Schoolondersteuningsprofiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel"

Transcriptie

1 Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Groenling

2 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Algemene gegevens van school ) Missie en Visie ) Planmatig werken ) Handelingsgericht werken ) De basisondersteuning ) Toelichting op ijkpunten schoolondersteuningsprofiel ) Beschrijving persoonlijk ontwikkeling en het vakmanschap van elke leraar bij BS Panningen-Noord ) De ondersteuningsstructuur bij BS Panningen-Noord ) Schematische weergave van de begeleidingsniveau, soort overleg, deelnemers, hoofdverantwoordelijke en de gebruikte formulieren ) Inschakelen en taken Bovenschoolse OndersteuningsCoördinator ) Interne en externe expertise op BS Panningen-Noord ) Ouderbetrokkenheid bij het formuleren van het ontwikkelingsperspectief met een beschrijving van de doelen en de activiteiten voor de leerling ) Gemeenschappelijke arrangementen met de eigen scholen of in combinatie met andere besturen ) De bijdrage die BS Panningen Noord levert aan het ontwikkelen en onderhouden van expertise d.m.v. relevante 'kenniskringen' ) De samenwerking met ketenpartners ) De ondersteuning bij BS Panningen-Noord aan leerlingen die een TLV van het samenwerkingsverband hebben gekregen ) De speciale toerusting (bijv. vanuit budget van het betreffende schoolbestuur of uit middelen van het samenwerkingsverband) bij BS Panningen-Noord om kinderen met (zeer) specifieke onderwijs-en ontwikkelingsvragen te begeleiden binnen het voor de school reguliere aanbod, waarbij er sprake is van een specifieke doelgroep, een beschermende omgeving en/of sprake is van een gecombineerde problematiek.. 12 Bijlage 1A: Afkortingenlijst: Bijlage 2: Stroomschema ToelaatbaarheidsVerklaring (TLV) voor leerling die niet op de basisschool ingeschreven staat Bijlage 3: Stroomschema voor aanmeldingstraject voor toewijzing extra zorg of voor ToeLaatbaarheidsVerklaring SBO/SO voor een leerling die is ingeschreven op de school Bijlage 5 : Aanmeldingsformulier toewijzing ondersteuning of toelaatbaarheidsverklaring SBO/SO Bijlage 6: Accorderen adviesrecht MR aangaande het schoolondersteuningsprofiel

3 Inleiding Elk kind heeft recht op goed onderwijs. In augustus 2014 wordt Passend onderwijs ingevoerd in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Passend onderwijs is onderwijs op maat voor leerlingen die extra ondersteuning in het onderwijs nodig hebben. Het doel is om de kwaliteit van het onderwijs aan deze leerlingen te verbeteren Het bestuur van die school heeft een zorgplicht. Dat betekent dat, als de betreffende school niet zelf een volledig aanbod voor uw kind kan verzorgen, een andere (speciale) school in de regio (een deel van) die uitvoering overneemt. De school van uw keuze, is verplicht om u uit te leggen waarom zij uw kind niet een passend zorgaanbod kan doen. Het uitgangspunt is dat de kansen en mogelijkheden van uw kind centraal staan. Daarbij is het uitgangspunt dat ouders gelijkwaardige gesprekspartners van de school zijn. Een goed contact tussen ouders, leerkrachten en leerlingen werkt door in de kwaliteit van de school. Het komt de ontwikkelingen de leerprestaties van alle leerlingen ten goede. In dit schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van Passend Onderwijs aan alle leerlingen en leerlingen met een meer specifieke of zeer specifieke begeleidingsbehoeften. Uit dit document blijkt of de school voldoet aan de basisondersteuning die door het schoolbestuur en het Samenwerkingsverband is vastgesteld. Bovendien wordt aangegeven voor welke leerlingen het team een arrangement heeft. Dit schoolondersteuningsprofiel geeft ook de ambities van het team weer. Deze ambities worden opgenomen in het schooljaarplan Middels dit document kan de school een goede gesprekspartner zijn voor bestuur, ouders, het Samenwerkingsverband, het Speciaal Basis Onderwijs, het Speciaal Onderwijs en instanties voor welzijn en zorg. De optelsom van de gegevens van meerdere scholen van het Samenwerkingsverband geven een beeld van het onderwijs en begeleidingsmogelijkheden op het niveau van het schoolbestuur, de gemeente en het Samenwerkingsverband. Op basis van dit overzicht kan het Samenwerkingsverband bepalen voor welke kinderen op welke plek voorzieningen en arrangementen ingericht zijn of nog ingericht dienen te worden. Het schoolbestuur en het Samenwerkingsverband kunnen vervolgens beleid ontwikkelen om te voldoen aan de zorgplicht voor het bieden van Passend Onderwijs aan alle leerlingen uit de regio. Zo vormen de schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van stichting Prisma samen een belangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen van beleid op onder andere de ondersteuningstoewijzing, de verdeling van middelen en het arrangeren van een goed antwoord op de behoeften van leerlingen. Graag bieden we alle kinderen een plek binnen onze basisschool, maar we hebben niet de intentie om inclusief onderwijs te bieden en zullen indien nodig, als het tegen onze grenzen van expertise en begeleiding loopt, samen met ouders elders passend onderwijs zoeken. Namens het team Panningen Noord, Leenette Hendriks, directrice 1

4 Algemene gegevens van school School: BS Panningen Noord Brin: 11XY Directeur: Leenette Hendriks IB-er: Vivian de Bruijn, Sharon van den Boom Schoolbestuur: Stichting Prisma Samenwerkingsverband: Passend Primair Onderwijs Noord-Limburg (PPONL) 1) Missie en Visie BS Panningen-Noord is een schoolorganisatie voor basisonderwijs op katholieke grondslag. Als onderdeel van de Stichting Prisma hebben wij tot doel het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs, aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar in Panningen met hoge opbrengsten. Wij willen op een open manier met kinderen en ouders omgaan, zien kinderen en ouders als gelijkwaardig. We herkennen, erkennen en benoemen de kwaliteiten van het kind. We hebben vertrouwen in het kind. BS Panningen Noord is werelds! Samen verbinden wij werelden BS Panningen-Noord kenmerkt zich door tijdens onderwijs- en opvangtijd de wereld in de basisschool te halen en zelf erop uit te trekken om de steeds veranderende wereld te leren kennen. We vinden het onze taak om kinderen veiligheid en vertrouwen te bieden waardoor ze in hun totale kindontwikkeling 0 t/m 12 jaar gestimuleerd worden zodat ze na hun basisschooltijd, ieder op zijn/haar eigen hoogst haalbare niveau, de volgende betekenisvolle stap in de wereld kunnen zetten. Wij sluiten onze ogen niet en zien dat de wereld zowel op sociaal-emotioneel vlak, als kennis, kunde en cultuur dynamisch maar ook verschillend is. Hier gaan we respectvol mee om. Met passie onderzoeken we samen met kinderen en ouders waar de mogelijkheden en onmogelijkheden, de kansen en belemmeringen in de wereld voor ieder kind liggen. Want elk kind is werelds! Communicatie binnen het team, met kinderen en ouders vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid en respect. Vertrouwen hebben in kinderen, kinderen willen leren, zijn nieuwsgierig in de wereld om zich heen en willen deze wereld actief ontdekken en onderzoeken om vervolgens deel te kunnen nemen aan die wereld. Een betekenisvolle leerruimte creëren met structuur, rust en veiligheid zodat alle kinderen een stap in de wereld kunnen zetten op zijn/ haar eigen hoogst haalbaar niveau en zijn/ haar talent kan laten zien. Met alle betrokkenen werken we vanuit bovenstaande visie. Tijdens Ateliertijd, Workshops en Expressieweken heeft deze visie tot doel om eenduidigheid en een doorgaande lijn te waarborgen. Hierbij opmerkend dat we het middel PDSA als kwaliteitszorgsysteem hanteren. Dat maakt dat evaluaties uit de Study-fase opgenomen worden ter verfijning en verbetering van ons onderwijs. 2

5 2) Planmatig werken We werken planmatig aan het totale kwaliteitszorgsysteem om passend onderwijs daadwerkelijk vorm en inhoud te geven op BS Panningen-Noord. Hieronder geven wij aan hoe we ervoor staan. Het volgende doen wij planmatig: ja nee 1. Het waarnemen van de voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen X 2. Het bespreken van de voortgang van de ontwikkeling van de leerling X 3. Het analyseren van toetsresultaten X 4. Afstemmen van onderwijsproces op verschillen in ontwikkeling X 5. Het plannen van interventies gelet op onderwijsbehoeften X 6. Het uitvoeren van de geplande interventies X 7. Evalueren van leerling resultaten X 8. Evalueren van het onderwijsleerproces X 3) Handelingsgericht werken Het leerkracht handelen op BS Panningen-Noord is gebaseerd op het handelinggericht werken. Onderstaande tabel geeft een beeld van in hoeverre handelingsgericht werken op onze school is ingevoerd. Handelingsgericht werken - elementen ja Deels Deels nee 1. Leerkrachten verkennen en benoemen onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en toetsanalyses 2. Leerkrachten reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders, collega s 3. Leerkrachten zijn zich bewust van de grote invloed die zij hebben op de ontwikkeling van hun leerlingen. 4. * Leerkrachten zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen. X X X > 50 % X < 50 % 5. * Leerkrachten werken samen met de leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyses, formuleren samen doelen en benutten ideeën van leerlingen. 6. * Leerkrachten werken samen met de ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundigen en partners bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak. 7. Leerkrachten benoemen hoge, maar reële doelen voor de lange en korte termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd/geëvalueerd met leerlingen, ouders, collega s. 8. * Leerkrachten werken met een groepsplan, waarin ze de doelen en de aanpak voor de groep, subgroepjes en mogelijk een individuele leerling beschrijven. 9. Leerkrachten bespreken minstens drie maal per jaar hun vragen rond de groepsplannen met de IB er. X X X X X 3

6 10. De onderwijs- en ondersteuningsstructuur is voor iedereen X duidelijk. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer. Ambitie: * school vindt dat deze ijkpunten binnen het handelingsgericht werken aandachtspunten zijn. Schooljaar worden deze, na de teambijeenkomst, opgenomen in het schooljaarplan met als doel deze verder te ontwikkelen en implementeren binnen het leerkracht handelen zodat we volledig handelingsgericht werken en tegemoet komen aan de basisondersteuning. Actiepunten: Punt 4,5,6,8: opnemen in Schooljaarplan 4) De basisondersteuning Binnen onze school bieden we onderstaande ondersteuning aan voor alle kinderen. In onderstaande tabel geven wij aan in hoeverre deze interventies op onze school aanwezig zijn. In onze school is het volgende aanwezig ja Deels > 50 % 1. Preventieve (onderwijs) ondersteuning: tijdig signaleren van X leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen. 2. Een aanbod voor leerlingen met dyslexie X 3. Een aanbod voor leerlingen met dyscalculie. X 4. Een aanbod voor leerlingen met spraak-taalproblemen X 5. Onderwijsprogramma voor leerlingen met een minder dan X gemiddelde intelligentie. 6. * Onderwijsprogramma voor leerlingen met een meer dan gemiddelde intelligentie 7. Fysieke toegankelijkheid (rolstoeltoegankelijk) X 8. Pedagogische en/of didactische programma s en methodieken die X gericht zijn op sociale veiligheid en voorkomen van/ omgaan met gedragsproblemen. 9. Een pedagogisch klimaat waarin ingespeeld wordt op de X onderwijsbehoeften van leerlingen met lichtere vorm van bijv. ADHD, ASS, angst- en stemmingsstoornissen, ODD en meer/hoogbegaafdheid. 10. Kinderen met een lichamelijke beperking X 11. Kinderen met een verstandelijke beperking, X 12. Kinderen met gedrags- en omgangsproblemen, eventueel X voorkomend uit een stoornis of beperking 13. Kinderen met een langdurige ziekte X 14. Kinderen met meervoudige beperkingen X Ambitie: Deels < 50 % X nee 4

7 * school vindt dat dit ijkpunt binnen de basisondersteuning nog aandachtspunten zijn. Schooljaar worden deze opgenomen in het schooljaarplan met als doel deze te implementeren binnen het leerkracht handelen zodat we volledig handelingsgericht werken en tegemoet komen aan de basisondersteuning. Actiepunten: Punt 6: het onderpresteren is een ontwikkelpunt 5) Toelichting op ijkpunten schoolondersteuningsprofiel Het HGPD-denken Verantwoording: Een handelingsgericht proces diagnostiek (HGPD), individueel handelingsplan (IHP) of groepshandelingsplan (GHP) is het eindproduct van de reeks signaleren, diagnosticeren, interpreteren. Deze reeks start bij de groepsleerkracht die signaleert dat een kind de leerstof niet volgens verwachting opneemt. Het signaal is een observatie, het werk dat het kind maakt of toetsscores. We gaan uit van vijf begeleidingsniveaus in de onderwijs-en ondersteuningsstuctuur. In begeleidingsniveau 1 en 2 is er sprake van kortdurende hulp bij enkelvoudige problemen. Vanaf begeleidingsniveau 3 gaat het om een complex probleem en wordt er onderzoek gedaan dat uitmondt in een individueel handelingsplan (IHP) of HGPD. Vanaf begeleidingsniveau 4 en 5 is er sprake van een dermate complexe problematiek dat de school in handelingsverlegenheid is. Externe expertise is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de onderwijs-en begeleidingsbehoefte van het kind. De procedure voor een TLV (toelaatbaarheidsverklaring SO/SBO) wordt opgestart. De groepsleerkracht zal eerst gedurende een bepaalde periode hulp bieden maar als dat onvoldoende aanslaat brengt hij dat in bij de IB er met het verzoek mee te kijken. Dit meekijken kunnen we diagnostiek noemen, tenminste als er gedegen onderzoek wordt gedaan, op basis van hypothesen (vermoedens) en goede onderzoeksmiddelen. Na deze diagnostiek worden ouders uitgenodigd voor een gesprek en wordt het plan van aanpak met ouders besproken. De leerkracht vult gedurende dit traject het HGPD voor de leerling in omschrijft de onderwijsbehoeften, de kindfactoren, factoren binnen de school, factoren buiten de school, doelen, acties, een voorlopige probleemverklaring en weging (geeft de kern van het probleem aan). Het handelingsplan/groepshandelingsplan wordt 3 keer per schooljaar geëvalueerd en opnieuw opgesteld/bijgesteld. De momenten staan ingepland op de jaarkalender. Het HGPD wordt einde schooljaar daar waar nodig aangevuld en dient mede als overdracht voor de nieuwe leerkracht. 6) Beschrijving persoonlijk ontwikkeling en het vakmanschap van elke leraar bij BS Panningen-Noord Verantwoording: Professionalisering van personeel is van essentieel belang om de modernisering van het onderwijs gestalte te geven en de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Daarom hebben we in ons professionaliseringsbeleid de volgende doelstellingen opgenomen: het bevorderen en op peil houden van de kwaliteit van ons onderwijs en van de ondersteunende activiteiten hierbinnen het afstemmen van de professionalisering van het personeel op de schoolontwikkeling het meegroeien van het schoolteam binnen passend onderwijs in het samenwerkingsverband het bevorderen van de beroepsmatige ontplooiing en interesseontwikkeling van onze leraren het bevorderen van de mogelijkheden tot overplaatsing op een andere school (mobiliteit/jobrotation) het promoten van vitaal leraarschap (voorkomen van burn-out) 5

8 Om ervoor te zorgen dat we planmatig werken aan de genoemde doelstellingen, wordt jaarlijks een professionaliseringsplan opgezet, als onderdeel van de schoolontwikkeling. Dit plan geeft een overzicht van de activiteiten en prioriteiten voor het toekomstig professionaliseringsbeleid, met daarbij een schatting van de benodigde financiële middelen. Op school ligt het professionaliseringplan ter inzage. Professionalisering bestaat uit: Cursustijd: Opbrengstgericht werken tijdens taal-rekenen-lezen (RTL-vakken) DIM = directie instructiemodel schoolbreed invoeren met als doel effectieve en gedifferentieerde instructie Verfijnen kwaliteitszorg middels Plan-DO-Study-Act (PDSA). Twee maal per jaar vindt n.a.v. de toetsanalyse een PDSA-cirkel plaats met als doel kwaliteitsontwikkeling en resultaatverbetering aangaande de gesignaleerde en geanalyseerde onderwijsbehoefte van de groep. Implementatie rekenmethode Reken Zeker Ateliertijd/ Expressietijd/ Workshops: Vanuit de kerndoelen/tussendoelen/leerlijnen aangaande kunstzinnige oriëntatie het aanbod bepalen waarbij competentiegericht leerkrachtschap ingezet wordt. VVE- scholing: voor - en vroeg schoolse educatie voortzetten en in praktijk de verbinding peuterspeelzaal en kleuters realiseren BHV: bedrijfshulpverlening IKC: Integraal Kindcentrum ononderbroken ontwikkelingslijn van peuteraanbod naar kleuteraanbod Hoog-en meerbegaafdheid 21-st century skills; welke kennis, kunde en vaardigheiden hebben de kinderen van nu nodig om straks hun plekje in de maatschappij te veroveren en hun steentje bij te kunnen dragen aan die maatschappij Onderwijskundige vergaderingen ter bevordering van de professionalisering/vakbekwaamheid: Cursustijd/workshop/ateliertijd/expressieweken: doorontwikkelen en borgen van de ingezette kwaliteitsimpulsen Implementatie directe instructiemodel binnen ons onderwijsaanbod Passend onderwijs binnen ateliertijd waarbij hoogbegaafdheid een item is Onderwijsdag stichting Prisma: het hele team woont deze studiedag bij over diverse actuele thema s vanuit de onderwijspraktijk Individuele ondersteuning/scholing in het kader van persoonlijke ontwikkelingsplannen van leerkrachten BHV nascholing Collegiale intervisie Daarnaast hebben alle leraren een persoonlijke ontwikkelingsplan. Binnen het integraal personeelsbeleid (IPB) is de inzet om het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de leraar af te stemmen op de schoolontwikkeling. Gedurende een bepaalde periode is dit POP onderwerp van gesprek binnen de gesprekkencyclus, een reeks van gesprekken die de ontwikkeling van de leraar ondersteunt en uiteindelijk tot een beoordeling leidt. Vervolgens kunnen weer andere prioriteiten gesteld worden. 7) De ondersteuningsstructuur bij BS Panningen-Noord Drie keer per jaar vult de leerkracht het zorgcontinuüm in:november, maart en juni. Alle kinderen uit de groep worden in het zorgcontinuüm vermeld (van niveau 1 t/m 5). 6

9 Preventief: Door op een goede manier onderwijs te geven voorkom je in bepaalde situaties dat er handelingsverlegenheid ontstaat. Hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Onder goed onderwijs geven, verstaan we o.a. goed klassenmanagement, professionals voor de klas, een veilig schoolklimaat en een schoolorganisatie die het mogelijk maakt om samen met ouders de visie en de missie die de school heeft ten uitvoer te brengen. Begeleidingsniveau 1. Basisondersteuning: Leerkrachten onderling (informeel overleg) Leerkrachten overleggen informeel met elkaar over leerlingen. Van belang is dat het niet alleen bij delen van zorgen blijft, maar dat er gezamenlijk gezocht wordt naar kansen en mogelijkheden. Het betreft de leerlingen: Kind ontwikkelt zich optimaal binnen de groep. Kind valt niet op bij methodegebonden en niet methodegebonden toetsen. Kind vertoont geen opvallendheden op gedragsniveau. Begeleidingsniveau 2. Basisondersteuning: Overleg tussen leerkracht en intern begeleider We spreken over het tweede niveau van zorg op het moment dat de leerkracht zijn zorgen deelt met de ib-er. Ook dit kan op een informele manier gebeuren. Daarnaast wordt meerdere keren per schooljaar elke groep doorgenomen. Er wordt gewerkt met een format waardoor alle gemaakte afspraken goed te volgen zijn. Aan bod komen zowel zorgen/problemen van didactische als pedagogische aard. Het kind valt bij een of meerdere facetten op bij de methodegebonden, niet methodegebonden toetsen of op gedragsniveau. Extra ondersteuning vindt plaats door de leerkracht zelf in de groep; hetzij door preteaching, reteaching, gedifferentieerde instructie (b.v. spelling, lezen, rekenen, begr. lezen, taal), een gerichte gedragsaanpak (b.v. gedragskaart) of extra spraak/taalondersteuning. Voor deze kinderen wordt een individueel of een groepshandelingsplan gemaakt. Een en ander wordt schoolgebonden gerealiseerd. Hier geldt dat er nadrukkelijk gezocht wordt naar mogelijkheden en kansen om de ontwikkeling van het kind weer op gang te laten komen. Hiervoor kan in sommige gevallen een HGPD-formulier (=Handelings Gerichte Proces Diagnostiek) worden ingevuld. Deze leerlingen kunnen besproken worden bij de IB-er op vraag en aanbod. Begeleidingsniveau 3. Extra ondersteuning: Overleg tussen leerkracht, intern begeleider en/of orthopedagoog; consultatie Hieronder vallen de kinderen, waarbij we in handelingsverlegenheid raken. De extra ondersteuning in de klas heeft te weinig effect gehad. Doel is te achterhalen op welke manier het kind het beste leert en/of welke pedagogische benadering het beste bij het kind past. Het HGPD (=Handelings Gerichte Proces Diagnostiek) wordt ingezet waarbij uitgangspunt is: pedagogen in gesprek kunnen binnen de interactie de onderwijsbehoefte het best bepalen (Vrije vertaling naar Strasser). Interne collegiale ondersteuning door de IB-er, middels bijv. een observatie, didactisch onderzoek of een sociaal-emotioneel onderzoek, vindt plaats. Vervolgens zijn mogelijke vervolgacties: - consultatie extern of raadplegen BOC - inschakelen bureau jeugdzorg wat kan leiden tot preventieve begeleiding of doorverwijzing. Er volgt nader extern onderzoek - psychologisch onderzoek - persoonlijkheidsonderzoek - intelligentieonderzoek - audiologisch onderzoek - Toetsing ten behoeve van de verklarende diagnostiek, dus alleen dat wat echt nodig is, om antwoord te krijgen op de hulpvraag. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek volgen we de handelingsadviezen op 7

