NUMMER 187 JUNI 2014 DORPSKRANT. Schaarsbergen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NUMMER 187 JUNI 2014 DORPSKRANT. Schaarsbergen"

Transcriptie

1 NUMMER 187 JUNI 2014 DORPSKRANT Schaarsbergen

2 2 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN 187 COLOFON INHOUD Dorpsraad Wim van Droffelaar (voorzitter) Karin van Helden (secretaris) Peter Offringa (penningmeester) NL 69 INGB Pieter van Amerongen (lid) Marnix ten Brinke (lid) Sjoerd Meulensteen (lid) 7 Website Dorpsraad Redactie Hessel van Dijk, Marjolein Kaarsemaker, Dorine Keijzer, Guus Rood 15 Fotograaf Hans Broeksteeg Redactieadres Holtweg RG Arnhem redactie Voor overleg over kopij of inhoudelijke klachten over de Dorpskrant kunt u contact opnemen met Hessel van Dijk, eindredacteur, (026) Voor klachten of vragen over de bezorging van de Dorpskrant kunt u contact opnemen met Jeannette de Vries, (026) Basisontwerp Richard van Zijll de Jong Druk Drukkerij Editoo, Arnhem De Dorpskrant verschijnt in beginsel vijf maal per jaar in de maanden februari, april, juni, oktober en december Sluitingsdatum kopij voor nummer 188 is 10 augustus 2014 Nr 188 wordt een special over operatie Market Garden en de evacuatie daarna. 3 Van de redactie 4 Oproep aan de bewoners van ons dorp 4 Buurtpreventie 5 Van de dorpsraad 7 Koningsdag Grijs en groen in de wijk 9 Schaarsbergen schoon 10 Logeren op Schaarsbergen 10 Kunstenaars KWA exposeren 12 Kunstzinnig ondernemend Schaarsbergen 13 Column Goed wonen 15 Kennismaking met twee nieuwe leden van de Dorpsraad 16 De bibliotheekbus op Schaarsbergen 16 De eikenprocessierups 16 Uit de (moes)tuin 20 Watersnood Schaarsbergen 23 Ondernemend Schaarsbergen 24 De Hoge Veluwe 24 Topprestatie schutter Erik Rap 24 Wie voert mij? 26 Wie de jeugd heeft Bij de hand

3 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN Van de redactie Er is sinds het verschijnen van Dorpskrant nr. 186 heel veel gebeurd in ons dorp. U treft de weerslag daarvan aan in deze editie. Natuurlijk aandacht voor de viering van Koningsdag, dit keer voor het eerst op een nieuwe datum en voor de watersnoodramp die ons dorp trof op 30 april, onze voormalige Koninginnedag. De viering van Koningsdag was een daverend succes. Veel belangstelling, ook van buiten het dorp. De talloze vrijwilligers hadden weer veel werk gemaakt van de aankleding van terrein en stands, de spelletjes voor jong en oud en er was veel muziek. Het ook dit jaar weer fraai uitgegeven informatieboekje van de Oranjevereniging bracht het programma met alle bijzonderheden in ieders brievenbus. Een fotocollage in dit nummer tracht een indruk te geven van alle feestvreugde. Dan was er de watersnood. Een kleinschalig en vooral erg lokaal gebonden ramp maar voor de getroffenen betekende het veel overlast. Het werd veroorzaakt door een hagelbui, gevolgd door een tropische regenbui waarbij de bestaande goten en putten al snel overstroomden. Hierdoor liepen kelders en garages vol met water en ook was er sprake van blikseminslag. Hotel Groot Warnsborn moest zelfs ontruimd worden en brandweer en calamiteitenbedrijven waren uren bezig met het leegpompen van panden. Ook van deze gebeurtenis een verslag met beeld en tekst. Naast de bekende rubrieken en mededelingen is er ook aandacht voor het bijzondere succes, behaald door Eric Rap, schutter en lid van onze Schaarsbergse schietvereniging. Op 11 mei behaalde hij een bijzonder knappe tweede plaats in de wedstrijd om de Veluwe-trofee. Daarbij liet hij veel nationale topschutters achter zich. Tijdens de Algemene Vergadering van de Vereniging Schaarsbergen op 13 maart bleek dat de financiën weliswaar op orde zijn, maar dat het innen van de contributie voor het huidige verenigingsjaar te wensen overlaat. Dorpsgenoten draag alstublieft bij aan de kas van onze vereniging. Alle activiteiten waardoor ons dorp voor jong en oud nog aantrekkelijker is geworden, kunnen alleen voortbestaan door uw bijdrage. Laat ons ( ja ook het verschijnen van de Dorpskrant hangt er vanaf) niet in de steek en maak uw bijdrage (minimum contributie is s 1!) alsnog over. 30 april 2014, een bijzondere dag In veel plaatsen in Nederland scheen op 30 april een waterig Oranje zonnetje. Zo ook in en rondom Schaarsbergen. Er was een golfwedstrijd aan de gang op de Rosendaelse Golfclub en nieuwe bewoners van de Seytweg hadden net de verhuizers en de elektricien uitgezwaaid en stonden in dubio welke van de honderden dozen uit het souterrain ze als eerste zouden gaan uitpakken. Toen ineens, rond uur, kwamen regen en hagel vergezeld van onweer ineens met bakken uit de hemel vallen. Binnen enkele minuten waren straten rivieren geworden, riolen en tuinen verzadigd en stroomde het water op heel veel plekken in het dorp de huizen binnen. De redactie bezocht een aantal getroffenen en tekende hun ervaringen op. Lees verder op pagina 20

4 4 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN 187 Oproep aan de bewoners van ons dorp In september 2014 herdenken wij dat de Slag om Arnhem, bekend onder de naam Operatie Market Garden, 70 jaar geleden plaatsvond. De redactie wil daaraan extra aandacht besteden. Wij zouden in dat kader graag persoonlijke herinneringen van dorpsbewoners aan die periode willen opnemen en ook van de evacuatie die daarop volgde. Te denken valt aan dagboeken, brieven, kaarten en uiteraard willen wij ook heel graag foto s uit die periode gebruiken. Materiaal kan door ons gescand worden. Omdat de generatie die dit alles bewust heeft meegemaakt inmiddels nauwelijks meer vertegenwoordigers heeft, zijn ook de verhalen die deze aan hun nabestaanden hebben overgedragen van harte welkom. Wij hebben als streefdatum inlevering kopij zondagavond 10 augustus. Help ons om een boeiende krant te maken, met betekenis voor jong en oud. Het adres is: Buurtpreventie Dit belangrijke onderwerp zal op de dorpsraadvergadering van 12 juni worden besproken en toegelicht door onze gebiedsagent Theo Vermaas. Het opzetten van Buurtpreventie is geen vrijblijvende zaak. Er wordt veel gevraagd van de deelnemende bewoners. Het is in de eerste plaats maatwerk en moet niet meer dan 500 woningen bevatten. Daarnaast is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol opzetten van dit project dat de deelnemende bewoners zelf een actieve rol spelen. Zo moeten er een buurtcoördinator en een aantal straatcoördinatoren worden benoemd en moeten er regelmatig bijeenkomsten worden belegd waarbij ook de politie en de gemeente aanwezig zijn. Het belangrijkste is daarom dat er voldoende draagvlak onder de betreffende buurtbewoners bestaat. In de praktijk betekent dat o.m. tenminste 60% actief moet meedoen. Dat laatste wordt vastgesteld middels een enquête. Naast het bespreken van alle details rond dit project zal onze gebiedsagent ook aandacht besteden aan de individuele veiligheid. Daarbij gaat het om vragen hoe voorkom ik dat ik slachtoffer word van een babbeltruc, oplichting en beroving. Daarop vooruitlopend wordt u nu al gevraagd om één gouden regel op dat gebied in de praktijk te brengen nl. als u alleen thuis bent, laat dan nooit een onbekende toe uw huis te betreden. Tot donderdag 12 juni!

5 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN Van de dorpsraad De dorpsraad kijkt met tevredenheid terug op de Algemene Ledenvergadering van 13 maart. De opkomst was goed en jaarverslag en financieel overzicht werden positief ontvangen. Op advies van de kascommissie werd de penningmeester onder applaus gedechargeerd inzake de jaarrekening van Daarna was het woord aan de directeur van ons Nationaal Park De Hoge Veluwe. In een enthousiast betoog gaf de heer van Voorst tot Voorst de toehoorders een overzicht van het beleid inzake het beheer tot instandhouding van het omvangrijke gebied en de daarin aanwezige dieren, bomen en planten. Zaken als het afschieten van herten en zwijnen, het creëren van zandverstuivingen e.d. kwamen uitgebreid ter sprake. De aanwezigen waren bijzonder belangstellend en stelden na afloop dan ook zoveel vragen dat de dorpsraadvoorzitter moest ingrijpen om de bijeenkomst op een redelijk tijdstip te laten eindigen. Met name vroegen de vragen over de activiteiten van stropers in het park veel extra aandacht. Daarbij stelde de spreker de aanwezigen gerust voor wat betreft het park zelf, mede dankzij de aanwezigheid bewapende boswachters, maar deelde hij de zorgen over de omvang van het stropen in de omliggende landgoederen en in het buitengebied van de gemeente. In de Dorpsraadvergadering van 10 april werd bekend gemaakt dat de dorpsraadleden Henny Beijer en Bert Erckens aftraden en niet herkiesbaar waren. De voorzitter memoreerde de verdiensten van beide leden. Henny heeft als vicevoorzitter vele jaren de dorpsraad op tal van manieren gediend en met name groeide zij uit tot het gezicht van de dorpsraad bij zaken als het wijkoverleg met de gemeente en bij tal van andere wijkoverschrijdende bijeenkomsten en vergaderingen. Bert heeft met succes de statuten van de vereniging gemoderniseerd en was met name mede-initiatiefnemer en actief als organisator van de Kunst- en Tuinroutes, welke gedurende enkele jaren in het dorp werden opgezet. De vergadering koos vervolgens Marnix ten Brinke en Pieter van Amerongen als nieuwe leden. Aansluitend was het woord aan de beide wijkmanagers van de gemeente op het gebied van bebouwd en onbebouwd groet onder de titel Grijs en Groen. Tenslotte deed de penningmeester nog een beroep op alle dorpsbewoners om toch vooral te denken aan het betalen van de contributie voor het lopende jaar De volgende vergadering vindt plaats op 12 juni om uur in het dorpshuis, al is deze vergaderlocatie niet meer vanzelfsprekend. Op deze bijeenkomst is er extra aandacht voor de Inbraakpreventie in ons dorp en daartoe zal onze wijkagent Theo Vermaas aanwezig zijn. De dorpsraad heeft verder contact met Defensie opgenomen over een optreden van de Koninklijke Militaire Kapel. Nadere bijzonderheden zullen bekend gemaakt worden via de website van Schaarsbergen, omdat de volgende dorpskrant pas in september verschijnt. Oproep penningmeester van de Dorpsraad Indien u nog geen bijdrage heeft overgemaakt voor de vereniging Schaarsbergen verzoek ik u namens alle verenigingen die van uw bijdrage mede afhankelijk zijn om dat alsnog te doen. Het rekeningnummer is NL 64 INGB t.n.v. Dorpsraad Schaarsbergen, Arnhem Bij voorbaat hartelijk dank, Namens de dorpsraad, Peter Offringa

6

7 Koningsdag 2014

8 8 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN 187 Begeleiding bij vragen over: - Hoe glans aan je leven te geven - Zingeving - Alcohol, drugs en gokproblematiek Consulten worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed wanneer u aanvullend verzekerd bent. Mesdaglaan GR Arnhem

9 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN Grijs en groen in de wijk Onder deze titel presenteerden twee stadsdeelmanagers op 9 april in het Dorpshuis een notitie over het dagelijks en het groot onderhoud van het bewoonde deel (grijs) en de openbare ruimte (groen) van en in Schaarsbergen. Vivienne van Sante nam ons mee door een groot aantal sheets over het onderhoud van het bewoonde deel. Daarbij sprongen een aantal zaken in het oog. Zo heeft Schaarsbergen het grootste oppervlak van alle wijken dankzij ca 7000 ha. bos en heide, bedraagt het jaar- budget voor het onderhoud van de gehele stad ca 1 miljoen Euro en wordt het meeste onderhouds- en reparatiewerk uitbesteed aan aannemers en onderaannemers. Dat leidde recent bij het project waarbij de gasleidingen in ons dorp werden vernieuwd, tot misverstanden over de instantie waar je kon klagen over wegvallende telefoonlijnen en elektra. De opdrachtgever was in dat geval Liander en de uitvoerder was een aannemer. Pas nadat het project was uitgevoerd werd het aanspreekpunt weer de Gemeente. Dat betekende dat je tijdens de werkzaamheden alleen kon klagen bij de aannemer en dat was niet vooraf bekend gemaakt. Het niet terecht kunnen bij gemeente en Liander leidde bij een aantal bewoners tot teleurstelling en irritatie. Op basis van deze opgedane ervaringen werd dan ook afgesproken dat bij een eventueel volgend project, er een afzonderlijke paragraaf komt over de klachtenprocedure. Bij het betoog over het onderhoud van de bomen in het bewoonde deel van het dorp bleek dat de gemeente niet aansprakelijk is voor vallende takken (Strolaan) indien de bomen op de juiste wijze worden gecontroleerd en onderhouden. Dat geldt overigens ook voor bewoners met bomen in eigen tuin. Bomen worden één keer in de zes jaar gesnoeid en één keer in de twee jaar geïnspecteerd. Dat is wettelijk voldoende om niet aansprakelijk te zijn voor schade door vallende takken. Verder kwam ter sprake dat het in ons dorp vaak voorkomt dat bewoners zich stukken openbaar groen toe-eigenen. Met name stroken die zich bevinden aan de voorkant van de huizen. Dat is niet alleen illegaal, maar ook onhandig want vaak lopen op die plaats leidingen en rioolbuizen en daar moet de gemeente van tijd tot tijd bij kunnen. Over het aanbrengen van kleuren op bomen in de wijk werd uitgelegd dat een blauwe stip op een boom betekent dat er onderhoud moet worden gepleegd en dat een groot geel merkteken betekent dat de boom moet worden geveld. Bij het onderdeel Groen gaf Bart Lichtenberg, ook stadsdeelmanager, een toelichting op het onderhoud van de parken, de bossen en de monumenten in het buitengebied zoals Sonsbeek, het voormalig militair terrein De Waterberg en begraafplaats Moscowa. Het was een boeiend onderwerp en er waren vooral veel vragen over stroperij. Ten Noorden van de Koningsweg en met name in de omgeving het Park De Hoge Veluwe klinken s nachts vaak schoten en rijden regelmatig terreinwagens over de bospaden. De voordracht eindigde met de oproep om toch vooral geen tuinafval te dumpen in de openbare ruimte en om als bewoners direct een melding te doen als je iets dergelijks tegenkomt. Het was een leerzame, interessante en vooral ook zinvolle avond. Schaarsbergen schoon Zaterdag 22 maart j.l. was het zoals we de afgelopen vijf jaar gewend zijn weer hoogste tijd om de rotzooi die anderen voor ons in de berm achterlaten weer op te ruimen. Waarschijnlijk is er te weinig ruchtbaarheid aan gegeven want het aantal mensen die een handje wilde helpen was maar matig. Trouwens het weer werkte ook niet echt mee. Na een droge periode begon het die zaterdag even na tienen te motregenen. Buiten een aantal vaste enthousiastelingen waren er ook weer nieuwkomers en dat is toch ook weer geweldig. In de eerste Dorpskrant van volgend jaar zal weer een datum in maart worden aangegeven. Iedereen weer heel erg dank voor de hulp. Hein Frederiks Jeannette de Vries

10 10 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN 187 Logeren op Schaarsbergen Je kunt logeren op vele manieren: in een tent, caravan of huisje op een camping, in een hotel of bed & breakfast. Binnenkort kan het ook op de Pastorie naast de Dorpskerk van Schaarsbergen. Daar opent op 18 juni een logeerhuis voor relaties van verslaafden. Een gesprek met Wilma Hartogsveld, initiatiefneemster en gastvrouw. Hoe is het idee voor dit logeerhuis ontstaan? Ik huur De Pastorie vanuit mijn functie als predikant van de kerk. Sinds mijn oudste kinderen op kamers wonen is het huis veel te groot. En te duur; doordat het zeer slecht geïsoleerd was, zijn met name de energiekosten enorm. Verhuizen was een optie, maar ik woon hier graag en ook de kerk zag het liefst dat het pand een bij het kerkbestuur passende functie zou blijven houden. We hebben gedacht aan een gewone B&B, maar ik ben niet zo geschikt als commerciële gastvrouw. Het is hier wel altijd een zoete inval geweest en ook hebben regelmatig mensen die, laten we zeggen, een deukje hadden opgelopen in hun leven wat langere tijd een plek gevonden in de pastorie. Zoiets past veel beter bij mij. Door mijn privésituatie kwam ik twee jaar geleden in contact met partners van verslaafden die opgenomen waren in de afkickkliniek van Solutions in Voorthuizen. Dit is een kliniek waar verslaafden (aan onder andere alcohol, drugs, seks, eetstoornissen) intern een intensief programma volgen van 28 dagen. Addiction is a familydisease is één van de slogans van Solutions. Een verslaving treft het hele gezin (financiële problemen, dubbelleven, taboe, wantrouwen, angst). Om de behandeling tot een succes te maken worden relaties zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling. Zo zijn er wekelijkse informatiebijeenkomsten, is er een familiedag en zijn er onder begeleiding gesprekken tussen de verslaafde en zijn relaties en lotgenotengroepen. Deze bijeenkomsten zijn zeer intensief heb ik zelf ervaren. Je moet er echt van bijkomen, alles even kunnen laten bezinken. De verslaafden en hun relaties komen van heinde en ver naar Voorthuizen. Na zo n bijeenkomst terug naar huis rijden, naar het gewone leven is dan zwaar. De eigenaren van een traditionele B&B vertellen dat je bij hen verblijft omdat je partner in een afkickkliniek zit is ook niet je dat. En veel logeerplekken zijn ook te kostbaar. Zo ontstond bij mij het idee om de Pastorie voor deze groep open te stellen. Hoe wordt het logeerhuis (financieel) gerealiseerd? Het begon met een anonieme particuliere gever die vorig jaar de hele zolder heeft laten isoleren. Je kon op sommige plekken je hand naar buiten steken. De zolder moest daarvoor geheel ontruimd worden. De kerken- Vrijetijdkunstenaars KWA expose Donderdag 5 juni zal om uur in het park van Kasteel Rosendael de opening plaatsvinden van een expositie met sculpturen gemaakt door leden van de KWA. De KWA is een werkplaats voor kunstzinnige ontwikkeling. De vereniging heeft op dit moment 250 leden en een eigen gebouw aan de Kemperbergerweg te Schaarsbergen. Het is, voor zowel beginnende als gevorderde vrijetijd kunstenaars, een inspirerende plek om onder begeleiding van docenten te werken en kunst te creëren. Regelmatig exposeren leden hun werk op verschillende locaties. Dit voorjaar stellen de kunstenaars hun sculpturen op rond de vijver van het kasteelpark. De sculpturen zijn zo opgesteld dat ze een eenheid vormen met de natuurlijke

11 11 raad heeft het idee verder opgepakt en een stichting opgericht om fondsen te werven. Het Skanfonds (stichting katholieke noden) schonk ons als eerste het vertrouwen met een grote gift. Daarnaast zijn er een aantal kleinere fondsen die hebben bijgedragen en is de opbrengst van de Rotary Arnhem Auto Rally (RAAR) 2014 met veiling dit jaar bestemd voor de verbouwing van de Pastorie. Wat heb jij de mensen te bieden? Allereerst een fysieke plek om te logeren, van waaruit ze makkelijk bijeenkomsten in de klinieken van Solutions in Voorthuizen en Otterlo kunnen bijwonen. Een zolderverdieping met twee slaapkamers met dubbele bedden, een woonkeuken, een badkamer, apart toilet en een zithoekje. Vanuit alle ruimtes heeft men vrij uitzicht. Een plek midden in de natuur, waar mensen op verhaal kunnen komen, waar ze niks hoeven uit te leggen en in contact kunnen komen met lotgenoten. Als ervaringsdeskundige en vanuit mijn expertise als predikant kan ik mensen een luisterend oor bieden en ook praktisch op weg helpen. Het begeleiden van mensen in crisissituaties beschouw ik als mijn corebusiness als predikant. Hoe, wat, wanneer? De verbouwing en verdere isolatie van de Pastorie is in volle gang. Op woensdag 18 juni a.s. wordt logeerhuis de Pastorie officieel geopend door Don Schothorst, oprichter van Solutions. Meer over het programma in deze Dorpskrant. Gasten worden vooralsnog via Solutions doorverwezen. Meer informatie is te vinden op ren in park Kasteel Rosendael omgeving. Via een wandelroute kunnen bezoekers de kunstwerken ontmoeten. Binnen in de Orangerie zijn, aan de zijwand, kleinere werken te bewonderen. De kunst die er te zien is, komt van de groepen die begeleid worden door docent en kunstenaar Anjeliek Blaauw. Een aantal kunstwerken zal te koop worden aangeboden. De beelden van de KWA-leden zijn tot en met zondag 22 juni te bezichtigen in het park en de Orangerie van Kasteel Rosendael, onderdeel van het Geldersch Landschap Kasteelen, Rosendael 1, 6891 DA Rozendaal. Openingstijden: dinsdag t/m zondag van uur. Maandag gesloten. Kijk ook op en Opening Logeerhuis De Pastorie Woensdag 18 juni om uur in de Dorpskerk van Schaarsbergen Wat staat er op het programma? Feestelijke opening door Don Schothorst (ex-reclameman en oprichter verslavingskliniek Solutions) Bezichtiging van de prachtig verbouwde locatie Live-muziek, hapjes en alcoholvrije drankjes Belangstellenden zijn van harte welkom!

12 12 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN 187 Kunstzinnig ondernemend S Een ondernemende kunstenaar met passie voor kleur en vormgeving, zo kun je Justus Bottenheft in essentie omschrijven. Justus komt al vroeg in zijn jeugd in aanraking met toegepaste kunst via het grafisch vormgevingsbedrijf van zijn vader, inmiddels al vele jaren hun gezamenlijke onderneming. Toch koos hij voor de opleiding Vrije schilderkunst aan de Hogeschool voor de Kunsten in Kampen omdat hierin voor hem de meeste vrijheid lag om zich verder creatief te ontplooien. Justus beschrijft zijn werk als het omzetten van taal en tekst naar beelden. Beelden die communicatie tussen mensen kan verbeteren en verdiepen. Justus is een beelddenker. Een boodschap wordt niet enkel gedragen door tekst, maar met name door kleuren, vormen en beelden. Als we vragen wat kunst voor Justus betekent, antwoordt hij dat het voor hem, na eten, het belangrijkste is. Kunst is de geestelijke vorm van eten en is zeer belangrijk voor zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling ( van eten groei je ). In al zijn werk zoekt hij naar andere manieren om met taal te communiceren. Daar waar musici tonen hebben voor expressie, heeft de vormgever Justus kleurenpigmenten. De mythische kleur kobaltblauw (Vermeer gebruikte het al) is zijn favoriet lapus lazuli: koel, rustig en schreeuwend tegelijk. De eisen van opdrachtgevers aan zijn werk vormen vaak een beperking op de creatieve vrijheid, die Justus echter juist ervaart als een uitdaging en stimulans. Dat zie je ook terug in de bedrijfsmatige publicaties die Justus en zijn vader maken: het zijn stuk voor stuk kleurrijke kunstwerken; uiteenlopende boeken/publicaties en sinds kort ook geautomatiseerde stramienen in de cloud. Door de beperkingen van die eisen wordt zijn behoefte aan creatieve ontplooiing extra geprikkeld, die hij vervolgens kwijt kan in zijn autonome werk. Justus legt overal zijn ziel en zaligheid in, zelfs in een computer: Justus vader investeerde als een van de eersten in Nederland in de Mac met ontwerpsoftware (desktoppu-

13 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN chaarsbergen Goed wonen blishing). Dat was toen heel bijzonder, want tot dan kon je als ontwerper wel een grafische computer huren (compleet met operator), maar dat was eigenlijk alleen weggelegd voor grote bedrijven. Lachend vertelt Justus dat hij al in het eerste weekend met de nieuwe computer zo enthousiast aan het werk ging, dat hij abusievelijk de harde schijf had gewist. Vader Wim zei vervolgens: er zit een mooi boek bij ga er maar eens goed in lezen en zorg dat de boel het maandag weer doet!. En dat lukte, nadat Justus de hele nacht had doorgelezen en gewerkt iets dat hij ook nu nog regelmatig doet als dingen nog niet naar zijn zin zijn, maar wel de volgende dag klaar moeten zijn. Wellicht komt zijn fascinatie voor taal ook door zijn dyslexie waardoor hij steeds gedwongen wordt ordening aan te brengen en andere manieren te vinden om de taalboodschap over te brengen. Zo ontwerpt Justus onder andere beeldalfabetten waarmee hij een beeld van de werkelijkheid geeft van het heden en verleden zoals hij die aanschouwt. Basisvormen uit het dagelijkse leven laten mensen naar zichzelf kijken op een niet confronterende manier. Het vinex-beeldalfabet in Almere op kobaltblauwe verkeersborden (www.depaviljoens.nl/page/287) is daarvan een goed voorbeeld met kinderwagens, vlaggetjes tussen lantarenpalen enzovoorts. Volgens de archeologie is iets pas interessant als het minstens 50 jaar oud is, maar voor Justus zijn juist actuele objecten zoals putdeksels en gevonden voorwerpen archeologisch het verbeelden waard. Sinds 2007 woont Justus met veel plezier, met zijn gezin op Schaarsbergen. Ons dorp inspireert hem: Schaarbergen met haar combinatie van natuur en (oorlogs)geschiedenis. Dat is terug te zien in zijn vroege werk waar bunkers, (zweef)vliegtuigen en findlingen (gevonden voorwerpen) zijn terug te vinden. Ook al is Justus kunstenaar, hij zou het grafische werk voor geen goud willen missen. Hij is, zoals hij zegt verslaafd aan het maken van boeken. Het is iedere keer een uitdaging om binnen de beperkingen die een opdrachtgever geeft toch vanuit zijn autonomie als kunstenaar iets moois te creëren. Meer weten over het werk van Justus. Kijk dan op Vanwege een verkeersongeluk werd ik gevraagd om enige tijd de plafonds in Rijnstate te komen bekijken. Dat verveelt gauw en dus dwaalden mijn gedachten af naar ons dorp. Wie wonen en werken daar zoal? Allereerst onze vele ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, het MKB. In mijn vroegere baan hield ik vaak lezingen en schreef ik artikelen over deze motor van onze economie. In de dorpskrant heb ik nogal wat interviews gelezen met deze hardwerkende mensen. Zoals het bakkersechtpaar Reijnen-Hop, de mannen van Rap, die bos en wegen onderhouden. Garage en het APKstation Pluijm, aan Totaaltuin, autohandel Polman, Polman internetwinkel in kinderkleren, autohandel José de Bruin, B& B de Vildtgaard op de Koningsweg, hotel Warnsborn, idem Pension en idem camping Warnsborn. De uitbaters van de panne(n)koekrestaurants. Ook de recreatieparken en maneges. De paardenpensions en superboeren zoals van de Kamp, Roelofsen. Varenkamp en Wijlhuizen. In de gezondheid de toegewijde zorgverleners van Siza, s Koonings Jaght en Schreuderhuizen. Prachtvrouwen als Clarisse Chaillet, Wilma Hartogsveld, professor Ineke Klinge en de dame van Trix. De Strooische vrouwen, de verenigingen, vrijwilligers en de vele burenhulpen. De elf Zusters Karmelitessen, die elke dag voor ons bidden. De (oud) rechters, het oud-eerstkamerlid, notarissen en advocaten. De sporters: tennissers, voetballers en hockeyers. De kunstenaars en zij die het worden bij KWA. En onze grote trots: muziekvereniging Eendracht. Allemaal mensen met heel veel activiteiten en energie. Conclusie: Wat kunnen we trots zijn op ons dorp met ook nog de mooiste natuur van Nederland. Zelfs de keurig opgeruimde strook tussen de hoofd- en parallelbaan van de Kemperbergerweg is een lust voor het oog. Graag gedaan door de jongens van de Switch. Zijn er dan geen schaduwzijden? Natuurlijk wel. Ook in Schaarsbergen heerst veel stil verdriet, pijn, rouw en eenzaamheid. Er wordt het nodige gemopperd over de inbraken en er zijn heel wat ruzies. Vooral met buren, die zonder overleg mooie bomen kappen, beukenhagen planten, stenen muren metselen of metershoge coniferen laten groeien en zo de zonneschijn bij anderen wegnemen. De Rijdende Rechter zou het subiet verbieden. Maar vooruit. Denken aan dat mooie Schaarsbergen doe je vooral als je er noodgedwongen niet bent. De arts in Rijnstate vroeg mij op zeker moment: Hebt u wat gehoord van uw lezers van de dorpskrant, meneer Groen? Ja was mijn antwoord en ik zei dat ik een kaartje had ontvangen van alle mensen die ik nu hierboven noem. De medicus keek naar de kale muren en zei: U hallucineert nog erg veel, we houden u nog een tijdje hier. Maar als u dit leest ben ik op Vredenoord, of weer gezellig thuis in Schaarsbergen. Ik hoop het laatste. Kees Groen

14 14 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN 187 voor iedereen die fitness of Spinning wil doen of fysiotherapie nodig heeft Oremusplein DS Arnhem sport: fysiotherapie: internet: openingstijden maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot uur woensdag van tot uur zaterdag van 9.00 tot uur

15 15 Kennismaking met twee nieuwe leden van de Dorpsraad Met voorzichtige tevredenheid toonde Pieter van Amerongen ons de benedenverdieping van zijn woning aan de Bakenbergseweg. Op 30 april stroomde ook bij hem het water via de carport de benedenverdieping binnen. Inmiddels was de ergste rommel opgeruimd en wachtten een buitengezet bankstel en andere opgeslagen spullen op vervanging, binnen was de vloerbedekking al aardig droog. Het opruimen en drogen deed hij grotendeels op eigen kracht. Wij leefden mee want dorpsbewoners hebben dezer dagen veel begrip voor een dergelijke situatie. Pieter woont hier nu ongeveer 25 jaar en geniet nog steeds van de omgeving en het uitzicht. Om die reden trad hij ook toe tot de dorpsraad, hij wil meehelpen om deze omgeving in stand te houden en waar het kan nog wat te verbeteren. Zo zou hij de aanleg van een behoorlijk wandelpad aan de onbebouwde zijde van de Bakenbergseweg van harte toejuichen, want de situatie is - vooral ter hoogte van TRIX- behoorlijk riskant. Pieter is inmiddels met pensioen. In zijn werkzame leven vervulde hij managersfuncties voor een Nederlandse bank en woonde in dat verband ook jaren buiten onze grenzen. Het revolutionaire voorkomen van zijn huis vormde in de tachtiger jaren een steen des aanstoots en het is voor iedere voorbijganger direct duidelijk dat het sterk afwijkt van het uiterlijk van de bestaande huizen uit een voorgaande periode. Hij bewoont het huis echter met zichtbaar plezier en is nog altijd blij met het werk van de betreffende architect. Ook aanwezig is Marnix ten Brinke. Ook hij is (ALV van maart) recent toegetreden tot de dorpsraad. Hij woont pas sinds november j.l. in het dorp en hij heeft zich ten doel gesteld om als dorpsraadlid het dorp groen te houden. Hij studeerde geschiedenis in Amsterdam en volgde daarna in Zwolle de opleiding van de School voor Journalistiek. Hij is werkzaam als free lance journalist voor diverse lokale kranten en is daarnaast een grote fan van de groep ABBA. Het opgeven van het project Kunst- en Tuinroute betreurt hij en hij wil proberen om op het gebied van kunst in de wijk toch weer een project op te starten. Het dorp biedt op dat punt zoveel mogelijkheden. Hij deelt met Pieter de mening dat Schaarsbergen een verstild dorp is waar weinig te beleven valt en met name Pieter ziet wel wat in het openen van een dorpscafé, al is het idee daarover nog erg vaag. De conclusie is dat beiden zeer gemotiveerd zijn om voor ons dorp aan de slag te gaan. De redactie wenst hen daarbij veel succes.

16 16 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN 187 De bibliotheekbus op Schaarsbergen Sinds begin maart staat deze bijzondere bus iedere woensdag tussen en uur op de ventweg ter hoogte van bakker Reijnen. De beheerster is mevrouw Gabrielle Epskamp, zij is ook in het bezit van het groot rijbewijs, dus zij bestuurt de bus zelf. Het plaatsen van deze bussen (er zijn er 2) in de wijken is een pilot project en in de loop van mei wordt bekeken of de bus voldoende wordt gebruikt door de dorpsbewoners om het project voort te zetten. Dat ziet er op dit moment (begin mei) niet goed uit. Er bevinden zich recent uitgekomen boeken voor volwassenen, kinderboeken voor alle leeftijden en boeken met een vergroot lettertype. Je kunt boeken via internet bij de bibliotheek reserveren en deze vervolgens in de bus afhalen. Ook kun je boeken terugbrengen, ongeacht de bibliotheek waar je die hebt geleend. Daarnaast geeft mevrouw Epskamp informatie over activiteiten en de vele faciliteiten van en in de bieb en vanzelfsprekend ook over de zich aldaar bevindende boeken. Omdat Rozet een grote aantrekkingskracht heeft is het plaatsen van deze bibliotheekbus vooral bedoeld om ouderen en gezinnen met kleine kinderen van dienst te zijn. Zoals het er nu naar uitziet valt te verwachten dat deze dienstverlening v.w.b. Schaarsbergen, begin juni wordt stopgezet. Dus... kom in grote getale de bus alsnog bezoeken. DOEN! De eikenprocessierups De gemeente Arnhem waarschuwt in een persbericht voor deze rups, omdat door de zachte winter de kans groot is dat beboste delen van de stad worden geplaagd door grotere aantallen dan gebruikelijk. De rups wordt met name gesignaleerd in zomereiken langs lanen, parken en erfbeplantingen in bosrijke omgevingen. In het bos zelf lijkt een biologisch evenwicht te bestaan door de aanwezigheid van natuurlijke vijanden. De brandharen van het dier vormen voor de mens de grote bedreiging. Een rups beschikt over ca 1 miljoen haren in peilvorm die bij bedreiging worden afgeschoten en leiden tot huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk. Ook huisdieren zijn gevoelig. De kritieke periode is eind mei en de maand juni. Gezien de lanenstructuur van het dorp is Schaarsbergen extra kwetsbaar. Uit de (moes)tuin Zeg zomer en men denkt meteen aan de geurende, paarse velden met lavendel, vol vrolijk zoemende insecten in Frankrijk. Maar ook onze tuinen staan er vol mee. Lavendel was al bij de Romeinen en Grieken een favoriet badmiddel. De naam Lavendula is vermoedelijk afkomstig van het klassiek Latijnse woord Lavare dat wassen betekent. De Romeinen waren de eersten die lavendel op grote schaal plantten en oogstten zij gebruikten lavendel ook als medicinaal kruid voor de gewonde en uitgeputte soldaten. In de middeleeuwen werd het een populair strooikruid, vanwege haar insectwerende capaciteit en langdurige geur, waarmee de stank in de straten werd gecamoufleerd. Vandaag de dag wordt lavendel nog op vele manieren gebruikt, ook in de keuken: denk maar aan lavendelthee, -marmelade, -boter, -ijs en -koekjes.

17 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN Recept lavendelkoekjes Ingrediënten 175 gram boter 100 gram kristalsuiker 250 gram witte bloem (dat is glutenvrij) 1 eigeel 1 eetlepel eetbare lavendel (gedroogd of vers) Bereiding Verwarm de oven voor op 200 C (heteluchtoven: 180 C) en bekleed een bakplaat met bakpapier. Meng de lavendel met de boter en suiker in een kom. Klop het geheel door elkaar tot een romig mengsel. Hierna doe je het eigeel erbij en roer je het door elkaar. Als je dit gedaan hebt voeg dan geleidelijk de bloem toe. Kneed alles tot een samenhangend deeg en maak er een rol van. Verpak de rol in plastic folie en laat de rol een kwartier in de koelkast afkoelen. Haal de rol uit de koelkast en verwijder de folie. Snijd de rol in plakjes van ongeveer een centimeter dik. Verdeel de koekjes hierna over de bakplaat (zorg voor wat ruimte tussen de koekjes) en bak de koekjes in minuten in de oven tot de randen van de koekjes er goudbruin uitzien en je de heerlijke geur van de versgebakken koekjes ruikt. Haal de koekjes uit de oven en laat ze afkoelen op een rooster. Snoepen maar!

18 18 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN 187 Zowel zakelijk als privé! Zeer bijzondere bruidssuites Unieke trouwlocatie Oranjerie Groot Warnsborn Idyllisch Serre-Restaurant Lunches, diners, brunches en High Tea, ook voor kleinere gezelschappen Prachtig terras Bakenbergseweg 277, 6816 VP Arnhem Tel Fax AUTOBEDRIJF Ben Pluim VOOR ONDERHOUD EN REPARATIE VAN OPEL Deelenseweg 30, 6816 TS Arnhem Tel

19 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN autobedrijf de Bruin Reparaties alle merken APK keuringen Schadeherstel en spuitwerk In- en verkoop van nieuwe en gebruikte autos Argos tankstation autobedrijf de Bruin n goed adres voor vakmanschap en service Kemperbergerweg RV Arnhem Telefoon (026)

20 20 DORPSKRANT SCHAARSBERGEN 187 Watersnood Schaarsbergen Een bewoner van de Sylvalaan: Het stortregende. Er staat weleens vaker water tegen de schuifpui als het hard regent, maar deze hoeveelheid water kon niet meer weg en stroomde eronder door de woonkamer in. We keken vanaf bovenverdieping naar de gemeenschappelijke tuin en zagen daar een waterval van vier meter breed op onze huizen afrollen Een bewoner van de Seytweg: Tjonge wat regent het hard, zeiden we tegen elkaar, maar zo te zien houdt alles goed stand. Een paar minuten later stroomde het water via de garage onze net gestucte benedenverdieping binnen en in no time stond er 20 cm water in het souterrain. Helaas bevonden zich hier al onze nog uit te pakken dozen met huisraad, kleding, (kantoor)archieven enzovoort. Het ging zo snel dat we konden alleen maar toekijken. We belden de elektricien en meldden hem dat bij ons alles onder water stond. Hij zei: you re kidding, ik rijd hier in de zon! Hij kwam direct en klom met gevaar voor eigen leven op het dak. De hagel had zich namelijk tegen de schoorsteen opgestapeld en het water dat niet weg kon, kwam al door de plafonds naar binnen. De mannen van Dolmans (een calamiteitenbedrijf, red) zijn tot half vier s-nachts bezig geweest om onze huisraad uit het souterrain, die ochtend binnengedragen door het verhuisbedrijf, weer naar buiten te slepen. Twee vrachtwagens vol. Een bewoner van de Holtweg: Ik stond op de golfbaan. Ineens begon het te hozen en te onweren. In een paar minuten stond de hele baan onder water. We renden met onze golfkarren met metalen stokken naar schuilhutten met bliksemafleiders. Na ongeveer een uur werden we met terreinwagentjes geëvacueerd. Teruglopen naar het clubhuis was onmogelijk. Later gingen de karretjes weer terug om de golftassen op te halen. Thuis aangekomen waren mijn vrouw en zoon druk bezig al het water dat via de tuin over de vensterbanken van de benedenverdieping naar beneden liep, te hozen en op te dweilen. Ik ben direct buiten aan de slag gegaan om het water dat tegen het huis was gestroomd, naar een hoger gelegen deel van de tuin te scheppen. We zijn uren bezig geweest. Bewoners van de Seytweg: Ik keek van bovenaan de trap naar de onderverdieping en zag een enorme straal water horizontaal onder de voordeur via het kelderraam naar binnen spuiten. We konden niets doen, het ging zo snel. Het water had zo n kracht dat het de stenen voor de voordeur had losgewrikt en het cement doen barsten, waardoor het de onderverdieping in kon stromen. Het heeft hier tot 18 cm hoog gestaan, liter water. Om 17 uur was de brandweer hier aan het pompen en stonden er drie man van Dolmans onze huisraad weg te slepen. Het werd verdeeld over twee wagens: een met spullen die direct werden weggegooid, zoals de vriezer en wasmachine, de sauna, de vloerbedekking enz. In de andere vrachtwagen de huisraad die bewaard kon blijven. Onze verwarming en boiler deden het gelukkig nog, al moest de elektricien de eerste paar dagen steeds terugkomen omdat de stoppen doorsloegen. Een bewoner van de Kemperbergerweg: De Kemperbergerweg was veranderd in een woeste rivier. Kinderen stonden tot aan de knieën in het water. Door de kracht van het water kwam de stenen en tuintegels omhoog en scheurde het asfalt. Rond uur zag ik de gemeente met sneeuwschuivers de weg op gaan om het achtergebleven zand en grind op te ruimen. Zomaar een paar ooggetuigen verslagen van bewoners. Als je nu door ons dorp rijdt is er al niet veel meer te zien van onze watersnood. Er ligt nog op vreemde plekken zand in de straten en er rijden opvallend veel auto s van calamiteitenbedrijven, riooldiensten, elektriciens en dergelijke rond. De schade en gevolgen voor veel mensen zijn groot. Zo staan al weken lang overal drogers en ventilatoren te loeien. De meesten vloeren zijn inmiddels wel droog, maar de muren voorlopig nog niet. Er is ook veel verloren gegaan. Doorgelopen rapporten en oorkondes, kleding waar het spocht in zit, voorraden, houten vloeren, computerapparatuur, boeken, wasmachines, drogers en ga zo maar door. Ook zullen spullen die in het water hebben gestaan maar kunnen gaan roesten, zoals verwarmingsketels, alsnog vervangen moeten worden. Helaas is ook de bliksem op diverse plaatsen ingeslagen. De hulptroepen (brandweer, calamiteitenbedrijven, schade-experts) waren overal spoedig ter plaatse en hebben snel en goed werk verricht. En gelukkig dekt de verzekering in het meeste gevallen alle schade, evenals de extra energiekosten door het continu aanstaan van de ventilatoren, maar dat maakt het gedoe er niet minder om. Deze 30 april zal Schaarsbergen nog lang bijblijven!

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Jaargang 5, nummer 3, oktober 2012. Mitros en de financiële crisis. Nieuwsgierige televisieman wil de diepte in

Jaargang 5, nummer 3, oktober 2012. Mitros en de financiële crisis. Nieuwsgierige televisieman wil de diepte in Jaargang 5, nummer 3, oktober 2012 Mitros en de financiële crisis Nieuwsgierige televisieman wil de diepte in Loopwapen tegen zwerfvuil Een wijk om op te (vr)eten! Colofon Ondiep Exclusief is een gezamenlijke

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 1, juni 2001 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

Jaargang 01 Juni 2013

Jaargang 01 Juni 2013 Jaargang 01 Juni 2013 Breed aanbod bij De Waard De nieuwe Notenhoff Brand meester in 2012 Het menu van restaurant De Waard wisselt regelmatig. U kunt dagelijks terecht voor voedzame maaltijden, eventueel

Nadere informatie

Hans en Mai van De Schalmei

Hans en Mai van De Schalmei De Par tituur Wijkblad voor Neerbosch-Oost - jaargang 17 - nummer 2 - april 2012 Hans en Mai van De Schalmei En verder: bloemenman Justin Disveld, Leonie Hendriks wethouder Bert Jeene, wijkbeheerder Jolande

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

Nr. 69 mei 2010. het Grootverslag. Woningen in Andijk worden flink opgeknapt. Dorpshuis Onderdijk geopend. Met de pipowagen op vakantie

Nr. 69 mei 2010. het Grootverslag. Woningen in Andijk worden flink opgeknapt. Dorpshuis Onderdijk geopend. Met de pipowagen op vakantie Nr. 69 mei 2010 het Grootverslag 3 Woningen in Andijk worden flink opgeknapt 4 Dorpshuis Onderdijk geopend 10 Met de pipowagen op vakantie Luchtballon of werkelijkheid? COLUMN Op 1 april (leuke datum overigens)

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Alter. Ontmoeting. Thema. mkll-0c. Koningin Beatrix bezoekt Altrecht. Ontmoeting met Cees van t Hoff (97) Maand van de wens

Alter. Ontmoeting. Thema. mkll-0c. Koningin Beatrix bezoekt Altrecht. Ontmoeting met Cees van t Hoff (97) Maand van de wens Alter Gratis magazine over geestelijke gezondheid mkll-0c Jaargang 12 - juni 2011 Thema Ontmoeting + Koningin Beatrix bezoekt Altrecht Ontmoeting met Cees van t Hoff (97) + Maand van de wens + altrecht

Nadere informatie

60 september 2014. Blijft het racen en slalommen? Het wordt druk op Plein 40-45. Laten we dit gebeuren? Een blad voor en door bewoners

60 september 2014. Blijft het racen en slalommen? Het wordt druk op Plein 40-45. Laten we dit gebeuren? Een blad voor en door bewoners Buurtkrant nummer 60 september 2014 onder andere: Een blad voor en door bewoners Blijft het racen en slalommen? Het wordt druk op Plein 40-45 Vanaf 1 september is het voor miljoenen verbouwde Tuinstadhuis

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

Tevreden medewerkers? Reportage: het fietsendepot. Een waardevol afscheid

Tevreden medewerkers? Reportage: het fietsendepot. Een waardevol afscheid JAARGANG 8 n o MRT 15 1 3 8 11 15 IN DIT NUMMER De Stelling: Mantelzorg verplicht Tevreden medewerkers? Reportage: het fietsendepot Een waardevol afscheid < Voorpagina: Hellen Sievers en Anja Portegijs

Nadere informatie

Van de Redactie. Jaargang 56, no. 1, januari 2013. Ingezonden kopij

Van de Redactie. Jaargang 56, no. 1, januari 2013. Ingezonden kopij Van de Redactie Jaargang 56, no. 1, januari 2013 Advertenties Marjan Scheeres Rietzangerlaan 30, 2566 SW, tel. 3240119 advertentiebeheer@vogelwijkonline.nl Kwettertjes: Mileen Boutkan Tel. 3684333, mhboutkan@planet.nl

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 21, april 2003 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

10 jaar. wonen op IJburg! De échte Amsterdammer Aaf Brandt Corstius zoekt uit wie dat is

10 jaar. wonen op IJburg! De échte Amsterdammer Aaf Brandt Corstius zoekt uit wie dat is Juni 2012 Vijfde jaargang Huurdersmagazine 10 jaar wonen op IJburg! De échte Amsterdammer Aaf Brandt Corstius zoekt uit wie dat is Ontmoeten, eten en werken op één plek Korting bij de Krugerkamer in Oost

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

Street Moves Indische Buurt een groot succes!

Street Moves Indische Buurt een groot succes! Jaargang 12, Herfst, 2011 Onthulling Ontmoetingstafel Indische Buurt Pagina 3 Verslag start Swolsche Vrouwen Academie Pagina 5 Kinderactiviteiten Dieze en Indische Buurt Pagina 11 Feestelijke afsluiting

Nadere informatie

Wie is jouw ster? Start interne opleidingen. Amsta milieubewuster. Interne audits belicht

Wie is jouw ster? Start interne opleidingen. Amsta milieubewuster. Interne audits belicht JAARGANG 5 n o JUN 12 2 3 4 9 12 IN DIT NUMMER Wie is jouw ster? Start interne opleidingen Amsta milieubewuster Interne audits belicht MRT08 STA 1 3 < Voorpagina: medewerkster Irene Tonie en bewoonster

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie