PROJECTPLAN. Explosievenonderzoek OCE Afferden De Burkel Gemeente Bergen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTPLAN. Explosievenonderzoek OCE Afferden De Burkel Gemeente Bergen"

Transcriptie

1 PROJECTPLAN Explosievenonderzoek OCE Afferden De Burkel Gemeente Bergen Bodac B.V. Explosieven opsporingsbedrijf Postbus AA Schijndel Bezoekadres: Hermalen 7, Schijndel T. (073) F. (073) K.v.K. Den Bosch ING nr IBAN: NL 46 INGB BIC: INGBNL2A B.T.W. NL B.01 Voor alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen gelden onze algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementrechtbank te s-hertogenbosch onder nr. 13/2001. Op verzoek wordt u een exemplaar van de algemene voorwaarden toegezonden. ISO 9001 ISO VCA ** BRL OCE A/B

2

3 INHOUDSOPGAVE 1 DE OPDRACHT 1.1 Doel en omschrijving van de opdracht 1.2 Vergunningseisen/ ontheffingen/ certificaten 2 PROJECTORGANISATIE 3 AANSPRAKELIJKHEDEN 4 COMMUNICATIE 4.1 Externe communicatie Coördinatie Civieltechnisch opsporingsbedrijf Explosieven opruiming 4.2 Interne communicatie Vergaderschema 4.3 Klachten en tekortkomingen 5 PLAN VAN AANPAK 5.1 Plan van aanpak 5.2 Detectiemethoden 5.3 Detectieapparatuur 5.4 Benaderingsmethoden 5.5 Materiaal t.b.v. benaderen 5.6 Materieel t.b.v. benaderen 6 VEILIGHEIDSMAATREGELEN 6.1 Projectgebonden veiligheidsmaatregelen 6.2 Tijdelijke munitieopslag in de VTO 6.3 Protocol voor de hulpverleningsdiensten Hulpverleningsdiensten Melding Melding van calamiteiten GMK Brandweer Politie Crisisbeheersing/management EODD 7 VGM-PLAN 8 OVERDRACHTSPROTOCOL EODD 8.1 Melding aangetroffen munitie aan EODD 8.2 Munitieoverdracht aan EODD 9 WERKTEKENINGEN 9.1 Plattegrond 9.2 KLIC-melding 2

4 10 PLANNING 10.1 Planning van de werkzaamheden 10.2 Inzet personeel en materieel op kwalificatieniveau 11 OPLEVERING 12 PROJECTCONTROLEPLAN 13 VERZEKERINGEN 14 WIJZIGINGEN IN HET PROJECTPLAN 15 AANTEKENINGEN 16 BIJLAGEN 16.1 Certificaten en vergunningen/ontheffingen 16.2 VGM-plan 16.3 Plattegrond/overzichtstekening 16.4 Projectcontrolelijst 16.5 Lijst met afkortingen 16.6 Protocol bij aantreffen CE 16.7 Te gebruiken apparatuur met de te gebruiken instellingen 16.8 Brief aan gemeente i.v.m. werkzaamheden binnen gemeentegrenzen 16.9 Brief aan TüV i.v.m. aanmelden werkzaamheden Beschrijving van de wijze van lokaliseren CE Beschrijving van de wijze van laagsgewijs ontgraven CE Beschrijving van de wijze van identificeren van CE Algemene Veiligheidsregels van BODAC B.V Presentielijst BODAC B.V. 3

5 HOOFDSTUK 1. DE OPDRACHT 1.1 Doel en omschrijving van de opdracht Door Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht BV is gevraagd om een projectplan te maken ten behoeve van het explosievenonderzoek ter plaatse van de Burkel te Afferden. Dit onderzoek dient plaats te vinden in verband met de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven (navolgend CE genoemd). Het doel van het onderzoek is het middels analoge oppervlaktedetectie inzichtelijk maken van de verstoringen, mogelijk zijnde CE, in het onderzoeksgebied. Tot 0,60 m1 m.v. dienen deze verstoringen direct (handmatig) verwijderd te worden. Eventueel dieper gelegen verstoringen zullen worden gemarkeerd (middels piketten) en worden aangegeven op tekening in RD coördinaten (om eventueel later gecontroleerd te benaderen m.b.v. beveiligde graafmachine). De onderzoekslocatie bevind zich binnen de gemeente grenzen van de gemeente Bergen (Afferden), zie 9.1 voor exacte locatie. De werkzaamheden bestaan globaal uit: Houden startwerkvergadering (in aanwezigheid van opdrachtgever, bevoegd gezag (Gemeente), relevante hulpverleningsdiensten en eventueel EODD) op locatie alvorens werkzaamheden starten; Uitzetten werkgrenzen en vakverdeling (25 x 25 m1 met piketten); Uitvoeren analoge oppervlaktedetectie met inzet Vallon bomlocator in banen met een onderlinde afstand van 0,50 m1 (detectie tot maximaal 4,5 m1 maaiveld); Gemeten verstoringen gelijktijdig (handmatig) benaderen tot een diepte van 0,60 m1 maaiveld, dieper gelegen verstoringen markeren (middels piketten) en aangegeven op tekening in RD coördinaten; Eventueel aangetroffen explosieven, indien mogelijk, tijdelijk opslaan in Voorziening Tijdelijke munitie Opslagcontainer (VTO); Eventueel overdragen explosieven aan EODD en assisteren van EODD tijdens het ruimen en vernietigen van deze explosieven. 1.2 Vergunningseisen/ ontheffingen /certificaten Tijdens deze projecten kunnen onderstaande vergunningen en zijn onderstaande documenten van belang voor het correct en zorgvuldig uitvoeren van het explosieven onderzoek conform BRL OCE: X Certificaat BRL OCE versie X Ontheffing op de Wet Wapens en Munitie (WWM) X Certificaten VCA**, ISO 9001, ISO X Algemene Politie Verordening (APV) m.b.t. gebruik detectie apparatuur 4

6 HOOFDSTUK 2. PROJECTORGANISATIE BODAC B.V. Explosieven opsporingsbedrijf Projectleider Dhr. P. Brandts KAM-coördinator Veiligheid Uitvoering Senior OCE-deskundige Uitvoerder OCE-deskundige Assistent OCE-deskundige Meetploeg, Grondwerker, Machinist, Chauffeur 5

7 PROJECTLEIDER Taken: Is lid van het managementteam; Rapporteert aan de algemeen directeur; Geeft leiding aan alle operationele diensten op desbetreffend project; Controleert op handhaving en uitvoering van het kwaliteitssysteem bij GWW-werkzaamheden; Woont bouwvergaderingen bij; Neemt de planning door met de uitvoerder; Bewaakt het opleidingsplan; Verwerft nieuwe opdrachten in overleg met de algemeen directeur; Voert beoordelingsgesprekken. Verantwoordelijkheden: Beschikken over algemene kennis van de BRL-OCE; Heeft kennis van het opgedragen project; Projectbudgettering en kostenbewaking; Contacten met de opdrachtgevers. Bevoegdheden: Instrueren en corrigeren van medewerkers; Beslissen over het incidenteel afwijken van bepaalde procedures m.b.t. de voortgang van de werkzaamheden. 6

