Een oplossing voor de Splitsing van de Kieskring Brussel-Halle- Vilvoorde 14 sept. 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een oplossing voor de Splitsing van de Kieskring Brussel-Halle- Vilvoorde 14 sept. 2011"

Transcriptie

1 Een oplossing voor de Splitsing van de Kieskring Brussel-Halle- Vilvoorde 14 sept Basis: CD&V formuleerde duidelijke voorwaarden en hield vol. Nu boeken we resultaat. We hebben altijd gezegd: eerst een oplossing voor BHV. Die eerste, belangrijke stap is nu gezet. Onderhandelen loont Al jaren wordt de Belgische politiek verziekt en geblokkeerd door BHV. Nu ligt er eindelijk een oplossing in het verschiet. Deze oplossing ligt zeer dicht bij de voorstellen die ik tijdens de lente zelf heb uitgewerkt in samenwerking met Bart De Wever en Elio Di Rupo. Bovendien respecteren we het Vlaams regeerakkoord. De roepers zullen altijd zeggen dat het slecht is, maar de doeners durven kiezen voor concrete resultaten. Wat nu? Dit is nog maar een eerste stap. Nu moeten we het eens worden over de andere communautaire dossiers, daarna over een regeerakkoord. Maar elke tocht begint met de eerste stap. 1

2 Globale plaatje BHV : OPLOSSING EN EVENWICHTIG RESULTAAT - Er komt een splitsing van het kiesarrondissement voor verkiezingen Kamer en Europees Parlement. - De Senaat wordt volledig hervormd. Deze regeling maakt deel uit van de globale hervorming: geen paritaire Senaat, wel op basis van taalgemeenschappen samengesteld - Wat de 6 faciliteiten gemeenten betreft: Het blijven Vlaamse gemeenten. De Vlaamse decreten, inclusief de omzendbrieven Peeters, blijven er voor iedereen gelden. Gelet op de bijzondere aard van deze 6 gemeenten werkten we aan de benoemingsprocedure van burgemeesters, met respect voor de Vlaamse regering die haar benoemingsbevoegd behoud. Op deze manier hebben we geïnvesteerd in de pacificatie tussen de taalgroepen in deze gemeenten. Er is nu een oplossing voor een politiek probleem dat al jaren aansleept. Een probleem dat de communautaire verhoudingen al jaren bemoeilijkt. - Verder is er geen sprake van de uitbreiding van Brussel, er komt geen corridor - Het akkoord zich beperkt wordt tot de 6 faciliteitengemeenten. Voor de 29 andere Vlaamse gemeenten verandert er niets. Bij de Kamer-en Europese verkiezingen krijgen de inwoners van de 6 faciliteitengemeenten de mogelijkheid de vrije keuze voor de inwoners van de 6 om voor lijsten van de kieskring Brussel ofwel voor lijsten van de kieskring Vlaams- Brabant te stemmen. Alleen de inwoners van deze 6 gemeenten kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken. - De Franse Gemeenschap krijgt geen initiatiefrecht in de 6 faciliteitengemeenten: dus geen bibliotheken of culturele centra - Er komt geen wijziging aan de regeling inspectie scholen - Brussel geen derde gewest - Uitbreiding constitutieve autonomie voor Vlaanderen wat betreft verkiezingsaangelegenheden en verbetering waarborgen constitutieve autonomie Brussel (pre Lombard) - Geen federale kieskring 2

3 Vraag en antwoord BHV september Brussel Halle Vilvoorde : algemeen Wat is BHV? Waarom moest BHV gesplitst worden? Als er een arrest van het Grondwettelijk Hof bestaat, waarom moet er dan over onderhandeld worden, laat staan een prijs voor betaald worden? Kunnen de Vlaamse partijen de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet eenzijdig en dus zonder onderhandelen splitsen? Waren jullie niet beter N-VA gevolgd en gestopt met onderhandelen? Zal de splitsing van BHV de verfransing van Vlaams-Brabant stoppen?... 7 De voor- en nadelen; de wensen en toegevingen Zijn de compensaties geen te groot nadeel voor Vlaanderen? Zijn de Vlaamse toegevingen niet te hoog in vergelijking met de Franstalige? Welke elementen werden uit de onderhandelingen geweerd? Welke Franstalige eisen werden niet ingewilligd? Gaan jullie nu ook het Minderhedenverdrag goedkeuren in Vlaanderen? Waarom stellen de Franstalige partijen zulke hoge eisen, ook al weten ze dat sommige hiervan voor de Vlaamse partijen onaanvaardbaar zijn? Brussel Halle Vilvoorde : de oplossing Blokkeert de vergrondwettelijking van een aantal regels geen toekomstige veranderingen? Waarom moeten de rechten die de Franstaligen vandaag al hebben grondwettelijk verankerd worden? Wat is apparentering en waarom komt dit niet voor in het akkoord? Wat is de betekenis van de aanduiding van Sint-Genesius-Rode als kantonhoofdplaats voor het faciliteitenkieskanton? De oplossingen en de Rand Waarom komt er een speciale regeling voor de (Franstalige) inwoners van de zes (Vlaamse) faciliteitengemeenten rond Brussel? Waarom gaan administratieve beroepen nu naar de tweetalige Algemene Vergadering van de Raad van State? Wordt door de nieuwe beroepsprocedure de Vlaamse Regering beknot? De bevoegdheid van de Vlaamse Regering Tast het akkoord de bevoegdheden van de Vlaamse Regering aan? Wat is het lot van de omzendbrief Peeters?

4 21.Het overleg over de op- en afritten van de Brusselse Ring beperkt de bevoegdheden van de Vlaamse overheid en is de facto een uitbreiding van Brussel De burgemeesters Zullen de drie balorige burgemeesters nu wel benoemd worden? Ontneemt u de Vlaamse Regering haar macht niet ten aanzien van de burgemeesters in de zes randgemeenten? Wat betekent het systeem van aangewezen-burgemeester? Als er in de zes randgemeenten geen burgemeester wordt benoemd (zoals nu in drie gemeenten het geval is), kan deze gemeente dan wel bestuurd worden? Waarom deden de Vlaamse partijen zo moeilijk over de benoeming van die drie burgemeesters? Wat is het verschil tussen een burgemeester, een uittredend burgemeester, plaatsvervangend burgemeester, een dienstdoend burgemeester en een waarnemend burgemeester? Brussel Wat is het nut van een hoofdstedelijke gemeenschap? Breidt de hoofdstedelijke gemeenschap het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet uit? Geeft men door de hoofdstedelijke gemeenschap geen gemeenschapsbevoegdheden aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Is het extra geld voor Brussel geen blanco-cheque? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt versterkt Wat betekent constitutieve autonomie? Heeft constitutieve autonomie voor Brussel geen kwalijke gevolgen voor de Vlaamse Brusselaars? Het gerechtelijk arrondissement Brussel Halle Vilvoorde Wat betekent de horizontale of verticale splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde? Andere problemen die al lang een oplossing vonden Worden de stemmen van Belgen in het buitenland gedropt in Halle-Vilvoorde? Remember Lennik Brussel Halle Vilvoorde : algemeen. 1. Wat is BHV? BHV staat voor Brussel-Halle-Vilvoorde en omvat twee aspecten. 4

5 Het eerste, en momenteel meest besproken aspect, betreft het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Net zoals er een kieskring Antwerpen of Limburg bestaat, is er ook een kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, bestaande uit Halle-Vilvoorde (gebied dat behoort tot het Vlaamse Gewest) en Brussel (dat behoort tot het tweetalige Brusselse Hoofdstedelijke Gewest). Het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde overschrijdt bijgevolg de grenzen van de taalgebieden. Het tweede aspect heeft betrekking op het gerechtelijk arrondissement Brussel- Halle-Vilvoorde. Dit heeft dezelfde gebiedsomschrijving als het kiesarrondissement. 2. Waarom moest BHV gesplitst worden? De kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is al decennia een doorn in het oog van Vlaamse politici. Het juridisch probleem ontstond echter pas toen in 2002 de Regering Verhofstadt I de provinciale kieskringen invoerde (in plaats van de arrondissementele kieskringen). In een arrest van 2003 oordeelde het Arbitragehof (intussen Grondwettelijk Hof) dat de actuele regeling van de kieskring Vlaams-Brabant en Brussel-Halle-Vilvoorde ongrondwettig is. Het Arbitragehof gaf de wetgever daarop een termijn om aan de toestand te verhelpen. De paarse regering Verhofstadt II slaagde er echter niet in om tijdig het probleem op te lossen. Ook tijdens de regeringsonderhandelingen in 2007 kon geen akkoord bereikt worden, zodat intussen reeds twee verkiezingen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat dienden geldig verklaard te worden tégen het arrest van het Arbitragehof in. Het spreekt voor zich dat zoiets in een rechtstaat geen houdbare situatie is, zodat een oplossing moét gevonden worden. Dit geldt nog des te meer omdat de kwestie BHV intussen reeds ettelijke jaren de Wetstraat verlamt (denken we bijvoorbeeld aan de val van de regering Leterme in april 2010). Het Arbitragehof stelde niet dat een splitsing noodzakelijk was, enkel dat aan de actuele toestand diende verholpen te worden. Toch is een splitsing zowel in de feiten als symbolisch en juridisch de meest zuivere oplossing. 3. Als er een arrest van het Grondwettelijk Hof bestaat, waarom moet er dan over onderhandeld worden, laat staan een prijs voor betaald worden? Op het eerste zicht lijkt het een redelijke logica : een rechtbank heeft een uitspraak gedaan, dus moet die uitgevoerd worden. Zo eenvoudig is het echter niet. 5

6 In de eerste plaats stelt zich het probleem dat het Arbitragehof enkel vastgesteld heeft dat de regeling ongrondwettig was. Het Hof heeft de Kieswet niet vernietigd en heeft evenmin uitspraak gedaan over de wijze waarop de ongrondwettigheid diende opgelost te worden. Bijgevolg bleven er nog heel wat mogelijke pistes open om aan de eisen van het arrest tegemoet te komen. Vergelijk het met een burenruzie over een afsluiting, waarbij een rechter stelt dat de afsluiting verkeerd staat, zonder aan te geven op welke wijze de fout moet hersteld worden (door een schadevergoeding of door de afsluiting te verplaatsen, ). Dit zou ook nog discussies en onderhandelingen tussen de buren tot gevolg hebben alvorens het probleem zou opgelost geraken. Hetzelfde geldt voor BHV. Daarnaast is BHV het gevolg van een decennialange regeling. Ook voor de kieshervorming van 2002, die aanleiding gaf tot het arrest van 2003, was er immers slechts één kieskring (Brussel-Halle-Vilvoorde) die zich uitstrekte over twee taalgebieden (tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en Nederlandse taalgebied Vlaanderen), maar het was pas bij de invoering van de provinciale kieskringen dat de toestand erg nijpend werd. Bijgevolg bestaat de mogelijkheid voor Franstaligen in de Vlaamse Rand rond Brussel en Halle-Vilvoorde om voor Franstalige lijsten uit Brussel te stemmen al zeer lang en behoorde dit als het ware tot de evenwichten die het federale België werkbaar en overeind hielden. Het is dan ook begrijpelijk dat het aan Franstalige zijde moeilijk ligt om hun voorrecht in Halle-Vilvoorde zomaar en zonder enige compensatie op te geven. Anderzijds menen de Vlaamse partijen dat voor de uitvoering van een arrest van het Grondwettelijk Hof en de logische toepassing van bijvoorbeeld het territorialiteitsbeginsel eigenlijk geen prijs moet betaald worden. Deze standpunten verzoenen, vraagt bijgevolg heel wat onderhandelingswerk. 4. Kunnen de Vlaamse partijen de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet eenzijdig en dus zonder onderhandelen splitsen? Hoewel de Kieswet in principe bij eenvoudige meerderheid kan gewijzigd worden, ligt een eenzijdige splitsing geenszins gemakkelijk. De Grondwet voorziet immers een aantal regelingen ter bescherming van de kleinste taalgroep in het federaal parlement (de Franstaligen) of het Brusselse parlement (de Nederlandstaligen). Bovendien kunnen ook andere parlementen proberen de behandeling van een wetsvoorstel tegen te houden. Zo werden de Vlaamse voorstellen over BHV sedert 2007 eerst gedurende maanden uitgesteld wegens verschillende belangenconflicten. Toen de Vlaamse partijen dan uiteindelijk in april 2010 de splitsingvoorstellen konden en wilden stemmen, trokken de Franstalige partijen aan de alarmbel, zodat de behandeling van het 6

7 wetsvoorstel werd opgeschort. Door het ontslag van de regering kon bovendien de procedure niet verder gezet worden. In het kader van politieke vernieuwing en staatshervorming is het de wens van CD&V om de huidige procedures met betrekking tot belangenconflicten te veranderen, maar vandaag moeten wij ons bewust zijn van de huidige procedures en daarvan heeft de geschiedenis ons geleerd dat enkel onderhandelingen tot een effectieve oplossing van Brussel-Halle-Vilvoorde kunnen leiden. 5. Waren jullie niet beter N-VA gevolgd en gestopt met onderhandelen? CD&V is een partij met een eigen lijn, een eigen programma, eigen eisen en ideeën. CD&V kan en mag dan ook niet louter afhankelijk zijn van de keuzes die een andere partij maakt, maar moet haar eigen weg gaan. CD&V heeft aan het verder onderhandelen duidelijke voorwaarden gekoppeld, die door de andere partijen en de formateur werden aanvaard. Wanneer je bepaalde voorwaarden stelt om verder te willen praten en deze worden aanvaard, zou het zeer unfair zijn om dan toch niet te willen praten. Bovendien is CD&V altijd de partij van de dialoog geweest. Tot slot dient men zich de vraag te stellen wat aan de kant gaan staan en weigeren om te onderhandelen oplevert. Enkel het been stijf houden heeft de voorbije maanden tot gevolg gehad dat géén vooruitgang geboekt werd : BHV werd niet gesplitst, er werden geen bevoegdheden overgedragen, de deelstaten werden niet geresponsabiliseerd e.d. Enkel door de weg van de onderhandeling kon er nu akkoord gesloten worden. Onderhandelen vraagt echter moed en houdt steeds risico s op mislukking in, maar wie zich niet wil natmaken, zal nooit een meer overzwemmen. Het akkoord dat op 14 september 2011 werd bereikt over de splitsing van BHV, heeft aangetoond dat onderhandelen effectief loont. 6. Zal de splitsing van BHV de verfransing van Vlaams-Brabant stoppen? Een splitsing van de kieskring BHV alleen volstaat niet om de verfransing te stoppen. De splitsing van BHV is immers een (juridische) beslissing, die een arrest van het Grondwettelijk Hof wil uitvoeren en ervoor wil zorgen dat een kieskring zich niet langer uitstrekt over tweetaalgebieden, maar is géén sociologische campagne. 7

8 CD&V wil daarnaast echter dat er, conform het Vlaams Regeerakkoord, verder inspanningen worden geleverd ter versterking van het Vlaamse karakter van Halle-Vilvoorde en de zes randgemeenten in het bijzonder. Dit staat los van de splitsing van BHV en zal ongetwijfeld meer effect hebben dan de splitsing op zich. De voor- en nadelen; de wensen en toegevingen. 7. Zijn de compensaties geen te groot nadeel voor Vlaanderen? Zijn de Vlaamse toegevingen niet te hoog in vergelijking met de Franstalige? De omvang of grootte van toegevingen bespreken is altijd een discussie over het geslacht der engelen. Wie er doet, vindt het er meestal teveel en ook de stuurlui die verkiezen om aan de wal te blijven staan, oordelen snel en gemakkelijkheidshalve dat er teveel werd toegegeven door hen die wél tot een akkoord proberen te komen. Bovendien zijn de verschillende toegevingen in een moeilijk dossier als BHV onmogelijk op een apothekerweegschaal te meten : de enige toegeving valt veel moeilijker dan de andere. Eenvoudig wat toegevingen tellen of oplijsten om te vergelijken is dan ook onmogelijk. Voor de Franstalige partijen is de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde op zich al een enorme prijs die zij moeten betalen. De eerlijkste wijze om een akkoord te beoordelen, is nagaan of het akkoord evenwichtig is. CD&V meent dat dit het geval is. Er werd een evenwichtige poging ondernomen om, wars van alle retoriek, slogans en gemeenplaatsen tot een akkoord te komen, met begrip voor de posities en wensen van beide partijen. Hierbij is het van belang aan te stippen dat Brussel niet werd uitgebreid, dat de Franse Gemeenschap geen bevoegdheden krijgt in Vlaanderen en dat de Vlaamse bevoegdheden niet worden aangetast.. 8. Welke elementen werden uit de onderhandelingen geweerd? Op vraag van CD&V werden verschillende elementen uit de nota Di Rupo geweerd op 21 juli jl. Het betreft de ratificatie van het minderhedenverdrag van de Raad van Europa, de wijzigingen aan de taalwetgeving in Brussel, de afschaffing van het verbod op tweetalige lijsten in Brussel en de invoering van een federale kieskring. 9. Welke Franstalige eisen werden niet ingewilligd? 8

9 Inschrijvingsrecht voor Franstaligen. De uitbreiding van Brussel Een corridor Bevoegdheden voor de Franse Gemeenschap in Vlaanderen. Inspectie in de scholen Federale kieskring Upgraden van Brusselse ordonnanties tot decreten Dubbele apparentering Aantasting van de Vlaamse voogdij over de zes randgemeenten Paritaire Senaat (wordt wel op basis van taalgemeenschappen samengesteld) Brussel als derde gewest Constitutieve autonomie (wel uitbreiding constitutieve autonomie voor Vlaanderen wat betreft verkiezingsaangelegenheden en verbetering waarborgen constitutieve autonomie Brussel (pre Lombard) Opheffing van het verbod op tweetalige lijsten Brussel Samenvallende verkiezingen 10. Gaan jullie nu ook het Minderhedenverdrag goedkeuren in Vlaanderen? CD&V houdt zich aan het Vlaamse Regeerakkoord waarin duidelijk staat dat het Minderhedenverdrag niet door de Vlaamse Regering zal geratificeerd worden. Er werd evenwel wel afgesproken dat de bestaande werkgroep van de Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid (ICBB) haar werkzaamheden zal voortzetten met het oog op de definiëring van de notie minderheid in de Belgische context. Aangezien op 21 juli jl. werd afgesproken deze kwestie uit de onderhandelingen te weren en te verwijzen naar de bestaande werkgroep, heeft het akkoord van 14 september hierop dan ook geen betrekking. 11. Waarom stellen de Franstalige partijen zulke hoge eisen, ook al weten ze dat sommige hiervan voor de Vlaamse partijen onaanvaardbaar zijn? 9

10 Vooreerst is het niet eenvoudig om (voor)rechten op te geven die men al zeer lang heeft. Dat men daarbij compensaties wil is niet geheel abnormaal. Dit geldt des te meer in een zo belangrijk dossier als de splitsing van Brussel-Halle- Vilvoorde, dat ook voor de Franstalige partijen een belangrijk symbooldossier is. Daarnaast werden ook reeds in 2005 door de toenmalige paarse regering onder premier Guy Verhofstadt onderhandelingen over de splitsing van Brussel-Halle- Vilvoorde gevoerd. Toen werden deze door Spirit, toenmalige kartelpartner van SP.a, terecht gestopt omdat de voorstellen van Guy Verhofstadt té onevenwichtig waren. Het spreekt echter voor zich dat de Franstalige partijen nog steeds graag refereren naar de grote Vlaamse toegevingen die toen op tafel lagen en nu (zeker voor het FDF) het minimum vormen waarover men moet praten. Brussel Halle Vilvoorde : de oplossing. 12. Blokkeert de vergrondwettelijking van een aantal regels geen toekomstige veranderingen? De opname van een aantal regelingen in de Grondwet verstrengt de voorwaarden om deze te wijzigen, maar wijzigingen of veranderingen zijn daardoor op zich niet onmogelijk. In nagenoeg elke bestuursperiode worden er wijzigingen aan de Grondwet of de Bijzondere Wetten aangebracht, vaak ook ingrijpende. 13. Waarom moeten de rechten die de Franstaligen vandaag al hebben grondwettelijk verankerd worden? De opname van een regeling in de Grondwet is deels een symbolische kwestie : de Grondwet bevat immers de regels waarvan het parlement meent dat zij de basis vormen van de (federale) Staat. Door een opname in de Grondwet kan men bovendien voorschrijven dat een bepaalde materie slechts kan worden gewijzigd met een bijzondere meerderheid. Om een bijzondere wet te stemmen, moet een meerderheid van elke taalgroep aanwezig zijn en instemmen met de wijziging, waarbij in totaal 2/3 van de aanwezigen voor moet stemmen. Ter vergelijking: om een gewone wet te wijzigen moet gewoon een meerderheid van de parlementsleden aanwezig zijn, waarbij dan een meerderheid van de aanwezigen (min de onthoudingen) moet voorstemmen. Op die wijze is een regeling waarvoor de Grondwet voorschrijft dat een bijzondere meerderheid vereist is, sterk beschermd. 10

11 14. Wat is apparentering en waarom komt dit niet voor in het akkoord? Apparentering of lijstverbinding betekent dat kandidaten van een lijst voor de verkiezingen verklaren dat ze zich, met het oog op de verdeling van de restzetels (die volgens de normale regels binnen de eigen kieskring(en) niet konden worden verdeeld) verbinden met de kandidaten van een in een andere kieskring voorgestelde lijst. Na de verkiezingen worden dan de stemmen van de kandidaten van die verbonden lijsten in beide kieskringen samengeteld om zo de restzetels te verdelen. Samengevat : men kiest er op voorhand voor om, in het geval men niet voldoende stemmen in de kieskring haalt voor een volgende zetel, de eigen stemmen samen te leggen met deze van een kandidaat/lijst in een andere kieskring. Zo probeert men dan alsnog een extra zetel in de wacht te slepen. In de Vlaamse wetsvoorstellen werd steeds uitgegaan van een zogenaamde enkelvoudige apparentering. Daarbij moet lijsten uit Brussel de keuze maken of zij met Vlaams-Brabant dan wel met Waals-Brabant apparenteren. De Franstaligen pleitten echter voor een zogenaamde dubbele apparentering. Brusselse lijsten kunnen zich dan verbinden met lijsten uit Vlaams-Brabant én uit Waals-Brabant. De Franstalige partijen zouden er dan alle belang bij hebben om in heel de provincie Vlaams-Brabant campagne te voeren om zo hun stemmen te vergroten en meer kans te maken op een extra (rest)zetel. Met het oog op de zuiverheid en de duidelijkheid van de splitsing en omdat het niet mogelijk bleek de standpunten over apparentering te verzoenen, werd geopteerd voor een splitsing zonder apparentering tussen de kieskringen. Het nadeel van deze zuivere splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, zonder lijstverbinding tussen Vlaams-Brabant en Brussel, is dat er zetelverlies (allicht 1 à 2 zetels) zal zijn voor de Vlaamse partijen en dat het bijzonder moeilijk zal worden voor Vlamingen in Brussel om nog verkozen te raken. 15. Wat is de betekenis van de aanduiding van Sint-Genesius-Rode als kantonhoofdplaats voor het faciliteitenkieskanton? De keuze voor Sint-Genesius-Rode als electorale kantonhoofdplaats is enkel het logische gevolg van het feit dat Sint-Genesius-Rode vandaag reeds de gerechtelijke kantonhoofdplaats is. Wanneer men een kanton voorziet voor de verkiezingen is het logisch dat men een hoofdplaats moet kiezen. In de praktijk valt deze vaak samen met de hoofdplaats van het gerechtelijke kanton en in het 11

12 geval van Sint-Genesius-Rode is dat niet anders voor de zes faciliteitengemeenten. De inrichting van een kanton van de zes randgemeenten is ingegeven door praktische overwegingen, gelet op het feit dat in die zes gemeenten twee kieslijsten moeten worden voorzien. Het heeft slechts praktische consequenties bij de organisatie van de federale verkiezingen. Vandaag zitten de gemeenten met taalfaciliteiten verspreid over verschillende kieskantons. Door deze zes gemeenten in één kanton samen te brengen voorkomen we dat Brusselse lijsten in verschillende kantons ter beschikking moeten gelegd worden. Voor het overige heeft dit geen juridische betekenis en is het dus ook zeker geen voorafname op de corridor. De oplossingen en de Rand. 16. Waarom komt er een speciale regeling voor de (Franstalige) inwoners van de zes (Vlaamse) faciliteitengemeenten rond Brussel? Vandaag kunnen alle inwoners van Halle-Vilvoorde ook voor lijsten uit Brussel stemmen. In de toekomst zal dit beperkt worden tot de inwoners van de zes faciliteitengemeenten rond Brussel. Dit is dus een grote vooruitgang ten aanzien van de actuele situatie. Dat deze zes gemeenten indertijd faciliteiten gekregen hebben, was o.a. het gevolg van de hoge aanwezigheid van Franstaligen in deze Vlaamse gemeenten. Bij het vastleggen van de taalgrens in 1962 meende men dat men aan deze Franstalige inwoners een aantal rechten moest toekennen, de zogenaamde faciliteiten. Deze gelden (binnen de provincie Vlaams-Brabant) enkel voor de zes randgemeenten (uitzondering : Bever) en vormen één van de hoekstenen van het federale evenwicht. Reeds in het arrest van het Arbitragehof van 2003, kon men een allusie lezen op de bijzondere regeling voor de faciliteitengemeenten, waar het Hof stelde dat voor deze gemeenten een eigen regeling kon uitgewerkt worden. In àlle voorstellen tot splitsing van BHV (reeds van einde de jaren 70) werd in een bijzondere regeling voor de faciliteitengemeenten voorzien, net omwille van de hoge concentratie aan Franstaligen en de bijzondere taalregeling. Dat ook in dit akkoord de inwoners uit de zes faciliteitengemeenten een afzonderlijke regeling genieten, hoeft dan ook niet te verbazen. Het is echter van belang te benadrukken dat deze gemeenten wel onverkort tot het Vlaamse Gewest blijven behoren en de Vlaamse Regering dan ook haar bevoegdheden ten aanzien van deze gemeenten bewaart. De voogdij van de Vlaamse Regering blijft dus onverkort van toepassing. 12

13 17. Waarom gaan administratieve beroepen nu naar de tweetalige Algemene Vergadering van de Raad van State? Het akkoord voorziet in twee specifieke gevallen dat beroepen tegen administratieve beslissingen naar de tweetalige Algemene Vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gaan. Het betreft de administratieve beroepen vanuit de zes faciliteitengemeenten en de beroepen tegen de weigering van benoeming van een burgemeester in de zes faciliteitengemeenten. De Franstalige partijen menen immers dat, mede gelet op het belang en de specifieke aard van de taalwetgeving in de zes randgemeenten, de tweetalige Kamer beter geplaatst is om daarover een oordeel te vellen. Ook vandaag wordt, in het kader van de eenheid van rechtspraak, in dergelijke gevallen soms reeds geopteerd voor de Algemene Vergadering. Bovendien blijft de taalwetgeving dezelfde, wat impliceert dat de Raad van State, in om het even welke samenstelling, steeds dezelfde wetten zal moeten toepassen. Binnen de algemene vergadering komt er een alternerend voorzitterschap NL/FR per zaak met een doorslaggevende stem voor de voorzitter in geval van staking van stemmen. In het oorspronkelijke voorstel werden deze beroepen overgedragen aan het Grondwettelijk Hof. CD&V was echter van oordeel dat eerder binnen de Raad van State naar een oplossing diende gezocht te worden, wat nu het geval is. 18. Wordt door de nieuwe beroepsprocedure de Vlaamse Regering beknot? De Vlaamse Regering blijft bevoegd voor de benoeming van de burgemeesters. Wanneer de kandidaat-burgemeesters uit de zes faciliteitengemeenten rond Brussel in beroep gaan tegen een weigering van benoeming door de Vlaamse Regering, zal de tweetalige Algemene Vergadering van de Raad van State over dit beroep moeten oordelen. Bij gegrondheid van het beroep worden deze burgemeesters benoemd verklaard, zodat de huidige voordrachtscarrousel een einde neemt. In alle andere beroepen vanuit de zes faciliteitengemeenten zal de Vlaamse overheid gewoon een nieuwe beslissing moeten nemen wanneer de Algemene Vergadering een beslissing van de Vlaamse Regering vernietigt. De bevoegdheid van de Vlaamse Regering 13

14 19. Tast het akkoord de bevoegdheden van de Vlaamse Regering aan? De Vlaamse Regering blijft al haar bevoegdheden behouden. Ook de belangrijke bevoegdheid om burgemeesters te benoemen, blijft onverkort behouden. In bepaalde gevallen verandert het rechtscollege dat van de beroepen tegen beslissingen van de Vlaamse overheid zal moeten kennisnemen. 20. Wat is het lot van de omzendbrief Peeters? De Vlaamse omzendbrieven (Peeters, Martens, Van den Brande) en de taalregelingen worden niet aangepast. Volgens deze omzendbrieven moeten de inwoners van de de zes randgemeenten elke keer ze een Franstalig document willen ontvangen, dat uitdrukkelijk aanvragen. In eerdere onderhandelingsteksten was voorzien dat de inwoners van de zes randgemeenten een aanvraag zouden kunnen indienen waardoor ze voor een periode van 3 tot 6 jaar documenten in het Frans zouden kunnen ontvangen. Dat is niet het geval in het akkoord dat werd bereikt. De Taalwet Bestuurszaken wordt niet aangepast. 21. Het overleg over de op- en afritten van de Brusselse Ring beperkt de bevoegdheden van de Vlaamse overheid en is de facto een uitbreiding van Brussel. In de eerste teksten was een voorafgaande toestemming van de verschillende Gewesten voorzien. Deze werd er, mede op vraag van CD&V, uitgehaald en vervangen door een overleg. Dit overleg zal gevoerd kunnen worden in de hoofdstedelijke gemeenschap. Het lijkt immers evident dat in een dergelijke materie overleg tussen de betrokken gewesten op zijn plaats is, maar dat de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bij de Vlaamse Regering moet blijven. In die zin worden de bevoegdheden van de Vlaamse overheid dus niet beperkt door dit overleg en is er evenmin sprake van een uitbreiding van Brussel. De burgemeesters. 22. Zullen de drie balorige burgemeesters nu wel benoemd worden? Het akkoord betreft een federale materie. De benoeming van de drie burgemeesters in de faciliteitengemeenten is een Vlaamse bevoegdheid. De Vlaamse Regering blijft bevoegd om die drie burgemeesters al dan niet te benoemen. Het akkoord laat deze regeling onverkort gelden. Het zal dus de 14

15 Vlaamse Regering toekomen om al dan niet tot benoeming over te gaan, binnen een termijn van 60 dagen. Enkel de beroepsprocedure is veranderd. Daarbij komt dat de nieuwe regeling van de burgemeesters slechts in werking zal treden vanaf de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Ontneemt u de Vlaamse Regering haar macht niet ten aanzien van de burgemeesters in de zes randgemeenten? Neen. De Vlaamse Regering blijft bevoegd voor de benoeming van de burgemeesters, ook in de randgemeenten. De termijn om een burgemeester te benoemen zal daar echter wat verkorten naar 60 dagen en ook de beroepsmogelijkheden van de burgemeesters wijzigen. Voor het overige bewaart de Vlaamse Regering zowel haar bevoegdheden inzake benoeming, als inzake voogdij over de lokale besturen. Een nieuw element is dat de gemeenteraad de voordrachtakte kan bevestigen waardoor de voorgedragen burgemeester de titel kan dragen van aangewezenburgemeester. 24. Wat betekent het systeem van aangewezen-burgemeester? De voordrachtakte van de burgemeester kan worden bevestigd door een stemming in de gemeenteraad. Vanaf die stemming kan de betrokkene de titel voeren van aangewezen-burgemeester. De aangewezen-burgemeester oefent dezelfde bevoegdheden uit als de drie waarnemende burgemeesters vandaag. Een aangewezen-burgemeester wordt ook pas vervangen als schepen indien hij definitief wordt benoemd. 25. Als er in de zes randgemeenten geen burgemeester wordt benoemd (zoals nu in drie gemeenten het geval is), kan deze gemeente dan wel bestuurd worden? Deze gemeenten kunnen zeker bestuurd worden. Vooreerst blijft het College van Burgemeester en Schepenen, dat, via een voordrachtsakte, verkozen wordt door de Gemeenteraad op post. Zij nemen, als volwaardig College beslissingen. Daarnaast kan er een waarnemend burgemeester worden aangesteld, onder de leden van het College van Burgemeester en Schepenen, in principe de 1 ste Schepen. Deze heeft dezelfde bevoegdheden als een gewone burgemeester, maar is slechts waarnemend en kan dus niet de titel van burgemeester dragen. Vandaag wordt deze Schepen echter niet vervangen in het College van Burgemeester en Schepenen, zodat zij de facto met één lid minder werken. Dit 15

16 hoeft echter geen probleem te zijn voor de goede werking van de gemeente. Ook vandaag zijn er immers gemeenten die vrijwillig met een Schepen minder werken. 26. Waarom deden de Vlaamse partijen zo moeilijk over de benoeming van die drie burgemeesters? Een burgemeester heeft, als hoofd van de gemeente een voorbeeldfunctie en is tevens een soort van vertegenwoordiger van de hogere overheid, in het bijzonder de Vlaamse en Federale Regering. Het is dan ook onaanvaardbaar dat een burgemeester de wet niet zou naleven, laat staan één van de wetten die van wezenlijk belang zijn voor de goede en correcte werking van een gemeentebestuur. De regelgeving inzake het taalgebruik in bestuurszaken, en de besluiten die voor de goede uitvoering ervan moeten zorgen, zijn zulke belangrijke regels. Vaak zijn die immers het gevolg van moeizaam tot stand gekomen compromissen, die ervoor gezorgd hebben dat de verschillende gemeenschappen in ons land kunnen samenleven. Respect voor deze regels is dan ook noodzakelijk. De drie burgemeester die nog steeds een benoeming verwachten, hebben reeds meermaals aan de Vlaamse Regering laten weten dat zij de regelgeving inzake taalgebruik in bestuurszaken in hun gemeente niet willen toepassen, ondanks de duidelijke interpretatierichtlijnen van de Vlaamse Regering daarover. Zo sturen zij, tegen deze regelgeving in, bijvoorbeeld Franstalige kiesbrieven naar de Franstalige inwoners van hun gemeente, terwijl zij, aangezien deze gemeenten behoren tot het Vlaamse taalgebied, eerst in het Nederlands en pas na verzoek tot vertaling in het Frans moeten opgestuurd worden. Wanneer een burgemeester weigert (en tevens blijft aankondigen dat hij zal blijven weigeren) om de regelgeving toe te passen, kan de Vlaamse Regering onmogelijk die burgemeester aanvaarden en dus benoemen. In andere gevallen zou iedereen dit niet meer dan logisch vinden (stel je voor dat een burgemeester iedereen zou trouwen omdat hij daar zin in heeft, zelfs als het een duidelijk schijnhuwelijk tussen een 50-jarige vrouw en een 10-jarige jongen betreft), maar in de faciliteitengemeenten ligt dit gevoelig. 27. Wat is het verschil tussen een burgemeester, een uittredend burgemeester, plaatsvervangend burgemeester, een dienstdoend burgemeester en een waarnemend burgemeester? Een burgemeester is diegene die daartoe benoemd is door de Vlaamse Regering. Hij tekent alle documenten met burgemeester. 16

17 Een uittredend burgemeester was reeds burgemeester in de vorige bestuursperiode en blijft dit tot de installatie van een nieuwe gemeenteraad. Ook hij tekent alle documenten met burgemeester. Een waarnemend burgemeester is burgemeester in afwachting van de benoeming of ter vervanging van de burgemeester. Hij tekent alle documenten met waarnemend burgemeester. In de randgemeenten kan de gemeenteraad, wanneer bij de installatie van de gemeenteraad geen burgemeester is benoemd, een waarnemend burgemeester aanduiden onder de gemeenteraadsleden of schepenen. Een plaatsvervangend burgemeester, of dienstdoend burgemeester is hetzelfde als een waarnemend burgemeester. Brussel 28. Wat is het nut van een hoofdstedelijke gemeenschap? Als hoofdstad en economisch centrum kan Brussel geen eiland, los van Vlaanderen en Wallonië, zijn. Brussel en omgeving hebben elkaar immers nodig aangezien zij een sociaal-economische belangengemeenschap vormen. Om daaraan vorm te geven wordt een Hoofdstedelijke Gemeenschap opgericht die tot doel heeft de samenwerking tussen Brussel, de federale overheid, de gewesten en zijn hinterland (via de gemeenten en provincies) te promoten. Voor CD&V kan dit enkel een overlegplatform zijn tussen de verschillende overheden, waarin kan overlegd worden over kwesties die het belang van de gewesten overschrijden. Dat is het geval in de hoofdstedelijke gemeenschap die werd voorzien in het akkoord van 14 september Breidt de hoofdstedelijke gemeenschap het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet uit? Neen. De Hoofdstedelijke Gemeenschap is een samenwerkingsverband tussen de verschillende Gewesten voor materies inzake Brussel die het gewestelijk belang overstijgen. De gewestgrenzen wijzigen niet door de Hoofdstedelijke Gemeenschap. De hoofdstedelijke gemeenschap is een overlegplatform dat geen beslissingsbevoegdheid heeft. Bovendien moet de verdere procedure, uitwerking e.d. met betrekking tot de Hoofdstedelijke Gemeenschap geregeld worden door een 17

18 samenwerkingsakkoord, dat het akkoord van alle deelnemende overheden veronderstelt. 30. Geeft men door de hoofdstedelijke gemeenschap geen gemeenschapsbevoegdheden aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Neen. Het overleg in de hoofdstedelijke gemeenschap is beperkt tot gewestmateries. De hoofdstedelijke gemeenschap doet ook geen afbreuk aan de actuele bevoegdheidsregeling. Ze zal geen eigen bevoegdheden hebben en is niet meer dan een overlegplatform. De werkingsregels van de hoofdstedelijke gemeenschap zullen bovendien worden vastgelegd door een samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten. Het Vlaamse Gewest heeft op die manier het laatste woord over de werking van de hoofdstedelijke gemeenschap. 31. Is het extra geld voor Brussel geen blanco-cheque? Dit maakt geen deel uit van het bereikte akkoord van 14 september De financiering van Brussel wordt behandeld in het kader van de herziening van de Bijzondere financieringswet. 32. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt versterkt. Het akkoord voorziet in de toekenning van constitutieve autonomie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (en de Duitstalige Gemeenschap). Bij de uitvoering van de constitutieve autonomie door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt echter de tweederde meerderheid én de meerderheid in elke taalgroep. De waarborgen van de Vlaming in Brussel (zoals de pariteit in de ministerraad en de gewaarborgde vertegenwoordiging in het Brussels parlement) zullen niet onder de constitutieve autonomie van Brussel vallen. Dit blijft dus een federale bevoegdheid. 33. Wat betekent constitutieve autonomie? Constitutieve autonomie betekent de bevoegdheid voor de deelstaten om de inrichting en de werking van hun eigen organen te bepalen (bv. regels met betrekking tot de verkiezing van het parlement). 18

19 34. Heeft constitutieve autonomie voor Brussel geen kwalijke gevolgen voor de Vlaamse Brusselaars? Wanneer gewoon (zonder voorwaarden) constitutieve autonomie zou worden toegekend aan het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, zou men dit inderdaad kunnen aanwenden om bepaalde beschermingsmechanismen ten voordele van de Vlaamse Brusselaars te omzeilen of af te schaffen. Daarom werden garanties en grendels voorzien. Bij de uitvoering van de constitutieve autonomie door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt de tweederde meerderheid én de meerderheid in elke taalgroep, zonder dat bij een volgende stemming deze voorwaarden worden afgezwakt (dit zijn de pre-lombardwaarborgen). De waarborgen van de Vlaming in Brussel (zoals de pariteit in de ministerraad en de gewaarborgde vertegenwoordiging in het Brussels parlement) zullen bovendien niet onder de constitutieve autonomie van Brussel vallen. Dit blijft dus een federale bevoegdheid. Het gerechtelijk arrondissement Brussel Halle Vilvoorde 35. Wat betekent de horizontale of verticale splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde? De verticale splitsing van het parket betekent dat men een parket Halle-Vilvoorde en een parket Brussel opricht (in plaats van één parket dat bevoegd is voor heel Brussel-Halle-Vilvoorde). De horizontale splitsing ( ontdubbeling ) betekent dat in Brussel twee rechtbanken worden opgericht: een Nederlandstalige en een Franstalige rechtbank. Beide elementen maken deel uit van het akkoord van 14 juli Dit akkoord voorziet dat een werkgroep de regeling voor het gerechtelijk arrondissement in een wetsvoorstel zal vertalen. Andere problemen die al lang een oplossing vonden 19

20 36. Worden de stemmen van Belgen in het buitenland gedropt in Halle-Vilvoorde? Remember Lennik. Neen. Voor dit probleem werd een objectieve regeling uitgewerkt. De Belgen in het buitenland die zich willen inschrijven om aan de wetgevende verkiezingen deel te nemen kunnen dit uitsluitend doen in de gemeente waar ze het laatst in België woonden. Is deze niet terug te vinden dan kunnen zij zich inschrijven in hun geboorteplaats. Is ook deze niet terug te vinden dan moeten zij zich inschrijven in de gemeente van een verwante tot de 4 de graad. Met andere woorden deze objectieve criteria voorkomen dat de Belgen in het buitenland zich kunnen inschrijven in de gemeente van hun keuze zoals nu het geval is. M.a.w. er wordt voorkomen dat heel Franstalige Belgen in het buitenland zich kunnen inschrijven in de kieskring Brussel of Vlaams Brabant. (25% van de Belgen in het buitenland schreef zich bij vorige verkiezingen in in een gemeente van de kieskring BHV, wat niet neutraal was voor de zetelverdeling. 20

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde.

Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde. Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde. Basis: CD&V formuleerde duidelijke voorwaarden en hield vol. Nu boeken we resultaat. We hebben altijd gezegd: eerst een oplossing voor BHV. Die eerste,

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen.

Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen. Vrijdag 6 juni 2003. Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen. Sire, Ondergetekenden, burgemeesters uit het arrondissement Halle-Vilvoorde, en de voorzitter en een gedeputeerde van de provincie

Nadere informatie

Het Vlaams Regeerakkoord is duidelijk over de splitsing

Het Vlaams Regeerakkoord is duidelijk over de splitsing DOSSIER CD&V (overgenomen van webstek CD&V op 5-2-2005) SPLITSING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE De splitsing van het kiesarrondissement én het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde staat gezien

Nadere informatie

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 1. Hebben de Franstaligen uit Halle-Vilvoorde het automatisch recht op een Franstalige rechter? Uitgangspunt De

Nadere informatie

Standpunt Halle-Vilvoorde Komitee

Standpunt Halle-Vilvoorde Komitee Standpunt Halle-Vilvoorde Komitee Het H-V Komitee verwerpt het voorstel van verduidelijker Bart De Wever om 70.000 Vlamingen electoraal aan Brussel te koppelen November 2010 Het Halle-Vilvoorde Komitee

Nadere informatie

De kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde

De kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde 105 De kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde I.A. VAN DEN DRIESSCHE* 1. Inleiding Het is bekend: de Belgische federale verkiezingen die op 13 juni 2010 plaatsvonden hebben geleid tot een ongekend lange periode

Nadere informatie

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Hugo Vanderstraeten Wereldrecord! Eindelijk! Na 1 jaar en 176 dagen heeft ons land een nieuwe federale regering met Elio Di Rupo als eerste minister. Hij wordt de eerste Franstalige premier sinds 1970.

Nadere informatie

Openbare zitting van 09 februari 2010

Openbare zitting van 09 februari 2010 GEMEENTE AFFLIGEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting van 09 februari 2010 Aanwezig : mevrouw Karen D haeseleer, voorzitter, de heer Yvan T Kint, burgemeester, de mevrouwen en

Nadere informatie

betreffende een belangenconflict

betreffende een belangenconflict stuk ingediend op 1704 (2011-2012) Nr. 1 5 juli 2012 (2011-2012) Motie van de heren Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck betreffende een belangenconflict verzendcode: IED 2 Stuk 1704 (2011-2012) Nr. 1 TOELICHTING

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 Kieskring Brussel- Hoofdstad

Verkiezingen 2014 Kieskring Brussel- Hoofdstad Verkiezingen 2014 Kieskring Brussel- Hoofdstad Inleiding Op 25 mei 2014 kon het Brusselse kiezerskorps mee de nieuwe samenstelling bepalen van het Brusselse, het federale en het Europese parlement en desgewenst

Nadere informatie

complexiteit: rechtbanken ondoorzichtig kluwen, weinig transparante taalregeling

complexiteit: rechtbanken ondoorzichtig kluwen, weinig transparante taalregeling Wetsvoorstel tot oprichting van een gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken in het arrondissement Brussel en van het Hof van Beroep van Leuven Persconferentie,

Nadere informatie

De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: 2 zetels minder voor Vlaamse partijen...

De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: 2 zetels minder voor Vlaamse partijen... DRAFT 1 De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: 2 minder voor Vlaamse partijen... Er is al veel gezegd en geschreven over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde maar weinig gerekend over

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie

Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie Studiedag Instituut voor de Overheid - 15 maart 2012 Dr. Martin Ruebens, Secretaris-generaal Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

Nadere informatie

(licht aangepaste versie, september 2003)

(licht aangepaste versie, september 2003) Simulatie zetelverdeling voor het Vlaams Parlement op basis van de uitslagen van 18 mei 2003 en Een korte analyse van het effect van de kiesdrempel voor de Kamer (licht aangepaste versie, september 2003)

Nadere informatie

Raad van State beperkt toepassing faciliteiten in randgemeenten

Raad van State beperkt toepassing faciliteiten in randgemeenten Raad van State beperkt toepassing faciliteiten in randgemeenten Publicatie: 29 december 2004 Inwoners uit de Vlaamse randgemeenten van Brussel die het Frans willen gebruiken, moeten daar telkens opnieuw

Nadere informatie

HERZIENING VAN DE GRONDWET. Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen. (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s.

HERZIENING VAN DE GRONDWET. Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen. (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s. HERZIENING VAN DE GRONDWET Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s.) TOELICHTING Dit voorstel moet worden samen gelezen met ons voorstel nr.

Nadere informatie

Als het maar gratis is

Als het maar gratis is Als het maar gratis is Ann Peuteman beschrijft in Knack de lijdensweg van het splitsingsdossier van Brussel-Halle-Vilvoorde Publicatie: 13 januari 2005 Niemand durft nog een deadline op de splitsing van

Nadere informatie

Gewesten en gemeenschappen

Gewesten en gemeenschappen Staten en kiesstelsels België België is, anders dan Nederland, een federatie. Juist ook omdat België een land is met verschillende taalgebieden, is de structuur van deze staat veel ingewikkelder dan die

Nadere informatie

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN.

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN. GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN. 1. Algemene procedure. a. Inleiding. De stemprocedure wordt op gedetailleerde wijze beschreven in artikel 7 van de wet van 11 april 1994 houdende

Nadere informatie

Historiek van de initiatieven voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde

Historiek van de initiatieven voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde Historiek van de initiatieven voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde Vóór de regering Dehaene Plechtige oproep in 1959 van Stijn Streuvels en Herman Teirlinck tot het wetgevend

Nadere informatie

de nieuwe 2 0 1 5 SENAAT

de nieuwe 2 0 1 5 SENAAT 2015 de nieuwe SENAAT 2 De Senaat is hervormd. De zesde staatshervorming is een nieuwe stap in de federalisering van België. De gevolgen voor de Senaat zijn ingrijpend. Ontdek in deze folder de nieuwe

Nadere informatie

Evaluatie van het gerealiseerde Communautair akkoord

Evaluatie van het gerealiseerde Communautair akkoord Pagina 14 Ledenblad STERREBEEK 2000 vzw Nummer 4, december 2011 Evaluatie van het gerealiseerde Communautair akkoord Op 11 oktober bereikten de 8 onderhandelende partijen (toen dus nog mét de groenen)

Nadere informatie

LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN

LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN Onze uitgangspunten Democratie, dwz het besturen van de staat door zijn burgers, behoort tot het wezen van de Nederlandse identiteit. Het is de

Nadere informatie

Een simulatie van de toekomstige verdeling van zetels over de provincies bij Kamerverkiezingen ( )

Een simulatie van de toekomstige verdeling van zetels over de provincies bij Kamerverkiezingen ( ) VIVES BRIEFING 2017/08 Een simulatie van de toekomstige verdeling van zetels over de provincies bij Kamerverkiezingen (2013-2061) Gert-Jan Put KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, VIVES

Nadere informatie

Een federale kieskring: alweer een stap vooruit

Een federale kieskring: alweer een stap vooruit OPINIE Een federale kieskring: alweer een stap vooruit In een ingezonden bijdrage tonen Kris Deschouwer en Philippe Van Parijs, woordvoerders van de Paviagroep, zich verheugd over het voornemen de federale

Nadere informatie

TerZake Magazine 1, 2014,

TerZake Magazine 1, 2014, Een federale kieskring voor een betere federale politiek Kris Deschouwer & Philippe Van Parijs TerZake Magazine 1, 2014, 23-27. Een voorstel voor Valentijn Toen wij op 14 februari 2007 in naam van de Paviagroep

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

DE POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VROUWEN NA DE

DE POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VROUWEN NA DE DE POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VROUWEN NA DE VERKIEZINGEN VAN 25 MEI 2014 1 INHOUDSTAFEL INLEIDING ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4

Nadere informatie

Verkiezingen 2010! Wat is BHV? Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010. Auteur: Hugo Vanderstraeten. minderheid in de rand rond Brussel.

Verkiezingen 2010! Wat is BHV? Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010. Auteur: Hugo Vanderstraeten. minderheid in de rand rond Brussel. Auteur: Hugo Vanderstraeten Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010 Op maandag 26 april 2010 bood premier Yves Leterme het ontslag van de federale regering aan aan Koning Albert II. De regering viel over

Nadere informatie

VAAK GESTELDE VRAGEN

VAAK GESTELDE VRAGEN VAAK GESTELDE VRAGEN OVER DE DOELSTELLINGEN 1. Hebben andere federale staten ook een federale kieskring? 2. Beoogt het voorstel de restauratie van het unitaire België? 3. Kan met dit voorstel België gered

Nadere informatie

De vernieuwing van de Senaat bij de samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014

De vernieuwing van de Senaat bij de samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014 De vernieuwing van de Senaat bij de samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014 1. Samenstelling van de Senaat De Senaat telt 60 leden: 50 deelstaatsenatoren en 10 gecoöpteerde senatoren. De deelstaatsenatoren

Nadere informatie

De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers

De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers A. Kiezers 1. Aantal kiezers (die in België verblijven) op de kiezerslijsten op 7 mei 2010 Belgische kiezers die in België verblijven: 7.726.632

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 18 (1971-1972) - N 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1971-1972 20 JANUARI 1972 VOORSTEL VAN DECREET waarbij het taalgebruik in bestuurszaken geregeld wordt in bepaalde openbare

Nadere informatie

De federale kieskring in een constitutioneel perspectief.

De federale kieskring in een constitutioneel perspectief. De federale kieskring in een constitutioneel perspectief. Prof. Dr. J. Velaers Gewoon Hoogleraar Universiteit Antwerpen In de eerst plaats wil ik de Commissie danken voor de gelegenheid die ze mij biedt

Nadere informatie

De Directie Verkiezingen

De Directie Verkiezingen G De Directie Verkiezingen G.1. Inleiding 54 2004 ACTIVITEITENRAPPORT De Directie Verkiezingen waakt over de uitvoering van de wetgeving en de reglementering betreffende de Europese, de nationale en de

Nadere informatie

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier F.

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier F. Rolnummer 5970 Arrest nr. 157/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming,

Nadere informatie

BASISBEGRIPPEN Julie Kerckaert Inleiding tot het Belgisch publiekrecht Academiejaar

BASISBEGRIPPEN Julie Kerckaert Inleiding tot het Belgisch publiekrecht Academiejaar BASISBEGRIPPEN Julie Kerckaert Inleiding tot het Belgisch publiekrecht Academiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Administratieve rechtshandeling... 4 1. Definitie... 4 2. Toelichting... 4 Algemeen rechtsbeginsel...

Nadere informatie

Simulatie van de zetelverdeling voor het Vlaams Parlement volgens een aantal scenario's inzake de hervorming van het kiesstelsel

Simulatie van de zetelverdeling voor het Vlaams Parlement volgens een aantal scenario's inzake de hervorming van het kiesstelsel Simulatie van de zetelverdeling voor het Vlaams Parlement volgens een aantal scenario's inzake de hervorming van het kiesstelsel Jo Noppe, Bram Wauters en Bart Maddens Afdeling Politologie K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politologie/

Nadere informatie

WOORDEN BINNENLANDSE POLITIEK. LC_BW_500_woorden_P2.indd 10 4/09/13 10:50

WOORDEN BINNENLANDSE POLITIEK. LC_BW_500_woorden_P2.indd 10 4/09/13 10:50 500 WOORDEN BINNENLANDSE POLITIEK LC_BW_500_woorden_P2.indd 10 4/09/13 10:50 Olijfboomcoalitie De MR dreigt bijkomende zetels te verliezen bij een eventueel B-HV-compromis, en is doodsbang om bij de volgende

Nadere informatie

SUBSIDIARITEIT. Gelet op artikel 92bis, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ;

SUBSIDIARITEIT. Gelet op artikel 92bis, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ; SUBSIDIARITEIT Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Hoeveel mogen de partijen in totaal uitgeven voor de komende verkiezingscampagne?

Hoeveel mogen de partijen in totaal uitgeven voor de komende verkiezingscampagne? Hoeveel mogen de partijen in totaal uitgeven voor de komende verkiezingscampagne? Bart Maddens & Jef Smulders KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009-821- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 33 van 7

Nadere informatie

Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986

Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986 Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986 In zake : de prejudiciële vraag gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen bij arrest van 26 september 1985 in de zaak van de N.V. TRENAL tegen DE BUSSCHERE

Nadere informatie

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest ingediend op 471 (2014-2015) Nr. 1 16 september 2015 (2014-2015) Voorstel van bijzonder decreet van Wouter Vanbesien houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest Dit voorstel van

Nadere informatie

PAV [VERKIEZINGEN 2014]

PAV [VERKIEZINGEN 2014] PAV [VERKIEZINGEN 2014] INLEIDING Als je 18 jaar bent, moet je in ons land voor het eerst gaan stemmen. Dat brengt vaak vragen met zich mee. Op wie moet ik stemmen? Hoe zit ons land precies in elkaar?

Nadere informatie

Splitsing = onze eigenheid bewaren

Splitsing = onze eigenheid bewaren HALLE VILVOORDE Splitsing = onze eigenheid bewaren Geachte Mevrouw, Mijnheer, Misschien ligt u niet wakker van het politieke debat over Brussel-Halle-Vilvoorde. En toch heeft het louter bestaan van dit

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sas van Rouveroij, Ivan Sabbe, Björn Rzoska, Bart Tommelein en Lode Vereeck

Voorstel van decreet. van de heren Sas van Rouveroij, Ivan Sabbe, Björn Rzoska, Bart Tommelein en Lode Vereeck stuk ingediend op 2198 (2013-2014) Nr. 1 3 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heren Sas van Rouveroij, Ivan Sabbe, Björn Rzoska, Bart Tommelein en Lode Vereeck houdende wijziging van

Nadere informatie

Wetsvoorstel betreffende de samenvoeging van randgemeenten. Toelichting

Wetsvoorstel betreffende de samenvoeging van randgemeenten. Toelichting Dames en heren, Wetsvoorstel betreffende de samenvoeging van randgemeenten 1. De bestuurskracht van de gemeenten Toelichting De bestuurskracht van de lokale besturen is de afgelopen jaren een relevant

Nadere informatie

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Gerwin De Decker Eindelijk, we hebben een regering! Zo staat het in de krant. Maar wat betekent dat eigenlijk? Daar gaat dit krantje over. Een regering? Bij jou thuis regelen je mama of papa alles. Ze

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2007/03

Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief Aan de provinciegouverneurs Aan de colleges van burgemeester en schepenen Aan de leden van de deputaties Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen

Nadere informatie

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN.

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN. GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN 1 Algemene procedure a Inleiding De stemprocedure wordt op gedetailleerde wijze beschreven in artikel 7 tot 8bis van de wet van 11 april 1994 houdende

Nadere informatie

Voorstellen Di Rupo voor BHV en Brussel Een kritische analyse

Voorstellen Di Rupo voor BHV en Brussel Een kritische analyse p. 1 / 12 Voorstellen Di Rupo voor BHV en Brussel Een kritische analyse De voorstellen van Elio Di Rupo lijken zwaar nadelig voor Vlaanderen, schadelijk voor de goede werking van onze democratische rechtsstaat

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

TOELICHTING. 1. Doel van het protocolakkoord

TOELICHTING. 1. Doel van het protocolakkoord PROTOCOLAKKOORD tussen de federale Wetgevende Kamers en de parlementen van de gewesten betreffende de toepassing van de regelingen inzake de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de

Nadere informatie

Spotlights - september 2012

Spotlights - september 2012 Spotlights - september 2012 De hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel In het Institutioneel Akkoord voor de Zesde Staatshervorming van 11 oktober 2011 werd de hervorming van het gerechtelijk

Nadere informatie

VR DOC.0141/1BIS

VR DOC.0141/1BIS VR 2016 0403 DOC.0141/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming Definitieve

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Principiële goedkeuring van het voorontwerp

Nadere informatie

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand vergadering C99 zittingsjaar 2016-2017 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van 18 januari 2017 2 Commissievergadering nr. C99 (2016-2017) 18 januari 2017 INHOUD

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

DE HEDENDAAGSE BELGISCHE STAATSSTRUCTUUR

DE HEDENDAAGSE BELGISCHE STAATSSTRUCTUUR DE HEDENDAAGSE BELGISCHE STAATSSTRUCTUUR INHOUDSTAFEL 1. Inleiding...3 2. Wetgevende macht...3 3. Uitvoerende macht...4 4. Rechterlijke macht...4 5. Wetgevende en uitvoerende macht (gemeenschappen en gewesten)...5

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

MOETEN BRUSSELSE CLUBS KIEZEN: VLAAMS OF FRANS? Staatsrecht toegepast op de sport!

MOETEN BRUSSELSE CLUBS KIEZEN: VLAAMS OF FRANS? Staatsrecht toegepast op de sport! MOETEN BRUSSELSE CLUBS KIEZEN: VLAAMS OF FRANS? Staatsrecht toegepast op de sport! Het debat: Recent werd de hervorming van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, hierna afgekort KBVB, doorgevoerd waarbij

Nadere informatie

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen SARiV Advies 2013/19 SAR WGG Advies 11 juli 2013 Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen Boudewijnlaan 30 bus 81 1000 Brussel T.

Nadere informatie

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 DE VERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 DE WIJZIGINGEN DE AGENDA DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 1. De aanpassing van de verkiezingskalender

Nadere informatie

betreffende het stemrecht van Vlamingen in het buitenland

betreffende het stemrecht van Vlamingen in het buitenland ingediend op 489 (2015-2016) Nr. 1 30 september 2015 (2015-2016) Voorstel van resolutie van Rik Daems, Marc Hendrickx, Ward Kennes, Güler Turan en Wouter Vanbesien betreffende het stemrecht van Vlamingen

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Vlamingen en Walen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Vlamingen en Walen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 October 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/82637 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

verkiezingen Verkiezingen

verkiezingen Verkiezingen Of jij er nu interesse voor hebt of niet, de politiek - je kan ook zeggen de (gemeentelijke, provinciale, Vlaamse, federale en Europese) overheid heeft veel invloed op je leven. Dat is toch een reden om

Nadere informatie

36840 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

36840 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 36840 BELGISCH STAATSBLAD 27.07.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE TRADUCTION MINISTERE DE LA REGION WALLONNE [C 2006/202257] 7 JULI 2006. Omzendbrief betreffende de verkiezingen van de gemeenteraadsleden en de

Nadere informatie

De Zesde Staatshervorming

De Zesde Staatshervorming De Zesde Staatshervorming Grondwetsherzieningen en het provinciale bestuursniveau VVP Colloquium 19/10/2013 Jürgen Vanpraet Kabinet van de Staatssecretaris voor Staatshervorming en voor de Regie der Gebouwen

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde Analyse van een staatsrechtelijke doos van Pandora

Het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde Analyse van een staatsrechtelijke doos van Pandora Het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde Analyse van een staatsrechtelijke doos van Pandora Servaas Lindemans Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof. Dr. A. Alen 1. PROBLEEMSTELLING EN HISTORIEK Wanneer

Nadere informatie

MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS - GESPREKSAVOND CD&V BRUSSEL. EEN POSITIEVE, TOEKOMSTGERICHTE VISIE VAN VLAANDEREN OP BRUSSEL 29 mei 2012

MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS - GESPREKSAVOND CD&V BRUSSEL. EEN POSITIEVE, TOEKOMSTGERICHTE VISIE VAN VLAANDEREN OP BRUSSEL 29 mei 2012 MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS - GESPREKSAVOND CD&V BRUSSEL EEN POSITIEVE, TOEKOMSTGERICHTE VISIE VAN VLAANDEREN OP BRUSSEL 29 mei 2012 INLEIDING: WAAROM NU DEZE TOEKOMSTVISIE NAAR VOOR BRENGEN? Brussel

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

OMZENDBRIEF VR 97/29. Datum : 7 oktober 1997. Betreft : Taalgebruik in de diensten van de Vlaamse regering I. INLEIDING

OMZENDBRIEF VR 97/29. Datum : 7 oktober 1997. Betreft : Taalgebruik in de diensten van de Vlaamse regering I. INLEIDING OMZENDBRIEF VR 97/29 Datum : 7 oktober 1997 Betreft : Taalgebruik in de diensten van de Vlaamse regering I. INLEIDING België is ingedeeld in 4 taalgebieden: het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C284 BIN30 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 10 juli 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van de heer Bart

Nadere informatie

Ontwerpverklaring over het algemeen beleid 1 december 2011

Ontwerpverklaring over het algemeen beleid 1 december 2011 Ontwerpverklaring over het algemeen beleid 1 december 2011 1 INLEIDING België heeft er zich ten aanzien van de Europese instellingen toe verbonden het tekort van de gezamenlijke overheden reeds in 2012

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 december

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 december A D V I E S Nr. 1.504 ---------------------------- Zitting van dinsdag 21 december 2004 -------------------------------------------------- Betaalde feestdagen - Wetsvoorstel : vaststelling van de eerste

Nadere informatie

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Bijlage 2 253 Bijlage 2 Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat,

Nadere informatie

WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN

WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN Plenaire vergadering DONDERDAG 12 JULI 2012 VOORMIDDAG (097), NAMIDDAG (098) WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN 1. Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van d wet van 23 maart

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Topics uit het Arbeidsrecht. Contact. ZZOnderscheid tussen arbeiders en bedienden ongrondwettig

PC Advocaten Nieuwsbrief. Topics uit het Arbeidsrecht. Contact. ZZOnderscheid tussen arbeiders en bedienden ongrondwettig Topics uit het Arbeidsrecht Vakantietijd, komkommertijd, maar de gerechtelijke molen draait door, bvb. in het arbeidsrecht, waar recent enkele belangrijke beslissingen werden genomen. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: integratie

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Verkiezingen 2010! Vóór de verkiezingen... Auteur: Stijn Dekelver. parlement. Maar hoe werken die. verplicht naar de stembus.

Verkiezingen 2010! Vóór de verkiezingen... Auteur: Stijn Dekelver. parlement. Maar hoe werken die. verplicht naar de stembus. Auteur: Stijn Dekelver Op zondag 13 juni moeten alle Belgen die ouder zijn dan 18 jaar naar de stembus. Ze moeten mensen kiezen die hun stem vertegenwoordigen in het federaal parlement. Maar hoe werken

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T 1/5 FORMULIER C/6 Nederlandse Kiescollege Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T --------------- 2/5 De voorzitter van het Collegehoofdbureau C te Mechelen

Nadere informatie

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen.

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen. Verkiezingen Op zondag 7 juni moeten alle inwoners tegelijk verkiezen we ook kandidaten van België die ouder zijn dan 18 jaar naar voor het Europees Parlement, waar men de stembus. Ze moeten mensen kiezen

Nadere informatie

1. Grote overdrachten van bevoegdheden en middelen. 2. Een nieuwe Financieringswet die responsabiliseert. 3. De splitsing van BHV

1. Grote overdrachten van bevoegdheden en middelen. 2. Een nieuwe Financieringswet die responsabiliseert. 3. De splitsing van BHV 1. Grote overdrachten van bevoegdheden en middelen 2. Een nieuwe Financieringswet die responsabiliseert 3. De splitsing van BHV 4. Een vereenvoudiging van de Brusselse instellingen 5. Politieke vernieuwing

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Februari 2012 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid 137 2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie