Beste ouders en verzorgers,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste ouders en verzorgers,"

Transcriptie

1 Beste ouders en verzorgers, Het wordt een spannend schooljaar. We gaan, mits geen tegenslag, dit schooljaar verhuizen naar de nieuwbouw te Limbricht. Naast deze verhuizing gaat het ook weer een prima schooljaar worden. In deze schoolgids staat alle informatie over de gang van zaken met betrekking tot het onderwijs en verdere opvang van uw zoon/dochter. De school verzorgt het onderwijs op 3 locaties voor ruim 200 leerlingen. Daarnaast worden er een 25-tal kinderen in het regulier onderwijs ambulant begeleid. De school ziet graag betrokkenheid van de ouders bij het hele onderwijs. In deze gids staat hierover het een en ander vermeld. Deze schoolgids is de nieuwste versie, is gebaseerd op eerdere schooljaren en heeft de instemming van de medezeggenschapsraad. Natuurlijk kunt u reageren op deze schoolgids: schriftelijk (zie bijlage laatste bladzijden), maar natuurlijk ook mondeling bij de schoolmedewerkers. Deze gids geldt voor het hele schooljaar! Eventuele wijzigingen/aanvullingen krijgt u via uw zoon/dochter mee naar huis. Zie ook de webiste: Team Parkschool 1

2 1. De Parkschool. 1.1 Richting. De Parkschool is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen, en zeer moeilijk lerende kinderen met meervoudige handicap. De vorm van het onderwijs valt onder de WEC, Wet op de Expertisecentra. Onze school maakt deel uit van het REC-samenwerkings-verband cluster III, regio Limburg (REC = Regionaal Expertisecentrum). De hoofdlocatie is gevestigd aan de Molenweg XM Sittard tel.: fax: De eerste dependance is gevestigd: Watersley 7, 6132 KA Sittard tel.: b.g.g De tweede dependance is gevestigd: Watersley 3, 6132 KA Sittard tel.: Praktijklokaal: Ons Huis Het correspondentieadres van de drie locaties is: Postbus 756, 6130 AT Sittard. Website: De school ressorteert onder Focus, Stichting voor Onderwijs en Opvoeding. 1.2 Directie. De directie bestaat uit: Drs. Jacques Prinsen, directeur Mevr. Mery Ruber, adjunct directeur 1.3 Situering van de school. De hoofdlocatie van de Parkschool ligt aan de rand van het park van Sittard. In de onmiddellijke omgeving van de school liggen de wijken Ophoven en Leyenbroek. Op enkele tientallen meters van de school verwijderd liggen het Logeerhuis voor verstandelijk gehandicapten en de Ophovenerhof, een dagbestedingvoorziening voor verstandelijk gehandicapten. De dependances van de school liggen op het terrein van de Stichting Pergamijn, een woon- en werkvoorziening voor verstandelijk gehandicapten. De praktijklocatie Ons Huis bevindt zich aan de Windraak 28 D, 6135 AB Windraak 1.4 Schoolgrootte. In het schooljaar heeft onze school 8 S.O. en 10 V.S.O. groepen, met een totaal van 200 leerlingen. Er werken 75 personeelsleden, zowel onderwijzend als onderwijsondersteunend personeel. Namen van alle personeelsleden verbonden aan onze school vindt u onder hoofdstuk 3. 2

3 2. Waar de school voor staat. Zie ook schoolplan op 2.1 Uitgangspunten. De Parkschool biedt een vorm van speciaal onderwijs aan een specifieke groep leerlingen, namelijk kinderen die zeer moeilijk leren en zeer moeilijk lerenden met meervoudige handicap. De school is voor hen de enig mogelijke vorm van onderwijs en dus meestal ook eindonderwijs. De leerlingen die onze school bezoeken zijn in de eerste plaats kinderen die in ontwikkeling zijn. De ontwikkelingsmogelijkheden van onze kinderen worden mede bepaald door de aard van hun handicap. De ontwikkeling dient in een ononderbroken proces plaats te vinden. Onze school is tevens steunpuntschool voor autisme. Vanuit deze optiek verzorgen wij de opvang van zeer moeilijk lerende A.S.S.-leerlingen met name in Zuid-Limburg. Ook verzorgen wij de ambulante begeleiding van geïndiceerde autistische kinderen in het reguliere en speciale onderwijs. Het is de bedoeling dat deze steunpuntfunctie de expertise opbouw in het gehele REC bevordert. 2.2 Het klimaat van de school. We streven er naar een stimulerend en uitlokkend klimaat te bieden. Een sfeer van geborgenheid en veiligheid is de basis van een vertrouwensrelatie met alle volwassenen, die weer leidt tot het kunnen leren. De school gaat adaptief uit van de mogelijkheden en beperkingen van alle individuele kinderen. Respect voor elk kind en elke medewerker staat voorop. De Parkschool wil samen met ouders/verzorgers verantwoordelijk zijn voor een gedeelte van de opvoeding en vorming van de kinderen. Een eerlijk en open contact met de ouders/verzorgers is hierbij van groot belang. 2.3 (Kern)doelen. - Algemene doelstelling. De school tracht door onderwijs, vorming en opvoeding een voor de zeer moeilijk lerende leerling, optimaal bereikbare zelfstandigheid na te streven met daarnaast een minimale afhankelijkheid. De school wil de leerling een aantal voor hem/haar zinvolle functionele en doelmatige vaardigheden en attitudes bijbrengen die van wezenlijk belang zijn om tot een persoonlijk niveau van zelfstandig functioneren te komen. 2.4 De ordening van de inhoud van het onderwijs. De Wet op de Expertisecentra (WEC) vormt het wettelijk kader voor het onderwijs aan zeer moeilijk lerende. In artikel 11 worden de inhoud van het onderwijs, de doelen en de leergebieden aangegeven. Voor het voortgezet onderwijs aan zeer moeilijk lerende is het vakkenpakket overgenomen zoals dat beschreven is in het onderwijskundig besluit van Kijken we naar de weekplanner, dan bestaat ons onderwijs uit de volgende vakken met hieraan gekoppeld de inhouden voor: 3

4 1. de leergebiedspecifieke kerndoelen Vakken: Inhouden Taal mondelinge taal lezen schrijven (schriftelijke taal) 1 communiceren 2 taalbegrip en gebruik 3 deelname aan gesprekken 4 lezen voor dagelijks gebruik 5 schriftelijke taalvormen 6 woordenschat Rekenen Oriëntatie in mens en wereld oriëntatie op ruimte oriëntatie op tijd oriëntatie op natuur en techniek oriëntatie op mens en samenleving werken 1 herkennen en vergelijken van hoeveelheden 2 rekenhandelingen uitvoeren 3 tijdstip en tijdsduren: klokkijken, kalender, dagplan 4 begrippen: tijd, lengte, snelheid en grootte 5 geldrekenen 1 lichaamsschema 2 ruimtelijke oriëntatie 3 oriëntatie binnen eigen leefomgeving; verkeer 4 kennis van de omgeving 5 wonen, werken en vrijetijdsbesteding (zie werken; wonen en vrije tijd) 1 dag- en tijdsindeling 2 dagplan, kalender (zie rekenen) 3 gebeurtenissen in de tijd 4 geschiedenis en bronnen 1 dieren, bomen, planten 2 inrichtingselementen van de natuur 3 met zorg omgaan met de natuur 4 tuin verzorgen 5 dieren verzorgen 6 weer- en meetinstrumenten 7 technische producten gebruiken 8 natuurkundige verschijnselen 9 gereedschap 1 gezond en redzaam gedrag (zie soc. competentie; wonen en vrije tijd; werken) 2 wonen en vrije tijd. tafelmanieren. boodschappen doen. aan- en uitkleden; verzorgen kleding. inrichten en schoonhouden kamer. ziekte, kleine verwonding, ongeluk. woonomstandigheden. besturen en besluiten. vrijetijdsbesteding 1 oriëntatie op arbeid 2 werkvaardigheden 3 arbeidsvaardigheden toepassen 4 praktische arbeidsvaardigheden 4

5 Bewegingsonderwijs 1 bewegingsvaardigheden 2 reguleren bewegingssituaties 3 zwemmen 4 vormen van georganiseerde sport (zie wonen en vrije tijd) Kunstzinnige oriëntatie tekenen en handvaardigheid (= beeldende vorming) muziek (en bewegen) drama(tische vorming) 1 expressie met materialen 2 beeldende aspecten 3 materialen en technieken 4 werkstukken bekijken 1 zingen 2 bewegen op muziek 3 muziek beleven, onderscheiden 4 ritmisch muziek maken 5 muziekstuk maken 1 toneelstukjes opvoeren 2 doen-alsof-situaties herkennen 2. en de leergebiedoverstijgende kerndoelen Leren leren 1. aanpakgedrag 2. werkhouding Zintuiglijke en motorische ontwikkeling 1. grove motoriek 2. fijne motoriek 3. zintuigen Omgaan met media 1. mogelijkheden van informatiemedia 2. gebruiken van geschreven communicatiemiddelen Ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit 1. oriëntatie in de ruimte (MG-leerlingen) 2. routes herkennen en benoemen Sociale en emotionele ontwikkeling 1. zelfbeeld 2. sociaal gedrag Spelontwikkeling 1. oriëntatie op de omgeving 5

6 2.5 Levensbeschouwing. Wij als school baseren ons in ons omgaan met de mens en de omgeving op de christelijke levensovertuiging. Wij ontlenen die aan de Joods-christelijke traditie, verwoord in de bijbel, en aan wat de katholieke kerk eeuwenlang heeft gekoesterd en overgedragen. (Hierbij denken we aan beginselen als binding, verbondenheid, solidariteit). Het gaat om ons erfgoed. Concreet betekent dit dat we menen dat het juist op onze weg ligt om aandacht te geven aan een aantal waarden, die deels op relationeel vlak liggen, zoals openheid, respect, dienstbaarheid, veiligheid bieden, betrouwbaarheid, gepaste tolerantie, naastenliefde, opkomen voor de zwakke en het zwakke, het humane. Daarnaast willen wij kinderen gevoelig maken voor het onnoembare, het mystieke; het transcendente, voor waar mensen troost halen, voor de droom. Wij zien het als onze opdracht om als school te werken aan deze uitgangspunten van menselijk leven, door er aandacht aan te geven, door erover te communiceren, door ze over te dragen, kinderen in te wijden, door ze voor te leven, door ze ter sprake te brengen, door mensen/kinderen ervan bewust te maken. Hierin ligt voor ons de basis van het feit dat we een katholieke school zijn. 2.6 Kwaliteit. Ook het afgelopen schooljaar is weer gewerkt aan kwaliteitsontwikkeling: * Onder begeleiding van CED verdere uitwerking van het onderwijscontinuüm (alleen voor interne begeleiders), leerroutes en ontwikkelingsperspectief * Adaptief onderwijs thema s kinderboekenweek (SO) en entertainment (VSO) * SO: klassendoorbrekend werken voor de vakgebieden taal, rekenen, lezen en vrij spel (daar waar van toepassing) * Afname ZEK voor personeel, ouders en instanties * Inzet Video Interactie Begeleiding. * VSO veranderingen fine tuning: SIWIT; in- en externe stages; Leer Werk Plek (LWP): werken aan competenties. * Op het gebied van Integrale Personeelsbeleid is er een start gemaakt met de gesprekkencyclussen (afsprakengesprek) voor en Voor het komend schooljaar staat o.a. gepland * analyse ZEK resultaten en opstellen en start uitvoering verbeterplannen. * thema adaptief onderwijs: verhuizen * IPB: voortgangsgesprekken * optimalisering werken aan ontwikkelingsperspectief, i.s.m. CED. * werken aan een kwalitatief goed ingerichte nieuwbouw Voor een uitgebreid overzicht van doelen en behaalde resultaten verwijzen we naar de website waarop een en ander in het jaarverslag (medio oktober) is opgenomen. 6

7 3. De organisatie van het onderwijs. 3.1 De groepsindeling. Bij de indeling van de groepen gelden globaal de volgende criteria: - leeftijd - cognitief niveau - stoornis uit het autistisch spectrum - specifieke gedragskenmerken (rekening houdende met combinatie van leerlingen) - rekening houden met het aantal leerlingen dat reeds in de klas geplaatst is. Ook andere, niet nader genoemde overwegingen, kunnen bij de groepsindeling een rol van betekenis zijn. Bij de overgang van S.O. naar V.S.O. is vooral de leeftijd van de leerling het uitgangspunt. Het onderwijs en de daarbij behorende onderwijsinhouden moeten optimaal functioneel zijn. Dat houdt in eerste instantie in dat het onderwijs aansluit bij de mogelijkheden van de leerling. We richten ons te alle tijden op wat de leerling al kan. Van hieruit wordt vervolgens gewerkt aan hetgeen de leerling kan leren. Daarnaast bereidt het de leerlingen voor op de toekomstige leefsituatie aangaande wonen, werken en vrijetijdsbesteding. 1. Voor jongere leerlingen: (S.O.) Voor hen is de pedagogische en didactische omgeving gericht op de realisering van voorwaarden. Dat wil zeggen dat binnen mogelijkheden wordt ingespeeld op (een zekere mate van) zelfstandigheid. Het onderwijsaanbod bestaat dan voor een groot deel uit kennis, vaardigheden en houding, die het mogelijk maken informatie te verwerven en te verwerken en om contact te maken. 2. Voor oudere leerlingen: (V.S.O.) De onderwijsactiviteiten krijgen een ander accent. Een wijze van benaderen, die past bij de ouder wordende leerling en bij de mogelijkheden van de leer- en leefomgeving. De pedagogische en didactisch context is meer gebonden aan de directe voorbereiding op de naschoolse periode, waarin de leefverbanden wonen, werken en vrije tijd centraal staan. Dit zijn invalshoeken die bij de onderwijsdoelen van diverse leergebieden worden aangeduid, onder andere bij oriëntatie op de samenleving, bij gezond- en redzaam gedrag en bij techniek De organisatie structuur van de school Aanvangsgroep: Het kind maakt kennis met de school en er wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn voor ieder kind. Het stroomt door naar een ADL / structuur / leergroep. Doel van het onderwijs is gericht op de werkhouding, algemene leervoorwaarden en de zelfstandigheid. ADL-groep (algemeen dagelijkse levensverrichtingen)/mg-leerlingen (meervoudig gehandicapt): Het doel van het onderwijs is in eerste instantie: het bevorderen van de zelfredzaamheid. De mate van de te ontvangen zorg dient overeen te komen met de eigen mogelijkheden van het kind. D.w.z. dat zorg geboden wordt waar nodig en waar het kan. 7

8 Autigroepen: Dit zijn groepen voor leerlingen met een gediagnostiseerde/ gesignaleerde stoornis die binnen het autistisch spectrum valt, waarbij het leren en sociaal functioneren ernstig bemoeilijkt wordt. De pedagogische en didactische benadering zal zoveel mogelijk worden afgestemd op de individuele behoeften van de kinderen met autisme. Er wordt hoofdzakelijk gewerkt volgens een auti-gerichte aanpak, waarbij duidelijkheid en voorspelbaarheid uitgangspunten zijn. Er is veel aandacht voor visualisatie en communicatie. Om een zo groot mogelijke zelfstandigheid/sociale zelfredzaamheid te bevorderen wordt er o.a. gewerkt volgens het Teacch principe. Problemen met de senso-motorische prikkelverwerking worden in kaart gebracht en er wordt waar mogelijk naar oplossingen gezocht. Naast homogene autigroepen zijn er structuurgroepen, waarin naast leerlingen met ASS ook andere leerlingen zitten die qua onderwijsorganisatie eveneens baat hebben bij meer duidelijkheid en voorspelbaarheid. Indien mogelijk integreren autileerlingen binnen heterogene groepen, waarbij de voor hen specifieke aanpak voortgezet wordt. Het is van belang dat aangeleerde vaardigheden gericht zijn op transfer naar andere situaties. Leergroepen: Binnen deze groepen liggen de accenten van ons onderwijs op het voorwaardelijk leren en de cognitieve vakken. Differentiatie. Binnen het klassengebeuren wordt er rekening gehouden met het niveau van elke leerling. Er wordt extra oefenstof aangeboden of aanvullende extra uitdagende opdrachten. Een en ander wordt uitgewerkt in groeps- en individueel plan. Uitgangspunt is adaptief onderwijs waarin elk kind op zijn/haar niveau het beste tot zijn recht komt. Groepsgrootte. De groepsdeler van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende is 12. Afhankelijk van de groepssamenstelling kan de gemiddelde groepsdeler iets hoger of lager zijn. Auti-groepen bestaan, gezien de speciale hulpvraag van de leerlingen, meestal uit 7 tot 9 leerlingen. Groepsbezetting en assistentie. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige personeelsbezetting van de klassen. Waar knelpunten en/of grote hulpvragen zijn wordt zoveel mogelijk gestreefd om de problemen d.m.v. assistentie op te lossen. Organisatie voor zorg voor leerlingen met specifieke behoeften. Individuele logopedie wordt aangeboden aan geïndiceerde leerlingen in het s.o. met een communicatie / taal hulpvraag, voor de duur van ongeveer 2 jaar. 8

9 De ergotherapeute screent en werkt met leerlingen en geeft adviezen aan en en ouders. SVIB School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. Personeelsleden van de school maken korte video-opnames in de klas en bespreken deze vervolgens met de na. Net zo als dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, wordt ook nu een beroepscode gehanteerd waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van de SVIB-er en worden niet zonder zijn uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken aan andere vertoond. Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd. KDC. Dit schooljaar vindt er middels uitwisseling wederom een verdergaande samenwerking plaats met o.a. KDC "t Steyntje". Op deze manier wordt o.a. de overgang van kinderen naar de Parkschool beter voorbereid. Tiny Bosch en Rosita Kapell vertegenwoordigen onze school hierbij. Ambulante begeleiding. Sinds 1 augustus 2003 is de wet op de leerlinggebonden financiering in werking getreden. Ouders van kinderen met een handicap krijgen, als zij daarvoor kiezen, op grond van een objectieve indicatiestelling, een (leerlinggebonden) budget toegewezen ( rugzakje ), wanneer hun kind een reguliere basisschool of school voor voortgezet onderwijs bezoekt. De school kan dan met het geld uit het rugzakje o.a. expertise inhuren voor begeleiding. Onze school is samen met diverse andere scholen uit het speciaal onderwijs geclusterd en werkt samen in het Regionale Expertise Centrum 3 Limburg (REC 3 Limburg). Wij verzorgen, indien gewenst, ambulante begeleiding op reguliere basisscholen en s.b.o. Ambulante begeleiding is een vorm van ondersteuning waardoor leerlingen die zonder deze hulp aangewezen zouden zijn op (voortgezet) speciaal onderwijs, in staat zijn een school voor regulier onderwijs te volgen. Ambulante begeleiding is een flexibele vorm van dienstverlening gericht op de mogelijkheden van het kind of de jongere en op de wensen van ouders en school. De begeleiding kan bestaan uit het bieden van hulp en het ondersteunen van leerlingen, en, ouders, begeleiders en therapeuten. De ambulant begeleider onderhoudt ook contacten met andere betrokkenen en heeft naast een coachende ook een informerende en coördinerende taak. De begeleiding van de leerlingen met een stoornis uit het autistisch spectrum gebeurt op basis van een aanvraag van een school uit het basis-, speciaal- of voortgezet speciaal onderwijs. De ambulante begeleiding wordt verzorgd door Rosita Kapell en Xavier de Bruijn. 9

10 Arbeidsoriëntatie/Stage Binnen de Parkschool De V.S.O. leerlingen van de Parkschool hebben de mogelijkheid om stage te lopen. Dit kan in een interne, maar ook binnen een externe setting. Dit laatste kan vanaf de leeftijd van 17 jaar. Echter, als de leerling hieraan toe is, bestaat de mogelijkheid om deze leeftijdsgrens met een jaar te verlagen. De stages hebben tot doel de leerling voor te bereiden en kennis te laten maken met een (werk)situatie die anders is dan de schoolse. Tevens hebben ze tot doel de overgang van school naar werk of dagbesteding soepel te laten verlopen. Onze stage aanpak is gebaseerd op het model adaptief onderwijs. De mogelijkheden en interesses van de leerling bepalen mede de stageplaats. Hiervoor gebruiken we als arbeidsinteressetest de SIWIT (op 14/15 en 17 jarige leeftijd) Stages anticiperen op de latere plek die onze leerlingen in de maatschappij zullen innemen. Binnen het V.S.O. zijn diverse vak- vormingsgebieden nauw verbonden met de voorbereiding op stage en werk. * Huishoudkunde * Algemene technieken * Zorg voor tuin en dier * Sociale Vaardigheidstraining * Arbeidstraining De stageplekken zijn gerelateerd aan de mogelijkheden die onze leerlingen hebben. Gezien de diversiteit van onze doelgroep zijn er verschillende soorten stages te onderscheiden. Interne stages: Voornamelijk bedoeld voor leerlingen die er nog niet helemaal aan toe zijn zich buiten de school in een arbeidssituatie te handhaven, maar die wel duidelijk te kennen geven graag iets speciaals binnen de school te willen doen. Via deze mogelijkheid kunnen de leerlingen zich vaardigheden eigen maken die op een later tijdstip binnen een externe stageplek van hen gevraagd kunnen worden. Interne stages bestaan uit: * het helpen van de conciërge met diverse taken. Aanvankelijk onder toezicht van de conciërge. Later zelfstandig een taak uitvoeren. B.v. het verzorgen van de koffiekamer, speelplaats (klusjes) * Het helpen van de assistentes: deze werkzaamheden zijn huishoudelijk van aard, b.v. was vouwen en rondbrengen binnen de school. * Het zorgdragen voor keukenactiviteiten: vaatwasser in- en uitruimen, wasmachine laden en legen, was ophangen, het schoonmaken van aanrecht e.d. Aanvankelijk in opdracht en onder toezicht, met de doelstelling deze taken zo zelfstandig mogelijk te gaan verrichten. * Fietsproject. Externe stages: Deze zijn drieledig. We maken onderscheid tussen: Snuffelstages: Duur: Ongeveer 6 weken. Deze zijn bedoeld om de leerling kennis te laten maken met een andere setting dan de schoolse. Werkervaringstages: Duur: Ongeveer 3 maanden tot een jaar. Plaatsingsstages : 10

11 Deze stagevorm, waarin de leerling al een aantal dagen of dagdelen per week meedraait in de nieuwe omgeving, heeft als doel de overgang van school naar de toekomstige werk- of dagbestedingplek soepel te laten verlopen. De stageverlenende instellingen zijn zowel binnen het vrije bedrijf als W.S.W. als zorgverlenende instellingen te vinden. De duur van de stage bedraagt ten hoogste 100 dagen per schooljaar, gedurende ten hoogste 3 schooljaren. Het werven van de stageplekken gebeurt in overleg met ouders/verzorgers. Tijdens het zoeken naar de juiste stage/werkplek voor een leerling wordt de consulent arbeid van MEE, regelmatig geconsulteerd. Ook wordt er voor bepaalde groepen de cursus Brug naar Werk (A en B cursus)verzorgd. Daarnaast is er sinds afgelopen jaar de leerwerkplek de Buren waar de leerlingen het geleerde in school qua huishoudkunde, bediening en schoonmaak, in de praktijk brengen. In de toekomst zullen er meerdere leerwerkplekken bij komen. Aanspreekpunt hiervoor binnen het VSO zijn Jos Verhooren, Bert Hendricks en Mery Ruber. 11

12 3.2 De samenstelling van het team. (o.v.b.) Teamleden locatie Molenweg 65: Directeur drs. Jacques Prinsen Adjunt-directeur Mevr. Mery Ruber Groep S0 1 Mevr. Inge Stroobants Mevr. Vicky Claassen Mevr. Cecile Delahaye Mevr. Marie-Louise Munsters Groep S0 2 Mevr. Tiny Bosch Mevr. Anja Verbruggen Mevr. Britta Uiterwaal Groep SO 3 Mevr. Mieke van Seventer Mevr. Ans Zee Mevr. Brenda Boels Groep SO 4 Dhr Roel Graus Mevr. Vicky Claassen Mevr. Joyce Roberts Mevr. Marjo van Lierop Groep SO 5 Mevr. Lenie van Wetering Mevr. Vicky Claassen Mevr. Luciënne Maessen Mevr. Inie Baggen Groep SO 6 Mevr. Eugenie Schrijen Mevr. Resie de Heij Mevr. Marie Louise Munsters Mevr. Nelly van der Werf Groep SO 7 Dhr. Job Schoonman Mevr. Leonie van Mierlo Mevr. Ans Zee Mevr. Marlene Verschuren Mevr. Elvi Lambriex 12

13 Groep SO 8 (ADL-groep) Mevr. Jacqueline Kusters Mevr. Resie de Heij Mevr. Luciënne Maessen Mevr. Cecile Delahaye Mevr. Marjo van Lierop Vak muziek Dhr. Hans Timmermans Vak gymnastiek De heer Jan Sikkink donderdag dinsdag en woensdag Psychologen Mevr. Marijke Lanters psychologe maandag Mevr. Anita van Wijlick psych.assistente donderdagochtend Mevr. Anneke Schoenmakers orthopedagoge donderdag Logopedisten Mevr. Evelyne Peerboom Mevr. Ilona Kreuwels Mevr. Lotte Gijsen Ergotherapeut Mevr. Karin Gielen Administratie Mevr. Ans Hoorens dinsdag maandag en dinsdag woensdag en donderdag vrijdagochtend maandag t/m vrijdag Conciërge De heer Sjo Stoffelen maandag t/m vrijdag 13

14 Locatie Watersley 7: Directeur drs. Jacques Prinsen Adjunct directeur Mevr. Mery Ruber Groep VSO 1 Mevr. Margriet v.d. Hoff Dhr. Maurice van der Vorst Mevr. Lily Walstra Groep VSO 2 Mevr. Thea Kalkhoven Mevr. Marjo Collaris Mevr. Riet Römers Groep VSO 3 Dhr. Hans Timmermans Mevr. Leonie Beelen Mevr. Annemie Benjamins Mevr. José van Moerkerk Groep VSO 3a Mevr. Corrie Jacobs Dhr. Bert Hendricks Mevr. Jeanny Pfennings Mev. Anke Köhlen Groep VSO 4 Mevr. Chantalle Brankaert Mevr. Resie de Heij Mevr. Marianne Curfs Mevr. Anke Köhlen Groep VSO 5 Mevr. Femke Moors Mevr. Ria Ververs Mevr. Geeske de Loo Mevr. Ilona Bok Groep VSO 6 Mevr. Monda Tummers Dhr. Bert Hendricks Dhr. Niels Alberts klassenassistent klassenassistent 14

15 Groep VSO 7 Mevr. Cindy de Lange Dhr. Niels Alberts Mevr. Judith Nelis Groep VSO 8 Mevr. Peggy Ubachs Mevr. Ria Ververs Mevr. Geeske de Loo Mevr. Ilona Bok Groep VSO 9 Dhr. John Pustjens Mevr. Ria Ververs Dhr. Niels Alberts Vak huishoudkunde Mevr. Trudie Russel Assistente huishoudkunde Mevr. Monique Deguelle Vak algemene techniek Dhr. Lex Vlieks Vak tuin Dhr. Huub Habets Vak gymnastiek Dhr. Jan Sikkink Administratie Mevr. Gerda Moling Psychologe Mevr. Marjo Mertens Conciërge Dhr. Henk Nelissen klassenassistent maandag t/m donderdag maandag, dinsdag en donderdag maandag t/m donderdag maandag t/m vrijdag maandag maandag t/m donderdag maandag t/m woensdag maandag t/m donderdag NB. Speciale taken: Stagebegeleiders Jos Verhooren Bert Hendricks Arbeidstraining: Jos Verhooren donderdag, aantal woensdagen en vrijdag aantal dinsdagen en donderdag maandag en dinsdag 15

16 Ambulant begeleider Mevr. Rosita Kapell Dhr. Xavier de Bruijn Interne begeleider + unitcoördinator ADL en speciale groepen Mevr. Lilian Gooren Leergroepen Mevr. Els Wackers CVI, trajectbegeleiding en ICT Mevr. Ans Zee maandag t/m donderdag maandag t/m vrijdag maandag, dinsdag en donderdag maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag donderdag, vrijdag en aantal dinsdagen Autisme: Mevr. Tiny Bosch en Anja Verbruggen Samenwerking KDC Mevr. Tiny Bosch en Mevr. Rosita Kapell Managementteam Jacques Prinsen Mery Ruber Lilian Gooren Els Wackers Externe medewerkers: Jeugdarts Mevr. Veronique Gijsen Jeugdgezondheidszorg GGD Geleen Maatschappelijk werk Mevr. Annie Mestrom MEE Sittard 16

17 3.3 (Speciale) voorzieningen in het schoolgebouw. Locatie Molenweg: * 9 groepslokalen * 1 gymzaal met 2 kleedruimtes en 2 doucheruimtes * 7 toiletruimtes waarvan 1 geschikt voor rolstoelgebruikers * personeelskamer met orthotheek * ruimtes voor administratie, directeur, logopediste, psychologe, conciërge * 2 bergruimtes * gemeenschappelijke ruimte voor gezamenlijke activiteiten en de schoolbibliotheek * ruimte voor computer leerlingvolgsysteem * kelder * schoolkeuken * in de schooltuin bevindt zich een tuinkas. * miniboerderij * speelplaats, incl. klim- en glijtoestellen Locatie Watersley 7: * 6 groepslokalen + 1 unit * 1 gymzaal met 2 kleedruimtes, toiletten en een doucheruimte * apart lokaal voor algemene techniek met bergruimte * schoolkeuken, waskeuken en voorraadruimte * ruimte voor gemeenschappelijk gebruik * personeelskamer * 4 toiletruimtes waarvan 2 geschikt voor rolstoelgebruikers * ruimtes voor directeur, adjunct-directeur en conciërge * ruimte voor IB-er, psycholoog, logopediste en computergebruik (hal). * speelplaats * diverse bergingen Locatie Watersley 3: * 3 groepslokalen * arbeidstraininglokaal * gemeenschappelijke ruimte, bergingen voor gezamenlijke activiteiten,toilet. Gebruik externe ruimtes / gebouwen: * zwembad De Nieuwe Hateboer, Sittard * videotheek Stichting Pergamijn * de Tent Stichting Pergamijn * bibliotheek Sittard en Munstergeleen * Ons Huis * leerwerkplek De Buren 3.4 Onderwijstijd. De wet schrijft voor dat de schooltijd voor leerlingen vanaf 7 jaar minimaal 1000 uur bedraagt. Voor leerlingen tussen 4½ en 7 bedraagt de tijd minimaal 880 uur per schooljaar. Een schooldag mag maximaal 5½ uur bedragen. De Parkschool biedt de mogelijkheid voor alle leerlingen om 1000 uur onderwijs te ontvangen.elke groep hanteert een lesrooster en klassenklapper waarop staat welke vakvormingsgebieden op welk moment aan bod komen. De lestijden staan vermeld in hoofdstuk 5 17

18 4. De zorg voor de leerlingen. 4.1 De plaatsing van nieuwe leerlingen op school. Aanmelding. De leerlingen die onze school bezoeken hebben een verschillende voorgeschiedenis. De aspirant leerlingen kunnen afkomstig zijn uit: - een thuissituatie zonder een dagopvang buiten het gezin - kinderdagverblijf (Medisch Kleuter Dagverblijf en Kinder Dag Centrum). - scholen voor speciaal onderwijs - scholen voor basisonderwijs of speciale scholen voor basisonderwijs - instellingen voor intramurale zorg (internaten). De aspirant leerlingen kunnen naar onze school verwezen worden door: - permanente commissie leerlingenzorg. - verwijzings- of begeleidingsteams van bovengenoemde instellingen. Meestal maken de ouders een afspraak met de adjunct directeur ( Mery Ruber) van de school. Er volgt een kennismakings- en informatiegesprek dat in de meeste gevallen gepaard gaat met een korte rondleiding door de school. Feitelijke aanmelding gebeurt door een aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Dit kan pas als alle (test)gegevens betreffende het kind de Commissie van Indicatie (CVI) zijn gepasseerd. De CVI zal op basis van landelijk geldende objectieve criteria bepalen of onze speciale kinderen recht hebben op een plaats op een speciale school of (wanneer de ouders dat willen) een leerlinggebonden budget krijgen. Indien de CVI akkoord is krijgen de ouders een beschikking. Met deze beschikking kan formeel aangemeld worden op school. De ouders worden begeleid (trajectbegeleiding) v.w.b. de aanvraag bij CVI Toelating. Een leerling wordt dus toegelaten tot de school als de CVI getoetst heeft of de aspirant leerling aan de toelatingscriteria voldoet. De commissie van begeleiding zorgt voor overdracht van de conclusies van het gezamenlijk rapport naar de waar de leerling geplaatst wordt en naar de ouders. Indien ouders behoefte hebben aan een nadere uitleg van de onderzoeksresultaten dan kunnen zij dit kenbaar maken. Men kan dan een afspraak maken met betrokkenen. De commissie van onderzoek en begeleiding bestaat uit: Psycholoog: Deze adviseert en begeleidt de teamleden van de school ten aanzien van het omgaan met de kinderen. Pedagoog-didacticus: Deze bekijkt kinderen individueel om te onderzoeken welke mogelijkheden ze hebben en welke vorderingen ze maken. School-maatschappelijk werker: Deze bezoekt alle ouders thuis bij de aanmelding van het kind. Zij kan u ook helpen als u thuis problemen heeft met uw kind. Schoolarts: Zij probeert ziekten, afwijkingen en problemen te voorkomen of zo vroeg mogelijk op te sporen. De Jeugdgezondheidszorg is dus vooral gericht op het voorkomen van gezondheidsproblemen. Directeur of adjunct directeur: voorzitter van de commissie. N.B. De commissie van begeleiding kan de ouders ook behulpzaam zijn bij het verzamelen van (test) gegevens t.b.v. de CVI. 18

19 Aannamecriteria. Indicatiecriteria voor onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. * een IQ lager dan 55 of * een IQ in de bandbreedte kinderen tot en met 7 jaar een stoornis (indien van toepassing volgens DSM IV of ICD 10 classificatie) die het leren en sociaal functioneren ernstig kinderen tot en met 7 jaar: ernstige tekortkomingen op het gebied van leer-/taakgedrag, zoals werkhouding, taakgerichtheid, aandacht en motivatie en zeer geringe vooruitgang gedurende een kinderen van 8 tot en met 11 jaar: zeer geringe vooruitgang gedurende een jaar bij aanvankelijk lezen, spellen en kinderen van 12 jaar en ouder: schoolvorderingen die niet verder gaan dan beheersing van de leerstof tot en met eind groep 3 van de basisschool Indien de leerling nog geen school bezoekt: onvoldoende effect na tenminste een half jaar lang ondersteuning door zorg- of hulpverleningsinstanties Bij primair onderwijs of bij voortgezet onderwijs: onvoldoende effect na tenminste een half jaar lang extra zorg vanuit de zorgstructuur van het reguliere onderwijs, afgestemd op de behoeften van de leerling en eventueel met beschikbare ondersteuning door hulpverleningsinstanties. Bij alle leerlingen moet sprake zijn van een zeer geringe sociale redzaamheid ofwel een zeer ernstige ontwikkelingsachterstand op het gebied van de sociale redzaamheid waardoor de leerling niet zelfstandig op een reguliere school kan functioneren of *syndroom van Down N.B. Wanneer een medicus het syndroom van Down heeft vastgesteld, hoeft er geen onderwijsbeperking of ontoereikende zorgstructuur te worden aangetoond. Indicatiecriteria van onderwijs aan kinderen met een ernstige op diepe stoornis in de intellectuele ontwikkeling. *een geschat IQ <20 of *een geschat IQ in de bandbreedte beperkt gedragsrepertoire en andere medische of gedragsproblemen Wervingsgebied van de school: De leerling dient afkomstig te zijn uit de regio Westelijke Mijnstreek. Als uitzondering gelden de leerlingen met A.S.S. 19

20 Contra-indicaties kunnen zijn: - niet hanteerbaar chaotisch gedrag; - niet hanteerbaar agressief gedrag; - niet hanteerbaar destructief gedrag; - bij lichamelijke handicaps die meer dan gewone hulp vereisen wordt dit per geval bekeken. Wanneer het een kind met een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen betreft, dan zal het ontbreken van bepaalde aspecten van sociaal en/of communicatief gedrag vanzelfsprekend niet als contra-indicatie voor toelating gehanteerd worden. Bij toelating, verwijdering en bezwaar zal conform de Wet op de Expertise Centra (W.E.C.) worden gehandeld. Herindicatie: De beschikking van de CVI heeft een beperkte geldigheidsduur. Binnen 4 jaar moet opnieuw bekeken worden of de leerling nog steeds voldoet aan de indicatiecriteria en nog speciale zorg nodig heeft. N.B. Deze geldigheidsduur wordt aangepast. Instroombespreking: Binnen 4 weken na plaatsing vindt een instroombespreking plaats, waarin het handelingsplan wordt opgesteld. 4.2 Rapportage We hanteren een LVS (leerlingvolgsysteem), waarin opgenomen de leergebied specifieke vakken en de leergebied overstijgende vakken. Het HP (handelingsplan) is samengesteld uit de gegevens die zijn ingevuld in dit LVS. In november ontvangt u het handelingsplan waarin opgenomen de doelen voor de verschillende vak- en vormingsgebieden, waaraan in dat schooljaar specifiek gewerkt zal gaan worden. Deze doelen worden met u besproken en indien nodig bijgesteld. Vervolgens tekent u voor akkoord. In juni ontvangt u het handelingsplan waarin de doelen van november geëvalueerd zijn en voorlopige nieuwe doelen voor het volgende schooljaar zijn gesteld. Hierbij vinden wij het belangrijk dat u doelen aangeeft, waarvan u van vindt dat ze zinvol zijn voor uw kind. Naar aanleiding van de handelingsplannen vindt er op school een gesprek plaats (nov. en juni) tussen ouders/vertegenwoordigers en groeps(en). Het handelingsplan wordt door de ouders ondertekend en op school bewaard in het dossier van de leerling, dat ten alle tijden mag worden ingezien. Ieder schooljaar worden alle leerlingen twee keer besproken tijdens de individuele leerlingbespreking. Hierbij zijn aanwezig: de groeps, de psychologe en de intern begeleider. De vaken, logopedisten en ergotherapeute leveren voor deze bespreking gegevens aan. Blijkt n.a.v. deze bespreking dat er vervolgstappen nodig zijn, dan kan het zijn dat wij als school contact opnemen met u en/of interne en externe organisaties 4.3 De speciale zorg voor leerlingen met specifieke behoeften. De Parkschool is een steunpuntschool voor autisme. Leerlingen met een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen hebben 20

Beste ouders en verzorgers,

Beste ouders en verzorgers, Beste ouders en verzorgers, In deze schoolgids staat wat u van de school mag verwachten met betrekking tot het onderwijs en verdere opvang van uw zoon/dochter. De school verzorgt het onderwijs op 3 locaties

Nadere informatie

1. De Parkschool 2 1.1 Richting 2 1.2 Directie 2 1.3 Situering van de school 2 1.4 Schoolgrootte 2

1. De Parkschool 2 1.1 Richting 2 1.2 Directie 2 1.3 Situering van de school 2 1.4 Schoolgrootte 2 INHOUDSOPGAVE. 1. De Parkschool 2 1.1 Richting 2 1.2 Directie 2 1.3 Situering van de school 2 1.4 Schoolgrootte 2 2. Waar de school voor staat. 3 2.1 Uitgangspunten 3 2.2 Het klimaat van de school 3 2.3

Nadere informatie

Beste ouders en verzorgers,

Beste ouders en verzorgers, Beste ouders en verzorgers, Een nieuwe schoolgids vanuit een nieuw schoolgebouw. Met andere woorden een geheel nieuwe start. Na jaren van overleg en afstemmen, is nu eindelijk onze nieuwbouw klaar. Er

Nadere informatie

Overzicht vakgebieden ZML SO en subdoelen & koppeling leerlijnen SO & VSO

Overzicht vakgebieden ZML SO en subdoelen & koppeling leerlijnen SO & VSO Overzicht vakgebieden ZML SO en subdoelen & koppeling leerlijnen SO & VSO 1.1. Communicatieve voorwaarden 1.1. Communicatieve voorwaarden 1.2. Zinsbouw 3.5. Zinsbouw 1.3. Woordvorming 3.6. Woordvorming

Nadere informatie

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking. onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking. onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige CHECKLIST TOELAATBAARHEIDSCRITERIA & NOODZAKELIJKE RAPPORTAGE m.b.t. INDICATIESTELLING VOOR HET ONDERWIJS AAN KINDEREN/DEELNEMERS MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP (ZMLK) Toelichting: deze checklist is gebaseerd

Nadere informatie

RICHTLIJNEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING ALMERE

RICHTLIJNEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING ALMERE Voorwoord Met de invoering van passend onderwijs wordt het proces van indiceren naar arrangeren werkelijkheid. Passend Onderwijs Almere heeft afgesproken dat de onderwijsbehoefte van kinderen centraal

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Voorde SO VSO SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 school@voorde.scoh.nl www.scoh.nl/voorde Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad Bijlage 1 Indicatiecriteria SWV VO Lelystad 81 Richtlijn toelaatbaarheid Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen (EMB) tot het SO na 1 augustus 2014 (NB: Dit betreft de bijgestelde versie, eind september

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Wat doet de Ondersteuningscommissie?

Wat doet de Ondersteuningscommissie? Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Wat doet de Ondersteuningscommissie? Ondersteuningscommissie Biezenvijver 5 3297 GK Puttershoek Tel. 078-6295997 1 Ter inleiding Beste ouders,

Nadere informatie

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Schooljaar 2009-2010 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Ambulante Begeleiding binnen de Parkschool en Visie. Hoofdstuk 2 Deelnemende leerlingen en scholen.

Nadere informatie

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Schooljaar 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Ambulante Begeleiding binnen de Parkschool en Visie. Hoofdstuk 2 Deelnemende leerlingen en scholen. 2.1

Nadere informatie

Recht op onderwijs Plicht tot leren

Recht op onderwijs Plicht tot leren Recht op onderwijs Plicht tot leren Informatie over: Leerplicht Verzuim Vakantie/verlof buiten Schoolvakanties Vrijstelling van leerplicht Voortijdig schoolverlater INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Leerplicht

Nadere informatie

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking CHECKLIST INDICATIESTELLING ONDERWIJSSOORTEN CLUSTER 3: onderwijssoorten: lichamelijk gehandicapte kinderen (LG) en langdurig zieke kinderen (LZK) m.i.v. 01-08-2008 Toelichting: deze checklist is gebaseerd

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

AB-Dienst Parkschool Sittard. Schooljaar 2010-2011

AB-Dienst Parkschool Sittard. Schooljaar 2010-2011 AB-Dienst Parkschool Sittard Schooljaar 2010-2011 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Ambulante Begeleiding binnen de Parkschool Visie Hoofdstuk 2 Deelnemende leerlingen en scholen. 2.1 Schooljaar 2010

Nadere informatie

De leerlingen zijn verdeeld over twee gebouwen. In het hoofdgebouw is de VSO-afdeling gevestigd, op de dependance wordt het SO verzorgd.

De leerlingen zijn verdeeld over twee gebouwen. In het hoofdgebouw is de VSO-afdeling gevestigd, op de dependance wordt het SO verzorgd. Schoolondersteuningsprofiel K de Ark SO/VSO/AB K school De Ark in Gouda biedt Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen van

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen Speciaal Onderwijs Contact met ouders/verzorgers Wij vinden het contact met ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk. Er zijn drie oudergesprekken per jaar gepland. In een van deze oudergesprekken wordt ook

Nadere informatie

Beste ouders en verzorgers,

Beste ouders en verzorgers, Beste ouders en verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van de Parkschool. In deze schoolgids staat alle informatie over de gang van zaken met betrekking tot het onderwijs en verdere opvang van uw

Nadere informatie

Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering

Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering Regeling indicatiecriteria aanmeldingsformulier leerlinggebond financiering van 15 Juli 2005 De criteria schematisch weergegev. Schema s criteria per juli 2005 (versie 15 juli) 1 DOV Indicatiecriteria

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

31 oktober 2013. Martine Joustra

31 oktober 2013. Martine Joustra 31 oktober 2013 Martine Joustra Agenda 9.30 inloop met koffie 10.00 werken met een OPP 11.00 in groepjes stimulerende en belemmerende factoren benoemen 11.30 plenaire terugkoppeling 12.00 vooruitblik op

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet

1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet 1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet 1 Doel en inhoud van 2 Aanvang leerplicht 3 Einde leerplicht 4 Partiële leerplicht 5 Vervangende leerplicht 6 Vrijstelling van geregeld schoolbezoek 7 De taak van

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Inspecteur S. de Vriesschool SO Inspecteur S. de Vriesschool Heliotrooplaan 35 2555 MA Den Haag tel. 070 448 31 30 administratie@inspecteurdevriesschool.nl www.inspecteurdevriesschool.nl

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Begeleiding op maat. Verstandelijke beperkingen verschillen per kind

Begeleiding op maat. Verstandelijke beperkingen verschillen per kind In vogelvlucht... Begeleiding op maat Wij zijn De Leeuwerik en de Triviant zijn openbare streekscholen voor onderwijs aan zeer moeilijk lerende en meervoudig beperkte leerlingen van 4 tot 20 jaar met een

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

BELANGRIJKE DATUMS. Juli 2010 Bewaren!!!!!!! Groepsindeling schooljaar

BELANGRIJKE DATUMS. Juli 2010 Bewaren!!!!!!! Groepsindeling schooljaar Basisschool Bleijerheide. Juli 2010 Bewaren!!!!!!! BELANGRIJKE DATUMS 21 juli Schoolverlatersavond 22 juli Rapporten 23 juli Vrij groep 1 t/m 8 6 september Eerste schooldag Groepsindeling schooljaar 2010-2011

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Meer over De Vlinder

Meer over De Vlinder Meer over De Vlinder Regulier waar het kan, speciaal waar nodig! Uw kind komt naar De Vlinder. In deze brochure leest u meer over wie we zijn en wat we doen. De Vlinder is een Cluster 4-school. Dat betekent

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles Protocol verlof buiten de schoolvakanties - OSG Piter Jelles Datum: maart 2016 Afdeling: leerlingenbegeleiding Versie: 2 Doc.nr: Vastgesteld door CvB: 15 maart 2016 Vastgesteld in de MR: 18 mei 2016 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht Leerplicht Alle kinderen moeten naar school Leerplicht en kwalificatieplicht Onderwijs is ontzettend belangrijk om in de maatschappij je plek te kunnen vinden. Met een goede opleiding en een diploma op

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

De Leerplichtwet. Inhoud

De Leerplichtwet. Inhoud Gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl De Leerplichtwet Inhoud 1. Doel en inhoud van de Leerplichtwet

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doelen van het plan De doelen van dit schoolplan zijn: als school (bevoegd gezag, directie, team en medezeggenschapsraad) vaststellen wat voor de periode van 1 augustus 2007 tot

Nadere informatie

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8

Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Schoolformulier Onderwijskundig zorgrapport voor leerlingen van groep 1 t/m 8 Adres: Bureau Instroom Openbaar onderwijs Brongras 7 3068 PA Rotterdam Betreffende Naam leerling: Naam school: Opgesteld door

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3. Samenvattend oordeel 11 Bijlage

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Datum: 20 februari 2012 Uitgebracht aan: Begeleiding / behandeling in groepsverband. Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 20 februari 2012 Uitgebracht aan: Begeleiding / behandeling in groepsverband. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: AWBZ-zorg en gedeeltelijke ontheffing van de leerplicht Als een kind leerplicht is, is onderwijs in beginsel voorliggend op de inzet van begeleiding of behandeling

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Voor alle ouders van kinderen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Het belang van onderwijs voor uw kind De toekomst van uw kind

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

Naam kind : Geboortedatum: - - (dd-mm-jjjj)

Naam kind : Geboortedatum: - - (dd-mm-jjjj) Voorschoolse rapportage bij aanmelding voor speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering, cluster 3 t.b.v. de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) Voorschoolse rapportage voor kinderen die

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK kinderen Soms heeft een gezin extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als uw kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 1

Leerroutedocument. Leerroute 1 Leerroutedocument Leerroute 1 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Kader arrangeren en indiceren

Kader arrangeren en indiceren Kader arrangeren en indiceren Versie vastgesteld door het bestuur van SPPOH op 4 juni 2014 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding blz. 1 1.2 Doel van het kader blz. 1 1.3 Uitgangspunten voor het kader blz. 2 2. Procedure

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Leerplicht. 1 hillegom 2 katwijk 3 leiden 4 leiderdorp 5 lisse 6 noordwijk 7 oegstgeest 8 teylingen 9 voorschoten 10 zoeterwoude

Leerplicht. 1 hillegom 2 katwijk 3 leiden 4 leiderdorp 5 lisse 6 noordwijk 7 oegstgeest 8 teylingen 9 voorschoten 10 zoeterwoude Leerplicht 1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet 2 Aanvang leerplicht 3 Einde leerplicht 4 Partiële leerplicht 5 Vervangende leerplicht 6 Vrijstelling van geregeld schoolbezoek 7 De taak van een leerplichtambtenaar

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Maashorst helpt kinderen verder!

Maashorst helpt kinderen verder! Maashorst helpt kinderen verder! Inhoud Met goede hulp van buitenaf kunnen problemen worden opgelost. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die u die hulp kan bieden. 5 Maashorst helpt

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Gemeente Texel.txl Informatie over aanvragen van verlof Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Najaar 2016 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. oen. In

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Inleiding De scholen in een samenwerkingsverband stellen minstens eenmaal in de vier jaar een

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Auteur:Erik Los Samenvatting: In het kader van de te vormen Samenwerkingsverbanden is een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld om hiermee aan te geven welke dieptezorg De Witte

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

De raad van de gemeente Nuth;

De raad van de gemeente Nuth; De raad van de gemeente Nuth; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de Expertisecentra (WEC) en de Wet op het

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

3. Een psychodiagnostisch onderzoek gericht op de onderwijsbelemmeringen als gevolg van de

3. Een psychodiagnostisch onderzoek gericht op de onderwijsbelemmeringen als gevolg van de Richtlijnen voor de dossiervorming van aanvragen voor extra ondersteuning en plaatsing in speciaal (basis)onderwijs van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Zeer moeilijk leren Syndroom van Down

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

BELANGRIJKE DATUMS. Juni 2007 Bewaren!!!!!!! Groepsindeling schooljaar

BELANGRIJKE DATUMS. Juni 2007 Bewaren!!!!!!! Groepsindeling schooljaar Basisschool Bleijerheide. Juni 2007 Bewaren!!!!!!! BELANGRIJKE DATUMS 27 juni: Schoolverlatersavond 28 juni: Rapporten 29 juni: Huwelijk juffrouw Veronique 29 juni: Vrij groep 1 t/m 8 13 augustus: Eerste

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie Leerplicht en verlof buiten de schoolvakantie geen vakantie De hoofdregel is: Geen vakantie onder schooltijd. Leerplichtwet De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van

Nadere informatie

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof 1.1 Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden 5. Hoe dient u een aanvraag

Nadere informatie

Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek

Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Mondomijn Abendonk 17 5706 WB HELMOND Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Artikel 11 onder f of artikel 11 onder g, van de leerplichtwet 1969 Dit formulier dient door de aanvrager

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN INHOUD Uitkomst onderzoek Parkendaal te Apeldoorn 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

(V)SO t Kraaienest. School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest. Brasserskade NC Nootdorp tel

(V)SO t Kraaienest. School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest. Brasserskade NC Nootdorp tel School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest (V)SO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 info@kraaienest.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/kraaienest Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure Aanmeldingsprocedure Inleiding: De zevensprong heeft als doelstelling goed onderwijs te bieden in een veilige (leer)omgeving aan kinderen vanuit de Jenaplan principes. Daarbij wordt als vanzelfsprekend

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) LEERPLICHT EN VERLOF In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

De Keerkring. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO & AB De Keerkring Chaplinstrook 2-4 2726 SK Zoetermeer tel. 079-341 05 36

De Keerkring. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO & AB De Keerkring Chaplinstrook 2-4 2726 SK Zoetermeer tel. 079-341 05 36 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Keerkring SO VSO SO & AB De Keerkring Chaplinstrook 2-4 2726 SK Zoetermeer tel. 079-341 05 36 info@keerkring.net www.keerkring.net Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie