Jaardocument Stichting Adelante Groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2013. Stichting Adelante Groep"

Transcriptie

1 Jaardocument 2013 Stichting Adelante Groep

2 Jaardocument 2013 Stichting Adelante Groep Zandbergsweg CC Hoensbroek Postbus AB Hoensbroek Telefoon Fax

3 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Directieverslag Voorwoord raad van bestuur Uitgangspunten van de verslaglegging Adelante in het kort Kernactiviteiten, missie en kernwaarden Juridische structuur Besturingsfilosofie en organisatiestructuur Samenstelling Raad van Bestuur Jaarverslag van de Raad van Toezicht Governance Samenstelling en taakverdeling Onderwerpen besproken in de Raad van Toezicht Besluiten van de Raad van Toezicht Jaarverslag raad van bestuur De realisatie van doelen in Volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie Kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen Audiologie & communicatie Financiële ontwikkelingen Risicomanagement Implementatie Strategisch Vastgoedplan Facilitair bedrijf Onderzoek & ontwikkeling Wetenschappelijk onderzoek Innovatie Opleidingen Onderwijs Kennisverspreiding De Adelante Academie Maatschappelijk verantwoord ondernemen Adelante in het netwerk Kwaliteit & Veiligheid De medische staf Omgaan met klachten Medezeggenschap van cliënten Goed werkgeverschap Medezeggenschap werknemers 32 Bijlage 1: samenstelling medische staf, ondernemingsraad en cliëntenraad 33 Pagina 3

4 INHOUDSOPGAVE Pagina 2. Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening per segment over Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Overzicht langlopende schulden ultimo Mutatieoverzicht materiële vaste activa Jaarrekening stichting Adelante Groep Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring 85 Pagina 4

5 1 Directieverslag Stichting Adelante Groep

6

7 1. DIRECTIEVERSLAG Pagina 7

8 1.1 Voorwoord raad van bestuur Voor u ligt het Jaarverslag 2013 van Adelante. Met een gevoel van trots presenteren we u deze verantwoording over het gevoerde beleid en de resultaten van Adelante. In dit jaar hebben we een aantal mijlpalen bereikt die heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Adelante. Dr. J. Verbunt is, naast Prof. dr. R. Smeets, benoemd als tweede hoogleraar revalidatiegeneeskunde, met als aandachtsgebied de klinische epidemiologie van chronische pijn. De pilot die we samen met Cicero gedaan hebben door het opzetten van een gemeenschappelijk afdeling voor CVA-patiënten waar patiënten in een stepped care model minder of meer intensief behandeld worden, is positief geëvalueerd en heeft geleid tot een besluit over continering en uitbreiding van deze samenwerking. De invoering van het Revalidatie-EPD is de projectfase voorbij. Het elektronisch patiëntendossier is in gebruik en wordt al werkend verder doorontwikkeld. Met de beschrijving en implementatie van zorgprogramma s komen we tegemoet aan de maatwerkvraag van patiënten en de behoefte aan transparantie en zichtbare kwaliteit vanuit de overheid en zorgverzekeraars. Het expliciteren van aanbod in zorgprogramma s met hieraan gekoppeld een systeem van uitkomstmeting, is een middel om in de toekomst aan deze eisen en verwachtingen te voldoen. Afgelopen jaar is de implementatie van het eerste zorgprogramma voor amputatiepatiënten gestart. Met goedkeuring van CZ en CVZ kunnen we vanaf 1 januari de effectief bewezen gespecialiseerde tinnituszorg uitvoeren en evalueren zodat over drie jaar de gespecialiseerde zorg kan worden geduid. De uitvoering van het Strategisch Vastgoedplan is gestart: fysiek door de verbetering van het parkeerterrein in Hoensbroek en de verbouwing van locatie audiologie & communicatie in Hoensbroek, en in de voorbereiding van de andere ver- en nieuwbouw door het ontwikkelen van een plan voor het Sportvastgoed en de programma s van eisen voor beddenhuis en behandelplein in Hoensbroek en de school/ behandelplein in Valkenburg. En last but not least : we hebben onze financiële doelstellingen gerealiseerd en sluiten af met een operationeel resultaat van Na verwerking van incidentele extra afschrijvingen bedraagt het exploitatieresultaat Hierdoor is ook de solvabiliteit (eigen vermogen ten opzichte van balanstotaal) verder gestegen van 49% naar 51%. Wij beogen met dit jaarverslag inzicht te geven in de wijze waarop wij werken aan onze ambitie en in de resultaten van dit verslagjaar. Wij zijn alle mensen die daaraan hebben bijgedragen, direct dan wel indirect, daarvoor bijzonder erkentelijk. Jean-Paul Essers Carrol Terleth Pagina 8

