BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE: DE KLOOF TUSSEN WOORD EN DAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE: DE KLOOF TUSSEN WOORD EN DAAD"

Transcriptie

1 BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE: DE KLOOF TUSSEN WOORD EN DAAD Het afvoeren van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde staat in schril contrast met tal van straffe verklaringen van de voorbije 12 maanden. Een overzicht. I. Belangrijke politieke engagementen/uitspraken in de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen van 13 juni De Tijd van 7 mei 2004 : VLD en SP.A beloven snelle splitsing BHV. Paars tracht kwestie te ontmijnen. De voorzitters van de VLD en de SP.A engageerden zich gisteren formeel de kieskring BHV snel na de verkiezingen van 13 juni te splitsen, indien nodig met de stemmen van de Vlaamse meerderheid in het federale parlement. Zij gingen daarmee in op een impliciete uitnodiging van Patrick Dewael, de federale minister van Binnenlandse Zaken, die aan de vooravond van de Halle-betoging de netelige kwestie tracht te ontmijnen. Dewael wil dat de verkiezingen sereen verlopen en verzocht de Vlaams-Brabantse gouverneur, Lodewijk De Witte, te bemiddelen. De Witte had op 27 april een gesprek met de burgemeesters en bracht schriftelijk verslag uit aan Dewael. In zijn brief zegt hij dat de burgemeesters achter hun doelstelling blijven staan en zeer sterk aandringen op een schriftelijk engagement vanwege de Vlaamse democratische partijen, op het niveau van de partijvoorzitters of van de federale parlementsleden, om de splitsing van de kieskring BHV dringend door te voeren Dewael stuurde gisteren een brief naar de voorzitters van VLD, CD&V, SP.A, Spirit,N-VA, Groen! en Vivant waarin hij hen op de hoogte brengt van het standpunt van de burgemeesters, zoals de gouverneur dat formuleerde. De brief kan worden beschouwd als een impliciete uitnodiging tot een gezamenlijk engagement meteen na de verkiezingen van 13 juni werk te maken van de splitsing van BHV. De voorzitters van de VLD en de SP.A, Dirk Sterckx en Steve Stevaert, reageerden gisteravond al en engageerden zich formeel tot de splitsing snel en zonder verwijl door te voeren. De twee partijen plaatsen de zaak na de verkiezingen als topprioriteit op de agenda van het communautaire forum. Als dat geen resultaat oplevert, zijn ze bereid de gewone (Vlaamse) meerderheid in het federale parlement te gebruiken om de splitsing door te voeren mei 2004 : Na de blijvende druk van de Vlaamse burgemeesters uit Brussel-Halle- Vilvoorde tekenen minister-president Somers, minister Van Grembergen en de partijvoorzitters van SP.A (Stevaert), Spirit (Els Van Weert) en VLD (Sterckx) en enkele burgemeesters uit BHV (3, met name Peeters, De Waele en Brankaer ) een gezamenlijke verklaring. VLD en SP.A-Spirit engageren zich om de splitsing van de kieskring Brussel-Halle- Vilvoorde op de federale politieke agenda te zetten. Vlaanderen dient daarvoor geen prijs te betalen, staat in de verklaring Indien de splitsing niet onmiddellijk wordt gerealiseerd, zullen de kamer- en senaatsfracties van de drie partijen onverwijld een wetsvoorstel over de splitsing goedkeuren. Op 1 oktober wordt de toestand geëvalueerd. In de verklaring staat niet tegen wanneer het wetsvoorstel moet worden goedgekeurd, maar Somers en Peeters zeiden dat afgesproken is dat dat voor het einde van het jaar moet gebeuren (zie De Tijd, De Standaard en De Morgen van 14 mei 2004). 1

2 - 27 mei 2004 : Voorzitter Norbert De Batselier (SP.A) van het Vlaams Parlement en minister-president Bart Somers (VLD) hebben een gezamenlijke communautaire nota opgesteld: Prioriteiten voor een volgende staatshervorming. De tekst stelt op blz. 13 dat de discussie over Brussel-Halle-Vilvoorde enkel over de timing en de modaliteiten van de splitsing kan gaan, niet over het principe ervan. De splitsing van het kiesarrondissement dient onmiddellijk na de verkiezingen van 13 juni 2004 gerealiseerd te worden. Wij vragen op hetzelfde moment een splitsing van het gerechtelijk arrondissement van Brussel-Halle-Vilvoorde. - 6 juni 2004 : lancering door Stevaert van de negenproef van SP.A en Spirit. Punt 8 van de negenproef is de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde : SP.A en Spirit beloven dat de kieskring gesplitst zal worden na de regionale verkiezingen (De Morgen 7 juni 2004). - 9 juni 2004 : Somers in De Morgen : De splitsing moet meteen na de verkiezingen geagendeerd worden in het federaal parlement en tegen het einde van het jaar goedgekeurd worden. Een andere timing is niet realistisch juni 2004 : Stevaert in Het Nieuwsblad : Je moet ook rekening houden met de positie van de Vlaamse Brusselaars, en dan zul je toch afspraken moeten maken met de Franstaligen. Toch ben ik er duidelijk over : die splitsing moet er komen. Franstaligen moeten bij ons geen stemmen komen ronselen, dat is niet meer dan redelijk, en daarom wil ik voor de splitsing ook geen prijs betalen. II. Belangrijke uitspraken na de Vlaamse verkiezingen van 13 juni 2004/tijdens Vlaamse regeringsonderhandelingen - Aftredend minister-president Somers in de Standaard van 26 juni 2004 : Mijn partij moet moediger voor Vlaanderen kiezen, ook in de federale regering. - De Tijd van 17 juli 2004 : De partijvoorzitters kwamen overeen dat de Vlaamse regering en alle vijf de regeringspartijen het engagement t.a.v. de burgemeesters van mei 2004 onderschrijven. De voorstellen ivm de splitsing zullen onverwijld worden goedgekeurd. Volgens Spirit-voorzitster Els Van Weert is er een engagement de wetsvoorstellen voor het einde van het jaar goed te keuren. De voorzitters van de VLD en de SP.A beklemtoonden dat er hoe dan ook gepraat moet worden met de Franstaligen. III. Belangrijke engagementen/ uitspraken in het kader van debatten in Vlaams Parlement in ) Resoluties van het Vlaams Parlement - Voorstel van resolutie van Leo Peeters, Francis Vermeiren, Eloi Glorieux, Eric Van Rompuy en Etienne Van Vaerenbergh ter ondersteuning van het actieplan van de Staten-Generaal van Burgemeesters en Schepenen Halle Vilvoorde, aangenomen door de plenaire vergadering op 10 december Daarin wordt aan de Vlaamse regering gevraagd met aandrang het regeerakkoord op dit punt uit te voeren en er dus voor te zorgen dat de kieskring Brussel-Halle- 2

3 Vilvoorde en het gerechtelijk arrondissement Brussel gesplitst worden voor de volgende Europese verkiezingen. - Voorstel van resolutie van Eric Van Rompuy, Leo Peeters, Eloi Glorieux, Kris Van Dijck, Jos Bex en Dominique Guns over de steun aan de actie van een aantal Vlaams-Brabantse burgemeesters voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, aangenomen door de plenaire vergadering van 21 april Daarin wordt uitdrukkelijk verwezen naar het Vlaams regeerakkoord van juli 1999 dat de splitsing van BHV opneemt in de lijst van noodzakelijke hervormingen, waarvoor een definitieve oplossing uitgewerkt moet worden tijdens de eerste helft van de legislatuur, dat wil zeggen voor eind Tevens wordt gesteld dat de goedkeuring van de wetsvoorstellen in de Kamer de onmiddellijke realisatie daarvan mogelijk maakt. 2) Politieke engagementen - Plenaire vergadering van 25 maart 2003 Minister-president Dewael : Ik blijf achter het standpunt staan dat het kiesarrondissement BHV moet worden gesplitst. Ik herhaal dat dit pas kan gebeuren na het noodzakelijke overleg tussen de verschillende beleidsniveaus. - Plenaire vergadering van 15 oktober 2003 Minister-president Somers : De splitsing van BHV is inderdaad een oude Vlaamse eis en staat in het Vlaams regeerakkoord ingeschreven De burgemeesters van het arrondissement Halle-Vilvoorde hebben een voorstel uitgewerkt Ik ben ervan overtuigd dat dit voorstel de goedkeuring van alle leden van de Vlaamse regering kan wegdragen Nu artikel 63 van de Grondwet voor herziening vatbaar is verklaard, hoop ik dat de destijds afgesproken regeling zonder veto s van het Arbitragehof in de praktijk kan worden gebracht. - Plenaire vergadering van 28 januari 2004 Minister Paul Van Grembergen : In geen enkele verklaring heb ik gezegd dat ik de realisatie van de splitsing van BHV voor de verkiezingen zag gebeuren. Ik heb altijd gezegd dat dit een van de eerste punten van het communautaire overleg, van het forum, zal zijn na 13 juni. Dit zal samengaan met partijoverleg Deze Vlaamse eisen worden gedragen door het parlement, gesteund door resoluties, goed bevonden door het Arbitragehof. Het hof dringt trouwens aan op een spoedige splitsing. - Plenaire vergadering van 28 april 2004 Minister Paul Grembergen : De bedoeling is dat de splitsing van BHV via de partijvoorzitters op de federale agenda wordt geplaatst Het gaat hier over een arrest, waarover niet kan worden onderhandeld. Dat is ook mijn houding. 3

4 - Plenaire vergadering 13 oktober 2004 Patricia Ceysens : Het regeerakkoord stelt letterlijk dat uiterlijk voor de start van het parlementair jaar Het komt er nu op aan het wetsvoorstel onverwijld goedgekeurd te krijgen. Er zijn twee mogelijke strategieën De VLD is voorstander van de strategie van het constructief federalisme Geen enkele taalgroep kan iets tegen de wil van een andere taalgroep doordrukken. Beide taalgroepen beschikken over een wederzijds vetorecht. We zijn gedoemd om met elkaar te praten en akkoorden te sluiten waar we het allebei over eens zijn we zullen altijd het akkoord van de Franstaligen nodig hebben. De laatste vraag gaat over waar we met de Franstaligen moeten discussiëren. De aangewezen plaats daarover is wellicht het Overlegcomité. Caroline Gennez : De splitsing van het kies- en gerechtelijk arrondissement Brussel- Halle-Vilvoorde moet onverwijld worden gerealiseerd We gaan voor de splitsing zonder compensaties en zo snel mogelijk De dialoog met de federale regering en de andere taalgemeenschap willen we ook voeren. We hoeven het voorstel over de splitsing niet te behandelen, uit te stellen of te begraven in een overladen forum en zelfs niet in een miniforum. We kunnen het gerust behandelen in het Overlegcomité Else De Wachter : In dit dossier staat onze politieke geloofwaardigheid op het spel. Laat het federaal parlement zeer snel, maar constructief, de splitsing realiseren. Herman Lauwers : Het gaat hier over een wetsvoorstel dat helemaal conform is met het Vlaams regeerakkoord. Verder zal het zijn normale parlementaire procedure volgen, die niet wordt opgeschort door het Overlegcomité. Onverwijld betekent onverwijld qua parlementaire procedures. - Plenaire vergadering 12 januari 2005 Patricia Ceysens : De Vlaamse regeringspartijen zijn gebonden door wat in het Vlaams regeerakkoord staat. Onze fractie kan alleen maar vaststellen dat iedereen woord heeft gehouden. De democratische partijen kiezen voor de strategie van de dialoog met de Franstaligen Daarom werd een interministeriële conferentie opgericht die zal pogen een oplossing te vinden voor de splitsing Mijn fractie is er in elk geval van overtuigd dat de Vlaamse onderhandelaars geen akkoord zullen sluiten dat nadelig is voor Vlaanderen. Herman Lauwers : De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde is enkel maar de rechtszetting van een aberratie en anomalie Het wetsvoorstel moet worden behandeld. Als confederalist vind ik het overleg met de deelstaten eveneens een positief initiatief, zo lang er maar geen oplossing komt zonder de goedkeuring van de Vlaamse regering Voor sp.a-spirit is het eerste doel een oplossing met onze instemming. Else De Wachter ; De omzendbrieven kunnen onder geen beding als inzet worden gebruikt bij de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde In het federale parlement moet het wetsvoorstel worden behandeld. De splitsing moet er immers snel komen, zoals bepaald in het Vlaams regeerakkoord. IV. Pers De Gucht in de Standaard van 31 januari 2004 : Het goedkeuren van het migrantenstemrecht tegen een grote Vlaamse meerderheid is een gevaarlijk precedent. Wat zal ons na de verkiezingen ervan weerhouden om met een grote Vlaamse 4

5 meerderheid de splitsing van BHV tegen de wil van een Franstalige meerderheid door te drukken? - Somers in De Morgen van 1 september 2004 : Het engagement van alle partijen, ook van de VLD is duidelijk. De splitsing moet er komen, dat is het belangrijkst. Wie dat doet en hoe, moet van minder belang zijn. Het blijft een federale materie en er is geen enkele afspraak dat de premier geen initiatieven zou mogen nemen. - Stevaert in het Belang van Limburg van 6 september 2004 : De splitsing van het kiesarrondissement BHV is het dossier van het najaar. Slechts in de mate dat we daarin een beslissing kunnen nemen, zullen we daarna ook kunnen opschieten in alle andere dossiers We moeten in samenspraak met de Vlaamse regering tot een oplossing komen. We hebben ons op Vlaams niveau geëngageerd, we hebben samen een verklaring getekend waarin we ons engageren om Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. Ik wil mijn engagement nakomen. Maar ik wil dat op een verstandige manier doen We moeten dus praten en als grote mensen naar een oplossing zoeken. - Dewael in de Zevende Dag op zondag 3 oktober 2004 en in de Morgen van 4 oktober 2004: De beleidsverklaring van Verhofstadt mag niet beoordeeld worden op het feit of er al dan niet een akkoord over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle- Vilvoorde in voorkomt. Als dat toch lukt is dat meegenomen, maar de eerste prioriteit is nu de begroting. Als de begrotingsbesprekingen goed verlopen, is er op het eind misschien toch nog iets mogelijk op communautair vlak. - Somers stelde in De Tijd van 4 oktober 2004 dat zijn partij zich niet tegen de indiening van wetsvoorstellen tot splitsing zal verzetten. Wel vroeg hij zich af of dat de goede strategie is. We moeten eerst onderzoeken of de splitsing niet anders opgelost kan worden. Een wetsvoorstel als drukkingsmiddel gebruiken, kan ook contraproductief werken, zei Somers. - Stevaert in een persmededeling op Belga op maandag 4 oktober (eenparig standpunt van SP.A- partijbureau) : verwacht dat premier Verhofstadt tegen de beleidsverklaring van 12 oktober met een aanzet tot oplossing in het dossier van de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde komt. Als een aanzet tot oplossing tegen 12 oktober niet lukt, moeten de Vlaamse partijvoorzitters gaan samenzitten. - Sven Gatz in De Standaard van 8 oktober 2004 : Dat onnozel gedoe waarbij men zegt : we moeten hier splitsen en er geen prijs voor betalen, daarmee schiet je in je eigen voet. Je betaalt altijd een prijs Gatz doet geen concrete voorstellen, maar suggereert toch enkele sporen. Als mogelijke compensatie kan bijvoorbeeld het Minderhedenverdrag goedgekeurd worden. Een andere suggestie is het herbekijken van de rondzendbrief- Peeters over de faciliteiten. - Leo Peeters in Knack 15 december 2004 : De geloofwaardigheid van de politiek staat nu op het spel. De voorzitters van de groenen, de liberalen en de socialisten hebben voor de verkiezingen een charter getekend waarin ze beloven voluit voor die splitsing te gaan. - Koen T Sijen in De Standaard 16 december 2004 : Ofwel is er witte rook op de interministeriële conferentie en dan zal het parlement snel dat akkoord bespreken, ofwel is er geen witte rook en dan zal het parlement zelf doorwerken. - Knack 12 januari 2005 : Volgens Kamervoorzitter Herman De Croo staat niet vast wanneer de commissie aan BHV zal beginnen. Natuurlijk kan de bespreking ook niet te lang uitblijven en zal het wellicht voor eind januari gebeuren. We gaan niet wachten op de eindconclusies van de interministeriële conferentie, maar we moeten natuurlijk wel weten of de mayonaise al dan niet pakt. 5

