bijdehand Zorgmelding? Niet vergaderen, maar ernaar toe Interview wethouder Het gaat om vertrouwen in de hulpverlener, dat kost tijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bijdehand Zorgmelding? Niet vergaderen, maar ernaar toe Interview wethouder Het gaat om vertrouwen in de hulpverlener, dat kost tijd"

Transcriptie

1 Jaargang 7 Nummer bijdehand Magazine van Bureau Jeugdzorg Gelderland Zorgmelding? Niet vergaderen, maar ernaar toe Interview wethouder Het gaat om vertrouwen in de hulpverlener, dat kost tijd Stelling: Liever drang dan dwang, is de tendens 1

2 Inhoud 3 visie nieuwe jeugdbescherming 6 reportage nieuwe jeugdbescherming 9 kort nieuws 10 eenduidige toegang 13 column 14 maskers af lisa 16 het verhaal van 19 reportage complexe echtscheiding 22 interview wethouder 24 partner eigen kracht centrale 27 stelling hans voorwoord nieuwe jeugdbescherming visie Een vak apart In deze Bijdehand geven wij ruim aandacht aan onze visie op jeugdbescherming. Als kinderen en jongeren in hun veilige ontwikkeling worden bedreigd en hun ouders (tijdelijk) niet bij machte zijn hen te bieden wat nodig is, is jeugdbescherming noodzakelijk. Het streven daarin is altijd het gezin te motiveren aan de hulpverlening mee te werken. Alleen als dit met vrijwillige hulp echt niet lukt en de veiligheid van het kind blijft in het geding, kan hulp door de Kinderrechter worden opgelegd. Bijvoorbeeld door een ondertoezichtstelling. Jeugdbescherming is een vak apart. De gezinnen waarin deze hulp nodig is, zitten (in eerste instantie) vaak niet te wachten op een jeugdbeschermer die zich met de zorg voor de kinderen komt bemoeien. Hoewel er vaak meerdere ernstige problemen tegelijk spelen, zoals psychiatrische problemen, verslaving en huiselijk geweld, zien zij vaak niet in dat hulp, in het belang van hun kind(eren), nodig is. Een jeugdbeschermer moet de eigen wensen en behoeftes van deze gezinnen kunnen respecteren, hun taal spreken en aansluiten bij de oplossingen die het gezin zelf aandraagt. Op die manier worden gezinnen aangesproken op hun eigen kracht en kunnen oplossingen in de praktijk blijvend werkzaam zijn. Diezelfde jeugdbeschermer moet ook duidelijke kaders stellen: wat is nodig voor de veiligheid van het kind en welke afspraken maken we daarover. Hij moet bewaken dat deze afspraken daadwerkelijk worden uitgevoerd, en waar dit niet het geval is, daadkrachtig optreden. Dit vereist specifieke competenties van de jeugdbeschermer zelf, een professionele organisatie daarachter met specialistische ondersteuning en bewezen hulpverleningsmethodieken. Sámen kijken wat we gaan doen Deze expertise heeft Bureau Jeugdzorg van oudsher in huis. We zien ook dat hier nog dingen in te verbeteren zijn. Hulpverlening kan sneller op gang komen, gedwongen hulp kan worden verminderd, er kan nog meer regie bij het gezin zelf en het netwerk daar omheen komen te liggen en gezinnen hebben behoefte aan één vaste contactpersoon. Met de naderende transitie van de jeugdzorg en de regierol die gemeenten krijgen, zien wij kansen deze verbeteringen door te voeren. Daar anticiperen wij nu op, door onze werkwijze in de jeugdbescherming te vernieuwen. Met deze Nieuwe Jeugdbescherming sluiten we aan bij de regierol van de gemeenten, voegen we onze specifieke expertise toe wanneer hierom gevraagd wordt en trekken we ons terug zodra dat kan, in nauw overleg met externe specialisten zodat jeugdbescherming snel en effectief op gang kan komen. In deze Bijdehand laten we onze ideeën zien, geïllustreerd door verhalen uit de praktijk. We staan meer dan open hier samen met gemeenten en andere hulpverlenende instanties verdere invulling aan te geven. We zijn daar nu al veelvuldig met elkaar over in gesprek. Dat zal de komende tijd alleen maar intensiever worden, zodat gezinnen met complexe problemen ook na 2015 de best mogelijke hulp krijgen. Ik wens u veel leesplezier. Voor opmerkingen en suggesties houden wij ons van harte aanbevolen. Hans Lomans, Bestuurder Bureau Jeugdzorg Gelderland Stel: het gaat niet goed in een gezin. De situatie loopt vast en hulpverleners weten niet meer wat ze moeten doen. Dan is het goed de jeugdbescherming erbij te betrekken. Om in 2015 goed aan te sluiten bij alle beoogde veranderingen in de jeugdzorg en de regierol die gemeenten daarin krijgen, heeft de Jeugdbescherming in Gelderland (nu nog Bureau Jeugdzorg Gelderland) haar werkwijze vernieuwd. Sacha Damen (gedragsdeskundige) en Leo Schraven (teamleider) vertellen daar meer over. 2 bijdehand / nr. 1 /mei

3 visie Welke hulpverlener heeft een goede band met het gezin? Dan blijft die in het gezin Ze moeten er aan wennen dat we vaker gaan meekijken zonder op te schalen naar een ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing Wat is die nieuwe werkwijze in de Jeugdbescherming? school of uit het wijkteam komen: We hebben hier een vastgelopen situatie, we gaat met dit kind? Dan gaan we sámen met die mensen kijken wat we kunnen doen. Ook voor ouders is het wennen. Mensen zijn nog bang voor Bureau Jeugdzorg: o jee woordelijkheid, niet overgenomen door de professional. gebruik van een van de ouders. Ook in de Nieuwe Jeugdbescherming maken we afwe- Leo: Dat is dat we als jeugdbeschermer meehelpen met het vinden van een oplossing in een gezin, door aan te sluiten bij komen niet meer binnen, willen jullie meekijken? Dat deden we al, maar nu doen we dat volgens die vernieuwde werkwijze We vragen eigenlijk: waarmee kan ik helpen, wat kan ik voor je doen? Dat is ons op zich wel eigen hoor, we brengen het nu die komt ingrijpen. Ze moeten er aan wennen dat we vaker gaan meekijken zonder op te schalen naar een ondertoezichtstelling Zorgt dat niet voor een pappen-ennathoudentoestand? gingen: wat betekent deze situatie voor de veiligheid van het kind, wat gebeurt er als we niets doen en wat worden vervolgens de wat er al is. Wij voegen onze expertise in de Jeugdbescherming. Dit betekent dat alleen duidelijker naar voren. (OTS) of uithuisplaatsing. Want wij denken Leo: Juist niet. Het levert juist betere stappen in het hulpverleningsaanbod? daaraan toe. En dat doen we alleen als het ons gevraagd wordt, als het andere partijen niet meer lukt om ouders te ondersteunen. Zodra dat wel weer lukt, laten wij het ook weer los. Hoe werkt dat in de praktijk? Sacha: Elke week zit een team van onze medewerker aansluit bij de al betrokken hulpverleners, dus bijvoorbeeld het wijkteam. Onder meer door te kijken: welke hulpverlener heeft een goede band met het gezin? Dan blijft die in het gezin. Wat is het grootste verschil met hoe het nu is? Aansluiten in plaats van overnemen, dat lijkt me wennen. Leo: Jazeker. Zowel voor ons als voor andere zorgverleners. Zij zeiden soms: wij weten het niet meer, we stoppen ermee, nu moeten jullie maar zeggen hoe het moet. Maar ik ga de oplossing niet brengen, ik dat je dat kunt voorkomen, als je de jeugdbescherming vroegtijdig betrekt en wij goed afstemmen met het voorliggende veld. Waarom willen jullie die OTS-en eigenlijk voorkomen? Leo: Dat is veel prettiger voor ouders en kinderen zelf. Het is nogal wat als je onder oplossingen op, omdat de ideeën ook vanuit het gezin zelf komen. Wij als hulpverleners hebben weliswaar afgesproken wie de regie voert, maar de kunst is dat we het er met zijn allen over eens zijn dat we het zó gaan doen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dat is veel sterker. Sacha: Bovendien maken we meer dan En levert zo n Nieuwe Jeugdbescherming overleg meer op dan wanneer je met alleen jeugdbeschermers praat? Sacha: Ja. Het aardige aan de Nieuwe Jeugdbescherming is dat het een heel fris perspectief oplevert. Er was bijvoorbeeld jeugdbeschermers bij elkaar om casus- Leo: We zijn nu nog geneigd om het over ga hélpen hem te realiseren. Door op die toezicht wordt gesteld om te controleren vroeger gebruik van het netwerk van een onlangs een gezin, waarvan het kind al sen te bespreken volgens een vaste te nemen. Met onze vernieuwde aanpak manier samen te beginnen wordt het daar- of je de verantwoordelijkheid voor je kind gezin. Ons uitgangspunt is: iedereen heeft lange tijd niet meer naar school ging. methodiek. Eén keer in de vier weken voegen we toe wat nodig is, en blijven we na voor ons ook gemakkelijker om weer los wel neemt. Voor het kind geldt dat ook, die een netwerk. Als je die mensen samen om Tot nu toe was er steeds gekeken naar wat breiden we deze groep uit met het Nieuwe ook niet langer dan nodig is. We worden te laten. heeft een OTS in zijn ontwikkelingsdossier de tafel zet en vraagt: wat denken jullie, er mis was in het gezin, waardoor het kind Jeugdbescherming overleg. Hierin zitten iets tijdelijks erbij. De basis blijft bestaan, Sacha: Andere hulpverleners reageren staan. Dat gun je kinderen niet, ze krijgen en wat kunnen jullie betekenen? Dan blijkt niet meer naar school ging. Tegelijkertijd naast jeugdbeschermers, onze jeugdre- want die is vertrouwd voor de cliënt. soms eerst teleurgesteld of verrast. Die er een label van. We draaien het zelfs om. dat er een grote bereidheid onder mensen hadden de ouders en het kind zelf aange- classeerders en medewerkers van het Sacha: Een ander verschil is dat we nu nog denken: jullie zouden toch gaan ingrijpen? De belangrijkste ontwikkeling is dat ouders is om wat te doen. En we laten het niet los geven dat hun grootste probleem was dat Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, meer vanuit samenwerking starten. Er is al zoveel gedaan, niets werkte, dan zich realiseren dat ze de verantwoordelijk- natuurlijk. We stellen wel kaders. Dat er het kind thuis zat. De jeugdreclasseerder de William Schrikker Groep (voor kinderen We stellen vragen aan het gezin en de hulp- wordt het tijd om een melding te doen bij heid hebben en houden. Ik kan wel vertel- iemand beschikbaar is wanneer de kinderen in de Nieuwe Jeugdbescherming zei direct: en/of ouders met een beperking) en de verleners die daar vaak al bij betrokken zijn: de Raad voor de Kinderbescherming. len wat ze moeten doen, maar dat gaat hem uit school komen bijvoorbeeld of dat de kin- O, maar daar hebben wij methodes voor, Eigen Kracht Centrale. Samen pakken we Wat vindt u zelf belangrijk? Wie vinden het Dan moeten we heel goed uitleggen waar- niet worden. Je moet samen zoeken naar deren niet geconfronteerd mogen worden om iemand in heel kleine stapjes weer naar meldingen op die bijvoorbeeld van een eigenlijk allemaal belangrijk dat het goed om we niet meteen opschalen. oplossingsrichtingen. Vanuit hun verant- met de gevolgen van overmatig alcohol- school te laten gaan. Dan komt de rest vanzelf wel. En dat werkt. 4 5

