Jaarverslag 2008 Limburgs Museum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008 Limburgs Museum"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 Limburgs Museum

2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag over 2008 van het Limburgs Museum. Na het algemene deel over de hoofdlijnen van beleid en ontwikkelingen in de organisatie [I], treft u het overzicht aan van specifieke doelstellingen en resultaten over 2008 [II]. Dit overzicht is afgeleid van het jaarplan van 2008 dat weer een afgeleide is van het meerjarenplan Aldus wordt volledige transparantie geboden en is een heldere toets en toelichting van de resultaten mogelijk. Het jaar 2008 was een belangrijk overgangsjaar voor het Limburgs Museum. Doordat eind 2007 het besluit was gevallen nadrukkelijker een aantal kerncompetenties na te streven, moest in 2008 een aantal provinciale steunpuntfuncties worden afgebouwd. Hierdoor werd een bredere erfgoedtaakstelling gaandeweg veranderd in een stiktere museale taakstelling. Daarbij blijft het Limburgs Museum naast de traditionele museale aandachtsgebieden [collectievorming, beheer, behoud, onderzoek, presentatie, educatie, bedrijfsvoering] met overtuiging aandacht geven aan de collecties bewegend beeld. Dit aandachtsgebied is in veel provincies ondergebracht in afzonderlijke instellingen, terwijl het in Limburg traditioneel sterk verankerd is in het provinciaal museum in Venlo. In 2008 werden duidelijke signalen afgegeven dat de maatschappelijke noodzaak bestaat om het belang van beeldcultuur verder te facilitairen. Van groot belang was daarbij dat in 2008 zowel een uitgebreide zelfevaluatie werd uitgevoerd, een strategische visie werd ontwikkeld én voor de eerste keer in het provinciaal museumbeleid werd gekozen voor de toetsing van de museale plannen door een externe visitatiecommissie. De visitatiecommissie onder leiding van drs Jan Mans bevestigde onze plannen, maar plaatste daarbij wel een paar accententen die het integraal plan voor de meerjarenperiode ten goede kwamen. In 2008 ontwikkelden zich ook de contouren van diverse samenwerkingsverbanden [internationaal opererende musea met archeologische en cultuurhistorische collecties, alsmede provinciaal opererende instellingen met historische en kunsthistorische erfgoedtaken]. Het Limburgs Museum zag in de functionele resultaten van 2008 dat met dit gedifferentieerd [inter]nationaal en regionaal profiel het toekomstig beleid verder moet worden vormgegeven. In het jaarverslag over 2008 leest u weinig over de inhoud van de plannen voor Het jaarverslag dient een getrouwe afspiegeling te zijn van de belangrijkste resultaten van het betreffende jaar. Teneinde recht te doen aan de vele werkzaamheden die samenhangen met de planvorming en toetsing voor de aankomende jaren, moet hiervan melding worden gemaakt, al is het maar in de inleiding van het verslag over het jaar van de voorbereiding. Venlo, 28 april 2009 W.P.M.M. Aerts Voorzitter J.M.W.C. Schatorjé directeur

3 1 Hoofdlijnen van beleid en ontwikkelingen in de organisatie De missie van het Limburgs Museum is eerder als volgt geformuleerd: Het Limburgs Museum wil hét toonaangevende en richtingbepalende museum zijn op het gebied van het Limburgs cultureel erfgoed. Het richt zich hierbij op Limburg in een lands- en provincieoverschrijdende context. Het Limburgs Museum werd in 1992 statutair opgericht om de fusie tussen het Goltziusmuseum [gemeente Venlo] en het Limburgs Volkskundig Centrum [Limbricht] mogelijk te maken. Later werd hier ook de taakstelling van het provinciaal archief voor bewegend beeld [LiFVA] aan toegevoegd. Stichting LiFVA is eigenaar van de filmcollectie, heeft een adviserende taak inzake verwerving van films en is actief bij het verkrijgen van extra financiën voor specifieke projecten. In het in 2000 geopende nieuwe museum is onder andere ruimte voor vaste presentaties, wisseltentoonstellingen, groepsontvang, flankerende activiteiten [film, lezingen, symposia etc], beheer- en behoudstaken, alsmede actieve informatie-overdracht in een kennistankstation. De vaste presentaties vragen aandacht voor kenmerken van de cultuur[geschiedenis] [ jaar geleden tot heden] in Limburg en aangrenzende regio s [uit Duitsland, België en Nederland]. Daarbij maakt het museum gebruik van diverse informatiedragers, zoals kunst, gebruiksvoorwerpen, historische/archeologische objecten, modellen en multimedia. Het Limburgs Museum wil principieel een interdisciplinair museum zijn. Navolgende disciplines zijn in de organisatie aanwezig: geschiedenis, kunstgeschiedenis, archeologie, volkskunde/etnologie, sociale en historische geografie, onderwijskunde en beeldcultuur. Daarnaast beschikt het museum sedert 2003 over een wetenschappelijke adviesraad [WAR], waarin deze disciplines eveneens aanwezig zijn. Middels de WAR heeft het Limburgs Museum structurele contacten met vijf universiteiten. Het Limburgs Museum heeft in 2008 ruim 22 vaste fte s. Een deel der taken [onder andere beveiliging en schoonmaak] is uitbesteed. Daarnaast werkt in het Limburgs Museum een aantal additionele medewerkers en projectmedewerkers, alsmede bijna dertig vrijwilligers. De organisatie bestaat uit directie en Stafgroep, hoofdgroep Beheer & Behoud, hoofdgroep Publiekszaken. In de Stafgroep worden taken betreffende administratie, secretariaat en P&O uitgevoerd, alsmede balie en winkel. De hoofdgroep Beheer & Behoud heeft zorg over gebouw, collecties [museumvoorwerpen, bewegend beeld, bibliotheek] en assisteert in technische zin bij opbouw en ontmanteling van tentoonstellingen etc. De hoofdgroep Publiekszaken verzorgt de reserveringen, educatie, public relations, marketing en - grotendeels - de inhoudelijke voorbereiding van wisseltentoonstellingen [conservatoren]. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het Limburgs Museum een groot maatschappelijk draagvlak kent. Het museum is betrokken bij vele culturele activiteiten, waarbij de traditionele museale taakstellingen worden overstegen. Een van de gevolgen hiervan is dat de beschikbare ruimte onder druk komt te staan. Het Limburgs Museum heeft sterke behoefte aan meer ruimte voor tentoonstellingen en voor de veelgevraagde educatieve programma s. Het bestuur bestond op 31 december 2008 uit de navolgende bestuursleden: De heer W.P.M.M. Aerts [voorzitter] Mevrouw mr. E.M.A.A. de Loo [vice-voorzitter] De heer J.S. Huijs [secretaris] Vacature [penningmeester] De heer J.H.M. Bronckers [lid] De heer dr. J. Wachelder [lid] Het bestuur kwam in 2008 vijf maal bijeen en vergaderde over contacten met diverse overheden, monitoring resultaten Limburgs Museum [kwartaalcijfers, jaarcijfers], vaststelling jaarplan 2008, ontwikkeling strategische visie, visitatie Limburgs Museum en contouren meerjarenbeleidplan Het Managementteam, bestaande uit directie en sectorhoofden, kwam in het verslagjaar 23 maal bijeen om diverse aangelegenheden betreffende het gebouw en directe omgeving, de organisatie, individuele medewerkers, scholing, financiën, start van projecten [tentoonstellingen, educatie, materiële zorg, ICT, etc], beleid en strategie, alsmede afstemming met bestuur en provincie te bespreken. 1

4 In het verslagjaar werd een meerjarenbeleidplan voor geschreven. Dit beleidsplan maakt onderdeel uit van het provinciaal museumbeleid en behelst alle taken van het museum conform de ICOM-definitie. Daarnaast werd in 2008 een eerste proef gedaan met het visiteren van het Limburgs Museum door een onafhankelijke visitatiecommissie. Bestuur, directie en medewerkers waren tevreden over de werkwijze van de commissie en de uitkomsten, waarin het provinciebestuur met name wordt geadviseerd meer middelen in te zetten voor collectievorming, digitale informatieverstrekking, uitbouw van de taakstelling op het gebied van bewegend beeld en fotografie. Het afdelingsoverleg vond in 2008 plaats in het Sectoroverleg Beheer & Behoud [negen maal], Sectoroverleg Publiekszaken [acht maal] en Overleg Stafgroep [vier maal]. Het Museumoverleg werd twee maal gehouden en afgesloten met een informele bijeenkomst. Directie en Werknemersvertegenwoordiging LM [WLM] vergaderden in 2008 twee maal, waarbij een aantal in ontwikkeling zijnde beleidsinitiatieven [nieuwe regelingen voor woon-werkverkeer en reiskosten], alsmede wettelijke veranderingen [nieuwe CAO] nader werd besproken. Het tentoonstellingsprogramma [en daarmee samenhangend onderzoek] en het collectieplan met de beoogde aanwinsten zijn aandachtspunten van het Conservatorenoverleg. Dit overleg werd in 2008 negen maal gehouden. De leden van de Wetenschappelijke Adviesraad leveren tezamen met de wetenschappelijke functionarissen van het Limburgs Museum een bijdrage in het onderzoek voor collecties en tentoonstellingen. In 2008 kwam de WAR twee maal bijeen en sprak over de plannen voor De WAR bestaat uit navolgende leden: Dr. J. Wachelder [Universiteit van Maastricht, voorzitter] Prof. Dr. P. Nissen [Universiteit van Tilburg, lid] Prof. Dr. G. Rooijakkers [Universiteit van Amsterdam, lid] Prof. Dr. W. Willems [Universiteit van Leiden, lid] Dr. J. Pouls [Open Universiteit Heerlen, lid] Het Limburgs Museum heeft een actieve Vriendenorganisatie van ruim 800 leden die in 2008 haar jubileum vierde onder de noemer 25 jaar Vriendschap [ ]. Belangrijke momenten waren de schenking van een belangrijk 17 de eeuws schilderij van Adam-Frans van der Meulen, voorstellende de belegering van Maastricht door Lodewijk XIV, een loterij van 25 kunstwerken die uit vriendschap voor de jubilerende stichting waren vervaardigd, en de uitgave van een boekje over de schenkingen van de Vrienden aan het museum. Hoogtepunt was de trekking op 26 oktober van de vriendenloterij onder toezicht van de notaris. 25 kunstenaars hadden 25 kunstwerken geschonken ter ere van het 25 jarig bestaan van de vriendenstichting. In totaal zijn 7579 loten verkocht. Voor de Vrienden en de jeugdvrienden werden diverse activiteiten georganiseerd [lezingen, excursies, griezelavond, workshops]. Het LM heeft in het kader van het te voeren Arbo-beleid afspraken gemaakt met Top Care Health Services. Zij zijn onder andere belast met de begeleiding bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. In 2008 waren acht medewerkers EHBO-gediplomeerd en tien medewerkers gediplomeerd BHV-er [exclusief medewerkers beveiligingsbureau]. In het verslagjaar werd een nieuw calamiteitenplan geschreven in het kader van Netwerkaanpak Veiligheidszorg. Het bijbehorende certificaat werd in november 2008 aan het museum uitgereikt. Het ziekteverzuim bedroeg in ,93 % [2007= 5,0 %; 2006= 2,75%]. Museumrestaurant Grand Café Het Gouvernement is een gewaardeerde aanvulling op de publieksvoorzieningen, die - met name dankzij de samenwerking met Gilde Opleidingen - kan bijdragen aan de profilering van regionale producten en culinair erfgoed. In verband met de voorbereiding van grootschalige bouwactiviteiten aan de Keulsepoort kon het beoogde terras aan de westzijde van het Limburgs Museum [nog] niet worden gerealiseerd. 2

5 2 Wat wilden we gedurende 2008 bereiken en wat is bereikt? 1 Culturele doelen a b [Doelstellingen] Het Limburgs Museum wil in 2008: Actief participeren in instellingen [musea, archieven, bibliotheken, universiteiten, etc] en verenigingen die zich bezig houden met cultureel erfgoed vooral in de provincie Limburg, Belgisch Limburg en Rijnland. Tenminste 20 lidmaatschappen of bestuursfuncties worden daarbij actief bekleed. Zich nadrukkelijker oriënteren op de toenemende multiculturele samenleving en dit tot uitdrukking brengen in het collectiebeleid en vooral publieksbeleid, in het bijzonder bij educatieve projecten. In het project kleur bekennen worden de semipermanente opstellingen ná 1800 met multiculturele elementen verrijkt. Over de financiering zijn in 2007 contractuele afspraken gemaakt met de steunstichting van de voormalige Limburgse Immigratie Stichting. Het project kleur bekennen is in 2007 opgestart en moet in 2008 en 2009 worden geëffectueerd. Gerealiseerd Medewerkers van het Limburgs Museum participeerden actief en structureel [bestuurlijk] in navolgende instellingen, stichtingen of verenigingen: Beheerders Beeld en Geluid Limburg [F. Holthuizen ]; Brand Cultuurfonds Limburg [J. Schatorjé ]; Venloos Overleg Cultuurinstellingen [J. Schatorjé ]; Euregio Rijn-Maas Noord, Commissie People to People [J. Schatorjé]; Fotobond Afdeling Limburg [E. Tielemans]; Jury Karl-Heinz Tekath Förderpreis [J. Schatorjé]; HVR Roerstreek-archeologisch adviseur [L. Verhart]; Stichting Limburgs Film en Video Archief LiFVA [E. Tielemans en F. Holthuizen]; Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap-LGOG [Maasgouw-redactie A. van Pinxteren; PSHAL-redactie B. Kruijsen; commissieeducatie E. Loozen]; Limburgs Film Circuit [F. Holthuizen ]; Kring van Archivarissen in Limburg [F. Holthuizen ]; Niederrhein Akademie Academie Nederrijn NAAN [J. Schatorjé]; Nationaal Overleg Regionale Audiovisuele Archieven- NORAA [F. Holthuizen]; Nederlandse Museumvereniging [Voorzitter Sectie Historische en Archeologische Musea J. Schatorjé; lid sectieraad J. Schatorjé]; Landelijke Advies Commissie Museumregister [J. Schatorjé als afgevaardigde van NMV]; Stichting Vrienden van het Limburgs Museum [J. Schatorjé en/of E. Loozen]; Stichting Vrienden Regionaal Historisch Centrum Maastricht [J. Schatorjé]; Stichting Historie Peel-Maas-Niers [J. Schatorjé]; Interlimburgs Volkskundig Samenwerkingsverband- IVOS [E. Tielemans]; Redactieraad Westerheem, tijdschrift van de Archeologische Vereniging Nederland [L. Verhart] Gerealiseerd Het project Kleur Bekennen is officieel gestart eind Per 1 februari 2008 is projectmedewerker dr Miriam Gazzah begonnen aan haar werkzaamheden en daarmee is het project in een versnelling geraakt. In 2008 is veel tijd geïnvesteerd in het leggen van contacten met de doelgroepen. Een eerste resultaat daarvan was de presentatie van een boek over 55 jaar Molukkers in Venlo en Blerick in het Limburgs Museum. Gestart is met conceptontwikkeling van het project dat in 2010 moet leiden tot een nieuwe geïntegreerde presentatie van enkele museumzalen in het Limburgs Museum. 3

6 c Voortgang bewaken van en actief participeren in het internationale project Flashback, Tijdreizen tussen Maas en Rijn [Interreg IIIa] waarvan de resultaten ten goede komen aan cultuurtoerisme en publieksparticipatie in de Euregio. Voortgang bewaken van de grote internationaal reizende tentoonstellingen Het geheim van de Kelten [Krefeld, Borger en Tongeren] en Heksen toen en nu [Kommern]. Gerealiseerd Het project Flashback werd succesvol afgerond. De internationale archeologische tentoonstelling Het geheim van de Kelten werd in 2008 geplaatst in Krefeld en Borger. De cultuurhistorische tentoonstelling over Heksen toen en nu was in 2008 te zien in het museum van de Landschaft Verband Rheinland te [D] Kommern. Beide tentoonstellingen trokken ruim honderdduizend bezoekers. d In verband met het tienjarig jubileum van Stichting Lifva in komend jaar op een bijzondere wijze invulling geven aan de uitreiking van de jaarlijkse Lifvaprijs. Aangehouden tot 2009 in verband met bepaling toekomstvisie van Stichting Lifva. e Het Limburgs Museum onderzoekt in 2008 de mogelijkheid om door middel van een innovatief digitaliseringsproject de inhoud en kwaliteit van zijn museale collecties, de filmcollectie [Lifva] en de bibliotheekcollecties nadrukkelijker gaan presenteren aan een breed publiek. Gerealiseerd het onderzoek heeft in 2008 plaatsgevonden. In overleg met andere partijen en binnen de mogelijkheden van nationale project Digitaliseren met beleid is geconcludeerd dat een concreet plan moet worden geïntegreerd in het beleidsplan , waarvoor vervolgens passende middelen moeten worden gevonden. De Visitatiecommissie heeft deze conclusie overgenomen. In de Keltententoonstelling werden vondsten uit een vrouwengraf getoond (collectie Limburgs Museum) 4

7 2 Collecties Het Limburgs Museum wil in 2008: Bovenste foto: Duelleerpistolen, gemaakt in Maastricht Onderste foto: A.F. van der Meulen; Belegering van Maastricht door Lodewijk XIV. a De kwaliteit van de collecties verbeteren door middel van een actief beleid in verwerving, conservering en afstoting [volgens NMV normen] en geformuleerd volgens de uitgangspunten voor de nota Collectiebeleid [2007]. Hierbij gaat in 2008 bijzondere aandacht uit naar de rol van het Limburgs Museum ten behoeve van de materiële cultuur van het dagelijks leven in Limburg en de verbeelding van Limburg, zoals die tot uiting komt in fotografie, film, schilderijen, tekeningen, grafiek, beelden etc. Het collectiebeleid werkt door deze aanpak synergetisch voor het tentoonstellingsbeleid. Gerealiseerd door een strakker geformuleerd verwervingsbeleid zijn in 2008 duidelijke keuzen gemaakt in de verwervingen. Met name op het gebied van de verbeelding van Limburg in fotografie, film, schilderijen etc zijn kwalitatief belangrijke objecten aan de collecties toegevoegd. De collectie van Hub. Leufkens is in belangrijke mate in ontsloten, de filmcollectie van filmer/fotograaf Werner Mantz is aan de collectie toegevoegd en in het verzamelgebied schilderkunst is een aantal belangrijke aanwinsten te noteren. Aan de collectie materiële cultuur is in 2008 een belangrijke collectie Limburgse wapens in eigendom toegevoegd. Dit was wenselijk omdat een bruikleen van wapens was teruggevraagd door de eigenaar, waardoor in de vaste presentatie over stedelijk leven een hiaat was ontstaan. Belangrijke aanwinsten in 2008 waren onder andere: Maastrichtse duelleerpistolen van onder anderen J.J. Behr, P. Stevens, F. Corbeau, Corbeau le Jeune, J. Formez [17e-18e eeuw]. Collectie objecten betreffende volksdierengeneeskunde [coll. Hutschemakers]. Keramische voorwerpen uit Reuver [St. Joris], Tegelen [Russel Tiglia] en Brunssum [KAB]. I. Bours, twee tinnen kannen [Venlo, XIXA]. Tinnen Rembrandtkan [Maastricht, XVIII]. E. Berg, Landschap in Limburg [olieverf op doek, ca ]. Ch. Eyck, Inhuldiging koningin Juliana [olieverf op doek, 1948]. M. Wiegman, Gezicht op Stramproy [olieverf op doek, ca 1930] en Kasteel Rivieren [olieverf op doek, ca 1930]. A.F. van der Meulen, Belegering van Maastricht door Lodewijk XIV, 1673 [olieverf op doek]. H. van den Bosch, collectie tekeningen over feesten in Limburg. W. Deering, collectie tekeningen over Limburgse topografische onderwerpen. E. Bellefroid, eetservies. Fotoseries van H. Heuts, H. Leufkens,W. Mantz en G. Paulussen. Van groot belang was de verwerving van de collectie van de heer en mevr. Th. en M. Manders. Met deze cartografisch-topografische verzameling verwierf het Limburgs Museum honderden stuks grafiek en bijbehorende publicaties betreffende het Maas- Rijngebied uit de zestiende tot en met twintigste eeuw. Stichting Lifva/LM verwierf in 2008 onder andere het filmisch oeuvre van Werner Mantz [ ]. 5

8 b In overleg met andere musea en collectiebeherende instellingen wordt gekeken hoe de vaste presentaties in het Limburgs Museum inhoudelijk versterkt kunnen worden. Dit geldt in 2008 in het bijzonder voor de presentaties vóór Gerealiseerd de collectie museale voorwerpen die voorheen in het stadhuis was geplaatst, is in beheer overgedragen aan het Limburgs Museum en administratief ondergebracht bij het Goltziusmuseum [bruikleen Gemeente Venlo aan Limburgs Museum]. Met andere instellingen moet het overleg nog worden gevoerd [zie ook a]. c De prioriteit leggen bij het beschrijven, ontsluiten en verzorgen van de collectie glasplaatnegatieven, zodat hiermee tentoonstellingen kunnen worden gemaakt en afdrukken worden verkocht. Deze tentoonstellingen [afhankelijk van het gefaseerd vrijkomen van rechten] worden ook ter overname aan derden aangeboden. Gerealiseerd In 2008 zijn 130 glasplaatnegatieven onderzocht en beschreven en is opdracht gegeven een driehonderdtal glasnegatieven te conserveren en te restaureren. Er is een conceptplan ontwikkeld voor diverse samenhangende fotografietentoonstellingen in de jaren [ ]. Dit plan wordt in 2009 definitief gemaakt en zal uiteindelijk resulteren in diverse thematische deeltentoonstellingen en een grote overzichtstentoonstelling. d Door samenwerking met het archiefwezen en andere av-beherende instellingen in de provincie Limburg het provinciaal beheer van filmmateriaal uitbouwen. Het koud depot in het Limburgs Museum is in gebruik voor films uit de collectie Lifva. Door inbreng van kennis bij het LM wordt in 2008 meegewerkt aan het vinden van oplossingen voor de omvangrijke filmcollecties op gemeentelijk niveau. Ten dele gerealiseerd De overdracht van geconserveerde en ontsloten filmcollecties van Limburgse archiefdiensten is voorbereid en kan in 2009 worden uitgevoerd. Oplossingen aangaande de nog niet-geconserveerde filmcollecties van deze archiefinstellingen stonden in 2008 op de agenda van diverse vergaderingen van de Kring van Archivarissen in Limburg [KVAL] en het Overleg Beheerders Beeld en Geluid Limburg [BBGL] waarin het Limburgs Museum participeert, maar heeft onder andere vanwege personeelscapaciteit nog niet tot concrete stappen geleid. Het onderwerp is een belangrijk aspect in bedrijfsplan De Visitatiecommissie heeft de aanpak van het Limburgs Museum onderschreven en geadviseerd hiervoor meer formatie ter beschikking te stellen. W. Mantz, Roermond, langs de Roer e In samenwerking met andere fotobeherende instellingen contouren schetsen voor een fotobeleid in Limburg. Aangehouden In 2009 wordt een beleidsplan fotografie door het LM opgesteld, waarin exposities en onderzoek de centrale beleidspunten zijn. Verwerving zal hieraan worden gekoppeld [zie ook e]. 6

9 3 Beheer en behoud Het Limburgs Museum wil in 2008: a Het depotbeheer verder verbeteren. Eind 2005 zijn de collecties in de vier buitendepots verhuisd naar een nieuw centraal buitendepot. In 2006 is dit depot efficiënt en volgens arbo-normen ingericht. De objecten krijgen in 2008 een standplaatsregistratie. Naar verwachting zal 80 tot 100% gerealiseerd worden. Afstoting geschiedt pas op het einde van de operatie Inhalen achterstanden, dus na Ten dele gerealiseerd inpandige depots op gebied van archeologische collecties zijn verbeterd ingericht. Objecten zijn beter opgeslagen. Werkzaamheden in buitendepot vinden met name in zomermaanden plaats. Hierdoor is in dit depot iets meer dan de helft van de voorgenomen plannen gerealiseerd. b Een hoge prioriteit geven aan de inhaalslag op gebied van collectieregistratie. Daarom is in de reguliere exploitatie voor de jaren daarvoor ruimte geschapen. Het is in 2006 en 2007 gebleken dat er minder resultaat kan worden geboekt dan gepland, met name omdat de publiekstaken meer aandacht vergen. Naar verwachting zijn in 2008 ca 50% van alle achterstanden in de museale collecties ingelopen. Dit plan is een aanvulling op de huidige werkzaamheden genoemd onder 3c-e. Gerealiseerd 50% van de achterstanden is ingelopen. c De registratie van alle aanwinsten [museumobjecten] in Adlib bijhouden en inhoudelijk ontsluiten met gebruikmaking van diverse thesauri; fotografische vastlegging van alle nieuwe aanwinsten en koppeling aan records; controle van ten minste de helft van de uit Q&A naar ADLIB geconverteerde records. In belangrijke mate gerealiseerd aanwinsten zijn bijgehouden; de controle van 50% van de geconverteerde records heeft plaatsgevonden; van de nieuwe aanwinsten is ruim de helft gefotografeerd; in verband met interne discussie en op komst zijn van een nieuwe ADLIB-versie, alsmede onder druk van publieksactiviteiten en vragen van derden is de inhoudelijke ontsluiting nog niet gestart. d Ten aanzien van de collectie Bewegend Beeld in 2008 de achterstanden in beschrijving [totaal 900 titels], catalogisering [totaal 1270 titels] en materiële zorg hebben ingelopen; daarnaast worden ook de aanwinsten geregistreerd. Tevens wordt het in 2007 gestarte opschoningsprogramma voorgezet. Gedeeltelijk gerealiseerd De hierboven genoemde aantallen zijn achterhaald in verband met nieuw binnengekomen collecties. In 2008 zijn 243 titels beschreven. Wat betreft materiële verzorging: passieve conservering in eigen beheer: 243 rollen; actieve conservering extern: 72 titels. De achterstanden in beschrijving en materiële zorg van de filmcollectie zijn daarmee ingelopen. De nog bestaande achterstand in beschrijving heeft betrekking op een specifieke deelcollectie in het videoarchief en bedraagt 143 titels; catalogisering: 23 titels; aanwinstenregistratie: in 2008 zijn 241 filmtitels verworven en geregistreerd [o.a. het belangrijke oeuvre van Werner Mantz] ; opschoningsprogramma: 8 filmtitels in beheer gegeven bij cq. geschonken aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. 7

10 e Ten aanzien van Collecties Informatiecentrum de registratie van circa 500 aanwinsten [aankoop of schenking] bijhouden en direct een UDC-codering [voor de boeken die direct voor het publiek toegankelijk zijn] en een inhoudelijke ontsluiting via de toekenning van thesaurustermen toepassen; de materiële verzorging wordt bijgehouden. In 2008 is de basisregistratie van de volledige Bibliotheekcollectie voltooid. Afhankelijk van de thesaurusontwikkeling wordt mogelijk 25% van de collectie op trefwoorden ontsloten. Grotendeels gerealiseerd Ruim 500 aanwinsten zijn geregistreerd en indien van toepassing van een UDC-codering voorzien. Eind december kwam er een schenking binnen van ruim 500 boeken en tijdschriften jaargangen. Deze aanwinsten zijn nog niet beschreven. De materiële verzorging is bijgehouden. De basisregistratie van de volledige bibliotheekcollectie is voltooid. De ontwikkelingen rondom de thesaurus bevinden zich nog in een voorbereidende fase. Bij wijze van proef is 10% van de bibliotheekcollectie van thesaurustermen voorzien. f Blijvend aandacht schenken aan de materiële verzorging van [museumobjecten in de] presentaties en deze presentaties aanpassen indien dit wenselijk is vanwege kwaliteitsverbetering en behoud van de [kwetsbare] objecten. Gerealiseerd Voorwerpen die bij inspectie van de presentaties op zaal conservatorische aandacht bleken te behoeven zijn uit de presentaties genomen en verzorgd, intern dan wel extern. g Aan de hand van de prioriteitenlijst voor depotcollecties uitvoering geven aan de materiële verzorging van deze collecties. Gerealiseerd in 2008 is een groot project uitgezet van de verzorging van werken op papier. Dit wordt in 2009 afgerond. h De beheer- en behoudstaken regelmatig evalueren en eventueel verder professionaliseren door protocollen, conditierapporten en opstellen omgevingsrapportages tbv kostbare bruiklenen. Gerealiseerd Dit is nu geintegreerd in het reguliere werkoverleg met de diverse functionarissen van de sector Beheer en behoud. i Dienstbaar zijn aan andere musea en streven naar tenminste 100 bruiklenen jaarlijks. Vanaf 2006 worden out-offpocket- kosten doorberekend aan derden. Gerealiseerd. Er werden in bruiklenen verstrekt aan onder andere museale instellingen in binnen- en buitenland. Tot de bruikleennemers behoorden o.a. musea in Bergen, Borger, Deurne, Grave, Groningen, Heerlen, Kommern, Krefeld, Laren, Maastricht, Mönchengladbach, Neuss, Nijmegen, Oirschot en Thorn. j In samenwerking met de provincie Limburg invulling geven aan de meer-jarenplanning voor het groot onderhoud; door middel van klein onderhoud het gebouw met zijn kenmerkende architectuur door inzet van eigen medewerkers in goede staat houden: hang- en sluitwerk herstellen, wandafwerkingen bijwerken, ruiten vervangen, lichtplan onderhouden, begeleiden van externe contractpatijen, reparatie van meubels, onderhoud historoscoop, onderhoud instrumenten, voorzieningen vervaardigen, etc. etc. Gerealiseerd. In 2008 zijn ideeën ontwikkeld om te komen tot een meer energieverantwoord gebouw. In 2009 wordt dit plan uitgewerkt. 8

11 4 Documentaire en wetenschappelijke doelen a Het Limburgs Museum wil in 2008: Het informatiecentrum aanbieden voor navolgende taken: individuele studie en informatieverstrekking groepsgewijze studie en informatieverstrekking leren en informatieverstrekking op afstand [Cultclick]. groepsgewijze samenkomsten voor overleg/discussie. Gerealiseerd In 2008 waren er ongeveer 400 interne en 250 externe vragen m.b.t. informatie over een breed spectrum aan onderwerpen: volkskunde, archeologie, kunstgeschiedenis, geschiedenis en film. Vragen over schilders, jaarcyclus en feestcultuur, Romeinen, de geschiedenis van Limburg en documentaire film kwamen het meest voor. Er waren ruim 500 bezoekers voor het IC. Er is een tendens dat meer vragen via en telefoon gesteld worden en het fysieke bezoek stagneert. Fysieke bezoekers blijven langer in het IC omdat ze merken dat we over meer informatie beschikken dan in de beginfase. b Op basis van de eigen collectie Bewegend Beeld de raadpleegfunctie en dienstverlening ten behoeve van individuele bezoekers verder uitbouwen d.m.v. thesaurusontwikkeling in het Informatiecentrum. Gerealiseerd zie 4a. Cijfers zijn niet gespecificeerd. c De in 2004 online beschikbaar gestelde educatieve website Cultclick uitbouwen; het raadplegen van de website zal uiteindelijk een groei boven sessions opleveren. Gerealiseerd In 2008 werden de beoogde sessions behaald [ca ] [2007- ruim ]. Uit onderzoek werd duidelijk dat veel bezoekers de website inmiddels gedateerd vinden, waardoor het gebruik in de toekomst niet wordt gestimuleerd. In 2008 is daarom besloten deze niet langer uit te bouwen en de bijna 10 jaar oude website te vernieuwen, waardoor diverse nieuwe mogelijkheden kunnen worden toegepast. De Visitatiecommissie onderschreef dit standpunt in haar advies. d Zes informatiepakketten met betrekking tot de aandachtsgebieden en de collecties van het Limburgs Museum hebben samengesteld op basis van Veelgestelde Vragen [FAQ s = Frequently Asked Questions] en deze beschikbaar stellen in het IC en online via het educatieve instrument Cultclick. Niet gerealiseerd Door voortschrijdend inzicht rond website, beeldbank en algemene IT-ontwikkelingen [Wikepedia etc.] wordt van de realisatie van fysieke informatiepakketten afgezien. e Substantieel bijdragen aan de vervaardiging of verzorgen van tenminste 2 wetenschappelijke publicaties en 20 wetenschappelijke voordrachten [die eventueel resulteren in publicaties]. Gerealiseerd Navolgende publicaties werden verzorgd in opdracht van het Limburgs Museum of door medewerkers van het Limburgs Museum: M. Gazzah, Rhythms and rhymes of life: music and identification processes of Dutch-Moroccan yought [Leiden/Amsterdam 2008]. F. Holthuizen, Een bordkartonnen caravan in Beesel in: Jaarboek van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal [Swalmen 2008] W. Hupperetz en J. Schatorjé, In memoriam Jan Driessen in: Tijdreizen. Op zoek naar archeologische sensatie [Leiden 2008] W. Hupperetz, & L. Verhart, Spectaculaire bronstijdvondst ontdekt: eye-opener voor archeologen. De wetenschappelijke achtergrond. Lunela. Archaeologia protohistorica XVI [Brussel 2008],

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Nieuw spoor voor oude schatten

Nieuw spoor voor oude schatten STICHTING NVBS-RAILVERZAMELINGEN Nieuw spoor voor oude schatten BELEIDSPLAN 2015 2018 20150508 BELEIDSPLAN SNR 2015-2018 Definitief.doc 1 / 25 Inhoud 1. Algemeen.... 3 2. Collectiebeschrijving.... 5 2.1.

Nadere informatie

Jaarstukken 2013. Jaarrekening 2013 Historisch Centrum Overijssel 1

Jaarstukken 2013. Jaarrekening 2013 Historisch Centrum Overijssel 1 Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Historisch Centrum Overijssel 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 1.1. Programmaverantwoording 4 1.1.1. Programma Bedrijfsvoering 5 1.1.2. Programma Producten & Diensten

Nadere informatie

Strategisch plan 2014_2017

Strategisch plan 2014_2017 Strategisch plan 2014_2017 1 Managementsamenvatting Boeken en werkelijkheid en kunst zijn voor mij soortgelijk Vincent van Gogh aan zijn broer Theo op 2 juni 1875 Het Strategisch Plan van het Van Gogh

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD

BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD Versie 7 november 2013 1 INHOUD Hoofdstuk 1, Nieuw beleid 1.1 Nieuw beleidsplan 1.2 Geschiedenis 1.3 Professionaliteit 1.4 Missie 1.5 Doelstelling 1.6

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM. Digitaliseren met Beleid

INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM. Digitaliseren met Beleid INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM Digitaliseren met Beleid REEKX, GRONINGEN/ALMERE VERZETSMUSEUM AMSTERDAM/AMSTERDAM NOVEMBER 2007 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING II III 1. HET VERZETSMUSEUM

Nadere informatie

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht apport isitatie Stichting Museum Catharijneconvent Utrecht voorwoord Voorwoord Kan het eigenlijk wel, een museum visiteren? De visitatiecommissie stelde vast dat als een museum aan een dergelijke proef

Nadere informatie

Binnen kijken = Buiten zien

Binnen kijken = Buiten zien Natuurmuseum Nijmegen en omstreken Binnen kijken = Buiten zien Beleidsplan 2011-2015 Inhoud: 1. Inleiding p. 2 2. De Collectie p. 3 3. Presentatie: Tentoonstellingen en Educatie p. 6 4. Documentatie en

Nadere informatie

Najaar 2013 / voorjaar 2014

Najaar 2013 / voorjaar 2014 MEERJARENBELEID & JAARACTIVITEITEN 2014 Archeologiestichting Dokter Beckers Pater Munsters Stein. Najaar 2013 / voorjaar 2014 MEERJARENBELEID Archeologiestichting Het samengaan van de "Archeologiestichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 a 1

Jaarverslag 2009 a 1 Jaarverslag 2009 a1 Jaarverslag 2009 Nederlands Openluchtmuseum Jaarverslag 2009 Stichting Het Nederlands Openluchtmuseum Schelmseweg 89 Postbus 649 6800 AP Arnhem Telefoon 026-3576111 Telefax 026-3576147

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

bedrijfsplan 2013 & cultuurinstellingen in tilburg voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst

bedrijfsplan 2013 & cultuurinstellingen in tilburg voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst 1 bedrijfsplan 2013 voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst & cultuurinstellingen in tilburg textielmuseum 9 verbinden en groeien stadsmuseum tilburg 23 regisseren het verhaal

Nadere informatie

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5 jaarverslag 2014 Inhoud Woord vooraf Bericht van de Raad van Toezicht Trots en betrokken - Het Noordbrabants Museum en zijn bezoekers Een topinstelling - Het Noordbrabants Museum als topinstelling Bruisend

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. beeldengeluid.nl

Jaarverslag 2014. beeldengeluid.nl Jaarverslag 2014 beeldengeluid.nl INHOUDSOPGAVE BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT BESTUURSVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG Archieftaak voor de publieke omroep Collecties verrijken Bouwen aan de relatie met

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang 2.1 Wat zijn de missie, visie en hoofddoelstelling van de instelling? Denk hierbij aan de verschillende

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen J A A R V E R S L A G 2004 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Amsterdam 2005 Woord Vooraf Het NIOD-Jaarverslag 2004 is in twee varianten verschenen: de verkorte uitvoering in druk en deze

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan

Informatiebeleidsplan Informatiebeleidsplan Poppenspe(e)lmuseum Vorchten Auteur(s) en redactie: Otto van der Mieden e.a. Met dank aan Eelco Bruinsma, ABCultuur (Warffum) Vorchten, 29 november 2009 POPMUS OvdM, Versie I 2009-11-29

Nadere informatie

2 Activiteitenplan. 2.1 Missie, visie en hoofddoelstelling

2 Activiteitenplan. 2.1 Missie, visie en hoofddoelstelling 2 Activiteitenplan 2.1 Missie, visie en hoofddoelstelling Missie Met een kist vol echte verhalen en open vizier de interactie aangaan met ons publiek. Een ontmoetingsplaats creëren tussen heden en verleden,

Nadere informatie

Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam

Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam 1 Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam april 2015 Gitta Luiten in opdracht van de Gemeente Rotterdam 2 Inhoudsopgave 1 Opdracht 3 1.a Onderzoeksopzet 3 1.b Kaders 4 2 Samenvatting en conclusies 5 2.a Conclusies

Nadere informatie

Informatieplan 2009-2012

Informatieplan 2009-2012 Informatieplan 2009-2012 Archief Eemland Archief Eemland Gemeente Amersfoort Reekx Advies 2008 2009 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 5 HOOFDLIJNEN 5 ACTIELIJST 6 1 INLEIDING 10 1.1

Nadere informatie

DIGITALE. stichting DEN

DIGITALE. stichting DEN ? DE FEITEN stichting DEN DIGITALE DE DIGITALE FEITEN Onderzoek naar de omvang en kosten van gedigitaliseerd cultureel erfgoed Eindrapportage Stichting DEN Den Haag, januari 2009 Stichting DEN 1 2 DE

Nadere informatie

Rembrandt terug in het Rembrandthuis

Rembrandt terug in het Rembrandthuis Rembrandt terug in het Rembrandthuis Ondernemingsplan 2013-2016 Museum Het Rembrandthuis Ondernemingsplan Museum Het Rembrandthuis 2013-2016 1. Blik in de toekomst, 2016 2 2. Inleiding 3 3. Het Rembrandthuis:

Nadere informatie

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG 1 Inhoud Jaarverslag 2011 Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg Tekstueel jaarverslag Voorwoord 3 Inleiding 4 Publiekstaken 5 Collectie 13 Mensen, financiën

Nadere informatie

Beleidsplan. Nederlands Artillerie Museum

Beleidsplan. Nederlands Artillerie Museum Beleidsplan Nederlands Artillerie Museum 2010-2015 Inhoudsopgave - I Inleiding - II Bedrijfstaak - Huisvesting - Verzekering - Automatisering - Marketing - Collectie - III Behoudstaak - Conservering -

Nadere informatie

2. Stand van zaken 2.1 Indeling en taakopvatting

2. Stand van zaken 2.1 Indeling en taakopvatting Musea 1. Inleiding Musea hebben een tweeledige taak. De wortel van hun bestaan is gelegen in het beheren van collecties. Maar hun bestaansrecht ontlenen ze aan wat ze daar namens en ten behoeve van de

Nadere informatie

Deze toekomstvisie op hoofdlijnen formuleert de toekomst van Museum de Zwarte Tulp op de middellange termijn, tot 2020.

Deze toekomstvisie op hoofdlijnen formuleert de toekomst van Museum de Zwarte Tulp op de middellange termijn, tot 2020. Deze toekomstvisie op hoofdlijnen formuleert de toekomst van Museum de Zwarte Tulp op de middellange termijn, tot 2020. Hoewel het verhaal van de bloembollencultuur zich uitstekend leent voor een grootse

Nadere informatie

Beleidsplan (2013 2016)

Beleidsplan (2013 2016) Beleidsplan (2013 2016) De verborgen parel van Amsterdam Opgesteld door Stichting Levend Paardenmuseum de Hollandsche Manege SAMENVATTING In dit document staan de eerste plannen voor de oprichting van

Nadere informatie