JAARVERSLAG. Stichting zwembad de Bercken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Stichting zwembad de Bercken"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Stichting zwembad de Bercken

2 Jaarverslag In dit jaarverslag 2013 van Stichting zwembad de Bercken komen de navolgende zaken aan de orde: 1. Algemeen verslag exploitatiejaar Accountantsverklaring inclusief balans en winst- en verliesrekening. 1. Algemeen verslag exploitatiejaar 2013 a. Algemeen Zoals in het verleden al meermaals in onze jaarverslagen is aangehaald, is het exploiteren van een openluchtzwembad vaak een kwestie van hollen of stilstaan. Het jaar 2013 vormde daarbij wederom geen uitzondering. De start in mei en een groot gedeelte van juni kenmerkte zich door wisselvallig weer met veel te lage temperaturen voor de tijd van het jaar met als gevolg nauwelijks bezoekers. Gelukkig keerde het tij bij de aanvang van de voor ons belangrijke vakantieweken. Vanaf eind juni, de gehele maand juli en ook een gedeelte van augustus was het over het geheel genomen prima zomerweer. Dit resulteerde weliswaar niet een topzomer voor ons zwembad, maar we konden aan het eind toch tevreden zijn met de exploitatieresultaten die min of meer overeenkomen met de resultaten van het voorgaande jaar Uitermate tevreden waren we wederom over de grote inzet van onze vrijwilligers die ervoor zorgden dat ook het 18 e jaar in alle opzichten als succesvol gekenmerkt kan worden. In het jaarverslag van 2012 hebben we al aangegeven dat we voor wat betreft het werven van nieuwe vrijwilligers, in 2013 we gebruik zouden gaan maken van de aanpak en opzet van het Huis voor de Sport Limburg. Mede hierdoor maar ook door de grote en intensieve inzet van een specifieke werkgroep die zich met werving heeft bezig gehouden, zijn we er in 2013 in geslaagd 32 nieuwe vrijwilligers te werven. De afgelopen jaren hebben we ook kunnen constateren dat we door consequent preventief onderhoud, weinig last hebben gehad van onverwachte technische storingen en calamiteiten. Het resultaat was dat we, ook in 2013, nauwelijks geconfronteerd werden met extra uitgaven. In ons jaarverslag van 2012 hebben we aandacht besteed aan acties die we gestart zijn om de veiligheid op onze accommodatie verder te verbeteren en om overlast, door vooral jongerengroepen, zoveel mogelijk te voorkomen. Om die reden hebben we in 2013 als bestuur het belang en het waarom inzake veiligheid nog eens opnieuw vastgelegd: - wij willen een veilige accommodatie zijn voor vrijwilligers en bezoekers; 2

3 - overlastveroorzakers (groepen en individuen) moeten zich realiseren en voelen dat misdragingen harde consequenties tot gevolg hebben; - het is van groot belang dat ons zwembad bij de buitenwereld bekend staat als een veilige recreatievoorziening waar het goed toeven is. We hebben daarom in 2013 een aantal specifieke acties uitgevoerd: - betere afstemming en concrete afspraken gemaakt met politie over hoe te handelen bij specifieke overlastsituaties (wat kan wel en wat niet); - strenger sanctiebeleid bij bepaalde overlast (bijv. bedeigingen) door ontzegging toegang voor onbepaalde tijd; - alert en preventief individuen & groepen aanspreken bij potentiele overlastsituaties; - nauwgezette registratie van ontzeggingen; - consequent overdragen van persoonsgegevens aan politie van bezoekers die ontzegging tot zwembad hebben ontvangen; - met politie afspraak gemaakt over frequenter zwembadbezoek op drukke dagen & kritische tijdstippen. - Als gevolg van de ook in 2013 nog steeds voorkomende overlastsituaties, is besloten om de rol, taken & ondersteuning van iedereen binnen onze organisatie bij overlast nog specifieker en eenduidiger vast te leggen. We hebben kunnen constateren dat de in 2013 genomen maatregelen, positief resultaat hebben. Ook hebben we in augustus in een overleg met de verantwoordelijke wethouder en beleidsambten gevraagd om te bekijken of in onze regio gemeenten een gezamelijke aanpak m.b.t. overlast voor recreatieaccommodaties kunnen initiëren (naar het voorbeeld van de regio Haaglanden inzake protocol zwembaden). De gemeente heeft toegezegd deze mogelijkheid bij de omliggende gemeente aan te kaarten en te bespreken. Het is in ieder geval wat leeft bij alle recreatievoorzieningen. Tot slot wordt opgemerkt dat we de ontwikkelingen van het Drakenrijk nauwlettend volgen. Ongetwijfeld zal dit in de nabije toekomst in meer of mindere mate gevolgen hebben voor de exploitatie van ons zwembad. b. Seizoen 2013 Het zwembad was in 2013 geopend van 28 april t/m 31 augustus. De zwemseizoen van 2013 was, zoals al vermeld in de vorige paragraaf zeer wiselend. Mei was zeer koud er derhalve maar bezoekers (ter vergelijking 2012 met ruim bezoekers). Juni had bezoekers maar daarbij moet vermeld worden dat hiervan ca. 80% in de laatste week van deze maand kwam. Gelukkig, door het goede zomerweer, waren de voor ons belangrijke vakantieweken in juli zeer goed met in totaal bezoekers. Alhoewel de weeromstandigheden in augustus relatief goed waren viel het totale bezoekersaantal (6.733) enigszins tegen. De waarschijnlijke oorzaak was 3

4 dat de schoolvakanties relatief vroeg afgelopen waren en dat betekent dat de jeugd andere prioriteiten heeft. Uit ervaring weten we dat het einde van de zomervakantie direct zijn weerslag heeft op de bezoekersaantallen, hoe goed het weer ook is. Totaal dus bezoekers wat iets minder is dan in In het jaarverslag van 2012 hebben we aandacht besteed aan de uitgevoerde metingen die de basis moeten vormen voor een beheersplan van het zwemwater waar het specifiek gaat om legionellapreventie. De uitkomst van de metingen hadden als resultaat dat we kunnen volstaan met een beperkt beheersplan en hiervan zijn de belangrijkste aspecten in 2013 ingevoerd. In hoeverre dit zo blijft is nog onduidelijk en is afhankelijk van de nieuwe zwembadwet. Ook aan de vereiste kwaliteit van het zwemwater, zoals deze zijn vastgelegd in de wet WHVBZ, hebben we in 2013 voldaan. De dagelijkse eigen controles en de maandelijkse rapportering van de externe controles door Aqualab Zuid, tonen aan dat aan alle vereiste parameters werd voldaan. We zijn er wederom trots op dat de groep vrijwilligers die het kwalitatieve waterbeheer voor hun rekening neemt, dit dagelijks zeer nauwgezet uitvoert en met grote mate van verantwoordelijkheidsbesef blijft monitoren. In 2013 heeft de periodieke controle van onze accommodatie plaatsgevonden door de Provincie, als uitvoerder van controles op de voorschriften van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ). Op alle punten voldeed onze accommodatie aan de vereisten waarbij een opmerking die de inspecteur na afloop van de inspectie maakte ons ook een beetje trots maakte : Was het maar op alle zwembaden zo goed geregeld. De Voedsel Waren Autoriteit (VWA) die de wettelijke voorschriften controleert op het gebied van horeca-activiteiten en veiligheid van speeltoestellen, heeft ons niet bezocht in De vraag is of de VWA deze taak behoudt als de nieuwe zwembadwet in werking treedt. Voor zover wij geïnformeerd zijn krijgt, voor wat betreft de Drank- en Horecawet, de gemeente de taken inzake toezicht en controle toebedeeld. c. Exploitatieresultaten Het aantal abonnementen in 2012 was met stuks iets hoger (29 stuks) dan in Opvallend was dat een aantal vaste abonnementhouders het lieten afweten. Wellicht dat de huidige economische sitautie daarin een rol heeft gespeeld. Het aantal verkochte 10-badenkaarten daarentegen was met 346 stuks, lager dan in 2012 (389). Alhoewel iets minder dan in 2012, heeft de losse kaartverkoop in 2013 geprofiteerd van het goede weer tijdens de vakantieweken. In totaal werden kaartjes verkocht. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar de bijlagen 1 en 2. 4

5 Het uiteindelijke exploitatieresultaat in 2013 is geëindigd in een positief resultaat van Belangrijkste elementen voor dit resultaat zijn: - strikte bewaking van de deelbudgetten binnen onze exploitatiebegroting; - geen onverwachte calamiteiten en of extra onderhoud aan onze installaties en daarmee ook geen extra kosten; - besparingen op energieverbruik. Voor de verdere financiële gegevens en resultaten verwijzen wij naar de accountantsverklaring, de winst- en verliesrekening en balans die bij dit jaarverslag zijn gevoegd. De toegangstarieven zijn in 2013 niet verhoogd. Wel hebben kleine marktconforme verhogingen met betrekking tot de horecaprijzen plaatsgevonden. Een van de belangrijkste uitgangspunten van onze stichting, het bieden van een zo laagdrempelig mogelijke voorziening voor alle inwoners van onze gemeente, (en zeker in deze voor veel mensen moeilijke economische tijden met vaak hogere lasten) is daarmee verder gecontinueerd. d. Kengetallen Abonnementen badenkaarten Bezoekers met abonnement Bezoekers met badenkaarten Losse entrees Totaal aantal bezoekers e. Vrijwilligers Zoals in de algemene paragraaf al aangehaald zijn we in 2013 gestart met een vernieuwde aanpak om nieuwe vrijwilligers voor onze organisatie te werven. Een aparte werkgroep is met groot enthousiasme begonnen een plan op te zetten en uit te voeren hoe we, in meer bredere zin, mensen kunnen interesseren om als vrijwilliger bij ons te komen werken. Alhoewel niet verwacht mag worden dat alle acties direct resultaat opleveren, kan, zeker gezien het resultaat (32 nieuwe vrijwilligers), van een succes gesproken worden. Op andere plaatsen meer direct werven (bijv. bij supermarkten), belrondes organiseren, met meer publiciteit naar buiten treden tijdens de wervingperiode, het meer 5

6 zichtbaar maken op het zwembad dat vrijwilligers het zwembad exploiteren, hebben tot dit resultaat geleid. Daartoe is ook specifiek ondersteunend materiaal (poster, flyers) ontwikkeld. Verder hebben we met succes contact gezocht met diverse opleidingsinstituten waarbij we stageplekken aanbieden voor jonge mensen. Als start hebben in 2013 een drietal mensen bij ons een werkstage doorlopen. Ook hebben 4 mensen van het CIOS onder begeleiding van een coördinator, een korte leerstage uitgevoerd. Bijlage 3 toont het verloop van ons vrijwilligersbestand van de afgelopen jaren. Hoewel het leeftijdsniveau van onze vrijwilligers nog steeds relatief hoog is, constateren we dat bij de nieuwe groep vrijwilligers de gemiddelde leeftijd lager is, Hopelijk zet deze tendens zich de komende jaren verder door. In 2013 is de aanpak om onze ervaren vrijwilligers meer in te zetten bij ondersteuning van nieuwe vrijwilligers, doorgezet. Ze spelen een steeds belangrijkere bij het begeleiden en inwerken van nieuwe vrijwilligers. Het zal geen verrassing zijn dat, als vrijwilligers goed worden opgevangen, ze snel en efficiënt hun taken beheersen en zich ook snel (en dat is zeer belangrijk) zullen thuis voelen in onze organisatie. Naast de nieuwe werkgroep werving zijn ook andere reguliere werkgroepen werkzaam binnen onze organisatie namelijk: - het kwalitatieve waterbeheer - techniek accommodatie algemeen - horeca & vrijwilligers aangelegenheden - abonnementen - activiteiten De werkgroepen hebben ook in 2013 de vele belangrijke, voorbereidende, organisatorische en vaak specifieke werkzaamheden met verve uitgevoerd. We prijzen ons uitermate gelukkig dat deze groepen met veel inzet en kunde alles tijdig uitvoeren. In 2013 ziet de verdeling van het aantal vrijwilligers, naar taakgebieden met vergelijkende cijfers uit voorgaande jaren, er als volgt uit: Toezichthouder bassins Kassamedewerkers Horecamedewerkers Poetsen/opruimen terrein Technisch waterbeheer Totaal tijdens zwemseizoen In 2012 waren ook 15 personen als vrijwilliger actief bij de technische voorbereiding. Een groot aantal daarvan zijn ook actief als vrijwilliger tijdens het zwemseizoen. Daarmee rekening houdende waren er in 2013 effectief 236 vrijwilligers. 6

7 f. Opleidingen voor vrijwilligers. Opleiding blijft onze organisatie een uitermate belangrijk aandachtspunt. Het kennisniveau van de bestaande vrijwilligers op peil houden maar er ook voor zorgen dat nieuwe vrijwilligers goed zijn uitgerust voor de hun toebedeelde taken, zeker in het geval van onverwachte gebeurtenissen of calamiteiten, is daarbij van groot belang. In 2013 hebben we aan opleidingen een bedrag besteed van ruim Het betrof de navolgende zaken. - Alle 22 vrijwilligers met een BHV-certificaat hebben wederom de verplichte herhalinglessen gevolgd. Hierdoor blijft de noodzakelijke kennis op peil en blijft het certificaat geldig. Daarnaast hebben 8 vrijwilligers een nieuwe BHV-opleiding gevolgd. Hiermee is het totale aantal vrijwilligers met BHV op 30 gekomen. 3 vrijwilligers zijn inmiddels gestart met de nieuwe BHV-opleiding die begin 2014 zal worden afgerond vrijwilligers hebben in 2013 de verplichte herhalinglessen EHBO gevolgd waarmee ook hun kennis bij hulpverlening op peil blijft en hun diploma zijn geldigheid behoud. - Een nieuwe groep toezichthouders heeft de training omgaan met culturele diversiteit gevolgd. Aan de hand van onder meer rollenspelen werd aandacht geschonken aan hoe in bepaalde situaties het beste met groepen en individuen kan worden omgegaan. Zonder uitzondering waren de deelnemers enthousiast, waarbij de opgedane kennis zeker een steun bij hun werkzaamheden zal zijn. - Onze waterbeheerders hebben in 2013 een specifieke EHBO-training gevolgd met name gericht hoe om te gaan bij calamiteiten met gevaarlijke stoffen zoals chloor, zuren etc. - 2 waterbeheerders hebben een studiedag inzake waterbeheer gevolgd. Belangrijkste thema was de toekomstige zwembadwet. Een nuttige dag omdat er nogal wat specifiek deskundigen inzake (toekomstig) waterbeheer aanwezig waren. Hierdoor kwam een intensieve ervaring- en kennisuitwisseling tot stand. - In het kader van de horeca wetgeving moet op elk tijdstip iemand aanwezig zijn met het diploma Sociale Hygiëne. Ook in 2013 hebben weer 3 mensen deze externe opleiding gevolgd en succesvol afgesloten. Per saldo is in 2013 het aantal vrijwilligers met het betreffende diploma binnen onze organiatie op 16 gekomen. Dit is natuurlijk ook van belang in het kader van de wetswijzigingen en voorschriften in het kader van de Drank- en Horecawet. In dat kader hebben 4 horecavrijwilligers in augustus ook deelgenomen aan de op initiatief van de gemeente georganiseerde bijeenkomst Instructie Verantwoord Alcohol Schenken. - In het verleden organiseerden we voor onze toezichthouders altijd aan het begin van het zwemseizoen, een trainingssessie zwemmend redden. In 2013 zijn we gestart, om voorafgaande aan het zwemseizoen, deze trainingen op 7

8 zondagmorgens in kleine groepjes uit te voeren bij overdekte zwemlocaties. ( De Lommerbergen en de Wisselslag in Blerick). Na de 2 trainingsessies worden deze trainingen besloten met het afleggen van de vereiste zwemvaardigheidstest. De deelnemers zijn enthousiast over deze aanpak en we zullen deze training dan ook zeker in de toekomst continueren. - De calamiteitenoefening is in 2013 in navolging van 2012 wederom geïntegreerd in de BHV-training. De calamiteitenoefening in 2013 betrof een brand op het zwembad en de daarbij behorende noodzakelijke ontruiming. Speciale aandachtspunten daarbij waren: o wijze waarop de leidinggevende coördinator zijn taken uitvoerde; o wijze van communicatie tussen de coördinator en BHV ers; o wijze van werken van de BHV-ers onderling en in acht nemen veiligheidsregels; o uitvoeren van reanimatie o.a met behulp van een AED. De externe beoordelaar beoordeelde het resultaat van de oefening als goed en met name de wijze van reanimeren als zeer goed. g. Informatie voor vrijwilligers De informatievoorziening voor onze vrijwilligers wordt al jaren vorm gegeven door middel van 2-maandelijkse nieuwsbrieven, specifieke en reguliere informatiebijeenkomsten in het voor- en naseizoen, frequente mailberichten en informatie via de eigen website. In 2013 zijn we gestart om individuele vrijwilligers aan het woord te laten komen in de nieuwsbrief over hun motivatie en drijfveren als vrijwilliger in onze organisatie. h. Activiteiten. In het jaarverslag van 2012 hebben we aangekondigd dat we bezig zijn om te bekijken of er voldoende mensen zijn om nieuwe activiteiten op te zetten met vooral de focus op de jeugd t/m 16 jaar. Dit heeft in 2013 handen en voeten gekregen met de vorming van een werkgroep activiteiten die bestaat uit een bestuurslid en 6 vrijwilligers. In 2013 zijn als start enkele nieuwe activiteiten uitgevoerd: - duikclinic op 15 juni - midzomernachtduik op 21 juni (als deelnemer van een landelijke activiteit) - discozwemmen voor jeugd t/m 16 jaar op 6 juli en 10 augustus Met name vanwege het koude weer was het aantal deelnemers bij de duikclinic relatief gering maar de de beide anderen activiteiten waren qua deelname en reacties van de deelnemers zeer zeker een succes. 8

9 Bedoeling voor het komende jaar is om het aantal activiteiten uit te breiden en dat qua organisatie telkens een andere groep vrijwilligers een specifieke activiteit onder begeleiding van een lid van de werkgroep aan de slag gaat. Naast deze nieuwe activiteiten zijn de volgende traditionele activiteiten ook uitgevoerd: - tentenkamp voor de jeugd van de basisscholen - zwemvierdaagse onder regie van de zwemvereniging ROB - aquajoggen op zondagmorgen - van de mogelijkheid voor kinderfeestjes werd regelmatig gebruikt gemaakt. - de basisscholen konden wederom, voorafgaande aan de zomervakantie, een keer gratis gebruik maken van het zwembad. i. Onderhoud. In de inleiding hebben we al gememoreerd dat ook in 2013 grote onverwachte problemen en storingen zijn uitgebleven. De meerjarenraming onderhoud is al jaren de leidraad om de zwemaccommodatie in alle opzichten in een veilige en goede staat te houden. Zo nodig wordt dit meerjarenprogramma telkens, op basis van de actuele inspecties en de daaruit voortvloeiende bevindingen aangepast. De belangrijkste activiteiten die in 2013 in het kader van het onderhoudsprogramma werden uitgevoerd waren: - reparatiewerkzaamheden aan het grote en ondiepe bassin. Kosten in kader van het meerjarenprogramma verfonderhoud werden diverse werkzaamheden uitgevoerd. Kosten CE-keur technische installaties en apparatuur in kader NEN 1010 en NEN Kosten het UFO waterspeeltoestel werd voorzien van een nieuwe speciale synthetische laklaag. Dit was nodig in verband met de inwerking van chloor. Kosten diverse apparatuur en onderdelen voor het waterbeheer (doseerpompjes, flowmeter, regelapparatuur, badzuigers etc.) Kosten aanpassen onderdelen beregeningssysteem ligweide. Kosten onderhoud verwarmingsketels en boilers. Kosten in het kader van de aangepaste wetgeving inzake waterspeeltoestellen NEN 1069 werd een inspectie uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf AIB-VINOÇOTTE. Kosten voor de inspectie en aanpassingen keuring van droge speeltoestellen in het kader van het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen. Kosten vervanging PC s. Kosten

10 j. Verbeteringen / Investeringen Qua investeringen zijn in 2013 de volgende zaken uitgevoerd: - 2 e fase plan droge speeltoestellen voor ligweide. Het betreft 3 kleine speeltjes met name gericht voor de leeftijden t/m 8 jaar. Kosten Vernieuwen afvoerleiding groot bassin. Kosten Nieuwe doucheknoppen voor douches dames- en heren. Onderdelen van het bestaande systeem waren niet meer verkrijgbaar en zijn vervangen door een elektronisch systeem met infrarood bediening (ook minder gevoelig voor vandalisme) Kosten Nieuwe moderne koffie-automaat. Kosten Anti-slipbehandeling vloeren horeca en keuken + waadbakken. Kosten Alarmbeveiliging op alle rolluiken horeca. Kosten Nieuwe RVS afzuigkap in keuken die ook gemakkelijk en hygiënisch onderhouden kan worden. Kosten k. Diversen. - Zoals we ieder jaar al rapporteren, is energie (water, gas en elektra) een van de belangrijkste uitgavenposten bij de exploitatie. We blijven het verbruik dan ook nauwlettend dagelijks monitoren en dat is zeker van belang voor wat betreft het gasverbruik in een matige zomer. In de bijlagen 4, 5 en 6 zijn de verbruikscijfers van 2013 in vergelijking met voorgaande jaren weergegeven. - In het verslag van 2012 hebben aangegeven dat we gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om structureel te besparen op energie. Uitkomst van deze inventarisatie is als volgt: o goedkoper inkopen gas en electra. We hebben uiteindelijk eind 2013 een nieuwe 3-jarige contractperiode met Essent afgesloten. Alhoewel veel reclame ons doet geloven dat er veel valt te besparen, bleek na uitvoerige vergelijking van de diverse aanbieders dit voor onze accommodatie toch enigszins tegen te vallen; o installatie frequentie-omvormers voor de circulatie pomp van de grote bassins. Gezien de relatief geringe investering omdat onze eigen technici dit zelf kunnen uitvoeren ( 3.500) en de snelle terugverdientijd (max. 1 jaar) hebben we eind 2013 besloten deze investering in het voor jaar 2014 uit te voeren; o in 2012 zijn we begonnen met het gebruik van de zg. Heatsvr (een monomoculaire laag op het wateroppervlak die verdamping van chloor blokkeerd en afkoeling van het water verminderd). Na 2 jaar gebruik is het tijd om de eventuele besparingsresultaten te kwantificeren. De leverancier van Heatsvr heeft daarom een onafhankelijk en gerenommeerd engineeringbedrijf (Arcadis) de opdracht gegeven om de resultaten en effecten op het energie-verbruik in beeld te 10

11 brengen. Daarbij zijn de alle benodigde gegevens (graaddagen, relatieve vochtigheid, windsnelheid en neerslag, suppletie van water, gasverbruik etc.) van de afgelopen 5 jaren (waarvan dus 2 jaren met Heatsvr) met elkaar vergeleken aan de hand van een regressie-analyse. Op basis hiervan komt men tot de conclusie dat een besparing op het gasverbruik is gerealiseerd van 20% wat overeenkomt met ca m3 per jaar. Daarom is eind 2013 besloten om het gebruik van Heatsvr in 2014 verder te continueren; o met een extern bedrijf is eind 2013 gestart met te onderzoeken wat de mogelijkheden op het gebied van zonne-energie zijn (wat levert het op, kosten en subsidiemogelijkheden). We hopen hiervan in de eerste helft van 2014 een goed beeld te hebben in hoeverre het interessant is om hierin te investeren; o de grote verwarmingsketel voor het verwarmen van het zwemwater zal binnen enkele jaren het einde van de levensduur bereiken. We moeten dus uitzien naar vervanging waarbij de uiteindelijke keuze vooral bepaald zal worden door een zo laag mogelijk energieverbruik. We zijn in de 2 e helft van 2013 begonnen de nieuwste technische mogelijkheden te inventariseren. - Op het gebied van automatisering en digitalisering zijn we 2013 verder gegaan met het verder verbeteren en updaten van de software o.a. ten behoeve van de. abonnementenverkoop, entree- en horeca-inkomsten. - De dagelijkse leiding gedurende het zwemseizoen is al jaren in handen van coördinators. In 2013 zijn 3 coördinators verantwoordelijk geweest voor de dagelijkse leiding en zij hebben hun taken op een goede en verantwoorde wijze uitgevoerd. Wat we de laatste jaren ook zien is dat het takenpakket voor de coördinators, ook door aangescherpte wetgeving, steeds zwaarder wordt. Dit is vooral merkbaar op drukke dagen. We zijn daarom sinds eind 2013 bezig om te bekijken we een separate horeca-coördinator voor drukke dagen kunnen inschakelen. Dit zou de algehele coördinator op die dagen veel ontlasten. Zij kunnen zich met name dan veel meer concentreren op de veiligheid in en rondom de bassins. Omdat eind 2012 onze 4 e coördinator mevr. Luiten aangaf te willen stoppen, zijn we in 2013 gestart om een nieuwe 4 e coördinator te vinden. Dit is echter niet gemakkelijk, met name vanwege het feit dat we alleen over een periode van 4 maanden een beperkt aantal dagen (ca. 30 dagen) een baan kunnen aanbieden. Daarnaast zijn de eisen en verantwoordelijkheden van de functie vrij hoog. Tot nu toe is dit nog niet gelukt. - We hebben in ons vorige jaarverslag al uitvoerig aandacht geschonken aan de toekomstige zwembadwet. Alhoewel nog steeds niet zeker, lijkt het er op dat deze uiteindelijk in 2015 in werking zal treden. We hebben in 2013 actief de ontwikkelingen en discussies gevolgd over hoe de wet er waarschijnlijk zal gaan uitzien. We zijn er niet gerust op dat het er voor openluchtbaden gemakkelijker op zal worden. Sterker nog, door tot nu toe geen onderscheid te maken tussen 11

12 overdekte baden en openluchtbaden, zal het zeer moeilijk worden om aan de voorgestelde smallere bandbreedtes van een aantal waterparameters te voldoen. Het is namelijk veel moeilijker door veel wisselende weersomstandigheden deze bij openluchtbaden aan te houden en zonodig bij te sturen. Omdat er ook wordt gesproken over andere anvullende parameters, zullen daarnaast wellicht ook weer aanvullende investeringen met andere beheerstechnieken noodzakelijk zijn. We kunnen op dit moment alleen maar afwachten hoe de nieuwe wetgeving verder geprecisieerd zal worden en dan bekijken wat dit in de praktijk voor ons zwembad betekent. l. Bestuursactiviteiten. Op basis van de in 2010 uitgevoerde sterkte- en zwakte analyse (zie bijlage 7) hebben we de afgelopen jaren geprobeerd te werken aan structurele verbeteringen waar het betreft zwakheden en bedreigingen. In 2013 zijn we de discussie gestart hoe we kunnen anticiperen op de mogelijke risico s die de toekomstige continuïteit van ons zwembad bedreigen. Mede aanleiding daartoe was het onverwachte stoppen van een van de bestuursleden als gevolg van veelheid van taken (feitelijk overbelasting) De vragen die we ons hebben gesteld zijn de volgende: - wat zijn de consequenties als mogelijk een aantal kartrekkers afvallen? - wat is de limiet aan de belastbaarheid van bestuursleden? Deze zijn nu vaak verantwoordelijk voor beleid en sturing maar ook verantwoordelijk voor een groot aantal doetaken welke zeer veel energie en tijd kosten. - is de verdeling van het grote aantal taken binnen onze organisatie nog wel goed afgestemd? - hoe kunnen we het beste anticiperen op de uitbreiding van het takenpakket als gevolg van voortdurende wijzigende wet- en regelgeving en de daarbij behorende kennis? De vraag is dus hoe kunnen we deze risico s elimineren of verkleinen? Dit heeft op bestuursniveau geleid tot de volgende discussies: - moet ons organisatiemodel worden aangepast en hoe? - kunnen verantwoordelijkheden en taken op een andere manier ingevuld of verdeeld worden en hebben we daar de mensen met de noodzakelijke kennis voor? - wat zijn de belangrijkste bestuursaken en hoe kunnen we deze zo effectief mogelijk uitvoeren en behapbaar afbakenen? - wat kan de rol van de werkgroepen en mogelijk individuele vrijwilligers zijn? - hoe moeten we dit concreet vorm gaan geven? We zijn daarom in het laatste kwartaal van 2013 begonnen met: - het formuleren van hernieuwde doelstelling in het kader van toekomstige continuïteit; - op basis hiervan het opzetten van een operationeel plan; 12

13 - hoe dit O.P. uit te voeren (wijze van werken, wijze van coördinatie, wijze van rapportering, wijze van communicatie m.a.w. hoe, wie, wanneer en wat) We hopen in de eerste helft van 2014 de aanpak uitgewerkt te hebben. Christien Lankes is in oktober met bestuurswerk gestopt. Jos Dambacher is met ingang van 2013 toegetreden tot het bestuur met als hoofdtaak opleidingen. Verder is medio 2013 Peter van de Biezen toegetreden tot het bestuur met als specifieke taak de coördinatie van de werkgroep techniek. Hij maakt ook deel uit van de ad hoc werkgroep inzake organisatieontwikkeling. Samenstelling bestuur in 2013: Hein Strijbos voorzitter Rian Janssen secretaris en automatisering John Faassen penningmeester Annemie Geelen PR-aangelegenheden en werving Leon Heijmans waterbeheer en activiteiten Christien Lankes vrijwilligersbegeleiding en opleidingen (gestopt in oktober) Ger Martens vrijwilligersorganisatie en horeca-organisatie Jos Dambacher opleidingen Peter van de Biezen techniek (vanaf september 2013) Slotwoord. Ook dit jaar willen we onze vrijwilligers en iedereen die ons zwembad een warm hart toedraagt, van harte bedanken voor hun inzet en steun. De exploitatie zal ook de komende jaren, mede gezien de continuering op termijn en de komende wetswijzigingen veel energie en inzet blijven vragen. Ook willen van deze gelegenheid gebruik maken de gemeente te bedanken voor de goede samenwerking in We vonden het uitermate plezierig dat tijdens het afgelopen zwemseizoen de verantwoordelijke wethouder dhr. Jacobs en verantwoordelijke beleidsambtenaar mevr. Boonhof wederom op locatie kennis namen van het wel en wee van onze organisatie. We hopen dat het heeft bijgedragen dat zij, nog meer dan voorheen, een goed idee hebben van wat er bij komt kijken om een zwembad dat uitsluitend door vrijwilligers geëxploiteerd wordt, goed te laten functioneren. 13

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden [Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 10 december 2013 [Werkplan 2014 - COC Leiden] [2/27] 1 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008 Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008 1 Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008 Mei 2009 drs. D.M. Bunskoeke drs. J.

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BESTUURLIJK HANDELEN ISLAMITISCHE SCHOLENGEMEENSCHAP IBN GHALDOUN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BESTUURLIJK HANDELEN ISLAMITISCHE SCHOLENGEMEENSCHAP IBN GHALDOUN RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BESTUURLIJK HANDELEN ISLAMITISCHE SCHOLENGEMEENSCHAP IBN GHALDOUN Plaats : Rotterdam Bestuursnummer : 41214 Onderzoek uitgevoerd op : 1, 2 en 3 juli 2013 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

HD/03/3136/eve, HHM 2003 1

HD/03/3136/eve, HHM 2003 1 Bijlage 1 Amsterdam 1. Inleiding In Amsterdam werd deelgenomen aan Verslavingszorg Herijkt met een lopend project genaamd Support. Aanleiding voor dit project was de constatering dat er sprake was van

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE. Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB - Actieplan Gezond Bedrijf

VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE. Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB - Actieplan Gezond Bedrijf In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd door Syntens Innovatiecentrum VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB -

Nadere informatie

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding. 4 1.1 Aanleiding. 4 1.2 Doel van de nota. 4 1.3 Totstandkoming van de nota. 4 1.4 Leeswijzer 4 2. De gemeente

Nadere informatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie Voor een gezond Bussum Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Kerngegevens Projectleider Afdeling Gert-Jan Vreeke Samenlevingszaken 3 Datum november 2011 3 Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! Jaarverslag 2011 Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! 5 Larcom Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1. Raad van Commissarissen Stichting Larcom 2 2. Jaarverslag van de directie 5 2.1. ArbeidsToeleiding en Coaching

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Afdeling Dalfsen Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van VVN afdeling Dalfsen in deze vorm. In dit jaarverslag kijken

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 ARBEIDSMARKT... 26 4.1 ONTWIKKELING ARBEIDSMARKT 2011...26 4.2 ONTWIKKELING ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE 2011...27

Hoofdstuk 4 ARBEIDSMARKT... 26 4.1 ONTWIKKELING ARBEIDSMARKT 2011...26 4.2 ONTWIKKELING ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE 2011...27 I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF... 4 2011 Enkele hoogtepunten...6 Deel I ALGEMENE INFORMATIE...8 Hoofdstuk 1 BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN IN 2011... 9 Wat gebeurde er allemaal in 2011?...9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI Judith Zweers Jaap Wils Sonja van der Kemp Projectnummer: B3564 Zoetermeer,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 mei 2014 Uitgave : Team Veiligheid Naam : S. van Oijen Telefoonnummer : 0570-693411 Mail : s.van.oijen@deventer.nl 1 Inhoud Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 De cijfers 1.3

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

2. Wettelijke normen voor onderwijstijd

2. Wettelijke normen voor onderwijstijd Beleidsreactie op de onderzoeken van de inspectie naar de naleving van de 850 urennorm in het middelbaar beroepsonderwijs en de urennormen in het voortgezet onderwijs September 2006 1. Inleiding Het onderwerp

Nadere informatie