6 - Dewael in De Morgen van 17 januari 2005 : Er kan alleen maar een oplossing komen voor Brussel-Halle-Vilvoorde als je aanvaardt dat er in een breder kader over onderhandeld wordt. Onderhandelen is geen vies woord Vandaag komt de interministeriële conferentie samen en daar moet een werkmethode afgesproken worden, die duidelijk maakt dat er onderhandeld kan worden Neem de rondzendbrief-peeters De Raad van State heeft nu beslist dat de rondzendbrief grondwettelijk is, maar dat betekent niet dat er nu geen discussie meer is De vraag is of men bereid is daarover te onderhandelen. - Geert Lambert in De Tijd van 29 januari 2005 : Het belangrijkste is het resultaat dat BHV wordt gesplitst. Waar dat gebeurt, is niet belangrijk. - Stevaert in De Morgen van 31 januari 2005 : Johan Vande Lanotte en Didier Reynders zijn naar een oplossing aan het zoeken voor BHV, ik ga er dus vanuit dat ze die ook vinden - Stevaert in Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen van 1 februari 2005 : Van de Lanotte en Reynders moeten de biechtstoelprocedure gebruiken in hun zoektocht naar een oplossing voor BHV. Het probleem zit volgens hem vooral bij de MR. - Vande Lanotte in De Tijd van 3 februari 2005 : We komen van een situatie waarin BHV voor de Franstaligen onbespreekbaar was. Nu zegt de voorzitter van de PS, dat hij binnen vier tot zes weken een oplossing mogelijk acht Het is duidelijk dat we niet immens veel tijd meer hebben. - Somers in De Standaard van 5 februari 2005 : We hebben ook de splitsing beloofd. Maar we hebben nog nooit zo ver gestaan. Tegen 23 februari kunnen we ons na een biechtstoelprocedure verwachten aan een regeringsnota Premier Verhofstadt heeft ondertussen dertien scenario s uitgewerkt Het uitgangspunt moet zijn dat de splitsing er komt zonder de Vlaamse belangen te schaden. Dat geeft wat ruimte, maar niet veel. - De Gucht in Dag Allemaal van 7 februari 2005 : Niemand kan de garantie geven dat de kwestie BHV nu wordt opgelost. Ik wil niemand die illusie geven. Het kan zijn dat het niet wordt geregeld omdat de politieke voorwaarden om dat te doen er niet zijn. Ik weet niet of er een crisis komt. Maar ik weet wel dat de VLD nooit tegen de federale regering zal stemmen omdat de kieskring niet is opgelost. De andere Vlaamse partijen moeten daarover niet verontwaardigd doen. Bij de vorming van de Vlaamse regering heb ik dat vaak beklemtoond : de VLD zal de regering Verhofstadt niet laten vallen omdat BHV niet is gesplitst. - Dewael in Gazet van Antwerpen van 11 februari 2005 : BHV moet worden opgelost. Ze blokkeert de rest. Overigens verplicht een arrest van het Arbitragehof ons tot een oplossing vóór We wachten dus het best niet lang meer Maar we moeten beseffen dat het een genegocieerde oplossing zal zijn, een compromis - Lionel Vandenberghe in De Standaard van 14 februari 2005 : De Vlamingen moeten niets geven in ruil voor BHV. Laat de Franstaligen maar eens aan de alarmbel trekken. - Willy Cortois in Le Soir van 23 februari 2005 : il faudra résoudre le problème dans un délai, disons, raisonnable. Avant la fin de l année parlementaire, donc avant juin». - Rik Daems in Belgabericht 23 februari 2005 : Wij willen de zaken kalm aanpakken en tegen het eind van het parlementair jaar een oplossing uitwerken - Vande Lanotte op de RTBf-radio 25 februari 2005 : Als we geen akkoord bereiken, zijn er twee mogelijkheden : een coalitiewissel die hoogst hypothetisch is, of 6

7 verkiezingen. Na verkiezingen zullen we toch ook moeten praten. Dus, waarom doen we het niet nu? - Stevaert in Le Soir van 26 februari 2005 : Si l on constate qu il n y a pas de solution, alors il faudra bien changer de méthode. On travaillera la nuit si cela est nécessaire. Johan a raison. Après le confessional, le conclave : on enferme les ministres quelque part, et ils ne sortent pas de là sans solution. - Somers in Zevende Dag 6 maart 2005 : zijn partij wil de splitsing van BHV, als de Franstaligen het dossier blijven blokkeren, is er een probleem. - Vankrunkelsven in Knack 9 maart 2005 : Het was een ongewoon dwaze beslissing om de kwestie BHV uit het communautaire forum te halen. De VLD heeft een duidelijk standpunt : ook wij willen zo vlug mogelijk een duidelijke oplossing, maar het is niet aan ons om die direct uit onze hoed te toveren Een oplossing in de trant van het Egmontpact vind ik persoonlijk verdedigbaar. - Vandenbroucke in Zevende Dag 12 maart 2005 : eerder optimistisch over een oplossing. De Franstaligen zitten niet op één lijn, terwijl men in de fase komt dat iedereen zijn kaarten op tafel moet leggen. - De Gucht in Knack 16 maart 2005 : De VLD heeft zich er nooit toe verbonden om de federale coalitie op te blazen als er geen akkoord bereikt wordt over BHV. Maar ook op vraag of splitsing ontwikkelingssamenwerking pasmunt kan zijn voor BHV : De biechtvaders van België zijn niet bezig met een algemeen akkoord. Ze zoeken een oplossing voor BHV ten gronde vind ik dat voor BHV een oplossing gevonden moet worden en dat komaf moet worden gemaakt met het anachronisme dat bijvoorbeeld PSvoorzitter Elio Di Rupo tot in Opwijk kandidaat kan zijn. - Spirit ( Geert Lambert) in De Morgen en De Tijd van 17 maart 2005 : na de Paasvakantie zal er toch echt eens moeten worden begonnen met de behandeling van de wetsvoorstellen over de splitsing van BHV. Uitstel is niet aanvaardbaar. - Vande Lanotte in De Morgen 24 maart 2005: Geen oplossing voor BHV betekent bijna zeker val van regering. - Vande Lanotte in De Morgen 29 maart 2005 : De Vlaamse politici en de Vlaamse publieke opinie hebben geëist dat BHV op zichzelf wordt geregeld, hoewel dat eigenlijk nog nooit met een alleenstaand communautair dossier is gebeurd. - Verhofstadt in De Standaard 11 april 2005 : Het dossier BHV is mij absoluut geen regeringscrisis waard Ik vrees dat de Vlamingen zich het jongste jaar niet in de meest interessante onderhandelingspositie hebben gewrongen. Wij stellen eisen, en leggen onszelf daarbij nog eens tijdslimieten op!...zo werkt dat niet, dan kom je nooit tot een resultaat Want als men denkt dat het mogelijk is de splitsing te forceren in het parlement, dan vergist men zich. Dan lopen we binnen de kortste keren op een alarmbel en op een regeringscrisis. Een dan is er van een splitsing ook geen sprake meer. - Stevaert in Belgabericht 11 april 2005 en Tijd 12 april 2005 : Stevaert wil dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken volgende week woensdag start met de bespreking van de wetsvoorstellen inzake BHV. Dat moet op een serieuze manier. De tijd van de synoptische tabellen is voorbij. Misschien komt de federale regering onder druk van het parlement tot een oplossing, aldus de voorzitter. - Somers in De Tijd van 12 april 2005 : het parlementaire debat is onafwendbaar geworden. In Gazet van Antwerpen van 12 april 2005 : BHV heeft wel degelijk een federale dimensie en is meer dan een Vlaams dossier. Hij wil ook ruimte geven aan het 7

