KSUBreeD. Informatieblad voor en over de Katholieke Scholenstichting Utrecht. In dit nummer: 40 jaar Johannesschool. In memoriam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KSUBreeD. Informatieblad voor en over de Katholieke Scholenstichting Utrecht. In dit nummer: 40 jaar Johannesschool. In memoriam"

Transcriptie

1 KSUBreeD MAART 2010 JAARGANG 11 NR 1 Informatieblad voor en over de Katholieke Scholenstichting Utrecht In dit nummer: 40 jaar Johannesschool In memoriam Talent opleiden Ariënsschool Lezing Jacques Vriens BHV: Veilig omgaan met glas

2 2 COLOFON COLLEGE VAN BESTUUR maart 2010 jaargang 11 nummer 1 KSU-breed is een uitgave van de KSU en verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 900 exemplaren. Redactie De redactie berust bij de staffunctionarissen pr & communicatie. De redactie beslist in overleg met het College van Bestuur over het al of niet plaatsen van aangeleverde kopij en behoudt zich het recht voor redactionele wijzigingen in teksten aan te brengen. Redactieadres Redactie KSU-breed Postbus GA Utrecht adres: De Katholieke Scholenstichting Utrecht KSU-huis Kaap Hoorndreef 46a, 3563 AV Utrecht Postadres Postbus 9001, 3506 GA Utrecht Website: Secretariaat tel , fax adres: College van Bestuur Jan van der Klis, voorzitter College van Bestuur Clusterdirecteuren Petje op, petje af Daar neem ik mijn petje voor af, een gezegde waarmee je je waardering uitdrukt voor iemands prestatie. Dit gezegde stamt uit een vroegere tijd toen mannen en jongens geleerd werd dat ze hun pet af moesten zetten voor hun meerdere. Zo hoorde dat. De wereld was overzichtelijk; iedereen kende zijn plaats en op grond daarvan toonde je respect door je pet af te nemen. Het gezagsprobleem is het probleem van deze tijd, zo las ik een poosje terug ergens in een krant. Ouders hebben geen gezag meer over hun kinderen, leraren niet meer over hun leerlingen, de agent wordt uitgelachen door een stel opgeschoten jongelui, het uniform van een ambulanceverpleegkundige dwingt geen enkel respect meer af. Historisch werd het altijd als noodzaak en als volkomen natuurlijk gezien dat volwassenen het gezag over kinderen en jongeren hadden. Een leraar mocht kinderen dwingen om dingen te doen die ze van nature niet leuk vinden. Zoals tafels opdreunen. Geen kind zal het leuk vinden, maar het is voor de automatisering wel een uiterst nuttige bezigheid. Tegenwoordig wordt het gezag van een volwassenen over een jongere veel minder als vanzelfsprekend geaccepteerd. De gezagscrisis begint misschien wel bij de bron, bij opvoeding en onderwijs. Op school worden de wensen van kinderen heel serieus genomen. Ze moeten het wél leuk vinden. Zelfs op crèches zien we tegenwoordig gezagsproblemen. Leraren moeten zich ook steeds meer verantwoorden tegenover de ouders. Ouders bekritiseren openlijk leraren. Ze noemen een leraar in het bijzijn van hun kinderen een stommeling of een idioot. Als ik vroeger zoiets over mijn leraar gezegd zou hebben, zou mijn vader me gestraft hebben, of hij zou in elk geval hebben gezegd dat hij zulke taal niet wilde horen. Nu doen ouders het zelf. Pauline van Hoogenhuizen, cluster 1 Frans van Wegen, cluster 2 Opmaak en druk Drukkerij Anraad, Nieuwegein Jansje Dekker, cluster 3 Het zal wel van alle tijden zijn, maar wij hadden leerkrachten mét gezag en ook sommige zonder gezag. De ene slaagde erin de klas te boeien en stil te houden terwijl het bij de andere steeds een strijd was om de orde te handhaven. Wat gaf de één wel gezag en de andere juist niet? Het lag beslist niet aan de inhoud van het vak of aan de leeftijd van de leerkracht. Waaraan dus wel?

3 3 Misschien toch wel belangrijk om na te gaan. Ik moest ook denken aan Barack Obama; die man heeft niet alleen redenaarstalent, hij komt bij mij vooral over als iemand met gezag. En laat dat nu net datgene zijn wat ik bij zijn voorganger miste. Toch zijn beiden president van de Verenigde Staten, dus bekleed met de hoogste macht ter wereld. Ook hier de vraag: wat maakt het verschil? Wat maakt dat de één gezag heeft en de ander alleen macht? Ik vermoed dat een deel aangeboren is. Sommige mensen stralen van nature een zeker gezag uit. Je hebt er respect voor, los van de functie die ze uitoefenen, hun opleiding, hun afkomst of bankrekening. Maar dit verklaart niet alles. Gezag heeft volgens mij ook te maken met eerlijkheid en oprechtheid; wanneer je voelt dat iemand ook meent wat hij zegt. Woorden en daden moeten overeenstemmen met elkaar; dat geeft gezag. Op voorwaarde natuurlijk dat je iets te zeggen hebt, dat er een innerlijke bezieling of overtuiging is en ook een dosis zelfvertrouwen, dat je staat achter wat je wilt overbrengen. soms ook mensen die het aandurven een nieuwe koers te gaan varen vanuit een innerlijk gezag en niet vanuit macht, want het is hen niet te doen om zichzelf maar om het welzijn van allen. Ik geloof dat mensen gezag meer moeten accepteren, ik denk dat er geen andere keus is. Of je accepteert dat een leerkracht gezag heeft over je kind, of je doet dat niet, maar dan hebben we een groot probleem. Voor de gezagsdrager betekent dat: ook durven kijken naar de eigen houding én duidelijk zijn over welk gedrag aanvaardbaar is en welk gedrag niet. Volgens mij begint de gezagscrisis gewoon in het dagelijkse leven. Als mensen anders leren omgaan met gezag in hun eigen omgeving, gaan ze ook anders naar gezagsdragers, naar leiders, naar politici, naar autoriteiten kijken. Vanuit die gedachte maakt het dan ook niet uit of je dat doet met petje op of petje af. Jan van der Klis, voorzitter CvB Vaak wordt gezag verward met macht. Waar ligt het verschil? Gezag is een innerlijke houding, iets wat je uitstraalt; bij macht doe je altijd een beroep op iets uitwendigs om je doel te bereiken. Dat kan van alles zijn: straf, wapens, politiek, wetten, geld. In de loop van de geschiedenis heeft men van alles gebruikt en aangewend om toch maar invloed uit te oefenen op de medemens. Machtsdenken is zo oud als de mens en heel verleidelijk. Gelukkig zijn er nog genoeg ouders en leerkrachten die wel gezag hebben. Misschien heeft dat te maken met het feit dat men verantwoordelijkheid durft te nemen voor de eigen beslissingen. Hoe vaak verschuilt men zich niet achter wetenschappelijk onderzoek, de mening van experts en consultants of andere, quasi objectieve, gegevens? Zouden autoriteiten, gezagsdragers dus, niet vaker moeten zeggen: we doen het zo, omdat wij geloven dat het goed is, in plaats van dat een besluit wordt versmald tot een debat over technische maatregelen, procedures en voorschriften? Horen woorden als authenticiteit, moed, inspiratie en verantwoordelijkheid niet juist bij gezag? Bij leiderschap? Elke periode in de geschiedenis kent haar profeten: mensen die bekwaam zijn om te vertolken wat er leeft in het denken en het aanvoelen van velen. Het zijn

4 4 ORGANISATIE Arbobeleid Arbobeleid is het beleid dat een werkgever voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Doel van dit beleid is dat een medewerker veilig en gezond kan werken. Een werkgever is volgens de Arbowet verplicht om hiervoor te zorgen. De overheid legt in doelvoorschriften vast welk beschermingsniveau werkgevers moeten bieden. Recentelijk heeft de KSU haar Arbobeleid vastgesteld. Hierin is het volgende opgenomen: Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Ziekteverzuimbeleid Bedrijfshulpverlening (BHV) Preventiemedewerker Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) Wil je meer weten over dit onderwerp dan kun je terecht bij je schoolleider. Lerarenbeurs Van 1 april tot en met 13 mei 2010 is het weer mogelijk om de Lerarenbeurs aan te vragen. Je kunt een lerarenbeurs aanvragen voor een reguliere bachelorof masteropleiding of voor een korte opleiding die gericht is op het verwerven van extra bekwaamheden. Als leraar kun je eenmaal in je onderwijsloopbaan gebruik maken van de lerarenbeurs voor het volgen van één opleiding. Per aanvraagperiode is een bepaald maximumbedrag beschikbaar voor alle lerarenbeurzen. Beurzen worden toegekend per onderwijssector en op volgorde van binnenkomst. Voor meer informatie www. ib-groep.nl. ABP-Pensioen-informatie Op woensdag 7 april 2010 is een consulent van ABP (pensioenverzekeraar) op het KSU-kantoor aanwezig. Er is ruimte voor 11 individuele gesprekken. Indien je in aanmerking wilt komen voor een gesprek (alleen pensioengerelateerd) dan dien je je aan te melden vóór 22 maart. Het aanmelden kan via het secretariaat: Let op: aanmelding geschiedt op basis van het principe wie het eerst komt, het eerst maalt! Na de aanmelding ontvang je per een aantal formulieren, die je ingevuld moet retourneren aan de KSU, zodat de consulent zich kan voorbereiden op het gesprek. Wist u dat: na 2 jaar ziekte de WIA-uitkering ook online aangevraagd kan worden met het aanvraagformulier? Hiervoor heb je wel je DigiD-code nodig. 14 medewerkers starten met de BHV-cursus? 83 medewerkers de jaarlijkse BHV-herhalingscursus volgen? de BHV ers een certificaat veilig omgaan met glas persoonlijk (i.v.m. het tekenen van het logboek van de docent) kunnen ophalen op de donderdag voor Pasen tussen uur (locatie: KSU-kantoor)? 29 medewerkers een opleiding volgen? de Paulusschool naar rato het jongste personeelsbestand heeft? de landelijke gemiddelde leeftijd van een leerkracht op 1 oktober 2009 circa 40 jaar was en dat de populatie bij de KSU qua gemiddelde leeftijd hieronder zat?

5 HUISVESTING 5 Wist u dat Er volgens het masterplan primair onderwijs tussen nu en 2014 maar liefst 7 bestaande scholen van de KSU nieuwbouw krijgen: Ariëns, Carrousel, Joannes XXIII, Johannes, Marcus, Mattheus en SBO St. Maarten Leidsche Rijn? Er in Leidsche Rijn wat de KSU betreft in elk geval KSU-scholen komen in Hogeweide, Leidsche Rijn Centrum, Haarrijn, en mogelijk ook in Rijnvliet en Rijnenburg? De belangstelling bij ouders en kinderen voor De Achtbaan zo groot is dat er een tweede locatie wordt gestart, mogelijk aan de Kruidenlaan? De Spits in Lunetten zoveel last had van vandalen dat er een antiklimbeveiliging op het dak is gezet en er een camerasysteem moet worden geplaatst? Dieven het beeld Twee uilen van kunstenaar Theo van de Vathorst op het terrein van de St. Jan de Doperschool van zijn sokkel hebben gezaagd? Het huidige, oude gebouw van de Ariënsschool heel waarschijnlijk als monument behouden blijft, maar niet meer met een onderwijsbestemming? De gemeente alle kunstwerken inventariseert in en om scholen met als doel om dat cultureel erfgoed te behouden? Alle scholen van de KSU een anti-graffiticontract hebben, hetgeen betekent dat elke graffiti-uiting binnen 24 uur na melding is verwijderd? Er voor 2011 voor een totaalbedrag van 1,3 mln aan aanvragen voor onderhoud aan de buitenkant van de KSU-scholen is ingediend bij de gemeente (exclusief nieuwbouw en 1e inrichting)? Rob van der Westen tijdens een raadsinformatieavond de raadsleden heeft bijgepraat over het binnenmilieu in Utrecht? Er mede hierdoor vragen zijn gesteld door raadsleden aan de wethouder of er op het nieuwe pannendak van De Kameleon geen zonnepanelen geplaatst kunnen worden? De schoolbesturen en de gemeente ook constructief aan het zoeken zijn naar mogelijkheden voor energiebesparing en duurzaam bouwen? De St. Jan de Doperschool aan de Rijnhuizenlaan in 2011 een nieuw hart in de school krijgt en dat de school tijdelijk (van herfst 2010 tot zomer 2011) met enkele groepen in 4 noodlokalen op het speelplein gaat zitten? De Gertrudisschool een nevenvestiging start in een schoolgebouw aan de Waalstraat per 1 augustus 2010? Het gebouw van de Gertrudis aan de Amaliadwarsstraat op dit moment wordt verbouwd en er een prachtige docentenkamer komt met fonkelnieuwe kleedruimtes, toiletten en douches bij de opgeknapte gymzaal? Tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in het binnenmilieu van de Gertrudis waardoor dit wel eens één van de meest frisse scholen van Utrecht kan worden? Het schoolplein van de Dominicusschool dit jaar een nieuwe bestrating krijgt waarbij de ooit door kinderen van groep 8 onder de huidige straattegels aangebrachte kokers met berichten aan de toekomst behouden zullen blijven? De Marcusschool en de Carrousel misschien wel eerder dan in 2014 nieuwbouw gaan krijgen omdat het economisch nu veel gunstiger is om de nieuwbouw aan te besteden? De Mattheusschool opgenomen gaat worden in een nieuw te bouwen Kindercluster aan de Ibisdreef samen met de openbare basisschool Overvecht en dat er samen met woningcorporatie Portaal met man en macht gewerkt wordt aan uitvoeringsplannen? De gemeente Utrecht medewerking heeft toegezegd aan het opknappen van Hof ter Weide en dat het binnenmilieu, de akoestiek, de toiletten en het stucwerk in de school in 2010 zullen worden verbeterd? Er in 2010 voor bijna 1,1 miljoen subsidie wordt vertimmerd aan de verbetering van het binnenmilieu van de KSU-scholen die geen nieuwbouw krijgen? Er door deze KSU-scholen zelf plm ,- aan kosten voor cofinanciering, begeleiding, rapportages en extra maatregelen voor verbetering van het binnenmilieu wordt opgehoest? De SBO-school St. Maarten Leidsche Rijn een prachtig nieuw schoolgebouw krijgt plus een gymzaal in Vleuterweide en dat de eerste schop in mei 2011 de grond in gaat en de school rond de zomer van 2012 in gebruik wordt genomen? De KSU-scholen allemaal brandveilig zijn, over een veilige elektra- en verwarmingsinstallatie beschikken en dat in 2011 ook de waterinstallaties aan de wettelijke (veiligheids)eisen gaan voldoen? We eigenlijk heel trots zijn op onze schoolgebouwen?

6 6 ONDERWIJS Samen talent opleiden op de Ariënsschool Stress, stress en nog meer stress? Nee.. joh! Enjoy! Vanaf 1 september 2009 is Hogeschool Domstad gestart met een nieuwe opleidingsvariant op de Academische Lerarenopleiding Basis Onderwijs (ALBO). Studenten met een VWO of HAVO+ vooropleiding komen in aanmerking voor dit traject. Het is een vierjarig bachelortraject op HBO-niveau, inclusief een premaster onderwijskunde/pedagogiek, verdiepend ingericht op academisch werk- en denkniveau. In deze opleidingsvariant leiden we (Domstad en de basisscholen) leraren basisonderwijs op die, naast het juf- of meester- zijn, ook onderzoeksmatig te werk gaan in complexe onderwijssituaties, die over de muren van het klaslokaal heenkijken. Om deze studenten zowel op de opleiding als op de werkplek een inspirerende en verdiepende leeromgeving te bieden, vindt het werkplekleren van deze studenten plaats op academische opleidingsscholen, waar de Ariënsschool er één van is. Dit betekent dat studenten vanaf het begin van hun opleiding werken aan het ontwikkelen van hun leerkrachtcompetenties in de klas en aan verdiepende competenties ten aanzien van onderzoek en ondernemingszin. Werkplekleren en onderzoeksmatig werken staan centraal. We streven ernaar studenten aan te spreken op hun eigen werk- en denkniveau en willen een beroep doen op hun zelfsturend vermogen en het voor hen mogelijk maken hun persoonlijke ambities te realiseren, binnen de complexe beroepssituaties op de (academische) basisscholen. Deze verdiepende opleidingsvariant vraagt zowel van Hogeschool Domstad als van ons een andere manier van coachen, aansturen en omgaan met deze vorm van opleiden. Een uitdagende klus waar we met zijn allen voor staan! Van onze Ariënsstudenten Wij, Sharon en Evianne, zitten op de helft van het schooljaar. We voelen ons thuis in de school en hebben ons plekje gevonden. Wij hebben afscheid genomen van onze eerste stagegroep en staan aan het begin van een nieuwe periode. Sharon is van de kleuters verhuisd naar groep 4 en Evianne is van groep 4 naar groep 7 gegaan. We kijken allebei terug op een goede, leuke en leerzame periode. In deze periode hebben we een goed beeld gekregen van de rol van de leerkracht, het reilen en zeilen in de groep, hoe en wat de kinderen leren en hoe je (als leerkracht) op een juiste manier reageert. We hebben

7 ruimte gekregen om in kleine groepjes en in de hele groep lessen te geven en daarna in gesprek met de mentor tot verdieping te komen. Nu kijken we vooruit naar de volgende uitdagingen. We hebben inmiddels één volle week stage gelopen in onze nieuwe groep. Ook dit bevalt ons allebei erg goed. We staan open voor de nieuwe ervaringen die komen. We hopen antwoorden te vinden op vragen als: hoe ga je om met verschillen tussen leerlingen, hoe zorg je voor een juist aanbod en inhoud van je lessen, hoe bevorder je de zelfstandigheid van leerlingen, hoe zie je de doorgaande lijn binnen taal terug in de groep? Daarnaast hebben we nog heel wat persoonlijke leervragen, daarop zijn we ons nog aan het voorbereiden/ bezinnen! Na een grondige schoolanalyse zijn we ons meer gaan verdiepen in taal en taalverwerving op de Ariënsschool. Ons eerste onderzoek ging over de het gebruik en de inzet van een consolideerkast in groep 4. We hebben onze bijdrage geleverd aan de inhoud en materialen van de kast met als doel kinderen zelfstandig woorden te laten consolideren. Het volgende onderzoek komt er bijna aan. Dit is een actieonderzoek waarin we dieper ingaan op ons eigen leerproces. Centraal staat waar loop je als leerkracht tegen aan?. Het hoe en wat horen we de komende week tijdens de lessen op Domstad. En wat betreft stress, stress en nog meer stress? Nee.. joh! Enjoy! Sharon en Evianne Eerstejaars ALBO-studenten Ariënsschool. 7 Als schoolleider kan ik zeggen dat ik in eerste instantie wat sceptisch stond tegenover de inzet van eerstejaars studenten op onze school. Als Academische Basisschool hebben we vooral te maken gehad met derde- en vierdejaars. Uiteraard zijn we de uitdaging aangegaan en ik kan met overtuiging zeggen dat het sceptische gevoel plaats heeft gemaakt voor een positief gevoel. Onze studenten zijn enthousiast, leerbaar en bezitten een goed reflectievermogen. Kortom, we zijn trots weer een leuke, leerzame opleidingsplek te kunnen bieden en onze aankomende leraren basisonderwijs enthousiast te maken voor het onderwijs, op onze school in het bijzonder, en natuurlijk voor alle kinderen. Want daar doen we het tenslotte voor! Alice van Driel Schoolleider Ariënsschool PERSONEEL In memoriam Hubenie de Brouwer - van Gool Op tweede kerstdag 2009 is Hubenie de Brouwer van Gool overleden. Hubenie was tot april 2006 werkzaam op De Spits. Op dat moment moest zij door ziekte gedwongen haar werkzaamheden neerleggen. Hubenie was een echt onderwijsmens met zorg voor leerlingen, ouders en collega s. Zij was erg betrokken en vooral kinderen met zorg hadden haar volle aandacht. Zij ging als intern begeleider voor deze kinderen tot het uiterste om de juiste zorg te kunnen bieden. Hierbij maakte ze goed gebruik van het door haar opgebouwde netwerk. Hubenie dacht hierbij vaak out of the box en kwam daardoor met oplossingen die niet altijd even voor de hand lagen, maar wel werkten voor het kind. Een levenlang leren was op Hubenie van toepassing. Zij zorgde ervoor dat ze beschikte over de actuele kennis door te blijven studeren. Met haar kennis en kunde heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van de zorg op De Spits. Met veel pijn in het t hart heeft zij moeten toegeven aan het feit dat zij door haar ziekte geen kinderen meer kon helpen. Wij blijven ons Hubenie herinneren als een fijne vakvrouw met hart voor de kinderen, die daarnaast nog de nodige bijzondere typetjes speelde tijdens de vossenjacht, verschillende teamuitjes en bij het voorlezen tijdens de kinderboekenweek. Zo speelde zij een oude dame, een heks, een spinnevrouw en een postbode. Ze deed dat vol overgave en erg goed! Hubenie, dank je wel voor al je werk en zorg op De Spits. We missen je.

8 8 ORGANISATIE Even voorstellen: Arbeidsdeskundige Dré Jonkers Tredin maakt het verschil in verzuimreductie. Als betrouwbare partner realiseren we een blijvend laag verzuim, door een effectieve benadering en samenwerking met onze klanten. Tredin verwezenlijkt dit door inspiratie en versterking van haar partners op een professionele en proactieve wijze. Als arbeidsdeskundige bij Tredin kan ik me helemaal in het bovenstaande vinden en werk ik als zodanig bij een aantal klantorganisaties, voornamelijk binnen het Voortgezet en het Basisonderwijs. Sinds 1 januari 2006 werk ik als arbeidsdeskundige bij Tredin. Daaraan voorafgaand werkte ik 19 jaar als bedrijfsmaatschappelijk werker bij een andere arbodienst in een multi-disciplinair team. Ik had het geluk in 1987 mee vorm te mogen geven aan het Experiment Bedrijfsgezondheidszorg Onderwijs en heb sindsdien tal van onderwijsorganisaties in onder meer Eindhoven begeleid in met name HBO-, MBO-, voortgezet en basisonderwijs. Ik voel me dan ook erg goed thuis in het onderwijs. Daarnaast heb ik ook nog gedurende ongeveer 12 jaar bestuurlijke ervaring opgedaan binnen het basisonderwijs, om ook die kant van het onderwijs te leren kennen. In deze periode heb ik veel ervaring opgedaan met bestuurlijke schaalvergroting. In dit verband heb ik mee vorm gegeven aan een bestuur van een organisatie met ondertussen 20 basisscholen. Het gaan werken bij Tredin was voor mij verfrissend omdat met name een appèl wordt gedaan op mijn coachende vaardigheden en ik me hierin helemaal heb kunnen vinden, het was voor mij een goede ontplooiingsmogelijkheid. Jullie organisatie vormt voor mij weer een nieuwe uitdaging waar ik vanuit mijn positiviteit en drive met jullie vorm wil geven aan een gezonde schoolorganisatie waarbinnen het fijn werken is. Over mijn persoon nog het volgende: ik ben 54 jaar, getrouwd en trotse vader van 3 kinderen die nog studeren. Om mijn balans in werk en privé goed op orde te houden, mag ik graag een partij tennissen en zing ik onder meer in een koor, ensemble en een barbershop kwartet. Dit alles in een fraai dorp in de Brabantse Kempen. Ik zie er naar uit nader kennis te maken en de KSUorganisatie te leren kennen. Dré Jonkers Arbeidsdeskundige Tredin

9 ORGANISATIE 9 Studiedag Strategisch Beleid Wel eens dertig schoolleiders, clusterdirecteuren en een bouwcoördinator een stoelendans zien doen? Dit was de opwarmer als start van de studiedag op 2 februari jongstleden. Op het programma stond onder andere het strategisch beleidsplan. Als aankomend schoolleider was ik hierbij aanwezig. Ik zal me om te beginnen even voorstellen. Mijn naam is Annelies van der Tang. Ik werk als leerkracht van groep 4 en middenbouwcoördinator op de St. Dominicusschool. Sinds september vorig jaar volg ik de opleiding voor schoolleider bij Magistrum. Na bovengenoemde opwarmer werden we verwelkomd door Jan van der Klis en gaf Pauline van Hoogenhuizen een toelichting op de inhoud van de dag. Ze gaf aan dat het belangrijk is om deze dag twee vragen in ons achterhoofd te houden: komt dit rechtstreeks ten goede aan het kind en geeft dit een beter resultaat? Ik vind het erg belangrijk dat ook op beleidsniveau het belang van het kind altijd bovenaan staat. De rest van de ochtend gaven projectleiders van verschillende onderdelen uit het strategisch beleidsplan een presentatie over de voortgang van hun project. Er werd gesproken over de talentenliga, de functiemix, opleiden in de school en het Leonardoproject. Ik vond het interessant om te zien hoe ieder een eigen invulling gaf aan zijn of haar onderdeel. De presentatie over de talentenliga sprak mij het meeste aan. Het benutten van elkaars kwaliteiten past goed in mijn visie op onderwijs. Per onderdeel hing er een blad in de zaal waarop iedereen post-it s kon plakken met tips en adviezen. Op deze manier heeft iedereen de mogelijkheid input te geven en zodoende vergroot het ieders betrokkenheid. Na de lunch gaven de projectleiders van de nog te starten groepen kort weer hoe het er nu voorstaat. Velen deden een oproep voor groepsleden dus als je je nog in wilt zetten Het laatste deel van de dag werd gevuld met een workshop over het nieuw te kiezen administratiekantoor. Omdat ik hier als bouwcoördinator niet mee werk zei het onderwerp me niet zoveel. Ik kon wel merken dat het erg leeft onder de schoolleiders en dat zij de kans op het aangeven van wensen en verbeterpunten niet onbenut lieten. Terugkijkend op de dag kan ik zeggen dat deze studiedag eigenlijk veel weg heeft van een studiedag met het team op mijn eigen school. In plaats van je eigen groep heeft iedereen hier zijn of haar school in het achterhoofd en wordt de stichting als gemeenschappelijk belang gezien. Ik vond het grappig om te zien dat net als bij onze studiedagen de aandacht aan het einde wat verslapte en iedereen toe was aan de borrel. Al met al een mooi kijkje in de keuken van de KSU! Annelies van der Tang

10 10 PERSONEEL In memoriam: Wilma van der Wurff - van Veen Wilma, heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzonder mens. Op 13 januari overleed na een ziekbed van 3 maanden onze collega Wilma van der Wurff -van Veen. Wilma had een onvoorwaardelijke liefde voor het kind; deze liefde kwam tot uiting in de vele dingen die zij deed op De Spits. De Spits lag haar na aan t hart. Bijna 20 jaar lang kon De Spits op haar rekenen. Ze werkte met hart en ziel voor de kinderen, zelfs gedurende de afgelopen jaren, toen het privé erg zwaar was, liet ze niet verstek gaan. Ze cijferde zichzelf regelmatig weg. Als we hier wat over opmerkten, was haar reactie altijd: laat mij maar even gaan! Wilma was een van de drijvende krachten achter het avonturenuur. Dit sprak haar aan omdat kinderen hier op een eigen wijze hun grenzen mochten verleggen. Het avontuur aangaan met zichzelf en ontdekken waar hun grenzen lagen. Het ging Wilma om de kinderen, om de ontwikkeling van hun talenten. Om wat ze leerden, niet zo zeer om de leerstof, maar over hoe ze leerden. Over de wijze waarop en in wat voor een sfeer. Wilma haar pre-teaching was de passende aanvulling op de aangeboden lesstof in de klas. Het ging haar om wat kinderen kunnen en niet om wat ze niet kunnen. Ze gaf de kinderen zelfvertrouwen en geloof in eigen talenten. Ze legde zo de basis voor deze kinderen om weer aan te sluiten bij de groep, op een volstrekt eigen wijze. Aan ons de taak om de door haar opgezette pre-teaching, waarvoor ze nog veel plannen had, verder uit te bouwen, al zal het zonder haar niet hetzelfde meer zijn, want we verliezen in haar een warme, toegewijde collega. VAN DE SCHOLEN Pijlstaart streeft naar gemengde school Op vrijdag 22 januari jl. bezocht wethouder Rinda den Besten Basisschool De Pijlstaart om met ouders, MR-leden en de school te praten over integratie en over de gemengde Pijlstaart. De laatste jaren hebben verschillende initiatieven van school en ouders geleid tot succesvolle acties in de wijk, waardoor het gemengde karakter van de schoolpopulatie gaandeweg meer en meer vorm krijgt. De belangstelling voor deze gedachtewisseling was groot en de aanwezigen waren eensgezind enthousiast over het gedachtegoed.

11 VAN DE SCHOLEN 11 Circusfeest op 40-jarige Johannesschool De Johannesschool is al 40 jaar op z n plek in Overvecht Noord. Dit jubileum werd op deze school van de Katholieke Scholenstichting Utrecht uitgebreid gevierd. Feestelijk hoogtepunt was de circusdag op donderdag 18 februari 2010 voor alle 240 leerlingen. Sinds 1969 staat de naam Johannes op de muur, inmiddels met de welbekende groene vlek, bij de ingang van het hoofdgebouw. De school werd in de jaren zestig gelijk met de wijk Overvecht gebouwd; en ook gelijk met o.a. de Marcusschool en de Mattheusschool. De scholen in Overvecht lijken dan ook erg veel op elkaar qua architectuur. In eerste instantie was het gebouw een zesklassige school, zonder kleuterschool. Met de oprichting van de basisschool in 1985 ging kleuterschool Dribbelland ook deel uitmaken van de school en zo beschikte de Johannes ineens over een dependance. Gelukkig bleek deze dependance dicht bij de school gelegen waardoor er geen praktische problemen ontstonden. Nog steeds is de dependance in gebruik, voor de bovenbouw tegenwoordig. Maar de wens is er om binnen enkele jaren een prachtig groot nieuw gebouw neer te zetten op de plek van het huidige hoofdgebouw, waar het autoluw en groen is. De Johannesschool is al 40 jaar een bruisende school in de wijk. Het is een gemengde school die steeds meer leerlingen trekt en vernieuwend onderwijs geeft. De kinderen, leerkrachten en ouders zijn trots op hun school en daarom werd er feest gevierd op 18 en 19 februari. Circus Tadaa heeft alle kinderen op donderdag 18 februari de fijne kneepjes van het circusvak geleerd. Na een ochtend van oefenen en plezier gaven de kinderen een echte circusvoorstelling voor de ouders. De avond werd gevuld met een lampionnenoptocht en een feest. Deze avond waren vele buren, oud-leerlingen, oud-leerkrachten en andere belangstellenden te gast om een kijkje in de jubilerende school te nemen en te genieten van de gelegenheidsband van leerkrachten en ouders. Vrijdag 19 februari kwamen alle kinderen en leerkrachten verkleed op school om in de buurt een doldwaze vossenjacht te houden. Het 40-jarig feest werd afgesloten met het onthullen van het SISo-bordje op de schoolgevel. De Johannesschool mag zich vanaf nu, als eerste school in Utrecht, een SISo-school noemen. SISo (Structureel Individueel Samenwerkingsonderwijs) is een vorm van vernieuwingsonderwijs waarbij duidelijke structuren, aandacht voor het individuele kind en samenwerken centraal staan. De leerkrachten hebben drie jaren hard gewerkt om het onderwijs hierop aan te passen en zien dit terecht als een kroon op het 40-jarig bestaan!

12 12 VAN DE SCHOLEN De Notenboom heeft eerste Utrechtse zoneparc-schoolplein Kinderen in Utrecht Oost chillen, sporten en spelen op eerste zoneparc-schoolplein De computerspelletjes kunnen op bepaalde momenten de kast in, want basisschool De Notenboom in Utrecht Oost beschikt sinds 11 november over het eerste zoneparcschoolplein in de stad Utrecht. Andere grote steden gingen ons al voor, maar Utrecht heeft nu ook een zoneparc, waar kinderen weer ouderwets buiten kunnen spelen. En hoe! De zoneparc-schoolpleinen bieden genoeg uitdaging voor alle kinderen in de buurt. De pleinen zijn verdeeld in drie zones: een rode zone waar kinderen kunnen sporten, een blauwe zone, dat is de spelzone en voor wie even uit wil rusten is er de gele chillzone. De nieuwe schoolpleinen zijn mede mogelijk gemaakt door de Stichting Zoneparc Foundation Nederland, de gemeente Utrecht en de buurtbewoners. De pleinen zijn in andere steden al een groot succes, omdat kinderen uitgedaagd worden om meer samen buiten te spelen en te bewegen. Burgemeester A. Wolfsen opende het eerste Utrechtse zoneparc van basisschool De Notenboom. Na de feestelijke opening probeerden alle leerlingen van de school en kinderen uit de buurt de spellen uit. VAN DE SCHOLEN Schoolgebouw Villa Nova 15 jaar oud Wat zit er achter de eerste steen van de Villa Nova? In 1921 werd de jongensschool Thomas à Villanova gebouwd op een stuk tuin naast de kerk. Doordat de vorm van de tuin langgerekt was, werd het schoolgebouw met drie verdiepingen ook langgerekt. In het oude schoolgebouw was een kleine gymzaal. In de gymlessen mocht er niet geschreeuwd worden tijdens bruiloften en begrafenissen. De kerkgangers zouden daar last van hebben. Tussen de gymzaal en de kerk waren maar twee deuren! Op 29 april 1994 legden meester Dick de Wissel samen met de oudste leerling Adjhee Sital en de jongste leerling Michael Nesselaar de eerste steen voor het schoolgebouw, dat ontworpen is door de architect Michael van Leeuwen. Achter deze steen is een holte, waarin zich een loden koker bevindt. Bij de afbraak van de oude kerk en school is een gekleurd certificaat gevonden. Daarop stond gekalligrafeerd wie de kerk heeft gebouwd en wie er in het kerkbestuur zaten. Dit certificaat is weer in de loden koker gestopt, maar dat is nog niet alles! In de koker zit een lijst van alle leerlingen die 15 jaar geleden ingeschreven stonden. Verder zitten er ook nog munten

13 in die op dat moment in omloop waren (guldens). Ook zit in de koker een verzameling uitspraken die kinderen toen gedaan hebben. Kinderen schreven op papier hoe de toekomst over 100 jaar (2094) eruit zou kunnen zien: hebben we dan nog een koningin, hoe gaan kinderen dan naar school, is Nederland dan al een provincie van Europa? Met dank aan Dick de Wissel die mij dit allemaal vertelde. Gerard Peelen Schoolleider Villa Nova 13 ICT EN ONDERWIJS Digitaal schoolbord Voor de ICT is het jaar 2010 veelbelovend van start gegaan: alle scholen krijgen een digitaal schoolbord. Dit bord wordt aangeboden door de KSU in het kader van onderwijsvernieuwing. Een aantal ICT-coördinatoren heeft begin januari een bezoek gebracht aan de BETT in London. De BETT is een grote ICT-beurs waar de allerlaatste snufjes op het gebied van ICT te zien zijn. Natuurlijk mocht een bezoek aan een aantal Engelse scholen niet ontbreken. Het was erg interessant om een rekencircuit bij te wonen waarbij de leerlingen aan het werk gingen met opdrachten op het digitale schoolbord, op laptops, zelfstandig in een werkschrift of met extra begeleiding van de leerkracht. De rekenlessen op de laptops waren verwerkt in een computergame waarbij de leerlingen het opnamen tegen kinderen uit verschillende andere landen. De competitie was groot en het enthousiasme niet minder. Een ander hoogtepunt van de reis naar London was het bezoek aan een aantal CLC s ofwel City Learning Centres. Leerkrachten en leerlingen konden daar kennismaken met vernieuwingen op het gebied van ICT, maar het CLC is ook een plaats om te filmen, films te bewerken, websites te bouwen, robots te programmeren enz., te veel om op te noemen. Een paar highlights op de BETT: een touchscreen, verwerkt in een groepstafel of vloermat; leespennen voor dyslecten; één computer die zes werkplekken aanstuurt. Kortom, we hebben veel nieuwe ideeën opgedaan waar we er vast nog een aantal van terug zullen zien bij de KSU.

14 14 PERSONEEL Lezing kinderboekenschrijver Jacques Vriens De schrijver Jacques Vriens komt speciaal voor de KSU naar Utrecht! Dinsdag 30 maart houdt de sympathieke kinderboekenschrijver een lezing van tot uur in de Notenboomschool, Noteboomlaan 136. Alle KSU-medewerkers zijn van harte welkom en dienen zich aan te melden via Jacques Vriens is één van de bekendste kinderboekenschrijvers van ons land. Hij zal tijdens de lezing vertellen over zijn schrijverschap en hoe zijn jeugd in het hotel van zijn ouders en zijn jaren in het onderwijs daarbij een grote rol spelen. Natuurlijk zal hij op 30 maart ook voorlezen en ingaan op de achtergronden van zijn boeken en wat hij belangrijk vindt als auteur. Wie Jacques Vriens ooit heeft horen spreken, weet dat hij een uitstekend en humoristisch verteller is. Het belooft dan ook een zeer afwisselende en boeiende avond te worden, waarbij zeker wat te lachen valt! De avond wordt gehouden in de Notenboomschool. De deuren staan open vanaf uur. Tijdens de pauze en na afloop is er de mogelijkheid om boeken te kopen van de Kinderboekwinkel Kakelbont, die met een stand aanwezig is. En waarschijnlijk wil de schrijver dan ook wel de gekochte boeken speciaal voor de aanwezigen signeren! Jacques Vriens ( s Hertogenbosch, 1946) was bijna vijfentwintig jaar werkzaam in het basisonderwijs. De laatste negen jaar als directeur op OBS De kleine kapitein in het Brabantse Bakel. Hij was (en is) zeer actief op het gebied van leesbevordering. Vanaf 1993 is hij fulltime schrijver en sinds een aantal jaren woont hij in Gronsveld bij Maastricht. Zijn boeken werden vaak bekroond, onder meer met twee zilveren griffels, hij won vijf keer de prijs van De Nederlandse Kinderjury en zijn boeken werden vele malen genomineerd. In 2001 werd hij benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Jacques Vriens slaagt erin om serieuze en soms zware onderwerpen op een lichtvoetige manier aan de orde te stellen. Kinderen zeggen over zijn boeken: Je kunt erom lachen én huilen! Volwassenen zijn dikwijls van mening dat zijn boeken fijn zijn om voor te lezen. Hij werd bekend met boeken als Meester Jaap, Die Rotschool met die fijne klas, Achtste-groepers huilen niet, De school is weg, De Bende van de Korenwolf, Tommie en Lotje, Willem en Dikke Teun en Grootmoeders grote oren Hij schreef ook enkele historische kinderboeken: Weg uit de Peel (over de veenkoloniën) en Tien torens diep, een verhaal over vriendschap (over de Limburgse mijnen). Vanaf 24 januari 2010 werd van dit boek een zesdelig tv-serie uitgezonden. Vorig jaar verscheen zijn boek Oorlogsgeheimen, dat ook verfilmd zal worden. In het vorige seizoen werd door het hele land een musicalbewerking van zijn boeken over De Bende van de Korenwolf gespeeld. In september jl. verscheen zijn nieuwste boek: Groep acht aan de macht, dat in feite gaat over onze democratie.

15 PERSONEEL 15 Bijzondere kerstattentie Ooit zoveel bekende gezichten gezien tijdens het winkelen? Maandagavond 25 januari werd V&D Utrecht overspoeld met 550 KSU-medewerkers en 30 introducés. Hoewel dat een gigantische opkomst was, was er toch sprake van een zeldzaam lege winkel. Waar je ook keek, je zag enkel KSU ers, maar desondanks waren er geen rijen voor de pashokjes. De grootste V&D van Nederland had ruimte genoeg om ons in alle rust rond te laten kijken naar geschikte bestemmingen voor de cadeaupas. Het viel veel KSU ers op dat op alle tv s in de winkel de KSU-film werd afgespeeld. De stemming tijdens de voorafgaande borrel was opperbest. Het was gezellig om met collega s hier even neer te strijken. Maar toen de klok zeven keer sloeg, wisten vooral de vrouwelijke collega s niet hoe snel ze zich richting het winkelgedeelte moesten bewegen. De KSU én de V&D kijken terug op een zeer geslaagde, unieke KSU-koopavond.

16 16 PERSONEEL Prima skicondities op eerste wintersportdag 92 KSU-medewerkers en hun introducés namen op zaterdag 13 februari deel aan de eerste wintersportdag van de KSU in Sauerland. Ze troffen er een dik pak sneeuw aan. Alle deelnemers moesten er wel wat voor overhebben: midden in de nacht vertrokken de bussen al vanuit Utrecht richting Duitsland. De sneeuw zorgde voor een kleine vertraging, maar toch stond iedereen tegen koffietijd op de lange latten of op een snowboard. Ongeveer twintig KSU ers gingen voor het eerst van hun leven de berg af op ski s. Gelukkig onder leiding van een skileraar. Na een intensieve les konden zij s middags het geleerde in praktijk brengen. En dat ging hartstikke goed. De andere deelnemers verkenden op eigen houtje het skigebied. Tussendoor moest er natuurlijk wel even bijgetankt worden op een terrasje. Het zonnetje ontbrak weliswaar, maar een beker warme chocolademelk met slagroom maakte veel goed. Om een uur of half vijf werden de huurmaterialen weer ingeleverd en ploften de deelnemers met rode konen neer in het restaurant voor een warme maaltijd. Daarna was het nog even wachten op het moment van vertrek. Maar die tijd werd overbrugd met dvd s kijken (en stiekem in slaap vallen) of feesten in een après-ski-tent. Dat laatste was erg gezellig, want de tent was alleen gevuld met KSU ers. Ze stonden niet alleen voor de bar, maar ook achter en zelfs op de bar! Goed gemutst aanvaardde het gezelschap s avonds de terugreis. De sneeuwval gooide roet in het eten qua tijdsplanning. Daardoor kon iedereen pas ver na middernacht moe maar zeker voldaan in zijn eigen bed stappen. VAN DE SCHOLEN Spitsbus op de Filippijnen In Nederland is het begrip Spitsbus al aardig ingeburgerd. Maar wisten jullie dat er op de Filippijnen ook een Spitsbus rondrijdt!? Amra Blesing, tot voor kort leerkracht op De Spits, heeft een jaar op de Filippijnen gewerkt en daar een school opgezet. Anders dan in Nederland is de scholendichtheid daar niet zo groot. Dus de kinderen moeten soms een heel eind van huis naar school lopen. Om het voor meer kinderen mogelijk te maken om naar school te gaan, ontstond het idee van een schoolbus. Amra heeft toen De Spits gevraagd of de school hieraan een bijdrage zou willen leveren. Na kort beraad heeft De Spits dit idee van harte omarmd en het afgelopen schooljaar heeft de school er haar paasproject van gemaakt. Er werd een paasmarkt georganiseerd en de gehele opbrengst is geschonken aan de Stichting Fillabata, die er een prachtige groene schoolbus van heeft gekocht. Deze in KSU-kleuren gespoten schoolbus rijdt nu rond op de Filippijnen, met het logo van De Spits. Dus kijk niet verbaasd als je op de Filippijnen een bekend logo tegenkomt. Zie de foto hiernaast.

17 PERSONEEL 17 Veel belangstelling voor de KSU-sportschool Wat? Zo goedkoop? Dat was van velen een eerste reactie op het aanbod van de KSU om te gaan sporten bij Fit for Free of SportCity. De tweede reactie van 48 KSU ers was om het opgaveformulier in te vullen en op sturen. Deze 48 collega s mogen inmiddels onbeperkt sporten bij de sportschool. Maar het kunnen er nog veel meer zijn: elke eerste werkdag van de maand heb je de kans om in te stappen. Interesse? Kijk op de website van de KSU naar meer informatie en het opgaveformulier. PERSONEEL Syawal, was erg bang Op zaterdag 21 november jl. bezocht een aantal KSU-medewerkers de première van de documentaire Syawal, was erg bang, over een twaalfjarige jongen uit Banda Atjeh die vijf jaar geleden de tsunami van 26 december 2004 overleefde, maar daarbij zijn moeder en twee zusjes verloor. De regisseuse van de korte film, Wilma Ligthart, kwam dankzij het project KSU voor Atjeh in contact met de hoofdpersoon Syawal. In 2007 schetste de jongen tijdens een tekenles van Wilma zijn traumatische ervaring met de tsunami. Dit maakte zo n indruk op haar dat ze besloot met Syawal te gaan praten hierover. Ligthart raakte bevriend met hem en ze besloot een documentaire over hem te maken. Twee jaar duurde het tot het project gefinancierd kon worden, maar mede dankzij de KSU is het Wilma gelukt om de film afgelopen najaar te presenteren op het Internationale Documentaire Festival Amsterdam (IDFA). De première vond plaats in het prachtige Tuschinski theater. Het IDFA presenteerde hier het onderdeel Kids&Docs en zo werden er nóg drie andere documentaires over kinderen vertoond. De KSU-afgevaardigden waren Bonnie Belle (Carrousel), Jeske Brouwer (Dominicus), André de Hamer (KSU-bureau), Anne Marjon Jonker (Paulus), Jan van der Klis (KSU-bureau), Muriël Nohlmans (Dominicus), Johan Usmany (gepensioneerd - Carrousel/Notenboom) en Esther van Wijnbergen (Zeven Gaven). De film over Syawal maakte veel indruk op iedereen, met name omdat sommigen de jongen ook daadwerkelijk hadden ontmoet. Jeske Brouwer: Ik vond het heel bijzonder om de film bij de première te zien. Naast veel herkenning ( oh, die juf kennen we, dat is in de kantine op die school ) van mensen, school en de omgeving vond ik het ook emotioneel. Vooral omdat wanneer je intensief aan het werk bent met de mensen op de scholen, je haast wel eens vergeet dat íedereen met wie je daar werkt, zo n verhaal als Syawal heeft. Ik realiseerde me weer even heel goed waarom wij daar aan het werk zijn (geweest). Wilma Ligthart, die al meerdere documentaires maakte voor de VPRO, spreekt na afloop van de film onder meer haar dank uit voor de bijdrage van de KSU en met name die van André de Hamer. Tot slot werd er tijdens de borrel geproost op het project en kreeg iedereen een dvd mee als aandenken. In januari is André de Hamer samen met Wilma Ligthart naar Banda Atjeh afgereisd, waar ze Syawal en zijn familie weer hebben opgezocht en samen met hen de documentaire hebben bekeken. Meer over deze ontmoeting en de werkzaamheden in Atjeh is te vinden op de weblog: ksuvooratjeh.blogspot.com. De documentaire Syawal, was erg bang werd op 26 december jl. (5 jaar na dato) uitgezonden door de VPRO en is nu te bekijken via Echt gebeurd op Uitzendinggemist.nl. Claudia Rison

18 18 VAN DE SCHOLEN St. Jan de Doper mist haar wijze uilen Half februari is in de nachtelijke uren het kunstwerk de bronzen uiltjes bij de St. Jan de Doper door dieven van zijn sokkel geslepen en ontvreemd. Daarbij is de sokkel beschadigd. De gebeurtenis is hard aangekomen op de school. De uiltjes namen een markante plek in op het terrein voor de school en het kwam geregeld voor dat mensen het beeldje kwamen bezoeken en er foto s van namen. Het kunstwerk betreft het werk Twee uilen uit 1969 van de bekende Utrechtse kunstenaar Theo van de Vathorst (1934), die door het gebeuren zeer is aangeslagen. Er bestaat geen mal van dit werk. Bronsgieterij Stijlaard en de metaalrecyclingbedrijven in Nederland zijn op de hoogte gebracht van deze diefstal, omdat dit werk mogelijk aan hen wordt aangeboden. De vermissing van het werk is ook gemeld bij het internationale Art Loss Register. Diefstal van bronzen kunstwerken is verre van lucratief vanwege de zeer lage bronsprijs. De school hoopt dan ook dat het unieke kunstwerk alsnog terug zal komen. PUZZEL KSU-blokpuzzel Probeer de juiste getallen te vinden voor de lege vakjes. Welk getal komt in de linkerbovenhoek? Stuur je antwoord met je KSU-mailadres naar ksu-utrecht.nl en win één van de vijf boekenbonnen. Prijswinnaars KSU-breed, oktober Sonja Spithoven (Johannesschool) 2. Sara van Maurik (KSU-huis) 3. Fleur Verhaar (De Spits) 4. Irene Koopman (Paulus) 5. Bernadette van der Woude (Gertrudis)

19 KSU EN DOMSTAD VOOR ATJEH 19 Uitwisseling met Atjeh in 2010 Waren er in 2009 al veel Atjeh-activiteiten, 2010 lijkt de climax te worden. Lijkt, want zeker weten doe je dat nooit. Er kan altijd zeker in Atjeh iets gebeuren waardoor dingen totaal anders lopen. Maar goed, daar gaan we voorlopig niet van uit. Hieronder een kort overzicht van wat er op de rol staat, en wat er al gerealiseerd is. In januari zijn Marco van Doorn, Stijn Esveld, Wilma Ligthart en ondergetekende voor een flits-werkbezoek van tien dagen naar Atjeh geweest. Misschien heb je het wel gevolgd (sla dan deze alinea over) op Marco en Stijn gingen poolshoogte nemen hoe het er op de scholen voor stond met de computers, en verder printers aansluiten en een lokale beheerder/trainer aanstellen. Wilma ging Syawal was very scared laten zien aan Syawal zelf, op de scholen en aan bestuurders en andere geïnteresseerden. En ik ging praten op de scholen en de komende uitwisselingsreis voorbereiden samen met onze partners daar. Het ging inhoudelijk allemaal erg goed (fysiek wat mij betreft ietsje minder; ik ben de firma s Bayer en Imodium weer dankbaar). Zo wordt veel meer met de computers gedaan dan we van te voren gedacht hadden en hebben we met Munim die we al jaren kennen want hij is ook gediplomeerd tolk en leerkracht een erg capabele beheerder/trainer kunnen aanstellen. De documentaire maakte veel indruk en leverde uitsluitend positieve reacties op. Ook de teken- en yogaworkshops die Wilma, aansluitend op de voorstellingen, op de scholen verzorgde, werden erg gewaardeerd. En ik had veel goede gesprekken en prettig, constructief overleg waardoor de komende uitwisseling in grote lijnen vaststaat. Wat geweldig was om te merken: de scholen hebben echt baat bij wat we afgelopen jaren hebben gedaan, dat wordt verteld en dat is zichtbaar. En hoe zit het dan met de Donkere Wolken van de aangescherpte sharia?, vraag jij je nu wellicht af. Wie heeft immers de krantenartikelen niet gezien afgelopen december en januari? Een zeker antwoord valt niet te geven want wat er nog komt is nooit zeker, maar in januari hebben wij er gelukkig helemaal niets van gemerkt. En ook navraag leerde dat er vooralsnog niets veranderd is. Wat we wel vaak hoorden: laten de buitenlanders in vredesnaam in Atjeh blijven en anders in ieder geval betrokken blijven, want dat versterkt de macht van de gematigde krachten. Een nieuw isolement

20 20 van Atjeh is koren op de molen van de kleine maar machtige, ultraconservatieve, groeperingen. Goed om te horen; dat dachten we zelf namelijk ook al, maar we kregen het nu van veel en van heel diverse kanten van leerkrachten tot bestuurders tot lokale NGO ers bevestigd. KSU en Domstad zullen in 2010 niet weggaan een nieuwe, grote groep KSU-leerkrachten, Domstadstudenten en -opleiders staat klaar om voor drie weken naar Atjeh te gaan. Eind april is het zover. Tot die tijd wordt er druk voorbereid: workshops realistisch rekenen, onderzoeksoefeningen, taalcursussen Bahassa Indonesia, etc. Dit alles in nauw overleg met onze partners, waarbij de thema s in en door Atjeh zijn bepaald. En daar zal het niet bij blijven: in oktober komt een groep Atjese leerkrachten, studenten en docenten naar Nederland om met dezelfde mensen hier weer samen te werken en te leren. Voor het eerst zal er dus ook fysiek sprake zijn van volwaardige uitwisseling. Genoeg te doen komende maanden. In een volgende KSUbreed vertellen we meer over het verloop van dit spannende jaar! André de Hamer KSU en Domstad voor Atjeh

KSUBREED. Informatieblad voor en over de Katholieke Scholenstichting Utrecht. In dit nummer: Meer, beter en vroeger Engels

KSUBREED. Informatieblad voor en over de Katholieke Scholenstichting Utrecht. In dit nummer: Meer, beter en vroeger Engels KSUBREED JUNI 2013 Informatieblad voor en over de Katholieke Scholenstichting Utrecht In dit nummer: Meer, beter en vroeger Engels KSU-scholen zijn veilige scholen Koningsspelen 2013 De Paulusschool wordt

Nadere informatie

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS 8 Binnen de Ring in het kort Ontvangen door de koningin Drie scholen van AWBR verzorgden dit jaar het

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015 In stijl DE DALTONSISTERS Stralen op de Koningin Wilhelminaschool LEIDERSCHAPSTIJLEN Open-deur-beleid heeft geen zin als je zelf gesloten blijft DOOR HET OOG VAN EEN OUDER

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

jaar 2, nummer 2 juli - december 2014 Wijk&co-magazine Sociaal makelaarschap in Overvecht en Utrecht Noordoost

jaar 2, nummer 2 juli - december 2014 Wijk&co-magazine Sociaal makelaarschap in Overvecht en Utrecht Noordoost jaar 2, nummer 2 juli - december 2014 Wijk&co-magazine Sociaal makelaarschap in Overvecht en Utrecht Noordoost? Introductie Colofon Team Noordoost Reilif Bonse Petra Jongerius Rosa Balrak Jeroen Ouwerkerk

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

12/1. Informatieblad voor het personeel van Tangent. oktober 2011. Deze keer in Tango: 12. Springen, 10. De Dirigent. 17. De Kring

12/1. Informatieblad voor het personeel van Tangent. oktober 2011. Deze keer in Tango: 12. Springen, 10. De Dirigent. 17. De Kring Deze keer in Tango: oktober 2011 Informatieblad voor het personeel van Tangent 10. De Dirigent opende feestelijk op 22 september 12. Springen, vliegen, duiken... avontuurlijke bezigheden van Wichelroede-leerkracht

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

Opstapcursus rekenen en taal

Opstapcursus rekenen en taal Pabo-magazine Den Haag Dordrecht Rotterdam De Universitaire Pabo Kun je geen keuze maken tussen de Pabo en Pedagogiek? Dan doe je ze toch allebei! Je studeert drie dagen per week bij de Pabo en twee dagen

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 4 JUNI 2013 2 DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL

Nadere informatie

VOOR IEDEREEN EEN PLEK

VOOR IEDEREEN EEN PLEK ( ( impuls Jaargang 7 Nr. 24 Zomer 2013 VOOR IEDEREEN EEN PLEK Collega in de schijnwerpers Schakelen tussen 4 scholen PASSEND ONDERWIJS Wat betekent dat voor de leerkracht? LB-leerkrachten Verschillen

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

de fontein goois lyceum sg huizermaat

de fontein goois lyceum sg huizermaat magazine 2011 de fontein goois lyceum sg huizermaat college de brink casparus college vechtstede college gooise praktijkschool a. roland holst college GOED ONDERWIJS voor elke leerling ICT IN DE LES werken

Nadere informatie

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE!

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! ( ( impuls Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! CEES WEET RAAD Een nieuwe cao GEDRAGSSPECIALIST RIANNE KATHMANN Niet alles zomaar aannemen RAPPORT VAN DE ONDERWIJSRAAD Verslaafd aan een dealer

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

krant Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is. Kees Boeke Wie om zich heen kijkt, ziet dat alles gekleurd is.

krant Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is. Kees Boeke Wie om zich heen kijkt, ziet dat alles gekleurd is. Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is. Kees Boeke Basisonderwijs Kees Boekelaan 10 3723 BA Bilthoven Directeur: Jeroen Goes T 030 228 28 42 bo@wpkeesboeke.nl www.wpkeesboeke.nl

Nadere informatie

Brieven. Schooljournaal 2

Brieven. Schooljournaal 2 Nr. 9 11.05.2013 Wilt u uw mening geven? U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar schooljournaal@cnvo.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te korten.

Nadere informatie

Vliegende Start. Over de begeleiding van beginnende leraren

Vliegende Start. Over de begeleiding van beginnende leraren Vliegende Start Over de begeleiding van beginnende leraren Vliegende Start Over de begeleiding van beginnende leraren Christa Carbo en Jos Moerkamp SBO, april 2006 Voorwoord IK HEB ERVAREN DAT EEN GOEDE

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Mensenkinderen. Ouders en school

Mensenkinderen. Ouders en school Mensenkinderen t i j d s c h r i f t v o o r e n o v e r j e n a p l a n o n d e r w i j s Ouders en school p a r t i c i p a t i e e n b e t r o k k e n h e i d g e z a m e n l i j k e v e r a n t w o

Nadere informatie

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden.

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden. Voor u ligt de eerste Info vanaf onze nieuwe locatie in het Audiologisch Centrum! We zijn door het team daar hartelijk ontvangen en we hebben ons plekje gevonden. Onze oude ruimte in Greunshiem heeft een

Nadere informatie

Informatieblad voor het personeel van

Informatieblad voor het personeel van Sla je vleugels uit bij Tangent Informatieblad voor het personeel van Tangent jaargang 8 nummer 1 oktober 2007 2 3 Colofon Kort nieuws Slimstraat 7> Tango is het infobulletin voor het personeel van Stichting

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

Tijd voor nieuwe schooltijden? Leerkrachten over de. nieuwe schooldag

Tijd voor nieuwe schooltijden? Leerkrachten over de. nieuwe schooldag Andere Tijden Tijd voor nieuwe schooltijden? Leerkrachten over de nieuwe schooldag 2 Inhoud Initatiefgroep Andere Tijden Iedereen heeft baat bij rustiger schooldag...3 Drie modellen De karakteristieken

Nadere informatie