NUMMER 187 JUNI 2014 DORPSKRANT. Schaarsbergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NUMMER 187 JUNI 2014 DORPSKRANT. Schaarsbergen"

Transcriptie

1 NUMMER 187 JUNI 2014 DORPSKRANT Schaarsbergen

2 2 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN 187 COLOFON INHOUD Dorpsraad Wim van Droffelaar (voorzitter) Karin van Helden (secretaris) Peter Offringa (penningmeester) NL 69 INGB Pieter van Amerongen (lid) Marnix ten Brinke (lid) Sjoerd Meulensteen (lid) 7 Website Dorpsraad Redactie Hessel van Dijk, Marjolein Kaarsemaker, Dorine Keijzer, Guus Rood 15 Fotograaf Hans Broeksteeg Redactieadres Holtweg RG Arnhem redactie Voor overleg over kopij of inhoudelijke klachten over de Dorpskrant kunt u contact opnemen met Hessel van Dijk, eindredacteur, (026) Voor klachten of vragen over de bezorging van de Dorpskrant kunt u contact opnemen met Jeannette de Vries, (026) Basisontwerp Richard van Zijll de Jong Druk Drukkerij Editoo, Arnhem De Dorpskrant verschijnt in beginsel vijf maal per jaar in de maanden februari, april, juni, oktober en december Sluitingsdatum kopij voor nummer 188 is 10 augustus 2014 Nr 188 wordt een special over operatie Market Garden en de evacuatie daarna. 3 Van de redactie 4 Oproep aan de bewoners van ons dorp 4 Buurtpreventie 5 Van de dorpsraad 7 Koningsdag Grijs en groen in de wijk 9 Schaarsbergen schoon 10 Logeren op Schaarsbergen 10 Kunstenaars KWA exposeren 12 Kunstzinnig ondernemend Schaarsbergen 13 Column Goed wonen 15 Kennismaking met twee nieuwe leden van de Dorpsraad 16 De bibliotheekbus op Schaarsbergen 16 De eikenprocessierups 16 Uit de (moes)tuin 20 Watersnood Schaarsbergen 23 Ondernemend Schaarsbergen 24 De Hoge Veluwe 24 Topprestatie schutter Erik Rap 24 Wie voert mij? 26 Wie de jeugd heeft Bij de hand

3 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN Van de redactie Er is sinds het verschijnen van Dorpskrant nr. 186 heel veel gebeurd in ons dorp. U treft de weerslag daarvan aan in deze editie. Natuurlijk aandacht voor de viering van Koningsdag, dit keer voor het eerst op een nieuwe datum en voor de watersnoodramp die ons dorp trof op 30 april, onze voormalige Koninginnedag. De viering van Koningsdag was een daverend succes. Veel belangstelling, ook van buiten het dorp. De talloze vrijwilligers hadden weer veel werk gemaakt van de aankleding van terrein en stands, de spelletjes voor jong en oud en er was veel muziek. Het ook dit jaar weer fraai uitgegeven informatieboekje van de Oranjevereniging bracht het programma met alle bijzonderheden in ieders brievenbus. Een fotocollage in dit nummer tracht een indruk te geven van alle feestvreugde. Dan was er de watersnood. Een kleinschalig en vooral erg lokaal gebonden ramp maar voor de getroffenen betekende het veel overlast. Het werd veroorzaakt door een hagelbui, gevolgd door een tropische regenbui waarbij de bestaande goten en putten al snel overstroomden. Hierdoor liepen kelders en garages vol met water en ook was er sprake van blikseminslag. Hotel Groot Warnsborn moest zelfs ontruimd worden en brandweer en calamiteitenbedrijven waren uren bezig met het leegpompen van panden. Ook van deze gebeurtenis een verslag met beeld en tekst. Naast de bekende rubrieken en mededelingen is er ook aandacht voor het bijzondere succes, behaald door Eric Rap, schutter en lid van onze Schaarsbergse schietvereniging. Op 11 mei behaalde hij een bijzonder knappe tweede plaats in de wedstrijd om de Veluwe-trofee. Daarbij liet hij veel nationale topschutters achter zich. Tijdens de Algemene Vergadering van de Vereniging Schaarsbergen op 13 maart bleek dat de financiën weliswaar op orde zijn, maar dat het innen van de contributie voor het huidige verenigingsjaar te wensen overlaat. Dorpsgenoten draag alstublieft bij aan de kas van onze vereniging. Alle activiteiten waardoor ons dorp voor jong en oud nog aantrekkelijker is geworden, kunnen alleen voortbestaan door uw bijdrage. Laat ons ( ja ook het verschijnen van de Dorpskrant hangt er vanaf) niet in de steek en maak uw bijdrage (minimum contributie is s 1!) alsnog over. 30 april 2014, een bijzondere dag In veel plaatsen in Nederland scheen op 30 april een waterig Oranje zonnetje. Zo ook in en rondom Schaarsbergen. Er was een golfwedstrijd aan de gang op de Rosendaelse Golfclub en nieuwe bewoners van de Seytweg hadden net de verhuizers en de elektricien uitgezwaaid en stonden in dubio welke van de honderden dozen uit het souterrain ze als eerste zouden gaan uitpakken. Toen ineens, rond uur, kwamen regen en hagel vergezeld van onweer ineens met bakken uit de hemel vallen. Binnen enkele minuten waren straten rivieren geworden, riolen en tuinen verzadigd en stroomde het water op heel veel plekken in het dorp de huizen binnen. De redactie bezocht een aantal getroffenen en tekende hun ervaringen op. Lees verder op pagina 20

4 4 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN 187 Oproep aan de bewoners van ons dorp In september 2014 herdenken wij dat de Slag om Arnhem, bekend onder de naam Operatie Market Garden, 70 jaar geleden plaatsvond. De redactie wil daaraan extra aandacht besteden. Wij zouden in dat kader graag persoonlijke herinneringen van dorpsbewoners aan die periode willen opnemen en ook van de evacuatie die daarop volgde. Te denken valt aan dagboeken, brieven, kaarten en uiteraard willen wij ook heel graag foto s uit die periode gebruiken. Materiaal kan door ons gescand worden. Omdat de generatie die dit alles bewust heeft meegemaakt inmiddels nauwelijks meer vertegenwoordigers heeft, zijn ook de verhalen die deze aan hun nabestaanden hebben overgedragen van harte welkom. Wij hebben als streefdatum inlevering kopij zondagavond 10 augustus. Help ons om een boeiende krant te maken, met betekenis voor jong en oud. Het adres is: Buurtpreventie Dit belangrijke onderwerp zal op de dorpsraadvergadering van 12 juni worden besproken en toegelicht door onze gebiedsagent Theo Vermaas. Het opzetten van Buurtpreventie is geen vrijblijvende zaak. Er wordt veel gevraagd van de deelnemende bewoners. Het is in de eerste plaats maatwerk en moet niet meer dan 500 woningen bevatten. Daarnaast is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol opzetten van dit project dat de deelnemende bewoners zelf een actieve rol spelen. Zo moeten er een buurtcoördinator en een aantal straatcoördinatoren worden benoemd en moeten er regelmatig bijeenkomsten worden belegd waarbij ook de politie en de gemeente aanwezig zijn. Het belangrijkste is daarom dat er voldoende draagvlak onder de betreffende buurtbewoners bestaat. In de praktijk betekent dat o.m. tenminste 60% actief moet meedoen. Dat laatste wordt vastgesteld middels een enquête. Naast het bespreken van alle details rond dit project zal onze gebiedsagent ook aandacht besteden aan de individuele veiligheid. Daarbij gaat het om vragen hoe voorkom ik dat ik slachtoffer word van een babbeltruc, oplichting en beroving. Daarop vooruitlopend wordt u nu al gevraagd om één gouden regel op dat gebied in de praktijk te brengen nl. als u alleen thuis bent, laat dan nooit een onbekende toe uw huis te betreden. Tot donderdag 12 juni!

5 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN Van de dorpsraad De dorpsraad kijkt met tevredenheid terug op de Algemene Ledenvergadering van 13 maart. De opkomst was goed en jaarverslag en financieel overzicht werden positief ontvangen. Op advies van de kascommissie werd de penningmeester onder applaus gedechargeerd inzake de jaarrekening van Daarna was het woord aan de directeur van ons Nationaal Park De Hoge Veluwe. In een enthousiast betoog gaf de heer van Voorst tot Voorst de toehoorders een overzicht van het beleid inzake het beheer tot instandhouding van het omvangrijke gebied en de daarin aanwezige dieren, bomen en planten. Zaken als het afschieten van herten en zwijnen, het creëren van zandverstuivingen e.d. kwamen uitgebreid ter sprake. De aanwezigen waren bijzonder belangstellend en stelden na afloop dan ook zoveel vragen dat de dorpsraadvoorzitter moest ingrijpen om de bijeenkomst op een redelijk tijdstip te laten eindigen. Met name vroegen de vragen over de activiteiten van stropers in het park veel extra aandacht. Daarbij stelde de spreker de aanwezigen gerust voor wat betreft het park zelf, mede dankzij de aanwezigheid bewapende boswachters, maar deelde hij de zorgen over de omvang van het stropen in de omliggende landgoederen en in het buitengebied van de gemeente. In de Dorpsraadvergadering van 10 april werd bekend gemaakt dat de dorpsraadleden Henny Beijer en Bert Erckens aftraden en niet herkiesbaar waren. De voorzitter memoreerde de verdiensten van beide leden. Henny heeft als vicevoorzitter vele jaren de dorpsraad op tal van manieren gediend en met name groeide zij uit tot het gezicht van de dorpsraad bij zaken als het wijkoverleg met de gemeente en bij tal van andere wijkoverschrijdende bijeenkomsten en vergaderingen. Bert heeft met succes de statuten van de vereniging gemoderniseerd en was met name mede-initiatiefnemer en actief als organisator van de Kunst- en Tuinroutes, welke gedurende enkele jaren in het dorp werden opgezet. De vergadering koos vervolgens Marnix ten Brinke en Pieter van Amerongen als nieuwe leden. Aansluitend was het woord aan de beide wijkmanagers van de gemeente op het gebied van bebouwd en onbebouwd groet onder de titel Grijs en Groen. Tenslotte deed de penningmeester nog een beroep op alle dorpsbewoners om toch vooral te denken aan het betalen van de contributie voor het lopende jaar De volgende vergadering vindt plaats op 12 juni om uur in het dorpshuis, al is deze vergaderlocatie niet meer vanzelfsprekend. Op deze bijeenkomst is er extra aandacht voor de Inbraakpreventie in ons dorp en daartoe zal onze wijkagent Theo Vermaas aanwezig zijn. De dorpsraad heeft verder contact met Defensie opgenomen over een optreden van de Koninklijke Militaire Kapel. Nadere bijzonderheden zullen bekend gemaakt worden via de website van Schaarsbergen, omdat de volgende dorpskrant pas in september verschijnt. Oproep penningmeester van de Dorpsraad Indien u nog geen bijdrage heeft overgemaakt voor de vereniging Schaarsbergen verzoek ik u namens alle verenigingen die van uw bijdrage mede afhankelijk zijn om dat alsnog te doen. Het rekeningnummer is NL 64 INGB t.n.v. Dorpsraad Schaarsbergen, Arnhem Bij voorbaat hartelijk dank, Namens de dorpsraad, Peter Offringa

6

7 Koningsdag 2014

8 8 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN 187 Begeleiding bij vragen over: - Hoe glans aan je leven te geven - Zingeving - Alcohol, drugs en gokproblematiek Consulten worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed wanneer u aanvullend verzekerd bent. Mesdaglaan GR Arnhem

9 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN Grijs en groen in de wijk Onder deze titel presenteerden twee stadsdeelmanagers op 9 april in het Dorpshuis een notitie over het dagelijks en het groot onderhoud van het bewoonde deel (grijs) en de openbare ruimte (groen) van en in Schaarsbergen. Vivienne van Sante nam ons mee door een groot aantal sheets over het onderhoud van het bewoonde deel. Daarbij sprongen een aantal zaken in het oog. Zo heeft Schaarsbergen het grootste oppervlak van alle wijken dankzij ca 7000 ha. bos en heide, bedraagt het jaar- budget voor het onderhoud van de gehele stad ca 1 miljoen Euro en wordt het meeste onderhouds- en reparatiewerk uitbesteed aan aannemers en onderaannemers. Dat leidde recent bij het project waarbij de gasleidingen in ons dorp werden vernieuwd, tot misverstanden over de instantie waar je kon klagen over wegvallende telefoonlijnen en elektra. De opdrachtgever was in dat geval Liander en de uitvoerder was een aannemer. Pas nadat het project was uitgevoerd werd het aanspreekpunt weer de Gemeente. Dat betekende dat je tijdens de werkzaamheden alleen kon klagen bij de aannemer en dat was niet vooraf bekend gemaakt. Het niet terecht kunnen bij gemeente en Liander leidde bij een aantal bewoners tot teleurstelling en irritatie. Op basis van deze opgedane ervaringen werd dan ook afgesproken dat bij een eventueel volgend project, er een afzonderlijke paragraaf komt over de klachtenprocedure. Bij het betoog over het onderhoud van de bomen in het bewoonde deel van het dorp bleek dat de gemeente niet aansprakelijk is voor vallende takken (Strolaan) indien de bomen op de juiste wijze worden gecontroleerd en onderhouden. Dat geldt overigens ook voor bewoners met bomen in eigen tuin. Bomen worden één keer in de zes jaar gesnoeid en één keer in de twee jaar geïnspecteerd. Dat is wettelijk voldoende om niet aansprakelijk te zijn voor schade door vallende takken. Verder kwam ter sprake dat het in ons dorp vaak voorkomt dat bewoners zich stukken openbaar groen toe-eigenen. Met name stroken die zich bevinden aan de voorkant van de huizen. Dat is niet alleen illegaal, maar ook onhandig want vaak lopen op die plaats leidingen en rioolbuizen en daar moet de gemeente van tijd tot tijd bij kunnen. Over het aanbrengen van kleuren op bomen in de wijk werd uitgelegd dat een blauwe stip op een boom betekent dat er onderhoud moet worden gepleegd en dat een groot geel merkteken betekent dat de boom moet worden geveld. Bij het onderdeel Groen gaf Bart Lichtenberg, ook stadsdeelmanager, een toelichting op het onderhoud van de parken, de bossen en de monumenten in het buitengebied zoals Sonsbeek, het voormalig militair terrein De Waterberg en begraafplaats Moscowa. Het was een boeiend onderwerp en er waren vooral veel vragen over stroperij. Ten Noorden van de Koningsweg en met name in de omgeving het Park De Hoge Veluwe klinken s nachts vaak schoten en rijden regelmatig terreinwagens over de bospaden. De voordracht eindigde met de oproep om toch vooral geen tuinafval te dumpen in de openbare ruimte en om als bewoners direct een melding te doen als je iets dergelijks tegenkomt. Het was een leerzame, interessante en vooral ook zinvolle avond. Schaarsbergen schoon Zaterdag 22 maart j.l. was het zoals we de afgelopen vijf jaar gewend zijn weer hoogste tijd om de rotzooi die anderen voor ons in de berm achterlaten weer op te ruimen. Waarschijnlijk is er te weinig ruchtbaarheid aan gegeven want het aantal mensen die een handje wilde helpen was maar matig. Trouwens het weer werkte ook niet echt mee. Na een droge periode begon het die zaterdag even na tienen te motregenen. Buiten een aantal vaste enthousiastelingen waren er ook weer nieuwkomers en dat is toch ook weer geweldig. In de eerste Dorpskrant van volgend jaar zal weer een datum in maart worden aangegeven. Iedereen weer heel erg dank voor de hulp. Hein Frederiks Jeannette de Vries

10 10 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN 187 Logeren op Schaarsbergen Je kunt logeren op vele manieren: in een tent, caravan of huisje op een camping, in een hotel of bed & breakfast. Binnenkort kan het ook op de Pastorie naast de Dorpskerk van Schaarsbergen. Daar opent op 18 juni een logeerhuis voor relaties van verslaafden. Een gesprek met Wilma Hartogsveld, initiatiefneemster en gastvrouw. Hoe is het idee voor dit logeerhuis ontstaan? Ik huur De Pastorie vanuit mijn functie als predikant van de kerk. Sinds mijn oudste kinderen op kamers wonen is het huis veel te groot. En te duur; doordat het zeer slecht geïsoleerd was, zijn met name de energiekosten enorm. Verhuizen was een optie, maar ik woon hier graag en ook de kerk zag het liefst dat het pand een bij het kerkbestuur passende functie zou blijven houden. We hebben gedacht aan een gewone B&B, maar ik ben niet zo geschikt als commerciële gastvrouw. Het is hier wel altijd een zoete inval geweest en ook hebben regelmatig mensen die, laten we zeggen, een deukje hadden opgelopen in hun leven wat langere tijd een plek gevonden in de pastorie. Zoiets past veel beter bij mij. Door mijn privésituatie kwam ik twee jaar geleden in contact met partners van verslaafden die opgenomen waren in de afkickkliniek van Solutions in Voorthuizen. Dit is een kliniek waar verslaafden (aan onder andere alcohol, drugs, seks, eetstoornissen) intern een intensief programma volgen van 28 dagen. Addiction is a familydisease is één van de slogans van Solutions. Een verslaving treft het hele gezin (financiële problemen, dubbelleven, taboe, wantrouwen, angst). Om de behandeling tot een succes te maken worden relaties zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling. Zo zijn er wekelijkse informatiebijeenkomsten, is er een familiedag en zijn er onder begeleiding gesprekken tussen de verslaafde en zijn relaties en lotgenotengroepen. Deze bijeenkomsten zijn zeer intensief heb ik zelf ervaren. Je moet er echt van bijkomen, alles even kunnen laten bezinken. De verslaafden en hun relaties komen van heinde en ver naar Voorthuizen. Na zo n bijeenkomst terug naar huis rijden, naar het gewone leven is dan zwaar. De eigenaren van een traditionele B&B vertellen dat je bij hen verblijft omdat je partner in een afkickkliniek zit is ook niet je dat. En veel logeerplekken zijn ook te kostbaar. Zo ontstond bij mij het idee om de Pastorie voor deze groep open te stellen. Hoe wordt het logeerhuis (financieel) gerealiseerd? Het begon met een anonieme particuliere gever die vorig jaar de hele zolder heeft laten isoleren. Je kon op sommige plekken je hand naar buiten steken. De zolder moest daarvoor geheel ontruimd worden. De kerken- Vrijetijdkunstenaars KWA expose Donderdag 5 juni zal om uur in het park van Kasteel Rosendael de opening plaatsvinden van een expositie met sculpturen gemaakt door leden van de KWA. De KWA is een werkplaats voor kunstzinnige ontwikkeling. De vereniging heeft op dit moment 250 leden en een eigen gebouw aan de Kemperbergerweg te Schaarsbergen. Het is, voor zowel beginnende als gevorderde vrijetijd kunstenaars, een inspirerende plek om onder begeleiding van docenten te werken en kunst te creëren. Regelmatig exposeren leden hun werk op verschillende locaties. Dit voorjaar stellen de kunstenaars hun sculpturen op rond de vijver van het kasteelpark. De sculpturen zijn zo opgesteld dat ze een eenheid vormen met de natuurlijke

11 11 raad heeft het idee verder opgepakt en een stichting opgericht om fondsen te werven. Het Skanfonds (stichting katholieke noden) schonk ons als eerste het vertrouwen met een grote gift. Daarnaast zijn er een aantal kleinere fondsen die hebben bijgedragen en is de opbrengst van de Rotary Arnhem Auto Rally (RAAR) 2014 met veiling dit jaar bestemd voor de verbouwing van de Pastorie. Wat heb jij de mensen te bieden? Allereerst een fysieke plek om te logeren, van waaruit ze makkelijk bijeenkomsten in de klinieken van Solutions in Voorthuizen en Otterlo kunnen bijwonen. Een zolderverdieping met twee slaapkamers met dubbele bedden, een woonkeuken, een badkamer, apart toilet en een zithoekje. Vanuit alle ruimtes heeft men vrij uitzicht. Een plek midden in de natuur, waar mensen op verhaal kunnen komen, waar ze niks hoeven uit te leggen en in contact kunnen komen met lotgenoten. Als ervaringsdeskundige en vanuit mijn expertise als predikant kan ik mensen een luisterend oor bieden en ook praktisch op weg helpen. Het begeleiden van mensen in crisissituaties beschouw ik als mijn corebusiness als predikant. Hoe, wat, wanneer? De verbouwing en verdere isolatie van de Pastorie is in volle gang. Op woensdag 18 juni a.s. wordt logeerhuis de Pastorie officieel geopend door Don Schothorst, oprichter van Solutions. Meer over het programma in deze Dorpskrant. Gasten worden vooralsnog via Solutions doorverwezen. Meer informatie is te vinden op ren in park Kasteel Rosendael omgeving. Via een wandelroute kunnen bezoekers de kunstwerken ontmoeten. Binnen in de Orangerie zijn, aan de zijwand, kleinere werken te bewonderen. De kunst die er te zien is, komt van de groepen die begeleid worden door docent en kunstenaar Anjeliek Blaauw. Een aantal kunstwerken zal te koop worden aangeboden. De beelden van de KWA-leden zijn tot en met zondag 22 juni te bezichtigen in het park en de Orangerie van Kasteel Rosendael, onderdeel van het Geldersch Landschap Kasteelen, Rosendael 1, 6891 DA Rozendaal. Openingstijden: dinsdag t/m zondag van uur. Maandag gesloten. Kijk ook op en Opening Logeerhuis De Pastorie Woensdag 18 juni om uur in de Dorpskerk van Schaarsbergen Wat staat er op het programma? Feestelijke opening door Don Schothorst (ex-reclameman en oprichter verslavingskliniek Solutions) Bezichtiging van de prachtig verbouwde locatie Live-muziek, hapjes en alcoholvrije drankjes Belangstellenden zijn van harte welkom!

12 12 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN 187 Kunstzinnig ondernemend S Een ondernemende kunstenaar met passie voor kleur en vormgeving, zo kun je Justus Bottenheft in essentie omschrijven. Justus komt al vroeg in zijn jeugd in aanraking met toegepaste kunst via het grafisch vormgevingsbedrijf van zijn vader, inmiddels al vele jaren hun gezamenlijke onderneming. Toch koos hij voor de opleiding Vrije schilderkunst aan de Hogeschool voor de Kunsten in Kampen omdat hierin voor hem de meeste vrijheid lag om zich verder creatief te ontplooien. Justus beschrijft zijn werk als het omzetten van taal en tekst naar beelden. Beelden die communicatie tussen mensen kan verbeteren en verdiepen. Justus is een beelddenker. Een boodschap wordt niet enkel gedragen door tekst, maar met name door kleuren, vormen en beelden. Als we vragen wat kunst voor Justus betekent, antwoordt hij dat het voor hem, na eten, het belangrijkste is. Kunst is de geestelijke vorm van eten en is zeer belangrijk voor zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling ( van eten groei je ). In al zijn werk zoekt hij naar andere manieren om met taal te communiceren. Daar waar musici tonen hebben voor expressie, heeft de vormgever Justus kleurenpigmenten. De mythische kleur kobaltblauw (Vermeer gebruikte het al) is zijn favoriet lapus lazuli: koel, rustig en schreeuwend tegelijk. De eisen van opdrachtgevers aan zijn werk vormen vaak een beperking op de creatieve vrijheid, die Justus echter juist ervaart als een uitdaging en stimulans. Dat zie je ook terug in de bedrijfsmatige publicaties die Justus en zijn vader maken: het zijn stuk voor stuk kleurrijke kunstwerken; uiteenlopende boeken/publicaties en sinds kort ook geautomatiseerde stramienen in de cloud. Door de beperkingen van die eisen wordt zijn behoefte aan creatieve ontplooiing extra geprikkeld, die hij vervolgens kwijt kan in zijn autonome werk. Justus legt overal zijn ziel en zaligheid in, zelfs in een computer: Justus vader investeerde als een van de eersten in Nederland in de Mac met ontwerpsoftware (desktoppu-

13 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN chaarsbergen Goed wonen blishing). Dat was toen heel bijzonder, want tot dan kon je als ontwerper wel een grafische computer huren (compleet met operator), maar dat was eigenlijk alleen weggelegd voor grote bedrijven. Lachend vertelt Justus dat hij al in het eerste weekend met de nieuwe computer zo enthousiast aan het werk ging, dat hij abusievelijk de harde schijf had gewist. Vader Wim zei vervolgens: er zit een mooi boek bij ga er maar eens goed in lezen en zorg dat de boel het maandag weer doet!. En dat lukte, nadat Justus de hele nacht had doorgelezen en gewerkt iets dat hij ook nu nog regelmatig doet als dingen nog niet naar zijn zin zijn, maar wel de volgende dag klaar moeten zijn. Wellicht komt zijn fascinatie voor taal ook door zijn dyslexie waardoor hij steeds gedwongen wordt ordening aan te brengen en andere manieren te vinden om de taalboodschap over te brengen. Zo ontwerpt Justus onder andere beeldalfabetten waarmee hij een beeld van de werkelijkheid geeft van het heden en verleden zoals hij die aanschouwt. Basisvormen uit het dagelijkse leven laten mensen naar zichzelf kijken op een niet confronterende manier. Het vinex-beeldalfabet in Almere op kobaltblauwe verkeersborden (www.depaviljoens.nl/page/287) is daarvan een goed voorbeeld met kinderwagens, vlaggetjes tussen lantarenpalen enzovoorts. Volgens de archeologie is iets pas interessant als het minstens 50 jaar oud is, maar voor Justus zijn juist actuele objecten zoals putdeksels en gevonden voorwerpen archeologisch het verbeelden waard. Sinds 2007 woont Justus met veel plezier, met zijn gezin op Schaarsbergen. Ons dorp inspireert hem: Schaarbergen met haar combinatie van natuur en (oorlogs)geschiedenis. Dat is terug te zien in zijn vroege werk waar bunkers, (zweef)vliegtuigen en findlingen (gevonden voorwerpen) zijn terug te vinden. Ook al is Justus kunstenaar, hij zou het grafische werk voor geen goud willen missen. Hij is, zoals hij zegt verslaafd aan het maken van boeken. Het is iedere keer een uitdaging om binnen de beperkingen die een opdrachtgever geeft toch vanuit zijn autonomie als kunstenaar iets moois te creëren. Meer weten over het werk van Justus. Kijk dan op Vanwege een verkeersongeluk werd ik gevraagd om enige tijd de plafonds in Rijnstate te komen bekijken. Dat verveelt gauw en dus dwaalden mijn gedachten af naar ons dorp. Wie wonen en werken daar zoal? Allereerst onze vele ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, het MKB. In mijn vroegere baan hield ik vaak lezingen en schreef ik artikelen over deze motor van onze economie. In de dorpskrant heb ik nogal wat interviews gelezen met deze hardwerkende mensen. Zoals het bakkersechtpaar Reijnen-Hop, de mannen van Rap, die bos en wegen onderhouden. Garage en het APKstation Pluijm, aan Totaaltuin, autohandel Polman, Polman internetwinkel in kinderkleren, autohandel José de Bruin, B& B de Vildtgaard op de Koningsweg, hotel Warnsborn, idem Pension en idem camping Warnsborn. De uitbaters van de panne(n)koekrestaurants. Ook de recreatieparken en maneges. De paardenpensions en superboeren zoals van de Kamp, Roelofsen. Varenkamp en Wijlhuizen. In de gezondheid de toegewijde zorgverleners van Siza, s Koonings Jaght en Schreuderhuizen. Prachtvrouwen als Clarisse Chaillet, Wilma Hartogsveld, professor Ineke Klinge en de dame van Trix. De Strooische vrouwen, de verenigingen, vrijwilligers en de vele burenhulpen. De elf Zusters Karmelitessen, die elke dag voor ons bidden. De (oud) rechters, het oud-eerstkamerlid, notarissen en advocaten. De sporters: tennissers, voetballers en hockeyers. De kunstenaars en zij die het worden bij KWA. En onze grote trots: muziekvereniging Eendracht. Allemaal mensen met heel veel activiteiten en energie. Conclusie: Wat kunnen we trots zijn op ons dorp met ook nog de mooiste natuur van Nederland. Zelfs de keurig opgeruimde strook tussen de hoofd- en parallelbaan van de Kemperbergerweg is een lust voor het oog. Graag gedaan door de jongens van de Switch. Zijn er dan geen schaduwzijden? Natuurlijk wel. Ook in Schaarsbergen heerst veel stil verdriet, pijn, rouw en eenzaamheid. Er wordt het nodige gemopperd over de inbraken en er zijn heel wat ruzies. Vooral met buren, die zonder overleg mooie bomen kappen, beukenhagen planten, stenen muren metselen of metershoge coniferen laten groeien en zo de zonneschijn bij anderen wegnemen. De Rijdende Rechter zou het subiet verbieden. Maar vooruit. Denken aan dat mooie Schaarsbergen doe je vooral als je er noodgedwongen niet bent. De arts in Rijnstate vroeg mij op zeker moment: Hebt u wat gehoord van uw lezers van de dorpskrant, meneer Groen? Ja was mijn antwoord en ik zei dat ik een kaartje had ontvangen van alle mensen die ik nu hierboven noem. De medicus keek naar de kale muren en zei: U hallucineert nog erg veel, we houden u nog een tijdje hier. Maar als u dit leest ben ik op Vredenoord, of weer gezellig thuis in Schaarsbergen. Ik hoop het laatste. Kees Groen

14 14 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN 187 voor iedereen die fitness of Spinning wil doen of fysiotherapie nodig heeft Oremusplein DS Arnhem sport: fysiotherapie: internet: openingstijden maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot uur woensdag van tot uur zaterdag van 9.00 tot uur

15 15 Kennismaking met twee nieuwe leden van de Dorpsraad Met voorzichtige tevredenheid toonde Pieter van Amerongen ons de benedenverdieping van zijn woning aan de Bakenbergseweg. Op 30 april stroomde ook bij hem het water via de carport de benedenverdieping binnen. Inmiddels was de ergste rommel opgeruimd en wachtten een buitengezet bankstel en andere opgeslagen spullen op vervanging, binnen was de vloerbedekking al aardig droog. Het opruimen en drogen deed hij grotendeels op eigen kracht. Wij leefden mee want dorpsbewoners hebben dezer dagen veel begrip voor een dergelijke situatie. Pieter woont hier nu ongeveer 25 jaar en geniet nog steeds van de omgeving en het uitzicht. Om die reden trad hij ook toe tot de dorpsraad, hij wil meehelpen om deze omgeving in stand te houden en waar het kan nog wat te verbeteren. Zo zou hij de aanleg van een behoorlijk wandelpad aan de onbebouwde zijde van de Bakenbergseweg van harte toejuichen, want de situatie is - vooral ter hoogte van TRIX- behoorlijk riskant. Pieter is inmiddels met pensioen. In zijn werkzame leven vervulde hij managersfuncties voor een Nederlandse bank en woonde in dat verband ook jaren buiten onze grenzen. Het revolutionaire voorkomen van zijn huis vormde in de tachtiger jaren een steen des aanstoots en het is voor iedere voorbijganger direct duidelijk dat het sterk afwijkt van het uiterlijk van de bestaande huizen uit een voorgaande periode. Hij bewoont het huis echter met zichtbaar plezier en is nog altijd blij met het werk van de betreffende architect. Ook aanwezig is Marnix ten Brinke. Ook hij is (ALV van maart) recent toegetreden tot de dorpsraad. Hij woont pas sinds november j.l. in het dorp en hij heeft zich ten doel gesteld om als dorpsraadlid het dorp groen te houden. Hij studeerde geschiedenis in Amsterdam en volgde daarna in Zwolle de opleiding van de School voor Journalistiek. Hij is werkzaam als free lance journalist voor diverse lokale kranten en is daarnaast een grote fan van de groep ABBA. Het opgeven van het project Kunst- en Tuinroute betreurt hij en hij wil proberen om op het gebied van kunst in de wijk toch weer een project op te starten. Het dorp biedt op dat punt zoveel mogelijkheden. Hij deelt met Pieter de mening dat Schaarsbergen een verstild dorp is waar weinig te beleven valt en met name Pieter ziet wel wat in het openen van een dorpscafé, al is het idee daarover nog erg vaag. De conclusie is dat beiden zeer gemotiveerd zijn om voor ons dorp aan de slag te gaan. De redactie wenst hen daarbij veel succes.

16 16 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN 187 De bibliotheekbus op Schaarsbergen Sinds begin maart staat deze bijzondere bus iedere woensdag tussen en uur op de ventweg ter hoogte van bakker Reijnen. De beheerster is mevrouw Gabrielle Epskamp, zij is ook in het bezit van het groot rijbewijs, dus zij bestuurt de bus zelf. Het plaatsen van deze bussen (er zijn er 2) in de wijken is een pilot project en in de loop van mei wordt bekeken of de bus voldoende wordt gebruikt door de dorpsbewoners om het project voort te zetten. Dat ziet er op dit moment (begin mei) niet goed uit. Er bevinden zich recent uitgekomen boeken voor volwassenen, kinderboeken voor alle leeftijden en boeken met een vergroot lettertype. Je kunt boeken via internet bij de bibliotheek reserveren en deze vervolgens in de bus afhalen. Ook kun je boeken terugbrengen, ongeacht de bibliotheek waar je die hebt geleend. Daarnaast geeft mevrouw Epskamp informatie over activiteiten en de vele faciliteiten van en in de bieb en vanzelfsprekend ook over de zich aldaar bevindende boeken. Omdat Rozet een grote aantrekkingskracht heeft is het plaatsen van deze bibliotheekbus vooral bedoeld om ouderen en gezinnen met kleine kinderen van dienst te zijn. Zoals het er nu naar uitziet valt te verwachten dat deze dienstverlening v.w.b. Schaarsbergen, begin juni wordt stopgezet. Dus... kom in grote getale de bus alsnog bezoeken. DOEN! De eikenprocessierups De gemeente Arnhem waarschuwt in een persbericht voor deze rups, omdat door de zachte winter de kans groot is dat beboste delen van de stad worden geplaagd door grotere aantallen dan gebruikelijk. De rups wordt met name gesignaleerd in zomereiken langs lanen, parken en erfbeplantingen in bosrijke omgevingen. In het bos zelf lijkt een biologisch evenwicht te bestaan door de aanwezigheid van natuurlijke vijanden. De brandharen van het dier vormen voor de mens de grote bedreiging. Een rups beschikt over ca 1 miljoen haren in peilvorm die bij bedreiging worden afgeschoten en leiden tot huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk. Ook huisdieren zijn gevoelig. De kritieke periode is eind mei en de maand juni. Gezien de lanenstructuur van het dorp is Schaarsbergen extra kwetsbaar. Uit de (moes)tuin Zeg zomer en men denkt meteen aan de geurende, paarse velden met lavendel, vol vrolijk zoemende insecten in Frankrijk. Maar ook onze tuinen staan er vol mee. Lavendel was al bij de Romeinen en Grieken een favoriet badmiddel. De naam Lavendula is vermoedelijk afkomstig van het klassiek Latijnse woord Lavare dat wassen betekent. De Romeinen waren de eersten die lavendel op grote schaal plantten en oogstten zij gebruikten lavendel ook als medicinaal kruid voor de gewonde en uitgeputte soldaten. In de middeleeuwen werd het een populair strooikruid, vanwege haar insectwerende capaciteit en langdurige geur, waarmee de stank in de straten werd gecamoufleerd. Vandaag de dag wordt lavendel nog op vele manieren gebruikt, ook in de keuken: denk maar aan lavendelthee, -marmelade, -boter, -ijs en -koekjes.

17 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN Recept lavendelkoekjes Ingrediënten 175 gram boter 100 gram kristalsuiker 250 gram witte bloem (dat is glutenvrij) 1 eigeel 1 eetlepel eetbare lavendel (gedroogd of vers) Bereiding Verwarm de oven voor op 200 C (heteluchtoven: 180 C) en bekleed een bakplaat met bakpapier. Meng de lavendel met de boter en suiker in een kom. Klop het geheel door elkaar tot een romig mengsel. Hierna doe je het eigeel erbij en roer je het door elkaar. Als je dit gedaan hebt voeg dan geleidelijk de bloem toe. Kneed alles tot een samenhangend deeg en maak er een rol van. Verpak de rol in plastic folie en laat de rol een kwartier in de koelkast afkoelen. Haal de rol uit de koelkast en verwijder de folie. Snijd de rol in plakjes van ongeveer een centimeter dik. Verdeel de koekjes hierna over de bakplaat (zorg voor wat ruimte tussen de koekjes) en bak de koekjes in minuten in de oven tot de randen van de koekjes er goudbruin uitzien en je de heerlijke geur van de versgebakken koekjes ruikt. Haal de koekjes uit de oven en laat ze afkoelen op een rooster. Snoepen maar!

18 18 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN 187 Zowel zakelijk als privé! Zeer bijzondere bruidssuites Unieke trouwlocatie Oranjerie Groot Warnsborn Idyllisch Serre-Restaurant Lunches, diners, brunches en High Tea, ook voor kleinere gezelschappen Prachtig terras Bakenbergseweg 277, 6816 VP Arnhem Tel Fax AUTOBEDRIJF Ben Pluim VOOR ONDERHOUD EN REPARATIE VAN OPEL Deelenseweg 30, 6816 TS Arnhem Tel

19 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN autobedrijf de Bruin Reparaties alle merken APK keuringen Schadeherstel en spuitwerk In- en verkoop van nieuwe en gebruikte autos Argos tankstation autobedrijf de Bruin n goed adres voor vakmanschap en service Kemperbergerweg RV Arnhem Telefoon (026)

20 20 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN 187 Watersnood Schaarsbergen Een bewoner van de Sylvalaan: Het stortregende. Er staat weleens vaker water tegen de schuifpui als het hard regent, maar deze hoeveelheid water kon niet meer weg en stroomde eronder door de woonkamer in. We keken vanaf bovenverdieping naar de gemeenschappelijke tuin en zagen daar een waterval van vier meter breed op onze huizen afrollen Een bewoner van de Seytweg: Tjonge wat regent het hard, zeiden we tegen elkaar, maar zo te zien houdt alles goed stand. Een paar minuten later stroomde het water via de garage onze net gestucte benedenverdieping binnen en in no time stond er 20 cm water in het souterrain. Helaas bevonden zich hier al onze nog uit te pakken dozen met huisraad, kleding, (kantoor)archieven enzovoort. Het ging zo snel dat we konden alleen maar toekijken. We belden de elektricien en meldden hem dat bij ons alles onder water stond. Hij zei: you re kidding, ik rijd hier in de zon! Hij kwam direct en klom met gevaar voor eigen leven op het dak. De hagel had zich namelijk tegen de schoorsteen opgestapeld en het water dat niet weg kon, kwam al door de plafonds naar binnen. De mannen van Dolmans (een calamiteitenbedrijf, red) zijn tot half vier s-nachts bezig geweest om onze huisraad uit het souterrain, die ochtend binnengedragen door het verhuisbedrijf, weer naar buiten te slepen. Twee vrachtwagens vol. Een bewoner van de Holtweg: Ik stond op de golfbaan. Ineens begon het te hozen en te onweren. In een paar minuten stond de hele baan onder water. We renden met onze golfkarren met metalen stokken naar schuilhutten met bliksemafleiders. Na ongeveer een uur werden we met terreinwagentjes geëvacueerd. Teruglopen naar het clubhuis was onmogelijk. Later gingen de karretjes weer terug om de golftassen op te halen. Thuis aangekomen waren mijn vrouw en zoon druk bezig al het water dat via de tuin over de vensterbanken van de benedenverdieping naar beneden liep, te hozen en op te dweilen. Ik ben direct buiten aan de slag gegaan om het water dat tegen het huis was gestroomd, naar een hoger gelegen deel van de tuin te scheppen. We zijn uren bezig geweest. Bewoners van de Seytweg: Ik keek van bovenaan de trap naar de onderverdieping en zag een enorme straal water horizontaal onder de voordeur via het kelderraam naar binnen spuiten. We konden niets doen, het ging zo snel. Het water had zo n kracht dat het de stenen voor de voordeur had losgewrikt en het cement doen barsten, waardoor het de onderverdieping in kon stromen. Het heeft hier tot 18 cm hoog gestaan, liter water. Om 17 uur was de brandweer hier aan het pompen en stonden er drie man van Dolmans onze huisraad weg te slepen. Het werd verdeeld over twee wagens: een met spullen die direct werden weggegooid, zoals de vriezer en wasmachine, de sauna, de vloerbedekking enz. In de andere vrachtwagen de huisraad die bewaard kon blijven. Onze verwarming en boiler deden het gelukkig nog, al moest de elektricien de eerste paar dagen steeds terugkomen omdat de stoppen doorsloegen. Een bewoner van de Kemperbergerweg: De Kemperbergerweg was veranderd in een woeste rivier. Kinderen stonden tot aan de knieën in het water. Door de kracht van het water kwam de stenen en tuintegels omhoog en scheurde het asfalt. Rond uur zag ik de gemeente met sneeuwschuivers de weg op gaan om het achtergebleven zand en grind op te ruimen. Zomaar een paar ooggetuigen verslagen van bewoners. Als je nu door ons dorp rijdt is er al niet veel meer te zien van onze watersnood. Er ligt nog op vreemde plekken zand in de straten en er rijden opvallend veel auto s van calamiteitenbedrijven, riooldiensten, elektriciens en dergelijke rond. De schade en gevolgen voor veel mensen zijn groot. Zo staan al weken lang overal drogers en ventilatoren te loeien. De meesten vloeren zijn inmiddels wel droog, maar de muren voorlopig nog niet. Er is ook veel verloren gegaan. Doorgelopen rapporten en oorkondes, kleding waar het spocht in zit, voorraden, houten vloeren, computerapparatuur, boeken, wasmachines, drogers en ga zo maar door. Ook zullen spullen die in het water hebben gestaan maar kunnen gaan roesten, zoals verwarmingsketels, alsnog vervangen moeten worden. Helaas is ook de bliksem op diverse plaatsen ingeslagen. De hulptroepen (brandweer, calamiteitenbedrijven, schade-experts) waren overal spoedig ter plaatse en hebben snel en goed werk verricht. En gelukkig dekt de verzekering in het meeste gevallen alle schade, evenals de extra energiekosten door het continu aanstaan van de ventilatoren, maar dat maakt het gedoe er niet minder om. Deze 30 april zal Schaarsbergen nog lang bijblijven!

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1

Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1 Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1 een hark Een lange steel met een soort kam van ijzer eraan. de fontein Een bak waaruit water spuit. Het is voor de sier. Een wasbak in de badkamer wordt ook

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Gefeliciteerd, je hebt ADHD!

Gefeliciteerd, je hebt ADHD! Gefeliciteerd, je hebt ADHD! Eerste druk, augustus 2012 2012 Petra van der Burg-Jansen Illustrator: Roel van Gestel Kaft: Denise Kennedy van Dam & Roel van Gestel Voorwoord: Mw. E. Chatrou, kinder- en

Nadere informatie

De woonkamer. Er staan veel dozen in de woonkamer, er staat een bank en een kast die half in elkaar gezet is.

De woonkamer. Er staan veel dozen in de woonkamer, er staat een bank en een kast die half in elkaar gezet is. SAMENWONEN 1. EXT. ROND HET HUIS - DAG Rond het huis. Judith en Peter zijn aan het verhuizen, er staat een verhuiswagen voor het huis. Judith en Peter lopen vaak heen en weer met dozen. Ze lachen naar

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

In deze schoolkrant: Een lekker recept van Lisa, smullen! Verslag van het kamp in Oosterhout en De vastenactie van groep 7. Rosalie vertelt voor de

In deze schoolkrant: Een lekker recept van Lisa, smullen! Verslag van het kamp in Oosterhout en De vastenactie van groep 7. Rosalie vertelt voor de In deze schoolkrant: Een lekker recept van Lisa, smullen! Verslag van het kamp in Oosterhout en De vastenactie van groep 7. Rosalie vertelt voor de Kinder GemeenteRaad! Hallo, ik ben Lisa en ik zit in

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Niet eerlijk. Kyara Blaak

Niet eerlijk. Kyara Blaak Kyara Blaak Niet eerlijk Kyara Blaak Kyara Blaak 248media uitgeverij, Steenwijk Grafische realisatie: MDS Grafische Vormgeving Illustraties binnenwerk: Kyara Blaak Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Afval Anne en de Sorteerbrigade

Afval Anne en de Sorteerbrigade Afval Anne en de Sorteerbrigade Verhaal ontwikkeld voor educatieproject Afval groep 3 School en Cultuur Veenendaal 2014 Geschreven door: Sanne Heymann Tekeningen door: Sjoerd Kreijns Dit is Afval Anne.

Nadere informatie

0060-0511 Woonhuis : Lohengrin Scorlewald Tijdsvraag : 2 uur, op woensdagmiddag Omschrijving : Wandelen met Matheno in de mooie omgeving van Schoorl.

0060-0511 Woonhuis : Lohengrin Scorlewald Tijdsvraag : 2 uur, op woensdagmiddag Omschrijving : Wandelen met Matheno in de mooie omgeving van Schoorl. Vrijwilligers Scorlewald Een inventarisatie van Wensen 12 mei 2011 Maatjes gezocht: Scorlewalders zitten te springen om jouw hulp! Samen iets leuks ondernemen je krijgt er veel voor terug! Er even tussenuit

Nadere informatie

Wingerdbericht. Agenda. Open dag: 30 april. Nummer 15: 17-04-2015. Jaargang 2014-2015

Wingerdbericht. Agenda. Open dag: 30 april. Nummer 15: 17-04-2015. Jaargang 2014-2015 Wingerdbericht Nummer 15: 17-04-2015 Jaargang 2014-2015 Agenda 19 april Schoolkerkdienst 21 t/m 23 april Eindtoets groep 8 (de ochtenden) 22 april Werkoverleg groep 1 t/m 3, deze lln. vrij 24 april Koningsdag

Nadere informatie

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren MARIAN HOEFNAGEL De nieuwe buurt Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 1 4 Een nieuw huis Dit is nu ons nieuwe huis. De auto stopt en Kika s vader wijst trots naar het huis rechts. Kika kijkt. Het is een rijtjeshuis

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Beste wensen voor 2015! Dat het maar een prachtig jaar in volle gezondheid mag worden. Team bs de Zevensprong

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Beste wensen voor 2015! Dat het maar een prachtig jaar in volle gezondheid mag worden. Team bs de Zevensprong T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Beste wensen voor 2015! Dat het maar een prachtig jaar in volle gezondheid mag worden. Team bs de Zevensprong Nummer 8 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een overstroomd Iquitos de tweede tamtam van 2012. Twee dagen geleden schreef ik onderstaand stukje: Manguaré kampt met wateroverlast! Zoals Yolanthe in de vorige

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

= een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een hoge lamp die langs de weg staat.

= een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een hoge lamp die langs de weg staat. Woordenschat blok 1 gr4 Les 1 De heg De lantaarn De plant Het tuinhek Het terras De garage Het dorp De stad De zwerver De stoep De woonwijk = een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een

Nadere informatie

Een heerlijk plekje op de veluwe! Informatiebrochure camping T beloofde land

Een heerlijk plekje op de veluwe! Informatiebrochure camping T beloofde land Een heerlijk plekje op de veluwe! Informatiebrochure camping T beloofde land Welkom Er op uit Camping t Beloofde Land is gelegen aan de rand van de prachtige Veluwse bossen en op loopafstand van het gezellige

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl Wonen in Sprengenhof Sprengenhof ligt op een prachtige locatie Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum Sprengenhof. Ugchelen heeft een dorps karakter. Dit

Nadere informatie

0035-0910 Werkplaats : Fermento (Alkmaar) Tijdsvraag : 2 uur, dinsdag, donderdag of vrijdag van 09:00-11:00 uur, of woensdag van 09:00-13:00 uur.

0035-0910 Werkplaats : Fermento (Alkmaar) Tijdsvraag : 2 uur, dinsdag, donderdag of vrijdag van 09:00-11:00 uur, of woensdag van 09:00-13:00 uur. Vrijwilligers Scorlewald Een inventarisatie van Wensen 14 februari 2011 Maatjes gezocht: Scorlewalders zitten te springen om jouw hulp! Samen iets leuks ondernemen je krijgt er veel voor terug! Er even

Nadere informatie

Klaar, ik ben bruin en ik ben wit

Klaar, ik ben bruin en ik ben wit Bruin &Wit Klaar, ik ben bruin en ik ben wit Mireille de Vries - Numbi A mani zit nog even bij haar papa. Ze hebben net twee geweldige vakantieweken met elkaar doorgebracht. Ze zijn tien dagen naar Afrika

Nadere informatie

Take a look at my life 12

Take a look at my life 12 Take a look at my life 12 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Spreekbeurtpakket. Dierenambulance NHZ. Colofon SPOEDNUMMERS. Bezoek ons ook eens op www.dierenambulancehaarlem.dierenbescherming.nl.

Spreekbeurtpakket. Dierenambulance NHZ. Colofon SPOEDNUMMERS. Bezoek ons ook eens op www.dierenambulancehaarlem.dierenbescherming.nl. Colofon Deze brochure wordt aangeboden door: Dierenambulance Noord- Holland Zuid Generaal Spoorlaan 16 2025 NB Haarlem Kantoor 023-549 14 00 SPOED 023-524 68 99 Website www.dierenambulancehaarlem. dierenbescherming.nl

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Antwoorden Thema 6 Wonen

Antwoorden Thema 6 Wonen Antwoorden Thema 6 Wonen Luisteren Oefening 2 1 b Hun etage is te klein. 2 een grote woonkamer twee slaapkamers een tuin of een balkon een nieuw huis in of vlakbij het centrum wonen 3 a maximaal 250.000

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en Het plan van Bart Dobber, niet doen! Bibi staat op het dek van het schip en kijkt naar haar hond die een kat achterna zit op de kade. Haar broer Bart ligt op de loopplank en peutert aan het touw van de

Nadere informatie

Auditieve oefeningen bij het thema: Mijn huis

Auditieve oefeningen bij het thema: Mijn huis Auditieve oefeningen bij het thema: Mijn huis Boek van de week: 1; Een huis bouwen 2;De bouwvakker 3; Op de bouwplaats 4; Een hol voor mol Verhaalbegrip: Bij elk boek stel ik de volgende vragen: Wat staat

Nadere informatie

Het nieuwe bestuur stelt zich graag even voor

Het nieuwe bestuur stelt zich graag even voor Het nieuwe bestuur stelt zich graag even voor Bestuur Born Atletiek Totaal Even voorstellen, Beste atleten en ouders, wellicht heeft u er nooit zo bij stil gestaan maar achter de schermen is de Stichting

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Verzorgingshuis De Bettekamp in Varsseveld Informatie voor cliënten en familie De zorg waar u zich het beste bij voelt Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, jongens en meisjes,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, jongens en meisjes, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, jongens en meisjes, Hé Joyce, ga je mee? Emma rent achter Joyce aan als ze van het schoolplein lopen. Joyce, wij gaan vanmiddag op bezoek bij mijn oom,

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Huizen. Vrij parkeren. Betaalbaar wonen. Park. Centrale ligging. Winkelvoorzieningen. Azielaan 598, 3526 ST Utrecht H61

Huizen. Vrij parkeren. Betaalbaar wonen. Park. Centrale ligging. Winkelvoorzieningen. Azielaan 598, 3526 ST Utrecht H61 Huizen vanhendriks Azielaan 598, 3526 ST Utrecht Betaalbaar wonen Centrale ligging Park Vrij parkeren Winkelvoorzieningen H61 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar Tuin Garage Verwarming

Nadere informatie

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Inhoudsopgaven Inleiding...3 Bedrijfsgegevens...4 Afzetmarkt...5 De ligging...6 Het uiterlijk...7 De afdelingen...8 Regels... 9 Personeel...10 Vragen...11 Slot...12 Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot,

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot, 23g2.. passeerden vanmiddag veel bommenwerpers en jagers in oostelijke richting. Vanavond naar Simonse geweest. Toen ik terug naar huis ging en nog maar juist de poort uit was, hoorde ik opeens iets, alsof

Nadere informatie

Huizen. Leuke woonkamer. Ruime kamers. Leuke buurt. Geisoleerde zolder met vaste trap. Ruime badkamer. Valkstraat 22, 6822 KT Arnhem H49

Huizen. Leuke woonkamer. Ruime kamers. Leuke buurt. Geisoleerde zolder met vaste trap. Ruime badkamer. Valkstraat 22, 6822 KT Arnhem H49 Huizen vanhendriks Valkstraat 22, 6822 KT Arnhem Ruime kamers Geisoleerde zolder met vaste trap Leuke buurt Leuke woonkamer Ruime badkamer H49 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Schuifpui naar de tuin. Tuin in 2013 aangelegd. Grote zolder met dakkapel. Kunststof draai-/kiepramen op 1e verdieping

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Schuifpui naar de tuin. Tuin in 2013 aangelegd. Grote zolder met dakkapel. Kunststof draai-/kiepramen op 1e verdieping Huizen van Hoekstra & van Eck Lijndraaier 93, 1625 ZP Hoorn Tuin in 2013 aangelegd Kunststof draai-/kiepramen op 1e verdieping Grote zolder met dakkapel Schuifpui naar de tuin Eengezinswoning met carport

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Huizen. Zeer prettige lichtinval. 340 m2 woonoppervlakte. Gelegen aan de bosrand. Gelijkvloerse voorzieningen. Grote woonkamer met open haard

Huizen. Zeer prettige lichtinval. 340 m2 woonoppervlakte. Gelegen aan de bosrand. Gelijkvloerse voorzieningen. Grote woonkamer met open haard Huizen vanhendriks Juniperlaan 63, 7313 BW Apeldoorn 340 m2 woonoppervlakte Gelijkvloerse voorzieningen Gelegen aan de bosrand Zeer prettige lichtinval Grote woonkamer met open haard H48 Kenmerken Soort

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen.

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen. Outback Australië Voor mij is Australië een heel bijzondere plek. Waarom? Dat zal ik uitleggen. Het begon al toen ik voor het eerst in Australië kwam. Ik stapte uit het vliegtuig. Meteen merkte ik dat

Nadere informatie

Tornado. Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur.

Tornado. Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur. Tornado Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur. Geschreven in januari 2012 (Geïllustreerd t.b.v. het

Nadere informatie

Heerlijk wonen in Limmen Prima sanitair en keuken

Heerlijk wonen in Limmen Prima sanitair en keuken Huizen van Hoekstra & van Eck Kamvaren 11, 1906 HH Limmen Heerlijk wonen in Limmen Prachtige tuin op het zuiden Tuingerichte woonkamer Prima sanitair en keuken Grote slaapkamers H71 Kenmerken Soort Type

Nadere informatie

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Ex. 1 e lezing Ex. 34: 27-35 Antwoordpsalm 27: 4 2 e lezing Lucas 9: 28-36 Gemeente

Nadere informatie

Huizen. Afgesloten entree. Geheel gemoderniseerd. Met lift. Moderne keuken en badkamer. Mooie laminaatvloer. Loolaan 41-157, 7314 AD Apeldoorn H48 H48

Huizen. Afgesloten entree. Geheel gemoderniseerd. Met lift. Moderne keuken en badkamer. Mooie laminaatvloer. Loolaan 41-157, 7314 AD Apeldoorn H48 H48 Huizen vanhendriks Loolaan 41-157, 7314 AD Apeldoorn Geheel gemoderniseerd Moderne keuken en badkamer Met lift Afgesloten entree Mooie laminaatvloer H48 H48 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als 4 Denken In dit hoofdstuk vertellen we hoe jij om kan gaan met je gedachten. Veel gedachten maak je zelf. Ze bepalen hoe jij je voelt. We geven tips hoe jij jouw gedachten en gevoelens zelf kunt sturen.

Nadere informatie

Natuurburen. In samenwerking met Stichting Welzijn Zorgcentra Basisscholen NME Centrum. Doel Saamhorigheid in de wijk versterken Elkaar leren kennen

Natuurburen. In samenwerking met Stichting Welzijn Zorgcentra Basisscholen NME Centrum. Doel Saamhorigheid in de wijk versterken Elkaar leren kennen Natuurburen In samenwerking met Stichting Welzijn Zorgcentra Basisscholen NME Centrum Doel Saamhorigheid in de wijk versterken Elkaar leren kennen Projectbeschrijving Ouderen en jongeren voeren samen activiteiten

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid

De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid In Nederland staan 40 asielzoekerscentra (AZC's). Dat zijn plekken waar asielzoekers wonen. Asielzoekers zijn mensen die naar Nederland zijn gevlucht. Omdat er in hun eigen land oorlog is bijvoorbeeld,

Nadere informatie

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VG&O 0-3 VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VERSIE VOOR PLEEGOUDERS VAN JEUGDIGEN VAN 0 T/M 3 JAAR NAAM JEUGDIGE: GEBOORTEDATUM: GESLACHT: INVULDATUM: MEETMOMENT: DEZE VRAGENLIJST IS INGEVULD DOOR: MAN PLEEGMOEDER

Nadere informatie

Cadeautjes van de natuur

Cadeautjes van de natuur Cadeautjes van de natuur Een gedicht dat zegt dat ieder mens bijzondere talenten heeft. Ieder mens is uniek en bijzonder. En mag er zijn! Praat met de kinderen over hun talenten. Wat vinden ze leuk om

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Lesbrief. Bij ons in het dorp Jan Terlouw

Lesbrief. Bij ons in het dorp Jan Terlouw Lesbrief Bij ons in het dorp Jan Terlouw Doe meer met Leeslicht! Bij een aantal boeken in de serie Leeslicht kunt u een gratis lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. In deze lesbrief staan

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

binnenkijken BINNEN KIJKEN BIJ DE UNIEKE SCHATJES-VILLA IN BREDA Interieurtrends doen ons niets, wij hebben liever onze eigen stijl in huis

binnenkijken BINNEN KIJKEN BIJ DE UNIEKE SCHATJES-VILLA IN BREDA Interieurtrends doen ons niets, wij hebben liever onze eigen stijl in huis binnenkijken BINNEN KIJKEN BIJ DE UNIEKE SCHATJES-VILLA IN BREDA Interieurtrends doen ons niets, wij hebben liever onze eigen stijl in huis 12 De schitterende witte villa aan de Dr. Batenburglaan in Breda

Nadere informatie

Reality Reeks Verwerkingsopdrachten. Mooi meisje Verliefd op een loverboy

Reality Reeks Verwerkingsopdrachten. Mooi meisje Verliefd op een loverboy Reality Reeks Verwerkingsopdrachten Mooi meisje Verliefd op een loverboy Lees blz. 3. Woont Laura in de stad of op het platteland? Hoe weet je dat? Lees blz. 5 en 7. Woont Laura s oma al lang op de boerderij?

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

Royaal vrijstaand woonhuis 5 slaapkamers

Royaal vrijstaand woonhuis 5 slaapkamers Huizen vanhendriks Lierderdrift 13, 7361 GN Beekbergen Royaal vrijstaand woonhuis Groot perceel van 2250 m2 Ruime dubbele garage 5 slaapkamers Twee badkamers H48 H48 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

Nadieh Jolyn Siekmans

Nadieh Jolyn Siekmans Vlinder, fladderend in de lucht doe je hen de groeten in jouw vlucht als je ze boven de hoogste bomen wellicht zult tegenkomen Samenkomst voor het afscheid van Nadieh Jolyn Siekmans * 9 mei 1994 17 januari

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Ruime woning, veel daglicht Zonnige tuin op westen

Ruime woning, veel daglicht Zonnige tuin op westen Huizen vanhendriks Mahatma Gandhiweg 6, 6836 LH Arnhem Ruime woning, veel daglicht Rustige groene omgeving Vijf (slaap)kamers Zonnige tuin op westen Garage aanwezig H49 H49 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 LENTE Na iets wat we nauwelijks winter kunnen noemen, is de lente in volle hevigheid losgebarsten. De natuur explodeerd en het is

Nadere informatie

Welkom in De Laurenburg!

Welkom in De Laurenburg! De Laurenburg Welkom in De Laurenburg! De Laurenburg is een eigentijdse woonvorm voor mannen en vrouwen tussen de 18 en 65 jaar met niet-aangeboren hersenletsel of een spierziekte. Je woont hier zoveel

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie