Beleidskader Voorkomen en stoppen van huiselijk geweld Noord en Midden Limburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidskader 2011-2015 Voorkomen en stoppen van huiselijk geweld Noord en Midden Limburg"

Transcriptie

1 Beleidskader Voorkomen en stoppen van huiselijk geweld Noord en Midden Limburg Besluitvorming Vastgesteld dd. Stuurgroep Huiselijk Geweld Regionaal College Oktober 2010 Leidende Coalitie 28 oktober 2010 Gemeenten Januari 2011 Instellingen slotbijeenkomst 31 januari 11 MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING team MOSAM steller Elke Haanraadts doorkiesnummer datum 3 januari 2011, versie 1.0

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding en visie aanpak huiselijk geweld Opdracht Stuurgroep Huiselijk Geweld Huiselijk geweld: definitie en omvang Visie en doelstelling huiselijk geweld in NML Regie: strafrecht, bestuursrecht en hulpverlening Bestuurlijke regie: stuurgroep veiligheidshuis Beleidsregie: gemeenten, prestatieveld 7 WMO Uitvoeringsregie: veiligheidshuis Evaluatie, monitoring en registratie Aanpak van huiselijk geweld in Noord en Midden Limburg Draagvlak en commitment Algemene voorlichting Preventie bij risicogroepen Signaleren van huiselijk geweld Analyseren, beoordelen en opvolgen van signalen: meldpunten Interveniëren Kindermishandeling Wet huisverbod Vrouwenopvang Noord en Midden Limburg Eergerelateerd geweld Mensenhandel Hulpverlenen aan hele systeem Nazorg en evaluatie Definities, achtergrond en afkortingen Vormen van huiselijk geweld Overige definities Afkortingen Bijlage I Basismodel meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld... 1 Bijlage II Regionale samenwerkingsafspraken... 3 Bijlage III Routekaart kindermishandeling Noord en Midden Limburg... 7 Bijlage IV Overleggen rond huiselijk geweld... 12

4

5 1 Inleiding en visie aanpak huiselijk geweld Huiselijk geweld is de omvangrijkste geweldsvorm in onze samenleving en wordt van generatie op generatie doorgeven. Het belang van een integrale en systemische aanpak van huiselijk geweld wordt steeds breder onderschreven; het Rijk investeert veel in de aanpak en het voorkomen van huiselijk geweld. De komst van de SHG s, de wet huisverbod, het wetsvoorstel meldcode en de aanpak RAAK zijn hier voorbeelden van. Ook in Noord en Midden Limburg is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de aanpak van huiselijk geweld; de wet huisverbod heeft dit in een stroomversnelling gebracht. Zo werken alle gemeenten in de regio met casemanagers bij huisverboden en wordt een systemische benadering steeds meer gemeengoed in gemeentelijk beleid. Nu is het zaak om de regionale werkwijze te beschrijven en kaders te stellen. Voorliggend regionaal beleidskader beschrijft de kaders en sluit aan op de lokale structuur rond de aanpak van huiselijk geweld. De doelstelling stoppen van geweld staat altijd centraal, vanuit de overtuiging dat ieder mens recht heeft op een veilige thuisbasis. Alle vormen van huiselijk geweld zijn onderdeel van deze visie, te weten partnergeweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, ouderenmishandeling, en mensenhandel en loverboys. Gemeenten en instellingen in de regio kunnen deze visie vertalen in een eigen beleids- of uitvoeringsplan. Eenduidige kaders in de regio verhogen de werkbaarheid van documenten en plannen binnen de verschillende ketens (strafrecht, bestuursrecht en hulpverlening). 1.1 Opdracht Stuurgroep Huiselijk Geweld Het Regionaal College en de Leidende Coalitie hebben eind 2009 beide hun commitment uitgesproken voor de tijdelijke stuurgroep huiselijk geweld in De stuurgroep legt verantwoording af aan zowel de Leidende Coalitie als het Regionaal College. De stuurgroep heeft vier opdrachten meegekregen, waarvan het beleidskader huiselijk geweld er één is. In bijlage I is de overlegstructuur rond de aanpak van huiselijk geweld nader uitgewerkt. Opdracht stuurgroep huiselijk geweld: 1) Tot stand komen van een integrale en regionale beleidsvisie huiselijk geweld NML. 2) Monitoring van gemaakte afspraken rond de wet huisverbod en casemanagement. 3) Herijken van de rol van het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) in Noord en Midden Limburg: wat is de huidige functie en wat zou dit moeten zijn? 4) Implementatie van een integrale meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in Noord en Midden Limburg (RAAK). De tijdelijke stuurgroep huiselijk geweld draagt haar taken eind 2010 over aan de stuurgroep veiligheidshuis 1 die verantwoordelijk is voor monitoring van de gemaakte afspraken en de werkwijze zoals beschreven in voorliggend beleidskader. Borging van het project RAAK is geregeld met implementatie van de meldcode kindermishandeling èn huiselijk geweld en de regionale samenwerkingsafspraken voor Noord en Midden Limburg. Het beleidskader huiselijk geweld wordt ter vaststelling aangeboden aan alle gemeenten in Noord en Midden Limburg en wordt geformaliseerd tijdens een bijeenkomst eind 2010 of begin Huiselijk geweld: definitie en omvang 1 Waar in dit document gesproken wordt over de stuurgroep veiligheidshuis, worden beiden stuurgroepen van Noord en Midden Limburg bedoeld. Mogelijkerwijs worden deze op termijn samengevoegd. Beleidskader huiselijk geweld en kindermishandeling NML 1

6 Definitie huiselijk geweld Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging. Huiselijk vindt plaats achter de voordeur en is daarmee vaak onzichtbaar voor de buitenwereld. De relatie tussen dader en slachtoffer kenmerkt zich door een nauwe intieme relatie tussen personen, maar ook door afhankelijkheid van het slachtoffer waardoor veelal een machtsverschil tussen beide partijen kan ontstaan. Vormen van huiselijk geweld zijn: geweld tussen partners en ex-partners: geestelijk, lichamelijk of seksueel. Kindermishandeling: fysieke, seksuele en psychische mishandeling of verwaarlozing en getuigen van partnergeweld. ouderenmishandeling betreft o.a. lichamelijk geweld, psychische vernedering, ontspoorde zorg, financiële uitbuiting en seksueel misbruik. huiselijk geweld door jeugdigen tot 23 jaar die andere leden van het gezin mishandelen. eergerelateerd geweld: een cultureel bepaalde uitingsvorm van geestelijk of lichamelijk geweld als reactie op (een dreiging van) het schenden van de eer van een man of vrouw en/of familie. genitale verminking: een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen om de huwbaarheid van het meisje zeker te stellen. Mensenhandel: het dwingen van mensen om arbeid of seksuele diensten te verlenen. Loverboys: willen geld verdienen door een meisje te versieren en dan in de prostitutie te brengen, telefoonabonnementen of leningen af te sluiten op haar naam of het meisje als drugskoerier te laten werken. Omvang van huiselijk geweld Geweld achter de voordeur is een groot taboe en komt in alle lagen van de bevolking voor. Huiselijk geweld is vaak niet zichtbaar: gemiddeld doet een slachtoffer pas aangifte na 33 keer mishandeld te zijn! De gevolgen van het geweld zijn ingrijpend voor zowel slachtoffer als dader. Bovendien wordt het geweld vaak van generatie op generatie overgedragen. Kinderen die getuige of slachtoffer van het geweld zijn, worden later vaak zelf dader van huiselijk geweld of opnieuw slachtoffer in volwassen relaties. Enkele cijfers: Per jaar komen ruim meldingen van huiselijk geweld bij de politie binnen, dit is ongeveer een achtste van het daadwerkelijke aantal huiselijk geweldzaken. Bij de politie Noord Limburg zijn in incidenten huiselijk geweld geregistreerd. Iedere vier dagen sterft er in Nederland iemand aan de gevolgen van huiselijk geweld. Jaarlijks zijn tot kinderen slachtoffer van mishandeling in Nederland en bijna iedere week sterft in Nederland een kind als gevolg van kindermishandeling. Bij het AMK in Noord en Midden Limburg zijn in 2009 een kleine 1000 adviesgesprekken gevoerd, en 228 meldingen van kindermishandeling opgepakt. Ook dit aantal is het topje van de ijsberg. Minstens één op de twintig ouderen in Nederland en dus ook in Limburg heeft te maken met ouderenmishandeling; ouderenmishandeling zal toenemen door de vergrijzing. In 2009 zijn er bij Comensha 909 meldingen van mensenhandel gedaan, waarvan 5 in de politieregio Limburg Noord. 1.3 Visie en doelstelling huiselijk geweld in NML Visie: investeren in voorkomen Huiselijk geweld in Noord en Midden Limburg moet stoppen en voorkomen worden vanuit de overtuiging dat ieder mens recht heeft op een veilige en gezonde thuisbasis. Dit vraagt om een integrale aanpak en preventie: zorgsignalen moeten vroegtijdig gesignaleerd worden en 2 Beleidskader huiselijk geweld en kindermishandeling NML

7 er moet een goed integraal en systemisch hulpaanbod beschikbaar zijn voor plegers, kinderen en specifieke groepen slachtoffers. Als het toch misgaat moet men de meldpunten weten te vinden en recidive voorkomen worden. Preventie, hulpverlening en bestuursrecht en strafrecht vullen elkaar aan zodat een persoonsgerichte aanpak kan ontstaan. Uitgangspunten bij de aanpak van huiselijk geweld in Noord en Midden Limburg: a. Centraal staat de hulpvraag van het hele gezin 2 (systemische benadering), van hieruit wordt gekeken naar een integraal, vraaggericht aanbod voor de verschillende leden van het gezin en de dynamiek binnen het gezin. b. De cliënt, zijn omgeving en zijn problemen staan centraal en nìet de afzonderlijke kaders van hulpverleningsorganisaties. c. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht van de hulpvrager. d. De netwerksamenwerking tussen het bestuursrecht, de justitie- en de zorgketen is zodanig ingericht dat sprake is van een integrale aanpak van huiselijk geweld. e. Alle beroepskrachten die met volwassenen, kinderen of ouders werken, beschikken over voldoende kennis om huiselijk geweld te signaleren en kunnen hiernaar handelen. Uitgangspunt is Spreken tenzij, en niet zwijgen tenzij. f. Wat lokaal binnen de kaders effectief kan worden uitgevoerd, gebeurt lokaal. Doelstelling aanpak huiselijk geweld in Noord en Midden Limburg De algemene doelstelling van de aanpak van huiselijk geweld in Noord en Midden Limburg is het stoppen, verminderen en voorkomen van alle vormen van huiselijk geweld. Alle activiteiten in de regio moeten bijdragen aan het behalen van dit doel. Actiepunten Enkele belangrijke actiepunten die bijdragen aan het behalen van de doelstelling is nog in ontwikkeling. Om huiselijk geweld in al zijn vormen effectief aan te pakken, wordt ervan uitgegaan dat eind 2010 de volgende actiepunten zijn ontwikkeld, onder regie van de stuurgroep veiligheidshuis. 1. Er is een regionale meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inclusief regionale samenwerkingsafspraken met heldere rollen en taken. 2. Ondersteuning en voorbereiding van de stuurgroep veiligheidshuis wat betreft het thema huiselijk geweld gebeurt door een beleidsadviseur bij de centrumgemeente. 3. Bij de veiligheidshuizen is inzicht in de omvang van huiselijk geweld in Noord en Midden Limburg op basis van meldingen bij de politie en het SHG. Hiervoor is een uniform registratiesysteem voor de veiligheidshuizen beschikbaar (GCOS). Implementatie van dit systeem maakt het mogelijk om managementgegevens te genereren. 4. Alle instellingen die de wet meldcode implementeren, registreren intern de casussen huiselijk geweld conform de definities in dit document, zodat jaarlijks trends gesignaleerd kunnen worden in: a. toe- of afname van het aantal gevallen huiselijk geweld, b. trends in vormen van huiselijk geweld c. trends in kenmerken van de daders en slachtoffers. 5. De verschillende meldpunten huiselijk geweld (SHG, AMK, politie) werken effectief samen teneinde huiselijk geweld te verminderen / aan te pakken. 6. Er zijn regionaal eenduidige en werkbare afspraken rond de Wet Tijdelijk Huisverbod. 7. Er is een laagdrempelig aanbod voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld (kindspoor). 8. Aansluiting van lokale gemeenten bij (de aanpak van huiselijk geweld in) het veiligheidshuis is geoptimaliseerd. 1.4 Regie: strafrecht, bestuursrecht en hulpverlening 2 Onder gezin worden ook stellen zonder kinderen of inwonende ouders bedoeld. Beleidskader huiselijk geweld en kindermishandeling NML 3

8 Bij de aanpak van huiselijk geweld hebben we te maken met verschillende ketens (strafrecht, bestuursrecht en hulpverlening) en lokale en (sub)regionale verantwoordelijkheden. Bij strafbare feiten voeren het OM en de reclassering regie (regionaal). Ten behoeve van het strafrechtelijke traject bestaat er de aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld en de aanwijzing kindermishandeling en vrouwelijke genitale verminking. Aanwijzingen bevatten definities en richtlijnen voor het OM en de politie en daarnaast randvoorwaarden en werkafspraken met politie, reclassering en hulpverleningsinstellingen. De wet huisverbod is een bevoegdheid van de burgemeester en valt zodoende onder bestuursrecht (lokaal). Hulpverlening tot slot speelt in principe altijd een rol bij huiselijk geweld zaken en valt onder verantwoordelijkheid van de portefeuillehouders zorg en welzijn (lokaal). Deze verschillende ketens en niveaus van samenwerking vragen om integrale regie op hoofdlijnen. Er zijn verschillende vormen van regie. De beleidsregie ligt bij de gemeenten, de uitvoeringsregie ligt bij de veiligheidshuizen. In onderstaand overzicht staan de belangrijkste overleggen weergegeven, in bijlage I worden deze nader beschreven. Hulpverleningsketen Justitiële keten Leidende coalitie NML (LC) Regionaal college NML (RC) AJB Limburg BESTUURLIJK OOGO s jeugd -Venlo -Roermond -Weert -Venray Stuurgroep huiselijk geweld NML 2010 tijdelijk Stuurgroep VHH Noord Limburg en Stuurgroep VHH Midden Limburg Justitiële Themagroep huiselijk geweld Limburg TACTISCH Ambtelijke Coalitie NML (AC) Projectgroep RAAK tijdelijk Werkgroep huiselijk geweld NML 2010 tijdelijk Agendacommissie / beleidskern vhh - Noord Limburg - Midden Limburg OPERATIONEEL Lokale zorg netwerken ZAT s VHH briefing en Casusoverleg HG -Noord Limburg -Midden Limburg Casusoverleg Beter beschermd - Venlo - Venray - Roermond - Weert Scenarioteam kindermishandeling VHH Justitieel Casusoverleg - Noord Limburg - Midden Limburg Scenarioteam zedenzaken en maatschappelijke onrust Bestuurlijke regie: stuurgroep veiligheidshuis Na opheffing van de stuurgroep huiselijk geweld is de integrale regie op de aanpak van huiselijk geweld belegd bij de stuurgroep veiligheidshuis. In deze stuurgroep zitten vertegenwoordigers van het regionaal college en de leidende coalitie. Deze vertegenwoordigers worden binnen de stuurgroep portefeuillehouders huiselijk geweld. Bij inbedding bij de stuurgroep(en) veiligheidshuis moet opnieuw gekeken worden naar de samenstelling van de ambtelijke agendacommissie( s). 4 Beleidskader huiselijk geweld en kindermishandeling NML

9 1.4.2 Beleidsregie: gemeenten, prestatieveld 7 WMO In de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) ligt de beleidsregie voor de aanpak van huiselijk geweld bij gemeenten. Deze verplichting geldt voor alle gemeenten en betreft de volgende taken: - Bijeenbrengen van betrokken partners om samenwerkingsafspraken te maken. - Uitvoeren van activiteiten die de samenwerkende partners overstijgen. - Bewaken van de voortgang. - Verstrekken van informatie en middelen om de gemaakte afspraken te financieren. - Afstemming met andere bestuurslagen en bovengemeentelijke instellingen. Als centrumgemeente ontvangt Venlo vanuit de WMO een specifieke uitkering vrouwenopvang, bedoeld voor regionale voorzieningen op het gebied van vrouwenopvang/blijf van mijn lijf huis, crisisinterventie en het Steunpunt Huiselijk Geweld Noord en Midden Limburg (SHG). Volgens de WMO (artikel 20, lid 5) is de centrumgemeente verplicht met omringende gemeenten over de besteding van de uitkering te overleggen. Ook is wettelijk vastgesteld dat iedere gemeente een verantwoordelijkheid heeft bij de aanpak van huiselijk geweld. Voor een regionale aanpak van huiselijk geweld is het dan ook belangrijk dat de centrumgemeente (met voorzieningen) samenwerkt met omliggende gemeenten. NB Formeel vallen de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar niet onder de centrumgemeente Venlo. Wij hebben echter afgesproken dat deze gemeenten doorgeschakeld worden naar het SHG NML en niet naar Nijmegen. Prestatieveld 7 uit de WMO Het ministerie van VWS geeft op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met prestatievelden de kaders aan waarin elke gemeente haar eigen beleid kan maken. Prestatieveld 7 betreft het bieden van Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang en beleid rond huiselijk geweld. Naast prestatieveld 7 zijn er ook raakvlakken met de prestatievelden 2 (preventieve ondersteuning jeugd en ouders), 8 (bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg) en 9 (bevorderen van verslavingsbeleid). De uitwerking van de prestatievelden is als doelstelling beschreven in het Regionaal Kompas (centrumgemeente Venlo, maart 2008): betrokkenen bij huiselijk geweld weten het Steunpunt Huiselijk Geweld te bereiken (jaarlijkse toename van 4 procentpunten: 2007: 12%; 2008: 16%; 2009: 20%; etc.) en worden snel en goed doorgeleid voor de integrale aanpak (norm: 80%). Het streven is dat alle gemeenten in hun toekomstig WMO-beleid wat betreft huiselijk geweld de volgende doelstelling opnemen bij prestatieveld 7: er wordt geïnvesteerd in het stoppen en voorkomen van alle vormen van huiselijk geweld conform de kaders in het beleidskader huiselijk geweld voor Noord en Midden Limburg Uitvoeringsregie: veiligheidshuis De uitvoeringregie voor de aanpak van huiselijk geweld ligt bij de veiligheidshuizen in Noord en Midden Limburg. Er is een veiligheidshuis in Noord Limburg en een in Midden Limburg. De veiligheidshuizen hebben als doel criminaliteit en overlast te verminderen en/of te voorkomen. Om dit te realiseren maken ketenpartners binnen het veiligheidshuis persoonsgerichte afspraken, gericht op het systeem van de cliënt en het voorkomen van recidive van daders. De meerwaarde van het samenwerkingsverband zit vooral in de aansluiting van de preventieve, curatieve en repressieve aanpak en de aansluiting van het nazorgtraject. De justitiële casusoverleggen zijn gekoppeld aan de zorgoverleggen in het veiligheidshuis. Beide veiligheidshuizen in Noord en Midden Limburg hebben op hoofdlijnen dezelfde werkwijze, de doelgroepen zijn volwassen en jeugdige veelplegers, risicojongeren, ex-gedetineerden en huiselijk geweld. In het casusoverleg huiselijk geweld in de veiligheidshuizen worden alle casussen besproken waar hulpverlening afgestemd moet worden met het strafrecht, en/of waar hulpverlening in gang gezet moet worden. Beleidskader huiselijk geweld en kindermishandeling NML 5

10 Het veiligheidshuis vervult een spilfunctie op gebied van samenwerkingsverbanden rond de aanpak van huiselijk geweld. In het casusoverleg huiselijk geweld en de dagelijkse briefing in het veiligheidshuis komen de meldingen huiselijk geweld van de politie en het SHG bij elkaar. De procesmanager huiselijk geweld in het veiligheidshuis voert als voorzitter van het casusoverleg huiselijk geweld regie op de uitvoering van de complexe casussen en huisverboden. In het casusoverleg zijn alle betrokken ketenpartners regionaal vertegenwoordigd, ook het SHG. In Noord en Midden Limburg wordt bij een huisverbod àltijd een casemanager ingezet, deze fungeert tevens als linking pin tussen justitie en zorg enerzijds en vertegenwoordiger van de gemeenten anderzijds. Het SHG zorgt ermet haar 24-uurs bereikbaarheid voor dat de casemanagers direct ingeschakeld worden na een huisverbod. Vervolgens worden in het casusoverleg huiselijk geweld in het veiligheidshuis de casemanagement-zaken getoetst en gevolgd. 1.5 Evaluatie, monitoring en registratie De stuurgroep(en) veiligheidshuis is verantwoordelijk voor (proces)evaluatie van de samenwerkingsafspraken en zonodig het aanspreken van partners op het niet naleven hiervan. Naast een procesevaluatie is inzicht in aard en omvang van de problematiek essentieel voor het opzetten en uitvoeren van het beleid en een effectieve benadering van de doelgroep. Om te meten of de omvang van huiselijk geweld in Noord en Midden Limburg afneemt, wordt gebruik gemaakt van onderstaande indicatoren. Indicatoren: - het aantal meldingen huiselijk geweld bij politie, AMK en SHG, - aantal huisverboden, - recidivecijfers na een huisverbod (veiligheidshuis) en na een melding huiselijk geweld, - caseload casusoverleg veiligheidshuis, - het aantal zorgmeldingen bij BJZ, - aantal gezinnen in hulpverlening met een huiselijk geweld problematiek (dader, slachtoffer en kind), - monitor GGD: huiselijk geweld bij volwassenen en ouderen (najaar 2010) - cijfers ziekenhuizen? - aantal voorlichtingsactiviteiten richting burger, gemeenten en professionals. Na vaststelling van voorliggend beleidskader wordt ( ) een nulmeting uitgevoerd op basis van cijfers èn proces (samenwerkingsafspraken). Na 2 jaar ( ) een tussenmeting en na 4 jaar ( ) een eindmeting. De centrumgemeente bewaakt dat deze evaluatie plaats vindt (beleidsadviseur huiselijk geweld). Dit wordt vervolgens gerapporteerd aan de stuurgroep(en) veiligheidshuis. 6 Beleidskader huiselijk geweld en kindermishandeling NML

11 2 Aanpak van huiselijk geweld in Noord en Midden Limburg In een landelijk ontwikkelde modelaanpak van huiselijk geweld (januari 2010, Ministerie van Justitie) wordt onderstaande indeling in elementen beschreven. Deze activiteiten dienen bij gemeenten centraal te staan bij de aanpak van alle vormen van huiselijk geweld. In dit hoofdstuk worden alle vormen van huiselijk geweld beschreven, inclusief de werkwijze en afspraken in Noord en Midden Limburg. 1 Draagvlak en commitment. 2 Algemene voorlichting 3 Preventie bij risicogroepen 4 Signaleren van huiselijk geweld 5 Analyseren, beoordelen en opvolgen van signalen 6 Interveniëren om geweld te stoppen 7 Hulpverlenen aan hele systeem 8 Nazorg en voorkomen herhaling 2.1 Draagvlak en commitment Iedere gemeente heeft de verantwoordelijkheid om regie te voeren op de lokale aanpak van huiselijk geweld binnen de regionaal afgesproken kaders. Daarnaast moeten we op regionaal niveau investeren in draagvlak en commitment en zorgen dat het thema huiselijk geweld op de politieke agenda blijft. Dit is de verantwoordelijkheid van de stuurgroep veiligheidshuis, evenals monitoring van de samenwerkingsafspraken. 2.2 Algemene voorlichting De universele boodschap is dat huiselijk geweld níet normaal is; erover praten, of je zorgen maken over een medemens wel. Publieksinformatie moet het algemeen bewustzijn over de problematiek rond huiselijk geweld vergroten, en bekendheid van het SHG en AMK vergroten. Voorlichting aan inwoners van Noord en Midden Limburg gebeurt op verschillende manieren. Er vindt jaarlijks een integrale voorlichtingscampagne plaats van het SHG en AMK. Lokale ketenpartners spelen een belangrijke rol bij voorlichting en communicatie richting inwoners. Naast deze publieksvoorlichting worden gemeenten en ketenpartners 2 keer per jaar geïnformeerd door het SHG. Afspraken Noord en Midden Limburg - Het SHG is verantwoordelijk voor voorlichting over alle vormen van huiselijk geweld (o.a. loverboys, ouderenmishandeling, huwelijksdrwang en eergerelateerd geweld) in samenwerking met lokale partners. - Voorlichtingsmateriaal over het SHG en AMK en overige informatie is voor inwoners continu beschikbaar en wordt actief aangeboden, ook via de gemeentelijke sites. - Voorlichting wordt in samenwerking met Limburg Zuid opgepakt in een regionale werkgroep met de SHG s, de AMK s en de centrumgemeenten. - Informatie en cijfers van het SHG, AMK, veiligheidshuizen en trends bij ketenpartners wordt 2 keer per jaar gecommuniceerd aan gemeenten en ketenpartners via een digitale nieuwsbrief. 2.3 Preventie bij risicogroepen Factoren of combinaties van factoren kunnen de kans op huiselijk geweld aanzienlijk vergroten. Mogelijke risicogroepen met bepaalde geografische of demografische kenmerken moe- Beleidskader huiselijk geweld en kindermishandeling NML 7

12 ten dan ook actief worden opgespoord. Door preventie moet huiselijk geweld bij risicogroepen voorkomen worden; daarnaast moeten deze groepen geïnformeerd worden over de mogelijkheden om een einde te maken aan bestaand huiselijk geweld. Veel gegevens die bekend zijn bij politie, GGZ, het SHG, het AMK en andere instellingen kunnen helpen om risicogroepen in kaart te brengen. Het SHG verzamelt trends die netwerkpartners constateren en communiceert dit via de digitale nieuwsbrief. Er zijn verschillende risicogroepen te benoemen. De komende jaren zullen we ons in NML met extra voorlichting richten op LVB jongeren, loverboys en allochtone gezinnen. Actuele ontwikkelingen bepalen of deze groepen extra voorlichting blijven behoeven. Verder moeten we alert blijven op nieuwe risicogroepen. 1. Licht verstandelijk beperkte jongeren 18+. De groep LVB jongeren die 18 jaar of ouder zijn, hebben steun en begeleiding nodig. Uit cijfers blijkt dat deze jongeren vatbaar zijn voor verschillende problemen, zoals loverboys, of escalerend geweld binnen het gezin door de jongere zelf. Het is vanwege hun leeftijd echter niet mogelijk om gebruik te maken van jeugdzorg maatregelen. Als de ouders niet meewerken, is het dan ook bijna onmogelijk om de belangen van deze jongeren veilig te stellen. 2. Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld Gemiddeld genomen zijn bij tweederde van de gezinnen waar huiselijk geweld plaats vindt, kinderen betrokken. In het veiligheidshuis Noord Limburg waren in 2009 ruim 800 gezinnen bekend die te maken hebben met huiselijk geweld, 500 van deze gezinnen hebben kinderen. Wanneer ook de casussen huiselijk geweld die bekend zijn bij maatschappelijk werk meegeteld worden, dan zijn er alleen in in Noord Limburg zeker 1000 kinderen per jaar betrokken bij huiselijk geweld! Om te investeren in preventie van huiselijk geweld, moeten we investeren in de kinderen die nu opgroeien in een geweld situatie. Immers, huiselijk geweld is een transgenerationeel probleem, een probleem wat zich herhaalt in de opeenvolgende generaties. Hulp aan de kinderen is nodig om dit patroon te doorbreken! Het getuige zijn van geweld is vaak even traumatisch als het ondergaan van huiselijk geweld. 3. Loverboys. De aanpak van loverboys is ingewikkeld en vaak een kwestie van lange adem. Er kan winst behaald worden door actief voorlichting aan te bieden aan meisjes en ouders en te investeren in weerbaarheid bij jonge kinderen, bij voorbeeld op school bij kleuterklassen. Het SHG is vanaf 2011 het regionaal coördinatiepunt waar professionals terecht kunnen met vragen 3. Loverboys vormen ook voor het AJB een speerpunt. 4. Allochtone gezinnen. Allochtone gezinnen vormen al jaren een risicogroep, voorlichting richt zich dan ook specifiek op deze gezinnen. Naar verwachting is sprake van een grote onderrapportage door angst voor familieschande terwijl vaak sprake is van langdurig en ernstig geweld. De laatste jaren vormen Poolse gezinnen ook een risicogroep. Aanpak en afspraken Noord en Midden Limburg - Doel en boodschap preventiecampagnes: zie voorlichting. - Het SHG geeft bij voorlichting specifiek aandacht aan allochtone gezinnen en loverboys. - Gemeenten bieden voorlichtingsactiviteiten aan in wijken met veel sociale, fysieke en culturele problemen. - Gemeenten bieden preventieve activiteiten aan risicogroepen aan om huiselijk geweld bespreekbaar te maken en slachtoffers weerbaarder. 2.4 Signaleren van huiselijk geweld 3 In Sittard start medio 2010 een pilot met een infopunt loverboys voor politie en ketenpartners. Burgers doen een melding bij de politie die het doorzet naar het infopunt loverboys. 8 Beleidskader huiselijk geweld en kindermishandeling NML

13 Iedereen die met kinderen of volwassenen werkt, wordt geacht waakzaam te zijn op huiselijk geweld en dit te herkennen. Daarnaast gaan specifieke beroepsgroepen actief op zoek naar signalen door bepaalde populaties in zijn geheel te doorzoeken. De jeugdgezondheidszorg screent bijvoorbeeld alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Meldcode Het signaleren van huiselijk geweld krijgt vorm door het implementeren van een meldcode bij iedere instelling die met mensen werkt. Eind 2010 is een regionale meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld die bestuurders van alle instellingen die met kinderen of ouders werken ondertekenen. De implementatie van een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld kent verschillende fases. De eerste stap is het uitspreken van commitment door alle instellingen die met kinderen en ouders werken (heeft plaatsgevonden op 4 december 2009). De tweede stap is het daadwerkelijk tekenen voor een regionale meldcode en de samenwerkingsafspraken (streefdatum eind 2010). Inbedding en borging van de meldcodes en samenwerkingsafspraken is een derde stap waar de instellingen zelf verantwoordelijk voor zijn. Deskundigheidsbevordering Onderdeel van de implementatie van de meldcode is deskundigheidsbevordering van beroepskrachten en professionals gericht op het signaleren van huiselijk geweld. Vanuit RAAK is in 2010 het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen een aanbod gedaan gericht op het signaleren van kindermishandeling. Andere beroepsgroepen krijgen eind 2010 een aanbod voor deskundigheidsbevordering voor de aanpak van huiselijk geweld. Centra voor Jeugd en Gezin Eind 2011 moet elke gemeente in Nederland beschikken over een Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Bij een CJG kunnen ouders, jongeren en professionals terecht met hun vragen over opvoeden en opgroeien. Een CJG is vaak een samenwerking tussen verschillende partners, zoals de jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk. Deze partners werken met een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Bij vermoedens van kindermishandeling zullen de medewerkers van de CJG s dan ook handelen volgens deze meldcode. Afspraken Noord en Midden Limburg - Eind 2010 spreken bestuurders van alle betrokken instellingen en gemeenten af dat zij gaan werken met een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld conform de regionale samenwerkingsafspraken. Deskundigheidsbevordering is hier onderdeel van. - Screening en instrumenten voor screening: SamenStarten screenen van zwangere vrouwen door verloskundigen (voorstel) screenen van mensen met fysieke letsels door ziekenhuizen (voorstel) 2.5 Analyseren, beoordelen en opvolgen van signalen: meldpunten Signalen en meldingen van huiselijk geweld komen op verschillende plaatsen binnen. Belangrijk is dat een ernstige melding uiteindelijk altijd terecht komt bij de politie, het AMK of het SHG. Een effectieve samenwerking tussen de verschillende loketten waar huiselijk geweld gemeld kan worden is geregeld in de samenwerkingsafspraken. SHG Bij het Steunpunt Huiselijk Geweld Noord en Midden Limburg (SHG) kunnen slachtoffers, plegers of andere betrokkenen bij huiselijk geweld en professionals advies krijgen over te nemen stappen om het geweld te doen stoppen. Beleidskader huiselijk geweld en kindermishandeling NML 9

14 Op basis van een evaluatie en behoefte onderzoek naar de functies van het SHG in Noord en Midden Limburg zijn de volgende basisfuncties van het SHG vastgesteld: Functie 1 Front-office Front-office: het SHG neemt adviesvragen van betrokkenen van huiselijk geweld en van professionals op en beantwoord deze op deskundige wijze, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Functie 2 Registratie Het SHG registreert alle gegevens huiselijk geweld in REGAS (intern registratiesysteem). Registratie is een basisfunctie voor het SHG en belangrijk om op regionale schaal beleid te kunnen ontwikkelen en om regio s te kunnen vergelijken. Functie 3 Voorlichting Het SHG verzorgt een jaarlijkse mailing die aansluit op de campagne Nu is het genoeg. Deze is gericht op bewustwording en bekendheid geven aan het bestaan van het steunpunt huiselijk geweld. Daarnaast verzorgt het SHG voorlichting, lezingen en workshops over huiselijk geweld. Functie 4 Casusoverleg huiselijk geweld veiligheidhuis en screening (telefonisch) Het steunpunt is aanwezig bij het casusoverleg huiselijk geweld in zowel Midden als Noord Limburg. Alle meldingen die binnenkomen bij het SHG worden ingebracht. Daarnaast verzamelt het SHG op verzoek van het casusoverleg actief informatie bij gezinnen waarbij ernstige vermoedens zijn van (dreigend) huiselijk geweld (oftewel een telefonische screening), of belt het SHG het slachtoffer om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Functie 5 Expertise Het SHG levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van landelijk en regionaal beleid huiselijk geweld. Functie 6 Huisverbod Het Steunpunt Huiselijk Geweld regelt regionaal de inschakeling van casemanagers bij huisverboden en registreert bij welke partij casemanagement is uitgezet. Functie 7 AWARE AWARE(zie verder in dit hoofdstuk voor toelichting). Functie 8 Samenwerking met het AMK Omdat kindermishandeling een vorm is van huiselijk geweld, en met het oog op de wet meldcode, zijn samenwerkingsafspraken met het AMK als extra functie opgenomen. AMK Bij vermoedens van kindermishandeling kan altijd contact opgenomen worden met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) voor advies of consult. Als de advies- of consultvrager zelf geen mogelijkheden heeft om verbetering in de situatie aan te brengen of helderheid te verkrijgen, kan het AMK overgaan tot het aannemen van een melding en doen van onderzoek naar de gezinssituatie en toe te leiden naar hulpverlening. Het AMK meldt ernstige gevallen bij de Raad en strafbare feiten (ernstig lichamelijk letsel, seksuele mishandeling en meisjesbesnijdenis) bij de politie. AMK valt onder wet op de jeugdzorg. Bij het aannemen van een melding: - neemt het AMK zo spoedig mogelijk contact op met het gezin. - onderzoekt het AMK of er andere kinderen in het gezin zijn en wordt onderzoek gedaan bij het professionele netwerk rond het gezin. - als er al hulpverlening actief is in het gezin, dan bespreekt het AMK het vervolg van de hulpverlening met de betreffende instelling. - informeert het AMK de melder zo spoedig mogelijk na afronding van het onderzoek en in ieder geval binnen uiterlijk 3 maanden. - maakt het AMK afspraken met vervolginstellingen en draagt de verantwoordelijkheid daarbij over en informeert de ouders mondeling en schriftelijk over het ingezette traject en toestemming uitwisseling gegevens. - het AMK informeert maximaal een half jaar na afsluiting van de melding of het ingezette traject de gewenste verbetering oplevert. 10 Beleidskader huiselijk geweld en kindermishandeling NML

15 Politie De meeste meldingen huiselijk geweld komen binnen bij de politie. De politie handelt bij meldingen huiselijk geweld volgens hun protocol met als doel het geweld te stoppen en te verwijzen naar hulpverlening. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het veiligheidshuis en het SHG. - De politie voert na een melding huiselijk geweld àlle bewoners van het pand in het politiesysteem (BHV) in onder vermelding van <CODE BHV voor HG>. - Als er kinderen zijn in het gezin, dan doet de politie àltijd een zorgmelding bij BJZ. - De politiemedewerker maakt de pleger duidelijk dat geweld onacceptabel is. - Bij dreigende situaties (ook als een kind getuige is van dreigend partnergeweld) voert de politie een RiHG uit zodat zonodig een huisverbod opgelegd kan worden. - Bij strafbare feiten zet de politie indien mogelijk binnen 14 dagen een opsporingsonderzoek in gang en indien mogelijk binnen 30 dagen gaat het proces verbaal naar het OM. Ketenpartners en lokale zorgnetwerken Maatschappelijk werk organisaties en andere instellingen signaleren regelmatig verschillende vormen van huiselijk geweld. Op lokaal niveau worden deze casussen vaak besproken in de zorgnetwerken. Deze zijn gericht op afstemmen van acties en hulpverlening aan zorgwekkende zorgmijders na bijvoorbeeld overlastsignalen of meldingen van huurachterstand. Huiselijk geweld casussen worden ingebracht in het casusoverleg huiselijk geweld in het veiligheidshuis wanneer: - hulp kan niet in gang worden gezet. - sprake is van strafbare feiten. - sprake is van ernstige dreiging van huiselijk geweld zodat de politie een Risicotaxatie kan uitvoeren teneinde een huisverbod op te leggen. Afspraken Noord en Midden Limburg - Alle ketenpartners schakelen de politie in bij dreigend huiselijk geweld zodat de politie een RiHG kan doen t.b.v. een huisverbod. 2.6 Interveniëren Het stoppen van geweld en het vergroten van de veiligheid zijn de eerste zaken waarvoor gezorgd moet worden als huiselijk geweld is vastgesteld. Afhankelijk van de vorm van huiselijk geweld wordt een interventievorm ingezet Kindermishandeling Bij kindermishandeling komt het AMK in actie, zie elders in dit document voor toelichting Wet huisverbod Op 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. Met dit instrument heeft de burgemeester een bestuursrechtelijke bevoegdheid om in gevallen waarin nog geen bewijsbare strafbare feiten zijn gepleegd, maar waarbij wel sprake is van een dreigende situatie van huiselijk geweld, een huisverbod op te leggen. In de aanloop naar 1 januari heeft de toenmalige stuurgroep tijdelijk huisverbod (in opdracht van het Regionaal College) het bestuursrechtelijke traject in een stroomschema uitgewerkt (zie bijlage). De aanpak en het stroomschema zijn vastgesteld in het regionaal college (dd ) en het toenmalige portefeuillehouderoverleg Zorg Welzijn (dd ). Afspraken Noord en Midden Limburg - Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) coördineert 24 uur per dag regionaal de inschakeling van casemanagers bij huisverboden. Beleidskader huiselijk geweld en kindermishandeling NML 11

16 - De politie kan bij een melding huiselijk geweld telefonisch contact hebben met de casemanager via het SHG voor advies. - De procesmanager en de casemanager bespreken en volgen de casuïstiek. - Het aanbod van casemanagement is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. De casemanager is binnen één uur ter plekke en binnen 24 uur is er een interventieteam samengesteld. Een casemanager volgt het gezin minimaal één jaar. - De casemanagers stemmen gedurende het huisverbod actief af met ketenpartners, daarna koppelt de casemanager terug na 3, 6 en 9 maanden, of wanneer er aanleiding tot afstemming met ketenpartners is. - De hulpverlening wordt ingezet op het systeem (slachtoffer, kind, dader). - Hulpverlening ligt binnen de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouders Zorg en Welzijn Vrouwenopvang Noord en Midden Limburg Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen terecht bij het SHG, het SHG is erop gericht dat slachtoffers in een vroeg stadium hulp zoeken. Als de veiligheid in eigen huis of omgeving in gevaar is, dan probeert het SHG slachtoffers en kinderen tijdelijk te plaatsen in een veilig Blijf-huis van de Mutsaersstichting of elders in Nederland. Vrouwen die voor geweld vluchten naar de vrouwenopvang vormen een zeer kwetsbare groep met complexe en uiteenlopende problemen. De vrouwen hebben vaak een slechte lichamelijke en geestelijke gezondheid, een lage opleiding, weinig zelfredzaam en weinig of geen inkomen. Vrouwenhulpverlening biedt veiligheid, bescherming en onderdak aan deze vrouwen en hun kinderen. Ook wordt ondersteuning geboden om het leven zelfstandig vorm te geven en keuzes voor de toekomst te maken. Het aanbod is gericht op diagnostiek in combinatie met een behandelaanbod, hulp bij inkomen en dagbesteding en versterken van weerbaarheid. Voor de kinderen worden specifiek trajecten ontwikkeld. Het intergenerationele aspect bij huiselijk geweld en het betrekken van het hele systeem zijn uitgangspunten. Het huidige aanbod bij de Mutsaersstichting van 15 bedden en 3 appartementen bestaat uit noodbedden (1 nacht of weekend, gericht op asielfunctie), crisisopvang (asiel- en herstel functie), vervolgopvang (herstel- en transitiefunctie) en de time out functie. Vrouwenopvang nieuwe stijl Vrouwen ervaren baat bij hun verblijf in de vrouwenopvang, maar de toegepaste methodieken en het leven in groepen passen niet meer bij de huidige groep vrouwen. Bovendien versterkt onderduiken op een geheim adres het isolement van de vrouwen en hun kinderen. Het aanbod van Blijf Mutsaersstichting voldoet dan ook niet meer. Het project Vrouwenopvang nieuwe stijl gaat er vanuit om de vrouwen niet meer te verstoppen voor hun (ex)partner. Venlo neemt deel aan een landelijke pilot om in samenwerking met de Mutsaersstichting en de Woningbouwvereniging Venlo-Blerick een vrouwenopvang nieuwe stijl op te zetten: niet geheim, wel veilig. Door de vrouwenopvang als herkenbare en laagdrempelige plek voor iedereen te presenteren, wordt het ook toegankelijker en kan de neerwaartse spiraal van huiselijk geweld eerder doorbroken worden. Voor een beperkte groep blijft een geheim adres nodig. Aware AWARE is een mobiel alarmsysteem bij het slachtoffer thuis. Als de (ex-)partner de vrouw bedreigt of lastigvalt, kan de vrouw door een druk op de knop via de aware-meldkamer de politie alarmeren. Slachtoffers in Noord en Midden Limburg die gebruik willen maken van AWARE bellen het SHG; het SHG heeft 20 AWARE-systemen beschikbaar. Het SHG gaat na of er sprake is van huiselijk geweld, of de relatie is verbroken en of er een melding of aangifte bij de politie is gedaan. Vervolgens vindt er een intake plaats (volgens format) en gaat de informatie naar de politie voor advies. Bij twijfel zal het SHG ketenpartners benaderen om tot een juist afgewogen oordeel te komen. Als het SHG besluit tot uitgifte krijgt het 12 Beleidskader huiselijk geweld en kindermishandeling NML

17 slachtoffer AWARE in principe voor 6 maanden. Dit kan zonodig verlengd worden met maximaal 6 maanden. Naast de uitgifte van AWARE apparaten ondersteunt de SHG medewerker de cliënt in het vinden van een juist en tijdig aanbod bij het maatschappelijk werk. De beschikbare AWARE systemen zijn bijna continu in gebruik. Politie en stelsel bewaken en beveiligen De Politie legt een link met het Stelsel Bewaken en Beveiligen in verband met de veiligheid van vrouwen van elders die in onze regio ondergebracht worden. Hierbij ontvangt de afdeling Conflict en Crisis Beheersing (CCB) informatie van de inlichtingendienst over risico s en dreiging. De CCB verzamelt en beoordeelt die informatie en adviseert over het niveau van te nemen beveiligingsmaatregelen. In het stelsel bewaken en beveiligen is ook de samenwerking geregeld tussen de landelijke en de lokale autoriteiten Eergerelateerd geweld Iedere professional die met ouders of kinderen werkt moet alert zijn op signalen van eergerelateerd geweld en huwelijksdwang. Het is belangrijk dat ervaringsdeskundigen snel ingeschakeld worden vanwege de complexiteit, de ingrijpendheid en de langdurigheid van eergerelateerd geweld. Deze zaken moeten zo snel mogelijk bij de politie gemeld worden. Wanneer strafrecht leidend is, dan is het OM de regisseur en adviseert dan ook de hulpverlenende processen. Afspraken Noord en Midden Limburg 1. Een melding rond eergerelateerd geweld komt binnen bij het SHG of de politie. 2. De politie maakt een inschatting van de ernst van de zaak en veiligheidsrisico s en roept een scenarioteam bij elkaar binnen 24 tot uiterlijk 48 uur. Begin 2011 worden hiertoe afspraken met ketenpartners gemaakt. 3. Zonodig vraagt de politie een cultuuranalyse op bij het Landelijk Expertisecentrum Eer- Gerelateerd Geweld (LEC-EGG). 4. Het scenarioteam maakt een plan van aanpak en een verdeling van taken en verantwoordelijkheden Mensenhandel CoMensha (coördinatiecentrum mensenhandel) is het landelijk meldpunt voor de centrale aanmelding, plaatsing en registratie van slachtoffers van mensenhandel. CoMensha verzorgt de eerste opvang van slachtoffers en zet hulpverlening in gang. CoMensha adviseert om regionale coördinator mensenhandel regie te laten voeren in de keten, te zorgen voor passende opvang en zorg en het slachtoffer te informeren over juridische consequenties van het doen van aangifte en strafrechtelijke onderzoeken. De vreemdelingenpolitie voert in Noord en Midden Limburg diverse werkzaamheden uit op het gebied van opsporing van mensenhandel. Het is voor de vreemdelingenpolitie lastig om slachtoffers door te verwijzen of geplaatst te krijgen in de vrouwenopvang. Ook ontbreekt het in de regio aan voldoende kennis en expertise om de slachtoffers goed op te vangen. De vreemdelingenpolitie onderschrijft dan ook de behoefte aan een regionale coördinator mensenhandel. Afspraken Noord en Midden Limburg - In Noord en Midden Limburg is de burgemeester van Weert regionaal portefeuillehouder van de bestuursopdracht Coördinatie handhaving prostitutiebeleid, hieronder valt ook mensenhandel. Een aanbeveling uit de evaluatie van deze bestuursopdracht is dat er een regionale coördinator mensenhandel moet komen, deze moet nog nader uitgewerkt worden. 2.7 Hulpverlenen aan hele systeem Beleidskader huiselijk geweld en kindermishandeling NML 13

18 Nadat het huiselijk geweld gediagnosticeerd, gewogen en geanalyseerd is, kunnen voorwaarden geschept worden voor het verlenen van hulp aan de slachtoffers en kinderen, daders en getuigen van huiselijk geweld. Hierbij is onderscheid te maken tussen crisisinterventie (bijvoorbeeld bij een huisverbod) en reguliere trajecten. Een belangrijke taak bij hulpverlening is casemanagement en coördinatie van zorg: zie definities. Huisverbod Bij alle huisverboden die in Noord en Midden Limburg worden opgelegd, wordt intensief casemanagement ingezet. De casemanager zorgt ervoor dat hulp voor de drie sporen (dader, slachtoffer en kind) in gang wordt gezet. De dader krijgt daderbehandeling bij de Horst aangeboden: binnen 48 vindt daar een intake plaats en binnen 2 weken start vaak de behandeling. Focus / Venlose model Focus is een geïntegreerde vorm van hulpverlening bij huiselijk geweld, ontwikkeld door de Mutsaersstichting naar aanleiding van de ervaringen met de pilot huisverbod in Venlo. De methode richt zich op slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld met als hoofddoel het stoppen van huiselijk geweld. Naast de systeembenadering staat wordt uitgegaan van een seksespecifieke analyse van het huiselijk geweld. De daderhulpverlening is gebaseerd op de principes van de sociale leertheorieën en de cognitieve gedragstherapie. Casemanagement is een specifieke vorm van gecoördineerde hulp die centraal staat in het programma Focus. De doelgroep wordt gevormd door gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld. Kernbegrippen in het programma Focus zijn: snel, outreachend, vasthoudend, gezamenlijk en systeemgericht. Kindspoor Een van de actiepunten in voorliggende notitie is het creëren van een laagdrempelig en toegankelijk groepsaanbod voor àlle kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld en voor hun ouders. Het aanbod is er op gericht om een veilige situatie te bieden waarbinnen de kinderen gevoelens en gedachtes kunnen vormgeven. Het casusoverleg huiselijk geweld in het veiligheidshuis heeft een belangrijke signalerende functie en kan als toegangspoort voor het aanbod fungeren. Het product kan worden aangeboden door het lokale maatschappelijk werk, bij voorkeur in samenwerking met een vaktherapeut van een GGZ-instelling. - De Mutsaersstichting heeft al een aanbod op indicatie voor kinderen: Geweldige kinderen. Momenteel wordt een pilot voor een laagdrempelig aanbod in samenwerking met Wel.kom ontwikkeld. - Het AMW in Midden Limburg heeft al een aanbod voor pubers. 2.8 Nazorg en evaluatie Huiselijk geweld heeft zonder effectieve behandeling en/of begeleiding grote kans op herhaling. Het is daarom belangrijk om een gezin na afloop van de hulpverlening enige tijd te volgen. Hier is een centrale rol weggelegd voor de casemanager of coördinatie van zorg. Huisverbod Bij een huisverbod volgt de casemanager het gezin een jaar. Indien nodig brengt de casemanager de casus opnieuw in bij het zorgoverleg in het veiligheidshuis. Kindermishandeling Als de doorverwijzing na vermoedens van kindermishandeling vanuit het AMK heeft plaatsgevonden, dan heeft het AMK een rappelfunctie en zal het AMK na 3 maanden informeren of de hulp effectief is. Wanneer hulp afgesloten wordt en er geen redenen zijn om aan te nemen dat het gezin nog hulp nodig heeft, ligt de reguliere taak om de kinderen te volgen bij de JGZ (zie ook coördinatie van zorg) tot het kind 18 jaar is. 14 Beleidskader huiselijk geweld en kindermishandeling NML

19 3 Definities, achtergrond en afkortingen 3.1 Vormen van huiselijk geweld Huiselijk geweld Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging. Vormen van huiselijk geweld zijn: geweld door (ex)partners, kindermishandeling, ouderenmishandeling, huiselijk geweld door jeugdigen, eergerelateerd geweld, genitale verminking en mensenhandel / loverboys. Er is altijd sprake van een machtsverschil tussen dader en slachtoffer. Uit onderzoek blijkt dat plegers de meest kwetsbare personen kiezen, als slachtoffer. Een ander kenmerk van huiselijk geweld is de omstandigheid dat dader en slachtoffer (waaronder ook minderjarige slachtoffers) desondanks - en soms noodgedwongen blijvend deel uitmaken van elkaar s leef- en woonomgeving. Hiermee hangt samen dat huiselijk geweld vaak een stelselmatig karakter heeft en er een hoog recidiverisico is. Geweld in het gezin gaat vaak met andere problematiek gepaard, zoals spanningen tussen echtgenoten, werkloosheid of verslaving. Kindermishandeling Kindermishandeling is elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel (Wet op de Jeugdzorg). Ofwel alle opvoedingsmiddelen die ouders gebruiken met de bedoeling het kind lichamelijk of geestelijk pijn te doen. Lichamelijk geweld is slaan, schoppen, duwen, schudden, aan haren trekken etc. Geestelijk geweld is uitschelden, kleineren, belachelijk maken, treiteren, stelselmatig negeren, opsluiten, etc. Kindermishandeling betreft niet alleen fysieke mishandeling maar ook seksuele mishandeling, emotionele/psychische mishandeling, fysieke, emotionele of psychische verwaarlozing en getuigen van partnergeweld. Ook het Münchausen by Proxy Syndrom (stoornis van de opvoeder waarbij bij de kinderen symptonen van ziektes worden uitgelokt) en cultuur- en religiegerelateerde mishandeling zoals besnijdenis en eerwraak zijn vormen van kindermishandeling. Mensenhandel Mensenhandel is het (in ruime zin) dwingen van mensen om arbeid of seksuele diensten te verlenen of hun eigen organen beschikbaar te stellen. Kern van het delict mensenhandel vormt uitbuiting, misleiding, dwang en aantasting van de integriteit en persoonlijke vrijheid. Niet alleen vrouwen en mannen die gedwongen in de prostitutie werken zijn slachtoffers, ook mensen die uitgebuit worden in de land- en tuinbouw, als au pair misbruikt worden of die slachtoffer worden van handelaren in illegale orgaandonatie. Ook slachtoffers van 'loverboys' vallen onder de definitie van mensenhandel. Bij de delictsbepaling van mensenhandel doet het niet ter zake of de betrokkene zich slachtoffer voelt en zich zo gedraagt, maakt het niet uit of hij/zij al eerder in de branche werkte en het doet er ook niet toe of hij/zij wist in de branche te gaan werken. Ook het feit dat betrokkene bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar onder vrijwillige omstandigheden in de branche werkt of wil blijven werken doet niet ter zake. Mensenhandel is de sekse neutrale aanduiding van vrouwenhandel. Loverboys Beleidskader huiselijk geweld en kindermishandeling NML 15

20 Een man tussen de 16 en 30 jaar die middels verleidingstechnieken, chantage en/of geweld meisjes de prostitutie in loodst, valse leningen afsluit en / of gebruikt voor drugshandel met de bedoeling er zelf financieel voordeel bij de hebben. Eergerelateerd geweld Eergerelateerd geweld is een cultureel bepaalde uitingsvorm van geweld: elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld vanuit een collectieve mentaliteit als reactie op (een dreiging van) het schenden van de eer van een man of vrouw en daarmee van zijn of haar familie, waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken. Schadelijke traditionele praktijken (STP) is een begrip voor geweld, verminking en onderdrukking voortkomend uit oude tradities en opvattingen over seksualiteit en man-vrouwrollen. Hieronder valt o.a. eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking en huwelijksdwang. Bestaat in de gemeenschap twijfel over de kuisheid van meisjes en vrouwen dan is de familie-eer in het geding en kan de familie uit de gemeenschap worden gestoten. Meisjes en vrouwen hebben de verantwoordelijkheid om de familie-eer hoog te houden, ouders, mannen en jongens om deze te bewaken en zo nodig te herstellen. Pas als de eer daadwerkelijk is hersteld, is de dreiging weg. Dreiging kan daardoor nooit volledig worden weggenomen. Eer is een cultuurkwestie, géén geloofskwestie. Vormen van eerschending zijn o.a. te laat thuiskomen, weglopen; contact met jongens, verkering of een voorhuwelijkse seksuele relatie, verlies van maagdelijkheid; verzet tegen opgedrongen of gedwongen huwelijk, echtscheiding of overspel; aanranding en verkrachting. Vormen van eergerelateerd geweld zijn o.a. angst aanjagen, dreigementen uiten, chantage, vrijheidsbeperkende maatregelen en psychische druk; gedwongen maagdenvlieshersteloperatie, gedwongen abortus of gedwongen afstand van pasgeboren kind; gedwongen huwelijk en uithuwelijking of weigering van huwelijkskandidaat; terugsturen naar het land van herkomst of uitstoting uit de familie; mishandeling, verminking of moord. Huwelijksdwang Huwelijksdwang is het dwingen van een meisje of jongen tot een huwelijk. Een of beide huwelijkspartners hebben weinig of geen zeggenschap over de sluiting van het huwelijk en een weigering wordt niet geaccepteerd. Blijvend verzet tegen het huwelijk kan aanleiding zijn voor eermoord. Meisjesbesnijdenis Meisjesbesnijdenis treft meer dan 80 miljoen meisjes en vrouwen in de wereld. Het komt voor in 20 Afrikaanse landen en bij bevolkingsgroepen in een aantal landen in het nabije Oosten en in Azië. De Nederlandse overheid heeft alle vormen van meisjesbesnijdenis verboden. In het Nederlandse Wetboek van Strafrecht valt meisjesbesnijdenis onder opzettelijke mishandelingdelicten of het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst. Ouders laten de besnijdenis uitvoeren omdat het meisje anders geen kans heeft ooit een man te krijgen, dus om haar toekomst veilig te stellen. Meisjesbesnijdenis is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen. De ingreep betreft gedeeltelijke of volledige verwijdering van de clitoris, de kleine schaamlippen of de uitwendige genitalia en het hechten/vernauwen van de ingang van de vagina of overige (meng)vormen zoals prikken, piercen, snijden, brandwonden aanbrengen, bijtende stoffen of kruiden inbrengen in de vagina. Ouderenmishandeling Ruim honderd duizend ouderen in Nederland krijgen jaarlijks op de een of andere manier te maken met mishandeling. Ze worden onder druk gezet om hun testament te wijzigen, hun 16 Beleidskader huiselijk geweld en kindermishandeling NML

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Presentatie Huiselijk Geweld

Presentatie Huiselijk Geweld Definitie: Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging

Nadere informatie

[MELDCODE HG/KM MINTERS] december 2016

[MELDCODE HG/KM MINTERS] december 2016 2016 december 2016 [MELDCODE HG/KM MINTERS] [Voor een zorgvuldige afhandeling van (signalen van) vermoedens van Huiselijk geweld en Kindermishandeling heeft Minters een interne Meldcode opgesteld ] 1.

Nadere informatie

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden Veilig Thuis advies en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Werkconferenties in de zes regio s 1 Programma Werkconferentie Presentatie, wat brengt Veilig Thuis, Regionale werktafels met opdrachten

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Zorg en Welzijn Nederland B.V. staat garant voor integer en respectvol handelen. Dit geld voor cliënten als mede ook voor onze begeleiders. Derhalve worden

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het bevoegd gezag van Van Vooren Coaching & Training Overwegende

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 4 4 UITVOERING... 4 5 VERANTWOORDELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Meldcode Intelecto huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Intelecto huiselijk geweld en kindermishandeling Intelecto www.intelecto.nl contact@intelecto.nl +31 (0)6 55 06 51 04 KVK:65296664 Meldcode Intelecto huiselijk geweld en Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en Meldcode Intelecto

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Doel Alertheid bij alle medewerkers van de HOED op signalen van kindermishandeling en (huiselijk) geweld. Tevens mogelijkheid tot effectief reageren op deze

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Het College van Bestuur van het Atlas College Overwegende - dat het Atlas College verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

Dat als aandachtsfunctionarissen door het gemeentebestuur worden aangewezen de procesmanagers die voor de gemeente Hengelo werkzaam zijn;

Dat als aandachtsfunctionarissen door het gemeentebestuur worden aangewezen de procesmanagers die voor de gemeente Hengelo werkzaam zijn; 1 Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Gemeente Hengelo Het gemeentebestuur van de gemeente Hengelo, Overwegende: dat het gemeentebestuur van Hengelo het, in verband met een effectieve en zorgvuldige

Nadere informatie

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Onderstaand protocol is opgesteld in verband met de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die met ingang van 1 juli 2013 van kracht is geworden.

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Protocol: SPECIAAL BASISONDERWIJS Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 0. Doel van het protocol Het protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een concreet stappenplan. Instellingen

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Avila coaching Overwegende dat Avila coaching verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Catent, Overwegende - dat Catent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan leerlingen/hun ouders/verzorgers

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

Crisisopvang en Integrale Arrangementen

Crisisopvang en Integrale Arrangementen Crisisopvang en Integrale Arrangementen Geweld in afhankelijkheidsrelaties Stichting Arosa Brede aanpak huiselijk geweld Vrouwenopvang & mannenopvang Advies, informatie & hulpverlening in de eigen omgeving

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Het college van Burgemeesters en Wethouders van Weert overwegende: dat de gemeente Weert verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van

Nadere informatie

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities.

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities. Samenleving Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de gemeenteraad Behandeld door Olga Lemmen

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Opgesteld door Rhea Mommers en Marrig van de Velde, 10 maart 2016 Het bevoegd gezag van: Educonsult Zeeland Overwegende dat Educonsult Zeeland

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Het bevoegd gezag van De, overwegende dat verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van onderwijsdienstverlening aan zijn leerlingen en dat

Nadere informatie

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt; Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kindermishandeling aan het Steunpunt Huiselijk Geweld. De directie van de Pionier Locatie: OBS de Duinroos Floraronde 293, te Velserbroek + OBS

Nadere informatie

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast:

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast: Het bevoegd gezag van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, overwegende, - dat Stichting Welzijnswerk Hoogeveen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Signaleren en melden huiselijk geweld en kindermishandeling

Signaleren en melden huiselijk geweld en kindermishandeling Signaleren en melden huiselijk geweld en kindermishandeling Handreiking voor woningcorporaties Huiselijk geweld Huiselijk geweld komt in onze samenleving te vaak voor. Jaarlijks worden ongeveer 107.000

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van cbs Eben Haezer te Menaam, Overwegende

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Virenze 1 Overwegende dat de Virenze verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van De Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO PL) en het Beroepscollege Parkstad Limburg (BcPL) Overwegende

Nadere informatie

Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam

Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam in zijn hoedanigheid van regisseur van de stedelijke

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld. en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld. en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam- Rijnmond is een stappenplan

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Overeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 Toelichting meldcode huiselijk

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

bij ons thuis ging het eerst heel anders...

bij ons thuis ging het eerst heel anders... bij ons thuis ging het eerst heel anders... stop huiselijk geweld, kindermishandeling en overlast bel 0800 2000 (gratis) een veilig thuis, dat doen we samen! www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl 1 Een veilig

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING. Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING. Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Definities... 1 Stappen... 1 Signaleren... 1 Rol van de

Nadere informatie

Crisisopvang en Integrale Arrangementen

Crisisopvang en Integrale Arrangementen Crisisopvang en Integrale Arrangementen Geweld in afhankelijkheidsrelaties Stichting Arosa Brede aanpak huiselijk geweld Vrouwenopvang & mannenopvang Advies, informatie & hulpverlening in de eigen omgeving

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Meldprotocol 1 kindermishandeling en huiselijk geweld

Meldprotocol 1 kindermishandeling en huiselijk geweld Meldprotocol 1 kindermishandeling en huiselijk geweld Inleiding Tot op heden geldt voor mediators evenmin als voor andere beroepsgroepen een wettelijke verplichting om kindermishandeling of huiselijk geweld

Nadere informatie

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door mdw Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen

Nadere informatie

Kinderen, ouderen en het huisverbod

Kinderen, ouderen en het huisverbod Een korte introductie Bureau voor beleidsonderzoek, advies en detachering Kinderen, ouderen en het huisverbod Alle relevante beleidsthema s, van arbeid, onderwijs en zorg tot criminaliteit & veiligheid

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Tangent Overwegende dat Stichting Tangent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Factsheet zorgmeldingen over kinderen in Amsterdam Versie 1.0 22-12- 2014

Factsheet zorgmeldingen over kinderen in Amsterdam Versie 1.0 22-12- 2014 Factsheet zorgmeldingen over kinderen in Amsterdam Versie 1.0 22-12- 2014 Deze factsheet over zorgmeldingen is bestemd voor professionals van gecontracteerde partijen die gespecialiseerde jeugdhulp bieden

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Samenvatting: Als school zijn we verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Deze code heeft tot doel medewerkers

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling CvB/180717 Heerenveen, 18 juli 2017 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1 Inleiding In het najaar van 2008 kondigden de staatsecretaris van VWS en de ministers van Justitie en voor Jeugd en

Nadere informatie

Hulp bij huiselijk geweld

Hulp bij huiselijk geweld Hulp bij huiselijk geweld Beter voor elkaar 2 Huiselijk geweld Wat is huiselijk geweld? Bij huiselijk geweld denk je al gauw aan een man die zijn vrouw of zijn kinderen slaat. Maar er zijn veel meer soorten

Nadere informatie

2011/12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam

2011/12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam 2011/12 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam Inhoudsopgave Protocol meldcode... 3 1. De meldcode... 4 1.1. Waarom een meldcode?... 4 1.2

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 2014000336 Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het College van Bestuur van Saxion Hogeschool Overwegende: dat het College van Bestuur verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Hollands Midden 27 oktober 2015 Naam spreker: mevr. H. Sachse Functie: vertrouwensarts 1 Over volwassenen en kinderen Over lichamelijk geweld en andere

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Pro-8 en SKOB overwegende: dat Pro-8/SKOB verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo,

Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo, Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo, Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Gelet op het bepaalde in art. 1.21 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD ZORGT IN ZORG BV

MELDCODE HUISELIJK GEWELD ZORGT IN ZORG BV MELDCODE HUISELIJK GEWELD ZORGT IN ZORG BV Het bevoegd gezag van Zorgt in Zorg B.V. legt de volgende afspraken vast rondom signalering en eventuele rapportage bij huiselijk geweld en ouderenmishandeling:

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

MFAM meldprotocol. Inleiding

MFAM meldprotocol. Inleiding MFAM meldprotocol www.mfam.nu Inleiding Tot op heden geldt voor mediators evenmin als voor andere beroepsgroepen een wettelijke verplichting om kindermishandeling of huiselijk geweld te melden. Ook vallen

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en Het bevoegd gezag van at.groep Zorg (BV) Overwegende dat at.groep Zorg verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten

Nadere informatie

IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Stichting sociale teams Borger-Odoorn Overwegende dat Stichting sociale teams Borger-Odoorn verantwoordelijk is

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Effectief implementeren in de organisatie 1 Programma Presentatie - Kennisquiz Checklist Vraag 1 Schrijf zoveel mogelijk vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en ouderenmishandeling Het bevoegd gezag van TZM legt de volgende afspraken vast rondom signalering en eventuele rapportage bij huiselijk geweld en ouderenmishandeling: Overwegende - Dat TZM verantwoordelijk is voor een goede

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING TYTSJERKSTERADIEL

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING TYTSJERKSTERADIEL MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING TYTSJERKSTERADIEL Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in de Gemeente Tytsjerksteradiel

Nadere informatie

openbare Cees Wilkeshuisschool

openbare Cees Wilkeshuisschool openbare Cees Wilkeshuisschool Deventer 2013 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan dat gebruikt kan worden als er vermoedens

Nadere informatie

Eindverslag RAAK Borging aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Noord en Midden Limburg

Eindverslag RAAK Borging aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Noord en Midden Limburg Eindverslag RAAK Borging aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Noord en Midden Limburg MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING team MOSAM steller Elke Haanraadts doorkiesnummer 077 359 69 23 datum 30 november

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp 24-uurs crisisinterventie en casemanagement t.b.v. Wet Tijdelijk Huisverbod Portefeuille H. van der Molen Auteur Lizzy van der Kooij Telefoon 5115509 E-mail: emvanderkooij@haarlem.nl

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

MELDCODE HUISELIJK GEWELD MELDCODE HUISELIJK GEWELD status Definitief 11 februari 2014 pagina 1 van 7 Het bevoegd gezag van SPO de Liemers; overwegende dat SPO De Liemers verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit:

Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit: Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit: vast te stellen de beleidsregel Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland

Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Lia Jak, arts M&G Vertrouwensarts VT NOG Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (potentiële) belangenverstrengeling Geen Disclosure

Nadere informatie

1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding

1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding TRIAGE-INSTRUMENT VEILIG THUIS 0.6 - WERKDOCUMENT (voor de instructie zie de handleiding van het triage-instrument) 1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding Beschrijf de zorg die

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Beesel Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Broek, N.M.C.A. Datum vergadering

Nadere informatie

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Logopedie en Kindermishandeling Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Juni 2009 Inleiding Omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling

Nadere informatie

Er heeft een oriëntatie met en in het veld plaatsgevonden rondom de aanpak van loverboyproblematiek.

Er heeft een oriëntatie met en in het veld plaatsgevonden rondom de aanpak van loverboyproblematiek. Protocol Loverboys Aanleiding Bij de Invoering van het Convenant Veilige school is gesteld dat er een protocol Loverboys toegevoegd moest worden. Beleid inzake het bestrijden van loverboyproblematiek is

Nadere informatie

Overeenkomst ter gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BSO Herpen

Overeenkomst ter gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BSO Herpen Overeenkomst ter gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BSO Herpen Onderdeel van: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang Branche Kinderopvang:

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING september 2013 Meldcode uit het Friese Basismodel Uitvoering: Alie Hooijer, Coördinerend IB er Vastgesteld met instemming van de GMR op 14 november 2013

Nadere informatie

Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie

Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie Inleiding; Tenminste 100.000 kinderen zijn jaarlijks het slachtoffer van kindermishandeling ( zoals verwaarlozing,

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Overwegende dat de Stichting Het Rijnlands Lyceum verantwoordelijk is voor een goede

Nadere informatie

politie en de burgemeesters van de betreffende gemeenten CLZS.16 maart 2009, agendapunt 10 onderwerp: Wet tijdelijk huisverbod en inzet casemanagement

politie en de burgemeesters van de betreffende gemeenten CLZS.16 maart 2009, agendapunt 10 onderwerp: Wet tijdelijk huisverbod en inzet casemanagement CLZS.16 maart 2009, agendapunt 10 onderwerp: Wet tijdelijk huisverbod en inzet casemanagement Inleiding Op 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. Met deze wet krijgt de burgemeester

Nadere informatie

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD vastgesteld in vergadering CvB PCOU/Willibrord: 28-01-2013 In het najaar van 2008 kondigden de toenmalige staatsecretaris van VWS en de ministers van Justitie en Jeugd en Gezin een wetsvoorstel aan dat

Nadere informatie