4 jeugbescherming reportage reportage Samen stelden ze een veiligheidsplan op voor Daan. Hierin staan alle afspraken om de veiligheid te verhogen Hoe de hulpverlening voor Daan op gang komt In februari trok het Onderwijs Zorg Centrum Zutphen (OZC) aan de bel bij Bureau Jeugdzorg Gelderland met zorgen over de veiligheid van Daan (5). De jongen vertoonde op school teruggetrokken gedrag en kon niet goed meekomen met de lesstof. Zijn moeder was vaak niet bereikbaar. Jeugdhulpverlener Hiske Ypma pakte de melding op, besprak de situatie in het Nieuwe Jeugdbescherming overleg en stelde een veiligheidsplan op. Het is een nieuwe integrale en multidisciplinaire aanpak waarbij Jeugdzorg aansluit en niet overneemt. Door de inzet van dranghulp kon gedwongen hulp worden voorkomen. Moeder komt de afspraken nu na, dat is het belangrijkste. Met rode ogen komt moeder Clarissa de huiskamer in gelopen. Medewerker van Humanitas Francisca ziet het en grijpt meteen in. Kom jij maar even mee naar de keuken. De twee verlaten de kamer om te bespreken hoe het telefoongesprek met de huisarts ging. Clarissa heeft een slecht weekend achter de rug; ze heeft twee nachten amper geslapen en angstaanvallen met hyperventilatie. Met de mobiele telefoon van Francisca - haar eigen beltegoed is op - mocht ze de huisarts bellen om een afspraak te maken. We zitten bij Clarissa thuis, een sober ingericht appartement in Zutphen. Hiske wil graag weten hoe het gaat en of de situatie voor Daan is verbeterd. Francisca van Humanitas zit erbij als ondersteuning van moeder, die een licht verstandelijke beperking heeft. Je hebt de afgelopen tijd een hoop te verstouwen gekregen, zegt Hiske als Clarissa naast haar op de bank is gaan zitten. Meteen zijn er weer tranen. Ik heb zoveel liggen nadenken over alle problemen. Zal ik regelen dat Daan vandaag door zijn vader wordt opgehaald?, biedt Hiske aan. Dan heb jij even tijd om tot rust te komen. Het lijkt Clarissa een goed idee. Hiske benadrukt wel dat het voor Daan beter is om de afspraken in de bezoekregeling zo min mogelijk te verzetten, omdat dit onrust geeft. Daan heeft veel meegemaakt en is getuige geweest van huiselijk geweld, zowel verbaal als fysiek. Zijn ouders zijn gescheiden en moeder heeft een drankprobleem en veel wisselende contacten. Daan zit nu in groep 2 en loopt een half jaar achter. Hij heeft moeite met nieuwe mensen en is angstig. Zowel school als ouders vroegen zich af hoe dat kwam en vroegen Onderwijs Zorg Centrum Zutphen (OZC) om hulp. Het OZC ging aan de slag maar klopte daarna aan bij Bureau Jeugdzorg omdat Clarissa afspraken niet nakwam. Het lukte vaak niet om contact met haar te krijgen, vertelt Sandra Schoonbrood, ambulant hulpverlener bij OZC. Bellen, sms en, langsgaan: het contact kwam niet tot stand. Hierdoor konden we geen hulp regelen. Ondertussen maakten we ons zorgen over de veiligheid van Daan. De zaak werd besproken in het maandelijkse overleg van de Nieuwe Jeugdbescherming, bestaande uit het basisteam van Bureau Jeugdzorg (zes jeugdhulpverleners en jeugdbeschermers), jeugdreclasseerders en mensen van het AMK van Bureau Jeugdzorg en van de William Schrikker Groep (een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming voor kinderen en/of ouders met een beperking). Dat gaat volgens een vaste systematiek van een genogram met alle mensen rond het kind, tijdlijn van gebeurtenissen, sterke kanten en zorgpunten binnen het gezin. Het viel gezinsvoogd Esther Bomhof van de William Schrikker Groep meteen op dat de bewindvoering en hulpverlening van moeder als zorgpunt werden gezien. Wij vinden het juist positief dat dit bij moeder is geregeld, een grote zorg minder. Anders hadden we daar eerst mee aan de slag gemoeten. Het was een eyeopener voor Hiske en haar collega s. Je merkt dat de William Schrikker Groep deskundig is als het gaat om mensen met een verstandelijke beperking. Het mooie van overleg met de Nieuwe Jeugdbescherming is dat we vanuit verschillende disciplines naar een casus kijken. Dat is leerzaam én goed voor de zaak. Esther gaf ook advies voor de werkrelatie met moeder. Zo moest Hiske de zorgen en de afspraken heel concreet maken. Je overvraagt iemand snel. Soms kun je iemand beter bij de hand nemen en niet allerlei keuzes voorleggen. Dat is te ingewikkeld. Na het eerste overleg zocht Hiske contact met de ouders en alle betrokken hulpverleners. Samen stelden ze een veiligheidsplan op voor Daan. Hierin staan alle afspraken om de veiligheid te verhogen. Sandra (OZC): We hebben een duidelijke rolverdeling. Bureau Jeugdzorg heeft de regie en gaat over de aansturing, kaders en afspraken. Zij hebben bijvoorbeeld de kaders gesteld met concrete afspraken voor de veiligheid van Daan en het co-ouderschap aangepast. Bij het OZC realiseren we de zorg, denk aan speltherapie voor Daan en begeleiding van ouders. Als deze hulpverlening is gestart draagt Bureau Jeugdzorg de regie weer over aan het OZC. Terug naar Clarissa. Een van de punten in het veiligheidsplan is dat Clarissa het bezoek van vrienden beperkt en dat zij niet blijven logeren als Daan er is. Op het moment komt er niemand langs, zegt Clarissa. Daardoor drink ik ook minder, ik heb vrijwel geen drank in huis. Een biertje is alleen gezellig als er iemand bij is. Afgesproken is dat ze niet meer drinkt in het bijzijn van Daan, daarbij krijgt ze hulp van Tactus Verslavingszorg. Misschien is het goed om te vragen of zij je ook kunnen helpen met de angstaanvallen, dan krijg je er niet nog een hulpverlener bij, oppert 6 7 7

5 De ouders zijn zich bewust van de ernst van de zaak en dat geeft meer draagvlak kort nieuws Hiske. Francisca stelt voor dat ze met Clarissa een lijstje met vragen maakt voor de afspraak met de huisarts. Volgens Mike zijn er bij hem weinig risico s voor Daan, maar de frons van de reclasseringswerker laat zien dat zij er anders over Door de inzet van de Nieuwe Jeugdbescherming komt de hulpverlening nu op gang. OZC er Sandra vindt dit een De Cliëntenraad zoekt nieuwe leden. Iets voor u? De Cliëntenraad behartigt de gemeen- nauw betrokken bij de hulp die Bureau Werkconferentie Nieuwe Jeugdbescherming denkt. Wat wil je zeggen?, vraagt Mike. positieve ontwikkeling. Moeder komt schappelijke belangen van mensen die Jeugdzorg biedt? Of bent u deskundige Bij Reclassering Nederland in Zutphen Ik zie aan je dat je iets wilt zeggen. de afspraken met Bureau Jeugdzorg na, met Bureau Jeugdzorg te maken hebben: op het agogisch vlak, maatschappelijke Bureau Jeugdzorg Gelderland organi- heeft Hiske een gesprek met vader Mike. Het gaat om een incident waarbij de buur- Humanitas helpt haar daarbij. Door de bete- ouders, opvoeders, kinderen en jongeren. dienstverlening of jeugdhulpverlening, seert samen met de landelijk werkende Huiselijk geweld is de reden dat vader Mike vrouw ruzie kreeg met Mike s vriendin en re communicatie kunnen we nu de nodige De Cliëntenraad is een belangrijke ICT of repressie zoals politie, justitie, instellingen, de Eigen Kracht Centrale, nu onder toezicht staat bij de reclassering. haar sloeg. Oh, dat. Ik was op dat moment hulpverlening starten. De ouders zijn zich gesprekspartner van Bureau Jeugdzorg reclassering? de Raad voor de Kinderbescherming en Na jaren van irritatie liep het uit de hand op mijn werk maar ik vind dat mijn vriendin bewust van de ernst van de zaak en dat Gelderland en zorgt ervoor dat cliënten gemeenten in Gelderland op donderdag tussen mij en Clarissa, legt Mike uit. Ze goed heeft gehandeld. Ze heeft de vrouw geeft meer draagvlak. Clarissa bevestigt: gehoord worden. De cliëntenraad adviseert Meld u dan aan als nieuw lid. 26 juni een werkconferentie over jeugd- kwam vaak s nachts dronken thuis en wilde naar buiten geduwd, de deur dicht gedaan Mijn eigen problemen komen later, ik doe gevraagd en ongevraagd de Raad van Zie voor meer informatie: bescherming nieuwe stijl. dan praten, over van alles. Ze hield maar en de politie gebeld. Daan zat tijdens dit nu voor Daan. Als het niet goed met me Bestuur en de Raad van Toezicht over zaken niet op, terwijl ik wilde slapen. Na een het conflict in de huiskamer te spelen en gaat, sluit ik me af voor iedereen maar de die voor cliënten van belang zijn. jeugdzorg-gelderland/vacatures-en-stages De voorbereidingen op de Nieuwe korte inleiding pakt Hiske de flappen erbij met daarop de punten uit het veiligheids- heeft er niet veel van meegekregen, denkt Mike. Kinderen krijgen vaak meer mee afspraken met jeugdzorg kom ik na. Iets voor u? U kunt ook telefonisch contact opnemen met Bureau Jeudgzorg Gelderland via Jeugdbescherming zijn vorig jaar gestart en inmiddels wordt op vele plan. Die neem ik altijd mee, het praat dan je denkt, zegt Hiske. Het is voor De Cliëntenraad kan nieuwe leden gebrui fronten de samenwerking gezocht en makkelijker als we de afspraken duidelijk Daan vervelend dat hij zo vaak in dergelijke ken! Bent u cliënt van Bureau Jeugdzorg of of mailen naar gevonden. Hierover leest u uitgebreid in op een rijtje hebben. Qua ouderschap zijn situaties terechtkomt. Volgens Mike is de als (stief)ouder, verzorger of grootouder deze editie van Bijdehand. de afspraken aangepast, Daan is nu vaker bij vader Mike. Legt dit niet te veel druk op situatie nu rustig. De reclassering vindt het belangrijk om Bureau Jeugdzorg ervan op Bureau Jeugdzorg wil leren van ervaringen cliënten Tijdens de conferentie besteden we Mike?, vraagt de reclasseringswerker. Mike de hoogte te brengen. Hiske is blij met de aandacht aan de vorderingen, toe- denkt dat het wel meevalt. Het gaat goed informatie. Het is belangrijk dat iedereen Bureau Jeudgzorg Gelderland hecht veel Deze exitvragenlijsten zijn onlangs geëva- komstplannen, het perspectief van de met mij en mijn vriendin, ik heb nu ook min- weet wat er speelt en begrijpt wat Daan waarde aan hoe cliënten de hulp ervaren. lueerd met de Cliëntenraad en met eigen jeugdbescherming en de ontwikkelin- der zorgen omdat de hulpverlening goed op dwars kan zitten. Daarom krijgt elke cliënt bij het afsluiten medewerkers en verbeterd. De vragen gen in de verschillende regio s. Naast gang komt. Voor Daan wil ik alles doen. van de hulp een exitvragenlijst. Daarin sluiten nu concreter aan bij de beleving de (gemeentelijke) zorgpartners in de staan vragen die ons zicht moeten bieden cliënten. Ze bieden ons de mogelijkheid de Nieuwe Jeugdbescherming zijn hiervoor op de beleving van cliënten van de kwaliteit kwaliteit van onze zorg zoals cliënten deze ook (nieuwe) wethouders en raads- van de begeleiding door hun hulpverlener ervaren waar nodig te verbeteren. leden uitgenodigd. Via onze website en van het resultaat van de hulpverlening. (www.bjzgelderland.nl) en mailing ver- Bureau Jeugdzorg Gelderland op weg naar keurmerk Gecertificeerde Instelling strekken we nog nadere informatie over tijd en plaats van de conferentie. Het Rijk en de VNG hebben afgesproken dat een instelling die na 1 januari 2015 de jeugdbescherming en jeugdreclassering uit wil voeren, daartoe gecertificeerd moet zijn. Dat geldt dus ook voor Bureau Jeugdzorg Gelderland. Inmiddels is het certificeringsproces van start gegaan. Auditoren van Het Keurmerkinstituut, de organisatie die de certificering uitvoert, zijn bij ons geweest en hebben onze organisatie en werkwijzen onder de loep genomen. Een eerste conclusie is dat we er goed voor staan. De auditoren hebben open en prettige gesprekken met onze medewerkers gevoerd en noemden hen "heel professioneel en betrokken. Vóór we het keurmerk Gecertificeerde Instelling ontvangen volgt in september nog een laatste bezoek van de auditoren. Wij zien vol vertrouwen een goede uitslag tegemoet. 8 bijdehand / nr. 21 / mei oktober bijdehand bijdehand / nr. / 2 nr. / oktober 1 / mei

6 rianne & ruud interview Eenduidige toegang Het streven is dat er straks in Gelderland één plek komt waar mensen zorgen over kinderen kunnen melden. Het Advies- en Meldpunt kindermishandeling (AMK) van Bureau Jeudgzorg Gelderland en de regiokantoren van Bureau Jeugdzorg werken hierin samen. Uitgangspunt: de zorg zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig en áltijd samen met de ouders. Projectleider van een experiment hierin in Gelderland-Midden Rianne van Rooijen (teamleider in de regio Arnhem van Bureau Jeugdzorg) en teamleider Ruud Kuijvenhoven (AMK) geven uitleg. Jullie project heet Eenduidige Toegang. Is die toegang nu dan niet eenduidig? Rianne: Niet helemaal. Als mensen zich nu zorgen maken over een kind, kunnen ze op twee plekken terecht: bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en bij de regiokantoren van Bureau Jeugdzorg. Ruud: Waar die meldingen binnenkomen, verschilt per situatie en melder. Zo hebben ziekenhuizen van oudsher een relatie met het AMK en de politie doet juist zorgmeldingen bij de regiokantoren van Bureau Jeugdzorg. Het kan dus ook gebeuren dat meldingen over dezelfde situatie tegelijkertijd op verschillende plekken binnen Bureau Jeugdzorg binnenkomen. Maakt dat uit dan? Als het maar opgepakt wordt toch? Rianne: Klopt. Alleen is het AMK nu vooral gericht op onderzoek en de regiokantoren meer op hulpverlening. Ruud: Als wij bij het AMK een melding krijgen, gaan we eerst intern om de tafel, zonder de klant erbij, om een weging te maken: is hier een AMK-onderzoek nodig? Rianne: Is het antwoord nee, dan zetten ze de vraag door naar het betreffende regiokantoor. Is het antwoord ja, dan gaat het AMK aan de slag. De ouders krijgen dan plots een brief op de mat met de mededeling: U kunt binnenkort een onderzoek van ons verwachten. Dat is ingrijpend voor mensen. Los je dat op met één meldpunt? Ruud: We lossen dat op door heel anders te gaan werken. Ons vertrekpunt is: meldingen komen op één plek binnen, en wij bieden vervolgens hulpverlening die zo licht als mogelijk is en zo zwaar als nodig. En dat doen we altijd vanuit het perspectief van het gezin. We gaan dus niet vergaderen, maar er meteen op af. Rianne: De vraag: moeten we hier een onderzoek starten, is dan ook niet meer het belangrijkste. Het gaat om de inhoudelijke vragen: Wat is hier minimaal nodig om een veilige situatie voor het kind te creëren? En wat kunnen ouders en hun netwerk zelf? Waar ligt hun kracht? We willen dit zo veel mogelijk samen met het gezin bepalen. Zodat het gezin zo veel mogelijk de regie heeft

7 interview Hoe werkt dat dan? Ruud: Als we een melding krijgen, hebben we uiterlijk binnen vijf dagen contact met de ouders. Dat is nog best ingewikkeld, want Zorgmelding? Niet vergaderen, maar ernaar toe Ruud: En dat is een tijdelijke inzet van ons. Als het klaar is, en de hulpverlening is goed op gang gekomen, dan dragen we de zaak weer over aan de hulpverleners die er waren, bijvoorbeeld het wijk- rené column René Knip is werkzaam als coördinator van het project Kindvriendelijk Scheiden in de regio Noordwest-Veluwe van Bureau Jeugdzorg Gelderland. Daarnaast geeft René als vaste columnist van Bijdehand elk kwartaal zijn kritische kijk op de jeugdzorg. soms komt informatie maar summier bij ons binnen. Dan krijgen we een melding op papier van een politieagent, die tijdens een dienst team. We willen het immers zo licht mogelijk houden. Wij zijn de specialisten die je inhuurt als je er niet meer uitkomt, we keukentafelgesprek iets gezien heeft. Wij hebben daar vragen over, moeten er nog even zijn er niet om te blijven. Dat past ook helemaal binnen de nieuwe achteraan bellen, enzovoort. jeugdbescherming. Wanneer het om het helpen van een gezin gaat Uiteraard is het ieders goed recht om mee te Rianne: Daarom is het ook zo belangrijk dat we zo snel mogelijk naar het gezin zelf gaan. Dan gaan we mét het gezin praten. In En wat heeft het gezin daaraan? dat te maken heeft met complexe problematiek, zijn er veel mensen die weten hoe wij dat denken over de juiste hulp in dergelijke complexe scheidingssituaties. Sterker nog, het is plaats van óver hen. Rianne: In de eerste plaats dat het gezin en de directe omgeving als jeugdzorg zouden moeten doen. Neem een van groot belang dat wij als jeugdbeschermers Ruud: We leggen uit dat er zorgen zijn, en vragen toestemming om veel meer regie hebben. Zij worden immers direct actief bij de complexe echtscheidingszaak. die stemmen vanuit de omgeving van het gezin bijvoorbeeld met de school te gaan praten. Als ouders die toestem- oplossing van de problemen betrokken en aangesproken op hun De vader van de kinderen vertelt ons dat we samenbrengen voor wat tegenwoordig 'het ming geven, voorkomen we een hoop juridisch gedoe. eigen kracht. Bovendien gaan onderzoek en hulpverlening meer moeten optreden tegen de moeder die negatief gesprek aan de keukentafel' heet. En daarbij En als ze die toestemming niet geven? hand in hand. Nu is het nog zo dat ouders moeten wachten tot een AMK-onderzoek is afgerond voordat de hulpverlening gestart over hem praat tegen de kinderen. De moeder wil dat we de bezoeken aan vader stoppen mag wat mij betreft na 1 januari 2015 ook de verantwoordelijk wethouder aanschuiven. De Rianne: Dan zetten we onze bevoegdheid in. Dan zeggen we: We wordt. Straks gaan we meteen naar het gezin toe en kijken we omdat hij de kinderen zou slaan. Marieke en tijd dat de jeugdzorg wel even bepaalde wat hebben niet de bevestiging dat het goed gaat komen, dus we gaan hoe we met hulpverlening direct de ergste nood kunnen lenigen. Thomas, hun twee in liefde verwekte kinderen, goed was voor het gezin is hopelijk definitief een onderzoek starten. Want we schuwen het onderzoek niet. Bijvoorbeeld door te kijken op welke manieren we op de korte ter- vragen van ons of we de ouders alsjeblieft voorbij. Maar door op deze manier te werken, zo licht mogelijk en altijd mijn de druk wat van een gezin kunnen krijgen. kunnen laten stoppen met ruzie maken. De Wat we daarbij echter niet moeten vergeten, is in overleg met het gezin, hebben ouders veel meer invloed op de Ruud: We verbinden ons meer met een gezin. Dat doen we ook kinderrechter verzoekt ons om een heldere het feit dat hulpverleners in de jeugdzorg hoog- manier waarop we aan de slag gaan. Dat is veel minder ingrijpend door nadat we de zaak weer overgedragen hebben aan de eerste omgangsregeling op te stellen, de school waardige professionals zijn die hun vak uitoe- dan een brief die zomaar op de mat valt. En voor ons is het voor- hulpverleners, bijvoorbeeld het wijkteam, te vragen: loopt het alle- stuurt aan op rust voor de kinderen zodat die fenen op basis van kennis en vaardigheden die deel dat je veel meer kunt bereiken met ouders als je met hen in maal nog zoals we willen? Dat noemen we de rappelfunctie. weer aan leren toekomen en de buurvrouw de ouders, de jeugdige, de kinderrechter, de contact blijft. Onze ervaring is dat kindermishandeling in de meeste Zo helpen we voorkomen dat het gezin afglijdt. begrijpt niet dat we de kinderen niet al lang in school en oom Anton niet hebben. Die stoel gevallen gaat om een opeenstapeling van problemen, die tot onmacht en overbelasting leiden. Ruud: De meeste meldingen gaan over pedagogische verwaar- Gaat het eigenlijk zomaar? Twee meldpunten samenvoegen? een pleeggezin geplaatst hebben. De politie stelt ons voor de omgang te gaan reguleren en begeleiden zodat er een einde komt aan de aan de keukentafel is van ons. Dat vraagt om een krachtige professional die gesteund en aangestuurd wordt door een sterke en geprofileer- lozing. Dat bijvoorbeeld de juf op school zegt: het kind komt met Rianne: Het is wel een heel proces. Maar AMK en de regiokantoren voortdurende incidenten op zondagavond aan de organisatie. Alleen dan kan de professional ongepoetste tanden en zonder eten naar school. Dit kan een sig- hebben meer gemeen dan je in eerste instantie denkt. We zijn bij de deur bij moeder en oom Anton is van mening enerzijds ruimte geven aan de andere stemmen naal zijn van onveiligheid of te weinig aandacht in de thuissituatie. Bureau Jeugdzorg steeds meer opgeschoven van een indicatiestel- dat wij beide ouders maar eens flink moeten aan tafel en anderzijds aan 'de stem des volks' Dat is geen kwestie van onwil van die ouders, maar vaak juist een ler naar een loket voor zorgmeldingen. Onze doelgroep in de regio- confronteren met hun kinderlijke gedrag. aan de zijlijn duidelijk maken dat helaas niet combinatie van problemen op verschillende leefgebieden: bijvoor- kantoren bestaat dus ook steeds meer uit gezinnen met ernstige En dan is er nog 'de stem des volks', tegen- iedereen die tegen een bal kan trappen tevens beeld werkloosheid, een verslaving en psychische problemen. problemen, waar zorg in het drang- en dwangkader nodig is en ligt woordig in ruime mate te vinden op de social geschikt is voor het vak van bondscoach. En wat doen we daar dan mee? dus ook dichter bij die van het AMK. Ruud: We zijn in dit project in koppels op stap geweest: iemand media, die op maandag roept dat wij partij kiezen, op dinsdag dat de jeugdzorg nooit iets Rianne: Onze opdracht is om juist díe dingen bloot te leggen die van het AMK met een jeugdhulpverlener. En we ontdekten al vrij doet en op woensdag dat wij ons juist overal ervoor zorgen dat het tot nu toe nog niet zo gelukt is, of die tot snel dat we heel veel hetzelfde doen. Niet alleen de methodieken, mee bemoeien. Nederland kent tenslotte niet nu toe door hulpverleners uitgelegd zijn als onwil. Dat doen we maar ook de insteek. We verschillen alleen op het gebied van spe- alleen ruim 16 miljoen bondscoaches vanwege zoals gezegd door te kijken wat nodig is en waar de kracht ligt. cifieke kennis en het specifiek registratiesysteem. En daar leren we het feit dat de meesten van ons reeds op peu- We hebben daar geëigende methodieken voor: Signs of Safety van elkaar nu steeds meer over, zodat we straks als één team aan terleeftijd tegen een bal konden trappen, maar om te kijken wat er minimaal nodig is voor een veilige situatie en de slag gaan. tevens ook zo'n 16 miljoen hulpverleners van- Oplossingsgericht Werken om te kijken wat ouders en hun netwerk wege het feit dat velen op diezelfde leeftijd ook zélf kunnen. al enig besef begonnen te ontwikkelen over hoe ze een ander kind kunnen helpen

8 lisa Later wil ik graag kapster worden maskers af heb ik het daar wel goed gehad. Ze hadden vier kinderen en vooral met het oudste meisje kon ik goed opschieten. Zij was echt een soort zusje voor me. Sinds anderhalf jaar woon ik weer thuis. Papa en mama zijn nu gescheiden en dat vind ik heel moeilijk. Ik ben echt een familiemens. Mijn ouders moesten het huis gedwongen verkopen via een veiling en ze hadden hoge schulden. Daarom hebben mama en ik eerst een tijdje bij opa gewoond. Nu hebben we weer een eigen plek. Een paar weken geleden vertelde Lisa (15) voor een volle klas haar verhaal. Ze was op van de zenuwen, maar toch wilde ze zelf aan haar klasgenootjes uitleggen waarom ze zo vaak niet op school is. Haar gezinsvoogd Marij Roorda was er bij, als steun en toeverlaat. Dat was een paar jaar geleden wel anders. Toen Marij in het begin bij ons thuis kwam, dacht ik: nee, daar heb je dat mens weer. Samen zoeken ze nu naar de juiste hulp voor Lisa, zodat ze beter om leert gaan met haar verleden en haar sombere buien. Ik heb niks verkeerd gedaan. Maar toch ben ik uit huis geplaatst toen ik twaalf jaar was. Het kwam eigenlijk door mijn oudere broer, denk ik. Hij had allerlei gedragsproblemen. Er waren veel spanningen thuis, papa en mama maakten vaak ruzie. Papa had een alcoholprobleem en moest naar een afkickkliniek en mama lag een tijd in het ziekenhuis. Toen werd besloten dat ik uit huis moest, naar een pleeggezin ver weg. Ik wilde niet, maar ik moest. Ik was zó boos op Marij. Ik miste mama heel erg, ik wilde haar de hele tijd bellen. Verder lag ik in het begin alleen maar op bed. Ik heb daar uiteindelijk meer dan zeven maanden gewoond. En na een tijdje merkte ik wel dat het rustiger was voor mij. Het was toch wel goed om even thuis weg te zijn. Mijn pleegouders waren gelovig. Ze gingen op zondag naar de kerk en dan moest ik een rok aan. Oh, wat haatte ik dat. Maar verder Later wil ik graag kapster worden. Daarom volg ik nu de richting zorg en welzijn, bij het leerwegondersteunend onderwijs. Ik vind het leuk om weer bij mijn vriendinnen op school te zitten, al ben ik ook best wat vrienden kwijtgeraakt toen ik in het pleeggezin zat. Het is een goed experiment om erachter te komen wie je echte vrienden zijn. M n beste vriendinnetje ken ik al sinds ik vijf jaar ben (zie foto). Zij betekent echt heel veel voor me. Maar ook Marij is belangrijk voor me geworden. Toen papa een tijd terug een zelfmoordpoging deed, was Marij er voor me. Toen besefte ik pas goed dat zij er is om mij te helpen. Dus nu durf ik haar echt te vertrouwen en ben ik eerlijk tegen haar. Ik ben blij dat ze er is. De laatste tijd ga ik niet altijd naar school. Ik ben vaak somber en zie het niet meer zitten, ik denk er wel eens over om er een einde aan te maken. Waarom is dit alles mij overkomen? Ik heb heel veel vragen. Daarom zie ik Marij nu elke twee weken. Samen met school en Marij kijken we wie mij het beste verder kan helpen

9 jack 19 jaar kirsten Jeugdreclasseerder nauwelijks vertrouwen in zijn eigen toekomst. We namen samen het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming door en toen werd pas echt duidelijk dat er snel iets moest gebeuren, dat Jack Jack, net 19 jaar, is een knappe jongen, met een hip het eigenlijk niet meer zo zag zitten. Het is dan bijna zomervakantie en op advies van zijn school is Jack gestopt met de HAVO, om kapsel en dito kleding. Het gaat de laatste tijd best goed met hem, maar op dit moment even minder. een opleiding te gaan volgen die meer aansluit bij wat hij wil. Jack wil rechten gaan studeren en als opstap begint hij na de zomer met een MBO-opleiding tot juridisch medewerker. In die eerste tijd Geen idee wat ik hier allemaal mee moet, verzucht hij, terwijl hij een stapeltje formulieren over de tafel richting Kirsten schuift. Kirsten Stuijts, zijn jeugdreclasseerder bij Bureau Jeugdzorg Gelderland, bekijkt de formulieren. Hier staat dat je binnen twee dagen had ik bijna dagelijks contact met Jack. Ik heb hem toen bijna letterlijk aan de hand meegenomen. Vooral in alle stappen die gezet moesten worden voor zijn nieuwe opleiding: open dagen bezoeken, gesprekken voeren met de school, studiefinanciering regelen. Jack had veel behoefte aan bevestiging en had de neiging in alles wat hij met me besprak het negatieve naar voren te halen. Ik bleef juist steeds mijn vertrouwen in hem uitspreken en hem positief bekrach- na afgelopen zaterdag het volledige bedrag moet betalen. Jack kijkt haar verschrikt aan. Dat meen je tigen in wat hij allemaal deed. We hebben het ook wel over therapie voor hem gehad, maar dat wil hij nog niet. niet En als dat niet lukt, vervolgt Kirsten, moet Als Jack geboren wordt zijn zijn ouders al uit elkaar en is zijn vader steeds minder. Door alle ingrijpende gebeurtenissen krijgt Jack Met zijn allen om tafel je binnen drie dagen dit formulier ingevuld terugsturen. Dat is vandaag. Weet je hoe je dat moet doen?, niet in beeld. Jack en zijn oudere broer worden opgevoed door hun moeder en oma, die bij hen woont. Jack s moeder krijgt een nieuwe partner, die zowel Jack als zijn broer geregeld mishandelt. De Raad depressieve klachten en blijft vaak ziek thuis van school. De school maakt zich zorgen en schakelt de leerplichtambtenaar in, die op zijn beurt de Raad voor de Kinderbescherming vraagt onderzoek Kirsten: Ik voer ook gesprekken met Jack samen met zijn broer en moeder en de andere betrokken hulpverleners. Zijn broer wordt begeleid door een reclasseerder en zijn moeder krijgt psycho- vraagt ze. Nee, daar snap ik niks van, antwoordt Jack. Dan lijkt het mij verstandig dat we dat samen voor de Kinderbescherming doet onderzoek en in diezelfde periode gaat moeder weg bij deze man. Enige tijd later loopt zij als gevolg van een ongeluk hersenletsel op en krijgt oma een cruciale rol in de te doen. Op basis van dit onderzoek legt de Kinderrechter Jack twee jaar begeleiding van Bureau Jeugdzorg op. In dit geval van de jeugdreclassering omdat er sprake is schoolverzuim. Jack is dan net sociale hulp en schuldhulpverlening. Ik heb iedereen om tafel gezet en met elkaar hebben we afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld over de communicatie. Dit bleek heel lastig voor het gezin om zelf te orga- doen. opvoeding. Intussen zorgt ook Jack s broer vanwege psychiatrische problemen en een verslaving voor de nodige onrust in het gezin. Net als Jack s vader, waar Jack af en toe contact mee zoekt, die Jack 18 jaar. Ik bleef steeds mijn vertrouwen in hem uitspreken niseren, maar het lukte wél als we een gespreksmoment creëerden. Hierin hebben Jack, zijn broer en moeder ook nog individuele begeleiding gehad, elk van hun eigen hulpverlener. Het resultaat hiervan kleineert. Als Jack 16 jaar is overlijdt zijn oma. Jack zit dan in drie Ik zocht Jack na de uitspraak van de kinderrechter thuis op, ver- is dat Jack en zijn moeder elkaar nu beter begrijpen. Maar ook dat HAVO en op zich ging het goed op school, maar vanaf dat moment telt Kirsten. Ik werd door hem en zijn moeder hartelijk ontvangen. Jack s broer uit huis is gegaan, uiteindelijk is dat voor iedereen Maar wat me ook direct opviel was Jack s onzekerheid. Hij had beter

10 het verhaal van Stap voor stap krijg hij zichzelf terug, ik zie hem echt groeien naar zelfstandigheid en meer vertrouwen complexe echtscheidingen reportage Inzetten op zijn netwerk Na de zomer start Jack met zijn MBO-opleiding. Kirsten: Ik zag hem opbloeien. Op school vond hij aansluiting met leeftijdgenoten en bevestiging. Hij doet nu wat hij leuk vindt en ziet ook dat het lukt. Hij doet de versnelde opleiding; volgend jaar wil hij naar het HBO. Stap voor stap krijg hij zichzelf terug, ik zie hem echt groeien naar zelfstandigheid en meer vertrouwen. Hij ziet er zelfs anders uit nu, verzorgder, en is veel opener. Het komende jaar blijf ik hem nog begeleiden. Hij is er ook nog niet, hij valt soms nog terug in onzekerheid en kan dan heel passief worden. Daar blijven we aan werken. En ik ga het komende jaar inzetten op zijn netwerk. Waar kan hij vertrouwen en hulp vinden indien nodig, dat kan ook professionele hulp zijn. Het is belangrijk dat nu goed te regelen, want ik ben straks weg. De deurwaarder voor de deur Maar eerst is er een urgente hobbel die genomen moet worden. Doordat Jack zich pas vlak voor de zomervakantie heeft ingeschreven voor de nieuwe opleiding, is de aanvraag voor de aanvullende studiefinanciering vertraagd. Om hiervoor in aanmerking te komen moet Jack bovendien het financiële plaatje van zijn ouders aan De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voorleggen. Kirsten begeleid Jack in het contact met zijn vader, wat in heel kleine stapjes verloopt en opnieuw een hoop spanning met zich meebrengt voor Jack. Kirsten: DUO concludeerde dat vader genoeg verdient voor een bijdrage aan Jack, waarmee zijn recht op aanvullende beurs verviel. Jack s vader levert die bijdrage echter niet. Inmiddels heb ik een buitenbeschouwingsprocedure gestart zodat Jack toch financiering kan krijgen. Helaas is er vanwege de periode die is verstreken ook een incassoprocedure gestart. Een paar dagen geleden ineens de deurwaarder voor Jack s deur. Playstation Jack moet allerlei formulieren aan het incassobureau retourneren. Omdat hij dit erg lastig vindt helpt Kirsten hem daarbij. Ze hebben afgesproken bij het regiokantoor van Bureau Jeugdzorg Gelderland. Aanvankelijk lijkt Jack wat schuchter. En onzeker. Geen idee wat ik hier allemaal mee moet, verzucht hij, terwijl hij een stapeltje formulieren over de tafel richting Kirsten schuift. Kirsten bekijkt de papieren. Hier staat dat je binnen twee dagen na afgelopen zaterdag het volledige bedrag moet betalen. Jack kijkt haar verschrikt aan. Dat meen je niet En als dat niet lukt, vervolgt Kirsten, moet je binnen drie dagen dit formulier ingevuld terugsturen. Dat is vandaag. Doe je dat niet, dan worden je spullen in beslag genomen. Jack kijkt nu heel ongelukkig. Kijk, je moet sowieso je schuld inlossen, dat weet je. Maar wat kan je nog meer doen nu? Jack zegt te willen bellen met het incassobureau om uit te leggen dat er al betalingen zijn gedaan. Dat lijkt Kirsten een goed idee. En ze wijst hem op de mogelijkheid een betalingsregeling voor het restant aan te vragen. En weet je hoe je die formulieren in moet vullen?, vraagt ze. Nee, daar snap ik niks van. Dan lijkt het mij verstandig dat we dat samen doen, stelt Kirsten. Jack buigt zich over het formulier, het kost hem de nodige tijd alles in te vullen. Ineens legt hij zijn pen neer en zegt ferm: Ik vind dit wel echt heel erg hoor. Wat precies?, vraagt Kirsten. Nou, dat er ineens iemand voor de deur staat, die mijn playstation mee kan nemen. Hij schiet er zelf van in de lach. En dan, door zijn eigen woorden, in de stress. Jack vloekt, draait nerveus op zijn stoel. Ik wil nu eerst bellen. Probeer even rustig te blijven Jack. Het lijkt me goed dit eerst even voor te bereiden. Wat wil je ze precies zeggen? Dat ik vandaag jou pas zie voor hulp en daardoor nu pas die formulieren terug kan sturen en dat ik een betalingsregeling wil treffen. En ik wil echt nu bellen. Hij maakt een wanhopig gebaar. Waarom staan ze er dan ook ineens, op een zaterdag. Dat is toch idioot?? Jack belt het incassobureau - op de speaker - en wordt met een vrolijk deuntje in de wacht gezet. Hij zucht ongedurig. Na enige tijd wordt de telefoon opgenomen. En heel rustig ineens, zakelijk bijna, staat Jack de mevrouw aan de andere kant van de lijn te woord. Over de speaker klinkt haar stem: Maar u gaat die formulieren wel vandaag nog opsturen dus? Ja, beaamt Jack. Dan is het goed hoor., klinkt de stem. Jack: Oké. Dan heb ik dus geen probleem? Nee hoor, verzekert de mevrouw hem. Jack hangt op, leunt achterover in zijn stoel en slaakt een zucht van verlichting. Dat doe je echt goed!, prijst Kirsten hem. Wat gaat er door je heen nu? Lachend kijkt Jack haar aan. Mijn playstation gaat niet weg. Kirsten lacht met hem mee. Samen aan tafel Marcia: Michel doet alles om me dwars te zitten. Komt hij onze dochter niet ophalen, zodat ik niet kan werken. John: En wie heb je daar uiteindelijk mee Michel? Michel: Marcia. John: Nee. Je doet er jezelf tekort mee. En je dochter. Wil je dat? Stilte

11 Het is de kunst om als hulpverlener niet partijdig te zijn Papa en mama zijn net kleuters reportage Marcia en Michel zijn al jaren verwikkeld in een extreem ingewikkelde echtscheiding. Omdat hun achtjarige dochter Alice hier last van heeft, is door Bureau Jeugdzorg Gelderland ingegrepen. Nadat een project bij Lindenhout is mislukt, zijn ze vrijwillig in gesprek met Bureau Jeugdzorg. Het is voor hen de laatste kans om samen tot goede afspraken te komen. Lukt dit niet? Dan wordt er gedwongen hulpverlening geëist. John Appels van Bureau Jeugdzorg begeleidt het stel. Hij heeft veel ervaringen met dit soort complexe echtscheidingen en een projectgroep waar hij lid van is ontwikkelde een handreiking complexe echtscheidingen. Het loopt nu nog als pilot, maar wordt binnenkort misschien regiobreed in Gelderland ingevoerd. Dat is nodig, vindt John. Want bijna elke hulpverlener heeft wel een case in zijn takenpakket waarbij de ouders echt niet met elkaar door een deur kunnen. Het moeilijke aan gesprekken voeren met deze ouders is dat ze elkaar van alles beschuldigen. En ze proberen je altijd aan hun zijde te krijgen. Het is dan de kunst om als hulpverlener niet partijdig te zijn. Je bent niet voor of tegen, maar zoekt samen met de ouders naar oplossingen die het welzijn van het kind vergroten. Tijdens het gesprek met Marcia en Michel stelt John zich dan ook neutraal op. Hij stelt vooral vragen. Om te beginnen hoe het tussen de twee gaat. Niet zo best, vinden ze allebei. Het ging even beter, maar gesprekken lopen toch al snel uit op ruzie. John wil weten hoe dat komt. Omdat hij mij van dingen beschuldigt, vindt Marcia. En daar reageer ik natuurlijk kwaad op. En wat levert dat op?, wil John weten. Niets, zegt Marcia. John zwijgt even. Dit is bewust, vertelt hij ons later. Door af en toe niets te zeggen, dwing ik hen ertoe om na te denken en zelf oplossingen te bedenken. Al snel halen Michel en Marcia allerlei oude koeien uit de sloot. De discussie loopt hoog op. Van toen deed jij dit tot je probeert me financieel kapot te maken. John grijpt in. Jullie willen naar de toekomst kijken, hebben jullie me verteld. Maar allebei blikken jullie voortdurend terug. Wat willen jullie? Beiden geven toe dat ze inderdaad naar de toekomst willen kijken. Maar niet voor dat ze hun zegje gedaan hebben. Zo is er het probleem de kapper en het akkefietje tijdens een gezamenlijk feest. En ook de tandarts wordt uitvoerig besproken. Michel vindt dat Marcia het slechte gebit van Alice niet serieus neemt. Marcia zegt dit wel te doen. Ze is al drie keer met haar naar de tandarts geweest. Michel lijkt haar niet te geloven. Hij neemt me nooit serieus, vertelt ze John, terwijl ze geïrriteerd naar haar ex-partner kijkt. Wat moet ik nog meer doen dan? John richt zijn blik op Michel en vraagt of dat klopt. Ik neem haar niet serieus, beaamt deze. En zou het mogelijk zijn om zelf een keer met Alice naar de tandarts te gaan?, vraagt John. Dat vindt Michel uiteindelijk een goed idee. Hij besluit straks meteen een afspraak te maken. Ook voor het zwemmen wordt een oplossing gevonden. Michel had zijn dochter beloofd een keer te komen kijken, maar zag er bij nader inzien vanaf toen hij wist dat Marcia er ook zou zijn. Volgens hem om de confrontatie uit de weg te gaan in bijzijn van Alice. Marcia denkt daar anders over: Hij liet zijn dochter keihard in de steek, want ze rekende op hem. John legt Michel uit dat hij het gedrag van zijn ex-partner niet kan veranderen, maar wel zijn eigen gedrag. En dat hij in het belang van zijn dochter moet denken. Voor wie ga je naar zwemles kijken? Voor Marcia of voor Alice? Het kwartje valt. Michel reageert emotioneel: Ik schaam me soms best tegenover Alice omdat ik er niet in slaag haar ouders te bieden die samenwerken in plaats van tegenwerken. Ik heb echt wel goede bedoelingen, maar het lukt gewoon niet altijd om ze waar te maken. Volgens John is dat laatste iets waar veel ouders in complexe echtscheidingen mee worstelen. Ze willen wel het beste doen, maar zijn niet vaardig genoeg. Volgens hem zullen ze eerst hun strijd aan de kant moeten zetten. En daarvoor moeten ze ECHT scheiden. En dat is moeilijk als emoties nog heftig zijn en steeds weer opnieuw hoog oplopen. John streeft er daarom naar om ouders zoveel mogelijk succeservaringen te laten meemaken. John: Ouders zoals Marcia en Michel zijn gewend om te denken in problemen in plaats van in oplossingen. Dat probeer ik te doorbreken. Daarbij probeer ik ze zelf de oplossingen te laten bedenken, zodat ze echt achter hun beslissing staan. Zo niet, dan begint er geheid weer strijd. Een voorbeeld van hoe John dit deed, was het zwembadverhaal. Door door te vragen over in wiens belang het was om wel of niet te gaan kijken naar het zwemmen van Alice, zag Michel in dat hij er voor kon kiezen om naar zwemles te gaan. Niet voor Marcia, maar voor Alice. En daarmee ook voor zichzelf, want hij wil uiteindelijk zijn dochter vaker zien. Ondanks dat het zwemprobleem goed is besproken en er afspraken over zijn gemaakt, vlot de rest van het gesprek niet altijd even goed. Marcia is boos op Michel omdat hij haar op een feestje raar behandelde. Michel vertelt echter een heel ander verhaal, waarop Marcia aan tafel in tranen uitbarst. Ik trek dit niet hoor, roept ze uit. Hij doet alles om me dwars te zitten. Michel haalt zijn schouders op. Zit jij mij niet dwars dan? Het is duidelijk dat de twee nog een lange weg te gaan hebben in hun omgangsregeling. Toch zijn er volgens John al successen geboekt. Ze blijven nu in elk geval samen aan tafel zitten. En ze horen elkaar aan. Soms kunnen ze zelfs iets toegeven. Dat was enkele maanden geleden, toen ik voor het eerst met ze aan tafel zat, niet het geval. Maar er is nog veel te bereiken. Dit project is pas geslaagd als er straks een ouderschapsplan ligt waar ze allebei achter staan, vertelt John. Pas dan kunnen zij samen afspraken maken en zich daar ook aan houden. Lukt dat niet binnen nu en twee maanden? Dan is er kans op gedwongen hulpverlening. Die hulpverlening kan door Bureau Jeugdzorg worden afgedwongen omdat de veilige ontwikkeling van het kind in het geding is. John: Er is bewezen dat elk kind last heeft van ouders die niet met elkaar door een deur kunnen. Wat je vaak ziet, is dat kinderen in een loyaliteitsconflict terecht komen. Als ik iets aardigs zeg over mama, dan moet ik ook iets aardigs zeggen over papa. Veel kinderen gaan het mijden om over gevoelens te praten en hebben het alleen nog maar over materiele zaken. Wij betrekken het kind altijd in de gesprekken. Soms kiezen we ervoor om voor het kind een andere hulpverlener aan te stellen dan voor de ouders. Dit om te voorkomen dat een kind het gevoel krijgt dat alles wat hij zegt, bij de ouders terecht komt. Op deze manier vergroten we zijn of haar gevoel voor veiligheid. Bijzonder is trouwens dat kinderen het probleem van hun ouders vaak heel goed kunnen verwoorden. Zo zei een jongetje eens: papa en mama zijn net kleuters. Hij sloeg daarmee de spijker op z n kop. John pleit ervoor dat opleidingen en hulpinstanties meer aandacht gaan besteden aan het thema complexe (echt)scheidingen. Van zijn stagiaire begreep hij dat opleidingen hieraan helemaal geen aandacht besteden. En dat terwijl dit zaken zijn die veel voorkomen en ontzettend veel tijd en energie kosten. De reden dat ik samen met collega s aan deze pilot ben begonnen en we een handreiking complexe echtscheidingen hebben gemaakt, is dat ik denk dat je hiermee als hulpverlener een verschil kunt maken. Bureau Jeugdzorg Gelderland heeft expertise over dit onderwerp in huis. Dat is nodig, omdat het omgaan met ouders die verwikkeld zijn in een complexe scheiding een eigen aanpak vergt. Die aanpak zie je goed terug in het gesprek dat John heeft met Marcia en Michel. Veel doorvragen, veel eigen oplossingen aandragen en aansturen op successen. John tegen beiden: Graag zie ik jullie over een week terug. Dan praten we over hoe het bij het zwembad is gegaan. En over wat er gebeurt als jullie samen op een zelfde plek zijn. Michel en Marcia verlaten samen het pand. Er wordt zelfs even een grapje uitgewisseld. Ze zijn er nog niet, maar komen er hopelijk wel

12 rené interview Het gaat om vertrouwen in de hulpverlener, dat kost tijd René Windhouwer (CDA) is wethouder in de gemeente Nijkerk. Hij vertelt hoe zijn gemeente zich voorbereidt op 2015: het jaar waarin gemeenten verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg. Bent u er klaar voor? We zijn hier al een klein jaar bezig en we zijn een heel eind op weg. Wij pakken de jeugdzorg regionaal op in de Regio FoodValley, met onder meer gemeenten als Ede, Barneveld en Veenendaal. Allereerst hebben we veel gesprekken gevoerd met jongeren en ouders over wat zij belangrijk vinden. Zo zorgen we ervoor dat we straks hulp bieden die ook echt aansluit. Verder hebben we afspraken met allerlei organisaties gemaakt. Met het onderwijs bijvoorbeeld. En we hebben arrangementen voor 2015 met zorgaanbieders afgesloten, zodat er in de overgang niemand tussen wal en schip valt. Waarom willen jullie regionaal werken? Wij werken regionaal samen omdat de jeugdzorg te groot en risicovol is om dit als gemeente in je eentje te doen. Wij hebben er onvoldoende kennis voor. Daarnaast krijgen wij voor de jeugdzorg 15 procent minder budget. Wij willen dat deze bezuiniging niet ten koste gaat van de ondersteuning aan jongeren en ouders. Wij willen bezuinigen op onnodige bureaucratie. Door samen te werken, sluit niet elke gemeente afzonderlijk een contract en dat scheelt bureaucratie bij ons en de zorgaanbieder. Bovendien kunnen we kwalitatieve goede jeugdzorg samen goedkoper inkopen en een betere partner zijn voor de zorgaanbieder. Tenslotte bewegen kinderen zich ook tussen verschillende gemeenten. Ze wonen in Nijkerk en gaan bijvoorbeeld in Barneveld naar school. Zitten er dan geen verschillen tussen de gemeenten? Jawel, en daar moet ruimte voor zijn. Zo hebben we in Nijkerk een groep reformatorische inwoners, die we ook zorg willen bieden die aansluit bij hun overtuiging. Individuele ruimte zit vooral in het preventieve veld. Daar doen we veel samen met organisaties als kerken en sportverenigingen. Die samenwerking moet passen bij onze gemeente. Als zwaardere zorg nodig is, is regionaal werken weer belangrijk. Hoe gaat het in zijn werk, als een kind in de knel dreigt te komen? We zijn als gemeente straks verantwoordelijk voor de veiligheid van kinderen. Dat is een grote verantwoordelijkheid, die we hebben verdeeld in twee stappen. Het begint met de signalering. We vinden het belangrijk dat iedereen die werkt met kinderen zich bewust is van de signalen van een kind in de knel, en ook weet waar hij naartoe moet met zijn zorgmelding: dat is het gebiedsteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin. We gaan op dit moment naar allerlei organisaties toe om daarover voorlichting te geven. En dan? Dan wordt er hulp geboden. Als het gebiedsteam er niet uitkomt, kunnen ze de Nieuwe Jeugdbescherming inschakelen. Daarin zitten experts van Bureau Jeugdzorg: jeugdbeschermers, jeugdreclasseerders en medewerkers van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, en de William Schrikker Groep. Dat laatste is heel mooi, want zij bieden heel specifiek zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun ouders. We houden het zo licht mogelijk, en alleen als het nodig is schalen we op van drang naar dwang. En in beide gevallen blijft dezelfde regisseur in het gezin. De jeugdbeschermer schuift alleen aan om te borgen dat dat er aan de kaders voor veiligheid wordt voldaan. Op het moment dat volgens de Nieuwe Jeugdbescherming de veiligheid van de kinderen geborgd is, gaat de jeugdbeschermer er weer uit en de regisseur blijft. Dat is belangrijk omdat uit onderzoek blijkt dat er veel mis gaat in de continuïteit van de zorg. Gesproken over continuïteit: u heeft arrangementen voor Hoe moet het erna? Het punt is dat we nog steeds niet weten hoeveel geld we krijgen van het Rijk en hoe het beleid er precies uitziet. Daarom hebben we gezegd: we zorgen dat we het in ieder geval voor 2015 goed regelen. Zo rond de zomer zou er meer duidelijkheid moeten zijn, dan kijken we naar Ik verwacht dat er dan niet zozeer andere aanbieders komen, maar eerder nieuwe erbij. En als er toch een andere zorgverlener in het gezin komt? Dan gebeurt dat nooit zomaar, maar alleen in overleg met de jongere en de ouders. Dat hoort bij vraaggestuurd werken. Uit alle gesprekken die we gevoerd hebben met ouders, blijkt één ding: het hebben van vertrouwen in de hulpverlener is heel belangrijk. En dat vertrouwen is kwetsbaar en kost tijd. Daar moeten we dus heel zorgvuldig mee omgaan. Dat is ook zo mooi aan de Nieuwe Jeugdbescherming: dat er ongeacht dwang of drang één hulpverlener in het gezin is en blijft. Het vraagt ook veel van ons hoor. Bijvoorbeeld over privacy. Als je als aanbieders goed wilt samenwerken, kun je niet zeggen: Ik heb een zwijgplicht. Dan zeggen wij: Allemaal leuk en aardig, maar dat is nu niet relevant. We moeten een gezin helpen. Daarom maken we nu al afspraken over hoe je binnen de wet op de privacy toch informatie kunt delen, zodat jongeren en hun ouders echt verder komen. Als het gebiedsteam er niet uitkomt, kunnen ze de Nieuwe Jeugdbescherming inschakelen 22 23

13 eigen kracht centrale partner Een gezin dat diep in de problemen zit, vragen om zélf met een plan van aanpak te komen. Een zogenoemde Eigen Kracht-conferentie (EKc) kan verrassende, soms simpele, maar bovenal goede ideeën opleveren. Iedereen wil dat het goed gaat met een kind, dus de omgeving wil daar ook vaak aan bijdragen. Bureau Jeugdzorg zoekt hiervoor samenwerking met de Eigen Kracht Centrale. Het gezin komt zelf met een plan Het gaat niet goed bij Joran (12) thuis. Grote financiële problemen, het verlies van zijn baan en een stevige alcoholverslaving hebben vader tot wanhoop gedreven. Moeder kampt met een depressie. Het risico van huiselijk geweld ligt dagelijks op de loer. Er lijkt weinig anders op te zitten dan Joran uit huis te plaatsen. Bureau Jeugdzorg is bekend met het gezin van Joran. Een gezinsvoogd houdt de situatie scherp in de gaten. In zo n situatie waar ingrijpen dreigt, komt een Eigen Kracht conferentie (EKc) vaak goed uit de verf, zegt Cor Hergaarden, lid van de beleidskring bij de Eigen Kracht Centrale. De Eigen Kracht Centrale slaat naar eigen zeggen een brug tussen professionals en burgers. Dat gebeurt op allerlei vlakken: bij gezinsproblemen, overlast in een wijk of bij een eenzame oudere. We zijn geen alternatief voor de hulpverlening. Een gezinsvoogd is bijvoorbeeld vaak heel hard nodig. Deze richt zich primair op bescherming van het kind en stelt daarvoor de kaders. Maar je moet ook met familie en het netwerk tot passende oplossingen zien te komen. Door een EKc in te zetten, kun je daarbij gebruik maken van een onafhankelijke partij. Leg je problemen op tafel De basale vraag bij een EKc is eigenlijk: wie vindt het nog meer belangrijk dat het goed gaat met dit kind? En dan zie je dat er behoorlijk wat mensen mee willen denken en misschien ook wat gaan doen. Iedereen wil dat het goed gaat, zeker met een kind. Er zit zoveel vitale kracht in de maatschappij. Maar dan moet je mensen die kans wel geven om iets te kunnen doen. De EKc is volgens Hergaarden geen methodiek. Daarmee maak je het meteen weer iets van professionals en organisaties. Het is gewoon een andere manier van denken. De family-group conference komt oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland. De Maori, de inheemse bewoners van Nieuw-Zeeland, hebben een gezegde: If you have a problem tell everyone and they will help. Dat klinkt zo simpel. Maar zo doen wij het niet in onze samenleving. Je zou mensen toewensen dat ze hun verhalen open en bloot op tafel leggen en eerlijk vertellen wat er niet goed gaat. Wij zijn juist gewend om de vuile was binnen te houden, niemand mag het weten. En als er dan uiteindelijk hulp nodig is, dan is het meestal een professional. Bij een EKc ligt dat anders. Hier wordt gekeken naar de leefwereld van mensen, niet naar de hulpverleningswereld. Onze hulp bestaat uit het bij elkaar brengen van het netwerk en dan kijken wat er gebeurt. Niet meer, niet minder. Een onafhankelijke Eigen Kracht coördinator bereidt de conferentie voor. Bij het eerste gedeelte, het open gedeelte, zijn ook hulpverleners zoals de gezinsvoogd, een verslavingsdeskundige of de leerkracht van school aanwezig. Zij vertellen wat hun aanbod, de randvoorwaarden en criteria zijn. In het geval van Joran draait het eerst en vooral om zijn veiligheid

14 Onze hulp bestaat uit het bij elkaar brengen van het netwerk en dan kijken wat er gebeurt. Niet meer, niet minder liever drang dan dwang partner de stelling En dan gaat de deur dicht De conferentie vindt altijd plaats op een neutrale plek, bijvoorbeeld in de voetbalkantine of een kerkgebouw. Als de randvoorwaarden helder zijn, gaat een groep van soms zestien maar soms ook zestig mensen bij elkaar zitten. Wij zeggen altijd: de mensen die je op je verjaardag zou uitnodigen, horen ook bij de conferentie thuis, legt Hergaarden uit. Het gezin bepaalt zelf wie dat zijn, bijvoorbeeld ooms en tantes, vrienden, opa en oma, de buren, ouders van vriendjes en de voetbalcoach. Hulpverleners blijven buiten, net als de Eigen Kracht coördinator. En dan gaat de deur dicht. Hergaarden: Het belangrijkste bij een EKc is vertrouwen op het proces. Dat is zeker niet makkelijk, je hebt de neiging om in te gaan vullen en te sturen. Maar dat is niet nodig. Er komt vrijwel altijd een plan. Soms met verrassend simpele ideeën. Tante Riet wil Joran tijdelijk in huis nemen. Maar alleen als vader -haar broer- zich laat behandelen voor zijn alcoholgebruik. Een buurman wil het budgetbeheer wel oppakken, maar de sanering van de ontstane schulden ziet hij niet zitten. Dat moet een professional doen. Een vriendin van moeder belooft om samen met moeder de gesprekken met de psychiater weer op te pakken. Aan de afspraken houden Ik heb pas één keer in al die tijd meegemaakt dat het niet lukte om met een plan naar buiten te komen, zegt Hergaarden. En natuurlijk, een plan maken is één, je er aan houden is twee. Maar mensen spreken elkaar er wel degelijk op aan als afspraken niet worden nagekomen. Wat soms lastig is voor professionals, is dat de aangedragen oplossingen lang niet altijd naadloos passen binnen de organisatie van de hulpverlening. Tante Riet belooft bijvoorbeeld aan de bel te trekken bij de verslavingszorg als vader zijn afspraken niet nakomt. Maar áls ze dan een keer belt, is de reactie: Sorry mevrouw, u bent geen direct belanghebbende, wij kunnen geen verdere mededelingen doen. En zodra de buurman met de woningstichting belt over de betaling van de huur, wordt hij ook buiten de deur gehouden. De gezinsplannen vragen om flexibiliteit bij professionals en organisaties. Voor hulpverleners betekent de inzet van een Eigen Kracht conferentie zeker niet dat hun rol is uitgespeeld. Wat overblijft is hoogwaardige hulpverlening. Neem bijvoorbeeld de schuldsanering of het ingrijpen als de veiligheid van het kind in gevaar is. Als gezinsvoogd blijf je gezinsvoogd, maar je hebt er wel extra ogen en oren bij gekregen. De EKc wordt straks in de Nieuwe Jeugdbescherming ook regelmatig ingezet. Meer regie voor het eigen netwerk, binnen die ontwikkeling past dit natuurlijk helemaal. Eigen kracht Bureau Jeugdzorg heeft al jaren veel aandacht voor oplossingsgericht werken. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de eigen kracht in gezinnen en hun netwerk. Wat kunnen mensen voor elkaar betekenen? De Eigen Kracht Centrale voegt daar een eigen specifieke werkwijze en expertise aan toe, die voor Bureau Jeugdzorg meerwaarde biedt in de ondersteuning van gezinnen. Nieuwe Jeugdbescherming In de Nieuwe Jeugdbescherming zitten allerlei experts op het gebied van jeugdbescherming bij elkaar, zoals medewerkers van de Jeugdreclassering, jeugdbescherming en het AMK van Bureau Jeugdzorg, de William Schrikker Groep en de Raad voor de Kinderbescherming. Zij worden ondersteund door de Eigen Kracht Centrale. De Nieuwe Jeugdbescherming probeert met zoveel mogelijk lokale zorg de veiligheid van het kind te waarborgen en bepaalt wat er moet gebeuren. Het gezin en het netwerk bepalen in belangrijke mate hoe het gebeurt. Door de eigen regie en eigen kracht centraal te stellen ontstaat er een duurzaam gezinsplan. Mariska van de Steege, senior adviseur bij bureau VanMontfoort. Eens. Hoe eerder je ingrijpt, hoe meer je problemen voorkomt. Dat is een soort wetmatigheid in de zorg, die we ook kennen uit de literatuur. De vraag is vervolgens: wie moet er eerder ingrijpen? Dit zijn, als het gaat over veiligheid, de jeugdbeschermers. Zij hebben specifieke expertise over het signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken van veiligheidsvraagstukken. De zorgverleners uit de eerste lijn, bijvoorbeeld de wijkteams, hebben die kennis meestal niet. Je hebt er echt extra vaardigheden voor nodig. Ik denk dus inderdaad dat het aantal ondertoezichtstellingen afneemt als je jeugdbeschermers eerder bij de hulpverlening betrekt. Of als een ondertoezichtstelling alsnog nodig is deze minder lang duurt. Bas Burgel, verandermanager bij Bureau Jeugdzorg Gelderland Ik ben het volmondig eens met de stelling. In mijn werk als gezinsvoogd heb ik vaak ervaren dat mijn bemoeienis pas startte na een enorm traject aan hulpverlening. Dat maakt het erg moeilijk om duurzame veranderingen tot stand te brengen. De ontwikkeling naar de nieuwe jeugdbescherming maakt het mogelijk om met de juiste expertise en op basis van sterke interdisciplinaire samenwerking tijdig ingevlogen te worden, bijvoorbeeld door een wijkteam. Ik verwacht dat we de ernstige problemen van de gezinnen aan wie wij hulp bieden hierdoor sneller en adequater kunnen terugdringen. Ondertoezichtstellingen worden in de nieuwe jeugdbescherming aanvullend ingezet, met behoud van de aanwezige hulp van het netwerk en professionele hulpverlening. Dat is een belangrijke randvoorwaarde om de duur van en het aantal ondertoezichtstellingen terug te dringen. Liever drang dan dwang, is de tendens. Ook als de veiligheid van een kind in het geding is. Want vrijwillige ondersteuning levert meer op dan gedwongen hulp. Bovendien kan door vrijwillige hulp een ingrijpende maatregel als een ondertoezichtstelling voorkomen worden. Dat betekent wel dat je er op tijd bij moet zijn met specialistische kennis. Bijvoorbeeld van jeugdbeschermers. Door jeugdbescherming vroegtijdig te betrekken bij gezinnen met ernstige problemen vermindert het aantal ondertoezichtstellingen. Agnes Lewe, voorzitter commissie monitoring jeugdzorg bij Provinciale Staten Gelderland Het idee van de nieuwe jeugdwet is gezinnen zo vroeg mogelijk de nodige hulp te verlenen, voordat de problemen ernstig worden. De hoop is dat daardoor het aantal ondertoezichtstellingen afneemt. Moet dat gebeuren door medewerkers van de jeugdbescherming erbij te betrekken? Dat mag niet van de nieuwe jeugdwet, zij mogen geen hulp verlenen. In artikel 3.2 staat namelijk dat een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering uitsluitend wordt uitgevoerd door een gecertificeerde instelling en dat een gecertificeerde instelling geen jeugdhulp aanbiedt. Hierover is veel discussie. Een oplossing zou kunnen zijn dat gemeenten voormalige jeugdbeschermers toevoegen aan hun sociaal wijkteam, expert-team en of CJG en zo de nodige kennis in huis halen. Alex Roos, gezinsregisseur bij Pluryn Ik ben het oneens met de stelling. Natuurlijk is het vroegtijdig betrekken van jeugdbescherming meer dan wenselijk in gezinnen met ernstige problemen. Maar dat wil nog niet zeggen dat dan het aantal ondertoezichtstellingen vermindert. Er liggen sowieso wel kansen om de hulp beter te organiseren rond kinderen op jonge leeftijd. De hulpverlening aan gezinnen met ernstige problemen is nu vaak ook problematisch, kost veel geld kost en steekt vaak te laat adequaat in. Ik denk dus dat er vooral gekeken moet worden hoe we de hulp rond deze multiprobleemhuishoudens anders kunnen organiseren; vanuit systemisch werken en denken, regievoeren én proactief handelen door één partij op het huishouden en de betrokken partijen

15 Bureau Jeugdzorg Gelderland beschermt kinderen en jongeren die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd. Samen met het gezin bekijken we wat de beste oplossingen zijn en werken we aan het herstel van de veilige ontwikkeling van het kind. Het liefst doen we dat met medewerking van het gezin. Alleen wanneer ouders zo snel als mogelijk weer zelf verder kunnen. Naast jeugdbeschermers werken bij Bureau Jeugdzorg Gelderland jeugdreclasseerders, medewerkers van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, de Spoedeisende Zorg en de Kindertelefoon. Jaarlijks helpt Bureau Jeugdzorg Gelderland meer dan kinderen en hun ouders. vrijwillige hulp tot onvoldoende resultaat leidt, kan de kinderrechter de hulp opleggen. Ons streven is altijd dat Colofon Bijdehand is het magazine van Bureau Jeugdzorg Gelderland en verschijnt 3 keer per jaar in een oplage van Alle genoemde namen van cliënten in de artikelen zijn gefingeerd. De namen van professionals zijn in alle gevallen wel de echte namen, tenzij anders vermeld in het betreffende artikel. Redactie: Miriam van de Geer, Veurinc Communicatie. Fotografie: Ducan de Fey, William Moore Ontwerp en opmaak: Diep Arnhem. Druk: Ascend Arnhem. Redactieadres: Velperweg 75, 6824 HH Arnhem Abonneren Wilt u dit magazine ontvangen? Stuur dan een naar met uw adresgegevens. 28

Sámen met gezinnen. In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent. Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst.

Sámen met gezinnen. In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent. Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst. 1 Sámen met gezinnen Pagina 4 In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent Pagina 14 Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst Pagina 20 Magazine van Jeugdbescherming Gelderland

Nadere informatie

bijdehand Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor

bijdehand Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor Jaargang 1 Nummer 1 bijdehand Magazine van Bureau Jeugdzorg Gelderland Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor Spoedeisende zorg brengt direct

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Het CIt en Het HUIsVeRBOD. Kinderen in goede handen na huiselijk geweld

Het CIt en Het HUIsVeRBOD. Kinderen in goede handen na huiselijk geweld Het CIt en Het HUIsVeRBOD Kinderen in goede handen na huiselijk geweld 1 VOORWOORD Beste lezer, Met trots presenteer ik deze uitgave over inzet van het Crisis Interventie Team (CIT) van Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Saai is het. bij ons thuis nooit. Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders

Saai is het. bij ons thuis nooit. Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders Saai is het bij ons thuis nooit Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders COLOFON www.karakter.com Colofon Uitgave van: Karakter Marketing & Communicatie Redactie: Ingrid Huijser Jessica Kuipers Vormgeving:

Nadere informatie

Een krant. vol tips over. opvoeden en opgroeien! Informatiekrant over opvoeden en opgroeien in Amersfoort

Een krant. vol tips over. opvoeden en opgroeien! Informatiekrant over opvoeden en opgroeien in Amersfoort Een krant vol tips over opvoeden en opgroeien! Wat heeft wethouder Stoelinga met jeugd? Een interview door Parto en Nick Parto en Nick zitten in 3 vwo. Ze maken kennis met wethouder Stoelinga van Jeugd

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 296 Toekomstverkenning jeugdzorg Nr. 3 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 17 februari 2010 De algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Ben jij klaar voor de

Ben jij klaar voor de 4 SCHOLING Els, Karin en Nathalie hadden al jarenlange ervaring in de jeugdzorg toen ze ambulant hulpverlener werden. Ze praten over veranderen, meebewegen, werkdruk, persoonlijke groei en de toekomst.

Nadere informatie

ouders Wat moet je kennen en kunnen? Pleegzorg in de toekomst Doe wat je hart je ingeeft PLEEG 5 JAAR EEN CALEIDOSCOPISCHE BLIK OP OUDER ZEELAND

ouders Wat moet je kennen en kunnen? Pleegzorg in de toekomst Doe wat je hart je ingeeft PLEEG 5 JAAR EEN CALEIDOSCOPISCHE BLIK OP OUDER ZEELAND ouders EEN CALEIDOSCOPISCHE BLIK OP 5 JAAR PLEEG OUDER SUPPORT ZEELAND Wat moet je kennen en kunnen? Pleegzorg in de toekomst Doe wat je hart je ingeeft MAGAZINE VOOR, DOOR EN OVER PLEEGOUDERS Colofon

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws Doen wat nodig is Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws november 2012 1 Aanleiding evaluatie In april 2011 is het buurtpraktijkteam

Nadere informatie

Blanksma-van den Heuvel en Weekers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 6 (31052).

Blanksma-van den Heuvel en Weekers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 6 (31052). De heer Irrgang (SP): Mevrouw de voorzitter. Tijdens het algemeen overleg over de ABN AMRO hebben wij over veel zaken van gedachten gewisseld, maar volgens mij was iedereen het erover eens dat de Nederlandse

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân DE ZORG IS VAN ONS ALLEMAAL! 2 4 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Inhoud Voorwoord Vrienden van Zorgbelang Fryslân Interview Jannie Soepboer Het belang van: de jeugdzorg Interview

Nadere informatie

de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012

de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012 WIJ LATEN VAN JE HOREN de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012 1 2 Disclaimer: De in dit jaarverslag voorkomende verhalen van kinderen zijn gebaseerd op casuïstiek zoals die bij de Kinderombudsman voorkomt.

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Stigma. Thema. 2013-kl. Begrip en luisterend oor voor familie. Ouderen terug naar de wijk. Het gevoel van stigma & zelfstigma

Stigma. Thema. 2013-kl. Begrip en luisterend oor voor familie. Ouderen terug naar de wijk. Het gevoel van stigma & zelfstigma Alter Gratis magazine over geestelijke gezondheid 2013-kl Jaargang 14 - maart 2013 + Begrip en luisterend oor voor familie Thema Stigma Ouderen terug naar de wijk + + Het gevoel van stigma & zelfstigma

Nadere informatie

Ze moeten ergens wel de wil hebben

Ze moeten ergens wel de wil hebben Ze moeten ergens wel de wil hebben Wat voorafgaat aan uitval in het MBO Projectnummer: 10133 In opdracht van: Ministerie OCW drs. Letty Francissen Lotje Cohen MSc dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Buiten gebaande paden

Buiten gebaande paden Buiten gebaande paden Buiten gebaande paden De werkingskracht van presentie bij zwerfjongeren 1 Colofon Kwintes, Zeist, 2011 Alle rechten voorbehouden ISBN/EAN: 978-94-90841-04-1 Samenstelling en redactie

Nadere informatie

Gezinnen in onbalans. Onderzoek naar het bereiken van gezinnen in probleemsituaties. Drs. Marjolein Goderie Dr. Majone Steketee

Gezinnen in onbalans. Onderzoek naar het bereiken van gezinnen in probleemsituaties. Drs. Marjolein Goderie Dr. Majone Steketee Gezinnen in onbalans Onderzoek naar het bereiken van gezinnen in probleemsituaties Drs. Marjolein Goderie Dr. Majone Steketee Tweede druk, januari 2005 Verwey-Jonker Instituut Inhoud Voorwoord 7 1 Inleiding

Nadere informatie