JAARVERSLAG. Stichting zwembad de Bercken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Stichting zwembad de Bercken"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Stichting zwembad de Bercken

2 Jaarverslag In dit jaarverslag 2013 van Stichting zwembad de Bercken komen de navolgende zaken aan de orde: 1. Algemeen verslag exploitatiejaar Accountantsverklaring inclusief balans en winst- en verliesrekening. 1. Algemeen verslag exploitatiejaar 2013 a. Algemeen Zoals in het verleden al meermaals in onze jaarverslagen is aangehaald, is het exploiteren van een openluchtzwembad vaak een kwestie van hollen of stilstaan. Het jaar 2013 vormde daarbij wederom geen uitzondering. De start in mei en een groot gedeelte van juni kenmerkte zich door wisselvallig weer met veel te lage temperaturen voor de tijd van het jaar met als gevolg nauwelijks bezoekers. Gelukkig keerde het tij bij de aanvang van de voor ons belangrijke vakantieweken. Vanaf eind juni, de gehele maand juli en ook een gedeelte van augustus was het over het geheel genomen prima zomerweer. Dit resulteerde weliswaar niet een topzomer voor ons zwembad, maar we konden aan het eind toch tevreden zijn met de exploitatieresultaten die min of meer overeenkomen met de resultaten van het voorgaande jaar Uitermate tevreden waren we wederom over de grote inzet van onze vrijwilligers die ervoor zorgden dat ook het 18 e jaar in alle opzichten als succesvol gekenmerkt kan worden. In het jaarverslag van 2012 hebben we al aangegeven dat we voor wat betreft het werven van nieuwe vrijwilligers, in 2013 we gebruik zouden gaan maken van de aanpak en opzet van het Huis voor de Sport Limburg. Mede hierdoor maar ook door de grote en intensieve inzet van een specifieke werkgroep die zich met werving heeft bezig gehouden, zijn we er in 2013 in geslaagd 32 nieuwe vrijwilligers te werven. De afgelopen jaren hebben we ook kunnen constateren dat we door consequent preventief onderhoud, weinig last hebben gehad van onverwachte technische storingen en calamiteiten. Het resultaat was dat we, ook in 2013, nauwelijks geconfronteerd werden met extra uitgaven. In ons jaarverslag van 2012 hebben we aandacht besteed aan acties die we gestart zijn om de veiligheid op onze accommodatie verder te verbeteren en om overlast, door vooral jongerengroepen, zoveel mogelijk te voorkomen. Om die reden hebben we in 2013 als bestuur het belang en het waarom inzake veiligheid nog eens opnieuw vastgelegd: - wij willen een veilige accommodatie zijn voor vrijwilligers en bezoekers; 2

3 - overlastveroorzakers (groepen en individuen) moeten zich realiseren en voelen dat misdragingen harde consequenties tot gevolg hebben; - het is van groot belang dat ons zwembad bij de buitenwereld bekend staat als een veilige recreatievoorziening waar het goed toeven is. We hebben daarom in 2013 een aantal specifieke acties uitgevoerd: - betere afstemming en concrete afspraken gemaakt met politie over hoe te handelen bij specifieke overlastsituaties (wat kan wel en wat niet); - strenger sanctiebeleid bij bepaalde overlast (bijv. bedeigingen) door ontzegging toegang voor onbepaalde tijd; - alert en preventief individuen & groepen aanspreken bij potentiele overlastsituaties; - nauwgezette registratie van ontzeggingen; - consequent overdragen van persoonsgegevens aan politie van bezoekers die ontzegging tot zwembad hebben ontvangen; - met politie afspraak gemaakt over frequenter zwembadbezoek op drukke dagen & kritische tijdstippen. - Als gevolg van de ook in 2013 nog steeds voorkomende overlastsituaties, is besloten om de rol, taken & ondersteuning van iedereen binnen onze organisatie bij overlast nog specifieker en eenduidiger vast te leggen. We hebben kunnen constateren dat de in 2013 genomen maatregelen, positief resultaat hebben. Ook hebben we in augustus in een overleg met de verantwoordelijke wethouder en beleidsambten gevraagd om te bekijken of in onze regio gemeenten een gezamelijke aanpak m.b.t. overlast voor recreatieaccommodaties kunnen initiëren (naar het voorbeeld van de regio Haaglanden inzake protocol zwembaden). De gemeente heeft toegezegd deze mogelijkheid bij de omliggende gemeente aan te kaarten en te bespreken. Het is in ieder geval wat leeft bij alle recreatievoorzieningen. Tot slot wordt opgemerkt dat we de ontwikkelingen van het Drakenrijk nauwlettend volgen. Ongetwijfeld zal dit in de nabije toekomst in meer of mindere mate gevolgen hebben voor de exploitatie van ons zwembad. b. Seizoen 2013 Het zwembad was in 2013 geopend van 28 april t/m 31 augustus. De zwemseizoen van 2013 was, zoals al vermeld in de vorige paragraaf zeer wiselend. Mei was zeer koud er derhalve maar bezoekers (ter vergelijking 2012 met ruim bezoekers). Juni had bezoekers maar daarbij moet vermeld worden dat hiervan ca. 80% in de laatste week van deze maand kwam. Gelukkig, door het goede zomerweer, waren de voor ons belangrijke vakantieweken in juli zeer goed met in totaal bezoekers. Alhoewel de weeromstandigheden in augustus relatief goed waren viel het totale bezoekersaantal (6.733) enigszins tegen. De waarschijnlijke oorzaak was 3

4 dat de schoolvakanties relatief vroeg afgelopen waren en dat betekent dat de jeugd andere prioriteiten heeft. Uit ervaring weten we dat het einde van de zomervakantie direct zijn weerslag heeft op de bezoekersaantallen, hoe goed het weer ook is. Totaal dus bezoekers wat iets minder is dan in In het jaarverslag van 2012 hebben we aandacht besteed aan de uitgevoerde metingen die de basis moeten vormen voor een beheersplan van het zwemwater waar het specifiek gaat om legionellapreventie. De uitkomst van de metingen hadden als resultaat dat we kunnen volstaan met een beperkt beheersplan en hiervan zijn de belangrijkste aspecten in 2013 ingevoerd. In hoeverre dit zo blijft is nog onduidelijk en is afhankelijk van de nieuwe zwembadwet. Ook aan de vereiste kwaliteit van het zwemwater, zoals deze zijn vastgelegd in de wet WHVBZ, hebben we in 2013 voldaan. De dagelijkse eigen controles en de maandelijkse rapportering van de externe controles door Aqualab Zuid, tonen aan dat aan alle vereiste parameters werd voldaan. We zijn er wederom trots op dat de groep vrijwilligers die het kwalitatieve waterbeheer voor hun rekening neemt, dit dagelijks zeer nauwgezet uitvoert en met grote mate van verantwoordelijkheidsbesef blijft monitoren. In 2013 heeft de periodieke controle van onze accommodatie plaatsgevonden door de Provincie, als uitvoerder van controles op de voorschriften van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ). Op alle punten voldeed onze accommodatie aan de vereisten waarbij een opmerking die de inspecteur na afloop van de inspectie maakte ons ook een beetje trots maakte : Was het maar op alle zwembaden zo goed geregeld. De Voedsel Waren Autoriteit (VWA) die de wettelijke voorschriften controleert op het gebied van horeca-activiteiten en veiligheid van speeltoestellen, heeft ons niet bezocht in De vraag is of de VWA deze taak behoudt als de nieuwe zwembadwet in werking treedt. Voor zover wij geïnformeerd zijn krijgt, voor wat betreft de Drank- en Horecawet, de gemeente de taken inzake toezicht en controle toebedeeld. c. Exploitatieresultaten Het aantal abonnementen in 2012 was met stuks iets hoger (29 stuks) dan in Opvallend was dat een aantal vaste abonnementhouders het lieten afweten. Wellicht dat de huidige economische sitautie daarin een rol heeft gespeeld. Het aantal verkochte 10-badenkaarten daarentegen was met 346 stuks, lager dan in 2012 (389). Alhoewel iets minder dan in 2012, heeft de losse kaartverkoop in 2013 geprofiteerd van het goede weer tijdens de vakantieweken. In totaal werden kaartjes verkocht. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar de bijlagen 1 en 2. 4

5 Het uiteindelijke exploitatieresultaat in 2013 is geëindigd in een positief resultaat van Belangrijkste elementen voor dit resultaat zijn: - strikte bewaking van de deelbudgetten binnen onze exploitatiebegroting; - geen onverwachte calamiteiten en of extra onderhoud aan onze installaties en daarmee ook geen extra kosten; - besparingen op energieverbruik. Voor de verdere financiële gegevens en resultaten verwijzen wij naar de accountantsverklaring, de winst- en verliesrekening en balans die bij dit jaarverslag zijn gevoegd. De toegangstarieven zijn in 2013 niet verhoogd. Wel hebben kleine marktconforme verhogingen met betrekking tot de horecaprijzen plaatsgevonden. Een van de belangrijkste uitgangspunten van onze stichting, het bieden van een zo laagdrempelig mogelijke voorziening voor alle inwoners van onze gemeente, (en zeker in deze voor veel mensen moeilijke economische tijden met vaak hogere lasten) is daarmee verder gecontinueerd. d. Kengetallen Abonnementen badenkaarten Bezoekers met abonnement Bezoekers met badenkaarten Losse entrees Totaal aantal bezoekers e. Vrijwilligers Zoals in de algemene paragraaf al aangehaald zijn we in 2013 gestart met een vernieuwde aanpak om nieuwe vrijwilligers voor onze organisatie te werven. Een aparte werkgroep is met groot enthousiasme begonnen een plan op te zetten en uit te voeren hoe we, in meer bredere zin, mensen kunnen interesseren om als vrijwilliger bij ons te komen werken. Alhoewel niet verwacht mag worden dat alle acties direct resultaat opleveren, kan, zeker gezien het resultaat (32 nieuwe vrijwilligers), van een succes gesproken worden. Op andere plaatsen meer direct werven (bijv. bij supermarkten), belrondes organiseren, met meer publiciteit naar buiten treden tijdens de wervingperiode, het meer 5

6 zichtbaar maken op het zwembad dat vrijwilligers het zwembad exploiteren, hebben tot dit resultaat geleid. Daartoe is ook specifiek ondersteunend materiaal (poster, flyers) ontwikkeld. Verder hebben we met succes contact gezocht met diverse opleidingsinstituten waarbij we stageplekken aanbieden voor jonge mensen. Als start hebben in 2013 een drietal mensen bij ons een werkstage doorlopen. Ook hebben 4 mensen van het CIOS onder begeleiding van een coördinator, een korte leerstage uitgevoerd. Bijlage 3 toont het verloop van ons vrijwilligersbestand van de afgelopen jaren. Hoewel het leeftijdsniveau van onze vrijwilligers nog steeds relatief hoog is, constateren we dat bij de nieuwe groep vrijwilligers de gemiddelde leeftijd lager is, Hopelijk zet deze tendens zich de komende jaren verder door. In 2013 is de aanpak om onze ervaren vrijwilligers meer in te zetten bij ondersteuning van nieuwe vrijwilligers, doorgezet. Ze spelen een steeds belangrijkere bij het begeleiden en inwerken van nieuwe vrijwilligers. Het zal geen verrassing zijn dat, als vrijwilligers goed worden opgevangen, ze snel en efficiënt hun taken beheersen en zich ook snel (en dat is zeer belangrijk) zullen thuis voelen in onze organisatie. Naast de nieuwe werkgroep werving zijn ook andere reguliere werkgroepen werkzaam binnen onze organisatie namelijk: - het kwalitatieve waterbeheer - techniek accommodatie algemeen - horeca & vrijwilligers aangelegenheden - abonnementen - activiteiten De werkgroepen hebben ook in 2013 de vele belangrijke, voorbereidende, organisatorische en vaak specifieke werkzaamheden met verve uitgevoerd. We prijzen ons uitermate gelukkig dat deze groepen met veel inzet en kunde alles tijdig uitvoeren. In 2013 ziet de verdeling van het aantal vrijwilligers, naar taakgebieden met vergelijkende cijfers uit voorgaande jaren, er als volgt uit: Toezichthouder bassins Kassamedewerkers Horecamedewerkers Poetsen/opruimen terrein Technisch waterbeheer Totaal tijdens zwemseizoen In 2012 waren ook 15 personen als vrijwilliger actief bij de technische voorbereiding. Een groot aantal daarvan zijn ook actief als vrijwilliger tijdens het zwemseizoen. Daarmee rekening houdende waren er in 2013 effectief 236 vrijwilligers. 6

7 f. Opleidingen voor vrijwilligers. Opleiding blijft onze organisatie een uitermate belangrijk aandachtspunt. Het kennisniveau van de bestaande vrijwilligers op peil houden maar er ook voor zorgen dat nieuwe vrijwilligers goed zijn uitgerust voor de hun toebedeelde taken, zeker in het geval van onverwachte gebeurtenissen of calamiteiten, is daarbij van groot belang. In 2013 hebben we aan opleidingen een bedrag besteed van ruim Het betrof de navolgende zaken. - Alle 22 vrijwilligers met een BHV-certificaat hebben wederom de verplichte herhalinglessen gevolgd. Hierdoor blijft de noodzakelijke kennis op peil en blijft het certificaat geldig. Daarnaast hebben 8 vrijwilligers een nieuwe BHV-opleiding gevolgd. Hiermee is het totale aantal vrijwilligers met BHV op 30 gekomen. 3 vrijwilligers zijn inmiddels gestart met de nieuwe BHV-opleiding die begin 2014 zal worden afgerond vrijwilligers hebben in 2013 de verplichte herhalinglessen EHBO gevolgd waarmee ook hun kennis bij hulpverlening op peil blijft en hun diploma zijn geldigheid behoud. - Een nieuwe groep toezichthouders heeft de training omgaan met culturele diversiteit gevolgd. Aan de hand van onder meer rollenspelen werd aandacht geschonken aan hoe in bepaalde situaties het beste met groepen en individuen kan worden omgegaan. Zonder uitzondering waren de deelnemers enthousiast, waarbij de opgedane kennis zeker een steun bij hun werkzaamheden zal zijn. - Onze waterbeheerders hebben in 2013 een specifieke EHBO-training gevolgd met name gericht hoe om te gaan bij calamiteiten met gevaarlijke stoffen zoals chloor, zuren etc. - 2 waterbeheerders hebben een studiedag inzake waterbeheer gevolgd. Belangrijkste thema was de toekomstige zwembadwet. Een nuttige dag omdat er nogal wat specifiek deskundigen inzake (toekomstig) waterbeheer aanwezig waren. Hierdoor kwam een intensieve ervaring- en kennisuitwisseling tot stand. - In het kader van de horeca wetgeving moet op elk tijdstip iemand aanwezig zijn met het diploma Sociale Hygiëne. Ook in 2013 hebben weer 3 mensen deze externe opleiding gevolgd en succesvol afgesloten. Per saldo is in 2013 het aantal vrijwilligers met het betreffende diploma binnen onze organiatie op 16 gekomen. Dit is natuurlijk ook van belang in het kader van de wetswijzigingen en voorschriften in het kader van de Drank- en Horecawet. In dat kader hebben 4 horecavrijwilligers in augustus ook deelgenomen aan de op initiatief van de gemeente georganiseerde bijeenkomst Instructie Verantwoord Alcohol Schenken. - In het verleden organiseerden we voor onze toezichthouders altijd aan het begin van het zwemseizoen, een trainingssessie zwemmend redden. In 2013 zijn we gestart, om voorafgaande aan het zwemseizoen, deze trainingen op 7

8 zondagmorgens in kleine groepjes uit te voeren bij overdekte zwemlocaties. ( De Lommerbergen en de Wisselslag in Blerick). Na de 2 trainingsessies worden deze trainingen besloten met het afleggen van de vereiste zwemvaardigheidstest. De deelnemers zijn enthousiast over deze aanpak en we zullen deze training dan ook zeker in de toekomst continueren. - De calamiteitenoefening is in 2013 in navolging van 2012 wederom geïntegreerd in de BHV-training. De calamiteitenoefening in 2013 betrof een brand op het zwembad en de daarbij behorende noodzakelijke ontruiming. Speciale aandachtspunten daarbij waren: o wijze waarop de leidinggevende coördinator zijn taken uitvoerde; o wijze van communicatie tussen de coördinator en BHV ers; o wijze van werken van de BHV-ers onderling en in acht nemen veiligheidsregels; o uitvoeren van reanimatie o.a met behulp van een AED. De externe beoordelaar beoordeelde het resultaat van de oefening als goed en met name de wijze van reanimeren als zeer goed. g. Informatie voor vrijwilligers De informatievoorziening voor onze vrijwilligers wordt al jaren vorm gegeven door middel van 2-maandelijkse nieuwsbrieven, specifieke en reguliere informatiebijeenkomsten in het voor- en naseizoen, frequente mailberichten en informatie via de eigen website. In 2013 zijn we gestart om individuele vrijwilligers aan het woord te laten komen in de nieuwsbrief over hun motivatie en drijfveren als vrijwilliger in onze organisatie. h. Activiteiten. In het jaarverslag van 2012 hebben we aangekondigd dat we bezig zijn om te bekijken of er voldoende mensen zijn om nieuwe activiteiten op te zetten met vooral de focus op de jeugd t/m 16 jaar. Dit heeft in 2013 handen en voeten gekregen met de vorming van een werkgroep activiteiten die bestaat uit een bestuurslid en 6 vrijwilligers. In 2013 zijn als start enkele nieuwe activiteiten uitgevoerd: - duikclinic op 15 juni - midzomernachtduik op 21 juni (als deelnemer van een landelijke activiteit) - discozwemmen voor jeugd t/m 16 jaar op 6 juli en 10 augustus Met name vanwege het koude weer was het aantal deelnemers bij de duikclinic relatief gering maar de de beide anderen activiteiten waren qua deelname en reacties van de deelnemers zeer zeker een succes. 8

9 Bedoeling voor het komende jaar is om het aantal activiteiten uit te breiden en dat qua organisatie telkens een andere groep vrijwilligers een specifieke activiteit onder begeleiding van een lid van de werkgroep aan de slag gaat. Naast deze nieuwe activiteiten zijn de volgende traditionele activiteiten ook uitgevoerd: - tentenkamp voor de jeugd van de basisscholen - zwemvierdaagse onder regie van de zwemvereniging ROB - aquajoggen op zondagmorgen - van de mogelijkheid voor kinderfeestjes werd regelmatig gebruikt gemaakt. - de basisscholen konden wederom, voorafgaande aan de zomervakantie, een keer gratis gebruik maken van het zwembad. i. Onderhoud. In de inleiding hebben we al gememoreerd dat ook in 2013 grote onverwachte problemen en storingen zijn uitgebleven. De meerjarenraming onderhoud is al jaren de leidraad om de zwemaccommodatie in alle opzichten in een veilige en goede staat te houden. Zo nodig wordt dit meerjarenprogramma telkens, op basis van de actuele inspecties en de daaruit voortvloeiende bevindingen aangepast. De belangrijkste activiteiten die in 2013 in het kader van het onderhoudsprogramma werden uitgevoerd waren: - reparatiewerkzaamheden aan het grote en ondiepe bassin. Kosten in kader van het meerjarenprogramma verfonderhoud werden diverse werkzaamheden uitgevoerd. Kosten CE-keur technische installaties en apparatuur in kader NEN 1010 en NEN Kosten het UFO waterspeeltoestel werd voorzien van een nieuwe speciale synthetische laklaag. Dit was nodig in verband met de inwerking van chloor. Kosten diverse apparatuur en onderdelen voor het waterbeheer (doseerpompjes, flowmeter, regelapparatuur, badzuigers etc.) Kosten aanpassen onderdelen beregeningssysteem ligweide. Kosten onderhoud verwarmingsketels en boilers. Kosten in het kader van de aangepaste wetgeving inzake waterspeeltoestellen NEN 1069 werd een inspectie uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf AIB-VINOÇOTTE. Kosten voor de inspectie en aanpassingen keuring van droge speeltoestellen in het kader van het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen. Kosten vervanging PC s. Kosten

10 j. Verbeteringen / Investeringen Qua investeringen zijn in 2013 de volgende zaken uitgevoerd: - 2 e fase plan droge speeltoestellen voor ligweide. Het betreft 3 kleine speeltjes met name gericht voor de leeftijden t/m 8 jaar. Kosten Vernieuwen afvoerleiding groot bassin. Kosten Nieuwe doucheknoppen voor douches dames- en heren. Onderdelen van het bestaande systeem waren niet meer verkrijgbaar en zijn vervangen door een elektronisch systeem met infrarood bediening (ook minder gevoelig voor vandalisme) Kosten Nieuwe moderne koffie-automaat. Kosten Anti-slipbehandeling vloeren horeca en keuken + waadbakken. Kosten Alarmbeveiliging op alle rolluiken horeca. Kosten Nieuwe RVS afzuigkap in keuken die ook gemakkelijk en hygiënisch onderhouden kan worden. Kosten k. Diversen. - Zoals we ieder jaar al rapporteren, is energie (water, gas en elektra) een van de belangrijkste uitgavenposten bij de exploitatie. We blijven het verbruik dan ook nauwlettend dagelijks monitoren en dat is zeker van belang voor wat betreft het gasverbruik in een matige zomer. In de bijlagen 4, 5 en 6 zijn de verbruikscijfers van 2013 in vergelijking met voorgaande jaren weergegeven. - In het verslag van 2012 hebben aangegeven dat we gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om structureel te besparen op energie. Uitkomst van deze inventarisatie is als volgt: o goedkoper inkopen gas en electra. We hebben uiteindelijk eind 2013 een nieuwe 3-jarige contractperiode met Essent afgesloten. Alhoewel veel reclame ons doet geloven dat er veel valt te besparen, bleek na uitvoerige vergelijking van de diverse aanbieders dit voor onze accommodatie toch enigszins tegen te vallen; o installatie frequentie-omvormers voor de circulatie pomp van de grote bassins. Gezien de relatief geringe investering omdat onze eigen technici dit zelf kunnen uitvoeren ( 3.500) en de snelle terugverdientijd (max. 1 jaar) hebben we eind 2013 besloten deze investering in het voor jaar 2014 uit te voeren; o in 2012 zijn we begonnen met het gebruik van de zg. Heatsvr (een monomoculaire laag op het wateroppervlak die verdamping van chloor blokkeerd en afkoeling van het water verminderd). Na 2 jaar gebruik is het tijd om de eventuele besparingsresultaten te kwantificeren. De leverancier van Heatsvr heeft daarom een onafhankelijk en gerenommeerd engineeringbedrijf (Arcadis) de opdracht gegeven om de resultaten en effecten op het energie-verbruik in beeld te 10

11 brengen. Daarbij zijn de alle benodigde gegevens (graaddagen, relatieve vochtigheid, windsnelheid en neerslag, suppletie van water, gasverbruik etc.) van de afgelopen 5 jaren (waarvan dus 2 jaren met Heatsvr) met elkaar vergeleken aan de hand van een regressie-analyse. Op basis hiervan komt men tot de conclusie dat een besparing op het gasverbruik is gerealiseerd van 20% wat overeenkomt met ca m3 per jaar. Daarom is eind 2013 besloten om het gebruik van Heatsvr in 2014 verder te continueren; o met een extern bedrijf is eind 2013 gestart met te onderzoeken wat de mogelijkheden op het gebied van zonne-energie zijn (wat levert het op, kosten en subsidiemogelijkheden). We hopen hiervan in de eerste helft van 2014 een goed beeld te hebben in hoeverre het interessant is om hierin te investeren; o de grote verwarmingsketel voor het verwarmen van het zwemwater zal binnen enkele jaren het einde van de levensduur bereiken. We moeten dus uitzien naar vervanging waarbij de uiteindelijke keuze vooral bepaald zal worden door een zo laag mogelijk energieverbruik. We zijn in de 2 e helft van 2013 begonnen de nieuwste technische mogelijkheden te inventariseren. - Op het gebied van automatisering en digitalisering zijn we 2013 verder gegaan met het verder verbeteren en updaten van de software o.a. ten behoeve van de. abonnementenverkoop, entree- en horeca-inkomsten. - De dagelijkse leiding gedurende het zwemseizoen is al jaren in handen van coördinators. In 2013 zijn 3 coördinators verantwoordelijk geweest voor de dagelijkse leiding en zij hebben hun taken op een goede en verantwoorde wijze uitgevoerd. Wat we de laatste jaren ook zien is dat het takenpakket voor de coördinators, ook door aangescherpte wetgeving, steeds zwaarder wordt. Dit is vooral merkbaar op drukke dagen. We zijn daarom sinds eind 2013 bezig om te bekijken we een separate horeca-coördinator voor drukke dagen kunnen inschakelen. Dit zou de algehele coördinator op die dagen veel ontlasten. Zij kunnen zich met name dan veel meer concentreren op de veiligheid in en rondom de bassins. Omdat eind 2012 onze 4 e coördinator mevr. Luiten aangaf te willen stoppen, zijn we in 2013 gestart om een nieuwe 4 e coördinator te vinden. Dit is echter niet gemakkelijk, met name vanwege het feit dat we alleen over een periode van 4 maanden een beperkt aantal dagen (ca. 30 dagen) een baan kunnen aanbieden. Daarnaast zijn de eisen en verantwoordelijkheden van de functie vrij hoog. Tot nu toe is dit nog niet gelukt. - We hebben in ons vorige jaarverslag al uitvoerig aandacht geschonken aan de toekomstige zwembadwet. Alhoewel nog steeds niet zeker, lijkt het er op dat deze uiteindelijk in 2015 in werking zal treden. We hebben in 2013 actief de ontwikkelingen en discussies gevolgd over hoe de wet er waarschijnlijk zal gaan uitzien. We zijn er niet gerust op dat het er voor openluchtbaden gemakkelijker op zal worden. Sterker nog, door tot nu toe geen onderscheid te maken tussen 11

12 overdekte baden en openluchtbaden, zal het zeer moeilijk worden om aan de voorgestelde smallere bandbreedtes van een aantal waterparameters te voldoen. Het is namelijk veel moeilijker door veel wisselende weersomstandigheden deze bij openluchtbaden aan te houden en zonodig bij te sturen. Omdat er ook wordt gesproken over andere anvullende parameters, zullen daarnaast wellicht ook weer aanvullende investeringen met andere beheerstechnieken noodzakelijk zijn. We kunnen op dit moment alleen maar afwachten hoe de nieuwe wetgeving verder geprecisieerd zal worden en dan bekijken wat dit in de praktijk voor ons zwembad betekent. l. Bestuursactiviteiten. Op basis van de in 2010 uitgevoerde sterkte- en zwakte analyse (zie bijlage 7) hebben we de afgelopen jaren geprobeerd te werken aan structurele verbeteringen waar het betreft zwakheden en bedreigingen. In 2013 zijn we de discussie gestart hoe we kunnen anticiperen op de mogelijke risico s die de toekomstige continuïteit van ons zwembad bedreigen. Mede aanleiding daartoe was het onverwachte stoppen van een van de bestuursleden als gevolg van veelheid van taken (feitelijk overbelasting) De vragen die we ons hebben gesteld zijn de volgende: - wat zijn de consequenties als mogelijk een aantal kartrekkers afvallen? - wat is de limiet aan de belastbaarheid van bestuursleden? Deze zijn nu vaak verantwoordelijk voor beleid en sturing maar ook verantwoordelijk voor een groot aantal doetaken welke zeer veel energie en tijd kosten. - is de verdeling van het grote aantal taken binnen onze organisatie nog wel goed afgestemd? - hoe kunnen we het beste anticiperen op de uitbreiding van het takenpakket als gevolg van voortdurende wijzigende wet- en regelgeving en de daarbij behorende kennis? De vraag is dus hoe kunnen we deze risico s elimineren of verkleinen? Dit heeft op bestuursniveau geleid tot de volgende discussies: - moet ons organisatiemodel worden aangepast en hoe? - kunnen verantwoordelijkheden en taken op een andere manier ingevuld of verdeeld worden en hebben we daar de mensen met de noodzakelijke kennis voor? - wat zijn de belangrijkste bestuursaken en hoe kunnen we deze zo effectief mogelijk uitvoeren en behapbaar afbakenen? - wat kan de rol van de werkgroepen en mogelijk individuele vrijwilligers zijn? - hoe moeten we dit concreet vorm gaan geven? We zijn daarom in het laatste kwartaal van 2013 begonnen met: - het formuleren van hernieuwde doelstelling in het kader van toekomstige continuïteit; - op basis hiervan het opzetten van een operationeel plan; 12

13 - hoe dit O.P. uit te voeren (wijze van werken, wijze van coördinatie, wijze van rapportering, wijze van communicatie m.a.w. hoe, wie, wanneer en wat) We hopen in de eerste helft van 2014 de aanpak uitgewerkt te hebben. Christien Lankes is in oktober met bestuurswerk gestopt. Jos Dambacher is met ingang van 2013 toegetreden tot het bestuur met als hoofdtaak opleidingen. Verder is medio 2013 Peter van de Biezen toegetreden tot het bestuur met als specifieke taak de coördinatie van de werkgroep techniek. Hij maakt ook deel uit van de ad hoc werkgroep inzake organisatieontwikkeling. Samenstelling bestuur in 2013: Hein Strijbos voorzitter Rian Janssen secretaris en automatisering John Faassen penningmeester Annemie Geelen PR-aangelegenheden en werving Leon Heijmans waterbeheer en activiteiten Christien Lankes vrijwilligersbegeleiding en opleidingen (gestopt in oktober) Ger Martens vrijwilligersorganisatie en horeca-organisatie Jos Dambacher opleidingen Peter van de Biezen techniek (vanaf september 2013) Slotwoord. Ook dit jaar willen we onze vrijwilligers en iedereen die ons zwembad een warm hart toedraagt, van harte bedanken voor hun inzet en steun. De exploitatie zal ook de komende jaren, mede gezien de continuering op termijn en de komende wetswijzigingen veel energie en inzet blijven vragen. Ook willen van deze gelegenheid gebruik maken de gemeente te bedanken voor de goede samenwerking in We vonden het uitermate plezierig dat tijdens het afgelopen zwemseizoen de verantwoordelijke wethouder dhr. Jacobs en verantwoordelijke beleidsambtenaar mevr. Boonhof wederom op locatie kennis namen van het wel en wee van onze organisatie. We hopen dat het heeft bijgedragen dat zij, nog meer dan voorheen, een goed idee hebben van wat er bij komt kijken om een zwembad dat uitsluitend door vrijwilligers geëxploiteerd wordt, goed te laten functioneren. 13

JAARVERSLAG. Stichting zwembad de Bercken

JAARVERSLAG. Stichting zwembad de Bercken JAARVERSLAG 2014 Stichting zwembad de Bercken Jaarverslag 2014. In dit jaarverslag 2014 van Stichting zwembad de Bercken komen de navolgende zaken aan de orde: 1. Algemeen verslag exploitatiejaar 2014.

Nadere informatie

Zwembad Scharlakenhof

Zwembad Scharlakenhof Zwembad Scharlakenhof 2015-2016 halfjaaroverzicht Stichting Exploitatie Zwembad Scharlakenhof 2015/2016 Inleiding Voor u ligt het half jaar verslag van het tweede exploitatiejaar van het zwembad Scharlakenhof,

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering. Aanbod 2011. www.vrijwilligerswinkel.nl

Deskundigheidsbevordering. Aanbod 2011. www.vrijwilligerswinkel.nl Deskundigheidsbevordering Aanbod 2011 www.vrijwilligerswinkel.nl AED/REANIMATIE Bij een plotseling optreden van hartfalen, weet u wat u wel en wat u niet moet doen? Kent u die kastjes die overal verschijnen

Nadere informatie

Toezichtplan Boerhaavebad

Toezichtplan Boerhaavebad Toezichtplan Boerhaavebad Opgesteld door: Frans Maijs Technisch Commissie SVZ Haarlem, april 2006 Aangepast: juli 2012 Inleiding Het houden van toezicht in een zwembad is een hot item in de zwemwereld.

Nadere informatie

SCOUTING LEONARDUS Beleidsplan

SCOUTING LEONARDUS Beleidsplan Inleiding Nadat we In 2002 voor het eerst begonnen zijn met het opstellen van een Beleidsplan waarin op een doordachte wijze vorm gegeven werd aan de richting die onze Scoutinggroep op zou moeten gaan

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

Interne memo. Jeugdhonk PRESTATIEAFSPRAKEN

Interne memo. Jeugdhonk PRESTATIEAFSPRAKEN Interne memo Aan Commissie Samenleving Van A.H. Stolk - van Willigen Datum 17 september 2012 Onderwerp Beantwoording vragen Commissie Samenleving 4 september 2012 Registratienummer 12.019684 Jeugdhonk:

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Bijlage 10. Aanvullende regelingen bij contracten verhuur verenigingen (derden)

Bijlage 10. Aanvullende regelingen bij contracten verhuur verenigingen (derden) Bijlage 10 Aanvullende regelingen bij contracten verhuur verenigingen (derden) AANVULLENDE REGELINGEN CONTRACTEN VERHUUR VERENIGINGEN Aansturing Vanwege recente jurisprudentie, alsmede aanvullende Wet-

Nadere informatie

Auto onder water en een startcursus duiken, op 27 april waren de openingsactiviteiten.

Auto onder water en een startcursus duiken, op 27 april waren de openingsactiviteiten. Jaarverslag 2013 Bosbad Zwinderen Het weer en de bezoekersaantallen. De openingsactiviteiten op 27 april waren spectaculair: een startcursus duiken, leuke activiteiten van Veilig Verkeer Nederland, aantrekkelijke

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

Welke keuzes je ook maakt, sluiting, renovatie, nieuwbouw niet iedereen is tevreden.

Welke keuzes je ook maakt, sluiting, renovatie, nieuwbouw niet iedereen is tevreden. Van: Openluchtzwembad Klarenbeek Jan van Olmen Deze tekst kan ik helaas niet presenteren tijdens de expertmeeting i.v.m. de drukte in het openluchtbad. Inleiding. In Arnhem hebben wij een vergelijkbare

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Onderwerp Openstellingstijden zwembad Het Run 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Onderwerp Openstellingstijden zwembad Het Run 2012 Collegevoorstel Inleiding In 2011 zijn de tarieven van het Run en de openingstijden aangepast. Een van de kritische evaluatiepunten van de openstelling in 2011 was het ontbreken van flexibiliteit bij mooi

Nadere informatie

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie Doel introductiebijeenkomst: 1. Vertrouwd raken met competentiedenken t.a.v. Crisis Management Teams. 2. Inzicht krijgen in doel, functie, opzet

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Algemeen Doelstelling Het jaarverslag wordt u aangeboden door het bestuur van Hartwacht

Jaarverslag 2016 Algemeen Doelstelling Het jaarverslag wordt u aangeboden door het bestuur van Hartwacht Jaarverslag 2016 Algemeen De Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel is op 1 augustus 2013 opgericht en heeft een nauw samenwerkingsverband met de drie EHBO-verenigingen binnen de Gemeente Sint-Michielsgestel.

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING informatie workshop maatschappelijk ondernemen sociale hygiëne aed / reanimatie ehbo cursus met aed ehbo bij kinderen cursus verantwoord alcohol schenken Aanbod 2012 WORKSHOP

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: openluchtzwembad Het Run - seizoen 2015

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: openluchtzwembad Het Run - seizoen 2015 Collegevoorstel Inleiding Er lopen momenteel 3 trajecten rondom openluchtzwembad Het Run: de afhandeling van de beëindigde erfpachtovereenkomst met Het Run BV, het onderzoeken van de mogelijkheden voor

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Toezicht en het voorkomen van verdrinking

Welkom bij de workshop Toezicht en het voorkomen van verdrinking Welkom bij de workshop Toezicht en het voorkomen van verdrinking Waar gaan we het over hebben Waarom toezicht houden? Hoe zit het juridisch Gevaren in jouw bad Verdrinkingen Hoe houd je toezicht Waarom

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Praktijkcase Samen Winnen Paardensport Paardensport Nuth. Datum: 29-09-2015 Auteur: Cristan Segers, Huis voor de Sport Limburg

Praktijkcase Samen Winnen Paardensport Paardensport Nuth. Datum: 29-09-2015 Auteur: Cristan Segers, Huis voor de Sport Limburg Praktijkcase Samen Winnen Paardensport Paardensport Nuth Datum: 29-09-2015 Auteur: Cristan Segers, Huis voor de Sport Limburg Inhoudsopgave 1: Inleiding 3 2: Proces 2.1 Verkennen van eigen en andere organisaties

Nadere informatie

HOUTVAARTKOERIER 2009nr. 1 maart 2009

HOUTVAARTKOERIER 2009nr. 1 maart 2009 HOUTVAARTKOERIER 2009nr. 1 maart 2009 zie ook: www.houtvaart.nl Opening zwembad: 25 april 2009 Beste Vrienden van de Houtvaart, en dat zijn er heel veel. Wist u dat de Vereniging bijna 2000 leden telt.

Nadere informatie

Zandvoortse Reddingsbrigade. Begroting 2014

Zandvoortse Reddingsbrigade. Begroting 2014 Zandvoortse Reddingsbrigade Begroting 2014 1 Inleiding Begroting 2014 1. Algemeen De Zandvoortse reddingsbrigade (ZRB) is een op 27 maart 1922 opgerichte vereniging. De vereniging heeft Koninklijke goedkeuring

Nadere informatie

Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen

Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen Na 26 jaar, op fundamenten van 48 jaar oud, nadert Zwem- en golfslagbad Aquarena het einde van haar economische

Nadere informatie

Kansen in uw kantine

Kansen in uw kantine 1. Trends in en om de sportkantines 2. Wet- en regelgeving 3. Vrijwilligers 4. Kantine-exploitatie 5. Discussie 1. Trends Moeilijk vrijwilligers werven Verjonging en vernieuwing bij bestuurders door generatie

Nadere informatie

Toezicht kermisattracties

Toezicht kermisattracties Toezicht kermisattracties Inspectieresultaten van 2016 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de veiligheidsregels door kermisexploitanten. Deze controles zijn

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2011 Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid www.paleisvandeverdraagzaamheid.nl Verdraagzaamheid is respect en waardering voor en acceptatie van de rijke verscheidenheid van de culturen in onze

Nadere informatie

Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl.

Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Huis voor de Sport Groningen Saskia Duursma en Ineke Raukema Oktober 2010 Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Inleiding Huis

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte

Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte Uit de afdelingen CRT is een multidisciplinaire fietsvereniging met 4 afdelingen waarin verschillende takken van de wielersport worden bedreven.

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. Bondscompetitie 2011/2012

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. Bondscompetitie 2011/2012 Rapportage Tevredenheidsonderzoek Bondscompetitie 2011/2012 Uitgevoerd door: afdeling Wedstrijdzaken Periode onderzoek: april 2012 Contactpersoon: Joan Peeters Inhoudsopgave Pag H1 Inleiding 3 H2 Resultaten

Nadere informatie

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen Een kwaliteitsbeheersysteem voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen 1 Renovatie van meergezinswoningen met behulp van het kwaliteitsbeheersysteem

Nadere informatie

BIJEENKOMST WESTERHOVENS VERENIGINGSLEVEN 2017

BIJEENKOMST WESTERHOVENS VERENIGINGSLEVEN 2017 BIJEENKOMST WESTERHOVENS VERENIGINGSLEVEN 2017 Doel: gezamenlijk knelpunten oplossen Datum: 16 maart 2017 Locatie: De Buitengaander Bijeenkomst Westerhovens verenigingsleven 2017 Inleiding In 2016 zijn

Nadere informatie

Veiligheid van waterglijbanen 2006. Fact sheet. Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering en Ontwikkeling Regio Zuid west

Veiligheid van waterglijbanen 2006. Fact sheet. Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering en Ontwikkeling Regio Zuid west Veiligheid van waterglijbanen 2006 Fact sheet Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering en Ontwikkeling Regio Zuid west (Deel)projectnummer: ZW 06 J243 Toezichtarrangement attractie- en speeltoestellen

Nadere informatie

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol Preambule In overweging nemende dat: - Sportvereniging op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

(tov 2011) In het Energie Management Programma zijn de reductiedoelstellingen zo SMART mogelijk geformuleerd: Plan

(tov 2011) In het Energie Management Programma zijn de reductiedoelstellingen zo SMART mogelijk geformuleerd: Plan Stand van zaken 1 e halfjaar 2014 Overzicht 1 e halfjaar 2014 opgesteld door Monique ten behoeve van MT-vergadering augustus 2014. Reductiemeting is nog niet verricht in 2014. 1 Inzicht (stand van zaken

Nadere informatie

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Barreglement PREAMBULE In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014

AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 Projectgroep AED Udenhout Maart 2015 1 A E D UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 1. Inleiding. Het afgelopen jaar is voor Udenhout op het gebied van hartstilstanden godzijdank een rustig

Nadere informatie

Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 JZ-15903-DHW

Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 JZ-15903-DHW Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode... 4 3. Resultaten - op basis van locatie... 5 4. Resultaten - op basis van

Nadere informatie

Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015

Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015 Bevordering van sportbeoefening door personen met een beperking Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015 INHOUD 1. REGLEMENT 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Toepassing reglement

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem 2013. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem 2013. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem 2013 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening'

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De vergoeding voor bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Calamiteitenplan Avondvierdaagse Hoogland

Calamiteitenplan Avondvierdaagse Hoogland Calamiteitenplan Avondvierdaagse Hoogland 30 mei tot en met 2 juni 2017 Calamiteitenplan Avondvierdaagse Hoogland Pagina 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Organisatie... 4 3. Risico inventarisatie... 5 3.1.

Nadere informatie

Kijk ook op onze website www.houtvaart.nl

Kijk ook op onze website www.houtvaart.nl Het énige openlucht zwembad in Haarlem en omgeving! De Houtvaart een monument Vrienden van de Houtvaart Wat doet de vereniging dan nu nog? Hoe wordt u lid van de Vrienden van de Houtvaart? Wat doet de

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C.

BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. BESTUURSREGLEMENT Julianadorper Voetbal Club J.V.C. (Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 15 januari 2014) Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen I. Alcoholhoudende dranken:

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Hulpvragen en voortgang

Hulpvragen en voortgang Hulpvragen en voortgang Maatjes Alle maatjes actief voor Stichting SchuldHulpMaatje BoZ verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. De opbouw en verloop van het maatjesbestand sinds de oprichting

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/14

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/14 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 17-01-2017 Nummer voorstel: 2017/14 Voor raadsvergadering d.d.: 28-02-2017 Agendapunt: 8 Onderwerp:

Nadere informatie

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio 1 De sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio Aan de hand van de enquête, die eind 2015 is gehouden onder Fietsersbondleden van de afdeling Haagse regio,

Nadere informatie

Evaluatie Gladheidbestrijding

Evaluatie Gladheidbestrijding Evaluatie Gladheidbestrijding seizoen 2014-2015 Inleiding Net als de winter van 2013-2014, was ook de winter van 2014-2015 vrij zacht. In De Bilt lag de gemiddelde temperatuur iets hoger dan het langjarig

Nadere informatie

Uitslag enquête Vereniging Avifauna Groningen, oktober 2012

Uitslag enquête Vereniging Avifauna Groningen, oktober 2012 Uitslag enquête Vereniging Avifauna Groningen, oktober 2012 Hieronder volgen de resultaten van de enquête gehouden in oktober 2012 onder leden en volgers van de Vereniging Avifauna Groningen (VAG). Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

http://www.nocnsf.nl/iva

http://www.nocnsf.nl/iva Het bestuur van de tennisvereniging TV Meerburg heeft het hierna vermelde bestuursreglement alcohol in sportkantines vastgesteld op grond van de volgende overwegingen: sportverenigingen dienen op basis

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Werven & Behouden. Programma. Kennismaken. Vrijwilligers 7/22/2013

Werven & Behouden. Programma. Kennismaken. Vrijwilligers 7/22/2013 Programma SportService Zwolle & Vrijwilligerscentrale Zwolle Peter van Diermen Werven & Behouden Opening & Kennismaking Vrijwilligers Ervaringen uit de praktijk Vrijwilligersbeleid Pauze Motivatiemanagement

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014

Bestuursreglement Alcohol in sportkantines V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Bestuursreglement V.V. Schagen Vastgesteld d.d. 1 Januari 2014 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

CO-2 Prestatieladder

CO-2 Prestatieladder CO-2 Prestatieladder Jaarplan 2015/2016 W. van den Heuvel en Zoon Infra B.V. Rhoon Inleiding Inn 2013 hebben wij ons tot doel gesteld om minimaal te voldoen aan de CO-2 prestatieladder niveau 3. Om dit

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

ATEX expert groep. Zeeuwse Innovatie Starter ATEX donderdag 12 oktober E. de Brouwer (DOW) / A. Platteeuw (Yara)

ATEX expert groep. Zeeuwse Innovatie Starter ATEX donderdag 12 oktober E. de Brouwer (DOW) / A. Platteeuw (Yara) expert groep Zeeuwse Innovatie Starter ATEX donderdag 12 oktober 2017 E. de Brouwer (DOW) / A. Platteeuw (Yara) (ATmosphères EXplosieves) ATEX richtlijnen Van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP

NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP FACTSHEET GGD & Iriszorg regio Nijmegen 0 ONDER ZOEK Nuchter kenniscentrum leeftijdsgrenzen Inleiding In opdracht van het regionaal alcoholmatigingsproject

Nadere informatie

Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris

Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris Jaarverslag 2011 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Stichting Thuishuis Deurne. 2011 is voor het bestuur van de Stichting Thuishuis een enerverend jaar

Nadere informatie

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 In het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Project ABC Actief Betrokken Club

Project ABC Actief Betrokken Club Project ABC Actief Betrokken Club 2014-2015 Activiteiten voor ouderen met achterstand in bewegen en participatie korfbalvereniging NKC 51 in Nijverdal Colofon Dit format is gebaseerd op uitgaven van het

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-12-2008 Onderwerp: Administratieve organisatie zwembaden de Waterwijck en Vollenhove Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: 1.De

Nadere informatie

Plan van aanpak. Updaten vergunningenbestand DHW

Plan van aanpak. Updaten vergunningenbestand DHW Plan van aanpak Updaten vergunningenbestand DHW Gemeente Borne 2015 1 1. Inleiding Sinds 1 januari 2013 is de gemeente Borne bevoegd gezag op basis van de Drank en Horecawet. Zij is daarmee verantwoordelijk

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

JAARPLAN 2008 2010 VLF-JAARPLAN

JAARPLAN 2008 2010 VLF-JAARPLAN JAARPLAN 2008 2010 VLF-JAARPLAN 2008 2010 (VLF-08-300L) pagina: 1 van 6 1. INLEIDING Voor u ligt het meerjarenplan van de VLF. In dit jaarplan worden de doelstellingen geformuleerd en worden de activiteiten

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367 Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 24 april 2013 Commissievergadering : 8 april 2013 Agendapunt : Ter kennisgeving: plan van aanpak gewijzigde

Nadere informatie

Handhavingsprogramma Inspectie Kinderopvang 2015. Volksgezondheid

Handhavingsprogramma Inspectie Kinderopvang 2015. Volksgezondheid Volksgezondheid November 2014 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse 4 3. Toezicht en handhaving 2015: prioriteiten 6-2 - 1. Inleiding In 2009 is het programmatisch handhaven ingevoerd in Utrecht. Dit

Nadere informatie

HZC de Robben. Beleidsplan 2016 2020

HZC de Robben. Beleidsplan 2016 2020 HZC de Robben Beleidsplan 2016 2020 Vastgesteld door het bestuur van HZC de Robben te Hilversum, 16 november 2015 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Bestuur, algemeen en ondersteunende activiteiten... 3 2. Waterpolo...

Nadere informatie

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 De CEZ ziet er eind 2005 als volgt uit: Sylvia Trijsburg - Verwoerd Voorzitter + leiding zaterdagochtend Jan Boelhouwer

Nadere informatie

Inhoud DE CONSEQUENTIES...3

Inhoud DE CONSEQUENTIES...3 ALLES OVER HET UITFASEREN VAN SYNTHETISCHE KOUDEMIDDELEN Inhoud DE CONSEQUENTIES...3 MEER OVER SYNTHETISCHE KOUDEMIDDELEN...3 WAT ZIJN DE HOOFDPUNTEN UIT DE NIEUWE F- GAS WETGEVING...3 Een beperking van

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

Regionale Aanpak Aangepast Sporten. Extra modules B

Regionale Aanpak Aangepast Sporten. Extra modules B Regionale Aanpak Aangepast Sporten Extra modules B 15.0015/KZ/LH Colofon Stichting Sportservice Zuid-Holland Arckelweg 30 2685 SN Poeldijk T 0174 24 49 40 F 0174 28 11 47 info@sportzh.nl www.sportzh.nl

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE Januari 2013 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan

Nadere informatie

Update drinkwaterbesluit en BRL-903

Update drinkwaterbesluit en BRL-903 Update drinkwaterbesluit en BRL-903 Update drinkwaterbesluit en BRL-903 Inhoud presentatie: 1. Huidige stand van zaken drinkwaterbesluit en BRL-903 2. Korte stand van zaken mbt drinkwaterbesluit 3. Korte

Nadere informatie

nummer 73 van 2005 Vaststelling Regeling en vergoeding bedrijfshulpverlening en Coördinatiecentrum provincie Drenthe

nummer 73 van 2005 Vaststelling Regeling en vergoeding bedrijfshulpverlening en Coördinatiecentrum provincie Drenthe nummer 73 van 2005 Vaststelling Regeling en vergoeding bedrijfshulpverlening en Coördinatiecentrum provincie Drenthe 2005 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 13 september 2005, kenmerk 6.2/2005008405,

Nadere informatie

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer.

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 102/2004 Onderwerp Notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 Programma / Programmanummer Inkomen / 3230 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Jaarverslag 2014 CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Het CJG is iedereen in Groesbeek en Millingen aan de Rijn die te maken heeft met jeugd en gezinnen. Of je nu ouder, professional, mede-opvoeder

Nadere informatie

Factsheet cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd

Factsheet cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd Factsheet cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd De cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT), is een methode waarbij verenigingen worden geholpen om vrijwilligers

Nadere informatie