situeren in ROP Antwerpen Boom. Aantallen leerplichtigen en niet-leerplichtigen in onderwijs BHG HV K ML MWV O B L WD W ZOV ZWV M LI AB GR Leerplichtigen 83,1 89,4 81, ,2 88,4 82, ,2 95,5 83,7 77,5 87,2 82, ,1 Niet-leerpl 16,9 10,6 18,1 13 0,8 11,6 17,2 7 2,8 4,5 16,3 22,5 12,8 17, ,9 Aantallen leerplichtigen en niet-leerplichtigen Syntra BHG HV K ML MWV O B L WD W ZOV ZWV M LI AB GR Leerplichtigen 86,4 82,5 83,3 0 81, ,5 85,7 85,4 90,6 82,9 80, ,7 Niet Leerpl 13,6 17,5 16,7 0 12, ,5 14,3 14,6 8,4 17,1 19, ,3 16

18 5. Het geslacht van de jongere ROP Aantal meisjes DO % aan deel Aantal jongens DO % aan deel Totaal DO Aantal meisjes Syntra % Aan deel Aantal Jongens Syntra % aan deel Totaal Syntra Totaal leren en Werken Brussels Hoofdstedelijk Gewest* Halle-Vilvoorde Meetjesland, Leiestreek en Schelde Kempen Midden West Vlaanderen Oostende Brugge Leuven Waas en Dender Westhoek Zuid Oost Vlaanderen Zuid West Vlaanderen Mechelen Limburg Antwerpen-Boom Gent en Rand Totaal

19 Aantal meisjes en jongens in DBSO BHG HV K ML MWV O B L WD W ZOV ZWV M LI AB GR Vlaa nd meisje 36,8 36,6 26,6 24,4 28,8 32,2 36, ,1 26, ,8 29,8 36,5 35,5 32,7 jongen 63,2 63,4 73,4 74,6 71,2 67,8 63, ,9 73, ,2 70,2 63,5 64,5 67,3 Aantal meisjes en jongens Syntra BHG HV K ML MWV O B L WD W ZOV ZWV M LI AB GR Vlaa nd meisje 86,4 21,2 21,4 0 27,3 43,6 32,7 38,5 29,5 32,1 26,5 32,2 22,9 32,2 39,5 32,5 31,7 jongen 13,6 78,8 78,6 0 72,7 56,4 67,3 61,5 70,5 67,9 73,5 67,8 77,1 67,8 60,5 67,5 68,3 De verhouding jongens/meisjes in de systemen leren en werken is in alle ROP ca 1/3 meisjes en 2/3 jongens. Uitzondering hier op is Syntra Brussel Hoofdstedelijk Gewest waar het aantal meisjes uitzonderlijk hoog is in vergelijking met het aantal jongens. 18

20 6. Schoolachterstand (SAS) van de jongere bij inschrijving DO Syntra ROP Nul jaar Één jaar Twee jaar Drie jaar Vier jaar Meer dan vier jaar Onbekend (schoolloopbaa n buitenland) totaal Nul jaar Één jaar Twee jaar Drie jaar Vier jaar Meer dan vier jaar Onbekend (schoolloopbaa n buitenland) totaal Brussels Hoofdstedelijk Gewest Halle-Vilvoorde Kempen Meetjesland, Leiestreek en Schelde Midden West Vlaanderen Oostende Bugge Leuven Waas en Dender Westhoek Zuid Oost Vlaanderen Zuid West Vlaanderen Mechelen Limburg Antwerpen-Boom

VOORTRAJECTEN: EEN NUTTIGE STAP IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS?

VOORTRAJECTEN: EEN NUTTIGE STAP IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS? ACADEMIEJAAR 2013-2014 VOORTRAJECTEN: EEN NUTTIGE STAP IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS? EEN ONDERZOEK NAAR DE EFFECTIVITEIT VAN DE VOORTRAJECTEN IN VLAANDEREN Scriptie ingediend door INE SIMONS voor het behalen

Nadere informatie

STELSEL LEREN EN WERKEN IN VLAANDEREN CIJFERMATIGE BASISANALYSE VAN DE OPLEIDINGSSTATUTEN

STELSEL LEREN EN WERKEN IN VLAANDEREN CIJFERMATIGE BASISANALYSE VAN DE OPLEIDINGSSTATUTEN STELSEL LEREN EN WERKEN IN VLAANDEREN CIJFERMATIGE BASISANALYSE VAN DE OPLEIDINGSSTATUTEN Faiza Djait December 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1. Algemene situering... 3 1.2. Structurele

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 2 3

JAARVERSLAG 2009 2 3 JAARVERSLAG 2009 1 JAARVERSLAG 2009 2 3 INHOUDSOPGAVE voorwoord organogram vorming leerplichtonderwijs opleidingen werkervaring sociale economie trajectbegeleiding financieel verslag algemene vergadering

Nadere informatie

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE 2012-2013 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB Afdeling Scholen

Nadere informatie

Conceptnota op basis van de voorstellen van de rondetafelconferentie Brussel

Conceptnota op basis van de voorstellen van de rondetafelconferentie Brussel Conceptnota op basis van de voorstellen van de rondetafelconferentie Brussel December 2007 1 Inhoudsopgave 1 De leerkansen van jongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel verhogen..4 1.1 De betrokkenheid

Nadere informatie

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 L E E R P L I C H T wie Is Er NIET ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013. Aanbeveling

Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013. Aanbeveling Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013 Aanbeveling Betreffende de bijdrage van Vlaanderen aan het Nationaal Strategisch Referentiekader met betrekking tot de implementatie van

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand Frank Vandenbroucke Vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. INHOUDSTABEL

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke Beleidsnota 2004-2009 Frank Vandenbroucke SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Inhoud

Nadere informatie

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Kind en Gezin Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Evaluatie van 2 jaar proefproject door Kind en Gezin Sylvia Walravens 3-1-2013 1. Situering In 2010 sloten VDAB, VIVO, Kind en Gezin en 15

Nadere informatie

1 Situering van het lokale afsprakenkader... 3 1.1 Algemeen wetgevend kader... 3 1.2 Vlaams afsprakenkader... 3 1.3 Lokaal afsprakenkader...

1 Situering van het lokale afsprakenkader... 3 1.1 Algemeen wetgevend kader... 3 1.2 Vlaams afsprakenkader... 3 1.3 Lokaal afsprakenkader... AFSPRAKENKADER HUIS VAN HET NEDERLANDS REGIO LIMBURG SCHOOLJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 Situering van het lokale afsprakenkader... 3 1.1 Algemeen wetgevend kader... 3 1.2 Vlaams afsprakenkader... 3

Nadere informatie

Inleiding... 1. Inhoud... 3

Inleiding... 1. Inhoud... 3 Inleiding De social profit is een van de belangrijkste werkgevers in Vlaanderen en bestaat uit diverse sectoren: gezondheid, welzijn, socioculturele sector,... De meeste leden van SLN zijn als nietcommerciële

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Besteknr.

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

!"#$%&''(%)*!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&'()

!#$%&''(%)*!!!!!!!!!!!!!!!!#$%&'() !!!"##$%&$'('%)*+'*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!#(&,(-*+.'/%&*(&!,+$'(0&!"#$%&''(%)*!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&'()!!"#$"%&'!()**!+!,-./-'0!()*(!!! I. Inhoudstafel I. Inhoudstafel... 2 II. Landschap NT2 in Vlaanderen...

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd Synthese Peter De Cuyper, Miet Lamberts & Fernando Pauwels Onderzoek in opdracht van het Agentschap voor Binnenlands

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 2 Zitting 2006-2007 November 2006 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSTAFEL I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5 EN

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren

Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren HBO 4 en HBO 5 in het Vlaamse onderwijs Juni 2008 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming 1 INLEIDING... 3 2 PROBLEEMSTELLING...

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

!! " " # $ %&' ()*((+$ ),,! -.- -. +.- -+ /

!!   # $ %&' ()*((+$ ),,! -.- -. +.- -+ / ! "" # $%&'()*((+$),,!-.--. +.--+/ Ondergetekende, Katrien Beeckman bevestigt hierbij dat onderhavige verhandeling mag worden geraadpleegd en vrij mag worden gefotokopieerd. Bij het citeren moet steeds

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Jaarboek Inburgering & Integratie 2010

Jaarboek Inburgering & Integratie 2010 Inburgering Jaarboek Inburgering & Integratie 2010 1 Jaarboek Inburgering & Integratie 2010 4 Inhoud Voorwoord...5 Inleiding... 6 Inburgering...7 Inburgering, een opstap naar actieve participatie aan

Nadere informatie

Kansengroepen in Kaart. Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt

Kansengroepen in Kaart. Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt Kansengroepen in Kaart Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt VDAB Studiedienst juli 2010 Met Kansengroepen in Kaart rapporteert de VDAB zesmaandelijks over de verschillende kansengroepen. De

Nadere informatie