8 KAM COORDINATOR Taken: Rapporteert aan de algemene directeur; Behandeld afwijkingen en verbetervoorstellen gemeld door medewerkers Houdt overzichten bij van afwijkingen en zorgt voor oplossingen voor geconstateerde afwijkingen Beheert en archiveert de verbetervoorstellen Houdt het managementsysteem op peil en stelt nieuwe procedures, werkinstructies, formulieren en /of wijzigingen hiervan op; Bewaakt de conformiteit met NEN- en ISO 9001/14001-norm, VCA** en BRL-OCE; Stelt interne auditplannen op en stelt in- en externe auditors aan; Houdt overzicht bij van tekortkomingen en draagt zorg voor oplossingen voor geconstateerde tekortkomingen; Geeft informatie over het kwaliteitssysteem aan medewerkers om ervoor te zorgen dat ze de eisen van de klant leren kennen en leren om eraan te voldoen; Beheert en geeft interne auditrapporten uit; Voert geplande audits uit en rapporteert deze in opdracht van het managementteam; Zorgt ervoor dat actuele normen en voorschriften worden verstrekt aan medewerkers. Verantwoordelijkheden: Beschikken over algemene kennis van de BRL-OCE; Op de hoogte blijven van kwaliteitsontwikkelingen; In stand houden van het managementsysteem m.b.t. verbeterprocessen; Archivering en beheer van kwaliteitsdocumenten. Bevoegdheden: Aandragen van maatregelen op geconstateerde afwijkingen en verbetervoorstellen; Bezoeken van locaties en interviewen van medewerkers t.b.v. audits; Houden van interne besprekingen omtrent procedures; Aanpassen en wijzigen van het managementsysteem, waarin opgenomen de BRL-OCE, voorafgaand aan goedkeuring en autorisatie. 7

9 UITVOERDER Taken: Rapporteert aan projectleider; Werkvoorbereiding; Plannen van personeel en materieel voor zijn werken; Afroepen benodigd materiaal en materieel; Inhuren van onderaannemers; Coördineren van werkzaamheden van onderaannemers; Nemen van eventueel benodigde acties als gevolg van schademeldingen; Aandragen van de noodzakelijke informatie m.b.t. de uitvoering aan de medewerkers; Bespreken voortgang met projectleider en Senior OCE-deskundige; Houden en/of bijwonen bouwvergaderingen; Vaststellen van meer- en minderwerk; Bijhouden van projectadministratie; Financieel overleg plegen met projectleider; Kan optreden als projectleider; Invullen van weekrapporten en termijnstaten; Het houden van beoordelingsgesprekken. Verantwoordelijkheden: Beschikken over algemene kennis van de BRL-OCE; Heeft kennis van het opgedragen project; Zorgdragen voor de juiste personele en materiele bezetting op de werken; Leiding geven aan de uitvoerende medewerkers in overleg met de Senior OCE-deskundige; Verzorgen van de projectadministratie; Zorgdragen voor een correcte uitvoering conform bestek en tekeningen; Projectbewaking; Bewaken van de planning; Onderhouden van contacten met: Onderaannemers; Opzichters; Opdrachtgevers. Verwerven van nieuwe opdrachten in overleg met de projectleider. Bevoegdheden: Aangaan van overeenkomsten met onderaannemers. 8

10 SENIOR OCE DESKUNDIGE Taken: Geeft goedkeuring aan historische vooronderzoeken; Regelt de overdracht van explosieven aan de EODD; Stelt munitielijsten op en houd deze bij; Geeft functiegerichte opleidingen; Instrueert de OCE-deskundige; Geeft goedkeuring aan projectplannen; Geeft projectinstructie; Begeleidt medewerkers tijdens de uitvoering van een project; Geeft projectmatige voorlichting aan derden; Het houden van beoordelingsgesprekken. Verantwoordelijkheden: Beschikken over algemene kennis van de BRL-OCE; Heeft kennis van het opgedragen project; Beslissingsverantwoordelijkheid na lokaliseren CE; Onderhoudt contacten met KAM-coördinator; Verantwoordelijk voor meetresultaten en de algemene veiligheid betreffende de opsporing van CE; Is sleutelhouder van de VTO; Altijd PBM bij zich hebben. Bevoegdheden: Optreden als contactpersoon naar lokale autoriteiten en EODD functionarissen; Vrijgeven van projecten; Bij onveilige situaties de werkzaamheden stopzetten. 9

11 OCE DESKUNDIGE Taken: Rapporteert aan de Senior OCE-deskundige; Is belast met de dagelijkse leiding aan toegewezen teams Assistent OCEdeskundigen; Instrueert de Assistent OCE-deskundigen; Verzamelt veldwerkregistraties en draagt deze over aan de Senior OCEdeskundige of uitvoerder; Zoekgebied op tekening bijhouden; Bijhouden van munitielijsten. Verantwoordelijkheden: Beschikken over algemene kennis van de BRL-OCE; Heeft kennis van het opgedragen project; Stelt de Senior OCE-deskundige op de hoogte na het identificeren van een CE; Draagt zorg voor het correct invullen van de dagstaten; Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de detectie en de veiligheid gedurende de opsporing; Altijd PBM bij zich hebben. Bevoegdheden: Bij onveilige situaties de werkzaamheden stopzetten; Na contact met de Senior OCE-deskundige en positieve identificatie van het CE, de situatie veiligstellen. 10

12 ASSISTENT OCE DESKUNDIGE Taken: Rapporteert aan de OCE-deskundige, bij diens afwezigheid direct aan de Senior OCE-deskundige; Wordt ingezet op basis van zijn kwalificatieniveau; Invullen van digitale veldwerkregistraties en inleveren hiervan bij de Senior OCE-deskundige; Beheersen van het gebruik detectie apparatuur en aanverwante apparatuur. Verantwoordelijkheden: Beschikken over algemene kennis van de BRL-OCE; Onveilige situaties direct melden aan leidinggevende; Volgens werkinstructies en projectinstructies de werkzaamheden uitvoeren. Bij afwijkingen direct melden aan de leidinggevende op het project; Dagelijks onderhoud aan de ter beschikking gestelde apparatuur. Bij afwijkingen direct melden aan de leidinggevende op het project; Altijd PBM bij zich hebben. Bevoegdheden: Eerste identificatie van een aangetroffen object. 11

13 OPDRACHTGEVER Taken: Beschikbaar stellen werkterrein Bedewerking verlenen voor de uitvoering Bevoegdheden: Goedkeuring van projectplan; Bij onveilige situaties de werkzaamheden stopzetten BEVOEGD GEZAG Taken: Bedewerking verlenen voor de uitvoering Verantwoordelijkheden: Beschikken over algemene kennis van de BRL-OCE; Eindverantwoording betreffende de opsporing van CE; Beschikbaar stellen van vernietigingsterrein; Verzorgen voor politie begeleiding bij vernietiging van CE; Bevoegdheden: Goedkeuring van projectplan; Bij onveilige situaties de werkzaamheden stopzetten 12

14 HOOFDSTUK 3. AANSPRAKELIJKHEDEN Binnen de uitvoering van een OCE project is de organisatie met de scope Opsporing altijd de hoofdaannemer. Voor de rechtsverhoudingen en verantwoordingen tussen de opdrachtgever en de hoofdaannemers, alsmede tussen de hoofdaannemers en de onderaannemers, wordt verwezen naar de bepalingen in de UAV