10 binnen de eigen school. Doel hierbij is om binnen de eigen school te kunnen voldoen aan de ontwikkelbehoefte van het kind. De coördinatie is in handen van de IB-er. Begeleidingsniveau 4. Toelaatbaarheidsverklaring: Overleg met externe instanties Op het moment dat de zorgen en/of problematiek van het kind dermate complex blijken te zijn dat de ontwikkeling van het kind ondanks alle inzet in vorige stadia onvoldoende effect heeft gesorteerd, is het van belang gebruik te gaan maken van de expertise van andere externe instanties. Dit kan in een MDO of overleg met de BOC (bovenschools ondersteunings coördinator). Dit overleg vindt plaats om de leerling evt. in te brengen voor een TLV (toelaatbaarheidsverklaring). Ook zou ervoor gekozen kunnen worden om de leerling in te brengen Voor een eventuele SBO beschikking. Daarnaast behoort doorverwijzing naar instanties die diagnostiek plegen (Mutsaersstichting Riagg anderen) tot de mogelijkheden. Dit kan in een zorgoverleg met BOC. Vervolgens volgen: - Handelingsadviezen die gerealiseerd kunnen worden binnen de eigen school - Ondersteuning in de vorm van (preventieve) ambulante begeleiding door BOC - De coördinatie is in handen van de IB-er, BOC en directeur. Begeleidingsniveau 5. (V)SO / Cluster 1-2-(3-4)/ SBO/ onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen Als blijkt dat de problematiek van het kind dermate complex en zorgwekkend is dat het niet meer mogelijk is om op een adequate manier hier binnen het primair onderwijs een antwoord op te kunnen geven is het van belang om een TLV aan te vragen. De school is in handelingsverlegenheid. Als een indicatie is afgegeven kunnen ouders in principe kiezen of ze hun kind op de reguliere school willen houden (met ondersteuning van ambulante begeleiding) of dat ze hun kind willen plaatsen in het speciaal onderwijs. Dit gebeurt altijd in goed overleg met ouders. De coördinatie is in handen van de IB-er, BOC en directeur. Ambitie: Het is wenselijk om een kader te scheppen waarop we behoeften van kinderen in kaart brengen om tot een degelijke afweging te kunnen komen. Dit wordt dan meegenomen bij het opstellen van het nieuwe SJP. 8) Schematische weergave van de begeleidingsniveau, soort overleg, deelnemers, hoofdverantwoordelijke en de gebruikte formulieren Begeleidings Soort niveau overleg 1 Informeel overleg Deelnemers Hoofdverantwoordelijk Formulieren/documenten leerkrachten leerkracht Groepsoverzicht 2 Leerlingbesp reking 3 Consultatie extern Leerkracht IB er Ouders Leerkracht IB er BOC Ouders Ib-er Ib-er Groepsoverzicht/GroepsHP Leerlingbespreking Mogelijk: HGPD-formulier Mogelijk: handelingsplan Groepsoverzicht/GroepsHP HGPD-formulier HP Mogelijk: Onderzoeks- 8

11 4 MDOoverleg BOC-overleg 5 Indien gekozen voor regulier onderwijs: bespreking resultaten handelingspl an en voortgang Orthopedagoog Externen Leerkracht IB er BOC Ouders Schoolarts BJZ Maatschappelijk werk Politie Orthopedagoog Medewerker andere instantie Enz. Leerkracht Ouders BOC IB er AB er Ib-er / directeur Ib-er / directeur gegevens Mogelijk: handelingsplan HGPD-formilier TLV commissie Mogelijk: onderzoeksgegevens HP Consultatieformulier OPP Handelingsplan Begeleidingsplan HGPD-formulier TLV-commissie Mogelijk: Onderzoeksgegevens HP Consultatieformulier OPP 9) Inschakelen en taken Bovenschoolse OndersteuningsCoördinator Uit bovenstaande blijkt dat basisschool Panningen Noord behorende bij stichting Prisma gebruik kan maken van een adviesorgaan m.b.t. passend onderwijs. De BOC biedt ondersteuning en volgt de scholen van stichting Prisma. Bij specifieke hulpvragen kan de IB er en leerkrachten contact opnemen met BOC. Binnen het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Limburg (PPONL) zijn inhoudelijke afspraken gemaakt over de basisondersteuning die scholen worden geacht te bieden. Om ongewenste effecten en te grote verschillen te voorkomen is nodig dat er blijvend afstemming plaats vindt. Elk (samenwerkend) bestuur heeft daartoe een Bovenschools Ondersteunings Coördinator (BOC) benoemd, die in een netwerkvorm regelmatig bij elkaar komen. De BOC is voor onze school het aanspreekpunt bij onderzoeks-, ondersteunings- en/of toelaatbaarheidsvragen richting SBO-SO. Zij is verder belast met de volgende werkzaamheden: Coördineert de aanvragen voor een evt. toewijzing van middelen en toelaatsbaarheidsverklaring voor alle scholen binnen Stichting Prisma Informatie van de aanmeldende school analyseren op volledigheid van het dossier (niet inhoudelijk). Op basis daarvan een beslissing nemen over de voortgang en evt. aanmelding/inschakeling van het ondersteuningsloket PO Lid van het netwerk interne begeleiders Lid van regionaal platform bovenschoolse ondersteuningscoördinatoren Kan school en/of ouders begeleiden in een traject naar passende ondersteuning Coördineert verwijzing en toelating naar een juiste onderwijsarrangement 9

12 Zorgt voor het organiseren van het Multi Disciplinair overleg Speelt een belangrijke, verbindende rol bij het functioneren van het Multi Disciplinair overleg Monitoren van het gevoerde beleid 10) Interne en externe expertise op BS Panningen-Noord De school beschikt over mensen met: - een specialisatie gedragspecialisme, - een Master Pedagogiek in opleiding - een leerkracht in opleiding aangaande kinderpsychologie - NLP coach - Fluisterkind/kind coach - Toepassen anders leren middels beelddenken - een IB specialisatie De externe expertise en ondersteuning die ingezet wordt bij de begeleidingsniveaus, staan in bovenstaande schematische weergaven omschreven. 11) Ouderbetrokkenheid bij het formuleren van het ontwikkelingsperspectief met een beschrijving van de doelen en de activiteiten voor de leerling Het is van groot belang dat ouders nauw betrokken zijn bij de totale ontwikkeling van hun kind op onze school. We vinden het van belang dat ouders en school met elkaar in gesprek raken over onderwijs en opvoeding en wat we van elkaar verwachten. Bij het 1 e portfolio gesprek( of al in een eerder stadium ) worden de zorgen aangaande de ontwikkeling van hun kind door de leerkracht uitgesproken. Deze kinderen (vanaf zorgniveau 3a) beschikken reeds over een HGPD en/of HP. De ouders zijn hiervan op de hoogte. Deze kinderen worden minimaal 3x per jaar tijdens de leerlingbespreking met de IB-er besproken. Tussen november en juni vinden nog enkele gesprekken met ouders en/of derden plaats m.b.t. de ontwikkeling van hun kind. 12) Gemeenschappelijke arrangementen met de eigen scholen of in combinatie met andere besturen Stichting Prisma wil passend onderwijs bieden aan hoogbegaafde leerlingen. Om hieraan tegemoet te komen, wordt een arrangement ontwikkeld voor deze groep. Er is een kwaliteitskring Hoogbegaafdheid ingericht die zich bezighoudt met een onderzoek naar de haalbaarheid en het te ontwikkelen beleid. Bij dit project zijn zowel interne als externe specialisten betrokken. Momenteel is er op stichtingsniveau de mogelijkheid om kinderen deel te laten nemen aan de Plusbus. Doelstellingen met betrekking tot leerlingen die deelnemen aan de Plusbus: 1. Kansen bieden aan hoogbegaafde leerlingen om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten; 2. Ondersteuning bieden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen - het welbevinden van deze groep leerlingen; 3. Hoogbegaafde leerlingen kansen bieden om leerstof op een op hen afgestemde manier te verwerken en zich eigen te maken. Op advies van school kunnen groep 8 leerlingen deelnemen aan het Young Masterclass van het plaatselijke VO. Ambitie: Een tweetal ambities dienen op basisschool Panningen Noord en op stichtingsniveau nog opgepakt te worden: 10

13 A) De verbinding binnen het HGPD maken zodat vanuit het HGPD een weging probleem verklaring ontstaat. Op basis van een weging probleem verklaring wordt de ondersteunings-begeleidings-en onderwijsbehoefte bepaald B) Leerarrangementen ontwikkelen, dit betekent dat een kind op basisschool Panningen Noord onderwijs ontvangt maar daarnaast gedurende de lestijd op bepaalde tijden in de week ook elders onderwijs ontvangt. De onderwijsaanbieders zorgen samen voor het passende aanbod voor het kind C) Samen met een collega-school binnen de stichting vindt teamscholing plaats en implementatie aangaande groepsplannen Schooljaar worden deze ambities opgenomen in het schooljaarplan met als doel deze te implementeren binnen de kwaliteitszorg op BS Panningen-Noord zodat we kunnen voldoen aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen zowel op school als stichtingsniveau. 13) De bijdrage die BS Panningen Noord levert aan het ontwikkelen en onderhouden van expertise d.m.v. relevante 'kenniskringen' Stichting Prisma heeft kwaliteitsteams ingericht aangaande peilers binnen het strategisch beleidsplan. Medewerkers kunnen deelnemen in een of meerdere verbeterteams. Dit zijn tijdelijke groepen die tot taak hebben te werken aan een verbeteringsonderwerp op bovenschools niveau. De aansturing van verbeterteams op schoolniveau gebeurt door een kwaliteitsteam op basis van de verbeteronderwerpen uit het schoolplan, c.q. jaarplan. Enkele kwaliteitskringen zijn: - doorgaande lijn peuters en kleuters - ICT mogelijkheid binnen het onderwijs. - Hoogbegaafdheid - rekenen/ wiskunde en taal - Kwaliteit 14) De samenwerking met ketenpartners We willen de zorg voor de kinderen steeds verbeteren en sneller de zorg kunnen inroepen die nodig is. Als er vragen zijn over het kind, dan doen we ons best om daar een passend antwoord of passende hulp op te vinden. Samen kunnen en weten we meer. Ouders zijn uiteraard de eerste met wie we overleggen. Veel vragen en problemen kunnen we zelf beantwoorden. Waar ons dat niet voldoende lukt kan de school in overleg met ouders snel gebruik maken van de adviezen of hulp van onze partners. AMK Anoniem Meldpunt Kindermishandeling BBC Bouwens van der Boije College, school voor voortgezet onderwijs BCO Onderwijsadvies en onderzoek (orthopedagoog) Bureau Jeugdzorg Advies en ondersteuning De Taalbrug Speciaal Onderwijs voor kinderen met een spraak-taalachterstand Gemeente Peel & Maas Gezinscoach GGD Jeugdarts, screening in groep 1-2 en 6-7 Huisarts Jeugdstation.nl Opvoedingsvragen, diverse cursussen voor ouders JGZ Jeugd Gezondheidszorg Groene Kruis 11

14 Kinderopvang Logopedie Padxpress Politie REC 1 REC 2 REC 3 REC 4 Stichting Vorkmeer Vorkmeer Naschoolse activiteiten Regionaal expertisecentrum voor blinden en slechtzienden Regionaal expertisecentrum voor taal-spraakproblemen Regionaal expertisecentrum voor motorische problemen Regionaal expertisecentrum voor gedragsproblemen Welzijnsstichting Maatschappelijk werk 15) De ondersteuning bij BS Panningen-Noord aan leerlingen die een TLV van het samenwerkingsverband hebben gekregen In de toelichting van niveau 1 t/m 3 staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden aan kinderen zonder een toelaatbaarheidverklaring. Voor de kinderen met een toelatingsverklaring heeft de school de ambitie voor het opstellen van een kader en hier in praktijk vorm en inhoud aan te geven. Ambitie: In het nieuwe SJP het opstellen en het uitwerken van een kader waarin we de behoeften van kinderen in kaart brengen opnemen. Dit kader dient om tot een degelijke afweging te kunnen komen van al dan niet plaatsen op BS Panningen-Noord. Het budget voor deze zeer specialistische begeleiding en ondersteuning wordt vanuit het schoolbestuur of uit de middelen van het samenwerkingsverband bekostigd. 16) De speciale toerusting (bijv. vanuit budget van het betreffende schoolbestuur of uit middelen van het samenwerkingsverband) bij BS Panningen-Noord om kinderen met (zeer) specifieke onderwijs-en ontwikkelingsvragen te begeleiden binnen het voor de school reguliere aanbod, waarbij er sprake is van een specifieke doelgroep, een beschermende omgeving en/of sprake is van een gecombineerde problematiek. School zal per casus bekijken, door met ouders in gesprek te gaan, welke onderwijs-ondersteunings-en begeleidingsbehoefte het kind nodig heeft en welke expertise zowel intern als extern aangeboord kunnen worden om het kind verder in ontwikkeling te stimuleren. Basisschool Panningen-Noord denkt in kansen bieden voor alle kinderen en wil talenten van kinderen ontplooien. Het op voorhand begrenzen past niet in de visie van Basisschool Panningen Noord. Per casus zal de onderwijs-begeleidings-en zorgbehoefte helder dienen te zijn om te bepalen of wij datgene kunnen bieden wat het kind nodig heeft. Neemt niet weg dat we t.a.v. kinderen met ernstige meervoudige beperkingen en kinderen met ernstige gedrags-en omgangsproblemen endogeen of milieu gerelateerd evt. voortkomend uit een stoornis of beperking onvoldoende kennis en kunde in huis hebben om het kind nu en in de toekomst binnen het onderwijsprogramma van basisschool Panningen-Noord te begeleiden. Basisschool Panningen-Noord heeft niet de intentie om inclusief onderwijs aan te bieden en zal als het tegen de grenzen van expertise en begeleiding loopt samen met ouders, de BOC medewerker elders passend onderwijs zoeken. 12

15 Bijlage 1A: Afkortingenlijst: ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het wordt ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd. ASS Autisme Spectrum Stoornissen BOC Bovenschools Ondersteunings Coördinator BCO Begeleidings Centrum Onderwijsadvies DIM Directe Instructie Model GO Groepsoverzicht HGPD Handelings Gerichte Proces Diagnostiek HP Handelingsplan IB-er Interne begeleider IPB Integraal Personeels Beleid MDO Multi Disciplinair overleg ODD Oppositional Defiant Disorder en betekent oppositioneel opstandige gedragsstoornis OPP Onderwijsontwikkelingsperspectief PDSA Plan Do Study Act, een kwaliteitsmiddel dat ingezet wordt bij verandertrajecten POP Persoonlijk Ontwikkel Plan SO Speciaal Onderwijs TLV Toelaatbaarheidsverklaring VO Voortgezet Onderwijs VVE Voor en vroegschoolse educatie 13

16 Bijlage 2: Stroomschema ToelaatbaarheidsVerklaring (TLV) voor leerling die niet op de basisschool ingeschreven staat 14

17 15 Steenbakkerssstraat 76

18 Bijlage 3: Stroomschema voor aanmeldingstraject voor toewijzing extra zorg of voor ToeLaatbaarheidsVerklaring SBO/SO voor een leerling die is ingeschreven op de school 16

19 Bijlage 4: Stroomschema voor rechtstreeks aanmelden bij een SBO of SO school 17

20 Bijlage 5 : Aanmeldingsformulier toewijzing ondersteuning of toelaatbaarheidsverklaring SBO/SO 18

3 Passend Onderwijs. 3.1 Missie en Visie. Missie:

3 Passend Onderwijs. 3.1 Missie en Visie. Missie: Inleiding: Elk kind heeft recht op goed onderwijs. In augustus 2014 wordt Passend onderwijs ingevoerd in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Passend onderwijs is onderwijs op maat voor leerlingen

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Basisschool De Groenling Brinnummer: 11XY

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Basisschool De Groenling Brinnummer: 11XY SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL 2015-2019 Basisschool De Groenling Brinnummer: 11XY Steenbakkerssstraat 76 5981 WV Panningen 077-3072167 info@bsdegroenling.nl www.bsdegroenling.nl School Ondersteunings Profiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Passend Onderwijs De zorgplicht in het kader van Passend Onderwijs Leerlingenondersteuning binnen SPOVenray (ondersteuningsniveau 1, 2 en 3a)

Passend Onderwijs De zorgplicht in het kader van Passend Onderwijs Leerlingenondersteuning binnen SPOVenray (ondersteuningsniveau 1, 2 en 3a) Passend Onderwijs De zorgplicht in het kader van Passend Onderwijs Elk school is verplicht binnen 6 tot 10 weken nadat de ouders hun kind hebben aangemeld, een aanbod te doen aan ouders voor een passende

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Minister Marga Klompéschool

Minister Marga Klompéschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Minister Marga Klompéschool Algemene gegevens School Minister Marga Klompéschool BRIN 17RX Directeur R. van der Veer Adres Robert Kochplaats 346-348 Telefoon

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Stephanusschool Algemene gegevens School Stephanusschool BRIN 05JC Directeur Mw. A. van Gogh Adres Asserweg 360, 3052AJ, Rotterdam Telefoon 0104184727 E-mail

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren SWV VO 20.02 Groningen Ommelanden november 2014 1 Gerelateerd aan de procesgang handelingsgericht arrangeren SWV PO 20.01 Het handelingsgericht arrangeren

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Wijzigingenoverzicht... 1 Inleiding... 2 Basisondersteuning... 3 1 Handelingsrepertoire leerkracht... 3 2 Opschalen naar Ondersteuningsteam (OT)... 3 3 BAO arrangement...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 13KR00 De Wendakker

Schoolondersteuningsprofiel. 13KR00 De Wendakker Schoolondersteuningsprofiel 13KR00 De Wendakker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus

Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus 2015-2016 Handelingsgericht werken Leraren verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en analyseren van toetsen.

Nadere informatie

Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017

Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017 Zorgroute voor alle kinderen Juni 2017 Leerkrachten en school (Inter)actie naar ouders Stap 1 Leerkracht observeert, signaleert, toetst en werkt handelingsgericht. Dit betekent o.a. dat wij werken met

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel 2014/2015 Schoolondersteuningsprofiel De Troubadour locatie Elderveld SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) is tot stand gekomen in het kader van de wet op het Passend Onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN SBO Hoogvliet (21HJ00) SBO Hoogvliet 21HJ Directeur Renée Spetter Adres Cloese 10 3191 ED HOOGVLIET ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Schoolondersteuningsprofiel 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus versie 7-11-2014 Inhoud: Voorwoord pag. 3 1 Stap verder met 1-Zorgroute pag. 4 Groepsniveau pag. 6 Intern niveau

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2014-2015 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Griftschool Straat + huisnummer Van Speijklaan 3 Plaats Woudenberg Postcode 3931 AB Land Nederland Brinnummer 1SO Telefoon (33)286-2295 E-mailadres info@griftschool.nl 1B.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens KBS Elisabeth School KBS Elisabeth BRIN 17FC Directeur Mevr. L. Paijens Adres Carnissedreef 292 Telefoon 010 4817244 E-mail elisabeth@rvko.nl

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel

Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel De school voert een actief veiligheidsbeleid. Het laatste veiligheidsplan is geschreven op 13-05-2013 Hierin staat

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Koningin Wilhelminaschool

Koningin Wilhelminaschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres Telefoon 010-2130296 E-mail Bestuur Basisondersteuning Koningin Wilhelminaschool 15 FO

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool over De Slinge (18QZ00) BS over De Slinge 18QZ00 Directeur Ruud van Orsouw Adres Krabbendijkestraat 243-245

Nadere informatie

Dr. Martin Luther Kingschool

Dr. Martin Luther Kingschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dr. Martin Luther Kingschool Algemene gegevens School Dr. Martin Luther Kingschool BRIN 09TC Directeur L. de Roo Adres Bertrand Russellplaats 7 Telefoon 010-4205629

Nadere informatie

ANALYSE EN BELEID. Directie/organisatie 2013-2014/ontwikkelingen/passendonderwijs/schoolonderwteuningsprofiel Rosa-analyse en beleid

ANALYSE EN BELEID. Directie/organisatie 2013-2014/ontwikkelingen/passendonderwijs/schoolonderwteuningsprofiel Rosa-analyse en beleid DEEL II ANALYSE EN BELEID Directie/organisatie 2013-2014/ontwikkelingen/passendonderwijs/schoolonderwteuningsprofiel Rosa-analyse en beleid 1a. Basisondersteuning Wat zien wij? Wat vinden wij? Wat gaan

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 1. Opening 2. Startactiviteit: Kennismaking 3. Doelstellingen en opbrengst van de dag 4. Kracht door verbinding Toelichting

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Catamaran (18WX00) De Catamaran 18WX00 Directeur Arina Rook Adres Catullusweg 298 3076 KH ROTTERDAM Telefoon 0102916770

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Inleiding De scholen in een samenwerkingsverband stellen minstens eenmaal in de vier jaar een

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Christophoor BRIN 17ES Directeur Ria Post Adres Schere 39 3085 DT Rotterdam Telefoon 010-4808838 E-mail r.post@christophoor.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Clara Fabriciusschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Clara Fabriciusschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Clara Fabriciusschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Clara Fabricius. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens CSBO De Boei School CSBO De Boei BRIN 09EB Directeur A. Dreier Adres Bertrand Russellplaats 9 Telefoon 010-4205629 E-mail a.dreier@kindenonderwijsrotterdam.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2015-2016 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Extra

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van: Algemene Basisschool Middelburg

Schoolondersteuningsprofiel van: Algemene Basisschool Middelburg Bijgesteld dd 7 september 2017 Schoolondersteuningsprofiel van: Algemene Basisschool Middelburg Inleiding Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om hun schoolloopbaan goed te doorlopen. Wat

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 6 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Clipper (19BE00) De Clipper 19BE00 Directeur Helma - Kemner Adres Laan op Zuid 1362 3071 AC ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL VRAGENLIJST (DEEL 2) Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning

Nadere informatie