8 parlement. Maar een stemming kan de boel blokkeren, en dan staan we geen stap verder. Dan is er geen splitsing. Ik vraag dus dat Johan Vande Lanotte en Didier Reynders hun inspanningen voortzetten. Ik hoop dat ze alsnog tot een vergelijk komen met de Franstaligen, al gaat het zelfs maar om een mini-akkoord. - Spirit-voorzitter Lambert in Belgabericht 11 april 2005 vindt de stelling van Verhofstadt in het dossier BHV merkwaardig. Nochtans heeft zijn partij, de VLD, mee het Vlaams regeerakkoord onderhandeld. Het lijkt me moeilijk voorstelbaar dat dit regeerakkoord tot stand is gekomen zonder fiat van de primus van de VLD. Spirit is nog steeds bereid om constructief mee te werken aan een oplossing, maar zo nodig is er geen andere uitweg dan het parlement zijn werk te laten verder zetten, tot en met de stemming van het wetsvoorstel. - De Croo in Tijd 13 april 2005 : De regering-verhofstadt test scenario s uit om zonder politiek akkoord over de splitsing van de kieskring BHV een regeringscrisis te vermijden. Een regeringscrisis vermijden zonder oplossing voor BHV, het kan. Natuurlijk, bij een consensus over BHV vermijden we zeker een regeringscrisis. -Rik Daems in De Standaard van 15 april 2005 : Uiteraard gaan wij niet tegen ons eigen wetsvoorstel stemmen. En voor alle duidelijkheid : met niet tegen ons voorstel stemmen bedoel ik dat we voor stemmen. Maar Daems beklemtoonde dat de steun aan het BHVwetsvoorstel niet onze eerste optie is. De fractieleider blijft uitkijken naar een oplossing vanuit de regering. En hij blijft optimistisch : De kans is groter dat Vande Lanotte met dan zonder resultaat naar de commissie komt. Onrechtstreeks bevestigde Dames tijdens een persbabbel een bericht uit De Tijd dat de regering via een grondwetswijziging de crisis zou willen ontmijnen. - Geert Lambert in De Standaard van 15 april 2005 : in antwoord op een vraag omtrent het denkspoor om het grondwetsartikel 63 aan te passen : Dat is maar een denkspoor. Ik ben bereid te praten over een totaalpakket, maar wat daarin staat, is voor ons onaanvaardbaar om de simpele reden dat het geen splitsing van BHV inhoudt. We zijn pragmatici, maar we hebben ook onze principes. Eén daarvan is dat we ons woord houden tegenover de mensen die voor ons gestemd hebben Spirit heeft altijd gezegd dat we na de paasvakantie in een andere fase belanden De twee regeerakkoorden zijn niet compatibel, maar er zit een probleem op federaal vlak omdat de Franstaligen de splitsing niet willen. We moeten daar uitraken, maar ik wil niet dat het Vlaams niveau daarvoor stilligt. -Steve Stevaert in Laatste Nieuws 16 april 2005 : Onder verkiezingsdruk hebben de Vlaamse partijen zich voor de verkiezingen ertoe verbonden om BHV te splitsen. Het was onhandig om dat zo eenzijdig te vragen, maar nu moeten we onze belofte inlossen. Het is een probleem van geloofwaardigheid geworden We moeten BHV splitsen en dan kan de federale regering doorgaan tot 2007 Ik hoop dat de druk vanuit het federale parlement zorgt voor een catharsis. Op de vraag : Gaat de SP.A de splitsing stemmen, nadat ze besproken is? Antwoord van Stevaert : Geen commentaar. Alles op zijn tijd. En verder : Trouwens : wie zegt dat de biechtstoel mislukt is? Dat is een voorbarige conclusie. - Somers in Zevende Dag 17 april 2005 : De sociaal-economische beleidsagenda moet opnieuw de bovenhand krijgen. Hij verkondigde dat het BHV-dossier een oplossing moet krijgen voor er in de Kamer over de wetsvoorstellen gestemd wordt. - Patrick Dewael in Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen 18 april 2005 : Indien het in de commissie binnenlandse zaken van de Kamer komt tot een stemming van Vlamingen tegen Franstaligen over BHV, dan is dit het einde van de regering- Verhofstadt. De ministers zullen dan ook niet meer in staat zijn om een compromis uit te 8

9 werken. Daarom moet er een oplossing komen vóór er gestemd wordt in de commissie, dus in principe voor woensdag 27 april Indien Vande Lanotte en Reynders er niet uitkomen, dan sluit ik niet uit dat Guy Verhofstadt het compromis op tafel legt. - Bert Anciaux in Le Soir van 19 april 2005 : Het is de democratie : men laat het parlementair debat zijn verloop kennen. En een meerderheid stemt de wetten. Dit is wat gaat gebeuren met BHV. Het debat begint woensdag, maar de stemming zal later plaats vinden. - Van Biesen (VLD) in De Standaard van 20 april 2005 : Een wijziging van artikel 63 lost niets op. Volgens Van Biesen zou het verwondelijk zijn dat het Arbitragehof niet dezelfde bezwaren zou opwerpen. Politiek ligt de wijziging van artikel 63 ook zeer moeilijk. Het is geen antwoord op de rechtvaardige eis voor de splitsing van BHV. De splitsing moet er immers voor zorgen dat Halle-Vilvoorde los komt van de Brusselse Franstalige politici Dat kan alleen als alle Franstalige partijen meedoen en indien er bijna geen dissidenten zouden zijn in VLD- en SP.A-rangen. Dat zou mij verbazen. - Cortois (VLD) in Knack van 20 april 2005 : We kunnen onze verantwoordelijkheid niet langer ontlopen. De besprekingen gaan van start en mocht blijken dat er niet gepraat kan worden, dan gaan we meteen over tot de stemming. - Vande Lanotte in Kamercommissie Binnenlandse Zaken 20 april 2005 : Na de begrotingscontrole moet er een korte periode van intensieve onderhandelingen komen. Geen oplossing betekent bijna zeker een crisis. Onderhandelen staat tegenover een parlementaire procedure. - Dewael op VRT-radio 20 april 2005 : er moet een oplossing komen en best voor de volgende vergadering van de kamercommissie, volgende woensdag. - Geert Lambert in Nieuwsblad 21 april 2005 : Als ze opnieuw rond de tafel willen zitten, ga ik mee. Zolang de procedure ook blijft lopen en het Vlaams regeerakkoord niet in het gedrang komt Elke poging is de moeite. En vergeet niet dat dit de laatste kans is. - Stevaert in Nieuwsblad 21 april 2005 : tegen volgende week woensdag moet er een doorbraak zijn in dit dossier. Anders dreigen er grote problemen. - Somers in Nieuwsblad 21 april 2005 : De enige goede oplossing is een onderhandelde oplossing Het is een moeilijk dossier, maar ik heb nog hoop In neem aan dat iedereen over genoeg gezond verstand beschikt om het niet tot een val van de regering te laten komen. - Van Biesen (VLD) in De Standaard van 21 april 2005 (na telefoon Verhofstadt in reactie op zijn interview de dag voordien) : Als de Vlamingen hun splitsingsvoorstellen goedkeuren in de Kamer stevenen we af op nieuwe verkiezingen. Dan komt de splitsing ongetwijfeld terecht in een groot communautair pakket. Misschien is het dan ook beter om de splitsing even uit te stellen tot de tijd rijp is. In elk geval denk ik dat het beter is om geen oplossing te hebben dan een slechte oplossing. Een andere mogelijkheid is dat de discussie over de splitsing wordt bevroren, maar de Vlamingen in ruil extra bevoegdheden krijgen. Dat is volgens mij een denkspoor waar geen enkele rechtgeaarde Vlaming tegen kan zijn. - Somers in De Standaard van 22 april 2005 : Die splitsing lukt toch niet, dus moeten we een stapje terugzetten. Het dossier BHV wordt voor andere doeleinden misbruikt. Zo willen onze Vlaamse coalitiepartners niet weten van een lastenverlaging. Het geld willen ze gebruiken om cao s af te sluiten voor het onderwijs- en welzijnspersoneel. De VLD heeft in het dossier BHV nooit getalmd. De VLD heeft er altijd over gewaakt dat er 9

10 geen prijs werd betaald. Maar nu is het moment van keiharde onderhandelingen aangebroken waarbij hij benadrukte dat een België een crisis kan missen. - Geert Lambert in De Standaard van 22 april 2005 : Wij gaan nog steeds voor de hoofdvogel, de splitsing. Het zou niet evident zijn om van die logica af te stappen, maar een regeringscrisis is evenmin een goede zaak. - Stevaert in Het Nieuwsblad van 22 april 2005 : Ik wil helemaal geen coalitiewissel. Maar ik speel wel go-between in de BHV-crisis, omdat ik tot een oplossing wil komen. Ik wil die kwestie niet nog twee jaar meeslepen tot aan de volgende federale verkiezingen. Er moet nu een oplossing komen. - Dewael op VRT-radio 22 april 2005 : Als je moet vaststellen dat je voor de splitsing van het kiesarrondissement een dusdanige prijs moet betalen, dat de Franstaligen meer waarborgen zouden hebben dan de huidige situatie, dan zeg ik als Vlaming, dat hoeft niet voor mij. Dan moet u misschien naar andere pistes gaan kijken. Op de VRT-televisie op 22 april 2005 : Het is geen splitsing van het kiesarrondissement maar je komt dan wel tot één grote Vlaams-Brabantse kieskring. Belangrijk is dat er een oplossing is die politiek aanvaardbaar is voor de Vlaamse partijen en voor de Franstalige partijen waardoor de regering bevrijd wordt van het probleem. Het zou goed zijn bij de gelegenheid van het probleem BHV toch ook een aantal andere afspraken te maken. Waarom niet. Ik zou graag zien dat communautair een doorbraak kan worden gerealiseerd binnen de kortst mogelijke tijd. Deze uitspraken werden letterlijk weergegeven in De Standaard van 27 april 2005 omdat Dewael ongelukkig is over het feit dat hij in deze krant beschreven werd als de minister die vrijdag de splitsing van BHV wou begraven. Ik heb nooit gezegd dat de splitsing er niet komt, zegt hij nu. - Bert Anciaux in De Standaard van 23 april 2005 : Eerst moet je alles doen om de splitsing te verkrijgen Geen plan B zonder dat er eerst een grondige crisis is Er is totaal geen akkoord om voor plan B te gaan. Laat staan dat er een akkoord is over de inhoud - Bart Somers in De Morgen van 23 april 2005 : Ik ben bereid om in elke goede oplossing mee te stappen We moeten weliswaar een oplossing vinden, maar die oplossing bestaat er niet in het land in een crisis te storten. - Rik Daems in Het Nieuwsblad van 23 april 2005 : Toen het Vlaamse regeerakkoord was getekend, met daarin de onverwijlde splitsing van BHV, hebben ze niet gedacht aan de federale realiteit. Dat was niet de verstandigste manier om dat aan te pakken. - Willy De Waele (VLD) in Gazet van Antwerpen 23 april 2005 over de piste artikel 63 : onaanvaardbaar, onbespreekbaar en beledigend Als voor deze piste wordt gekozen, wordt de afspraak tussen de burgemeesters van Halle-Vilvoorde en de Vlaamse partijvoorzitters niet gehonoreerd. - Bert Anciaux in het Laatste Nieuws van 25 april 2005 : We gaan keihard voor de echte splitsing van BHV, niet voor creatieve tussenoplossingen. Het is een kwestie van je gegeven woord houden Ja, ik kies voor de geloofwaardigheid. Als de federale regering nu onder de lat door gaat voor de Franstaligen, zal ze dat de komende twee jaar moeten blijven doen. Ik vind niet dat Spirit zo n regering in stand moet blijven houden Je kunt niet verwachten dat we een akkoord gaan maken over bevoegdheden zoals ontwikkelingssamenwerking of verkeersreglement. Daarvoor hebben we in vorige communautaire akkoorden al betaald. Wij willen veel wezenlijker dingen, zoals arbeidsbeleid. Maar pas op het moment vat de volle crisis losbarst, ben ik bereid om 10

11 zulke alternatieve scenario s te bekijken. Nu moeten we keihard gaan voor het eerste scenario : de splitsing van BHV, zoals afgesproken in het Vlaams regeerakkoord. - Geert Lambert in Belga-bericht dinsdag 25 april 2005 : Spirit gaat tijdens de onderhandelingen over BHV voor de splitsing van het kiesarrondissement. Als het resultaat van de onderhandelingen de partij niet bevalt, stapt Spirit uit de federale regering. - Geert Lambert op VRT-radio dinsdag 25 april 2005 : Spirit altijd voor splitsing geweest, zal oordeel vellen op gepaste moment, zal niet tegen principes in, in de regering blijven zitten. - Els Van Weert op VRT-radio dinsdag 25 april 2005 : Spirit gaat resoluut voor de splitsing; indien die er niet komt is er een ernstige crisis. Stelt verder dat ze geen zin heeft om nog twee jaar in de regering te blijven zitten, zonder iets te verwezenlijken. - Leo Peeters in het Laatste Nieuws 26 april 2005 : Ik ben die poppenkast beu. Dit is de omgekeerde wereld. Nu wil men de grondwet al aanpassen aan de wet! Dan krijgen we de kieskring nooit meer gesplitst. Geen enkele redelijke Vlaming kan dat aanvaarden. De burgemeesters moeten opnieuw samenkomen. - Bart Somers in Laatste Nieuws 26 april 2005 : Ik ga tot het uiterste voor de splitsing. Tot zolang bestaat er voor de VLD geen plan B. Ik wil alleen geen onverantwoorde prijs betalen en het land niet in een crisis storten. - Geert Lambert in Nieuwsblad 26 april 2005 : Piste 63 is vandaag niet aan de orde. Wij gaan nog steeds voluit voor de splitsing. Als dat niet lukt, zien we nog wel. -Dewael in De Standaard van 27 april 2005 : Ik heb nooit gezegd dat de splitsing er niet komt. - Vande Lanotte VRT-radio 27 april 2005 : nog geen begin van akkoord. Ik voel dat er ruimte is om verder te praten. Er ligt geen akkoord op tafel, maar zolang we in de goede richting gaan, blijven we onderhandelen. Tijd is geen absoluut gegeven. Deadlines zijn niet gemaakt om een oplossing te brengen. - Verhofstadt in Kamer van Volksvertegenwoordigers 28 april 2005 : hoopt op vrij korte termijn een doorbraak te realiseren over BHV. Ik heb het gevoel dat er bij de leden van de regering een wil is om tot een oplossing te komen. Daarbij zullen beide gemeenschappen water in hun wijn moeten doen. - Stevaert in Gazet van Antwerpen en Belang van Limburg 30 april 2005 : De bespreking van de Vlaamse wetsvoorstellen om BHV te splitsen houdt de druk op de ketel. Ik weet het, de commissie werkt op dit ogenblik tegen een slakkentempo. Maar de druk blijft en er kan altijd versneld worden Ik wil helemaal geen crisis, want dat is BHV me niet waard. - Leo Peeters in De Morgen 30 april 2005 : Als deze regering er niet uitgeraakt, moet er gekeken worden met welke partijen een splitsing van BHV wel mogelijk zou zijn. Dan kan het in het kader van nieuwe regeringsonderhandelingen. Er zijn geen verkiezingen nodig voor een coalitiewissel. - Stevaert op 1 mei-viering in Houthalen (Belgabericht) : BHV moet en zal worden opgelost omdat de sp.a dat beloofd heeft. Belofte maakt schuld. 11

12 - Vandenbroucke op 1 mei-viering in Kampenhout (Belgabericht) : is bereid tot compromissen in het dossier BHV, maar vraagt aan iedereen rond de tafel dezelfde bereidheid. - Vande Lanotte in De Morgen 2 mei 2005 : Woensdag over acht dagen, verder gaat niet meer. - Hugo Schiltz op VRT-radio 2 mei 2005 en in De Standaard 3 mei 2005 : Een inschrijvingsrecht dat zich beperkt tot enkele gemeenten in Vlaams-Brabant, en dat enkel geldt voor de huidige inwoners en niet voor hun kinderen of nieuwkomers, daar kan ik mee leven. De regeling mag wel maximum 10 à 15 jaar gelden, en moet dan uitdoven. - Stevaert wil volgens De Tijd van 3 mei 2005 tegen uiterlijk vanmiddag een oplossing of een begin van oplossing. - Vande Lanotte in Kamercommissie 3 mei 2005 (Belgabericht) : De week die komt is heel belangrijk voor de regering en dit land. Indien er geen oplossing uit de bus komt, zou dit voor onoverkomelijke problemen kunnen zorgen De zekerste weg om de kieskring niet te hervormen is te stemmen. Er zijn procedures die maken dat de meerderheid in institutionele zaken zijn wil niet kan doordrukken. Men moet niet zeggen dat dat niet zo is. Dus moet een dialoog gevoerd worden. Hij gaf ook toe dat er tijdens de onderhandelingen niet echt vooruitgang wordt geboekt. -Stevaert in De Standaard en De Morgen van 7 mei 2005 : Er is een realistische kans op een oplossing, ja. Ik verwacht een wit konijn, al wordt het er dan een met gebroken oren en poten Ja. Wij willen absoluut doorgaan (met de federale regering). Maar je zult BHV wel moeten splitsen. - Stevaert die geciteerd wordt in De Tijd van 9 mei 2005 : Hij bevestigde gisteren dat hij een scenario heeft, dat hij haalbaar acht bij zowel Vlamingen als Franstaligen omdat er geen winnaars en geen verliezers zouden zijn. Over het voorstel wilde Stevaert enkel zeggen dat het de kieskring BHV splitst, dat het tegemoet komt aan het arrest van 26 mei 2003 van het Arbitragehof en dat het elementen combineert die al enige tijd ter tafel liggen. 12

Als het maar gratis is

Als het maar gratis is Als het maar gratis is Ann Peuteman beschrijft in Knack de lijdensweg van het splitsingsdossier van Brussel-Halle-Vilvoorde Publicatie: 13 januari 2005 Niemand durft nog een deadline op de splitsing van

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

Het Vlaams Regeerakkoord is duidelijk over de splitsing

Het Vlaams Regeerakkoord is duidelijk over de splitsing DOSSIER CD&V (overgenomen van webstek CD&V op 5-2-2005) SPLITSING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE De splitsing van het kiesarrondissement én het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde staat gezien

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C284 BIN30 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 10 juli 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van de heer Bart

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

Openbare zitting van 09 februari 2010

Openbare zitting van 09 februari 2010 GEMEENTE AFFLIGEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting van 09 februari 2010 Aanwezig : mevrouw Karen D haeseleer, voorzitter, de heer Yvan T Kint, burgemeester, de mevrouwen en

Nadere informatie

Historiek van de initiatieven voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde

Historiek van de initiatieven voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde Historiek van de initiatieven voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde Vóór de regering Dehaene Plechtige oproep in 1959 van Stijn Streuvels en Herman Teirlinck tot het wetgevend

Nadere informatie

Een aantal simulaties op basis van de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004

Een aantal simulaties op basis van de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004 Een aantal simulaties op basis van de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004 Jo Noppe Afdeling Politologie K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politologie/ Op basis van de verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Standpunt Halle-Vilvoorde Komitee

Standpunt Halle-Vilvoorde Komitee Standpunt Halle-Vilvoorde Komitee Het H-V Komitee verwerpt het voorstel van verduidelijker Bart De Wever om 70.000 Vlamingen electoraal aan Brussel te koppelen November 2010 Het Halle-Vilvoorde Komitee

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Hugo Vanderstraeten Wereldrecord! Eindelijk! Na 1 jaar en 176 dagen heeft ons land een nieuwe federale regering met Elio Di Rupo als eerste minister. Hij wordt de eerste Franstalige premier sinds 1970.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN C107 BUI7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 21 januari 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN Vraag om uitleg van de heer Jan Loones tot mevrouw

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA AANGEPAST PLENAIRE VERGADERINGEN Donderdag 10.07.2008 vanaf 14.00 uur Actuele vragen (Regl. art. 82) Voorstel van decreet Beraadslaging Voorstel van decreet van mevrouw Marleen Vanderpoorten houdende

Nadere informatie

Raad van State beperkt toepassing faciliteiten in randgemeenten

Raad van State beperkt toepassing faciliteiten in randgemeenten Raad van State beperkt toepassing faciliteiten in randgemeenten Publicatie: 29 december 2004 Inwoners uit de Vlaamse randgemeenten van Brussel die het Frans willen gebruiken, moeten daar telkens opnieuw

Nadere informatie

Trends CEO Poll 5 Juli 2007

Trends CEO Poll 5 Juli 2007 Trends CEO Poll 5 Juli 2007 Inhoudstafel 1. Korte inleiding...3 2. Nederlandstaligen vs franstaligen...3 2.1.1 Wie vult deze enquête in? U bent......3 2.1.2 BRON...3 2.1.3 Hoe denkt u dat de economische

Nadere informatie

Handboek Politiek deel 2

Handboek Politiek deel 2 Handboek Politiek deel 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren

Nadere informatie

HERZIENING VAN DE GRONDWET. Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen. (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s.

HERZIENING VAN DE GRONDWET. Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen. (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s. HERZIENING VAN DE GRONDWET Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s.) TOELICHTING Dit voorstel moet worden samen gelezen met ons voorstel nr.

Nadere informatie

Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde.

Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde. Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde. Basis: CD&V formuleerde duidelijke voorwaarden en hield vol. Nu boeken we resultaat. We hebben altijd gezegd: eerst een oplossing voor BHV. Die eerste,

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen.

Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen. Vrijdag 6 juni 2003. Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen. Sire, Ondergetekenden, burgemeesters uit het arrondissement Halle-Vilvoorde, en de voorzitter en een gedeputeerde van de provincie

Nadere informatie

Een oplossing voor de Splitsing van de Kieskring Brussel-Halle- Vilvoorde 14 sept. 2011

Een oplossing voor de Splitsing van de Kieskring Brussel-Halle- Vilvoorde 14 sept. 2011 Een oplossing voor de Splitsing van de Kieskring Brussel-Halle- Vilvoorde 14 sept. 2011 Basis: CD&V formuleerde duidelijke voorwaarden en hield vol. Nu boeken we resultaat. We hebben altijd gezegd: eerst

Nadere informatie

complexiteit: rechtbanken ondoorzichtig kluwen, weinig transparante taalregeling

complexiteit: rechtbanken ondoorzichtig kluwen, weinig transparante taalregeling Wetsvoorstel tot oprichting van een gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken in het arrondissement Brussel en van het Hof van Beroep van Leuven Persconferentie,

Nadere informatie

Wie heeft de macht: Vlaanderen of de PS?

Wie heeft de macht: Vlaanderen of de PS? De Standaard 29-1-2005 Wie heeft de macht: Vlaanderen of de PS? Eric Van Rompuy (CD&V) over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde Bart Dobbelaere, foto's Ivan Put 29/01/2005,,Brussel-Halle-Vilvoorde

Nadere informatie

Open VLD memorandum nav verkiezingen 7 juni (6/5/2009):

Open VLD memorandum nav verkiezingen 7 juni (6/5/2009): Open VLD De Europese Unie heeft onlangs het licht op groen gezet voor zo'n btw-verlaging. De lidstaten moeten echter zelf beslissen hoe en wanneer ze de wet aanpassen. In Frankrijk verlaagt de btw op 1

Nadere informatie

betreffende een belangenconflict

betreffende een belangenconflict stuk ingediend op 1704 (2011-2012) Nr. 1 5 juli 2012 (2011-2012) Motie van de heren Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck betreffende een belangenconflict verzendcode: IED 2 Stuk 1704 (2011-2012) Nr. 1 TOELICHTING

Nadere informatie

WOORDEN BINNENLANDSE POLITIEK. LC_BW_500_woorden_P2.indd 10 4/09/13 10:50

WOORDEN BINNENLANDSE POLITIEK. LC_BW_500_woorden_P2.indd 10 4/09/13 10:50 500 WOORDEN BINNENLANDSE POLITIEK LC_BW_500_woorden_P2.indd 10 4/09/13 10:50 Olijfboomcoalitie De MR dreigt bijkomende zetels te verliezen bij een eventueel B-HV-compromis, en is doodsbang om bij de volgende

Nadere informatie

De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: 2 zetels minder voor Vlaamse partijen...

De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: 2 zetels minder voor Vlaamse partijen... DRAFT 1 De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: 2 minder voor Vlaamse partijen... Er is al veel gezegd en geschreven over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde maar weinig gerekend over

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 431 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 23 oktober 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het protocol bij de overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Carl Decaluwe

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Carl Decaluwe Zitting 2006-2007 4 april 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige

Nadere informatie

TerZake Magazine 1, 2014,

TerZake Magazine 1, 2014, Een federale kieskring voor een betere federale politiek Kris Deschouwer & Philippe Van Parijs TerZake Magazine 1, 2014, 23-27. Een voorstel voor Valentijn Toen wij op 14 februari 2007 in naam van de Paviagroep

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Persconferentie Splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde. Inleiding

Persconferentie Splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde. Inleiding Persconferentie Splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde Inleiding De paarse regering 'wil zich niet laten opjagen' in het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde, maar dat is nu precies wat het Vlaams Belang wél zal

Nadere informatie

Het gebruik van de voorkeurstem bij de federale parlementsverkiezingen van 13 juni 2010

Het gebruik van de voorkeurstem bij de federale parlementsverkiezingen van 13 juni 2010 Onderzoeksnota Het gebruik van de voorkeurstem bij de federale parlementsverkiezingen van 13 juni 2010 Bram Wauters Hogeschool Gent Bram.wauters@hogent.be 0484 / 403 338 Belangrijkste conclusies: - De

Nadere informatie

e Kamer Derde Kamer Handboek Politiek 2 der Staten-Generaal

e Kamer Derde Kamer Handboek Politiek 2 der Staten-Generaal erde Kamer Derde Kamer e Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben

Nadere informatie

Simulatie van de zetelverdeling voor het Vlaams Parlement volgens een aantal scenario's inzake de hervorming van het kiesstelsel

Simulatie van de zetelverdeling voor het Vlaams Parlement volgens een aantal scenario's inzake de hervorming van het kiesstelsel Simulatie van de zetelverdeling voor het Vlaams Parlement volgens een aantal scenario's inzake de hervorming van het kiesstelsel Jo Noppe, Bram Wauters en Bart Maddens Afdeling Politologie K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politologie/

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Kris Van Dijck, Ludwig Caluwé, Sven Gatz, Norbert De Batselier en Dirk Holemans

VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Kris Van Dijck, Ludwig Caluwé, Sven Gatz, Norbert De Batselier en Dirk Holemans Stuk 2173 (2003-2004) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 8 april 2004 VOORSTEL VAN DECREET van de heren Kris Van Dijck, Ludwig Caluwé, Sven Gatz, Norbert De Batselier en Dirk Holemans houdende invoering

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Felix Strackx. betreffende het terugdringen van het aantal abortussen in Vlaanderen VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Felix Strackx. betreffende het terugdringen van het aantal abortussen in Vlaanderen VERSLAG Stuk 693 (1996-1997) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 2 februari 1999 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Felix Strackx betreffende het terugdringen van het aantal abortussen in Vlaanderen VERSLAG

Nadere informatie

De kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde

De kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde 105 De kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde I.A. VAN DEN DRIESSCHE* 1. Inleiding Het is bekend: de Belgische federale verkiezingen die op 13 juni 2010 plaatsvonden hebben geleid tot een ongekend lange periode

Nadere informatie

Splitsing = onze eigenheid bewaren

Splitsing = onze eigenheid bewaren HALLE VILVOORDE Splitsing = onze eigenheid bewaren Geachte Mevrouw, Mijnheer, Misschien ligt u niet wakker van het politieke debat over Brussel-Halle-Vilvoorde. En toch heeft het louter bestaan van dit

Nadere informatie

Verkiezingen 2010! Wat is BHV? Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010. Auteur: Hugo Vanderstraeten. minderheid in de rand rond Brussel.

Verkiezingen 2010! Wat is BHV? Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010. Auteur: Hugo Vanderstraeten. minderheid in de rand rond Brussel. Auteur: Hugo Vanderstraeten Vervroegde verkiezingen op 13 juni 2010 Op maandag 26 april 2010 bood premier Yves Leterme het ontslag van de federale regering aan aan Koning Albert II. De regering viel over

Nadere informatie

betreffende het stemrecht van Vlamingen in het buitenland

betreffende het stemrecht van Vlamingen in het buitenland ingediend op 489 (2015-2016) Nr. 1 30 september 2015 (2015-2016) Voorstel van resolutie van Rik Daems, Marc Hendrickx, Ward Kennes, Güler Turan en Wouter Vanbesien betreffende het stemrecht van Vlamingen

Nadere informatie

Het profiel van de gekozenen bij de federale verkiezingen van 10 juni

Het profiel van de gekozenen bij de federale verkiezingen van 10 juni Het profiel van de gekozenen bij de federale verkiezingen van 10 juni 2007 1 I. Vanlangenakker, K. Weekers, B. Maddens en S. Fiers Centrum voor Politicologie, K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politicologie

Nadere informatie

Regeringsverklaring. woensdag 31 december "Werken aan het vertrouwen"

Regeringsverklaring. woensdag 31 december Werken aan het vertrouwen Regeringsverklaring woensdag 31 december 2008 "Werken aan het vertrouwen" Het jaar dat vandaag zijn allerlaatste dag beleeft is getekend door de grootste financiële wereldcrisis sedert de jaren dertig

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting vergadering C137 FIN10 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting van 15 februari 2011 2 Commissievergadering nr. C137 FIN10 (2010-2011)

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Brussel, Vlaams Parlement, 19 november 2014 Geachte voorzitter,

Nadere informatie

Vlaamse Partijen 30 % 20 % 10 % 0 % Filip van Laenen

Vlaamse Partijen 30 % 20 % 10 % 0 % Filip van Laenen Vlaamse Partijen 30 % 20 % 10 % 0 % 2004-01-01 2005-01-01 2006-01-01 2007-01-01 2008-01-01 2009-01-01 2010-01-01 Vlaamse Partijen, 12 26% 26 % 24 % 22 % 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 2007-01-01 2008-01-01 2009-01-01

Nadere informatie

Opvolgers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement. Een stand van zaken

Opvolgers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement. Een stand van zaken Opvolgers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement Een stand van zaken Frederik Verleden Centrum voor Politicologie, K.U.Leuven http://soc.kuleuven.be/pol/ Inleiding Op 30 juni 2009

Nadere informatie

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT-

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Dames en Heren, Partijgenoten, Ik sta hier beduusd voor u. Het is een bijzondere tijd geweest. Als ik in terugkijk

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over genetisch gewijzigde organismen en biologische gewassen VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over genetisch gewijzigde organismen en biologische gewassen VERSLAG Zit ting 2004-2005 24 november 2004 VERZOEKSCHRIFT over genetisch gewijzigde organismen en biologische gewassen VERSLAG namens de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door

Nadere informatie

Een federale kieskring: alweer een stap vooruit

Een federale kieskring: alweer een stap vooruit OPINIE Een federale kieskring: alweer een stap vooruit In een ingezonden bijdrage tonen Kris Deschouwer en Philippe Van Parijs, woordvoerders van de Paviagroep, zich verheugd over het voornemen de federale

Nadere informatie

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Gerwin De Decker Eindelijk, we hebben een regering! Zo staat het in de krant. Maar wat betekent dat eigenlijk? Daar gaat dit krantje over. Een regering? Bij jou thuis regelen je mama of papa alles. Ze

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Vlaamse partijen blijven verdeeld over splitsing en staats(her)vorming

Vlaamse partijen blijven verdeeld over splitsing en staats(her)vorming Vlaamse partijen blijven verdeeld over splitsing en staats(her)vorming Op een bijeenkomst georganiseerd door de Vlaamse Volksbeweging, Halle-Vilvoorde Komitee en Tak in Westrand Dilbeek werd duidelijk

Nadere informatie

OP VERKENNING IN HET FEDERAAL PARLEMENT

OP VERKENNING IN HET FEDERAAL PARLEMENT OP VERKENNING IN HET FEDERAAL PARLEMENT DOELGROEP 3DE -4DE -5DE -6DE -7DE SECUNDAIR INFORMATIE OVER DE ACTIVITEIT Doelgroep Duur Materieel Doelstellingen 3de-4de-5de-6de-7de secundair 1 lesuur per onderwerp

Nadere informatie

ZWARTBOEK Brussel-Halle-Vilvoorde

ZWARTBOEK Brussel-Halle-Vilvoorde ZWARTBOEK Brussel-Halle-Vilvoorde 1 dossier laatste versie.indd 1 27-01-2005 12:24:02 dossier laatste versie.indd 2 27-01-2005 12:24:02 1. Waarom bestaat er nog een tweetalige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde?

Nadere informatie

Gemeentelijk Instituut Brasschaat 24 september 2013

Gemeentelijk Instituut Brasschaat 24 september 2013 Parlement@school Gemeentelijk Instituut Brasschaat 24 september 2013 Wie ben ik? Dirk de Kort 28 juli 1964 Vlaams parlementslid sinds 2007 Democratie Jullie mogen 1 van de 4 projecten kiezen voor de klas

Nadere informatie

Derde Kamer Handboek Politiek 2

Derde Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen

Nadere informatie

(licht aangepaste versie, september 2003)

(licht aangepaste versie, september 2003) Simulatie zetelverdeling voor het Vlaams Parlement op basis van de uitslagen van 18 mei 2003 en Een korte analyse van het effect van de kiesdrempel voor de Kamer (licht aangepaste versie, september 2003)

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 351 (2009-2010) Nr. 1 2 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heren Dirk Van Mechelen, Sven Gatz en Sas van Rouveroij betreffende de aanwending van een deel van de meerwaarde

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 1. Hebben de Franstaligen uit Halle-Vilvoorde het automatisch recht op een Franstalige rechter? Uitgangspunt De

Nadere informatie

EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM

EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM Napels, 2 december 2003 AANBEVELING VAN HET EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM AAN DE VIde EURO-MEDITERRANE MINISTERSCONFERENTIE betreffende de oprichting van een Euro-Mediterrane

Nadere informatie

vergadering C90 LAN5 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

vergadering C90 LAN5 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vergadering C90 LAN5 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van 20 januari 2010 2 Commissievergadering nr. C90 LAN5 (2009-2010) 20

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 574 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 8 februari 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT Zitting 2007-2008 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van woensdag 20 februari 2008 OCHTENDVERGADERING VGC 2 - De vergadering wordt geopend om 10u15

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Voorlopig verslag Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden

Voorlopig verslag Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden Actuele vraag van mevrouw Marijke Dillen tot de heer Kris Peeters, ministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de discussie

Nadere informatie

verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ!

verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ! verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ! www.stemnietopmij.be Neem het van mij aan, want ik kan het weten : u stemt maar beter niet op mij. Ik lees elke dag in de krant dat mijn partij toch geen enkele kans

Nadere informatie

Handboek Politiek 2. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek 2. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen met je

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van vrijdag 5 oktober Debat over:

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van vrijdag 5 oktober Debat over: VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 5 oktober 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC 2

Nadere informatie

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid Vak Maatschappijwetenschappen Thema Politieke besluitvorming (katern) Klas Havo 5 Datum november 2012 Hoofdstuk 4 Het landsbestuur (regering en parlement) Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier

Nadere informatie

houdende diverse financiële bepalingen

houdende diverse financiële bepalingen 541 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 9 december 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Paul Van Miert en Jan Bertels over het ontwerp van

Nadere informatie

Verdieping: welke staat past bij jou?

Verdieping: welke staat past bij jou? Verdieping: welke staat past bij jou? Korte omschrijving werkvorm Op 6 april houdt Nederland een raadgevend niet-bindend referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Nederland

Nadere informatie

Verkiezingen. Wat gebeurt er op 07/06/09? Vlaamse - en Europese verkiezingen. Van-A-3 gesteld aan een grote groep. A-3 zal in deze editie proberen het

Verkiezingen. Wat gebeurt er op 07/06/09? Vlaamse - en Europese verkiezingen. Van-A-3 gesteld aan een grote groep. A-3 zal in deze editie proberen het Wat gebeurt er op 07/06/09? Deze vraag werd door de redactie van Van-A-3 gesteld aan een grote groep jongeren tussen 11 en 13 jaar. De meeste kinderen wisten spontaan te vertellen dat er die dag verkiezingen

Nadere informatie

Contents. Politieke Barometer Methodiek 4. Potentieel politici 20. Kiesintenties: Voorkeur 7. Vertrouwen in de regering 24

Contents. Politieke Barometer Methodiek 4. Potentieel politici 20. Kiesintenties: Voorkeur 7. Vertrouwen in de regering 24 Contents 1 Methodiek 4 2 Kiesintenties: Voorkeur 7 3 Kiesintenties: Potentieel 15 4 Potentieel politici 20 5 Vertrouwen in de regering 24 6 Actuele thema s 35 2 Politieke Barometer VRT & De Standaard Lentepeiling

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie begrotingscontrole

EUROPEES PARLEMENT. Commissie begrotingscontrole EUROPEES PARLEMENT 1999 Commissie begrotingscontrole 2004 29 juni 2001 PE 305.601/6-20 AMENDEMENTEN 6-20 ONTWERPADVIES - Theato aan de Commissie constitutionele zaken (PE 305.601) ALGEMENE HERZIENING VAN

Nadere informatie

Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs - Belg...

Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs - Belg... Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs (http://www.knack.be/auteurs/simon-demeulemeester/author- Simon Demeulemeester demeulemeester/author-4000174167085.htm) woensdag 23 januari 2013 om

Nadere informatie

Overzicht laatste opiniepeilingen in Vlaanderen

Overzicht laatste opiniepeilingen in Vlaanderen Overzicht laatste opiniepeilingen in Vlaanderen Vlaams Lijst Datum CD&V-N-VA CD&V Belang OpenVLD sp.a Dedecker Groen! N-VA SLP Peiler 13.06.2004 26,1% 24,1% 19,8% 19,7% 7,6% VlaamsParlement 08.10.2006

Nadere informatie

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand vergadering C99 zittingsjaar 2016-2017 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van 18 januari 2017 2 Commissievergadering nr. C99 (2016-2017) 18 januari 2017 INHOUD

Nadere informatie

BRUSSEL - De kritiek dat het VRT-journaal linkser' zou zijn dan het VTM-nieuws wordt door onderzoek van het Elektronisch Nieuwsarchief tegengesproken.

BRUSSEL - De kritiek dat het VRT-journaal linkser' zou zijn dan het VTM-nieuws wordt door onderzoek van het Elektronisch Nieuwsarchief tegengesproken. Nieuwsmonitor 2 in de pers Oktober 2010 VRT-journaal niet linkser dan VTM-nieuws Nieuwsmonitor onderzoekt de media-aandacht voor politici en partijen Birgit Van Mol in het VTM-nieuws. BRUSSEL - De kritiek

Nadere informatie

2.1 Omcirkel het juiste antwoord.

2.1 Omcirkel het juiste antwoord. 2.1 Vraag 1 Het Parlement in Nederland bestaat uit... A. Eerste en Tweede Kamer B. Tweede Kamer en Provinciale Staten C. Provinciale staten en Gemeenteraad D. Tweede Kamer en Gemeenteraad Vraag 2 Waarom

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland 16 juli 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Technisch rapport kiesintentiemetingen

Technisch rapport kiesintentiemetingen Technisch rapport kiesintentiemetingen (In te vullen door het betrokken instituut en terug te sturen naar het secretariaat Febelmar, ter publicatie op de Febelmar website.) Dit rapport omvat een geheel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Wij moeten dus overgaan tot de toelating en de eedaflegging van die opvolgers.

Wij moeten dus overgaan tot de toelating en de eedaflegging van die opvolgers. Eedaflegging van elf opvolgende leden die zitting zullen hebben ter vervanging van de leden die door de Koning tot minister of tot staatssecretaris werden benoemd Artikel 50 van de Grondwet bepaalt het

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VOORSTEL VAN RESOLUTIE Zitting 2006-2007 13 maart 2007 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de dames Sabine Poleyn en Els Robeyns en de heren Steven Vanackere, Joris Vandenbroucke, Kris Van Dijck en Herman Schueremans betreffende een

Nadere informatie

Doe mee en test je kennis. Stuur je antwoorden naar mij en ik informeer je over de scoren.

Doe mee en test je kennis. Stuur je antwoorden naar mij en ik informeer je over de scoren. Quiz over politiek, Europa en staatsrechtelijke spelregels Toelichting In de periode 2008-2010 werkte ik als staatsrechtjurist binnen het projectteam versterking Grondwet bij het Miniserie van BZK. Dit

Nadere informatie

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 DE VERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 DE WIJZIGINGEN DE AGENDA DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 1. De aanpassing van de verkiezingskalender

Nadere informatie

vergadering C58 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

vergadering C58 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C58 zittingsjaar 2014-2015 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 4 december 2014 2 Commissievergadering nr. C58 (2014-2015) 4 december 2014 INHOUD

Nadere informatie

van Katia Segers, Güler Turan en Tine Soens

van Katia Segers, Güler Turan en Tine Soens ingediend op 1029 (2016-2017) Nr. 1 21 december 2016 (2016-2017) Voorstel van resolutie van Katia Segers, Güler Turan en Tine Soens betreffende de recente ontwikkelingen in Polen en de verdediging van

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

betreffende de Vlaamse openbare statistieken

betreffende de Vlaamse openbare statistieken 547 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 15 januari 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Paul Van Miert over het ontwerp van decreet betreffende

Nadere informatie