SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. VSO de Velddijk. (onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg) Versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. VSO de Velddijk. (onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg) Versie 23-11-2013"

Transcriptie

1 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VSO de Velddijk (onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg) Versie Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 1

2 Schoolondersteuningsprofiel Naam school: VSO de Velddijk Naam schoolbestuur: Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden- Limburg SWV: VO Noord-Limburg Datum: Inleiding VSO de Velddijk wil de talenten en mogelijkheden van jongeren maximaal ontwikkelen, laten groeien en versterken. Vanuit een integrale aanpak (maatwerk, specialistisch aanbod van scholing, arbeidsinpassing en arbeidstoeleiding evenals specifieke ondersteuningsprogramma s), wordt gezocht naar en gewerkt aan duurzame oplossingen die de jongeren en hun ouders/verzorgers een reëel toekomstperspectief bieden. Daarbij zijn zelfstuurbaarheid, zelfredzaamheid en zelfstandigheid de belangrijkste pijlers voor maatschappelijke integratie en participatie, op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. VSO de Velddijk is een cluster-4 school die onderwijs en begeleiding op maat biedt aan jongeren van 12 tot en met 20 jaar met een (ernstige) gedragsstoornis en/of psychische problematiek. Wij bieden specialistisch onderwijs voor elke leerling met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen. De school biedt onderwijs aan een brede doelgroep cluster-4 leerlingen, leerlingen met zowel internaliserende als externaliserende gedragsproblematiek. Hierbij kan sprake zijn van: - gedrags- en emotionele stoornissen; - psychische en psychosomatische stoornissen; - specifieke en pervasieve stoornissen; - angst- en stemmingsstoornissen; - syndromen gerelateerd aan fysiologische dan wel fysieke problemen; - problematische opvoedingssituaties die de ontwikkeling beïnvloeden; - bijzondere maatschappelijke omstandigheden; - leerlingen met een behandelrelatie GGZ-instelling. De leerlingen hebben gemeen dat ze, vaak door verschillende oorzaken, sociaal en emotioneel zijn vastgelopen. Deze jongeren ontwikkelen zich niet als vanzelfsprekend. Vrijwel alle leerlingen hebben te maken met hulpverlenende instantie(s). De cognitieve ontwikkeling van de leerlingen varieert tussen normale intelligentie tot moeilijk lerend. De kern van de onderwijsvisie van VSO de Velddijk is de persoonlijke benadering van iedere leerling. Dit wordt vertaald in een haalbaar, individueel ontwikkelingsperspectief (IOP), afgestemd op de eisen en verwachtingen van het uitstroomperspectief. Het IOP wordt voor iedere leerling vastgesteld op basis van overleg tussen leerling, ouders, mentor, gedragswetenschapper en eventueel betrokken hulpverlening. Waar nodig sluit een transitiecoach van VSO de Velddijk aan. Het IOP is richtinggevend voor de uiteindelijke uitstroom van iedere leerling. Het legt de verbinding tussen de gemeenschappelijke leerdoelen van alle leerlingen en het individueel plan voor de betreffende leerling en zijn loopbaan. VSO de Velddijk creëert een onderwijsklimaat dat is afgestemd op de individuele talenten en wensen van leerlingen. Maatwerk in een omgeving die veilig en respectvol is. De leerling gaat en staat voorop, krijgt ontwikkelingskansen, maar moet deze ook zelf - met begeleiding van de school - benutten. De Velddijk is geen eindstation voor de leerlingen, maar is een voorbereiding op een duurzame rol in de maatschappij. De ontwikkeling van de leerling wordt op VSO de Velddijk gevolgd aan de hand van een instroomprofiel, Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 2

3 doorstroomprofiel en uitstroomperspectief. De school heeft zo voortdurend een actueel en goed beeld van iedere leerling. 2. Algemene gegevens 2.1 Contactgegevens School: VSO de Velddijk Adres: Bergstraat 58 Postcode: Woonplaats: Brin-nummer.: 5931 CE Tegelen OG Tel.: Website: 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept De missie van de school is als volgt geformuleerd: Waar anders gewoon is kan meer School zijn we samen, de toekomst, dat ben JIJ! De Velddijk wil jou, unieke leerling, en haar medewerkers, podium bieden om hun talenten te ontwikkelen en laten groeien, samen met, door en voor elkaar. Gericht op jouw toekomst en jouw deelname aan de maatschappij. Wij doen dit, samen met jou en samen met andere partners, door; - jou elke dag opnieuw welkom te heten; jij mag zijn wie je bent ; - het onderwijs en de begeleiding naar jouw maat aan te passen; - in een voor jou veilig, respectvol en open klimaat; - samen met jou te streven naar opbrengsten vanuit maximale verwachtingen; - je niet alleen hier en nu, maar ook in de overgang naar je volgende fase te begeleiden. Jij gaat en staat voorop, jij krijgt je kansen, jij moet doen! Wij sluiten aan, ondersteunen en helpen jou waar nodig. School zijn we samen, de toekomst, dat ben JIJ! Wij bieden specialistisch onderwijs voor elke leerling met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen. Vanuit een integrale aanpak (maatwerk, specialistisch aanbod van scholing, arbeidsinpassing en arbeidstoeleiding evenals behandelingsprogramma s) wordt gezocht naar duurzame oplossingen die de jongeren en ouders/verzorgers een reëel toekomstperspectief bieden. Het toekomstperspectief bepalen we vanuit het model Leerling in Beeld. De kernkwadranten zijn als volgt: - Denken (hierbij brengen we het cognitief functioneren in beeld); - Doen (hierbij kijken we naar het vaardigheidspalet van de leerling); - Willen (welke motivatie heeft de leerling); - Zijn (hoe is de leerling). Er wordt een startprofiel opgesteld (waar staat de leerling nu, beginsituatie) dat vervolgens naast het eindprofiel (wat is er nodig om dit te halen) van het verwachte uitstroomperspectief wordt gelegd. Hierdoor krijgen we samen in Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 3

4 beeld welke stappen te nemen zijn om het perspectief te bereiken. De Velddijk wil maatwerk leveren in de vorm van onderwijsondersteuningsarrangementen. Ze sluiten aan bij de leerling en zijn vraaggestuurd. De leerlingen zijn hierdoor meer betrokken en leren zich makkelijker aan te passen aan hun omgeving. De onderwijsondersteuningsarrangementen hebben vooral als doel toerusting en uitrusting voor maatschappelijke geschiktheid en persoonlijke ontwikkeling. Er wordt hierbij gestreefd naar uitbreiding van de benodigde competenties om zo de zelfstuurbaarheid, zelfredzaamheid en weerbaarheid te vergroten. Hierbij zijn de aandachtsgebieden wonen, werken, vrije tijd en actief burgerschap erg belangrijk. Door omstandigheden is er soms sprake van een flinke leerachterstand. Soms is deze in de verblijfsduur op de Velddijk niet meer in te halen. Uitgangspunt is vooral een uitdagende leer- en werkomgeving te creëren waarin jongeren zich thuis voelen, ze hun zelfvertrouwen enigszins kunnen herwinnen en weer perspectief krijgen op hun toekomst. Stimuleren van zelfstandigheid, zelfstuurbaarheid en zelfredzaamheid zijn in dit proces erg belangrijk. Dit wordt gerealiseerd middels een consequente en geduldige aanpak van docenten, deskundigen en hulpverlening. Als dit proces pakt, ontstaan er reële uitstroomkansen voor de jongeren: naar vervolgonderwijs; naar arbeid; naar dagbesteding. 2.3 Onderwijsaanbod Basisfase (globaal 12- tot 15-jarigen) De kerndoelen VSO, vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding, zijn hier uitgangspunt. Vanuit deze kerndoelen wordt de basisfase ingericht in een praktische leerroute en theoretische leerroute. Hierbij richt het niveau zich op alle niveaus van vmbo-onderwijs en praktijkonderwijs. Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 4

5 Oriëntatiefase (globaal 14- tot 15-jarigen) In deze fase ligt het accent op assessment en sectororiëntatie. Hier wordt de maximale ambitie verduidelijkt; welke uitstroombestemming past nu het best bij de leerling. Opleidingsfase (globaal 15- tot max. 20-jarigen) In deze fase bieden we onderwijs in de profielen Vervolgonderwijs, Arbeid en Arbeidsmatige Dagbesteding. Transitiefase (globaal vanaf 16 jaar en ouder) In deze fase ligt het accent op de uitstroom naar de uiteindelijke uitstroombestemming. Hier wordt de definitieve match gemaakt tussen jongere en uitstroomplek en vindt er nazorg plaats vanuit de Velddijk. Uitstroom naar vervolgopleiding Leerlingen volgen een vmbo route basis-, kader- of theoretisch niveau, ingericht naar de eindtermen. Hierbij worden ook leergebied overstijgende doelen en doelen gericht op de domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap gesteld. De leerlingen die een basis- of kaderprogramma volgen, werken ook aan programma s in de praktijkafdelingen. De vmbo- theoretische leerlingen werken voornamelijk aan theorie in de leervakken. In het profiel vervolgonderwijs werkt VSO de Velddijk nauw samen met regulier voortgezet onderwijs. Programma s zijn afgestemd op elkaar, zodat waar mogelijk de leerlingen kunnen terug- of instromen in het regulier onderwijs en een diploma kunnen behalen. Diplomeren en certificeren kan op VSO de Velddijk via staatsexamens, IVIO-examens of symbiosetrajecten. Uitstroom naar arbeid Vrije arbeidsmarkt ofwel beschermde vorm (leerroute arbeid). Kerndoelen arbeid zijn leidend. Deze leerweg bestaat uit leerlingen die hun perspectief zoeken in arbeidstoeleiding, met als uitgangspunt MBO-niveau 1. Middels een fasen structuur stromen leerlingen vanuit oriëntatieprogramma s door naar een sector(en); Zorg & Welzijn, Groen, Bouw & Installatietechniek, Houttechniek, Voertuigentechniek of Horeca. Doel is het verkrijgen van een betaalde baan op de arbeidsmarkt. De vaardigheden binnen het profiel arbeid richten zich vooral op: competenties om een baan te verwerven, competenties om de baan te behouden en competenties om van baan te veranderen. Daarnaast is er in het programma aandacht voor vaardigheden binnen de domeinen wonen, vrije tijd en burgerschap. Via diverse branchegerichte cursussen worden extra kwalificaties aangeboden waarbij certificering en/of diplomering mogelijk is. Uitstroom naar arbeidsmatige dagbesteding (aansluitend bij arbeidsmarktgerichte leerroute). Kerndoelen profiel arbeidsmatige dagbesteding zijn leidend. Deze leerweg bestaat uit leerlingen die niet kwalificeerbaar zijn binnen de landelijke structuren, maar die, waar mogelijk, wel toelaatbaar zijn naar vormen van (beschermde) arbeid. Deze leerlingen zoeken hun perspectief in arbeidsmatige dagbesteding en/of beschermde arbeidsplekken. Van belang in deze leerroute is het samenstellen van een leerlingportfolio: een document dat verslag geeft van het kennen en kunnen, de leeropbrengsten en vaardigheidsniveaus van de leerling. Leerlingen in de basisfase maken gebruik van interne stages om zich te oriënteren en voor te bereiden op externe stages. Leerlingen in de opleidingsfase, waar in hun programma stage is vastgesteld, lopen één of meer dagen per week stage in een bedrijf of instelling. 2.4 Specifiek onderwijsaanbod De leergebiedoverstijgende kerndoelen in het voortgezet speciaal onderwijs richten zich op het functioneren van jongeren op de gebieden leren, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd. Er is aandacht voor het aanleren van kennis en vaardigheden, maar evenzeer voor de ontwikkeling van sociale, communicatieve en emotionele aspecten. De leergebiedoverstijgende kerndoelen betreffen vier thema's: Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 5

6 1. Leren leren: bij veel leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs vraagt het ontwikkelen van een open en flexibele leerhouding en het leren toepassen van leerstrategieën veel aandacht. Het leren (mede)verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces en het actief werken aan de eigen ontwikkeling en met zelfvertrouwen kennis opbouwen is belangrijk. 2. Leren taken uitvoeren: leerlingen leren, zo planmatig, methodisch en zelfstandig mogelijk, taken uit te voeren en hierbij zo nodig hulp te vragen. Het doel is een zo groot mogelijke zelfstandigheid en eigen regie van de leerling. Voor een deel van de leerlingen geldt dat de zelfredzaamheid blijvend (intensieve) aandacht vraagt. Het verder optimaliseren en geïntegreerd gebruiken van de zintuiglijke en motorische mogelijkheden kan hieronder vallen. 3. Leren functioneren in sociale situaties: de beperking en/of problematiek van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs maakt dat bepaalde competenties, met name op sociaal, emotioneel en communicatief gebied, niet door iedereen als vanzelf worden ontwikkeld of kunnen worden geleerd. De verdere ontwikkeling van deze competenties in allerlei contexten vraagt extra aandacht. 4. Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief: leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs worden zich enerzijds bewust van hun kracht en kwaliteiten en leren anderzijds omgaan met hun beperkingen. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en een realistische kijk op de eigen toekomstmogelijkheden vormen cruciale doelen. Leerlingen oriënteren zich hierbij: op zichzelf, hun eigen wensen en voorkeuren; op ontwikkelingsmogelijkheden; op de wereld van opleidingen, werk en/of dagbesteding; op mogelijkheden en wensen met betrekking tot burgerschap, wonen en vrije tijdsbesteding. Uitgangspunt is door het aanbieden van leer- en lesstof deze gebieden verder te ontwikkelen in relatie met individuele doelen in het IOP en groepsdoelen. Aanbod kan variëren van lesgebonden activiteiten, geïntegreerd in het reguliere aanbod tot cursorisch werken op deelgebieden (ondersteunende leerlingentrainingen). 2.5 Arrangementen In een aantal gevallen bieden (V)SO-scholen, naast langdurige plaatsing en AB, andersoortige arrangementen: - project Herstart wordt onder verantwoordelijkheid van SSO NML (specifiek vanuit de Velddijk) uitgevoerd op de Bovenschoolse Zorgvoorziening. We hebben een toekenning van 4 Herstart-plaatsen; - project Op de Rails wordt onder verantwoordelijkheid van SSO NML (specifiek vanuit de Velddijk) uitgevoerd op de Bovenschoolse Zorgvoorziening. We hebben een toekenning van 20 ODR-plaatsen; - symbioseproject: hierbij volgen leerlingen uit het profiel vervolgonderwijs een deel van hun onderwijsprogramma op de reguliere VO-school; - MBO-programma: hierbij volgen leerlingen een MBO-niveau 1 of MBO-niveau 2 programma in de school en doen als extraneus examen. Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 6

7 3. Ondersteuning Omdat alle leerlingen uit het VSO specifieke ondersteuningsbehoeften hebben, overstijgt onze geboden ondersteuning de basisondersteuning en lichte ondersteuning van het regulier onderwijs. Alle leerlingen hebben een Individueel Ontwikkelingsperspectief (OPP) als leidraad. 3.1 Samenstelling groepen De groepen zijn samengesteld op basis van: Uitstroomperspectief: vervolgonderwijs-arbeid-arbeidsmatige dagbesteding; Leerniveau; Ondersteuningsbehoefte: o specifieke doelgroepen gericht op externaliserende problematiek (leerlingen met o.a. ADHD, ODD, CD); o specifieke doelgroepen gericht op internaliserende problematiek (leerlingen met o.a. autistisch spectrumstoornissen, angst en stemmingsstoornissen etc.). 3.2 Ontwikkelingsperspectief (OPP): Voor iedere leerling wordt een realistisch individueel ontwikkelingsperspectief (OPP) vastgesteld. Dit gebeurt in overleg tussen leerling, ouders, mentor, evt. betrokken hulpverlening en de gedragswetenschapper van de school. Het OPP geeft richting aan de uiteindelijke uitstroom van de leerling naar vervolgopleiding, arbeid of dagbesteding. Binnen het OPP is er ook aandacht voor het didactisch niveau van de leerling, waardoor duidelijk is met welke certificaten/diploma's, voor welke vakken en op welk niveau, de leerling de school kan verlaten. Het OPP en uitstroomniveau geeft richting aan het schooltraject van de leerling. In het OPP staat de achtergrondinformatie van de leerling, hulpvragen, alle deelgebieden van Handelingsgerichte Proces Diagnostiek (HGPD), individuele doelen voor de leerling inclusief evaluaties en het perspectiefplan, waarin in schooljaren staat aangegeven wat de leerling per schooljaar dient te bereiken op de gebieden leren, gedrag, wonen en doorstroom/uitstroom. Bij het vaststellen en aanvullen van het OPP van de leerlingen wordt altijd de hulpverlening van de leerling/het gezin betrokken. Bij leerlingen die op een behandelgroep zitten of die een intensieve behandelrelatie hebben worden de doelen van school zo veel mogelijk afgestemd op de doelen van de behandeling. Samen vormt het traject één gezamenlijk plan. 3.3 Ondersteuningsstructuur De zorg- en ondersteuningsstructuur van de Velddijk neemt het individueel ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling als uitgangspunt. Door onderwijszorgarrangementen samen te stellen probeert de Velddijk een aanbod op maat voor de leerling te realiseren. De verantwoordelijkheid voor de zorg en begeleiding is in handen van de Commissie voor de Begeleiding. De CvdB volgt de leerlingen vanaf de toelating tot het moment waarop de leerling wordt uitgeschreven van school. De CvdB geeft advies en stelt samen met ouders/verzorgers en relevante hulpverleners het ontwikkelingsperspectief op. Dit gebeurt vanuit het model Leerling in Beeld en met behulp van de Handelingsgerichte Proces Diagnostiek (HGPD). Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 7

8 Bij de start op de Velddijk wordt een instroom/startprofiel voor de leerling opgesteld. In dit instroom/startprofiel wordt een globaal perspectief (een eerste richting van mogelijke uitstroom) vastgesteld. Van deze mogelijke uitstroom wordt het eindprofiel naar startprofiel gelegd en gekeken welke stappen te nemen zijn. Als een jongere een indicatie of toelaatbaarheidsverklaring heeft kan deze aangemeld worden bij de Velddijk. Na aanmelding vindt er een oriëntatiegesprek en intake(gesprek) plaats. Het eerste OPP wordt vastgesteld tijdens een eerste leerlingbespreking met mentor, gedragswetenschapper, teamleider en ouders. Waar mogelijk wordt ook de leerling, externe hulpverlening en school van herkomst betrokken. De gemeenschappelijke leerdoelen van alle leerlingen zijn opgenomen in een groepsplan. Aanvullend aan dit groepsplan wordt een individueel plan opgesteld voor iedere leerling, daar waar de leerling onvoldoende profiteert van het onderwijsaanbod zoals beschreven in het groepsplan en de leerling zich niet ontwikkeld zoals verwacht. In de begeleiding speelt de mentor een cruciale rol. Deze is voor de leerling, ouders/verzorgers en hulpverlening het eerste aanspreekpunt. De mentor volgt en evalueert gedurende het schooljaar zowel de persoonlijke als de functionele ontwikkeling van de leerling. Een van de primaire taken van de mentor is het onderhouden van het contact tussen school, ouders en hulpverlening. Het ontwikkelingsperspectief van de leerling wordt regelmatig besproken met ouders en begeleiders van de leerling. Gedragswetenschappers verzorgen, vóór de bespreking, observaties in de groep. De mentor zorgt dat hij vóór de leerlingbespreking op de hoogte is van de stand van zaken over wonen, vrije tijd en andere relevante ontwikkelingen. Hiertoe gaat de mentor in uitgangspunt tweemaal per jaar op huisbezoek. De mentor stelt met de leerling leerdoelen op en deze doelen worden met regelmaat door de mentor geëvalueerd en bijgesteld. Tijdens de leerlingbespreking wordt door meerdere partijen besproken hoe de leerling zich ontwikkeld. Dit hele proces wordt vastgelegd in het individueel ontwikkelingsplan. Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 8

9 Zodra de ontwikkeling van de leerling hiervoor aanleiding geeft wordt er gesproken over een doorstroom/tussenprofiel. Bepaald worden de maximale ambities (wat is reëel te bereiken) van de leerling. Via een assessmentprogramma (een programma met diverse testen en onderzoeken), wordt gekeken of de maximale ambities haalbaar zijn en in welk uitstroom/eindprofiel de leerling past. Zodra de leerling toe is aan een reële uitstroom wordt zijn uitstroomperspectief, de vervolgroute/plek, vastgesteld. Voor de warme overdracht wordt gebruik gemaakt van een voorgeschreven document (overgangsdocument). Hierin staat beschreven wat de ondersteuningsbehoefte is om zijn/haar vervolgplek een succesvolle voortzetting te kunnen maken. VSO de Velddijk verzorgt waar nodig nazorg. De school blijft gedurende een aantal maanden de leerling volgen en ondersteunt de vervolgplek en de leerling in het omgaan met de nieuwe situatie. 3.4 Leerlingvolgsysteem Besprekingen over leerlingen en andere relevante informatiestromen worden met behulp van een leerling volg- en administratiesysteem geregistreerd. Dit betreft zowel de leerontwikkeling, het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jongere. Onderwijsresultaten worden in een rapport over de diverse schooljaarperiodes kenbaar gemaakt. VSO de Velddijk volgt de leerling via een digitaal cyclisch leerling plan- en volgsysteem. Dit systeem voorziet in een perspectiefniveau (voor de langere termijn), het handelingsplanniveau (voor de termijn van één jaar) en het operationeel werkniveau (voor de kortere periode). De leerling wordt gevolgd aan de hand van de voor die leerling gestelde doelen, die verwoord zijn in het groepsplan en waar nodig in het individueel ontwikkelingsplan (OPP). 3.5 Expertise Deze manier van onderwijs aanbieden en leren vraagt veel van de medewerkers van VSO de Velddijk. Zij moeten de competenties hebben om invulling te kunnen geven aan het maatwerk voor iedere individuele leerling. Dat vraagt om kennis, ervaring, specialistische expertise en geduld. Binnen de school is sprake van teamexpertise: kennis, ervaring en vaardigheden die geïntegreerd zijn in de teamaanpak en geïnternaliseerd in het handelen van alle medewerkers. Daarnaast is ook sprake van specifieke doelgroep expertise die bij collega s aanwezig is, intern dan wel extern. Medewerkers van de Velddijk voldoen aan de bevoegdheidseisen vanuit hun functie. De leerkrachten van VSO de Velddijk zijn allemaal extra geschoold in psychopathologische kennis en vaardigheden, zodat ze de hulpvraag van de leerling met een stoornis goed kunnen beantwoorden. Daarbij is er extra aandacht voor orthodidactisch handelen, zodat ze specifieke begeleidingsvaardigheden kunnen bieden voor wat betreft onderwijsinhoud. Onderwijsondersteunend personeel wordt geschoold in psychopathologie en de interactiewijzer. Daarnaast kenmerkt het onderwijsgevende personeel zich door specifieke pedagogische kwaliteiten, leerlingen krijgen kansen en mogen fouten maken. Het vermogen om goed te reflecteren op eigen gedrag en het niet per definitie bij het kind te leggen. Middels intervisie kan de medewerker dit dan ook verder ontwikkelen. Reflecteren op het eigen functioneren en intercollegiale consultatie behoort tot de professionele grondhouding van de medewerker. Daardoor kan VSO de Velddijk de kwaliteit van haar onderwijs borgen en adequaat inspelen op vernieuwingen en veranderingen. Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 9

10 Specifieke functies met extra expertise: - gedragswetenschappers die de docenten begeleiden bij de omgang met de doelgroep; - psychodiagnostisch medewerker; - stagebegeleiders / stagejobcoach / transitiecoaches. Teamexpertise: - een aantal leerkrachten heeft de specialisatie Master of Special Education Needs; - een aantal leerkrachten heeft een specifieke vakopleiding in theoretische of praktische richting; - specifieke expertise in arbeidstoeleiding en stage met uitstroom naar arbeid; - er is ondersteunende begeleiding mogelijk vanuit het IDT (Interdisciplinair Team) en/of Ambulante Dienst; - er zijn transitiecoaches gericht op een goede transfer/overstap naar vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. Specifieke expertise bij delen van het team/teamleden: - enkele collega s maken deel uit van het Interventieteam; - personeelsleden die met leerlingen werken volgen Agressie-regulatietrainingen; - enkele collega s zijn gediplomeerd EHBO-er of BHV-er; - gediplomeerde Rots & Water trainers. Expertise buitenschool snel toegankelijk: - er is ondersteunende begeleiding mogelijk vanuit IDT (Interdisciplinair Team) en/of Ambulante Dienst; - met diverse zorgpartners zijn samenwerkingsafspraken voor ondersteuningsvragen; - binnen de onderwijstrajecten wordt er steeds nadrukkelijker verbinding gemaakt met het regulier onderwijs VO en MBO. 3.6 Veiligheid De Velddijk hanteert een -binnen SSO NML ontwikkeld- Schoolveiligheidsplan, welk de benodigde stappen in beeld brengt die genomen moeten worden, in geval van calamiteiten en/of situaties/ontwikkelingen welke het welzijn en functioneren van leerling of medewerker direct raken. 4. Extra ondersteuning 4.1 Materialen en aanpak met speciale didactische kenmerken De Velddijk heeft leerlijnen uitgewerkt vanuit de kerndoelen VSO zoals vastgelegd in de Wet Kwaliteit (V)SO. - lesmateriaal voor de AVO-vakken en vaktheorie; - lesmateriaal op PRO-niveau, vmbo basis-, kader- en theoretisch- niveau; - lesmateriaal voor leerwegondersteunend onderwijs; - lesmateriaal voor de leergebied overstijgende kerndoelen. Er wordt gewerkt met lesplanners, waardoor iedere leerling op zijn/haar niveau per week een overzicht heeft wat hij/zij moet doen. Deze hebben als doel de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid te vergroten. Onderzoek: Didactisch toetsmateriaal voor leerlingen in de onderbouw, waaronder drempelonderzoek, PI-dictee, technische leestoetsen, rekentoetsen etc. Onderbouwleerlingen worden eens per jaar didactisch getest. Bij uitval of opvallende zaken vindt eventueel aanvullend didactisch onderzoek plaats (bijvoorbeeld dyslexie-onderzoek). Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 10

11 Specifieke materialen: Kurzweil, laptopgebruik voor jongeren met motorische problematiek of ernstige lees- en spellingsproblematiek, luisterboeken, educatieve dvd s met kijkwijzers. 4.2 Materialen en aanpak met speciale pedagogische/psychologische kenmerken Indien er geen recente intelligentiegegevens voorhanden zijn en er is een vraag over het niveau van cognitief functioneren, dan wordt er intelligentieonderzoek uitgevoerd. orthopedagoog/psycholoog begeleidt docenten in de omgang met leerlingen en hun ontwikkelings- en gedragsproblematiek; begeleiding van leerlingen met specifieke hulpvragen door de orthopedagoog/psycholoog; scholing van het team op het gebied van psychopathologie etc. door de orthopedagoog/psycholoog; psycho-educatie aan de hand van methodes als Handleiding voor jezelf, Vrienden, Ik ben speciaal etc. door docenten/orthopedagoog/psycholoog; testen en onderzoeken ten behoeve van psychologisch-, persoonlijkheids- en belevingsonderzoek door de orthopedagoog/psycholoog. 4.3 Materiaal en aanpak gericht op aanpassing aan kind specifieke fysieke en medische belemmeringen laptopgebruik voor jongeren met motorische problematiek; eventueel aangepast meubilair voor jongeren met specifieke (medische) belemmeringen; alle nieuwe leerlingen worden onderzocht door de schoolarts (GGD); alle zittende leerlingen worden eenmaal per drie jaar onderzocht door de schoolarts; wanneer er vragen of zorgen zijn op medisch gebied, kan de schoolarts voor onderzoek/overleg ingeschakeld worden; schoolarts heeft zitting in de CvdB. 4.4 Ondersteunende leerlingtrainingen Leerlingen ontvangen indien ze daarvoor geïndiceerd worden speciale trainingen: Rots & Water (weerbaarheid), In Control (agressie-regulatie), Stop-Denk-Doe (ADHD), Leren Luisteren (ODD), Ik ben Speciaal (ASS), Vriendenprogramma (angst & stemming). 5. Samenwerking Daar de complexiteit van de doelgroep groot is, is samenwerking met anderen van groot belang. Naast de samenwerking met ouders is juist ook de samenwerking met andere hulpverleners van zeer groot belang. Dit willen we nadrukkelijk vormgeven in een 1 kind - 1 plan aanpak. Daar waar de ondersteuningsbehoefte onze handelingsbekwaamheid overstijgt stellen we als voorwaarde dat er voldoende externe hulpverlening aanwezig is om het onderwijs voor deze leerlingen mogelijk te maken. 5.1 Ouders Samenwerking met ouders/verzorgers is een belangrijk uitgangspunt. We willen dat alle leerlingen en hun ouders/verzorgers voortdurend van de individuele ontwikkeling op de hoogte zijn en zich actief op de hoogte houden. De mentor fungeert als aanspreekpunt in deze. Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 11

12 Er zijn een aantal momenten in het schooljaar waarop contact structureel gepland is. Denk hierbij aan de IOP- en rapportbesprekingen, de ouderavonden en thema-avonden. Ouders zijn vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad. Indien er behoefte aan contact tussen ouders/verzorgers en school is, dan beschikken ouders/verzorgers over de contactgegevens van mentor en school. 5.2 Ketenpartners - Gedragswetenschappers (psycholoog/orthopedagoog): het IDT (Interdisciplinair Team) is de expertise dienst van SSO NML en bestaat uit medewerkers die werkzaam zijn op scholen. Hun kennis wordt ingezet voor alle leerlingen en ter ondersteuning aan onderwijsgevend personeel. Daarnaast worden ze betrokken bij de beleidsontwikkelingen in school. - Jeugdhulp: we kennen samenwerking met tal van hulpverlenende instanties. Het meest met Bureau Jeugdzorg, Buro van Roosmalen, Vincent van Gogh Instituut, Koraal groep Gastenhof, MEE, Rubicon, Mutsaersstichting. - Leerplicht: binnen de wettelijke kaders wordt overleg gevoerd over leerplichtzaken, onder andere schoolverzuim. Er bestaan korte lijnen met leerplicht en een ambtenaar leerplicht sluit aan bij de Commissie voor de Begeleiding en neemt in overleg- deel aan gesprekken met ouders/verzorgers en leerlingen. - Primair onderwijs (PO-SBO-SO): er vindt warme overdracht plaats en over leerlingen wordt informatie met de toeleverende school uitgewisseld. - Samenwerking VO scholen: er wordt overleg gevoerd over instroom bij plaatsing. Daarnaast overleggen de zorgcoördinatoren (ZoCo) en de directies van het SWV regelmatig met elkaar. Er is individueel contact op casusniveau. Tevens bestaan er de reeds genoemde symbiose-trajecten. - Samenwerking MBO: we werken samen met Gilde Opleidingen en CitaVerde College. - BZV (rebound): Velddijk is penvoerder van projecten Herstart en Op de Rails. Daarnaast vindt samenwerking plaats op casusniveau. - Praktijk Onderwijs: met het Praktijkonderwijs voeren we goed overleg en afstemming m.b.t. vragen over zittende leerlingen, uitwisseling van aanbod (mogelijke overstap). - Politie: inzet van schoolagent bij strafbare feiten binnen de school, en/of voor een pedagogisch-corrigerend gesprek met de leerling en/of ouder, conform het convenant veiligheid in en om de school. - GGD: schoolarts neemt deel aan Commissie voor de Begeleiding, geeft elementaire informatie over en screent de leerlingen en is ondersteunend in de aanpak Veilige & Gezonde School. - Bedrijfsleven: met diverse bedrijven zijn afspraken voor stages en leerwerkervaringen. - Gemeenten: met gemeenten vindt overleg plaats over leerlingenvervoer. - UWV: met het UWV wordt overleg gevoerd inzake uitstroom. 6. Grenzen aan het onderwijs Het wettelijk kader beschrijft concreet de toelaatbaarheid van leerlingen. Leerlingen die op 1 augustus 20 jaar of ouder zijn mogen, op grond van wettelijke regelgeving, niet toegelaten/begeleid worden, mits er een ontheffing is. Aan welke leerlingen kan de school geen passend aanbod bieden: - leerlingen die de grenzen van veiligheid en welbevinden van zichzelf, andere leerlingen en/of personeel overschrijden; - leerlingen die een dusdanige specifieke expertise begeleiding nodig hebben dat verwezen dient te worden naar een zorginstelling met onderwijsmogelijkheden. Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 12

13 7. Nawoord Het schoolondersteuningsprofiel van VSO de Velddijk geeft een beeld van de ondersteuningsmogelijkheden zoals we die kennen op onze school. Daarnaast hebben we als visie om voor iedere leerling maatwerk te verzorgen. Dit betekent dat we ons ondersteuningsprofiel daar waar nodig en wenselijk vanuit de vraag van de leerling aanpassen aan zijn ondersteuningsvraag. Rekening houdend met de mogelijkheden en de grenzen van ons als team is ons profiel daardoor dynamisch van aard. VSO de Velddijk, VSO de Velddijk is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren met een gedragsstoornis en/of psychisch probleem. Het onderwijsaanbod is gericht op arbeidsmarkttoeleiding, vervolgonderwijs en dagbesteding. VSO de Velddijk is een regionale school. VSO de Velddijk is onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg (SSO NML) VSO De Velddijk Hoofdvestiging: Bergstraat CE Tegelen, Tel.: , website: Schoolondersteuningsprofiel VSO de Velddijk Pagina 13

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling Ouderavond Ordening en Ontwikkeling dinsdag 1 oktober 2013 Programma 1. Missie & Visie; waar staan we voor 2. Wet kwaliteit VSO 3. Richtinggevend (wettelijk) kader USP 4. Profielen in beeld 5. Verbindingen

Nadere informatie

VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ

VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ WERELD- STAPPEN Mijn naam is Iris. Ik ben 16 jaar. Als ik in de spiegel kijk zie ik een jongedame die er mag zijn. Maar zo dacht ik twee jaar geleden

Nadere informatie

Profiel Schoolondersteuning

Profiel Schoolondersteuning De Rijzert School voor Praktijkonderwijs te s-hertogenbosch Profiel Schoolondersteuning 2014 2015 Mei 2014 Voorwoord De Rijzert is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is regulier voortgezet

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

expertise in het regulier onderwijs jeugdhulp met onderwijs observatie/diagnostiek training/therapie leertrajecten 2013 ONDERSTEUNINGSPROFIEL

expertise in het regulier onderwijs jeugdhulp met onderwijs observatie/diagnostiek training/therapie leertrajecten 2013 ONDERSTEUNINGSPROFIEL jeugdhulp met expertise in het regulier leertrajecten observatie/diagnostiek training/therapie 2013 ONDERSTEUNINGSPROFIEL Eduvier groep t en begeleidt kinderen en jongeren met een (tijdelijke) ernstige

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband  staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Inrichting passend onderwijs

Inrichting passend onderwijs Inrichting passend onderwijs Per 1 aug 2014 wet passend onderwijs De hoofddoelstelling is dat elk kind in ons samenwerkingsverband een passende onderwijsplek heeft. Dit betekent een ononderbroken ontwikkelingsproces,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015 Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015 De Ambelt VSO, locatie Ludgerstraat Deventer Ludgerstraat 1b 7415 DV Deventer 0570 605 383 School voor VMBO Kader en Mavo en HAVO

Nadere informatie

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren SWV VO 20.02 Groningen Ommelanden november 2014 1 Gerelateerd aan de procesgang handelingsgericht arrangeren SWV PO 20.01 Het handelingsgericht arrangeren

Nadere informatie

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inleiding Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht: niet het probleem van de leerling staat centraal,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Frater van Gemertschool volgens format Portvolio januari 2016

Schoolondersteuningsprofiel Frater van Gemertschool volgens format Portvolio januari 2016 Schoolondersteuningsprofiel Frater van Gemertschool volgens format Portvolio januari 2016 1. Algemeen 1.1 Schoolprofiel De Frater van Gemertschool heeft een bijzondere functie in het onderwijsaanbod in

Nadere informatie

Tussenvoorziening in beeld

Tussenvoorziening in beeld Bijlage 7 Tussenvoorzieningen in beeld Tussenvoorziening in beeld In het samenwerkingsverband bevinden zich zes tussenvoorzieningen onder verantwoordelijkheid van één of meerdere schoolbesturen. Tussenvoorzieningen

Nadere informatie

met Perspectief SWV-VO telt... Elke jongere ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT

met Perspectief SWV-VO telt... Elke jongere ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Perspectief met Elke jongere telt... ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Perspectief met Orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC) OPDC Boost! vervult een duidelijke rol binnen Samenwerkingsverband VO de Langstraat.

Nadere informatie

1.2. Onderzoek(pakket) 1. Aanbod

1.2. Onderzoek(pakket) 1. Aanbod 1.2. Onderzoek(pakket) 1 Aanbod 1 - Het Sprengen College streeft ernaar om, middels een combinatie van testen, te komen tot een beknopt doch integer beeld van de jongere. - Op basis van de specifieke hulpvraag

Nadere informatie

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne Bijlage 1, raadsvoorstel 91-2010: REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne DOELGROEP De Korenaer Deurne verzorgt onderwijs voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die residentieel geplaatst

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d Ondersteuningsprofiel Maartenscollege 2015-2016 d.d 1-10-2015 1 INHOUDSOPGAVE voorwoord... 3 Inleiding... 3 1 Wie zijn we en welk onderwijsaanbod is er op onze school?... 3 Missie en visie van het Maartenscollege...

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2014-2016

Ondersteuningsprofiel 2014-2016 Ondersteuningsprofiel 2014-2016 Algemeen Inleiding CSG Kluiverboom is een kleine school voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het is een school met circa 200 leerlingen bij de aanvang

Nadere informatie

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school Hoofdstuk 5 Wanneer extra ondersteuning nodig is Toewijzen van ondersteuning 5.1. Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij achtereenvolgens de onderwijsondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband,

Nadere informatie

Kader arrangeren en indiceren

Kader arrangeren en indiceren Kader arrangeren en indiceren Versie vastgesteld door het bestuur van SPPOH op 4 juni 2014 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding blz. 1 1.2 Doel van het kader blz. 1 1.3 Uitgangspunten voor het kader blz. 2 2. Procedure

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL RENN4 DE ATLAS ASSEN 2015-2016 RENN4 De Atlas Vivaldilaan 46 Postbus 30017 0592 340497 Brinnummer: E-mail: 9402 VE Assen 9400 RA Assen 00zf atlas@renn4.nl www.renn4.nl 1 Inleiding

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Praktijkschool Uithoorn

Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Praktijkschool Uithoorn Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Praktijkschool Uithoorn Juni 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemene gegevens / contactgegevens 4 3. Onderwijsvisie / schoolconcept 5 3.1 Basisondersteuning

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningprofiel 2014 2018 Naam school: Bouwens van der Boijecollege Naam schoolbestuur: LVO SWV VO 31.01 Noord-Limburg Datum: 01-10-13

Schoolondersteuningprofiel 2014 2018 Naam school: Bouwens van der Boijecollege Naam schoolbestuur: LVO SWV VO 31.01 Noord-Limburg Datum: 01-10-13 Schoolondersteuningprofiel 2014 2018 Naam school: Bouwens van der Boijecollege Naam schoolbestuur: LVO SWV VO 31.01 Noord-Limburg Datum: 01-10-13 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 2.1 Contactgegevens Drs.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Parkstad Limburg

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Parkstad Limburg Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Parkstad Limburg BCPL, locatie Brandenberg Concept-Kijkwijzer Begeleiding en aanbod Mavo / VMBO-scholen en PRO BCPL, locatie Herle BCPL, locatie Holz BCPL, locatie

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM In het kader van de Wet Passend Onderwijs Per 01-08-2014 ONDERSTEUNINGSPROFIEL MAERLANT-LYCEUM A. DE BASISZORG B. STANDAARD 1 DE SCHOOL NEEMT LEERLINGEN ZORGVULDIG AAN

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Definitief Datum : 02-04- Status : definitieve versie SOP t.b.v. Schoolleiding, CvB en SWV Instemming MR d.d :mei 2013 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 2.1 Contactgegevens

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Tumult in het VSO. Een overzicht van de leergebiedoverstijgende kerndoelen in Tumultmateriaal

Tumult in het VSO. Een overzicht van de leergebiedoverstijgende kerndoelen in Tumultmateriaal Tumult in het VSO Een overzicht van de leergebiedoverstijgende kerndoelen in Tumultmateriaal In het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) worden twee soorten kerndoelen onderscheiden. Leergebiedspecifieke

Nadere informatie

Passend onderwijs en weloverwogen beslissen. Praten over leerlingen op basis van een ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoefte.

Passend onderwijs en weloverwogen beslissen. Praten over leerlingen op basis van een ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoefte. Passend onderwijs en weloverwogen beslissen. Praten over leerlingen op basis van een ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoefte. Door Elena Carmona van Loon Onderwijs- Zorgstructuur Een heldere structuur

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Toelaatbaarheidscriteria voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs

Toelaatbaarheidscriteria voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs Toelaatbaarheidscriteria voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. Onderwijsexpertise gedrag vso

SCHOOLGIDS 2012-2013. Onderwijsexpertise gedrag vso SCHOOLGIDS 2012-2013 Onderwijsexpertise gedrag vso INHOUDSOPGAVE 3 4 7 Voorwoord De School De Stichting Speciaal Onderwijs Inrichting 13 20 22 van het onderwijs Stage en beroep Opbrengsten 24 27 Zorg en

Nadere informatie

31 oktober 2013. Martine Joustra

31 oktober 2013. Martine Joustra 31 oktober 2013 Martine Joustra Agenda 9.30 inloop met koffie 10.00 werken met een OPP 11.00 in groepjes stimulerende en belemmerende factoren benoemen 11.30 plenaire terugkoppeling 12.00 vooruitblik op

Nadere informatie

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum 6 juli 2014 Versie 0.1nmp en fnc Inleiding: In dit document worden de ondersteuningsstructuren van het Lorentz Lyceum beschreven. Het Lorentz Lyceum vindt het bieden

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Gebruik van het Ontwikkelingsperspectief. 3 december 2014

Gebruik van het Ontwikkelingsperspectief. 3 december 2014 Gebruik van het Ontwikkelingsperspectief 3 december 2014 Inhoud Verwachtingen en doelen Stand van zakenm.b.t. OPP Het kind en de ouders Van perspectief naar doel vooreenleerlingmet gedragsproblematiek?

Nadere informatie

Ondersteuningsplan VO Westland

Ondersteuningsplan VO Westland Ondersteuningsplan VO Westland Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en het checken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Regeling indicatoren voor toelaatbaarheid VSO Cluster 3: Zeer moeilijk lerend (ZML)

Regeling indicatoren voor toelaatbaarheid VSO Cluster 3: Zeer moeilijk lerend (ZML) Zeer moeilijk lerend (ZML) Het toekennen van een TLV VSO cluster 3 ZML gebeurt op basis van de combinatie van vastgestelde kindkenmerken en de ondersteuningsbehoeften. De leerling heeft ondersteuningsbehoeften

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband (SwV) VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we ervoor dat er

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz. Het Mozaïek SO Hengelo Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Het Mozaïek SO Hengelo Het 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief Opgesteld door: (naam en functie)

Ontwikkelingsperspectief Opgesteld door: (naam en functie) Ontwikkelingsperspectief Opgesteld door: (naam en functie) Datum: 1. Algemene gegevens Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Adres Postcode en plaats Telefoonnummer E-mailadres Niveau Leerjaar/ klas

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing September 2014 (Zie ook het stroomschema en het document over ondersteuningstoewijzing op de site en de achtergrondinformatie in de bijlage)

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking

LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking samen presteren op individueel niveau bij onderzoek en advies Project : Experimentenregeling UWV Datum : 19-02-2009 Inleiding In de visie

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

ONDERWIJSONDERSTEUNINGSPROFIEL SV 2.01 JUNI 2012

ONDERWIJSONDERSTEUNINGSPROFIEL SV 2.01 JUNI 2012 ONDERWIJSONDERSTEUNINGSPROFIEL SV 2.01 JUNI 2012 GOMARUS COLLEGE GRONINGEN VMBO VONDELPAD ALGEMEEN Het vmbo van het Gomarus College hecht grote waarde aan goede zorg en goed onderwijs. We streven naar

Nadere informatie

Op grond van de uitstroomcijfers van de afgelopen jaren heeft de Sluis een schoolstandaard opgesteld Ambitie/schoolstandaard

Op grond van de uitstroomcijfers van de afgelopen jaren heeft de Sluis een schoolstandaard opgesteld Ambitie/schoolstandaard Opbrengsten VSO de Sluis Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Praktijkschool de Linie

Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Praktijkschool de Linie Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Praktijkschool de Linie Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene gegevens/contactgegevens 4 Onderwijsvisie / schoolconcept 5 Conclusie en ambities 8 Bijlage

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 Ondersteuningsplan 2016-2017 1 Inhoudsopgave: Verantwoording 3 Hoofdstuk 1 Gegevens school 2016-2017 4 Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 3.1 Schoolvisie op ondersteuning 3.2 Cyclus

Nadere informatie

Inleiding: Inhoudsopgave

Inleiding: Inhoudsopgave SCHOOl(SOORT)ONDERSTEUNINGSPROFIEL van de cluster 3 scholen voor zmlk/mg en school voor lg/ lzk/ mg. Daniël de Brouwerschool, Van Voorthuysenschool, Het Kroonpad Inleiding: Dit school(soort)ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

t Kraaienest School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67

t Kraaienest School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 SO School Ondersteunings Profiel (SOP) t Kraaienest VSO VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 info@kraaienest.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/kraaienest Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Basisdocument Wereldbol. A. Waar staat de Wereldbol voor

Basisdocument Wereldbol. A. Waar staat de Wereldbol voor Basisdocument Wereldbol A. Waar staat de Wereldbol voor Inleiding: Dit document dient als basis voor de inrichting van de onderwijs-zorgsetting op de Wereldbol. Realisering vindt plaats door een intensieve

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën 107261 in het geding tussen: ADVIES mevrouw A, wonende te Amsterdam, verzoekster, en Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën 1.

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 augustus

Nadere informatie