9 1.2 Uitgangspunten van de verslaglegging In dit Jaarverslag 2013 doet Adelante verslag van de activiteiten over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december Het Jaarverslag is opgesteld conform artikel 391 van het Burgerlijk Wetboek. Ook zijn de uitgangspunten van Zorgbrede Corporate Governance gehanteerd. Alle verantwoordings- en informatieverplichtingen waaraan Adelante moet voldoen zijn in dit verslag samengevoegd in één integrale jaarverantwoording. Op deze wijze legt Adelante verantwoording af aan belanghebbenden (cliënten, financiers, toezichthouders) en voldoet tegelijkertijd aan haar informatieverplichting aan verantwoordingspartijen (waaronder het CBS, het Ministerie van VWS, de IGZ en de NZa). De verantwoording voor de activiteiten op het gebied van speciaal onderwijs vinden separaat plaats conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Het Jaarverslag bestaat het Directieverslag (hoofdstuk 1.1 t/m 1.7) en de jaarrekening (hoofdstuk 2.1 t/m 2.8) en de digitale bijlage Digimv. In de Digimv is alle voor Adelante verplichte informatie die voortvloeit uit diverse wettelijke kaders weergegeven. Op enkele tabellen na, zijn deze gegevens openbaar en in te zien op Alle zorgactiviteiten van Adelante worden uitgevoerd vanuit de stichting Adelante Zorg, waar ook de toelatingen zijn ondergebracht. De onderwijsactiviteiten zijn ondergebracht in de stichting Adelante Onderwijs. De financiële verantwoording over het jaar 2013 is conform deze structuur. De geconsolideerde jaarrekening betreft afzonderlijke stichtingen die functioneren binnen Adelante onder één bestuur. Het Jaarverslag, de geconsolideerde jaarrekening en de jaarrekening van de afzonderlijke stichtingen over 2013 zijn opgesteld op 2 april Raad van bestuur 1 J.M.P. Essers, MBA, voorzitter Dr. C. Terleth, lid De Raad van Toezicht heeft het Jaarverslag, de geconsolideerde jaarrekening en de jaarrekening van de afzonderlijke stichtingen over 2013 vastgesteld in zijn vergadering van 9 mei Drs. B.W. van Dijk (voorzitter) Prof. dr. J.A. Knottnerus Drs. E. Zijlstra Prof. dr. M.P. van Dieijen-Visser Dr. R. Kocken 1 Uit overwegingen van veiligheid en privacy nemen wij geen handtekeningen op in deze versie van het jaarverslag. Pagina 9

10 1.3 Adelante in het kort Kernactiviteiten, missie en kernwaarden. Kernactiviteiten Adelante biedt: Klinische, poliklinische revalidatie en dagbehandeling voor volwassenen en kinderen. Onderzoek, advies, begeleiding en bijzondere zorg van volwassenen en kinderen met gehoorproblemen en taalproblemen Woontraining, logeren en ambulante AWBZ-functies Speciaal onderwijs Reïntegratieactiviteiten Sport- en bewegingsactiviteiten voor mensen met een handicap Adelante verricht deze activiteiten onder meer vanuit locaties in Hoensbroek, Valkenburg, Maastricht (o.a. azm), Heerlen (o.a. Atrium MC), Sittard-Geleen, Venlo-Blerick, Roermond. Het werkgebied van Adelante is Limburg. Voor sommige diagnosegroepen (dwarslaesie, audiologie & communicatie) (Zuid)-Nederland en Nederlandstalig België (kinderrevalidatie, volwassenenrevalidatie) Missie Adelante helpt kinderen en volwassenen die kampen met de gevolgen van een ziekte, aandoening of ongeval bij het herstel van functioneren en participatie. Adelante betekent vooruit! in het Spaans en daar is onze missie op gebaseerd: cliënt, medewerker, organisatie, haal het beste uit jezelf! Kernwaarden De kernwaarden van waaruit we dit doen zijn: Samen, Expert, Grensverleggend De wisselwerking tussen behandelaar en cliënt is essentieel voor het resultaat, samen halen ze eruit wat er in zit. De vraag van de klant is het uitgangspunt, samen met onze zorg- en onderwijspartners zorgen we er voor dat deze optimaal wordt beantwoord. De rol van expert is een solide fundament van de organisatie. We beschikken over inhoudelijke en praktische vakkennis en zetten deze op een professionele manier in. We stimuleren elkaar om kennis te vergaren, te verspreiden en optimaal te benutten. De resultaten van onderzoeken en jarenlange ervaring van Adelante vertaalt zich in de expertise voor onze cliënt. Tijdens het proces van leren en revalideren doen we er alles aan om er bij de cliënt, onszelf en in de samenwerking met ketenpartners het maximale uit te halen en verder te gaan dan verwacht. We stimuleren onze cliënten, onszelf en onze samenwerkingspartners om iedere dag de uitdaging aan te gaan, grenzen op te zoeken en zo mogelijk te verleggen. Pagina 10

