Inhoudsopgave: Pagina

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave: Pagina"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012

2 Inhoudsopgave: Pagina Voorwoord Doel Doelgroepen Verzorgingsgebied Bestuur Coördinator Vrijwilligers Organisatie Externe contacten en samenwerkingspartners Faciliteiten Activiteiten Activiteitenplan Abonnementsysteem Donateurschap P.R Vooruitblik Bijlage I: Vrijwilligers

3 Voorwoord Samen met alle vrijwilligers zijn er in 2012 weer bergen werk verzet! 2012, een jaar waarin we gezocht hebben naar versterking van het bestaande aanbod van de Garage. Ook zijn we op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden om het programma uit te breiden. We zijn begonnen met theaterabonnementen. Veel werk is verzet op het gebied van marketing en publiciteit om het programma nog beter onder de aandacht te brengen. We zijn op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen met organisaties en verenigingen. Wij zijn er trots op dat dit als resultaat heeft dat wij een eigen APP hebben voor iphone. In 2012 hebben studenten van Fontys Hogeschool een marktonderzoek gedaan. In 2013 zullen wij de vruchten hiervan plukken om de contacten met het bedrijfsleven te verstevigen. Twee werkgroepen zijn aan de slag gegaan om te komen tot een nieuw beleidsplan over de toekomst van ons Theater: wat willen we, wat kunnen we? Ook dit zal in 2013 vorm krijgen. Allemaal zaken die moeten bijdragen aan een verdere positionering van ons Theater de Garage binnen de Venlose cultuur wereld. Nee, over bezuinigingen gaan we het in dit voorwoord niet hebben, wij als Garage gaan voor de kansen die deze tijd zeker ook biedt. Want Theater de Garage maken wij zelf. Niek Dings, voorzitter Piet Nillesen, coördinator 2

4 1. Doel In de statuten die bij de verzelfstandiging van Theater De Garage in 2004 zijn opgesteld, is als doelstelling opgenomen: Het in stand houden van een theaterwerkplaats c.q. podium ten behoeve van de amateurkunsten; Het verrichten van verdere handelingen die met het vorengaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Als we deze doelstelling nader concretiseren dan houdt dit in dat Theater De Garage: een theaterwerkplaats is voor toneel- en dansproducties; een plek is waar cursussen worden aangeboden op het gebied van toneel en dans voor amateurs; een podium vormt voor amateurgezelschappen; een podium is met een aanbod dat past in een cultuur-educatief programma voor leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs; jongeren vanaf 14 jaar een podium biedt; een netwerk wil opbouwen van instellingen en personen dat de activiteiten van Theater De Garage kan ondersteunen; ruimte biedt aan derden (verhuur) voor de uitvoering van toneel en dans. 2. Doelgroepen Gelet op de doelen van Theater De Garage zijn ook de doelgroepen divers. Dit zijn: jongeren van 15 tot 25 jaar (buiten schoolverband) producenten van amateurtoneel en dans; deelnemers aan cursussen, aangeboden door Theater De Garage, waar mogelijk in samenwerking met de Limburgse Federatie voor Amateurtoneelverenigingen (kortweg L.F.A.); amateurgezelschappen voor toneel en dans; Theater De Maaspoort als ook andere programmeurs van kleinschalige, vernieuwende theaterproducties; leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs. 3. Verzorgingsgebied Ook het verzorgingsgebied verschilt naar gelang de activiteit zoals bij de doelstelling nader is geconcretiseerd. In het algemeen echter richt Theater De Garage zich op doelgroepen/inwoners binnen de regio Venlo met een uitloop naar de regio Noord- Limburg. Alleen het bieden van een podium voor amateurproducties moet ruimer worden gezien. 3

5 4. Bestuur In 2012 was de samenstelling hiervan als volgt: L. Rours voorzitter (tot 31 december 2012) H. van Dijl secretaris H. Jacobs - penningmeester M. van Ulft - bestuurslid N. Dings bestuurslid Onderwerpen welke veel aandacht van het bestuur vroegen waren: Overleg inzake aanpassing en verbetering van het theater (rapport BMC). Opdracht tot een behoefte onderzoek door studenten Fontys. Voorbereiding nieuwe beleidsnota (instelling werkgroepen Organisatie en Inhoud). Voorstel tot programmaverbreding. Voorstel abonnementsysteem. Voorstel oprichting Vrienden van Theater De Garage Gevolgen verlaging subsidie Binding met de vrijwilligers 5. Coördinator De dagelijkse leiding van het theater ligt bij de coördinator, de heer P. Nillesen. Deze heeft sinds een fulltime dienstverband. 6. Vrijwilligers Voor de uitvoering van haar activiteiten is Theater De Garage sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Zonder deze zou Theater De Garage niet kunnen functioneren, althans niet binnen de bestaande financiële marges. Op 31 december 2012 waren 39 vrijwilligers aan Theater De Garage verbonden. In de loop van het verslagjaar werden 2 nieuwe vrijwilligers aangetrokken, maar namen ook 3 vrijwilligers afscheid. Een lijst van vrijwilligers is als bijlage aan dit verslag toegevoegd. In het theater is een vrijwilligersgalerie ingericht. De bezetting door barmedewerkers is op een behoorlijk peil, maar de bezetting op het onderdeel theatertechniek kan nog wat uitbreiding gebruiken. Als gevolg van de bredere programmering is bovendien de inzet van een geluidstechnicus noodzakelijk geworden. Een aantal van de vrijwilligers bezit de volgende certificaten: sociale hygiëne 2 bedrijfshulpverlening 7 Er was een bijeenkomst waarbij vrijwilligers en bestuur van gedachten wisselden over zaken betreffende het theater. Vrijwilligers worden in de gelegenheid gesteld om gratis voorstellingen te bezoeken in ons theater. Ook worden functionele (bhv/lichttechniek) cursussen vergoed en is er een regeling voor vergoeding van onkosten. 4

6 7. Organisatie Het praktisch sturing geven aan de activiteiten binnen het theater ligt bij de coördinator. Hij wordt hierin ondersteund door een 40-tal vrijwilligers die vanuit meerdere commissies bij toerbeurt elk hun eigen werkzaamheden verrichten. Er zijn drie commissies: Commissie Bar De vrijwilligers van de commissie bar zijn op het moment van de voorstelling gastheer/gastvrouw voor bezoekers en het theatergezelschap. Zij dragen zorg voor de bezetting van de bar in de foyer van het theater. Commissie Deco Deze zorgt voor de aankleding van de foyer, verzorgt de exposities binnen het theater als ook de aankleding van de stand tijdens de jaarlijkse Ouverture. In de foyer werden vier foto-exposities gerealiseerd die betrekking hadden op: - de voorstelling Bos op je pad - de voorstelling Grensgeval - de voorstelling Rover Dronkeman - Filmstills uit de jaren veertig - Minimensch een fotoserie van Sjors van der Wulp Tevens is de commissie gevraagd om zich te buigen over de akoestiek in de foyer. 5

7 Commissie Techniek De vrijwilligers van deze commissie verzorgen de op- en afbouw van een voorstelling zoals o.a. het licht en geluid en maken eventueel een lichtplan. Tevens zorgen zij voor de certificering van: Ladders en steigermateriaal; Klimvest; Brandblussers; Gordijnen. Roedeboeien. In september werd een instructie verzorgd door Bastiaan Schoof van het Mediacollege Amsterdam inzake het functioneren van de lichttafel. Een lid zorgt voor het algemeen onderhoud binnen het gebouw. De commissie vergaderde 6 maal in Een vertegenwoordiging van de commissie heeft een bezoek gebracht aan de nieuwe Theatercentrale van de L.F.A. 8. Externe contacten en samenwerkingspartners. Met de volgende organisaties wordt regelmatig samengewerkt of is sprake van een regelmatig overleg en afstemming. Lokaal Theater De Maaspoort Programmering van voorstellingen; Overleg inzake P.R. Kunstencentrum Venlo Afstemming cursusaanbod; Jeugdtheaterschool. Gemeente Venlo Ambtelijk/bestuurlijk overleg. Scholengemeenschap Venlo e.o. CKV 1,2,3. Venloos Overleg Cultuurinstellingen Gezamenlijke problematiek. Stichting Musical Stella Duce Ruimtegebruik en samenwerking. Maaskerade Facilitaire ondersteuning en inzet techniekvrijwilligers. O.B. De Woers Facilitaire ondersteuning en inzet techniekvrijwilligers. 6

8 Wel.Kom Maatschappelijke stage Stichting Katarsis Ruimtegebruik en voorstellingen Provinciaal L.F.A./Huis voor de Kunsten Cursuswerk Toneelproducties (financieel) Advies toneelconsulent Reisbeurs Overleg Kleine Theaters Limburg Fontys Tilburg afd. Drama amateurregie Landelijk Kunstfactor Belangenbehartiging Internationaal Netteagentur Nettetal (Duitsland) Theaterfestival Grenzhopper Met de L.F.A. is inmiddels gekomen tot een meer structureel halfjaarlijks overleg. Hierbij komen met name onderwerpen aan de orde als cursuswerk, het bevorderen van wederzijdse belangen zoals het uitdragen van de kwaliteit van het Limburgs amateurtoneel, huisvesting van een theatercentrale in het Noord-Limburgse, bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit deze regio in het LFA-bestuur etc. 7

9 9. Faciliteiten Techniek In een regelmatig overleg tussen de technische mensen komen zaken aan de orde als roosterplanning, onderhoud en veiligheid. Ook was er dit jaar wederom sprake van mobiele inzet en werd er o.a. ondersteuning verleend en apparatuur en mankracht geleverd ten behoeve van o.a. Aafscheid van idderein in Q4 en Maaskerade. Theater In 2012 werd de keuken gerenoveerd. In de loop van het jaar werden we drie keer geconfronteerd met een inbraak. Om deze reden is besloten ter zake de nodige maatregelen te nemen en werd, met steun van de Rabobank, opdracht gegeven aan de kunstenaar Sjaak Smetsers om een kunstwerk te ontwerpen dat daarnaast een beveiliging biedt tegen inbraak. In opdracht van de gemeente werd door BMC een quick scan opgesteld om vast te stellen welke verbeteringen in de huisvesting noodzakelijk zijn om te kunnen inspelen op de veranderende markt van amateurtheater en cultuureducatie. Dit nadat de aanvankelijke ideeën voor een gezamenlijke huisvesting van enkele culturele instellingen geen haalbare kaart waren gebleken. Ook de conclusies van deze quick scan hebben er niet toe geleid dat de gemeente steun kon verlenen aan de uitvoering hiervan. 10. Activiteiten Bezoekersaantallen In 2012 bezochten 4135 (4710) personen in totaal 65 (76) voorstellingen. De zaalbezetting ligt bij deze cijfers op 68% en is daarmee nagenoeg het zelfde als in De oorzaak van het geringere aantal voorstellingen en dus ook van het lagere aantal bezoekers is gelegen in het feit dat de basisscholen in 2012 voor hun cultuureducatief programma gekozen hebben voor activiteiten in het kader van de Floriade en er dus geen activiteiten bij andere cultuurinstellingen zijn afgenomen. Bovendien heeft ook het Kunstencentrum uit oogpunt van bezuiniging geen activiteiten meer in Theater De Garage geprogrammeerd Cultuureducatie In het kader van de CKV-lessen in het voortgezet onderwijs dienden leerlingen zelf te kiezen voor een bezoek aan een buitenschoolse culturele activiteit c.q. instelling als kennismaking met wat er op cultureel gebied te doen is in de stad. Eenenveertig leerlingen kozen er voor om een bezoek te brengen aan Theater De Garage. In samenwerking met het Valuascollege werd in twee dagdelen een Leescafé gehouden, waarbij leerlingen een boek hadden uitgekozen van de schrijver Khalid Boulou. Hierover werden interviews gehouden met de schrijver. Ook de organisatie en presentatie van het Leescafé was geheel in handen van de leerlingen. Voor leerlingen van groep 8 van de basisscholen - toekomstige leerlingen van Den Hulster - werden 2 Engelstalige voorstellingen gegeven door The English Theatregroup. Het betrof de voorstelling Dr. Jekyl and.. Hieraan namen 130 leerlingen deel. 8

10 Voorstellingen Het scouten van voorstellingen wordt zoal ook al eerder aangegeven - gedaan door een van de vrijwilligers die regelmatig aanbevelingen doet voor de programmering van kwalitatief goed amateurtheater. In overleg met L.F.A. en gelijkgestemde theaters binnen de provincie Limburg is eerder reeds een project in het leven geroepen onder de naam De LFA geit vraemd, waarbij bepaalde kwaliteitsvoorstellingen een rondje kunnen maken langs de Limburgse vestzaktheaters. Het programma is echter breder samengesteld en hebben vormen van theater zoals muziek, literatuur, muziektheater een plek gekregen naast toneelvoorstellingen. Omdat in het nieuwe seizoen gestart is met een abonnementsysteem was het noodzakelijk om in een vroeg stadium de programmering rond te hebben. Om die reden is er voor gekozen om uitsluitend voor voorstellingen/concerten te kiezen waarvan uitvoering in het nieuwe seizoen absoluut zeker was. Ook dit jaar werd een voorstelling geprogrammeerd in het kader van de Burendag De Maaspoort Ook in 2012 presenteerde Theater De Maaspoort (solo-)voorstellingen onder de titel Maandagavond, alléén in De Garage. De naam heeft een dubbele lading. Enerzijds heeft het betrekking op het gegeven dat het solo-optredens betreft en anderzijds zijn deze voorstelling alléén in Theater De Garage te zien. 9

11 10.3 Theaterproducties In 2012 werden twee producties gerealiseerd, beide waren jongerenproducties. Het betrof de voorstellingen Grensgeval en Rover Dronkeman. De voorstelling `Grensgeval` is geprogrammeerd in het kader van een overleg tussen het Grenzhopperfestival en Theater De Garage. In deze voorstelling werd door zowel Nederlandse als Duitse studenten samengespeeld. Theater De Garage blijft grensoverschrijdende samenwerking belangrijk vinden. De voorstelling Rover Dronkeman werd gemaakt in samenwerking met Fontys Tilburg in het kader van amateurregie. Als afsluiting van de vervolgcursus voor senioren is een theaterproductie ter hand genomen. Hieraan nemen 13 mensen deel. De uitvoering hiervan is in mei Evaluerend zijn we tot de conclusie gekomen dat het maken van een eigen voorstelling een kerntaak moet blijven van theater De Garage, maar dat de kosten van een dergelijke theaterproductie hoog zijn en dat gezocht moet worden naar een meer betaalbare opzet zonder daarbij al te grote concessies te doen aan het artistiek niveau. Zo is inmiddels besloten om aan de spelers een bijdrage te vragen, welke gezien moet worden als een vorm van cursusbijdrage Jeugd Theater School Op initiatief van het Kunstencentrum Venlo werd in 2011 een start gemaakt met de opzet van een Jeugd Theater School. Dit houdt in dat het Kunstencentrum zorg draagt voor het leertraject voor cursisten in de leeftijd van 8-15 jaar en dat binnen Theater De Garage deze opleiding een vervolg krijgt door middel van het spelen in en het maken van kwalitatieve jongerentheaterproducties. De opleiding zoals die bij theater De Garage plaats vindt moet gezien worden als onderdeel van een doorlopende leerlijn in het kader van de Jeugd Theater School. Gebleken is echter dat dit initiatief niet echt aanslaat en de belangstelling daarvoor onvoldoende is Cursussen Sinds 2010 wordt samengewerkt met de L.F.A. om het cursuswerk beter van de grond te krijgen. Deze samenwerking heeft zijn vruchten afgeworpen. De belangstelling voor het cursuswerk is weer duidelijk aanwezig getuige de deelname zoals die zich sindsdien manifesteert. De deelname aan deze cursussen was als volgt: In totaal namen 36 mensen deel aan dit cursusaanbod. In overleg met de LFA werd besloten de vervolgcursus toneel voor senioren af te sluiten met een theaterproductie. Verder werden de volgende cursussen aangeboden: - een workshop audiotechniek, - een workshop lichttechniek, - voor beginnende spelers de cursus On Stage 1.0. Een aantal geprogrammeerde workshops voor o.a. stem en spraak, improviseren, blijspel, en mime werden wel geprogrammeerd maar konden door te geringe belangstelling niet doorgaan. 10

12 10.6 Ouverture In 2012 presenteerde Theater De Garage zich met een eigen straattheateract die het theater en het aanbod van het nieuwe theaterseizoen onder de aandacht bracht Aanbod door externe gebruikers Theater De Garage staat als vanouds ook open voor verenigingen en scholen uit de regio om eigen voorstellingen te presenteren. Het voorbije jaar werd van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door: Stichting Katarsis Vooropleiding Dans Venlo Wildveld (speciaal onderwijs) Valuas College College Den Hulster Stichting Musical Stella Duce Theatergroep PIT 11

13 11. Activiteitenplan De actiepunten zoals geformuleerd in het activiteitenplan 2009 zijn grotendeels verwezenlijkt. Dit plan zal regelmatig worden geactualiseerd. De beleidsvoornemens zoals die zullen worden vastgesteld als resultaat van het overleg door de werkgroepen Organisatie en Inhoud worden in dit Activiteitenplan opgenomen. 12. Abonnementsysteem De stoelbezetting van de voorstellingen in ons theater is jaarlijks zo n 67-68%. Dat lijkt redelijk, maar als specifiek gekeken wordt naar de voorstellingen die door Theater De Garage worden ingekocht, dan ligt dit percentage aanzienlijk lager. Ook in de quick scan zoals die door BMC is uitgebracht wordt geconstateerd dat de stoelbezetting te gering is. Besloten werd daarom een financieel aantrekkelijk abonnement aan te bieden aan vrouwenbewegingen in de regio en overige potentiële bezoekers en hiervoor een gerichte p.r.-campagne te voeren. Hierbij werd eveneens duidelijk dat de doelgroep niet langer toneelliefhebbers betrof, maar meer algemeen mensen die geïnteresseerd zijn in theater. Besloten is daarom tot een bredere programma-opzet met naast toneel en dans ook muziek, literatuur, cabaret, muziektheater etc. Gebleken is dat er van de zijde van de Vrouwenbewegingen weinig tot geen interesse was, maar dat er wel een goed begin is gemaakt met de verkoop van individuele abonnementen voor het seizoen Gestart is nu met zo n 24-tal abonnementhouders. Gebleken is dat deze abonnementhouders voorheen geen regelmatige bezoekers waren van ons theater, zodat hier dus sprake is van een echte winsituatie. 13. Donateurschap Met de invoering van het abonnementsysteem kwam tegelijkertijd het fenomeen Garagepashouder ter discussie te staan. Twee vormen van entreekorting zou een erg onduidelijke situatie geven en bovendien wat overdreven zijn. Geconstateerd werd dat de garagepashouder in het algemeen meer donateur was dan theaterbezoeker. Deze ondersteuning van derden zowel in materiële als immateriële zin moest natuurlijk wel overeind blijven. Besloten is toen deze garagepashouders te vragen om Vriend van Theater De Garage te worden en daar ook een meer passende bijdrage aan te koppelen. Natuurlijk zouden ook anderen Vriend kunnen worden en is daar ook zei het nog in bescheiden mate publiciteit aan gegeven. Op dit moment telt ons theater 54 Vrienden en zullen we het nodige doen om daar in de komende jaren een belangrijke uitbreiding aan te geven. 12

14 14. P.R. De nieuwe ontwikkelingen binnen Theater De Garage hebben gezorgd voor extra aandacht voor de P.R. Met name het cursuswerk, het abonnementsysteem en de programmaverbreding hebben geleid tot een intensieve P.R.-campagne. Kort samengevat werden op het gebied van de P.R. de volgende activiteiten verricht. Opmaak van het jaarverslag en toezending aan ca. 175 geadresseerden; Reguliere P.R. activiteiten zoals persberichten, vermelding in De Amateur, website, Het Vooruitzicht, mailing van vrijwilligers, Garagepashouders, sympathisanten, doelgroepen, uitgifte van flyers etcetera; T.V. spotjes worden voorlopig niet meer uitgezonden i.a.v. het overleg in de werkgroepen; We zijn op Facebook gegaan; Opzet van een abonnementsysteem en dit op meerdere fronten onder de aandacht brengen via brieven, mailing, flyers etc; Pogingen gedaan om Vrouwenbewegingen te interesseren voor een cultuurducatief programma; Het nieuwe programma uitgebreid onder de aandacht brengen van de diverse doelgroepen zoals vrouwengroepen, seniorenverenigingen, serviceclubs, toneelverenigingen, garagepashouders etc. Beëindiging van de Garagepas Acties opgezet om te komen tot een eigentijdse invulling van het donateurschap door de introductie van Vrienden van Theater De Garage; Voorstel uitgewerkt om ook bedrijven te benaderen om Vriend te worden; 13

15 Het cursuswerk besproken met de L.F.A. en onder de aandacht gebracht van toneelverenigingen in Limburg als ook toezending van flyers t.b.v. individuele leden, persberichten voor De Amateur opgesteld, flyers samengesteld en op diverse plekken in de regio verspreid, etc. Overleg gevoerd met theater De Maaspoort voor een mogelijke samenwerking op gebied van P.R. (met name wat betreft verspreiding programma); 15. Vooruitblik Met ingang van het theaterseizoen is een begin gemaakt met een verbreding van het programma en de invoering van een abonnementsysteem. Dit zal in 2013 worden gecontinueerd en verder uitgebouwd. Ook zal aandacht besteed worden aan de invulling en uitbouw van het donateurschap is het jaar waarin Theater De Garage 20 jaar bestaat, we zullen daar dan ook zeker aandacht aan besteden. Wij maken ons ernstig zorgen over de mogelijke gevolgen van een terugtredende overheid. Duidelijk is dat dit er toe zal leiden dat de geconstateerde problemen zoals ook verwoord in de quick scan van BMC niet opgelost kunnen worden, maar bovendien van invloed zullen zijn op het theateraanbod. In hoeverre dit het geval zal zijn is nu nog ongewis omdat het gemeentelijk beleid voor de komende jaren hierover geen duidelijkheid geeft. Het behoeft geen betoog dat deze duidelijkheid noodzakelijk is om tot een goed beleid te komen. Dit jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 maart Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, N.J.M. Dings H. van Dijl H.W. Jacobs 14

16 Bijlage I. Vrijwilligers Volgende vrijwilligers waren op werkzaam in ons theater: Ruud Bochman Will Bochman Carla Dienaar Hans van Dijl Mieke Dings Niek Dings Don van Gardingen Michiel van Gennip Corrie van Gerwen Angelique Geurts Jan Gevers Manon van Gils Jeannet Holmer Carol van Hugten Hein Jacobs Hanny Janssen Ricky Kloosterman Kitty Korebrits May Maas Paul Niessen Kirsten Quak Joost Reijnen Aletta Risakotta Gerrie Roumen Ludy Rours Truus Rutten Daniël Schenk Anita Schrader Will Schreuder Marian Schuman Joost Schutte Wieger Simons Emiel Smits Dirk Spoelstra Marlie van Ulft Jasper Vaessen Rie van Vegchel Marjan Verbunt Paul Verstappen 15

17 16. Colofon ONTWERP EN OPMAAK: Theater De Garage FOTOGRAFIE: Omslag : Joost de Haas Pagina 4: Sjors van der Wulp Pagina 6 : Liesbeth Wiertz Pagina 8 : Bart Coenders Pagina 10: Carla Dienaar Pagina 12: Karin de Jonge 16

18 17

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD

JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD PORTRET VAN EEN SECTOR Auteur: Marieke Hagemans Studentennummer: 1514610 Begeleider: Lucie Huiskens Tweede begeleider: Sanne van den Hoek Datum: 31 mei 2013 ArtEZ Expertisecentrum

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06 Inhoudsopgave 1. Voorwoord..................................... 03 2. Inleiding...................................... 04 3. Visie en missie................................... 05 4. Doelen......................................

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag Huis van Puck 2012 Servicepunt amateurkunst

Jaarverslag Huis van Puck 2012 Servicepunt amateurkunst foto s kropot.nl Jaarverslag Huis van Puck 2012 Servicepunt amateurkunst Naam instelling: Stichting Huis van Puck Vestigingsadres: Klarendalseweg 193 6822 GJ Arnhem Contactpersoon: Henk Dassen (directie)

Nadere informatie

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret 0 1 Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret De kunstvorm cabaret is een artistieke zoektocht, een transportmiddel om het persoonlijke vorm te geven. Alle kunst is persoonlijk. Maar cabaret is binnen

Nadere informatie

Theatereducatie in de praktijk. Trendrapport dans- en theatereducatie 2012

Theatereducatie in de praktijk. Trendrapport dans- en theatereducatie 2012 Theatereducatie in de praktijk Trendrapport dans- en theatereducatie 2012 Theatereducatie in de praktijk Trendrapport dans- en theatereducatie 2012 Inhoud C o n t e n t s 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur

Jaarverslag. Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur Jaarverslag 2011 Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur 2012 Een uitgave van: Stichting De Kubus, Centrum voor Kunst & Cultuur Agorabaan 3 Postbus 354 8200 AJ Lelystad T 0320 22 15 24 F 0320 23

Nadere informatie

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 1 Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 2 Hoofdstuk 1 Inleiding In 2007 nam de gemeenteraad de beslissing om het Hoftheater aan te kopen en goede prestatie afspraken te gaan maken om het gemeentelijke cultuurbeleid

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE DEEL I VOORWOORD 3 INLEIDING 4 ACTIVITEITEN 4 Kunsteducatie 4 Podiumkunsten 6 Popbeleid 7 Cool voor School 8 Projecten 9 Samenwerking 10 Café Cool: horeca en ontvangst 10

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Fundament Cursus Combinatiefunctionaris

Fundament Cursus Combinatiefunctionaris Fundament Cursus Combinatiefunctionaris Een onderzoek naar de kennisbasis en behoefte aan bijscholing van de combinatiefunctionaris. Onderzoeksrapport Individueel afstuderen - Specialisatie Datum 15 mei

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE 1 AANPASSEN! Drie termen geven sinds 2011 aan welke competenties in de transitie van CKE belangrijk zijn. Na Ondernemen en Samenwerken nu de focus op Aanpassen. Aanpassen is

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden [Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 10 december 2013 [Werkplan 2014 - COC Leiden] [2/27] 1 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland

Jaarverslag 2011. Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland Landstede Training, Opleiding & Advies Verslag educatieve trajecten en projecten op basis van productovereenkomsten met gemeenten. Elburg Ermelo Harderwijk

Nadere informatie

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Colofon Datum: 4 november 2014 NOV Bestellen: www.nov.nl Vereniging

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. Inhoudsopgave Verslag van de

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter... 3 Van de directie... 4 1. Interne Organisatie... 5 Raad van Bestuur... 5 Personeel...

Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter... 3 Van de directie... 4 1. Interne Organisatie... 5 Raad van Bestuur... 5 Personeel... JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter... 3 Van de directie... 4 1. Interne Organisatie... 5 Raad van Bestuur... 5 Personeel... 6 Medewerkers in dienst van Theater Harderwijk... 6 Oproepkrachten...

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014

J A A R V E R S L A G 2014 JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD Nu het stof is gaan liggen na een zeer bewogen jaar wordt het tijd om de balans op te maken van onze eerste periode in het nieuwe poppodium aan de Peperstraat. Vanaf 1 mei, toen

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren A gemeente Eindhoven Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren Tussenevaluatie periode januari 2009 - juni 2011 en vervolgaanpak Juni 2011 cvk/qc11016904 Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

I N H O U D. COV Excelsior Beleidsplan maart 2013

I N H O U D. COV Excelsior Beleidsplan maart 2013 B E L E I D S P L A N 2013-2017 I N H O U D 1. Inleiding... 2 2. C.O.V. Excelsior... 2 3. Beschrijving van de huidige situatie... 2 3.1 De Vereniging... 2 3.2 Muziek.... 3 3.3 Logistiek... 3 3.5 Financiën....

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie