Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

3 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Sint Jozef Wonen en Zorg. Sint Jozef Wonen en Zorg is een organisatie die midden in de gemeenschap staat en vanuit deze rol graag verantwoording wil afleggen over het gevoerde beleid en de wijze waarop dat beleid bijdraagt aan de door de organisatie geformuleerde doelstellingen. Vanaf de start van het jaar 2013 heeft de focus gelegen op hoe kijken we naar de toekomst en wat betekent dit voor onze organisatie. Sint Jozef Wonen en zorg heeft de koers van de organisatie vastgelegd in het Strategisch beleidsplan Eind 2012 is op basis van het regeerakkoord bekend geworden dat er ingrijpende wijzigingen gaan plaatsvinden binnen de financiering van de zorg. In het verslagjaar 2013 hebben we vastgesteld dat de ontwikkelingen rond de zorg voor ouderen veelomvattend, complex en ingrijpend zijn, en bovendien nog steeds gepaard gaan met grote onzekerheden/onduidelijkheden. Mede naar aanleiding van een strategische bijeenkomst met de Raad van Toezicht eind 2012 heb ik me als Directeur/Bestuurder de vraag gesteld of we als organisatie in deze dynamische omgeving qua koers wel scherp genoeg aan de wind zeilen. Op basis van een externe analyse heeft een strategische herijking plaatsgevonden welke getoetst is bij de medezeggenschapsorganen van Sint Jozef Wonen en Zorg. Mede op basis van deze strategische herijking is ook gekeken naar de huidige managementstructuur. Uitgangspunt hierbij is geweest dat de organisatie het vermogen optimaliseert om mee te bewegen in de ontwikkelingen in de markt. Het nieuwe organigram zal in de eerste helft van 2014 ingevoerd gaan worden. Professionalisering Sint Jozef Wonen en zorg heeft ook in 2013 geïnvesteerd in verdere professionalisering van de organisatie en in die van de medewerkers. Er is aandacht besteed aan scholingen/trainingen van teams maar ook aan individuele medewerkers en aan verdere ontwikkeling van de leden van het managementteam. In het jaar 2013 hebben we vervolgstappen genomen in competentiemanagement en hebben we door middel van workshops met medewerkers onze kerncompetenties en de functiegerichte competenties vastgesteld. De kerncompetenties voor alle medewerkers zijn klantgerichtheid, samenwerken en flexibiliteit en deze zullen in 2014 verder uitgewerkt en geborgd worden. Ontwikkeling wijknetwerk Sint Jozef Wonen en Zorg heeft het afgelopen jaar prioriteit gegeven aan de verdere doorontwikkeling van het wijknetwerk. Hierover zijn regelmatig gesprekken geweest met o.a. gemeente en zorgkantoor maar ook met de welzijnsorganisatie en vrijwilligersorganisaties binnen Meijel. Om deze ontwikkeling goed te kunnen vormgeven heeft Sint Jozef Wonen en Zorg zich aangemeld bij In voor Zorg! Op basis van een scan is het advies aan In voor Zorg! gegeven om de vraag van Sint Jozef Wonen en Zorg te honoreren. Invulling behandelcomponent In het jaar 2013 zijn we gestart met een gewijzigde invulling van de medische en paramedische zorg, de zogenaamde behandelcomponent. Op basis van de huidige beleidsvoornemens binnen de ouderenzorg hebben wij hier op een adequate wijze invulling aan gegeven. R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

4 Resultaten In het verslagjaar hebben wij wederom een cliëntenraadpleging laten uitvoeren. Op basis van de uitslagen kan gesteld worden dat cliënten en hun vertegenwoordigers zeer tevreden zijn over onze zorg- en dienstverlening. Sint Jozef Wonen en Zorg sluit de exploitatie 2013 af met een positief resultaat van Zonder de betrokkenheid en het enthousiasme van het managementteam, de medewerkers en de vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest. Met de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsraden is er frequent overleg gevoerd over alle ontwikkelingen. Ik dank de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad voor de goede samenwerking en de positief kritische manier, waarop de raden invulling geven aan de medezeggenschap. Tevens ben ik de Raad van Toezicht erkentelijk voor de invulling van haar rol als toezichthouder, adviseur en werkgever. Nieuwe uitdagingen Voor het jaar 2014 staan ons nieuwe uitdagingen te wachten. We gaan ons met name richten op het verder uitbouwen van professionalisering van organisatie en medewerkers en het verder ontwikkelen van het wijknetwerk met samenwerkingspartners. Tegelijkertijd zullen we uitvoering geven aan de gewijzigde managementstructuur. Wij gaan hier enthousiast mee aan de slag en hebben vertrouwen in de toekomst van Sint Jozef Wonen en Zorg. Fieke van Deutekom, Directeur/Bestuurder R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

5 Inhoudsopgave 1 Profiel van de organisatie Algemene gegevens Structuur van de organisatie Samenstelling van Raad van Bestuur Samenstelling van Raad van Toezicht Medezeggenschap Kerngegevens Bestuursverslag Meerjarenbeleid Algemeen beleid Bedrijfsvoering Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Financieel beleid Partners en Maatschappij Verslag Raad van Toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Raad van Toezicht Medezeggenschap Cliëntenraad Ondernemingsraad Externe relaties Jaarrekening R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

6 1 Profiel van de organisatie 1.1 Algemene gegevens Naam verslagleggende rechtspersoon R.K. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg Adres Kapelkesweg 1 Postcode 5768 AW Plaats MEIJEL Telefoonnummer Identificatienummer BRZA /Kamer van Koophandel 1292 / adres Website 1.2 Structuur van de organisatie In Meijel ligt Sint Jozef Wonen en Zorg, een van de weinige zelfstandige zorgcentra die onze provincie Limburg nog rijk is. De kleinschaligheid van Sint Jozef Wonen en Zorg zorgt voor een grote betrokkenheid van zowel cliënten als medewerkers. De inwoners van Meijel voelen zich sterk verbonden met Sint Jozef Wonen en Zorg, mede doordat er veel activiteiten plaatsvinden waar mensen uit het dorp aan deelnemen of die zelfs vanuit het dorp georganiseerd worden. Sint Jozef Wonen en Zorg is en wil graag een huis van en voor de bewoners zijn en blijven. De sterke wederzijdse verbondenheid tussen Sint Jozef Wonen en Zorg en de inwoners van Meijel, die reeds van oudsher bestaat, maakt dat Sint Jozef Wonen en Zorg een huis is wat met recht midden in de dorpsgemeenschap staat en dit ook graag zo wil houden. De structuur van de organisatie van Sint Jozef Wonen en Zorg wordt gekenmerkt door een "platte" organisatiestructuur. Mede naar aanleiding van alle ontwikkelingen binnen de zorg heeft in het jaar 2013 een herijking van de strategie plaatsgevonden. Deze ontwikkelingen binnen de zorg in combinatie met de nadrukkelijke wens de zelfstandigheid van de organisatie te bewaren door het inhoudelijk fundament verder te verstevigen, maakt wel dat de leiding van de organisatie voortdurend alert moet zijn. Eind 2013 is het besluit genomen om de managementstructuur te wijzigen in het jaar Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie het vermogen optimaliseert om mee te bewegen met de ontwikkelingen in de markt. Inzet is dan ook een heldere organisatiestructuur die dit faciliteert. Kernelementen zijn minder lijnmanagement, integraal zorginhoudelijk management en inzetbare vormen van specialistische ondersteuning. In de nieuwe organisatiestructuur zal er nog maar sprake zijn van twee sectoren, namelijk de sector Facilitair & Ondersteuning (F&O) en de sector Wonen & Zorg (W&Z) Deze nieuwe sectoren worden elk aangestuurd door een manager. De Directeur/Bestuurder en de sectormanagers vormen samen het kernteam, dat wordt aangevuld met de beleidsmedewerker en een personeelsfunctionaris in een adviserende rol. Voor specifieke adviesvragen worden externe deskundigen ingezet. De specialistische financiële taken zoals controlling en financieel advies worden ook als externe expertise structureel ingezet. Begin 2014 zullen de verdere voorbereidingen voor de invoering van deze structuur plaatsvinden en zal het huidige organigram aangepast worden. R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

7 1.3 Samenstelling van Raad van Bestuur De raad van bestuur was in 2013 samengesteld uit één lid: Mevrouw drs. G.P. van Deutekom 1.4 Samenstelling van Raad van Toezicht De Raad van Toezicht was in 2013 samengesteld uit vijf leden: De heer Mr. H.G. Vos, voorzitter Mevrouw G.M.J. Cornelissen, vicevoorzitter Mevrouw H.J.A.M. Goossens-Lansbergen tot 12 december 2013 De heer drs. J.L.M. Hendrikx, sinds 12 december 2013 Mevrouw P.A.J.A. Soeters De heer Mr. drs. L.J.L. Schaepkens 1.5 Medezeggenschap Sint Jozef Wonen en Zorg ontleent haar bestaansrecht aan haar cliënten. Wij hechten daarom grote waarde aan de inbreng van de Cliëntenraad om onze zorg- en dienstverlening te kunnen verbeteren. De Ondernemingsraad functioneert voor de medezeggenschap van medewerkers. Verderop in dit jaarverslag wordt uitgebreider ingegaan op de onderwerpen die in beide raden behandeld zijn. 1.6 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Sint Jozef Wonen en Zorg biedt verzorging, verpleging, thuiszorg en aanverwante dienstverlening aan ouderen in Meijel en nabije omgeving. Sint Jozef Wonen en Zorg is toegelaten voor de AWBZ functies: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. In het kader van de WMO wordt hulp bij het huishouden geleverd. Sint Jozef Wonen en Zorg heeft een erkenning voor 20 psychogeriatrische verpleeghuisplaatsen, 9 appartementen voor zorg en behandeling (lees somatische verpleeghuiszorg) en 36 verzorgingshuisplaatsen. Twee plaatsen zijn bestemd voor tijdelijk verblijf met herstelgerichte verpleging, verzorging en behandeling. Daarnaast biedt zij extramurale zorg aan cliënten in Meijel en nabije omgeving. Voor dagverzorging kan men terecht binnen het zorgcentrum of op zorgboerderij Op de Mozik in Neerkant en zorgboerderij de Katsberg te Meijel. Voor wat betreft de zorgboerderijen geldt dat zij dagverzorging leveren in onderaannemerschap van Sint Jozef Wonen en Zorg. Deze samenwerking beoogt een optimale voorziening voor senioren en rondom Meijel te realiseren waarbij kwaliteit en continuïteit van de zorgen dienstverlening gewaarborgd worden. Daarnaast biedt Sint Jozef Wonen en Zorg een scala van mogelijkheden op het gebied van welzijn, te denken valt hierbij aan de maaltijdverstrekking, het bieden van recreatieve activiteiten en het faciliteren van (ouderen)verenigingen. R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

8 Werkgebieden De productieafspraken in het kader van de AWBZ worden gemaakt met het Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg. Sint Jozef Wonen en Zorg heeft analoog hieraan als verzorgingsgebied de regio Noorden Midden-Limburg. Sint Jozef Wonen en Zorg richt zich in eerste instantie op de plaats Meijel (Limburg) vallend binnen de gemeente Peel en Maas. Sint Jozef Wonen en Zorg wil graag de zorgaanbieder zijn en blijven voor de inwoners van Meijel en omgeving, maar dat ook worden voor de omliggende plattelandsgemeenten. Daarbij wil Sint Jozef Wonen Zorg zich blijven onderscheiden door een cliëntgerichte en kleinschalige, dorpsgerichte manier van werken en het bieden van een totaalpakket aan kwalitatief goede zorg. De thuiszorg van Sint Jozef werkt in kleine teams en is zeer cliëntgericht. Medewerkers van de thuiszorg kijken eerst naar de vraag en situatie van iemand en kijken dan waar wij als organisatie kunnen aansluiten. R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

9 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Aantal/bedrag Cliënten per einde verslagjaar Aantal Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp met dagbesteding 64 (dagbesteding staat aan) Aantal cliënten dagbesteding (inclusief zorgboerderijen) 20 Aantal extramurale cliënten AWBZ (exclusief dagbesteding) 73 Aantal extramurale cliënten WMO 70 Capaciteit Aantal Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde 66 verslagjaar, inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen Productie gedurende het verslagjaar Aantal Aantal dagen zorg met verblijf Aantal dagdelen dagbesteding Aantal uren extramurale productie AWBZ Aantal uren extramurale productie WMO Personeel Aantal Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 180 Verloonde aantal FTE per einde verslagjaar 85,0 FTE Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro's Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies Waarvan overige bedrijfsopbrengsten R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

10 2 Bestuursverslag 2.1 Meerjarenbeleid De Raad van Bestuur heeft een strategisch beleidsplan geschreven voor de jaren Hierin zijn missie/visie en kernwaarden vastgelegd. Onze missie Sint Jozef Wonen en Zorg levert woon-, zorg- en welzijnsdiensten voor inwoners van Meijel en omgeving. Een persoonlijke benadering door vakkundige medewerkers richting cliënten is vanzelfsprekend. Wij beantwoorden iedere hulpvraag en denken altijd met onze cliënten mee. Onze visie In haar visie gaat Sint Jozef Wonen en Zorg uit van drie kernwaarden: Persoonlijk Sint Jozef Wonen en Zorg staat bekend om haar persoonlijke aandacht voor cliënten en bezoekers. Persoonlijk betekent dat we uitgaan van het eigene van de cliënt, en dat we onze zorg- en dienstverlening hier zo veel mogelijk op laten aansluiten. R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

11 Vakkundig Sint Jozef Wonen en Zorg wil de cliënten kwalitatief goede zorg bieden door vakkundige medewerkers. Dit betekent dat zij deskundig, bekwaam en goed opgeleid zijn. De medewerkers functioneren zelfstandig en nemen hun eigen verantwoordelijkheid. Zij zeggen wat zij doen en doen wat zij zeggen. Creatief Wij willen graag voor de inwoners van Meijel en omgeving en zij die er willen wonen, zorg- en dienstverlening realiseren. Wij willen inspelen op de vraag dan wel behoefte van hen en denken hierbij in mogelijkheden. Dit betekent dat we indien nodig wegen zoeken om alternatieven te bedenken en deze aan te reiken. Dit vraagt om creativiteit van de medewerkers. De missie en visie komen samen in de slogan van Sint Jozef Wonen en Zorg: Persoonlijk, Vakkundig en Creatief! Het zijn de kernwaarden die in alle PR- en communicatie-uitingen naar voren komen. Men kan niet om Sint Jozef Wonen en Zorg heen, sterker nog men wíl niet om Sint Jozef Wonen en Zorg heen. De kernwaarden staan tevens voor betrouwbaarheid en professionaliteit. Sint Jozef Wonen en Zorg is dé zorgaanbieder van Meijel en omgeving, nu en in de toekomst. Voor wonen, welzijn en zorg, thuis of in het zorgcentrum. 2.2 Algemeen beleid Het algemene beleid heeft in het jaar 2013 in het teken gestaan van behoud van onze kwaliteit, facilitering van onze medewerkers en voorbereidingen op de toekomstige ontwikkelingen. 2.3 Bedrijfsvoering Planning-en-control-cyclus Ook dit jaar heeft de Raad van Bestuur de kaderbrief voor het jaarplan en de begroting van de instelling vastgesteld. Daarnaast heeft Sint Jozef Wonen en Zorg de resultaten van de gehouden kwartaalreviews en de directiebeoordeling gebruikt als richtinggevend voor het opstellen van het jaarplan voor De begroting van Sint Jozef Wonen en Zorg wordt geanalyseerd en gebenchmarked op kwaliteit van de onderliggende plannen en prestatie-indicatoren. Naast de kwartaalcijfers is de sturing verder versterkt met maandelijkse overzichten van personeel en productie. Verder is in de planning-encontrol-cyclus beschreven wanneer en bij welke onderwerpen de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsorganen betrokken worden. De kwartaalreviews worden gebruikt als informatievoorziening naar o.m. de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsorganen. Risicomanagement Het doel van risicomanagement is het beheersen van de risico s die de kwaliteit van zorg- en dienstverlening voor de cliënten, het welzijn van de medewerkers en het R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

12 voortbestaan van de organisatie bedreigen. Sint Jozef Wonen en Zorg is op weg om het risicomanagement steeds meer structureel in te bedden in de beleidscyclus van de organisatie. Een overzicht van de belangrijkste risico s en beheersingsmaatregelen voor Sint Jozef Wonen en Zorg is opgenomen in de navolgende tabel: Categorie risico s & onzekerheden Strategie Risico s en onzekerheden die een belemmering vormen om op lange termijn de strategie te realiseren. Operationeel Risico s en onzekerheden die op korte termijn de effectiviteiten en efficiency van operationele activiteiten beïnvloeden. Concrete risico s & onzekerheden Vastgoedrisico s op grond van NHC s in het licht van investeringsopgave. Toekomstige wijzigingen in financiering. Uitval ICT-systemen Beheersingsmaatregelen Jaarlijks actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan. Actieve samenwerkingspartner in de markt. Wijziging managementstructuur Ondernemerschap verder uitbouwen. Gekozen lange termijn strategie toetsen aan (actuele) regelgeving. Uitvoering van het opgestelde ICT beleidsplan. Overgang naar andere ICTleverancier en afspraken vastgelegd in beheerovereenkomst. Realisatie koppeling softwarepakketten van leveranciers. Aantal softwarepakketen zijn verminderd. Bovendien koppelingen aangebracht tussen diverse systemen. Financieel Risico s en onzekerheden die hun ontstaansgrond hebben in, dan wel direct van invloed zijn op, de effectiviteit en efficiency van de financiële processen. Financiële verslaglegging Risico s/onzekerheden die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de verslaggeving. Wet- en regelgeving Risico s en onzekerheden die voortvloeien uit weten regelgeving en een directe invloed hebben op de organisatie en/of de bedrijfsprocessen. Zie financiële paragraaf Intrede impairmenttoets Effecten regeerakkoord: extramuralisering en kantelingsbeleid WMO. Zie financiële paragraaf Rapport SDB 2012 geeft op basis van huidige regelgeving voldoende onderbouwing tot Doorontwikkeling eerstelijns zorg, ontwikkeling wijknetwerk, hoofdaannemerschap WMO huishoudelijke zorg is gerealiseerd. R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

13 Kwaliteit Veiligheid Medicatie, calamiteiten,brand, legionella, BIG Directiebeoordeling Kwartaalreviews Integraal veiligheidsbeleid vastgesteld MIC-commissie BOPZ commissie in- en externe audits. invoering Vilans protocollen Brandmeldinstallatie volgens nieuwe eisen GHOR: Zorgcontinuïteitsplan is geschreven door Sint Jozef en convenant getekend. Kwaliteit dienstverlening Cliëntgericht aanbod Onderzoek cliënten ervaringen, HKZcertificering VVT 2010, Diverse verbeterplannen op afdeling en sectorniveau. ICT In 2012 heeft Sint Jozef Wonen en Zorg een informatiebeleidsplan geschreven om te komen tot een ideale situatie op het gebied van informatievoorziening. In het jaar 2013 is uitvoering gegeven de voor dit jaar voorgenomen besluiten. Dit heeft geleid tot de keuze voor een andere beheerorganisatie en een vermindering van de gebruikte softwarepakketten. Als voorbeeld is de cliëntenadministratie nu volledig ondergebracht bij één softwareleverancier. 2.4 Algemeen kwaliteitsbeleid In 2013 heeft de tweede periodieke externe audit van het in 2011 verkregen HKZ- Certificatieschema 2006 plaatsgevonden. Daarbij is het in 2010 herziene HKZ Certificatieschema VV&T voor de eerste keer toegepast en zijn werkprocessen en documenten getoetst volgens dit nieuwe normenschema. Dankzij een gedegen voorbereiding werd voldaan aan het nieuwe normenschema, is het certificaat verlengd en zijn onderstaande vermeldenswaardige prestaties of ontwikkelingen benoemd: Sint Jozef Wonen en Zorg trekt de rol van centrale zorgverlener in de buurt en omliggende dorpen sterk naar zich toe ketenzorg krijgt een andere invulling: de rol van de huisarts wordt bewust vergroot, waarbij de rol van de specialist ouderengeneeskunde meer adviserend gaat worden risico s zijn meegenomen in het jaarplan 2013 de directiebeoordeling is nu meer gebruikt als instrument in de P&C-cyclus: wat moet het management met de resultaten vanuit de beoordeling opleiding van interne auditoren in beoordelen van risicomanagement procesanalyse gemaakt van medicijnincidenten waardoor proces is verbeterd en er aantoonbaar minder fouten zijn gemaakt. Goed voorbeeld van een risicoanalyse duidelijke en volledige risico-inventarisaties op cliëntniveau zorgafhankelijkheidschaal brengt de zorgvraag (en wie helpt de cliënt) goed in beeld aanschaf van Vilans-protocollen: voldoen aan landelijke standaarden veel aandacht voor veiligheid gebouw (BHV, legionella beheersing) R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

14 aansluiting bij GHOR De twee aangegeven verbeterpunten zijn binnen drie maanden gerealiseerd. Ook in 2013 heeft Sint Jozef Wonen en Zorg de kwaliteit laten toetsen door het houden van een tiental interne audits. Dit heeft geleid tot herziening van documenten en verbetering en borging van werkprocessen. De verwachting is dat Sint Jozef Wonen en Zorg voldoende toegerust zal zijn om de externe hercertificatie audit in 2014 met goed resultaat te kunnen afsluiten. 2.5 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Van belang bij het vormgeven van het kwaliteitsbeleid is het meten van de uitkomsten daarvan. De kwaliteit van zorg wordt gemeten door meerdere bronnen, zowel formeel als informeel, zowel landelijk als organisatie gebonden: meting zorginhoudelijke indicatoren meting cliëntenervaringsonderzoek multidisciplinair overleg, zo nodig tussentijdse gesprekken informele gesprekken met cliënten en vertegenwoordigers over ervaren kwaliteit zorg- en dienstverlening (contactverzorgende, teamleiders, zorgmanagers) de dagelijkse ontmoeting tussen medewerker en cliënt R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

15 Hieronder de resultaten vanuit het cliëntenervaringsonderzoek 2013 Rapportcijfers Cijfer instelling Cijfer verzorgenden/vpk Thuiszorg Hulp bij huishouden verzorgingshuis verpleegafdeling Welzijn Sint Jozef Wonen en Zorg staat bekend om haar aandacht voor welzijnsactiviteiten. Wij doen dit om mensen te activeren, te stimuleren en in de overtuiging dat welzijn en welbevinden de vraag naar zorg doet verminderen. Ook draagt dit bij tot een open en positieve sfeer in huis. Wij maken hierbij gebruik van diverse vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers en familieleden. Er zijn vele vrijwilligers betrokken bij onze activiteiten. Vrijwilligers Sint Jozef Wonen en Zorg kan rekenen op de inzet en betrokkenheid van een groot aantal vrijwilligers - op 31 december 2013 zijn 198 vrijwilligers werkzaam voor Sint Jozef Wonen en Zorg. Zij leveren, al dan niet zelfstandig, een onmisbare, aanvullende bijdrage aan professionele zorg- en dienstverlening. Vrijwilligers zijn veelal stabiele factoren in de organisatie: zij doen gewoon hun werk. Zij geven veel aandacht aan cliënten als mens, veraangenamen het woon- en leefklimaat en dragen aldus bij aan het algeheel welbevinden van cliënten. Vrijwilligers hoeven daarbij niet - zoals medewerkers - op tijdslimieten en de doelmatigheid van hun handelen te letten. Door hun inzet neemt de druk op de professionele zorgverlening af en wordt het veelal gedwongen verblijf door cliënten toch als aangenamer ervaren. Bovendien brengen zij de buitenwereld naar binnen: bijna alle vrijwilligers zijn R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

16 woonachtig in Meijel en omliggende dorpen en kennen een sterke verbondenheid met het zorgcentrum en de daar woonachtige dorpsgenoten. Mede daardoor voelen mantelzorgers en familieleden van cliënten zich door hen gesteund. Aldus zijn vrijwilligers van onschatbare waarde voor zowel cliënten, hun familieleden als voor Sint Jozef Wonen en Zorg. Sint Jozef Wonen en Zorg hecht waarde aan verantwoord en voor de cliënt en vrijwilliger veilig vrijwilligerswerk. Vanuit dit uitgangspunt hanteert de organisatie een strikte en duidelijke taakafbakening tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Aldus wordt duidelijkheid geschapen voor cliënt, vrijwilliger en medewerker. Bovendien wordt de vrijwilliger beschermd tegen te veel, te zware of specialistische taken waarvoor hij niet is toegerust c.q. niet over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om de taak kwalitatief en veilig te kunnen uitvoeren. Naast reguliere vrijwilligers die op eigen initiatief vrijwilligerswerk verrichten, krijgt ook Sint Jozef Wonen en Zorg steeds vaker te maken met vrijwilligers die binnenkomen via het zogenaamde geleide vrijwilligerswerk zoals maatschappelijke of oriënterende stages voor jongeren, re-integratietrajecten voor allochtonen, personen met ggzproblematiek of moeilijk plaatsbaar in het arbeidsproces. Vanuit haar verantwoordelijkheid als maatschappelijk ondernemer biedt Sint Jozef ook deze personen gelegenheid tot het verrichten van vrijwilligerswerk. Naast diversiteit in het vrijwilligersbestand leidt deze vorm van vrijwilligerswerk ook tot een groter potentieel aan vrijwilligers. Belangrijke voorwaarde om vrijwilligers gemotiveerd en betrokken te houden is een prettige en effectieve samenwerking met medewerkers. Aspecten als waarderen, informeren, afstemmen en begeleiden spelen hierin een belangrijke rol. Een speciale vorm van begeleiding is scholing, gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden waardoor vrijwilligers voldoende zijn toegerust voor de uitvoering van hun taken. Vooral vrijwilligers die directe cliëntencontact hebben worden in toenemende mate geconfronteerd met een groter wordende complexiteit van problematiek van cliënten. Daarnaast worden een groot aantal activiteiten/verenigingen zelfstandig uitgevoerd door vrijwilligers. Voldoende redenen om vrijwilligers in 2013 een scholing het omgaan met en begeleiden van dementerende cliënten aan te bieden, verzorgd door eigen medewerkers 135 vrijwilligers maakten hiervan gebruik. Klachten Sint Jozef Wonen en Zorg is aangesloten bij de regionale klachtencommissie Noord- Limburg. Daarnaast heeft zij conform de wetgeving een interne klachtenfunctionaris. In het jaar 2013 zijn er wederom geen klachten over Sint Jozef Wonen en Zorg ontvangen. De klachtencommissie heeft minimaal één maal per jaar overleg met de Raad van Bestuur van de organisaties die zijn aangesloten bij deze regionale commissie. Deze klachtencommissie fungeert, conform geldende wetgeving, ook in de BOPZ zaken. R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

17 2.6 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid In 2013 is aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering van medewerkers: vakinhoudelijk door beroepsgerichte opleidingen van vaste medewerkers en het opleiden van leerlingen en stagiaires middels het realiseren van de BIG scholingen scholing omtrent specifieke cliënten dan wel ziektebeelden hebben plaatsgevonden In het kader van de toename van de complexiteit binnen de zorg hebben alle medewerkers hebben een training gevolgd. Hierin is specifiek de aandacht gericht op het op een juiste wijze de een juiste wijze begeleiden van cliënten en hun (dementieel, psychiatrisch) gedrag. Medewerkers hebben geleerd om hierbij om te gaan met verschillende normen en waarden en gebruik te maken van verschillende gesprekstechnieken. Gegeven het feit dat we de afgelopen jaren een toename hebben gezien in het ziekteverzuim hebben we hier in het jaar 2013 extra aandacht besteed. Dit heeft geresulteerd in de training voor managers en teamleiders aangaande het ziekteverlof, een herziene notitie ziekteverlof. Daarnaast hebben alle medewerkers hierover een voorlichtingsbijeenkomst gevolgd wat heeft geleid tot een bewustwording van de gevolgen van ziek zijn. Het ziekteverzuim is ten opzichte van het vorige jaar gedaald met 2,4 %. Het ziekteverzuim in het jaar 2013 is 6,01% waarbij 4,3% gevormd is door langdurig verzuim ( langer dan 56 dagen). Sint Jozef Wonen en Zorg heeft als uitgangspunt dat medewerkers ons kapitaal vormen. Vanuit deze visie zijn wij betrokken bij onze medewerkers en waarderen wij hen op diverse manieren. Dit doen we door onder meer de mogelijkheid te bieden tot het deelnemen aan scholingen, jaarlijkse medewerkers avonden te organiseren, het vieren van de dag van de medewerker en de kerstavond met alle medewerkers. En natuurlijk is een schouderklopje vanzelfsprekend voor ons. 2.7 Financieel beleid Het financiële beleid van Sint Jozef Wonen en Zorg is gericht op een jaarlijkse sluitende exploitatie en een gezond balans- en vermogensbeheer. Het uiteindelijke resultaat bedraagt Het personeelsbestand van Sint Jozef Wonen en Zorg kenmerkt zich door een goede mix wat een verantwoord salarisniveau oplevert waardoor het resultaat positief wordt beïnvloedt. Sint Jozef Wonen en Zorg heeft door de positieve resultaten van afgelopen jaren een goede financiële basis. De kengetallen zijn nu goed en dienen dat ook te blijven in de toekomst. Solvabiliteit Sint Jozef Wonen en Zorg heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op het verhogen van de solvabiliteit om voor de toekomst toenemende risico s adequaat op te kunnen vangen. Zoals uit onderstaand schema blijkt, is de solvabiliteit in 2013 wederom verbeterd tot een bovengemiddeld niveau voor de sector. R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

18 Solvabiliteit Vorig jaar Verslagjaar Solvabiliteit (totaal eigen vermogen /balanstotaal) 35,84% 37,31 % Totaal eigen vermogen Balanstotaal Vermogensratio (eigen vermogen /totaal opbrengsten) 41,45% 44,46% Totaal eigen vermogen Totaal opbrengsten Liquiditeit De geldmiddelen van de instelling zijn in 2013 toegenomen ten opzichte van De instelling beschikt over ruim voldoende liquiditeit. Liquiditeit Vorig jaar Verslagjaar Quick ratio (vlottende activa inclusief liquide middelen) 295,65% 340,84% Vlottende activa (inclusief liquide middelen) Vlottende activa (exclusief liquide middelen) ,537 Totaal kortlopende schulden Resultaat De exploitatie over 2013 laat een voordelig saldo zien van ten opzichte van een voordelig saldo van over het boekjaar Resultaatratio Vorig jaar Verslagjaar Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten 6,54% 3,57% Resultaat boekjaar Totale opbrengsten boekjaar Toekomstparagraaf VWS heeft voor 2014 onderhandelingsresultaten bereikt met ziekenhuizen, medisch specialisten, GGZ, huisartsen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Deze komen erop neer dat het groeipercentage van de zorguitgaven verder wordt teruggebracht: met 1,5% in 2014 en 1% per jaar van 2015 tot en met Dit levert een extra besparing op van ongeveer 1 miljard euro. De bestaande overeenkomsten met sectoren worden daarop aangepast en verlengd. Om de verlaagde uitgavengroei te realiseren, zet de zorgsector extra in op maatregelen die de doelmatigheid en de kwaliteit van de zorg verbeteren: meer zorg van de medisch-specialisten naar de huisarts, en van de huisarts naar zelfzorg. Complexe zorg wordt geconcentreerd. De toegang tot de aanspraken van het verzekerde pakket wordt aangescherpt. Ook komt er meer transparantie over kwaliteit en kosten van de zorg. De onderhandelingsresultaten die Minister Schippers met de zorgpartijen heeft bereikt om de uitgavengroei verder terug te brengen, staan in het licht van de bezuinigingsopgave waar het kabinet dit jaar voor staat. Met deze afspraken levert VWS daaraan een structurele bijdrage van ongeveer 1 miljard euro. R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

19 Voor alle sectoren geldt voor 2014 een basisgroei van 1,5%, en voor 2015 tot en met % per jaar. Onderdeel van de afspraken met de zorgpartijen is dat de voorgenomen (Regeerakkoord) versobering van het basispakket (1,5 miljard) wordt aangepast. Aanspraken blijven in het verzekerde pakket. Van de oorspronkelijke pakketmaatregel blijft 300 miljoen overeind. Door deze wijzigingen blijft de kwaliteit van de verzekerde zorg op hoog niveau, maar ook betaalbaar. Ook hebben partijen extra onderstreept dat het mogelijk moet zijn voor verzekeraars om selectief in te kopen. Daartoe onderschrijven zij dat verzekeraars de mogelijkheid moeten hebben bij niet-gecontracteerde zorg hun vergoeding af te stemmen op het kwaliteitsniveau dat zij ervaren. Bovenstaande houdt in dat de omgeving waarbinnen Sint Jozef Wonen en Zorg diensten verleent, nog steeds wordt gekenmerkt door grote turbulentie. Sint Jozef Wonen en Zorg heeft reeds in 2013 een aantal veranderingen doorgevoerd om de impact op de bedrijfsvoering van bovenstaande ontwikkelingen te kunnen handelen, onder andere door herijken van de strategische koers. Dit met als doel om gerichte keuzes te kunnen maken in de ontwikkeling van het zorg- en dienstenaanbod van de organisatie en dat de herijking de basis vormt voor een vertaling in een marketingmix op basis van de 5 P s: product, prijs, personeel, plaats en promotie. Dit zal verder doorgezet en uitgevoerd worden in Hierbij raken grote bezuinigingen de huishoudelijke zorg (kantelingsbeleid WMO). Daarbij komt nog de overheveling van de begeleiding naar de WMO met een budgetkorting. De AWBZ wordt sterk versoberd en omgevormd tot een landelijke voorziening voor de zwaardere verblijfscliënten in de ouderenzorg (ZZP 5 en hoger, ZZP 3 en 4 verdwijnen op termijn). De huidige extramurale AWBZ wordt beperkt en opgesplitst naar WMO en zorgverzekeringswet. De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor begeleiding en verzorging. Per 2014 wordt de aanspraak op persoonlijke verzorging beperkt en vervalt per 2015 de aanspraak op dagbesteding via de AWBZ en komt bij de Gemeenten te liggen. In december 2013 is de (financieel sluitende) begroting 2014 vastgesteld. Het geprognosticeerde positieve exploitatieoverschot bedraagt ca Gezonde financiële bedrijfsvoering waarbij financieel economische risico s zijn geminimaliseerd en het kantelingsbeleid WMO zijn de belangrijkste uitgangspunten bij de totstandkoming van de begroting. Bovenstaande ontwikkeling en de gevolgen daarvan op de productie, zullen nauwgezet worden gevolgd en indien noodzakelijk leiden tot aanpassingen in de begroting Voor 2015 verwachten we dat de budgetten nog verder onder druk zullen komen te staan, zeker gezien de signalen van de overheid om tot een verdere bezuiniging in de gezondheidszorg te komen. Dit heeft gevolgen voor Sint Jozef Wonen en Zorg, hierdoor zal de instroom afnemen en zal mogelijk risico op leegstand toenemen. Hierdoor is het van belang dat er een financiële reserve wordt opgebouwd, waardoor tegenvallers in de toekomst kunnen worden opgevangen. Daarnaast wordt er een aantal scenario s doorgerekend, wat mogelijke leegstand zou betekenen. R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

20 2.8 Partners en Maatschappij Inrichting behandelcomponent In het jaar 2013 zijn we gestart met een gewijzigde invulling van de medische en paramedische zorg, de zogenaamde behandelcomponent. Het uitgangspunt hiervoor is geweest dat we op deze wijze de bewoners die verpleeghuiszorg nodig hebben van goede kwalitatieve zorg en behandeling kunnen voorzien, maar ook dat we concreter invulling kunnen geven aan samenwerking met lokale partijen, zodat ook voor mensen die in de verpleeghuissetting terecht komen, hun bestaande keten zoveel mogelijk wordt gehandhaafd. Dit zal het welzijn van de bewoner ten goede komen, maar ook de kracht van de lokale keten versterken. Daarmee geven we tevens invulling aan de huidige beleidsvoornemens binnen de ouderenzorg. Deze (verpleeghuis) zorg aan onze bewoners met een ZZP indicatie met behandeling wordt ingevuld door de huisartsen van Meijel en Neerkant en met Novicare, waarbij Novicare in de specialist ouderengeneeskunde en een aantal behandelaren voorziet. Daarnaast werken wij samen met een lokale fysiotherapiepraktijk en de ergotherapeut. Wijknetwerk De verankering in de gemeenschap is voor Sint Jozef Wonen en Zorg zowel voor de extramurale als de intramurale zorg van strategisch belang, met name als het resultaat is een aantoonbaar lager gebruik van formele zorg in Meijel. Om die reden heeft Sint Jozef Wonen en Zorg in 2012 het initiatief genomen om samen met partners in Meijel e.o. een wijknetwerk te gaan realiseren. In Meijel is sprake van een basis om deze ontwikkelingen verder vorm te geven. Er is een sterke gemeenschap binnen Meijel e.o. met veel sociale cohesie, er zijn samenwerkingsverbanden en reguliere overlegsituaties tussen organisaties maar ook tussen organisaties van vrijwilligers. Er ligt een cultuur binnen Meijel waarbinnen inwoners graag zelf de regie nemen en deze ook willen behouden. De samenwerking van de partners in het wijknetwerk is erop gericht burgers en hun netwerken zo te ondersteunen, dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De partners nemen samen verantwoordelijkheid om de professionele zorg (cure, care, welzijn) gericht op dat doel in samenhang en vanuit de behoefte van burgers en gemeenschap te realiseren. Het is daarbij van belang om de regie bij de burger(s) te laten. Eerst kijken naar andere oplossingen alvorens inzet van professionele zorg. In het kader van de verdere doorontwikkeling van het wijknetwerk heeft Sint Jozef Wonen en Zorg zich bij In voor Zorg! aangemeld. Dit vanuit de vraag voor ondersteuning bij het bevorderen van de eigen regie van (potentiele) cliënten in Meijel. De onderzoeksfase vanuit In voor Zorg! is positief afgerond in het jaar R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag

Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2014

Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2014 R.K. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2014 2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Sint Jozef Wonen en Zorg. Sint Jozef

Nadere informatie

Jaardocument 2011. R.K. Stichting St. Jozef

Jaardocument 2011. R.K. Stichting St. Jozef Jaardocument 2011 R.K. Stichting St. Jozef Zorgcentrum Sint Jozef Kapelkesweg 1 5768 AW MEIJEL Tel: 077-4667878 Maatschappelijk verslag 2011 R.K. Stichting St. Jozef 2 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord Cliënt in beweging van zorgen voor naar zorgen dat Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Voorwoord In 2014 en 2015 is er een maatschappelijke verandering in gang gezet die veel betekent voor de Nederlandse burger

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, zaterdag 10 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Complementair aan de huidige Raad van Toezicht zoeken wij twee leden met specifieke aandachtsgebieden: Financiën & Bedrijfsvoering (affiniteit HRM

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel -bij voorkeur een vrouw- Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg

Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel -bij voorkeur een vrouw- Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel -bij voorkeur een vrouw- Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg 1. De organisatie en zijn context HWW Zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Proteion in 2014 sociale verbinding samenwerking de cliënt centraal

Proteion in 2014 sociale verbinding samenwerking de cliënt centraal Proteion in 2014 sociale verbinding samenwerking de cliënt centraal www.proteion.nl Beste lezer, De veranderingen in de zorg waren hét thema van de afgelopen jaren. Inmiddels heeft Proteion, als partner

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Eindhoven, april 2015 Concept, versie 0.4 1 TOEZICHTVISIE SINT ANNAKLOOSTER Met deze toezichtvisie schept de Raad van Toezicht

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed)

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) Profiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070)

Nadere informatie

Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg

Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg Persbericht Utrecht 10 oktober 2013 Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg De wereld verandert. De indivualisering schrijdt voort. De burger wil maximale regie op zijn eigen leven. De ontwikkeling

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4

Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4 Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4 ZorgpleinNoord maart 2013 Betreft: Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m zzp 4 Regio: ZorgpleinNoord Groningen en Drenthe Door: RegioPlus

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos)

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) Voor onze opdrachtgever de Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) in Eindhoven e.o. komen wij graag in contact

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Digitale Walvisgeluiden najaar 2010

Digitale Walvisgeluiden najaar 2010 Hoe maken we interne audits effectiever? Er gaat best wat tijd en energie zitten in interne kwaliteitsaudits. Je mag dus verwachten dat het ook wat oplevert. Gelukkig is dat vaak ook wel zo, zeker in de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Begrippenlijst en definities: - Belanghebbenden: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals cliënten

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, dinsdag 13 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Financiën. bij. Standvast Wonen

FUNCTIEPROFIEL. Manager Financiën. bij. Standvast Wonen FUNCTIEPROFIEL Manager Financiën bij Standvast Wonen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur September 2015 Organisatie en context Standvast Wonen is een actieve woningcorporatie met bijna 9.000

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

3. Bestuur en Toezicht

3. Bestuur en Toezicht Profielschets Lid Raad van Toezicht Regionale Stichting Zorgcentra De Kempen Portefeuille Financiën en vastgoed tevens lid Raad van Commissarissen Woningstichting De Kempen 1. Algemeen Regionale Stichting

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Zorghotel Breda Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Februari 2006 Antoinette Bolscher, RIGO Research en Advies Stichting Elisabeth en Stichting Thuiszorg Breda hebben gezamenlijk

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

De wettelijk verankerde regels van goede corporate governance en de Governance Code Verzekeraars;

De wettelijk verankerde regels van goede corporate governance en de Governance Code Verzekeraars; Algemene profielschets Raad van Bestuur Menzis maart 2014 1. Algemeen De Coöperatie Menzis U.A. (Menzis) omvat onder andere de drie zorgverzekeraars Menzis, Anderzorg en Azivo, en het Zorgkantoor dat in

Nadere informatie

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg Rekenen aan zorg drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 juni 2011 www.kcwz.nl 1 Een grote kans. dat u voornemens

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed Profiel Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed 2 maart 2016 Opdrachtgever Cosis Promens Care NOVO Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga,

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding:

Inhoud: 1. Inleiding: Beleidsplan Hospice en VPTZ de Waterlelie 2013-2017 Inhoud: 1. Inleiding 2. Visie en Missie 3. Inhoudelijke doelen 2013-2017 4. Financiën 4.1 Financiële stromen 4.2 Financiële doelen voor de toekomst 4.3

Nadere informatie

Vacature Toezichthouder St. Elisabeth. met zorginhoudelijk profiel

Vacature Toezichthouder St. Elisabeth. met zorginhoudelijk profiel Vacature Toezichthouder St. Elisabeth met zorginhoudelijk profiel 1 In dit document treft u alle benodigde informatie ten behoeve van de vacature toezichthouder St. Elisabeth, met zorginhoudelijk profiel.

Nadere informatie