Stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen Ontwikkelingsrichting Samenwerking met gemeente Bereik van het peuterspeelzaalwerk in Heerlen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen Ontwikkelingsrichting Samenwerking met gemeente Bereik van het peuterspeelzaalwerk in Heerlen"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012

2 Stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen De stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen (PWH) is de gemeentelijke instelling voor peuterspeelzaalwerk. Kerndoelstelling is om zoveel mogelijk kinderen een kansrijke start te bieden op de basisschool. PWH heeft 22 peuterspeelzalen met een totale capaciteit van 765 plaatsen, geografisch verspreid over alle wijken. In 19 van de 22 peuterspeelzalen wordt in het kader van het Onderwijs Achterstanden Beleid van de gemeente Heerlen voorschoolse educatie aangeboden voor peuters in de leeftijd van 2½ tot 4 jaar als onderdeel van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Ontwikkelingsrichting De afgelopen jaren heeft PWH een enorme inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling doorgemaakt. Voorschoolse educatie als onderdeel van VVE is het centrale thema geworden, samenwerking met het basisonderwijs uitgangspunt en aandacht voor kwaliteit vanzelfsprekend. Intern is adequaat ingespeeld op de continue veranderingen in de externe omgeving en op nieuwe eisen waar de organisatie mee werd en wordt geconfronteerd. Oordelen van het Keurmerkinstituut (HKZ), GGD en Inspectie van het Onderwijs laten zien dat de primaire en secundaire processen op orde zijn. Een verdere doorontwikkeling in de richting van een voorschool gekoppeld aan de basisschool lijkt thans een logische toekomstige richting te zijn. Deze ontwikkeling wordt mede geëxploreerd in de pilot Startgroep Peuters, een vier jaar ( ) durend experiment met een vergaande vorm van samenwerking tussen een peuterspeelzaal en een basisschool op 30 plekken in Nederland. Een van die 30 experimenten wordt uitgevoerd in Heerlen (als enige in Limburg) bij psz Pino en basisschool Paulus. Verder heeft het rijk voor de komende jaren ( ) nieuwe afspraken gemaakt met de grote steden (G33+G4) over de versterking van voorschoolse educatie. Met de uitwerking en invulling daarvan is in 2012 gestart. Samenwerking met gemeente PWH voert gemeentelijk beleid uit op het vlak van peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie. De implementatie ervan komt tot stand in goede samenwerking tussen gemeente en PWH. De continuïteit van en consistentie in dat gemeentelijk beleid in de afgelopen 10 jaar heeft de vele positief te duiden ontwikkelingen binnen PWH ook mogelijk gemaakt. PWH maakt als voorschoolse voorziening deel uit van de gemeentelijke Werkgroep Onderwijs Achterstanden Beleid (de directeurbestuurder van PWH is voorzitter van deze werkgroep) en levert op die manier ook een bijdrage aan breder onderwijsachterstandenbeleid. Verder mag hier de positieve samenwerking worden genoemd met de schoolbesturen van het primair onderwijs in Heerlen en de individuele scholen zelf, met de Jeugdgezondheidszorg, het Centrum voor Jeugd en Gezin en met de culturele instelling SCHUNCK*. Bereik van het peuterspeelzaalwerk in Heerlen Eind 2012 bezoeken 738 peuters de peuterspeelzalen. Dat is 49% van alle kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Van de beschikbare capaciteit is eind % effectief bezet. Eind 2011 was de bezettingsgraad 89%. Het aantal peuters dat de peuterspeelzalen van PWH bezoekt, schommelt de laatste jaren rond 700. In 2012 is sprake van groeiende interesse voor de peutergroepen waarin voorschoolse educatie (leeftijd vanaf 2½ jaar) wordt aangeboden. Bij enkele zalen was daarvoor eind 2012 zelfs sprake van een wachtlijst. Met de beschikbare capaciteit van 765 plaatsen kan maximaal 51% van alle peuters in Heerlen worden bereikt. 2

3 Aantal 2 jarige peuters in Heerlen Aantal 3 jarige peuters in Heerlen Totaal aantal peuters 2 en 3 jaar Aantal peuters in psz PWH Bereik ,4% ,5% ,6% ,1% De gegevens over de aantallen peuters in Heerlen zijn ontleend aan de Parkstad Limburg monitor. Op wijk/buurtniveau zien we het volgende bereik. Wijk / Buurt Peuterspeelzaal Capaciteit in plaatsen Aantal jarigen 2012 Max bereik in % in 2012 Aantal peuters in psz 2012 Feitelijk bereik in 2012 Maria Gewanden/Terschuren Krauwelnest ,0% 26 33,3% Mariarade Klein Duimpje ,7% 32 62,7% Hoensbroek de Dem Paddestoel ,8% 75 66,4% Nw Lotbroek Bijtjes ,3% 31 32,3% Vrieheide Puk en Heitje ,7% 61 53,0% Passart Pino ,7% 29 65,9% Heerlerheide Pip ,7% 34 66,7% Heksenberg Belhameltjes ,0% 46 76,7% Rennemig Kempke ,5% 45 52,9% Beersdal Nieuw Husken Ukkepukkehut ,3% 24 40,0% Zeswegen Kiddooh ,2% 32 55,2% Grasbr. Musschem. Schand. Pinokkio ,7% 35 46,7% Meezenbr. Schaesbergerv. Ienie Mienie en ,3% 59 44,0% Palemig Liegebeest Eikenderveld Kuikennest ,6% 16 39,0% Welten Benzenrade Martijntje ,4% 34 79,1% Bekkerveld - Centrum Hompeltje Pompeltje ,7% 28 28,6% Caumerveld - Douve Weien Dribbel ,4% 32 42,0% Molenberg Meuleke ,2% 31 34,1% Heerlerbaan Baanbengelke en ,4% 71 33,3% Speelbal Totalen ,9% ,1% De bezettingsgraad van de peutergroepen wordt voortdurend gemonitord. Tenminste 1x per jaar worden op grond van efficiencyoverwegingen besluiten genomen ten aanzien van groepen en zalen. Focus op versterking van VVE Een belangrijke ontwikkeling is de extra investering door het Rijk in VVE in de 37 grote gemeenten. In Heerlen is dit uitgewerkt in het Convenant VVE tussen gemeente, onderwijsbesturen, jeugdgezondheidszorg en PWH. Centraal in het convenant staat de verdere versterking van VVE in de stad door het toevoegen van expertise op HBO-niveau aan de voorschoolse educatie, het vergroten van de ouderbetrokkenheid, het ontwikkelen van opbrengstgericht werken in de voorschoolse fase en het hanteren van een kwaliteits-systeem binnen VVE. 3

4 Voor PWH is in 2012 de eerste stap gezet met het toekennen en deels als invullen van extra formatie voor het aanstellen van VE-coaches op HBO-niveau t.b.v. de peuterspeelzaalgroepen met voorschoolse educatie. Bereik doelgroepkinderen Onder doelgroepkinderen bij voor- en vroegschoolse educatie verstaat het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen kinderen met een onderwijsgewicht >0. Criterium daarbij is het opleidingsniveau van de ouders. Op grond van cijfers uit het basisonderwijs is door de gemeente Heerlen voor 2012 het aantal doelgroeppeuters van 2½ tot 4 jaar vastgesteld op 165. Het aantal doelgroepkinderen met een onderwijsgewicht >0 dat PWH eind 2012 (officiële teldatum 1 oktober) bereikt met haar peuterspeelzalen is 120. Dat is 73% van het totaal aantal doelgroepkinderen. Bereik doelgroeppeuters met onderwijsgewicht Eind 2012 Eind 2011 Eind 2010 Eind 2009 Eind 2008 Aantal Bereik in % 73% 67% 59% 56% 53% Het bereik van de doelgroepkinderen met een onderwijsgewicht is de afgelopen jaren langzaam maar zeker gestegen. Doelgroepkinderen hebben ook voorrang bij plaatsing. De gemeente Heerlen rekent kinderen die geen onderwijsgewicht >0 hebben maar toch risico op achterstand (taal, sociaal/emotioneel, motorisch) hebben (te indiceren door de Jeugdgezondheidszorg) ook tot de doelgroepkinderen voor voorschoolse educatie. De afspraken van de gemeente met het Rijk over het bereik van doelgroepkinderen betreffen het aantal kinderen met een onderwijsgewicht >0. Toeleiding naar voorschoolse educatie PWH besteedt actief aandacht aan de toeleiding van kinderen naar de peuterspeelzaal. Sinds 2010 is hierbij ook de JGZ (Jeugdgezondheidszorg, consultatiebureaus) betrokken. De JGZ heeft in opdracht van de gemeente de taak om tijdens de consultatiebezoeken bij kinderen van 18 maanden te signaleren of er sprake is van een doelgroepkind (zowel formele doelgroepkinderen als anderszins). Medewerksters van PWH leggen vervolgens huisbezoeken af bij de ouders van die doelgroepkinderen (wanneer althans deze kinderen niet naar de kinderopvang gaan) om ze actief te informeren over de peuterspeelzaal en voorschoolse educatie en hen te bewegen hun kind naar de peuterspeelzaal te brengen. Deze actieve en effectief gebleken vorm van toeleiding naar voorschoolse educatie maakt structureel deel uit van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Heerlen. Desalniettemin blijkt een serieus deel van de doelgroepkinderen dat uiteindelijk wordt ingeschreven niet langs de lijn van de JGZ te zijn aangemeld. Pilot VVE Thuis In 2011 is een door de gemeente Heerlen gefinancierde pilot VVE-Thuis gestart in twee peuterspeelzalen en twee basisscholen in de wijken / buurten Passart en Vrieheide. Met dit programma van het NJI (Nederlands Jeugd Instituut) worden ouders gestimuleerd om thuis samen met hun peuters en kleuters activiteiten uit te voeren die gericht zijn op het bevorderen van de taal- en denkontwikkeling. Op beide locaties is er van de zijde van de ouders veel belangstelling. De ouderbetrokkenheid wordt hiermee effectief vergroot. De pilot loopt tot en met het schooljaar 2012/2013. Inmiddels is duidelijk dat de pilot wordt gecontinueerd en uitgebreid. 4

5 Pilot Startgroep Peuters Psz Pino van PWH en basisschool Paulus van Innovo vormen een van de 30 locaties in Nederland (en als enige in Limburg) waar de pilot Startgroep Peuters wordt uitgevoerd. Doel van het experiment is om na te gaan of een hogere deskundigheid van de leiding in de peuterspeelzaal (1x mbo + 1x hbo in plaats van 2x mbo) en uitbreiding van het aanbod van 4 naar 5 dagdelen tot hogere opbrengsten bij de peuters leidt. Na een noodzakelijk voorbereidingsjaar is het project in augustus 2012 daadwerkelijk van start gegaan. De ervaringen tot dusver zijn erg positief. Het landelijk project wordt wetenschappelijk begeleid. Verkeerseducatie en Cultuureducatie Sinds een aantal jaren wordt er in de peuterspeelzalen aandacht besteed aan verkeerseducatie. Jaarlijks wordt daarvoor van gemeentewege vanuit het budget Verkeersveiligheidsbeleid separaat een bedrag beschikbaar gesteld. Omdat cultuureducatie naar de mening van PWH ook voor jonge kinderen en hun ouders een bijzonder zinvol onderdeel is van de ontwikkeling en opvoeding, wordt daartoe structureel onder de noemer Cultura Bambini samengewerkt met de culturele instelling SCHUNCK*. Extra aandacht voor taal Taalstimulering is het hoofdthema binnen de voorschoolse educatie. Bij het jonge kind is met name voorlezen belangrijk voor de ontwikkeling. Onder de noemer Lingua Bambini is in 2012 een samenwerkingsproject met SCHUNCK* Bibliotheek van start gegaan. Drie keer per jaar levert de bibliotheek nieuwe boeken voor de voorleeskoffer. De boeken spelen in op de thema s waarmee in de peuterspeelzalen wordt gewerkt. Iedere zaal heeft een leeshoekje waar de leidster vanuit de voorleesstoel dagelijks de kinderen een verhaal voorleest. In elke zaal is een van de leidsters leescoördinator waarvoor bij SCHUNCK* een training is c.q wordt gevolgd. Zorgstructuur Een goede zorgstructuur is ook voor PWH onontbeerlijk. PWH maakt daarom deel uit van de nieuwe ZAT s (Zorg Advies Teams) die in 2012 zijn ingesteld voor basisonderwijs en voorschoolse voorzieningen. In dat kader gebruikt PWH, wanneer nodig, ook de Verwijsindex. In 2012 zijn verder de voorbereidingen getroffen voor een samenwerkingsproject Alert4You met de jeugdzorginstelling Xonar waarbij de specialistische expertise van Xonar middels directe contacten in de peuterspeelzalen beschikbaar komt voor ouders en leidsters. Dit project is in januari 2013 effectief van start gegaan. Xonar wordt voor dit project gesubsidieerd door de gemeente. Kwaliteitszorg HKZ en GGD PWH is sinds 2008 HKZ-gecertificeerd (ISO 9001). De jaarlijkse HKZ audit is ook in 2012 positief verlopen. Verder zijn er de jaarlijkse inspecties van elke peuterspeelzaal door de GGD. In 2012 waren die van extra belang omdat moest worden beoordeeld of een peuterspeelzaal kon worden opgenomen in het nieuwe verplichte landelijk register voor kinderopvang en peuterspeelzalen. Alle peuterspeelzalen van PWH zijn opgenomen in het landelijk register. De GGD-rapporten zijn te vinden op de website van PWH. Klachten PWH is aangesloten bij de landelijke Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Er zijn in 2012 bij deze klachtencommissie geen klachten over PWH ontvangen. Indien ouders of anderen op- of aanmerkingen of klachten hebben over PWH, wordt altijd getracht dit met elkaar op te lossen. 5

6 Communicatie en inzet social media Communicatie met stakeholders is ook voor PWH essentieel. Naast de website en beperkt gebruik van Hyves is PWH in 2012 gestart met een Facebook pagina en Twitter. Met name Facebook is een communicatie-instrument dat door de huidige generatie ouders en ook door leidsters veel wordt gebruikt. Ook Twitter wordt veel benut. De actieve inzet door PWH van de social media laat een toenemend bereik zien. Dit vooral omdat er wekelijks berichten en foto s worden geplaatst. Ook de artikelen over de zalen en persoonlijke verhalen van medewerkers trekken steeds meer aandacht. De inzet van social media wordt vanuit het communicatiemanagement strak geregisseerd. Voor 2013 staat onder meer een nieuwe website op de agenda die ook geschikt is voor smartphones en de inzet van QR-codes. Financieel resultaat Het jaar is afgesloten met een positief exploitatieresultaat ter hoogte van Het positief exploitatieresultaat in 2011 bedroeg Weliswaar lopen inkomsten en uitgaven nog steeds met elkaar in de pas, maar het begint toch serieus te knellen. Zo worden de gemeentelijke subsidies al jaren niet meer geïndexeerd voor gestegen kosten en prijzen, terwijl de salarissen de afgelopen jaren zijn gestegen op grond van cao-afspraken. In 2013 gebeurt dat zelfs met 2,5% hetgeen gezien ook het procentuele belang van de personeelskosten in de exploitatie van PWH een forse kostenstijging met zich mee brengt. Verder brengt de ontwikkeling in Heerlen van Brede Maatschappelijke Voorzieningen (waar o.m. scholen en peuterspeelzalen in worden gehuisvest) op termijn hogere huisvestingkosten met zich mee. Voor de komende jaren staat de bouw van enkele BMV s op de gemeentelijke agenda. Dat alles noopt ertoe om een strak financieel regiem toe te passen. Overigens was in 2012 sprake van een positieve solvabiliteit. Subsidies In 2012 is voor het reguliere peuterspeelzaalwerk een subsidiebedrag ontvangen van de gemeente ter hoogte van Voor de uitvoering van voorschoolse educatie is het subsidiebedrag Daarnaast zijn aan VVE gekoppelde middelen ontvangen voor de pilot VVE Thuis, de aanpak Toeleiding naar VE en opleiding en scholing. Voor de uitvoering van logopedie is voor het jaar 2012 in eerste instantie een bedrag toegekend van Vanwege gewijzigde beleidsafspraken loopt de opdrachtverlening en financiering van logopedie vanaf het schooljaar via de gemeente. In 2012 is als onderdeel van nieuw beleid een subsidie ontvangen voor de periode vanaf eind oktober van voor de versterking van VVE middels toevoeging van extra HBO-expertise (VE-coaching). Dit subsidiebedrag is in 2012 slechts gedeeltelijk gerealiseerd kunnen worden. Ouderbijdragen Aan ouderbijdragen is in ontvangen tegen in De gemeente Heerlen heeft ook voor 2012 subsidie toegekend om de hoogte van de ouderbijdrage in de voorschoolse educatie te beperken. Uitgangspunt is, en dat geldt in het bijzonder voor de doelgroepkinderen, dat de hoogte van de ouderbijdrage geen financiële drempel mag vormen voor ouders. Deze additionele subsidie voor de compensatie van de gemiste ouderbijdragen is De feitelijke realisatie compensatie van de gemiste ouderbijdragen is Voorzieningen / bestemmingsreserves Op de balans 2012 is een bedrag van gereserveerd in de voorzieningensfeer / bestemmingsreserves. Eind 2011 was dit Inzet in 2012 vanuit de voorzieningen was voorzien. 6

7 Personeel en formatie De personele kosten in 2012 bedragen Dat is 77 % van het totaal aan uitgaven. In 2011 waren de personele kosten Positief voor de medewerkers maar zorgelijk voor wat betreft de financiële consequenties voor de instelling in een tijd waarin subsidies niet worden geïndexeerd voor gestegen kosten, is de in de nieuwe cao afgesproken salarisverhoging met in totaal 2,5%. In beperkte mate heeft dit al een kostenstijging in 2012 tot gevolg gehad, maar het zal vanaf 2013 in volle omvang doorwerken. De salariskosten zijn verder gestegen als gevolg van de uitbreiding van het aantal VVE-groepen en extra inzet bij management en centraal bureau onder meer vanwege enkele majeure veranderingsprocessen en langdurige ziekte van enkele medewerksters. Het aantal formatieplaatsen, aantal personeelsleden en gemiddelde leeftijd is als volgt. Eind 2012 Eind 2011 Eind 2010 Gemiddelde leeftijd 46,90 46,70 46,36 Aantal personeelsleden Aantal formatieplaatsen 37,26 34,43 34,54 De gemiddelde leeftijd blijft vooralsnog jaarlijks toenemen. Alle medewerkers hebben een deeltijdaanstelling. In het kader van het strategisch HRM-beleid wordt aan het leeftijdsfasebewust personeelsbeleid expliciet aandacht besteed. Het ziekteverzuim in 2012 was 6,7 %. Het ziekteverzuim in 2012 in de branche kinderopvang was 5,7% en in de branche welzijn eveneens 5,7%. Het iets hogere percentage bij PWH is voor een deel een gevolg van een groot aantal medewerksters met serieuze medische klachten en dus langdurig(er) ziekteverzuim, maar anderzijds is ook het kortdurende ziekteverzuim toegenomen. Dat heeft mede aanleiding gegeven om in 2012 een nieuw ziekteverzuimbeleid te formuleren om in samenspraak met de arbodienst het ziekteverzuim terug te dringen. De formatie en aantal personeelsleden eind 2012 is als gevolg van een aantal tijdelijke medewerkers wegens vervanging van langdurige ziekte iets hoger dan eind In 2013 zal het aantal medewerkers wel echt toenemen als gevolg van het aantrekken van VEcoaches en het verder uitbreiden van het aantal VVE-groepen. Hogere eisen aan deskundigheid van medewerkers Conform het beleid vastgesteld in het strategisch HRM-plan investeert PWH jaarlijks in deskundigheidsbevordering van de medewerkers. Een aantal scholingstrajecten is ook toegankelijk voor vrijwillige medewerkers. In 2012 is aan deskundigheidsbevordering besteed. In het kader van de wet Vermindering Afdracht Loonbelasting (WVA) is aan fiscale compensatie ontvangen. Er zijn jaarlijks een of twee algemene studiedagen, er zijn verplichte trainingen zoals BHV en er wordt structureel bijscholing aangeboden in de VVE-methodes die PWH gebruikt. Voor leidsters in de groepen voorschoolse educatie is het gevolgd hebben van VVE-scholing ook een formele functie-eis geworden. Veel energie van de betrokken leidsters maar ook van het management in de sfeer van begeleiding is in 2012 gestoken in de opleiding PW4 van ongeveer 1/3 van de leidsters aan het Arcus College. Met deze brede kwaliteitsimpuls op een hoger niveau dan verplicht voor peuterspeelzaalleidsters beoogt PWH enerzijds de mogelijkheden op de arbeidsmarkt van leidsters te vergroten met het oog op toekomstige ontwikkelingen en anderzijds het primair proces in de zalen te versterken. Begin 2013 hebben 19 leidsters hun diploma ontvangen. Vier leidsters hebben studieverlenging gekregen. 7

8 De hogere eisen gelden ook voor het taalniveau Nederlandse taal dat in de toekomst voor pedagogisch werkers in de voorschoolse educatie (in de 37 grote steden) als verplicht niveau (3F = Havo of MBO 4 niveau) gesteld gaat worden. In 2012 zijn binnen PWH de eerste stappen gezet om de pedagogisch werksters met een PW 3 achtergrond (MBO 3 niveau) de mogelijkheid te bieden om het noodzakelijke taalniveau te bereiken. In eerste instantie is het taalniveau van elke individuele medewerkers bepaald aan de hand van een bij het Arcus College uitgevoerde test. De medewerkers die nog niet voldoen aan deze nieuwe functie-eisen wordt de mogelijkheid tot bijscholing geboden. Met deze bijscholing wordt in 2013 gestart. Vrijwillige medewerkers De feitelijke omvang van de organisatie wordt voor wat betreft het personeelsbestand mede bepaald door het aantal vrijwillige medewerkers. Er zijn op 31 december 2012 in totaal 66 vrijwillige medewerkers binnen PWH actief. Aan vrijwilligersvergoedingen is besteed. In 2011 was dat en in 2010 nog Het aantal vrijwilligers blijft dalen. Het is op grond van de maatschappelijke ontwikkelingen ook niet direct te verwachten dat deze trend zal ombuigen. Bovendien worden ook de inhoudelijke eisen te stellen aan vrijwilligers steeds hoger gegeven de ontwikkeling van de peuterspeelzaal in de richting van een voorschool. Niet iedereen kan immers zomaar voor een groep peuters worden geplaatst. Werving van vrijwilligers zal dus steeds meer aandacht en inzet vergen. Daarbij wordt samengewerkt met de Heerlense Vrijwilligerscentrale. Herstructurering management In 2012 is gestart met de implementatie van een nieuwe sturingsfilosofie en managementstructuur binnen PWH. Het bestaande lijn/staf model is vervangen door een model van sturing op en management van resultaten en processen. Daarin is ook een grotere zelfsturing binnen de zalen voorzien. Er zijn 5 nieuwe managementfuncties ingesteld met elk een of meer eigen portefeuilles: Voorschoolse Educatie, Voorschoolse Educatie en Pedagogisch Beleid, Zorg en Kwaliteitsbeleid, Marketing/Communicatie en Planning/Ontwikkeling, en Human Relations. Exploitatie-uitgaven De uitgaven voor huisvesting en organisatiekosten bleven binnen de gestelde kaders. Automatisering en ict In 2012 heeft PWH een nieuw software pakket voor de kind- en ouderadministratie in gebruik genomen. Het aanwezige systeem werd al sinds 2011 niet meer ondersteund en zou ook eind 2012 uit de markt worden genomen. Het nieuwe systeem is de Nanny, een systeem dat veel wordt gebruikt in de kinderopvang. De implementatie vergde veel technische en administratief-organisatorische aanpassingen en extra personele inzet. De noodzakelijke vervanging in 2012 van de server heeft geleid tot het besluit om de hosting uit te besteden aan het bedrijf dat tot dusver via Innovo aan PWH ondersteuning bood op ictterrein. Deze hosting verliep echter verre van vlekkeloos, reden om begin 2013 over te stappen naar een nieuwe dienstverlener. In 2012 is aan leidsters bijscholing aangeboden in het gebruik van sommige computerprogramma s. Tenslotte is in 2012 het Intranet in gebruik genomen. Versterking bedrijfsvoering De vele in- en externe ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de budgettaire groei van PWH hebben niet alleen consequenties (gehad) voor het primaire proces maar ook voor het ondersteunend centraal bureau. Qua bedrijfsvoering is PWH een volwaardige en complete organisatie geworden. 8

9 Financieel - en personeelsbeleid vergen een steeds professioneler niveau en ict is inmiddels een essentieel instrument binnen de instelling geworden. De behoefte aan beleidsinformatie neemt toe en er dient steeds meer tijd en aandacht te worden besteed aan rapportages, ook ten behoeve van de subsidiegever. Evenzo vraagt het krappe financiële budget om een strakke sturing. Bij de start van PWH in 2003 was voor bureau en management in totaal 7,11 fte beschikbaar bij een totaal budget van 1,7 miljoen euro terwijl dat dit begin ,58 fte is bij een totaal budget van 2,5 miljoen. Daarom is intern gestart met een discussie over de wijze waarop de noodzakelijk geachte versterking van de bedrijfsvoering invulling moet krijgen. In 2013 zal daarover besluitvorming plaatsvinden. Overzicht van baten en lasten in 2012 Inkomsten in Uitgaven in Ontvangen subsidies Personele kosten Inkomsten uit Huisvestingskosten ouderbijdragen Overige baten Project- en organisatiekosten Besteding bestemmingsreserves Afschrijvingen Totaal Totaal Positief exploitatieresultaat Bestuur / directie en Raad van Toezicht Directeurbestuurder van PWH in 2012 is de heer Jeff Wintgens.De Raad van Toezicht is eind 2012 als volgt samengesteld. De heer René Seijben, voorzitter De heer Hans Laudy, vice-voorzitter De heer Ron Bonekamp Mevrouw Trudy Odekerken De heer Toon van Baal De heer Seijben en de heer Van Baal zijn in het kader van het rooster van aftreden per 1 januari 2012 herbenoemd voor een periode van 3 jaar. De heer Van Baal is lid van de RvT op voordracht van de ondernemingsraad. De Raad van Toezicht is in 2012 vijf maal bij elkaar geweest. De leden van de Raad van Toezicht krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 9

10 Postbus DD Heerlen bezoekadres bureau PWH Molenwei WG Heerlen tel:

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten.

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG IN VVE

SAMEN AAN DE SLAG IN VVE SAMEN AAN DE SLAG IN VVE Handreiking voor G37-organisaties die VVE aanbieden Drs. Els G. Hoeffnagel, November 2013 MOGROEP EN BRANCHEORGANISATIE KINDEROPVANG Inhoud Voorwoord 1. Inleiding 5 1.1. Verhogen

Nadere informatie

Peuterspeelzaalwerk in Diemen

Peuterspeelzaalwerk in Diemen Peuterspeelzaalwerk in Diemen Afdeling Samenleving juli 2013 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanleiding, opdracht en proces 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Opdracht 4 1.3 Proces 4 Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen 6 2.1 Landelijke

Nadere informatie

V[ C\\_ R[ C_\RT`PU\\Y`R

V[ C\\_ R[ C_\RT`PU\\Y`R VARIATIE IN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Variatie in Voor- en Vroegschoolse Educatie Een onderzoek naar de uiteenlopende wijzen waarop in gemeenten vorm wordt gegeven aan VVE Geert Driessen ITS, Radboud

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk 1 PO-RAAD SPECIAL HET JONGE KIND COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van de PO-Raad. Auteurs: Oberon

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Vastgestelde versie 3, d.d. 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave Meerjarenbegroting 2015-2018 OPSO Inleiding 4 De Nederlandse burger in de wereld van 2030?! Het

Nadere informatie

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding. 4 1.1 Aanleiding. 4 1.2 Doel van de nota. 4 1.3 Totstandkoming van de nota. 4 1.4 Leeswijzer 4 2. De gemeente

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING PEUTERSPEELZALEN HEUSDEN

JAARVERSLAG 2012 STICHTING PEUTERSPEELZALEN HEUSDEN JAARVERSLAG 2012 STICHTING PEUTERSPEELZALEN HEUSDEN INHOUDSOPGAVE Blz. Inleiding 1 1 Bestuur 2 1.1 Bestuurssamenstelling 2 1.2 Bestuursvergaderingen 2 1.3 Samenwerking met andere organisaties 2 1.4 Interne

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Meerjaren Begroting 2015-2018

Meerjaren Begroting 2015-2018 Meerjaren Begroting 2015-2018 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 Beleidsontwikkelingen 6 Doelen en activiteiten 9 Personeel 15 Begroting 2015-2018 21 - Inleiding 22 - Balans incl. toelichting 29 - Staat van baten

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Brancherapport. Kinderopvang 2014: feiten, cijfers & ontwikkelingen

Brancherapport. Kinderopvang 2014: feiten, cijfers & ontwikkelingen Brancherapport Kinderopvang 2014: feiten, cijfers & ontwikkelingen BRANCHERAPPORT KINDEROPVANG 2014 november 2014 1 COLOFON Het Brancherapport Kinderopvang 2014 is een uitgave van Brancheorganisatie Kinderopvang

Nadere informatie

Positie peuterspeelzaalwerk nu en in de toekomst. Handreiking voor peuterspeelzalen bij het bepalen van een nieuwe toekomst

Positie peuterspeelzaalwerk nu en in de toekomst. Handreiking voor peuterspeelzalen bij het bepalen van een nieuwe toekomst Positie peuterspeelzaalwerk nu en in de toekomst Handreiking voor peuterspeelzalen bij het bepalen van een nieuwe toekomst 1 2 Inhoudsopgave VOORWOORD 5 1. INLEIDING 7 2. ONTWIKKELINGEN 9 2.1 Wensen en

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u het conceptrapport met de bevindingen van het onderzoek naar de kwaliteit van we in de gemeente Eindhoven in 2013.

Hierbij stuur ik u het conceptrapport met de bevindingen van het onderzoek naar de kwaliteit van we in de gemeente Eindhoven in 2013. Gemeente Eindhoven ontvangen 2 9 APR.14 Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 88 5000 AB Tilburg Aan het College van B&W gemeente Eindhoven t.a.v.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Kijk. even met ons mee

JAARVERSLAG 2008. Kijk. even met ons mee JAARVERSLAG 2008 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS Kijk even met ons mee 2008 17 scholen maken deel uit van onze groep: Joop Westerweel Corantijn Rosa Boekdrukker

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Samen werken aan gezondheid Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Programma s 5 1.1 Programma Gezondheid 5 1.2 Programma Bestuur 10 2 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Inhoud. Voorwoord. Inleiding

Jaarverslag 2012. Inhoud. Voorwoord. Inleiding Inhoud Voorwoord 1 Inleiding 1 Strategische doelstellingen 2 Doel 1: alle leerlingen ontwikkelen zich conform het uitstroomniveau dat op grond van hun capaciteiten en talenten mag worden verwacht 2 Doel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Bestuursverslag 2011 1. Missie/doelen 5 2. Organisatie.... 7 3. Onderwijs... 13 4. Personeel 21 5. Profiel en Imago 23 6. Huisvesting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie