PROJECTPLAN. Explosievenonderzoek OCE Afferden De Burkel Gemeente Bergen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTPLAN. Explosievenonderzoek OCE Afferden De Burkel Gemeente Bergen"

Transcriptie

1 PROJECTPLAN Explosievenonderzoek OCE Afferden De Burkel Gemeente Bergen Bodac B.V. Explosieven opsporingsbedrijf Postbus AA Schijndel Bezoekadres: Hermalen 7, Schijndel T. (073) F. (073) K.v.K. Den Bosch ING nr IBAN: NL 46 INGB BIC: INGBNL2A B.T.W. NL B.01 Voor alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen gelden onze algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementrechtbank te s-hertogenbosch onder nr. 13/2001. Op verzoek wordt u een exemplaar van de algemene voorwaarden toegezonden. ISO 9001 ISO VCA ** BRL OCE A/B

2

3 INHOUDSOPGAVE 1 DE OPDRACHT 1.1 Doel en omschrijving van de opdracht 1.2 Vergunningseisen/ ontheffingen/ certificaten 2 PROJECTORGANISATIE 3 AANSPRAKELIJKHEDEN 4 COMMUNICATIE 4.1 Externe communicatie Coördinatie Civieltechnisch opsporingsbedrijf Explosieven opruiming 4.2 Interne communicatie Vergaderschema 4.3 Klachten en tekortkomingen 5 PLAN VAN AANPAK 5.1 Plan van aanpak 5.2 Detectiemethoden 5.3 Detectieapparatuur 5.4 Benaderingsmethoden 5.5 Materiaal t.b.v. benaderen 5.6 Materieel t.b.v. benaderen 6 VEILIGHEIDSMAATREGELEN 6.1 Projectgebonden veiligheidsmaatregelen 6.2 Tijdelijke munitieopslag in de VTO 6.3 Protocol voor de hulpverleningsdiensten Hulpverleningsdiensten Melding Melding van calamiteiten GMK Brandweer Politie Crisisbeheersing/management EODD 7 VGM-PLAN 8 OVERDRACHTSPROTOCOL EODD 8.1 Melding aangetroffen munitie aan EODD 8.2 Munitieoverdracht aan EODD 9 WERKTEKENINGEN 9.1 Plattegrond 9.2 KLIC-melding 2

4 10 PLANNING 10.1 Planning van de werkzaamheden 10.2 Inzet personeel en materieel op kwalificatieniveau 11 OPLEVERING 12 PROJECTCONTROLEPLAN 13 VERZEKERINGEN 14 WIJZIGINGEN IN HET PROJECTPLAN 15 AANTEKENINGEN 16 BIJLAGEN 16.1 Certificaten en vergunningen/ontheffingen 16.2 VGM-plan 16.3 Plattegrond/overzichtstekening 16.4 Projectcontrolelijst 16.5 Lijst met afkortingen 16.6 Protocol bij aantreffen CE 16.7 Te gebruiken apparatuur met de te gebruiken instellingen 16.8 Brief aan gemeente i.v.m. werkzaamheden binnen gemeentegrenzen 16.9 Brief aan TüV i.v.m. aanmelden werkzaamheden Beschrijving van de wijze van lokaliseren CE Beschrijving van de wijze van laagsgewijs ontgraven CE Beschrijving van de wijze van identificeren van CE Algemene Veiligheidsregels van BODAC B.V Presentielijst BODAC B.V. 3

5 HOOFDSTUK 1. DE OPDRACHT 1.1 Doel en omschrijving van de opdracht Door Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht BV is gevraagd om een projectplan te maken ten behoeve van het explosievenonderzoek ter plaatse van de Burkel te Afferden. Dit onderzoek dient plaats te vinden in verband met de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven (navolgend CE genoemd). Het doel van het onderzoek is het middels analoge oppervlaktedetectie inzichtelijk maken van de verstoringen, mogelijk zijnde CE, in het onderzoeksgebied. Tot 0,60 m1 m.v. dienen deze verstoringen direct (handmatig) verwijderd te worden. Eventueel dieper gelegen verstoringen zullen worden gemarkeerd (middels piketten) en worden aangegeven op tekening in RD coördinaten (om eventueel later gecontroleerd te benaderen m.b.v. beveiligde graafmachine). De onderzoekslocatie bevind zich binnen de gemeente grenzen van de gemeente Bergen (Afferden), zie 9.1 voor exacte locatie. De werkzaamheden bestaan globaal uit: Houden startwerkvergadering (in aanwezigheid van opdrachtgever, bevoegd gezag (Gemeente), relevante hulpverleningsdiensten en eventueel EODD) op locatie alvorens werkzaamheden starten; Uitzetten werkgrenzen en vakverdeling (25 x 25 m1 met piketten); Uitvoeren analoge oppervlaktedetectie met inzet Vallon bomlocator in banen met een onderlinde afstand van 0,50 m1 (detectie tot maximaal 4,5 m1 maaiveld); Gemeten verstoringen gelijktijdig (handmatig) benaderen tot een diepte van 0,60 m1 maaiveld, dieper gelegen verstoringen markeren (middels piketten) en aangegeven op tekening in RD coördinaten; Eventueel aangetroffen explosieven, indien mogelijk, tijdelijk opslaan in Voorziening Tijdelijke munitie Opslagcontainer (VTO); Eventueel overdragen explosieven aan EODD en assisteren van EODD tijdens het ruimen en vernietigen van deze explosieven. 1.2 Vergunningseisen/ ontheffingen /certificaten Tijdens deze projecten kunnen onderstaande vergunningen en zijn onderstaande documenten van belang voor het correct en zorgvuldig uitvoeren van het explosieven onderzoek conform BRL OCE: X Certificaat BRL OCE versie X Ontheffing op de Wet Wapens en Munitie (WWM) X Certificaten VCA**, ISO 9001, ISO X Algemene Politie Verordening (APV) m.b.t. gebruik detectie apparatuur 4

6 HOOFDSTUK 2. PROJECTORGANISATIE BODAC B.V. Explosieven opsporingsbedrijf Projectleider Dhr. P. Brandts KAM-coördinator Veiligheid Uitvoering Senior OCE-deskundige Uitvoerder OCE-deskundige Assistent OCE-deskundige Meetploeg, Grondwerker, Machinist, Chauffeur 5

7 PROJECTLEIDER Taken: Is lid van het managementteam; Rapporteert aan de algemeen directeur; Geeft leiding aan alle operationele diensten op desbetreffend project; Controleert op handhaving en uitvoering van het kwaliteitssysteem bij GWW-werkzaamheden; Woont bouwvergaderingen bij; Neemt de planning door met de uitvoerder; Bewaakt het opleidingsplan; Verwerft nieuwe opdrachten in overleg met de algemeen directeur; Voert beoordelingsgesprekken. Verantwoordelijkheden: Beschikken over algemene kennis van de BRL-OCE; Heeft kennis van het opgedragen project; Projectbudgettering en kostenbewaking; Contacten met de opdrachtgevers. Bevoegdheden: Instrueren en corrigeren van medewerkers; Beslissen over het incidenteel afwijken van bepaalde procedures m.b.t. de voortgang van de werkzaamheden. 6

8 KAM COORDINATOR Taken: Rapporteert aan de algemene directeur; Behandeld afwijkingen en verbetervoorstellen gemeld door medewerkers Houdt overzichten bij van afwijkingen en zorgt voor oplossingen voor geconstateerde afwijkingen Beheert en archiveert de verbetervoorstellen Houdt het managementsysteem op peil en stelt nieuwe procedures, werkinstructies, formulieren en /of wijzigingen hiervan op; Bewaakt de conformiteit met NEN- en ISO 9001/14001-norm, VCA** en BRL-OCE; Stelt interne auditplannen op en stelt in- en externe auditors aan; Houdt overzicht bij van tekortkomingen en draagt zorg voor oplossingen voor geconstateerde tekortkomingen; Geeft informatie over het kwaliteitssysteem aan medewerkers om ervoor te zorgen dat ze de eisen van de klant leren kennen en leren om eraan te voldoen; Beheert en geeft interne auditrapporten uit; Voert geplande audits uit en rapporteert deze in opdracht van het managementteam; Zorgt ervoor dat actuele normen en voorschriften worden verstrekt aan medewerkers. Verantwoordelijkheden: Beschikken over algemene kennis van de BRL-OCE; Op de hoogte blijven van kwaliteitsontwikkelingen; In stand houden van het managementsysteem m.b.t. verbeterprocessen; Archivering en beheer van kwaliteitsdocumenten. Bevoegdheden: Aandragen van maatregelen op geconstateerde afwijkingen en verbetervoorstellen; Bezoeken van locaties en interviewen van medewerkers t.b.v. audits; Houden van interne besprekingen omtrent procedures; Aanpassen en wijzigen van het managementsysteem, waarin opgenomen de BRL-OCE, voorafgaand aan goedkeuring en autorisatie. 7

9 UITVOERDER Taken: Rapporteert aan projectleider; Werkvoorbereiding; Plannen van personeel en materieel voor zijn werken; Afroepen benodigd materiaal en materieel; Inhuren van onderaannemers; Coördineren van werkzaamheden van onderaannemers; Nemen van eventueel benodigde acties als gevolg van schademeldingen; Aandragen van de noodzakelijke informatie m.b.t. de uitvoering aan de medewerkers; Bespreken voortgang met projectleider en Senior OCE-deskundige; Houden en/of bijwonen bouwvergaderingen; Vaststellen van meer- en minderwerk; Bijhouden van projectadministratie; Financieel overleg plegen met projectleider; Kan optreden als projectleider; Invullen van weekrapporten en termijnstaten; Het houden van beoordelingsgesprekken. Verantwoordelijkheden: Beschikken over algemene kennis van de BRL-OCE; Heeft kennis van het opgedragen project; Zorgdragen voor de juiste personele en materiele bezetting op de werken; Leiding geven aan de uitvoerende medewerkers in overleg met de Senior OCE-deskundige; Verzorgen van de projectadministratie; Zorgdragen voor een correcte uitvoering conform bestek en tekeningen; Projectbewaking; Bewaken van de planning; Onderhouden van contacten met: Onderaannemers; Opzichters; Opdrachtgevers. Verwerven van nieuwe opdrachten in overleg met de projectleider. Bevoegdheden: Aangaan van overeenkomsten met onderaannemers. 8

10 SENIOR OCE DESKUNDIGE Taken: Geeft goedkeuring aan historische vooronderzoeken; Regelt de overdracht van explosieven aan de EODD; Stelt munitielijsten op en houd deze bij; Geeft functiegerichte opleidingen; Instrueert de OCE-deskundige; Geeft goedkeuring aan projectplannen; Geeft projectinstructie; Begeleidt medewerkers tijdens de uitvoering van een project; Geeft projectmatige voorlichting aan derden; Het houden van beoordelingsgesprekken. Verantwoordelijkheden: Beschikken over algemene kennis van de BRL-OCE; Heeft kennis van het opgedragen project; Beslissingsverantwoordelijkheid na lokaliseren CE; Onderhoudt contacten met KAM-coördinator; Verantwoordelijk voor meetresultaten en de algemene veiligheid betreffende de opsporing van CE; Is sleutelhouder van de VTO; Altijd PBM bij zich hebben. Bevoegdheden: Optreden als contactpersoon naar lokale autoriteiten en EODD functionarissen; Vrijgeven van projecten; Bij onveilige situaties de werkzaamheden stopzetten. 9

11 OCE DESKUNDIGE Taken: Rapporteert aan de Senior OCE-deskundige; Is belast met de dagelijkse leiding aan toegewezen teams Assistent OCEdeskundigen; Instrueert de Assistent OCE-deskundigen; Verzamelt veldwerkregistraties en draagt deze over aan de Senior OCEdeskundige of uitvoerder; Zoekgebied op tekening bijhouden; Bijhouden van munitielijsten. Verantwoordelijkheden: Beschikken over algemene kennis van de BRL-OCE; Heeft kennis van het opgedragen project; Stelt de Senior OCE-deskundige op de hoogte na het identificeren van een CE; Draagt zorg voor het correct invullen van de dagstaten; Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de detectie en de veiligheid gedurende de opsporing; Altijd PBM bij zich hebben. Bevoegdheden: Bij onveilige situaties de werkzaamheden stopzetten; Na contact met de Senior OCE-deskundige en positieve identificatie van het CE, de situatie veiligstellen. 10

12 ASSISTENT OCE DESKUNDIGE Taken: Rapporteert aan de OCE-deskundige, bij diens afwezigheid direct aan de Senior OCE-deskundige; Wordt ingezet op basis van zijn kwalificatieniveau; Invullen van digitale veldwerkregistraties en inleveren hiervan bij de Senior OCE-deskundige; Beheersen van het gebruik detectie apparatuur en aanverwante apparatuur. Verantwoordelijkheden: Beschikken over algemene kennis van de BRL-OCE; Onveilige situaties direct melden aan leidinggevende; Volgens werkinstructies en projectinstructies de werkzaamheden uitvoeren. Bij afwijkingen direct melden aan de leidinggevende op het project; Dagelijks onderhoud aan de ter beschikking gestelde apparatuur. Bij afwijkingen direct melden aan de leidinggevende op het project; Altijd PBM bij zich hebben. Bevoegdheden: Eerste identificatie van een aangetroffen object. 11

13 OPDRACHTGEVER Taken: Beschikbaar stellen werkterrein Bedewerking verlenen voor de uitvoering Bevoegdheden: Goedkeuring van projectplan; Bij onveilige situaties de werkzaamheden stopzetten BEVOEGD GEZAG Taken: Bedewerking verlenen voor de uitvoering Verantwoordelijkheden: Beschikken over algemene kennis van de BRL-OCE; Eindverantwoording betreffende de opsporing van CE; Beschikbaar stellen van vernietigingsterrein; Verzorgen voor politie begeleiding bij vernietiging van CE; Bevoegdheden: Goedkeuring van projectplan; Bij onveilige situaties de werkzaamheden stopzetten 12

14 HOOFDSTUK 3. AANSPRAKELIJKHEDEN Binnen de uitvoering van een OCE project is de organisatie met de scope Opsporing altijd de hoofdaannemer. Voor de rechtsverhoudingen en verantwoordingen tussen de opdrachtgever en de hoofdaannemers, alsmede tussen de hoofdaannemers en de onderaannemers, wordt verwezen naar de bepalingen in de UAV

15 HOOFDSTUK 4. COMMUNICATIE 4.1 Externe communicatie Het civiele opsporingsbedrijf Bodac B.V. zal indien noodzakelijk zorg dragen voor de communicatie naar aanwonende en eventueel (indien nodig in voorkomende gevallen) naar de pers. De communicatie naar de pers geschied pas na overleg op opdrachtgever en bevoegd gezag Coördinatie OPDRACHTGEVER Opdrachtgever: Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht BV Bezoekadres: Vonderweg 14 Postcode: 5616 RM Plaats: Eindhoven Telefoon: (0) Fax: (0) Contactpersoon: Dhr. I.C.F.A. Schalk DIRECTIE Opdrachtgever: Tonnaer Planologie en Stedenbouw BV Bezoekadres: Vonderweg 14 Plaats: Eindhoven Telefoon: Fax: CIVIELTECHNISCH OPSPORINGSBEDRIJF BODAC B.V. Postbus 12, 5480 AA Schijndel Hermalen 7, 5481 XX Schijndel T (0) F (0) Dhr. P. Brandts Dhr. M. van Oers Dhr. S. Vervoort Dhr. G. Asveld Dhr. P. Fes Dhr. R. Maas Bedrijfsleider Projectleider Senior OCE-deskundige Senior OCE-deskundige Senior OCE-deskundige Uitvoerder EXPLOSIEVEN OPRUIMING BEVOEGD GEZAG EODD Gemeente Bergen Gutenbergweg 10 contactpersoon: Dhr. P. Cillissen Postcode 4101 BA Postbus 140 Culemborg 5854 ZJ Bergen (Limburg) T (0) T (0) F (0) F (0) Mobiel:

16 4.1.4 BRANDWEER Contactpersoon 1: Dhr. M. Tacken Telefoon: / Contactpersoon 2: Dhr. H. Janssen Telefoon: / Bezoekadres: De Flammert 1026 Postcode/plaats: 5854 NA Bergen Telefoon: POLITIE REGIE LIMBURG NOORD Bezoekadres: Rijnbeekstraat 1 Postcode/plaats: 5913 GA Venlo Telefoon:

17 4.2 Interne communicatie Vergaderschema De voortgang van de werkzaamheden dienen in een projectteam besproken te worden. Eventuele afwijkingen van de werkzaamheden moeten hierin besproken worden. Het onderdeel VGM is een vast onderdeel van de vergadering. De vergadering moet tenminste 1 keer per twee weken worden gehouden en de besproken agendapunten dienen in een vergaderverslag opgenomen te worden. Type vergadering : Frequentie : Projectteam 1 keer per twee weken Aanwezigen : Opdrachtgever : Projectverantwoordelijke Eventueel aan te vullen met : Verantwoordelijke afgevaardigde van gemeente Type vergadering : Frequentie : Aanwezigen : Opdrachtgever : Bevoegd gezag : Relevante hulpverleningsdiensten : BODAC B.V. BODAC B.V. Projectleider, uitvoerder en/of Senior OCE-deskundige Bedrijfsleider Bodac B.V. Startwerkoverleg Eenmaal voor aanvang werkzaamheden 4.3 Klachten en tekortkomingen Klachten die ontstaan tijdens de opsporingswerkzaamheden dienen schriftelijk te worden aangemeld bij de leidinggevende op het betreffende project. Deze zal zorgdragen dat het document terecht komt bij de KAM-coördinator. De Kamcoördinator is verantwoordelijk voor de afhandeling en de communicatie hierover met de opsteller. Het document is te vinden in het managementsysteem. 16

18 HOOFDSTUK 5. PLAN VAN AANPAK 5.1 Plan van aanpak Voor aanvang van een nieuw project wordt bekeken hoe de werkzaamheden gaan plaatsvinden. Elke locatie is immers anders. Hieronder beschrijven wij de op dit project van toepassing zijnde werkwijze. Het te onderzoeken terreingedeelte zal worden uitgezet door een meetkundige ploeg in dienst van de BODAC B.V. indien noodzakelijk zal er in overleg een vakverdeling worden uitgezet. Op verzoek van de opdrachtgever zal analoge oppervlakte detectie uitgevoerd worden met behulp van een magnetometer (Vallon EL 1300 serie). De verstoringen op een diepte < 0,60 m1 beneden maaiveld worden handmatig of met een beveiligde graafmachine in lagen van maximaal 0,10 m1 benaderd onder toezicht van een Senior OCE-deskundige. Hierbij wordt zo veel mogelijk een tussentijdse detectieslag uitgevoerd. Vervolgens worden deze verstoringen geïdentificeerd en indien mogelijk verwijderd. Verstoringen op een diepte groter dan 0,60 m1 beneden maaiveld worden gemarkeerd en aangegeven op tekening in RD coördinaten. De registraties van de aanwezige CE worden dagelijks uitgevoerd. De registraties worden opgenomen in het projectdossier. Vooraf aan de werkzaamheden zal in overleg met de opdrachtgever en politie/ brandweer bepaald worden op welke wijze en met welke frequentie de registratie zal worden aangeleverd (startwerkoverleg). Wanneer opdrachtgever hiertoe besluit worden de verstoringen op een diepte groter dan 0,60 m1 beneden maaiveld met behulp van een beveiligde graafmachine in lagen van maximaal 0,10 m1 benaderd onder toezicht van een Senior OCE-deskundige. Hierbij wordt zo veel mogelijk een tussentijdse detectieslag uitgevoerd. Vervolgens worden deze verstoringen geïdentificeerd en indien mogelijk verwijderd. Indien noodzakelijk zal BODAC B.V. veiligheidsmaatregelen treffen om mogelijke schade aan personen, levende have en infrastructuur te voorkomen. BODAC B.V. zal assistentie verlenen aan de EODD bij het opruimen en vernietigen van CE. 17

19 5.2 Detectiemethoden In onderstaande tabel zullen de verschillende soorten detectiemethoden worden aangegeven die voor deze projecten van toepassing kunnen zijn. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat de gekozen detectiemethode niet de resultaten geeft die vooraf aan de werkzaamheden wel verwacht waren, zal de detectiemethode aangepast worden aan de omstandigheden ter plaatse. De wijzigingen van detectiemethoden zal in overleg met, en na toestemming van de opdrachtgever gehanteerd worden. Een en ander zal worden geregistreerd in hoofdstuk 14 van dit projectplan. De detectiemethoden die toegepast kunnen gaan worden op deze projecten zijn: X oppervlaktedetectie analoog 0 oppervlaktedetectie digitaal 0 diepte detectie 0 onder water detectie 0 borehole detectie 5.3 Detectieapparatuur De volgende detectieapparatuur zal tijdens dit project ingezet worden: X EL 1300 serie 0 VXC 1 0 VET 2 0 VMM 0 VMH3CS 18

20 5.4 Benaderingsmethoden De volgende benaderingsmethoden kunnen op dit project worden toegepast: X handmatig benaderen 0 gecontroleerd ontgraven met beveiligde graafmachine 0 droge zeef procedure 0 ontgraven in de natte 0 zeven, visuele controle op zeefdek, handpicking Het gecontroleerd ontgraven zal geschieden in lagen van circa 5 tot 10 cm. Deze grond zal visueel gecontroleerd worden door de Senior OCE-deskundige met assistentie van een Assistent OCE deskundige. 19

21 5.5 Materieel t.b.v. detecteren Vallon EL 1300 serie Ferrous Locator Geschikt voor oppervlaktedetectie tot circa 4,50 m1 min. maaiveld. Geschikt voor analoge en/of digitale detectie. Vallon VXC1 Ferrous Locator Geschikt voor oppervlaktedetectie tot circa 2,00 m1 min. maaiveld. Geschikt voor analoge en/of digitale detectie. 20

22 Vallon VMM/VMH3CS non/ferrous Locator Geschikt voor oppervlakte detectie tot circa 0,40/1,00 m1 min. maaiveld Geschikt voor analoge en/of digitale detectie. Vallon VET2 Ferrous Locator Geschikt voor oppervlaktedetectie tot circa 9,50 m1 min. maaiveld. Geschikt voor analoge en/of digitale detectie. 21

23 Vallon VCU2 / SEPOS / Borehole Geschikt voor dieptedetectie tot benodigde diepte min. maaiveld. Geschikt voor digitale detectie. Vallon Multisonde systeem Digitale detectie GPS ondersteund. De te gebruiken apparatuur met de te gebruiken instellingen worden omschreven in hoofdstuk 16, bijlage 7. 22

24 5.6 Materieel t.b.v. benaderen De machines die gebruikt worden voor het ontgraven van objecten dienen beveiligd te zijn zoals omschreven in de BRL-OCE in bijlage 5. De naar de graafbak gerichte ruiten zijn voorzien van 33 mm Lexguard materiaal, of een daaraan minimaal gelijkwaardige voorziening. Deze voorziening kan zijn aangebracht door de ruiten te vervangen of door het aanbrengen van een voorzetruit. Indien voorzetruiten worden toegepast dienen de originele ruiten te zijn vervangen door 8 mm Lexan materiaal, of door een daaraan minimaal gelijkwaardige voorziening. De overige ruiten zijn vervangen door 8 mm Lexan materiaal, of een daaraan minmaal gelijkwaardige voorziening. Het dak van de machine is bekleed met 40 mm multiplex watervaste bouwplaat, of een daaraan minimaal gelijkwaardige voorziening. De staalvlakken die naar de graafbak zijn gericht, zijn voorzien van 7 mm staalplaat met daarop 40 mm multiplex watervaste bouwplaat, of een daaraan minimaal gelijkwaardige voorziening. De cabine is vervaardigd van of wordt beschermd door staalplaat met een minimale dikte van 7 mm met daarop 40 mm multiplex watervaste bouwplaat, of een daaraan minimaal gelijkwaardige voorziening. De cabine is voorzien van opdekdeuren. De cabine is verankerd op de machine. Los van het voorschrift BRL OCE wordt tijdens werkzaamheden op saneringslocaties de machine voorzien van een overdrukinstallatie met op de verontreiniging afgestemde filters. 23

25 HOOFDSTUK 6. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 6.1 Risico-inventarisatie en Evaluatie In het V&G-plan zijn de mogelijke risico s bepaald. Voor elk van de risico s zijn de oorzaken bepaald en zijn er maatregelen geformuleerd om de risico s te voorkomen of te beperken. Deze zijn in het V&G-plan, welke in de bijlage is opgenomen, weergegeven. 6.2 Projectgebonden veiligheidsmaatregelen In de onderstaande tabel zijn de veiligheidsmaatregelen opgenomen die voor dit project van toepassing kunnen zijn: 0 scherfwerende dekens 0 big-bags gevuld met zand 0 containers met/zonder strovulling 0 VTO (Voorziening Tijdelijke Opslag) 0 afdekken te velde 0 toegangsregeling/bewaking 0 verkeersmaatregelen 0 bebording met de tekst verboden toegang voor onbevoegden Een en ander altijd in overleg met opdrachtgever. 6.3 Tijdelijke munitieopslag in de VTO Indien door BODAC B.V. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden explosieven of strategisch schroot wordt aangetroffen, worden deze artikelen tijdelijk opgeslagen in een speciaal daartoe ingerichte en uitgeruste 8 ft. container. De opstelling van de VTO wordt in het start-werk overleg besproken met opdrachtgever. Na het plaatsen van de VTO wordt aan de brandweer en politie gevraagd om een goedkeuring. Om de VTO zal een hekwerk geplaatst worden met aan alle zijden een bord met daarop de tekst verboden voor onbevoegden art Tevens zullen op de voorzijde van de VTO de waarschuwingsborden met explosiegevaar en roken en open vuur verboden worden bevestigd. De VTO is verder uitgevoerd volgens bijlage 7 uit de BRL-OCE. 24

26 6.4 Protocol voor de hulpverleningsdiensten Hulpverleningsdiensten Het protocol voor de hulpverleningsdiensten is vastgesteld als richtlijn voor het optreden van de hulpverleningsdiensten bij eventuele calamiteiten en overige activiteiten, die zich in het kader van een onderzoek kunnen voordoen Melding algemeen ( ) Door een Senior OCE-deskundige van BODAC B.V. zal een melding kunnen plaatsvinden in relatie tot de werkzaamheden tijdens de ruiming van een munitieartikel. De minimaal gehanteerde veiligheidsstraal is 50 meter. In overleg wordt, gelet op de omstandigheden, de veiligheidsstraal bijgesteld Melding van calamiteiten Bij de melding van een ongeval met explosieven wordt aangegeven: de locatie; aard van het ongeval; aanwezigheid van meerdere explosieven; aantal gewonden; aard van de verwondingen (specifiek als het gaat om een fosforincident) GMK Door de opdrachtgever kan aan de hand van de melding de nodige hulpverleningsdiensten gealarmeerd worden (112), te weten: politie; brandweer; ambulancedienst Brandweer Bij de inzet van de brandweer zal deze zorg dragen voor de veiligheid van de hulpverleners en voor bestrijding van het incident, ter voorkoming van uitbreiding. Voorts zullen zij in overleg inzet leveren voor de slachtoffers. Voor nadere details omtrent de risico s van de explosieven wordt contact gehouden met de Senior OCE-deskundige op locatie Politie Bij de inzet van de politie draagt deze zorg voor het ontwerpen en in stand houden van de nodige afzettingen en na overleg voor de aan- en afvoer van de wegen voor de hulpverleningsvoertuigen. Voor nadere details omtrent de risico s van de explosieven wordt contact gehouden met Senior OCE-deskundige op locatie. Na overleg worden eventueel de werklocaties opgenomen in de surveillancepatrouille en wordt er tijdens de weekenden een verhoogde patrouillegang aangehouden. Specifiek gaat hierbij de aandacht uit naar de locatie waar de VTO is geplaatst. 25

27 26

28 6.3.7 Crisisbeheersing/management Door gemeenten wordt binnen de Veiligheids Regio s i.v.m. crisisbeheersing een Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP-structuur) gehanteerd. Men spreekt over de coördinatiestructuur GRIP 0 en 1. Zoals hierboven reeds is aangegeven, zullen bij min of meer reguliere incidenten (GRIP 0) de hulpverleningsdiensten mono-disciplinair te werk gaan zonder formele leider. Indien wenselijk kan er ad hoc een zgn. motorkapoverleg tussen de drie officieren van dienst (OVD) van de hulpdiensten plaatsvinden. Zodra een incident het reguliere niveau overstijgt en het karakter krijgt van een calamiteit, of het effect van een incident/calamiteit meerdere gemeenten treft waardoor de verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. bestrijding veranderd, wordt de coördinatiestructuur opgeschaald. In GRIP 1 wordt een Commando Plaats Incident (CoPI) opgestart. De diensten werken multi-disciplinair onder de operationele leiding van de leider CoPI. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij het aangraven van afwerpmunitie of fosfor EODD De uitvoering van de ruiming van de explosieven (evt. demontage en vernietiging van het explosief) wordt in overleg met de verantwoordelijke EODD bepaald. De taken en verantwoordelijkheden voor de technische aspecten van de ruiming liggen ook bij de EODD. De taken en verantwoordelijkheden voor de coördinatie van de overige aspecten liggen bij de opdrachtgever en BODAC B.V. Als vernietigingslocatie wordt een locatie door de gemeente Bergen aangewezen. De locatie is gelegen op de ontzandingslocatie van Janssen/Terraq aan de Heerenvenweg nabij de gemeentegrens van Arcen en Velden/Venlo zie afbeelding in bijlagen. De locatie is te gebruiken na vooraf de datum en tijdstip van vernietiging te overleggen met de eigenaar. 1 Het komt voor dat gemeente binnen gemeentelijke crisisbeheersing andere afkortingen gebruiken bijv. CPA (Centraal meldings-punt voor Alarmering) of CTPI (Coördinatie Team Plaats Incident). 27

29 HOOFDSTUK 7. VGM Plan Als los document is het VGM-plan toegevoegd als bijlage in hoofdstuk

30 HOOFDSTUK 8. OVERDRACHTSPROTOCOL EODD 8.1 Melding aangetroffen munitie aan EODD Indien explosieven worden aangetroffen door BODAC B.V., zal dagelijks een lijst worden opgesteld met betrekking tot de soort, subsoort, aantal en toestand waarin het explosief wordt aangetroffen. Deze lijst zal, telkens wanneer de inhoud van de VTO wijzigt, dagelijks verstuurd worden naar de opdrachtgever en/of brandweer. Indien de maximaal toegestane hoeveelheid van 10 kg netto explosieve stof in de VTO bereikt wordt, of dreigt te worden overschreden, wordt contact opgenomen met de EODD. Vervolgens wordt een dag en tijdstip afgesproken wanneer de definitieve ruiming zal plaatsvinden. Tevens wordt door de Senior OCE-deskundige een lijst gestuurd naar de EODD met daarop het aantal, soort, subsoort en toestand van de munitie in de VTO. Indien de capaciteit van de VTO wordt overschreden zullen de werkzaamheden gestaakt moeten worden, of zal het plaatsen van een tweede VTO noodzakelijk zijn. Een en ander altijd in overleg met de opdrachtgever en/of brandweer. Er kan ook worden gekozen om de munitie tijdelijk veilig te stellen door het te begraven en af te schermen. Indien bijzonderheden worden aangetroffen welke directe actie van de EODD vereist, wordt dit onmiddellijk gemeld aan het gevoegd gezag. Deze meldt aan de EODD en vraagt om een melding met een A-status. 8.2 Munitieoverdracht aan EODD Door de EODD wordt na de melding een ruimploeg naar de locatie gestuurd. Deze controleert de aangetroffen explosieven. De afvoer, demontage of vernietiging is ter beoordeling van de commandant van de ruimploeg. BODAC B.V. neemt minimaal 2 dagen voor afvoer, demontage of vernietiging contact op met het bevoegd gezag ter ondersteuning. Na controle wordt door de EODD met het bevoegd gezag overlegt over de te nemen maatregelen. Voor de overdracht van munitie aan de EODD wordt door de Senior OCE-deskundige van BODAC B.V. een overdrachtsformulier opgemaakt en getekend namens BODAC B.V. en de ruimcommandant. EODD, politie, opdrachtgever en BODAC B.V. krijgen een getekend exemplaar. Dit getekend formulier wordt in het projectdossier opgenomen. Het protocol bij aantreffen CE is als bijlage 6 toegevoegd in hoofdstuk

31 HOOFDSTUK 9. WERKTEKENINGEN 9.1 Plattegrond Zie bijlage 3 in hoofdstuk 16. De opdrachtgever zorgt voor werktekeningen die minimaal voldoen aan: Duidelijke ligging van het werkgebied; Tekening dient geprojecteerd te zijn op een ondergrond van de omgeving; Ligging van het werkterrein t.o.v. het Rijksdriehoeknet met RDcoördinaten. 30

32 9.2 KLIC Melding Door BODAC B.V. is een KLIC-melding gedaan voor elke locatie afzonderlijk en wordt als zodanig door voornoemde bewaakt en geactualiseerd. De tekeningen van de betrokken deelnemende beheerders worden per deellocatie verstrekt door BODAC B.V. en zijn op de werkplek aanwezig in het projectdossier. De KLIC-meldingsnummers zijn in beheer van Bodac B.V. 31

33 HOOFDSTUK 10. PLANNING 10.1 Planning van de werkzaamheden De verwachting is dat de werkzaamheden zullen circa 1 week in beslag zullen nemen. Mochten er om welke reden dan ook veranderingen plaatsvinden die van invloed zijn op de planning, dan zullen die in de bouwvergadering worden besproken en opgenomen worden in het bouwverslag. Deze wijzigingen zullen ook vernoemd worden in hoofdstuk Inzet personeel en materieel op kwalificatieniveau De volgende mensen kunnen op kwalificatieniveau op project worden ingezet: Senior OCE-deskundige; OCE-deskundige; Assistent OCE-deskundige; Machinist beveiligde graafmachine in het bezit van minimaal Basiskennis OCE. Personen aanwezig binnen het opsporingsgebied beschikken over het diploma Basiskennis OCE of verkeren onder begeleiding van ten minste een Assistent OCEdeskundige. 32

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

Chemie Park Delfzijl Site Rules

Chemie Park Delfzijl Site Rules Chemie Park Delfzijl Site Rules Inleiding Als Chemie Park Delfzijl zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers, voor contractors

Nadere informatie

VGM Checklist Opdrachtgevers

VGM Checklist Opdrachtgevers VGM Checklist Opdrachtgevers veiligheid gezondheid milieu V GM C HECKLIST O PDRACHTGEVERS VCO, VERSIE 2007/02 COPYRIGHT CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VCA SSVV - Centraal College van Deskundingen VCA

Nadere informatie

Managementsysteem. Inhoudsopgave (Model) Document 001 Blad 1 van 1

Managementsysteem. Inhoudsopgave (Model) Document 001 Blad 1 van 1 Inhoudsopgave (Model) Document 001 Blad 1 van 1 document 001 versie 07-01/04/2014 Inhoudsopgave (Tabel) Document 002 Blad 1 van 2 0: Ondersteunende processen Nummer Omschrijving Versie Datum 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0)

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) Par. CDG norm (versie 3.0, oktober 2013) CDG Interpretatiedocument (versie 3.1, februari 2014) 1.1 1.1 Toepassingsgebied a)

Nadere informatie

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014 Handboek ISO 9001 Versie: 2013 2014 Inhoudsopgave 0: Inhoudsopgave Blz. 2 0.1: Directieverklaring Koudetechniek Blz. 4 1: Organisatie 1.1: Hoofdschema Blz. 5 1.2: Organisatieschema Koudetechniek Blz. 5

Nadere informatie

Veilig werken in het azm. Richtlijnen en voorschriften voor veilig werken bij bouw, verbouw en onderhoudsactiviteiten

Veilig werken in het azm. Richtlijnen en voorschriften voor veilig werken bij bouw, verbouw en onderhoudsactiviteiten Veilig werken in het azm Richtlijnen en voorschriften voor veilig werken bij bouw, verbouw en onderhoudsactiviteiten Versie 3.0 najaar 2013 Inleiding In de eerste plaats is deze brochure bedoeld voor medewerkers

Nadere informatie

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385 Velserweg 2, Beverwijk BC 1005 S272385 BUKO Services Voorschriften Veiligheid, Gezondheid en Milieu Postbus 519, 1940 AM Beverwijk telefoon 0251-26 27 27 fax 0251-26 27 26 e-mail info@buko.nl internet

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Toezicht op de Bouw

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Toezicht op de Bouw Beoordelingsrichtlijn 5006 d.d. 06-06-2013 Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Toezicht op de Bouw Techniekgebied T Vastgesteld door het Gezamenlijk College van Deskundigen

Nadere informatie

Kwaliteitsnorm. Plaagdiermanagement. Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven

Kwaliteitsnorm. Plaagdiermanagement. Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven Kwaliteitsnorm Plaagdiermanagement Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven Versie 1.1 18 juli 2014 18 juli 2014 (versie 1.1) pagina 1 van 32 INHOUDSOPGAVE TERMEN EN DEFINITIES... 4 1. INLEIDING...

Nadere informatie

ONTWERP PKV VARIANT 7 DOMO BEILEN 26-03-2015. architektenburo

ONTWERP PKV VARIANT 7 DOMO BEILEN 26-03-2015. architektenburo ONTWERP PKV VARIANT 7 DOMO BEILEN 26-03-2015 architektenburo klamer ONTWERP PKV VARIANT 7 DOMO BEILEN 26-03-2015 architektenburo klamer VERBOUW- UITBREIDING SLUIT AAN BIJ BESTAAND ONTWERP PKV VARIANT 7

Nadere informatie

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD *** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD *** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD *** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Scope: gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor de voertuigdemontagebranche: KZD * Verantwoorde demontage. KZD ** Verantwoorde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Voor het uitvoeren van werken voor het UMCG Wijzigingen en aanvullingen op de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV) versie 2013-1 Inhoud 1.0 Wijzigingen en aanvullingen

Nadere informatie

veiligheid en kwaliteit

veiligheid en kwaliteit veiligheid en kwaliteit Nederlandse versie Beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit Om optimale kwaliteit voor haar klanten te garanderen heeft Snijder B.V. besloten een organisatiesysteem op te zetten.

Nadere informatie

VGM Checklist Aannemers

VGM Checklist Aannemers VGM Checklist Aannemers VEILIGHEID GEZONDHEID MILIEU SSVV - CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VCA Nederland Raad voor Accreditatie (RvA) België De Belgische Accreditatie-instelling (BELAC) Centraal College

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

BRL-K14032 Concept 15 februari 2014. Reiniging en desinfectie van drinkwaterinstallaties in gebouwen

BRL-K14032 Concept 15 februari 2014. Reiniging en desinfectie van drinkwaterinstallaties in gebouwen Concept 15 februari 2014 Reiniging en desinfectie van drinkwaterinstallaties in gebouwen Voorwoord Kiwa Deze beoordelingsrichtlijn is opgesteld door het college van deskundigen beheer van voorzieningen

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

Calamiteitenplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren

Calamiteitenplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren Calamiteitenplan evenementen Een richtlijn voor organisatoren Autorisatie OPSTELLERS: Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: @ [2013], Veiligheidsregio Twente, Enschede, Auteursrechten voorbehouden.

Nadere informatie

Betreft: Huisreglement INLEIDING

Betreft: Huisreglement INLEIDING Betreft: Huisreglement INLEIDING Veiligheid, gezondheid en milieu worden gezien als integraal en essentieel onderdeel van de activiteiten binnen F5 Projectengroep B.V. Het bedrijfsbeleid is er op gericht

Nadere informatie

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k Inleiding 1 Milieu 2 Het besturen van heftrucks en 4 Verplaatsen van lasten 5 tractoren Beleidsverklaring 1 Persoonlijke bescherming

Nadere informatie

VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11. Juni 2015.

VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11. Juni 2015. <Firmanaam> VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11 Juni 2015 Documentrevisienummer: 0.5 Naam Paraaf Datum Opstelling: (functie, bedrijf) Controle: (functie, bedrijf) H. Scholte

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

PROCEDURES ENERGIEZORG MVO. Kelperheide 50 6037 SZ Kelpen-Oler tel. 0495-652380 fax 0495-652336 www.a-plus.nl

PROCEDURES ENERGIEZORG MVO. Kelperheide 50 6037 SZ Kelpen-Oler tel. 0495-652380 fax 0495-652336 www.a-plus.nl PROCEDURES ENERGIEZORG MVO Format opgesteld in opdracht van het Productschap MVO door: Hoeks training en advies, ir. C.H. Hoeks A+, ir. R.C.J. Ongenae van commentaar voorzien door: Een werkgroep energiezorg

Nadere informatie

Certificatiereglement

Certificatiereglement Certificatiereglement TÜV Nederland QA B.V. Versie 1.2 d.d. 29-06-2011 Alle kopieën van dit certificatiereglement zijn onbeheerde kopieën. De actuele versie is gepubliceerd via de website www.tuv.nl. Deze

Nadere informatie

Werken bij Flexwatchers EXTERN

Werken bij Flexwatchers EXTERN V E I L I G H E I D G E Z O N D H E I D M I L I E U Werken bij Flexwatchers EXTERN Rhijnspoor 231-233 2901 LB Capelle aan den IJssel TEL 010-789.78.33 Werkboek Flexwatchers Extern Versie bijgewerkt april

Nadere informatie

BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP

BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP Stad Antwerpen Aanleg kunstgrasveld Valaar, Pachthofplein te Wilrijk B-VGP-O_Stad Antwerpen Valaar Pachthofplein kunstgras 1 / 38 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Scope: gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor de voertuigdemontagebranche: KZD * Verantwoorde demontage. KZD ** Verantwoorde

Nadere informatie