15 HOOFDSTUK 4. COMMUNICATIE 4.1 Externe communicatie Het civiele opsporingsbedrijf Bodac B.V. zal indien noodzakelijk zorg dragen voor de communicatie naar aanwonende en eventueel (indien nodig in voorkomende gevallen) naar de pers. De communicatie naar de pers geschied pas na overleg op opdrachtgever en bevoegd gezag Coördinatie OPDRACHTGEVER Opdrachtgever: Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht BV Bezoekadres: Vonderweg 14 Postcode: 5616 RM Plaats: Eindhoven Telefoon: (0) Fax: (0) Contactpersoon: Dhr. I.C.F.A. Schalk DIRECTIE Opdrachtgever: Tonnaer Planologie en Stedenbouw BV Bezoekadres: Vonderweg 14 Plaats: Eindhoven Telefoon: Fax: CIVIELTECHNISCH OPSPORINGSBEDRIJF BODAC B.V. Postbus 12, 5480 AA Schijndel Hermalen 7, 5481 XX Schijndel T (0) F (0) Dhr. P. Brandts Dhr. M. van Oers Dhr. S. Vervoort Dhr. G. Asveld Dhr. P. Fes Dhr. R. Maas Bedrijfsleider Projectleider Senior OCE-deskundige Senior OCE-deskundige Senior OCE-deskundige Uitvoerder EXPLOSIEVEN OPRUIMING BEVOEGD GEZAG EODD Gemeente Bergen Gutenbergweg 10 contactpersoon: Dhr. P. Cillissen Postcode 4101 BA Postbus 140 Culemborg 5854 ZJ Bergen (Limburg) T (0) T (0) F (0) F (0) Mobiel:

16 4.1.4 BRANDWEER Contactpersoon 1: Dhr. M. Tacken Telefoon: / Contactpersoon 2: Dhr. H. Janssen Telefoon: / Bezoekadres: De Flammert 1026 Postcode/plaats: 5854 NA Bergen Telefoon: POLITIE REGIE LIMBURG NOORD Bezoekadres: Rijnbeekstraat 1 Postcode/plaats: 5913 GA Venlo Telefoon:

17 4.2 Interne communicatie Vergaderschema De voortgang van de werkzaamheden dienen in een projectteam besproken te worden. Eventuele afwijkingen van de werkzaamheden moeten hierin besproken worden. Het onderdeel VGM is een vast onderdeel van de vergadering. De vergadering moet tenminste 1 keer per twee weken worden gehouden en de besproken agendapunten dienen in een vergaderverslag opgenomen te worden. Type vergadering : Frequentie : Projectteam 1 keer per twee weken Aanwezigen : Opdrachtgever : Projectverantwoordelijke Eventueel aan te vullen met : Verantwoordelijke afgevaardigde van gemeente Type vergadering : Frequentie : Aanwezigen : Opdrachtgever : Bevoegd gezag : Relevante hulpverleningsdiensten : BODAC B.V. BODAC B.V. Projectleider, uitvoerder en/of Senior OCE-deskundige Bedrijfsleider Bodac B.V. Startwerkoverleg Eenmaal voor aanvang werkzaamheden 4.3 Klachten en tekortkomingen Klachten die ontstaan tijdens de opsporingswerkzaamheden dienen schriftelijk te worden aangemeld bij de leidinggevende op het betreffende project. Deze zal zorgdragen dat het document terecht komt bij de KAM-coördinator. De Kamcoördinator is verantwoordelijk voor de afhandeling en de communicatie hierover met de opsteller. Het document is te vinden in het managementsysteem. 16

18 HOOFDSTUK 5. PLAN VAN AANPAK 5.1 Plan van aanpak Voor aanvang van een nieuw project wordt bekeken hoe de werkzaamheden gaan plaatsvinden. Elke locatie is immers anders. Hieronder beschrijven wij de op dit project van toepassing zijnde werkwijze. Het te onderzoeken terreingedeelte zal worden uitgezet door een meetkundige ploeg in dienst van de BODAC B.V. indien noodzakelijk zal er in overleg een vakverdeling worden uitgezet. Op verzoek van de opdrachtgever zal analoge oppervlakte detectie uitgevoerd worden met behulp van een magnetometer (Vallon EL 1300 serie). De verstoringen op een diepte < 0,60 m1 beneden maaiveld worden handmatig of met een beveiligde graafmachine in lagen van maximaal 0,10 m1 benaderd onder toezicht van een Senior OCE-deskundige. Hierbij wordt zo veel mogelijk een tussentijdse detectieslag uitgevoerd. Vervolgens worden deze verstoringen geïdentificeerd en indien mogelijk verwijderd. Verstoringen op een diepte groter dan 0,60 m1 beneden maaiveld worden gemarkeerd en aangegeven op tekening in RD coördinaten. De registraties van de aanwezige CE worden dagelijks uitgevoerd. De registraties worden opgenomen in het projectdossier. Vooraf aan de werkzaamheden zal in overleg met de opdrachtgever en politie/ brandweer bepaald worden op welke wijze en met welke frequentie de registratie zal worden aangeleverd (startwerkoverleg). Wanneer opdrachtgever hiertoe besluit worden de verstoringen op een diepte groter dan 0,60 m1 beneden maaiveld met behulp van een beveiligde graafmachine in lagen van maximaal 0,10 m1 benaderd onder toezicht van een Senior OCE-deskundige. Hierbij wordt zo veel mogelijk een tussentijdse detectieslag uitgevoerd. Vervolgens worden deze verstoringen geïdentificeerd en indien mogelijk verwijderd. Indien noodzakelijk zal BODAC B.V. veiligheidsmaatregelen treffen om mogelijke schade aan personen, levende have en infrastructuur te voorkomen. BODAC B.V. zal assistentie verlenen aan de EODD bij het opruimen en vernietigen van CE. 17

19 5.2 Detectiemethoden In onderstaande tabel zullen de verschillende soorten detectiemethoden worden aangegeven die voor deze projecten van toepassing kunnen zijn. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat de gekozen detectiemethode niet de resultaten geeft die vooraf aan de werkzaamheden wel verwacht waren, zal de detectiemethode aangepast worden aan de omstandigheden ter plaatse. De wijzigingen van detectiemethoden zal in overleg met, en na toestemming van de opdrachtgever gehanteerd worden. Een en ander zal worden geregistreerd in hoofdstuk 14 van dit projectplan. De detectiemethoden die toegepast kunnen gaan worden op deze projecten zijn: X oppervlaktedetectie analoog 0 oppervlaktedetectie digitaal 0 diepte detectie 0 onder water detectie 0 borehole detectie 5.3 Detectieapparatuur De volgende detectieapparatuur zal tijdens dit project ingezet worden: X EL 1300 serie 0 VXC 1 0 VET 2 0 VMM 0 VMH3CS 18

20 5.4 Benaderingsmethoden De volgende benaderingsmethoden kunnen op dit project worden toegepast: X handmatig benaderen 0 gecontroleerd ontgraven met beveiligde graafmachine 0 droge zeef procedure 0 ontgraven in de natte 0 zeven, visuele controle op zeefdek, handpicking Het gecontroleerd ontgraven zal geschieden in lagen van circa 5 tot 10 cm. Deze grond zal visueel gecontroleerd worden door de Senior OCE-deskundige met assistentie van een Assistent OCE deskundige. 19

21 5.5 Materieel t.b.v. detecteren Vallon EL 1300 serie Ferrous Locator Geschikt voor oppervlaktedetectie tot circa 4,50 m1 min. maaiveld. Geschikt voor analoge en/of digitale detectie. Vallon VXC1 Ferrous Locator Geschikt voor oppervlaktedetectie tot circa 2,00 m1 min. maaiveld. Geschikt voor analoge en/of digitale detectie. 20

22 Vallon VMM/VMH3CS non/ferrous Locator Geschikt voor oppervlakte detectie tot circa 0,40/1,00 m1 min. maaiveld Geschikt voor analoge en/of digitale detectie. Vallon VET2 Ferrous Locator Geschikt voor oppervlaktedetectie tot circa 9,50 m1 min. maaiveld. Geschikt voor analoge en/of digitale detectie. 21

23 Vallon VCU2 / SEPOS / Borehole Geschikt voor dieptedetectie tot benodigde diepte min. maaiveld. Geschikt voor digitale detectie. Vallon Multisonde systeem Digitale detectie GPS ondersteund. De te gebruiken apparatuur met de te gebruiken instellingen worden omschreven in hoofdstuk 16, bijlage 7. 22

24 5.6 Materieel t.b.v. benaderen De machines die gebruikt worden voor het ontgraven van objecten dienen beveiligd te zijn zoals omschreven in de BRL-OCE in bijlage 5. De naar de graafbak gerichte ruiten zijn voorzien van 33 mm Lexguard materiaal, of een daaraan minimaal gelijkwaardige voorziening. Deze voorziening kan zijn aangebracht door de ruiten te vervangen of door het aanbrengen van een voorzetruit. Indien voorzetruiten worden toegepast dienen de originele ruiten te zijn vervangen door 8 mm Lexan materiaal, of door een daaraan minimaal gelijkwaardige voorziening. De overige ruiten zijn vervangen door 8 mm Lexan materiaal, of een daaraan minmaal gelijkwaardige voorziening. Het dak van de machine is bekleed met 40 mm multiplex watervaste bouwplaat, of een daaraan minimaal gelijkwaardige voorziening. De staalvlakken die naar de graafbak zijn gericht, zijn voorzien van 7 mm staalplaat met daarop 40 mm multiplex watervaste bouwplaat, of een daaraan minimaal gelijkwaardige voorziening. De cabine is vervaardigd van of wordt beschermd door staalplaat met een minimale dikte van 7 mm met daarop 40 mm multiplex watervaste bouwplaat, of een daaraan minimaal gelijkwaardige voorziening. De cabine is voorzien van opdekdeuren. De cabine is verankerd op de machine. Los van het voorschrift BRL OCE wordt tijdens werkzaamheden op saneringslocaties de machine voorzien van een overdrukinstallatie met op de verontreiniging afgestemde filters. 23

25 HOOFDSTUK 6. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 6.1 Risico-inventarisatie en Evaluatie In het V&G-plan zijn de mogelijke risico s bepaald. Voor elk van de risico s zijn de oorzaken bepaald en zijn er maatregelen geformuleerd om de risico s te voorkomen of te beperken. Deze zijn in het V&G-plan, welke in de bijlage is opgenomen, weergegeven. 6.2 Projectgebonden veiligheidsmaatregelen In de onderstaande tabel zijn de veiligheidsmaatregelen opgenomen die voor dit project van toepassing kunnen zijn: 0 scherfwerende dekens 0 big-bags gevuld met zand 0 containers met/zonder strovulling 0 VTO (Voorziening Tijdelijke Opslag) 0 afdekken te velde 0 toegangsregeling/bewaking 0 verkeersmaatregelen 0 bebording met de tekst verboden toegang voor onbevoegden Een en ander altijd in overleg met opdrachtgever. 6.3 Tijdelijke munitieopslag in de VTO Indien door BODAC B.V. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden explosieven of strategisch schroot wordt aangetroffen, worden deze artikelen tijdelijk opgeslagen in een speciaal daartoe ingerichte en uitgeruste 8 ft. container. De opstelling van de VTO wordt in het start-werk overleg besproken met opdrachtgever. Na het plaatsen van de VTO wordt aan de brandweer en politie gevraagd om een goedkeuring. Om de VTO zal een hekwerk geplaatst worden met aan alle zijden een bord met daarop de tekst verboden voor onbevoegden art Tevens zullen op de voorzijde van de VTO de waarschuwingsborden met explosiegevaar en roken en open vuur verboden worden bevestigd. De VTO is verder uitgevoerd volgens bijlage 7 uit de BRL-OCE. 24

26 6.4 Protocol voor de hulpverleningsdiensten Hulpverleningsdiensten Het protocol voor de hulpverleningsdiensten is vastgesteld als richtlijn voor het optreden van de hulpverleningsdiensten bij eventuele calamiteiten en overige activiteiten, die zich in het kader van een onderzoek kunnen voordoen Melding algemeen ( ) Door een Senior OCE-deskundige van BODAC B.V. zal een melding kunnen plaatsvinden in relatie tot de werkzaamheden tijdens de ruiming van een munitieartikel. De minimaal gehanteerde veiligheidsstraal is 50 meter. In overleg wordt, gelet op de omstandigheden, de veiligheidsstraal bijgesteld Melding van calamiteiten Bij de melding van een ongeval met explosieven wordt aangegeven: de locatie; aard van het ongeval; aanwezigheid van meerdere explosieven; aantal gewonden; aard van de verwondingen (specifiek als het gaat om een fosforincident) GMK Door de opdrachtgever kan aan de hand van de melding de nodige hulpverleningsdiensten gealarmeerd worden (112), te weten: politie; brandweer; ambulancedienst Brandweer Bij de inzet van de brandweer zal deze zorg dragen voor de veiligheid van de hulpverleners en voor bestrijding van het incident, ter voorkoming van uitbreiding. Voorts zullen zij in overleg inzet leveren voor de slachtoffers. Voor nadere details omtrent de risico s van de explosieven wordt contact gehouden met de Senior OCE-deskundige op locatie Politie Bij de inzet van de politie draagt deze zorg voor het ontwerpen en in stand houden van de nodige afzettingen en na overleg voor de aan- en afvoer van de wegen voor de hulpverleningsvoertuigen. Voor nadere details omtrent de risico s van de explosieven wordt contact gehouden met Senior OCE-deskundige op locatie. Na overleg worden eventueel de werklocaties opgenomen in de surveillancepatrouille en wordt er tijdens de weekenden een verhoogde patrouillegang aangehouden. Specifiek gaat hierbij de aandacht uit naar de locatie waar de VTO is geplaatst. 25

27 26

28 6.3.7 Crisisbeheersing/management Door gemeenten wordt binnen de Veiligheids Regio s i.v.m. crisisbeheersing een Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP-structuur) gehanteerd. Men spreekt over de coördinatiestructuur GRIP 0 en 1. Zoals hierboven reeds is aangegeven, zullen bij min of meer reguliere incidenten (GRIP 0) de hulpverleningsdiensten mono-disciplinair te werk gaan zonder formele leider. Indien wenselijk kan er ad hoc een zgn. motorkapoverleg tussen de drie officieren van dienst (OVD) van de hulpdiensten plaatsvinden. Zodra een incident het reguliere niveau overstijgt en het karakter krijgt van een calamiteit, of het effect van een incident/calamiteit meerdere gemeenten treft waardoor de verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. bestrijding veranderd, wordt de coördinatiestructuur opgeschaald. In GRIP 1 wordt een Commando Plaats Incident (CoPI) opgestart. De diensten werken multi-disciplinair onder de operationele leiding van de leider CoPI. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij het aangraven van afwerpmunitie of fosfor EODD De uitvoering van de ruiming van de explosieven (evt. demontage en vernietiging van het explosief) wordt in overleg met de verantwoordelijke EODD bepaald. De taken en verantwoordelijkheden voor de technische aspecten van de ruiming liggen ook bij de EODD. De taken en verantwoordelijkheden voor de coördinatie van de overige aspecten liggen bij de opdrachtgever en BODAC B.V. Als vernietigingslocatie wordt een locatie door de gemeente Bergen aangewezen. De locatie is gelegen op de ontzandingslocatie van Janssen/Terraq aan de Heerenvenweg nabij de gemeentegrens van Arcen en Velden/Venlo zie afbeelding in bijlagen. De locatie is te gebruiken na vooraf de datum en tijdstip van vernietiging te overleggen met de eigenaar. 1 Het komt voor dat gemeente binnen gemeentelijke crisisbeheersing andere afkortingen gebruiken bijv. CPA (Centraal meldings-punt voor Alarmering) of CTPI (Coördinatie Team Plaats Incident). 27

29 HOOFDSTUK 7. VGM Plan Als los document is het VGM-plan toegevoegd als bijlage in hoofdstuk

30 HOOFDSTUK 8. OVERDRACHTSPROTOCOL EODD 8.1 Melding aangetroffen munitie aan EODD Indien explosieven worden aangetroffen door BODAC B.V., zal dagelijks een lijst worden opgesteld met betrekking tot de soort, subsoort, aantal en toestand waarin het explosief wordt aangetroffen. Deze lijst zal, telkens wanneer de inhoud van de VTO wijzigt, dagelijks verstuurd worden naar de opdrachtgever en/of brandweer. Indien de maximaal toegestane hoeveelheid van 10 kg netto explosieve stof in de VTO bereikt wordt, of dreigt te worden overschreden, wordt contact opgenomen met de EODD. Vervolgens wordt een dag en tijdstip afgesproken wanneer de definitieve ruiming zal plaatsvinden. Tevens wordt door de Senior OCE-deskundige een lijst gestuurd naar de EODD met daarop het aantal, soort, subsoort en toestand van de munitie in de VTO. Indien de capaciteit van de VTO wordt overschreden zullen de werkzaamheden gestaakt moeten worden, of zal het plaatsen van een tweede VTO noodzakelijk zijn. Een en ander altijd in overleg met de opdrachtgever en/of brandweer. Er kan ook worden gekozen om de munitie tijdelijk veilig te stellen door het te begraven en af te schermen. Indien bijzonderheden worden aangetroffen welke directe actie van de EODD vereist, wordt dit onmiddellijk gemeld aan het gevoegd gezag. Deze meldt aan de EODD en vraagt om een melding met een A-status. 8.2 Munitieoverdracht aan EODD Door de EODD wordt na de melding een ruimploeg naar de locatie gestuurd. Deze controleert de aangetroffen explosieven. De afvoer, demontage of vernietiging is ter beoordeling van de commandant van de ruimploeg. BODAC B.V. neemt minimaal 2 dagen voor afvoer, demontage of vernietiging contact op met het bevoegd gezag ter ondersteuning. Na controle wordt door de EODD met het bevoegd gezag overlegt over de te nemen maatregelen. Voor de overdracht van munitie aan de EODD wordt door de Senior OCE-deskundige van BODAC B.V. een overdrachtsformulier opgemaakt en getekend namens BODAC B.V. en de ruimcommandant. EODD, politie, opdrachtgever en BODAC B.V. krijgen een getekend exemplaar. Dit getekend formulier wordt in het projectdossier opgenomen. Het protocol bij aantreffen CE is als bijlage 6 toegevoegd in hoofdstuk

31 HOOFDSTUK 9. WERKTEKENINGEN 9.1 Plattegrond Zie bijlage 3 in hoofdstuk 16. De opdrachtgever zorgt voor werktekeningen die minimaal voldoen aan: Duidelijke ligging van het werkgebied; Tekening dient geprojecteerd te zijn op een ondergrond van de omgeving; Ligging van het werkterrein t.o.v. het Rijksdriehoeknet met RDcoördinaten. 30

32 9.2 KLIC Melding Door BODAC B.V. is een KLIC-melding gedaan voor elke locatie afzonderlijk en wordt als zodanig door voornoemde bewaakt en geactualiseerd. De tekeningen van de betrokken deelnemende beheerders worden per deellocatie verstrekt door BODAC B.V. en zijn op de werkplek aanwezig in het projectdossier. De KLIC-meldingsnummers zijn in beheer van Bodac B.V. 31

33 HOOFDSTUK 10. PLANNING 10.1 Planning van de werkzaamheden De verwachting is dat de werkzaamheden zullen circa 1 week in beslag zullen nemen. Mochten er om welke reden dan ook veranderingen plaatsvinden die van invloed zijn op de planning, dan zullen die in de bouwvergadering worden besproken en opgenomen worden in het bouwverslag. Deze wijzigingen zullen ook vernoemd worden in hoofdstuk Inzet personeel en materieel op kwalificatieniveau De volgende mensen kunnen op kwalificatieniveau op project worden ingezet: Senior OCE-deskundige; OCE-deskundige; Assistent OCE-deskundige; Machinist beveiligde graafmachine in het bezit van minimaal Basiskennis OCE. Personen aanwezig binnen het opsporingsgebied beschikken over het diploma Basiskennis OCE of verkeren onder begeleiding van ten minste een Assistent OCEdeskundige. 32

Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert

Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Probleemstelling 1 1.3 Doelstelling 1 1.4 Opdracht 1 1.5 Verantwoording

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst OCE Vathorst I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor BODAC, onderdeel van de Den Ouden

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase

Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase Voor het werk: in gemeente Amstelveen. Besteknummer I&A 2015/0353 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens 2. Algemene V&G-risico s die voortvloeien uit de omgeving

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

Projectplan explosievenonderzoek Moskee Tawhied te Roemond

Projectplan explosievenonderzoek Moskee Tawhied te Roemond Milieutechniek Heijen BV De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep AVG Milieutechniek Heijen BV K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Repareren en renoveren van riolen

Repareren en renoveren van riolen VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE Voor het project: Repareren en renoveren van riolen Opgesteld door : Ing. P. van Boxtel Datum : 12 december 2014 Nummer : 01 Versie : 01 Behorend bij bestek

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering

Proces verbaal van oplevering 2011 Proces verbaal van oplevering Proces verbaal van oplevering Explosievenonderzoek Koningsven Ottersum Projectnummer Leemans S2011.033 Documentnummer S2011.033-01 Opdrachtgever Teunesen Zand en Grint

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

Proces Verbaal van Oplevering

Proces Verbaal van Oplevering Proces Verbaal van Oplevering CE-bodemonderzoek Barneveld waterberging overgangszone Esvelderbeek Opdrachtgever: Gemeente Barneveld OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN Riel Explosive Advice & Services Europe

Nadere informatie

Regeling eisen civiele explosieven opsporingsbedrijven en

Regeling eisen civiele explosieven opsporingsbedrijven en BZK Regeling eisen civiele explosieven opsporingsbedrijven en opruimer explosieven 10 december 2002/EB2002/99012 DGOOV/R&B/BJZ Gelet op artikel 1, onderdelen h en i, van het Bijdragebesluit kosten ruiming

Nadere informatie

~ : Gemeente Barneveld : Explosive Clearance Group BV : Baron van Nagelstraat : 396-014 : 27-11-2014 : 396-014-ER-01 : Definitief

~ : Gemeente Barneveld : Explosive Clearance Group BV : Baron van Nagelstraat : 396-014 : 27-11-2014 : 396-014-ER-01 : Definitief EXPLOSIVE CLEARAHC.B GROUP Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek 'Baron van Nagelstraat 172', gemeente Barneveld. Opdrachtgever Opdrachtnemer Projectnaam ECG Projectnummer ECG Datum rapport Documentcode

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis

Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal

Nadere informatie

V&G-plan. Onderhoud Beplantingen. Gemeente Krimpenerwaard. Veilig- en Gezondheidsplan, Ontwerpfase. Opdrachtgever: Besteknummer ZK

V&G-plan. Onderhoud Beplantingen. Gemeente Krimpenerwaard. Veilig- en Gezondheidsplan, Ontwerpfase. Opdrachtgever: Besteknummer ZK V&G-plan Veilig- en Gezondheidsplan, Ontwerpfase Onderhoud Beplantingen Opdrachtgever: Gemeente Krimpenerwaard Besteknummer ZK16009104 Datum 5 januari 2017 Status DEFINITIEF Projectleider J. Oudenaaarden

Nadere informatie

Kennisgevingsformulier (Ontwerpfase) Bestek 10-13: Marktgebied centrum te Leiden Vervangen marktaansluitingen Projectnummer 10-IB-018

Kennisgevingsformulier (Ontwerpfase) Bestek 10-13: Marktgebied centrum te Leiden Vervangen marktaansluitingen Projectnummer 10-IB-018 Kennisgevingsformulier (Ontwerpfase) Bladnr. 1 van 2 1 Voor het bouwwerk: Bestek 10-13; vervangen marktaansluitingen 2 Adres/ligging van de bouwplaats: Het uit te voeren werk is gelegen aan de Botermarkt,

Nadere informatie

Eindrapportage detectie- en benader- onderzoek Kitskensberg, gemeente Roermond.

Eindrapportage detectie- en benader- onderzoek Kitskensberg, gemeente Roermond. Eindrapportage detectie- en benader- onderzoek Kitskensberg, gemeente Roermond. Opdrachtgever Opdrachtnemer Projectnaam ECG : Gemeente Roermond : Explosive Clearance Group BV : Speeltuin Kitskensberg Roermond

Nadere informatie

V & G Plan ZeeBraBouw BV

V & G Plan ZeeBraBouw BV BEM1604643 gemeente Steenbergen V & G Plan ZeeBraBouw BV Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 16-09-2016 ZK16003443 Medewerker Publiekszaken/vergunningen 1 V&G plan Naam project Steenbergen 16-006 Adres

Nadere informatie

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING. OPGESTELD: HSEW Advisor Wim Workum. GOEDGEKEURD: Execution Manager Peter van der Ree

GLT-PLUS INDEX NAAM & HANDTEKENING. OPGESTELD: HSEW Advisor Wim Workum. GOEDGEKEURD: Execution Manager Peter van der Ree Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding 3.2 Voorwaarden 3.3 Organisatie 3.4 Werkwijze 3.4.1 Start-/ werkoverleg houden 3.4.2 Afwerken controlelijst 3.4.3 Besloten

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

VOORLICHTING, ONDERRICHT

VOORLICHTING, ONDERRICHT Doel: Het vastleggen van een checklijst mbt. VGM-voorlichting (nieuw) personeel. Toepassingsgebied: Alle afdelingen. Definities: VGM. = veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Verantwoordelijk en bevoegd:

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam. Schutter-ETH BV V&G-Plan Verbouwing Spaklerweg 32C

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam. Schutter-ETH BV V&G-Plan Verbouwing Spaklerweg 32C VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam 1 INHOUD BLAD 1 inleiding 3 2 beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk 4 3 bij de totstandkoming betrokken

Nadere informatie

Project Veiligheidsplan

Project Veiligheidsplan 1 van 1 Project : Project No. : Klant : Opdracht No. : Naam: Klant Handtekening: 2 van 2 INHOUD Hoofdstuk 1 Werk- en risicoanalyse 1.1 Projectomschrijving 1.2 Risicoanalyse Hoofdstuk 2 Voorschriften, maatregelen

Nadere informatie

gemeente maatstricht Maatregelen riolering Maastricht West Veiligheids- en gezondheidsplan

gemeente maatstricht Maatregelen riolering Maastricht West Veiligheids- en gezondheidsplan Bijlage 5 V&G plan gemeente maatstricht Maatregelen riolering Maastricht West Veiligheids- en gezondheidsplan GEMEENTE MAASTRICHT Maatregelen riolering Maastricht West Veiligheids- en gezondheidsplan

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering

Proces verbaal van oplevering 2013 Proces verbaal van oplevering Onderzoek naar explosieven uit WOII Kruising Meerweg / Hoofweg Paterswolde Proces verbaal van oplevering Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo Kenmerk opdrachtgever: 2013/16325

Nadere informatie

Aangifte van schade Werkmaterieel

Aangifte van schade Werkmaterieel AEGON Schadeverzekering N.V. Afdeling Transportverzekering Postbus 6, 2501 AC Den Haag Tel. (070) 344 32 10, Fax (070) 322 27 77 Aangifte van schade Werkmaterieel Reeds (tel) gemeld ja nee, d.d. gesproken

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

Explosieven Opsporing Nederland

Explosieven Opsporing Nederland Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Modelovereenkomst voor de inzet van onderaannemers zonder personeel in de Bouw & Infra

Modelovereenkomst voor de inzet van onderaannemers zonder personeel in de Bouw & Infra Partijen Ondergetekenden: 1. Naam: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Straat/postbus: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Postcode: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Plaats: Klik hier als u tekst

Nadere informatie

WERKDAGFORMULIER LANDSCHAPSBEHEER NEDERLAND

WERKDAGFORMULIER LANDSCHAPSBEHEER NEDERLAND 1 PROVINCIE ORGANISATIE (Hoofdverantwoordelijk) Naam organisator Email Mobielnummer Datum werkdag(en) en werktijden GROEPSGEGEVENS Naam werkgroep Naam contactpersoon Adres Postcode en plaats Email Mobielnummer

Nadere informatie

Betreft: Huisreglement INLEIDING

Betreft: Huisreglement INLEIDING Betreft: Huisreglement INLEIDING Veiligheid, gezondheid en milieu worden gezien als integraal en essentieel onderdeel van de activiteiten binnen F5 Projectengroep B.V. Het bedrijfsbeleid is er op gericht

Nadere informatie

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7 Rapport Certificeringsonderzoek 2 mei 205 VCA* 2008/5. 48 auditrapport C+ versie 7--203 van 7 BEVINDINGEN ONDERZOEK Bedrijf Bedrijfsnaam Organisatorische eenheid Verkort documentatieonderzoek Omdat het

Nadere informatie

VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. Voor het project De Verleyding te Leiden

VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. Voor het project De Verleyding te Leiden VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE Voor het project De Verleyding te Leiden opgesteld door : A. Kingma datum : 29-10-2015 projectnummer : 1506 behorend bij besteknummer : 1506 Veiligheid- en gezondheidsplan

Nadere informatie

V&G-PLAN ONTWERPFASE. Gemeente Heusden V&G-Plan Ontwerpfase. "Wateroverlast Vlijmen-Noord" Besteknummer: 1604, d.d

V&G-PLAN ONTWERPFASE. Gemeente Heusden V&G-Plan Ontwerpfase. Wateroverlast Vlijmen-Noord Besteknummer: 1604, d.d V&G-PLAN ONTWERPFASE "Wateroverlast Vlijmen-Noord" Besteknummer: 1604, d.d. 26-02-2016 projectnaam projectnummer 142332 kenmerk Wateroverlast Vlijmen-Noord, gemeente Heusden I-14057801-VG-01-1.0 opdrachtgever

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Graaf Incidentenformulier

Graaf Incidentenformulier (afwijkende ligging, schades en bijna-schades) met kabels en/of leidingen (in te vullen door uitvoerder/ onderaannemer) Gegevens over incident (per betrokken netbeheerder één formulier invullen) Kadaster-

Nadere informatie

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Opdrachtgever Naam Adres Plaats Contactpersoon Telefoon E-mailadres Uitzendkracht wordt te werk gesteld te: Afdeling uzk Functie uzk Omschrijving werkzaamheden/specifieke

Nadere informatie

Aangifte van schade werkmaterieel

Aangifte van schade werkmaterieel Aangifte van schade werkmaterieel AEGON Werkmaterieel op Maat Al (telefonisch) gemeld _ Nee _ Ja, d.d. - - gesproken met schadenr. 1. Verzekeringnemer bedrijf _ volgens inschrijving Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Plaats en datum: Verslagnummer: Kenmerk: Plaatsnaam, 11-10-2007 / 10.00u 0 Bestek 2008/SBH/123

Plaats en datum: Verslagnummer: Kenmerk: Plaatsnaam, 11-10-2007 / 10.00u 0 Bestek 2008/SBH/123 Besprekingsverslag Plaats en datum: Verslagnummer: Kenmerk: Plaatsnaam, 11-10-2007 / 10.00u 0 Bestek 2008/SBH/123 Bespreking te: Kantoor te Plaatsnaam Aanwezig: (Voorzitter / notulen) Afwezig: Kopie(ën)

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende uitzendkrachten Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende uitzendkrachten Inlening via een VCU-

Nadere informatie

Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek Thornsche Molen, gemeente Ubbergen.

Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek Thornsche Molen, gemeente Ubbergen. Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek Thornsche Molen, gemeente Ubbergen. Opdrachtgever : Stichting Thornsche Molen Opdrachtnemer : Explosive Clearance Group BV Projectnaam ECG : Thornsche Molen

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES?

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 15 oktober 2013 WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 1. BRAND 2. BRAND OP EEN COLLEGAWINWERKTUIG 3. EXPLOSIEGEVAAR 4. ONGEVAL / LETSEL 5. DRENKELING 6. VERONTREINGING VAN OPPERVLAKTEWATER 7.

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING CE ONDERZOEK MOSKEE TAWHIED TE ROERMOND

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING CE ONDERZOEK MOSKEE TAWHIED TE ROERMOND AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN

BEOORDELINGSRICHTLIJN Pagina : 1 van 53 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het Procescertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (OCE) Pagina : 2 van 53 VOORWOORD Onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn is het opsporen van conventionele

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN

BEOORDELINGSRICHTLIJN Pagina : 1 van 58 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het Procescertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (OCE) Toelichting: de voorliggende versie van de BRL-OCE is vastgesteld door het VCvD-OCE d.d. 8 februari

Nadere informatie

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht Protocol cameratoezicht Stichting Stadgenoot Dit protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens, verkregen door middel van het gebruik van videocamera s door stichting Stadgenoot (Sarphatistraat 370

Nadere informatie

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 20-05-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 7

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 20-05-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 7 Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 7 0. Versiebeheer Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie beschreven. Nr. 1 2 3 Wijziging(en) TA wordt minimaal 2 werkdagen voor

Nadere informatie

De gemeente is in alle fasen van elk project regiehouder en neemt initiatieven m.b.t. de regieactiviteiten. Projectfasering Activiteiten Actie door

De gemeente is in alle fasen van elk project regiehouder en neemt initiatieven m.b.t. de regieactiviteiten. Projectfasering Activiteiten Actie door 1. PROJECTFASERING EN ACTIVITEITEN Hieronder staan per projectfase de activiteiten beschreven die in het kader van proactieve regie afgestemd dienen te worden tussen de gemeente en netbeheerders. Daarnaast

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

... Think safety! Grondwerkzaamheden. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Grondwerkzaamheden. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Grondwerkzaamheden VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Grondwerkzaamheden Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Projectfasen waarin de RI&E is uitgevoerd:

Projectfasen waarin de RI&E is uitgevoerd: Rapportage PROJECT RI&E ONTWERPFASE B&U Betreffende Op Te Legering kaderhuisvesting Trip van Zoudtlandtkazerne Breda Datum 04-04-2013 Colofon Bedrijfsgroep Vastgoed Dienst Vastgoed Defensie Directie Zuid

Nadere informatie

1. Inleiding...blz. 1. 3. Overzicht van de bij de totstandkoming van het bouwwerk betrokken natuurlijke of rechtspersonen...2. 4. V&G Coördinatie...

1. Inleiding...blz. 1. 3. Overzicht van de bij de totstandkoming van het bouwwerk betrokken natuurlijke of rechtspersonen...2. 4. V&G Coördinatie... INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...blz. 1 2. Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk...1 3. Overzicht van de bij de totstandkoming van het bouwwerk betrokken natuurlijke of rechtspersonen...2 4. V&G

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Het grijze boekje. Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche. Concept

Het grijze boekje. Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche. Concept Het grijze boekje Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche Concept Richtlijn Veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche -

Nadere informatie

Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007

Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007 Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 2 1. Introductie... 3 2. Bedrijfsgegevens en Organigram... 4 2.1. Bedrijfsgegevens... 4 2.2 Certificeringen...

Nadere informatie

Uitvoeren computerondersteunde oppervlaktedetectie Dorst Oude Tilburgsebaan

Uitvoeren computerondersteunde oppervlaktedetectie Dorst Oude Tilburgsebaan Projectplan Uitvoeren computerondersteunde oppervlaktedetectie Dorst Oude Tilburgsebaan & vrijgave boorpunten Uitvoeren computerondersteunde oppervlaktedetectie Dorst Oude Tilburgsebaan I Voorwoord Natuurlijk

Nadere informatie

ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM

ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM Voor het beschikbaar stellen van uitzendkrachten en detacheren van medewerkers overeenkomstig VG Checklist Uitzendorganisaties. DEKACHERING B.V. Kladseweg

Nadere informatie

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 Kick-off STOPS Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 1 Programma kick-off STOPS 2015 Algemene zaken Stop regels Firmapresentatie: BOUMAN Veiligheidsbarometer 2014 VG&M plan (veiligheid, gezondheid

Nadere informatie

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten 38 Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten De Provincie doet zoveel mogelijk om het werken bij PWD zo veilig mogelijk te maken. Toch kunnen altijd situaties ontstaan dat er tóch ongevallen (met

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden Bestand: Document6 Goedgekeurd door: Revisie: Eigenaar: Datum goedkeuring: Versienummer: 1 Opgesteld door: Functie opsteller: Code: Pagina 1 van 10 1. Doel en Toepassingsgebied Deze procedure legt de afspraken

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

De effectieve schakel naar brandbeveiliging

De effectieve schakel naar brandbeveiliging Branddetectie Ontruimingsalarmering Brandventilatie Postadres Postbus 98 5500 AB Veldhoven De effectieve schakel naar brandbeveiliging Bezoekadres van Elderenlaan 32 5581 WJ Waalre Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie.

Nadere informatie

www.scve.nl De wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat.

www.scve.nl De wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat. Notitie : 6SCVE-CCVD.09680.N Voor : Ministerie SZW Van : secretariaat SCVE Datum : 26 januari 2016 Betreft : aanvullende toelichting op Bijlage 6 in het Wijzigingsvoorstel WSCS-OCE, versie d.d. 30 januari

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm # Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm Rust, ruimte & overzicht 2 Uitrukken 1 Controle MS 2 Bericht 3 Bovenwinds aanrijden 4 Veilig aanrijden 5 Berichtgeving 6 Commando s 3 OGS melding 1 GEVI-nummer 2 Stofnaam

Nadere informatie

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf Dit formulier graag volledig ingevuld opsturen naar: Gemeente Binnenmaas Afdeling Ruimte & Groen Postbus 5455 3299 ZH Maasdam Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Ruimte & Groen: telefoonnummer

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 Vanaf 1 juli 2010 is de nieuwe VCA 2008/5.1 in voegen. De VCA 2008/5.1 bestaat uit de VCA 2008/05-checklist met deze errata-lijst! PAGINA VRAAG VCA 2008/05 ERRATUM

Nadere informatie

Checklist. Certificeringsregeling. Archief- en datavernietiging VPGI. Versie: 1 november 2007

Checklist. Certificeringsregeling. Archief- en datavernietiging VPGI. Versie: 1 november 2007 Checklist Certificeringsregeling Archief- en dataveriging Versie: 1 november 2007 VPGI VPGI Amstelveen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Grondwerk, putten en sleuven

Grondwerk, putten en sleuven Grondwerk, putten en sleuven Putten en sleuven worden gegraven voor onder andere het leggen van leidingen of het maken van funderingen, kelders en tunnels. Uitkomende grond kan tijdelijk in depot worden

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende ZZP,ers Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende ZZP,ers De ZZP, ers hebben voor alle risicovolle

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING

OVEREENKOMST VAN AANNEMING OVEREENKOMST VAN AANNEMING A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de opdrachtgever, opererend in de sector bouw en 2. naam: straat/postbus:

Nadere informatie

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel BHV plan Naam bedrijf Plaats, datum Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV organisatie 3. BHV materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten en plattegronden 6. Oefenen 7. Voorbeelden van

Nadere informatie

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid

Nadere informatie

Rapportage detectieonderzoek Fase I in het onderzoeksgebied. Groesbeek.

Rapportage detectieonderzoek Fase I in het onderzoeksgebied. Groesbeek. Rapportage detectieonderzoek Fase I in het onderzoeksgebied Hofei te Groesbeek, gemeente Groesbeek. Opdrachtgever : Hofmans Vastgoed BV Opdrachtnemer : Explosive Clearance Group BV Projectnaam ECG : Hofei

Nadere informatie

Betreft : offerte Groenwerkzaamheden musea 's-hertogenbosch Berkel-Enschot,

Betreft : offerte Groenwerkzaamheden musea 's-hertogenbosch Berkel-Enschot, Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoonnummer : 073-6812249 Faxnummer : 073-6141115 Onze referentie : 20081527 Betreft : offerte Groenwerkzaamheden musea 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

www.triples-security.nl

www.triples-security.nl Algemene werkinstructie Triple-S Safety Security Services BV. (BIJLAGE A) Deze algemene werkinstructie is van toepassing voor alle medewerkers en tot nader order geldig. Inhoudsopgave. ONDERWERP PAGINA

Nadere informatie

Van Bedrijfsrie naar V&G plan. Toon Westerburger

Van Bedrijfsrie naar V&G plan. Toon Westerburger Van Bedrijfsrie naar V&G plan Toon Westerburger Toon Westerburger Middelbaar veiligheidskundige Bijna 20 jaar werkzaam bij Arbode Adviseur RIE s, V&G plannen, VCA*/**/Petrochemie en VCU Opleider Basisveiligheid

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal Brogaal Projects Index HUISREGELS... 2 INLEIDING... 2 ADRESGEGEVENS:..... 2 WERKTIJDEN:... 2 ZIEKMELDING:... 2 HERSTELMELDING:... 2 URENBONNEN:...

Nadere informatie

Aanleg en installatie van Brandputten

Aanleg en installatie van Brandputten Aanleg en installatie van Brandputten Scope presentatie Soorten brandputten Richtlijn brandputten met zuigleiding Eisen aan brandputten Procesbeheersing Vergunningen Voorbereiding werkzaamheden Uitvoering

Nadere informatie

Prins. Milieu Consultancy. Plan van aanpak voor het deels ontgraven van een puinpad. op een bosperceel aan de Veenburgerweg te Zwartebroek

Prins. Milieu Consultancy. Plan van aanpak voor het deels ontgraven van een puinpad. op een bosperceel aan de Veenburgerweg te Zwartebroek Prins Plan van aanpak voor het deels ontgraven van een puinpad op een bosperceel aan de Veenburgerweg te Zwartebroek Milieu Consultancy Asbest- en bodemonderzoek Saneringsbegeleiding Schimmelpennincklaan

Nadere informatie

Kerntaak 1: Gww-werk uitvoeren

Kerntaak 1: Gww-werk uitvoeren Kerntaak 1: Gww-werk uitvoeren Werkproces 1.1: Verkeersafzetting inrichten en onderhouden De vakman gww plaatst onder leiding de verkeersafzetting volgens tekening en opdracht. Hij onderhoudt de verkeersafzetting

Nadere informatie

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

Annex XV - Veiligheid en gezondheid. Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam

Annex XV - Veiligheid en gezondheid. Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Annex XV - Veiligheid en gezondheid Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Versie 2.0 Datum 4 mei 2015 Status Definitief Ondertekening Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Colofon

Nadere informatie

Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase

Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase Behorende bij het bestek met zaaknummer 31061716 Datum 12 december 2012 Status Definitief Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase Behorende bij het bestek

Nadere informatie

Openbare Ruimte Overbetuwe ingenieursbureau

Openbare Ruimte Overbetuwe ingenieursbureau Openbare Ruimte Overbetuwe ingenieursbureau Veiligheids- en Gezondheidsplan Besteknr. 2011-01 Rioolvervanging en herinrichting Erfstraat en omgeving te Randwijk Andelst, 15 februari 2011 Postadres : Postbus

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouwbeheer en Logistiek Functiecode: 0704

Functieprofiel: Medewerker Gebouwbeheer en Logistiek Functiecode: 0704 Functieprofiel: Logistiek Functiecode: 0704 Doel Beheren van (delen van) het gebouw, overleg voeren met gebruikers en dienstverleners, volgens geldende procedures, en contracten, teneinde gebruikers in

Nadere informatie