11 1.3.2 Juridische structuur Adelante kent de volgende rechtspersonen: Stichting Adelante Groep, die het bestuur voert over de overige stichtingen Stichting Adelante Zorg, van waaruit alle zorgactiviteiten worden uitgevoerd en ook de toelatingen zijn ondergebracht Stichting Adelante Onderwijs, waar de onderwijsactiviteiten zijn ondergebracht Stichting Adelante beheer OG Sinds augustus 2013: Stichting Adelante Challenge. Doel van deze stichting is het maximaliseren van beweeg- en sportmogelijkheden voor in- en mindervaliden t.b.v. integratie en participatie. De omzet van Stichting Adelante Challenge is niet van materieel belang voor het inzicht in de jaarrekening van Adelante en wordt derhalve niet meegeconsolideerd Besturingsfilosofie en organisatiestructuur De organisatiestructuur sluit aan bij de primaire hoofdprocessen. De activiteiten zijn georganiseerd in drie organisatieonderdelen: Volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie Audiologie & communicatie Kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen Alle drie de onderdelen staan onder leiding van duaal management, dat integraal verantwoordelijk is. Opleiding, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en innovatie zijn ondergebracht binnen het op centraal niveau gepositioneerde kenniscentrum. Het kenniscentrum maakt inhoudelijke afspraken met het management van het organisatieonderdeel over de wijze waarop haar afstemming met en inbedding binnen het primaire proces georganiseerd is. Er is voor gekozen om de staffuncties en het facilitair bedrijf te organiseren op centraal niveau. Al deze functies worden direct aangestuurd door de raad van bestuur. De betreffende diensten sluiten dienstverleningsovereenkomsten met de organisatorische eenheden van het primair proces. Adelante beschikt over een planning en controlcyclus. Er is een systematiek van plannen (kaderbrief en jaarplannen) en voortgangsbewaking. Deze voortgangsbewaking vindt plaats d.m.v. de maandelijkse rapportages. Deze rapportages zijn onderwerp van gesprek in de voortgangsgesprekken tussen de raad van bestuur en het management van de organisatieonderdelen en de stafdiensten. Per kwartaal is er een kwartaalrapportage. In de kwartaalrapportage wordt aan de hand van prestatie-indicatoren de realisatie versus planning aangegeven t.a.v. de verschillende prestatiegebieden: kwaliteit, productie, processen, personeel, innovatie en financiën. Pagina 11

12 1.3.4 Samenstelling raad van bestuur De raad van bestuur is eindverantwoordelijk en neemt besluiten op basis van een collegiaal besturingsmodel. Het reglement raad van bestuur regelt een zorgvuldige besluitvorming binnen de raad van bestuur. De raad van bestuur vraagt advies of instemming voor een voorgenomen besluit op basis van wet-en regelgeving aan de medische staf, de clientenraad, de ondernemingsraad en de medezeggenschapsraad. De raad van bestuur kan een besluit laten voorbereiden door (leden van) het management team. Ook kan de raad van bestuur (voorgenomen) besluiten laten toetsen door (leden van) het managementteam. De raad van bestuur bestond in het verslagjaar uit de volgende personen: Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Drs. P.J.H. van Dreumel Voorzitter (parttime) Voorzitter RvT Gilde opleidingen J.M.P. Essers MBA Lid Lid bestuur Revalidatie Nederland Lid bestuur FENAC Vice-president European Platform for Rehabilitation (EPR) (Brussel) Lid RvT Bureau Jeugdzorg Limburg (Roermond) Lid RvT Vivantes Zorggroep (Geleen) Lid RvC Woonpunt (Maastricht) Pagina 12

13 1.4 Jaarverslag van de Raad van Toezicht Governance Adelante werkt volgens de principes van Health Care Governance, op basis van de Governancecode De afspraken rond het toezicht en de eindverantwoordelijkheid van de raad van bestuur zijn vastgelegd in de statuten en de reglementen van de raad van toezicht en raad van bestuur Samenstelling en taakverdeling De raad van toezicht bestond in 2013 uit vijf leden. Geen van de leden van de raad van toezicht heeft op enigerlei wijze een verbinding met Adelante, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de raad. Hiermee beoogt Adelante waarborging van de onafhankelijkheid van de leden van de raad van toezicht. De leden zijn werkzaam in de zorgsector, de universitaire- en researchomgeving en het bedrijfsleven. De heer B. van Dijk is voor een derde termijn benoemd als voorzitter RvT. Deze termijn (één jaar) eindigt op 31 december Deze herbenoeming van de heer van Dijk heeft als belangrijkste reden het groot aantal wisselingen in de top van de organisatie: een wisseling in de raad van bestuur door het vertrek van P van Dreumel per 1 februari 2014 en het vertrek van mw. van Dieijen in 2014 en de heer Zijlstra begin Mw. van Dieijen vertrekt vanwege het aanvaarden van een functie binnen de raad van bestuur van het azm. De heer Zijlstra vertrekt vanwege het bereiken van het einde van de zittingstermijn. De (openbare) werving van nieuwe toezichthouders is begin 2014 gestart. De raad van toezicht kent een agendacommissie welke tevens adviseert over de beloningsregeling van de bestuurders en toezichthouders en een auditcommissie. Samenstelling per Naam Taak in RvT Zittingsperiode Hoofd-/Nevenfuncties Drs. B. W. van Dijk (m) Drs. E. Zijlstra (m) Prof. dr. J.A. Knottnerus (m) Prof. dr. M.P. van Dieijen- Visser (v) Dr. R.J.J. Kocken (m) Voorzitter Remuneratie commissie (voorzitter) Lid Herbenoemd in 2009 Lid RvT Servatius (Maastricht) , Voorzitter Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie Voorzitter Auditcommissie Herbenoemd 2011 Vice- voorzitter Raad van Toezicht Stichting Daelzicht te Heel Vanaf Lid Raad van Commissarissen Rabobank Parkstad Limburg Lid Hoogleraar huisartsgeneeskunde MUMC+ Voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Vice-voorzitter Directeur bestuurder RVE laboratoria MUMC+ Remuneratie Lid Raad van Toezicht Fontys commissie (vicevoorzitter) Hogeschool Lid Raad van Toezicht Clinicum Aachen Lid Auditcommissie Vanaf CIO / directeur ICMT Atrium Medisch Centrum Pagina 13

14 1.4.3 Onderwerpen besproken in de Raad van Toezicht De raad van toezicht is in het verslagjaar zes keer bijeen geweest. In het bijzonder is aandacht uitgegaan naar de werving van de opvolger van P. van Dreumel, die per vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd Adelante heeft verlaten. Als opvolger is benoemd de heer dr. C. Terleth, die de functie van bestuurder met medisch inhoudelijke portefeuille gaat vervullen per 1 april De heer. J.M.P. Essers MBA is benoemd tot voorzitter raad van bestuur per Aan de hand van managementrapportages wordt de raad van toezicht door het jaar heen geïnformeerd door de raad van bestuur over relevante interne en externe ontwikkelingen en over risico s. Daarnaast worden regelmatig managers van de bedrijfsonderdelen uitgenodigd om de ontwikkelingen in de sector waarvoor zij verantwoordelijk zijn, toe te lichten. Een delegatie van de raad heeft gesproken met de ondernemingsraad en met de clientenraad. In de vergaderingen van de raad van toezicht is ruimschoots aandacht besteed aan voor Adelante belangrijke ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van de academisering, de gesprekken die op landelijk niveau spelen over de reikwijdte van de revalidatiegeneeskunde, de ontwikkelingen bij de AWBZ en het Passend onderwijs, de gewijzigde financiering van de geriatrische revalidatiezorg en de samenwerking met belangrijke partners zoals azm/mumc +, de ziekenhuizen en de instellingen voor ouderenzorg hierbij. In het kader van risicobeleid zijn vier strategische risicodomeinen aangewezen, die de raad van toezicht wil monitoren. Deze onderwerpen (waaronder de kwaliteit van zorg) zijn regelmatig geagendeerd voor de vergaderingen. In het kader van kwaliteit & veiligheid is gesproken over de uitkomsten van cliënttevredenheidsonderzoeken, de visitatierapporten van de Vereniging voor Revalidatieartsen, de visitatierapporten in het kader van de opleidingen, de uitkomsten van de veiligheidsrondes. Door de auditcommissie wordt één maal per jaar de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen beoordeeld. Een keer per jaar is een bijeenkomst van de raad van toezicht gewijd aan een evaluatie van het eigen functioneren. Over 2013 heeft deze evaluatie plaatsgehad in december Verbeterpunten zijn verwerkt in de agenda van De evaluatie van de raad van bestuur door de raad van toezicht heeft plaatsgehad in januari Besluiten van de Raad van Toezicht De raad van toezicht heeft de volgende besluiten genomen: Vaststelling geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Adelante Groep en jaarrekeningen Stichting Adelante Zorg en Stichting Adelante Onderwijs en het maatschappelijk jaarverslag Bij de bespreking van de jaarrekening, geeft de accountant een mondelinge toelichting van zijn bevindingen aan de auditcommissie. Tevens heeft men in deze vergadering kennis genomen van het accountantsverslag. Vaststelling van het Treasurystatuut. Pagina 14

15 Goedkeuring van het aangaan van een financiering van onder borgstelling (grootste deel) van het WƒZ en het aangaan van een (ongeborgde) financiering van t.b.v. het Strategisch Vastgoedplan. Ook heeft de RvT het besluit tot hypotheekvestiging hierbij goedgekeurd. Goedkeuring van de aankoop van een stuk grond van de Gemeente Heerlen( met inbegrip van een gedeeltelijke grondruil), ten behoeve van het Strategisch Vastgoedplan. Goedkeuring van de businesscase Sport en Vastgoed inclusief investeringsvoorstel, waarbij het Sportgezondheidscentrum wordt geheralloceerd en nieuw gebouwd. Goedkeuring van het besluit van de raad van bestuur om de stichting Adelante Challenge op te richten. Benoeming van de heer J.M.P. Essers MBA per 1 januari 2014 als voorzitter van de raad van bestuur. Benoeming van Dr. C. Terleth per 1 april 2014 als lid raad van bestuur. Goedkeuring van de aansluiting van Stichting Adelante Onderwijs bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Goedkeuring van de exploitatiebegroting 2014, de liquiditeitsbegroting 2014, de investeringsbegroting 2014 en de meerjarenbegroting. Pagina 15

16 1.5 Jaarverslag raad van bestuur De realisatie van doelen in 2013 Het Strategisch beleidsplan Grenzen verleggen lag ten grondslag aan het gevoerde beleid in het verslagjaar. In deze beleidperiode komen nieuwe uitdagingen op ons af: groeiende en veranderende zorgvraag, krappere budgetten, landelijke discussie met CVZ over de reikwijdte van medisch specialistische revalidatie, passend onderwijs, nieuwe en andere aanbieders van revalidatiezorg. Adelante wil aansluiten op de veranderende vraag van de cliënt en de markt en ook blijven investeren in de kwaliteit en doelmatigheid van onze dienstverlening. Bovendien willen we ruimte houden voor de ontwikkeling van onze expertfuncties. Dit vraagt niet alleen een toenemende aandacht voor efficiency en kostenbewustzijn, maar ook een sterke marktpositie. Vanuit onze kernfuncties en kerncompetenties zoeken we uitbreidingsmogelijkheden. Deze kunnen zich zowel binnen ons huidige aanbod aandienen in de vorm van minder complexe zorg, als buiten ons huidige aanbod. Alle plannen die we ontwikkelen om dit te bereiken toetsen we aan de volgende drie principes: We nemen stepped care als uitgangspunt: De cliënt krijgt de minst intensieve, maximaal effectieve zorg, op de juiste plek in de keten, aangeboden. Dit kan alleen in intensieve samenwerking met anderen. We doen decentraal wat kan en centraal wat moet: we bieden onze cliënten zorg dichterbij huis als dat kan en verder af als dat moet. Onze meest intensieve behandelvormen worden geconcentreerd op onze hoofdlocaties in Valkenburg en Hoensbroek. We streven naar een gezond rendement: omwille van de continuïteit van de organisatie zal ons totale pakket aan zorg en onderwijs, inclusief onderzoek en innovatie, een financieel rendement van tenminste 2% moeten genereren. In 2013 zijn de volgende resultaten bereikt: Evaluatie pilot stepped care geriatrische revalidatie (GRZ) en medisch specialistische revalidatie (MSR) De in 2012 gestarte pilot Stepped Care afdeling voor CVA-patienten van Adelante en Cicero Zorggroep is afgelopen jaar positief geëvalueerd en heeft een vervolg gekregen. Doelstellingen van dit samenwerkingsinitiatief was om voor de doelgroep CVA-patiënten de juiste zorg op de juiste plaats, op het juiste moment in de juiste intensiteit te bieden met een optimale logistiek in de keten tussen m.n. ziekenhuis en revalidatiebehandeling. Daartoe is een gezamenlijke (MSR en GRZ) triage en revalidatiebehandeling voor CVA patiënten ontwikkeld. In dit eerste pilotjaar zijn 109 sub acute CVA patiënten opgenomen, waarbij op eenduidige wijze triage heeft plaatsgevonden, waar tijdens de triage observerend behandeld is conform richtlijnen CBO. De evaluatie van de pilot is positief verlopen, de samenwerking wordt in 2014 op structurele basis voortgezet. Pagina 16

17 Afronding project implementatie R-EPD Adelante was, binnen de revalidatiesector, pilotinstelling voor de invoering van het Revalidatie-EPD. In 2013 is de projectfase van de implementatie afgerond. Verdere doorontwikkeling van het R-EPD vindt plaats binnen de staande organisatie. Veel revalidatie-instellingen zijn geïnteresseerd in het, op ICF en RAPP gebaseerde EPD van Adelante. Vanuit de Adelante academie is een trainingsaanbod ontwikkeld voor andere centra. Voor audiologie & communicatie is, in samenwerking met enkele partners in FENACverband, in 2013 gestart met de ontwikkeling van een EPD voor de branche audiologie & communicatie. Expertisecentrum Sport en bewegen Adelante heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot expertisecentrum op het gebied van sporten en bewegen voor kinderen en volwassenen met een chronische ziekte of lichamelijke of meervoudige beperking dan wel voor mensen die kampen met de gevolgen van ziekte, aandoening of ongeval. Overal binnen zorg en onderwijs wordt de hulpvraag op het gebied van sporten en bewegen geïnventariseerd en opgenomen. Bij volwassenen in het integrale behandelplan, zorgplan, en individueel plan van betrokkene. Bij kinderen in het integrale behandelplan en schoolplan. Revalidanten kunnen met vragen over sport en bewegen terecht bij de sport- en beweegconsulent van het Sportloket voor een persoonlijk sport- en beweegadvies en informatie over mogelijkheden om te bewegen en sporten in de buurt. Adelante heeft aandacht voor breedtesport alsook voor prestatie- en topsport. Hierbij richten we ons op twee topsportactiviteiten voor gehandicapten: handbike voor volwassenen en rolstoelbasketbal voor kinderen. Om deze ambities waar te kunnen maken gaat Adelante samenwerkingsrelaties aan met relevante partijen. Deze visie op sport is in 2013 ontwikkeld en wordt in 2014 geïmplementeerd. De sportambities werden in 2013 onder meer zichtbaar doordat voor het eerst een Adelante team heeft meegedaan aan de handbikebattle in Oostenrijk. Daarnaast is, door de aan Adelante gelieerde Stichting Adelante Challenge, een handbikewedstrijd georganiseerd in de heuvels rondom Valkenburg. De Adelante Challenge was de laatste en beslissende race van zes (inter)nationale hoog aangeschreven wedstrijden in de topcompetitie handbike. Start ontwikkeling regiovisie Krimpende volumes en budgetten dwingen iedere zorgorganisatie na te denken over de continuïteit van de eigen activiteiten. Het risico dat daarbij ontstaat, is dat kansen voor het ontwikkelen van slimme oplossingen waar samenwerking over de grenzen van de huidige domeinen heen voor nodig is, niet worden gezien en los van en parallel aan elkaar plannen ontwikkeld worden die de concurrentie doen toenemen. De kwaliteit en doelmatigheid van de zorg staan daarbij niet altijd voorop. Bovendien zullen de zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid gaan nemen en door selectief in te kopen en door samenwerking af te dwingen hun rol als regievoerder gaan waarmaken. In Parkstad en Maastricht zijn om rondom verschillende doelgroepen samenwerkingsverbanden ontstaan tussen Adelante en andere zorgaanbieders (waaronder de eerder genoemde stepped care afdeling). Op basis van gezamenlijke uitgangspunten (stepped care, centraal wat moet en decentraal wat kan, het delen Pagina 17

18 van expertise) wordt een gezamenlijk kader ontwikkeld, waarin samenwerkingsinitiatieven gemakkelijker landen. Op basis van dezelfde uitgangspunten wordt met aantal partners in Midden en Noord Limburg voortgebouwd. Zo ontstaat een regiovisie op de revalidatie. De samenwerking is gericht op betere kwaliteit voor de patiënt. Op termijn kan deze visie de zorgverzekeraars helpen bij de doelmatige inkoop van revalidatiezorg. Aanstelling bijzonder hoogleraar chronische pijn Revalidatiearts dr. J. A. Verbunt is per 1 april benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Haar profileringsleerstoel is getiteld: klinische epidemiologie in de revalidatiegeneeskunde met de nadruk op chronische pijn. Een van de programma s die in dat kader zijn ontwikkeld is een aanbod voor jongeren met chronische pijn. Dit programma wordt uitgevoerd op de locaties Valkenburg en Maastricht waarbij de effectiviteit van twee verschillende methodieken (graded exposure en graded activity) wordt onderzocht. Eind 2013 is een project gestart om op het gebied van chronische pijn patiëntenzorg, onderzoek, innovatie en onderwijs te integreren in een Centre of Excellence Chronische pijnrevalidatie. De verwachte startdatum van dit Centre of Excellence is eind Ontwikkeling zorgprogramma s Naar aanleiding van de wijziging van de bekostigingsstructuur voor revalidatie is een versnelling aangebracht in de beschrijving van zorgprogramma s. In onze aanpak combineren we de inhoudelijke beschrijving van de zorgprogramma s met een kwantitatieve analyse van ingezette capaciteit afgezet tegen de financiële kaders. Parallel daaraan creëren we de noodzakelijke randvoorwaarden in planning, registratie en vastlegging van activiteiten in het R-EPD. Het plan voorziet er in dat eind 2014 voor 80% van de revalidanten een transparant en financieel haalbaar zorgprogramma beschikbaar is. De implementatie van het zorgprogramma beenamputatie is in 2013 gestart Volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie Beddenhuis locatie Hoensbroek Afgelopen jaar is de inrichting van het beddenhuis in Hoensbroek onderwerp van analyse geweest. Niet alleen de renovatie van het beddenhuis roept deze vraag op, maar ook het renovatieproces zelf. Tijdens de verbouwing is er schuifruimte nodig: een lege verdieping waar gewerkt kan worden, terwijl de andere verdiepingen bezet zijn. Een aanleiding tot herbezinning vormt ook de daling in het aantal verpleegdagen, die vooral wordt veroorzaakt door een afname van de verpleegduur. Leegstand is vanuit verpleegkundige bezetting inefficiënt en onhandig en dient voorkomen te worden. Er is een transitieplan gemaakt voor de periode van de renovatie, en begin 2014 wordt een programma van eisen opgeleverd voor het gerenoveerde beddenhuis. Pagina 18

19 Slim op weg naar verandering Bij het onderdeel volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie is de vraag onderzocht hoe we slimmer kunnen omgaan met de beschikbare mensen en middelen. Kern van de conclusies is dat primetime, d.w.z. de behandeltijd, als de meeste patiënten beschikbaar zijn, niet efficiënt genoeg wordt gebruikt. Zo worden binnen primetime nog te veel voorwaardenscheppende activiteiten (zoals overleg) gedaan, en kunnen cliënten nog te gemakkelijk afspraken afzeggen. Om het primaire proces efficiënter te organiseren is een verbeterplan opgesteld dat stap voor stap wordt ingevoerd. Arbeid binnen de revalidatiebehandeling De in 2012 vastgestelde nota Visie op arbeid, die gericht is op verankering van arbeidsgerelateerde activiteiten in het revalidatieproces, is geïmplementeerd. Onze doelstelling daarbij is dat bij het verlaten van Adelante bij iedere cliënt in kaart is gebracht wat de wensen/mogelijkheden zijn op het gebied van arbeid en dat iedere cliënt indien relevant een passend advies heeft ontvangen. Adelante biedt hiermee begeleiding van de cliënt op het totale traject van start van de revalidatie terug naar maatschappelijke participatie en combineert hiermee zorg en participatie. De in jaren opgebouwde expertise op het gebied van assement, vroege interventie en arbeidstrajecten wordt optimaal ingezet en geborgd bij de behandeling in alle teams Kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen Positionering Kindcentrum De ontwikkeling van Passend Onderwijs, de ombouw van de AWBZ, de ontwikkeling van de vraag naar kinderrevalidatie, de toenemende vraag naar een aanbod voor langdurig zieke kinderen, de schaalgrootte van de drie samenwerkende domeinen speciaal onderwijs, revalidatie en zorg rechtvaardigen een grondige herbezinning op de toekomst van de locatie in Valkenburg als Kindcentrum. Daartoe wordt een plan ontwikkeld dat gericht is op productiegroei, en op het creëren van een dusdanige schaal voor de drie domeinen onderwijs, revalidatie en zorg dat de duurzaamheid in financieel economische zin van het centrum wordt gegarandeerd; en erop gericht is het centrum in Valkenburg-Houthem te positioneren als leidend Kindcentrum. Doorontwikkeling kortdurende programma s voor langdurig zieke kinderen In de afgelopen jaren is, m.n. vanuit de vraag van kinderartsen, een aantal kortdurende programma s ontwikkeld en uitgevoerd voor langdurig zieke kinderen. In 2009 is gestart met Diacare4u, een zorgprogramma voor jongeren met diabetes. Aanvankelijk gefinancierd met zorgvernieuwingsgelden wordt dit programma, waar tot nu toe 137 jongeren aan hebben deelgenomen, inmiddels vanuit de zorgverzekeringswet gefinancierd. Voor kinderen/jongeren met ernstige obesitas is Obesicare4u ontwikkeld. Voor dit programma is nog geen structurele financiering. Samen met Merem/Heideheuvel, landelijk expertisecentrum voor deze doelgroep, wordt gesproken met CVZ over structurele financiering. Ook zijn er programma s ontwikkeld en gestart voor jongeren met chronische pijn: een kort klinisch programma en een dagbehandelingsprogramma. Een kort intensief programma voor CP-kinderen is in ontwikkeling. Pagina 19

20 Ontwikkeling Passend onderwijs De invoering van de zorgplicht voor scholen in augustus 2014, het Passend Onderwijs, heeft grote impact voor speciaal onderwijs en m.n. voor de ambulante begeleiding. De samenwerkingsverbanden Speciaal Onderwijs zullen beslissen over de inzet van leerling-gebonden financiering. Omdat Maastricht Heuvelland de regio is waar de school van Adelante staat gaat Adelante deel uitmaken van de twee samenwerkingsverbanden (primair en voortgezet onderwijs) in die regio. Bij de andere samenwerkingsverbanden is aangesloten d.m.v. de zogenaamde opting in constructie. Daarnaast heeft Adelante gewerkt aan het profileren van onze expertise op het gebied van ambulante begeleiding onder meer door het organiseren van een informatiemiddag en het introduceren van een productenwaaier waarin deze expertise op productniveau beschreven is. Positieve bevindingen Kwaliteitsonderzoek Inspectie van het Onderwijs Adelante Onderwijs is opnieuw het basisarrangement toegekend door de Inspecteur van Onderwijs. Op 15 en 16 mei jl. heeft het kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden door de Inspecteur van Onderwijs binnen de leerwegen Aangepast Basisonderwijs en Basisonderwijs. Het doel van dit onderzoek was om een zo volledig mogelijk beeld van de kwaliteit van het onderwijs te krijgen en daarmee de naleving van wettelijke voorschriften. De inspectie hanteert hiervoor een integraal toezichtkader. Ons onderwijs is o.a. beoordeeld op de normindicatoren van de volgende kwaliteitsaspecten; Leerlingenzorg, Onderwijsleerproces en Kwaliteitszorg. De inspecteur benoemde vooral de kwaliteitszorg en de planmatige aanpak positief. Het schoolklimaat werd als aangenaam ervaren met een prettige sfeer Audiologie & communicatie Ontwikkeling productportfolio Begin 2013 is, naar aanleiding van het Strategisch beleidsplan van Adelante, waarin de koers is uitgezet naar verbreding, de huidige productportfolio op het gebied van audiologie & communicatie geanalyseerd. Op basis van eigen kennis van de markt, sterkten en zwakten, en denkend vanuit kansen is er een keuze gemaakt voor tien mogelijke scenario s. Op basis van een toets bij externe stakeholders, haalbaarheid en betaalbaarheid is een keuze gemaakt voor drie voorkeursscenario s: het uitbouwen van tinnitus en hyperacusiebehandeling, het versterken van de aansluiting bij de GGD, Jeugd Gezondheidszorg en kinderdagverblijven en het onderzoeken van de mogelijkheden voor het starten van een evenwichtspoli. Tinnituszorg Vanaf 31 december 2012 hebben de zorgverzekeraars CZ en VGZ toegezegd onze gespecialiseerde tinnituszorg te vergoeden voor een looptijd van drie jaar, binnen de beleidsregel innovatie. De overeenkomst houdt in dat het tinnitus-team van Adelante de effectief bewezen gespecialiseerde tinnituszorg kan uitvoeren en evalueren zodat over drie jaar de gespecialiseerde zorg kan worden geduid Pagina 20

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Groei door samenwerking

Groei door samenwerking Groei door samenwerking academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2007 Groei door samenwerking In het jaarverslag geven wij een beeld van de wijze waarop het azm in 2007 is gegroeid en ook de komende

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl Jaardocument 2012 Een jaar in beeld www.meandermedischcentrum.nl Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2012 van Meander Medisch Centrum aan. Hierin vindt u een uitgebreide

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Maastricht Universitair Medisch Centrum +

Jaardocument 2012. Maastricht Universitair Medisch Centrum + Maastricht Universitair Medisch Centrum + INHOUDSOPGAVE A. Bestuursverslag 2012 Maastricht UMC Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur... 1 Verslag Raad van Toezicht... 3 1 Algemene informatie... 4 1.1 INLEIDING...

Nadere informatie

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 3. Governance... 7 3.1 Bestuur en toezicht... 7 3.2 Bedrijfsvoering... 10 3.3 Cliëntenraad...

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Universitair Medisch Centrum Groningen. Jaarverslag

Universitair Medisch Centrum Groningen. Jaarverslag Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 09 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2009 Bouwen aan de toekomst van gezondheid Gezond en actief ouder worden In alle kernactiviteiten

Nadere informatie

Jaardocument 2010. ZZG zorggroep. op koers

Jaardocument 2010. ZZG zorggroep. op koers Jaardocument 2010 ZZG zorggroep op koers Inhoud Verslag raad van bestuur 4 1 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 7 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Structuur van ZZG

Nadere informatie

Jaarverantwoording Heliomare 2012

Jaarverantwoording Heliomare 2012 Jaarverantwoording Heliomare 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het

Nadere informatie

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle jaarverslag, Zwolle 2005 pagina Inhoudsopgave 1 1 Jaarverslag 1.1 Personalia 2 1.2 Verslag van de Raad van toezicht 3 1.3 Verslag van de Raad van Bestuur 7 1.4 Opbrengsten 14 1.5 Verslag van de Medisch

Nadere informatie

samen verderkijken jaarverslag 2013

samen verderkijken jaarverslag 2013 samen verderkijken jaarverslag 2013 Inhoud Inhoudsopgave Samen verder kijken, 5 1. Profiel van de organisatie, 7 1.1. Algemene identificatiegegevens, 7 1.2. Structuur van de organisatie, 7 2. Kernprestaties,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2010

Algemeen Jaarverslag 2010 Algemeen Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 13 1 UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING... 17 2 PROFIEL

Nadere informatie

Garantie op perspectief. Maatschappelijk Verslag 2007

Garantie op perspectief. Maatschappelijk Verslag 2007 Garantie op perspectief Maatschappelijk Verslag 2007 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2007 2 Inhoudsopgave Colofon 4 Voorwoord 5 Kroniek van 2007 7 1 Uitgangspunten van de

Nadere informatie

Pagina i. Jaardocument 2013 Stichting Dimence Groep

Pagina i. Jaardocument 2013 Stichting Dimence Groep Pagina i Jaardocument 203 Stichting Dimence Groep Voorwoord Het zal nooit meer rustig worden in de geestelijke gezondheidszorg Het zal nooit meer rustig worden in de geestelijke gezondheidszorg, Dat zou

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 6 2 Profiel van de organisatie 7 2.1 Inleiding 7 2.2 Algemene gegevens 7 2.3 Structuur van het

Nadere informatie

Voorwoord. Wie tegen een goede gast niet vriendelijk is, zal er nooit één hebben

Voorwoord. Wie tegen een goede gast niet vriendelijk is, zal er nooit één hebben Jaardocument 212 Voorwoord Het eerste dat u bij lezing van het jaardocument over 212 van de Dimence Groep zal opvallen is dat het document veel minder tekst bevat. De wettelijke verplichting om een uitgebreid

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag

Maatschappelijk jaarverslag Maatschappelijk jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2 Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene identificatiegegevens 6 2.2 Ontstaan 6 2.3 Doelgroep 6 2.4

Nadere informatie

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2.

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2. Stichting Sint Annaklooster legt in dit document maatschappelijke verantwoording af over haar zorg- en dienstverlening bij Hospice de Regenboog Logeerhuis In Via Rentree Thuiszorgafdelingen Eindhoven en

Nadere informatie

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 Vastgesteld door directie PsyQ Beheer B.V. d.d. 18 mei 2011 Goedgekeurd door AVA PsyQ Beheer B.V. d.d. 24 juni 2011 PsyQ Beheer BV bestuurt de PsyQ-vestigingen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie