Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

3 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Sint Jozef Wonen en Zorg. Sint Jozef Wonen en Zorg is een organisatie die midden in de gemeenschap staat en vanuit deze rol graag verantwoording wil afleggen over het gevoerde beleid en de wijze waarop dat beleid bijdraagt aan de door de organisatie geformuleerde doelstellingen. Vanaf de start van het jaar 2013 heeft de focus gelegen op hoe kijken we naar de toekomst en wat betekent dit voor onze organisatie. Sint Jozef Wonen en zorg heeft de koers van de organisatie vastgelegd in het Strategisch beleidsplan Eind 2012 is op basis van het regeerakkoord bekend geworden dat er ingrijpende wijzigingen gaan plaatsvinden binnen de financiering van de zorg. In het verslagjaar 2013 hebben we vastgesteld dat de ontwikkelingen rond de zorg voor ouderen veelomvattend, complex en ingrijpend zijn, en bovendien nog steeds gepaard gaan met grote onzekerheden/onduidelijkheden. Mede naar aanleiding van een strategische bijeenkomst met de Raad van Toezicht eind 2012 heb ik me als Directeur/Bestuurder de vraag gesteld of we als organisatie in deze dynamische omgeving qua koers wel scherp genoeg aan de wind zeilen. Op basis van een externe analyse heeft een strategische herijking plaatsgevonden welke getoetst is bij de medezeggenschapsorganen van Sint Jozef Wonen en Zorg. Mede op basis van deze strategische herijking is ook gekeken naar de huidige managementstructuur. Uitgangspunt hierbij is geweest dat de organisatie het vermogen optimaliseert om mee te bewegen in de ontwikkelingen in de markt. Het nieuwe organigram zal in de eerste helft van 2014 ingevoerd gaan worden. Professionalisering Sint Jozef Wonen en zorg heeft ook in 2013 geïnvesteerd in verdere professionalisering van de organisatie en in die van de medewerkers. Er is aandacht besteed aan scholingen/trainingen van teams maar ook aan individuele medewerkers en aan verdere ontwikkeling van de leden van het managementteam. In het jaar 2013 hebben we vervolgstappen genomen in competentiemanagement en hebben we door middel van workshops met medewerkers onze kerncompetenties en de functiegerichte competenties vastgesteld. De kerncompetenties voor alle medewerkers zijn klantgerichtheid, samenwerken en flexibiliteit en deze zullen in 2014 verder uitgewerkt en geborgd worden. Ontwikkeling wijknetwerk Sint Jozef Wonen en Zorg heeft het afgelopen jaar prioriteit gegeven aan de verdere doorontwikkeling van het wijknetwerk. Hierover zijn regelmatig gesprekken geweest met o.a. gemeente en zorgkantoor maar ook met de welzijnsorganisatie en vrijwilligersorganisaties binnen Meijel. Om deze ontwikkeling goed te kunnen vormgeven heeft Sint Jozef Wonen en Zorg zich aangemeld bij In voor Zorg! Op basis van een scan is het advies aan In voor Zorg! gegeven om de vraag van Sint Jozef Wonen en Zorg te honoreren. Invulling behandelcomponent In het jaar 2013 zijn we gestart met een gewijzigde invulling van de medische en paramedische zorg, de zogenaamde behandelcomponent. Op basis van de huidige beleidsvoornemens binnen de ouderenzorg hebben wij hier op een adequate wijze invulling aan gegeven. R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

4 Resultaten In het verslagjaar hebben wij wederom een cliëntenraadpleging laten uitvoeren. Op basis van de uitslagen kan gesteld worden dat cliënten en hun vertegenwoordigers zeer tevreden zijn over onze zorg- en dienstverlening. Sint Jozef Wonen en Zorg sluit de exploitatie 2013 af met een positief resultaat van Zonder de betrokkenheid en het enthousiasme van het managementteam, de medewerkers en de vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest. Met de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsraden is er frequent overleg gevoerd over alle ontwikkelingen. Ik dank de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad voor de goede samenwerking en de positief kritische manier, waarop de raden invulling geven aan de medezeggenschap. Tevens ben ik de Raad van Toezicht erkentelijk voor de invulling van haar rol als toezichthouder, adviseur en werkgever. Nieuwe uitdagingen Voor het jaar 2014 staan ons nieuwe uitdagingen te wachten. We gaan ons met name richten op het verder uitbouwen van professionalisering van organisatie en medewerkers en het verder ontwikkelen van het wijknetwerk met samenwerkingspartners. Tegelijkertijd zullen we uitvoering geven aan de gewijzigde managementstructuur. Wij gaan hier enthousiast mee aan de slag en hebben vertrouwen in de toekomst van Sint Jozef Wonen en Zorg. Fieke van Deutekom, Directeur/Bestuurder R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

5 Inhoudsopgave 1 Profiel van de organisatie Algemene gegevens Structuur van de organisatie Samenstelling van Raad van Bestuur Samenstelling van Raad van Toezicht Medezeggenschap Kerngegevens Bestuursverslag Meerjarenbeleid Algemeen beleid Bedrijfsvoering Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Financieel beleid Partners en Maatschappij Verslag Raad van Toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Raad van Toezicht Medezeggenschap Cliëntenraad Ondernemingsraad Externe relaties Jaarrekening R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

6 1 Profiel van de organisatie 1.1 Algemene gegevens Naam verslagleggende rechtspersoon R.K. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg Adres Kapelkesweg 1 Postcode 5768 AW Plaats MEIJEL Telefoonnummer Identificatienummer BRZA /Kamer van Koophandel 1292 / adres Website 1.2 Structuur van de organisatie In Meijel ligt Sint Jozef Wonen en Zorg, een van de weinige zelfstandige zorgcentra die onze provincie Limburg nog rijk is. De kleinschaligheid van Sint Jozef Wonen en Zorg zorgt voor een grote betrokkenheid van zowel cliënten als medewerkers. De inwoners van Meijel voelen zich sterk verbonden met Sint Jozef Wonen en Zorg, mede doordat er veel activiteiten plaatsvinden waar mensen uit het dorp aan deelnemen of die zelfs vanuit het dorp georganiseerd worden. Sint Jozef Wonen en Zorg is en wil graag een huis van en voor de bewoners zijn en blijven. De sterke wederzijdse verbondenheid tussen Sint Jozef Wonen en Zorg en de inwoners van Meijel, die reeds van oudsher bestaat, maakt dat Sint Jozef Wonen en Zorg een huis is wat met recht midden in de dorpsgemeenschap staat en dit ook graag zo wil houden. De structuur van de organisatie van Sint Jozef Wonen en Zorg wordt gekenmerkt door een "platte" organisatiestructuur. Mede naar aanleiding van alle ontwikkelingen binnen de zorg heeft in het jaar 2013 een herijking van de strategie plaatsgevonden. Deze ontwikkelingen binnen de zorg in combinatie met de nadrukkelijke wens de zelfstandigheid van de organisatie te bewaren door het inhoudelijk fundament verder te verstevigen, maakt wel dat de leiding van de organisatie voortdurend alert moet zijn. Eind 2013 is het besluit genomen om de managementstructuur te wijzigen in het jaar Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie het vermogen optimaliseert om mee te bewegen met de ontwikkelingen in de markt. Inzet is dan ook een heldere organisatiestructuur die dit faciliteert. Kernelementen zijn minder lijnmanagement, integraal zorginhoudelijk management en inzetbare vormen van specialistische ondersteuning. In de nieuwe organisatiestructuur zal er nog maar sprake zijn van twee sectoren, namelijk de sector Facilitair & Ondersteuning (F&O) en de sector Wonen & Zorg (W&Z) Deze nieuwe sectoren worden elk aangestuurd door een manager. De Directeur/Bestuurder en de sectormanagers vormen samen het kernteam, dat wordt aangevuld met de beleidsmedewerker en een personeelsfunctionaris in een adviserende rol. Voor specifieke adviesvragen worden externe deskundigen ingezet. De specialistische financiële taken zoals controlling en financieel advies worden ook als externe expertise structureel ingezet. Begin 2014 zullen de verdere voorbereidingen voor de invoering van deze structuur plaatsvinden en zal het huidige organigram aangepast worden. R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

7 1.3 Samenstelling van Raad van Bestuur De raad van bestuur was in 2013 samengesteld uit één lid: Mevrouw drs. G.P. van Deutekom 1.4 Samenstelling van Raad van Toezicht De Raad van Toezicht was in 2013 samengesteld uit vijf leden: De heer Mr. H.G. Vos, voorzitter Mevrouw G.M.J. Cornelissen, vicevoorzitter Mevrouw H.J.A.M. Goossens-Lansbergen tot 12 december 2013 De heer drs. J.L.M. Hendrikx, sinds 12 december 2013 Mevrouw P.A.J.A. Soeters De heer Mr. drs. L.J.L. Schaepkens 1.5 Medezeggenschap Sint Jozef Wonen en Zorg ontleent haar bestaansrecht aan haar cliënten. Wij hechten daarom grote waarde aan de inbreng van de Cliëntenraad om onze zorg- en dienstverlening te kunnen verbeteren. De Ondernemingsraad functioneert voor de medezeggenschap van medewerkers. Verderop in dit jaarverslag wordt uitgebreider ingegaan op de onderwerpen die in beide raden behandeld zijn. 1.6 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Sint Jozef Wonen en Zorg biedt verzorging, verpleging, thuiszorg en aanverwante dienstverlening aan ouderen in Meijel en nabije omgeving. Sint Jozef Wonen en Zorg is toegelaten voor de AWBZ functies: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. In het kader van de WMO wordt hulp bij het huishouden geleverd. Sint Jozef Wonen en Zorg heeft een erkenning voor 20 psychogeriatrische verpleeghuisplaatsen, 9 appartementen voor zorg en behandeling (lees somatische verpleeghuiszorg) en 36 verzorgingshuisplaatsen. Twee plaatsen zijn bestemd voor tijdelijk verblijf met herstelgerichte verpleging, verzorging en behandeling. Daarnaast biedt zij extramurale zorg aan cliënten in Meijel en nabije omgeving. Voor dagverzorging kan men terecht binnen het zorgcentrum of op zorgboerderij Op de Mozik in Neerkant en zorgboerderij de Katsberg te Meijel. Voor wat betreft de zorgboerderijen geldt dat zij dagverzorging leveren in onderaannemerschap van Sint Jozef Wonen en Zorg. Deze samenwerking beoogt een optimale voorziening voor senioren en rondom Meijel te realiseren waarbij kwaliteit en continuïteit van de zorgen dienstverlening gewaarborgd worden. Daarnaast biedt Sint Jozef Wonen en Zorg een scala van mogelijkheden op het gebied van welzijn, te denken valt hierbij aan de maaltijdverstrekking, het bieden van recreatieve activiteiten en het faciliteren van (ouderen)verenigingen. R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

8 Werkgebieden De productieafspraken in het kader van de AWBZ worden gemaakt met het Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg. Sint Jozef Wonen en Zorg heeft analoog hieraan als verzorgingsgebied de regio Noorden Midden-Limburg. Sint Jozef Wonen en Zorg richt zich in eerste instantie op de plaats Meijel (Limburg) vallend binnen de gemeente Peel en Maas. Sint Jozef Wonen en Zorg wil graag de zorgaanbieder zijn en blijven voor de inwoners van Meijel en omgeving, maar dat ook worden voor de omliggende plattelandsgemeenten. Daarbij wil Sint Jozef Wonen Zorg zich blijven onderscheiden door een cliëntgerichte en kleinschalige, dorpsgerichte manier van werken en het bieden van een totaalpakket aan kwalitatief goede zorg. De thuiszorg van Sint Jozef werkt in kleine teams en is zeer cliëntgericht. Medewerkers van de thuiszorg kijken eerst naar de vraag en situatie van iemand en kijken dan waar wij als organisatie kunnen aansluiten. R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

9 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Aantal/bedrag Cliënten per einde verslagjaar Aantal Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp met dagbesteding 64 (dagbesteding staat aan) Aantal cliënten dagbesteding (inclusief zorgboerderijen) 20 Aantal extramurale cliënten AWBZ (exclusief dagbesteding) 73 Aantal extramurale cliënten WMO 70 Capaciteit Aantal Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde 66 verslagjaar, inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen Productie gedurende het verslagjaar Aantal Aantal dagen zorg met verblijf Aantal dagdelen dagbesteding Aantal uren extramurale productie AWBZ Aantal uren extramurale productie WMO Personeel Aantal Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 180 Verloonde aantal FTE per einde verslagjaar 85,0 FTE Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro's Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies Waarvan overige bedrijfsopbrengsten R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

10 2 Bestuursverslag 2.1 Meerjarenbeleid De Raad van Bestuur heeft een strategisch beleidsplan geschreven voor de jaren Hierin zijn missie/visie en kernwaarden vastgelegd. Onze missie Sint Jozef Wonen en Zorg levert woon-, zorg- en welzijnsdiensten voor inwoners van Meijel en omgeving. Een persoonlijke benadering door vakkundige medewerkers richting cliënten is vanzelfsprekend. Wij beantwoorden iedere hulpvraag en denken altijd met onze cliënten mee. Onze visie In haar visie gaat Sint Jozef Wonen en Zorg uit van drie kernwaarden: Persoonlijk Sint Jozef Wonen en Zorg staat bekend om haar persoonlijke aandacht voor cliënten en bezoekers. Persoonlijk betekent dat we uitgaan van het eigene van de cliënt, en dat we onze zorg- en dienstverlening hier zo veel mogelijk op laten aansluiten. R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

11 Vakkundig Sint Jozef Wonen en Zorg wil de cliënten kwalitatief goede zorg bieden door vakkundige medewerkers. Dit betekent dat zij deskundig, bekwaam en goed opgeleid zijn. De medewerkers functioneren zelfstandig en nemen hun eigen verantwoordelijkheid. Zij zeggen wat zij doen en doen wat zij zeggen. Creatief Wij willen graag voor de inwoners van Meijel en omgeving en zij die er willen wonen, zorg- en dienstverlening realiseren. Wij willen inspelen op de vraag dan wel behoefte van hen en denken hierbij in mogelijkheden. Dit betekent dat we indien nodig wegen zoeken om alternatieven te bedenken en deze aan te reiken. Dit vraagt om creativiteit van de medewerkers. De missie en visie komen samen in de slogan van Sint Jozef Wonen en Zorg: Persoonlijk, Vakkundig en Creatief! Het zijn de kernwaarden die in alle PR- en communicatie-uitingen naar voren komen. Men kan niet om Sint Jozef Wonen en Zorg heen, sterker nog men wíl niet om Sint Jozef Wonen en Zorg heen. De kernwaarden staan tevens voor betrouwbaarheid en professionaliteit. Sint Jozef Wonen en Zorg is dé zorgaanbieder van Meijel en omgeving, nu en in de toekomst. Voor wonen, welzijn en zorg, thuis of in het zorgcentrum. 2.2 Algemeen beleid Het algemene beleid heeft in het jaar 2013 in het teken gestaan van behoud van onze kwaliteit, facilitering van onze medewerkers en voorbereidingen op de toekomstige ontwikkelingen. 2.3 Bedrijfsvoering Planning-en-control-cyclus Ook dit jaar heeft de Raad van Bestuur de kaderbrief voor het jaarplan en de begroting van de instelling vastgesteld. Daarnaast heeft Sint Jozef Wonen en Zorg de resultaten van de gehouden kwartaalreviews en de directiebeoordeling gebruikt als richtinggevend voor het opstellen van het jaarplan voor De begroting van Sint Jozef Wonen en Zorg wordt geanalyseerd en gebenchmarked op kwaliteit van de onderliggende plannen en prestatie-indicatoren. Naast de kwartaalcijfers is de sturing verder versterkt met maandelijkse overzichten van personeel en productie. Verder is in de planning-encontrol-cyclus beschreven wanneer en bij welke onderwerpen de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsorganen betrokken worden. De kwartaalreviews worden gebruikt als informatievoorziening naar o.m. de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsorganen. Risicomanagement Het doel van risicomanagement is het beheersen van de risico s die de kwaliteit van zorg- en dienstverlening voor de cliënten, het welzijn van de medewerkers en het R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

12 voortbestaan van de organisatie bedreigen. Sint Jozef Wonen en Zorg is op weg om het risicomanagement steeds meer structureel in te bedden in de beleidscyclus van de organisatie. Een overzicht van de belangrijkste risico s en beheersingsmaatregelen voor Sint Jozef Wonen en Zorg is opgenomen in de navolgende tabel: Categorie risico s & onzekerheden Strategie Risico s en onzekerheden die een belemmering vormen om op lange termijn de strategie te realiseren. Operationeel Risico s en onzekerheden die op korte termijn de effectiviteiten en efficiency van operationele activiteiten beïnvloeden. Concrete risico s & onzekerheden Vastgoedrisico s op grond van NHC s in het licht van investeringsopgave. Toekomstige wijzigingen in financiering. Uitval ICT-systemen Beheersingsmaatregelen Jaarlijks actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan. Actieve samenwerkingspartner in de markt. Wijziging managementstructuur Ondernemerschap verder uitbouwen. Gekozen lange termijn strategie toetsen aan (actuele) regelgeving. Uitvoering van het opgestelde ICT beleidsplan. Overgang naar andere ICTleverancier en afspraken vastgelegd in beheerovereenkomst. Realisatie koppeling softwarepakketten van leveranciers. Aantal softwarepakketen zijn verminderd. Bovendien koppelingen aangebracht tussen diverse systemen. Financieel Risico s en onzekerheden die hun ontstaansgrond hebben in, dan wel direct van invloed zijn op, de effectiviteit en efficiency van de financiële processen. Financiële verslaglegging Risico s/onzekerheden die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de verslaggeving. Wet- en regelgeving Risico s en onzekerheden die voortvloeien uit weten regelgeving en een directe invloed hebben op de organisatie en/of de bedrijfsprocessen. Zie financiële paragraaf Intrede impairmenttoets Effecten regeerakkoord: extramuralisering en kantelingsbeleid WMO. Zie financiële paragraaf Rapport SDB 2012 geeft op basis van huidige regelgeving voldoende onderbouwing tot Doorontwikkeling eerstelijns zorg, ontwikkeling wijknetwerk, hoofdaannemerschap WMO huishoudelijke zorg is gerealiseerd. R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

13 Kwaliteit Veiligheid Medicatie, calamiteiten,brand, legionella, BIG Directiebeoordeling Kwartaalreviews Integraal veiligheidsbeleid vastgesteld MIC-commissie BOPZ commissie in- en externe audits. invoering Vilans protocollen Brandmeldinstallatie volgens nieuwe eisen GHOR: Zorgcontinuïteitsplan is geschreven door Sint Jozef en convenant getekend. Kwaliteit dienstverlening Cliëntgericht aanbod Onderzoek cliënten ervaringen, HKZcertificering VVT 2010, Diverse verbeterplannen op afdeling en sectorniveau. ICT In 2012 heeft Sint Jozef Wonen en Zorg een informatiebeleidsplan geschreven om te komen tot een ideale situatie op het gebied van informatievoorziening. In het jaar 2013 is uitvoering gegeven de voor dit jaar voorgenomen besluiten. Dit heeft geleid tot de keuze voor een andere beheerorganisatie en een vermindering van de gebruikte softwarepakketten. Als voorbeeld is de cliëntenadministratie nu volledig ondergebracht bij één softwareleverancier. 2.4 Algemeen kwaliteitsbeleid In 2013 heeft de tweede periodieke externe audit van het in 2011 verkregen HKZ- Certificatieschema 2006 plaatsgevonden. Daarbij is het in 2010 herziene HKZ Certificatieschema VV&T voor de eerste keer toegepast en zijn werkprocessen en documenten getoetst volgens dit nieuwe normenschema. Dankzij een gedegen voorbereiding werd voldaan aan het nieuwe normenschema, is het certificaat verlengd en zijn onderstaande vermeldenswaardige prestaties of ontwikkelingen benoemd: Sint Jozef Wonen en Zorg trekt de rol van centrale zorgverlener in de buurt en omliggende dorpen sterk naar zich toe ketenzorg krijgt een andere invulling: de rol van de huisarts wordt bewust vergroot, waarbij de rol van de specialist ouderengeneeskunde meer adviserend gaat worden risico s zijn meegenomen in het jaarplan 2013 de directiebeoordeling is nu meer gebruikt als instrument in de P&C-cyclus: wat moet het management met de resultaten vanuit de beoordeling opleiding van interne auditoren in beoordelen van risicomanagement procesanalyse gemaakt van medicijnincidenten waardoor proces is verbeterd en er aantoonbaar minder fouten zijn gemaakt. Goed voorbeeld van een risicoanalyse duidelijke en volledige risico-inventarisaties op cliëntniveau zorgafhankelijkheidschaal brengt de zorgvraag (en wie helpt de cliënt) goed in beeld aanschaf van Vilans-protocollen: voldoen aan landelijke standaarden veel aandacht voor veiligheid gebouw (BHV, legionella beheersing) R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

14 aansluiting bij GHOR De twee aangegeven verbeterpunten zijn binnen drie maanden gerealiseerd. Ook in 2013 heeft Sint Jozef Wonen en Zorg de kwaliteit laten toetsen door het houden van een tiental interne audits. Dit heeft geleid tot herziening van documenten en verbetering en borging van werkprocessen. De verwachting is dat Sint Jozef Wonen en Zorg voldoende toegerust zal zijn om de externe hercertificatie audit in 2014 met goed resultaat te kunnen afsluiten. 2.5 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Van belang bij het vormgeven van het kwaliteitsbeleid is het meten van de uitkomsten daarvan. De kwaliteit van zorg wordt gemeten door meerdere bronnen, zowel formeel als informeel, zowel landelijk als organisatie gebonden: meting zorginhoudelijke indicatoren meting cliëntenervaringsonderzoek multidisciplinair overleg, zo nodig tussentijdse gesprekken informele gesprekken met cliënten en vertegenwoordigers over ervaren kwaliteit zorg- en dienstverlening (contactverzorgende, teamleiders, zorgmanagers) de dagelijkse ontmoeting tussen medewerker en cliënt R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

15 Hieronder de resultaten vanuit het cliëntenervaringsonderzoek 2013 Rapportcijfers Cijfer instelling Cijfer verzorgenden/vpk Thuiszorg Hulp bij huishouden verzorgingshuis verpleegafdeling Welzijn Sint Jozef Wonen en Zorg staat bekend om haar aandacht voor welzijnsactiviteiten. Wij doen dit om mensen te activeren, te stimuleren en in de overtuiging dat welzijn en welbevinden de vraag naar zorg doet verminderen. Ook draagt dit bij tot een open en positieve sfeer in huis. Wij maken hierbij gebruik van diverse vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers en familieleden. Er zijn vele vrijwilligers betrokken bij onze activiteiten. Vrijwilligers Sint Jozef Wonen en Zorg kan rekenen op de inzet en betrokkenheid van een groot aantal vrijwilligers - op 31 december 2013 zijn 198 vrijwilligers werkzaam voor Sint Jozef Wonen en Zorg. Zij leveren, al dan niet zelfstandig, een onmisbare, aanvullende bijdrage aan professionele zorg- en dienstverlening. Vrijwilligers zijn veelal stabiele factoren in de organisatie: zij doen gewoon hun werk. Zij geven veel aandacht aan cliënten als mens, veraangenamen het woon- en leefklimaat en dragen aldus bij aan het algeheel welbevinden van cliënten. Vrijwilligers hoeven daarbij niet - zoals medewerkers - op tijdslimieten en de doelmatigheid van hun handelen te letten. Door hun inzet neemt de druk op de professionele zorgverlening af en wordt het veelal gedwongen verblijf door cliënten toch als aangenamer ervaren. Bovendien brengen zij de buitenwereld naar binnen: bijna alle vrijwilligers zijn R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

16 woonachtig in Meijel en omliggende dorpen en kennen een sterke verbondenheid met het zorgcentrum en de daar woonachtige dorpsgenoten. Mede daardoor voelen mantelzorgers en familieleden van cliënten zich door hen gesteund. Aldus zijn vrijwilligers van onschatbare waarde voor zowel cliënten, hun familieleden als voor Sint Jozef Wonen en Zorg. Sint Jozef Wonen en Zorg hecht waarde aan verantwoord en voor de cliënt en vrijwilliger veilig vrijwilligerswerk. Vanuit dit uitgangspunt hanteert de organisatie een strikte en duidelijke taakafbakening tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Aldus wordt duidelijkheid geschapen voor cliënt, vrijwilliger en medewerker. Bovendien wordt de vrijwilliger beschermd tegen te veel, te zware of specialistische taken waarvoor hij niet is toegerust c.q. niet over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om de taak kwalitatief en veilig te kunnen uitvoeren. Naast reguliere vrijwilligers die op eigen initiatief vrijwilligerswerk verrichten, krijgt ook Sint Jozef Wonen en Zorg steeds vaker te maken met vrijwilligers die binnenkomen via het zogenaamde geleide vrijwilligerswerk zoals maatschappelijke of oriënterende stages voor jongeren, re-integratietrajecten voor allochtonen, personen met ggzproblematiek of moeilijk plaatsbaar in het arbeidsproces. Vanuit haar verantwoordelijkheid als maatschappelijk ondernemer biedt Sint Jozef ook deze personen gelegenheid tot het verrichten van vrijwilligerswerk. Naast diversiteit in het vrijwilligersbestand leidt deze vorm van vrijwilligerswerk ook tot een groter potentieel aan vrijwilligers. Belangrijke voorwaarde om vrijwilligers gemotiveerd en betrokken te houden is een prettige en effectieve samenwerking met medewerkers. Aspecten als waarderen, informeren, afstemmen en begeleiden spelen hierin een belangrijke rol. Een speciale vorm van begeleiding is scholing, gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden waardoor vrijwilligers voldoende zijn toegerust voor de uitvoering van hun taken. Vooral vrijwilligers die directe cliëntencontact hebben worden in toenemende mate geconfronteerd met een groter wordende complexiteit van problematiek van cliënten. Daarnaast worden een groot aantal activiteiten/verenigingen zelfstandig uitgevoerd door vrijwilligers. Voldoende redenen om vrijwilligers in 2013 een scholing het omgaan met en begeleiden van dementerende cliënten aan te bieden, verzorgd door eigen medewerkers 135 vrijwilligers maakten hiervan gebruik. Klachten Sint Jozef Wonen en Zorg is aangesloten bij de regionale klachtencommissie Noord- Limburg. Daarnaast heeft zij conform de wetgeving een interne klachtenfunctionaris. In het jaar 2013 zijn er wederom geen klachten over Sint Jozef Wonen en Zorg ontvangen. De klachtencommissie heeft minimaal één maal per jaar overleg met de Raad van Bestuur van de organisaties die zijn aangesloten bij deze regionale commissie. Deze klachtencommissie fungeert, conform geldende wetgeving, ook in de BOPZ zaken. R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

17 2.6 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid In 2013 is aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering van medewerkers: vakinhoudelijk door beroepsgerichte opleidingen van vaste medewerkers en het opleiden van leerlingen en stagiaires middels het realiseren van de BIG scholingen scholing omtrent specifieke cliënten dan wel ziektebeelden hebben plaatsgevonden In het kader van de toename van de complexiteit binnen de zorg hebben alle medewerkers hebben een training gevolgd. Hierin is specifiek de aandacht gericht op het op een juiste wijze de een juiste wijze begeleiden van cliënten en hun (dementieel, psychiatrisch) gedrag. Medewerkers hebben geleerd om hierbij om te gaan met verschillende normen en waarden en gebruik te maken van verschillende gesprekstechnieken. Gegeven het feit dat we de afgelopen jaren een toename hebben gezien in het ziekteverzuim hebben we hier in het jaar 2013 extra aandacht besteed. Dit heeft geresulteerd in de training voor managers en teamleiders aangaande het ziekteverlof, een herziene notitie ziekteverlof. Daarnaast hebben alle medewerkers hierover een voorlichtingsbijeenkomst gevolgd wat heeft geleid tot een bewustwording van de gevolgen van ziek zijn. Het ziekteverzuim is ten opzichte van het vorige jaar gedaald met 2,4 %. Het ziekteverzuim in het jaar 2013 is 6,01% waarbij 4,3% gevormd is door langdurig verzuim ( langer dan 56 dagen). Sint Jozef Wonen en Zorg heeft als uitgangspunt dat medewerkers ons kapitaal vormen. Vanuit deze visie zijn wij betrokken bij onze medewerkers en waarderen wij hen op diverse manieren. Dit doen we door onder meer de mogelijkheid te bieden tot het deelnemen aan scholingen, jaarlijkse medewerkers avonden te organiseren, het vieren van de dag van de medewerker en de kerstavond met alle medewerkers. En natuurlijk is een schouderklopje vanzelfsprekend voor ons. 2.7 Financieel beleid Het financiële beleid van Sint Jozef Wonen en Zorg is gericht op een jaarlijkse sluitende exploitatie en een gezond balans- en vermogensbeheer. Het uiteindelijke resultaat bedraagt Het personeelsbestand van Sint Jozef Wonen en Zorg kenmerkt zich door een goede mix wat een verantwoord salarisniveau oplevert waardoor het resultaat positief wordt beïnvloedt. Sint Jozef Wonen en Zorg heeft door de positieve resultaten van afgelopen jaren een goede financiële basis. De kengetallen zijn nu goed en dienen dat ook te blijven in de toekomst. Solvabiliteit Sint Jozef Wonen en Zorg heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op het verhogen van de solvabiliteit om voor de toekomst toenemende risico s adequaat op te kunnen vangen. Zoals uit onderstaand schema blijkt, is de solvabiliteit in 2013 wederom verbeterd tot een bovengemiddeld niveau voor de sector. R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

18 Solvabiliteit Vorig jaar Verslagjaar Solvabiliteit (totaal eigen vermogen /balanstotaal) 35,84% 37,31 % Totaal eigen vermogen Balanstotaal Vermogensratio (eigen vermogen /totaal opbrengsten) 41,45% 44,46% Totaal eigen vermogen Totaal opbrengsten Liquiditeit De geldmiddelen van de instelling zijn in 2013 toegenomen ten opzichte van De instelling beschikt over ruim voldoende liquiditeit. Liquiditeit Vorig jaar Verslagjaar Quick ratio (vlottende activa inclusief liquide middelen) 295,65% 340,84% Vlottende activa (inclusief liquide middelen) Vlottende activa (exclusief liquide middelen) ,537 Totaal kortlopende schulden Resultaat De exploitatie over 2013 laat een voordelig saldo zien van ten opzichte van een voordelig saldo van over het boekjaar Resultaatratio Vorig jaar Verslagjaar Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten 6,54% 3,57% Resultaat boekjaar Totale opbrengsten boekjaar Toekomstparagraaf VWS heeft voor 2014 onderhandelingsresultaten bereikt met ziekenhuizen, medisch specialisten, GGZ, huisartsen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Deze komen erop neer dat het groeipercentage van de zorguitgaven verder wordt teruggebracht: met 1,5% in 2014 en 1% per jaar van 2015 tot en met Dit levert een extra besparing op van ongeveer 1 miljard euro. De bestaande overeenkomsten met sectoren worden daarop aangepast en verlengd. Om de verlaagde uitgavengroei te realiseren, zet de zorgsector extra in op maatregelen die de doelmatigheid en de kwaliteit van de zorg verbeteren: meer zorg van de medisch-specialisten naar de huisarts, en van de huisarts naar zelfzorg. Complexe zorg wordt geconcentreerd. De toegang tot de aanspraken van het verzekerde pakket wordt aangescherpt. Ook komt er meer transparantie over kwaliteit en kosten van de zorg. De onderhandelingsresultaten die Minister Schippers met de zorgpartijen heeft bereikt om de uitgavengroei verder terug te brengen, staan in het licht van de bezuinigingsopgave waar het kabinet dit jaar voor staat. Met deze afspraken levert VWS daaraan een structurele bijdrage van ongeveer 1 miljard euro. R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

19 Voor alle sectoren geldt voor 2014 een basisgroei van 1,5%, en voor 2015 tot en met % per jaar. Onderdeel van de afspraken met de zorgpartijen is dat de voorgenomen (Regeerakkoord) versobering van het basispakket (1,5 miljard) wordt aangepast. Aanspraken blijven in het verzekerde pakket. Van de oorspronkelijke pakketmaatregel blijft 300 miljoen overeind. Door deze wijzigingen blijft de kwaliteit van de verzekerde zorg op hoog niveau, maar ook betaalbaar. Ook hebben partijen extra onderstreept dat het mogelijk moet zijn voor verzekeraars om selectief in te kopen. Daartoe onderschrijven zij dat verzekeraars de mogelijkheid moeten hebben bij niet-gecontracteerde zorg hun vergoeding af te stemmen op het kwaliteitsniveau dat zij ervaren. Bovenstaande houdt in dat de omgeving waarbinnen Sint Jozef Wonen en Zorg diensten verleent, nog steeds wordt gekenmerkt door grote turbulentie. Sint Jozef Wonen en Zorg heeft reeds in 2013 een aantal veranderingen doorgevoerd om de impact op de bedrijfsvoering van bovenstaande ontwikkelingen te kunnen handelen, onder andere door herijken van de strategische koers. Dit met als doel om gerichte keuzes te kunnen maken in de ontwikkeling van het zorg- en dienstenaanbod van de organisatie en dat de herijking de basis vormt voor een vertaling in een marketingmix op basis van de 5 P s: product, prijs, personeel, plaats en promotie. Dit zal verder doorgezet en uitgevoerd worden in Hierbij raken grote bezuinigingen de huishoudelijke zorg (kantelingsbeleid WMO). Daarbij komt nog de overheveling van de begeleiding naar de WMO met een budgetkorting. De AWBZ wordt sterk versoberd en omgevormd tot een landelijke voorziening voor de zwaardere verblijfscliënten in de ouderenzorg (ZZP 5 en hoger, ZZP 3 en 4 verdwijnen op termijn). De huidige extramurale AWBZ wordt beperkt en opgesplitst naar WMO en zorgverzekeringswet. De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor begeleiding en verzorging. Per 2014 wordt de aanspraak op persoonlijke verzorging beperkt en vervalt per 2015 de aanspraak op dagbesteding via de AWBZ en komt bij de Gemeenten te liggen. In december 2013 is de (financieel sluitende) begroting 2014 vastgesteld. Het geprognosticeerde positieve exploitatieoverschot bedraagt ca Gezonde financiële bedrijfsvoering waarbij financieel economische risico s zijn geminimaliseerd en het kantelingsbeleid WMO zijn de belangrijkste uitgangspunten bij de totstandkoming van de begroting. Bovenstaande ontwikkeling en de gevolgen daarvan op de productie, zullen nauwgezet worden gevolgd en indien noodzakelijk leiden tot aanpassingen in de begroting Voor 2015 verwachten we dat de budgetten nog verder onder druk zullen komen te staan, zeker gezien de signalen van de overheid om tot een verdere bezuiniging in de gezondheidszorg te komen. Dit heeft gevolgen voor Sint Jozef Wonen en Zorg, hierdoor zal de instroom afnemen en zal mogelijk risico op leegstand toenemen. Hierdoor is het van belang dat er een financiële reserve wordt opgebouwd, waardoor tegenvallers in de toekomst kunnen worden opgevangen. Daarnaast wordt er een aantal scenario s doorgerekend, wat mogelijke leegstand zou betekenen. R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

20 2.8 Partners en Maatschappij Inrichting behandelcomponent In het jaar 2013 zijn we gestart met een gewijzigde invulling van de medische en paramedische zorg, de zogenaamde behandelcomponent. Het uitgangspunt hiervoor is geweest dat we op deze wijze de bewoners die verpleeghuiszorg nodig hebben van goede kwalitatieve zorg en behandeling kunnen voorzien, maar ook dat we concreter invulling kunnen geven aan samenwerking met lokale partijen, zodat ook voor mensen die in de verpleeghuissetting terecht komen, hun bestaande keten zoveel mogelijk wordt gehandhaafd. Dit zal het welzijn van de bewoner ten goede komen, maar ook de kracht van de lokale keten versterken. Daarmee geven we tevens invulling aan de huidige beleidsvoornemens binnen de ouderenzorg. Deze (verpleeghuis) zorg aan onze bewoners met een ZZP indicatie met behandeling wordt ingevuld door de huisartsen van Meijel en Neerkant en met Novicare, waarbij Novicare in de specialist ouderengeneeskunde en een aantal behandelaren voorziet. Daarnaast werken wij samen met een lokale fysiotherapiepraktijk en de ergotherapeut. Wijknetwerk De verankering in de gemeenschap is voor Sint Jozef Wonen en Zorg zowel voor de extramurale als de intramurale zorg van strategisch belang, met name als het resultaat is een aantoonbaar lager gebruik van formele zorg in Meijel. Om die reden heeft Sint Jozef Wonen en Zorg in 2012 het initiatief genomen om samen met partners in Meijel e.o. een wijknetwerk te gaan realiseren. In Meijel is sprake van een basis om deze ontwikkelingen verder vorm te geven. Er is een sterke gemeenschap binnen Meijel e.o. met veel sociale cohesie, er zijn samenwerkingsverbanden en reguliere overlegsituaties tussen organisaties maar ook tussen organisaties van vrijwilligers. Er ligt een cultuur binnen Meijel waarbinnen inwoners graag zelf de regie nemen en deze ook willen behouden. De samenwerking van de partners in het wijknetwerk is erop gericht burgers en hun netwerken zo te ondersteunen, dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De partners nemen samen verantwoordelijkheid om de professionele zorg (cure, care, welzijn) gericht op dat doel in samenhang en vanuit de behoefte van burgers en gemeenschap te realiseren. Het is daarbij van belang om de regie bij de burger(s) te laten. Eerst kijken naar andere oplossingen alvorens inzet van professionele zorg. In het kader van de verdere doorontwikkeling van het wijknetwerk heeft Sint Jozef Wonen en Zorg zich bij In voor Zorg! aangemeld. Dit vanuit de vraag voor ondersteuning bij het bevorderen van de eigen regie van (potentiele) cliënten in Meijel. De onderzoeksfase vanuit In voor Zorg! is positief afgerond in het jaar R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord..............................................................

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Amaliazorg Jaarverslag 2012

Amaliazorg Jaarverslag 2012 Amaliazorg Jaarverslag 2012 Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot 1 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1. Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging 3 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern

Nadere informatie

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 Jaardocument 2014 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. Profiel van de organisatie 4 1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 2. Beleid, inspanningen en prestaties 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013.

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Jaarverslag 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 Voorwoord Raad van Toezicht...3

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Zorgorganisatie Het Hoge Veer

Jaarverslag 2012. Stichting Zorgorganisatie Het Hoge Veer arverslag 2012 Stichting Zorgorganisatie Het Hoge Veer Inhoudsopgave 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Elisabeth

Jaarverslag 2012. Stichting Elisabeth Jaarverslag 2012 Stichting Elisabeth Deel 1 Jaarverslag 2012 Stichting Elisabeth Inhoudsopgave 1 Profiel van de organisatie... 7 1.1 Algemene identificatiegegevens... 7 1.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C10-0571 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78 Jaardocument 2013 Samen Verschil Maken Pagina 1 van 78 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 5 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 9 2. Profiel van de organisatie... 11 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie JAARVERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 3. Profiel van de organisatie 4 3.1. Algemene identificatiegegevens 4 3.2. Structuur van de organisatie 4 3.3. Kerngegevens 7 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Nadere informatie

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2.

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2. Stichting Sint Annaklooster legt in dit document maatschappelijke verantwoording af over haar zorg- en dienstverlening bij Hospice de Regenboog Logeerhuis In Via Rentree Thuiszorgafdelingen Eindhoven en

Nadere informatie

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 Maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Structuur van het concern...

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

Maatschappelijk jaardocument 2013

Maatschappelijk jaardocument 2013 RvB. Maart 2014 Zorggroep Ena Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van Zorggroep Ena... 5 2.3 Kerngegevens... 6 2.4 Werkgebied...

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013 De Stouwe te Meppel Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot Maatschappelijk verslag Stichting Amaliazorg Oirschot 2010 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk verslag Catharina Stichting

Jaardocument 2014. Maatschappelijk verslag Catharina Stichting Jaardocument 2014 Maatschappelijk verslag Vastgesteld door Raad van Bestuur: 20 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht: 20 mei 2015 Pagina 2 van 29 Voorwoord Volwassenen die in Brielle en Westvoorne

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. meer dan zorg

Jaarverslag 2012. meer dan zorg Jaarverslag 2012 meer dan zorg Inhoudsopgave VOORWOORD 3 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5

Nadere informatie