SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. VSO de Velddijk. (onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg) Versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. VSO de Velddijk. (onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg) Versie 23-11-2013"

Transcriptie

1 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VSO de Velddijk (onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg) Versie Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 1

2 Schoolondersteuningsprofiel Naam school: VSO de Velddijk Naam schoolbestuur: Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden- Limburg SWV: VO Noord-Limburg Datum: Inleiding VSO de Velddijk wil de talenten en mogelijkheden van jongeren maximaal ontwikkelen, laten groeien en versterken. Vanuit een integrale aanpak (maatwerk, specialistisch aanbod van scholing, arbeidsinpassing en arbeidstoeleiding evenals specifieke ondersteuningsprogramma s), wordt gezocht naar en gewerkt aan duurzame oplossingen die de jongeren en hun ouders/verzorgers een reëel toekomstperspectief bieden. Daarbij zijn zelfstuurbaarheid, zelfredzaamheid en zelfstandigheid de belangrijkste pijlers voor maatschappelijke integratie en participatie, op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. VSO de Velddijk is een cluster-4 school die onderwijs en begeleiding op maat biedt aan jongeren van 12 tot en met 20 jaar met een (ernstige) gedragsstoornis en/of psychische problematiek. Wij bieden specialistisch onderwijs voor elke leerling met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen. De school biedt onderwijs aan een brede doelgroep cluster-4 leerlingen, leerlingen met zowel internaliserende als externaliserende gedragsproblematiek. Hierbij kan sprake zijn van: - gedrags- en emotionele stoornissen; - psychische en psychosomatische stoornissen; - specifieke en pervasieve stoornissen; - angst- en stemmingsstoornissen; - syndromen gerelateerd aan fysiologische dan wel fysieke problemen; - problematische opvoedingssituaties die de ontwikkeling beïnvloeden; - bijzondere maatschappelijke omstandigheden; - leerlingen met een behandelrelatie GGZ-instelling. De leerlingen hebben gemeen dat ze, vaak door verschillende oorzaken, sociaal en emotioneel zijn vastgelopen. Deze jongeren ontwikkelen zich niet als vanzelfsprekend. Vrijwel alle leerlingen hebben te maken met hulpverlenende instantie(s). De cognitieve ontwikkeling van de leerlingen varieert tussen normale intelligentie tot moeilijk lerend. De kern van de onderwijsvisie van VSO de Velddijk is de persoonlijke benadering van iedere leerling. Dit wordt vertaald in een haalbaar, individueel ontwikkelingsperspectief (IOP), afgestemd op de eisen en verwachtingen van het uitstroomperspectief. Het IOP wordt voor iedere leerling vastgesteld op basis van overleg tussen leerling, ouders, mentor, gedragswetenschapper en eventueel betrokken hulpverlening. Waar nodig sluit een transitiecoach van VSO de Velddijk aan. Het IOP is richtinggevend voor de uiteindelijke uitstroom van iedere leerling. Het legt de verbinding tussen de gemeenschappelijke leerdoelen van alle leerlingen en het individueel plan voor de betreffende leerling en zijn loopbaan. VSO de Velddijk creëert een onderwijsklimaat dat is afgestemd op de individuele talenten en wensen van leerlingen. Maatwerk in een omgeving die veilig en respectvol is. De leerling gaat en staat voorop, krijgt ontwikkelingskansen, maar moet deze ook zelf - met begeleiding van de school - benutten. De Velddijk is geen eindstation voor de leerlingen, maar is een voorbereiding op een duurzame rol in de maatschappij. De ontwikkeling van de leerling wordt op VSO de Velddijk gevolgd aan de hand van een instroomprofiel, Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 2

3 doorstroomprofiel en uitstroomperspectief. De school heeft zo voortdurend een actueel en goed beeld van iedere leerling. 2. Algemene gegevens 2.1 Contactgegevens School: VSO de Velddijk Adres: Bergstraat 58 Postcode: Woonplaats: Brin-nummer.: 5931 CE Tegelen OG Tel.: Website: 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept De missie van de school is als volgt geformuleerd: Waar anders gewoon is kan meer School zijn we samen, de toekomst, dat ben JIJ! De Velddijk wil jou, unieke leerling, en haar medewerkers, podium bieden om hun talenten te ontwikkelen en laten groeien, samen met, door en voor elkaar. Gericht op jouw toekomst en jouw deelname aan de maatschappij. Wij doen dit, samen met jou en samen met andere partners, door; - jou elke dag opnieuw welkom te heten; jij mag zijn wie je bent ; - het onderwijs en de begeleiding naar jouw maat aan te passen; - in een voor jou veilig, respectvol en open klimaat; - samen met jou te streven naar opbrengsten vanuit maximale verwachtingen; - je niet alleen hier en nu, maar ook in de overgang naar je volgende fase te begeleiden. Jij gaat en staat voorop, jij krijgt je kansen, jij moet doen! Wij sluiten aan, ondersteunen en helpen jou waar nodig. School zijn we samen, de toekomst, dat ben JIJ! Wij bieden specialistisch onderwijs voor elke leerling met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen. Vanuit een integrale aanpak (maatwerk, specialistisch aanbod van scholing, arbeidsinpassing en arbeidstoeleiding evenals behandelingsprogramma s) wordt gezocht naar duurzame oplossingen die de jongeren en ouders/verzorgers een reëel toekomstperspectief bieden. Het toekomstperspectief bepalen we vanuit het model Leerling in Beeld. De kernkwadranten zijn als volgt: - Denken (hierbij brengen we het cognitief functioneren in beeld); - Doen (hierbij kijken we naar het vaardigheidspalet van de leerling); - Willen (welke motivatie heeft de leerling); - Zijn (hoe is de leerling). Er wordt een startprofiel opgesteld (waar staat de leerling nu, beginsituatie) dat vervolgens naast het eindprofiel (wat is er nodig om dit te halen) van het verwachte uitstroomperspectief wordt gelegd. Hierdoor krijgen we samen in Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 3

4 beeld welke stappen te nemen zijn om het perspectief te bereiken. De Velddijk wil maatwerk leveren in de vorm van onderwijsondersteuningsarrangementen. Ze sluiten aan bij de leerling en zijn vraaggestuurd. De leerlingen zijn hierdoor meer betrokken en leren zich makkelijker aan te passen aan hun omgeving. De onderwijsondersteuningsarrangementen hebben vooral als doel toerusting en uitrusting voor maatschappelijke geschiktheid en persoonlijke ontwikkeling. Er wordt hierbij gestreefd naar uitbreiding van de benodigde competenties om zo de zelfstuurbaarheid, zelfredzaamheid en weerbaarheid te vergroten. Hierbij zijn de aandachtsgebieden wonen, werken, vrije tijd en actief burgerschap erg belangrijk. Door omstandigheden is er soms sprake van een flinke leerachterstand. Soms is deze in de verblijfsduur op de Velddijk niet meer in te halen. Uitgangspunt is vooral een uitdagende leer- en werkomgeving te creëren waarin jongeren zich thuis voelen, ze hun zelfvertrouwen enigszins kunnen herwinnen en weer perspectief krijgen op hun toekomst. Stimuleren van zelfstandigheid, zelfstuurbaarheid en zelfredzaamheid zijn in dit proces erg belangrijk. Dit wordt gerealiseerd middels een consequente en geduldige aanpak van docenten, deskundigen en hulpverlening. Als dit proces pakt, ontstaan er reële uitstroomkansen voor de jongeren: naar vervolgonderwijs; naar arbeid; naar dagbesteding. 2.3 Onderwijsaanbod Basisfase (globaal 12- tot 15-jarigen) De kerndoelen VSO, vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding, zijn hier uitgangspunt. Vanuit deze kerndoelen wordt de basisfase ingericht in een praktische leerroute en theoretische leerroute. Hierbij richt het niveau zich op alle niveaus van vmbo-onderwijs en praktijkonderwijs. Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 4

5 Oriëntatiefase (globaal 14- tot 15-jarigen) In deze fase ligt het accent op assessment en sectororiëntatie. Hier wordt de maximale ambitie verduidelijkt; welke uitstroombestemming past nu het best bij de leerling. Opleidingsfase (globaal 15- tot max. 20-jarigen) In deze fase bieden we onderwijs in de profielen Vervolgonderwijs, Arbeid en Arbeidsmatige Dagbesteding. Transitiefase (globaal vanaf 16 jaar en ouder) In deze fase ligt het accent op de uitstroom naar de uiteindelijke uitstroombestemming. Hier wordt de definitieve match gemaakt tussen jongere en uitstroomplek en vindt er nazorg plaats vanuit de Velddijk. Uitstroom naar vervolgopleiding Leerlingen volgen een vmbo route basis-, kader- of theoretisch niveau, ingericht naar de eindtermen. Hierbij worden ook leergebied overstijgende doelen en doelen gericht op de domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap gesteld. De leerlingen die een basis- of kaderprogramma volgen, werken ook aan programma s in de praktijkafdelingen. De vmbo- theoretische leerlingen werken voornamelijk aan theorie in de leervakken. In het profiel vervolgonderwijs werkt VSO de Velddijk nauw samen met regulier voortgezet onderwijs. Programma s zijn afgestemd op elkaar, zodat waar mogelijk de leerlingen kunnen terug- of instromen in het regulier onderwijs en een diploma kunnen behalen. Diplomeren en certificeren kan op VSO de Velddijk via staatsexamens, IVIO-examens of symbiosetrajecten. Uitstroom naar arbeid Vrije arbeidsmarkt ofwel beschermde vorm (leerroute arbeid). Kerndoelen arbeid zijn leidend. Deze leerweg bestaat uit leerlingen die hun perspectief zoeken in arbeidstoeleiding, met als uitgangspunt MBO-niveau 1. Middels een fasen structuur stromen leerlingen vanuit oriëntatieprogramma s door naar een sector(en); Zorg & Welzijn, Groen, Bouw & Installatietechniek, Houttechniek, Voertuigentechniek of Horeca. Doel is het verkrijgen van een betaalde baan op de arbeidsmarkt. De vaardigheden binnen het profiel arbeid richten zich vooral op: competenties om een baan te verwerven, competenties om de baan te behouden en competenties om van baan te veranderen. Daarnaast is er in het programma aandacht voor vaardigheden binnen de domeinen wonen, vrije tijd en burgerschap. Via diverse branchegerichte cursussen worden extra kwalificaties aangeboden waarbij certificering en/of diplomering mogelijk is. Uitstroom naar arbeidsmatige dagbesteding (aansluitend bij arbeidsmarktgerichte leerroute). Kerndoelen profiel arbeidsmatige dagbesteding zijn leidend. Deze leerweg bestaat uit leerlingen die niet kwalificeerbaar zijn binnen de landelijke structuren, maar die, waar mogelijk, wel toelaatbaar zijn naar vormen van (beschermde) arbeid. Deze leerlingen zoeken hun perspectief in arbeidsmatige dagbesteding en/of beschermde arbeidsplekken. Van belang in deze leerroute is het samenstellen van een leerlingportfolio: een document dat verslag geeft van het kennen en kunnen, de leeropbrengsten en vaardigheidsniveaus van de leerling. Leerlingen in de basisfase maken gebruik van interne stages om zich te oriënteren en voor te bereiden op externe stages. Leerlingen in de opleidingsfase, waar in hun programma stage is vastgesteld, lopen één of meer dagen per week stage in een bedrijf of instelling. 2.4 Specifiek onderwijsaanbod De leergebiedoverstijgende kerndoelen in het voortgezet speciaal onderwijs richten zich op het functioneren van jongeren op de gebieden leren, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd. Er is aandacht voor het aanleren van kennis en vaardigheden, maar evenzeer voor de ontwikkeling van sociale, communicatieve en emotionele aspecten. De leergebiedoverstijgende kerndoelen betreffen vier thema's: Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 5

6 1. Leren leren: bij veel leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs vraagt het ontwikkelen van een open en flexibele leerhouding en het leren toepassen van leerstrategieën veel aandacht. Het leren (mede)verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces en het actief werken aan de eigen ontwikkeling en met zelfvertrouwen kennis opbouwen is belangrijk. 2. Leren taken uitvoeren: leerlingen leren, zo planmatig, methodisch en zelfstandig mogelijk, taken uit te voeren en hierbij zo nodig hulp te vragen. Het doel is een zo groot mogelijke zelfstandigheid en eigen regie van de leerling. Voor een deel van de leerlingen geldt dat de zelfredzaamheid blijvend (intensieve) aandacht vraagt. Het verder optimaliseren en geïntegreerd gebruiken van de zintuiglijke en motorische mogelijkheden kan hieronder vallen. 3. Leren functioneren in sociale situaties: de beperking en/of problematiek van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs maakt dat bepaalde competenties, met name op sociaal, emotioneel en communicatief gebied, niet door iedereen als vanzelf worden ontwikkeld of kunnen worden geleerd. De verdere ontwikkeling van deze competenties in allerlei contexten vraagt extra aandacht. 4. Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief: leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs worden zich enerzijds bewust van hun kracht en kwaliteiten en leren anderzijds omgaan met hun beperkingen. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en een realistische kijk op de eigen toekomstmogelijkheden vormen cruciale doelen. Leerlingen oriënteren zich hierbij: op zichzelf, hun eigen wensen en voorkeuren; op ontwikkelingsmogelijkheden; op de wereld van opleidingen, werk en/of dagbesteding; op mogelijkheden en wensen met betrekking tot burgerschap, wonen en vrije tijdsbesteding. Uitgangspunt is door het aanbieden van leer- en lesstof deze gebieden verder te ontwikkelen in relatie met individuele doelen in het IOP en groepsdoelen. Aanbod kan variëren van lesgebonden activiteiten, geïntegreerd in het reguliere aanbod tot cursorisch werken op deelgebieden (ondersteunende leerlingentrainingen). 2.5 Arrangementen In een aantal gevallen bieden (V)SO-scholen, naast langdurige plaatsing en AB, andersoortige arrangementen: - project Herstart wordt onder verantwoordelijkheid van SSO NML (specifiek vanuit de Velddijk) uitgevoerd op de Bovenschoolse Zorgvoorziening. We hebben een toekenning van 4 Herstart-plaatsen; - project Op de Rails wordt onder verantwoordelijkheid van SSO NML (specifiek vanuit de Velddijk) uitgevoerd op de Bovenschoolse Zorgvoorziening. We hebben een toekenning van 20 ODR-plaatsen; - symbioseproject: hierbij volgen leerlingen uit het profiel vervolgonderwijs een deel van hun onderwijsprogramma op de reguliere VO-school; - MBO-programma: hierbij volgen leerlingen een MBO-niveau 1 of MBO-niveau 2 programma in de school en doen als extraneus examen. Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 6

7 3. Ondersteuning Omdat alle leerlingen uit het VSO specifieke ondersteuningsbehoeften hebben, overstijgt onze geboden ondersteuning de basisondersteuning en lichte ondersteuning van het regulier onderwijs. Alle leerlingen hebben een Individueel Ontwikkelingsperspectief (OPP) als leidraad. 3.1 Samenstelling groepen De groepen zijn samengesteld op basis van: Uitstroomperspectief: vervolgonderwijs-arbeid-arbeidsmatige dagbesteding; Leerniveau; Ondersteuningsbehoefte: o specifieke doelgroepen gericht op externaliserende problematiek (leerlingen met o.a. ADHD, ODD, CD); o specifieke doelgroepen gericht op internaliserende problematiek (leerlingen met o.a. autistisch spectrumstoornissen, angst en stemmingsstoornissen etc.). 3.2 Ontwikkelingsperspectief (OPP): Voor iedere leerling wordt een realistisch individueel ontwikkelingsperspectief (OPP) vastgesteld. Dit gebeurt in overleg tussen leerling, ouders, mentor, evt. betrokken hulpverlening en de gedragswetenschapper van de school. Het OPP geeft richting aan de uiteindelijke uitstroom van de leerling naar vervolgopleiding, arbeid of dagbesteding. Binnen het OPP is er ook aandacht voor het didactisch niveau van de leerling, waardoor duidelijk is met welke certificaten/diploma's, voor welke vakken en op welk niveau, de leerling de school kan verlaten. Het OPP en uitstroomniveau geeft richting aan het schooltraject van de leerling. In het OPP staat de achtergrondinformatie van de leerling, hulpvragen, alle deelgebieden van Handelingsgerichte Proces Diagnostiek (HGPD), individuele doelen voor de leerling inclusief evaluaties en het perspectiefplan, waarin in schooljaren staat aangegeven wat de leerling per schooljaar dient te bereiken op de gebieden leren, gedrag, wonen en doorstroom/uitstroom. Bij het vaststellen en aanvullen van het OPP van de leerlingen wordt altijd de hulpverlening van de leerling/het gezin betrokken. Bij leerlingen die op een behandelgroep zitten of die een intensieve behandelrelatie hebben worden de doelen van school zo veel mogelijk afgestemd op de doelen van de behandeling. Samen vormt het traject één gezamenlijk plan. 3.3 Ondersteuningsstructuur De zorg- en ondersteuningsstructuur van de Velddijk neemt het individueel ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling als uitgangspunt. Door onderwijszorgarrangementen samen te stellen probeert de Velddijk een aanbod op maat voor de leerling te realiseren. De verantwoordelijkheid voor de zorg en begeleiding is in handen van de Commissie voor de Begeleiding. De CvdB volgt de leerlingen vanaf de toelating tot het moment waarop de leerling wordt uitgeschreven van school. De CvdB geeft advies en stelt samen met ouders/verzorgers en relevante hulpverleners het ontwikkelingsperspectief op. Dit gebeurt vanuit het model Leerling in Beeld en met behulp van de Handelingsgerichte Proces Diagnostiek (HGPD). Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 7

8 Bij de start op de Velddijk wordt een instroom/startprofiel voor de leerling opgesteld. In dit instroom/startprofiel wordt een globaal perspectief (een eerste richting van mogelijke uitstroom) vastgesteld. Van deze mogelijke uitstroom wordt het eindprofiel naar startprofiel gelegd en gekeken welke stappen te nemen zijn. Als een jongere een indicatie of toelaatbaarheidsverklaring heeft kan deze aangemeld worden bij de Velddijk. Na aanmelding vindt er een oriëntatiegesprek en intake(gesprek) plaats. Het eerste OPP wordt vastgesteld tijdens een eerste leerlingbespreking met mentor, gedragswetenschapper, teamleider en ouders. Waar mogelijk wordt ook de leerling, externe hulpverlening en school van herkomst betrokken. De gemeenschappelijke leerdoelen van alle leerlingen zijn opgenomen in een groepsplan. Aanvullend aan dit groepsplan wordt een individueel plan opgesteld voor iedere leerling, daar waar de leerling onvoldoende profiteert van het onderwijsaanbod zoals beschreven in het groepsplan en de leerling zich niet ontwikkeld zoals verwacht. In de begeleiding speelt de mentor een cruciale rol. Deze is voor de leerling, ouders/verzorgers en hulpverlening het eerste aanspreekpunt. De mentor volgt en evalueert gedurende het schooljaar zowel de persoonlijke als de functionele ontwikkeling van de leerling. Een van de primaire taken van de mentor is het onderhouden van het contact tussen school, ouders en hulpverlening. Het ontwikkelingsperspectief van de leerling wordt regelmatig besproken met ouders en begeleiders van de leerling. Gedragswetenschappers verzorgen, vóór de bespreking, observaties in de groep. De mentor zorgt dat hij vóór de leerlingbespreking op de hoogte is van de stand van zaken over wonen, vrije tijd en andere relevante ontwikkelingen. Hiertoe gaat de mentor in uitgangspunt tweemaal per jaar op huisbezoek. De mentor stelt met de leerling leerdoelen op en deze doelen worden met regelmaat door de mentor geëvalueerd en bijgesteld. Tijdens de leerlingbespreking wordt door meerdere partijen besproken hoe de leerling zich ontwikkeld. Dit hele proces wordt vastgelegd in het individueel ontwikkelingsplan. Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 8

9 Zodra de ontwikkeling van de leerling hiervoor aanleiding geeft wordt er gesproken over een doorstroom/tussenprofiel. Bepaald worden de maximale ambities (wat is reëel te bereiken) van de leerling. Via een assessmentprogramma (een programma met diverse testen en onderzoeken), wordt gekeken of de maximale ambities haalbaar zijn en in welk uitstroom/eindprofiel de leerling past. Zodra de leerling toe is aan een reële uitstroom wordt zijn uitstroomperspectief, de vervolgroute/plek, vastgesteld. Voor de warme overdracht wordt gebruik gemaakt van een voorgeschreven document (overgangsdocument). Hierin staat beschreven wat de ondersteuningsbehoefte is om zijn/haar vervolgplek een succesvolle voortzetting te kunnen maken. VSO de Velddijk verzorgt waar nodig nazorg. De school blijft gedurende een aantal maanden de leerling volgen en ondersteunt de vervolgplek en de leerling in het omgaan met de nieuwe situatie. 3.4 Leerlingvolgsysteem Besprekingen over leerlingen en andere relevante informatiestromen worden met behulp van een leerling volg- en administratiesysteem geregistreerd. Dit betreft zowel de leerontwikkeling, het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jongere. Onderwijsresultaten worden in een rapport over de diverse schooljaarperiodes kenbaar gemaakt. VSO de Velddijk volgt de leerling via een digitaal cyclisch leerling plan- en volgsysteem. Dit systeem voorziet in een perspectiefniveau (voor de langere termijn), het handelingsplanniveau (voor de termijn van één jaar) en het operationeel werkniveau (voor de kortere periode). De leerling wordt gevolgd aan de hand van de voor die leerling gestelde doelen, die verwoord zijn in het groepsplan en waar nodig in het individueel ontwikkelingsplan (OPP). 3.5 Expertise Deze manier van onderwijs aanbieden en leren vraagt veel van de medewerkers van VSO de Velddijk. Zij moeten de competenties hebben om invulling te kunnen geven aan het maatwerk voor iedere individuele leerling. Dat vraagt om kennis, ervaring, specialistische expertise en geduld. Binnen de school is sprake van teamexpertise: kennis, ervaring en vaardigheden die geïntegreerd zijn in de teamaanpak en geïnternaliseerd in het handelen van alle medewerkers. Daarnaast is ook sprake van specifieke doelgroep expertise die bij collega s aanwezig is, intern dan wel extern. Medewerkers van de Velddijk voldoen aan de bevoegdheidseisen vanuit hun functie. De leerkrachten van VSO de Velddijk zijn allemaal extra geschoold in psychopathologische kennis en vaardigheden, zodat ze de hulpvraag van de leerling met een stoornis goed kunnen beantwoorden. Daarbij is er extra aandacht voor orthodidactisch handelen, zodat ze specifieke begeleidingsvaardigheden kunnen bieden voor wat betreft onderwijsinhoud. Onderwijsondersteunend personeel wordt geschoold in psychopathologie en de interactiewijzer. Daarnaast kenmerkt het onderwijsgevende personeel zich door specifieke pedagogische kwaliteiten, leerlingen krijgen kansen en mogen fouten maken. Het vermogen om goed te reflecteren op eigen gedrag en het niet per definitie bij het kind te leggen. Middels intervisie kan de medewerker dit dan ook verder ontwikkelen. Reflecteren op het eigen functioneren en intercollegiale consultatie behoort tot de professionele grondhouding van de medewerker. Daardoor kan VSO de Velddijk de kwaliteit van haar onderwijs borgen en adequaat inspelen op vernieuwingen en veranderingen. Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 9

10 Specifieke functies met extra expertise: - gedragswetenschappers die de docenten begeleiden bij de omgang met de doelgroep; - psychodiagnostisch medewerker; - stagebegeleiders / stagejobcoach / transitiecoaches. Teamexpertise: - een aantal leerkrachten heeft de specialisatie Master of Special Education Needs; - een aantal leerkrachten heeft een specifieke vakopleiding in theoretische of praktische richting; - specifieke expertise in arbeidstoeleiding en stage met uitstroom naar arbeid; - er is ondersteunende begeleiding mogelijk vanuit het IDT (Interdisciplinair Team) en/of Ambulante Dienst; - er zijn transitiecoaches gericht op een goede transfer/overstap naar vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. Specifieke expertise bij delen van het team/teamleden: - enkele collega s maken deel uit van het Interventieteam; - personeelsleden die met leerlingen werken volgen Agressie-regulatietrainingen; - enkele collega s zijn gediplomeerd EHBO-er of BHV-er; - gediplomeerde Rots & Water trainers. Expertise buitenschool snel toegankelijk: - er is ondersteunende begeleiding mogelijk vanuit IDT (Interdisciplinair Team) en/of Ambulante Dienst; - met diverse zorgpartners zijn samenwerkingsafspraken voor ondersteuningsvragen; - binnen de onderwijstrajecten wordt er steeds nadrukkelijker verbinding gemaakt met het regulier onderwijs VO en MBO. 3.6 Veiligheid De Velddijk hanteert een -binnen SSO NML ontwikkeld- Schoolveiligheidsplan, welk de benodigde stappen in beeld brengt die genomen moeten worden, in geval van calamiteiten en/of situaties/ontwikkelingen welke het welzijn en functioneren van leerling of medewerker direct raken. 4. Extra ondersteuning 4.1 Materialen en aanpak met speciale didactische kenmerken De Velddijk heeft leerlijnen uitgewerkt vanuit de kerndoelen VSO zoals vastgelegd in de Wet Kwaliteit (V)SO. - lesmateriaal voor de AVO-vakken en vaktheorie; - lesmateriaal op PRO-niveau, vmbo basis-, kader- en theoretisch- niveau; - lesmateriaal voor leerwegondersteunend onderwijs; - lesmateriaal voor de leergebied overstijgende kerndoelen. Er wordt gewerkt met lesplanners, waardoor iedere leerling op zijn/haar niveau per week een overzicht heeft wat hij/zij moet doen. Deze hebben als doel de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid te vergroten. Onderzoek: Didactisch toetsmateriaal voor leerlingen in de onderbouw, waaronder drempelonderzoek, PI-dictee, technische leestoetsen, rekentoetsen etc. Onderbouwleerlingen worden eens per jaar didactisch getest. Bij uitval of opvallende zaken vindt eventueel aanvullend didactisch onderzoek plaats (bijvoorbeeld dyslexie-onderzoek). Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 10

11 Specifieke materialen: Kurzweil, laptopgebruik voor jongeren met motorische problematiek of ernstige lees- en spellingsproblematiek, luisterboeken, educatieve dvd s met kijkwijzers. 4.2 Materialen en aanpak met speciale pedagogische/psychologische kenmerken Indien er geen recente intelligentiegegevens voorhanden zijn en er is een vraag over het niveau van cognitief functioneren, dan wordt er intelligentieonderzoek uitgevoerd. orthopedagoog/psycholoog begeleidt docenten in de omgang met leerlingen en hun ontwikkelings- en gedragsproblematiek; begeleiding van leerlingen met specifieke hulpvragen door de orthopedagoog/psycholoog; scholing van het team op het gebied van psychopathologie etc. door de orthopedagoog/psycholoog; psycho-educatie aan de hand van methodes als Handleiding voor jezelf, Vrienden, Ik ben speciaal etc. door docenten/orthopedagoog/psycholoog; testen en onderzoeken ten behoeve van psychologisch-, persoonlijkheids- en belevingsonderzoek door de orthopedagoog/psycholoog. 4.3 Materiaal en aanpak gericht op aanpassing aan kind specifieke fysieke en medische belemmeringen laptopgebruik voor jongeren met motorische problematiek; eventueel aangepast meubilair voor jongeren met specifieke (medische) belemmeringen; alle nieuwe leerlingen worden onderzocht door de schoolarts (GGD); alle zittende leerlingen worden eenmaal per drie jaar onderzocht door de schoolarts; wanneer er vragen of zorgen zijn op medisch gebied, kan de schoolarts voor onderzoek/overleg ingeschakeld worden; schoolarts heeft zitting in de CvdB. 4.4 Ondersteunende leerlingtrainingen Leerlingen ontvangen indien ze daarvoor geïndiceerd worden speciale trainingen: Rots & Water (weerbaarheid), In Control (agressie-regulatie), Stop-Denk-Doe (ADHD), Leren Luisteren (ODD), Ik ben Speciaal (ASS), Vriendenprogramma (angst & stemming). 5. Samenwerking Daar de complexiteit van de doelgroep groot is, is samenwerking met anderen van groot belang. Naast de samenwerking met ouders is juist ook de samenwerking met andere hulpverleners van zeer groot belang. Dit willen we nadrukkelijk vormgeven in een 1 kind - 1 plan aanpak. Daar waar de ondersteuningsbehoefte onze handelingsbekwaamheid overstijgt stellen we als voorwaarde dat er voldoende externe hulpverlening aanwezig is om het onderwijs voor deze leerlingen mogelijk te maken. 5.1 Ouders Samenwerking met ouders/verzorgers is een belangrijk uitgangspunt. We willen dat alle leerlingen en hun ouders/verzorgers voortdurend van de individuele ontwikkeling op de hoogte zijn en zich actief op de hoogte houden. De mentor fungeert als aanspreekpunt in deze. Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 11

12 Er zijn een aantal momenten in het schooljaar waarop contact structureel gepland is. Denk hierbij aan de IOP- en rapportbesprekingen, de ouderavonden en thema-avonden. Ouders zijn vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad. Indien er behoefte aan contact tussen ouders/verzorgers en school is, dan beschikken ouders/verzorgers over de contactgegevens van mentor en school. 5.2 Ketenpartners - Gedragswetenschappers (psycholoog/orthopedagoog): het IDT (Interdisciplinair Team) is de expertise dienst van SSO NML en bestaat uit medewerkers die werkzaam zijn op scholen. Hun kennis wordt ingezet voor alle leerlingen en ter ondersteuning aan onderwijsgevend personeel. Daarnaast worden ze betrokken bij de beleidsontwikkelingen in school. - Jeugdhulp: we kennen samenwerking met tal van hulpverlenende instanties. Het meest met Bureau Jeugdzorg, Buro van Roosmalen, Vincent van Gogh Instituut, Koraal groep Gastenhof, MEE, Rubicon, Mutsaersstichting. - Leerplicht: binnen de wettelijke kaders wordt overleg gevoerd over leerplichtzaken, onder andere schoolverzuim. Er bestaan korte lijnen met leerplicht en een ambtenaar leerplicht sluit aan bij de Commissie voor de Begeleiding en neemt in overleg- deel aan gesprekken met ouders/verzorgers en leerlingen. - Primair onderwijs (PO-SBO-SO): er vindt warme overdracht plaats en over leerlingen wordt informatie met de toeleverende school uitgewisseld. - Samenwerking VO scholen: er wordt overleg gevoerd over instroom bij plaatsing. Daarnaast overleggen de zorgcoördinatoren (ZoCo) en de directies van het SWV regelmatig met elkaar. Er is individueel contact op casusniveau. Tevens bestaan er de reeds genoemde symbiose-trajecten. - Samenwerking MBO: we werken samen met Gilde Opleidingen en CitaVerde College. - BZV (rebound): Velddijk is penvoerder van projecten Herstart en Op de Rails. Daarnaast vindt samenwerking plaats op casusniveau. - Praktijk Onderwijs: met het Praktijkonderwijs voeren we goed overleg en afstemming m.b.t. vragen over zittende leerlingen, uitwisseling van aanbod (mogelijke overstap). - Politie: inzet van schoolagent bij strafbare feiten binnen de school, en/of voor een pedagogisch-corrigerend gesprek met de leerling en/of ouder, conform het convenant veiligheid in en om de school. - GGD: schoolarts neemt deel aan Commissie voor de Begeleiding, geeft elementaire informatie over en screent de leerlingen en is ondersteunend in de aanpak Veilige & Gezonde School. - Bedrijfsleven: met diverse bedrijven zijn afspraken voor stages en leerwerkervaringen. - Gemeenten: met gemeenten vindt overleg plaats over leerlingenvervoer. - UWV: met het UWV wordt overleg gevoerd inzake uitstroom. 6. Grenzen aan het onderwijs Het wettelijk kader beschrijft concreet de toelaatbaarheid van leerlingen. Leerlingen die op 1 augustus 20 jaar of ouder zijn mogen, op grond van wettelijke regelgeving, niet toegelaten/begeleid worden, mits er een ontheffing is. Aan welke leerlingen kan de school geen passend aanbod bieden: - leerlingen die de grenzen van veiligheid en welbevinden van zichzelf, andere leerlingen en/of personeel overschrijden; - leerlingen die een dusdanige specifieke expertise begeleiding nodig hebben dat verwezen dient te worden naar een zorginstelling met onderwijsmogelijkheden. Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 12

13 7. Nawoord Het schoolondersteuningsprofiel van VSO de Velddijk geeft een beeld van de ondersteuningsmogelijkheden zoals we die kennen op onze school. Daarnaast hebben we als visie om voor iedere leerling maatwerk te verzorgen. Dit betekent dat we ons ondersteuningsprofiel daar waar nodig en wenselijk vanuit de vraag van de leerling aanpassen aan zijn ondersteuningsvraag. Rekening houdend met de mogelijkheden en de grenzen van ons als team is ons profiel daardoor dynamisch van aard. VSO de Velddijk, VSO de Velddijk is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren met een gedragsstoornis en/of psychisch probleem. Het onderwijsaanbod is gericht op arbeidsmarkttoeleiding, vervolgonderwijs en dagbesteding. VSO de Velddijk is een regionale school. VSO de Velddijk is onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg (SSO NML) VSO De Velddijk Hoofdvestiging: Bergstraat CE Tegelen, Tel.: , website: Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 13

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onze missie 6 2.3. Onze visie op Onderwijs en Ontwikkeling 7 2.4

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Schoolgids De Brouwerij

Schoolgids De Brouwerij 2014 2015 Schoolgids De Brouwerij SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 Inhoudsopgave Inleiding Wettelijke status schoolgids 2 1 Scholengemeenschap De Brouwerij 1.1 Leslocaties 1.2 Raad van Toezicht 1.3 Directeur

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Voorwoord. Een kind mag zijn zoals hij/zij is. Marije Hertroijs Algemeen directeur De Berkenschutse

Voorwoord. Een kind mag zijn zoals hij/zij is. Marije Hertroijs Algemeen directeur De Berkenschutse Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De tekst hiervan, evenals van andere actuele zaken, vindt u ook op onze website www.berkenschutse.nl. De schoolgids is niet alleen bedoeld

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs Samen bouwen aan jouw toekomst ondersteuningsplan passend onderwijs mei 2015 1 Inhoudsopgave Vooraf 4 Hoofdstuk 1 Inleiding...5 Hoofdstuk 2 Organisatie Onderwijs en Zorg...8 2.1 Algemene gegevens...8 2.2

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu SCHOOLGIDS DON BOSCO School voor ZMOK Afdeling VSO Marienwaard 51 6222 AM Maastricht tel.: 043-3467760 website : www.donboscoschool.eu INHOUD Voorwoord 1. Het Schoolbestuur 2. Profilering Don Boscoschool

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

VOORWOORD VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR 5 VOORWOORD VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 7 INLEIDING 9 1. STG. SPECIAAL ONDERWIJS NOORD EN MIDDEN LIMBURG 10

VOORWOORD VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR 5 VOORWOORD VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 7 INLEIDING 9 1. STG. SPECIAAL ONDERWIJS NOORD EN MIDDEN LIMBURG 10 Inhoudsopgave VOORWOORD VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR 5 VOORWOORD VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 7 INLEIDING 9 1. STG. SPECIAAL ONDERWIJS NOORD EN MIDDEN LIMBURG 10 1.1 ALGEMEEN 10 1.1.1 GESCHIEDENIS 10 1.1.2

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL GOOISE PRAKTIJKSCHOOL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL GOOISE PRAKTIJKSCHOOL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL GOOISE PRAKTIJKSCHOOL 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 ALGEMENE GEGEVENS 4 2.1 Contactgegevens school 4 2.2 Doelgroep 4 2.3 Onderwijsaanbod 4 2.4 Onderwijsvisie 5 2.5 Visie op

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Regius College vmbo

Schoolondersteuningsprofiel Regius College vmbo Schoolondersteuningsprofiel Regius College vmbo Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Algemene gegevens... 4 2.1 Contactgegevens... 4 Hoofdstuk 3 Ondersteuning... 5 3.1 Visie op onderwijs en ondersteuning...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids 2014-2015. een school van

De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids 2014-2015. een school van De Kapstok Leerwerktrajecten Schoolgids 2014-2015 een school van Inhoud Een woord vooraf... 5 Hoofdlocatie... 6 Afdelingen... 6 Lestijden locaties... 7 Leeswijzer... 9 Inleiding: Profiel van de school...

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Purmerend 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Purmerend 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra

Nadere informatie

SCHOOL GIDS Mytylschool Ulingshof ElK talent telt!

SCHOOL GIDS Mytylschool Ulingshof ElK talent telt! SCHOOL GIDS school voor speciaal onderwijs Mytylschool Ulingshof 2014-2015 ELK TALENT TELT! 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Voorwoord 1. De school 2. Waar wij voor staan 3. Leerlingen en personeel 4. Toelating

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Vmbo Amsterdam 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Vmbo Amsterdam 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen,

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Beukenrode Onderwijs

Ondersteuningsprofiel. Beukenrode Onderwijs School Ondersteuningsprofiel Inleiding School ondersteunings profiel van te Doorn Voor u ligt het school ondersteunings profiel van, een vso-cluster IV school. In het school ondersteunings profiel (SOP)

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Samen werken aan de toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Warandecollege in Oosterhout.

Nadere informatie

RECONVALESCENTENSCHOOL

RECONVALESCENTENSCHOOL RECONVALESCENTENSCHOOL / 2 Naam school Reconvalescentenschool Brinnummer 20RT Adres Dordtsestraatweg 472 Postcode 3075 BN Telefoon 010-4849233 E-mail directie@reconvalescentenschool.nl Website www.reconvalescentenschool.nl

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon.

Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon. Schoolgids Kompas College Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon. De schoolgids is een informatiebrochure voor

Nadere informatie

KOERS VO Schoolprofielen 2014. Schoolprofiel 17 OKTOBER 2014

KOERS VO Schoolprofielen 2014. Schoolprofiel 17 OKTOBER 2014 Schoolprofiel VSO De Hoge Brug 17 OKTOBER 2014 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene Informatie 1.2 Onderwijsaanbod 1.3 Typering van de school en de leerlingen 1.4 Bijzonder onderwijsaanbod 2 TOELATING

Nadere informatie

O n d e r steuningsprofiel

O n d e r steuningsprofiel O n d e r steuningsprofiel 1 Ondersteuningsprofiel Rehobothschool, afdeling SO cluster 4 B deel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie