Jaarverslag Commissie van Toezicht P.I. De Geerhorst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht P.I. De Geerhorst"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht P.I. De Geerhorst

2 Jaarverslag 2014 CvT P.I. de Geerhorst pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 Inrichting 3 2 De Commissie van Toezicht 4 3 Algemeen 5 4 Activiteiten in het kader van de adviestaak en de toezichthoudende taak. 5 5 De bemiddelingstaak 8 6 De rechtsprekende taak 10 7 Overige vermeldenswaardige gebeurtenissen 13 8 Algemene conclusie ten behoeve van NPM- jaarverslag 13 9 Bijlagen: managementoverzicht en totaaloverzicht uit KLAVER 14

3 Jaarverslag 2014 CvT P.I. de Geerhorst pagina 3 van 14 1 Inrichting Het perceel Op de Geer 1 te Sittard wordt als volgt aangewezen: Van het perceel worden de afdelingen B, D en E de cellen 13 t/m 17 met bijbehorende voorzieningen aangewezen als: huis van bewaring, inrichting voor mannen, inrichting met een standaardregime van beperkte gemeenschap alsmede als inrichting met een normaal beveiligingsniveau. Afdelingen B en D bestaan elk uit 70 eenpersoonsruimten en 10 tweepersoonsruimten. Op beide afdelingen kunnen 90 gedetineerden verblijven. Afdeling E (HvB deel) bestaat uit 5 eenpersoonscellen. Van het perceel worden de afdelingen A en C met bijbehorende voorzieningen aangewezen als: gevangenis en inrichting voor stelselmatige daders, inrichting voor mannen, tot 1 maart 2014 inrichting met een regime van algehele gemeenschap alsmede als inrichting met een normaal beveiligingsniveau. Vanaf 1 maart 2014 inrichting met een regime van beperkte gemeenschap; zie de bestemmingsaanwijzing d.d. 18 maart 2014 ingegeven door de wijziging van de Regeling SPOG. Afdelingen A en C bestaan elk uit 43 eenpersoonsruimten en 10 tweepersoonsruimten. Op beide afdelingen kunnen 63 gedetineerden verblijven. Van het perceel wordt van afdeling E de cellen 1 t/m 12 aangewezen als: huis van bewaring en gevangenis, inrichting voor mannen, inrichting met een standaardregime van beperkte gemeenschap alsmede als inrichting met een normaal beveiligingsniveau. De Geerhorst had in 2014 dus in totaal een capaciteit van 323 plaatsen. Genoemde inrichtingen worden aangeduid als locatie Sittard (zie bestemmingsbeschikking d.d. 29 november 2010) Afdeling E wordt gebruikt als Extra Zorgvoorziening

4 Jaarverslag 2014 CvT P.I. de Geerhorst pagina 4 van 14 2 De Commissie van Toezicht Mr. M.M. Beije, lid sinds 1 januari 2010, senior rechter in de sector strafrecht van de rechtbank Limburg, werkzaam als rechter- commissaris in het kabinet RC; sedert 3 mei 2012 tevens aangewezen als voorzitter van de Commissie van Toezicht: Drs. A. Bennaghmouch, lid sinds 1 februari 2008, huisarts, maatschappelijk bestuurlijk actief. Drs. R.A.G. Corten, lid sinds 1 oktober 2012, gepensioneerd plv. rector Sint Maartenscollege Maastricht Dhr. J. Dautzenberg, lid sinds 1 mei 2003, maatschappelijk werker. Mr. G.L.A.M. van Doveren, lid sinds 1 oktober 2012, advocaat. Dhr. R. Palm, lid sinds 1 mei 2012, locatiedirecteur DaCapo-college te Sittard- Geleen. Mw. mr. C. Reijntjes- Wendenburg, lid sinds 1 september 2014, advocate. Drs. J.A.R.M. van der Sanden, lid sinds 1 september 2004, bedrijfssocioloog, directeurgrootaandeelhouder holding. Mw. mr. F.M. van Venrooij- Nieuwenhuis, lid sinds 1 november 2000, advocate, voorkeursgebieden zijn familie/jeugd- en strafrecht en BOPZ zaken. Zij is lid van de Raad van Toezicht van Zorggroep Meander. Mw. mr. A.M.H. Wijckmans, lid sinds 1 september 2004, juriste. Mw. mr. J.J.A. Bonnemayer is als ambtelijk secretaris aan de commissie verbonden. Het secretariaat van de Commissie van Toezicht is gevestigd in de rechtbank Limburg locatie Maastricht, St. Annadal 1, 6214 PA, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

5 Jaarverslag 2014 CvT P.I. de Geerhorst pagina 5 van 14 3 Algemeen Overlegstructuur: De commissie vergadert elke eerste donderdag van de maand - met uitzondering van de maand augustus- met de (plv.) vestigingsdirecteur van de inrichting. Medio april 2014 zijn de plv. vestigingsdirecteuren H. van Aken en dhr. R. Platzbeecker vervangen door dhr. R. Pellemans en dhr. R. Blommers; vanaf oktober is ook de vestigingsdirecteur dhr. T. van Duijnhoven opgevolgd door dhr. C. Niessen. De vergadering verloopt volgens een vaste agenda: Opening van de vergadering. Het verslag van de vorige vergadering. Bespreking actiepuntenlijst. Ingekomen stukken. Beschikkingen van de beroepscommissie het jurisprudentiebulletin. Beschikkingen van de beklagcommissie. Het verslag van de maandcommissaris/ portefeuillehouders Mededelingen van de directeur. Vaststelling van de data voor de beklagcommissie. Rondvraag. In De Geerhorst is niet op alle afdelingen een gedetineerdencommissie actief. Slechts een enkele maal ontving de betreffende maandcommissaris een uitnodiging om een overleg bij te wonen. 4 Activiteiten in het kader van de adviestaak en de toezichthoudende taak. Onder de commissieleden is een aantal portefeuilles verdeeld: - Facilitaire dienst (gebouw, voeding, verzorging). - Sport, vorming en bibliotheek, MI- traject, onderwijs. - Verblijf (Gedeco, dagprogramma). - Beveiliging (foerier, bezoek). - Medische dienst. - Arbeid (incl. winkel). De betreffende leden houden contact met degene die deze zaken binnen de inrichting in zijn portefeuille heeft. Wanneer de leden de inrichting als maandcommissaris bezoeken, gaan zij tevens de stand van zaken met betrekking tot dit onderwerp na. In de maandelijkse vergadering brengen zij hierover verslag uit. In 2014 was er nog steeds veel onrust binnen de inrichting. Enerzijds omdat het personeel in onzekerheid was omtrent het al dan niet behouden van hun baan, anderzijds door het feit dat op 18

6 Jaarverslag 2014 CvT P.I. de Geerhorst pagina 6 van 14 maart 2014 met terugwerkende kracht het regime van algehele gemeenschap in de P.I. De Geerhorst werd afgeschaft en het zogenaamde Stoplichtregime in werking trad. In de loop van 2014 is er meer duidelijkheid gekomen over de toepassing van het stoplichtregime. De directie heeft een mobiliteitsbureau ingericht om boventallige personeelsleden te begeleiden naar ander werk. De commissie is voortdurend van de stand van zaken op de hoogte gehouden. In de Geerhorst was het ziekteverzuim onder personeel hoog. De directeur was van mening dat dit een onderwerp is dat tot de bedrijfsvoering behoort en dat bespreking daarvan niet tot de taak van de commissie behoort. De commissie is echter van mening dat alles wat verband houdt met de gedetineerden, valt onder haar toezichtfunctie. Het bleek dat het hoge ziekteverzuim impact had op het overige personeel en hierdoor op de gedetineerden. Ook (recht)activiteiten gingen vaak niet door vanwege ziekte van personeel. Om die redenen wil de commissie geïnformeerd worden over het ziekteverzuim. De situatie bij het bad (de foerier) was alarmerend. Er was volgens de commissie geen sprake van een veilige werkomgeving. Ook konden beperkingen die aan gedetineerden opgelegd waren niet gehandhaafd worden wegens het ontbreken van scheidingsmogelijkheden van gedetineerden. De directeur uitte zelf ook zijn zorgen over deze situatie. De foeriers werken onder grote druk. Het plan om deze afdeling te verbouwen, is afgekeurd wegens bezuinigingen. Er zijn maatregelen getroffen om risico s te beperken. Doucheruimte van personeel is verkleind ten behoeve van de bad afdeling. De commissie heeft op 20 juni 2014 een brief hierover aan de Minister van V&J gestuurd. In april heeft dhr. R. Lemmens, Hoofd bedrijfshulpverlening, een toelichting gegeven op een van de manieren waarop de BHV- ers getraind worden. Het betrof een table-top training. Hierbij worden op een plattegrond van de inrichting met behulp van Playmobil poppetjes en voertuigen mogelijke calamiteiten nagespeeld. In juni heeft dhr. J. Peters, Hoofd Detentie en Re-integratie, uitvoerig ORKA (Organisatie Re-integratie en KetensAmenwerking) toegelicht. In september heeft de directeur het Preventief contrabandebeleid P.I. Limburg Zuid gepresenteerd nadat bij rapporten afhandeling geconstateerd was dat er veel hard- en softdrugs in de inrichting aanwezig waren. Er werden diverse maatregelen getroffen teneinde de invoer van drugs te beperken. Er wordt intensiever gecontroleerd bij bezoek, invoer, lucht/sportplaats en ook personeel en organisatiebezoekers worden steekproefsgewijs intensiever gecontroleerd. (tas openmaken e.d.). Het is niet duidelijk of dit beleid geleid heeft tot een afname van het drugsgebruik. In december is dhr. E. Beekhuizen, afdelingshoofd HvB, naar de vergadering gekomen om het stoplichtregime te evalueren. Aanvankelijk leverde dit nieuwe regime een hausse aan klachten op, vooral in de gevangenis. De vrijheden van gedetineerden werden ingeperkt; het programma was ingekrompen waarbij meerdere activiteiten gelijktijdig plaatsvonden. Aanvankelijk was er wat verwarring omdat rode en groene op één afdeling verblijven. Ook was het personeelsbestand fors ingekrompen zodat minder mensen dezelfde taken moeten verrichten. In de loop van het jaar is de situatie genormaliseerd.

7 Jaarverslag 2014 CvT P.I. de Geerhorst pagina 7 van 14 Er zijn bij het secretariaat slechts 5 klachten van medisch- organisatorische aard binnengekomen. Klachten van medisch- inhoudelijke aard worden door de gedetineerden rechtstreeks naar het Hoofd medische zorg gestuurd. De commissie van toezicht heeft hier geen bemoeienis mee. De arts van de CvT heeft regelmatig contact met het hoofd medische dienst. Deze heeft hem het volgende meegedeeld. In 2014 werd de medische dienst gevormd door het vaste team van huisartsen, tandartsen, verpleegkundigen en psychologen. Er was opvallend veel pathologie en veel (terechte) transporten naar het ziekenhuis. Daar is geen verklaring voor. Het vereist wel veel scherpte van medisch personeel. - M.b.t. bemiddelingsfunctie hoofd medisch dienst: o Dit jaar weer 12 klachten behandeld, o 8 succesvol bemiddeld, o 2 klachten zijn naar RSJ verwezen > ongegrond verklaard door RSJ, o 2 klachten in behandeling.

8 Jaarverslag 2014 CvT P.I. de Geerhorst pagina 8 van 14 5 De bemiddelingstaak Bij toerbeurt fungeert één van de leden van de commissie (m.u.v. de voorzitter van de beklagcommissie) voor een periode van een maand, als maandcommissaris. De maandcommissaris brengt gemiddeld 3 keer per maand een bezoek aan de inrichting. Hij of zij neemt dan contact op met de gedetineerden die via een spreekbriefje te kennen hebben gegeven dat zij de maandcommissaris willen spreken. Daarnaast bezoekt de maandcommissaris bepaalde gedetineerden op verzoek van de secretaris indien deze daar aanleiding toe ziet. Voorts bezoekt de maandcommissaris, voor zover mogelijk, gedetineerden die in de afzonderingscel verblijven. Ten slotte komt het ook voor dat gedetineerden de maandcommissaris aanspreken wanneer zij hem of haar over de afdeling zien lopen. Tijdens het bezoek aan de inrichting proeft de maandcommissaris de sfeer op de afdelingen, door rond te lopen en te praten met gedetineerden en personeelsleden. Voorts bezoekt de maandcommissaris de werkzalen, de winkel, de foerier, het Bureau Selectie en Detentiefasering, de medische dienst etc. Bijzondere aandacht besteedt de maandcommissaris aan het gebied dat tot zijn portefeuille behoort. De maandcommissaris stimuleert de gedetineerden om problemen op een zo laag mogelijk niveau op te lossen: in eerste instantie door de zaak voor te leggen aan de mentor. De maandcommissaris informeert de gedetineerde over zijn rechtspositie. Afhankelijk van de aard van de grief verwijst hij/zij hem naar diens mentor of probeert hij/zij de grief op te lossen door het inroepen van hulp van een p.i.w.-er, een afdelingshoofd, een directielid een medewerker van de medische dienst of van een andere stafdienst. Als de maandcommissaris dit zinvol acht, adviseert hij/zij de gedetineerde zijn beklag in te dienen bij de beklagcommissie. Indien de betreffende klacht reeds in behandeling is bij de beklagcommissie, stelt de maandcommissaris zich terughoudend op. Wanneer mogelijk heeft de maandcommissaris de vergadering van de gedetineerdencommissie bezocht. De maandcommissarissen hebben in het verslagjaar ongeveer 150 keer een gedetineerde bezocht. De grieven worden niet geregistreerd in het klachtenregistratiesysteem, maar in een verslag weergegeven. Dit verslag wordt in de eerstvolgende vergadering van de commissie besproken en aan de notulen van de vergadering gehecht. Enkele voorbeelden uit deze verslagen: Gedetineerde wilde mc spreken in verband met een beklag tegen beschadiging van zijn jas. Bij de teamkamer sprak de mc het afdelingshoofd en de betrokkene zijn verhaal nogmaals. Er werd een spitactie gehouden en daarbij was ook een hond met een speciaal ontwikkelde neus voor drugs ingezet. De hond had geen sokjes aan. De (dubbel)cel werd onderzocht. Klagers jas hing op een haak in de cel maar werd samen met nog wat zaken buiten de cel op de grond gelegd. De hond stoof er op af en ging met zijn poten in de kleren, dus ook aan de jas krabbelen. Hierbij is een haal in de stof ontstaan, enkele piepkleine gaatjes en dus een beschadiging op het rugpand. Aangezien het afdelingshoofd, als ook directeur, al te kennen hadden gegeven dat niet aan te tonen was dat de jas niet al beschadigd was voordat de hond op bezoek kwam, restte betrokkene niet veel meer dan een klacht in te dienen.

9 Jaarverslag 2014 CvT P.I. de Geerhorst pagina 9 van 14 Betrokkene heeft een gesprek gevraagd. Bij aankomst op de afdeling is gedetineerde naar de BSD voor inzage in zijn dossier. Op de afdeling heeft de mc tijd voor een gesprek met de p.i.w.-ers en daar is het probleem van betrokkene bekend. Hij zoekt overal iets achter en heeft het idee dat een soort big Brother rondwaart. De p.i.w.-er, de mentor en de aanwezige verpleegkundige noemen allemaal het feit dat hij een hersenbeschadiging heeft opgelopen, als gevolg van een ongeluk. Vanuit het huis van bewaring zit hij nu bijna drie weken op de zorgafdeling. Hij komt uit een goed milieu, maar heeft het idee dat zijn leven is mislukt. Hij komt even later terug op de afdeling en hij oogt sympathiek en verzorgd. In het gesprek geeft hij aan, dat hij zich vooral stoort aan het feit, dat zaken niet snel genoeg worden opgepakt bij bijvoorbeeld de psycholoog en BSD. Tijdens het gesprek blijkt steeds meer, dat hij alleen eens wat wil praten en geen beklag wil indienen. Betrokkene mocht drie maanden niets in de winkel kopen omdat hij in het rood stond. Hij had geen idee waardoor dat kwam. Gebeld met het SSC. Die hebben het volgende ontdekt. In 2013 had hij bij de winkel voor ongeveer 87 euro besteld en daarna nog wat kleine uitgaven gedaan. Er was in de periode daarna wel weer wat bijgeboekt maar de teller stond nu op 93,29 euro. Bij navraag bij de PIW-ers bleek dat vroeger na einde detentie het saldo bij roodstand gewoon op nul werd gezet. Dat is nu niet meer. Dus als iemand weer terugkomt dan wordt hij geconfronteerd met problemen van toen. Het is hinderlijk dat men het niet meer zelf kan navragen/nakijken. Er moet dan weer met het SSC gebeld worden en een saldo overzicht worden opgevraagd. Zoals bekend blinken die overzichten nu niet uit in helderheid. De mc heeft de gegevens achtergelaten voor de Mentor. Op verzoek van betrokkene heeft de mc het toilet bij de werkzaal geïnspecteerd. Hij klaagde daarover. Het toilet was inderdaad erg vies. In de wasbak lagen peuken en as van sigaretten evenals op het toilet. De werkmeester heeft het slot van de deur gehaald omdat er gerookt wordt. De viezigheid maken de gedetineerden zelf. Er is een plan gemaakt voor een nieuw toilet dat hufterproof zal zijn. Omdat betrokkene op dat moment niet op de afdeling was, zou de bewaarder een en ander met hem communiceren. Diverse gedetineerden klager erover dat hun dieetvoeding niet correct verstrekt wordt. De mc heeft de route van leverancier naar cateraar naar diepvries naar keuken naar gedetineerde nagelopen en bemerkt dat de verstrekking niet foutloos verloop. Met de directeur besproken die zal zorgen dat de chef van de keuken dit beter controleert. Veel klachten van gedetineerden gingen over de moeilijke bereikbaarheid van de inrichting door mensen die een bezoekafspraak willen maken. Bovendien kost het deze mensen ook geld omdat niet de gesprekstoon volgt maar de voic . Dit is besproken in de vergadering van de CvT en de directie heeft toegezegd naar een oplossing te zoeken. De maandcommissaris informeert regelmatig naar het functioneren van de Gedeco. Het is slechts een enkele maal voorgekomen dat de maandcommissaris uitgenodigd werd om een vergadering bij te wonen. Het overleg van de Gedeco met p.i.w.-ers, waarbij het afdelingshoofd aanwezig is, vindt op onregelmatige tijden plaats.

10 Jaarverslag 2014 CvT P.I. de Geerhorst pagina 10 van 14 6 De rechtsprekende taak De zittingen van de beklagcommissie vinden telkens plaats op de maandag van de oneven weken. Bij uitzondering vervalt een zitting. Een groot aantal klachten wordt schriftelijk buiten de zitting afgedaan. Vanwege het grote aantal klachten dat behandeld moest worden, heeft de voorzitter van de beklagcommissie in april 2012 besloten om klachten die zich daarvoor lenen, ter zitting mondeling af te doen. De zittingen zijn altijd meervoudig, dat wil zeggen dat naast de voorzitter twee leden van de commissie (roulerend per maand) deel uitmaken van de beklagcommissie. Bij de zittingen van de beklagcommissie werd de directie ter zitting vertegenwoordigd door dhr. M. Ververs, juridisch medewerker. Indien een gedetineerde dat wenst, kan hij zich laten bijstaan door een advocaat. De 1328 (!) klachten die in 2014 zijn binnen gekomen, betreffen de volgende onderwerpen: Activiteiten (arbeid) 64 Activiteiten (div) 66 Activiteiten (luchten) 28 Activiteiten (sport) 26 Behandeling 1 Bejegening 36 Bewegingsvrijheid 2 Contact buitenwereld (bellen) 34 Contact buitenwereld ( bezoek) 80 Contact buitenwereld (post) 19 Controle 16 DBT 320 Disciplinaire straf 97 Geweld 1 ISD 1 Informatie/procedure 13 Nog onbekend (klachten in het Pools) 30 Ordemaatregel 24 Persoonlijke voorwerpen 33 Regime 24 Rekening courant 44 Rogatoir verzoek 14 Schadeverhaal 6 Selectie/ overplaatsing (extern) 9 Selectie/ overplaatsing (intern) 16 Terugkeerfunctionaris 6 Transport 4 Verlaten inrichting 10 Verzorging (div.) 227 Verzorging (godsdienst/levensovertuiging) 1 Verzorging (medisch) 57 Verzorging (persoonlijk) 19

11 Jaarverslag 2014 CvT P.I. de Geerhorst pagina 11 van 14 Deze rubricering komt uit het in 2010 landelijk in gebruik genomen klachten volg- en registratiesysteem: Klaver. Bij de onderwerpen is aansluiting gezocht bij de rubricering in de Penitentiaire beginselenwet. Totaaloverzicht beklagcommissie P.I. De Geerhorst op : Instroom Uitstroom (k.)gegrond (k)ongegrond Overgedragen (k)niet ontvankelijk ingetrokken Afdoening na rogatoir verzoek Doorlooptermijnen in dagen Totaal Onderstaand een weergave van het aantal binnengekomen klachten in de afgelopen 5 jaar. In Klaver worden ook de ingekomen verzoeken voor rogatoir horen als binnengekomen klacht geregistreerd dat zijn er 11 in 2010, 30 in 2011, 21 in 2012, 16 in 2013 en 11 in

12 Jaarverslag 2014 CvT P.I. de Geerhorst pagina 12 van 14 In 2014 heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming 98 keer uitspraak gedaan naar aanleiding van een beroep dat werd ingediend tegen een beslissing van de beklagcommissie. Klagers gingen 100 maal in beroep tegen een beslissing van de beklagcommissie. 9 beroepen werden ingetrokken, 16 maal werd dit beroep door de RSJ (deels) gegrond verklaard, 9 keer werd klager niet ontvankelijk verklaard in zijn beroep en 50 maal werd het beroep ongegrond verklaard (dit betrof 24x beroep tegen de hoogte van de compensatie )en de beslissing van de beklagcommissie bekrachtigd. In de overige 16 beroepen was nog geen uitspraak gedaan. De directie ging 15 maal in beroep tegen een door de beklagcommissie (deels) gegrond verklaarde klacht. 9x werd het beroep ongegrond verklaard en 3 maal (deels) gegrond; 2 x werd de directie niet ontvankelijk verklaard in haar beroep in 1 zaak was nog geen uitspraak gedaan. Hieronder een aantal voorbeelden van klaagschriften die dit jaar opvielen. Meteen na het aanpassen van het regime aan de nieuwe artikelen in de regeling selectie en plaatsing en overplaatsing gedetineerden (het stoplichtregime), klaagde een groot aantal gedetineerden uit de gevangenis over het nieuwe Regimair Activiteiten Plan (RAP). Aangezien op dat moment nog een regime van algehele gemeenschap bestond (de circulaire inzake wijziging van de bestemming dateerde immers van 18 maart 2014)oordeelde de beklagrechter dat het dagprogramma in het nieuwe regime niet voldeed aan artikel 3 PM. (voor zover het de periode van 3 tot 18 maart 2014 betrof. Veel klachten kwamen van de gedetineerden wier familieleden probeerden een bezoekafspraak te maken. Deze familieleden kregen een keuzemenu te horen dat zij moesten doorlopen. Na de keuze: voor het maken van een bezoekafspraak bleek die lijn overbezet. Hierdoor waren familieleden veel geld kwijt vóórdat het na vaak bellen, lukte een bezoekafspraak te maken. Naar aanleiding van deze klachten heeft de directie begin 2015 besloten het maken van bezoekafspraken door de gedetineerden te laten plannen. Ook een groot aantal klachten kwamen binnen over het feit dat terugbelverzoeken van advocaten niet of niet tijdig werden doorgegeven. Dit werd bevestigd door een aantal advocaten die hierover een brief schreven aan de directeur. De directeur heeft besloten dat advocaten via een terugbelverzoek konden doorgeven, dat dan zo spoedig mogelijk aan de betreffende gedetineerde werd afgegeven. Ook kwamen er veel klachten over de toepassing van het stoplichtsysteem van gedetineerden die op rood geplaatst werden. In het begin van het verslagjaar waren er nog veel klachten van gedetineerden dat er te traag werd gereageerd op beloproepen (langer dan 20 minuten). De directie heeft daar een actiepunt van gemaakt zodat deze klachten tegen het eind van het verslagjaar vrijwel niet meer voorkwamen. Nog steeds klaagden gedetineerden uit het HvB dat zij niet opgeroepen werden om te gaan werken. Het beschikbare werk moet eerst worden verdeeld over de gedetineerden die in de gevangenis verblijven. In de gevangenis zijn gedetineerden immers verplicht om te werken. De plekken die overblijven worden verdeeld over de HvB afdelingen. Om een zo eerlijk mogelijke verdeling van de werkplekken te krijgen, wordt er naar gestreefd elke gedetineerde die wil werken bij toerbeurt in te zetten. Dit systeem kan echter niet strikt gehanteerd worden. Een aantal werkzaamheden is dusdanig specifiek dat die verricht moeten worden door ervaren krachten met bepaalde vaardigheden. In de praktijk is het onmogelijk het werk op de arbeid zo te organiseren dat iedereen daarvoor in aanmerking kan komen.

13 Jaarverslag 2014 CvT P.I. de Geerhorst pagina 13 van 14 7 Overige vermeldenswaardige gebeurtenissen Er hebben geen bijzondere gebeurtenissen plaatsgevonden waar de commissie bij aanwezig was. 8 Algemene conclusie ten behoeve van NPM- jaarverslag In het algemeen is de commissie van toezicht tevreden over de gang van zaken binnen de P.I. De Geerhorst. De rechten van gedetineerden worden gewaarborgd. De commissie krijgt van de directie alle ruimte om haar werk te doen. De samenwerking met de directie is goed met behoud van de zelfstandigheid van de commissie.. Dit verslag is vastgesteld ter vergadering van de commissie van toezicht op 4 juni 2015 en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Mr. J.J.A. Bonnemayer Mr. M.M. Beije

14 Jaarverslag 2014 CvT P.I. de Geerhorst pagina 14 van 14 9 Bijlagen: managementoverzicht en totaaloverzicht uit KLAVER

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad Jaarverslag CvT PI Lelystad 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inrichting / Commissie van toezicht.... pag. 4 2. Cijfers.. pag. 4 3.

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad 2014 1

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad 2014 1 Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad Jaarverslag CvT PI Lelystad 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1) Inrichting... 4 2) Cijfers... 4 3) De toezichthoudende

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad Jaarverslag CvT PI Lelystad 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inrichting / Commissie van toezicht.... pag. 4 2. Cijfers.. pag. 4 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Amsterdam, Locatie Tafelbergweg

Jaarverslag 2015. Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Amsterdam, Locatie Tafelbergweg Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Amsterdam, Locatie Tafelbergweg Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inrichting 2. Algemeen 3. De toezichthoudende taak 4. De adviestaak 5. De bemiddelingstaak

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht P.I. Roermond

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht P.I. Roermond Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht P.I. Roermond Jaarverslag 2014 CvT Pl. Roermond pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1.1 Inrichting 3 1.2 De Commissie van Toezicht 4 2 Algemeen 5 3 Activiteiten in het

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Limburg Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht P.l. Roermond

de Rechtspraak Rechtbank Limburg Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht P.l. Roermond Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht P.l. Roermond Jaarverslag 2013 Cvi Pl. Roermond pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.1 Inrichting 3 1.2 De Commissie van Toezicht 4 2 Algemeen 5 3 Activiteiten in het

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ P.I. ALPHEN AAN DEN RIJN JAARVERSLAG 2015

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ P.I. ALPHEN AAN DEN RIJN JAARVERSLAG 2015 COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ P.I. ALPHEN AAN DEN RIJN JAARVERSLAG 2015 De inrichting De Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn bestaat sinds 1 juli 2014 uit twee locaties: de locatie Maatschapslaan

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ PI HAAGLANDEN LOCATIE ZOETERMEER JAARVERSLAG 2014

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ PI HAAGLANDEN LOCATIE ZOETERMEER JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ PI HAAGLANDEN LOCATIE ZOETERMEER JAARVERSLAG 2014 De samenstelling van de commissie was op 31 december 2014 als volgt: De heer E.J. Koster (voorzitter) Mevrouw mr. drs. F.J.R.

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht. bij de Penitentiaire Inrichting Almelo. Jaarverslag Cvi Pl Almelo

Jaarverslag Commissie van Toezicht. bij de Penitentiaire Inrichting Almelo. Jaarverslag Cvi Pl Almelo bij de Penitentiaire Inrichting Almelo Jaarverslag Cvi Pl Almelo 015 1 Commissie van Toezicht Jaarverslag 015 Inhoudsopgave Voorwoord 1. De in richting pag. 4. Cijfers pag. 6 3. De toezichthoudende taak

Nadere informatie

Commissie van toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Arnhem, Locatie De Berg te Arnhem

Commissie van toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Arnhem, Locatie De Berg te Arnhem Commissie van toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Arnhem, Locatie De Berg te Arnhem Commissie van toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Arnhem, Locatie De Berg te Arnhem Inhoudsopgave 1. Inrichting...

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht bij RJJI, locatie Den Hey-Acker

Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht bij RJJI, locatie Den Hey-Acker Jaarverslag 216 Commissie van Toezicht bij RJJI, locatie Den Hey-Acker 1) Inrichting: RJJI, locatie Den Hey-Acker Afdelingen: - Normaal beveiligd kort en lang verblijf / jongens - Beperkt beveiligd kort

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht bij het Forensisch Psychiatrisch. Centrum Veidzicht te Balkbrug

Jaarverslag Commissie van Toezicht bij het Forensisch Psychiatrisch. Centrum Veidzicht te Balkbrug Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht bij het Forensisch Psychiatrisch Centrum Veidzicht te Balkbrug 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Commissie van Toezicht (CvT) bij forensisch Psychiatrisch

Nadere informatie

Commissie van Toezicht

Commissie van Toezicht Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Almelo Jaarverslag CvT PI Almelo 2016 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. De inrichting pag. 4 2. Cijfers pag. 5 3. De toezichthoudende taak pag.

Nadere informatie

Commissie van Toezicht. Bij de Penitentiaire Inrichting Zwaag-Hoorn Locatie Zwaag

Commissie van Toezicht. Bij de Penitentiaire Inrichting Zwaag-Hoorn Locatie Zwaag Commissie van Toezicht Bij de Penitentiaire Inrichting Zwaag-Hoorn Locatie Zwaag Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inrichting 3 2. Algemeen 4 3. Activiteiten in het kader van advies en toezichthoudende

Nadere informatie

Commissie van Toezicht. Bij de Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard, vestigingen Zuyder Bos en Amerswiel. Jaarverslag 2015

Commissie van Toezicht. Bij de Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard, vestigingen Zuyder Bos en Amerswiel. Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht Bij de Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard, vestigingen Zuyder Bos en Amerswiel Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter... 3 1. Inrichting... 4 2. Cijfers...

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein

Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein Inhoudsopgave Pagina 1. Inrichting 01 2. Algemeen 02 3. Cijfers 03 4. Activiteiten in het kader van de advies- en toezichthoudende

Nadere informatie

1. Inrichting / Commissie van toezicht... pag Cijfers.. pag Activiteiten in het kader van de advies en toezichthoudende taak...pag.

1. Inrichting / Commissie van toezicht... pag Cijfers.. pag Activiteiten in het kader van de advies en toezichthoudende taak...pag. Inhoudsopgave 1. Inrichting / Commissie van toezicht.... pag. 3 2. Cijfers.. pag. 4 3. Activiteiten in het kader van de advies en toezichthoudende taak...pag. 4 4. De bemiddelingstaak.... pag. 5 5. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein

Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein Inhoudsopgave Pagina 1. Inrichting 01 2. Algemeen 03 3. Cijfers 05 4. Activiteiten in het kader van de advies- en toezichthoudende

Nadere informatie

P.I. voor vrouwen Ter Peel

P.I. voor vrouwen Ter Peel P.I. voor vrouwen Ter Peel Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 CvT P.I. Ter Peel pagina 2 van 19 Inhoudsopgave Wind tegen... 3 Vaak heeft onze doelgroep, gedetineerde vrouwen,... 3 de wind tegen gehad op

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Commissie van Toezicht. P.I. Dordrecht

JAARVERSLAG. Commissie van Toezicht. P.I. Dordrecht JAARVERSLAG Commissie van Toezicht P.I. Dordrecht 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenstelling van de Commissie van Toezicht 3. De inrichting 4. De Commissie van Toezicht 5. De maandcommissaris 6.

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Pl Sittard

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Pl Sittard Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht bij de Pl Sittard Tel 0883611673 Postbus 950 www.commissie van toezichtni Fax 0475352230 6040AZ Roermond Str.cvt. R B-Ll M@rechtspraak. ni Inhoudsopgave Inhoud De

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Utrecht locatie Nieuwersluis

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Utrecht locatie Nieuwersluis Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Utrecht locatie Nieuwersluis Utrecht, februari 2015 1. De inrichting en de commissie van toezicht 1.1 de inrichting Penitentiaire Inrichtingen

Nadere informatie

Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2014

Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2014 werkzaam is bij het Bureau Commissies van Toezicht te Utrecht. bestaande uit met elkaar verbonden eenheden, waarin zijn ondergebracht

Nadere informatie

Commissie van Toezicht

Commissie van Toezicht Jaarverslag 03 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Almere Jaarverslag CvT PI Almere 03 Inhoudsopgave Voorwoord. Inrichting pag.. Cijfers pag. 3. De toezichthoudende taak pag. 7. De adviestaak

Nadere informatie

Postbus 30132 2500 GC Den Haag. Kenmerk: jaarverslag Zwaag 2012. Alkmaar, 30 december 2013. correspondentie: Postbus 251 1800 BG Alkmaar

Postbus 30132 2500 GC Den Haag. Kenmerk: jaarverslag Zwaag 2012. Alkmaar, 30 december 2013. correspondentie: Postbus 251 1800 BG Alkmaar COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. Zwaag Haarn Aan: D.J.1. Postbus 30132 2500 GC Den Haag correspondentie: Postbus 251 1800 BG Alkmaar telefoon 072-5274835 fax 072-5274667 Kenmerk: jaarverslag Zwaag 2012 Alkmaar,

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht FPC dr. S. van Mesdag 2016

Jaarverslag Commissie van Toezicht FPC dr. S. van Mesdag 2016 1 Jaarverslag Commissie van Toezicht FPC dr. S. van Mesdag 2016 Jaarverslag Commissie van Toezicht bij Het Forensisch Psychiatrisch Centrum FPC Dr. S. van Mesdag 2016 Inhoud: 1. Inrichting 2. Commissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist

Jaarverslag 2013. Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist Jaarverslag 2013 Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist Utrecht, april 2014 1. Inrichting Detentiecentrum Zeist Bestemming: Huis van Bewaring beperkte gemeenschap, tevens gevangenis De commissie

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DE PENITENTIAIRE INRICHTING HAAGLANDEN, VESTIGING SCHEVENINGEN JAARVERSLAG 2016

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DE PENITENTIAIRE INRICHTING HAAGLANDEN, VESTIGING SCHEVENINGEN JAARVERSLAG 2016 COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DE PENITENTIAIRE INRICHTING HAAGLANDEN, VESTIGING SCHEVENINGEN JAARVERSLAG 2016 1. De inrichting. De penitentiaire inrichting Haaglanden, vestiging Scheveningen, omvat het Penitentiair

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht

Jaarverslag 2014. Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht Jaarverslag 2014 Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht 1 1. De inrichting en de commissie van toezicht 1.1. De inrichting Het Pieter Baan Centrum (PBC) te Utrecht is de psychiatrische

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist

Jaarverslag Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist Jaarverslag 2016 Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist Utrecht, juli 2017 1 INHOUDSOPGAVE pagina Hoofdstuk 1 Inrichting 3 1.1 De commissie van toezicht 3 1.2 Deskundigheidsbevordering 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 2 februari 2015

betreft: [klager] datum: 2 februari 2015 nummer: 14/3322/GA en 14/3394/GA betreft: [klager] datum: 2 februari 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van bij

Nadere informatie

F.1. vooviwn Tr Peel. Commissie van Toezicht,, Jaar ri 2015

F.1. vooviwn Tr Peel. Commissie van Toezicht,, Jaar ri 2015 F.1. vooviwn Tr Peel Commissie van Toezicht,, 1 Jaar ri 2015 Wind tegen Vaak heeft onze doelgroep, gedetineerde vrouwen, de wind tegen gehad op diverse fronten in hun leven. Onze inzet en bijdrage is erop

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht. bij de Penitentiaire Inrichting Almere. Jaarverslag Cvi Pl Almere

Jaarverslag Commissie van Toezicht. bij de Penitentiaire Inrichting Almere. Jaarverslag Cvi Pl Almere bij de Penitentiaire Inrichting Almere Jaarverslag Cvi Pl Almere 2016 1 Commissie van Toezicht Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inrichting pag. 4 2. Cijfers pag. 6 3. De toezichthoudende taak

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Limburg Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht P.l. Roermond

de Rechtspraak Rechtbank Limburg Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht P.l. Roermond de Rechtspraak Rechtbank Limburg Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht P.l. Roermond Inhoudsopgave 8 Bijlage: managementoverzicht uit KLAVER 14 2 Algemeen 5 6 Overige vermeldenswaa rdige gebeurtenissen

Nadere informatie

Commissie van Toezicht bij de Pl Achterhoek, locatie De Kruisberg te Doetinchem JAARVERSLAG 2013

Commissie van Toezicht bij de Pl Achterhoek, locatie De Kruisberg te Doetinchem JAARVERSLAG 2013 Commissie van Toezicht bij de Pl Achterhoek, locatie De Kruisberg te Doetinchem JAARVERSLAG 2013 INHOUD Samenstelling commissie en secretariaat Deskundigheidsbevordering Vergaderingen van de commissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht bij de Van der Hoeven Kliniek, Klachtencommissie bij de Kliniek voor Klinisch Intensieve Behandeling

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht bij de Van der Hoeven Kliniek, Klachtencommissie bij de Kliniek voor Klinisch Intensieve Behandeling Jaarverslag 204 Commissie van Toezicht bij de Van der Hoeven Kliniek, Klachtencommissie bij de Kliniek voor Klinisch Intensieve Behandeling en Klachtencommissie bij De Waag Voorwoord voorzitter Nu 204

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Commissie van Toezicht bij de P.I. Achterhoek, locatie Ooyerhoek te Zutphen

Jaarverslag 2015. Commissie van Toezicht bij de P.I. Achterhoek, locatie Ooyerhoek te Zutphen Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht bij de P.I. Achterhoek, locatie Ooyerhoek te Zutphen Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Commissie van Toezicht bij de P.I. Achterhoek, locatie Ooyerhoek.

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 8 september 2014

betreft: [klager] datum: 8 september 2014 nummer: 14/794/GA betreft: [klager] datum: 8 september 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. GRAVE

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. GRAVE JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. GRAVE JAARVERSLAG 2014 1. Samenstelling commissie van toezicht De commissie van toezicht bestond gedurende het verslagjaar uit 11 leden. De commissie streeft

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht F.1. LEEUWARDEN

Jaarverslag Commissie van Toezicht F.1. LEEUWARDEN Jaarverslag Commissie van Toezicht F.1. LEEUWARDEN 2014 1) Inrichting Middels de ministeriële Bestemmingsaanwijzing is per 1 maart 2014 aan de P.I. Leeuwarden de volgende indeling toegekend: - Afdeling

Nadere informatie

Jaarverslag Commïssie van Toezicht bij Penïtentiaire Inrichting Utrecht locatie Nïeuwersluis. Utrecht, februari 2016

Jaarverslag Commïssie van Toezicht bij Penïtentiaire Inrichting Utrecht locatie Nïeuwersluis. Utrecht, februari 2016 Jaarverslag 2015 Commïssie van Toezicht bij Penïtentiaire Inrichting Utrecht locatie Nïeuwersluis Utrecht, februari 2016 Jaanierslag 2075 van de commissie van toezicht bij Penitentiaire Inrichting Utrecht

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht Pl. Roermond

Jaarverslag Commissie van Toezicht Pl. Roermond Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht Pl. Roermond Jaarverslag 2015 CvT Pl. Roermond pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1.1 Inrichting 3 1.2 De Commissie van Toezicht 4 2 Algemeen 5 3 Activiteiten in het

Nadere informatie

Commïssïe van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht. Utrecht, maart Jaarverslag 2016

Commïssïe van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht. Utrecht, maart Jaarverslag 2016 Commïssïe van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht Utrecht, maart 2017 Jaarverslag 2016 0 Jaanierslag 2076 van de commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

Commissie van Toezicht

Commissie van Toezicht Jaarverslag 0 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Almere Jaarverslag CvT PI Almere 0 Inhoudsopgave Voorwoord. Inrichting pag.. Cijfers pag. 3. De toezichthoudende taak pag. 7. De adviestaak

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein

Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie van toezicht bij de PI Nieuwegein over 2016. Een jaar waarin we als

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht

Jaarverslag 2015. Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht Jaarverslag 2015 Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht Utrecht, april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. De inrichting en de commissie van toezicht 01 2. Algemeen 03 3. Cijfers 04 4.

Nadere informatie

Commissie van Toezicht bij De PI Achterhoek, locatie Ooijerhoek te Zutphen

Commissie van Toezicht bij De PI Achterhoek, locatie Ooijerhoek te Zutphen Commissie van Toezicht bij De PI Achterhoek, locatie Ooijerhoek te Zutphen JAARVERSLAG 2014 INHOUD De Inrichting en de Commissie van Toezicht p. 3 Vergaderingen van de commissie p. 4 Maandcommissariaat

Nadere informatie

Datum L [ NOV 213. Nummer. Commissie van Toezicht bij de. Justitiële Jeugdinrichting. De Hartelborgt te Spijkenisse LLF

Datum L [ NOV 213. Nummer. Commissie van Toezicht bij de. Justitiële Jeugdinrichting. De Hartelborgt te Spijkenisse LLF Commissie van Toezicht bij de Nummer L [ NOV 213 LLF De Hartelborgt te Spijkenisse Justitiële Jeugdinrichting Datum t 1 1. Inrichting Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt De Commissie van toezicht

Nadere informatie

Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2015

Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2015 1 1. Inrichtingsgegevens Detentiecentrum Schiphol Bestemming: Huis van Bewaring voor mannen en vrouwen (regime van beperkte

Nadere informatie

Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Rotterdam Locatie De Schie

Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Rotterdam Locatie De Schie Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Rotterdam Locatie De Schie Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De inrichting... 4 3. Samenstelling en mutaties van de Commissie van Toezicht...

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht. bij liet Forensisch Psychiatrisch Centrum. Veidziclit te Balkbrug

Jaarverslag Commissie van Toezicht. bij liet Forensisch Psychiatrisch Centrum. Veidziclit te Balkbrug Veidziclit te Balkbrug bij liet Forensisch Psychiatrisch Centrum Commissie van Toezicht Jaarverslag 2014 1. Voorwoord In het voorgaande jaarverslag, van de Commissie van Toezicht bij Forensisch Psychiatrisch

Nadere informatie

Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015

Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015 Nummer: 15/1573/GB Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van toezicht bij Justitiële Jeugdinrichting. Locatie Lelystad

Jaarverslag Commissie van toezicht bij Justitiële Jeugdinrichting. Locatie Lelystad Jaarverslag 2016 Commissie van toezicht bij Justitiële Jeugdinrichting Locatie Lelystad Utrecht, mei 2017 INHOUDSOPGAVE Voorwoord p. 3 Hoofdstuk 1 Inrichtingsgegevens en commissiegegevens p. 4 1.1 De inrichting

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht Justitiële Jeugdzorginstelling Het Keerpunt 2014

Jaarverslag Commissie van Toezicht Justitiële Jeugdzorginstelling Het Keerpunt 2014 Jaarverslag Commissie van Toezicht Justitiële Jeugdzorginstelling Het Keerpunt 2014 Jaarverslag Commissie van Toezicht Justitiële Jeugdzorginstelling Het Keerpunt 2014 1. Instelling Het Keerpunt is een

Nadere informatie

Commissie van toezicht bij de Justitiële jeugdinrichting De Hunnerberg te Nijmegen

Commissie van toezicht bij de Justitiële jeugdinrichting De Hunnerberg te Nijmegen Commissie van toezicht bij de Justitiële jeugdinrichting De Hunnerberg te Nijmegen Commissie van toezicht bij de Justitiële jeugdinrichting De Hunnerberg te Nijmegen Inhoudsopgave 1. Inrichting 3 1.1.

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Commissies van Toezicht

JAARVERSLAG. Commissies van Toezicht JAARVERSLAG Commissies van Toezicht P.I. Dordrecht 2013 en 2014 INLEIDING Voor u ligt het gecombineerde jaarverslag over de jaren 2013 en 2014 van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht. bij de Penitentiaire Inrichting Almere. Jaarverslag Cvi Pl Almere

Jaarverslag Commissie van Toezicht. bij de Penitentiaire Inrichting Almere. Jaarverslag Cvi Pl Almere Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Almere Jaarverslag Cvi Pl Almere 2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inrichting 2. Cijfers pag. 4 pag. 6 3. De toezichthoudende taak

Nadere informatie

De administratieve ondersteuning wordt verleend door administratief personeel verbonden aan de rechtbank Oost-Brabant, sector strafrecht.

De administratieve ondersteuning wordt verleend door administratief personeel verbonden aan de rechtbank Oost-Brabant, sector strafrecht. COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DE PENITENTIARE INRICHTINGEN VUGHT JAARVERSLAG 2014 1. Inrichting De commissie van toezicht houdt toezicht op de Pen itentiaire Inrichting Vught. P.I. Vught is aangewezen als:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht

Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht Venray Inhoudsopgave VOORWOORD... 2 1. Samenstelling Commissie van Toezicht... 3 Deskundigheidsbevordering:... 4 2. Cijfers... 4 3. De toezichthoudende taak... 4

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 13 juli 2017 de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen te Alphen aan den Rijn,

betreft: [klager] datum: 13 juli 2017 de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen te Alphen aan den Rijn, nummer: 16/4060/GA en 16/4062/GA betreft: [klager] datum: 13 juli 2017 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van bij het

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 24 november 2014

betreft: [klager] datum: 24 november 2014 nummer: 14/3363/GA en 14/3392/GA betreft: [klager] datum: 24 november 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van bij

Nadere informatie

Commissie van toezicht bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting, locatie De Hunnerberg te Nijmegen

Commissie van toezicht bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting, locatie De Hunnerberg te Nijmegen Commissie van toezicht bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting, locatie De Hunnerberg te Nijmegen Commissie van Toezicht bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting, locatie De Hunnerberg te Nijmegen Voorwoord

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2014

COMMISSIE VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2014 Jaarverslag Commissie van Toezicht bij Justitiële Jeugdinrichting Juvaid (Het Poortje Jeugdinrichtingen) te Veenhuizen 2014 Inhoud: 1 Samenstelling commissie van

Nadere informatie

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2 KLACHTENREGELING Veilig Thuis Haaglanden is een voorlopig samenwerkingsverband tussen Wende (Steunpunt Huiselijke Geweld) en stojah (Advies- en meldpunt Kindermishandeling). Beoogd is dat beide organisaties

Nadere informatie

Commissie van Toezicht. Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel. Jaarverslag 2014

Commissie van Toezicht. Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel. Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht 1. Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel Jaarverslag 2014 1 Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag over 2014 van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2015 RECHTBANK MIDDEN NEDERLAND

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2015 RECHTBANK MIDDEN NEDERLAND JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2015 RECHTBANK MIDDEN NEDERLAND 2/6 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Cijfermateriaal... 3 3. Klachtonderwerpen... 5 4. Informele afdoening... 5 5. Klachtadviescommissie... 5 6.

Nadere informatie

Jaarverslag. 2014 tim maart 2015. FPC 2tanden. Commissie van Toezicht bij. Attrecht de Kijvelanden

Jaarverslag. 2014 tim maart 2015. FPC 2tanden. Commissie van Toezicht bij. Attrecht de Kijvelanden Commissie van Toezicht bij Attrecht de Kijvelanden FPC 2tanden 2014 tim maart 2015 Jaarverslag INHOUDSOPGAVE pagina Hoofdstuk 1 Inrichting 3 1.1 De Commissie van Toezicht 3 1.2 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 17 augustus 2011 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

betreft: [klager] datum: 17 augustus 2011 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt: nummer: 11/1144/GA betreft: [klager] datum: 17 augustus 2011 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Huidpatiënten Nederland doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht bij

Jaarverslag Commissie van Toezicht bij JAARVERSLAG COMMISSIE VAN TOEZICHT 2013 Jaarverslag Commissie van Toezicht bij Justitiële Jeugdinrichting Juvaid (Het Poortje Jeugdinrichtingen) te Veenhuizen 2013 Inhoud: 1 Samenstelling commissie van

Nadere informatie

Commissie van Toezicht. bij het Militair Penitentiair Centrum te. Stroe

Commissie van Toezicht. bij het Militair Penitentiair Centrum te. Stroe Commissie van Toezicht bij het Militair Penitentiair Centrum te Stroe Jaarverslag 2016 1. Inleiding Het Militair Penitentiair Centrum (MPC) te Stroe is sinds 1999 in ge bruik. Het Centrum is een erkende

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 16 december 2015 Rapportnummer: 2015/170

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 16 december 2015 Rapportnummer: 2015/170 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 16 december 2015 Rapportnummer: 2015/170 2 Aanleiding Verzoekster was werkzaam als tolk en verrichtte regelmatig

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 t/m 2015. Commissie van Toezicht bij de Pl Zwolle

Jaarverslag 2013 t/m 2015. Commissie van Toezicht bij de Pl Zwolle Jaarverslag 2013 t/m 2015 Commissie van Toezicht bij de Pl Zwolle Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Samenstelling CvT 3. De inrichting 4. De taken van de CvT c.q. de uitvoering van die taken 5. De maandcommissaris

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 april 2004 Rapportnummer: 2004/135

Rapport. Datum: 23 april 2004 Rapportnummer: 2004/135 Rapport Datum: 23 april 2004 Rapportnummer: 2004/135 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de unitdirecteur van de P.I. Haaglanden, locatie Scheveningen-Noord, geen nadere informatie heeft verstrekt over

Nadere informatie

Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel

Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel Commissie 1. va n Toezicht Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel Jaarverslag 2016 1 Beste lezer, Hierbij vindt u het jaarverslag over 2016 van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 2 april 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

betreft: [klager] datum: 2 april 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt: nummer: 13/3550/GA (tussenbeslissing) betreft: [klager] datum: 2 april 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een

Nadere informatie

Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2016

Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2016 1 - De - De 1. Inrichtingsgegevens Detentiecentrum Schiphol Bestemming: Huis van Bewaring voor mannen en vrouwen (regime

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoud. De inrichting 1. De commissie van toezicht 2. Algemeen 4

INHOUDSOPGAVE. Inhoud. De inrichting 1. De commissie van toezicht 2. Algemeen 4 Commissie van Toezicht bij de Pl. Sittard, locatie De Geerhorst Secretariaat: Rechtbank Limburg, Postbus 1988, 620 1BZ Maastricht str.cvt.rb-lim@rechtspraak.nl JAARVE RSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoud 0

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland. Vastgesteld: 25 januari 2017

Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland. Vastgesteld: 25 januari 2017 Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland Vastgesteld: 25 januari 2017 Inhoud Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland... 1 1. Inleiding... 3 2. Klachtonderwerpen...

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht

Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht 1) Inrichting P.I. Veenhuizen, locatie Norgerhaven te Veenhuizen. De Commissie van Toezicht voorzitter dhr. dr. K.J.J. Waldeck leden dhr. mr. W.M. Bierens dhr. mr.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT

COMMISSIE VAN TOEZICHT . B. 1 1111111111111111111 1 111111 COMMISSIE VAN TOEZICHT Detentiecentrum Schiphol Aan: Ministerie van Veiligheid & Justitie correspondentie: Postbus 16005 3500 DA Utrecht telefoon 030-2233561 fax 030-2233598

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO SAMENVATTING 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO Een ouder klaagt erover dat de school haar onvoldoende heeft geïnformeerd over

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3961

ECLI:NL:GHDHA:2014:3961 pagina 1 van 7 ECLI:NL:GHDHA:2014:3961 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 16-12-2014 Datum publicatie 16-12-2014 Zaaknummer 200.152.700-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland De Stichting Weerklank doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt:

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt: Interne klachtenregeling gemeente het Bildt Het college van burgemeester en wethouders van het Bildt; - gelet op de bepalingen van Titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 121 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Soms verloopt niet alles naar wens. Het kan gaan om kleine problemen, die zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden. Soms

Nadere informatie

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming Als u een klacht heeft Over de Raad voor de Kinderbescherming Inhoud 3 > Als u een klacht heeft over de Raad 4 > Een klacht indienen 6 > De klachtprocedure 7 > Cliëntvertrouwenspersoon 7 > Onafhankelijk

Nadere informatie

ADVIES. het D, gevestigd te B, vertegenwoordigd door de heer E, directeur, verweerder

ADVIES. het D, gevestigd te B, vertegenwoordigd door de heer E, directeur, verweerder 107557 - School heeft een gescheiden vader voldoende adequaat en op gelijke wijze van informatie voorzien over zijn zoon. inzake de klacht van: de heer A, wonende te B, ouder van C, klager tegen ADVIES

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Commissies van Toezicht. P.I. Dordrecht

JAARVERSLAG. Commissies van Toezicht. P.I. Dordrecht JAARVERSLAG Commissies van Toezicht P.I. Dordrecht 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenstelling en mutaties van de Commissie van Toezicht 3. De inrichting 4. De Commissie van Toezicht 5. De maandcommissaris

Nadere informatie

Regeling Klachtenprocedure Bibliotheek Heiloo

Regeling Klachtenprocedure Bibliotheek Heiloo Regeling Klachtenprocedure Bibliotheek Heiloo Inhoud: 1. Inleiding en algemeen 2. Het indienen van een klacht 3. Het afhandelen van een klacht 4. In beroep gaan 5. Slotbepalingen 6. Samenvatting Bijlage:

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Sagènn Diensten B.V. - 2015 1 Klachtenreglement Sagènn Leeswijzer Het klachtenreglement Sagènn Diensten is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 27 november 2013 de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Grave,

betreft: [klager] datum: 27 november 2013 de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Grave, nummer: 13/2458/GA betreft: [klager] datum: 27 november 2013 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Klachtencommissie bij de

Jaarverslag 2013. Klachtencommissie bij de Van der Hoeven Kliniek, Commissie van Toezicht bij de Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht bij de Van der Hoeven Kliniek, klachtencommissie bij de Kliniek voor Klinisch Intensieve Behandeling en klachtencommissie

Nadere informatie

De administratieve ondersteuning wordt verleend door administratief personeel verbonden aan de rechtbank Oost-Brabant, sector strafrecht.

De administratieve ondersteuning wordt verleend door administratief personeel verbonden aan de rechtbank Oost-Brabant, sector strafrecht. COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DE PENITENTIARE INRICHTINGEN VUGHT J A A R V E R S L A G 2015 1. Inrichting De commissie van toezicht houdt toezicht op de Penitentiaire Inrichting Vught. P.I. Vught is aangewezen

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

Bij verweerschrift van 4 mei 2016 heeft verweerster, mede onder verwijzing naar correspondentie met klager, gereageerd op de klacht.

Bij verweerschrift van 4 mei 2016 heeft verweerster, mede onder verwijzing naar correspondentie met klager, gereageerd op de klacht. Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 Uitspraak van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde

Nadere informatie