VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING DOELTREFFERS LANDGRAAF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING DOELTREFFERS LANDGRAAF"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING DOELTREFFERS LANDGRAAF

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels 4 4. Baanreglement 5 BIJLAGEN I II III V VI VII VIII Belangrijke telefoonnummers Calamiteiten- en ontruimingsplan Uitvoeringsvoorschrift Veiligheidsfunctionaris/Baancommandant Veiligheidsreglement schietbanen SV Doeltreffers (Schietbaanversie) Veiligheidsinformatieblad lood Lijst met bevoegde verenigingsveiligheidsfunctionarissen Begrippenlijst 2

3 1. Algemeen 1.1 Het bestuur van de schietvereniging SV Doeltreffers in Landgraaf verplicht zich de veiligheid in en om de schietsportaccommodatie te allen tijde te waarborgen. 1.2 Ter handhaving van de veiligheid heeft één van de bestuursleden Veiligheid in portefeuille. 1.3 Het bestuurslid Veiligheid is belast met de volgende zaken: a. In overleg met de plaatselijke brandweer, opstellen en beheren van een calamiteitenplan, inclusief vluchtroutes en meldingen. b. Aansturen van de verenigingsveiligheidsfunctionarissen. c. Houden van toezicht op de correcte naleving van het veiligheidsreglement. 2. Functionarissen 2.1 Tijdens oefen- en trainingsavonden kent de vereniging de volgende functionarissen: a.dienstdoend bestuurslid b Verenigingsveiligheidsfunctionaris c Barbeheerder d BHV-er of EHBO-er Verantwoordelijkheden functionarissen Het dienstdoend bestuurslid is namens het bestuur verantwoordelijk voor het correct en veilig verlopen van de oefen- c.q. trainingsavond en neemt, indien nodig, de uiteindelijke beslissing. Alle functionarissen zijn aan hem/haar verantwoording verschuldigd. Bovendien is dit bestuurslid gemachtigd om personen de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, dan wel te (laten) verwijderen De verenigingsveiligheidsfunctionaris is verantwoordelijk voor de handhaving van de veiligheid op de schietbaan, en op de schietpunten. De verenigingsveiligheidsfunctionaris is een door het bestuur aangewezen persoon, en deze is als zodanig herkenbaar door middel van een bodywarmer, pet, band of badge De barbeheerder is verantwoordelijk voor de hygiëne in de kantine De BHV-er of EHBO-er past bij een ongeval eerste hulp toe en assisteert het dienstdoend bestuurslid bij calamiteiten of bij het uitvoeren van het ontruimingsplan. 3

4 3. Veiligheidsregels 3.1. Algemeen Bij afwezigheid van zowel de bestuurder als de verenigingsveiligheidsfunctionaris mag er niet geschoten worden Iedere in de accommodatie aanwezige dient zich fatsoenlijk te gedragen Men dient zich te onthouden van elke handeling die de veiligheid in gevaar kan brengen Introducées Ieder lid van de vereniging dient de door hem of haar meegenomen introducé, te melden en zich te laten identificeren bij het dienstdoende bestuurslid. De introducé moet daarbij (een kopie van) een geldig identificatiebewijs overleggen en daarvan moet aantekening worden gemaakt in het introducéregister Een lid van de vereniging dient een door hem of haar meegebrachte introducé tijdens het gehele verblijf in de verenigingslocatie te begeleiden en is voor deze introducé verantwoordelijk Vaardigheden schutters Iedere schutter die zelfstandig mag schieten moet de werking van zijn wapen kennen en alle elementaire en noodzakelijke vaardigheden zelfstandig uit kunnen uitvoeren. Dit wil zeggen, naast de van toepassing zijnde schiethandelingen, het kunnen nemen van de veiligheidsmaatregelen, de storingsreactie kunnen uitvoeren en de handelingen volgend op het commando Start en Stop, Stop, Stop kunnen verrichten Onervaren schutters mogen alleen schieten onder begeleiding van een bevoegde trainer Omgang met wapens en munitie/gedrag op de schietbaan Een wapen dient altijd zodanig behandeld te worden alsof het geladen is Het richten van een wapen op personen is ten strengste verboden Na het schieten moet het wapen en magazijn(en) worden ontladen en opgeborgen Wapens dienen, indien transport noodzakelijk is, te worden vervoerd met geopend grendelmechanisme (door middel van plaatsing van een blokje/ vlaggetje in het hulzen-of kogelgat) en met de loop omhoog Iedere schutter is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van zijn/haar wapen en/of munitie Wapens en munitie welke niet in gebruik zijn, dienen te zijn opgeborgen op een daarvoor bestemde plaats Niemand mag het wapen van een ander aanraken; dit mag uitsluitend worden opgepakt na uitdrukkelijke toestemming hiertoe van de eigenaar Het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen met een gele sticker door een schutter of functionaris, vóór, tijdens en na het schieten, is verboden Na het schieten moet het wapen en magazijn(en) worden ontladen en opgeborgen. 4

5 Onverpakte wapens zijn slechts toegestaan op het schietpunt en op de daartoe door de verenigingsveiligheidsfunctionaris aangegeven plaats, voorzien van veiligheidsvlag/blok of lint Demonstraties van of met schietwapens mogen uitsluitend op de schietpunten plaatsvinden Iedereen die een overtreding van bovengenoemde punten of eventueel ander onveilig gedrag constateert, is verplicht de verenigingsveiligheidsfunctionaris hiervan in kennis te stellen Overtreding van één of meer der bovengenoemde punten kan leiden tot ontzegging van de toegang tot de schietbanen en/of de accommodatie In gevallen waarin dit Veiligheidsreglement niet voorziet, beslist het Bestuur, of de verenigingsveiligheidsfunctionaris namens het bestuur De veiligheid van medeschutters, baanofficials, toeschouwers en van de schutter zelf vereist een voortdurende en zorgvuldige aandacht in de omgang met het wapen en voorzichtigheid bij het zich verplaatsen daarmee over de schietbaan. Zelfdiscipline van iedereen is hierbij onontbeerlijk 4. Baanreglement 4.1 Schietbanen zijn overwegend gelijk qua gebruik. Daar waar er aanvullende, dan wel afwijkende bepalingen zijn, moet dit zijn verwoord in een apart voorschrift. 4.2 Behoudens tijdens internationale wedstrijden, dient iedereen die zich op de schietbaan bevindt, de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig te zijn. 4.3 Toezicht In de accommodatie moet tijdens de uitvoering van schietoefeningen een door het bestuur van de vereniging aangestelde veiligheidsfunctionaris aanwezig zijn. 4.4 Betreden van de baanzool Het betreden van de (schiet)baanzool of delen daarvan mag alleen via de daarvoor bestemde ingang en aanwezige paden geschieden Het is verboden om zonder toestemming van de veiligheidsfunctionaris het terrein dat zich bevindt vóór de schietpunten te betreden. 4.5 Het commando Stop-Stop-Stop Op een schietbaan is iedereen die constateert dat de veiligheid in gevaar komt verplicht Stop-Stop-Stop te roepen Het vuren dient onmiddellijk gestaakt te worden. De schutters dienen dan die handelingen uit te voeren zoals die zijn vastgelegd in de gebruiksaanwijzing voor het wapen waarmee wordt geschoten Uitsluitend op bevel van de Veiligheidsfunctionaris of Baancommandant mag het vuren worden hervat Wanneer het commando Stop, Stop, Stop is gegeven, mag er geen combinatie van schutters en wapens op de schietpunten aanwezig zijn en moeten alle wapens zijn ontladen! 4.6 Gehoor- en oogbescherming Op schietbanen moet elke daar aanwezige tijdens de schietoefeningen gehoorbeschermende middelen dragen. 4.7 Munitie Alleen die munitie mag worden gebruikt die is toegestaan in enige, door de KNSA gereglementeerde of erkende discipline. Het gebruik van high speed munitie is verboden. 4.8 Roken Het roken is binnen de accommodatie niet toegestaan. 5

6 4.9. Een wapen oppakken ten behoeve van schietoefeningen (training) achter de schutters is altijd verboden Tijdens het schieten mag een schutter, met uitzondering van de daartoe bevoegde baanofficials, niet worden gestoord Indien van toepassing dient vóór aanvang van het schieten, de kogelvanger stofvrij te zijn gemaakt en gecontroleerd te zijn op ricochet Er mag uitsluitend geschoten worden vanuit de schietpunten voor de desbetreffende discipline Op het schietpunt mag zich alleen de schutter bevinden; een uitzondering daarop kan worden gemaakt voor toezicht door een daartoe bevoegd persoon Bij weigering van een schot moet het wapen 30 seconden met de loop-monding in de richting van de kogelvanger worden gehouden Na het NOOD commando STOP, STOP, STOP dienen de schutters het vuren onmiddellijk te staken en worden er geen handelingen meer verricht. Iedereen dient te wachten op een navolgend commando. Het NOOD- commando kan door iedereen gegeven worden en moet als zodanig direct worden opgevolgd Zodra het signaal STOP VUREN hetzij mondeling, hetzij door middel van een geluidssignaal (fluit) is gegeven, dienen de schutters onmiddellijk het vuren te stoppen en bij het commando ONTLADEN onmiddellijk hun wapens volgens de procedures voor luchtwapens en voor vuurwapens, te ontladen Het ontladen van wapens mag uitsluitend geschieden met de loop in de richting van de kogelvanger Het is verboden zich van het schietpunt te verwijderen wanneer het wapen nog geladen is Het is niet toegestaan met een onverpakt wapen de schietbaan te verlaten, uitgezonderd in de gevallen zoals beschreven in het veiligheidsreglement schietbanen. Hier dienen dan de geldende voorschriften in acht te worden genomen Het is verboden wapens en/of munitie onbeheerd op het schietpunt achter te laten Instructies van de verenigingsveiligheidsfunctionaris, bestuursleden of wedstrijdleider dienen onvoorwaardelijk te worden opgevolgd Het veiligheidsreglement schietbanen dat op de schietbanen ophangt is altijd van toepassing. 6

