Inhoudsopgave: Pagina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave: Pagina"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012

2 Inhoudsopgave: Pagina Voorwoord Doel Doelgroepen Verzorgingsgebied Bestuur Coördinator Vrijwilligers Organisatie Externe contacten en samenwerkingspartners Faciliteiten Activiteiten Activiteitenplan Abonnementsysteem Donateurschap P.R Vooruitblik Bijlage I: Vrijwilligers

3 Voorwoord Samen met alle vrijwilligers zijn er in 2012 weer bergen werk verzet! 2012, een jaar waarin we gezocht hebben naar versterking van het bestaande aanbod van de Garage. Ook zijn we op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden om het programma uit te breiden. We zijn begonnen met theaterabonnementen. Veel werk is verzet op het gebied van marketing en publiciteit om het programma nog beter onder de aandacht te brengen. We zijn op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen met organisaties en verenigingen. Wij zijn er trots op dat dit als resultaat heeft dat wij een eigen APP hebben voor iphone. In 2012 hebben studenten van Fontys Hogeschool een marktonderzoek gedaan. In 2013 zullen wij de vruchten hiervan plukken om de contacten met het bedrijfsleven te verstevigen. Twee werkgroepen zijn aan de slag gegaan om te komen tot een nieuw beleidsplan over de toekomst van ons Theater: wat willen we, wat kunnen we? Ook dit zal in 2013 vorm krijgen. Allemaal zaken die moeten bijdragen aan een verdere positionering van ons Theater de Garage binnen de Venlose cultuur wereld. Nee, over bezuinigingen gaan we het in dit voorwoord niet hebben, wij als Garage gaan voor de kansen die deze tijd zeker ook biedt. Want Theater de Garage maken wij zelf. Niek Dings, voorzitter Piet Nillesen, coördinator 2

4 1. Doel In de statuten die bij de verzelfstandiging van Theater De Garage in 2004 zijn opgesteld, is als doelstelling opgenomen: Het in stand houden van een theaterwerkplaats c.q. podium ten behoeve van de amateurkunsten; Het verrichten van verdere handelingen die met het vorengaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Als we deze doelstelling nader concretiseren dan houdt dit in dat Theater De Garage: een theaterwerkplaats is voor toneel- en dansproducties; een plek is waar cursussen worden aangeboden op het gebied van toneel en dans voor amateurs; een podium vormt voor amateurgezelschappen; een podium is met een aanbod dat past in een cultuur-educatief programma voor leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs; jongeren vanaf 14 jaar een podium biedt; een netwerk wil opbouwen van instellingen en personen dat de activiteiten van Theater De Garage kan ondersteunen; ruimte biedt aan derden (verhuur) voor de uitvoering van toneel en dans. 2. Doelgroepen Gelet op de doelen van Theater De Garage zijn ook de doelgroepen divers. Dit zijn: jongeren van 15 tot 25 jaar (buiten schoolverband) producenten van amateurtoneel en dans; deelnemers aan cursussen, aangeboden door Theater De Garage, waar mogelijk in samenwerking met de Limburgse Federatie voor Amateurtoneelverenigingen (kortweg L.F.A.); amateurgezelschappen voor toneel en dans; Theater De Maaspoort als ook andere programmeurs van kleinschalige, vernieuwende theaterproducties; leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs. 3. Verzorgingsgebied Ook het verzorgingsgebied verschilt naar gelang de activiteit zoals bij de doelstelling nader is geconcretiseerd. In het algemeen echter richt Theater De Garage zich op doelgroepen/inwoners binnen de regio Venlo met een uitloop naar de regio Noord- Limburg. Alleen het bieden van een podium voor amateurproducties moet ruimer worden gezien. 3

5 4. Bestuur In 2012 was de samenstelling hiervan als volgt: L. Rours voorzitter (tot 31 december 2012) H. van Dijl secretaris H. Jacobs - penningmeester M. van Ulft - bestuurslid N. Dings bestuurslid Onderwerpen welke veel aandacht van het bestuur vroegen waren: Overleg inzake aanpassing en verbetering van het theater (rapport BMC). Opdracht tot een behoefte onderzoek door studenten Fontys. Voorbereiding nieuwe beleidsnota (instelling werkgroepen Organisatie en Inhoud). Voorstel tot programmaverbreding. Voorstel abonnementsysteem. Voorstel oprichting Vrienden van Theater De Garage Gevolgen verlaging subsidie Binding met de vrijwilligers 5. Coördinator De dagelijkse leiding van het theater ligt bij de coördinator, de heer P. Nillesen. Deze heeft sinds een fulltime dienstverband. 6. Vrijwilligers Voor de uitvoering van haar activiteiten is Theater De Garage sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Zonder deze zou Theater De Garage niet kunnen functioneren, althans niet binnen de bestaande financiële marges. Op 31 december 2012 waren 39 vrijwilligers aan Theater De Garage verbonden. In de loop van het verslagjaar werden 2 nieuwe vrijwilligers aangetrokken, maar namen ook 3 vrijwilligers afscheid. Een lijst van vrijwilligers is als bijlage aan dit verslag toegevoegd. In het theater is een vrijwilligersgalerie ingericht. De bezetting door barmedewerkers is op een behoorlijk peil, maar de bezetting op het onderdeel theatertechniek kan nog wat uitbreiding gebruiken. Als gevolg van de bredere programmering is bovendien de inzet van een geluidstechnicus noodzakelijk geworden. Een aantal van de vrijwilligers bezit de volgende certificaten: sociale hygiëne 2 bedrijfshulpverlening 7 Er was een bijeenkomst waarbij vrijwilligers en bestuur van gedachten wisselden over zaken betreffende het theater. Vrijwilligers worden in de gelegenheid gesteld om gratis voorstellingen te bezoeken in ons theater. Ook worden functionele (bhv/lichttechniek) cursussen vergoed en is er een regeling voor vergoeding van onkosten. 4

6 7. Organisatie Het praktisch sturing geven aan de activiteiten binnen het theater ligt bij de coördinator. Hij wordt hierin ondersteund door een 40-tal vrijwilligers die vanuit meerdere commissies bij toerbeurt elk hun eigen werkzaamheden verrichten. Er zijn drie commissies: Commissie Bar De vrijwilligers van de commissie bar zijn op het moment van de voorstelling gastheer/gastvrouw voor bezoekers en het theatergezelschap. Zij dragen zorg voor de bezetting van de bar in de foyer van het theater. Commissie Deco Deze zorgt voor de aankleding van de foyer, verzorgt de exposities binnen het theater als ook de aankleding van de stand tijdens de jaarlijkse Ouverture. In de foyer werden vier foto-exposities gerealiseerd die betrekking hadden op: - de voorstelling Bos op je pad - de voorstelling Grensgeval - de voorstelling Rover Dronkeman - Filmstills uit de jaren veertig - Minimensch een fotoserie van Sjors van der Wulp Tevens is de commissie gevraagd om zich te buigen over de akoestiek in de foyer. 5

7 Commissie Techniek De vrijwilligers van deze commissie verzorgen de op- en afbouw van een voorstelling zoals o.a. het licht en geluid en maken eventueel een lichtplan. Tevens zorgen zij voor de certificering van: Ladders en steigermateriaal; Klimvest; Brandblussers; Gordijnen. Roedeboeien. In september werd een instructie verzorgd door Bastiaan Schoof van het Mediacollege Amsterdam inzake het functioneren van de lichttafel. Een lid zorgt voor het algemeen onderhoud binnen het gebouw. De commissie vergaderde 6 maal in Een vertegenwoordiging van de commissie heeft een bezoek gebracht aan de nieuwe Theatercentrale van de L.F.A. 8. Externe contacten en samenwerkingspartners. Met de volgende organisaties wordt regelmatig samengewerkt of is sprake van een regelmatig overleg en afstemming. Lokaal Theater De Maaspoort Programmering van voorstellingen; Overleg inzake P.R. Kunstencentrum Venlo Afstemming cursusaanbod; Jeugdtheaterschool. Gemeente Venlo Ambtelijk/bestuurlijk overleg. Scholengemeenschap Venlo e.o. CKV 1,2,3. Venloos Overleg Cultuurinstellingen Gezamenlijke problematiek. Stichting Musical Stella Duce Ruimtegebruik en samenwerking. Maaskerade Facilitaire ondersteuning en inzet techniekvrijwilligers. O.B. De Woers Facilitaire ondersteuning en inzet techniekvrijwilligers. 6

8 Wel.Kom Maatschappelijke stage Stichting Katarsis Ruimtegebruik en voorstellingen Provinciaal L.F.A./Huis voor de Kunsten Cursuswerk Toneelproducties (financieel) Advies toneelconsulent Reisbeurs Overleg Kleine Theaters Limburg Fontys Tilburg afd. Drama amateurregie Landelijk Kunstfactor Belangenbehartiging Internationaal Netteagentur Nettetal (Duitsland) Theaterfestival Grenzhopper Met de L.F.A. is inmiddels gekomen tot een meer structureel halfjaarlijks overleg. Hierbij komen met name onderwerpen aan de orde als cursuswerk, het bevorderen van wederzijdse belangen zoals het uitdragen van de kwaliteit van het Limburgs amateurtoneel, huisvesting van een theatercentrale in het Noord-Limburgse, bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit deze regio in het LFA-bestuur etc. 7

9 9. Faciliteiten Techniek In een regelmatig overleg tussen de technische mensen komen zaken aan de orde als roosterplanning, onderhoud en veiligheid. Ook was er dit jaar wederom sprake van mobiele inzet en werd er o.a. ondersteuning verleend en apparatuur en mankracht geleverd ten behoeve van o.a. Aafscheid van idderein in Q4 en Maaskerade. Theater In 2012 werd de keuken gerenoveerd. In de loop van het jaar werden we drie keer geconfronteerd met een inbraak. Om deze reden is besloten ter zake de nodige maatregelen te nemen en werd, met steun van de Rabobank, opdracht gegeven aan de kunstenaar Sjaak Smetsers om een kunstwerk te ontwerpen dat daarnaast een beveiliging biedt tegen inbraak. In opdracht van de gemeente werd door BMC een quick scan opgesteld om vast te stellen welke verbeteringen in de huisvesting noodzakelijk zijn om te kunnen inspelen op de veranderende markt van amateurtheater en cultuureducatie. Dit nadat de aanvankelijke ideeën voor een gezamenlijke huisvesting van enkele culturele instellingen geen haalbare kaart waren gebleken. Ook de conclusies van deze quick scan hebben er niet toe geleid dat de gemeente steun kon verlenen aan de uitvoering hiervan. 10. Activiteiten Bezoekersaantallen In 2012 bezochten 4135 (4710) personen in totaal 65 (76) voorstellingen. De zaalbezetting ligt bij deze cijfers op 68% en is daarmee nagenoeg het zelfde als in De oorzaak van het geringere aantal voorstellingen en dus ook van het lagere aantal bezoekers is gelegen in het feit dat de basisscholen in 2012 voor hun cultuureducatief programma gekozen hebben voor activiteiten in het kader van de Floriade en er dus geen activiteiten bij andere cultuurinstellingen zijn afgenomen. Bovendien heeft ook het Kunstencentrum uit oogpunt van bezuiniging geen activiteiten meer in Theater De Garage geprogrammeerd Cultuureducatie In het kader van de CKV-lessen in het voortgezet onderwijs dienden leerlingen zelf te kiezen voor een bezoek aan een buitenschoolse culturele activiteit c.q. instelling als kennismaking met wat er op cultureel gebied te doen is in de stad. Eenenveertig leerlingen kozen er voor om een bezoek te brengen aan Theater De Garage. In samenwerking met het Valuascollege werd in twee dagdelen een Leescafé gehouden, waarbij leerlingen een boek hadden uitgekozen van de schrijver Khalid Boulou. Hierover werden interviews gehouden met de schrijver. Ook de organisatie en presentatie van het Leescafé was geheel in handen van de leerlingen. Voor leerlingen van groep 8 van de basisscholen - toekomstige leerlingen van Den Hulster - werden 2 Engelstalige voorstellingen gegeven door The English Theatregroup. Het betrof de voorstelling Dr. Jekyl and.. Hieraan namen 130 leerlingen deel. 8

10 Voorstellingen Het scouten van voorstellingen wordt zoal ook al eerder aangegeven - gedaan door een van de vrijwilligers die regelmatig aanbevelingen doet voor de programmering van kwalitatief goed amateurtheater. In overleg met L.F.A. en gelijkgestemde theaters binnen de provincie Limburg is eerder reeds een project in het leven geroepen onder de naam De LFA geit vraemd, waarbij bepaalde kwaliteitsvoorstellingen een rondje kunnen maken langs de Limburgse vestzaktheaters. Het programma is echter breder samengesteld en hebben vormen van theater zoals muziek, literatuur, muziektheater een plek gekregen naast toneelvoorstellingen. Omdat in het nieuwe seizoen gestart is met een abonnementsysteem was het noodzakelijk om in een vroeg stadium de programmering rond te hebben. Om die reden is er voor gekozen om uitsluitend voor voorstellingen/concerten te kiezen waarvan uitvoering in het nieuwe seizoen absoluut zeker was. Ook dit jaar werd een voorstelling geprogrammeerd in het kader van de Burendag De Maaspoort Ook in 2012 presenteerde Theater De Maaspoort (solo-)voorstellingen onder de titel Maandagavond, alléén in De Garage. De naam heeft een dubbele lading. Enerzijds heeft het betrekking op het gegeven dat het solo-optredens betreft en anderzijds zijn deze voorstelling alléén in Theater De Garage te zien. 9

11 10.3 Theaterproducties In 2012 werden twee producties gerealiseerd, beide waren jongerenproducties. Het betrof de voorstellingen Grensgeval en Rover Dronkeman. De voorstelling `Grensgeval` is geprogrammeerd in het kader van een overleg tussen het Grenzhopperfestival en Theater De Garage. In deze voorstelling werd door zowel Nederlandse als Duitse studenten samengespeeld. Theater De Garage blijft grensoverschrijdende samenwerking belangrijk vinden. De voorstelling Rover Dronkeman werd gemaakt in samenwerking met Fontys Tilburg in het kader van amateurregie. Als afsluiting van de vervolgcursus voor senioren is een theaterproductie ter hand genomen. Hieraan nemen 13 mensen deel. De uitvoering hiervan is in mei Evaluerend zijn we tot de conclusie gekomen dat het maken van een eigen voorstelling een kerntaak moet blijven van theater De Garage, maar dat de kosten van een dergelijke theaterproductie hoog zijn en dat gezocht moet worden naar een meer betaalbare opzet zonder daarbij al te grote concessies te doen aan het artistiek niveau. Zo is inmiddels besloten om aan de spelers een bijdrage te vragen, welke gezien moet worden als een vorm van cursusbijdrage Jeugd Theater School Op initiatief van het Kunstencentrum Venlo werd in 2011 een start gemaakt met de opzet van een Jeugd Theater School. Dit houdt in dat het Kunstencentrum zorg draagt voor het leertraject voor cursisten in de leeftijd van 8-15 jaar en dat binnen Theater De Garage deze opleiding een vervolg krijgt door middel van het spelen in en het maken van kwalitatieve jongerentheaterproducties. De opleiding zoals die bij theater De Garage plaats vindt moet gezien worden als onderdeel van een doorlopende leerlijn in het kader van de Jeugd Theater School. Gebleken is echter dat dit initiatief niet echt aanslaat en de belangstelling daarvoor onvoldoende is Cursussen Sinds 2010 wordt samengewerkt met de L.F.A. om het cursuswerk beter van de grond te krijgen. Deze samenwerking heeft zijn vruchten afgeworpen. De belangstelling voor het cursuswerk is weer duidelijk aanwezig getuige de deelname zoals die zich sindsdien manifesteert. De deelname aan deze cursussen was als volgt: In totaal namen 36 mensen deel aan dit cursusaanbod. In overleg met de LFA werd besloten de vervolgcursus toneel voor senioren af te sluiten met een theaterproductie. Verder werden de volgende cursussen aangeboden: - een workshop audiotechniek, - een workshop lichttechniek, - voor beginnende spelers de cursus On Stage 1.0. Een aantal geprogrammeerde workshops voor o.a. stem en spraak, improviseren, blijspel, en mime werden wel geprogrammeerd maar konden door te geringe belangstelling niet doorgaan. 10

12 10.6 Ouverture In 2012 presenteerde Theater De Garage zich met een eigen straattheateract die het theater en het aanbod van het nieuwe theaterseizoen onder de aandacht bracht Aanbod door externe gebruikers Theater De Garage staat als vanouds ook open voor verenigingen en scholen uit de regio om eigen voorstellingen te presenteren. Het voorbije jaar werd van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door: Stichting Katarsis Vooropleiding Dans Venlo Wildveld (speciaal onderwijs) Valuas College College Den Hulster Stichting Musical Stella Duce Theatergroep PIT 11

13 11. Activiteitenplan De actiepunten zoals geformuleerd in het activiteitenplan 2009 zijn grotendeels verwezenlijkt. Dit plan zal regelmatig worden geactualiseerd. De beleidsvoornemens zoals die zullen worden vastgesteld als resultaat van het overleg door de werkgroepen Organisatie en Inhoud worden in dit Activiteitenplan opgenomen. 12. Abonnementsysteem De stoelbezetting van de voorstellingen in ons theater is jaarlijks zo n 67-68%. Dat lijkt redelijk, maar als specifiek gekeken wordt naar de voorstellingen die door Theater De Garage worden ingekocht, dan ligt dit percentage aanzienlijk lager. Ook in de quick scan zoals die door BMC is uitgebracht wordt geconstateerd dat de stoelbezetting te gering is. Besloten werd daarom een financieel aantrekkelijk abonnement aan te bieden aan vrouwenbewegingen in de regio en overige potentiële bezoekers en hiervoor een gerichte p.r.-campagne te voeren. Hierbij werd eveneens duidelijk dat de doelgroep niet langer toneelliefhebbers betrof, maar meer algemeen mensen die geïnteresseerd zijn in theater. Besloten is daarom tot een bredere programma-opzet met naast toneel en dans ook muziek, literatuur, cabaret, muziektheater etc. Gebleken is dat er van de zijde van de Vrouwenbewegingen weinig tot geen interesse was, maar dat er wel een goed begin is gemaakt met de verkoop van individuele abonnementen voor het seizoen Gestart is nu met zo n 24-tal abonnementhouders. Gebleken is dat deze abonnementhouders voorheen geen regelmatige bezoekers waren van ons theater, zodat hier dus sprake is van een echte winsituatie. 13. Donateurschap Met de invoering van het abonnementsysteem kwam tegelijkertijd het fenomeen Garagepashouder ter discussie te staan. Twee vormen van entreekorting zou een erg onduidelijke situatie geven en bovendien wat overdreven zijn. Geconstateerd werd dat de garagepashouder in het algemeen meer donateur was dan theaterbezoeker. Deze ondersteuning van derden zowel in materiële als immateriële zin moest natuurlijk wel overeind blijven. Besloten is toen deze garagepashouders te vragen om Vriend van Theater De Garage te worden en daar ook een meer passende bijdrage aan te koppelen. Natuurlijk zouden ook anderen Vriend kunnen worden en is daar ook zei het nog in bescheiden mate publiciteit aan gegeven. Op dit moment telt ons theater 54 Vrienden en zullen we het nodige doen om daar in de komende jaren een belangrijke uitbreiding aan te geven. 12

14 14. P.R. De nieuwe ontwikkelingen binnen Theater De Garage hebben gezorgd voor extra aandacht voor de P.R. Met name het cursuswerk, het abonnementsysteem en de programmaverbreding hebben geleid tot een intensieve P.R.-campagne. Kort samengevat werden op het gebied van de P.R. de volgende activiteiten verricht. Opmaak van het jaarverslag en toezending aan ca. 175 geadresseerden; Reguliere P.R. activiteiten zoals persberichten, vermelding in De Amateur, website, Het Vooruitzicht, mailing van vrijwilligers, Garagepashouders, sympathisanten, doelgroepen, uitgifte van flyers etcetera; T.V. spotjes worden voorlopig niet meer uitgezonden i.a.v. het overleg in de werkgroepen; We zijn op Facebook gegaan; Opzet van een abonnementsysteem en dit op meerdere fronten onder de aandacht brengen via brieven, mailing, flyers etc; Pogingen gedaan om Vrouwenbewegingen te interesseren voor een cultuurducatief programma; Het nieuwe programma uitgebreid onder de aandacht brengen van de diverse doelgroepen zoals vrouwengroepen, seniorenverenigingen, serviceclubs, toneelverenigingen, garagepashouders etc. Beëindiging van de Garagepas Acties opgezet om te komen tot een eigentijdse invulling van het donateurschap door de introductie van Vrienden van Theater De Garage; Voorstel uitgewerkt om ook bedrijven te benaderen om Vriend te worden; 13

15 Het cursuswerk besproken met de L.F.A. en onder de aandacht gebracht van toneelverenigingen in Limburg als ook toezending van flyers t.b.v. individuele leden, persberichten voor De Amateur opgesteld, flyers samengesteld en op diverse plekken in de regio verspreid, etc. Overleg gevoerd met theater De Maaspoort voor een mogelijke samenwerking op gebied van P.R. (met name wat betreft verspreiding programma); 15. Vooruitblik Met ingang van het theaterseizoen is een begin gemaakt met een verbreding van het programma en de invoering van een abonnementsysteem. Dit zal in 2013 worden gecontinueerd en verder uitgebouwd. Ook zal aandacht besteed worden aan de invulling en uitbouw van het donateurschap is het jaar waarin Theater De Garage 20 jaar bestaat, we zullen daar dan ook zeker aandacht aan besteden. Wij maken ons ernstig zorgen over de mogelijke gevolgen van een terugtredende overheid. Duidelijk is dat dit er toe zal leiden dat de geconstateerde problemen zoals ook verwoord in de quick scan van BMC niet opgelost kunnen worden, maar bovendien van invloed zullen zijn op het theateraanbod. In hoeverre dit het geval zal zijn is nu nog ongewis omdat het gemeentelijk beleid voor de komende jaren hierover geen duidelijkheid geeft. Het behoeft geen betoog dat deze duidelijkheid noodzakelijk is om tot een goed beleid te komen. Dit jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 maart Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, N.J.M. Dings H. van Dijl H.W. Jacobs 14

16 Bijlage I. Vrijwilligers Volgende vrijwilligers waren op werkzaam in ons theater: Ruud Bochman Will Bochman Carla Dienaar Hans van Dijl Mieke Dings Niek Dings Don van Gardingen Michiel van Gennip Corrie van Gerwen Angelique Geurts Jan Gevers Manon van Gils Jeannet Holmer Carol van Hugten Hein Jacobs Hanny Janssen Ricky Kloosterman Kitty Korebrits May Maas Paul Niessen Kirsten Quak Joost Reijnen Aletta Risakotta Gerrie Roumen Ludy Rours Truus Rutten Daniël Schenk Anita Schrader Will Schreuder Marian Schuman Joost Schutte Wieger Simons Emiel Smits Dirk Spoelstra Marlie van Ulft Jasper Vaessen Rie van Vegchel Marjan Verbunt Paul Verstappen 15

17 16. Colofon ONTWERP EN OPMAAK: Theater De Garage FOTOGRAFIE: Omslag : Joost de Haas Pagina 4: Sjors van der Wulp Pagina 6 : Liesbeth Wiertz Pagina 8 : Bart Coenders Pagina 10: Carla Dienaar Pagina 12: Karin de Jonge 16

18 17

theater de garage jaarverslag

theater de garage jaarverslag theater de garage jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 Doel 2 Doelgroepen 2 Verzorgingsgebied 3 Bestuur 3 Coördinator 3 Vrijwilligers 4 Organisatie 6 Externe contacten en samenwerkingspartners

Nadere informatie

Theaterbeoefenaars in Nederland gemeten

Theaterbeoefenaars in Nederland gemeten Theaterbeoefenaars in Nederland gemeten Jongerentheater leeft: er is ondanks de crisis vanaf 2008 nog steeds nieuw aanbod ontwikkeld voor jeugd- en jongerentheater. Theateraanbieders werken voor het overgrote

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 1 Voorgeschiedenis interne verzelfstandiging Plantage Cultuurnota 2007-2010; Coalitieakkoord;

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris

Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris Jaarverslag 2011 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Stichting Thuishuis Deurne. 2011 is voor het bestuur van de Stichting Thuishuis een enerverend jaar

Nadere informatie

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Cultura Venray() in Algemeen/ontwikkelingen Op 18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

De opbouw zoals hierboven beschreven, heeft als voordeel dat de financiële consequenties van de verschillende ambities direct inzichtelijk zijn.

De opbouw zoals hierboven beschreven, heeft als voordeel dat de financiële consequenties van de verschillende ambities direct inzichtelijk zijn. 1. Inleiding In deze bijlage vindt u de vertaling van de ambities uit het Beleids- en bedrijfsplan Theater t Speelhuis voor de seizoenen 2008 2011 naar financiële gegevens. Er is gekozen voor een stapsgewijze

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Algemeen/ontwikkelingen Op18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE Beleidsplan IVN Deventer 2013-2014 Het bestuur van IVN-Deventer wil met dit beleidsplan haar visie en missie uiteen zetten en van daaruit haar plannen voor

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 1. Bestuur...2 2. Doelstelling van de stichting...2 3. Vrijwilligers...3 4. Activiteiten van de stichting...3 4.1 Archiveren, Inventariseren

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G E N J A A R R E K E N I N G. Stichting Activa. Horst

J A A R V E R S L A G E N J A A R R E K E N I N G. Stichting Activa. Horst J A A R V E R S L A G E N J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 Stichting Activa Horst Inhoudsopgave 1. Verslag over het jaar 2011 2. Balans per 31 december 2011 3. Staat van Baten en Lasten over 2011 4. Toelichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS

BELEIDSPLAN ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS BELEIDSPLAN & ACTIVITEITENKALENDER STICHTING JAZZHUIS 2015-2017 versie: 30 maart 2015 INHOUD I Doel van de stichting.. 3 II Korte voorgeschiedenis.. 3 2.1 Nulde seizoen 2013-2014 3 III Actuele beleid en

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Nieuwe verhuurtarieven welzijnsaccommodaties. Presentatie Raadsinformatieavond, 2 december 2014

Nieuwe verhuurtarieven welzijnsaccommodaties. Presentatie Raadsinformatieavond, 2 december 2014 Nieuwe verhuurtarieven welzijnsaccommodaties Presentatie Raadsinformatieavond, 2 december 2014 1. Inhoud presentatie 1. Aanleiding herziening verhuurtarieven 2. Doelen accommodatiebeleid, Vernieuwend Welzijn

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 02-12-2014 -

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 02-12-2014 - zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Ruimte en Economie Regnr 14 / 10147 B&W dd 02-12-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen DT

Nadere informatie

STICHTING THEATERCOLLECTIEF T.H. DE WEI

STICHTING THEATERCOLLECTIEF T.H. DE WEI STICHTING THEATERCOLLECTIEF T.H. DE WEI Jaarverslag 2013 Theatercollectief T.H. de Wei Zaandam Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 1 T.H. de Wei Blz. 2 - Interne organisatie - Publiciteit - Externe contacten

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Popmuziek. Project. Omschrijving van de activiteit

Popmuziek. Project. Omschrijving van de activiteit Project Popmuziek 2005-2006 2006 Omschrijving van de activiteit Een feestelijke start, lezingen, films, voorstellingen, een uitgebreid aanbod aan het primair en voortgezet onderwijs, Arend en Marije op

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Welzijn Middelburg Klanttevredenheidsonderzoek juli 2014 Voorwoord Met gepaste trots presenteer ik u het klanttevredenheidonderzoek (KTO) naar de dienstverlening en activiteiten van Stichting

Nadere informatie

Theater de Garage verbetering huisvesting Quickscan tweede concept Gemeente Venlo

Theater de Garage verbetering huisvesting Quickscan tweede concept Gemeente Venlo Theater de Garage verbetering huisvesting Quickscan tweede concept Gemeente Venlo BMC februari 2012 drs. M.M. van Vulpen ir. M.J. van der Vlerk Correspondentienummer: AD-1602-54813 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting Secundum www.secundum.nl info@secundum.nl Postadres: Secundum Postbus 2311 2002 CH Haarlem 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Betreft: Culture activiteiten Beuningen

Betreft: Culture activiteiten Beuningen Betreft: Culture activiteiten Beuningen Titel activiteit: Hierbij willen we een aanvraag doen voor de activiteit: Culturele activiteiten Beuningen! Datum & locatie: Deze activiteit zal plaatsvinden in

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Praktijkcase Samen Winnen Paardensport Paardensport Nuth. Datum: 29-09-2015 Auteur: Cristan Segers, Huis voor de Sport Limburg

Praktijkcase Samen Winnen Paardensport Paardensport Nuth. Datum: 29-09-2015 Auteur: Cristan Segers, Huis voor de Sport Limburg Praktijkcase Samen Winnen Paardensport Paardensport Nuth Datum: 29-09-2015 Auteur: Cristan Segers, Huis voor de Sport Limburg Inhoudsopgave 1: Inleiding 3 2: Proces 2.1 Verkennen van eigen en andere organisaties

Nadere informatie

Inspiratie door de brede school. Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009

Inspiratie door de brede school. Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009 Inspiratie door de brede school Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009 Deelnemende scholen: CSG Calvijn Maarten Luther OSG Nieuw Zuid: Putsebocht Nova College

Nadere informatie

Onderzoek MaS 2.0. Samenvatting en conclusies:

Onderzoek MaS 2.0. Samenvatting en conclusies: Onderzoek MaS 2.0 De vrijwilligerscentrale heeft in september 2013 een onderzoek laten uitvoeren door een MBO student marketing medewerker bij de huidige stage bieders, waarbij gevraagd is naar de bevindingen

Nadere informatie

Jaarverslag voor Stichting SQPN

Jaarverslag voor Stichting SQPN Jaarverslag voor 2011 Stichting SQPN Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Externe contacten... 4 Interne organisatie... 5 Financiën... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018 Stichting Psycho Pastorale Toerusting

Beleidsplan 2014-2018 Stichting Psycho Pastorale Toerusting Beleidsplan 2014-2018 Stichting Psycho Pastorale Toerusting INHOUD Inleiding 2 1 Visie 2 2 Missie 2 3 Doelstelling 2 4 en plannen per taakgebied 3 4.a Cursussen en studiedagen 3 4.b Advisering en ondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag Cultuurcentrum Deurne. Vastgesteld op 14 juni Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van

Jaarverslag Cultuurcentrum Deurne. Vastgesteld op 14 juni Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van Jaarverslag 2016 Cultuurcentrum Deurne Vastgesteld op 14 juni 2017 Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van Stichting Cultuurhuis Deurne en Cultuurplein BV. 1 Inhoud Jaarverslag 2016...

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020 Stichting Koepeltjesfestival Beleidsplan 2012 2020 Inhoudsopgave 1.Inleiding 2.Doelstelling en ambities Koepeltjesfestival 3. Het bestuur 4. Financiën 1.Inleiding. Het begon vorig jaar als projectonderdeel

Nadere informatie

sponsordossier ithaka 25

sponsordossier ithaka 25 ithaka sponsordossier ithaka 25 bedankt voor het doornemen van dit dossier. hieronder stellen wij ithaka, het beeldende kunstenfestival van LOKO - de leuvense studentenkoepel, voor & bieden we u de kans

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Er is Hoop Visie en doelstellingen Beleidsplan

Er is Hoop Visie en doelstellingen Beleidsplan Er is Hoop Visie en doelstellingen Beleidsplan 2014-2018 Zwolle, september 2014 1 van 6 Achtergrond bij Visie Er is Hoop Zwolle De afgelopen jaren zijn de activiteiten die door de stichting Er is Hoop

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

interesse Hofpoortteater Sponsorbundel In Ons Hofpoort 6, 2300 Turnhout Tel. 014-42.42.10 hofp.elckerlijc@skynet.be www.elckerlijc.

interesse Hofpoortteater Sponsorbundel In Ons Hofpoort 6, 2300 Turnhout Tel. 014-42.42.10 hofp.elckerlijc@skynet.be www.elckerlijc. interesse In Ons Hofpoortteater Hofpoort 6, 2300 Turnhout Tel. 014-42.42.10 hofp.elckerlijc@skynet.be www.elckerlijc.com Sponsorbundel Welkom bij het Hofpoortteater Elckerlijc Bedankt voor uw interesse

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

STICHTING PODIA HEEMSTEDE J A A R V E R S L A G

STICHTING PODIA HEEMSTEDE J A A R V E R S L A G 1 STICHTING PODIA HEEMSTEDE J A A R V E R S L A G Periode 1 januari 31 december 2016 Deel 1 Activiteitenverslag 2016 Deel 2 Financieel verslag 2016 Secretariaat: Claus Sluterweg 2, 2106 BP Heemstede 2

Nadere informatie

Jaarplan 2012-2013 Vereniging Vrienden LSO

Jaarplan 2012-2013 Vereniging Vrienden LSO Jaarplan 2012-2013 Vereniging Vrienden LSO Algemeen. De VVLSO stelt zich ten doel het LSO te ondersteunen. Het gaat daarbij om financiële steun én het bevorderen van de toeloop naar de concertzalen. Financiële

Nadere informatie

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016 Cultuur in het Groen Stichting Promotie Groen Midden-Delfland Jaarverslag 2016 Inleiding De stichting Promotie Groen Midden-Delfland is in 2010 opgericht en beschikt sinds 2011 over een ANBI-status. Doel

Nadere informatie

Theater Ins Blau, het eerste seizoen

Theater Ins Blau, het eerste seizoen HET EERSTE SEIZOEN Theater Ins Blau, het eerste seizoen Na een jaar van voorbereiding en vier maanden intensieve bouw opende Theater Ins Blau op 27 september 2012 de deuren. Nu, oktober 2013, maken we

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Bergen 20-01-2015 1-13 Inhoud 1 Visie en Missie 3 1.1 Statement: 3 1.2 Visie 3 1.3 Missie 3 2 Ervaring 3 3 Evenement 2015 4 4 Toekomst. 4 5

Nadere informatie

Stichting voor toegepaste filosofie. culturele dienstverlening voor organisaties en instellingen. Beleidsplan 2013-2017. Inleiding

Stichting voor toegepaste filosofie. culturele dienstverlening voor organisaties en instellingen. Beleidsplan 2013-2017. Inleiding Stichting voor toegepaste filosofie culturele dienstverlening voor organisaties en instellingen Beleidsplan 2013-2017 Inleiding Onze ambitie richt zich niet alleen op het onderwijs, maar ook op de culturele

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O. 2012-2013 CultuurlinC, marktplaats cultuureducatie Roosendaal biedt de cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw Voortgezet Onderwijs aan. Aanleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jacoba van Beierenlaan 166 2613 JK Delft www.stichtingvriendendms.nl vrienden@montessoridelft.nl

Nadere informatie

Inventarisatie Kunst & Cultuur Oosterhout 2011. Een verkenning onder zelfstandig kunstenaars en amateurkunstverenigingen in de gemeente Oosterhout

Inventarisatie Kunst & Cultuur Oosterhout 2011. Een verkenning onder zelfstandig kunstenaars en amateurkunstverenigingen in de gemeente Oosterhout Inventarisatie Kunst & Cultuur Oosterhout 2011 Een verkenning onder en in de gemeente Oosterhout juni 2011 Een uitgave van de gemeente Oosterhout rapporteur: afdeling Service en Ondersteuning, taakgroep

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com Jaarverslag 2014 Stichting Madamfo is opgericht in 1997 en ondersteunt in Ghana projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. Stichting Madamfo Contactadres:

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2014 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 2015 Jaarverslag Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 Het jaarverslag 2015 is in een ander jasje gestoken. In het kort komen een aantal speerpunten

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen Beleidsplan 2014-2015

Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen Beleidsplan 2014-2015 Secretariaat: Urban van Gils Tel. 06-23741315 Postbus 193 5670AD Nuenen Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen Beleidsplan 2014-2015 Doelstelling van onze stichting is: a. het verstrekken

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan Luisteren naar de basis

Beleidsplan Luisteren naar de basis Beleidsplan 2017 2022 Luisteren naar de basis Het IVN Roermond e.o. is één van de 36 lokale afdelingen in de Provincie Limburg. De afdeling Roermond e.o. heeft momenteel 250 leden. 1 Doelstellingen De

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4.

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4. JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Stichting Part-Ner 2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 3. Samenwerking met andere organisaties 4. Vooruitblik 1 1. Stichting Part-Ner Na afronding van het project certificering

Nadere informatie

Wijkvereniging Westeinde

Wijkvereniging Westeinde 2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan Wijkvereniging Westeinde 23-3-2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan 2014/2015-2 - INHOUD Inhoud... - 2 - Bestuursorganisatie & vergaderingen... - 3 - Algemeen

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

Wijkvereniging Westeinde

Wijkvereniging Westeinde 2015 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan Wijkvereniging Westeinde 1-1-2015 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan 2015/2016-2 - INHOUD Inhoud... - 2 - Bestuursorganisatie & vergaderingen...- 3 - Algemeen

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie