CURIUM. Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oegstgeest en Gouda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURIUM. Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oegstgeest en Gouda"

Transcriptie

1 CURIUM Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oegstgeest en Gouda Jaardocument 2006

2 Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2006 van de Stichting Curium, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda. In het verzorgingsgebied Zuid-Holland noord en Midden-Holland voorziet Curium in poliklinische, deeltijd en klinische diagnostiek van kinderen en jeugdigen met ernstige psychiatrische problematiek. De klinische capaciteit is gevestigd in de hoofdvestiging in Oegstgeest. De poliklinische en deeltijdvoorzieningen worden zowel in Gouda als in Oegstgeest aangeboden. Curium is bestuurlijk verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum en geeft in dit kader mede gestalte aan de academisering van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het bestuur en de directie van Curium hebben zich geconformeerd aan de corporate governancecode. In dit voorliggende jaardocument tracht de stichting op een zo goed mogelijke manier maatschappelijke verantwoording af te leggen over haar prestaties op het gebied van de academische kinder- en jeugdpsychiatrie over het boekjaar Het jaardocument is opgesteld conform de richtlijnen zoals die door de overheid voor een jaardocument van de zorginstellingen worden voorgeschreven. Omdat Curium zowel regulier ggztaken uitvoert als ook de academische kerntaken onderwijs, onderzoek, opleiding en nascholing is in het jaardocument getracht een aantal ruimere prestatie-indicatoren te kwantificeren. Daarnaast is aan de organisatie-eenheden gevraagd om elk een korte samenvatting te geven van de meest belangrijke aspecten die in 2006 de revue hebben gepasseerd. Het bestuur en de directie van Curium wensen u veel leesplezier. Jaardocument

3 Inhoudsopgave Visie en strategie 3 Doelstellingen patiëntenzorg 4 Doelstellingen onderwijs, onderzoek en opleiding 4 Personeelsbeleid 5 Financieel beleid 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Corporate Governance 7 Verslag bestuur 7 Verslag directie 8 Organisatie 9 Organigram 10 Jaarrekening Balans 12 Resultatenrekening 13 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 14 Accountantsverklaring 15 Productiecijfers Patiëntenzorg 17 Prestatie-indicatoren en kengetallen 18 Cluster 1 19 Cluster 2 23 Cluster 3 28 Facilitaire Dienst 32 BHV 33 Klachten en klachtencommissie 34 Cliëntenraad 34 Sociaal jaarverslag en kengetallen 37 Commissies 43 Geneesmiddelencommissie 44 Kwaliteitscommissie 44 Protocollencommissie 45 Arboteam 45 Publicaties en voordrachten 46 Jaardocument

4 Visie en strategie Curium, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda levert hoogwaardige diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren met een ernstige psychiatrische aandoening. Met haar vestigingen bedient ze de zorgregio s Zuid-Holland noord en Midden-Holland. Curium is bestuurlijk gelieerd aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en heeft vier kerntaken: patiëntenzorg, opleiding, onderwijs en onderzoek. Alle vier deze kerntaken probeert zij op zo n hoog mogelijk niveau uit te voeren met veel aandacht voor de samenhang en integratie van deze vier verschillende taken. Om alle taken adequaat uit te voeren is Curium constant op zoek naar de meest effectieve diagnose- en behandelmethodes en verdere professionalisering van haar medewerkers. De medewerkers van Curium zijn het grootste kapitaal van de organisatie en de organisatie tracht met een dynamisch personeelsbeleid het kennis- en vaardigheidsniveau van de medewerkers zo optimaal mogelijk te houden. Curium probeert alle gelederen van de organisatie te betrekken bij de ontwikkeling van de instelling. Door middel van de beleidscyclus in de organisatie wordt een dialoog tot stand gebracht tussen de ambities van de werkvloer en de strategische keuze van de organisatie. In 2006 is de organisatie van Curium verder ontwikkeld door de invoering van het kwaliteitssysteem NIAZ. Veel regels en protocollen zijn de afgelopen periode geüniformeerd en op schrift gesteld en vervolgens ingevoerd. Hierbij werd veel aandacht besteed aan het zo doelmatig mogelijk inrichten van de administratieve processen en de patiëntlogistiek. In 2006 is de eindoplevering gerealiseerd van de nieuwbouw van het entreegebouw en de klinische units met als sluitstuk de oplevering van de tweede fase van de klinische units E t/m H. In het voorjaar van 2007 zal ook de inrichting van het terrein zijn voltooid. Daarnaast heeft Curium in het najaar van 2006 twee semi-permanente gebouwen neergezet ten behoeve van dagbestedingactiviteiten van (dag) klininisch opgenomen kinderen en jongeren in Curium en uitbreiding van de poliklinische activiteiten. In 2006 nam Curium afscheid van de zittende hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie prof. dr. Ph.D.A. Treffers. Na zich 22 jaar met ziel en zaligheid te hebben ingezet voor de wetenschap van de kinder- en jeugdpsychiatrie en het welbevinden van de organisatie Curium vond hij het tijd het stokje over te dragen aan de nieuwe lichting. Het bestuur van Curium en de raad van bestuur van het LUMC is er in geslaagd in prof. dr. Robert Vermeiren een adequate opvolger te vinden die de ambities van de kinder- en jeugdpsychiatrie naar een hoger plan kan voeren. Ook in het bestuur van de Stichting Curium heeft in 2006 een wijziging plaatsgevonden. Prof. dr. Onno Buruma, voorzitter van het bestuur, heeft per september 2006 afscheid genomen en is opgevolgd door prof. dr. Ferry Breedveld. Nieuwe directeur Robert Vermeiren Afscheidnemende directeur Flip Treffers Jaardocument

5 Doelstellingen patiëntenzorg Curium had zich in 2006 ten doel gesteld om in toenemende mate te gaan werken in zorglijnen binnen de doelgroepen van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Meer samenhang tussen ambulante, dagklinische en klinische programma s, eenduidigheid in behandelteam en werken volgens een vast behandelprogramma en protocol stonden hierbij voorop. Kinderen en jongeren functioneren in een zeer complexe omgeving waarbij de ouders of opvoeders, de school, de vriendenkring en andere partijen een belangrijke rol spelen. De hulpverlening die Curium biedt kan daarom ook nooit op zichzelf staan en Curium heeft in 2006 veel geïnvesteerd in samenwerking met andere jeugdzorginstellingen. Het is uitdrukkelijk het streven van Curium kinderen niet tussen wal en schip te laten vallen en zo veel mogelijk te trachten het kind zorgloos over te laten gaan in de zorg van een andere instelling als de hulpverlening van Curium wordt beëindigd. Met de komst van de nieuwe afdeling Educatie, School en Beroepen (ESB) wordt voorzien in een ander knelpunt in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Steeds meer worden in Curium kinderen behandeld waarvoor geen plek meer is in het (speciaal) onderwijs. Het reguliere, bijzondere onderwijs en het speciaal onderwijs voorzien niet in een schoolaanbod voor deze complexe jongeren of er is in het onderwijs geen perspectief meer op een schooldiploma. Curium tracht met de ESB afdeling die jongeren een adequaat en op het kind toegespitst dagprogramma te geven waarin op hun niveau gewerkt wordt met een onderwijsprogramma en beroepsgeoriënteerde programma s die de jongeren weer een kans geven op de toekomstige arbeidsmarkt. Met dit project is Curium uniek en er zijn al vele verzoeken gekomen van buiten de instelling om jongeren te laten participeren in dit programma stond ook in het teken van een nieuw medisch registratiesysteem en Curium heeft het registreren in diagnose behandelcombinaties (DBC s) met ingang van 1 januari 2006 succesvol ingevoerd. Doelstellingen onderwijs, onderzoek en opleiding In nauwe samenwerking met het LUMC voert Curium de overige kerntaken uit. Op het gebied van onderzoek is in 2006 het patiëntgebonden gedeelte van het Beren van de wegproject afgesloten. Samen met de kinder- en jeugdpsychiatrie van de Erasmus Universiteit is Curium een aantal jaren geleden begonnen met een effectiviteitstudie naar de cognitieve behandelmethode bij angst en depressie. In de volgende jaren zullen de gegevens die tijdens het onderzoek zijn verzameld resulteren in een groot aantal publicaties. In 2006 is een start gemaakt met een geheel nieuw wetenschappelijk project, dit keer in samenwerking met de afdeling ontwikkelingspsychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Dit Schoolweigeringsproject behelst een effectiviteitstudie naar een nieuwe behandelmethode voor kinderen en jongeren die niet meer naar school durven te gaan en die hen terugbrengt in het reguliere onderwijstraject. Het bij- en nascholingsproject in de kinder- en jeugdpsychiatrie is in 2006 in samenwerking met de Boerhaave Commissie door Curium uitgebreid. De Boerhaave leergroep verdient in toenemende mate zijn plekje bij de kinder- en jeugdpsychiaters in Nederland en wordt al binnen twee jaar gezien als het meest vooruitstrevende bij- en nascholingsprogramma. De interne opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater is in 2006 verder gecontinueerd en er zijn afspraken gemaakt om intensiever te gaan samenwerken met de opleiding voor volwassenenpsychiatrie van het LUMC. Ook het aantal praktijkopleidingsplaatsen voor de opleiding tot GZ-psycholoog en klinisch psycholoog heeft Curium in de afgelopen periode uitgebreid. Jaardocument

6 Personeelsbeleid In 2006 heeft Curium haar personeelsbeleid geactualiseerd door middel van een nieuw personeelsbeleidsplan. Hierin zijn de uitgangspunten geformuleerd om te komen tot een modern en op de doelgroep toegespitst HRM-beleid waarin het motiveren en stimuleren van de medewerkers om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren voorop staat. Een goede balans tussen de individuele ambities van de werknemer en de collectieve belangen van de organisatie staan hierbij voorop. In 2006 is het ziekteverzuim uitgekomen op 5%. Dit is vrijwel gelijk aan de landelijke trend. Door intensieve aandacht van leidinggevenden bij de ziekteverzuimbegeleiding en het coachen van de leidinggevenden in hun rol als casemanager is het ziekteverzuim binnen Curium stabiel gebleven. In de komende jaren zal met een prominent ziekteverzuimbeleid getracht worden dit percentage laag te houden. Financieel beleid Curium heeft als een door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gefinancierd ziekenhuis geen winstoogmerk. De begroting van 2006 liet daardoor ook een sluitende exploitatie zien was in financieel en bedrijfsmatig opzicht een turbulente periode. Op 1 januari 2006 diende Curium het nieuwe medische registratiesysteem dbc s ingevoerd te hebben en dat vroeg veel van de administratieve processen en de patiëntgebonden medewerkers. In de dbc-systematiek dienen patiëntgebonden medewerkers een uitgebreid urenregistratiesysteem bij te houden voor hun directe en indirecte patiëntgebonden activiteiten. Met vereende krachten is Curium er in geslaagd dit nieuwe systeem succesvol in te voeren. De financiering van Curium werd echter in 2006 nog uitgevoerd volgens de oude CTG-tarieven. Vaste prijzen voor het aantal poliklinische verrichtingen, dagklinische opnames en klinische bedden bepaalden de baten van Curium. Curium heeft er uitdrukkelijk voor gekozen de administratieve lasten van de medewerkers zo laag mogelijk te houden. Immers, het uitvoeren van de kerntaken zijn het belangrijkst en vragen veel toewijding van de in de kinder- en jeugdpsychiatrie werkzame medewerkers. In 2006 heeft er daarom geen dubbele registratie plaatsgevonden in dbc-termen en in CTG-tarieven, maar is het systeem zo ingericht dat de registratie in dbc s automatisch de ouderwetse verrichtingenstructuur van CTG genereert. De invoering van de dbc-systematiek viel voor Curium samen met de implementatie van een nieuw financieel systeem. Ook dit project is met veel succes gerealiseerd. In 2006 lag de nadruk op de invoering van de twee nieuwe systemen en de veranderende werkwijze die deze onderdelen met zich mee brachten zal in het teken staan van het verbeteren van de informatiestromen uit deze systeemdelen. Zowel de financiële, medische als productieregistratie van Curium zullen in de komende periode worden verfijnd op basis van een gedegen basisregistratie in de primaire processen. In de loop van 2006 werden vanuit het Ministerie van VWS extra financiële middelen beschikbaar gesteld om de wachtlijsten in de kinder- en jeugdpsychiatrie verder terug te dringen. Ook Curium heeft een beroep gedaan op deze middelen omdat de wachttijden voor nieuwe patiënten vooral voor de ambulante hulpverlening ver boven de landelijke normen zaten. Het poliklinische aanbod is daardoor in de loop van het jaar met meer dan 10% opgevoerd. De patiëntgebonden clusters van Curium hebben de hoge productieambities in 2006 grotendeels weten waar te maken. Productieafspraken zijn gerealiseerd en er is bij de klinische units zelfs sprake van een kleine Jaardocument

7 productiviteitsverbetering. Een uitzondering daarop is echter de afdeling voor doven en slechthorenden, De Vlier. Zij hebben het hele jaar ver onder de productieafspraken gezeten en sluiten het jaar met een aanzienlijk verlies af. Dit was voor Curium aanleiding om na de zomer van 2006 een onderzoek in te stellen naar het toekomstperspectief van de hulpverlening aan doven en slechthorenden binnen Curium. Curium heeft over het jaar 2006 een totale groei gerealiseerd van 6%. Cluster 1 en 2 van Curium zijn er in geslaagd een kleine overproductie te realiseren op de productieafspraken. Dit was echter onvoldoende om het productieverlies van De Vlier op te kunnen vangen, en derhalve sluit Curium af met een klein negatief resultaat van Dit is 0,8% van de exploitatie. Het kleine negatieve resultaat zal verwerkt worden in de reserve aanvaardbare kosten, waardoor deze op het niveau van 7,8% is gekomen. Curium wil met een vermogenspositie tussen de 8 en 11% uitkomen. Derhalve zal Curium in de komende jaren dienen te streven naar een positief resultaat van minimaal 1% van de exploitatie. Maatschappelijke ontwikkelingen De jeugdzorg in zijn algemeenheid en de kinder- en jeugdpsychiatrie in het bijzonder zijn erg in beweging. Ook in 2006 zijn deze ontwikkelingen Curium niet ontgaan. Een jaar na invoering van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg werd Curium al geconfronteerd met hiaten in het systeem waarbij er grote onduidelijkheid was over de verhouding tussen Bureau Jeugdzorg en ggzinstellingen. Curium heeft getracht deze problematiek te beslechten door goede afspraken te maken met Bureau Jeugdzorg over indicatie en verwijzingen en waar mogelijk getracht een pragmatische oplossing te vinden voor de complexe wet- en regelgeving in Nederland. Met de invoering van de dbc-systematiek in 2006 is nog niet de overheveling van de kinder- en jeugdpsychiatrie vanuit de AWBZ naar de nieuwe zorgverzekeringswet gerealiseerd. Het financieel afrekenen in dbc-producten en de overheveling van de financiën van de AWBZ naar de zorgverzekering zijn tot nader order uitgesteld tot 1 januari Met de komst van een nieuw kabinet in het voorjaar van 2007 en de vorming van een nieuw Ministerie voor Jeugd en Gezin staan deze ontwikkelingen iets meer op losse schroeven. Curium zal blijven benadrukken dat het een publieke instelling is met een maatschappelijke taak. Het heeft geen doel om winst te maken en zij tracht haar publieke taak zo adequaat mogelijk in te vullen door middel van hoogwaardige uitvoering van haar vier kerntaken. Zij tracht daarbij de collectief verkregen middelen zo effectief mogelijk in te zetten en continu te werken aan een vraaggestuurde hulpverlening. In 2005 en 2006 is veel geïnvesteerd in het fundament van de organisatie. Moderne huisvesting, gedegen bedrijfsvoering en adequaat personeelsbeleid moeten in de komende periode resulteren in de meest hoogwaarde diagnose en behandeling van kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen. Moderne huisvesting: Verblijfsunits voor jongeren Jaardocument

8 Corporate Governance Verslag bestuur Curium committeert zich aan de in 2005 door de verschillende brancheorganisaties zorg aan de minister van VWS aangeboden zorgbrede governance code. Dit heeft geresulteerd in het vaststellen van een eigen beleids- en verantwoordingscyclus bestuur en directie van Curium waarin de corporate governancecode wordt bekrachtigd. De beleids- en verantwoordingscyclus is een wezenlijk onderdeel van het kwaliteitssysteem van Curium en kan niet los gezien worden van de bredere tendens om verantwoording naar de werkvloer te brengen en meer toezicht naar het bestuursniveau. Het bestuur is belast met het integraal toezicht op de organisatie en de directie van Curium en dit toezicht beslaat alle kerntaken van de instelling. Voor dat doel hebben de directie en het bestuur in 2006 vier maal volgens een vast vergaderstramien vergaderd en heeft er daarnaast een aantal bilaterale overleggen plaatsgevonden over de belangrijkste thema s die binnen de organisatie spelen. Ook heeft het bestuur in aanwezigheid van de directie een overleg gevoerd met de ondernemingsraad en met de cliëntenraad. De auditcommissie van Curium, waarin de penningmeester van het bestuur zitting heeft, evenals de directeur bedrijfsvoering en de HEAD, vergaderde twee keer per jaar ter voorbereiding op de bestuursvergadering. Aan de orde kwamen onder meer de resultaten, de jaarrekening, de managementletter, de begroting, de risicoparagraaf, dbc-implementatie en de AO/IC-procedures. Het bestuur was in 2006 belast met de moeilijke opdracht een adequate opvolger te vinden voor de zittende hoogleraar en algemeen directeur prof. dr. Treffers. Geadviseerd door de benoemingscommissie ingesteld voor deze leerstoel is het bestuur er in september in geslaagd hiervoor in prof. dr. Robert Vermeiren een ambitieuze opvolger te vinden. Met ingang van 1 oktober 2006 is hij in deze functie benoemd. Bestuur Curium neemt afscheid van directeur Flip Treffers en voorzitter Onno Buruma. (25 augustus 2006) Jaardocument

9 Verslag Directie De directie van Curium is belast met het besturen van de organisatie en heeft in 2006 veel tijd besteed aan het anticiperen op de veranderende omgeving van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Er heeft veel nadruk gelegen op het aanpassen en verbeteren van de bedrijfsprocessen, vooral op het gebied van de medische en financiële administratieve processen. De administratieve organisatie en het interne controle mechanisme zijn verder aangepakt en het registreren in diagnose behandelcombinaties is in 2006 adequaat geïmplementeerd. Begin 2006 heeft de directie van Curium met goedkeuring van het bestuur een nieuw strategisch beleidsplan gepresenteerd voor de eerstkomende twee jaar. Hierin staan de ambities op patiëntenniveau geformuleerd en wordt veel nadruk gelegd op de invoering van zorgprogramma s voor de verschillende specialistische doelgroepen binnen Curium en de samenwerking met andere instellingen om de keten van hulpverlening in de jeugdzorg goed te kunnen sluiten. Curium heeft in 2006 verder voortgebouwd op de invulling van de zorgprogramma s voor de verschillende specialistische hulpverleningsprogramma s. Met de komst van de nieuwe hoogleraar zijn tevens de ambities op wetenschappelijk vlak verder gedefinieerd. De implementatie van het kwaliteitssysteem NIAZ binnen Curium vroeg ook in 2006 de nodige aandacht. De implementatie van het kwaliteitssysteem heeft er in 2006 voor gezorgd dat de focus van het vastleggen van regels en protocollen van decentraal naar centraal is verschoven. Voor een instelling als Curium die werkt met één specialisme, namelijk kinder- en jeugdpsychiatrie, bleek het vooral van belang te zijn zoveel mogelijk regels en protocollen Curiumbreed in te zetten om uniformiteit en een effectieve werkwijze te waarborgen. Dit laat onverlet dat de afdelingen zijn doorgegaan met de invulling van het kwaliteitssysteem op afdelingsniveau. In de loop van 2006 is een centrale protocollencommissie ingevoerd die alle bestaande protocollen en regelingen heeft geëvalueerd, aangepast en een groot aantal nieuwe protocollen ter advies aan de directie heeft voorgelegd. In de loop van 2007 zal de accreditatie bij het NIAZ worden aangevraagd. In 2006 heeft de directie van Curium goedkeuring gekregen voor de eindafrekening van het nieuwbouwtraject klinische units en entreegebouw en heeft daarmee een bouwfase die drie jaar in beslag heeft genomen succesvol kunnen afronden. In 2007 verwacht Curium de focus op de bedrijfsvoering te kunnen verschuiven naar de kerntaken. Entree Curium Oegstgeest Jaardocument

10 Organisatie Bestuur Vanaf 1 september 2006 Tot 1 september 2006 Prof. dr. F.C. Breedveld (voorzitter) Prof.dr. O.J.S. Buruma (voorzitter) Dr. ir P.C.J. Leijh Dr.ir P.C.J. Leijh Ir. H.M. le Clercq Ir. H.M. le Clercq Prof. dr. E.C. Klasen Prof. dr. E.C. Klasen Directie Directeur patiëntenzorg tot 1 september Ph.D.A. Treffers Directeur patiëntenzorg vanaf 1 oktober R.R.J.M. Vermeiren Directeur bedrijfsvoering H.G. Boswerger Cluster 1 Manager patiëntenzorg R. Eijsberg Manager bedrijfsvoering C.C.A. Lagendijk (tot 1 mei) Manager bedrijfsvoering T. Bilgoe (vanaf 1 mei) Cluster 2 Manager patiëntenzorg M.A.W. Rinne Manager bedrijfsvoering B.M. Siebelink Cluster 3 Manager patiëntenzorg T. van Gent (tot 1 sept.) Manager patiëntenzorg R. Eijsberg (vanaf 1 sept.) Manager bedrijfsvoering D. Aldershoff Ondersteunende diensten Facilitaire dienst Hoofd C.L. van Baaren Economische en Administratieve Dienst (EAD) Hoofd M.W. Nieuwenhuize Personeelszaken Coördinator M.E.H. Canter Visscher (tot 1 augustus 2006) Hoofd M.M. Wildeboer (vanaf 1 september) Samenstelling van de OR van 1 maart 2006 tot 1 maart 2007 Joke Baars, voorzitter Florianne Schepen Wilco Langeveld Linda van Delft Ronald Gordijn Henny Heijkoop Ankie de Jong Betteke van der Meer Mieneke Norder Arjan Theil Vanessa Vos Vera van Houten, ambtelijk secretaris Jaardocument

11 Organigram Curium Ondernemingsraad Cluster 1 Klinische en dagklinische afdelingen Cluster 2 Poliklinische zorg en dagbehandeling Bestuur Directie Cluster 3 Auditief gehandicapten Diensten Economische administratieve dienst Facilitaire Dienst Cliëntenraad Staf Personeelszaken PR & Voorlichting Medische Informatie Voorziening Afdeling Onderzoek LUMC Afdeling kinder- & jeugdpsychiatrie Jaardocument

12 Jaarrekening 2006 Het binnenterrein van Curium is opnieuw aangelegd Jaardocument

13 Balans per ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Financieringstekort Liquide middelen Totaal PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Egalisatierekening afschrijvingen Langlopende schulden Financieringsoverschot Overige kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal Jaardocument

14 Resultatenrekening Bedrijfsopbrengsten: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidies Vrije besteedbare aanvullende inkomsten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten: - Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Resultaat exclusief financiële baten en lasten Financiële baten en lasten RESULTAAT Jaardocument

15 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Jaardocument

16 Accountantsverklaring Jaardocument

17 Jaardocument

18 Productiecijfers patiëntenzorg Productiecijfers Productie- Werkelijke Bezettingspercentage afspraak productie t.o.v. productieafspraken Kliniek Eerste opname Bekostigingscategorie Bekostigingscategorie Bekostigingscategorie Bekostigingscategorie Bekostigingscategorie Bekostigingscategorie Totaal bekostigingscategoriën % Polikliniek F101 Nieuwe inschrijving volw F102 Intake volw F103 Onderzoek volw F104 Psychotherapie volw F105 gropscont psych volw F106 Behandeling volw F107 Groepscont beh volw Telefonisch contact F110 Toeslag contact % F124 Dienstverlening en preventie % F151 Nieuwe inschrijving jeugd F152 Intake jeugd F153 Onderzoek jeugd F154 Psychotherapie jeugd F155 Groepscont psych jeugd F156 Behandeling jeugd F157 Groepscont beh jeugd Telefonisch contact F160 Toeslag contact % Dagbehandeling K K K Totaal % Jaardocument

19 Prestatie-indicatoren en kengetallen Jaardocument

20 Cluster 1: Kliniek Productie Cluster 1 heeft een goede productie kunnen realiseren in In de bezettingscijfers is zichtbaar dat deze voor de ambulante hulpverlening Oegstgeest (168%) en de Dagbehandeling (201%) ruimschoots gehaald zijn. Er heeft in 2006 een verschuiving plaatsgevonden tussen de kliniek en dagbehandeling waardoor de dagbehandeling hoger uitkomt en de kliniek iets lager. Door een betere registratie van de poliklinische activiteiten is een duidelijke toename van het aantal verrichtingen te zien. Productieoverzicht 2006 KORT CIRCUIT (residentieel) Gesloten opnameafdeling IKB, afdeling voor kortdurende cognitief therapeutische behandeling Unit G, open observatieafdeling jeugd Unit D, open observatie afdeling kinderen SPECIALISTISCHE BEHANDELAFDELINGEN (residentieel) Van Krevelenhuis Unit E Unit F Unit H Unit C, behandelafdeling kinderen DOELGROEP crisisinterventie/bopz/gesloten opname t.b.v. diagnostiek en behandeladvies jaar emotionele stoornissen, psychotische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen waar cognitieve therapie geïndiceerd is, jaar t.b.v. diagnostiek en behandeladvies, kortdurende behandeling, jaar t.b.v. diagnostiek en behandeladvies, kortdurende behandeling, 6 12 jaar autismespectrumstoornissen, 6 12 jaar Vervolgbehandelingsunit neuropsychiatrische stoornissen, jaar Autismespectrumstoornissen of andere neuropsychiatrische handicap en lichte cognitieve beperking ( IQ 70-90), t.b.v. observatie en kortdurende behandeling, jaar eet-, somatoforme en internaliserende stoornissen, jaar diverse psychiatrische problematiek, 6 12 jaar PRODUCTIECIJFER 108% 100% 97% 98% 106% 99% 61% 106% 102% Jaardocument

21 SPECIALISTISCHE BEHANDELAFDELINGEN (semi-residentieel) Unit A, De Klimop (deeltijdbehandeling, daggroep en naschoolse groep) Unit B, Dagbehandeling DGT (dialectische therapie) autismespectrumstoornissen, jaar borderline persoonlijkheidsstoornissen, jaar 109% 83% Ontwikkelingen binnen Cluster 1. Een drietal inhoudelijke ontwikkelingen hebben in 2006 centraal gestaan: 1. De opzet van een integraal taakgericht programma voor alle opgenomen jongeren; 2. De opening van een deeltijdbehandelingsunit voor jongeren met persoonlijkheidsproblematiek (accent op borderline); 3. De keus om de zorglijn eetstoornissen te centreren in de ambulante zorg (poli+ concept). 1. Het taakgericht programma voor alle opgenomen jongeren binnen het klinisch cluster moest voor 2007 het antwoord gaan vormen op het onvoldoende programmatisch aanbod van het TAC (Trainings-en activiteiten centrum) waarin met name de arbeidstoeleiding en de deelnameverplichting van de betreffende jongeren werden gemist. Ook moest dit programma een passende uitwerking vormen in het dagprogramma van de jongeren op het competentiemodel zoals binnen Curium is ingevoerd waarmee een op competenties gerichte houding vanuit de medewerkers naar de jongeren wordt nagestreefd. Uitgangspunt is dat de normale vaardigheidsontwikkeling via schoolgang en vrijetijdsbesteding van jongeren met een ernstige psychiatrische problematiek zodanig verstoord is geraakt dat goed geplande aanpassingen nodig zijn. Gebeurt dit niet dan is verveling, gebrek aan schoolmotivatie en allerlei vormen van acting out aan de orde van de dag die contraproductief werken op de behandelingsdoelen. Wij besloten een voor de KJP uniek - maar binnen de zwakzinnigenzorg en de psychiatrie voor volwassenen al veel langer herkenbaar programma op te zetten met de volgende onderdelen: - een extern gericht ESB programma: met educatieve therapie, school en beroepstoeleiding; - een intern gericht programma: met vaktherapieën en activiteiten/sportbegeleiding; - een unit-programma: met door sociotherapeuten gegeven trainingsmodules, waar mogelijk unit-overstijgend. Deze onderdelen worden aangestuurd door twee coördinatoren van het extern en intern programma en een coördinerende aanjager voor het unit-programma. Een passend ICTprogramma moet het mogelijk gaan maken om vanuit de units via intranet een op maat samengesteld programma te kiezen via inschrijving op nog openstaande modules. Alleen de coördinatoren kunnen daadwerkelijk inboeken en bevestigen. In 2006 is de eerste opzet van een programma gemaakt waarin wensen vanuit de units zijn geïnventariseerd, behandelingsuitgangspunten zijn geformuleerd, een begroting en formatieplan is opgenomen, de coördinatie is bepaald en de behoefte aan ruimte is beschreven. In sneltreinvaart werden twee grote (semipermanente) gebouwen aangekocht die een plek kregen aan de rand van het terrein en die onderdak moesten gaan bieden aan de educatieve therapieklassen, een drietal praktijkklassen (catering, detailhandel en administratie), een arbeidstoeleider en de educatief therapeuten. Een van deze gebouwen gaat de Schakel genoemd worden: symbool voor onze inspanning om de jongeren naar een externe plek in het arbeidsproces of schoolproces te begeleiden. Jaardocument

CURIUM. Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oegstgeest en Gouda

CURIUM. Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oegstgeest en Gouda CURIUM Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oegstgeest en Gouda Jaardocument 2005 Voorwoord Voor u ligt het jaardocument 2005 van de Stichting Curium, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust

Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust - 1 - Inleiding Dit is een informatiefolder voor de klinische module eetstoornissen. In deze folder zullen we je informeren

Nadere informatie

TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009.

TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009. TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009. Werkafspraken De afdeling psychiatrie, gevestigd in het Academisch Psychiatrisch Centrum van het AMC, kent 4 zorglijnen: 1. Acute zorg 2.

Nadere informatie

Hierbij is de leeftijd van de cliënt die het contact ontvangt bepalend, ongeacht in welke soort instelling het face-to-face-contact plaatsvindt.

Hierbij is de leeftijd van de cliënt die het contact ontvangt bepalend, ongeacht in welke soort instelling het face-to-face-contact plaatsvindt. Tarieflijst Instellingen 2002 29 F. PSYCHIATRIE ALGEMENE BEPALINGEN BIJ F. PSYCHIATRIE CLIËNT Iemand die is ingeschreven bij RIAGG of polikliniek en minimaal één face-to-face-contact in het kader van de

Nadere informatie

> Consultatie bestaat uit producten door Katja Teunissen

> Consultatie bestaat uit producten door Katja Teunissen > Consultatie bestaat uit producten door Katja Teunissen Inleiding Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen zijn grotendeels werkzaam binnen instellingen waar specialistische geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Verdiepingsstage Vroege Psychosen. Dorpsblik. informatie voor aios

Verdiepingsstage Vroege Psychosen. Dorpsblik. informatie voor aios Verdiepingsstage Vroege Psychosen Dorpsblik informatie voor aios Verdiepingsstage Vroege Psychosen Dorpsblik Hoe eerder mensen met een vroege psychose worden behandeld, hoe groter de kans op functioneel

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns & In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns Specialistische Zorg', maar wat is het verschil? In Nederland ziet de zorgstructuur er

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Zorgprogramma Angststoornissen

Zorgprogramma Angststoornissen Zorgprogramma Angststoornissen Doelgroep Het Zorgprogramma Angststoornissen is bedoeld voor volwassenen die een angststoornis hebben. Mensen met een angststoornis hebben last van angsten zonder dat daar

Nadere informatie

Bijlage 1: Programma van Eisen

Bijlage 1: Programma van Eisen Bijlage 1: Programma van Eisen Functie: Stichting Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid afdeling Jeugd < 18 jaar Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Het jaar 2016 beschreven

Het jaar 2016 beschreven Het jaar 2016 beschreven Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om u op een andere wijze inzage te geven in de jaarcijfers over 2016 en de gebeurtenissen in dat jaar. Allereerst willen wij u meenemen in de

Nadere informatie

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds Gaat je interesse uit naar psychiatrie in combinatie met een verslaving? Dan biedt Delta een verdiepingsstage

Nadere informatie

Uitnodiging 5 e Week van de Kennismaking

Uitnodiging 5 e Week van de Kennismaking Uitnodiging 5 e Week van de Kennismaking Maandag 23 t/m vrijdag 27 Geacht raadslid en collegelid, De voorbereidingen van de 3 decentralisaties jeugd, werk & Wmo zijn in volle gang. Maar waar hebben we

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten

Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten 2 Deze folder geeft u informatie over het deeltijdprogramma (gedeeltelijk) onbegrepen lichamelijke klachten op de zorgeenheid Psychiatrie van het CWZ.

Nadere informatie

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn Psychologische expertise Veel verzuim op het werk wordt veroorzaakt door psychische problemen. Maarsingh & van Steijn heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van problemen op het vlak

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

GGzE centrum autisme volwassenen

GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen Centrum voor specialistische zorg, kennis en ontwikkeling op het gebied van autisme Informatie voor verwijzers >> GGzE centrum autisme

Nadere informatie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Jaardocument 2008 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda.

Nadere informatie

Residentiële opname voorkomen of verkorten. Intensieve Dagbehandeling

Residentiële opname voorkomen of verkorten. Intensieve Dagbehandeling Residentiële opname voorkomen of verkorten. Intensieve Dagbehandeling Als eerdere hulpverlening niet hielp. Intensieve dagbehandeling Soms zijn kinderen en jongeren niet geholpen met alleen ambulante hulpverlening

Nadere informatie

Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie. Delta Zorgboulevard. informatie voor aios

Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie. Delta Zorgboulevard. informatie voor aios Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie Delta Zorgboulevard informatie voor aios Verdiepingsstage Ziekenhuispsychiatrie Delta Zorgboulevard De verdiepingsstage Ziekenhuispsychiatrie is een stage met een gevarieerd

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Klinische behandeling

Klinische behandeling Klinische behandeling voor kinderen met ASS informatie voor cliënten, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Klinische behandeling voor kinderen

Nadere informatie

Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen

Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde Informatie voor verwijzers Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Kinderen met problemen of vragen op

Nadere informatie

Wanneer in deze folder wordt gesproken over ouders en kinderen worden daar uiteraard ook respectievelijk verzorgers en jongeren mee bedoeld.

Wanneer in deze folder wordt gesproken over ouders en kinderen worden daar uiteraard ook respectievelijk verzorgers en jongeren mee bedoeld. ADHD poli Roermond Deze folder is bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren met ADHD. In de folder wordt uitleg gegeven over het stellen van de diagnose en behandeling bij ADHD. Wanneer in deze folder

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online Jaarverslag 2012 Stichting 113Online Voorwoord Stichting 113Online is er voor iedereen die te maken krijgt met zelfmoord. Voor mensen die zelf suïcidale gedachten of gevoelens hebben, voor mensen die een

Nadere informatie

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 1 2 EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 3 INFORMATIE OVER PSYMENS PsyMens is een kleinschalige GGZ instelling met vestigingen in Utrecht, Nieuwegein, Woerden en Amersfoort. Wij bieden een

Nadere informatie

Psychosomatiek Eikenboom

Psychosomatiek Eikenboom specialistische geestelijke gezondheidszorg informatie voor patiënten en verwijzers Psychosomatiek Eikenboom Er zijn mensen, die jarenlang tobben met lichamelijke klachten waarvoor artsen geen afdoende

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling?

Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling? Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling? Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling?

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen cluster Zuid-Hollandse Eilanden informatie voor verwijzers Inleiding Het cluster Zuid-Hollandse Eilanden is actief in de regio Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en de Hoekse

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke

Nadere informatie

ZNA UKJA Zorgeenheid ontwikkelings- en psychotische stoornissen adolescenten (K-dienst H) Informatie voor patiënten

ZNA UKJA Zorgeenheid ontwikkelings- en psychotische stoornissen adolescenten (K-dienst H) Informatie voor patiënten ZNA UKJA Zorgeenheid ontwikkelings- en psychotische stoornissen adolescenten (K-dienst H) Informatie voor patiënten 2 ZNA UKJA Zorgeenheid ontwikkelings- en psychotische stoornissen adolescenten Voor Wie?

Nadere informatie

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren PersonaCura Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren Inleiding We willen allemaal oud worden, maar het liever niet zijn. Ouder worden betekent immers omgaan met verlies van gezondheid, van

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede

Nadere informatie

Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers Informatie voor verwijzers INFORMATIEBROCHURE Stichting Centrum '45 Stichting Centrum '45 is hèt landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma. Als TOPGGz instelling richt Stichting Centrum

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Wachttijden. in ggz-instellingen. GGZ Nederland Amersfoort Publicatienummer: juni 2009

Wachttijden. in ggz-instellingen. GGZ Nederland Amersfoort Publicatienummer: juni 2009 Wachttijden in ggz-instellingen 2008 GGZ Nederland Amersfoort Publicatienummer: 2009-353 juni 2009 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES...3 2 INVENTARISATIE WACHTLIJSTEN GGZ-INSTELLINGEN...4 2.1

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Wanneer in deze folder wordt gesproken over ouders en kinderen worden daar uiteraard ook respectievelijk verzorgers en jongeren mee bedoeld.

Wanneer in deze folder wordt gesproken over ouders en kinderen worden daar uiteraard ook respectievelijk verzorgers en jongeren mee bedoeld. ADHD poli Roermond Deze folder is bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren met ADHD. In de folder wordt uitleg gegeven over het stellen van de diagnose en behandeling bij ADHD. Wanneer in deze folder

Nadere informatie

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland Jaarplan 2011 ketenproject Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland A. Doelgroep en thema van de ketensamenwerking De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam informatie voor patiënten en verwijzers maart 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Wat is het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam?

Nadere informatie

Intakeprocedure IKK Onderzoek Kosten Hoe kom je bij Novaru m terecht? Nazorggroep Novarum ANOrexIA NervOsA Nabehandeling

Intakeprocedure IKK Onderzoek Kosten Hoe kom je bij Novaru m terecht? Nazorggroep Novarum ANOrexIA NervOsA Nabehandeling ANOrexIA NervOsA ANOrexIA NervOsA Wat is anorexia nervosa? Mensen met anorexia eten zo weinig, dat ze extreem mager worden. Vaak zijn ze ernstig ondervoed. Maar al zijn ze vel over been, toch zien ze in

Nadere informatie

Infobrochure. Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis

Infobrochure. Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis Infobrochure Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis Welkom Het PAAZ Het PAAZ staat voor enerzijds de Psychiatrische Afdeling in het Algemeen Ziekenhuis en anderzijds voor het ruimere aanbod

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

EMOTIEREGULATIE. Jaarbeurs Utrecht. Boosheid, verdriet en angst bij kinderen en adolescenten met ASS, ODD, ADHD, depressie en borderline

EMOTIEREGULATIE. Jaarbeurs Utrecht. Boosheid, verdriet en angst bij kinderen en adolescenten met ASS, ODD, ADHD, depressie en borderline EMOTIEREGULATIE Boosheid, verdriet en angst bij kinderen en adolescenten met ASS, ODD, ADHD, depressie en borderline Congres Dinsdag 26 november 2013 Jaarbeurs Utrecht prof.dr. Bram Orobio de Castro prof.dr.

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam informatie voor patiënten en verwijzers november 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Wat is het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam?

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg

Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg Naar de Gemeente Terugblik 2014 Dat 2014 geen rustig jaar zou worden wisten we al enige tijd. De overgang van een rijks gefinancierde organisatie naar een organisatie

Nadere informatie

Verdiepingsstage Complexe persoonlijkheids- en/of traumaproblematiek. MFC Rotterdam Zuid. informatie voor aios

Verdiepingsstage Complexe persoonlijkheids- en/of traumaproblematiek. MFC Rotterdam Zuid. informatie voor aios Verdiepingsstage Complexe persoonlijkheids- en/of traumaproblematiek MFC Rotterdam Zuid informatie voor aios Verdiepingsstage Complexe persoonlijkheidsproblematiek en/of traumaproblematiek MFC Rotterdam

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie Cognitieve gedragstherapie Een succesvolle psychotherapie voor diverse emotionele stoornissen en problemen Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Wat is Cognitieve Gedragstherapie? Cognitieve gedragstherapie

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

REGELING GG/NR

REGELING GG/NR Bijlage 4 bij circulaire Care/AWBZ/06/29c REGELING Bepalingen GGZ-prestaties 2007 Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de

Nadere informatie

Behandelaanbod in groepen. Informatie voor verwijzers

Behandelaanbod in groepen. Informatie voor verwijzers Behandelaanbod in groepen Informatie voor verwijzers In deze folder vindt u informatie over het behandelaanbod in groepen bij SymforaMeander. Aanmelden van patiënten U kunt uw patient op de volgende manieren

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

UITNODIGING 17 NOVEMBER

UITNODIGING 17 NOVEMBER UITNODIGING 17 NOVEMBER Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Wij laten u graag op dinsdag 17 november van 15.00-17.00 uur zien en ervaren wat de werkwijze van ons Behandelcentrum

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Wat is De Banjaard? De Banjaard is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. We zijn er voor kinderen en jongeren tussen 4 en 19 jaar bij wie er (vermoedelijk) sprake is van

Nadere informatie

Zorg voor jeugdigen in Nederland

Zorg voor jeugdigen in Nederland DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Zorg voor jeugdigen in Nederland Presentatie Vlaams-Nederlands Huis deburen, Directie Curatieve Zorg, 14 november 2006 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Congres ziekenhuispsychiatrie

Congres ziekenhuispsychiatrie Congres ziekenhuispsychiatrie Het belang van integrale zorg psychiatrie & somatiek belicht vanuit de visie van de zorgverzekeraar 7 november 2013 Anouk Mateijsen Regio manager, Achmea Divisie Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

polikliniek doorwerth en nijmegen verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme maart 2012

polikliniek doorwerth en nijmegen verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme maart 2012 polikliniek doorwerth en nijmegen informatie voor cliënten, ouders en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie en missie dr leo kannerhuis Het Dr. Leo Kannerhuis

Nadere informatie

Zorg en kennis. in beeld. Duurzame transformatie in de zorg voor kind en gezin. Jaarbeeld 2016

Zorg en kennis. in beeld. Duurzame transformatie in de zorg voor kind en gezin. Jaarbeeld 2016 Duurzame transformatie in de voor kind en gezin Zorg en Jaarbeeld in beeld Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie komt in beeld als er een vermoeden bestaat van complexe psychiatrische problematiek bij kinderen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Comorbiditeit: Voorkomen van verschillende stoornissen bij 1 persoon. Dubbele diagnose: Verslaving (afhankelijkheid en misbruik

Nadere informatie

Kiezen voor Pillen of Praten?: Voorkeuren en Besluitvorming omtrent de Behandeling van Stemmings- en Angststoornissen

Kiezen voor Pillen of Praten?: Voorkeuren en Besluitvorming omtrent de Behandeling van Stemmings- en Angststoornissen Kiezen voor Pillen of Praten?: Voorkeuren en Besluitvorming omtrent de Behandeling van Stemmings- en Angststoornissen Een wetenschappelijk onderzoek naar behandelvoorkeuren, gezamenlijke besluitvorming

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar

Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl)

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Home > Over hulpverleners Verschillende soorten hulpverleners hebben verschillende opleidingen. Door dit verschil zijn ze goed in verschillende

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Memo Aan deelnemers technisch overleg jeugd-ggz Van Telefoonnummer E-mailadres I.M. Vermeulen / J.J.Janse Onderwerp Datum invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Inleiding

Nadere informatie