Jaardocument Stichting Adelante Groep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2013. Stichting Adelante Groep"

Transcriptie

1 Jaardocument 2013 Stichting Adelante Groep

2 Jaardocument 2013 Stichting Adelante Groep Zandbergsweg CC Hoensbroek Postbus AB Hoensbroek Telefoon Fax

3 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Directieverslag Voorwoord raad van bestuur Uitgangspunten van de verslaglegging Adelante in het kort Kernactiviteiten, missie en kernwaarden Juridische structuur Besturingsfilosofie en organisatiestructuur Samenstelling Raad van Bestuur Jaarverslag van de Raad van Toezicht Governance Samenstelling en taakverdeling Onderwerpen besproken in de Raad van Toezicht Besluiten van de Raad van Toezicht Jaarverslag raad van bestuur De realisatie van doelen in Volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie Kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen Audiologie & communicatie Financiële ontwikkelingen Risicomanagement Implementatie Strategisch Vastgoedplan Facilitair bedrijf Onderzoek & ontwikkeling Wetenschappelijk onderzoek Innovatie Opleidingen Onderwijs Kennisverspreiding De Adelante Academie Maatschappelijk verantwoord ondernemen Adelante in het netwerk Kwaliteit & Veiligheid De medische staf Omgaan met klachten Medezeggenschap van cliënten Goed werkgeverschap Medezeggenschap werknemers 32 Bijlage 1: samenstelling medische staf, ondernemingsraad en cliëntenraad 33 Pagina 3

4 INHOUDSOPGAVE Pagina 2. Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening per segment over Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Overzicht langlopende schulden ultimo Mutatieoverzicht materiële vaste activa Jaarrekening stichting Adelante Groep Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring 85 Pagina 4

5 1 Directieverslag Stichting Adelante Groep

6

7 1. DIRECTIEVERSLAG Pagina 7

8 1.1 Voorwoord raad van bestuur Voor u ligt het Jaarverslag 2013 van Adelante. Met een gevoel van trots presenteren we u deze verantwoording over het gevoerde beleid en de resultaten van Adelante. In dit jaar hebben we een aantal mijlpalen bereikt die heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Adelante. Dr. J. Verbunt is, naast Prof. dr. R. Smeets, benoemd als tweede hoogleraar revalidatiegeneeskunde, met als aandachtsgebied de klinische epidemiologie van chronische pijn. De pilot die we samen met Cicero gedaan hebben door het opzetten van een gemeenschappelijk afdeling voor CVA-patiënten waar patiënten in een stepped care model minder of meer intensief behandeld worden, is positief geëvalueerd en heeft geleid tot een besluit over continering en uitbreiding van deze samenwerking. De invoering van het Revalidatie-EPD is de projectfase voorbij. Het elektronisch patiëntendossier is in gebruik en wordt al werkend verder doorontwikkeld. Met de beschrijving en implementatie van zorgprogramma s komen we tegemoet aan de maatwerkvraag van patiënten en de behoefte aan transparantie en zichtbare kwaliteit vanuit de overheid en zorgverzekeraars. Het expliciteren van aanbod in zorgprogramma s met hieraan gekoppeld een systeem van uitkomstmeting, is een middel om in de toekomst aan deze eisen en verwachtingen te voldoen. Afgelopen jaar is de implementatie van het eerste zorgprogramma voor amputatiepatiënten gestart. Met goedkeuring van CZ en CVZ kunnen we vanaf 1 januari de effectief bewezen gespecialiseerde tinnituszorg uitvoeren en evalueren zodat over drie jaar de gespecialiseerde zorg kan worden geduid. De uitvoering van het Strategisch Vastgoedplan is gestart: fysiek door de verbetering van het parkeerterrein in Hoensbroek en de verbouwing van locatie audiologie & communicatie in Hoensbroek, en in de voorbereiding van de andere ver- en nieuwbouw door het ontwikkelen van een plan voor het Sportvastgoed en de programma s van eisen voor beddenhuis en behandelplein in Hoensbroek en de school/ behandelplein in Valkenburg. En last but not least : we hebben onze financiële doelstellingen gerealiseerd en sluiten af met een operationeel resultaat van Na verwerking van incidentele extra afschrijvingen bedraagt het exploitatieresultaat Hierdoor is ook de solvabiliteit (eigen vermogen ten opzichte van balanstotaal) verder gestegen van 49% naar 51%. Wij beogen met dit jaarverslag inzicht te geven in de wijze waarop wij werken aan onze ambitie en in de resultaten van dit verslagjaar. Wij zijn alle mensen die daaraan hebben bijgedragen, direct dan wel indirect, daarvoor bijzonder erkentelijk. Jean-Paul Essers Carrol Terleth Pagina 8

9 1.2 Uitgangspunten van de verslaglegging In dit Jaarverslag 2013 doet Adelante verslag van de activiteiten over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december Het Jaarverslag is opgesteld conform artikel 391 van het Burgerlijk Wetboek. Ook zijn de uitgangspunten van Zorgbrede Corporate Governance gehanteerd. Alle verantwoordings- en informatieverplichtingen waaraan Adelante moet voldoen zijn in dit verslag samengevoegd in één integrale jaarverantwoording. Op deze wijze legt Adelante verantwoording af aan belanghebbenden (cliënten, financiers, toezichthouders) en voldoet tegelijkertijd aan haar informatieverplichting aan verantwoordingspartijen (waaronder het CBS, het Ministerie van VWS, de IGZ en de NZa). De verantwoording voor de activiteiten op het gebied van speciaal onderwijs vinden separaat plaats conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Het Jaarverslag bestaat het Directieverslag (hoofdstuk 1.1 t/m 1.7) en de jaarrekening (hoofdstuk 2.1 t/m 2.8) en de digitale bijlage Digimv. In de Digimv is alle voor Adelante verplichte informatie die voortvloeit uit diverse wettelijke kaders weergegeven. Op enkele tabellen na, zijn deze gegevens openbaar en in te zien op Alle zorgactiviteiten van Adelante worden uitgevoerd vanuit de stichting Adelante Zorg, waar ook de toelatingen zijn ondergebracht. De onderwijsactiviteiten zijn ondergebracht in de stichting Adelante Onderwijs. De financiële verantwoording over het jaar 2013 is conform deze structuur. De geconsolideerde jaarrekening betreft afzonderlijke stichtingen die functioneren binnen Adelante onder één bestuur. Het Jaarverslag, de geconsolideerde jaarrekening en de jaarrekening van de afzonderlijke stichtingen over 2013 zijn opgesteld op 2 april Raad van bestuur 1 J.M.P. Essers, MBA, voorzitter Dr. C. Terleth, lid De Raad van Toezicht heeft het Jaarverslag, de geconsolideerde jaarrekening en de jaarrekening van de afzonderlijke stichtingen over 2013 vastgesteld in zijn vergadering van 9 mei Drs. B.W. van Dijk (voorzitter) Prof. dr. J.A. Knottnerus Drs. E. Zijlstra Prof. dr. M.P. van Dieijen-Visser Dr. R. Kocken 1 Uit overwegingen van veiligheid en privacy nemen wij geen handtekeningen op in deze versie van het jaarverslag. Pagina 9

10 1.3 Adelante in het kort Kernactiviteiten, missie en kernwaarden. Kernactiviteiten Adelante biedt: Klinische, poliklinische revalidatie en dagbehandeling voor volwassenen en kinderen. Onderzoek, advies, begeleiding en bijzondere zorg van volwassenen en kinderen met gehoorproblemen en taalproblemen Woontraining, logeren en ambulante AWBZ-functies Speciaal onderwijs Reïntegratieactiviteiten Sport- en bewegingsactiviteiten voor mensen met een handicap Adelante verricht deze activiteiten onder meer vanuit locaties in Hoensbroek, Valkenburg, Maastricht (o.a. azm), Heerlen (o.a. Atrium MC), Sittard-Geleen, Venlo-Blerick, Roermond. Het werkgebied van Adelante is Limburg. Voor sommige diagnosegroepen (dwarslaesie, audiologie & communicatie) (Zuid)-Nederland en Nederlandstalig België (kinderrevalidatie, volwassenenrevalidatie) Missie Adelante helpt kinderen en volwassenen die kampen met de gevolgen van een ziekte, aandoening of ongeval bij het herstel van functioneren en participatie. Adelante betekent vooruit! in het Spaans en daar is onze missie op gebaseerd: cliënt, medewerker, organisatie, haal het beste uit jezelf! Kernwaarden De kernwaarden van waaruit we dit doen zijn: Samen, Expert, Grensverleggend De wisselwerking tussen behandelaar en cliënt is essentieel voor het resultaat, samen halen ze eruit wat er in zit. De vraag van de klant is het uitgangspunt, samen met onze zorg- en onderwijspartners zorgen we er voor dat deze optimaal wordt beantwoord. De rol van expert is een solide fundament van de organisatie. We beschikken over inhoudelijke en praktische vakkennis en zetten deze op een professionele manier in. We stimuleren elkaar om kennis te vergaren, te verspreiden en optimaal te benutten. De resultaten van onderzoeken en jarenlange ervaring van Adelante vertaalt zich in de expertise voor onze cliënt. Tijdens het proces van leren en revalideren doen we er alles aan om er bij de cliënt, onszelf en in de samenwerking met ketenpartners het maximale uit te halen en verder te gaan dan verwacht. We stimuleren onze cliënten, onszelf en onze samenwerkingspartners om iedere dag de uitdaging aan te gaan, grenzen op te zoeken en zo mogelijk te verleggen. Pagina 10

11 1.3.2 Juridische structuur Adelante kent de volgende rechtspersonen: Stichting Adelante Groep, die het bestuur voert over de overige stichtingen Stichting Adelante Zorg, van waaruit alle zorgactiviteiten worden uitgevoerd en ook de toelatingen zijn ondergebracht Stichting Adelante Onderwijs, waar de onderwijsactiviteiten zijn ondergebracht Stichting Adelante beheer OG Sinds augustus 2013: Stichting Adelante Challenge. Doel van deze stichting is het maximaliseren van beweeg- en sportmogelijkheden voor in- en mindervaliden t.b.v. integratie en participatie. De omzet van Stichting Adelante Challenge is niet van materieel belang voor het inzicht in de jaarrekening van Adelante en wordt derhalve niet meegeconsolideerd Besturingsfilosofie en organisatiestructuur De organisatiestructuur sluit aan bij de primaire hoofdprocessen. De activiteiten zijn georganiseerd in drie organisatieonderdelen: Volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie Audiologie & communicatie Kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen Alle drie de onderdelen staan onder leiding van duaal management, dat integraal verantwoordelijk is. Opleiding, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en innovatie zijn ondergebracht binnen het op centraal niveau gepositioneerde kenniscentrum. Het kenniscentrum maakt inhoudelijke afspraken met het management van het organisatieonderdeel over de wijze waarop haar afstemming met en inbedding binnen het primaire proces georganiseerd is. Er is voor gekozen om de staffuncties en het facilitair bedrijf te organiseren op centraal niveau. Al deze functies worden direct aangestuurd door de raad van bestuur. De betreffende diensten sluiten dienstverleningsovereenkomsten met de organisatorische eenheden van het primair proces. Adelante beschikt over een planning en controlcyclus. Er is een systematiek van plannen (kaderbrief en jaarplannen) en voortgangsbewaking. Deze voortgangsbewaking vindt plaats d.m.v. de maandelijkse rapportages. Deze rapportages zijn onderwerp van gesprek in de voortgangsgesprekken tussen de raad van bestuur en het management van de organisatieonderdelen en de stafdiensten. Per kwartaal is er een kwartaalrapportage. In de kwartaalrapportage wordt aan de hand van prestatie-indicatoren de realisatie versus planning aangegeven t.a.v. de verschillende prestatiegebieden: kwaliteit, productie, processen, personeel, innovatie en financiën. Pagina 11

12 1.3.4 Samenstelling raad van bestuur De raad van bestuur is eindverantwoordelijk en neemt besluiten op basis van een collegiaal besturingsmodel. Het reglement raad van bestuur regelt een zorgvuldige besluitvorming binnen de raad van bestuur. De raad van bestuur vraagt advies of instemming voor een voorgenomen besluit op basis van wet-en regelgeving aan de medische staf, de clientenraad, de ondernemingsraad en de medezeggenschapsraad. De raad van bestuur kan een besluit laten voorbereiden door (leden van) het management team. Ook kan de raad van bestuur (voorgenomen) besluiten laten toetsen door (leden van) het managementteam. De raad van bestuur bestond in het verslagjaar uit de volgende personen: Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Drs. P.J.H. van Dreumel Voorzitter (parttime) Voorzitter RvT Gilde opleidingen J.M.P. Essers MBA Lid Lid bestuur Revalidatie Nederland Lid bestuur FENAC Vice-president European Platform for Rehabilitation (EPR) (Brussel) Lid RvT Bureau Jeugdzorg Limburg (Roermond) Lid RvT Vivantes Zorggroep (Geleen) Lid RvC Woonpunt (Maastricht) Pagina 12

13 1.4 Jaarverslag van de Raad van Toezicht Governance Adelante werkt volgens de principes van Health Care Governance, op basis van de Governancecode De afspraken rond het toezicht en de eindverantwoordelijkheid van de raad van bestuur zijn vastgelegd in de statuten en de reglementen van de raad van toezicht en raad van bestuur Samenstelling en taakverdeling De raad van toezicht bestond in 2013 uit vijf leden. Geen van de leden van de raad van toezicht heeft op enigerlei wijze een verbinding met Adelante, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de raad. Hiermee beoogt Adelante waarborging van de onafhankelijkheid van de leden van de raad van toezicht. De leden zijn werkzaam in de zorgsector, de universitaire- en researchomgeving en het bedrijfsleven. De heer B. van Dijk is voor een derde termijn benoemd als voorzitter RvT. Deze termijn (één jaar) eindigt op 31 december Deze herbenoeming van de heer van Dijk heeft als belangrijkste reden het groot aantal wisselingen in de top van de organisatie: een wisseling in de raad van bestuur door het vertrek van P van Dreumel per 1 februari 2014 en het vertrek van mw. van Dieijen in 2014 en de heer Zijlstra begin Mw. van Dieijen vertrekt vanwege het aanvaarden van een functie binnen de raad van bestuur van het azm. De heer Zijlstra vertrekt vanwege het bereiken van het einde van de zittingstermijn. De (openbare) werving van nieuwe toezichthouders is begin 2014 gestart. De raad van toezicht kent een agendacommissie welke tevens adviseert over de beloningsregeling van de bestuurders en toezichthouders en een auditcommissie. Samenstelling per Naam Taak in RvT Zittingsperiode Hoofd-/Nevenfuncties Drs. B. W. van Dijk (m) Drs. E. Zijlstra (m) Prof. dr. J.A. Knottnerus (m) Prof. dr. M.P. van Dieijen- Visser (v) Dr. R.J.J. Kocken (m) Voorzitter Remuneratie commissie (voorzitter) Lid Herbenoemd in 2009 Lid RvT Servatius (Maastricht) , Voorzitter Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie Voorzitter Auditcommissie Herbenoemd 2011 Vice- voorzitter Raad van Toezicht Stichting Daelzicht te Heel Vanaf Lid Raad van Commissarissen Rabobank Parkstad Limburg Lid Hoogleraar huisartsgeneeskunde MUMC+ Voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Vice-voorzitter Directeur bestuurder RVE laboratoria MUMC+ Remuneratie Lid Raad van Toezicht Fontys commissie (vicevoorzitter) Hogeschool Lid Raad van Toezicht Clinicum Aachen Lid Auditcommissie Vanaf CIO / directeur ICMT Atrium Medisch Centrum Pagina 13

14 1.4.3 Onderwerpen besproken in de Raad van Toezicht De raad van toezicht is in het verslagjaar zes keer bijeen geweest. In het bijzonder is aandacht uitgegaan naar de werving van de opvolger van P. van Dreumel, die per vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd Adelante heeft verlaten. Als opvolger is benoemd de heer dr. C. Terleth, die de functie van bestuurder met medisch inhoudelijke portefeuille gaat vervullen per 1 april De heer. J.M.P. Essers MBA is benoemd tot voorzitter raad van bestuur per Aan de hand van managementrapportages wordt de raad van toezicht door het jaar heen geïnformeerd door de raad van bestuur over relevante interne en externe ontwikkelingen en over risico s. Daarnaast worden regelmatig managers van de bedrijfsonderdelen uitgenodigd om de ontwikkelingen in de sector waarvoor zij verantwoordelijk zijn, toe te lichten. Een delegatie van de raad heeft gesproken met de ondernemingsraad en met de clientenraad. In de vergaderingen van de raad van toezicht is ruimschoots aandacht besteed aan voor Adelante belangrijke ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van de academisering, de gesprekken die op landelijk niveau spelen over de reikwijdte van de revalidatiegeneeskunde, de ontwikkelingen bij de AWBZ en het Passend onderwijs, de gewijzigde financiering van de geriatrische revalidatiezorg en de samenwerking met belangrijke partners zoals azm/mumc +, de ziekenhuizen en de instellingen voor ouderenzorg hierbij. In het kader van risicobeleid zijn vier strategische risicodomeinen aangewezen, die de raad van toezicht wil monitoren. Deze onderwerpen (waaronder de kwaliteit van zorg) zijn regelmatig geagendeerd voor de vergaderingen. In het kader van kwaliteit & veiligheid is gesproken over de uitkomsten van cliënttevredenheidsonderzoeken, de visitatierapporten van de Vereniging voor Revalidatieartsen, de visitatierapporten in het kader van de opleidingen, de uitkomsten van de veiligheidsrondes. Door de auditcommissie wordt één maal per jaar de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen beoordeeld. Een keer per jaar is een bijeenkomst van de raad van toezicht gewijd aan een evaluatie van het eigen functioneren. Over 2013 heeft deze evaluatie plaatsgehad in december Verbeterpunten zijn verwerkt in de agenda van De evaluatie van de raad van bestuur door de raad van toezicht heeft plaatsgehad in januari Besluiten van de Raad van Toezicht De raad van toezicht heeft de volgende besluiten genomen: Vaststelling geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Adelante Groep en jaarrekeningen Stichting Adelante Zorg en Stichting Adelante Onderwijs en het maatschappelijk jaarverslag Bij de bespreking van de jaarrekening, geeft de accountant een mondelinge toelichting van zijn bevindingen aan de auditcommissie. Tevens heeft men in deze vergadering kennis genomen van het accountantsverslag. Vaststelling van het Treasurystatuut. Pagina 14

15 Goedkeuring van het aangaan van een financiering van onder borgstelling (grootste deel) van het WƒZ en het aangaan van een (ongeborgde) financiering van t.b.v. het Strategisch Vastgoedplan. Ook heeft de RvT het besluit tot hypotheekvestiging hierbij goedgekeurd. Goedkeuring van de aankoop van een stuk grond van de Gemeente Heerlen( met inbegrip van een gedeeltelijke grondruil), ten behoeve van het Strategisch Vastgoedplan. Goedkeuring van de businesscase Sport en Vastgoed inclusief investeringsvoorstel, waarbij het Sportgezondheidscentrum wordt geheralloceerd en nieuw gebouwd. Goedkeuring van het besluit van de raad van bestuur om de stichting Adelante Challenge op te richten. Benoeming van de heer J.M.P. Essers MBA per 1 januari 2014 als voorzitter van de raad van bestuur. Benoeming van Dr. C. Terleth per 1 april 2014 als lid raad van bestuur. Goedkeuring van de aansluiting van Stichting Adelante Onderwijs bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Goedkeuring van de exploitatiebegroting 2014, de liquiditeitsbegroting 2014, de investeringsbegroting 2014 en de meerjarenbegroting. Pagina 15

16 1.5 Jaarverslag raad van bestuur De realisatie van doelen in 2013 Het Strategisch beleidsplan Grenzen verleggen lag ten grondslag aan het gevoerde beleid in het verslagjaar. In deze beleidperiode komen nieuwe uitdagingen op ons af: groeiende en veranderende zorgvraag, krappere budgetten, landelijke discussie met CVZ over de reikwijdte van medisch specialistische revalidatie, passend onderwijs, nieuwe en andere aanbieders van revalidatiezorg. Adelante wil aansluiten op de veranderende vraag van de cliënt en de markt en ook blijven investeren in de kwaliteit en doelmatigheid van onze dienstverlening. Bovendien willen we ruimte houden voor de ontwikkeling van onze expertfuncties. Dit vraagt niet alleen een toenemende aandacht voor efficiency en kostenbewustzijn, maar ook een sterke marktpositie. Vanuit onze kernfuncties en kerncompetenties zoeken we uitbreidingsmogelijkheden. Deze kunnen zich zowel binnen ons huidige aanbod aandienen in de vorm van minder complexe zorg, als buiten ons huidige aanbod. Alle plannen die we ontwikkelen om dit te bereiken toetsen we aan de volgende drie principes: We nemen stepped care als uitgangspunt: De cliënt krijgt de minst intensieve, maximaal effectieve zorg, op de juiste plek in de keten, aangeboden. Dit kan alleen in intensieve samenwerking met anderen. We doen decentraal wat kan en centraal wat moet: we bieden onze cliënten zorg dichterbij huis als dat kan en verder af als dat moet. Onze meest intensieve behandelvormen worden geconcentreerd op onze hoofdlocaties in Valkenburg en Hoensbroek. We streven naar een gezond rendement: omwille van de continuïteit van de organisatie zal ons totale pakket aan zorg en onderwijs, inclusief onderzoek en innovatie, een financieel rendement van tenminste 2% moeten genereren. In 2013 zijn de volgende resultaten bereikt: Evaluatie pilot stepped care geriatrische revalidatie (GRZ) en medisch specialistische revalidatie (MSR) De in 2012 gestarte pilot Stepped Care afdeling voor CVA-patienten van Adelante en Cicero Zorggroep is afgelopen jaar positief geëvalueerd en heeft een vervolg gekregen. Doelstellingen van dit samenwerkingsinitiatief was om voor de doelgroep CVA-patiënten de juiste zorg op de juiste plaats, op het juiste moment in de juiste intensiteit te bieden met een optimale logistiek in de keten tussen m.n. ziekenhuis en revalidatiebehandeling. Daartoe is een gezamenlijke (MSR en GRZ) triage en revalidatiebehandeling voor CVA patiënten ontwikkeld. In dit eerste pilotjaar zijn 109 sub acute CVA patiënten opgenomen, waarbij op eenduidige wijze triage heeft plaatsgevonden, waar tijdens de triage observerend behandeld is conform richtlijnen CBO. De evaluatie van de pilot is positief verlopen, de samenwerking wordt in 2014 op structurele basis voortgezet. Pagina 16

17 Afronding project implementatie R-EPD Adelante was, binnen de revalidatiesector, pilotinstelling voor de invoering van het Revalidatie-EPD. In 2013 is de projectfase van de implementatie afgerond. Verdere doorontwikkeling van het R-EPD vindt plaats binnen de staande organisatie. Veel revalidatie-instellingen zijn geïnteresseerd in het, op ICF en RAPP gebaseerde EPD van Adelante. Vanuit de Adelante academie is een trainingsaanbod ontwikkeld voor andere centra. Voor audiologie & communicatie is, in samenwerking met enkele partners in FENACverband, in 2013 gestart met de ontwikkeling van een EPD voor de branche audiologie & communicatie. Expertisecentrum Sport en bewegen Adelante heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot expertisecentrum op het gebied van sporten en bewegen voor kinderen en volwassenen met een chronische ziekte of lichamelijke of meervoudige beperking dan wel voor mensen die kampen met de gevolgen van ziekte, aandoening of ongeval. Overal binnen zorg en onderwijs wordt de hulpvraag op het gebied van sporten en bewegen geïnventariseerd en opgenomen. Bij volwassenen in het integrale behandelplan, zorgplan, en individueel plan van betrokkene. Bij kinderen in het integrale behandelplan en schoolplan. Revalidanten kunnen met vragen over sport en bewegen terecht bij de sport- en beweegconsulent van het Sportloket voor een persoonlijk sport- en beweegadvies en informatie over mogelijkheden om te bewegen en sporten in de buurt. Adelante heeft aandacht voor breedtesport alsook voor prestatie- en topsport. Hierbij richten we ons op twee topsportactiviteiten voor gehandicapten: handbike voor volwassenen en rolstoelbasketbal voor kinderen. Om deze ambities waar te kunnen maken gaat Adelante samenwerkingsrelaties aan met relevante partijen. Deze visie op sport is in 2013 ontwikkeld en wordt in 2014 geïmplementeerd. De sportambities werden in 2013 onder meer zichtbaar doordat voor het eerst een Adelante team heeft meegedaan aan de handbikebattle in Oostenrijk. Daarnaast is, door de aan Adelante gelieerde Stichting Adelante Challenge, een handbikewedstrijd georganiseerd in de heuvels rondom Valkenburg. De Adelante Challenge was de laatste en beslissende race van zes (inter)nationale hoog aangeschreven wedstrijden in de topcompetitie handbike. Start ontwikkeling regiovisie Krimpende volumes en budgetten dwingen iedere zorgorganisatie na te denken over de continuïteit van de eigen activiteiten. Het risico dat daarbij ontstaat, is dat kansen voor het ontwikkelen van slimme oplossingen waar samenwerking over de grenzen van de huidige domeinen heen voor nodig is, niet worden gezien en los van en parallel aan elkaar plannen ontwikkeld worden die de concurrentie doen toenemen. De kwaliteit en doelmatigheid van de zorg staan daarbij niet altijd voorop. Bovendien zullen de zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid gaan nemen en door selectief in te kopen en door samenwerking af te dwingen hun rol als regievoerder gaan waarmaken. In Parkstad en Maastricht zijn om rondom verschillende doelgroepen samenwerkingsverbanden ontstaan tussen Adelante en andere zorgaanbieders (waaronder de eerder genoemde stepped care afdeling). Op basis van gezamenlijke uitgangspunten (stepped care, centraal wat moet en decentraal wat kan, het delen Pagina 17

18 van expertise) wordt een gezamenlijk kader ontwikkeld, waarin samenwerkingsinitiatieven gemakkelijker landen. Op basis van dezelfde uitgangspunten wordt met aantal partners in Midden en Noord Limburg voortgebouwd. Zo ontstaat een regiovisie op de revalidatie. De samenwerking is gericht op betere kwaliteit voor de patiënt. Op termijn kan deze visie de zorgverzekeraars helpen bij de doelmatige inkoop van revalidatiezorg. Aanstelling bijzonder hoogleraar chronische pijn Revalidatiearts dr. J. A. Verbunt is per 1 april benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Haar profileringsleerstoel is getiteld: klinische epidemiologie in de revalidatiegeneeskunde met de nadruk op chronische pijn. Een van de programma s die in dat kader zijn ontwikkeld is een aanbod voor jongeren met chronische pijn. Dit programma wordt uitgevoerd op de locaties Valkenburg en Maastricht waarbij de effectiviteit van twee verschillende methodieken (graded exposure en graded activity) wordt onderzocht. Eind 2013 is een project gestart om op het gebied van chronische pijn patiëntenzorg, onderzoek, innovatie en onderwijs te integreren in een Centre of Excellence Chronische pijnrevalidatie. De verwachte startdatum van dit Centre of Excellence is eind Ontwikkeling zorgprogramma s Naar aanleiding van de wijziging van de bekostigingsstructuur voor revalidatie is een versnelling aangebracht in de beschrijving van zorgprogramma s. In onze aanpak combineren we de inhoudelijke beschrijving van de zorgprogramma s met een kwantitatieve analyse van ingezette capaciteit afgezet tegen de financiële kaders. Parallel daaraan creëren we de noodzakelijke randvoorwaarden in planning, registratie en vastlegging van activiteiten in het R-EPD. Het plan voorziet er in dat eind 2014 voor 80% van de revalidanten een transparant en financieel haalbaar zorgprogramma beschikbaar is. De implementatie van het zorgprogramma beenamputatie is in 2013 gestart Volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie Beddenhuis locatie Hoensbroek Afgelopen jaar is de inrichting van het beddenhuis in Hoensbroek onderwerp van analyse geweest. Niet alleen de renovatie van het beddenhuis roept deze vraag op, maar ook het renovatieproces zelf. Tijdens de verbouwing is er schuifruimte nodig: een lege verdieping waar gewerkt kan worden, terwijl de andere verdiepingen bezet zijn. Een aanleiding tot herbezinning vormt ook de daling in het aantal verpleegdagen, die vooral wordt veroorzaakt door een afname van de verpleegduur. Leegstand is vanuit verpleegkundige bezetting inefficiënt en onhandig en dient voorkomen te worden. Er is een transitieplan gemaakt voor de periode van de renovatie, en begin 2014 wordt een programma van eisen opgeleverd voor het gerenoveerde beddenhuis. Pagina 18

19 Slim op weg naar verandering Bij het onderdeel volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie is de vraag onderzocht hoe we slimmer kunnen omgaan met de beschikbare mensen en middelen. Kern van de conclusies is dat primetime, d.w.z. de behandeltijd, als de meeste patiënten beschikbaar zijn, niet efficiënt genoeg wordt gebruikt. Zo worden binnen primetime nog te veel voorwaardenscheppende activiteiten (zoals overleg) gedaan, en kunnen cliënten nog te gemakkelijk afspraken afzeggen. Om het primaire proces efficiënter te organiseren is een verbeterplan opgesteld dat stap voor stap wordt ingevoerd. Arbeid binnen de revalidatiebehandeling De in 2012 vastgestelde nota Visie op arbeid, die gericht is op verankering van arbeidsgerelateerde activiteiten in het revalidatieproces, is geïmplementeerd. Onze doelstelling daarbij is dat bij het verlaten van Adelante bij iedere cliënt in kaart is gebracht wat de wensen/mogelijkheden zijn op het gebied van arbeid en dat iedere cliënt indien relevant een passend advies heeft ontvangen. Adelante biedt hiermee begeleiding van de cliënt op het totale traject van start van de revalidatie terug naar maatschappelijke participatie en combineert hiermee zorg en participatie. De in jaren opgebouwde expertise op het gebied van assement, vroege interventie en arbeidstrajecten wordt optimaal ingezet en geborgd bij de behandeling in alle teams Kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen Positionering Kindcentrum De ontwikkeling van Passend Onderwijs, de ombouw van de AWBZ, de ontwikkeling van de vraag naar kinderrevalidatie, de toenemende vraag naar een aanbod voor langdurig zieke kinderen, de schaalgrootte van de drie samenwerkende domeinen speciaal onderwijs, revalidatie en zorg rechtvaardigen een grondige herbezinning op de toekomst van de locatie in Valkenburg als Kindcentrum. Daartoe wordt een plan ontwikkeld dat gericht is op productiegroei, en op het creëren van een dusdanige schaal voor de drie domeinen onderwijs, revalidatie en zorg dat de duurzaamheid in financieel economische zin van het centrum wordt gegarandeerd; en erop gericht is het centrum in Valkenburg-Houthem te positioneren als leidend Kindcentrum. Doorontwikkeling kortdurende programma s voor langdurig zieke kinderen In de afgelopen jaren is, m.n. vanuit de vraag van kinderartsen, een aantal kortdurende programma s ontwikkeld en uitgevoerd voor langdurig zieke kinderen. In 2009 is gestart met Diacare4u, een zorgprogramma voor jongeren met diabetes. Aanvankelijk gefinancierd met zorgvernieuwingsgelden wordt dit programma, waar tot nu toe 137 jongeren aan hebben deelgenomen, inmiddels vanuit de zorgverzekeringswet gefinancierd. Voor kinderen/jongeren met ernstige obesitas is Obesicare4u ontwikkeld. Voor dit programma is nog geen structurele financiering. Samen met Merem/Heideheuvel, landelijk expertisecentrum voor deze doelgroep, wordt gesproken met CVZ over structurele financiering. Ook zijn er programma s ontwikkeld en gestart voor jongeren met chronische pijn: een kort klinisch programma en een dagbehandelingsprogramma. Een kort intensief programma voor CP-kinderen is in ontwikkeling. Pagina 19

20 Ontwikkeling Passend onderwijs De invoering van de zorgplicht voor scholen in augustus 2014, het Passend Onderwijs, heeft grote impact voor speciaal onderwijs en m.n. voor de ambulante begeleiding. De samenwerkingsverbanden Speciaal Onderwijs zullen beslissen over de inzet van leerling-gebonden financiering. Omdat Maastricht Heuvelland de regio is waar de school van Adelante staat gaat Adelante deel uitmaken van de twee samenwerkingsverbanden (primair en voortgezet onderwijs) in die regio. Bij de andere samenwerkingsverbanden is aangesloten d.m.v. de zogenaamde opting in constructie. Daarnaast heeft Adelante gewerkt aan het profileren van onze expertise op het gebied van ambulante begeleiding onder meer door het organiseren van een informatiemiddag en het introduceren van een productenwaaier waarin deze expertise op productniveau beschreven is. Positieve bevindingen Kwaliteitsonderzoek Inspectie van het Onderwijs Adelante Onderwijs is opnieuw het basisarrangement toegekend door de Inspecteur van Onderwijs. Op 15 en 16 mei jl. heeft het kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden door de Inspecteur van Onderwijs binnen de leerwegen Aangepast Basisonderwijs en Basisonderwijs. Het doel van dit onderzoek was om een zo volledig mogelijk beeld van de kwaliteit van het onderwijs te krijgen en daarmee de naleving van wettelijke voorschriften. De inspectie hanteert hiervoor een integraal toezichtkader. Ons onderwijs is o.a. beoordeeld op de normindicatoren van de volgende kwaliteitsaspecten; Leerlingenzorg, Onderwijsleerproces en Kwaliteitszorg. De inspecteur benoemde vooral de kwaliteitszorg en de planmatige aanpak positief. Het schoolklimaat werd als aangenaam ervaren met een prettige sfeer Audiologie & communicatie Ontwikkeling productportfolio Begin 2013 is, naar aanleiding van het Strategisch beleidsplan van Adelante, waarin de koers is uitgezet naar verbreding, de huidige productportfolio op het gebied van audiologie & communicatie geanalyseerd. Op basis van eigen kennis van de markt, sterkten en zwakten, en denkend vanuit kansen is er een keuze gemaakt voor tien mogelijke scenario s. Op basis van een toets bij externe stakeholders, haalbaarheid en betaalbaarheid is een keuze gemaakt voor drie voorkeursscenario s: het uitbouwen van tinnitus en hyperacusiebehandeling, het versterken van de aansluiting bij de GGD, Jeugd Gezondheidszorg en kinderdagverblijven en het onderzoeken van de mogelijkheden voor het starten van een evenwichtspoli. Tinnituszorg Vanaf 31 december 2012 hebben de zorgverzekeraars CZ en VGZ toegezegd onze gespecialiseerde tinnituszorg te vergoeden voor een looptijd van drie jaar, binnen de beleidsregel innovatie. De overeenkomst houdt in dat het tinnitus-team van Adelante de effectief bewezen gespecialiseerde tinnituszorg kan uitvoeren en evalueren zodat over drie jaar de gespecialiseerde zorg kan worden geduid Pagina 20

grenzen verleggen strategisch beleidsplan 2012-2016

grenzen verleggen strategisch beleidsplan 2012-2016 grenzen verleggen strategisch beleidsplan 2012-2016 Grenzen verleggen omwille van kwaliteit De Nederlandse zorg krijgt de komende jaren te maken met een fors grotere behoefte bij een beperkte toename van

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Stichting Adelante Groep

Jaardocument 2014. Stichting Adelante Groep Jaardocument 2014 Stichting Adelante Groep Jaardocument 2014 Stichting Adelante Groep Zandbergsweg 111 6432 CC Hoensbroek Postbus 88 6430 AB Hoensbroek Telefoon 045-528 28 28 Fax 045-528 20 00 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar DE VALKHORST Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar 1 In deze brochure vindt u informatie over: De zorg van De Valkhorst 4 Voor wie De Valkhorst

Nadere informatie

HAAL HET BESTE UIT JEZELF. volwassenenrevalidatie kinderrevalidatie audiologie speciaal onderwijs arbeidsreïntegratie

HAAL HET BESTE UIT JEZELF. volwassenenrevalidatie kinderrevalidatie audiologie speciaal onderwijs arbeidsreïntegratie HAAL HET BESTE UIT JEZELF volwassenenrevalidatie kinderrevalidatie audiologie speciaal onderwijs arbeidsreïntegratie ADELANTE WIE ZIJN WIJ Adelante is een zorggroep met revalidatie, audiologie, speciaal

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Sophia Revalidatie. Voorzitter raad van bestuur

Sophia Revalidatie. Voorzitter raad van bestuur Sophia Revalidatie Voorzitter raad van bestuur Profiel met betrekking tot de positie voorzitter raad van bestuur Sophia Revalidatie Organisatie: Sophia Revalidatie biedt medisch specialistische revalidatiezorg

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Cva Stepped Care Unit CSCU

Cva Stepped Care Unit CSCU Cva Stepped Care Unit CSCU Kom binnen Voorstellen Inge van der Laak Verpleegkundig specialist i.o. Olga Pijnacker Hordijk Manager CSCU Aanpak van de workshop Kennismaken met Cicero Zorggroep en Adelante

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Fitkids

Beleidsplan Stichting Fitkids Beleidsplan Stichting Fitkids 2014-2016 Algemeen Fitkids is een fitness- en oefenprogramma, opgezet door Stichting Fitkids, voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening van

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst 24 april 2013, Deventer Leendert Tissink Msc Fysiotherapeut Van Zuilichem / Partners Oud Gastel; Docent

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

ADELANTE ZORGT EN NEEMT UW ZORG UIT HANDEN. De Valkhorst Intensieve zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar

ADELANTE ZORGT EN NEEMT UW ZORG UIT HANDEN. De Valkhorst Intensieve zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar ADELANTE ZORGT EN NEEMT UW ZORG UIT HANDEN De Valkhorst Intensieve zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar 1 In deze brochure vindt u informatie over: De zorg van De Valkhorst

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Vastgoed en Ontwikkeling

Vastgoed en Ontwikkeling Vastgoed en Ontwikkeling in de Zorg Door: Henk Brinkman MBA Raad van Bestuur Breda, 29 november 2012 Onderwerpen presentatie 1. Bestuurlijke visie op het veranderde zorglandschap 2. Voorbeeld Business

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit Jaarplan 2015 Werkgroep VRA Bewegen en Sport (WVBS) Voorzitter: R Dekker Voorzitterschap: vacant Secretaris: PJM van Leeuwen Penningmeester: JA Haisma Contactpersoon voor dit concept: Peter JCM van Leeuwen

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot Onderzoek naar potentiële besparingen van innovatieve complexe wondzorg September 2014 Transform to the power of digital Inhoud Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012 Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton 22 maart 2012 Inhoud Inleiding Ipse de Bruggen en Fakton De noodzaak van professioneel assetmanagement

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Jaardocument Stichting Adelante Groep

Jaardocument Stichting Adelante Groep Jaardocument 2016 Stichting Adelante Groep Jaardocument 2016 Stichting Adelante Groep Zandbergsweg 111 6432 CC Hoensbroek Postbus 88 6430 AB Hoensbroek Telefoon 045 528 28 28 Fax 045-528 20 00 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

ZiN en kwaliteitsbeleid

ZiN en kwaliteitsbeleid ZiN en kwaliteitsbeleid Ineen Werkconferentie kwaliteit 24 april 2014 Prof Niek J de Wit, huisarts Lid advies commissie kwaliteit achtergrond Agenda Organisatie ZiN Visie op kwaliteit Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Our license to operate. Vincent van Gogh. Themalunch. voorgesorteerd op de toekomst

Our license to operate. Vincent van Gogh. Themalunch. voorgesorteerd op de toekomst Vincent van Gogh Our license to operate voorgesorteerd op de toekomst Themalunch 08 04 2016 Onderwerpen Drie wicked problems voor onze zorgorganisatie. Drie labels die ons organisatieleven niet eenvoudiger

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Gezamenlijke visie. (versie 1.0 definitief)

Gezamenlijke visie. (versie 1.0 definitief) Gezamenlijke visie (versie 1.0 definitief) maart 2017 Gezamenlijke visie 2 Horizontaal Toezicht Zorg Wat is Horizontaal Toezicht? Zorgaanbieders en zorgverzekeraars: dragen gezamenlijk zorg voor een juiste

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014 Van Leeuwenhoek Kliniek Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Kernactiviteiten van de Van Leeuwenhoek Kliniek...3 2.1 Plastische chirurgie...3 2.2 Vulvapoli Amsterdam...3 2.3 Screeningscentrum bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

ERNSTIGE ENKELVOUDIGE DYSLEXIE. Diagnostiek en behandeling door Adelante audiologie & communicatie

ERNSTIGE ENKELVOUDIGE DYSLEXIE. Diagnostiek en behandeling door Adelante audiologie & communicatie ERNSTIGE ENKELVOUDIGE DYSLEXIE Diagnostiek en behandeling door Adelante audiologie & communicatie Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Diagnostiek en behandeling Adelante audiologie & communicatie Bij schoolgaande

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Boschhuis 41035476 801767994

Stichting Vrienden van het Boschhuis 41035476 801767994 Naam Stichting Bestuur en Toezicht Triade Fiscaal-nummer 81934166 Kamer van Koophandel 39068356 Waaronder tevens de volgende ANBI-stichtingen Naam Stichting KvK Fiscaalnummer Stichting Triade 39059711

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie