Hoofdstuk I Algemeen...5 I. 1 Algemene gegevens:... 5 I. 2 Organisatie Stichting... 5 I. 3 Organisatiestructuur... 6 I. 4 Personeel... 6 I.4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk I Algemeen...5 I. 1 Algemene gegevens:... 5 I. 2 Organisatie Stichting... 5 I. 3 Organisatiestructuur... 6 I. 4 Personeel... 6 I.4."

Transcriptie

1

2 2

3 Hoofdstuk I Algemeen...5 I. 1 Algemene gegevens:... 5 I. 2 Organisatie Stichting... 5 I. 3 Organisatiestructuur... 6 I. 4 Personeel... 6 I.4.a Formatieplaatsen per ultimo I.4.b Onderverdeling Personeelsbestand Per Ultimo I.4.c Overlegstructuren... 7 I.5 Doelstellingen, Beleid En Toekomstplannen... 7 I. 5.a Personeelsbeleid... 7 I. 5.b Jaaroverzicht Cytologie... 8 I. 5.c Jaaroverzicht Histologie... 8 I. 5.d Jaaroverzicht Moleculaire pathologie... 9 I.6 Jaaroverzicht BedrijfsHulpVerlening I.7 Relevante Investeringen I.8 Bibliotheek I.8.a Boeken I.8.b Tijdschriften Hoofdstuk II Verrichtingen...14 II. 1 Algemeen Overzicht II. 2 Histologie II. 3 Cytologie II.3. a Inzendingen Punctiecytologie II. 3.b Cervixcytologie II. 3.c Niet-gynaecologische cytologie II. 4 Obducties II. 4.a Obducties II. 4.b Obducties gerelateerd aan aantal overledenen per ziekenhuis II. 5 Bevolkingsonderzoeken II.5.a Bevolkingsonderzoek borstkanker II.5.b Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker II.6 Verrichtingen per Ziekenhuis II.7 Verrichtingen eerste lijn Hoofdstuk III Kwaliteit & Arbo...23 III.1 Kwaliteit III.2 ARBO III.3 Follow-up Cervix Cytologie III.4 Doorlooptijden III.4.a Doorlooptijd van onderzoeken III.4.b Doorlooptijd obducties III.5 Patiëntgebonden Besprekingen III.6 Specifieke Activiteiten III.6.a Lidmaatschappen III.6.b Bestuurswerkzaamheden III.6.c Nascholing Medische Staf III.6.d Nascholing Overige medewerkers: III.6.e Wetenschappelijke Activiteiten III.6.f Wetenschappelijk onderzoek en samenwerkingsverbanden III.6.g Opleiding Hoofdstuk IV Financiën...39 IV. 1 Algemene Beschouwing IV. 2 Balans IV. 3 Resultatenrekening

4 De pathologie heeft jarenlang het stempel gehad van conservatief en weinig veranderingen. De laatste jaren zien we langzaam een kentering. Begrippen als lean werken en continuing processing waren rond. Er komen snellere doorvoermachines op de markt. Sakura heeft een automatische inbedder op de markt gebracht. De moleculaire pathologie begint steeds meer een vaste voet te krijgen, er gaan geruchten dat op meerdere plekken in Nederland pathologielabs samen willen werken, dan wel fuseren. En de overheid koerst steeds meer op concurrentie en integrale tarieven. De screeningsorganisaties zijn samengevoegd tot vijf regionale SO s met mogelijk op termijn consequenties voor de laboratortia. Vanwege deze ontwikkelingen heeft het Laboratorium de afgelopen jaren en ook wederom in 2010 geïnvesteerd in apparatuur met als doelstelling vergroten van de kwaliteit en de efficiëntie van het pathologieonderzoek. In 2010 is de automatische inbedder en doorvoermachine van Sakura aangeschaft, met als doelstelling kortere doorlooptijden en continu werken (dus uitbannen van de batchgewijze productie). De implementatie van met name de automatische inbedder viel tegen. De effecten van deze manier van werken waren onderschat en er zijn veel implementatieproblemen. De invoering van de Express is vrijwel geluidloos verlopen. Wederom is geïnvesteerd in de uitbreiding van de moleculaire pathologie. Het verslagjaar 2010 is in velerlei opzichten een goed jaar geweest. De jaarrekening laat een positief saldo zien. De productie is lichtelijk gedaald, maar dat komt vanwege een administratieve correctie van het aantal gedeclareerde immuno-onderzoeken. De forse stijging van de afgelopen jaren lijkt afgebogen te worden. Dit heeft logischerwijze consequenties voor de langere termijnprognoses als ook 2011 hetzelfde beeld laat zien. De bezetting is redelijk op peil. De staf kampt nog steeds met vacatureruimte, maar dit is en een landelijk probleem en het gevolg van de doorgaande groei in de afgelopen jaren. Bij de analisten heeft een inhaalslag plaatsgevonden. Het inwerken zal echter nog wel zijn effect hebben. ir. H. van der Veen

5 HOOFDSTUK I ALGEMEEN De Stichting Laboratorium Pathologie Oost Nederland (verder genoemd Laboratorium) is een zelfstandig laboratorium. Oorspronkelijk maakte het laboratorium deel uit van het Streeklaboratorium, doch is daarvan afgesplitst op 20 december De Raad van Toezicht is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit het TAZDO-verband en uit de 1 e lijn. Het Laboratorium maakt samen met het Laboratorium Medische Microbiologie Twente en Achterhoek, gebruik van dezelfde huisvesting en infrastructuur. I. 1 ALGEMENE GEGEVENS: Geregistreerd: Kamer van Koophandel nr Statutaire Naam: Stichting Laboratorium Pathologie Oost Nederland Statutaire vestigingsplaats: Enschede Adres: Burg. Edo Bergsmalaan 1, Postbus 377, 7500 AJ Enschede Datum oprichting: 20 december 1995 Datum beëindiging: Onbepaald Het laboratorium werkt voor drie algemene ziekenhuizen en huisartsen in de regio. De drie ziekenhuizen zijn: Medisch Spectrum Twente (locaties Enschede, Oldenzaal, Losser en Haaksbergen); Ziekenhuisgroep Twente (locaties Almelo en Hengelo); Koningin Beatrix Ziekenhuis te Winterswijk. I. 2 ORGANISATIE STICHTING Raad van Toezicht: Benoemd door en uit TAZDO: A.H. Hilbers (lid RvB Medisch Spectrum Twente) M.J.P. Schmidt (voorzitter RvB Ziekenhuisgroep Twente) Benoemd uit de eerste lijn: J. de Jong De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar 2010 vijf keer vergaderd. De belangrijkste thema s waren de jaarrekening 2009, de begroting 2011 en de huisvesting. Directie: ir. H. van der Veen, directeur Medische staf: R. Vink, voorzitter vanaf mw. C.D. Heymans G. Freling, vice-voorzitter vanaf M. Hogenes mw. Dr. S. Riemersma, secretaris vanaf C. Jansen Mw. R. Aliredjo mw. A. Krukkert J. van Baarlen L. Naudin ten Cate A. Baidoshvili mw. H. Shirango mw. dr. M. Brinkhuis mw. dr. M. Tebar E. Eijken dr. G.J. Toes Ondernemingsraad : Mw. N. Vergeest-Egberink (voorzitter) Mw. H. Wentink(secretaris) Mw. M. van Boekel Mw. A. ten Brinke vacature Leidinggevenden: mw. Y. Beerens, medische administratie mw. J. van Kesteren, histologie F. Roozekrans, cytologie 5

6 I. 3 ORGANISATIESTRUCTUUR De organisatiestructuur van het Laboratorium ziet er als volgt uit: Raad Raad van van Toezicht Toezicht Directie Directie Het laboratorium bestaat uit drie units en de medische staf. Elke unit kent een hoofd unit. De ondersteunende diensten en de personeelsfunctionaris vallen formeel onder het Laboratorium Microbiologie. De medische staf kent een stafbestuur. Stafbestuur Stafbestuur Ondersteunende Ondersteunende diensten diensten Personeels Personeels functionaris functionaris directiesecretariaat directiesecretariaat KAM KAM Fotografie Fotografie Het Laboratorium kent een managementteam, waarin naast de directeur, tevens de hoofden unit, de secretaris van het stafbestuur, de personeelsfunctionaris en het hoofd Facilitaire Dienst plaats hebben. Het managementteam heeft een adviserende rol t.a.v. de directie. Histologie Histologie Cytologie Cytologie Medische Medische Administratie Administratie Medische Medische Staf Staf I. 4 PERSONEEL I.4.A FORMATIEPLAATSEN PER ULTIMO 2010 Afdeling werkelijk begroting Unit histologie 30,76 34,39 Unit cytologie 12,50 14,39 Unit medische administratie 12,67 12,73 Pathologen 14,41 16,62 Moleculaire technieken 8,29 3,50 Directie 0,75 0,75 Kwaliteit en arbo 0,88 0,88 I.4.B ONDERVERDELING PERSONEELSBESTAND PER ULTIMO 2010 naar sexe vrouwen mannen < 18 jaar jaar jaar jaar naar dienst jaren < 3 jaar 3-5 jaar 6-10 jaar > 10 jaar medewerkers naar aard dienst verband medewerkers 23 Voltijd Deeltijd Oproepkracht - 39 Totaal Totaal 99 Totaal 99 6

7 I.4.C OVERLEGSTRUCTUREN Overleg Deelnemers Frequentie Medische staf Pathologen, directie 1x per maand Stafbestuur stafbestuur, directie 1 x per maand Ondernemingsraad O.R. leden 1x per 2 maanden OR overlegvergadering OR, directie 1x per 2 maanden Managementteam Werkoverleg Directie, unitleiders, patholoog, hoofd facilitaire dienst, personeelsfunctionaris Pathologen Analisten histologie Analisten cytologie Medische administratie 1x per 2 weken 2x per maand 2x per maand 1x per maand 1x per maand I.5 DOELSTELLINGEN, BELEID EN TOEKOMSTPLANNEN I. 5.A PERSONEELSBELEID Evaluatie inzet Verzuimreductie Vooraf Vanaf 2009 is er gebruik gemaakt van de Arbo-dienst Verzuimreductie. Voor 1 september 2010 moest worden besloten of de relatie in 2011 wordt voortgezet. Resultaten Belangrijke doelstelling bij het inzetten van Verzuimreductie was het terugdringen van het ziekteverzuim. Daartoe gehanteerde technieken zijn een helder ziekteverzuimreglement dat goed bekend is bij medewerkers en management, goed inzicht in het verloop van een ziekte via Humannet en een vaste contactpersoon en last but not least: de verantwoordelijkheid leggen waar die hoort nl. bij de zieke medewerker en de direct leidinggevende. Deze aanpak heeft het volgende resultaat gehad. Het gemiddeld ziekteverzuim bedroeg in: ,5 % ,2 % ,87 % Wat is de oorzaak van de spectaculaire daling in 2010? Het verzuimcijfer in 2009 wordt sterk beïnvloed door langdurig verzuim van beperkt aantal personen met een groot dienstverband. Door gerichte maatregelen eind 2009 drukken deze personen in 2010 niet meer op het verzuimcijfer. Indien een afdeling waar deze medewerker werkzaam is, buiten de verzuimcijfers van 2009 wordt gehouden, dan is het verzuim gemiddeld 4,24% in Samenwerking Gedurende 2009 zijn de leidinggevenden op basis van een instructie Humannet en het ziekteverzuimreglement aan de slag gegaan en heeft er een mutatie in het management plaats gevonden. In aanvulling op de instructie Humannet is er in juni 2010 een korte gebruikerstraining geweest waaraan de nieuwe leidinggevende heeft deelgenomen. Humannet blijkt toegankelijk voor nieuwe gebruikers. Nadeel is dat je er echt voor moet inloggen om te bezien of er acties verricht moeten worden. Prettiger zou een automatisch gegenereerd mailtje zijn. Ander punt is het aanleveren van managementinfo. Specifieke vragen zijn lastig uitvoerbaar. Daarnaast is in 2010 overgegaan tot (her)invoering van het Sociaal Medisch Team(SOMT), waarin leidinggevende met de personeelfunctionaris verzuimgevallen bespreken. Op basis van deze evaluatie is besloten om het contact met Verzuimreductie over 2011 voort te zetten. Regelingen personeelszaken In 2010 zijn we gestart om de bestaande personeelsregelingen te evalueren. Doordat de functie van personeelsfunctionaris niet heel 2010 gevuld was is er eind 2010 een begin gemaakt met het aanpassen van deze regelingen. De stukken worden door de personeelsfunctionaris besproken met de ondernemingsraad. 7

8 Invoering jaarurensystematiek Met ingang van 1 januari 2002 is in de CAO-Ziekenhuizen de jaarurensystematiek (JUS) ingevoerd. Dit betekent dat in de arbeidsovereenkomst kan worden uitgegaan van het aantal te werken uren op jaarbasis. De invoering van een JUS maakt het mogelijk op een flexibele wijze om te gaan met bedrijfsvoering en personeelsinzet. Dat wordt gecombineerd met de behoefte aan maatwerk: het afstemmen op individuele wensen en mogelijkheden van medewerkers. Vanwege de CAO-moeten wij ook de JUS toepassen. Om diverse redenen is hieraan tot op heden geen invulling gegeven. Dat levert in de praktijk last op mbt bijvoorbeeld zaken als verlof en roosteren. Alle CAO verlofregels zijn gebaseerd op de JUS. Dat maakt het binnen onze organisatie extra ingewikkeld om tot heldere en gegronde uitspraken te komen op dit vlak. Daarom zal er met ingang van 2011 gewerkt gaan worden conform de JUS. In 2010 is er een informatiebijeenkomst geweest met alle medewerkers en daarnaast is er op afdelingsniveau nog tekst en uitleg gegeven. M. Kappert, personeelsfunctionaris I. 5.B JAAROVERZICHT CYTOLOGIE Reorganisatie werkzaamheden en logistiek De herinrichting van de laboratoriumtaken in de middag heeft in 2010 een vervolg gekregen met de invoering van het fixatief CytoRich Red, waardoor van vrijwel alle ingezonden niet-gynaecologische cytologie dunnelaag-preparaten gemaakt kunnen worden. De cellen worden daartoe op een uniforme werkwijze geconcentreerd op een glaasje aangebracht en het restantmateriaal wordt niet standaard ingeblokt, maar bewaard voor eventueel aanvullend onderzoek. De introductie hiervan bij de diverse inzenders viel samen met een uitgebreide voorlichting inzake de verpakking van de verschillende materialen in speciale transportboxen voor cytologie. Bij de diverse verzamelpunten in de ziekenhuizen is in verband hiermee o.a. een poster opgehangen, waarop de materiaalspecifieke verpakkingsvoorschriften overzichtelijk zijn gepresenteerd. Nieuwe wetgeving stelt voor het transport van biologische stoffen nieuwe eisen aan de verpakking. De door de huisartsen gebruikte potjes voor de cervixcytologie moesten als gevolg daarvan voortaan verpakt worden in absorberend materiaal, een kartonnen houder, een lekdichte verpakking (Safetybag) en tenslotte een speciaal daarvoor ontwikkeld etui. Verpakt in dit etui is het nog steeds mogelijk de potjes te verzenden via de brievenbus. Het aantal onderzoeken dat door onze eigen vervoersdienst wordt opgehaald neemt echter nog steeds toe, mede ten gevolge van uitbreiding van het aantal bezochte huisartsenposten. In de zomer zijn de huisartspraktijken bezocht om de nieuwe materialen uit te reiken en de oude materialen in te nemen. Personele mutaties In 2010 hebben twee analisten zich verder ontwikkeld tot senioranalist, een analist heeft ons laboratorium verlaten. Frank Roozekrans, hoofd unit Cytologie I. 5.C JAAROVERZICHT HISTOLOGIE Algemeen: Het jaar 2010 is een jaar geweest met veel veranderingen. Er is besloten dat wij als pathologie willen accrediteren, waardoor er een proefaccreditatie in najaar 2011 zal plaatsvinden. Alle afdelingen zijn in 2010 begonnen om te zorgen dat alles volgens de richtlijnen van de CCKL gewaarborgd wordt. Dit proces zal zeker in 2011 nog zijn voortgang hebben. En natuurlijk is er een start gemaakt met het project nieuwbouw Hengelo. Daarvoor zijn er verschillende werkgroepen opgestart die meedenken, uitzoeken over de indeling etc. voor de laboratoria. Uitsnijkamer: Er zijn verscheidene zaken gerealiseerd. Er is een nieuwe zaagmachine aangeschaft, formalinebad is geplaatst met een goede afzuiging, waardoor de cassettes niet meer in emmers hoeven na te fixeren. Bij elke uitsnijtafel zijn cassetteprinters geplaatst, waardoor de kans op fouten is gereduceerd. Er is een FAB kast geplaatst waardoor er veiliger gewerkt kan worden aan de desbetreffende uitsnijtafel. Er is in 2010 ook begonnen door de medische administratie om de post uit te pakken, waardoor analisten zich meer konden gaan richten op het uitsnijden. Tevens is er in 2010 begonnen met 1 labassistent op de uitsnijkamer. Deze verricht hand- en spandiensten zodat de analisten zich meer kunnen bezighouden met uitsnijden. Histolab: In September is de DAKO ArtisanLink stainer geplaatst voor de speciële kleuringen. Hierdoor worden nog maar een beperkt aantal kleuringen manueel gedaan. 8

9 In september zijn we gestart met de Sakura X-press, een continue doorvoer apparaat. Er is gekozen voor het 1 uurs programma i.v.m. ons aanbod aan materiaal. Het gevolg daarvan was wel dat we op 2 mm uit moesten gaan snijden. Eind oktober zijn we gestart met de AutoTec, de automatische inbedder. Dit alles om steeds meer een continue flow in het proces te realiseren. De invoer heeft een zeer grote invloed gehad op het werkproces, de omschakeling, het anders uitsnijden en snijden. Het heeft heel veel gevraagd van de medewerkers. In januari 2010 zijn er op het lab 2 labassistenten begonnen, die allerlei werkzaamheden verrichten zodat de analisten zich meer kunnen toeleggen op het snijden en kleuren van coupes. Immuno: In 2010 zijn ook hier 2 labassistenten aangenomen, zodat analisten zich meer kunnen toeleggen op snijden en kleuren van coupes. Eind augustus zijn 5 DAKO autostainerlink 48 aangeschaft om op de immuno het continue proces door te voeren en te zorgen dat de pieken in de ochtend verdwijnen. DAKO heeft hiervoor een analyse uitgevoerd van het werkproces van immuno. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een goed werkend immunologielab waar de pieken zijn verdwenen. Jacqueline van Kesteren, hoofd unit Histologie I. 5.D JAAROVERZICHT MOLECULAIRE PATHOLOGIE Formatie Halverwege 2010 werd het analisten team uitgebreid met 3 nieuwe analisten, mevr. M.Gouma (1,1 fte), dhr. A. Ayoub (1,1 fte) en dhr. H. Wilke (1 fte). Dhr. P. Becq heeft wegens zijn verhuizing naar het buitenland zijn tijdelijke contract niet verlengd. De totale analistenformatie kwam daarmee op 8 fte. In 2010 werden vlak na elkaar 3 analisten zwanger hetgeen aan het eind van het jaar en gedurende het eerst kwartaal van 2011 heeft geleid tot een forse verhoging van de werkdruk. Per 1 augustus is M. Tebar gestopt als aandachtspatholoog moleculaire diagnostiek. S. Riemersma is 2 dagen per week vrijgesteld van de overige diagnostiek. Dhr. Dr. C. Prinsen was voor 1 dag per week gedetacheerd vanuit het CWZ als moleculair bioloog. Omdat in de loop van jaar bleek dat 1 dag per week ondersteuning van een moleculair bioloog onvoldoende was, is begin december een wervingscampagne gestart voor een eigen moleculair bioloog. Dit heeft geresulteerd in de aanstelling van dhr. R. van der Geize per 1 mei Stages Van febr-juli 2010 heeft M. Gouma bij ons haar afstudeerproject ( Saxion, Enschede) gedaan. Het project bestond uit het opzetten van High Resolution Melting analyse ter detectie van mutaties in KRAS en EGFR. Zij werd begeleid door EH en NW. Vanaf september 2010 waren er op de afdeling 4 stagiaires afkomstig van het Saxion in Enschede. Het afstudeerproject van Carolien Limburg betrof het opzetten van een MLH-1 methyleringsassay m.b.v. MLPA. De stageopdracht van M. Vortmann betrof het opzetten van een Multi-colour FISH assay ter detectie van numerieke chromosomale afwijkingen in melanocytaire lesies. Tibisay Geerman betrof het opzetten en uittesten van een snelle DNA isolatie methode (Kapa express). Deze methode werd vergeleken met de huidige DNA isolatiemethode. Jody Bartholomew had als stage-opdracht het opzetten van een p53 sequentie-analyse methode ter opsporing van mutaties in plaveiselcelcarcinomen in het hoofd-hals gebied. Carolien en Jody werden begeleid door H. Wilke, Tibisay door K. Olde Boerrigter en M. Bult en Marina door S. ten Brinke. I. Raspe coördineert de stages en is contactpersoon voor het Saxion. Voordrachten Op uitnodiging van Abbott heeft S.Riemersma in juni in Utrecht een voordracht gehouden over het nut van UroVysion in de follow-up van blaascarcinoom. De eerste resultaten van de Qiagen HPV typeringsstudie werden in juni door S. Riemersma gepresenteerd in Hilden (D) op een conferentie georganiseerd door Qiagen. De resultaten van de klinische validatie van de in huis ontwikkelde HPV test werden op de pathologendagen gepresenteerd middels een poster door E. Harmsen. Zij heeft over deze test in Arnhem in oktober een orale presentatie gehouden tijdens het second opinion panel van de cytologie regio oost. Kwaliteit en Service In 2010 heeft het schrijven de validatierapporten veel aandacht gekregen ondermeer in het kader van het CCKL accreditatie traject. Alle moleculaire testen werden pas ingevoerd na uitgebreide validatie trajecten. Het schrijven van de rapporten liet echter vaak op zich wachten door tijdsgebrek. Het streven is echter wel om in de toekomst de rapportage snel af te ronden. De afdeling heeft zich ten doel gesteld een hele goede service te verlenen door korte doorlooptijden te realiseren met name voor de FISH assays die twee keer per week worden ingezet en voor de EGFR en KRAS mutatie detectie. Deze worden vrijwel altijd de dag van aanvraag ingezet of de eerst volgende werkdag. In 2011 zullen de doorlooptijden naar verwachting nog korter worden door het invoeren van High Resolution Melting analyse (HRM) voor KRAS en alle exonen van EGFR. Externe kwaliteitscontrole In 2010 hebben we meegedaan aan de SKML rondzending B-cel clonaliteit, EGFR, K-ras en FISH Her-2. Tevens hebben we meegedaan aan internationale rondzendingen namelijk de Nordiqc rondzending voor FISH Her-2 en de EQA rondzending voor K-ras en HPV. Resultaten: Wat betreft de SKML en de Nordiqc FISH Her-2 zijn de resultaten goed. 9

10 De SKML rondzending van de B-cel clonaliteit zijn de resultaten goed (overeenkomstig de consensus). Bij de SKML rondzending van de EGFR waren nog een aantal discussiepunten. In sample 3 had ons lab een exon 19 deletie gevonden, net als 4 andere labs, terwijl de andere labs een wildtype vonden. Ook was er discussie over sample 9 waar wij een KRAS mutatie vonden, 5 andere labs een wildtype en de rest een mutatie in exon 21. De EQA europese rondzending voor de KRAS en HPV zijn goed beoordeeld. Voor zowel de HPV als de KRAS werd een 100% score verkregen. Laboratorium ruimtes en apparatuur In het voorjaar van 2010 werd samen met de moleculaire microbiologie een nieuwe automatische sequencer aangeschaft, de ABI 3500, dit om de ontstane capaciteitsproblemen op te lossen. In 2010 nam de productie bij ons fors toe maar ook bij de moleculaire microbiologie. Hierdoor ontstond te veel druk op de laboratorium ruimtes en de apparatuur. Eind 2010 is daarom uiteindelijk toch besloten om ondanks de aanstaande verhuisplannen, twee kleine eigen DNA laboratoria in te richten (DNA 1 en 2). Hoewel de ruimtes klein zijn, kan er zo naar tevredenheid gewerkt worden. Er werden in 2010 twee Veriti PCR apparaten (Applied Biosystems) aangeschaft. Voor onze eigen DNA I en DNA II zijn een aantal kleine apparaten aangeschaft zoals een vortex, minicentrifuge, heat shaker etc. Ook de door ons aangeschafte Light Cycler is verplaatst naar de afdeling cytologie. De huidige situatie is dat alleen de DNA 3 ruimte nog wordt gedeeld met de microbiologie. Begin 2010 hebben we een pipetteerrobot (ExPerimate) overgenomen van de microbiologie. De programmatuur en het deck zijn aangepast aan onze wensen zodat middels de robot de DNA isolatie uit cervicaal uitstrijkmateriaal kon plaatsvinden en tevens het pipetteren van 384-wells platen. Na veel opstartproblemen is de robot nu goed bruikbaar voor de door ons zelf ontwikkelde HPV test. In Situ Hybridisatie Op het gebied van de ISH is in 2010 niet veel veranderd. Het aantal aanvragen voor UroVysion is verminderd. Het aantal aanvragen in het kader van de lymfomendiagnostiek is vrijwel gelijk gebleven evenals het aantal aanvragen voor Mola s. De aanvragen voor Her2Neu zijn sterk gestegen doordat we sinds halverwege 2009 ook de casus met een 1+ en 3+ immunohistochemische score analyseren middels FISH. PCR B-cel clonaliteit K.Olde Boerrigter en S.Riemersma hebben in febr de BIOMED-2/Euroclonality Workshop:clonality Assessment in Pathology gevolgd. Naar aanleiding van deze cursus werd besloten om de assay zoals wij die gebruikten (PCR voor FR1, FR2 en FR3) uit te breiden met PCR s voor IgK. Na een validatie-traject werd dit ingevoerd in december MSI De assay is gelijk gebleven en wordt gemiddeld genomen 1x per 3 weken ingezet afhankelijk van de aanvragen. Hier aan voorafgaand wordt er een computerprogramma gerund dat op basis van de criteria van de landelijke richtlijn Erfelijke darmkanker in PALGA zoekt naar casus die in aanmerking komen voor MSI analyse maar nog niet zijn aangevraagd. Op deze manier wordt ondervangen dat er casus tussendoor glippen. In geval van MSI-high en verlies van MLH-1 en PMS2 eiwit expressie is de kans op een sporadische tumor op basis van MLH-1 hypermethylering groot. In het kader van haar afstudeerstage heeft C. Limburg een assay opgezet voor detectie van MLH-1 hypermethylering middels MLPA. In het voorjaar van 2011 wordt deze assay als evt. vervolg stap van de MSI analyse operationeel. Het komt ook steeds vaker voor dat de kliniek verzoekt om MSI analyse hoewel de patiënt niet aan de pathologische criteria voldoet. Helaas vindt er nog steeds geen terugkoppeling plaats met de klinische genetica. Dit zou in het kader van de kwaliteitsbewaking wel wenselijk zijn. KRAS en EGFR mutatie analyse In 2010 is middels een stage opdracht van M. Gouma begonnen met het opzetten van High Resolution Melting analyse (HRM) als snelle voorscreen methode voor de detectie van mutaties in codon 12 en 13 van KRAS en de exonen 18 t/m 21 van EGFR. De HRM heeft als voordeel dat het sneller is en gevoeliger voor detectie van mutaties dan conventioneel sequencen. Bij het opzetten werd gebruik gemaakt van protocollen uit de literatuur en afkomstig van het VUMC met eigen aanpassingen. Na uitgebreide validatie trajecten met behulp van archiefmateriaal en controle materiaal uit andere pathologie laboratoria werd de HRM voor KRAS ingevoerd per maart 2010, die van exon 18 per november 2010, die van exon 19 per augustus 2010 en die van exon 21 in oktober De HRM voor exon 20 kan naar alle waarschijnlijkheid in het voorjaar van 2011 operationeel zijn. HPV De klinische validatie van onze in-huis ontwikkelde kwantitatieve real-time HPV genotyperings test werd in de zomer afgerond. Nadat de pipetteerrobot uiteindelijk geschikt gemaakt was voor deze toepassing en gevalideerd zijn we per 1 november gestart. Ook deze test was twee maal per week uitgevoerd met gemiddeld samples per keer. De uitslag van de test komt middels een in huis ontwikkeld computerprogramma direct in PALGA. De test is ook geschikt voor HPV aanvragen op paraffine materiaal. 10

11 Jaar 2010 Bepaling 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal BCL BCL c-myc Eber Her IgH Mola t(14;18) Urovysion Totaal ISH B-cel MSI EGFR Kras weefselidentificatie Totaal PCR HPV (multiplex) HPV (HC2) huisarts HPV (HC2) gyn Totaal HPV Sietske Riemersma, aandachtspatholoog moleculaire pathologie 11

12 I.6 JAAROVERZICHT BEDRIJFSHULPVERLENING De BHV kon ook in 2010 leunen op ruim 20 BHV-leden die vol enthousiasme hun taak verrichten. Hun kennis is via de jaarlijkse herhalingscursus op peil gebleven. Daarnaast is 4x een oefenavond georganiseerd. Verschillende opdrachten werden uitgevoerd. Na een korte evaluatie wordt telkens bekeken of ons ontruimingsplan nog actueel is en zo nodig worden aanpassingen gemaakt. Omdat de directie besloten heeft in (streven) 2013 een nieuwe locatie te betrekken in Hengelo zal de BHV zich vooral richten op handhaven van de huidige situatie in het oude pand. Richting de nieuwbouw zal de BHV langzaam maar zeker meer worden betrokken en de vinger aan de pols houden t.a.v. eisen en wensen voor de bedrijfsveiligheid. Cursussen als reanimatie, hoofd -en ploegleider BHV vonden allemaal normaal doorgang. Begin 2010 is een bijscholing omgang gevaarlijke stoffen georganiseerd. Deze cursus is door de leden als zeer nuttig ervaren. Verder is in het najaar een herhalingscursus voor de liftbediening gehouden. De directie realiseert zich dat door de overlegstructuur de aanwezigheid bij calamiteiten (wat betreft crisismanagement) onvoldoende is gewaarborgd. Zij nemen hierop actie om dit te verbeteren. Om alles goed vast te leggen is een werkgroep gevormd om het calamiteitenplan te evalueren en in te passen in de huidige kwaliteitsstructuur van beide laboratoria. De personeelsoefeningen hebben dit jaar door verbouwingen en afronden laatste werkzaamheden (installatie plafonds) nog niet plaats gehad. Dit zal begin 2011 worden afgehandeld. Doel zal zijn het controleren van de ontruimingstijd en snelheid van inzet BHV-leden. Verder zullen de chauffeurs weer op herhalingscursus kleine blusmiddelen worden gestuurd. Komend jaar staat in maart de dag van de zorg gepland. Hier zal ook van de BHV de nodige inzet worden verwacht om de bezoekers veilig door het gebouw te leiden. Wim Zwiers, hoofd BHV I.7 RELEVANTE INVESTERINGEN De belangrijkste investeringen in 2010 waren: Labbreed: - 30 PC s (vervanging) - Meubilair ((vervanging + uitbreiding) Histologie: - Microscoop - Zaag - DAKO autostainer - SAKURA Autotec / Express - DAKO Artisan Immunologie: - Verbouwing Pathologen: - Scanner Hamamatsu (project met UNCG) - Extra brede monitoren - Microscoop (uitbreiding staf) Cytologie: - Ergofotobus Moleculaire pathologie: - Genetic Analyzer - Thermal Cycler - Synchron Robot 12

13 I.8 BIBLIOTHEEK I.8.A BOEKEN In het verslagjaar werd de bibliotheek van het Laboratorium Pathologie Oost Nederland aangevuld met de volgende boekwerken: FNA cytology in the diagnosis of lymphoma (2x) L. Skoog. Breast pathology (2x) P. Rosen. Haematopathology E.S. Jaffe. Lymphnode cytopathology. S.E. Pambuccian. AJCC Cancer staging manual S.B. Edge. Gastro- and intestinal liver pathology J.H. Lefkowitch. WHO pathology and genetics of skin tumours Ph. LeBoit. Pathology of bone marrow and blood cells D.C. Farhi Bone marrow pathology B.J. Bain. Modern haematology: biology and clinical management R. Munker. Non-neoplastic disorders of bone marrow K.V. Foucar. Benign and reactive conditions of lymphnode and spleen D.P. O Malley Liver biopsy interpretation P.J. Scheuer. Surgical pathology of the Gl tract, liver, biliairy tract and pancreas R. Odze TNM Supplement, a commentary on uniform use, 3th edition (2x) Chr. Wittekind Medisch woordenboek Eng/Ned-Ned/Eng J.A. Mostert. Urologic surgical pathology: expert cons D.G. Bostwick. Diagn. Surgical pathology of the head and neck: exp. Consult R. Douglas. I.8.B TIJDSCHRIFTEN Om alle medewerkers in staat te stellen, de ontwikkelingen op hun vakgebied bij te houden, heeft het laboratorium op de navolgende media een abonnement: Acta Cytologica American Journal of Clinical Pathology American Journal of Dermatopathology American Journal of Pathology American Journal of Surgical Pathology Analyse Archives of Pathology and Laboratory Medicine Biotechnic and Histochemistry Cancer & Cytopathology Dermatopathology Focus Gut Histopathology Human Pathology International Journal of Gynecological Pathology Journal of Molecular Diagnostics (AJP) Modern Pathology Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde New England Journal of Medicine Pediatric and Developmental Pathology Seminars in Diagnostic pathology Virchows Archiv 13

14 HOOFDSTUK II VERRICHTINGEN II. 1 ALGEMEEN OVERZICHT Onderstaande tabel geeft het aantal onderzoeken, verdeeld over de verschillende soorten verrichtingen aan. Hierbij wordt het verslagjaar 2010 vergeleken met Tevens is het aantal productie-eenheden weergegeven. Productieeenheden worden berekend door het aantal onderzoeken te vermenigvuldigen met een weegfactor, de zgn. CTG-factor (2 e kolom). aantal aantal aantal aantal productie productie weeg onderzoeken onderzoeken eenheden eenheden mutatie AARD ONDERZOEK factor Cytologie Cervix-bvo 0, ,3% Cervix-ind 0, ,7% Cytologie 1, ,8% Punctie 0, ,1% Punctie echogeleide 1, ,7% Totaal cytologie ,4% Moleculaire technieken Lmol 7, CISH 7, ,0 % Eber 3, ,9% HPV-bepaling 3, ,4% C-myc FISH 7, ,0% Urovision 7, ,6% Mola 7, ,4% IGH FISH 7, ,0% Hmol 21, Weefselidentificatie 21, ,0% B-cel clonaliteit 21, ,0% K-RAS 21, EGFR 21, ,0% MSI 21, ,7% Totaal mol. technieken ,0% Immunologie Her2Neu 3, Im.Fluor 3, ,8% Im.Perox 3, ,8% Totaal immunologie ,6% Histologie Hist.ond door derden Histologie 1, ,6% Morfometrie 2, ,4% Sectie 10, ,8% Sectie foet 15, ,0% Specimen 2, ,4% Vriescoupe 1, ,8% Totaal histologie ,9% Totaal ,6% 14

15 II. 2 HISTOLOGIE Onderstaande tabel geeft de histologische productie van het verslagjaar 2010, vergeleken met Paraffine inbedding T-nummers ,97% blokjes ,43% blokjes per T-nummer 3,26 3,12-4,29% Bijzondere kleuringen paraffine ,67% Immuunpathologie onderzoeken ,61% coupes totaal ,53% coupes per onderzoek 5,05 4,65-7,9% In-situ-hybridisatie* Her2cish nummers 395* ,42% Her2cish coupes ,42% coupes per onderzoek 1,0 1 0% De herceptest wordt routinematig verricht op immuunpathologie. * deels CISH en deels FISH EBER nummers ,37% EBER coupes ,37% coupes per onderzoek 3,00 3 0% II. 3 CYTOLOGIE II.3. A INZENDINGEN PUNCTIECYTOLOGIE Onderstaande tabel geeft het aantal puncties over 2009 en 2010 weer. In de kolom zelf staat weergegeven welke deel daarvan door pathologen is afgenomen zelf 2010 zelf Mamma Mammacyste Tepelvocht Lever Weke delen Bot Huid/subcutis Speekselklier Hoofd/hals Lymfklier Schildklier Overig Totaal

16 II. 3.B CERVIXCYTOLOGIE Onderstaande tabel geeft de procentuele onderverdeling van de cervixcytologische verrichtingen over de verschillende PAP-klassen weer. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen bevolkingsonderzoek (BVO)en Medische Indicatie (MI). Classificatie BVO MI Pap 0 1,23 1,30 1,1 1,2 1,42 1,3 Pap 1 94,40 94,15 94,9 79,9 80,88 79,8 Pap 2 3,07 3,29 2,9 12,5 11,86 13,3 Pap 3 a 0,90 0,80 0,7 4,9 4,42 4,3 Pap 3 b 0,30 0,36 0,3 0,9 0,95 1,0 Pap 4 0,12 0,10 0,1 0,3 0,20 0,2 Pap 5 0,00 0,00 0,0 0,3 0,26 0,2 Totaal 100,00 100,00 100,0 100,00 100,00 100,0 Geen endocervix epitheel 9,2 9,5 8,2 9,0 9,0 8,3 II. 3.C NIET-GYNAECOLOGISCHE CYTOLOGIE Onderstaande tabel geeft de productie en procentuele onderverdeling van de niet-gynaecologische boekingen aan, ingedeeld naar de aard van het materiaal. Onvoldoende materiaal benigne dubieus verdacht maligne totaal Materiaal n % n % N % n % n Urine 10 0,2% ,4% ,7% 242 5,6% 4333 Vagina 0 0,0% ,7% 6 4,5% 1 0,8% 132 Bronchus 8 0,6% ,1% 72 5,0% ,3% 1426 Sputum 1 4,3% 20 87,0% 2 8,7% 0 0,0% 23 Longpunctie 1 10,0% 4 40,0% 2 20,0% 3 30,0% 10 Pleura 5 0,8% ,7% 47 7,1% ,5% 665 Peritoneum 4 1,4% ,7% 27 9,7% 56 20,1% 278 Pericard 0 0,0% 17 73,9% 2 8,7% 4 17,4% 23 Liquor 5 2,0% ,5% 18 7,2% 26 10,4% 251 Gewrichtsvocht 0 0,0% 3 60,0% 1 20,0% 1 20,0% 5 Overig 3 13,6% 18 81,8% 1 4,5% 0 0,0% 22 Ovariumcyste 0 0,0% 5 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 Mamma (incl. cysten, tepelvochten) 19 7,5% ,0% 19 7,5% 0 0,0% 253 Schildklier 86 24,4% ,2% 40 11,3% 18 5,1% 353 Speekselklier 8 8,2% 79 80,6% 9 9,2% 2 2,0% 98 Hoofd/hals gebied 23 28,4% 43 53,1% 5 6,2% 10 12,3% 81 Lymfklier 66 15,2% ,5% 41 9,5% ,8% 433 Lever 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 Weke delen 2 13,3% 9 60,0% 1 6,7% 3 20,0% 15 Huid / subcutis 4 10,3% 17 43,6% 4 10,3% 14 35,9% 39 Bot 1 12,5% 3 37,5% 0 0,0% 4 50,0% 8 Overige locaties 9 28,1% 12 37,5% 4 12,5% 7 21,9% 32 Totaal 255 3,0% ,6% 810 9,5% ,8% 8485 Opmerking: het overzicht is gebaseerd op diagnoseregels. In een aantal gevallen leiden meerdere verrichtingen tot 1 diagnoseregel, waardoor dit aantal afwijkt van het totaal aantal verrichtingen. 16

17 Punctiecytologie mamma per jaar op diagnose: Cytologische diagnose Maligne Suspect Benigne Geen diagnose totaal II. 4 OBDUCTIES II. 4.A OBDUCTIES Onderstaande tabel geeft aantal obducties weer over het verslagjaar 2009, afgezet tegen meerdere voorgaande jaren totaal aantal: Waarvan: Perinataal Neuropathologie Verbijzondering van de neuropathologische obducties*: Paraffineblokjes Blokjes per obductie 27,36 31,29 34,42 15,48 12,08 24,45 32,63 16,51 Paraffinecoupes Coupes per obductie 39,51 76,70 95,47 51,04 14,37 25,63 46,84 24,38 PEG blokjes** PEG coupes * protocol: geprotocolleerd uitnemen en bewerken van hersenen en ruggenmerg bij de ziekte van Parkinson, met of zonder dementie. ** PEG methode: speciaal inbedmedium, naast de gebruikelijke paraffineblokjes bij vraagstelling dementie. Coupedikte 100µ tot 200µ. II. 4.B OBDUCTIES GERELATEERD AAN AANTAL OVERLEDENEN PER ZIEKENHUIS Ziekenhuis aantal overledenen aantal obducties als % van overledenen MST Enschede ,8% TBZ Almelo ,5% SMT Hengelo ,8% SKB Winterswijk ,2% 17

18 II. 5 BEVOLKINGSONDERZOEKEN II.5.A BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER Opgeroepen vrouwen in Totale regio IKST * Werkelijk verrichte onderzoeken % van de opgeroepen vrouwen 84,76% 83,05% 84,08% 82,60% Voor verdere informatie wordt verwezen naar het jaarverslag van de SVOB Enschede *Aantal opgeroepen vrouwen in 2010 is groter i.v.m. overheveling gemeenten van bevolkingsonderzoek Noord naar bevolkingsonderzoek Oost. II.5.B BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER Aantal opgeroepen vrouwen Werkelijk verrichte onderzoeken % van de opgeroepen vrouwen 67,36% 71,5% 73,2 % 74,7% 74,3% 55,1% De gegevens hebben betrekking op het gehele werkgebied van het Laboratorium Pathologie Oost Nederland Voor verdere informatie wordt verwezen naar de jaarverslagen van de SBBT (Enschede) resp. SBBS (Beekbergen) NB: deze cijfers komen van de Screeningsorganisatie. De stijging van het aantal opgeroepen vrouwen geldt zeer waarschijnlijk niet voor het verzorgingsgebied van ons laboratorium. Ondanks diverse verzoeken hebben we hierop geen helder antwoord gekregen. Het aantal werkelijk verrichte onderzoeken klopt wel. Het hieruit voortvloeiende lagere percentage heeft dus zeer aannemelijk geen relatie met de werkelijkheid. 18

19 II.6 VERRICHTINGEN PER ZIEKENHUIS Specialisme II.6.a Medisch Spectrum Twente, locatie Enschede/Oldenzaal B- celclonaliteit Cervix bvo Cervix Cytoind logie Hmol Immuno Fluor FISH Histologie HPVbepaling Immuno Perox Lmol Punctie Onder- Morfometrie Zoek derden Echogeleide Punctie Obductie Obductie Foet Specimen Radiografie Anaesthesist Cardioanesthesioloog Cardioloog Cardiothoracaal chirurg Chirurg Dermatoloog Gastro-enteroloog Gynaecoloog huisarts Internist K.N.O.-arts Kinderarts Longarts Mond/kaakchirurg Neurochirurg Neuroloog Onbekend 1 1 Oogarts Orthopaedisch chirurg Plastisch chirurg Radiotherapeut Reumatoloog Uroloog Totaal Urovysion Vriescoupe Totaal 2010 Totaal Totaal

20 II.6.b Ziekenhuisgroep Twente, locatie Almelo / Hengelo Specialisme B-cel clonaliteit Cervix bvo Cervix ind Cytologie Hmol Immuno Fluor FISH Histologie HPVbepaling Immuno Perox Lmol Morfometrie Onder Zoek derde Punctie Obductie Obductie Foet Specimen Radiografie anaesthesist cardioloog chirurg dermatoloog gastroenteroloog geriater gynaecoloog huisarts 2 2 intensivist internist k.n.o.-arts kinderarts longarts mond/kaak chirurg neuroloog oogarts orthopaedisch chirurg plastisch chirurg radioloog reumatoloog uroloog Totaal Urovysion Vriescoupe Totaal 2010 Totaal Totaal

Hoofdstuk I Algemeen... 4 I. 1 Algemene gegevens:... 4 I. 2 Organisatie Stichting... 4 I. 3 Organisatiestructuur... 5 I. 4 Personeel... 5 I.4.

Hoofdstuk I Algemeen... 4 I. 1 Algemene gegevens:... 4 I. 2 Organisatie Stichting... 4 I. 3 Organisatiestructuur... 5 I. 4 Personeel... 5 I.4. Hoofdstuk I Algemeen... 4 I. 1 Algemene gegevens:... 4 I. 2 Organisatie Stichting... 4 I. 3 Organisatiestructuur... 5 I. 4 Personeel... 5 I.4.a Formatieplaatsen per ultimo 2011... 5 I.4.b Onderverdeling

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemeen...5 I. 1 Algemene gegevens:... 5 I. 2 Organisatie Stichting... 5 I. 3 Organisatiestructuur... 6 I. 4 Personeel... 6 I.4.

Hoofdstuk I Algemeen...5 I. 1 Algemene gegevens:... 5 I. 2 Organisatie Stichting... 5 I. 3 Organisatiestructuur... 6 I. 4 Personeel... 6 I.4. 2 Hoofdstuk I Algemeen...5 I. 1 Algemene gegevens:... 5 I. 2 Organisatie Stichting... 5 I. 3 Organisatiestructuur... 6 I. 4 Personeel... 6 I.4.a Formatieplaatsen per ultimo 2009... 6 I.4.b Onderverdeling

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemeen...5 I. 1 Algemene gegevens:... 5 I. 2 Organisatie Stichting... 5 I. 3 Organisatiestructuur... 6 I. 4 Personeel... 6 I.4.

Hoofdstuk I Algemeen...5 I. 1 Algemene gegevens:... 5 I. 2 Organisatie Stichting... 5 I. 3 Organisatiestructuur... 6 I. 4 Personeel... 6 I.4. 2 Hoofdstuk I Algemeen...5 I. 1 Algemene gegevens:... 5 I. 2 Organisatie Stichting... 5 I. 3 Organisatiestructuur... 6 I. 4 Personeel... 6 I.4.a Formatieplaatsen per ultimo 2007... 6 I.4.b Onderverdeling

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemeen... 4 I. 1 Algemene gegevens:... 4 I. 2 Organisatie Stichting... 4 I. 3 Organisatiestructuur... 5 I. 4 Personeel... 5 I.4.

Hoofdstuk I Algemeen... 4 I. 1 Algemene gegevens:... 4 I. 2 Organisatie Stichting... 4 I. 3 Organisatiestructuur... 5 I. 4 Personeel... 5 I.4. JAARVERSLAG 2012 Hoofdstuk I Algemeen... 4 I. 1 Algemene gegevens:... 4 I. 2 Organisatie Stichting... 4 I. 3 Organisatiestructuur... 5 I. 4 Personeel... 5 I.4.a Formatieplaatsen per ultimo 2012... 5 I.4.b

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 KWALITEIT & ARBO... 28 3.1 Kwaliteit... 28 3.2 ARBO... 34 3.3 Follow-up Cervix Cytologie... 36 3.4 Doorlooptijden... 39 3.4.

Hoofdstuk 3 KWALITEIT & ARBO... 28 3.1 Kwaliteit... 28 3.2 ARBO... 34 3.3 Follow-up Cervix Cytologie... 36 3.4 Doorlooptijden... 39 3.4. JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Voorwoord.. 3 Hoofdstuk 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Algemene gegevens... 4 1.2 Organisatie Stichting... 4 1.3 Organisatiestructuur... 5 1.4 Personeel... 6 1.4.1 Formatieplaatsen

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemeen...5 I. 1 Algemene gegevens:... 5 I. 2 Organisatie Stichting... 5 I. 3 Organisatiestructuur... 6 I. 4 Personeel... 6 I.4.

Hoofdstuk I Algemeen...5 I. 1 Algemene gegevens:... 5 I. 2 Organisatie Stichting... 5 I. 3 Organisatiestructuur... 6 I. 4 Personeel... 6 I.4. 2 Hoofdstuk I Algemeen...5 I. 1 Algemene gegevens:... 5 I. 2 Organisatie Stichting... 5 I. 3 Organisatiestructuur... 6 I. 4 Personeel... 6 I.4.a Formatieplaatsen per ultimo 2008... 6 I.4.b Onderverdeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 VERRICHTINGEN... 21

Hoofdstuk 2 VERRICHTINGEN... 21 JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Voorwoord.3 Hoofdstuk 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Algemene gegevens... 4 1.2 Organisatie Stichting... 4 1.3 Organisatiestructuur... 5 1.4 Personeel... 6 1.4.1 Formatieplaatsen per

Nadere informatie

Stand van zaken zomer 2013: CCKL accreditatie: 29/65 labs

Stand van zaken zomer 2013: CCKL accreditatie: 29/65 labs Stand van zaken zomer 2013: CCKL accreditatie: 29/65 labs ISO15189: stand van zaken 2013 2013 taakgroep NVVP (Amélie Dendooven, Mieke Jonker, Hilda Keuning, Philip Kluin (vz), Joost Oudejans): Participatie

Nadere informatie

Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP) Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP)

Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP) Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP) 1 15 februari 2008 3de Moleculaire Dag Ed Schuuring Doel: stimuleren moleculaire diagnostiek binnen pathologie in NL borging en verbetering van kwaliteit vernieuwing moleculaire diagnostiek inventarisatie

Nadere informatie

8 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker. preventie Oost

8 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker. preventie Oost 8 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker preventie Oost Diagnostiek en etiologie van endocervicale afwijkingen Donderdag 9 november 2006 Nationaal Sportcentrum Papendal, Arnhem Mede onder auspiciën

Nadere informatie

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Tessa Bouwhuis, MSc en Martina Hoever, BSc 1 Inhoud presentatie Opdrachtformulering project sneldiagnostiek Werkwijze opzetten sneldiagnostiek Shared resources Uitwerking

Nadere informatie

ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vragenlijst voorbeeld

ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vragenlijst voorbeeld Vragenlijst voorbeeld Nederlandse Vereniging Voor Pathologie ADAS Visitatie B.V. ADAS Visitatie B.V.Vragenlijst voorbeeld Pagina 1 ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vrije vragenlijst Als u op opmerking klikt,

Nadere informatie

KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2013

KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2013 KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2013 KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2011 Inhoud 1. Algemeen 6 1.1. Personeel 6 1.2. Organisatiestructuur 8 1.2.1. Organogram 8 1.2.2. Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 AFDELING PATHOLOGIE ELKERLIEK ZIEKENHUIS HELMOND

JAARVERSLAG 2010 AFDELING PATHOLOGIE ELKERLIEK ZIEKENHUIS HELMOND JAARVERSLAG 2010 AFDELING PATHOLOGIE ELKERLIEK ZIEKENHUIS HELMOND Dhr. M.A.A.M. van Dijk, patholoog en afdelingshoofd Mw. F.J.J.M. van Merriënboer, patholoog Mw. M.C.B.J.E. Tutein Nolthenius-Puylaert,

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Baarmoederhalskanker screening

Baarmoederhalskanker screening Baarmoederhalskanker screening Wat gaat er veranderen? Lex Makkus, Patholoog PAL Geschiedenis BVO-BMHK Huidige BVO - hrhpv Triage Sterfte cervix carcinoom absolute aantallen/cohort 45 40 35 30 25 20 15

Nadere informatie

KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2012

KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2012 KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2012 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2012 2011 Inhoud 1. Algemeen 6 1.1. Personeel 6 1.2. Organisatiestructuur 8 1.2.1. Organogram 8

Nadere informatie

Jaarverslag SKML-sectie pathologie 2010

Jaarverslag SKML-sectie pathologie 2010 Jaarverslag SKML-sectie pathologie 2010 Heerhugowaard, juli 2011 Voorwoord Het is een wat bewogen jaar geweest met de overgang naar de SKML en het systeem Qbase. Door deze zaken is er een achterstand ontstaan

Nadere informatie

Een aangepast tariefsysteem. Waarom en hoe? (CBB oktober 2012)

Een aangepast tariefsysteem. Waarom en hoe? (CBB oktober 2012) Een aangepast tariefsysteem Waarom en hoe? (CBB oktober 2012) Huidige situatie (histologie) 501 503 507 512 513 514 Standaard HE s en extra kleuringen Immuno Morfometrie Moleculair complex (EGFR etc) HPV

Nadere informatie

Pathologie: Kwaliteitsborging

Pathologie: Kwaliteitsborging Pathologie: Kwaliteitsborging De sporen Cytologie, histologie, immunohistochemie, moleculaire pathologie Diagnose Diagnose Behandeling Meer en meer: Pathologie: Diagnose A, diagnose B of diagnose C Behandeling

Nadere informatie

Workloadregistratiesysteem voor pathologen

Workloadregistratiesysteem voor pathologen Workloadregistratiesysteem voor pathologen 1. Inleiding Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe workloadregistratiesysteem voor de pathologie (vastgelegd in minuten). Dit systeem is door de NVVP in overleg

Nadere informatie

Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie

Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie Informatiebrochure Afdeling Pathologie VU medisch centrum Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Indicatiegebieden en bijbehorende Moleculaire Diagnostiek:

Nadere informatie

Kwaliteit: ISO 15189 een nieuwe richting?

Kwaliteit: ISO 15189 een nieuwe richting? Kwaliteit: ISO 15189 een nieuwe richting? Paul van der Valk Patholoog VUMC Auditor CCKL en RvA Dank aan Danielle Heideman & Peter Snijders None to declare Conflicts of interest Uitgangspunt van dit verhaal

Nadere informatie

Next Generation Sequencing: meer met minder

Next Generation Sequencing: meer met minder Next Generation Sequencing: meer met minder Robert van der Geize Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP) Xs2HiTek-workshop 'Diagnostiek in de Pathologie' 2015 www.labpon.nl Boerhaavelaan 59

Nadere informatie

Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm?

Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm? Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm? Prof. dr. Paul J van Diest Hoofd afdeling Pathologie, UMC Utrecht p.j.vandiest@umcutrecht.nl De diagnostische keten in de oncologie Anamnese/lichamelijk

Nadere informatie

HPV nu en in de toekomst. Nynke de Boer Magda van Oven Britt van Etten Debruijn Jorien Helder-Woolderink

HPV nu en in de toekomst. Nynke de Boer Magda van Oven Britt van Etten Debruijn Jorien Helder-Woolderink HPV nu en in de toekomst Nynke de Boer Magda van Oven Britt van Etten Debruijn Jorien Helder-Woolderink 15000 HPV HPV2 HPV4 HPV6 HPV11 High risk HPV (hr-hpv) Hr HPV 80 % van alle vrouwen maakt eens

Nadere informatie

Aanvragen pathologisch onderzoek

Aanvragen pathologisch onderzoek Aanvragen pathologisch onderzoek Informatie voor medisch specialisten verbonden aan Isala Zwolle, Isala Meppel en St. Jansdal Harderwijk Instuurprotocol Index Telefoonnummers Soorten aanvragen: o Histologie

Nadere informatie

Resultaten Moleculaire Pathologie ronde Additionele moleculaire testen bij MLH1-negatieve tumoren met Lynch syndroom vraagstelling

Resultaten Moleculaire Pathologie ronde Additionele moleculaire testen bij MLH1-negatieve tumoren met Lynch syndroom vraagstelling Resultaten Moleculaire Pathologie ronde 2016.1 Additionele moleculaire testen bij MLH1-negatieve tumoren met Lynch syndroom vraagstelling Albertina Dirkx-van der Velden & Ina Geurts-Giele, KMBP afdeling

Nadere informatie

Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing

Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing 1. Huidige situatie Beschrijving pathologische revisie Procesbeschrijving Digitale uitwisseling 2. Knelpunten pathologische verwijzing Procesverbetering

Nadere informatie

HPV test volgens landelijke richtlijn. Heleen Doornewaard, Patholoog Gelre ziekenhuizen, 11 maart 2009

HPV test volgens landelijke richtlijn. Heleen Doornewaard, Patholoog Gelre ziekenhuizen, 11 maart 2009 HPV test volgens landelijke richtlijn Heleen Doornewaard, Patholoog Gelre ziekenhuizen, 11 maart 2009 HPV-vaccinatie Het kan je leven redden, maar ook voor niks zijn NRCnext, dd 03-03-09 1.Wat heeft baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Gebruik van nieuwe technieken in de moleculaire pathologie. John Hinrichs, klinisch moleculair bioloog

Gebruik van nieuwe technieken in de moleculaire pathologie. John Hinrichs, klinisch moleculair bioloog Gebruik van nieuwe technieken in de moleculaire pathologie John Hinrichs, klinisch moleculair bioloog Gebruik van nieuwe technieken in de moleculaire pathologie 1. Introductie moleculaire pathologie 2.

Nadere informatie

In 2009 werden vrouwen en in vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.

In 2009 werden vrouwen en in vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. 1. SAMENVATTING De Stichting Bevolkingsonderzoek Oost, hierna genoemd SBO, is in de regio Oost verantwoordelijk voor de opzet, uitvoering en procesmatige kwaliteit van het bevolkingsonderzoek voor de opsporing

Nadere informatie

Richtlijn verslaglegging moleculaire diagnostiek

Richtlijn verslaglegging moleculaire diagnostiek Richtlijn verslaglegging moleculaire diagnostiek Juni 2012 Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie Dr. Ir. Saskia van den Berg van Erp De Toren van Babel- Pieter Bruegel de Oudere (ca. 1560)

Nadere informatie

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening.

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Jaarverslag klachten 2010 Patiëntenservice Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Totaal aantal klachten, meldingen

Nadere informatie

De patholoog. Klinische Pathologie. In het ziekenhuis

De patholoog. Klinische Pathologie. In het ziekenhuis Klinische Pathologie De patholoog In het ziekenhuis Inleiding In deze folder kunt u meer lezen over het specialisme Klinische Pathologie en de rol die de patholoog speelt bij ziekte en behandeling. Daarnaast

Nadere informatie

Rol van de pathologische anatomie in de oncologie. 16 maart 2013 Dr. Pascale De Paepe AZ St Jan Brugge-Oostende AV

Rol van de pathologische anatomie in de oncologie. 16 maart 2013 Dr. Pascale De Paepe AZ St Jan Brugge-Oostende AV Rol van de pathologische anatomie in de oncologie 16 maart 2013 Dr. Pascale De Paepe AZ St Jan Brugge-Oostende AV De oncologische patiënt Multidisciplinaire benadering: huisarts patholoog chirurg oncoloog

Nadere informatie

Ontwikkelingen binnen de moleculaire pathologie. Bastiaan Tops Klinisch moleculair bioloog i.o. UMC St Radboud

Ontwikkelingen binnen de moleculaire pathologie. Bastiaan Tops Klinisch moleculair bioloog i.o. UMC St Radboud Ontwikkelingen binnen de moleculaire pathologie Bastiaan Tops Klinisch moleculair bioloog i.o. UMC St Radboud Binnen het UMC St Radboud: - Stroomlijnen van de diagnostiek (automatiseren) - Zoveel mogelijk

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Pagina 2 van 23

Jaarverslag 2013. Pagina 2 van 23 JAARVERSLAG 2013 Inhoud Afkortingen verklaard... 3 Hoofdstuk 1 Algemeen... 4 1.1 Voorwoord... 4 1.2 Algemeen... 5 1.3 Personeel... 6 1.3.1 Maatschap Pathologie West-Brabant... 6 1.3.2 Medewerkers binnen

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

KISZ-VRAGENLIJST KWALITEITS INVENTARISATIE EN SIGNALERING ZORGPROCESSEN

KISZ-VRAGENLIJST KWALITEITS INVENTARISATIE EN SIGNALERING ZORGPROCESSEN KISZ-VRAGENLIJST KWALITEITS INVENTARISATIE EN SIGNALERING ZORGPROCESSEN Ten behoeve van de visitatie van de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie September 2005 Het gebruik van de KISZ-lijst door de maatschap

Nadere informatie

PROGRAMMA EN ABSTRACTS

PROGRAMMA EN ABSTRACTS PROGRAMMA EN ABSTRACTS 2 e SYMPOSIUM Stichting Baarmoederhalskankerpreventie Oost Donderdag, 12 oktober 2000 Papendal, Arnhem Inhoudsopgave: Voorwoord... 3 Algemene informatie... 4 Programma... 5 2 VOORWOORD

Nadere informatie

BRAF rondzending SKML 2012

BRAF rondzending SKML 2012 BRAF rondzending SKML 2012 Presentatie van de resultaten op de deelnemersbijeenkomst 5 februari 2013 Riki Willems Patricia Groenen Willeke Blokx Adriaan van den Brule Casus 1 Langerhanscel histiocytose

Nadere informatie

Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker

Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker 13-april-2016 Dorry Boll, gynaecoloog Lizette Nollen, patholoog Rob Beumer, huisarts In samenwerking met: Els Bovy, Bevolkingsonderzoek Zuid Programma Baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden

Jaarverslag 2010 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Jaarverslag 2010 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Medisch Centrum Haaglanden t Lange Land Ziekenhuis Postbus 432 Toneellaan 1 2501 CK DEN HAAG 2725 NA ZOETERMEER Telefoon: 070-3302260

Nadere informatie

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose JAAR BERICHT Alles voor de diagnose INHOUD PAG Raad van toezicht PAG Bestuurder PAG Laboratorium Histologie PAG 6 Speciële cytologie Cervixcytologie PAG 7 Kwaliteit Obducties PAG 8 PAG 9 Kwaliteit Immunohistochemie

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Pathologie Friesland

Kwaliteitsjaarverslag Pathologie Friesland Kwaliteitsjaarverslag Pathologie Friesland 2011 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 5 1.1. Personeel... 5 1.2. Organisatiestructuur... 7 1.2.1. Organogram... 7 1.2.2. Toelichting... 7 1.3. Overlegstructuren...

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Algemeen

Inhoud. Hoofdstuk 1 Algemeen JAARBERICHT 2012 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen 1. Voorwoord 3 2. Algemeen 4 3. Personeel 1 Maatschap Pathologie West-Brabant 5 2 Medewerkers stichting 5 4. Organisatiestructuur 6 5. Overlegstructuur 7 6.

Nadere informatie

KRITISCHE KENGETALLEN INLEIDING

KRITISCHE KENGETALLEN INLEIDING KRITISCHE KENGETALLEN INLEIDING Baarmoederhalskanker of cervixcarcinoom is wereldwijd nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van sterfte aan kanker bij vrouwen. Nederland is één van de Europese landen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden

Jaarverslag 2011 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Jaarverslag 2011 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Medisch Centrum Haaglanden t Lange Land Ziekenhuis Postbus 432 Toneellaan 1 2501 CK DEN HAAG 2725 NA ZOETERMEER Telefoon: 070-3302260

Nadere informatie

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose JAAR BERICHT Alles voor de diagnose INHOUD PAG 3 Raad van toezicht aan het woord PAG 4 Bestuurder aan het woord PAG 5 Histologie PAG 6 Cytologie PAG 7 Cervixcytologie Obducties PAG 8 Immunohistochemie

Nadere informatie

KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2014

KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2014 KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2014 KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2011 Inhoud 1. Algemeen 6 1.1. Personeel 6 1.2. Organisatiestructuur 8 1.2.1. Organogram 8 1.2.2. Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden

Jaarverslag 2012 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Jaarverslag 2012 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Medisch Centrum Haaglanden t Lange Land Ziekenhuis Postbus 432 Toneellaan 1 2501 CK DEN HAAG 2725 NA ZOETERMEER Telefoon: 070-3302260

Nadere informatie

Pathologie Jaarverslag 2010-2011

Pathologie Jaarverslag 2010-2011 Pathologie Jaarverslag 2010-2011 Martini Ziekenhuis Groningen Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 2. Afdeling Pathologie... 6 2.1 Personeel... 6 2.2 Overlegstructuren... 7 2.3 Veiligheid, Milieu en Arbo-omstandigheden...

Nadere informatie

HET SPECIALISME PATHOLOGIE Onderdeel opleidingsplan 2009

HET SPECIALISME PATHOLOGIE Onderdeel opleidingsplan 2009 HET SPECIALISME PATHOLOGIE Onderdeel opleidingsplan 2009 Inleiding Pathologie betekent ziekteleer. De klinische pathologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het stellen van diagnoses

Nadere informatie

De rol van de pathologie en genetica bij de herkenning van Lynch syndroom

De rol van de pathologie en genetica bij de herkenning van Lynch syndroom De rol van de pathologie en genetica bij de herkenning van Lynch syndroom Marjolijn Ligtenberg Laboratorium specialist klinische genetica Klinisch moleculair bioloog in de Pathologie VAP dag 28-3-2017

Nadere informatie

Nieuw tariefsysteem pathologie 2015 Waarom en hoe ziet het eruit? Joost Oudejans, lid CBB Diakonessenhuis Utrecht

Nieuw tariefsysteem pathologie 2015 Waarom en hoe ziet het eruit? Joost Oudejans, lid CBB Diakonessenhuis Utrecht Nieuw tariefsysteem pathologie 2015 Waarom en hoe ziet het eruit? Joost Oudejans, lid CBB Diakonessenhuis Utrecht www.sendsteps.com We gaan stemmen Internet 1 2 SMS 1 Deze presentatie is geladen zonder

Nadere informatie

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol MSB EN VMSD Hoe samenwerking meer oplevert 3 OPLEIDEN IS VOORUITZIEN Investeren in de toekomst demedisch Specialist OKTOBER 2015 UITGAVE VAN DE FEDERATIE

Nadere informatie

Pathologie Martini Ziekenhuis Groningen. Jaarverslag 2013

Pathologie Martini Ziekenhuis Groningen. Jaarverslag 2013 Pathologie Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2012 Inhoud 1 Voorwoord... 4 2 Afdeling Pathologie... 5 2.1 Personeel... 5 2.1.1 Organogram Pathologie... 6 2.1.2 Personeelsmutaties...

Nadere informatie

Samenwerking pathologie Laboratoria

Samenwerking pathologie Laboratoria Samenwerking pathologie Laboratoria Dr. Peter de Bruin Voorzitter Maatschap Pathologie Den Bosch, Nieuwegein en Arnhem (DNA). VAP september 2014 Samenwerking pathologie Samenwerking/ Fusie Laboratoria

Nadere informatie

Op naar ISO15189: alles over scopes, veldnormen en toelichtend document op de norm.

Op naar ISO15189: alles over scopes, veldnormen en toelichtend document op de norm. Op naar ISO15189: alles over scopes, veldnormen en toelichtend document op de norm. Hilda Keuning, Philip Kluin, Amélie Dendooven, Joost Oudejans en Mieke Jonker NVVP, 5 nov. 2014 Schippers wil meer veldnormen

Nadere informatie

Diagnostiek van carcinoiden, het grootcellig neuroendocrien carcinoom en niet-kleincellige longkanker met neuroendocriene differentiatie van de long

Diagnostiek van carcinoiden, het grootcellig neuroendocrien carcinoom en niet-kleincellige longkanker met neuroendocriene differentiatie van de long Diagnostiek van en, het grootcellig neuroendocrien en -kleincellige longkanker met van de long 1. Uitnodiging Geachte collega, Recent heeft u een e-mail onvangen waarin uw medewerking werd gevraagd voor

Nadere informatie

ALLES VOOR DE DIAGNOSE

ALLES VOOR DE DIAGNOSE ALLES VOOR DE DIAGNOSE INTRODUCTIE Zoeken, denken en vinden Wat heb ik en wat maakt mij beter? Dat is vaak de kern van wat de patiënt van zijn huisarts of specialist wil weten. Bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Jaarbericht 2010 St. P.C. Lab. West- Brabant

Jaarbericht 2010 St. P.C. Lab. West- Brabant JAARBERICHT 2010 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen 1. Voorwoord 3 2. Algemeen 4 3. Personeel 1 Maatschap Pathologie West-Brabant 5 2 Medewerkers stichting 5 4. Organisatiestructuur 6 5. Overlegstructuur 7 6.

Nadere informatie

Weefsel Specifiek 2014.3 ZN kleuring

Weefsel Specifiek 2014.3 ZN kleuring Weefsel Specifiek 2014.3 ZN kleuring SKML sectie Pathologie 16-06-2015 Drs. S. Dubois Overzicht Inleiding Aantallen Samples A-D Verdiepingsvragen Inleiding Wereldgezondheidsprobleem 40% van de wereldbevolking

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden

Jaarverslag 2013 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Jaarverslag 2013 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Medisch Centrum Haaglanden t Lange Land Ziekenhuis Postbus 432 Toneellaan 1 2501 CK DEN HAAG 2725 NA ZOETERMEER Telefoon: 070-3302260

Nadere informatie

SBOH. Sociaal Jaarverslag Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde

SBOH. Sociaal Jaarverslag Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde SBOH Sociaal Jaarverslag 2015 Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Aantal werknemers 4 Man/vrouw-verhouding. 5 Academisering: aioto s en gepromoveerde

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord... 2. Programma... 3. Abstracts... 5 t/m 10

Inhoudsopgave: Voorwoord... 2. Programma... 3. Abstracts... 5 t/m 10 Inhoudsopgave: Voorwoord... 2 Programma... 3 Abstracts... 5 t/m 10 VOORWOORD Dit is het 13 e Papendalsymposium dat zoals gebruikelijk in samenwerking met de 7 laboratoria uit regio Oost en mede onder auspiciën

Nadere informatie

SKML rondzending FISH MYC, BCL2 en BCL6 translocatie detectie (2016.2)

SKML rondzending FISH MYC, BCL2 en BCL6 translocatie detectie (2016.2) SKML rondzending FISH MYC, BCL2 en BCL6 translocatie detectie (2016.2) Elise van der Logt Week van de pathologie Workshop Hematologie 28-03-2017 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum Het laboratoriumonderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het Reinier Haga Medisch Diagnostisch

Nadere informatie

Symbiant B.V. Pathology Expert Centre. Adres locatie Medisch Centrum Alkmaar (Alkmaar) Wilhelminalaan 12

Symbiant B.V. Pathology Expert Centre. Adres locatie Medisch Centrum Alkmaar (Alkmaar) Wilhelminalaan 12 Jaarverslag 2012 Naam onderneming Symbiant B.V. Pathology Expert Centre Adres locatie Medisch Centrum Alkmaar (Alkmaar) Wilhelminalaan 12 Vestigingsplaats 1815 JD Alkmaar Telefoon locatie Alkmaar 072-548

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Klinische Pathologie SSZOG

Jaarverslag 2014 Klinische Pathologie SSZOG Jaarverslag 2014 Klinische Pathologie SSZOG Grintweg 71 9675 HJ Winschoten 0597414830 www.palwin.nl 1 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 3 2 ALGEMEEN... 4 2.1 Personeel... 4 2.2 Organisatiestructuur... 5 2.3

Nadere informatie

CERVIXCARCINOOM. Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM

CERVIXCARCINOOM. Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM CERVIXCARCINOOM Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM Nascholing Diagnostiek en behandeling van het Cervixcarcinoom Programma 1. Ontvangst en Welkom 2. Cytologische

Nadere informatie

Colorectaal carcinoom. Danielle de Jong, MDL arts Rutger-Jan Renger, chirurg Venetië, 10 november 2016

Colorectaal carcinoom. Danielle de Jong, MDL arts Rutger-Jan Renger, chirurg Venetië, 10 november 2016 Colorectaal carcinoom Danielle de Jong, MDL arts Rutger-Jan Renger, chirurg Venetië, 10 november 2016 Dokter, wat raadt u aan? Programma Indicaties coloscopie Cijfers IKR / regio Gorkum Organisatie BZ

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. M.Y.J. Berfelo. Adres: Sintjorisstraat 21

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. M.Y.J. Berfelo. Adres: Sintjorisstraat 21 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: M.Y.J. Berfelo Roepnaam: Monique Adres: Sintjorisstraat 21 Postcode: 3811 DG Woonplaats: Amersfoort Telefoon nr.: 033-8795481 Mobiel nr.: 0640055773 Geboortedatum:

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014 Van Leeuwenhoek Kliniek Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Kernactiviteiten van de Van Leeuwenhoek Kliniek...3 2.1 Plastische chirurgie...3 2.2 Vulvapoli Amsterdam...3 2.3 Screeningscentrum bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Q1 Wat is uw specialistische registratie?

Q1 Wat is uw specialistische registratie? Q Wat is uw specialistische registratie? Beantwoord: Overgeslagen: 0 Patholoog Gynaecoloog Huisarts Analist Moleculair bioloog Medisch microbioloog Doktersassisten t Verpleegkundige Anders, nl.: 0% 0%

Nadere informatie

Beschrijving van de belangrijkste wijzigingen plus puntsgewijze opsomming (na pag.) van alle ontvangen opmerkingen bij versie 3.0.

Beschrijving van de belangrijkste wijzigingen plus puntsgewijze opsomming (na pag.) van alle ontvangen opmerkingen bij versie 3.0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Beschrijving van de belangrijkste wijzigingen plus puntsgewijze opsomming (na pag.) van alle ontvangen opmerkingen bij versie 3.0. 1. Losbladig systeem voor

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

Onderwerpen (1) 29 januari Kwaliteitszorg conform ISO in de praktijk aanpak St Jansdal

Onderwerpen (1) 29 januari Kwaliteitszorg conform ISO in de praktijk aanpak St Jansdal Kwaliteitszorg conform ISO 15189 in de praktijk aanpak St Jansdal Sharona Smit, kwaliteitsfunctionaris Conferentie Milieu & Veiligheid, 29-01- 2015 Onderwerpen (1) 1. Even voorstellen 2. Voorbereiding

Nadere informatie

Thema: GYN-nieuwe stijl BVO-na HPV test

Thema: GYN-nieuwe stijl BVO-na HPV test RAPPORT RONDZENDNG BD-SUREPATH LBC- 08 Thema: GYN-nieuwe stijl BO-na HP test Opgesteld door: Dhr. H. Ramman, Productspecialist, Klinipath B Website: www.klinicyte.nl Met medewerking van: Spaarne Ziekenhuis

Nadere informatie

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht Heraccreditatie CCKL Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht 19-02-2002 middag symposium eerste CCKL accreditatie Deelnemers: Laboratoria apotheek van de ziekenhuizen Tilburg,

Nadere informatie

Pathologie Martini Ziekenhuis Groningen. Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Pathologie Martini Ziekenhuis Groningen. Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 Pathologie Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Afdeling Pathologie... 4 2.1 Personeel... 4 2.2 Overlegstructuren... 6 2.3 Veiligheid, Milieu en Arbeidsomstandigheden...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE II. SOCIAAL JAARVERSLAG 7 III. VERSLAG BEDRIJFSHULPVERLENING 10

INHOUDSOPGAVE II. SOCIAAL JAARVERSLAG 7 III. VERSLAG BEDRIJFSHULPVERLENING 10 Hoofdstuk INHOUDSOPGAVE pag. I. ALGEMEEN 1.1 Voorwoord directie 3 1.2 Algemene gegevens 4 1.3 Organisatie Laboratorium Microbiologie 4 1.4 Organigram Laboratorium Microbiologie 6 II. SOCIAAL JAARVERSLAG

Nadere informatie

Het afwijkende uitstrijkje. Polikliniek Gynaecologie (TZA)

Het afwijkende uitstrijkje. Polikliniek Gynaecologie (TZA) Het afwijkende uitstrijkje Polikliniek Gynaecologie (TZA) In het kader van het bevolkingsonderzoek of omdat u klachten heeft, is er bij u een uitstrijkje gemaakt. De uitslag van dit uitstrijkje blijkt

Nadere informatie

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose JAAR BERICHT Alles voor de diagnose INHOUD PAG 3 Raad van toezicht PAG 4 Bestuurder PAG 5 Kwaliteit Histologie PAG 6 Speciële cytologie PAG 7 Cervixcytologie Obducties PAG 8 PAG Immunohistochemie Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose JAAR BERICHT Alles voor de diagnose INHOUD PAG 3 Raad van toezicht PAG 4 Bestuurder PAG 5 Histologie PAG 6 Cytologie PAG 7 Cervixcytologie Obducties PAG 8 Immunohistochemie PAG 9 Moleculaire diagnostiek

Nadere informatie

Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo

Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo Ingrid Meijer, Michel Kats Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo 12 juni 2015 Inhoud presentatie Introductie ZGT Aanleiding Context van procesoptimalisatie Opzet project

Nadere informatie

Toekomst van de. Mehdi Jiwa. 11 februari 2014. founding fathers: Medisch Centrum Alkmaar Zaans medisch centrum Westfriesgasthuis

Toekomst van de. Mehdi Jiwa. 11 februari 2014. founding fathers: Medisch Centrum Alkmaar Zaans medisch centrum Westfriesgasthuis Toekomst van de pathologie Mehdi Jiwa 11 februari 2014 founding fathers: Medisch Centrum Alkmaar Zaans medisch centrum Westfriesgasthuis Stel je eens voor dat.. De obductiepathologie verdwijnt? Personalised

Nadere informatie

26-2-2009. Chromosomale translocatie detectie in sarcomen d.m.v. reverse-transcriptase PCR (RT-PCR) Marjolijn Ligtenberg

26-2-2009. Chromosomale translocatie detectie in sarcomen d.m.v. reverse-transcriptase PCR (RT-PCR) Marjolijn Ligtenberg Aanvraag voor Moleculaire Diagnostiek Door patholoog Chromosomale translocatie detectie in sarcomen d.m.v. reverse-transcriptase PCR (RT-PCR) Marjolijn Ligtenberg Uitgangsmateriaal: Paraffineweefsel Vriesweefsel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

IMPROVE. Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken?

IMPROVE. Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken? Kan de zelfafnameset het uitstrijkje vervangen? IMPROVE Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken? Uitnodiging voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. www.hpvzelfafname.nl

Nadere informatie

1-20: Punt 1 t/m 20 betreffende de veranderingen van 2.1 naar 3.0: zie website. Alle wijzigingen van document 3.1 naar 3.2 (op website per )

1-20: Punt 1 t/m 20 betreffende de veranderingen van 2.1 naar 3.0: zie website. Alle wijzigingen van document 3.1 naar 3.2 (op website per ) 1-20: Punt 1 t/m 20 betreffende de veranderingen van 2.1 naar 3.0: zie website. 21. Alle wijzigingen van document 3.0 naar 3.1 Dit staat in het document Praktijkrichtlijn 3.1_versie_2jan2011_met_wijzigingen.doc

Nadere informatie

Diagnostiek in de Pathologie' B.J. Leenders Sales Manager Sanbio B.V.

Diagnostiek in de Pathologie' B.J. Leenders Sales Manager Sanbio B.V. Diagnostiek in de Pathologie' B.J. Leenders Sales Manager Sanbio B.V. Diagnostiek in de Pathologie Binnen het vakgebied van de (moleculaire) diagnostiek in de pathologie laboratoria hebben zich de laatste

Nadere informatie