Jaarverslag 2008 Limburgs Museum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008 Limburgs Museum"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 Limburgs Museum

2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag over 2008 van het Limburgs Museum. Na het algemene deel over de hoofdlijnen van beleid en ontwikkelingen in de organisatie [I], treft u het overzicht aan van specifieke doelstellingen en resultaten over 2008 [II]. Dit overzicht is afgeleid van het jaarplan van 2008 dat weer een afgeleide is van het meerjarenplan Aldus wordt volledige transparantie geboden en is een heldere toets en toelichting van de resultaten mogelijk. Het jaar 2008 was een belangrijk overgangsjaar voor het Limburgs Museum. Doordat eind 2007 het besluit was gevallen nadrukkelijker een aantal kerncompetenties na te streven, moest in 2008 een aantal provinciale steunpuntfuncties worden afgebouwd. Hierdoor werd een bredere erfgoedtaakstelling gaandeweg veranderd in een stiktere museale taakstelling. Daarbij blijft het Limburgs Museum naast de traditionele museale aandachtsgebieden [collectievorming, beheer, behoud, onderzoek, presentatie, educatie, bedrijfsvoering] met overtuiging aandacht geven aan de collecties bewegend beeld. Dit aandachtsgebied is in veel provincies ondergebracht in afzonderlijke instellingen, terwijl het in Limburg traditioneel sterk verankerd is in het provinciaal museum in Venlo. In 2008 werden duidelijke signalen afgegeven dat de maatschappelijke noodzaak bestaat om het belang van beeldcultuur verder te facilitairen. Van groot belang was daarbij dat in 2008 zowel een uitgebreide zelfevaluatie werd uitgevoerd, een strategische visie werd ontwikkeld én voor de eerste keer in het provinciaal museumbeleid werd gekozen voor de toetsing van de museale plannen door een externe visitatiecommissie. De visitatiecommissie onder leiding van drs Jan Mans bevestigde onze plannen, maar plaatste daarbij wel een paar accententen die het integraal plan voor de meerjarenperiode ten goede kwamen. In 2008 ontwikkelden zich ook de contouren van diverse samenwerkingsverbanden [internationaal opererende musea met archeologische en cultuurhistorische collecties, alsmede provinciaal opererende instellingen met historische en kunsthistorische erfgoedtaken]. Het Limburgs Museum zag in de functionele resultaten van 2008 dat met dit gedifferentieerd [inter]nationaal en regionaal profiel het toekomstig beleid verder moet worden vormgegeven. In het jaarverslag over 2008 leest u weinig over de inhoud van de plannen voor Het jaarverslag dient een getrouwe afspiegeling te zijn van de belangrijkste resultaten van het betreffende jaar. Teneinde recht te doen aan de vele werkzaamheden die samenhangen met de planvorming en toetsing voor de aankomende jaren, moet hiervan melding worden gemaakt, al is het maar in de inleiding van het verslag over het jaar van de voorbereiding. Venlo, 28 april 2009 W.P.M.M. Aerts Voorzitter J.M.W.C. Schatorjé directeur

3 1 Hoofdlijnen van beleid en ontwikkelingen in de organisatie De missie van het Limburgs Museum is eerder als volgt geformuleerd: Het Limburgs Museum wil hét toonaangevende en richtingbepalende museum zijn op het gebied van het Limburgs cultureel erfgoed. Het richt zich hierbij op Limburg in een lands- en provincieoverschrijdende context. Het Limburgs Museum werd in 1992 statutair opgericht om de fusie tussen het Goltziusmuseum [gemeente Venlo] en het Limburgs Volkskundig Centrum [Limbricht] mogelijk te maken. Later werd hier ook de taakstelling van het provinciaal archief voor bewegend beeld [LiFVA] aan toegevoegd. Stichting LiFVA is eigenaar van de filmcollectie, heeft een adviserende taak inzake verwerving van films en is actief bij het verkrijgen van extra financiën voor specifieke projecten. In het in 2000 geopende nieuwe museum is onder andere ruimte voor vaste presentaties, wisseltentoonstellingen, groepsontvang, flankerende activiteiten [film, lezingen, symposia etc], beheer- en behoudstaken, alsmede actieve informatie-overdracht in een kennistankstation. De vaste presentaties vragen aandacht voor kenmerken van de cultuur[geschiedenis] [ jaar geleden tot heden] in Limburg en aangrenzende regio s [uit Duitsland, België en Nederland]. Daarbij maakt het museum gebruik van diverse informatiedragers, zoals kunst, gebruiksvoorwerpen, historische/archeologische objecten, modellen en multimedia. Het Limburgs Museum wil principieel een interdisciplinair museum zijn. Navolgende disciplines zijn in de organisatie aanwezig: geschiedenis, kunstgeschiedenis, archeologie, volkskunde/etnologie, sociale en historische geografie, onderwijskunde en beeldcultuur. Daarnaast beschikt het museum sedert 2003 over een wetenschappelijke adviesraad [WAR], waarin deze disciplines eveneens aanwezig zijn. Middels de WAR heeft het Limburgs Museum structurele contacten met vijf universiteiten. Het Limburgs Museum heeft in 2008 ruim 22 vaste fte s. Een deel der taken [onder andere beveiliging en schoonmaak] is uitbesteed. Daarnaast werkt in het Limburgs Museum een aantal additionele medewerkers en projectmedewerkers, alsmede bijna dertig vrijwilligers. De organisatie bestaat uit directie en Stafgroep, hoofdgroep Beheer & Behoud, hoofdgroep Publiekszaken. In de Stafgroep worden taken betreffende administratie, secretariaat en P&O uitgevoerd, alsmede balie en winkel. De hoofdgroep Beheer & Behoud heeft zorg over gebouw, collecties [museumvoorwerpen, bewegend beeld, bibliotheek] en assisteert in technische zin bij opbouw en ontmanteling van tentoonstellingen etc. De hoofdgroep Publiekszaken verzorgt de reserveringen, educatie, public relations, marketing en - grotendeels - de inhoudelijke voorbereiding van wisseltentoonstellingen [conservatoren]. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het Limburgs Museum een groot maatschappelijk draagvlak kent. Het museum is betrokken bij vele culturele activiteiten, waarbij de traditionele museale taakstellingen worden overstegen. Een van de gevolgen hiervan is dat de beschikbare ruimte onder druk komt te staan. Het Limburgs Museum heeft sterke behoefte aan meer ruimte voor tentoonstellingen en voor de veelgevraagde educatieve programma s. Het bestuur bestond op 31 december 2008 uit de navolgende bestuursleden: De heer W.P.M.M. Aerts [voorzitter] Mevrouw mr. E.M.A.A. de Loo [vice-voorzitter] De heer J.S. Huijs [secretaris] Vacature [penningmeester] De heer J.H.M. Bronckers [lid] De heer dr. J. Wachelder [lid] Het bestuur kwam in 2008 vijf maal bijeen en vergaderde over contacten met diverse overheden, monitoring resultaten Limburgs Museum [kwartaalcijfers, jaarcijfers], vaststelling jaarplan 2008, ontwikkeling strategische visie, visitatie Limburgs Museum en contouren meerjarenbeleidplan Het Managementteam, bestaande uit directie en sectorhoofden, kwam in het verslagjaar 23 maal bijeen om diverse aangelegenheden betreffende het gebouw en directe omgeving, de organisatie, individuele medewerkers, scholing, financiën, start van projecten [tentoonstellingen, educatie, materiële zorg, ICT, etc], beleid en strategie, alsmede afstemming met bestuur en provincie te bespreken. 1

4 In het verslagjaar werd een meerjarenbeleidplan voor geschreven. Dit beleidsplan maakt onderdeel uit van het provinciaal museumbeleid en behelst alle taken van het museum conform de ICOM-definitie. Daarnaast werd in 2008 een eerste proef gedaan met het visiteren van het Limburgs Museum door een onafhankelijke visitatiecommissie. Bestuur, directie en medewerkers waren tevreden over de werkwijze van de commissie en de uitkomsten, waarin het provinciebestuur met name wordt geadviseerd meer middelen in te zetten voor collectievorming, digitale informatieverstrekking, uitbouw van de taakstelling op het gebied van bewegend beeld en fotografie. Het afdelingsoverleg vond in 2008 plaats in het Sectoroverleg Beheer & Behoud [negen maal], Sectoroverleg Publiekszaken [acht maal] en Overleg Stafgroep [vier maal]. Het Museumoverleg werd twee maal gehouden en afgesloten met een informele bijeenkomst. Directie en Werknemersvertegenwoordiging LM [WLM] vergaderden in 2008 twee maal, waarbij een aantal in ontwikkeling zijnde beleidsinitiatieven [nieuwe regelingen voor woon-werkverkeer en reiskosten], alsmede wettelijke veranderingen [nieuwe CAO] nader werd besproken. Het tentoonstellingsprogramma [en daarmee samenhangend onderzoek] en het collectieplan met de beoogde aanwinsten zijn aandachtspunten van het Conservatorenoverleg. Dit overleg werd in 2008 negen maal gehouden. De leden van de Wetenschappelijke Adviesraad leveren tezamen met de wetenschappelijke functionarissen van het Limburgs Museum een bijdrage in het onderzoek voor collecties en tentoonstellingen. In 2008 kwam de WAR twee maal bijeen en sprak over de plannen voor De WAR bestaat uit navolgende leden: Dr. J. Wachelder [Universiteit van Maastricht, voorzitter] Prof. Dr. P. Nissen [Universiteit van Tilburg, lid] Prof. Dr. G. Rooijakkers [Universiteit van Amsterdam, lid] Prof. Dr. W. Willems [Universiteit van Leiden, lid] Dr. J. Pouls [Open Universiteit Heerlen, lid] Het Limburgs Museum heeft een actieve Vriendenorganisatie van ruim 800 leden die in 2008 haar jubileum vierde onder de noemer 25 jaar Vriendschap [ ]. Belangrijke momenten waren de schenking van een belangrijk 17 de eeuws schilderij van Adam-Frans van der Meulen, voorstellende de belegering van Maastricht door Lodewijk XIV, een loterij van 25 kunstwerken die uit vriendschap voor de jubilerende stichting waren vervaardigd, en de uitgave van een boekje over de schenkingen van de Vrienden aan het museum. Hoogtepunt was de trekking op 26 oktober van de vriendenloterij onder toezicht van de notaris. 25 kunstenaars hadden 25 kunstwerken geschonken ter ere van het 25 jarig bestaan van de vriendenstichting. In totaal zijn 7579 loten verkocht. Voor de Vrienden en de jeugdvrienden werden diverse activiteiten georganiseerd [lezingen, excursies, griezelavond, workshops]. Het LM heeft in het kader van het te voeren Arbo-beleid afspraken gemaakt met Top Care Health Services. Zij zijn onder andere belast met de begeleiding bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. In 2008 waren acht medewerkers EHBO-gediplomeerd en tien medewerkers gediplomeerd BHV-er [exclusief medewerkers beveiligingsbureau]. In het verslagjaar werd een nieuw calamiteitenplan geschreven in het kader van Netwerkaanpak Veiligheidszorg. Het bijbehorende certificaat werd in november 2008 aan het museum uitgereikt. Het ziekteverzuim bedroeg in ,93 % [2007= 5,0 %; 2006= 2,75%]. Museumrestaurant Grand Café Het Gouvernement is een gewaardeerde aanvulling op de publieksvoorzieningen, die - met name dankzij de samenwerking met Gilde Opleidingen - kan bijdragen aan de profilering van regionale producten en culinair erfgoed. In verband met de voorbereiding van grootschalige bouwactiviteiten aan de Keulsepoort kon het beoogde terras aan de westzijde van het Limburgs Museum [nog] niet worden gerealiseerd. 2

5 2 Wat wilden we gedurende 2008 bereiken en wat is bereikt? 1 Culturele doelen a b [Doelstellingen] Het Limburgs Museum wil in 2008: Actief participeren in instellingen [musea, archieven, bibliotheken, universiteiten, etc] en verenigingen die zich bezig houden met cultureel erfgoed vooral in de provincie Limburg, Belgisch Limburg en Rijnland. Tenminste 20 lidmaatschappen of bestuursfuncties worden daarbij actief bekleed. Zich nadrukkelijker oriënteren op de toenemende multiculturele samenleving en dit tot uitdrukking brengen in het collectiebeleid en vooral publieksbeleid, in het bijzonder bij educatieve projecten. In het project kleur bekennen worden de semipermanente opstellingen ná 1800 met multiculturele elementen verrijkt. Over de financiering zijn in 2007 contractuele afspraken gemaakt met de steunstichting van de voormalige Limburgse Immigratie Stichting. Het project kleur bekennen is in 2007 opgestart en moet in 2008 en 2009 worden geëffectueerd. Gerealiseerd Medewerkers van het Limburgs Museum participeerden actief en structureel [bestuurlijk] in navolgende instellingen, stichtingen of verenigingen: Beheerders Beeld en Geluid Limburg [F. Holthuizen ]; Brand Cultuurfonds Limburg [J. Schatorjé ]; Venloos Overleg Cultuurinstellingen [J. Schatorjé ]; Euregio Rijn-Maas Noord, Commissie People to People [J. Schatorjé]; Fotobond Afdeling Limburg [E. Tielemans]; Jury Karl-Heinz Tekath Förderpreis [J. Schatorjé]; HVR Roerstreek-archeologisch adviseur [L. Verhart]; Stichting Limburgs Film en Video Archief LiFVA [E. Tielemans en F. Holthuizen]; Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap-LGOG [Maasgouw-redactie A. van Pinxteren; PSHAL-redactie B. Kruijsen; commissieeducatie E. Loozen]; Limburgs Film Circuit [F. Holthuizen ]; Kring van Archivarissen in Limburg [F. Holthuizen ]; Niederrhein Akademie Academie Nederrijn NAAN [J. Schatorjé]; Nationaal Overleg Regionale Audiovisuele Archieven- NORAA [F. Holthuizen]; Nederlandse Museumvereniging [Voorzitter Sectie Historische en Archeologische Musea J. Schatorjé; lid sectieraad J. Schatorjé]; Landelijke Advies Commissie Museumregister [J. Schatorjé als afgevaardigde van NMV]; Stichting Vrienden van het Limburgs Museum [J. Schatorjé en/of E. Loozen]; Stichting Vrienden Regionaal Historisch Centrum Maastricht [J. Schatorjé]; Stichting Historie Peel-Maas-Niers [J. Schatorjé]; Interlimburgs Volkskundig Samenwerkingsverband- IVOS [E. Tielemans]; Redactieraad Westerheem, tijdschrift van de Archeologische Vereniging Nederland [L. Verhart] Gerealiseerd Het project Kleur Bekennen is officieel gestart eind Per 1 februari 2008 is projectmedewerker dr Miriam Gazzah begonnen aan haar werkzaamheden en daarmee is het project in een versnelling geraakt. In 2008 is veel tijd geïnvesteerd in het leggen van contacten met de doelgroepen. Een eerste resultaat daarvan was de presentatie van een boek over 55 jaar Molukkers in Venlo en Blerick in het Limburgs Museum. Gestart is met conceptontwikkeling van het project dat in 2010 moet leiden tot een nieuwe geïntegreerde presentatie van enkele museumzalen in het Limburgs Museum. 3

6 c Voortgang bewaken van en actief participeren in het internationale project Flashback, Tijdreizen tussen Maas en Rijn [Interreg IIIa] waarvan de resultaten ten goede komen aan cultuurtoerisme en publieksparticipatie in de Euregio. Voortgang bewaken van de grote internationaal reizende tentoonstellingen Het geheim van de Kelten [Krefeld, Borger en Tongeren] en Heksen toen en nu [Kommern]. Gerealiseerd Het project Flashback werd succesvol afgerond. De internationale archeologische tentoonstelling Het geheim van de Kelten werd in 2008 geplaatst in Krefeld en Borger. De cultuurhistorische tentoonstelling over Heksen toen en nu was in 2008 te zien in het museum van de Landschaft Verband Rheinland te [D] Kommern. Beide tentoonstellingen trokken ruim honderdduizend bezoekers. d In verband met het tienjarig jubileum van Stichting Lifva in komend jaar op een bijzondere wijze invulling geven aan de uitreiking van de jaarlijkse Lifvaprijs. Aangehouden tot 2009 in verband met bepaling toekomstvisie van Stichting Lifva. e Het Limburgs Museum onderzoekt in 2008 de mogelijkheid om door middel van een innovatief digitaliseringsproject de inhoud en kwaliteit van zijn museale collecties, de filmcollectie [Lifva] en de bibliotheekcollecties nadrukkelijker gaan presenteren aan een breed publiek. Gerealiseerd het onderzoek heeft in 2008 plaatsgevonden. In overleg met andere partijen en binnen de mogelijkheden van nationale project Digitaliseren met beleid is geconcludeerd dat een concreet plan moet worden geïntegreerd in het beleidsplan , waarvoor vervolgens passende middelen moeten worden gevonden. De Visitatiecommissie heeft deze conclusie overgenomen. In de Keltententoonstelling werden vondsten uit een vrouwengraf getoond (collectie Limburgs Museum) 4

7 2 Collecties Het Limburgs Museum wil in 2008: Bovenste foto: Duelleerpistolen, gemaakt in Maastricht Onderste foto: A.F. van der Meulen; Belegering van Maastricht door Lodewijk XIV. a De kwaliteit van de collecties verbeteren door middel van een actief beleid in verwerving, conservering en afstoting [volgens NMV normen] en geformuleerd volgens de uitgangspunten voor de nota Collectiebeleid [2007]. Hierbij gaat in 2008 bijzondere aandacht uit naar de rol van het Limburgs Museum ten behoeve van de materiële cultuur van het dagelijks leven in Limburg en de verbeelding van Limburg, zoals die tot uiting komt in fotografie, film, schilderijen, tekeningen, grafiek, beelden etc. Het collectiebeleid werkt door deze aanpak synergetisch voor het tentoonstellingsbeleid. Gerealiseerd door een strakker geformuleerd verwervingsbeleid zijn in 2008 duidelijke keuzen gemaakt in de verwervingen. Met name op het gebied van de verbeelding van Limburg in fotografie, film, schilderijen etc zijn kwalitatief belangrijke objecten aan de collecties toegevoegd. De collectie van Hub. Leufkens is in belangrijke mate in ontsloten, de filmcollectie van filmer/fotograaf Werner Mantz is aan de collectie toegevoegd en in het verzamelgebied schilderkunst is een aantal belangrijke aanwinsten te noteren. Aan de collectie materiële cultuur is in 2008 een belangrijke collectie Limburgse wapens in eigendom toegevoegd. Dit was wenselijk omdat een bruikleen van wapens was teruggevraagd door de eigenaar, waardoor in de vaste presentatie over stedelijk leven een hiaat was ontstaan. Belangrijke aanwinsten in 2008 waren onder andere: Maastrichtse duelleerpistolen van onder anderen J.J. Behr, P. Stevens, F. Corbeau, Corbeau le Jeune, J. Formez [17e-18e eeuw]. Collectie objecten betreffende volksdierengeneeskunde [coll. Hutschemakers]. Keramische voorwerpen uit Reuver [St. Joris], Tegelen [Russel Tiglia] en Brunssum [KAB]. I. Bours, twee tinnen kannen [Venlo, XIXA]. Tinnen Rembrandtkan [Maastricht, XVIII]. E. Berg, Landschap in Limburg [olieverf op doek, ca ]. Ch. Eyck, Inhuldiging koningin Juliana [olieverf op doek, 1948]. M. Wiegman, Gezicht op Stramproy [olieverf op doek, ca 1930] en Kasteel Rivieren [olieverf op doek, ca 1930]. A.F. van der Meulen, Belegering van Maastricht door Lodewijk XIV, 1673 [olieverf op doek]. H. van den Bosch, collectie tekeningen over feesten in Limburg. W. Deering, collectie tekeningen over Limburgse topografische onderwerpen. E. Bellefroid, eetservies. Fotoseries van H. Heuts, H. Leufkens,W. Mantz en G. Paulussen. Van groot belang was de verwerving van de collectie van de heer en mevr. Th. en M. Manders. Met deze cartografisch-topografische verzameling verwierf het Limburgs Museum honderden stuks grafiek en bijbehorende publicaties betreffende het Maas- Rijngebied uit de zestiende tot en met twintigste eeuw. Stichting Lifva/LM verwierf in 2008 onder andere het filmisch oeuvre van Werner Mantz [ ]. 5

8 b In overleg met andere musea en collectiebeherende instellingen wordt gekeken hoe de vaste presentaties in het Limburgs Museum inhoudelijk versterkt kunnen worden. Dit geldt in 2008 in het bijzonder voor de presentaties vóór Gerealiseerd de collectie museale voorwerpen die voorheen in het stadhuis was geplaatst, is in beheer overgedragen aan het Limburgs Museum en administratief ondergebracht bij het Goltziusmuseum [bruikleen Gemeente Venlo aan Limburgs Museum]. Met andere instellingen moet het overleg nog worden gevoerd [zie ook a]. c De prioriteit leggen bij het beschrijven, ontsluiten en verzorgen van de collectie glasplaatnegatieven, zodat hiermee tentoonstellingen kunnen worden gemaakt en afdrukken worden verkocht. Deze tentoonstellingen [afhankelijk van het gefaseerd vrijkomen van rechten] worden ook ter overname aan derden aangeboden. Gerealiseerd In 2008 zijn 130 glasplaatnegatieven onderzocht en beschreven en is opdracht gegeven een driehonderdtal glasnegatieven te conserveren en te restaureren. Er is een conceptplan ontwikkeld voor diverse samenhangende fotografietentoonstellingen in de jaren [ ]. Dit plan wordt in 2009 definitief gemaakt en zal uiteindelijk resulteren in diverse thematische deeltentoonstellingen en een grote overzichtstentoonstelling. d Door samenwerking met het archiefwezen en andere av-beherende instellingen in de provincie Limburg het provinciaal beheer van filmmateriaal uitbouwen. Het koud depot in het Limburgs Museum is in gebruik voor films uit de collectie Lifva. Door inbreng van kennis bij het LM wordt in 2008 meegewerkt aan het vinden van oplossingen voor de omvangrijke filmcollecties op gemeentelijk niveau. Ten dele gerealiseerd De overdracht van geconserveerde en ontsloten filmcollecties van Limburgse archiefdiensten is voorbereid en kan in 2009 worden uitgevoerd. Oplossingen aangaande de nog niet-geconserveerde filmcollecties van deze archiefinstellingen stonden in 2008 op de agenda van diverse vergaderingen van de Kring van Archivarissen in Limburg [KVAL] en het Overleg Beheerders Beeld en Geluid Limburg [BBGL] waarin het Limburgs Museum participeert, maar heeft onder andere vanwege personeelscapaciteit nog niet tot concrete stappen geleid. Het onderwerp is een belangrijk aspect in bedrijfsplan De Visitatiecommissie heeft de aanpak van het Limburgs Museum onderschreven en geadviseerd hiervoor meer formatie ter beschikking te stellen. W. Mantz, Roermond, langs de Roer e In samenwerking met andere fotobeherende instellingen contouren schetsen voor een fotobeleid in Limburg. Aangehouden In 2009 wordt een beleidsplan fotografie door het LM opgesteld, waarin exposities en onderzoek de centrale beleidspunten zijn. Verwerving zal hieraan worden gekoppeld [zie ook e]. 6

9 3 Beheer en behoud Het Limburgs Museum wil in 2008: a Het depotbeheer verder verbeteren. Eind 2005 zijn de collecties in de vier buitendepots verhuisd naar een nieuw centraal buitendepot. In 2006 is dit depot efficiënt en volgens arbo-normen ingericht. De objecten krijgen in 2008 een standplaatsregistratie. Naar verwachting zal 80 tot 100% gerealiseerd worden. Afstoting geschiedt pas op het einde van de operatie Inhalen achterstanden, dus na Ten dele gerealiseerd inpandige depots op gebied van archeologische collecties zijn verbeterd ingericht. Objecten zijn beter opgeslagen. Werkzaamheden in buitendepot vinden met name in zomermaanden plaats. Hierdoor is in dit depot iets meer dan de helft van de voorgenomen plannen gerealiseerd. b Een hoge prioriteit geven aan de inhaalslag op gebied van collectieregistratie. Daarom is in de reguliere exploitatie voor de jaren daarvoor ruimte geschapen. Het is in 2006 en 2007 gebleken dat er minder resultaat kan worden geboekt dan gepland, met name omdat de publiekstaken meer aandacht vergen. Naar verwachting zijn in 2008 ca 50% van alle achterstanden in de museale collecties ingelopen. Dit plan is een aanvulling op de huidige werkzaamheden genoemd onder 3c-e. Gerealiseerd 50% van de achterstanden is ingelopen. c De registratie van alle aanwinsten [museumobjecten] in Adlib bijhouden en inhoudelijk ontsluiten met gebruikmaking van diverse thesauri; fotografische vastlegging van alle nieuwe aanwinsten en koppeling aan records; controle van ten minste de helft van de uit Q&A naar ADLIB geconverteerde records. In belangrijke mate gerealiseerd aanwinsten zijn bijgehouden; de controle van 50% van de geconverteerde records heeft plaatsgevonden; van de nieuwe aanwinsten is ruim de helft gefotografeerd; in verband met interne discussie en op komst zijn van een nieuwe ADLIB-versie, alsmede onder druk van publieksactiviteiten en vragen van derden is de inhoudelijke ontsluiting nog niet gestart. d Ten aanzien van de collectie Bewegend Beeld in 2008 de achterstanden in beschrijving [totaal 900 titels], catalogisering [totaal 1270 titels] en materiële zorg hebben ingelopen; daarnaast worden ook de aanwinsten geregistreerd. Tevens wordt het in 2007 gestarte opschoningsprogramma voorgezet. Gedeeltelijk gerealiseerd De hierboven genoemde aantallen zijn achterhaald in verband met nieuw binnengekomen collecties. In 2008 zijn 243 titels beschreven. Wat betreft materiële verzorging: passieve conservering in eigen beheer: 243 rollen; actieve conservering extern: 72 titels. De achterstanden in beschrijving en materiële zorg van de filmcollectie zijn daarmee ingelopen. De nog bestaande achterstand in beschrijving heeft betrekking op een specifieke deelcollectie in het videoarchief en bedraagt 143 titels; catalogisering: 23 titels; aanwinstenregistratie: in 2008 zijn 241 filmtitels verworven en geregistreerd [o.a. het belangrijke oeuvre van Werner Mantz] ; opschoningsprogramma: 8 filmtitels in beheer gegeven bij cq. geschonken aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. 7

10 e Ten aanzien van Collecties Informatiecentrum de registratie van circa 500 aanwinsten [aankoop of schenking] bijhouden en direct een UDC-codering [voor de boeken die direct voor het publiek toegankelijk zijn] en een inhoudelijke ontsluiting via de toekenning van thesaurustermen toepassen; de materiële verzorging wordt bijgehouden. In 2008 is de basisregistratie van de volledige Bibliotheekcollectie voltooid. Afhankelijk van de thesaurusontwikkeling wordt mogelijk 25% van de collectie op trefwoorden ontsloten. Grotendeels gerealiseerd Ruim 500 aanwinsten zijn geregistreerd en indien van toepassing van een UDC-codering voorzien. Eind december kwam er een schenking binnen van ruim 500 boeken en tijdschriften jaargangen. Deze aanwinsten zijn nog niet beschreven. De materiële verzorging is bijgehouden. De basisregistratie van de volledige bibliotheekcollectie is voltooid. De ontwikkelingen rondom de thesaurus bevinden zich nog in een voorbereidende fase. Bij wijze van proef is 10% van de bibliotheekcollectie van thesaurustermen voorzien. f Blijvend aandacht schenken aan de materiële verzorging van [museumobjecten in de] presentaties en deze presentaties aanpassen indien dit wenselijk is vanwege kwaliteitsverbetering en behoud van de [kwetsbare] objecten. Gerealiseerd Voorwerpen die bij inspectie van de presentaties op zaal conservatorische aandacht bleken te behoeven zijn uit de presentaties genomen en verzorgd, intern dan wel extern. g Aan de hand van de prioriteitenlijst voor depotcollecties uitvoering geven aan de materiële verzorging van deze collecties. Gerealiseerd in 2008 is een groot project uitgezet van de verzorging van werken op papier. Dit wordt in 2009 afgerond. h De beheer- en behoudstaken regelmatig evalueren en eventueel verder professionaliseren door protocollen, conditierapporten en opstellen omgevingsrapportages tbv kostbare bruiklenen. Gerealiseerd Dit is nu geintegreerd in het reguliere werkoverleg met de diverse functionarissen van de sector Beheer en behoud. i Dienstbaar zijn aan andere musea en streven naar tenminste 100 bruiklenen jaarlijks. Vanaf 2006 worden out-offpocket- kosten doorberekend aan derden. Gerealiseerd. Er werden in bruiklenen verstrekt aan onder andere museale instellingen in binnen- en buitenland. Tot de bruikleennemers behoorden o.a. musea in Bergen, Borger, Deurne, Grave, Groningen, Heerlen, Kommern, Krefeld, Laren, Maastricht, Mönchengladbach, Neuss, Nijmegen, Oirschot en Thorn. j In samenwerking met de provincie Limburg invulling geven aan de meer-jarenplanning voor het groot onderhoud; door middel van klein onderhoud het gebouw met zijn kenmerkende architectuur door inzet van eigen medewerkers in goede staat houden: hang- en sluitwerk herstellen, wandafwerkingen bijwerken, ruiten vervangen, lichtplan onderhouden, begeleiden van externe contractpatijen, reparatie van meubels, onderhoud historoscoop, onderhoud instrumenten, voorzieningen vervaardigen, etc. etc. Gerealiseerd. In 2008 zijn ideeën ontwikkeld om te komen tot een meer energieverantwoord gebouw. In 2009 wordt dit plan uitgewerkt. 8

11 4 Documentaire en wetenschappelijke doelen a Het Limburgs Museum wil in 2008: Het informatiecentrum aanbieden voor navolgende taken: individuele studie en informatieverstrekking groepsgewijze studie en informatieverstrekking leren en informatieverstrekking op afstand [Cultclick]. groepsgewijze samenkomsten voor overleg/discussie. Gerealiseerd In 2008 waren er ongeveer 400 interne en 250 externe vragen m.b.t. informatie over een breed spectrum aan onderwerpen: volkskunde, archeologie, kunstgeschiedenis, geschiedenis en film. Vragen over schilders, jaarcyclus en feestcultuur, Romeinen, de geschiedenis van Limburg en documentaire film kwamen het meest voor. Er waren ruim 500 bezoekers voor het IC. Er is een tendens dat meer vragen via en telefoon gesteld worden en het fysieke bezoek stagneert. Fysieke bezoekers blijven langer in het IC omdat ze merken dat we over meer informatie beschikken dan in de beginfase. b Op basis van de eigen collectie Bewegend Beeld de raadpleegfunctie en dienstverlening ten behoeve van individuele bezoekers verder uitbouwen d.m.v. thesaurusontwikkeling in het Informatiecentrum. Gerealiseerd zie 4a. Cijfers zijn niet gespecificeerd. c De in 2004 online beschikbaar gestelde educatieve website Cultclick uitbouwen; het raadplegen van de website zal uiteindelijk een groei boven sessions opleveren. Gerealiseerd In 2008 werden de beoogde sessions behaald [ca ] [2007- ruim ]. Uit onderzoek werd duidelijk dat veel bezoekers de website inmiddels gedateerd vinden, waardoor het gebruik in de toekomst niet wordt gestimuleerd. In 2008 is daarom besloten deze niet langer uit te bouwen en de bijna 10 jaar oude website te vernieuwen, waardoor diverse nieuwe mogelijkheden kunnen worden toegepast. De Visitatiecommissie onderschreef dit standpunt in haar advies. d Zes informatiepakketten met betrekking tot de aandachtsgebieden en de collecties van het Limburgs Museum hebben samengesteld op basis van Veelgestelde Vragen [FAQ s = Frequently Asked Questions] en deze beschikbaar stellen in het IC en online via het educatieve instrument Cultclick. Niet gerealiseerd Door voortschrijdend inzicht rond website, beeldbank en algemene IT-ontwikkelingen [Wikepedia etc.] wordt van de realisatie van fysieke informatiepakketten afgezien. e Substantieel bijdragen aan de vervaardiging of verzorgen van tenminste 2 wetenschappelijke publicaties en 20 wetenschappelijke voordrachten [die eventueel resulteren in publicaties]. Gerealiseerd Navolgende publicaties werden verzorgd in opdracht van het Limburgs Museum of door medewerkers van het Limburgs Museum: M. Gazzah, Rhythms and rhymes of life: music and identification processes of Dutch-Moroccan yought [Leiden/Amsterdam 2008]. F. Holthuizen, Een bordkartonnen caravan in Beesel in: Jaarboek van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal [Swalmen 2008] W. Hupperetz en J. Schatorjé, In memoriam Jan Driessen in: Tijdreizen. Op zoek naar archeologische sensatie [Leiden 2008] W. Hupperetz, & L. Verhart, Spectaculaire bronstijdvondst ontdekt: eye-opener voor archeologen. De wetenschappelijke achtergrond. Lunela. Archaeologia protohistorica XVI [Brussel 2008],

12 Vriendenboekje B. Kruijsen, e.a. [red.], 25 jaar Vriendschap. Aanwinsten van het Limburgs Museum met steun van Stichting Vrienden van het Limburgs Museum [Venlo 2008], met bijdragen van A. Bogers [1 x], B. Kruijsen [8 x], F. Holthuizen [1 x], W. Hupperetz [10 x], A. van Pinxteren [15 x], J. Schatorjé [5 x]. B. Kruijsen, Limburg bekent kleur in: De straat spreekt boekdelen. Erfgoed en culturele diversiteit [Amsterdam 2008] J. Schatorjé, Canon, in: Museumvisie 08/02 E. Tielemans en L. Verhart, Vóór de veearts kwam. Volksdierengeneeskunde van weleer. Servais Hutschemakers [Venlo 2008] G. Urlings, Dit dorp ik weet nog hoe het was Mooi Limburg Boekenfonds [Sittard 2008] L. Verhart, Het verdriet van Limburg. Westerheem 57 [2008], nr. 1, 47. L. Verhart, Venus. Westerheem 57 [2008], nr. 2, 111. L. Verhart, Vuistbijlen. Westerheem 57 [2008], nr. 5, 319. L. Verhart, Déjà vu. Westerheem 57 [2008], nr. 6, 447. L. Verhart, De Neanderthalers komen: op zoek naar vuistbijlen. Archeologie in Limburg, nr. 108 [2008], L. Verhart, Vondsten, vindplaatsen en verhalen: de urn van Vlodrop. Archeologie in Limburg, nr. 109 [2008], L. Verhart, 2008: Vondsten, vindplaatsen en verhalen: de Romeinse brug van Tungelroy. Archeologie in Limburg, nr. 110 [2008], L. Verhart, Van schoorsteenmantel tot museumvitrine. Roerstreek 2008, Jaarboek 2008, 40, 158. L. Verhart, Een vuurstenen bijl uit Linne. De Klepper. Kwartaalblad Heemkundevereniging Roerstreek 2008, nr. 2, L. Verhart, Recensie: Har Heijmans, Erik Drenth, Danny Keijsers en José Schreurs [Redactie], Archeologisch onderzoek Ittervoort. Oude bedrijvigheid industrieterrein Santpoort ontsloten. Ittervoort, 2007: Stichting Streekarcheologie Peel, Maas & Kempen. Westerheem 57 [2008], nr. 2, L. Verhart, Den Kelten auf der Spur. Neue archälogische Entdeckungen zwischen Nordsee und Rhein [Mainz am Rhein 2008] L. Verhart, Frozen in Time. Photography and the Beginnings of Modern Archaeology in the Netherlands. In: Nathan Schlanger & Jarl Nordblådh [eds.], Archives, Ancestors, Practices. Archaeology in the Light of its History [Parijs 2008], L. Verhart, New Developments in the Study of the Mesolithic in the Low Countries. In: G. Bailey & P. Spikins [eds.], Mesolithic Europe [Cambridge 2008] L. Verhart, Jan Hendrik Holwerda and the adoption of the three-age system in the Netherlands. In: H. Fokkens, B.J. Coles, A.L. van Gijn, J.P. Kleijne, H.H. Ponjee & C.G. Slappendel [eds.], Between foraging and farming. An extend broad spectrum of papers presented to Leendert Louwe Kooijmans. Analecta Praehistorica Leidensia 40 [Leiden 2008]

13 f Drie studiedagen organiseren met regionale dan wel nationale uitstraling en twee studiedagen/congressen met internationale uitstraling. Gerealiseerd 25 april 2008: Kerken lopen leeg en kapellen vol? Heiligen en devotie in de postmoderne tijd. Studiedag IVOS in het LM. Interlimburgse Studiedag over hedendaagse uitingen van volksgeloof [E. Tielemans] 24 mei: In het kader van de tentoonstelling Neanderthalers in Europa is een studiedag georganiseerd met o.a. over vuursteentechnologie [F. de Jonge]. 7 november 2008: Over de grens/über die Grenze. Studiedag in het LM over de cultuurhistorische betekenis van grenzen, naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van de Duits-Nederlandse Stichting Peel-Maas-Niers [J. Schatorjé en E.Tielemans]. 14 november 2008: Verzamelen! Studiedag IVOS in Bokrijk. Interlimburgse studiedag over verzamelen door particulieren en verzamelbeleid in musea [E. Tielemans]. g In samenhang met het presentatiebeleid een cursus ontwikkelen over diverse aspecten van de regionale geschiedenis in Limburg. Ten dele gerealiseerd. De doelstelling was om parallel aan tentoonstellingen over bepaalde thema s cursussen met derden te organiseren over aspecten van regionale geschiedenis. Het bleek dat vanuit de eigen organisatie onvoldoende prioriteiten konden worden gelegd bij dit initiatief, mede omdat in de regio onvoldoende partners gevonden konden worden. Dit is mede het gevolg van een weinig ontwikkelde academische traditie in Noord-Limburg. Voor de verwezenlijking van deze doelstelling zou onevenredig beslag op onderdelen van de organisatie moeten worden gelegd. In werd door Esther Leenders een cursus ontwikkeld bij de tentoonstelling Limburgia Exotica. h Wetenschappelijk onderzoek op basis van eigen collectie initiëren, te verzorgen door eigen medewerkers of externen. Dit moet in 2008 uitmonden in een publicatie over de meest bijzondere objecten uit de collectie van het Limburgs Museum. Deze publicatie wordt mede aangeboden aan de jubilerende Vriendenstichting, die het mogelijk heeft gemaakt dat het museum jaarlijks bijzondere aanwinsten verkreeg. Gerealiseerd B. Kruijsen, e.a. [red.], 25 jaar Vriendschap. Aanwinsten van het Limburgs Museum met steun van Stichting Vrienden van het Limburgs Museum [Venlo 2008], met bijdragen van A. Bogers [1 x], B. Kruijsen [8 x], F. Holthuizen [1 x], W. Hupperetz [10 x], A. van Pinxteren [15 x], J. Schatorjé [5 x]. i Grensoverschrijdend samenwerken met diverse wetenschappelijke instituten die zich bezighouden met dezelfde aandachtsgebieden als het Limburgs Museum. Ten aanzien van interne wetenschapsbeoefening wordt prioriteit geven aan ondersteuning van kerntaken, waarbij de wetenschapsontwikkeling binnen het Limburgs Museum [oa relatie wetenschapstoepassing-publieksbereik] wordt getoetst door de Wetenschappelijke Advies Raad. Gerealiseerd Wetenschappelijk onderzoek binnen het Limburgs Museum is merendeels gerelateerd aan de voorbereiding van tentoonstellingen. In 2008 lagen de prioriteiten bij toekomstige projecten over bijvoorbeeld filmgeschiedenis in Limburg, fotogeschiedenis in Limburg, de waarde van de beleving van het landschap [in relatie tot o.a. toerisme]. Er is regelmatig grensoverschrijdend contact met instellingen in NRW en Vlaanderen, onder andere in het kader van de voorbereiding van studiedagen. 11

14 j Zover als mogelijk actief participeren van het meerjarenproject Culturele Biografie Limburg. Gerealiseerd Nadat het Limburgs Museum medio 2007 had kenbaar gemaakt dit project eventueel te willen uitvoeren, bleek eind 2007 [toen de beleidsplannen voor 2008 al waren vastgelegd] dat o.a. om methodologische redenen niet werd gekozen voor primaire realisatie middels institutionele structuren en instellingen. Vanaf dat moment heeft het Limburgs Museum zich passief geïnteresseerd getoond in de opzet van de CBL. Het Limburgs Museum heeft aangeboden duurzame producten uit eerdere projecten, die qua thematiek veel overeenkomsten hebben met doelstellingen van de CBL, voor exploitatie en gebruik over te dragen aan CBL. 5 Public Relations en Marketing Het Limburgs Museum wil in 2008: a Via het project Typisch Limburgs!? aandacht genereren voor de vaste presentaties en vaste collecties van het Limburgs Museum. Het project is in eerste instantie opgezet om Limburgse groepen te bereiken. In 2008 vindt volledige implementatie en procesevaluatie plaats en wordt waar nodig bijgestuurd. In 2008 draaide het arrangement Typisch Limburgs!? voor het eerst een heel kalenderjaar [ca 2500 bezoekers]. Het verenigingsleven is goed vertegenwoordigd, maar ook families [reünies] weten het Limburgs Museum te vinden. De folder Typisch Limburgs!? was al aan een herdruk toe. Eind 2008 is een variant ontwikkeld bij de tentoonstelling Dit dorp ik weet nog hoe het was met als speciale doelstelling daarbij vooral vrouwen-, senioren- en buurtverenigingen te bereiken. Project Typisch Limburgs!? Tentoonstelling Dit dorp ik weet nog hoe het was b Meer samenwerken met branchegenoten uit de VT/recreatiemarkt en zich middels PR profileren in deze branche, zodat het Limburgs Museum als hoogwaardig instituut voor de culturele infrastructuur in de regio ook een structurele voorziening wordt die mede ten dienste staat van de economische [toeristische] ontwikkeling van deze regio. Prioriteit heeft de ontwikkeling van een band met diverse vakantiecentra in een straal van 40 km en de productie van doelgroepgerichte communicatiemiddelen. Gerealiseerd Het receptiepersoneel van een aantal grote recreatiebedrijven is in het voorjaar uitgenodigd voor een verdiepte kennismaking met het Limburgs Museum. Gestart is met een onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden met de grote recreatieverblijven in de regio. 12

15 Bezoekers bij de tentoonstelling Neanderthalers in Europa c Ten behoeve van projecten [zoals tentoonstellingen] communicatieplannen opstellen, waarbij tijdig de passende media worden gebruikt om de beoogde doelgroepen te benaderen. Daarbij wordt een actief PR beleid gevoerd middels de website, digitale nieuwsbrief voor vaste relaties, spots op L1 radio/tv en advertenties in DDL en een beperkt aantal toeristische en cultuurgerichte periodieken. Gerealiseerd Voor de tentoonstellingen Limburgia Exotica, Neanderthalers in Europa en Dit dorp ik weet nog hoe het was zijn speciale communicatieplannen gemaakt. Bij de tentoonstelling over Neanderthalers is een aparte website en televisiereclames voor L1 ontwikkeld. Voor de tentoonstelling Dit dorp is een intensieve samenwerking aangegaan met MediaGroep Limburg [MGL]. De MGL heeft naast een aantal grote krantenartikelen ook een speciale website ontwikkeld bij de tentoonstelling. d In 2008 tenminste 200 vermeldingen in regionale, nationale en internationale pers verkrijgen. Het Limburgs Museum streeft naar het brengen van nieuws ten behoeve van free publicity Gerealiseerd In 2008 heeft het Limburgs Museum ruim 300 free-publicity vermeldingen gehad in de gedrukte media. De plaatsingen in meerdere katerns van bijvoorbeeld Dagblad de Limburger zijn als een plaatsing geteld. Vermeldingen op radio, tv en internet zijn hierbij niet meegenomen. e Tenminste 4 maal per jaar een digitale nieuwsbrief versturen aan tenminste 900 abonnees. Gerealiseerd In 2008 is 6 keer een digitale Nieuwsbrief verzonden. Speciale nummers waren gewijd aan de tentoonstellingen zoals Neanderthalers in Europa en Dit dorp ik weet nog hoe het was.. Ook is er een editie gewijd aan het 25-jarig bestaan van de Stichting Vrienden van het Limburgs Museum. Voor de docenten van het voortgezet onderwijs verscheen 3 maal een nummer van Wordt Voortgezet. f Start in 2008 met de vernieuwing van de website. Gerealiseerd In 2008 zijn de eerste stappen gezet voor een nieuwe website. Er is ondermeer door TNS-Nipo onderzoek gedaan naar [potentiële] webbezoekers. De resultaten van het onderzoek vormen de basis voor de nieuwe website. Er is een uitgebreid programma van eisen samengesteld en een websitebouwer geselecteerd. De Visitatiecommissie onderschreef de plannen van het Limburgs Museum voor een uitgebreide en hoogwaardige nieuwe website, met daaraan gekoppeld de functie van beeldbank. 13

16 6 Bezoekers Het Limburgs Museum wil in 2008: a Tenminste bezoekers trekken, waarvan tenminste Limburgers. De geprioriteerde doelgroepen zijn: Families Scholieren en leerlingen Verblijfstoeristen Senioren / heavy users Groepsbezoekers [anders dan leerlingen] Buitenlanders, met name Duitsers Overigen Gerealiseerd Het Limburgs Museum ontving in het verslagjaar bezoekers [ ; ] waarvan 5456 bezoekers het museum gratis hebben bezocht bijvoorbeeld bij openingen en tijdens Museumweekend [1.665]. Uit onderzoek blijkt dat 54% van onze bezoekers in Limburg woont, slechts 1% woont in het buitenland [Duitsland]. 71% komt rechtstreeks vanaf het huisadres naar het museum, 24% komt vanaf een vakantieverblijf naar het museum. 37 % van de bezoekers is jonger dan 18 jaar [19% komt in schoolverband, 18% zijn individuele bezoekers]. b Tenminste 400 groepsbezoeken met educatieve activiteiten realiseren. Bijzondere aandacht is daarbij voor groepen uit Limburg. Gerealiseerd In totaal bezochten 410 groepen het Limburgs Museum [ 2006: 319; ]. 343 schoolgroepen kregen een museumles, 60 groepen volwassenen bezochten het museum. Daarnaast ontvingen we 7 groepjes kinderen voor een kinderfeestje. c Arrangementen ontwikkelen met tenminste 4 andere grote cultureel-toeristische bedrijven. Ten dele gerealiseerd Basisscholen kunnen een arrangement boeken waarbij ze een museumles in het Limburgs Museum volgen en s middags naar speeltuin Klein Zwitserland gaan. d Samenwerken met grote partners in de verblijfstoeristische branche. Begin gemaakt In 2008 is gestart met een uitgebreid onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden met de grote vakantieparken in de regio. De eerste resultaten worden in 2009 verwacht. e Het publieksonderzoek continueren en streven naar een bezoekerswaardering van gemiddeld een 8.0. Gerealiseerd In 2008 heeft het Limburgs Museum voor het tweede achtereenvolgende jaar deelgenomen aan het landelijke Museummonitor onderzoek. De bezoekers waardeerden het museum met een 8,1. Uitleg door de vuursteensmid 14

17 7 Horeca, winkel en verhuur Het Limburgs Museum wil in 2008: a Dat de betekenis van het museumrestaurant belangrijker wordt. Het LM constateert dat het museumrestaurant een belangrijke verrijking is van het totale museum, mits er blijvende aandacht is voor uitbouw van de commerciële mogelijkheden in relatie tot de museale activiteiten. In 2008 wordt het terras professioneel uitgebreid door middel van een leer-werktraject met Gilde Opleidingen. Hiertoe zijn in 2007 plannen ontwikkeld. Niet gerealiseerd Eerst moeten de gemeentelijke plannen voor de herinrichting van de Keulsepoort ten uitvoer worden gebracht alvorens het nieuwe terras hier kan worden aangelegd. b De museumwinkel verder ontwikkelen met producten die een relatie hebben met de aandachtsgebieden van het museum [ heritage-producten] en die winst genereren. Er wordt daarbij rekening gehouden met productontwikkeling, inkoop, verkoop, inrichting winkel en het implementeren van ketendenken in het publieksbeleid [incl. tentoonstellingen en jaargetijde]. Gerealiseerd Ook in 2008 werd de museumwinkel uitgebreid met producten die aansluiten bij de missie van het Limburgs Museum. Bij elke tentoonstelling wordt een aparte hoek in de museumwinkel ingericht met passende producten. Ook in 2008 was de winst in de museumwinkel hoger dan vergelijkbare museumwinkels c De foyer, auditorium, educatieve ruimte, en informatiecentrum aan derden verhuren. Gerealiseerd De verhuur van museumruimten was in 2008 ongeveer 10% hoger dan begroot. d Wil sponsoring inzetten voor het realiseren van het publieksbeleid [m.n. tentoonstellingen] en het verkrijgen van belangrijke aanwinsten. Gerealiseerd De plannen voor de museum-businessclub zijn in 2008 geconcretiseerd. Op het einde van het verslagjaar waren elf bedrijven voor ten minste drie jaren lid van deze club. De sponsorovereenkomsten zijn in september 2008 ingegaan. Impressies van de bijeenkomst van de museum-businessclub: bezoek aan een depot en een optreden van Iain Matthews 15

18 8 Tentoonstellingen Het Limburgs Museum: a Constateert dat de twaalf semi-permanente opstellingen voor de primaire doelgroepen van onderwijs, verblijfsrcreanten en kleine groepen [families] een belangrijk museaal kapitaal is en imagovormend werkt. Daarom moeten de semi-permanente opstellingen voortdurend in optimale vorm zijn. Op basis van een evaluatie van de twaalf semi-permanente presentaties en nieuwe inzichten vanwege de tijdelijke tentoonstellingen en educatieve programma s, is vanaf 2007 uitvoering gegeven aan gefaseerde vernieuwing van deze presentaties, beginnende met de Historscoop [Interreg IIIa]. Gerealiseerd In 2008 werd de vernieuwde digitale Historoscoop opgeleverd. Voor de financiering werden aanvullende middelen verkregen via subsidies van Interreg [zie ook jaarverslag 2007]. Evaluatie leert dat ten behoeve van deze subsidie [heel] veel aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht die niet direct samenvallen met de kerncompetenties van het museum. In het verslagjaar werd goede vooruitgang geboekt met de voorbereiding van de semi-permanente presentaties over de tijds periode na De planontwikkeling is grotendeels gefinancierd uit het project Kleur Bekennen, waarvoor middelen zijn verkregen via de Steunstichting Limburgse Allochtonen. Voor de gefaseerde vernieuwing van de semi-permanente presentaties moet het Limburgs Museum in feite middelen kunnen reserveren zodat planmatig op efficiënte wijze presentaties vernieuwd kunnen worden. De visitatiecommissie onderschreef de noodzaak van een dergelijke planmatige aanpak. b Wil op basis van de ervaringsgegevens in 2008 wisselende tentoonstellingen blijven ontwikkelen die aansluiten bij de missie van het museum: De wisseltentoonstelling Limburgia exotica 1 Middelgrote wisseltentoonstelling: Limburgia exotica. De tentoonstelling handelt over de ontdekking van Limburg door kunstenaars in de periode In feite zijn deze kunstenaars symptomatisch voor de ontwikkeling van de toeristische aandacht voor de provincie. De expositie staat van 30 november 2007 tot en met 10 februari 2008] in 3 zalen voor wisselexposities. Gerealiseerd Deze tentoonstelling is tevens de verantwoording van een accent in het verzamelbeleid van het Limburgs Museum. In de tentoonstelling zijn een aantal kunstwerken over Limburg voor het eerst samenhangend getoond. Een aantal van deze kunstwerken is verkregen via de Stichting Vrienden van het Limburgs Museum, die in 2008 hun 25-jarig jubileum vieren. Vandaar dat deze tentoonstelling ook is opgedragen aan de jubilerende Vrienden. In de gelijknamige monografie is beschreven hoe bijzondere landschappen en locaties in de provincie Limburg vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw door kunstenaars zijn ontdekt. Het project werd gecoördineerd door Ad van Pinxteren en Jos Schatorjé. Stan Linssen coördineerde de inrichting van de tentoonstellling en Esther Leenders verzorgde een bijbehorende cursus. Gelijktijdig en samenhangend met deze tentoonstelling is een expositie te zien over De rol van prof. Timmers voor de collecties van het LGOG. Dit project past in de afspraken rond het zgn Timmersjaar, waarin Stedelijk Museum Domein [Sittard], Bonnefantenmuseum [Maastricht] en Limburgs Museum gezamenlijk de betekenis van Prof. Timmers belichten. Barbara Kruijsen en Linda Langen organiseerden deze tentoonstelling [zie ook jaarverslag 2007]. De expositie Limburgia Exotica is aansluitend getoond in Museum Het Spaans Gouvernement te Maastricht; de tentoonstelling over Prof. Timmers wordt in 2009 ook nog getoond in Centrum Ceramique in Maastricht. 16

19 Opbouw van de wisseltentoonstelling Neanderthalers in Europa 2 Middelgrote wisseltentoonstelling Neanderthalers in Europa [14 maart tot en met 28 september 2008] over de vroege prehistorische cultuur in West-Europa. Gerealiseerd Het onderzoek naar deze vroege mensachtigen is de laatste twee decennia in een stroomversnelling geraakt. Het leverde veel nieuwe gegevens op over de vroege mensen in onze regio. De tentoonstelling presenteert de resultaten van dit onderzoek op een zeer publieksgerichte wijze en er zijn vele educatieve programmaonderdelen. De tentoonstelling is gemaakt door het Gallo-Romeins Museum te Tongeren [B] en is in het Limburgs Museum gepresenteerd in het kader van de internationale samenwerking tussen een aantal verwante musea. Speciaal voor de presentatie in het Limburgs Museum is ook aandacht besteed aan het onderzoek naar de vroegste mensen vanuit Limburg [L. Verhart, De Neanderthalers komen: op zoek naar vuistbijlen, in: Archeologie in Limburg]. Op 24 mei werd een studiedag met demonstraties van vuursteentechniek georganiseerd. Floris de Jonge volgde Wim Hupperetz op als coördinator van de tentoonstelling in het Limburgs Museum. Hij kreeg daarbij wetenschappelijke ondersteuning van Leo Verhart. Voor deze tentoonstelling werd door Esther Leenders educatieve programma s ontwikkeld. Bij Boerenerfgoed werden diverse (buiten)activiteiten georganiseerd 3 Middelgrote wisseltentoonstelling Boerenerfgoed [13 september 2008 tot en met 22 maart 2009]. De tentoonstelling vormt de afsluiting van een provinciaal project waarin de reconstructie van het platteland centraal staat. Het platteland en het dorpsleven in Limburg is de laatste decennia veel veranderd. Door de Reconstructiewet zullen er nog meer veranderingen plaatsvinden. In deze tentoonstelling zal ingespeeld worden op de transformatie van het dorpsleven gedurende de twintigste eeuw en wordt ook teruggeblikt op het Rijke Roomse Boerenleven. Gerealiseerd Als slotmanifestatie van het provinciale project Boerenerfgoed presenteert het Limburgs Museum de veranderingen op het platteland van Noord- en Midden-Limburg in de grote [3,5 compartiment] publiekstentoonstelling Dit dorp, ik weet nog hoe het was. Centraal staan herinneringen van mensen van het platteland. De herinneringen worden opgeroepen door korte monologen, aansprekende fotoboeken en een evocatieve inrichting waarin verschillende leefplekken zijn nagebouwd [een boerenkeuken, dorpsplein, winkel, kerk en kroeg]. De toekomst komt aan bod in een kenniskas, waarin vier ondernemers van nu hun visie geven op het leven van morgen. In de tentoonstelling is samengewerkt met vrijwilligers van Museumboerderij De Locht [Melderslo]; zij hielpen bezoekers bij het ophalen van herinneringen. De projectleiding is na het vertrek van Wim Hupperetz in handen van Linda Janssen; de tentoonstelling is gecoördineerd door Barbara Kruijsen. Stan Linssen is verantwoordelijk voor het tentoonstellingsontwerp en Linda Langen is als projectmedewerker hierbij nauw betrokken. Frank Holthuizen coördineert de productie van zes themafilms op basis van materiaal uit het Limburgs Film- en Video Archief [LiFVA]. Bij de tentoonstelling zijn door Esther Leenders museumlessen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs ontwikkeld. De tentoonstelling is volledig door de technische dienst van het museum gebouwd. Bij de tentoonstelling verscheen een serie artikelen in Dagblad de Limburger van de hand van Guus Urlings die tevens in het Mooi Limburg Boekenfonds werden uitgegeven als een afzonderlijke publicatie. 17

20 4 Kleinere wisselpresentaties: Deze wisselpresentaties worden doorgaans ten minste twee maal per jaar gepresenteerd en beslaan 1 zaal omdat ze bescheiden van omvang zijn. Deze presentaties hebben een grote relatie met de eigen collectie, dan wel met particuliere verzamelingen en hebben provinciale onderwerpen tot inhoud. Deze presentaties hebben mede het doel om het beeld In het LM is altijd wat anders te beleven naar buiten te brengen. Voor 2008 betreft het navolgende presentaties: Henri Jonas [28 maart tot en met 25 mei 2008] Met vliegend vaandel [13 juni tot en met 17 augustus 2008] Cultuurlaboratorium: de collectie Hutschenmakers [3 oktober 2008 tot en met 4 januari 2009] Gerealiseerd De tentoonstelling is een samenwerkingsproject met Museum Spaans Gouvernement te Maastricht. Bij deze dubbeltentoonstelling schreef M. Dickhaut [Museum Spaans Gouvernement] een monografie over deze belangrijke Limburgse kunstenaar. Gerealiseerd De tentoonstelling vormt de afsluitende presentatie van de resultaten van het conserveringsproject Vaandelcollectie van het Limburgs Museum en het Sociaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht. Gerealiseerd Deze etnologische tentoonstelling sluit aan op de tentoonstelling Boerenerfgoed. De tentoonstelling is door Leo Verhart opgebouwd rond de collectie objecten volksdierengeneeskunde die aan het Limburgs Museum is overgedragen en door E. Tielemans op hun contextgegevens is onderzoek. Beiden verzorgden de publicatie Vóór de veearts kwam. Volksdierengeneeskunde van weleer [Venlo 2008]. 5 Kleinere wisselpresentatie in de galerij [gang] of op de grijze wand in de foyer. Het betreft tentoonstellingen die aansluiten bij de jaarcyclus en die de aandacht van het Limburgs Museum voor de beeldcultuur bevestigen [gang] of die betrekking hebben op bijzondere gebeurtenissen, zoals een opmerkelijke aanwinst, bijzondere ontdekking etc. [grijze wand]: Grottekeningen [galerij 11 januari tot en met 16 maart 2008] Herman van den Bosch [galerij 11 januari tot en met 16 maart 2008] Gerealiseerd in samenwerking met RHCL en Radbouduniversiteit Nijmegen. Gerealiseerd Tentoonstelling van tekeningen van Herman van den Bosch over feesten in Limburg. Een aantal tekeningen werd verworven voor de collectie van het museum. 18

Beleidsplan Limburgs Museum voor de Cultuurplanperiode 2009-2012 van de provincie Limburg. Concept voor een geprolongeerd succes

Beleidsplan Limburgs Museum voor de Cultuurplanperiode 2009-2012 van de provincie Limburg. Concept voor een geprolongeerd succes Beleidsplan Limburgs Museum voor de Cultuurplanperiode 2009-2012 van de provincie Limburg Concept voor een geprolongeerd succes Venlo, 28 september 2008 Limburgs Museum Cultuurplan 2009-2012 1 Waarom dit

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Reglement museumregistratie

Reglement museumregistratie Reglement museumregistratie Stichting Het Nederlands Museumregister 1. Inleiding 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek,

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH =====

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ===== Provinciale Staten Voorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Subsidie Museum Het Valkhof 2009-2012 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Stichting Het Klederdrachtmuseum

Stichting Het Klederdrachtmuseum Stichting Het Klederdrachtmuseum Museum voor Nederlandse klederdracht Bedrijfsplan 2016-2020 (verkorte versie) Jolanda van den Berg November 2016 1.1 Doelstelling: De stichting heeft ten doel het tot stand

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voor raadsvergadering d.d.: 22-04-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2014

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Dordrecht, januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag activiteiten 3-4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichtingen 7 9 2 VERSLAG ACTIVITEITEN De stichting

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam 1. Algemeen Het scheepvaartmuseum in Amsterdam is het belangrijkste maritieme museum van Nederland. Het is gevestigd in s Lands

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

Jaarverslag Limburgs Museum 2011. Nu of nooit!

Jaarverslag Limburgs Museum 2011. Nu of nooit! Jaarverslag Limburgs Museum 2011 Nu of nooit! Een veelbewogen jaar Het jaar 2011 was ook voor de Raad van Toezicht van het Limburgs Museum een veelbewogen jaar. Nadat in 2010 het Stichtingsbestuur werd

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea

PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea Erfgoedhuis Zuid-Holland Breestraat 59, Leiden T 071 513 3739 F 071 5134144 E musea@erfgoedhuis-zh.nl www.erfgoedhuis-zh.nl INTRODUCTIE Met PEIL SNEL

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Inleiding In 2011/2012 heeft de Stichting In den Scherminckel haar 40 jarig bestaan gevierd. Een jaar om op terug te kijken,

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1 Ontstaansgeschiedenis

1. Inleiding. 1.1 Ontstaansgeschiedenis 1 Beleidsplan erfgoedcentrum Tongerlohuys 2017-2021 Beleidsplan erfgoedcentrum Tongerlohuys 2017-2021 1. Inleiding Het Tongerlohuys vormt sinds 15 oktober 2016 samen met schouwburg De Kring en CultuurCompaan

Nadere informatie

De juiste zorg een zorg minder

De juiste zorg een zorg minder Collectiewacht Gelderland De juiste zorg een zorg minder Collectiewacht Gelderland Andere tijden Tentoonstellingen, registratie, klimaatbeheersing, publieksverbreding, recepties, educatieve projecten;

Nadere informatie

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films Mevrouw drs. M. C. van Heese Erfgoedinspectie/Collecties en Archieven IPC 3500 Postbus 16478 2500 BL Den Haag Amsterdam, 11 februari 2016 Betreft: De stoot van de rijkscollectie BYE Filmmuseum Geachte

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

H V W. Beleidsplan 2014 2019

H V W. Beleidsplan 2014 2019 Inleiding H V W Beleidsplan 2014 2019 In het programma van de coalitie van CDA en PvdA in 2002 was opgenomen het punt: De oprichting van een historische vereniging om de geschiedenis van de gemeente Marum

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Vergadering: 3 december 2013 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan

Nadere informatie

Overdrachtsovereenkomst

Overdrachtsovereenkomst Overdrachtsovereenkomst Overdrachtsovereenkomst ten behoeve van de collectie archeologie 1, onderdeel van de museale collecties van de gemeente Hilversum, aan de Provincie Noord-Holland. De ondergetekenden:

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

132.313. 458 artikelen of

132.313. 458 artikelen of Publiek en bezoek 2014 Toeristen uit 132.313 96.739 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 91 Canada 69 verschillende landen Duitsland België 8 Frankrijk

Nadere informatie

Aan de raad, Beslispunt: Waar gaat dit voorstel over?

Aan de raad, Beslispunt: Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 5. Voorstelnummer : 05-027 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Astrid van Mierlo Informatie op te vragen bij : Astrid van Mierlo Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp:

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger Naam museum: Stichting De Wieger, opgericht 14 januari 1988, herzien 13 maart 2014 Naam vrienden: Stichting Vrienden van De Wieger,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Brabantse Bronnen 2015

Jaarverslag Stichting Brabantse Bronnen 2015 Jaarverslag Stichting Brabantse Bronnen 2015 Algemeen De Stichting Brabantse Bronnen is notarieel opgericht op 22 januari 2009 en gevestigd te Boxtel. De stichting heeft als doel het bevorderen van de

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF museum

ANBI gegevens DAF museum Het DAF museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 1. Bestuur...2 2. Doelstelling van de stichting...2 3. Vrijwilligers...3 4. Activiteiten van de stichting...3 4.1 Archiveren, Inventariseren

Nadere informatie

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn. Stichting Ton Smits, Jaarverslag 2014 De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 De stichting Vrienden van het Zeeuws Museum is gelieerd aan het Zeeuws Museum en werkt binnen de kaders van het museum. Beleidsplan Zeeuws

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

Museum voor Anatomie en Pathologie

Museum voor Anatomie en Pathologie Museum voor Anatomie en Pathologie Museum voor Anatomie en Pathologie 1. Wat is het Anatomisch Museum? 2. Hoe ziet het Anatomisch Museum van de Toekomst er uit? 3. Langs welke weg bereiken we het Anatomisch

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector ERZ afdeling oerz telefoon 0182588441 voorstelnummer steller tjan onderwerp Optima Forma project verzelfstandiging Stedelijke Musea Gouda

Nadere informatie

Publiek en bezoek 2013

Publiek en bezoek 2013 Publiek en bezoek 203 Internationale bezoekers uit 67 verschillende landen 98.862 Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 277.3 30.679 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum VS Top 0 landen

Nadere informatie

Limburgs Museum. Beleidsplan 2005-2008

Limburgs Museum. Beleidsplan 2005-2008 Limburgs Museum Beleidsplan 2005-2008 Venlo, 28 november 2003 Bedrijfsplan Limburgs Museum 2004 1 I. Samenvatting In de jaren 1992-1996 werd de fusie tussen het LVC en het Goltziusmuseum geconcretiseerd.

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN I. ORGANISATIESTRUCTUUR Er is één bibliotheekvoorziening binnen de universiteit. Deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid

Nieuwsbrief. Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid Nieuwsbrief Gemeentemuseum Maassluis, 7 januari 2013 Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid Marije van Rijnswou. Foto: Herwin Jan Steehouwer Met de opening van een spetterende tentoonstelling en

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei. Lezingzaal foyer begane grond

Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei. Lezingzaal foyer begane grond Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei Lezingzaal foyer begane grond Tijd: 10.45 11.30 uur Bedrijf: Flash Services Onderwerp: Kritische communicatie: Zijn uw kunststukken, medewerkers en bezoekers

Nadere informatie

Stichting Collectie Constant houdt zich sinds 1996 bezig met het beheer van. het werk van Nederlands beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys.

Stichting Collectie Constant houdt zich sinds 1996 bezig met het beheer van. het werk van Nederlands beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys. BELEIDSPLAN FONDATION CONSTANT 2012 Inleiding Stichting Collectie Constant houdt zich sinds 1996 bezig met het beheer van het werk van Nederlands beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys. Hierna aangeduid

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Subsidieregeling professionalisering Drentse musea 2006-2008

Subsidieregeling professionalisering Drentse musea 2006-2008 Subsidieregeling professionalisering Drentse musea 2006-2008 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 19-7-2006 tot 1-1-2009) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong 2014-2017 Versie: 15-07-2014 gewijzigd 05-07-2016 Status: definitief Doelgroep Het inloophuis is een plek voor iedereen. We richten ons niet op een specifieke doelgroep,

Nadere informatie

Het Nederlands Tegelmuseum is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Bij schenkingen en giften gelden voor u belastingvoordelen. Lees hieronder meer over dit onderwerp. Naam Stichting Nederlands Tegelmuseum

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel: Het doel is om een kwalitatief

Nadere informatie

Toelichting kwaliteitslabel

Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabels Waarom worden er kwaliteitslabels toegekend? Binnen welk kader worden kwaliteitslabels toegekend? Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Aan de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Limburg

Aan de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Limburg Aan de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Limburg Cluster CWZC Behandeld MJ Curfs Faxnummer (043) 389 70 13 Doorkiesnummer (043) 389 71 28 Ons kenmerk 2009/5914 Uw kenmerk Bijlage(n) 2 Maastricht

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2015 Dordrecht, april 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag activiteiten 3-4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Toelichtingen 7-8 2 VERSLAG ACTIVITEITEN De stichting

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF Museum

ANBI gegevens DAF Museum Het DAF Museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF Museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF Museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave:

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Analyse van de Stichting Visie Missie Doelstellingen 3. Interne ontwikkelingen Museum Bestuur MVO Activiteiten Financiën 4. Externe

Nadere informatie

centree een cultuurplein wordt wakker gekust

centree een cultuurplein wordt wakker gekust centree een cultuurplein wordt wakker gekust Hoe het begon Centree, de Culturele Entree van Schouwen- Duiveland Midden in Zierikzee vinden we rondom de Nieuwe Kerk en de St. Lievensmonstertoren -in de

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Na een pre-opening in maart zal Museum aan het Vrijthof in juni 2012 groots openen met de langverwachte expositie over het vermaarde

Nadere informatie

Museum Het Petershuis

Museum Het Petershuis ANBI De belastingdienst heeft aan Het Museum het Petershuis de ANBI-status toegekend. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze ANBI-status kunnen particulieren, organisaties

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Jij als onderzoeker. Groep 4 t/m 8. mei 2017

Docentenhandleiding. Jij als onderzoeker. Groep 4 t/m 8. mei 2017 Docentenhandleiding Jij als onderzoeker Groep 4 t/m 8 1 Beste docent, Wat leuk dat u met uw groep binnenkort naar Museum Catharijneconvent komt om deel te nemen aan het programma Jij als onderzoeker. In

Nadere informatie

LCM-beleidsnotitie

LCM-beleidsnotitie LCM-beleidsnotitie 2017-2020 Over het LCM Het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) is het interprovinciale samenwerkingsverband van museumadviseurs in Nederland. In enkele provincies zijn de taken

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 Auteur: Stichting Archeologie West-Friesland Versie: 3.0 Datum : 15 april 2015

Beleidsplan 2015 Auteur: Stichting Archeologie West-Friesland Versie: 3.0 Datum : 15 april 2015 Beleidsplan 2015 Auteur: Stichting Archeologie West-Friesland Versie: 3.0 Datum : 15 april 2015 Inhoud Introductie... 1 Bestuur... 1 Gegevens... 1 Doelstellingen en activiteiten... 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) is een kunsthistorisch kenniscentrum dat de collectie archief-, documentatie- en bibliotheekmateriaal

Nadere informatie

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p.

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020 Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2 Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. 2 Hoofdstuk 3 Visie en Missie p. 3 Hoofdstuk 4 Ambities p. 4 Hoofdstuk 5 Stappenplan p. 5 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Specifieke subsidieregels voor cultuur

Specifieke subsidieregels voor cultuur Bijlage F Specifieke subsidieregels voor cultuur SUBSIDIEREGEL 2. MUZIEK- EN TONEEL- VERENIGINGEN (1 ste wijziging 2011) Definities Kunst en cultuur Jeugdlid: actieve jongere beneden de 19 jaar. Peildatum:

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden De functie wordt gewaardeerd volgens schaal 12 van de cao voor musea.

Arbeidsvoorwaarden De functie wordt gewaardeerd volgens schaal 12 van de cao voor musea. Concept functieprofielen Museum Jan Cunen Directeur (0,8 fte) De directeur weet Museum Jan Cunen op de kaart te zetten met aansprekende vaste presentaties en publieksprogramma s. De directeur heeft daarmee

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden Beleidsplan 2014-2016 Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 1 januari 2014 pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Stichting 2.1 Historie 2.1 De Stichting op

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie