G.M.R. S.P.O. VENRAY

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "G.M.R. S.P.O. VENRAY"

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering d.d. 27 mei 2013 G.M.R. S.P.O. VENRAY Aanwezig: CvB/Staf: Afwezig M. Arts, C. Biersteker, T. Bronswijk, A. Cuppen, F. Janssen, H. Jenniskens, L. Philipsen, B. de Ruiter A. Steenbakkers en E. Sweelssen J. Jongenelen (voorzitter) J. Hendriks en Y. Raaijmakers E. van der Velden en J. van Well (i.v.m. ziekte) Openbare vergadering 1. Opening vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering en heeft iedereen van harte welkom. Mevrouw van Well heeft laten weten dat de revalidatie goed verloopt en dat ze voornemens is om volgend schooljaar weer aanwezig te zijn bij de GMR-vergaderingen. De heer van der Velden zal i.v.m. ziekte langere tijd afwezig zijn. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Stand van zaken scholing (G)MR Vanwege ziekte van de heer van der Velden, die alle contacten t.a.v. de scholing heeft verzorgd, zal er een mail uitgaan naar de MR-en met het verzoek om met de scholing te wachten tot zij in september 2013 nadere informatie ontvangen. De heer Steenbakkers neemt de plaats in van de heer van der Velden in de werkgroep, die geformeerd is na de informatiebijeenkomst voor (G)MR-leden over Passend Onderwijs. Deze werkgroep heeft als opdracht om vorm te geven aan de Ondersteunings Plan Raad (OPR). Mevrouw Raaijmakers zal dit doorgeven aan de heer Mertens. 3. Samenwerkingsovereenkomst Mobiliteitscentrum Mevrouw Raaijmakers heeft nagevraagd in hoeverre het Mobiliteitscentrum een rol kan spelen bij gedwongen ontslagen. De mensen, die ontslagen worden, kunnen zich aanmelden bij het Mobiliteitscentrum. De besturen hebben afgesproken dat serieus naar de kandidaten gekeken wordt, maar dat de keuze altijd op schoolniveau gemaakt wordt. Mevrouw Raaijmakers vraagt de GMR instemming met de pilot. De handtekening is gezet onder voorbehoud dat de GMR instemt. De projectleider is inmiddels begonnen en heeft het projectplan ingeleverd. Het streven is om per 1 januari 2014 het Mobiliteitscentrum volledig te hebben ingericht. De uitvoering gebeurt vervolgens door de P&O-ers in overleg met de projectleider. De evaluatie zal plaatsvinden in het voorjaar van Indien e.e.a. goed functioneert, wordt na eventuele bijstelling het plan als nieuw beleid opnieuw ter instemming voorgelegd aan de GMR. De voltallige GMR onthoudt zich van stemmen, omdat er nog te veel onduidelijkheden zijn. Afgesproken wordt het projectplan toe te sturen, zodat het kader duidelijker wordt. In de GMRvergadering van 18 juni a.s. wordt de pilot voor het Mobiliteitscentrum opnieuw ter stemming gebracht. GMR 27 mei

2 4. Protocol medicijnverstrekking Vanuit de GMR wordt opgemerkt dat op sommige scholen het protocol medicijnverstrekking al is ondertekend en in de teamvergaderingen aan de orde is geweest. Wat is dan de rol van de GMR? Mevrouw Raaijmakers antwoordt dat directeuren de teams mogelijk alvast geïnformeerd hebben, maar dat de GMR eerst instemming moet verlenen alvorens het protocol vastgesteld wordt. Zij zal a.s. maandag in de memo naar de directeuren berichten dit op deze manier te communiceren met de teams. Bij wet hebben alle burgers de plicht om in te grijpen bij calamiteiten, maar zijn ook aansprakelijk als er iets fout gaat. Dit protocol is ontwikkeld om zorgvuldig te handelen en deze aansprakelijkheid verzekeringstechnisch af te dekken. De volgende vragen worden gesteld c.q. opmerkingen worden gemaakt: - Afgesproken wordt dat in de inleiding opgenomen zal worden dat de uitvoering van dit project ligt bij de BHV-ers. Op elke school is er altijd een BHV-er aanwezig. De BHV-ers worden geschoold en jaarlijks bijgeschoold. De BSO zal hierover geïnformeerd worden. Nagevraagd zal worden of een EHBK voldoende is om dit protocol uit te voeren. - Pagina 3: in de vierde regel wordt het woord vaak vervangen door soms. - Pagina 9: in de laatste regel het woord op toevoegen (het kind wordt ziek op school). In de GMR-vergadering van 18 juni a.s. wordt het protocol medicijnverstrekking ter instemming ingebracht. 5. Verkiezingen De heer Jongenelen deelt mee dat er in totaal 6 kandidaten zijn, waarvan 4 voor de oudergeleding en 2 voor de personeelsgeleding. In het vooroverleg is besloten om ook de kandidaten, die zich na de sluitingsdatum van 29 april jl. hebben gemeld, mee te nemen in de verkiezingsronde. Formeel zou eerst een verkiezing gehouden moeten worden met de kandidaten die zich vóór 29 april jl. hebben gemeld en vervolgens weer een verkiezing voor de dan nog vacante zetel. Alhoewel dit niet geheel conform het reglement is, lijkt het de GMR toch de beste manier van handelen. De MR-en zullen een stembiljet ontvangen met het verzoek vóór 14 juni a.s. drie stemmen uit te brengen aan 1 personeelskandidaat en 2 ouderkandidaten. De kandidaatsformulieren van de zes kandidaten worden ter informatie toegevoegd. Na de verkiezing zal de voorzitter 1 kandidaat van de oudergeleding en 1 kandidaat van de personeelsgeleding vragen stand-by te staan als er op korte termijn iemand uit. 6. Veiligheidsplan De heer Hendriks deelt mee dat de toegezonden bijlage bestaat uit de uitwerking van de uitgevoerde inventarisatie voor het schoolveiligheidsbeleid en het plan van aanpak. De uitwerking bestaat uit een bovenschools gedeelte en een schoolspecifiek gedeelte. Met de preventiemedewerkers is een invoeringtraject uitgezet waarbij met name voor het schoolspecifiek deel onderlinge afstemming en uitwisseling belangrijk is. De bijeenkomsten voor het komende schooljaar zijn gepland op 23 oktober 2013, 5 februari 2014 en 14 mei Vanuit de GMR wordt opgemerkt dat met de, in de bijlagen genoemde, protocollen incidentenregistratie en vermoedelijk huiselijk geweld en mishandeling door de GMR vorig jaar alleen instemming is verleende als zijnde startdocumenten. Om verdere misverstanden te voorkomen wordt afgesproken dat, na de bijeenkomst van de preventiemedewerkers van 23 oktober a.s., in de vergadering van de GMR van 29 oktober a.s. bekeken wordt welke, als bijlage toegevoegde, beleidsstukken al zijn vastgesteld, welke beleidsstukken herijkt moeten worden en welke beleidsstukken nog in het medezeggenschapstraject gebracht moeten worden. De volgende opmerkingen worden gemaakt: - Pagina 4: de GMR mist bij de uitwerking op schoolniveau de controle van de verbandtrommels. De heer Hendriks deelt mee dat deze controle extern is uitbesteed. Dit gebeurt minimaal 1x per jaar. GMR 27 mei

3 - Pagina 7, hoofdstuk 5: De coördinatie wordt uitgevoerd door mevrouw van Lieshout en de heer Hendriks in samenwerking met de preventiemedewerkers. - Pagina 9, 2 e alinea: De GMR vraagt wie bedoeld wordt met het opvangteam voor ernstige incidenten. De heer Hendriks zal dit navragen. - Enkele tekstuele wijzingen: - Pagina 4, 4 e regel: één keer het woord heeft laten vervallen. - Pagina 8, 3 e regel: het woord dienen laten vervallen. - Pagina 8, hoofdstuk 6, 3 e regel: het woord zich laten vervallen. 7. Uitslag soft controls Mevrouw Raaijmakers deelt mee dat op de informatieavond in april de uitslag van de soft controls al gedeeld is met de personeelsleden. Zij wil graag nu ook de oudergeleding informeren. Het verzoek van de GMR, om de enquête zoveel mogelijk te anonimiseren en de keuze wie van de leerkrachten deze enquête zou invullen over te laten aan de school, is gehonoreerd. 23 mensen hebben de enquête ingevuld. Acties worden gezet op de vragen die een lagere score hebben dan 80% positief of neutraal. Dit betreft de vragen bij bespreekbaarheid en aanspreekbaarheid. Het is de vraag in hoeverre het mogelijk is om moeilijke zaken bespreekbaar te maken en elkaar aan te spreken op zaken die niet goed gaan. De directeuren is gevraagd mensen regelmatig te wijzen op het bestaan van de diverse beleidsstukken. Tijdens de schoolbezoeken zal mevrouw Raaijmakers dit monitoren. In principe is het bestuur blij met de uitslag. Vanuit de directeuren werd gezegd dat een organisatie, die een behoorlijke onrustige periode heeft gekend met rddf e.d., extra blij mag zijn met deze score. De vragen worden omgezet in de PTP van het voorjaar 2014 en zullen daarmee iedere vier jaar terugkomen. Indien het RIE vernieuwd wordt, kan hieraan extra aandacht worden besteed. Bekeken wordt nog of er een klokkenluidersregeling in het leven geroepen moet worden om zaken openbaar te maken. De GMR merkt op dat 23 respondenten op het hele personeelsbestand erg weinig is en er dus sprake is van een relatief kleine steekproef. Door naast mee eens, ook niet mee eens, niet mee oneens en weet niet in positief/neutraal mee te nemen, ontstaat er een vertekend beeld. Indien iemand weet niet bij alle vragen had ingevuld, zou dit leiden tot een positieve score van 100%. Door de vragen mee te nemen in PTP ontstaat er een duidelijker beeld. 8. Rapportage huisvesting 212 De heer Hendriks licht toe dat de in het MOP geplande werkzaamheden niet later dan 2 jaren na de geplande datum dienen te worden afgerond. Er mag door het uitstel van werkzaamheden geen gevaar ontstaan voor leerlingen en personeelsleden. Uitstel kan diverse oorzaken hebben, zoals een combinatie van werkzaamheden en geen goedkeuring van de gemeente. Op de vraag van de GMR wanneer BS de Vlaswei een frisse school wordt, antwoordt de heer Hendriks dat dit is gepland voor het HVP van De gemeente heeft recentelijk gezegd dat deze werkzaamheden mogelijk naar voren gehaald worden. De GMR vraagt waarom er geen post onvoorzien is opgenomen, omdat er sprake is van een behoorlijke overschrijding van het budget. De heer Hendriks antwoordt dat een extra post onvoorzien een kostenverhoging voor de scholen betekent. 9. Rapportage onderwijs Mevrouw Raaijmakers deelt mee dat de rapportage onderwijs weergeeft hoe de Raad van Toezicht zicht houdt op de kwaliteit van onderwijs. De volgende vragen worden gesteld c.q. opmerkingen worden gemaakt: - Indien niet voldaan wordt aan het omschreven doel, dan beoordeelt de Raad van Toezicht of dit van zo n groot belang is dat de bestuurder een opdracht krijgt. Mevrouw Raaijmakers geeft aan waarom niet voldaan is en in hoeverre SPOVenray hierop invloed heeft. - Het deelnamepercentage van het aantal kinderen is m.n. gedaald doordat de kinderen van een groot Islamitisch gezin naar de Islamitische school naar Helmond zijn gegaan. Hierop heeft SPOVenray geeft invloed. GMR 27 mei

4 - De norm van SPOVenray van 50% uitstroom naar HAVO/VWO is niet gehaald. Afgesproken is meer te richten op het stimuleren van de middengroepen en niet alleen te richten op zwakke leerlingen. De nieuwe landelijk norm wordt dat 65% van de kinderen naar TH/HAVO/VWO/VWO+ gaan. - Directeuren zijn er op aangesproken dat ze een duidelijkere beschrijving van de levensbeschouwelijke visie en verbeteringen in het onderwijsaanbod moeten aangeven in de schoolgids en het schoolplan. 10. Plan van aanpak / voortgang nota Optimaal Onderwijs Mevrouw Raaijmakers deelt mee dat de kleine scholen monitor op basis van de vijf criteria uit het KSC voor zowel BS de Stek als BS Antonius is afgerond. Beide rapporten zijn gemaakt en het College van Bestuur heeft een besluit geformuleerd. BS de Stek scoort op alle vijf criteria positief. Dit betekent dat SPOVenray besloten heeft dat de school minimaal openblijft tot augustus BS Antonius scoort op vier van de vijf criteria voldoende. De organiseerbaarheid neemt af i.v.m. de complexe samenstelling van de groepen. Op enig moment kan de benodigde zorg niet meer geboden worden. Volgens het KSC kan de school open blijven tot minimaal augustus In een extra ouderavond is gedeeld dat de school voor twee schooljaren verder kan gaan met twee groepen, waarbij in het schooljaar nog 4 ochtenden ondersteuning gegeven kan worden. Een tweede optie is de school nog 1 jaar open te houden met drie groepen en in augustus 2014 de school te sluiten. Afgesproken is een peiling onder de ouders te houden met de bovengenoemde twee opties. Als bijlage wordt toegevoegd het formatieoverzicht en een uitleg van de financiële gegevens. In de ouderavond is boosheid en teleurstelling aan bod gekomen, maar de avond is uiteindelijk positief afgesloten. A.s. donderdag vindt er nog een informatieavond plaats geïnitieerd door de ouders zelf. Zodra de enquêteformulieren binnen zijn (uiterlijk 6 juni a.s.) wordt een onafhankelijk derde (voorzitter DRO) gevraagd de formulieren te controleren. Besloten vergadering 11. Vaststelling verslag d.d. 25 april Pagina 2, evaluatie communicatieplan Op de vraag of er al contact is opgenomen met de betreffende MR, antwoordt een GMR-lid dat het uitnodigen voor een GMR-vergadering, het principe dat de GMR-vergadering niet volledig openbaar is, niet oplost. Mevrouw Raaijmakers merkt op dat personele zaken volgens het reglement niet openbaar besproken mogen worden. - Pagina 4, lerarenbeurs Wijziging: deze vraag heeft niet alleen betrekking op de LB-functie, derhalve kan het woord LBfunctie komen te vervallen. Mevrouw van Lieshout zoekt dit uit. Het antwoord komt terug in de GMR-vergadering. Planningsschema d.d. 27 mei Het veiligheidsplan wordt geagendeerd voor de vergadering van 29 oktober a.s. (na de vergadering van de preventiemedewerkers van 23 oktober a.s.). - De instemming met de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. het mobiliteitscentrum is verschoven naar de GMR-vergadering van 18 juni a.s. 12. Mededelingen - Over het verslag van het College van Bestuur van 8 april 2013 zijn geen vragen - Mevrouw Raaijmakers reikt ter informatie de hoofdlijnen notitie Passend Primair Onderwijs Noord Limburg d.d. 18 april 2013 uit. De visie op passend onderwijs in de regio is goedgekeurd. In een volgende vergadering in schooljaar wordt hierop teruggekomen. GMR 27 mei

5 13. Mobiliteit Mevrouw Raaijmakers deelt mee dat de verplichte en vrijwillige mobiliteit op 1 uitzondering na is afgerond. Twee vrijwillige mobiliteitsverzoeken zijn vanwege wtf niet gehonoreerd. Op stichtingsniveau is de formatie praktisch sluitend, sommige scholen hebben te veel formatie en andere scholen te weinig. 14. Groeiregeling Op verzoek van het College van Bestuur wordt de groeiregeling tegelijkertijd ter bespreking als ter instemming behandeld. Er zijn vanuit de GMR geen vragen ter verduidelijking en geen opmerkingen. De GMR stemt unaniem in met de groeiregeling. De instemmingaanvraag wordt overhandigd aan mevrouw Raaijmakers. 15. Rondvraag - Vanuit de GMR wordt gevraagd of er rekening gehouden wordt met de nieuwe mogelijkheden t.a.v. ICT bij het aangaan van een nieuw contract. De heer Hendriks deelt mee dat de beleidsgroep financiën dit als hoofdpunt in behandeling heeft. SPOVenray heeft een bepaalde visie. Bekeken wordt wat er kan en wat men wil. Verwacht wordt dat e.e.a. in de tweede helft van het jaar afgerond wordt. Inmiddels heeft het kantoor van SPOVenray een draadloos netwerk. Bij de scholen wordt dit eveneens aangesloten. - Van de MR van BS Focus is een aantal vragen ontvangen w.o. vragen over het continurooster. Mevrouw Raaijmakers zal deze vragen beantwoorden tijdens het gesprek met het team van SBO Focus op 6 juni a.s. - Van de MR van BS de Bongerd is de vraag ontvangen wat bedoeld wordt met artikel 21, sub 2, lid 2 de uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. Mevrouw Raaijmakers zal hier per mail op antwoorden. - De onderwerpen voor de bijeenkomst met de Raad van Toezicht op 18 juni a.s. zijn niet aan de orde geweest in het vooroverleg. Afgesproken wordt dat de voorzitter een voorstel zal doen per mail, waarop de GMR-leden kunnen reageren. - Mevrouw Sweelssen meldt zich af voor de vergadering van 18 juni a.s. - De vergadering van 18 juni a.s. begint om uur op de Witte Hoeve. 16. Sluiting De voorzitter sluit om uur de vergadering, bedankt iedereen voor de inbreng en wenst allen wel thuis. Volgende vergadering: Dinsdag 18 juni 2013 Aanvang: uur Vergaderruimte SPOVenray GMR 27 mei

G.M.R. S.P.O. VENRAY

G.M.R. S.P.O. VENRAY G.M.R. S.P.O. VENRAY Verslag van de vergadering d.d. 29 september 2014 Aanwezig: CvB/Staf: C. Biersteker, A. Cuppen, K. Janssen, R. van Mil, L. Philipsen, A. Steenbakkers, A. Smits, E. Sweelssen, E. van

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2015-2016 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid 05-03-2015 Ziekteverzuimbeleid Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1: Casemanagement en begeleiding bij ziekte p.4 Hoofdstuk 2: Preventief beleid p.8 Hoofdstuk 3: Curatief beleid p.9 Hoofdstuk 4: Informatie

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN 2015 37 e jaargang augustus 2015 1 openbare dalton basisschool Het Valkhof, Roden schoolgids 2015 2 Geachte ouders, Met genoegen presenteren wij

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN NOTULEN Onderwerp Vergadering Datum : 6 oktober 2014 Aanwezig Jacqueline (vertegenwoordiger team) Notulist : Susan van de Wetering-Seferiadis Genodigde: Tine (penningmeester en vertegenwoordiger ouders)

Nadere informatie

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor VOORWOORD Welkom in dit algemeen gedeelte van de schoolgids van PCO Bunschoten. In dit deel vindt u informatie over de schoolvereniging en diverse bovenschoolse

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle Woord vooraf Voor u ligt het format fysieke en sociale veiligheid. Elke school van Stichting Allure kan dit veiligheidsplan

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

JAARKATERN. Basisschool Aloysius Remigiusstraat 5 Tel. 0541661445 E-mail info.aloysius@konot.nl www.alows.nl

JAARKATERN. Basisschool Aloysius Remigiusstraat 5 Tel. 0541661445 E-mail info.aloysius@konot.nl www.alows.nl JAARKATERN Basisschool Aloysius Remigiusstraat 5 Tel. 0541661445 E-mail info.aloysius@konot.nl www.alows.nl 2013-2014 Inhoud De Aloysiusschool in 2013-2014... 3 1. Wie zijn wij?... 3 2. Onderwijs... 3

Nadere informatie