Schoolondersteuningsprofiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel"

Transcriptie

1 Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Groenling

2 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Algemene gegevens van school ) Missie en Visie ) Planmatig werken ) Handelingsgericht werken ) De basisondersteuning ) Toelichting op ijkpunten schoolondersteuningsprofiel ) Beschrijving persoonlijk ontwikkeling en het vakmanschap van elke leraar bij BS Panningen-Noord ) De ondersteuningsstructuur bij BS Panningen-Noord ) Schematische weergave van de begeleidingsniveau, soort overleg, deelnemers, hoofdverantwoordelijke en de gebruikte formulieren ) Inschakelen en taken Bovenschoolse OndersteuningsCoördinator ) Interne en externe expertise op BS Panningen-Noord ) Ouderbetrokkenheid bij het formuleren van het ontwikkelingsperspectief met een beschrijving van de doelen en de activiteiten voor de leerling ) Gemeenschappelijke arrangementen met de eigen scholen of in combinatie met andere besturen ) De bijdrage die BS Panningen Noord levert aan het ontwikkelen en onderhouden van expertise d.m.v. relevante 'kenniskringen' ) De samenwerking met ketenpartners ) De ondersteuning bij BS Panningen-Noord aan leerlingen die een TLV van het samenwerkingsverband hebben gekregen ) De speciale toerusting (bijv. vanuit budget van het betreffende schoolbestuur of uit middelen van het samenwerkingsverband) bij BS Panningen-Noord om kinderen met (zeer) specifieke onderwijs-en ontwikkelingsvragen te begeleiden binnen het voor de school reguliere aanbod, waarbij er sprake is van een specifieke doelgroep, een beschermende omgeving en/of sprake is van een gecombineerde problematiek.. 12 Bijlage 1A: Afkortingenlijst: Bijlage 2: Stroomschema ToelaatbaarheidsVerklaring (TLV) voor leerling die niet op de basisschool ingeschreven staat Bijlage 3: Stroomschema voor aanmeldingstraject voor toewijzing extra zorg of voor ToeLaatbaarheidsVerklaring SBO/SO voor een leerling die is ingeschreven op de school Bijlage 5 : Aanmeldingsformulier toewijzing ondersteuning of toelaatbaarheidsverklaring SBO/SO Bijlage 6: Accorderen adviesrecht MR aangaande het schoolondersteuningsprofiel

3 Inleiding Elk kind heeft recht op goed onderwijs. In augustus 2014 wordt Passend onderwijs ingevoerd in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Passend onderwijs is onderwijs op maat voor leerlingen die extra ondersteuning in het onderwijs nodig hebben. Het doel is om de kwaliteit van het onderwijs aan deze leerlingen te verbeteren Het bestuur van die school heeft een zorgplicht. Dat betekent dat, als de betreffende school niet zelf een volledig aanbod voor uw kind kan verzorgen, een andere (speciale) school in de regio (een deel van) die uitvoering overneemt. De school van uw keuze, is verplicht om u uit te leggen waarom zij uw kind niet een passend zorgaanbod kan doen. Het uitgangspunt is dat de kansen en mogelijkheden van uw kind centraal staan. Daarbij is het uitgangspunt dat ouders gelijkwaardige gesprekspartners van de school zijn. Een goed contact tussen ouders, leerkrachten en leerlingen werkt door in de kwaliteit van de school. Het komt de ontwikkelingen de leerprestaties van alle leerlingen ten goede. In dit schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van Passend Onderwijs aan alle leerlingen en leerlingen met een meer specifieke of zeer specifieke begeleidingsbehoeften. Uit dit document blijkt of de school voldoet aan de basisondersteuning die door het schoolbestuur en het Samenwerkingsverband is vastgesteld. Bovendien wordt aangegeven voor welke leerlingen het team een arrangement heeft. Dit schoolondersteuningsprofiel geeft ook de ambities van het team weer. Deze ambities worden opgenomen in het schooljaarplan Middels dit document kan de school een goede gesprekspartner zijn voor bestuur, ouders, het Samenwerkingsverband, het Speciaal Basis Onderwijs, het Speciaal Onderwijs en instanties voor welzijn en zorg. De optelsom van de gegevens van meerdere scholen van het Samenwerkingsverband geven een beeld van het onderwijs en begeleidingsmogelijkheden op het niveau van het schoolbestuur, de gemeente en het Samenwerkingsverband. Op basis van dit overzicht kan het Samenwerkingsverband bepalen voor welke kinderen op welke plek voorzieningen en arrangementen ingericht zijn of nog ingericht dienen te worden. Het schoolbestuur en het Samenwerkingsverband kunnen vervolgens beleid ontwikkelen om te voldoen aan de zorgplicht voor het bieden van Passend Onderwijs aan alle leerlingen uit de regio. Zo vormen de schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van stichting Prisma samen een belangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen van beleid op onder andere de ondersteuningstoewijzing, de verdeling van middelen en het arrangeren van een goed antwoord op de behoeften van leerlingen. Graag bieden we alle kinderen een plek binnen onze basisschool, maar we hebben niet de intentie om inclusief onderwijs te bieden en zullen indien nodig, als het tegen onze grenzen van expertise en begeleiding loopt, samen met ouders elders passend onderwijs zoeken. Namens het team Panningen Noord, Leenette Hendriks, directrice 1

4 Algemene gegevens van school School: BS Panningen Noord Brin: 11XY Directeur: Leenette Hendriks IB-er: Vivian de Bruijn, Sharon van den Boom Schoolbestuur: Stichting Prisma Samenwerkingsverband: Passend Primair Onderwijs Noord-Limburg (PPONL) 1) Missie en Visie BS Panningen-Noord is een schoolorganisatie voor basisonderwijs op katholieke grondslag. Als onderdeel van de Stichting Prisma hebben wij tot doel het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs, aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar in Panningen met hoge opbrengsten. Wij willen op een open manier met kinderen en ouders omgaan, zien kinderen en ouders als gelijkwaardig. We herkennen, erkennen en benoemen de kwaliteiten van het kind. We hebben vertrouwen in het kind. BS Panningen Noord is werelds! Samen verbinden wij werelden BS Panningen-Noord kenmerkt zich door tijdens onderwijs- en opvangtijd de wereld in de basisschool te halen en zelf erop uit te trekken om de steeds veranderende wereld te leren kennen. We vinden het onze taak om kinderen veiligheid en vertrouwen te bieden waardoor ze in hun totale kindontwikkeling 0 t/m 12 jaar gestimuleerd worden zodat ze na hun basisschooltijd, ieder op zijn/haar eigen hoogst haalbare niveau, de volgende betekenisvolle stap in de wereld kunnen zetten. Wij sluiten onze ogen niet en zien dat de wereld zowel op sociaal-emotioneel vlak, als kennis, kunde en cultuur dynamisch maar ook verschillend is. Hier gaan we respectvol mee om. Met passie onderzoeken we samen met kinderen en ouders waar de mogelijkheden en onmogelijkheden, de kansen en belemmeringen in de wereld voor ieder kind liggen. Want elk kind is werelds! Communicatie binnen het team, met kinderen en ouders vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid en respect. Vertrouwen hebben in kinderen, kinderen willen leren, zijn nieuwsgierig in de wereld om zich heen en willen deze wereld actief ontdekken en onderzoeken om vervolgens deel te kunnen nemen aan die wereld. Een betekenisvolle leerruimte creëren met structuur, rust en veiligheid zodat alle kinderen een stap in de wereld kunnen zetten op zijn/ haar eigen hoogst haalbaar niveau en zijn/ haar talent kan laten zien. Met alle betrokkenen werken we vanuit bovenstaande visie. Tijdens Ateliertijd, Workshops en Expressieweken heeft deze visie tot doel om eenduidigheid en een doorgaande lijn te waarborgen. Hierbij opmerkend dat we het middel PDSA als kwaliteitszorgsysteem hanteren. Dat maakt dat evaluaties uit de Study-fase opgenomen worden ter verfijning en verbetering van ons onderwijs. 2

5 2) Planmatig werken We werken planmatig aan het totale kwaliteitszorgsysteem om passend onderwijs daadwerkelijk vorm en inhoud te geven op BS Panningen-Noord. Hieronder geven wij aan hoe we ervoor staan. Het volgende doen wij planmatig: ja nee 1. Het waarnemen van de voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen X 2. Het bespreken van de voortgang van de ontwikkeling van de leerling X 3. Het analyseren van toetsresultaten X 4. Afstemmen van onderwijsproces op verschillen in ontwikkeling X 5. Het plannen van interventies gelet op onderwijsbehoeften X 6. Het uitvoeren van de geplande interventies X 7. Evalueren van leerling resultaten X 8. Evalueren van het onderwijsleerproces X 3) Handelingsgericht werken Het leerkracht handelen op BS Panningen-Noord is gebaseerd op het handelinggericht werken. Onderstaande tabel geeft een beeld van in hoeverre handelingsgericht werken op onze school is ingevoerd. Handelingsgericht werken - elementen ja Deels Deels nee 1. Leerkrachten verkennen en benoemen onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en toetsanalyses 2. Leerkrachten reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders, collega s 3. Leerkrachten zijn zich bewust van de grote invloed die zij hebben op de ontwikkeling van hun leerlingen. 4. * Leerkrachten zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen. X X X > 50 % X < 50 % 5. * Leerkrachten werken samen met de leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyses, formuleren samen doelen en benutten ideeën van leerlingen. 6. * Leerkrachten werken samen met de ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundigen en partners bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak. 7. Leerkrachten benoemen hoge, maar reële doelen voor de lange en korte termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd/geëvalueerd met leerlingen, ouders, collega s. 8. * Leerkrachten werken met een groepsplan, waarin ze de doelen en de aanpak voor de groep, subgroepjes en mogelijk een individuele leerling beschrijven. 9. Leerkrachten bespreken minstens drie maal per jaar hun vragen rond de groepsplannen met de IB er. X X X X X 3

6 10. De onderwijs- en ondersteuningsstructuur is voor iedereen X duidelijk. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer. Ambitie: * school vindt dat deze ijkpunten binnen het handelingsgericht werken aandachtspunten zijn. Schooljaar worden deze, na de teambijeenkomst, opgenomen in het schooljaarplan met als doel deze verder te ontwikkelen en implementeren binnen het leerkracht handelen zodat we volledig handelingsgericht werken en tegemoet komen aan de basisondersteuning. Actiepunten: Punt 4,5,6,8: opnemen in Schooljaarplan 4) De basisondersteuning Binnen onze school bieden we onderstaande ondersteuning aan voor alle kinderen. In onderstaande tabel geven wij aan in hoeverre deze interventies op onze school aanwezig zijn. In onze school is het volgende aanwezig ja Deels > 50 % 1. Preventieve (onderwijs) ondersteuning: tijdig signaleren van X leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen. 2. Een aanbod voor leerlingen met dyslexie X 3. Een aanbod voor leerlingen met dyscalculie. X 4. Een aanbod voor leerlingen met spraak-taalproblemen X 5. Onderwijsprogramma voor leerlingen met een minder dan X gemiddelde intelligentie. 6. * Onderwijsprogramma voor leerlingen met een meer dan gemiddelde intelligentie 7. Fysieke toegankelijkheid (rolstoeltoegankelijk) X 8. Pedagogische en/of didactische programma s en methodieken die X gericht zijn op sociale veiligheid en voorkomen van/ omgaan met gedragsproblemen. 9. Een pedagogisch klimaat waarin ingespeeld wordt op de X onderwijsbehoeften van leerlingen met lichtere vorm van bijv. ADHD, ASS, angst- en stemmingsstoornissen, ODD en meer/hoogbegaafdheid. 10. Kinderen met een lichamelijke beperking X 11. Kinderen met een verstandelijke beperking, X 12. Kinderen met gedrags- en omgangsproblemen, eventueel X voorkomend uit een stoornis of beperking 13. Kinderen met een langdurige ziekte X 14. Kinderen met meervoudige beperkingen X Ambitie: Deels < 50 % X nee 4

7 * school vindt dat dit ijkpunt binnen de basisondersteuning nog aandachtspunten zijn. Schooljaar worden deze opgenomen in het schooljaarplan met als doel deze te implementeren binnen het leerkracht handelen zodat we volledig handelingsgericht werken en tegemoet komen aan de basisondersteuning. Actiepunten: Punt 6: het onderpresteren is een ontwikkelpunt 5) Toelichting op ijkpunten schoolondersteuningsprofiel Het HGPD-denken Verantwoording: Een handelingsgericht proces diagnostiek (HGPD), individueel handelingsplan (IHP) of groepshandelingsplan (GHP) is het eindproduct van de reeks signaleren, diagnosticeren, interpreteren. Deze reeks start bij de groepsleerkracht die signaleert dat een kind de leerstof niet volgens verwachting opneemt. Het signaal is een observatie, het werk dat het kind maakt of toetsscores. We gaan uit van vijf begeleidingsniveaus in de onderwijs-en ondersteuningsstuctuur. In begeleidingsniveau 1 en 2 is er sprake van kortdurende hulp bij enkelvoudige problemen. Vanaf begeleidingsniveau 3 gaat het om een complex probleem en wordt er onderzoek gedaan dat uitmondt in een individueel handelingsplan (IHP) of HGPD. Vanaf begeleidingsniveau 4 en 5 is er sprake van een dermate complexe problematiek dat de school in handelingsverlegenheid is. Externe expertise is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de onderwijs-en begeleidingsbehoefte van het kind. De procedure voor een TLV (toelaatbaarheidsverklaring SO/SBO) wordt opgestart. De groepsleerkracht zal eerst gedurende een bepaalde periode hulp bieden maar als dat onvoldoende aanslaat brengt hij dat in bij de IB er met het verzoek mee te kijken. Dit meekijken kunnen we diagnostiek noemen, tenminste als er gedegen onderzoek wordt gedaan, op basis van hypothesen (vermoedens) en goede onderzoeksmiddelen. Na deze diagnostiek worden ouders uitgenodigd voor een gesprek en wordt het plan van aanpak met ouders besproken. De leerkracht vult gedurende dit traject het HGPD voor de leerling in omschrijft de onderwijsbehoeften, de kindfactoren, factoren binnen de school, factoren buiten de school, doelen, acties, een voorlopige probleemverklaring en weging (geeft de kern van het probleem aan). Het handelingsplan/groepshandelingsplan wordt 3 keer per schooljaar geëvalueerd en opnieuw opgesteld/bijgesteld. De momenten staan ingepland op de jaarkalender. Het HGPD wordt einde schooljaar daar waar nodig aangevuld en dient mede als overdracht voor de nieuwe leerkracht. 6) Beschrijving persoonlijk ontwikkeling en het vakmanschap van elke leraar bij BS Panningen-Noord Verantwoording: Professionalisering van personeel is van essentieel belang om de modernisering van het onderwijs gestalte te geven en de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Daarom hebben we in ons professionaliseringsbeleid de volgende doelstellingen opgenomen: het bevorderen en op peil houden van de kwaliteit van ons onderwijs en van de ondersteunende activiteiten hierbinnen het afstemmen van de professionalisering van het personeel op de schoolontwikkeling het meegroeien van het schoolteam binnen passend onderwijs in het samenwerkingsverband het bevorderen van de beroepsmatige ontplooiing en interesseontwikkeling van onze leraren het bevorderen van de mogelijkheden tot overplaatsing op een andere school (mobiliteit/jobrotation) het promoten van vitaal leraarschap (voorkomen van burn-out) 5

8 Om ervoor te zorgen dat we planmatig werken aan de genoemde doelstellingen, wordt jaarlijks een professionaliseringsplan opgezet, als onderdeel van de schoolontwikkeling. Dit plan geeft een overzicht van de activiteiten en prioriteiten voor het toekomstig professionaliseringsbeleid, met daarbij een schatting van de benodigde financiële middelen. Op school ligt het professionaliseringplan ter inzage. Professionalisering bestaat uit: Cursustijd: Opbrengstgericht werken tijdens taal-rekenen-lezen (RTL-vakken) DIM = directie instructiemodel schoolbreed invoeren met als doel effectieve en gedifferentieerde instructie Verfijnen kwaliteitszorg middels Plan-DO-Study-Act (PDSA). Twee maal per jaar vindt n.a.v. de toetsanalyse een PDSA-cirkel plaats met als doel kwaliteitsontwikkeling en resultaatverbetering aangaande de gesignaleerde en geanalyseerde onderwijsbehoefte van de groep. Implementatie rekenmethode Reken Zeker Ateliertijd/ Expressietijd/ Workshops: Vanuit de kerndoelen/tussendoelen/leerlijnen aangaande kunstzinnige oriëntatie het aanbod bepalen waarbij competentiegericht leerkrachtschap ingezet wordt. VVE- scholing: voor - en vroeg schoolse educatie voortzetten en in praktijk de verbinding peuterspeelzaal en kleuters realiseren BHV: bedrijfshulpverlening IKC: Integraal Kindcentrum ononderbroken ontwikkelingslijn van peuteraanbod naar kleuteraanbod Hoog-en meerbegaafdheid 21-st century skills; welke kennis, kunde en vaardigheiden hebben de kinderen van nu nodig om straks hun plekje in de maatschappij te veroveren en hun steentje bij te kunnen dragen aan die maatschappij Onderwijskundige vergaderingen ter bevordering van de professionalisering/vakbekwaamheid: Cursustijd/workshop/ateliertijd/expressieweken: doorontwikkelen en borgen van de ingezette kwaliteitsimpulsen Implementatie directe instructiemodel binnen ons onderwijsaanbod Passend onderwijs binnen ateliertijd waarbij hoogbegaafdheid een item is Onderwijsdag stichting Prisma: het hele team woont deze studiedag bij over diverse actuele thema s vanuit de onderwijspraktijk Individuele ondersteuning/scholing in het kader van persoonlijke ontwikkelingsplannen van leerkrachten BHV nascholing Collegiale intervisie Daarnaast hebben alle leraren een persoonlijke ontwikkelingsplan. Binnen het integraal personeelsbeleid (IPB) is de inzet om het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de leraar af te stemmen op de schoolontwikkeling. Gedurende een bepaalde periode is dit POP onderwerp van gesprek binnen de gesprekkencyclus, een reeks van gesprekken die de ontwikkeling van de leraar ondersteunt en uiteindelijk tot een beoordeling leidt. Vervolgens kunnen weer andere prioriteiten gesteld worden. 7) De ondersteuningsstructuur bij BS Panningen-Noord Drie keer per jaar vult de leerkracht het zorgcontinuüm in:november, maart en juni. Alle kinderen uit de groep worden in het zorgcontinuüm vermeld (van niveau 1 t/m 5). 6

9 Preventief: Door op een goede manier onderwijs te geven voorkom je in bepaalde situaties dat er handelingsverlegenheid ontstaat. Hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Onder goed onderwijs geven, verstaan we o.a. goed klassenmanagement, professionals voor de klas, een veilig schoolklimaat en een schoolorganisatie die het mogelijk maakt om samen met ouders de visie en de missie die de school heeft ten uitvoer te brengen. Begeleidingsniveau 1. Basisondersteuning: Leerkrachten onderling (informeel overleg) Leerkrachten overleggen informeel met elkaar over leerlingen. Van belang is dat het niet alleen bij delen van zorgen blijft, maar dat er gezamenlijk gezocht wordt naar kansen en mogelijkheden. Het betreft de leerlingen: Kind ontwikkelt zich optimaal binnen de groep. Kind valt niet op bij methodegebonden en niet methodegebonden toetsen. Kind vertoont geen opvallendheden op gedragsniveau. Begeleidingsniveau 2. Basisondersteuning: Overleg tussen leerkracht en intern begeleider We spreken over het tweede niveau van zorg op het moment dat de leerkracht zijn zorgen deelt met de ib-er. Ook dit kan op een informele manier gebeuren. Daarnaast wordt meerdere keren per schooljaar elke groep doorgenomen. Er wordt gewerkt met een format waardoor alle gemaakte afspraken goed te volgen zijn. Aan bod komen zowel zorgen/problemen van didactische als pedagogische aard. Het kind valt bij een of meerdere facetten op bij de methodegebonden, niet methodegebonden toetsen of op gedragsniveau. Extra ondersteuning vindt plaats door de leerkracht zelf in de groep; hetzij door preteaching, reteaching, gedifferentieerde instructie (b.v. spelling, lezen, rekenen, begr. lezen, taal), een gerichte gedragsaanpak (b.v. gedragskaart) of extra spraak/taalondersteuning. Voor deze kinderen wordt een individueel of een groepshandelingsplan gemaakt. Een en ander wordt schoolgebonden gerealiseerd. Hier geldt dat er nadrukkelijk gezocht wordt naar mogelijkheden en kansen om de ontwikkeling van het kind weer op gang te laten komen. Hiervoor kan in sommige gevallen een HGPD-formulier (=Handelings Gerichte Proces Diagnostiek) worden ingevuld. Deze leerlingen kunnen besproken worden bij de IB-er op vraag en aanbod. Begeleidingsniveau 3. Extra ondersteuning: Overleg tussen leerkracht, intern begeleider en/of orthopedagoog; consultatie Hieronder vallen de kinderen, waarbij we in handelingsverlegenheid raken. De extra ondersteuning in de klas heeft te weinig effect gehad. Doel is te achterhalen op welke manier het kind het beste leert en/of welke pedagogische benadering het beste bij het kind past. Het HGPD (=Handelings Gerichte Proces Diagnostiek) wordt ingezet waarbij uitgangspunt is: pedagogen in gesprek kunnen binnen de interactie de onderwijsbehoefte het best bepalen (Vrije vertaling naar Strasser). Interne collegiale ondersteuning door de IB-er, middels bijv. een observatie, didactisch onderzoek of een sociaal-emotioneel onderzoek, vindt plaats. Vervolgens zijn mogelijke vervolgacties: - consultatie extern of raadplegen BOC - inschakelen bureau jeugdzorg wat kan leiden tot preventieve begeleiding of doorverwijzing. Er volgt nader extern onderzoek - psychologisch onderzoek - persoonlijkheidsonderzoek - intelligentieonderzoek - audiologisch onderzoek - Toetsing ten behoeve van de verklarende diagnostiek, dus alleen dat wat echt nodig is, om antwoord te krijgen op de hulpvraag. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek volgen we de handelingsadviezen op 7

10 binnen de eigen school. Doel hierbij is om binnen de eigen school te kunnen voldoen aan de ontwikkelbehoefte van het kind. De coördinatie is in handen van de IB-er. Begeleidingsniveau 4. Toelaatbaarheidsverklaring: Overleg met externe instanties Op het moment dat de zorgen en/of problematiek van het kind dermate complex blijken te zijn dat de ontwikkeling van het kind ondanks alle inzet in vorige stadia onvoldoende effect heeft gesorteerd, is het van belang gebruik te gaan maken van de expertise van andere externe instanties. Dit kan in een MDO of overleg met de BOC (bovenschools ondersteunings coördinator). Dit overleg vindt plaats om de leerling evt. in te brengen voor een TLV (toelaatbaarheidsverklaring). Ook zou ervoor gekozen kunnen worden om de leerling in te brengen Voor een eventuele SBO beschikking. Daarnaast behoort doorverwijzing naar instanties die diagnostiek plegen (Mutsaersstichting Riagg anderen) tot de mogelijkheden. Dit kan in een zorgoverleg met BOC. Vervolgens volgen: - Handelingsadviezen die gerealiseerd kunnen worden binnen de eigen school - Ondersteuning in de vorm van (preventieve) ambulante begeleiding door BOC - De coördinatie is in handen van de IB-er, BOC en directeur. Begeleidingsniveau 5. (V)SO / Cluster 1-2-(3-4)/ SBO/ onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen Als blijkt dat de problematiek van het kind dermate complex en zorgwekkend is dat het niet meer mogelijk is om op een adequate manier hier binnen het primair onderwijs een antwoord op te kunnen geven is het van belang om een TLV aan te vragen. De school is in handelingsverlegenheid. Als een indicatie is afgegeven kunnen ouders in principe kiezen of ze hun kind op de reguliere school willen houden (met ondersteuning van ambulante begeleiding) of dat ze hun kind willen plaatsen in het speciaal onderwijs. Dit gebeurt altijd in goed overleg met ouders. De coördinatie is in handen van de IB-er, BOC en directeur. Ambitie: Het is wenselijk om een kader te scheppen waarop we behoeften van kinderen in kaart brengen om tot een degelijke afweging te kunnen komen. Dit wordt dan meegenomen bij het opstellen van het nieuwe SJP. 8) Schematische weergave van de begeleidingsniveau, soort overleg, deelnemers, hoofdverantwoordelijke en de gebruikte formulieren Begeleidings Soort niveau overleg 1 Informeel overleg Deelnemers Hoofdverantwoordelijk Formulieren/documenten leerkrachten leerkracht Groepsoverzicht 2 Leerlingbesp reking 3 Consultatie extern Leerkracht IB er Ouders Leerkracht IB er BOC Ouders Ib-er Ib-er Groepsoverzicht/GroepsHP Leerlingbespreking Mogelijk: HGPD-formulier Mogelijk: handelingsplan Groepsoverzicht/GroepsHP HGPD-formulier HP Mogelijk: Onderzoeks- 8

11 4 MDOoverleg BOC-overleg 5 Indien gekozen voor regulier onderwijs: bespreking resultaten handelingspl an en voortgang Orthopedagoog Externen Leerkracht IB er BOC Ouders Schoolarts BJZ Maatschappelijk werk Politie Orthopedagoog Medewerker andere instantie Enz. Leerkracht Ouders BOC IB er AB er Ib-er / directeur Ib-er / directeur gegevens Mogelijk: handelingsplan HGPD-formilier TLV commissie Mogelijk: onderzoeksgegevens HP Consultatieformulier OPP Handelingsplan Begeleidingsplan HGPD-formulier TLV-commissie Mogelijk: Onderzoeksgegevens HP Consultatieformulier OPP 9) Inschakelen en taken Bovenschoolse OndersteuningsCoördinator Uit bovenstaande blijkt dat basisschool Panningen Noord behorende bij stichting Prisma gebruik kan maken van een adviesorgaan m.b.t. passend onderwijs. De BOC biedt ondersteuning en volgt de scholen van stichting Prisma. Bij specifieke hulpvragen kan de IB er en leerkrachten contact opnemen met BOC. Binnen het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Limburg (PPONL) zijn inhoudelijke afspraken gemaakt over de basisondersteuning die scholen worden geacht te bieden. Om ongewenste effecten en te grote verschillen te voorkomen is nodig dat er blijvend afstemming plaats vindt. Elk (samenwerkend) bestuur heeft daartoe een Bovenschools Ondersteunings Coördinator (BOC) benoemd, die in een netwerkvorm regelmatig bij elkaar komen. De BOC is voor onze school het aanspreekpunt bij onderzoeks-, ondersteunings- en/of toelaatbaarheidsvragen richting SBO-SO. Zij is verder belast met de volgende werkzaamheden: Coördineert de aanvragen voor een evt. toewijzing van middelen en toelaatsbaarheidsverklaring voor alle scholen binnen Stichting Prisma Informatie van de aanmeldende school analyseren op volledigheid van het dossier (niet inhoudelijk). Op basis daarvan een beslissing nemen over de voortgang en evt. aanmelding/inschakeling van het ondersteuningsloket PO Lid van het netwerk interne begeleiders Lid van regionaal platform bovenschoolse ondersteuningscoördinatoren Kan school en/of ouders begeleiden in een traject naar passende ondersteuning Coördineert verwijzing en toelating naar een juiste onderwijsarrangement 9

12 Zorgt voor het organiseren van het Multi Disciplinair overleg Speelt een belangrijke, verbindende rol bij het functioneren van het Multi Disciplinair overleg Monitoren van het gevoerde beleid 10) Interne en externe expertise op BS Panningen-Noord De school beschikt over mensen met: - een specialisatie gedragspecialisme, - een Master Pedagogiek in opleiding - een leerkracht in opleiding aangaande kinderpsychologie - NLP coach - Fluisterkind/kind coach - Toepassen anders leren middels beelddenken - een IB specialisatie De externe expertise en ondersteuning die ingezet wordt bij de begeleidingsniveaus, staan in bovenstaande schematische weergaven omschreven. 11) Ouderbetrokkenheid bij het formuleren van het ontwikkelingsperspectief met een beschrijving van de doelen en de activiteiten voor de leerling Het is van groot belang dat ouders nauw betrokken zijn bij de totale ontwikkeling van hun kind op onze school. We vinden het van belang dat ouders en school met elkaar in gesprek raken over onderwijs en opvoeding en wat we van elkaar verwachten. Bij het 1 e portfolio gesprek( of al in een eerder stadium ) worden de zorgen aangaande de ontwikkeling van hun kind door de leerkracht uitgesproken. Deze kinderen (vanaf zorgniveau 3a) beschikken reeds over een HGPD en/of HP. De ouders zijn hiervan op de hoogte. Deze kinderen worden minimaal 3x per jaar tijdens de leerlingbespreking met de IB-er besproken. Tussen november en juni vinden nog enkele gesprekken met ouders en/of derden plaats m.b.t. de ontwikkeling van hun kind. 12) Gemeenschappelijke arrangementen met de eigen scholen of in combinatie met andere besturen Stichting Prisma wil passend onderwijs bieden aan hoogbegaafde leerlingen. Om hieraan tegemoet te komen, wordt een arrangement ontwikkeld voor deze groep. Er is een kwaliteitskring Hoogbegaafdheid ingericht die zich bezighoudt met een onderzoek naar de haalbaarheid en het te ontwikkelen beleid. Bij dit project zijn zowel interne als externe specialisten betrokken. Momenteel is er op stichtingsniveau de mogelijkheid om kinderen deel te laten nemen aan de Plusbus. Doelstellingen met betrekking tot leerlingen die deelnemen aan de Plusbus: 1. Kansen bieden aan hoogbegaafde leerlingen om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten; 2. Ondersteuning bieden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen - het welbevinden van deze groep leerlingen; 3. Hoogbegaafde leerlingen kansen bieden om leerstof op een op hen afgestemde manier te verwerken en zich eigen te maken. Op advies van school kunnen groep 8 leerlingen deelnemen aan het Young Masterclass van het plaatselijke VO. Ambitie: Een tweetal ambities dienen op basisschool Panningen Noord en op stichtingsniveau nog opgepakt te worden: 10

13 A) De verbinding binnen het HGPD maken zodat vanuit het HGPD een weging probleem verklaring ontstaat. Op basis van een weging probleem verklaring wordt de ondersteunings-begeleidings-en onderwijsbehoefte bepaald B) Leerarrangementen ontwikkelen, dit betekent dat een kind op basisschool Panningen Noord onderwijs ontvangt maar daarnaast gedurende de lestijd op bepaalde tijden in de week ook elders onderwijs ontvangt. De onderwijsaanbieders zorgen samen voor het passende aanbod voor het kind C) Samen met een collega-school binnen de stichting vindt teamscholing plaats en implementatie aangaande groepsplannen Schooljaar worden deze ambities opgenomen in het schooljaarplan met als doel deze te implementeren binnen de kwaliteitszorg op BS Panningen-Noord zodat we kunnen voldoen aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen zowel op school als stichtingsniveau. 13) De bijdrage die BS Panningen Noord levert aan het ontwikkelen en onderhouden van expertise d.m.v. relevante 'kenniskringen' Stichting Prisma heeft kwaliteitsteams ingericht aangaande peilers binnen het strategisch beleidsplan. Medewerkers kunnen deelnemen in een of meerdere verbeterteams. Dit zijn tijdelijke groepen die tot taak hebben te werken aan een verbeteringsonderwerp op bovenschools niveau. De aansturing van verbeterteams op schoolniveau gebeurt door een kwaliteitsteam op basis van de verbeteronderwerpen uit het schoolplan, c.q. jaarplan. Enkele kwaliteitskringen zijn: - doorgaande lijn peuters en kleuters - ICT mogelijkheid binnen het onderwijs. - Hoogbegaafdheid - rekenen/ wiskunde en taal - Kwaliteit 14) De samenwerking met ketenpartners We willen de zorg voor de kinderen steeds verbeteren en sneller de zorg kunnen inroepen die nodig is. Als er vragen zijn over het kind, dan doen we ons best om daar een passend antwoord of passende hulp op te vinden. Samen kunnen en weten we meer. Ouders zijn uiteraard de eerste met wie we overleggen. Veel vragen en problemen kunnen we zelf beantwoorden. Waar ons dat niet voldoende lukt kan de school in overleg met ouders snel gebruik maken van de adviezen of hulp van onze partners. AMK Anoniem Meldpunt Kindermishandeling BBC Bouwens van der Boije College, school voor voortgezet onderwijs BCO Onderwijsadvies en onderzoek (orthopedagoog) Bureau Jeugdzorg Advies en ondersteuning De Taalbrug Speciaal Onderwijs voor kinderen met een spraak-taalachterstand Gemeente Peel & Maas Gezinscoach GGD Jeugdarts, screening in groep 1-2 en 6-7 Huisarts Jeugdstation.nl Opvoedingsvragen, diverse cursussen voor ouders JGZ Jeugd Gezondheidszorg Groene Kruis 11

14 Kinderopvang Logopedie Padxpress Politie REC 1 REC 2 REC 3 REC 4 Stichting Vorkmeer Vorkmeer Naschoolse activiteiten Regionaal expertisecentrum voor blinden en slechtzienden Regionaal expertisecentrum voor taal-spraakproblemen Regionaal expertisecentrum voor motorische problemen Regionaal expertisecentrum voor gedragsproblemen Welzijnsstichting Maatschappelijk werk 15) De ondersteuning bij BS Panningen-Noord aan leerlingen die een TLV van het samenwerkingsverband hebben gekregen In de toelichting van niveau 1 t/m 3 staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden aan kinderen zonder een toelaatbaarheidverklaring. Voor de kinderen met een toelatingsverklaring heeft de school de ambitie voor het opstellen van een kader en hier in praktijk vorm en inhoud aan te geven. Ambitie: In het nieuwe SJP het opstellen en het uitwerken van een kader waarin we de behoeften van kinderen in kaart brengen opnemen. Dit kader dient om tot een degelijke afweging te kunnen komen van al dan niet plaatsen op BS Panningen-Noord. Het budget voor deze zeer specialistische begeleiding en ondersteuning wordt vanuit het schoolbestuur of uit de middelen van het samenwerkingsverband bekostigd. 16) De speciale toerusting (bijv. vanuit budget van het betreffende schoolbestuur of uit middelen van het samenwerkingsverband) bij BS Panningen-Noord om kinderen met (zeer) specifieke onderwijs-en ontwikkelingsvragen te begeleiden binnen het voor de school reguliere aanbod, waarbij er sprake is van een specifieke doelgroep, een beschermende omgeving en/of sprake is van een gecombineerde problematiek. School zal per casus bekijken, door met ouders in gesprek te gaan, welke onderwijs-ondersteunings-en begeleidingsbehoefte het kind nodig heeft en welke expertise zowel intern als extern aangeboord kunnen worden om het kind verder in ontwikkeling te stimuleren. Basisschool Panningen-Noord denkt in kansen bieden voor alle kinderen en wil talenten van kinderen ontplooien. Het op voorhand begrenzen past niet in de visie van Basisschool Panningen Noord. Per casus zal de onderwijs-begeleidings-en zorgbehoefte helder dienen te zijn om te bepalen of wij datgene kunnen bieden wat het kind nodig heeft. Neemt niet weg dat we t.a.v. kinderen met ernstige meervoudige beperkingen en kinderen met ernstige gedrags-en omgangsproblemen endogeen of milieu gerelateerd evt. voortkomend uit een stoornis of beperking onvoldoende kennis en kunde in huis hebben om het kind nu en in de toekomst binnen het onderwijsprogramma van basisschool Panningen-Noord te begeleiden. Basisschool Panningen-Noord heeft niet de intentie om inclusief onderwijs aan te bieden en zal als het tegen de grenzen van expertise en begeleiding loopt samen met ouders, de BOC medewerker elders passend onderwijs zoeken. 12

15 Bijlage 1A: Afkortingenlijst: ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het wordt ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd. ASS Autisme Spectrum Stoornissen BOC Bovenschools Ondersteunings Coördinator BCO Begeleidings Centrum Onderwijsadvies DIM Directe Instructie Model GO Groepsoverzicht HGPD Handelings Gerichte Proces Diagnostiek HP Handelingsplan IB-er Interne begeleider IPB Integraal Personeels Beleid MDO Multi Disciplinair overleg ODD Oppositional Defiant Disorder en betekent oppositioneel opstandige gedragsstoornis OPP Onderwijsontwikkelingsperspectief PDSA Plan Do Study Act, een kwaliteitsmiddel dat ingezet wordt bij verandertrajecten POP Persoonlijk Ontwikkel Plan SO Speciaal Onderwijs TLV Toelaatbaarheidsverklaring VO Voortgezet Onderwijs VVE Voor en vroegschoolse educatie 13

16 Bijlage 2: Stroomschema ToelaatbaarheidsVerklaring (TLV) voor leerling die niet op de basisschool ingeschreven staat 14

17 15 Steenbakkerssstraat 76

18 Bijlage 3: Stroomschema voor aanmeldingstraject voor toewijzing extra zorg of voor ToeLaatbaarheidsVerklaring SBO/SO voor een leerling die is ingeschreven op de school 16

19 Bijlage 4: Stroomschema voor rechtstreeks aanmelden bij een SBO of SO school 17

20 Bijlage 5 : Aanmeldingsformulier toewijzing ondersteuning of toelaatbaarheidsverklaring SBO/SO 18

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Kbs Helder Camara Zuringveld 1 4847 KS Teteringen Inhoud 1 Inleiding... 4 Missie en visie... 4 Visie op zorg... 5 2 Zorgstructuur...

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017 Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 Inhoud Inleiding... 3 BASISONDERSTEUNING EN ONDERSTEUNINGSPROFIEL...

Nadere informatie

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Handboek onderwijsondersteuning schoolondersteuningsprofiel Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven. Afrikaans gezegde

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland Status: Definitief 1 Overzicht besluitvormingstraject 16 januari 2014 ter bespreking in Bestuursvergadering 1 februari 2014: ter instemming

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: maart 2015 Evelyne Docters van Leeuwen en Anja van Dal Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084

Nadere informatie

ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter

ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter Zorgplan RKBS De Twaalfruiter 2011-2015 1 Inleiding Dit zorgplan geeft de zorgstructuur binnen RKBS De Twaalfruiter aan. Dit zorgplan

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan 2010-2015

Meerjarenbeleidplan 2010-2015 Meerjarenbeleidplan 2010-2015 Zorgen en je verantwoordelijk voelen voor alle kinderen in de regio. pag.1 INHOUD 1. Verklarende woordenlijst 2. Inleiding 3. Kengetallen van het samenwerkingsverband 4. Visie/

Nadere informatie

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL versie 24-03-2014 I N H O U D 1 Inleiding 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Algemene gegevens 4 2.3 Missie en visie 5 2.4 Uitgangspunten 5

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken 27 november 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: 2 december 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs Samen bouwen aan jouw toekomst ondersteuningsplan passend onderwijs mei 2015 1 Inhoudsopgave Vooraf 4 Hoofdstuk 1 Inleiding...5 Hoofdstuk 2 Organisatie Onderwijs en Zorg...8 2.1 Algemene gegevens...8 2.2

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool

Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool 1 Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool Toelichting Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam hun visie op onderwijs en ondersteuning op schoolniveau

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Vrijeschool De Es

Schoolondersteuningsprofiel Vrijeschool De Es Schoolondersteuningsprofiel Vrijeschool De Es 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene informatie... 3 School & Leerlingen... 3 Missie... 3 Visie... 4 Zorg en expertise: Structuur en organisatie van de ondersteuning...

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Boven Westerdiep 10 9641 LJ Veendam Postadres: Postbus 449 9640 AK Veendam Telefoon: 0598-612063 Internet: www.monnereau.picto.nl Email: monnereau@picto.nl Sbo Wim Monnereau-school maakt onderdeel

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

HET ZORGPLAN 2011-2015

HET ZORGPLAN 2011-2015 HET ZORGPLAN 2011-2015 c.b.s HET BAKEN St. PANCRAS Inhoudsopgave 1. Visie op zorg/passend onderwijs.... 3 1.1 Basis Zorgprofiel.... 3 1.2 Plus Zorg profiel.... 4 2. Zorg voor alle leerlingen.... 4 3. Niveaus

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie