CURIUM. Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oegstgeest en Gouda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURIUM. Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oegstgeest en Gouda"

Transcriptie

1 CURIUM Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oegstgeest en Gouda Jaardocument 2006

2 Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2006 van de Stichting Curium, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda. In het verzorgingsgebied Zuid-Holland noord en Midden-Holland voorziet Curium in poliklinische, deeltijd en klinische diagnostiek van kinderen en jeugdigen met ernstige psychiatrische problematiek. De klinische capaciteit is gevestigd in de hoofdvestiging in Oegstgeest. De poliklinische en deeltijdvoorzieningen worden zowel in Gouda als in Oegstgeest aangeboden. Curium is bestuurlijk verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum en geeft in dit kader mede gestalte aan de academisering van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het bestuur en de directie van Curium hebben zich geconformeerd aan de corporate governancecode. In dit voorliggende jaardocument tracht de stichting op een zo goed mogelijke manier maatschappelijke verantwoording af te leggen over haar prestaties op het gebied van de academische kinder- en jeugdpsychiatrie over het boekjaar Het jaardocument is opgesteld conform de richtlijnen zoals die door de overheid voor een jaardocument van de zorginstellingen worden voorgeschreven. Omdat Curium zowel regulier ggztaken uitvoert als ook de academische kerntaken onderwijs, onderzoek, opleiding en nascholing is in het jaardocument getracht een aantal ruimere prestatie-indicatoren te kwantificeren. Daarnaast is aan de organisatie-eenheden gevraagd om elk een korte samenvatting te geven van de meest belangrijke aspecten die in 2006 de revue hebben gepasseerd. Het bestuur en de directie van Curium wensen u veel leesplezier. Jaardocument

3 Inhoudsopgave Visie en strategie 3 Doelstellingen patiëntenzorg 4 Doelstellingen onderwijs, onderzoek en opleiding 4 Personeelsbeleid 5 Financieel beleid 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Corporate Governance 7 Verslag bestuur 7 Verslag directie 8 Organisatie 9 Organigram 10 Jaarrekening Balans 12 Resultatenrekening 13 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 14 Accountantsverklaring 15 Productiecijfers Patiëntenzorg 17 Prestatie-indicatoren en kengetallen 18 Cluster 1 19 Cluster 2 23 Cluster 3 28 Facilitaire Dienst 32 BHV 33 Klachten en klachtencommissie 34 Cliëntenraad 34 Sociaal jaarverslag en kengetallen 37 Commissies 43 Geneesmiddelencommissie 44 Kwaliteitscommissie 44 Protocollencommissie 45 Arboteam 45 Publicaties en voordrachten 46 Jaardocument

4 Visie en strategie Curium, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda levert hoogwaardige diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren met een ernstige psychiatrische aandoening. Met haar vestigingen bedient ze de zorgregio s Zuid-Holland noord en Midden-Holland. Curium is bestuurlijk gelieerd aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en heeft vier kerntaken: patiëntenzorg, opleiding, onderwijs en onderzoek. Alle vier deze kerntaken probeert zij op zo n hoog mogelijk niveau uit te voeren met veel aandacht voor de samenhang en integratie van deze vier verschillende taken. Om alle taken adequaat uit te voeren is Curium constant op zoek naar de meest effectieve diagnose- en behandelmethodes en verdere professionalisering van haar medewerkers. De medewerkers van Curium zijn het grootste kapitaal van de organisatie en de organisatie tracht met een dynamisch personeelsbeleid het kennis- en vaardigheidsniveau van de medewerkers zo optimaal mogelijk te houden. Curium probeert alle gelederen van de organisatie te betrekken bij de ontwikkeling van de instelling. Door middel van de beleidscyclus in de organisatie wordt een dialoog tot stand gebracht tussen de ambities van de werkvloer en de strategische keuze van de organisatie. In 2006 is de organisatie van Curium verder ontwikkeld door de invoering van het kwaliteitssysteem NIAZ. Veel regels en protocollen zijn de afgelopen periode geüniformeerd en op schrift gesteld en vervolgens ingevoerd. Hierbij werd veel aandacht besteed aan het zo doelmatig mogelijk inrichten van de administratieve processen en de patiëntlogistiek. In 2006 is de eindoplevering gerealiseerd van de nieuwbouw van het entreegebouw en de klinische units met als sluitstuk de oplevering van de tweede fase van de klinische units E t/m H. In het voorjaar van 2007 zal ook de inrichting van het terrein zijn voltooid. Daarnaast heeft Curium in het najaar van 2006 twee semi-permanente gebouwen neergezet ten behoeve van dagbestedingactiviteiten van (dag) klininisch opgenomen kinderen en jongeren in Curium en uitbreiding van de poliklinische activiteiten. In 2006 nam Curium afscheid van de zittende hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie prof. dr. Ph.D.A. Treffers. Na zich 22 jaar met ziel en zaligheid te hebben ingezet voor de wetenschap van de kinder- en jeugdpsychiatrie en het welbevinden van de organisatie Curium vond hij het tijd het stokje over te dragen aan de nieuwe lichting. Het bestuur van Curium en de raad van bestuur van het LUMC is er in geslaagd in prof. dr. Robert Vermeiren een adequate opvolger te vinden die de ambities van de kinder- en jeugdpsychiatrie naar een hoger plan kan voeren. Ook in het bestuur van de Stichting Curium heeft in 2006 een wijziging plaatsgevonden. Prof. dr. Onno Buruma, voorzitter van het bestuur, heeft per september 2006 afscheid genomen en is opgevolgd door prof. dr. Ferry Breedveld. Nieuwe directeur Robert Vermeiren Afscheidnemende directeur Flip Treffers Jaardocument

5 Doelstellingen patiëntenzorg Curium had zich in 2006 ten doel gesteld om in toenemende mate te gaan werken in zorglijnen binnen de doelgroepen van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Meer samenhang tussen ambulante, dagklinische en klinische programma s, eenduidigheid in behandelteam en werken volgens een vast behandelprogramma en protocol stonden hierbij voorop. Kinderen en jongeren functioneren in een zeer complexe omgeving waarbij de ouders of opvoeders, de school, de vriendenkring en andere partijen een belangrijke rol spelen. De hulpverlening die Curium biedt kan daarom ook nooit op zichzelf staan en Curium heeft in 2006 veel geïnvesteerd in samenwerking met andere jeugdzorginstellingen. Het is uitdrukkelijk het streven van Curium kinderen niet tussen wal en schip te laten vallen en zo veel mogelijk te trachten het kind zorgloos over te laten gaan in de zorg van een andere instelling als de hulpverlening van Curium wordt beëindigd. Met de komst van de nieuwe afdeling Educatie, School en Beroepen (ESB) wordt voorzien in een ander knelpunt in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Steeds meer worden in Curium kinderen behandeld waarvoor geen plek meer is in het (speciaal) onderwijs. Het reguliere, bijzondere onderwijs en het speciaal onderwijs voorzien niet in een schoolaanbod voor deze complexe jongeren of er is in het onderwijs geen perspectief meer op een schooldiploma. Curium tracht met de ESB afdeling die jongeren een adequaat en op het kind toegespitst dagprogramma te geven waarin op hun niveau gewerkt wordt met een onderwijsprogramma en beroepsgeoriënteerde programma s die de jongeren weer een kans geven op de toekomstige arbeidsmarkt. Met dit project is Curium uniek en er zijn al vele verzoeken gekomen van buiten de instelling om jongeren te laten participeren in dit programma stond ook in het teken van een nieuw medisch registratiesysteem en Curium heeft het registreren in diagnose behandelcombinaties (DBC s) met ingang van 1 januari 2006 succesvol ingevoerd. Doelstellingen onderwijs, onderzoek en opleiding In nauwe samenwerking met het LUMC voert Curium de overige kerntaken uit. Op het gebied van onderzoek is in 2006 het patiëntgebonden gedeelte van het Beren van de wegproject afgesloten. Samen met de kinder- en jeugdpsychiatrie van de Erasmus Universiteit is Curium een aantal jaren geleden begonnen met een effectiviteitstudie naar de cognitieve behandelmethode bij angst en depressie. In de volgende jaren zullen de gegevens die tijdens het onderzoek zijn verzameld resulteren in een groot aantal publicaties. In 2006 is een start gemaakt met een geheel nieuw wetenschappelijk project, dit keer in samenwerking met de afdeling ontwikkelingspsychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Dit Schoolweigeringsproject behelst een effectiviteitstudie naar een nieuwe behandelmethode voor kinderen en jongeren die niet meer naar school durven te gaan en die hen terugbrengt in het reguliere onderwijstraject. Het bij- en nascholingsproject in de kinder- en jeugdpsychiatrie is in 2006 in samenwerking met de Boerhaave Commissie door Curium uitgebreid. De Boerhaave leergroep verdient in toenemende mate zijn plekje bij de kinder- en jeugdpsychiaters in Nederland en wordt al binnen twee jaar gezien als het meest vooruitstrevende bij- en nascholingsprogramma. De interne opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater is in 2006 verder gecontinueerd en er zijn afspraken gemaakt om intensiever te gaan samenwerken met de opleiding voor volwassenenpsychiatrie van het LUMC. Ook het aantal praktijkopleidingsplaatsen voor de opleiding tot GZ-psycholoog en klinisch psycholoog heeft Curium in de afgelopen periode uitgebreid. Jaardocument

6 Personeelsbeleid In 2006 heeft Curium haar personeelsbeleid geactualiseerd door middel van een nieuw personeelsbeleidsplan. Hierin zijn de uitgangspunten geformuleerd om te komen tot een modern en op de doelgroep toegespitst HRM-beleid waarin het motiveren en stimuleren van de medewerkers om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren voorop staat. Een goede balans tussen de individuele ambities van de werknemer en de collectieve belangen van de organisatie staan hierbij voorop. In 2006 is het ziekteverzuim uitgekomen op 5%. Dit is vrijwel gelijk aan de landelijke trend. Door intensieve aandacht van leidinggevenden bij de ziekteverzuimbegeleiding en het coachen van de leidinggevenden in hun rol als casemanager is het ziekteverzuim binnen Curium stabiel gebleven. In de komende jaren zal met een prominent ziekteverzuimbeleid getracht worden dit percentage laag te houden. Financieel beleid Curium heeft als een door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gefinancierd ziekenhuis geen winstoogmerk. De begroting van 2006 liet daardoor ook een sluitende exploitatie zien was in financieel en bedrijfsmatig opzicht een turbulente periode. Op 1 januari 2006 diende Curium het nieuwe medische registratiesysteem dbc s ingevoerd te hebben en dat vroeg veel van de administratieve processen en de patiëntgebonden medewerkers. In de dbc-systematiek dienen patiëntgebonden medewerkers een uitgebreid urenregistratiesysteem bij te houden voor hun directe en indirecte patiëntgebonden activiteiten. Met vereende krachten is Curium er in geslaagd dit nieuwe systeem succesvol in te voeren. De financiering van Curium werd echter in 2006 nog uitgevoerd volgens de oude CTG-tarieven. Vaste prijzen voor het aantal poliklinische verrichtingen, dagklinische opnames en klinische bedden bepaalden de baten van Curium. Curium heeft er uitdrukkelijk voor gekozen de administratieve lasten van de medewerkers zo laag mogelijk te houden. Immers, het uitvoeren van de kerntaken zijn het belangrijkst en vragen veel toewijding van de in de kinder- en jeugdpsychiatrie werkzame medewerkers. In 2006 heeft er daarom geen dubbele registratie plaatsgevonden in dbc-termen en in CTG-tarieven, maar is het systeem zo ingericht dat de registratie in dbc s automatisch de ouderwetse verrichtingenstructuur van CTG genereert. De invoering van de dbc-systematiek viel voor Curium samen met de implementatie van een nieuw financieel systeem. Ook dit project is met veel succes gerealiseerd. In 2006 lag de nadruk op de invoering van de twee nieuwe systemen en de veranderende werkwijze die deze onderdelen met zich mee brachten zal in het teken staan van het verbeteren van de informatiestromen uit deze systeemdelen. Zowel de financiële, medische als productieregistratie van Curium zullen in de komende periode worden verfijnd op basis van een gedegen basisregistratie in de primaire processen. In de loop van 2006 werden vanuit het Ministerie van VWS extra financiële middelen beschikbaar gesteld om de wachtlijsten in de kinder- en jeugdpsychiatrie verder terug te dringen. Ook Curium heeft een beroep gedaan op deze middelen omdat de wachttijden voor nieuwe patiënten vooral voor de ambulante hulpverlening ver boven de landelijke normen zaten. Het poliklinische aanbod is daardoor in de loop van het jaar met meer dan 10% opgevoerd. De patiëntgebonden clusters van Curium hebben de hoge productieambities in 2006 grotendeels weten waar te maken. Productieafspraken zijn gerealiseerd en er is bij de klinische units zelfs sprake van een kleine Jaardocument

7 productiviteitsverbetering. Een uitzondering daarop is echter de afdeling voor doven en slechthorenden, De Vlier. Zij hebben het hele jaar ver onder de productieafspraken gezeten en sluiten het jaar met een aanzienlijk verlies af. Dit was voor Curium aanleiding om na de zomer van 2006 een onderzoek in te stellen naar het toekomstperspectief van de hulpverlening aan doven en slechthorenden binnen Curium. Curium heeft over het jaar 2006 een totale groei gerealiseerd van 6%. Cluster 1 en 2 van Curium zijn er in geslaagd een kleine overproductie te realiseren op de productieafspraken. Dit was echter onvoldoende om het productieverlies van De Vlier op te kunnen vangen, en derhalve sluit Curium af met een klein negatief resultaat van Dit is 0,8% van de exploitatie. Het kleine negatieve resultaat zal verwerkt worden in de reserve aanvaardbare kosten, waardoor deze op het niveau van 7,8% is gekomen. Curium wil met een vermogenspositie tussen de 8 en 11% uitkomen. Derhalve zal Curium in de komende jaren dienen te streven naar een positief resultaat van minimaal 1% van de exploitatie. Maatschappelijke ontwikkelingen De jeugdzorg in zijn algemeenheid en de kinder- en jeugdpsychiatrie in het bijzonder zijn erg in beweging. Ook in 2006 zijn deze ontwikkelingen Curium niet ontgaan. Een jaar na invoering van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg werd Curium al geconfronteerd met hiaten in het systeem waarbij er grote onduidelijkheid was over de verhouding tussen Bureau Jeugdzorg en ggzinstellingen. Curium heeft getracht deze problematiek te beslechten door goede afspraken te maken met Bureau Jeugdzorg over indicatie en verwijzingen en waar mogelijk getracht een pragmatische oplossing te vinden voor de complexe wet- en regelgeving in Nederland. Met de invoering van de dbc-systematiek in 2006 is nog niet de overheveling van de kinder- en jeugdpsychiatrie vanuit de AWBZ naar de nieuwe zorgverzekeringswet gerealiseerd. Het financieel afrekenen in dbc-producten en de overheveling van de financiën van de AWBZ naar de zorgverzekering zijn tot nader order uitgesteld tot 1 januari Met de komst van een nieuw kabinet in het voorjaar van 2007 en de vorming van een nieuw Ministerie voor Jeugd en Gezin staan deze ontwikkelingen iets meer op losse schroeven. Curium zal blijven benadrukken dat het een publieke instelling is met een maatschappelijke taak. Het heeft geen doel om winst te maken en zij tracht haar publieke taak zo adequaat mogelijk in te vullen door middel van hoogwaardige uitvoering van haar vier kerntaken. Zij tracht daarbij de collectief verkregen middelen zo effectief mogelijk in te zetten en continu te werken aan een vraaggestuurde hulpverlening. In 2005 en 2006 is veel geïnvesteerd in het fundament van de organisatie. Moderne huisvesting, gedegen bedrijfsvoering en adequaat personeelsbeleid moeten in de komende periode resulteren in de meest hoogwaarde diagnose en behandeling van kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen. Moderne huisvesting: Verblijfsunits voor jongeren Jaardocument

8 Corporate Governance Verslag bestuur Curium committeert zich aan de in 2005 door de verschillende brancheorganisaties zorg aan de minister van VWS aangeboden zorgbrede governance code. Dit heeft geresulteerd in het vaststellen van een eigen beleids- en verantwoordingscyclus bestuur en directie van Curium waarin de corporate governancecode wordt bekrachtigd. De beleids- en verantwoordingscyclus is een wezenlijk onderdeel van het kwaliteitssysteem van Curium en kan niet los gezien worden van de bredere tendens om verantwoording naar de werkvloer te brengen en meer toezicht naar het bestuursniveau. Het bestuur is belast met het integraal toezicht op de organisatie en de directie van Curium en dit toezicht beslaat alle kerntaken van de instelling. Voor dat doel hebben de directie en het bestuur in 2006 vier maal volgens een vast vergaderstramien vergaderd en heeft er daarnaast een aantal bilaterale overleggen plaatsgevonden over de belangrijkste thema s die binnen de organisatie spelen. Ook heeft het bestuur in aanwezigheid van de directie een overleg gevoerd met de ondernemingsraad en met de cliëntenraad. De auditcommissie van Curium, waarin de penningmeester van het bestuur zitting heeft, evenals de directeur bedrijfsvoering en de HEAD, vergaderde twee keer per jaar ter voorbereiding op de bestuursvergadering. Aan de orde kwamen onder meer de resultaten, de jaarrekening, de managementletter, de begroting, de risicoparagraaf, dbc-implementatie en de AO/IC-procedures. Het bestuur was in 2006 belast met de moeilijke opdracht een adequate opvolger te vinden voor de zittende hoogleraar en algemeen directeur prof. dr. Treffers. Geadviseerd door de benoemingscommissie ingesteld voor deze leerstoel is het bestuur er in september in geslaagd hiervoor in prof. dr. Robert Vermeiren een ambitieuze opvolger te vinden. Met ingang van 1 oktober 2006 is hij in deze functie benoemd. Bestuur Curium neemt afscheid van directeur Flip Treffers en voorzitter Onno Buruma. (25 augustus 2006) Jaardocument

9 Verslag Directie De directie van Curium is belast met het besturen van de organisatie en heeft in 2006 veel tijd besteed aan het anticiperen op de veranderende omgeving van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Er heeft veel nadruk gelegen op het aanpassen en verbeteren van de bedrijfsprocessen, vooral op het gebied van de medische en financiële administratieve processen. De administratieve organisatie en het interne controle mechanisme zijn verder aangepakt en het registreren in diagnose behandelcombinaties is in 2006 adequaat geïmplementeerd. Begin 2006 heeft de directie van Curium met goedkeuring van het bestuur een nieuw strategisch beleidsplan gepresenteerd voor de eerstkomende twee jaar. Hierin staan de ambities op patiëntenniveau geformuleerd en wordt veel nadruk gelegd op de invoering van zorgprogramma s voor de verschillende specialistische doelgroepen binnen Curium en de samenwerking met andere instellingen om de keten van hulpverlening in de jeugdzorg goed te kunnen sluiten. Curium heeft in 2006 verder voortgebouwd op de invulling van de zorgprogramma s voor de verschillende specialistische hulpverleningsprogramma s. Met de komst van de nieuwe hoogleraar zijn tevens de ambities op wetenschappelijk vlak verder gedefinieerd. De implementatie van het kwaliteitssysteem NIAZ binnen Curium vroeg ook in 2006 de nodige aandacht. De implementatie van het kwaliteitssysteem heeft er in 2006 voor gezorgd dat de focus van het vastleggen van regels en protocollen van decentraal naar centraal is verschoven. Voor een instelling als Curium die werkt met één specialisme, namelijk kinder- en jeugdpsychiatrie, bleek het vooral van belang te zijn zoveel mogelijk regels en protocollen Curiumbreed in te zetten om uniformiteit en een effectieve werkwijze te waarborgen. Dit laat onverlet dat de afdelingen zijn doorgegaan met de invulling van het kwaliteitssysteem op afdelingsniveau. In de loop van 2006 is een centrale protocollencommissie ingevoerd die alle bestaande protocollen en regelingen heeft geëvalueerd, aangepast en een groot aantal nieuwe protocollen ter advies aan de directie heeft voorgelegd. In de loop van 2007 zal de accreditatie bij het NIAZ worden aangevraagd. In 2006 heeft de directie van Curium goedkeuring gekregen voor de eindafrekening van het nieuwbouwtraject klinische units en entreegebouw en heeft daarmee een bouwfase die drie jaar in beslag heeft genomen succesvol kunnen afronden. In 2007 verwacht Curium de focus op de bedrijfsvoering te kunnen verschuiven naar de kerntaken. Entree Curium Oegstgeest Jaardocument

10 Organisatie Bestuur Vanaf 1 september 2006 Tot 1 september 2006 Prof. dr. F.C. Breedveld (voorzitter) Prof.dr. O.J.S. Buruma (voorzitter) Dr. ir P.C.J. Leijh Dr.ir P.C.J. Leijh Ir. H.M. le Clercq Ir. H.M. le Clercq Prof. dr. E.C. Klasen Prof. dr. E.C. Klasen Directie Directeur patiëntenzorg tot 1 september Ph.D.A. Treffers Directeur patiëntenzorg vanaf 1 oktober R.R.J.M. Vermeiren Directeur bedrijfsvoering H.G. Boswerger Cluster 1 Manager patiëntenzorg R. Eijsberg Manager bedrijfsvoering C.C.A. Lagendijk (tot 1 mei) Manager bedrijfsvoering T. Bilgoe (vanaf 1 mei) Cluster 2 Manager patiëntenzorg M.A.W. Rinne Manager bedrijfsvoering B.M. Siebelink Cluster 3 Manager patiëntenzorg T. van Gent (tot 1 sept.) Manager patiëntenzorg R. Eijsberg (vanaf 1 sept.) Manager bedrijfsvoering D. Aldershoff Ondersteunende diensten Facilitaire dienst Hoofd C.L. van Baaren Economische en Administratieve Dienst (EAD) Hoofd M.W. Nieuwenhuize Personeelszaken Coördinator M.E.H. Canter Visscher (tot 1 augustus 2006) Hoofd M.M. Wildeboer (vanaf 1 september) Samenstelling van de OR van 1 maart 2006 tot 1 maart 2007 Joke Baars, voorzitter Florianne Schepen Wilco Langeveld Linda van Delft Ronald Gordijn Henny Heijkoop Ankie de Jong Betteke van der Meer Mieneke Norder Arjan Theil Vanessa Vos Vera van Houten, ambtelijk secretaris Jaardocument

11 Organigram Curium Ondernemingsraad Cluster 1 Klinische en dagklinische afdelingen Cluster 2 Poliklinische zorg en dagbehandeling Bestuur Directie Cluster 3 Auditief gehandicapten Diensten Economische administratieve dienst Facilitaire Dienst Cliëntenraad Staf Personeelszaken PR & Voorlichting Medische Informatie Voorziening Afdeling Onderzoek LUMC Afdeling kinder- & jeugdpsychiatrie Jaardocument

12 Jaarrekening 2006 Het binnenterrein van Curium is opnieuw aangelegd Jaardocument

13 Balans per ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Financieringstekort Liquide middelen Totaal PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Egalisatierekening afschrijvingen Langlopende schulden Financieringsoverschot Overige kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal Jaardocument

14 Resultatenrekening Bedrijfsopbrengsten: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidies Vrije besteedbare aanvullende inkomsten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten: - Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Resultaat exclusief financiële baten en lasten Financiële baten en lasten RESULTAAT Jaardocument

15 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Jaardocument

16 Accountantsverklaring Jaardocument

17 Jaardocument

18 Productiecijfers patiëntenzorg Productiecijfers Productie- Werkelijke Bezettingspercentage afspraak productie t.o.v. productieafspraken Kliniek Eerste opname Bekostigingscategorie Bekostigingscategorie Bekostigingscategorie Bekostigingscategorie Bekostigingscategorie Bekostigingscategorie Totaal bekostigingscategoriën % Polikliniek F101 Nieuwe inschrijving volw F102 Intake volw F103 Onderzoek volw F104 Psychotherapie volw F105 gropscont psych volw F106 Behandeling volw F107 Groepscont beh volw Telefonisch contact F110 Toeslag contact % F124 Dienstverlening en preventie % F151 Nieuwe inschrijving jeugd F152 Intake jeugd F153 Onderzoek jeugd F154 Psychotherapie jeugd F155 Groepscont psych jeugd F156 Behandeling jeugd F157 Groepscont beh jeugd Telefonisch contact F160 Toeslag contact % Dagbehandeling K K K Totaal % Jaardocument

19 Prestatie-indicatoren en kengetallen Jaardocument

20 Cluster 1: Kliniek Productie Cluster 1 heeft een goede productie kunnen realiseren in In de bezettingscijfers is zichtbaar dat deze voor de ambulante hulpverlening Oegstgeest (168%) en de Dagbehandeling (201%) ruimschoots gehaald zijn. Er heeft in 2006 een verschuiving plaatsgevonden tussen de kliniek en dagbehandeling waardoor de dagbehandeling hoger uitkomt en de kliniek iets lager. Door een betere registratie van de poliklinische activiteiten is een duidelijke toename van het aantal verrichtingen te zien. Productieoverzicht 2006 KORT CIRCUIT (residentieel) Gesloten opnameafdeling IKB, afdeling voor kortdurende cognitief therapeutische behandeling Unit G, open observatieafdeling jeugd Unit D, open observatie afdeling kinderen SPECIALISTISCHE BEHANDELAFDELINGEN (residentieel) Van Krevelenhuis Unit E Unit F Unit H Unit C, behandelafdeling kinderen DOELGROEP crisisinterventie/bopz/gesloten opname t.b.v. diagnostiek en behandeladvies jaar emotionele stoornissen, psychotische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen waar cognitieve therapie geïndiceerd is, jaar t.b.v. diagnostiek en behandeladvies, kortdurende behandeling, jaar t.b.v. diagnostiek en behandeladvies, kortdurende behandeling, 6 12 jaar autismespectrumstoornissen, 6 12 jaar Vervolgbehandelingsunit neuropsychiatrische stoornissen, jaar Autismespectrumstoornissen of andere neuropsychiatrische handicap en lichte cognitieve beperking ( IQ 70-90), t.b.v. observatie en kortdurende behandeling, jaar eet-, somatoforme en internaliserende stoornissen, jaar diverse psychiatrische problematiek, 6 12 jaar PRODUCTIECIJFER 108% 100% 97% 98% 106% 99% 61% 106% 102% Jaardocument

21 SPECIALISTISCHE BEHANDELAFDELINGEN (semi-residentieel) Unit A, De Klimop (deeltijdbehandeling, daggroep en naschoolse groep) Unit B, Dagbehandeling DGT (dialectische therapie) autismespectrumstoornissen, jaar borderline persoonlijkheidsstoornissen, jaar 109% 83% Ontwikkelingen binnen Cluster 1. Een drietal inhoudelijke ontwikkelingen hebben in 2006 centraal gestaan: 1. De opzet van een integraal taakgericht programma voor alle opgenomen jongeren; 2. De opening van een deeltijdbehandelingsunit voor jongeren met persoonlijkheidsproblematiek (accent op borderline); 3. De keus om de zorglijn eetstoornissen te centreren in de ambulante zorg (poli+ concept). 1. Het taakgericht programma voor alle opgenomen jongeren binnen het klinisch cluster moest voor 2007 het antwoord gaan vormen op het onvoldoende programmatisch aanbod van het TAC (Trainings-en activiteiten centrum) waarin met name de arbeidstoeleiding en de deelnameverplichting van de betreffende jongeren werden gemist. Ook moest dit programma een passende uitwerking vormen in het dagprogramma van de jongeren op het competentiemodel zoals binnen Curium is ingevoerd waarmee een op competenties gerichte houding vanuit de medewerkers naar de jongeren wordt nagestreefd. Uitgangspunt is dat de normale vaardigheidsontwikkeling via schoolgang en vrijetijdsbesteding van jongeren met een ernstige psychiatrische problematiek zodanig verstoord is geraakt dat goed geplande aanpassingen nodig zijn. Gebeurt dit niet dan is verveling, gebrek aan schoolmotivatie en allerlei vormen van acting out aan de orde van de dag die contraproductief werken op de behandelingsdoelen. Wij besloten een voor de KJP uniek - maar binnen de zwakzinnigenzorg en de psychiatrie voor volwassenen al veel langer herkenbaar programma op te zetten met de volgende onderdelen: - een extern gericht ESB programma: met educatieve therapie, school en beroepstoeleiding; - een intern gericht programma: met vaktherapieën en activiteiten/sportbegeleiding; - een unit-programma: met door sociotherapeuten gegeven trainingsmodules, waar mogelijk unit-overstijgend. Deze onderdelen worden aangestuurd door twee coördinatoren van het extern en intern programma en een coördinerende aanjager voor het unit-programma. Een passend ICTprogramma moet het mogelijk gaan maken om vanuit de units via intranet een op maat samengesteld programma te kiezen via inschrijving op nog openstaande modules. Alleen de coördinatoren kunnen daadwerkelijk inboeken en bevestigen. In 2006 is de eerste opzet van een programma gemaakt waarin wensen vanuit de units zijn geïnventariseerd, behandelingsuitgangspunten zijn geformuleerd, een begroting en formatieplan is opgenomen, de coördinatie is bepaald en de behoefte aan ruimte is beschreven. In sneltreinvaart werden twee grote (semipermanente) gebouwen aangekocht die een plek kregen aan de rand van het terrein en die onderdak moesten gaan bieden aan de educatieve therapieklassen, een drietal praktijkklassen (catering, detailhandel en administratie), een arbeidstoeleider en de educatief therapeuten. Een van deze gebouwen gaat de Schakel genoemd worden: symbool voor onze inspanning om de jongeren naar een externe plek in het arbeidsproces of schoolproces te begeleiden. Jaardocument

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Jaardocument 2008 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda.

Nadere informatie

Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011. Bouwen voor de toekomst

Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011. Bouwen voor de toekomst Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011 Bouwen voor de toekomst Inhoudsopgave Deel 1 Maatschappelijk verslag...5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...6 2 Profiel van de organisatie...7 2.1

Nadere informatie

Kwaliteit door specialisatie

Kwaliteit door specialisatie Kwaliteit door specialisatie Maatschappelijk Verslag 2006 Onderdeel van het Jaardocument 2006 Parnassia Groep Onze jaarverslaggeving in een nieuwe vorm De Parnassia Groep geeft voor de eerste keer vorm

Nadere informatie

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 3. Governance... 7 3.1 Bestuur en toezicht... 7 3.2 Bedrijfsvoering... 10 3.3 Cliëntenraad...

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Stichting Dimence Groep

Stichting Dimence Groep Stichting WijZ Stichting tcentrum Stichting De Kern Stichting Dimence Jaarverslag Dimence Groep 2014 Stichting E. van Thüringen Stichting Transfore Stichting Dimence Groep Stichting Mindfit Voorwoord Resultaten

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 Vastgesteld door directie PsyQ Beheer B.V. d.d. 18 mei 2011 Goedgekeurd door AVA PsyQ Beheer B.V. d.d. 24 juni 2011 PsyQ Beheer BV bestuurt de PsyQ-vestigingen

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Erasmus MC jaarverslag 2002 dadendrang jaarverslag 2002

Erasmus MC jaarverslag 2002 dadendrang jaarverslag 2002 dadendrang jaarverslag 2002 Onze missie: Het Erasmus MC is een innoverend universitair medisch centrum voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding en zorg op het gebied van ziekte en gezondheid. Heel

Nadere informatie

Ik mag er zijn en doe mee!

Ik mag er zijn en doe mee! Ik mag er zijn en doe mee! Jaarverslag2013 2 JAARVERSLAG 2013 KORAAL GROEP Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Onze organisatie Wat bieden we? Onze strategie Onze missie & visie Kernwaarden

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3 3 3 3 5 71 82 83 84 85

Inhoudsopgave 3 3 3 3 5 71 82 83 84 85 Inhoudsopgave 3 3 3 3 5 71 82 83 84 85 88 107 108 119 120 121 122 123 125 128 131 132 136 137 145 146 151 156 160 161 I Algemene gegevens Naam en vestigingsplaats Raad van toezicht per ultimo verslagjaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter Visio Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Met minder beter Inhoud Deel 1 / Jaarverslag Voorwoord H1 / Governance 1.1 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM RANDWEG 2012... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 ORGANISATIE... 3 VOORWOORD...

Nadere informatie

Jaardocument 2008 MEE Friesland

Jaardocument 2008 MEE Friesland MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Missie Visie MEE Friesland verbetert de kwaliteit van leven en bevordert de maatschappelijke participatie van mensen in een complexe situatie, door

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. Kennis vergaren, kennis delen. Verkort. www.debascule.com

Jaarverslag 2006. Kennis vergaren, kennis delen. Verkort. www.debascule.com Verkort www.debascule.com Jaarverslag 2006 De Bascule De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie voor de regio Amsterdam en omstreken. Wij richten ons op kinderen en jeugdigen

Nadere informatie

Jaarplan 2011 LSG-Rentray

Jaarplan 2011 LSG-Rentray Jaarplan 2011 LSG-Rentray LSG-Rentray alle zorg voor jeugdzorg Perspectief voor jongeren en samenleving Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Visie, missie, strategie en ambities 6 3. Stand van zaken 10 3.1

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM JAARVERSLAG 2002

LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM JAARVERSLAG 2002 LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM JAARVERSLAG 2002 COLOFON Uitgave: Raad van Bestuur LUMC Eindredactie: Mieke van Baarsel, Liesbeth Rieter Productie: Voorlichting en Public Relations LUMC Ontwerp en illustraties:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor!

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor! Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Opella zorgt ervoor! Jaarverslag 2013 1 Let op: deze interactieve pdf kunt u het beste bekijken met Acrobat Reader op uw PC of Android tablet en met ibooks

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Maaszicht biedt uitzicht

Maaszicht biedt uitzicht Maaszicht biedt uitzicht Maatschappelijk Verslag 2010 (en meerjarenbeleid) Stichting Pension Maaszicht Rotterdam April 2011 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 2 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 4 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Gezondheidscentrum Kersenboogerd

Jaarverslag 2006 Gezondheidscentrum Kersenboogerd Gezondheidscentrum Kersenboogerd Gezondheidscentrum Kersenboogerd Postbus 3153 1620 GD Hoorn Tel. 0229-241044 www.kersenboogerd.nl 0 INHOUDSOPGAVE Woord Vooraf..... 3 Missie en visie..... 5 1. Een nieuwe

Nadere informatie

Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder

Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder Jaardocument 2014 C.D.Innemee Mei 2015 Medescribenten: PTZ: Tineke Visser OR: Ella de Koning CR: mevr. E.M van Dalen Dagverzorging: Martina Schilder Kwaliteit: Antje Vos Bestuursverslag: dhr.ir. C. van

Nadere informatie

Jaardocument 2008. Maatschappelijk verslag GGZ-centrum Westfriesland

Jaardocument 2008. Maatschappelijk verslag GGZ-centrum Westfriesland Jaardocument 2008 Maatschappelijk verslag GGZ-centrum Westfriesland Hoorn, mei 2009 Inhoud 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...3 2. Profiel van de organisatie...4 2.1 Algemene identificatiegegevens...4

Nadere informatie