7 BIJLAGEN I Belangrijke telefoonnummers Dagelijks bestuur, 112 II III IV V Calamiteiten- en ontruimingsplan Uitvoeringsvoorschrift Veiligheidsfunctionaris/Baancommandant Veiligheidsreglement schietbanen Begrippenlijst 7

8 Bijlage I Belangrijke telefoonnummers Noodnummer : 112 Politie geen spoed : Gemeente Landgraaf : Voorzitter P.L. Hellenbrand sr. : Secretaris P.C. de Bruyn : Penningmeester H.P.M. Kuypers : M.J.H. Cobben, bestuurslid : C.J.A. Vlaspoel, bestuurslid : Schoolleiding de Carrousel : Dhr. M. Reumkens Kantine SV Doeltreffers :

9 Bijlage II: Calamiteiten- en ontruimingsplan CALAMITEITEN- EN ONTRUIMINGSPLAN Schietvereniging Doeltreffers-Landgraaf Baronstraat 11a 6371AR Landgraaf 9

10 Ontruimingsplan Naam+Adres 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING SITUATIESCHETS GEBOUW, INSTALLATIE- EN ORGANISATIEGEGEVENS Het gebouw Technische installatie Alarmering Belangrijke telefoonnummers De bedrijfshulpverleningsorganisatie Communicatiemiddelen Organisatorische gegevens ALARMERINGSPROCEDURE (INTERN EN EXTERN) Interne alarmering Externe alarmering STROOMSCHEMA ALARMERING Brand Bommelding Ongeval of onwelwording Sirene-alarm buiten WIJZE VAN ONTRUIMEN EN DE ONTRUIMINGSORGANISATIE Beslissing tot ontruiming Wijze van ontruimen Hoe te ontruimen Verzamelplaats WAT TE DOEN BIJ BRAND- EN ONTRUIMINGSALARM Medewerkers TAKEN BEDRIJFSHULPVERLENER Brandmelding (automatisch of handmatig) Bommelding Ongeval Sirene-alarm buiten TAKEN BESTUUR Het bestuur Algemeen TEKENINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Bij het ontdekken van brand VERKLARING VAN SYMBOLEN LOGBOEK MUTATIES EN ONTRUIMINGSOEFENINGEN BIJLAGE versie datum 10

11 2 INLEIDING In elk gebouw kunnen situaties ontstaan, die het noodzakelijk maken het gebouw zo snel mogelijk te ontruimen, omdat acuut gevaar ontstaat voor aanwezigen. Situaties De situaties kunnen een gevolg zijn van bv.: - brand; - gaslekkage; - bommelding; - opdracht van bevoegd gezag; - andere voorkomende gevallen. Hiervoor is naast de genomen preventie- en preparatiemaatregelen een ontruimingsplan nodig. Dit ontruimingsplan is een wegwijzer hoe te handelen indien ontruimen noodzakelijk is, waarbij het voorkomen van paniek en de veiligheid van de aanwezigen het uitgangspunt is. Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij alle medewerkers bekend moet zijn. Toelichting: a) Van het ontruimingsplan behoren alle medewerkers het hoofdstuk Wat te doen bij brand- of ontruimingsalarm, te kennen. b) Alle gebruikers van het gebouw moeten het ontruimingsplan kennen. c) Alle leden van de BHV-teams moeten het ontruimingsplan goed kennen. d) Alle medewerkers moeten opdrachten en commando s van de BHV-teams opvolgen. e) In situaties waarin niet is voorzien, zal naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld. f) Het bestuur is verantwoordelijk voor de BHV van het gebouw, ingevolge de Arbowet, artikel 15. Het Bestuur namens naam organisatie, Handtekening : Datum: 8 april

12 3 SITUATIESCHETS Naam bouwwerk Adres Postcode / Gemeente : Schietlokaal SV Doeltreffers-Landgraaf : Baronstraat 11a : 6371AR LANDGRAAF 12

13 4 Gebouw, installatie- en organisatiegegevens 4.1 Het gebouw Naam Adres : Schietlokaal SV Doeltreffers-Landgraaf : Baronstraat 11a, 6371 AR Landgraaf Het schietlokaal is gevestigd in de kelder van de OBS het Carrousel en is via een pad aan de linker zijkant van het terrein bereikbaar via een aparte ingang Technische installatie De hoofdafsluiters gas water en elektriciteit zijn naast de hoofdingang in de kast. 4.3 Alarmering In het pand is geen brandmeldinstallatie aanwezig. Alarmering van de hulpdiensten wordt via het landelijk alarmnummer 112 gedaan. 4.4 Belangrijke telefoonnummers - Algemeen alarmnummer : Politie Algemeen : Brandweer Zuid-Limburg : Centrale huisartsenpost Nightcare : Storingsdienst Gas en Elektra :

14 4.5 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De BHV organisatie bestaat uit 2 BHV ers.mevr. P. de Bruyn en dhr. H. Kuypers. De overige personeelsleden moeten kunnen worden ingezet ten behoeve van ontruimingsactiviteiten. Door de aanwezige barmedewerker worden de Bedrijfshulpverleners gewaarschuwd. Gele BHV-vestjes zijn aanwezig in de keuken, op de kleinkaliberbaan en op de luchtgeweerbaan. 4.6 Communicatiemiddelen - het BHV-team communiceert extern telefonisch, intern mondeling - Interne nummer van vereniging De telefoon van de vereniging ligt achter de bar. Iedere gebruiker is in het bezit van een werkexemplaar van dit plan 4.7 Organisatorische gegevens - Centrale telefoonnummer: (kantine) - Het aantal personeel 3 - De openingstijden ma,wo en vrij van 19 tot 23:00 uur en in de weekenden tijdens wedstrijden - Wie heeft de leiding en is op welk nummer te bereiken. Secretaris

15 5 Alarmeringsprocedure (intern en extern) 5.1 Interne alarmering Interne alarmering is bedoeld om alle aanwezigen te waarschuwen en de bedrijfshulpverleningsorganisatie op te starten. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt : Degene die de calamiteit ontdekt waarschuwt onmiddellijk de barmedewerker. Deze zorgt ervoor dat de BHV ers die aanwezig zijn zo snel mogelijk actie ondernemen. 5.2 Externe alarmering Externe alarmering (alarmering van Brandweer, Politie en Ambulance) bij een calamiteit werkt als volgt : Voor alle calamiteiten waarbij de professionele hulpverleningsdiensten nodig zijn, verloopt de alarmering naar de brandweer via het landelijk alarmnummer 112 De andere hulpverleningsdiensten worden gealarmeerd via het openbaar telefoonnet naar het centrale nummer van de regionale hulpdiensten via het alarmnummer 112. Vraag naar de centralist(e) van Brandweer, Politie of Ambulance. 15

16 Aan de desbetreffende centralist(e) moet worden verteld: - naam melder en het telefoonnummer; : - naam van het gebouw; : SV de Doeltreffers - het adres en de plaats; : Baronstraat 11a te Landgraaf - aard van het incident en eventuele bijzonderheden; - of er slachtoffers zijn, waar, hoeveel en eventueel de aard van verwondingen Geef tevens aan bij welke ingang (kantoorzijde, halzijde) de hulpverleningsdiensten worden opgevangen. Zijn er bijvoorbeeld bepaalde bijzonderheden omtrent de ligging, rijrichting of werkzaamheden (omleiding)? 16

17 6 Stroomschema alarmering 6.1 Brand Brandmelding Waarschuwen bar medewerker VVF en BHV Brandweer Waarschuwen aanwezigen BHV Mondeling of telefonisch Leidinggevende van de organisatie 17

18 6.2 Bommelding Bommelding -telefonisch -via de post Melder BHV van de eigen organisatie Mondeling of telefonisch Bar medewerker BHV Mondeling of telefonisch Informeren Politie Alle aanwezigen Leidinggevende van de eigen organisatie Telefonisch Mondeling Mondeling of telefonisch De BHV er van de organisatie waar het incident heeft plaatsgevonden belt de professionele hulpverleningsdienst, tenzij ter plekke anders wordt afgesproken. 18

19 6.3 Ongeval of onwelwording Ongeval -buiten -binnen Melder BHV van de eigen organisatie Mondeling of telefonisch Bar medewerker Vraag ter assistentie BHV Mondeling of telefonisch Telefonisch Ambulance De BHV er van de organisatie waar het incident heeft plaatsgevonden belt de professionele hulpverleningsdienst, tenzij ter plekke anders wordt afgesproken. 19

20 6.4 Sirene-alarm buiten Als de sirene gaat Radio - L1 Radio L1 Radio 95.3 of FM Bar medewerker Mondeling of telefonisch BHV Uitwisselen van nieuws BHV andere gebruiker Mondeling Alle aanwezigen Radio : L1 Radio 95.3 of FM TV : L1 TV teletekstpagina 112 Internet : 20

21 7 Wijze van ontruimen en de ontruimingsorganisatie 7.1 Beslissing tot ontruiming Een ieder die een brand constateert, geeft in principe opdracht voor de ontruiming. Anders dan bij een brandmelding kan het gebouw worden ontruimd als gevolg van de eerder aangegeven oorzaken. Opdracht hiervoor worden gegeven door: - de BHV ers; - de BHV-organisatie van de andere gebruikers; - het bevoegd gezag (Brandweer of Politie). Indien, anders dan bij brand, tot een gedeeltelijke ontruiming wordt overgegaan, zal deze worden begeleid door de bedrijfshulpverleningsorganisatie. 7.2 Wijze van ontruimen Op het moment dat een ontruiming noodzakelijk kan een ieder helpen. Via de dichtstbijzijnde (nood)uitgangen dient het gebouw te worden verlaten. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat minder valide aanwezigen geholpen moet worden. Laat alle spullen staan en verlaat het pand onmiddellijk. 21

22 7.3 Hoe te ontruimen Wanneer een gebouw geheel ontruimd dient te worden, handel dan volgens de volgende instructies: 1. Eerst de ruimte waar de brand is begonnen (voor zover mogelijk). 2. Dan de tegenoverliggende ruimten. 3. Dan de naastliggende ruimten. 4. Daarna de naast de tegenoverliggende ruimten. 5. enz Verzamelplaats Bij een ontruiming (totale ontruiming) moet er rekening gehouden worden dat een grote groep mensen buiten komen te staan en daardoor de overzichtelijkheid in het gedrang komt. De verzamelplaats is de parkeerplaats bij de ingang. Zorg als BHV er en als personeel ervoor dat er genoeg ruimte overblijft voor de professionele hulpverleningsdiensten om hun werk te kunnen uit voeren. 22

23 8 Wat te doen bij brand- en ontruimingsalarm 8.1 Medewerkers De medewerkers: - blijf rustig verlaat via de snelste en veiligste vluchtweg het gebouw en ga naar de verzamelplaats; - laat uw persoonlijke eigendommen achter. Indien u uw jas in de hand heeft mag u deze meenemen; - komt u onderweg collega s of personeel van een buitenfirma tegen, neem deze mee naar de verzamelplaats; - u bent verantwoordelijk voor uw bezoek, begeleidt deze mee naar de verzamelplaats. Zij weten immers de weg in het gebouw niet, houdt toezicht op de verzamelplaats en meldt u ter assistentie bij een BHV er. 23

24 9 Taken Bedrijfshulpverlener 9.1 Brandmelding (automatisch of handmatig) De BHV er: - zorgt voor herkenbaarheid als Bedrijfshulpverlener (veiligheidshesje) - gaat ter plaatse en blust op een veilige manier eventueel de beginnende brand - start de ontruimingswerkzaamheden, zie koppel bevindingen terug aan de leidinggevende - zorgt voor opvang van de Brandweer door een collega aan de straat - volgt instructies van de Brandweer op - stelt het bestuur op de hoogte. 9.2 Bommelding De BHV er: - zorgt voor herkenbaarheid als Bedrijfshulpverlener (veiligheidshesje) - wordt gewaarschuwd door een collega of door een BHV er van een andere gebruiker - of waarschuwt de BHV ers van de andere gebruikers via de centrale telefoonnummers of mondeling - overlegt met het bestuur indien deze aanwezig is - start met de ontruimingswerkzaamheden, zie laat men de eigen jas en tas mee nemen naar de verzamelplaats - ondersteunt de Politie - stelt het bestuur op de hoogte. 9.3 Ongeval De BHV er: - wordt gewaarschuwd via een collega of de BHV ers van een andere gebruiker - verzorgt de eerste hulp en vraagt eventueel een collega ter assistentie - maakt de inschatting of een Ambulance benodigd is en laat deze alarmeren door een collega - zorgt voor opvang van de Ambulance door een collega aan de straat - stelt het bestuur op de hoogte indien vervoer en/of opname naar het ziekenhuis nodig is. 24

25 9.4 Sirene-alarm buiten De BHV er: - hoort de sirene of een collega attendeert hem hierop - of wordt geïnformeerd door de collega BHV ers - controleert of de collega s BHV ers van de overige gebruikers op de hoogte zijn van de alarmering - controleert met de collega s of alle ramen en deuren worden gesloten - wacht verdere informatie of instructies af. 25

26 10 Taken Bestuur 10.1 Het bestuur De leidinggevende van de verschillende gebruikers in het gebouw - begeeft zich na een oproep door het ontruimingsalarm of telefoon naar de bar - draagt verantwoordelijkheid voor optreden van de eigen organisatie - draagt zorg voor het inlichten van de familie bij eventuele slachtoffers - informeert de nieuwsmedia (in overleg met de persvoorlichter van de Brandweer, Politie of de Gemeente) 10.2 Algemeen Het bestuur draagt zorg voor de naleving van de instructies en voorschriften met betrekking tot de veiligheid, voorgeschreven door onder meer de Brandweer en de Arbowet. Voorts is het bestuur verantwoordelijk voor de geoefendheid van het gehele personeel bij: - brand - eerste hulpverlening - ontruiming, enz. Voorts is het bestuur verantwoordelijk voor regelmatige controle van: - blusmiddelen - installaties - de bereikbaarheid van het gebouw (ook bij sneeuw en ijzel) 26

27 11 Tekeningen en veiligheidsinstructies 11.1 Bij het ontdekken van brand Een iemand die de brand ontdekt : - blijft kalm - meldt de brand - waarschuwt de mensen in uw directe omgeving - probeert uitbreiding te voorkomen door 1. de ramen en deuren in de buurt van de brand te sluiten 2. indien mogelijk, zelf te blussen (bij beginnende brand) - gebruikt nooit de lift bij brand - maakt gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang - volgt de instructies van het BHV-team of het bevoegd gezag op - blijft bij rookontwikkeling laag bij de grond - begeeft zich naar de verzamelplaats - verlaat niet zonder toestemming de verzamelplaats De ontruimingsplattegronden hangen op in de kantine naast de bar en bij de ingang van de luchtgeweerbaan. 27

28 12 Verklaring van symbolen Brandwerende scheiding 60 min. Verzamelplaats Brandslanghaspel Vluchtroute BMC Brandmeldcentrale Handbrandmelder Lift niet gebruiken bij brand Brandweeringang Neveningang Brandweerkluisje G W Hoofdafsluiter Gas Hoofdafsluiter Water Hoofdschakelaar Elektriciteit Elektrische Spanning Niet met water blussen! ICT Nooduitgang (Nood-)Uitgang 28

29 3 LOGBOEK mutaties en ONTRUIMINGSoefeningen Datum Opmerking Paraaf

30 Bijlage bij calamiteiten- en ontruimingsplan Bijlage A : Bommeldingsformulier Indien u zelf een bommelding ontvangt vul dit formulier in en volg dan de onderstaande instructies. Indien u via iemand anders een telefonische bommelding ontvangt volg dan gelijk de onderstaande instructies. Tijd van ontvangst: Letterlijke inhoud van het bericht: Vraag op vriendelijke toon: Wanneer springt de bom: Waar ligt de bom: Hoe ziet de bom eruit: Is het een explosieve bom of een brandbom: Waarom doet u dit: Wie bent u: Van wie en hoe heeft u dit gehoord: (Indien u niet zelf de melding heeft aangenomen) Identificatie berichtgever: a) Stem : o Man o Vrouw o Kind b) Spraak : o Langzaam o Normaal o Snel o Afgebeten o Ernstig o Lachend o Hakkelend o Lispelend o Hees c) Taal : o Frans o Duits o Engels o Nederlands o Belgisch o Anders d) Anders : o Accent : o Dialect : o Leeftijd : o Bijzonderheden : Achtergrondgeluiden: o Lachen o Praten o Muziek o Kinderen o Werkplaats o Kantoor o Verkeer o Vliegtuigen o Anders Bijzonderheden : Opgenomen door: Paraaf :

31 Bijlage III Uitvoeringsvoorschrift Verenigings Veiligheidsfunctionaris/Baancommandant 1. Algemeen 1.1 De verenigingsveiligheidsfunctionaris (VVF) is belast met en verantwoordelijk voor de veiligheid en het naleven van het Baanreglement. 1.2 Aangekomen op de baan controleert de VVF meteen op orde, netheid en technische bruikbaarheid en geeft eventuele bijzonderheden door aan het dienstdoende bestuurslid. 1.3 De VVF is duidelijk als zodanig herkenbaar door middel van bijvoorbeeld een armband om de rechter-bovenarm, een bodywarmer, een pet. 1.4 Om redenen van efficiëntie kan de functie van VVF worden gecombineerd met die van baancommandant. Het dragen van uiterlijke kenmerken wordt in dat geval gehandhaafd. 1.5 Indien de VVF dit wenselijk acht, kan hij/zij zich laten assisteren, om zo de veiligheid te garanderen. 1.6 De VVF dient vrij zicht te hebben op alle schietpunten. De VVF moet overzicht hebben op elke schietbaan; hetzij rechtstreeks, of via een camerasysteem 1.7 De VVF dient kennis te hebben van het calamiteitenplan. 1.8 De VVF moet de veiligheidsmiddelen en eventuele andere middelen kunnen hanteren, zoals een brandblusser en schakelingen in de electriciteitsvoorziening. 1.9 De VVF moet de EHBO-kist tot zijn beschikking hebben en tevens in staat zijn deze te gebruiken. 2. Voorbereidingen 2.1 De VVF dient op de hoogte te zijn van de algemeen geldende veiligheidsregels, het veiligheidsreglement en het Baanreglement. 2.2 De VVF moet uitleg kunnen geven over de inrichting van de schietbaan en/of de werking en de bediening van de daar opgestelde apparatuur. 2.3 De VVF dient op de hoogte te zijn van de bijzonderheden van de schietbaan. 2.4 De VVF is op de hoogte van de te voeren commando s ten aanzien van veiligheid en de daaraan gekoppelde acties. 2.5 De VVF dient technische kennis te hebben van de verenigingswapens. 2.6 De VVF dient kennis te hebben van de veiligheidshandelingen ten aanzien van de verenigingswapens. 2.7 De VVF moet adequaat kunnen optreden bij wapen- en munitiestoringen. 2.8 De VVF dient kennis te hebben van de universele commandovoering op de schietbaan.

32 3. Veiligheidsinstructie 3.1 De VVF dient er, vóór aanvang van het schieten, voor te zorgen dat iedere aanwezige op de baan bekend is met de voor die schietbaan geldende veiligheidsbepalingen Het betreden van de baanzool vóór de schietpunten is alleen toegestaan met toestemming van de VVF Iedereen die de schietbaan betreedt, dient zich te melden bij de VVF De VVF moet in staat zijn adequaat te handelen bij storingen aan elk wapen dat op de desbetreffende baan wordt gebruikt De VVF dient, indien de accommodatie daarin niet voorziet, een plaats aan te wijzen waar niet gebruikte wapens en uitrusting kunnen worden neergelegd. 4. Coördinatie en activiteiten gedurende de schietactiviteiten 4.1 De VVF is gedurende de activiteiten op de schietbaan aanwezig, houdt toezicht op het naleven van de veiligheidsregels en handhaaft de voorschriften en reglementen. 4.2 Bij overtreding van de reglementen, corrigeert hij/zij en heeft hij/zij, indien nodig, de bevoegdheid om overtreders te laten verwijderen. 4.3 Wanneer een schutter handelingen verricht die in strijd zijn met de veiligheid, moet de VVF het schieten onderbreken! 4.4 De VVF is belast met het in goede banen leiden van de bezetting van de schietpunten. 4.5 De VVF dient te zorgen voor orde en discipline op de baan. 4.6 De VVF ziet er op toe dat elk wapen dat het schietpunt verlaat, gecontroleerd wordt op ontladen. 5 Einde schieten 5.1 Tijdens het opruimen van de schietbaan houdt de VVF toezicht op het naleven van de veiligheidsregels. 5.2 Na afloop controleert de VVF de baan en rapporteert hij/zij eventuele bijzonderheden aan het dienstdoende bestuurslid. 5.3 Nadat de VVF de schietbaan in orde heeft bevonden, meldt hij/zij dat bij het dienstdoende bestuurslid, onder vermelding van eventuele bijzonderheden. 5.4 De VVF verlaat als laatste de baan. 5.5 De VVF dient steeds bedachtzaam te zijn op de 3 O s : Onoplettendheid Onvoorzichtigheid Ondeskundigheid

33 Bijlage IV Veiligheidsreglement schietbanen SV Doeltreffers Veiligheidsreglement schietbanen van SV Doeltreffers Algemene regels: Houd het wapen altijd in een veilige richting. Richt dus nooit op personen. Controleer vóór en na het schieten altijd ZELF of er munitie of kogeltjes in een wapen zitten. Raak de trekker niet aan tenzij het wapen in doelrichting is gericht. Schieten onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen met een gele sticker is verboden. Tijdens het schieten dient men gehoorbescherming te dragen. Na het schieten dient men de vergrendeling van het wapen open te maken en het wapen ontladen, met de loop in veilige richting, de vergrendeling duidelijk zichtbaar open én voorzien van een veiligheidsvlag neer te leggen. Het is niet toegestaan om zich met uitgepakte schietwapens in de kantine te bevinden. Vervoer van uitgepakte luchtdrukwapens in het ganggedeelte is slechts toegestaan als het wapen ontladen, met de loop in veilige richting en de vergrendeling duidelijk zichtbaar open vervoerd wordt. Bovendien moet het luchtdrukwapen voorzien zijn van een veiligheidsvlag. Alle aanwijzingen van bestuursleden, verenigingsveiligheidsfunctionarissen of wedstrijdleiders dienen altijd te worden opgevolgd. Het niet gehoor geven aan deze aanwijzingen kan verwijdering van de schietbaan of andere disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Het betreden van de ruimte tussen de schietpunten en de doelen is slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de verenigingsveiligheidsfunctionaris. Extra regels voor vuurwapenschutters: In geval van een weigeraar dient met het vuurwapen met gesloten vergrendeling minimaal 30 seconden in doelrichting te houden. Daarna de patroon uit het wapen verwijderen en de verenigingsveiligheidsfunctionaris waarschuwen. Het is niet toegestaan om vuurwapens onverpakt buiten de vuurwapenbaan te vervoeren. Het is niet toegestaan om vuurwapens of munitie in het ganggedeelte achter te laten. Ook niet als deze in een foedraal of tas zitten. Het schieten met high speed munitie is niet toegestaan. Het is verboden om blikken met munitie te gebruiken. Alleen daarvoor bestemde doosjes zijn toegestaan. Versie

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING BEILEN

VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING BEILEN VEILIGHEIDSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN SCHIETSPORTVERENIGING BEILEN INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 3 2. Functionarissen 3 3. Veiligheidsregels 4 4. Baanreglement 5 BIJLAGEN I II Belangrijke telefoonnummers

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp. Volgens NEN 8112:2010

Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp. Volgens NEN 8112:2010 Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Volgens NEN 8112:2010 Januari 2014 Colofon Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem- Alexander, Bennebroekerweg 800, Hoofddorp. Auteur:

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008. Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn

ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008. Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008 Johan de Witt-gymnasium, locatie KRID bv Partners in Veiligheid! WWW.KRID.NU KR10.0170-Johan de Witt-gymnasium locatie, - Ontruimingsplan

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

CALAMITEITTENPLAN VOOR HET KOMPAS LOCATIE HEUVELSTRAAT. Pagina INHOUD 2. Inleiding... 4. Algemene gegevens... 5. 1. Voorzorgsmaatregelen.

CALAMITEITTENPLAN VOOR HET KOMPAS LOCATIE HEUVELSTRAAT. Pagina INHOUD 2. Inleiding... 4. Algemene gegevens... 5. 1. Voorzorgsmaatregelen. 1 CALAMITEITTENPLAN VOOR HET KOMPAS LOCATIE HEUVELSTRAAT Pagina INHOUD 2 Inleiding... 4 Algemene gegevens... 5 1. Voorzorgsmaatregelen. 6 1.1 Externe alarmering... 6 1.2 Interne alarmering 6 1.3 Blusmiddelen...

Nadere informatie

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN 2 P 20 6 te 7 P imur iet. pecer.v C HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN G INHOUD PAGINA Voorwoord 3 0 Onderwerp en toepassingsgebied 6 1 Indeling van het ontruimingsplan 6 2 Inleiding en/of toelichting 7 3 Situatietekening

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan Hemkerk - Sneek

Bedrijfshulpverleningsplan Hemkerk - Sneek Bedrijfshulpverleningsplan Hemkerk - Sneek Evangelische Gemeenschap Sneek Smidsstraat 8 8601 WB Sneek Inleiding Waarom een bedrijfshulpverleningsplan (BHV)? De wetgever geeft aan dat instellingen vanuit

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING Versie 1-11-11 format: 211210

HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING Versie 1-11-11 format: 211210 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING, REIKWIJDTE EN BEHEER VAN HET BHV-HANDBOEK... 3 2.1 Doelstelling van het BHV-handboek... 3 2.2 Reikwijdte van het BHV-handboek... 3 2.3 Beheer van het BHV-handboek...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart Versie 2.0 28-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en toelichting 3 2 De kerkenraad 4 3 Situatietekening 5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 5 Alarmeringsprocedure intern en

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Teleport Amsterdam. Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam Ontruimingsplan Gebouw Tauro Teleport Amsterdam Teleportboulevard 110 1043 EJ Amsterdam Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2.

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

PIUSCANISIUS VEILIGHEIDSBELEIDSPLAN

PIUSCANISIUS VEILIGHEIDSBELEIDSPLAN PIUSCANISIUS VEILIGHEIDSBELEIDSPLAN Januari 2014 Veiligheidsbeleidsplan Pius Canisius Prepare and prevent, don't repair and repent. (auteur onbekend) 1. Algemeen 1.1 Visie De Stichting Carmelcollege stelt

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Blz. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 2. Inleiding: 3 2.1 toelichting 3 2.2 toelichting algemeen 4 3. Situatieschets locatie Gudulakerk te Lochem: 3.1 lokaal 5 3.2 regionaal

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Stichting Scouting Alphen aan den Rijn (Verlengde Aarkade 24, 2406 LB Alphen aan den Rijn) Voor gebruikers van t Kraaiennest

Stichting Scouting Alphen aan den Rijn (Verlengde Aarkade 24, 2406 LB Alphen aan den Rijn) Voor gebruikers van t Kraaiennest A: Inhoudsopgave: A. Inhoudsopgave 1 B. Inleiding en toelichting 2 1. Algemene gegevens 3 2. Persoonsgegevens 3 3. Situering 3 4. Voorzieningen 4 5. Brandmeld en alarmeringsvoorzieningen 4 6. Algemene

Nadere informatie

Calamiteitenplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren

Calamiteitenplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren Calamiteitenplan evenementen Een richtlijn voor organisatoren Autorisatie OPSTELLERS: Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: @ [2013], Veiligheidsregio Twente, Enschede, Auteursrechten voorbehouden.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie