Stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen Ontwikkelingsrichting Samenwerking met gemeente Bereik van het peuterspeelzaalwerk in Heerlen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen Ontwikkelingsrichting Samenwerking met gemeente Bereik van het peuterspeelzaalwerk in Heerlen"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012

2 Stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen De stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen (PWH) is de gemeentelijke instelling voor peuterspeelzaalwerk. Kerndoelstelling is om zoveel mogelijk kinderen een kansrijke start te bieden op de basisschool. PWH heeft 22 peuterspeelzalen met een totale capaciteit van 765 plaatsen, geografisch verspreid over alle wijken. In 19 van de 22 peuterspeelzalen wordt in het kader van het Onderwijs Achterstanden Beleid van de gemeente Heerlen voorschoolse educatie aangeboden voor peuters in de leeftijd van 2½ tot 4 jaar als onderdeel van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Ontwikkelingsrichting De afgelopen jaren heeft PWH een enorme inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling doorgemaakt. Voorschoolse educatie als onderdeel van VVE is het centrale thema geworden, samenwerking met het basisonderwijs uitgangspunt en aandacht voor kwaliteit vanzelfsprekend. Intern is adequaat ingespeeld op de continue veranderingen in de externe omgeving en op nieuwe eisen waar de organisatie mee werd en wordt geconfronteerd. Oordelen van het Keurmerkinstituut (HKZ), GGD en Inspectie van het Onderwijs laten zien dat de primaire en secundaire processen op orde zijn. Een verdere doorontwikkeling in de richting van een voorschool gekoppeld aan de basisschool lijkt thans een logische toekomstige richting te zijn. Deze ontwikkeling wordt mede geëxploreerd in de pilot Startgroep Peuters, een vier jaar ( ) durend experiment met een vergaande vorm van samenwerking tussen een peuterspeelzaal en een basisschool op 30 plekken in Nederland. Een van die 30 experimenten wordt uitgevoerd in Heerlen (als enige in Limburg) bij psz Pino en basisschool Paulus. Verder heeft het rijk voor de komende jaren ( ) nieuwe afspraken gemaakt met de grote steden (G33+G4) over de versterking van voorschoolse educatie. Met de uitwerking en invulling daarvan is in 2012 gestart. Samenwerking met gemeente PWH voert gemeentelijk beleid uit op het vlak van peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie. De implementatie ervan komt tot stand in goede samenwerking tussen gemeente en PWH. De continuïteit van en consistentie in dat gemeentelijk beleid in de afgelopen 10 jaar heeft de vele positief te duiden ontwikkelingen binnen PWH ook mogelijk gemaakt. PWH maakt als voorschoolse voorziening deel uit van de gemeentelijke Werkgroep Onderwijs Achterstanden Beleid (de directeurbestuurder van PWH is voorzitter van deze werkgroep) en levert op die manier ook een bijdrage aan breder onderwijsachterstandenbeleid. Verder mag hier de positieve samenwerking worden genoemd met de schoolbesturen van het primair onderwijs in Heerlen en de individuele scholen zelf, met de Jeugdgezondheidszorg, het Centrum voor Jeugd en Gezin en met de culturele instelling SCHUNCK*. Bereik van het peuterspeelzaalwerk in Heerlen Eind 2012 bezoeken 738 peuters de peuterspeelzalen. Dat is 49% van alle kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Van de beschikbare capaciteit is eind % effectief bezet. Eind 2011 was de bezettingsgraad 89%. Het aantal peuters dat de peuterspeelzalen van PWH bezoekt, schommelt de laatste jaren rond 700. In 2012 is sprake van groeiende interesse voor de peutergroepen waarin voorschoolse educatie (leeftijd vanaf 2½ jaar) wordt aangeboden. Bij enkele zalen was daarvoor eind 2012 zelfs sprake van een wachtlijst. Met de beschikbare capaciteit van 765 plaatsen kan maximaal 51% van alle peuters in Heerlen worden bereikt. 2

3 Aantal 2 jarige peuters in Heerlen Aantal 3 jarige peuters in Heerlen Totaal aantal peuters 2 en 3 jaar Aantal peuters in psz PWH Bereik ,4% ,5% ,6% ,1% De gegevens over de aantallen peuters in Heerlen zijn ontleend aan de Parkstad Limburg monitor. Op wijk/buurtniveau zien we het volgende bereik. Wijk / Buurt Peuterspeelzaal Capaciteit in plaatsen Aantal jarigen 2012 Max bereik in % in 2012 Aantal peuters in psz 2012 Feitelijk bereik in 2012 Maria Gewanden/Terschuren Krauwelnest ,0% 26 33,3% Mariarade Klein Duimpje ,7% 32 62,7% Hoensbroek de Dem Paddestoel ,8% 75 66,4% Nw Lotbroek Bijtjes ,3% 31 32,3% Vrieheide Puk en Heitje ,7% 61 53,0% Passart Pino ,7% 29 65,9% Heerlerheide Pip ,7% 34 66,7% Heksenberg Belhameltjes ,0% 46 76,7% Rennemig Kempke ,5% 45 52,9% Beersdal Nieuw Husken Ukkepukkehut ,3% 24 40,0% Zeswegen Kiddooh ,2% 32 55,2% Grasbr. Musschem. Schand. Pinokkio ,7% 35 46,7% Meezenbr. Schaesbergerv. Ienie Mienie en ,3% 59 44,0% Palemig Liegebeest Eikenderveld Kuikennest ,6% 16 39,0% Welten Benzenrade Martijntje ,4% 34 79,1% Bekkerveld - Centrum Hompeltje Pompeltje ,7% 28 28,6% Caumerveld - Douve Weien Dribbel ,4% 32 42,0% Molenberg Meuleke ,2% 31 34,1% Heerlerbaan Baanbengelke en ,4% 71 33,3% Speelbal Totalen ,9% ,1% De bezettingsgraad van de peutergroepen wordt voortdurend gemonitord. Tenminste 1x per jaar worden op grond van efficiencyoverwegingen besluiten genomen ten aanzien van groepen en zalen. Focus op versterking van VVE Een belangrijke ontwikkeling is de extra investering door het Rijk in VVE in de 37 grote gemeenten. In Heerlen is dit uitgewerkt in het Convenant VVE tussen gemeente, onderwijsbesturen, jeugdgezondheidszorg en PWH. Centraal in het convenant staat de verdere versterking van VVE in de stad door het toevoegen van expertise op HBO-niveau aan de voorschoolse educatie, het vergroten van de ouderbetrokkenheid, het ontwikkelen van opbrengstgericht werken in de voorschoolse fase en het hanteren van een kwaliteits-systeem binnen VVE. 3

4 Voor PWH is in 2012 de eerste stap gezet met het toekennen en deels als invullen van extra formatie voor het aanstellen van VE-coaches op HBO-niveau t.b.v. de peuterspeelzaalgroepen met voorschoolse educatie. Bereik doelgroepkinderen Onder doelgroepkinderen bij voor- en vroegschoolse educatie verstaat het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen kinderen met een onderwijsgewicht >0. Criterium daarbij is het opleidingsniveau van de ouders. Op grond van cijfers uit het basisonderwijs is door de gemeente Heerlen voor 2012 het aantal doelgroeppeuters van 2½ tot 4 jaar vastgesteld op 165. Het aantal doelgroepkinderen met een onderwijsgewicht >0 dat PWH eind 2012 (officiële teldatum 1 oktober) bereikt met haar peuterspeelzalen is 120. Dat is 73% van het totaal aantal doelgroepkinderen. Bereik doelgroeppeuters met onderwijsgewicht Eind 2012 Eind 2011 Eind 2010 Eind 2009 Eind 2008 Aantal Bereik in % 73% 67% 59% 56% 53% Het bereik van de doelgroepkinderen met een onderwijsgewicht is de afgelopen jaren langzaam maar zeker gestegen. Doelgroepkinderen hebben ook voorrang bij plaatsing. De gemeente Heerlen rekent kinderen die geen onderwijsgewicht >0 hebben maar toch risico op achterstand (taal, sociaal/emotioneel, motorisch) hebben (te indiceren door de Jeugdgezondheidszorg) ook tot de doelgroepkinderen voor voorschoolse educatie. De afspraken van de gemeente met het Rijk over het bereik van doelgroepkinderen betreffen het aantal kinderen met een onderwijsgewicht >0. Toeleiding naar voorschoolse educatie PWH besteedt actief aandacht aan de toeleiding van kinderen naar de peuterspeelzaal. Sinds 2010 is hierbij ook de JGZ (Jeugdgezondheidszorg, consultatiebureaus) betrokken. De JGZ heeft in opdracht van de gemeente de taak om tijdens de consultatiebezoeken bij kinderen van 18 maanden te signaleren of er sprake is van een doelgroepkind (zowel formele doelgroepkinderen als anderszins). Medewerksters van PWH leggen vervolgens huisbezoeken af bij de ouders van die doelgroepkinderen (wanneer althans deze kinderen niet naar de kinderopvang gaan) om ze actief te informeren over de peuterspeelzaal en voorschoolse educatie en hen te bewegen hun kind naar de peuterspeelzaal te brengen. Deze actieve en effectief gebleken vorm van toeleiding naar voorschoolse educatie maakt structureel deel uit van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Heerlen. Desalniettemin blijkt een serieus deel van de doelgroepkinderen dat uiteindelijk wordt ingeschreven niet langs de lijn van de JGZ te zijn aangemeld. Pilot VVE Thuis In 2011 is een door de gemeente Heerlen gefinancierde pilot VVE-Thuis gestart in twee peuterspeelzalen en twee basisscholen in de wijken / buurten Passart en Vrieheide. Met dit programma van het NJI (Nederlands Jeugd Instituut) worden ouders gestimuleerd om thuis samen met hun peuters en kleuters activiteiten uit te voeren die gericht zijn op het bevorderen van de taal- en denkontwikkeling. Op beide locaties is er van de zijde van de ouders veel belangstelling. De ouderbetrokkenheid wordt hiermee effectief vergroot. De pilot loopt tot en met het schooljaar 2012/2013. Inmiddels is duidelijk dat de pilot wordt gecontinueerd en uitgebreid. 4

5 Pilot Startgroep Peuters Psz Pino van PWH en basisschool Paulus van Innovo vormen een van de 30 locaties in Nederland (en als enige in Limburg) waar de pilot Startgroep Peuters wordt uitgevoerd. Doel van het experiment is om na te gaan of een hogere deskundigheid van de leiding in de peuterspeelzaal (1x mbo + 1x hbo in plaats van 2x mbo) en uitbreiding van het aanbod van 4 naar 5 dagdelen tot hogere opbrengsten bij de peuters leidt. Na een noodzakelijk voorbereidingsjaar is het project in augustus 2012 daadwerkelijk van start gegaan. De ervaringen tot dusver zijn erg positief. Het landelijk project wordt wetenschappelijk begeleid. Verkeerseducatie en Cultuureducatie Sinds een aantal jaren wordt er in de peuterspeelzalen aandacht besteed aan verkeerseducatie. Jaarlijks wordt daarvoor van gemeentewege vanuit het budget Verkeersveiligheidsbeleid separaat een bedrag beschikbaar gesteld. Omdat cultuureducatie naar de mening van PWH ook voor jonge kinderen en hun ouders een bijzonder zinvol onderdeel is van de ontwikkeling en opvoeding, wordt daartoe structureel onder de noemer Cultura Bambini samengewerkt met de culturele instelling SCHUNCK*. Extra aandacht voor taal Taalstimulering is het hoofdthema binnen de voorschoolse educatie. Bij het jonge kind is met name voorlezen belangrijk voor de ontwikkeling. Onder de noemer Lingua Bambini is in 2012 een samenwerkingsproject met SCHUNCK* Bibliotheek van start gegaan. Drie keer per jaar levert de bibliotheek nieuwe boeken voor de voorleeskoffer. De boeken spelen in op de thema s waarmee in de peuterspeelzalen wordt gewerkt. Iedere zaal heeft een leeshoekje waar de leidster vanuit de voorleesstoel dagelijks de kinderen een verhaal voorleest. In elke zaal is een van de leidsters leescoördinator waarvoor bij SCHUNCK* een training is c.q wordt gevolgd. Zorgstructuur Een goede zorgstructuur is ook voor PWH onontbeerlijk. PWH maakt daarom deel uit van de nieuwe ZAT s (Zorg Advies Teams) die in 2012 zijn ingesteld voor basisonderwijs en voorschoolse voorzieningen. In dat kader gebruikt PWH, wanneer nodig, ook de Verwijsindex. In 2012 zijn verder de voorbereidingen getroffen voor een samenwerkingsproject Alert4You met de jeugdzorginstelling Xonar waarbij de specialistische expertise van Xonar middels directe contacten in de peuterspeelzalen beschikbaar komt voor ouders en leidsters. Dit project is in januari 2013 effectief van start gegaan. Xonar wordt voor dit project gesubsidieerd door de gemeente. Kwaliteitszorg HKZ en GGD PWH is sinds 2008 HKZ-gecertificeerd (ISO 9001). De jaarlijkse HKZ audit is ook in 2012 positief verlopen. Verder zijn er de jaarlijkse inspecties van elke peuterspeelzaal door de GGD. In 2012 waren die van extra belang omdat moest worden beoordeeld of een peuterspeelzaal kon worden opgenomen in het nieuwe verplichte landelijk register voor kinderopvang en peuterspeelzalen. Alle peuterspeelzalen van PWH zijn opgenomen in het landelijk register. De GGD-rapporten zijn te vinden op de website van PWH. Klachten PWH is aangesloten bij de landelijke Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Er zijn in 2012 bij deze klachtencommissie geen klachten over PWH ontvangen. Indien ouders of anderen op- of aanmerkingen of klachten hebben over PWH, wordt altijd getracht dit met elkaar op te lossen. 5

6 Communicatie en inzet social media Communicatie met stakeholders is ook voor PWH essentieel. Naast de website en beperkt gebruik van Hyves is PWH in 2012 gestart met een Facebook pagina en Twitter. Met name Facebook is een communicatie-instrument dat door de huidige generatie ouders en ook door leidsters veel wordt gebruikt. Ook Twitter wordt veel benut. De actieve inzet door PWH van de social media laat een toenemend bereik zien. Dit vooral omdat er wekelijks berichten en foto s worden geplaatst. Ook de artikelen over de zalen en persoonlijke verhalen van medewerkers trekken steeds meer aandacht. De inzet van social media wordt vanuit het communicatiemanagement strak geregisseerd. Voor 2013 staat onder meer een nieuwe website op de agenda die ook geschikt is voor smartphones en de inzet van QR-codes. Financieel resultaat Het jaar is afgesloten met een positief exploitatieresultaat ter hoogte van Het positief exploitatieresultaat in 2011 bedroeg Weliswaar lopen inkomsten en uitgaven nog steeds met elkaar in de pas, maar het begint toch serieus te knellen. Zo worden de gemeentelijke subsidies al jaren niet meer geïndexeerd voor gestegen kosten en prijzen, terwijl de salarissen de afgelopen jaren zijn gestegen op grond van cao-afspraken. In 2013 gebeurt dat zelfs met 2,5% hetgeen gezien ook het procentuele belang van de personeelskosten in de exploitatie van PWH een forse kostenstijging met zich mee brengt. Verder brengt de ontwikkeling in Heerlen van Brede Maatschappelijke Voorzieningen (waar o.m. scholen en peuterspeelzalen in worden gehuisvest) op termijn hogere huisvestingkosten met zich mee. Voor de komende jaren staat de bouw van enkele BMV s op de gemeentelijke agenda. Dat alles noopt ertoe om een strak financieel regiem toe te passen. Overigens was in 2012 sprake van een positieve solvabiliteit. Subsidies In 2012 is voor het reguliere peuterspeelzaalwerk een subsidiebedrag ontvangen van de gemeente ter hoogte van Voor de uitvoering van voorschoolse educatie is het subsidiebedrag Daarnaast zijn aan VVE gekoppelde middelen ontvangen voor de pilot VVE Thuis, de aanpak Toeleiding naar VE en opleiding en scholing. Voor de uitvoering van logopedie is voor het jaar 2012 in eerste instantie een bedrag toegekend van Vanwege gewijzigde beleidsafspraken loopt de opdrachtverlening en financiering van logopedie vanaf het schooljaar via de gemeente. In 2012 is als onderdeel van nieuw beleid een subsidie ontvangen voor de periode vanaf eind oktober van voor de versterking van VVE middels toevoeging van extra HBO-expertise (VE-coaching). Dit subsidiebedrag is in 2012 slechts gedeeltelijk gerealiseerd kunnen worden. Ouderbijdragen Aan ouderbijdragen is in ontvangen tegen in De gemeente Heerlen heeft ook voor 2012 subsidie toegekend om de hoogte van de ouderbijdrage in de voorschoolse educatie te beperken. Uitgangspunt is, en dat geldt in het bijzonder voor de doelgroepkinderen, dat de hoogte van de ouderbijdrage geen financiële drempel mag vormen voor ouders. Deze additionele subsidie voor de compensatie van de gemiste ouderbijdragen is De feitelijke realisatie compensatie van de gemiste ouderbijdragen is Voorzieningen / bestemmingsreserves Op de balans 2012 is een bedrag van gereserveerd in de voorzieningensfeer / bestemmingsreserves. Eind 2011 was dit Inzet in 2012 vanuit de voorzieningen was voorzien. 6

7 Personeel en formatie De personele kosten in 2012 bedragen Dat is 77 % van het totaal aan uitgaven. In 2011 waren de personele kosten Positief voor de medewerkers maar zorgelijk voor wat betreft de financiële consequenties voor de instelling in een tijd waarin subsidies niet worden geïndexeerd voor gestegen kosten, is de in de nieuwe cao afgesproken salarisverhoging met in totaal 2,5%. In beperkte mate heeft dit al een kostenstijging in 2012 tot gevolg gehad, maar het zal vanaf 2013 in volle omvang doorwerken. De salariskosten zijn verder gestegen als gevolg van de uitbreiding van het aantal VVE-groepen en extra inzet bij management en centraal bureau onder meer vanwege enkele majeure veranderingsprocessen en langdurige ziekte van enkele medewerksters. Het aantal formatieplaatsen, aantal personeelsleden en gemiddelde leeftijd is als volgt. Eind 2012 Eind 2011 Eind 2010 Gemiddelde leeftijd 46,90 46,70 46,36 Aantal personeelsleden Aantal formatieplaatsen 37,26 34,43 34,54 De gemiddelde leeftijd blijft vooralsnog jaarlijks toenemen. Alle medewerkers hebben een deeltijdaanstelling. In het kader van het strategisch HRM-beleid wordt aan het leeftijdsfasebewust personeelsbeleid expliciet aandacht besteed. Het ziekteverzuim in 2012 was 6,7 %. Het ziekteverzuim in 2012 in de branche kinderopvang was 5,7% en in de branche welzijn eveneens 5,7%. Het iets hogere percentage bij PWH is voor een deel een gevolg van een groot aantal medewerksters met serieuze medische klachten en dus langdurig(er) ziekteverzuim, maar anderzijds is ook het kortdurende ziekteverzuim toegenomen. Dat heeft mede aanleiding gegeven om in 2012 een nieuw ziekteverzuimbeleid te formuleren om in samenspraak met de arbodienst het ziekteverzuim terug te dringen. De formatie en aantal personeelsleden eind 2012 is als gevolg van een aantal tijdelijke medewerkers wegens vervanging van langdurige ziekte iets hoger dan eind In 2013 zal het aantal medewerkers wel echt toenemen als gevolg van het aantrekken van VEcoaches en het verder uitbreiden van het aantal VVE-groepen. Hogere eisen aan deskundigheid van medewerkers Conform het beleid vastgesteld in het strategisch HRM-plan investeert PWH jaarlijks in deskundigheidsbevordering van de medewerkers. Een aantal scholingstrajecten is ook toegankelijk voor vrijwillige medewerkers. In 2012 is aan deskundigheidsbevordering besteed. In het kader van de wet Vermindering Afdracht Loonbelasting (WVA) is aan fiscale compensatie ontvangen. Er zijn jaarlijks een of twee algemene studiedagen, er zijn verplichte trainingen zoals BHV en er wordt structureel bijscholing aangeboden in de VVE-methodes die PWH gebruikt. Voor leidsters in de groepen voorschoolse educatie is het gevolgd hebben van VVE-scholing ook een formele functie-eis geworden. Veel energie van de betrokken leidsters maar ook van het management in de sfeer van begeleiding is in 2012 gestoken in de opleiding PW4 van ongeveer 1/3 van de leidsters aan het Arcus College. Met deze brede kwaliteitsimpuls op een hoger niveau dan verplicht voor peuterspeelzaalleidsters beoogt PWH enerzijds de mogelijkheden op de arbeidsmarkt van leidsters te vergroten met het oog op toekomstige ontwikkelingen en anderzijds het primair proces in de zalen te versterken. Begin 2013 hebben 19 leidsters hun diploma ontvangen. Vier leidsters hebben studieverlenging gekregen. 7

8 De hogere eisen gelden ook voor het taalniveau Nederlandse taal dat in de toekomst voor pedagogisch werkers in de voorschoolse educatie (in de 37 grote steden) als verplicht niveau (3F = Havo of MBO 4 niveau) gesteld gaat worden. In 2012 zijn binnen PWH de eerste stappen gezet om de pedagogisch werksters met een PW 3 achtergrond (MBO 3 niveau) de mogelijkheid te bieden om het noodzakelijke taalniveau te bereiken. In eerste instantie is het taalniveau van elke individuele medewerkers bepaald aan de hand van een bij het Arcus College uitgevoerde test. De medewerkers die nog niet voldoen aan deze nieuwe functie-eisen wordt de mogelijkheid tot bijscholing geboden. Met deze bijscholing wordt in 2013 gestart. Vrijwillige medewerkers De feitelijke omvang van de organisatie wordt voor wat betreft het personeelsbestand mede bepaald door het aantal vrijwillige medewerkers. Er zijn op 31 december 2012 in totaal 66 vrijwillige medewerkers binnen PWH actief. Aan vrijwilligersvergoedingen is besteed. In 2011 was dat en in 2010 nog Het aantal vrijwilligers blijft dalen. Het is op grond van de maatschappelijke ontwikkelingen ook niet direct te verwachten dat deze trend zal ombuigen. Bovendien worden ook de inhoudelijke eisen te stellen aan vrijwilligers steeds hoger gegeven de ontwikkeling van de peuterspeelzaal in de richting van een voorschool. Niet iedereen kan immers zomaar voor een groep peuters worden geplaatst. Werving van vrijwilligers zal dus steeds meer aandacht en inzet vergen. Daarbij wordt samengewerkt met de Heerlense Vrijwilligerscentrale. Herstructurering management In 2012 is gestart met de implementatie van een nieuwe sturingsfilosofie en managementstructuur binnen PWH. Het bestaande lijn/staf model is vervangen door een model van sturing op en management van resultaten en processen. Daarin is ook een grotere zelfsturing binnen de zalen voorzien. Er zijn 5 nieuwe managementfuncties ingesteld met elk een of meer eigen portefeuilles: Voorschoolse Educatie, Voorschoolse Educatie en Pedagogisch Beleid, Zorg en Kwaliteitsbeleid, Marketing/Communicatie en Planning/Ontwikkeling, en Human Relations. Exploitatie-uitgaven De uitgaven voor huisvesting en organisatiekosten bleven binnen de gestelde kaders. Automatisering en ict In 2012 heeft PWH een nieuw software pakket voor de kind- en ouderadministratie in gebruik genomen. Het aanwezige systeem werd al sinds 2011 niet meer ondersteund en zou ook eind 2012 uit de markt worden genomen. Het nieuwe systeem is de Nanny, een systeem dat veel wordt gebruikt in de kinderopvang. De implementatie vergde veel technische en administratief-organisatorische aanpassingen en extra personele inzet. De noodzakelijke vervanging in 2012 van de server heeft geleid tot het besluit om de hosting uit te besteden aan het bedrijf dat tot dusver via Innovo aan PWH ondersteuning bood op ictterrein. Deze hosting verliep echter verre van vlekkeloos, reden om begin 2013 over te stappen naar een nieuwe dienstverlener. In 2012 is aan leidsters bijscholing aangeboden in het gebruik van sommige computerprogramma s. Tenslotte is in 2012 het Intranet in gebruik genomen. Versterking bedrijfsvoering De vele in- en externe ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de budgettaire groei van PWH hebben niet alleen consequenties (gehad) voor het primaire proces maar ook voor het ondersteunend centraal bureau. Qua bedrijfsvoering is PWH een volwaardige en complete organisatie geworden. 8

9 Financieel - en personeelsbeleid vergen een steeds professioneler niveau en ict is inmiddels een essentieel instrument binnen de instelling geworden. De behoefte aan beleidsinformatie neemt toe en er dient steeds meer tijd en aandacht te worden besteed aan rapportages, ook ten behoeve van de subsidiegever. Evenzo vraagt het krappe financiële budget om een strakke sturing. Bij de start van PWH in 2003 was voor bureau en management in totaal 7,11 fte beschikbaar bij een totaal budget van 1,7 miljoen euro terwijl dat dit begin ,58 fte is bij een totaal budget van 2,5 miljoen. Daarom is intern gestart met een discussie over de wijze waarop de noodzakelijk geachte versterking van de bedrijfsvoering invulling moet krijgen. In 2013 zal daarover besluitvorming plaatsvinden. Overzicht van baten en lasten in 2012 Inkomsten in Uitgaven in Ontvangen subsidies Personele kosten Inkomsten uit Huisvestingskosten ouderbijdragen Overige baten Project- en organisatiekosten Besteding bestemmingsreserves Afschrijvingen Totaal Totaal Positief exploitatieresultaat Bestuur / directie en Raad van Toezicht Directeurbestuurder van PWH in 2012 is de heer Jeff Wintgens.De Raad van Toezicht is eind 2012 als volgt samengesteld. De heer René Seijben, voorzitter De heer Hans Laudy, vice-voorzitter De heer Ron Bonekamp Mevrouw Trudy Odekerken De heer Toon van Baal De heer Seijben en de heer Van Baal zijn in het kader van het rooster van aftreden per 1 januari 2012 herbenoemd voor een periode van 3 jaar. De heer Van Baal is lid van de RvT op voordracht van de ondernemingsraad. De Raad van Toezicht is in 2012 vijf maal bij elkaar geweest. De leden van de Raad van Toezicht krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 9

10 Postbus DD Heerlen bezoekadres bureau PWH Molenwei WG Heerlen tel:

PEUTERSPEELZAALWERK EN VOORSCHOOLSE EDUCATIE IN HEERLEN ONTWIKKELINGEN

PEUTERSPEELZAALWERK EN VOORSCHOOLSE EDUCATIE IN HEERLEN ONTWIKKELINGEN JAARVERSLAG2013 1 PEUTERSPEELZAALWERK EN VOORSCHOOLSE EDUCATIE IN HEERLEN Peuterspeelzaalwerk Heerlen De stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen (PWH) is de gemeentelijke instelling voor peuterspeelzaalwerk.

Nadere informatie

Voor U ligt het jaarverslag 2014 van de stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen (PWH)

Voor U ligt het jaarverslag 2014 van de stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen (PWH) JAAR- VERSLAG 2014 Voor U ligt het jaarverslag 2014 van de stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen (PWH) jaarverslag 2014 Het is een uitgebreid jaarverslag omdat ik van mening ben dat wij op een goede manier

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 Stichting Peuterspeelzaalwerk Voerendaal

JAARREKENING 2015 Stichting Peuterspeelzaalwerk Voerendaal JAARREKENING 2015 Stichting Peuterspeelzaalwerk Voerendaal INHOUD 1. DIRECTIE- EN BESTUURSVERSLAG... 3 1.1 Peuterspeelzaalwerk Voerendaal... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3 De peuterspeelzaal als opstap

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

INHOUD jaarverslag 2015

INHOUD jaarverslag 2015 JAARVERSLAG 2015 INHOUD 1 DIRECTIE- EN BESTUURSVERSLAG 2015 4 1.1 Inleiding. 4 1.2 De peuterspeelzaal als voorbereiding op de basisschool 5 1.3 Voorschoolse Educatie centraal 5 1.4 Uitvoering Convenant

Nadere informatie

3. Protocollen en reglementen VE Beleid Datum 9 januari 2014 Versie 1 Blad 1 van 7

3. Protocollen en reglementen VE Beleid Datum 9 januari 2014 Versie 1 Blad 1 van 7 Blad 1 van 7 CONCEPT VE BELEID Versie januari 2014 Blad 2 van 7 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. DE DOELGROEP 3 3. DE VE-PEUTERSPEELZAAL 3 4. TAALNIVEAU VAN DE PEUTERLEIDSTERS 4 5. COACHING ON THE JOB: DE HBO-COACH

Nadere informatie

M O N T F O O R T g e m e e n t e

M O N T F O O R T g e m e e n t e g e m e e n t e Beleidsnotitie Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Wettelijk kader Op 1 augustus 2010 is de Wet OKE (Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) in werking getreden.

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteiten, doelstelling en doelgroep Hoofdactiviteit van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk (hierna: SPO) bestaat uit het exploiteren

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Peuterspeelzaalwerk Voerendaal

JAARREKENING Stichting Peuterspeelzaalwerk Voerendaal JAARREKENING 2016 Stichting Peuterspeelzaalwerk Voerendaal INHOUD 1. DIRECTIE- EN BESTUURSVERSLAG... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Ontwikkelingen... 4 1.3 Van voor- naar vroegschool... 4 1.4 Kwaliteitszorg...

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012 Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012 1. Inleiding Het Rijk heeft voor de periode van 2012 tot en met schooljaar 2014 2015 extra middelen beschikbaar gesteld

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Juli 2011 INHOUDSOPGAVE Samenvatting.....2 1 Inleiding. 2 2. Begrippenkader...2 3. Aanleiding........3

Nadere informatie

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Naar een integraal onderdeel van een samenhangend aanbod voor opvang & ontwikkeling van het Houtense jonge kind. Het bestuur en directie van de Peuterspeelzaal Houten

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk

Jaarverslag 2014. Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk Jaarverslag 2014 Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk SPO Jaarverslag 2014 2 1. Voorwoord Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk. Dit verslag geeft met name

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Nieuwkoop Plaats : Ter Aar Gemeentenummer : 0569 Onderzoeksnummer : 277962 Datum onderzoek : 4 november 2014

Nadere informatie

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR 4. Protocollen en reglementen 4.1.10 Zorgstructuur Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR Vastgesteld 9 januari 2014 Blad 2 van 5 Algemeen De peuterspeelzalen krijgen steeds meer te maken met peuters en ouders met

Nadere informatie

Inspectierapport Krauwelnest (PSZ) Maria-Gewandenstraat 24 6432CP HOENSBROEK

Inspectierapport Krauwelnest (PSZ) Maria-Gewandenstraat 24 6432CP HOENSBROEK Inspectierapport Krauwelnest (PSZ) Maria-Gewandenstraat 24 6432CP HOENSBROEK Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: HEERLEN Datum inspectie: 08-09-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Leek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Leek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2016-2017 IN DE GEMEENTE Leek Plaats : Leek Gemeentenummer : 0022 Onderzoeksnummer : 292408 Datum onderzoek : 14 maart 2017 Datum

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen Evaluatie VVE Pilot Nieuwleusen Een samenwerking tussen: Doomijn peuterspeelzaal Kon. Julianalaan Landstede Kinderdagverblijf t Hummelhof Carinova consultatiebureau Nieuwleusen Gemeente Dalfsen Maart,

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Afdelingsmanager Hans Killaars

Afdelingsmanager Hans Killaars Adviesnota aan B en W Onderwerp subsidieverlening Peuterspeelzalen, peuterplaatsen en VVE 2015 Datum 10 februari Naam steller Myranda Hartong Kenmerk 154533 Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Den Helder Plaats : Den Helder Gemeentenummer : 0400 Onderzoeksnummer : 277984 Datum onderzoek : 4 september

Nadere informatie

VE Beleid VE BELEID 2015

VE Beleid VE BELEID 2015 VE BELEID 2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. DE DOELGROEP 3 3. DE VE-PEUTERSPEELZAAL 3 4. TAALNIVEAU VAN DE PEUTERLEIDSTERS 4 5. OPBRENGT GERICHT WERKEN 4 6. COACHING ON THE JOB: DE HBO-COACH 4 7. DE SAMENWERKING

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 VVE IN HAARLEMEMRLIEDE CA. Y.Mahrach dec 2013 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de wetgeving voor onderwijsachterstanden en voor- en vroegschoolse educatie gewijzigd. De gemeente

Nadere informatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rhenen. Nr. 1350 3 oktober 016 Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie Het college van Burgemeester

Nadere informatie

Inspectierapport Kempke (PSZ) Fossielenerf 27b 6413LN HEERLEN

Inspectierapport Kempke (PSZ) Fossielenerf 27b 6413LN HEERLEN Inspectierapport Kempke (PSZ) Fossielenerf 27b 6413LN HEERLEN Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: HEERLEN Datum inspectie: 14-05-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek Status:

Nadere informatie

Verbeterplan VVE 2012/2013

Verbeterplan VVE 2012/2013 Verbeterplan VVE 2012/2013 ( Naam Spilcentrum ) Basisschool: Peuterwerk: Kinderopvang: Jeugdgezondheidszorg: A. Condities A0 GGD Rapport Jaarlijks inspectierapport GGD A0.1 Recent rapport beschikbaar A0.2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beverwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beverwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Beverwijk Plaats : Beverwijk Gemeentenummer : 0375 Onderzoeksnummer : 279708 Datum onderzoek : 10 december 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Aalburg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Aalburg RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2016-2017 IN DE GEMEENTE Aalburg Plaats : Wijk en Aalburg Gemeentenummer : 0738 Onderzoeksnummer : 292533 Datum onderzoek : 19 april

Nadere informatie

Bijlage hoofdstuk 2. Trend: Stijging van de kwaliteit tov eerdere jaren. Veel variaties in kwaliteit, binnen en tussen instellingen

Bijlage hoofdstuk 2. Trend: Stijging van de kwaliteit tov eerdere jaren. Veel variaties in kwaliteit, binnen en tussen instellingen Bijlage hoofdstuk 2 8 januari 2016 Bijlage behorende bij hoofdstuk 2 van het SER advies Kindvoorzieningen: Evaluaties van (de kwaliteit van) Nederlandse kindvoorzieningen Fukkink et al. (2013); Veen et

Nadere informatie

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken.

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken. Onderwerp : Peuterwerk integreren in dagopvang / intrekken Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzalen Bijlage nr. : 48 2012. AAN de gemeenteraad; TOELICHTING Samenvatting: Geadviseerd wordt om kennis

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr:

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr: Informatienota Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente BBV nr: 2016/450120 1. Inleiding De gemeente Haarlem is sinds de inwerkingtreding van de

Nadere informatie

Inspectierapport Ienie Mienie (PSZ) Eindhovenstraat 49 6415CE Heerlen

Inspectierapport Ienie Mienie (PSZ) Eindhovenstraat 49 6415CE Heerlen Inspectierapport Ienie Mienie (PSZ) Eindhovenstraat 49 6415CE Heerlen Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Heerlen Datum inspectie: 03-09-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal

Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal November 2013 Corsa nummer: 2013040608 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en Educatie (OKE) in werking getreden.

Nadere informatie

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015)

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015) VVE beleidsplan (versie 1.2 /februari 2015) Voorwoord Voor u ligt het eerste VVE beleidsplan van Peuterspeelzaal Kip Kakel. Hierin staat beschreven op welke wijze wij uitvoering willen geven aan de voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Stadskanaal Plaats : Stadskanaal Gemeentenummer : 0037 Onderzoeksnummer : 279577 Datum onderzoek : 19 november

Nadere informatie

Beleidskader Peuteropvang Ede 2016

Beleidskader Peuteropvang Ede 2016 Beleidskader Peuteropvang Ede 2016 Inleiding Vanaf 2018 gelden landelijk voor peuterspeelzalen, voorscholen en kinderopvang dezelfde kwaliteitseisen en worden ze op dezelfde wijze gefinancierd. De regels

Nadere informatie

Inspectierapport Heitje (PSZ) Parkweg HL HEERLEN

Inspectierapport Heitje (PSZ) Parkweg HL HEERLEN Inspectierapport Heitje (PSZ) Parkweg 2 6414HL HEERLEN Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: HEERLEN Datum inspectie: 03-12-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek Status: Definitief

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 279088 Datum onderzoek : 24 november

Nadere informatie

ONTWERP Subsidieregeling peuteropvanggroepen met voorschoolse educatie gemeente Schiedam 2018

ONTWERP Subsidieregeling peuteropvanggroepen met voorschoolse educatie gemeente Schiedam 2018 ONTWERP Subsidieregeling peuteropvanggroepen met voorschoolse educatie gemeente Schiedam 2018 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Schiedam Officiële naam regeling Subsidieregeling peuteropvanggroepen

Nadere informatie

Subsidieregeling peuterspeelzaalwerk en voorschoolse voorzieningen op peuterspeelzalen Edam-Volendam

Subsidieregeling peuterspeelzaalwerk en voorschoolse voorzieningen op peuterspeelzalen Edam-Volendam Subsidieregeling peuterspeelzaalwerk en voorschoolse voorzieningen op peuterspeelzalen Edam-Volendam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam, gelet op artikel 3, eerste

Nadere informatie

Voorbeeldconvenant Vooren Vroegschoolse Educatie

Voorbeeldconvenant Vooren Vroegschoolse Educatie Voorbeeldconvenant Vooren Vroegschoolse Educatie Partijen: Schoolbestu(u)r(en) basisonderwijs :... Bestu(u)r(en) kinderopvang :... Bestu(u)r(en) peuterspeelzaalwerk :... Gemeente :... < Overige partijen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HEERLEN IN 2011

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HEERLEN IN 2011 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HEERLEN IN 2011 Utrecht, juni 2011 H3082406 INHOUD Voorwoord 4 Inleiding 6 1 Plaatsbepaling van VVE in de gemeente Heerlen 8 1.1 Bezochte VVE-locaties in Heerlen 8

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Terschelling Plaats : West-Terschelling Gemeentenummer : 0093 Onderzoeksnummer : 278069 Datum onderzoek : 19

Nadere informatie

Verdeelregel peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (vve)

Verdeelregel peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (vve) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Haarlemmermeer Nr. 120501 14 juli 2017 Verdeelregel peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (vve) Relevante beleidsnota s Harmonisatie voorschoolse

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE. Soest

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE. Soest RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE GEMEENTE Soest Plaats : Soest Gemeentenummer : 0342 Onderzoeksnummer : 293771 Datum onderzoek : 31 augustus 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING VOORSCHOOLSE EDUCATIE IN DE PEUTEROPVANG Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel:

UITVOERINGSREGELING VOORSCHOOLSE EDUCATIE IN DE PEUTEROPVANG Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: UITVOERINGSREGELING VOORSCHOOLSE EDUCATIE IN DE PEUTEROPVANG Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: overwegende dat: - het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijke

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL Locatie : Peuterspeelzaal Op de Rode Plaats : Haarlem Reg.nr.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Heerhugowaard Plaats Gemeentenummer

Nadere informatie

Subsidieregeling Jeugd

Subsidieregeling Jeugd Subsidieregeling Jeugd Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rhenen; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het beleidsterrein:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Loppersum

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Loppersum RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Loppersum Plaats : Loppersum Gemeentenummer : 0024 Onderzoeksnummer : 279080 Datum onderzoek : 15 december 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Alblasserdam

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Alblasserdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2016-2017 IN DE GEMEENTE Alblasserdam Plaats : Alblasserdam Gemeentenummer : 0482 Onderzoeksnummer : 292315 Datum onderzoek : 20

Nadere informatie

Masterplan Het Jonge Kind

Masterplan Het Jonge Kind Masterplan Het Jonge Kind Plan van aanpak effectief bestrijden van leer en ontwikkelachterstanden bij jonge kinderen Versie 2, oktober 2013 De aanloop In het regeerakkoord Vrijheid en verantwoordelijkheid

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente.

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. 1. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE programma's in PEUTERSPEELZALEN? Ja Nee 2. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE

Nadere informatie

Hulpdocument aanvraag en verantwoording van resultaten en activiteiten voorschoolse educatie over kalenderjaar 2015

Hulpdocument aanvraag en verantwoording van resultaten en activiteiten voorschoolse educatie over kalenderjaar 2015 Inleiding De directie Jeugd en Onderwijs en een vertegenwoordiging van de schoolbesturen en kinderopvang- en welzijnsorganisaties die voorschoolse educatie uitvoeren met subsidie van de gemeente Rotterdam

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012 Utrecht, november 2012 3426545 Pagina 1 van 15 Pagina 2 van 15 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE op gemeentelijk niveau 9 2 De oordelen over

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Een handreiking

Jeugdgezondheidszorg en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Een handreiking Jeugdgezondheidszorg en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Een handreiking Inleiding - Achtergrond van de handreiking - Wijze van tot stand komen van handreiking - Informatie over VVE - Taken JGZ ten

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 165 en 168 van de Wet op het primair onderwijs;

Gelet op de artikelen 165 en 168 van de Wet op het primair onderwijs; Besluit van houdende wijziging van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 in verband met het verhogen van een specifieke uitkering aan gemeenten teneinde

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Oldambt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Oldambt RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Oldambt Plaats : Winschoten Gemeentenummer : 1895 Onderzoeksnummer : 288309 Datum onderzoek : 17 maart

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Texel Datum inspectie: 18

Nadere informatie

VVE IN ROTTERDAM DE KWALITEIT OP GEMEENTENIVEAU. Utrecht, 22 maart 2012 Definitief. H3255555 Pagina 1 van 9

VVE IN ROTTERDAM DE KWALITEIT OP GEMEENTENIVEAU. Utrecht, 22 maart 2012 Definitief. H3255555 Pagina 1 van 9 VVE IN ROTTERDAM DE KWALITEIT OP GEMEENTENIVEAU Utrecht, 22 maart 2012 Definitief H3255555 Pagina 1 van 9 Inleiding Dit rapport is het verslag van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar

Nadere informatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie Gemeente Krimpen aan den IJssel & Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief In deze overeenkomst worden

Nadere informatie

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne 2012-2014 1 Vastgesteld door de gemeenteraad van Deurne op 2 1.Inleiding Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie De Wet OKE (Ontwikkelingskansen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Purmerend

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Purmerend RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Purmerend Plaats : Purmerend Gemeentenummer : 0439 Onderzoeksnummer : 278362 Datum onderzoek : 24 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Tiel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Tiel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2016-2017 IN DE GEMEENTE Tiel Plaats : Tiel Gemeentenummer : 0281 Onderzoeksnummer : 292531 Datum onderzoek : 13 april 2017 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hoorn Plaats : Hoorn Nh Gemeentenummer : 0405 Onderzoeksnummer : 278266 Datum onderzoek : 30 september 2014

Nadere informatie

Inzicht in voorzieningen in Nederland

Inzicht in voorzieningen in Nederland Inzicht in voorzieningen in Nederland Hulst 27 februari 2014 Algemene leeftijdslijn en te duiden onderdelen a. 171 203 213 207 249 238 242 275 260 314 307 291 307 volledige naam van de voorziening voor

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport Peutertuin locatie KlimOp (PSZ) Akkerwinde NW ZWAAG

Definitief Inspectierapport Peutertuin locatie KlimOp (PSZ) Akkerwinde NW ZWAAG Definitief Inspectierapport Peutertuin locatie KlimOp (PSZ) Akkerwinde 74 1689 NW ZWAAG Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: HOORN Datum inspectie: 03-09-2014 Type onderzoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hof van Twente

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hof van Twente RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hof van Twente Plaats : Goor Gemeentenummer : 1735 Onderzoeksnummer : 278130 Datum onderzoek : 29 september

Nadere informatie

Naar integraal peuterspeelzaalwerk

Naar integraal peuterspeelzaalwerk Naar integraal peuterspeelzaalwerk Een nieuwe koers voor het peuterspeelzaalwerk in Schiedam Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens onderstaande

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Boekel Plaats : Boekel Gemeentenummer : 0755 Onderzoeksnummer : 292944 Datum onderzoek : 9 mei 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per Beleidskader + financiële uitwerking Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per 01-01-2018 Vastgesteld door de gemeenteraad van West Maas en Waal op 21 september

Nadere informatie

Addendum Doelgroepdefinitie VVE. Lokaal Educatieve Agenda Samenwerken aan talent

Addendum Doelgroepdefinitie VVE. Lokaal Educatieve Agenda Samenwerken aan talent Addendum Doelgroepdefinitie VVE Lokaal Educatieve Agenda 2011-2014 Samenwerken aan talent Juni 2013 LEA 2011-2014 De Lokaal Educatieve Agenda, ook wel LEA genoemd, is het beleidsplan waarin de gemeente

Nadere informatie

Inspectierapport Psz De Kersentuin locatie Wereldwijzer Nachtegaal 144 1628 DJ HOORN NH

Inspectierapport Psz De Kersentuin locatie Wereldwijzer Nachtegaal 144 1628 DJ HOORN NH Inspectierapport Psz De Kersentuin locatie Wereldwijzer Nachtegaal 144 1628 DJ HOORN NH Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Hoorn Datum inspectie: 25 augustus 2015 Type onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Beek Plaats : Beek Lb Gemeentenummer : 0888 Onderzoeksnummer : 276791 Datum onderzoek : 25 augustus 2014 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Coevorden

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Coevorden RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Coevorden Plaats : Coevorden Gemeentenummer : 0109 Onderzoeksnummer : 278126 Datum onderzoek : 29 september

Nadere informatie

Minister Asscher: peuterspeelzaal onder de kinderopvang

Minister Asscher: peuterspeelzaal onder de kinderopvang http://www.kinderopvangtotaal.nl/kinderdagverblijven/actueel/2013/12/kinderopvang-zet-eerstestap-naar-een-nieuw-stelsel-1417753w/ Onderaan de pagina vind je de link naar de brief van Asscher. Minister

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 20-05-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Klavertje Vier (PSZ) Eggeveld GE HOUTEN

Inspectierapport Klavertje Vier (PSZ) Eggeveld GE HOUTEN Inspectierapport Klavertje Vier (PSZ) Eggeveld 4 3993GE HOUTEN Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Houten Datum inspectie: 18-05-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 08-07-2015 Type onderzoek: Incidenteel

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Zie vervolgblad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Subsidie voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Zie vervolgblad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Subsidie voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Hillegom 2015

Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Hillegom 2015 Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Hillegom 2015 Inhoud Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Voor- en vroegschoolse opvang (vve)... 4 Feiten en cijfers... 7 HRM... 8 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag

Nadere informatie

Onderwerp : Uitvoeringsnotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen

Onderwerp : Uitvoeringsnotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Raadsvoorstel *Z0345EB2B4F* Aan de raad Documentnummer : INT-16-30918 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Uitvoeringsnotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Inleiding Volgens de huidige plannen

Nadere informatie

Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug

Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug 1 Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug De ondergetekenden 1. Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Gevestigd aan

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE Locatie(s) : Plaats :3841 HA Harderwijk Onderzoeksnummer :16281 Datum onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Toverfluit (PSZ) Griseldalaan JA NIEUW-VENNEP

Inspectierapport De Toverfluit (PSZ) Griseldalaan JA NIEUW-VENNEP Inspectierapport De Toverfluit (PSZ) Griseldalaan 4 2152JA NIEUW-VENNEP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 24-02-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Veendam

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Veendam RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Veendam Plaats : Veendam Gemeentenummer : 0047 Onderzoeksnummer : 287976 Datum onderzoek : 9 februari 2016 Datum

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD Locatie Kinderdagverblijf De Kleine Plaats Sassenheim Reg.nr. 3485176

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 't Krekeltje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 't Krekeltje RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE 't Krekeltje Plaats : Rotterdam LRKP nummer : 170468756 Onderzoeksnummer : 264606 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum

Nadere informatie