Beste ouders en verzorgers,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste ouders en verzorgers,"

Transcriptie

1 Beste ouders en verzorgers, Het wordt een spannend schooljaar. We gaan, mits geen tegenslag, dit schooljaar verhuizen naar de nieuwbouw te Limbricht. Naast deze verhuizing gaat het ook weer een prima schooljaar worden. In deze schoolgids staat alle informatie over de gang van zaken met betrekking tot het onderwijs en verdere opvang van uw zoon/dochter. De school verzorgt het onderwijs op 3 locaties voor ruim 200 leerlingen. Daarnaast worden er een 25-tal kinderen in het regulier onderwijs ambulant begeleid. De school ziet graag betrokkenheid van de ouders bij het hele onderwijs. In deze gids staat hierover het een en ander vermeld. Deze schoolgids is de nieuwste versie, is gebaseerd op eerdere schooljaren en heeft de instemming van de medezeggenschapsraad. Natuurlijk kunt u reageren op deze schoolgids: schriftelijk (zie bijlage laatste bladzijden), maar natuurlijk ook mondeling bij de schoolmedewerkers. Deze gids geldt voor het hele schooljaar! Eventuele wijzigingen/aanvullingen krijgt u via uw zoon/dochter mee naar huis. Zie ook de webiste: Team Parkschool 1

2 1. De Parkschool. 1.1 Richting. De Parkschool is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen, en zeer moeilijk lerende kinderen met meervoudige handicap. De vorm van het onderwijs valt onder de WEC, Wet op de Expertisecentra. Onze school maakt deel uit van het REC-samenwerkings-verband cluster III, regio Limburg (REC = Regionaal Expertisecentrum). De hoofdlocatie is gevestigd aan de Molenweg XM Sittard tel.: fax: De eerste dependance is gevestigd: Watersley 7, 6132 KA Sittard tel.: b.g.g De tweede dependance is gevestigd: Watersley 3, 6132 KA Sittard tel.: Praktijklokaal: Ons Huis Het correspondentieadres van de drie locaties is: Postbus 756, 6130 AT Sittard. Website: De school ressorteert onder Focus, Stichting voor Onderwijs en Opvoeding. 1.2 Directie. De directie bestaat uit: Drs. Jacques Prinsen, directeur Mevr. Mery Ruber, adjunct directeur 1.3 Situering van de school. De hoofdlocatie van de Parkschool ligt aan de rand van het park van Sittard. In de onmiddellijke omgeving van de school liggen de wijken Ophoven en Leyenbroek. Op enkele tientallen meters van de school verwijderd liggen het Logeerhuis voor verstandelijk gehandicapten en de Ophovenerhof, een dagbestedingvoorziening voor verstandelijk gehandicapten. De dependances van de school liggen op het terrein van de Stichting Pergamijn, een woon- en werkvoorziening voor verstandelijk gehandicapten. De praktijklocatie Ons Huis bevindt zich aan de Windraak 28 D, 6135 AB Windraak 1.4 Schoolgrootte. In het schooljaar heeft onze school 8 S.O. en 10 V.S.O. groepen, met een totaal van 200 leerlingen. Er werken 75 personeelsleden, zowel onderwijzend als onderwijsondersteunend personeel. Namen van alle personeelsleden verbonden aan onze school vindt u onder hoofdstuk 3. 2

3 2. Waar de school voor staat. Zie ook schoolplan op 2.1 Uitgangspunten. De Parkschool biedt een vorm van speciaal onderwijs aan een specifieke groep leerlingen, namelijk kinderen die zeer moeilijk leren en zeer moeilijk lerenden met meervoudige handicap. De school is voor hen de enig mogelijke vorm van onderwijs en dus meestal ook eindonderwijs. De leerlingen die onze school bezoeken zijn in de eerste plaats kinderen die in ontwikkeling zijn. De ontwikkelingsmogelijkheden van onze kinderen worden mede bepaald door de aard van hun handicap. De ontwikkeling dient in een ononderbroken proces plaats te vinden. Onze school is tevens steunpuntschool voor autisme. Vanuit deze optiek verzorgen wij de opvang van zeer moeilijk lerende A.S.S.-leerlingen met name in Zuid-Limburg. Ook verzorgen wij de ambulante begeleiding van geïndiceerde autistische kinderen in het reguliere en speciale onderwijs. Het is de bedoeling dat deze steunpuntfunctie de expertise opbouw in het gehele REC bevordert. 2.2 Het klimaat van de school. We streven er naar een stimulerend en uitlokkend klimaat te bieden. Een sfeer van geborgenheid en veiligheid is de basis van een vertrouwensrelatie met alle volwassenen, die weer leidt tot het kunnen leren. De school gaat adaptief uit van de mogelijkheden en beperkingen van alle individuele kinderen. Respect voor elk kind en elke medewerker staat voorop. De Parkschool wil samen met ouders/verzorgers verantwoordelijk zijn voor een gedeelte van de opvoeding en vorming van de kinderen. Een eerlijk en open contact met de ouders/verzorgers is hierbij van groot belang. 2.3 (Kern)doelen. - Algemene doelstelling. De school tracht door onderwijs, vorming en opvoeding een voor de zeer moeilijk lerende leerling, optimaal bereikbare zelfstandigheid na te streven met daarnaast een minimale afhankelijkheid. De school wil de leerling een aantal voor hem/haar zinvolle functionele en doelmatige vaardigheden en attitudes bijbrengen die van wezenlijk belang zijn om tot een persoonlijk niveau van zelfstandig functioneren te komen. 2.4 De ordening van de inhoud van het onderwijs. De Wet op de Expertisecentra (WEC) vormt het wettelijk kader voor het onderwijs aan zeer moeilijk lerende. In artikel 11 worden de inhoud van het onderwijs, de doelen en de leergebieden aangegeven. Voor het voortgezet onderwijs aan zeer moeilijk lerende is het vakkenpakket overgenomen zoals dat beschreven is in het onderwijskundig besluit van Kijken we naar de weekplanner, dan bestaat ons onderwijs uit de volgende vakken met hieraan gekoppeld de inhouden voor: 3

4 1. de leergebiedspecifieke kerndoelen Vakken: Inhouden Taal mondelinge taal lezen schrijven (schriftelijke taal) 1 communiceren 2 taalbegrip en gebruik 3 deelname aan gesprekken 4 lezen voor dagelijks gebruik 5 schriftelijke taalvormen 6 woordenschat Rekenen Oriëntatie in mens en wereld oriëntatie op ruimte oriëntatie op tijd oriëntatie op natuur en techniek oriëntatie op mens en samenleving werken 1 herkennen en vergelijken van hoeveelheden 2 rekenhandelingen uitvoeren 3 tijdstip en tijdsduren: klokkijken, kalender, dagplan 4 begrippen: tijd, lengte, snelheid en grootte 5 geldrekenen 1 lichaamsschema 2 ruimtelijke oriëntatie 3 oriëntatie binnen eigen leefomgeving; verkeer 4 kennis van de omgeving 5 wonen, werken en vrijetijdsbesteding (zie werken; wonen en vrije tijd) 1 dag- en tijdsindeling 2 dagplan, kalender (zie rekenen) 3 gebeurtenissen in de tijd 4 geschiedenis en bronnen 1 dieren, bomen, planten 2 inrichtingselementen van de natuur 3 met zorg omgaan met de natuur 4 tuin verzorgen 5 dieren verzorgen 6 weer- en meetinstrumenten 7 technische producten gebruiken 8 natuurkundige verschijnselen 9 gereedschap 1 gezond en redzaam gedrag (zie soc. competentie; wonen en vrije tijd; werken) 2 wonen en vrije tijd. tafelmanieren. boodschappen doen. aan- en uitkleden; verzorgen kleding. inrichten en schoonhouden kamer. ziekte, kleine verwonding, ongeluk. woonomstandigheden. besturen en besluiten. vrijetijdsbesteding 1 oriëntatie op arbeid 2 werkvaardigheden 3 arbeidsvaardigheden toepassen 4 praktische arbeidsvaardigheden 4

5 Bewegingsonderwijs 1 bewegingsvaardigheden 2 reguleren bewegingssituaties 3 zwemmen 4 vormen van georganiseerde sport (zie wonen en vrije tijd) Kunstzinnige oriëntatie tekenen en handvaardigheid (= beeldende vorming) muziek (en bewegen) drama(tische vorming) 1 expressie met materialen 2 beeldende aspecten 3 materialen en technieken 4 werkstukken bekijken 1 zingen 2 bewegen op muziek 3 muziek beleven, onderscheiden 4 ritmisch muziek maken 5 muziekstuk maken 1 toneelstukjes opvoeren 2 doen-alsof-situaties herkennen 2. en de leergebiedoverstijgende kerndoelen Leren leren 1. aanpakgedrag 2. werkhouding Zintuiglijke en motorische ontwikkeling 1. grove motoriek 2. fijne motoriek 3. zintuigen Omgaan met media 1. mogelijkheden van informatiemedia 2. gebruiken van geschreven communicatiemiddelen Ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit 1. oriëntatie in de ruimte (MG-leerlingen) 2. routes herkennen en benoemen Sociale en emotionele ontwikkeling 1. zelfbeeld 2. sociaal gedrag Spelontwikkeling 1. oriëntatie op de omgeving 5

6 2.5 Levensbeschouwing. Wij als school baseren ons in ons omgaan met de mens en de omgeving op de christelijke levensovertuiging. Wij ontlenen die aan de Joods-christelijke traditie, verwoord in de bijbel, en aan wat de katholieke kerk eeuwenlang heeft gekoesterd en overgedragen. (Hierbij denken we aan beginselen als binding, verbondenheid, solidariteit). Het gaat om ons erfgoed. Concreet betekent dit dat we menen dat het juist op onze weg ligt om aandacht te geven aan een aantal waarden, die deels op relationeel vlak liggen, zoals openheid, respect, dienstbaarheid, veiligheid bieden, betrouwbaarheid, gepaste tolerantie, naastenliefde, opkomen voor de zwakke en het zwakke, het humane. Daarnaast willen wij kinderen gevoelig maken voor het onnoembare, het mystieke; het transcendente, voor waar mensen troost halen, voor de droom. Wij zien het als onze opdracht om als school te werken aan deze uitgangspunten van menselijk leven, door er aandacht aan te geven, door erover te communiceren, door ze over te dragen, kinderen in te wijden, door ze voor te leven, door ze ter sprake te brengen, door mensen/kinderen ervan bewust te maken. Hierin ligt voor ons de basis van het feit dat we een katholieke school zijn. 2.6 Kwaliteit. Ook het afgelopen schooljaar is weer gewerkt aan kwaliteitsontwikkeling: * Onder begeleiding van CED verdere uitwerking van het onderwijscontinuüm (alleen voor interne begeleiders), leerroutes en ontwikkelingsperspectief * Adaptief onderwijs thema s kinderboekenweek (SO) en entertainment (VSO) * SO: klassendoorbrekend werken voor de vakgebieden taal, rekenen, lezen en vrij spel (daar waar van toepassing) * Afname ZEK voor personeel, ouders en instanties * Inzet Video Interactie Begeleiding. * VSO veranderingen fine tuning: SIWIT; in- en externe stages; Leer Werk Plek (LWP): werken aan competenties. * Op het gebied van Integrale Personeelsbeleid is er een start gemaakt met de gesprekkencyclussen (afsprakengesprek) voor en Voor het komend schooljaar staat o.a. gepland * analyse ZEK resultaten en opstellen en start uitvoering verbeterplannen. * thema adaptief onderwijs: verhuizen * IPB: voortgangsgesprekken * optimalisering werken aan ontwikkelingsperspectief, i.s.m. CED. * werken aan een kwalitatief goed ingerichte nieuwbouw Voor een uitgebreid overzicht van doelen en behaalde resultaten verwijzen we naar de website waarop een en ander in het jaarverslag (medio oktober) is opgenomen. 6

7 3. De organisatie van het onderwijs. 3.1 De groepsindeling. Bij de indeling van de groepen gelden globaal de volgende criteria: - leeftijd - cognitief niveau - stoornis uit het autistisch spectrum - specifieke gedragskenmerken (rekening houdende met combinatie van leerlingen) - rekening houden met het aantal leerlingen dat reeds in de klas geplaatst is. Ook andere, niet nader genoemde overwegingen, kunnen bij de groepsindeling een rol van betekenis zijn. Bij de overgang van S.O. naar V.S.O. is vooral de leeftijd van de leerling het uitgangspunt. Het onderwijs en de daarbij behorende onderwijsinhouden moeten optimaal functioneel zijn. Dat houdt in eerste instantie in dat het onderwijs aansluit bij de mogelijkheden van de leerling. We richten ons te alle tijden op wat de leerling al kan. Van hieruit wordt vervolgens gewerkt aan hetgeen de leerling kan leren. Daarnaast bereidt het de leerlingen voor op de toekomstige leefsituatie aangaande wonen, werken en vrijetijdsbesteding. 1. Voor jongere leerlingen: (S.O.) Voor hen is de pedagogische en didactische omgeving gericht op de realisering van voorwaarden. Dat wil zeggen dat binnen mogelijkheden wordt ingespeeld op (een zekere mate van) zelfstandigheid. Het onderwijsaanbod bestaat dan voor een groot deel uit kennis, vaardigheden en houding, die het mogelijk maken informatie te verwerven en te verwerken en om contact te maken. 2. Voor oudere leerlingen: (V.S.O.) De onderwijsactiviteiten krijgen een ander accent. Een wijze van benaderen, die past bij de ouder wordende leerling en bij de mogelijkheden van de leer- en leefomgeving. De pedagogische en didactisch context is meer gebonden aan de directe voorbereiding op de naschoolse periode, waarin de leefverbanden wonen, werken en vrije tijd centraal staan. Dit zijn invalshoeken die bij de onderwijsdoelen van diverse leergebieden worden aangeduid, onder andere bij oriëntatie op de samenleving, bij gezond- en redzaam gedrag en bij techniek De organisatie structuur van de school Aanvangsgroep: Het kind maakt kennis met de school en er wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn voor ieder kind. Het stroomt door naar een ADL / structuur / leergroep. Doel van het onderwijs is gericht op de werkhouding, algemene leervoorwaarden en de zelfstandigheid. ADL-groep (algemeen dagelijkse levensverrichtingen)/mg-leerlingen (meervoudig gehandicapt): Het doel van het onderwijs is in eerste instantie: het bevorderen van de zelfredzaamheid. De mate van de te ontvangen zorg dient overeen te komen met de eigen mogelijkheden van het kind. D.w.z. dat zorg geboden wordt waar nodig en waar het kan. 7

8 Autigroepen: Dit zijn groepen voor leerlingen met een gediagnostiseerde/ gesignaleerde stoornis die binnen het autistisch spectrum valt, waarbij het leren en sociaal functioneren ernstig bemoeilijkt wordt. De pedagogische en didactische benadering zal zoveel mogelijk worden afgestemd op de individuele behoeften van de kinderen met autisme. Er wordt hoofdzakelijk gewerkt volgens een auti-gerichte aanpak, waarbij duidelijkheid en voorspelbaarheid uitgangspunten zijn. Er is veel aandacht voor visualisatie en communicatie. Om een zo groot mogelijke zelfstandigheid/sociale zelfredzaamheid te bevorderen wordt er o.a. gewerkt volgens het Teacch principe. Problemen met de senso-motorische prikkelverwerking worden in kaart gebracht en er wordt waar mogelijk naar oplossingen gezocht. Naast homogene autigroepen zijn er structuurgroepen, waarin naast leerlingen met ASS ook andere leerlingen zitten die qua onderwijsorganisatie eveneens baat hebben bij meer duidelijkheid en voorspelbaarheid. Indien mogelijk integreren autileerlingen binnen heterogene groepen, waarbij de voor hen specifieke aanpak voortgezet wordt. Het is van belang dat aangeleerde vaardigheden gericht zijn op transfer naar andere situaties. Leergroepen: Binnen deze groepen liggen de accenten van ons onderwijs op het voorwaardelijk leren en de cognitieve vakken. Differentiatie. Binnen het klassengebeuren wordt er rekening gehouden met het niveau van elke leerling. Er wordt extra oefenstof aangeboden of aanvullende extra uitdagende opdrachten. Een en ander wordt uitgewerkt in groeps- en individueel plan. Uitgangspunt is adaptief onderwijs waarin elk kind op zijn/haar niveau het beste tot zijn recht komt. Groepsgrootte. De groepsdeler van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende is 12. Afhankelijk van de groepssamenstelling kan de gemiddelde groepsdeler iets hoger of lager zijn. Auti-groepen bestaan, gezien de speciale hulpvraag van de leerlingen, meestal uit 7 tot 9 leerlingen. Groepsbezetting en assistentie. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige personeelsbezetting van de klassen. Waar knelpunten en/of grote hulpvragen zijn wordt zoveel mogelijk gestreefd om de problemen d.m.v. assistentie op te lossen. Organisatie voor zorg voor leerlingen met specifieke behoeften. Individuele logopedie wordt aangeboden aan geïndiceerde leerlingen in het s.o. met een communicatie / taal hulpvraag, voor de duur van ongeveer 2 jaar. 8

9 De ergotherapeute screent en werkt met leerlingen en geeft adviezen aan en en ouders. SVIB School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. Personeelsleden van de school maken korte video-opnames in de klas en bespreken deze vervolgens met de na. Net zo als dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, wordt ook nu een beroepscode gehanteerd waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van de SVIB-er en worden niet zonder zijn uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken aan andere vertoond. Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd. KDC. Dit schooljaar vindt er middels uitwisseling wederom een verdergaande samenwerking plaats met o.a. KDC "t Steyntje". Op deze manier wordt o.a. de overgang van kinderen naar de Parkschool beter voorbereid. Tiny Bosch en Rosita Kapell vertegenwoordigen onze school hierbij. Ambulante begeleiding. Sinds 1 augustus 2003 is de wet op de leerlinggebonden financiering in werking getreden. Ouders van kinderen met een handicap krijgen, als zij daarvoor kiezen, op grond van een objectieve indicatiestelling, een (leerlinggebonden) budget toegewezen ( rugzakje ), wanneer hun kind een reguliere basisschool of school voor voortgezet onderwijs bezoekt. De school kan dan met het geld uit het rugzakje o.a. expertise inhuren voor begeleiding. Onze school is samen met diverse andere scholen uit het speciaal onderwijs geclusterd en werkt samen in het Regionale Expertise Centrum 3 Limburg (REC 3 Limburg). Wij verzorgen, indien gewenst, ambulante begeleiding op reguliere basisscholen en s.b.o. Ambulante begeleiding is een vorm van ondersteuning waardoor leerlingen die zonder deze hulp aangewezen zouden zijn op (voortgezet) speciaal onderwijs, in staat zijn een school voor regulier onderwijs te volgen. Ambulante begeleiding is een flexibele vorm van dienstverlening gericht op de mogelijkheden van het kind of de jongere en op de wensen van ouders en school. De begeleiding kan bestaan uit het bieden van hulp en het ondersteunen van leerlingen, en, ouders, begeleiders en therapeuten. De ambulant begeleider onderhoudt ook contacten met andere betrokkenen en heeft naast een coachende ook een informerende en coördinerende taak. De begeleiding van de leerlingen met een stoornis uit het autistisch spectrum gebeurt op basis van een aanvraag van een school uit het basis-, speciaal- of voortgezet speciaal onderwijs. De ambulante begeleiding wordt verzorgd door Rosita Kapell en Xavier de Bruijn. 9

10 Arbeidsoriëntatie/Stage Binnen de Parkschool De V.S.O. leerlingen van de Parkschool hebben de mogelijkheid om stage te lopen. Dit kan in een interne, maar ook binnen een externe setting. Dit laatste kan vanaf de leeftijd van 17 jaar. Echter, als de leerling hieraan toe is, bestaat de mogelijkheid om deze leeftijdsgrens met een jaar te verlagen. De stages hebben tot doel de leerling voor te bereiden en kennis te laten maken met een (werk)situatie die anders is dan de schoolse. Tevens hebben ze tot doel de overgang van school naar werk of dagbesteding soepel te laten verlopen. Onze stage aanpak is gebaseerd op het model adaptief onderwijs. De mogelijkheden en interesses van de leerling bepalen mede de stageplaats. Hiervoor gebruiken we als arbeidsinteressetest de SIWIT (op 14/15 en 17 jarige leeftijd) Stages anticiperen op de latere plek die onze leerlingen in de maatschappij zullen innemen. Binnen het V.S.O. zijn diverse vak- vormingsgebieden nauw verbonden met de voorbereiding op stage en werk. * Huishoudkunde * Algemene technieken * Zorg voor tuin en dier * Sociale Vaardigheidstraining * Arbeidstraining De stageplekken zijn gerelateerd aan de mogelijkheden die onze leerlingen hebben. Gezien de diversiteit van onze doelgroep zijn er verschillende soorten stages te onderscheiden. Interne stages: Voornamelijk bedoeld voor leerlingen die er nog niet helemaal aan toe zijn zich buiten de school in een arbeidssituatie te handhaven, maar die wel duidelijk te kennen geven graag iets speciaals binnen de school te willen doen. Via deze mogelijkheid kunnen de leerlingen zich vaardigheden eigen maken die op een later tijdstip binnen een externe stageplek van hen gevraagd kunnen worden. Interne stages bestaan uit: * het helpen van de conciërge met diverse taken. Aanvankelijk onder toezicht van de conciërge. Later zelfstandig een taak uitvoeren. B.v. het verzorgen van de koffiekamer, speelplaats (klusjes) * Het helpen van de assistentes: deze werkzaamheden zijn huishoudelijk van aard, b.v. was vouwen en rondbrengen binnen de school. * Het zorgdragen voor keukenactiviteiten: vaatwasser in- en uitruimen, wasmachine laden en legen, was ophangen, het schoonmaken van aanrecht e.d. Aanvankelijk in opdracht en onder toezicht, met de doelstelling deze taken zo zelfstandig mogelijk te gaan verrichten. * Fietsproject. Externe stages: Deze zijn drieledig. We maken onderscheid tussen: Snuffelstages: Duur: Ongeveer 6 weken. Deze zijn bedoeld om de leerling kennis te laten maken met een andere setting dan de schoolse. Werkervaringstages: Duur: Ongeveer 3 maanden tot een jaar. Plaatsingsstages : 10

11 Deze stagevorm, waarin de leerling al een aantal dagen of dagdelen per week meedraait in de nieuwe omgeving, heeft als doel de overgang van school naar de toekomstige werk- of dagbestedingplek soepel te laten verlopen. De stageverlenende instellingen zijn zowel binnen het vrije bedrijf als W.S.W. als zorgverlenende instellingen te vinden. De duur van de stage bedraagt ten hoogste 100 dagen per schooljaar, gedurende ten hoogste 3 schooljaren. Het werven van de stageplekken gebeurt in overleg met ouders/verzorgers. Tijdens het zoeken naar de juiste stage/werkplek voor een leerling wordt de consulent arbeid van MEE, regelmatig geconsulteerd. Ook wordt er voor bepaalde groepen de cursus Brug naar Werk (A en B cursus)verzorgd. Daarnaast is er sinds afgelopen jaar de leerwerkplek de Buren waar de leerlingen het geleerde in school qua huishoudkunde, bediening en schoonmaak, in de praktijk brengen. In de toekomst zullen er meerdere leerwerkplekken bij komen. Aanspreekpunt hiervoor binnen het VSO zijn Jos Verhooren, Bert Hendricks en Mery Ruber. 11

12 3.2 De samenstelling van het team. (o.v.b.) Teamleden locatie Molenweg 65: Directeur drs. Jacques Prinsen Adjunt-directeur Mevr. Mery Ruber Groep S0 1 Mevr. Inge Stroobants Mevr. Vicky Claassen Mevr. Cecile Delahaye Mevr. Marie-Louise Munsters Groep S0 2 Mevr. Tiny Bosch Mevr. Anja Verbruggen Mevr. Britta Uiterwaal Groep SO 3 Mevr. Mieke van Seventer Mevr. Ans Zee Mevr. Brenda Boels Groep SO 4 Dhr Roel Graus Mevr. Vicky Claassen Mevr. Joyce Roberts Mevr. Marjo van Lierop Groep SO 5 Mevr. Lenie van Wetering Mevr. Vicky Claassen Mevr. Luciënne Maessen Mevr. Inie Baggen Groep SO 6 Mevr. Eugenie Schrijen Mevr. Resie de Heij Mevr. Marie Louise Munsters Mevr. Nelly van der Werf Groep SO 7 Dhr. Job Schoonman Mevr. Leonie van Mierlo Mevr. Ans Zee Mevr. Marlene Verschuren Mevr. Elvi Lambriex 12

13 Groep SO 8 (ADL-groep) Mevr. Jacqueline Kusters Mevr. Resie de Heij Mevr. Luciënne Maessen Mevr. Cecile Delahaye Mevr. Marjo van Lierop Vak muziek Dhr. Hans Timmermans Vak gymnastiek De heer Jan Sikkink donderdag dinsdag en woensdag Psychologen Mevr. Marijke Lanters psychologe maandag Mevr. Anita van Wijlick psych.assistente donderdagochtend Mevr. Anneke Schoenmakers orthopedagoge donderdag Logopedisten Mevr. Evelyne Peerboom Mevr. Ilona Kreuwels Mevr. Lotte Gijsen Ergotherapeut Mevr. Karin Gielen Administratie Mevr. Ans Hoorens dinsdag maandag en dinsdag woensdag en donderdag vrijdagochtend maandag t/m vrijdag Conciërge De heer Sjo Stoffelen maandag t/m vrijdag 13

14 Locatie Watersley 7: Directeur drs. Jacques Prinsen Adjunct directeur Mevr. Mery Ruber Groep VSO 1 Mevr. Margriet v.d. Hoff Dhr. Maurice van der Vorst Mevr. Lily Walstra Groep VSO 2 Mevr. Thea Kalkhoven Mevr. Marjo Collaris Mevr. Riet Römers Groep VSO 3 Dhr. Hans Timmermans Mevr. Leonie Beelen Mevr. Annemie Benjamins Mevr. José van Moerkerk Groep VSO 3a Mevr. Corrie Jacobs Dhr. Bert Hendricks Mevr. Jeanny Pfennings Mev. Anke Köhlen Groep VSO 4 Mevr. Chantalle Brankaert Mevr. Resie de Heij Mevr. Marianne Curfs Mevr. Anke Köhlen Groep VSO 5 Mevr. Femke Moors Mevr. Ria Ververs Mevr. Geeske de Loo Mevr. Ilona Bok Groep VSO 6 Mevr. Monda Tummers Dhr. Bert Hendricks Dhr. Niels Alberts klassenassistent klassenassistent 14

15 Groep VSO 7 Mevr. Cindy de Lange Dhr. Niels Alberts Mevr. Judith Nelis Groep VSO 8 Mevr. Peggy Ubachs Mevr. Ria Ververs Mevr. Geeske de Loo Mevr. Ilona Bok Groep VSO 9 Dhr. John Pustjens Mevr. Ria Ververs Dhr. Niels Alberts Vak huishoudkunde Mevr. Trudie Russel Assistente huishoudkunde Mevr. Monique Deguelle Vak algemene techniek Dhr. Lex Vlieks Vak tuin Dhr. Huub Habets Vak gymnastiek Dhr. Jan Sikkink Administratie Mevr. Gerda Moling Psychologe Mevr. Marjo Mertens Conciërge Dhr. Henk Nelissen klassenassistent maandag t/m donderdag maandag, dinsdag en donderdag maandag t/m donderdag maandag t/m vrijdag maandag maandag t/m donderdag maandag t/m woensdag maandag t/m donderdag NB. Speciale taken: Stagebegeleiders Jos Verhooren Bert Hendricks Arbeidstraining: Jos Verhooren donderdag, aantal woensdagen en vrijdag aantal dinsdagen en donderdag maandag en dinsdag 15

16 Ambulant begeleider Mevr. Rosita Kapell Dhr. Xavier de Bruijn Interne begeleider + unitcoördinator ADL en speciale groepen Mevr. Lilian Gooren Leergroepen Mevr. Els Wackers CVI, trajectbegeleiding en ICT Mevr. Ans Zee maandag t/m donderdag maandag t/m vrijdag maandag, dinsdag en donderdag maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag donderdag, vrijdag en aantal dinsdagen Autisme: Mevr. Tiny Bosch en Anja Verbruggen Samenwerking KDC Mevr. Tiny Bosch en Mevr. Rosita Kapell Managementteam Jacques Prinsen Mery Ruber Lilian Gooren Els Wackers Externe medewerkers: Jeugdarts Mevr. Veronique Gijsen Jeugdgezondheidszorg GGD Geleen Maatschappelijk werk Mevr. Annie Mestrom MEE Sittard 16

17 3.3 (Speciale) voorzieningen in het schoolgebouw. Locatie Molenweg: * 9 groepslokalen * 1 gymzaal met 2 kleedruimtes en 2 doucheruimtes * 7 toiletruimtes waarvan 1 geschikt voor rolstoelgebruikers * personeelskamer met orthotheek * ruimtes voor administratie, directeur, logopediste, psychologe, conciërge * 2 bergruimtes * gemeenschappelijke ruimte voor gezamenlijke activiteiten en de schoolbibliotheek * ruimte voor computer leerlingvolgsysteem * kelder * schoolkeuken * in de schooltuin bevindt zich een tuinkas. * miniboerderij * speelplaats, incl. klim- en glijtoestellen Locatie Watersley 7: * 6 groepslokalen + 1 unit * 1 gymzaal met 2 kleedruimtes, toiletten en een doucheruimte * apart lokaal voor algemene techniek met bergruimte * schoolkeuken, waskeuken en voorraadruimte * ruimte voor gemeenschappelijk gebruik * personeelskamer * 4 toiletruimtes waarvan 2 geschikt voor rolstoelgebruikers * ruimtes voor directeur, adjunct-directeur en conciërge * ruimte voor IB-er, psycholoog, logopediste en computergebruik (hal). * speelplaats * diverse bergingen Locatie Watersley 3: * 3 groepslokalen * arbeidstraininglokaal * gemeenschappelijke ruimte, bergingen voor gezamenlijke activiteiten,toilet. Gebruik externe ruimtes / gebouwen: * zwembad De Nieuwe Hateboer, Sittard * videotheek Stichting Pergamijn * de Tent Stichting Pergamijn * bibliotheek Sittard en Munstergeleen * Ons Huis * leerwerkplek De Buren 3.4 Onderwijstijd. De wet schrijft voor dat de schooltijd voor leerlingen vanaf 7 jaar minimaal 1000 uur bedraagt. Voor leerlingen tussen 4½ en 7 bedraagt de tijd minimaal 880 uur per schooljaar. Een schooldag mag maximaal 5½ uur bedragen. De Parkschool biedt de mogelijkheid voor alle leerlingen om 1000 uur onderwijs te ontvangen.elke groep hanteert een lesrooster en klassenklapper waarop staat welke vakvormingsgebieden op welk moment aan bod komen. De lestijden staan vermeld in hoofdstuk 5 17

18 4. De zorg voor de leerlingen. 4.1 De plaatsing van nieuwe leerlingen op school. Aanmelding. De leerlingen die onze school bezoeken hebben een verschillende voorgeschiedenis. De aspirant leerlingen kunnen afkomstig zijn uit: - een thuissituatie zonder een dagopvang buiten het gezin - kinderdagverblijf (Medisch Kleuter Dagverblijf en Kinder Dag Centrum). - scholen voor speciaal onderwijs - scholen voor basisonderwijs of speciale scholen voor basisonderwijs - instellingen voor intramurale zorg (internaten). De aspirant leerlingen kunnen naar onze school verwezen worden door: - permanente commissie leerlingenzorg. - verwijzings- of begeleidingsteams van bovengenoemde instellingen. Meestal maken de ouders een afspraak met de adjunct directeur ( Mery Ruber) van de school. Er volgt een kennismakings- en informatiegesprek dat in de meeste gevallen gepaard gaat met een korte rondleiding door de school. Feitelijke aanmelding gebeurt door een aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Dit kan pas als alle (test)gegevens betreffende het kind de Commissie van Indicatie (CVI) zijn gepasseerd. De CVI zal op basis van landelijk geldende objectieve criteria bepalen of onze speciale kinderen recht hebben op een plaats op een speciale school of (wanneer de ouders dat willen) een leerlinggebonden budget krijgen. Indien de CVI akkoord is krijgen de ouders een beschikking. Met deze beschikking kan formeel aangemeld worden op school. De ouders worden begeleid (trajectbegeleiding) v.w.b. de aanvraag bij CVI Toelating. Een leerling wordt dus toegelaten tot de school als de CVI getoetst heeft of de aspirant leerling aan de toelatingscriteria voldoet. De commissie van begeleiding zorgt voor overdracht van de conclusies van het gezamenlijk rapport naar de waar de leerling geplaatst wordt en naar de ouders. Indien ouders behoefte hebben aan een nadere uitleg van de onderzoeksresultaten dan kunnen zij dit kenbaar maken. Men kan dan een afspraak maken met betrokkenen. De commissie van onderzoek en begeleiding bestaat uit: Psycholoog: Deze adviseert en begeleidt de teamleden van de school ten aanzien van het omgaan met de kinderen. Pedagoog-didacticus: Deze bekijkt kinderen individueel om te onderzoeken welke mogelijkheden ze hebben en welke vorderingen ze maken. School-maatschappelijk werker: Deze bezoekt alle ouders thuis bij de aanmelding van het kind. Zij kan u ook helpen als u thuis problemen heeft met uw kind. Schoolarts: Zij probeert ziekten, afwijkingen en problemen te voorkomen of zo vroeg mogelijk op te sporen. De Jeugdgezondheidszorg is dus vooral gericht op het voorkomen van gezondheidsproblemen. Directeur of adjunct directeur: voorzitter van de commissie. N.B. De commissie van begeleiding kan de ouders ook behulpzaam zijn bij het verzamelen van (test) gegevens t.b.v. de CVI. 18

19 Aannamecriteria. Indicatiecriteria voor onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. * een IQ lager dan 55 of * een IQ in de bandbreedte kinderen tot en met 7 jaar een stoornis (indien van toepassing volgens DSM IV of ICD 10 classificatie) die het leren en sociaal functioneren ernstig kinderen tot en met 7 jaar: ernstige tekortkomingen op het gebied van leer-/taakgedrag, zoals werkhouding, taakgerichtheid, aandacht en motivatie en zeer geringe vooruitgang gedurende een kinderen van 8 tot en met 11 jaar: zeer geringe vooruitgang gedurende een jaar bij aanvankelijk lezen, spellen en kinderen van 12 jaar en ouder: schoolvorderingen die niet verder gaan dan beheersing van de leerstof tot en met eind groep 3 van de basisschool Indien de leerling nog geen school bezoekt: onvoldoende effect na tenminste een half jaar lang ondersteuning door zorg- of hulpverleningsinstanties Bij primair onderwijs of bij voortgezet onderwijs: onvoldoende effect na tenminste een half jaar lang extra zorg vanuit de zorgstructuur van het reguliere onderwijs, afgestemd op de behoeften van de leerling en eventueel met beschikbare ondersteuning door hulpverleningsinstanties. Bij alle leerlingen moet sprake zijn van een zeer geringe sociale redzaamheid ofwel een zeer ernstige ontwikkelingsachterstand op het gebied van de sociale redzaamheid waardoor de leerling niet zelfstandig op een reguliere school kan functioneren of *syndroom van Down N.B. Wanneer een medicus het syndroom van Down heeft vastgesteld, hoeft er geen onderwijsbeperking of ontoereikende zorgstructuur te worden aangetoond. Indicatiecriteria van onderwijs aan kinderen met een ernstige op diepe stoornis in de intellectuele ontwikkeling. *een geschat IQ <20 of *een geschat IQ in de bandbreedte beperkt gedragsrepertoire en andere medische of gedragsproblemen Wervingsgebied van de school: De leerling dient afkomstig te zijn uit de regio Westelijke Mijnstreek. Als uitzondering gelden de leerlingen met A.S.S. 19

20 Contra-indicaties kunnen zijn: - niet hanteerbaar chaotisch gedrag; - niet hanteerbaar agressief gedrag; - niet hanteerbaar destructief gedrag; - bij lichamelijke handicaps die meer dan gewone hulp vereisen wordt dit per geval bekeken. Wanneer het een kind met een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen betreft, dan zal het ontbreken van bepaalde aspecten van sociaal en/of communicatief gedrag vanzelfsprekend niet als contra-indicatie voor toelating gehanteerd worden. Bij toelating, verwijdering en bezwaar zal conform de Wet op de Expertise Centra (W.E.C.) worden gehandeld. Herindicatie: De beschikking van de CVI heeft een beperkte geldigheidsduur. Binnen 4 jaar moet opnieuw bekeken worden of de leerling nog steeds voldoet aan de indicatiecriteria en nog speciale zorg nodig heeft. N.B. Deze geldigheidsduur wordt aangepast. Instroombespreking: Binnen 4 weken na plaatsing vindt een instroombespreking plaats, waarin het handelingsplan wordt opgesteld. 4.2 Rapportage We hanteren een LVS (leerlingvolgsysteem), waarin opgenomen de leergebied specifieke vakken en de leergebied overstijgende vakken. Het HP (handelingsplan) is samengesteld uit de gegevens die zijn ingevuld in dit LVS. In november ontvangt u het handelingsplan waarin opgenomen de doelen voor de verschillende vak- en vormingsgebieden, waaraan in dat schooljaar specifiek gewerkt zal gaan worden. Deze doelen worden met u besproken en indien nodig bijgesteld. Vervolgens tekent u voor akkoord. In juni ontvangt u het handelingsplan waarin de doelen van november geëvalueerd zijn en voorlopige nieuwe doelen voor het volgende schooljaar zijn gesteld. Hierbij vinden wij het belangrijk dat u doelen aangeeft, waarvan u van vindt dat ze zinvol zijn voor uw kind. Naar aanleiding van de handelingsplannen vindt er op school een gesprek plaats (nov. en juni) tussen ouders/vertegenwoordigers en groeps(en). Het handelingsplan wordt door de ouders ondertekend en op school bewaard in het dossier van de leerling, dat ten alle tijden mag worden ingezien. Ieder schooljaar worden alle leerlingen twee keer besproken tijdens de individuele leerlingbespreking. Hierbij zijn aanwezig: de groeps, de psychologe en de intern begeleider. De vaken, logopedisten en ergotherapeute leveren voor deze bespreking gegevens aan. Blijkt n.a.v. deze bespreking dat er vervolgstappen nodig zijn, dan kan het zijn dat wij als school contact opnemen met u en/of interne en externe organisaties 4.3 De speciale zorg voor leerlingen met specifieke behoeften. De Parkschool is een steunpuntschool voor autisme. Leerlingen met een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen hebben 20

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011-2012

SCHOOLGIDS 2011-2012 1 SCHOOLGIDS 2011-2012 Thriantaschool Naam school THRIANTASCHOOL voor ZML SO/VSO Hoofdgebouw en postadres Zuidlaarderbrink 4 Locatie VSO 7812 GE Emmen Telefoon 0591 652 190 Fax 0591 652 199 E-mailadres

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

schoolgids 2013 / 2014

schoolgids 2013 / 2014 schoolgids 2013 / 2014-1 - Inleiding. Beste ouders, In deze schoolgids staan belangrijke gegevens m.b.t. De Wijde Wereld. Wij hopen dat u deze gids aandachtig doorleest. Wanneer u vragen heeft over de

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9 Inhoud Een woord vooraf 2 Blz. 1. De school 3 2. Waar de school voor staat 6 3. De organisatie van het onderwijs 9 4. De zorg voor leerlingen 13 5. De resultaten van het onderwijs 21 6. Bijzondere activiteiten

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

De Witte Vogel. Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ

De Witte Vogel. Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ De Witte Vogel Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen Tyltylcentrum De Witte Vogel Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs Willem Dreespark

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499 SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek telefoon: 045-5214499 internet: www.devoeegelsjtang.com email: info.rkbsdevoeegelsjtang@movare.nl INHOUD Een woord

Nadere informatie

De Kimkiel Schoolgids 2012-2013

De Kimkiel Schoolgids 2012-2013 De Kimkiel Schoolgids 2012-2013 Je eigen koers! Christelijke Speciale School voor Basisonderwijs Kluiverboom 9 9732 KZ Groningen 050 577 29 85 INHOUDSOPGAVE SCHOOLGIDS Voorwoord blz. 4 1. DE SCHOOL 1.1

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort SBO Kingmaschool Schoolgids 2011-2012 Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort Voorwoord Deze schoolgids is een hulpmiddel om u uitgebreid te informeren over onze school. De Kingmaschool is een school

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal 2 0 1 4 2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Inhoud Schoolgids Inleiding...3 1. Wie zijn wij?...4 1.1

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

NASSAUSCHOOL INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3

NASSAUSCHOOL INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 1. De Nassauschool 2 1.1 Stichting Proceon 3 1.2 Huisvesting 3 1.3 identiteit 3 2. Waar de Nassauschool voor staat 3 2.1 Doel van ons onderwijs 3 2.2 Visie op onderwijs 3 2.3

Nadere informatie

SO Alphons laudy schoolgids

SO Alphons laudy schoolgids SO Alphons Laudy SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS - DUMONT SCHOOL SCHOOLGIDS - DUMONT SCHOOL Ruimte voor spelen Ruimte voor ontwikkeling Ruimte voor aandacht Ruimte voor ontplooiing Ruimte voor leren 2 3 SCHOOLGIDS

Nadere informatie