1CAO - Q&A Rubriek Vraag Antwoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1CAO - Q&A Rubriek Vraag Antwoord"

Transcriptie

1 Waarom gaan we naar 1 CAO? Wat zijn de belangrijkste elementen van de nieuwe CAO? Wanneer gaat de nieuwe CAO in? Niemand gaat er in waarde op achteruit. Wat betekent dat precies? Houdt de nieuwe CAO rekening met de belangen van medewerkers die een WIA of andere uitkering krijgen? In de bestaande CAO s ligt een afspraak vast over de invoering van een Raam Sociaal Plan als vervanging voor de bestaande sociale plannen in Nederland. Wanneer gaat dat gebeuren? DSM gaat per 01 april 2014 over naar één collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor alle medewerkers in Nederland. Dat zorgt voor meer duidelijkheid en eenduidigheid in arbeidsvoorwaarden. Belangrijke elementen van de nieuwe CAO zijn: Beloning -vast en variabel en toeslagen Arbeidsduur en verlof Benefits De nieuwe CAO treedt in werking per 1 april 2014 en geldt voor alle medewerkers van DSM in Nederland. Uitgangspunt is dat de waarde van het individuele arbeidsvoorwaardenpakket gelijkwaardig blijft. DSM treft daar waar nodig passende overgangsmaatregelen om dat te bewerkstelligen. Voor de huidige medewerkers geldt dat tot het einde van hun dienstverband. Nee. Voor deze medewerkers geldt in het algemeen de cao en daarnaast voor hun specifieke situatie de wetgeving die daarop van toepassing is en die losstaat van deze CAO. Het streven is om het nieuwe 1Sociaal Plan klaar te hebben op 1 april 2014, tegelijkertijd met de start van 1CAO. Vanaf dat moment gaat het nieuwe 1Sociaal Plan gelden voor alle nieuwe medewerkers. Met de vakorganisaties is afgesproken dat alle bestaande Sociale Plannen (zoals het WBP in Limburg en het Sociale Paragraaf Delft, Groningen, Venlo, Resins/NeoResins en Emmen) voor de huidige medewerkers (peildatum 31 maart 2014) blijven gelden tot 1 april In de periode tussen 1 april 2014 en 1 april 2018 kan collectief of individueel toch gekozen worden voor het nieuwe 1Sociaal Plan. Vanaf 1 april 2018 geldt het nieuwe 1Sociaal Plan voor alle medewerkers van DSM in Nederland.

2 Waarom is het juist nu belangrijk om over te gaan naar 1 CAO? De totstandkoming van 1 CAO ondersteunt ons bij de uitvoering van onze visie en strategie DSM In Motion: DSM is getransformeerd tot Life Sciences & Materials Sciences bedrijf, een bedrijf dat op basis van bright science brighter living mogelijk maakt. Dat doen we door in te spelen op wereldwijde trends, met een nieuwe cultuur (external orientation, accountability for performance, collaboration with speed en inclusion & diversity) en als één organisatie, één DSM. Daarbij hoort 1 CAO in Nederland met een moderne, flexibele, transparante en heldere relatie tussen werkgever en werknemers. Een andere reden is dat wij dankzij 1 CAO de processen op het gebied van HR en arbeidsvoorwaarden kunnen stroomlijnen. We verbeteren hiermee de kwaliteit en verlagen de kosten. Tot slot willen wij door 1 CAO één modern, flexibel en state-of-the-art pakket van arbeidsvoorwaarden introduceren. Zowel de huidige als nieuwe medewerkers verwachten dit ook. Een pakket waarmee we in Nederland een sterke concurrentie- én werkgeverspositie behouden. In de bijlage zijn de argumenten opgesomd en afgestemd op de verschillende doelgroepen. Wat gaat er veranderen? Er is straks één CAO in plaats van zeven verschillende CAO. Belangrijk elementen in de CAO is de eenduidigheid in arbeidsvoorwaarden en de toepassing daarvan, performance base belonen, invoering van. Alle betrokken medewerkers kunnen dan veel meer individuele keuzes maken op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Via kunnen medewerkers een deel van hun totale arbeidsvoorwaardenpakket zelf samenstellen. Wat zijn de belangrijkste onderwerpen in deze CAO? Belangrijke elementen van de nieuwe CAO zijn: Beloning -vast en variabel en toeslagen Arbeidsduur en verlof Benefits Daarnaast zijn er in het kader van mogelijke negatieve materiële verschillen afspraken gemaakt voor de huidige medewerkers in het kader van de transitie. Geldt de CAO voor heel DSM? Nee, de CAO geldt voor zeven vestigingen van DSM met een eigen CAO in Nederland. Welke sociale eenheden zijn er nu? DSM Biologics, DSM Engineering Plastics/Advanced Polyesters Emmen, DSM Resins, DSM NeoResins, DSM Gist Services, DSM Pharma Chemicals en DSM Limburg.

3 Gaan medewerkers er straks op achteruit? Wie was betrokken bij het ontwerp van deze nieuwe CAO? Hoe verhoudt de nieuwe CAO zich tot andere CAO s in Nederland? Voor hoeveel jaren geldt de nieuwe CAO? Zijn we straks allemaal bij DSM Nederland in dienst? Als we praten over 1 werkgever, komt er dan ook 1 OR? Dat betekent een compleet nieuwe organisatie van de medezeggenschap. Is er een beroepsprocedure als je het niet eens bent met je nieuwe schaalindeling of groeiperspectief? Uitgangspunt is dat de bestaande medewerkers op het moment van overgang er in waarde van hun totale individuele arbeidsvoorwaardenpakket niet op achteruit gaan; op onderdelen kan er sprake zijn van plussen en minnen. DSM treft - daar waar nodig - overgangsmaatregelen. Dat noemen we Transitie. Voor de huidige medewerkers geldt dat tot het einde van hun dienstverband. Een projectgroep, samengesteld uit HR-experts en vertegenwoordigers uit de business groepen en de service units hebben het ontwerp gemaakt. Dat ontwerp was de basis voor de gesprekken met de vakorganisaties. Uiteindelijk hebben DSM en de vakorganisaties gezamenlijk over de invulling van de nieuwe 1CAO onderhandeld. Er is een marktconforme benadering gehanteerd, waarbij het niet alleen gaat om het salaris maar ook om overige arbeidsvoorwaarden. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 april 2014 t/m 31 december Het is een duurzame en toekomstbestendige CAO. De CAO is een formele overeenkomst tussen werkgever en werknemers (vertegenwoordigd door de vakorganisaties), waarbij partijen steeds de daaropvolgende looptijd met elkaar afspreken. Alle medewerkers gaan per 1 april 2014 over naar één werkgever: DSM NL Services B.V. Er is samen met de COR een project gestart om tot een nieuwe medezeggenschapsstructuur te komen. Met de vakbonden worden afspraken uitgewerkt over het inrichten van een beroepscommissies. Wat is de totale bandbreedte tussen de beste Er is geen sprake van beste en slechtste CAO s, wel is het zo dat op tal van onderdelen er sprake is en slechtste CAO? M.a.w. wat is de waarde van van onderlinge verschillen. Verschillen op het gebied van verlofdagen, basissalaris, de CAO s? En hoeveel verschil zit er tussen de resultaatbeloning etc. Het was ons streven om deze onderlinge verschillen op te heffen met de verschillende CAO s? nieuwe CAO waardoor alle medewerkers van DSM in Nederland op dezelfde wijze beloond worden.

4 Is de waarde te zien in het ESS-systeem? Bij de implementatie zullen we zeker gebruik maken van een vorm van ESS (Employee Self Service). Binnenkort wordt meer informatie bekend gemaakt over de technische en functionele inrichting. Kun je ook bij je oude arbeidsvoorwaarden blijven (kun je ernaar terug)? Wat gebeurt er wanneer je tussentijds intern van baan verandert? Er is sprake van een carve-out. Geldt de nieuwe CAO dan toch? DSM is ook aandeelhouder van andere bedrijven, bijvoorbeeld Sitech. Welke invloed heeft de nieuwe CAO op die bedrijven? Zijn er mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de uitkomst van mijn individuele berekening? Krijg ik straks meer of minder vrije dagen? Houden we in de nieuwe CAO leeftijdsdagen? Nee, dit is niet mogelijk. Wel kunnen medewerkers via de samenstelling van hun arbeidsvoorwaardenpakket beinvloeden waardoor op onderdelen de oude situatie kan worden hersteld. Als je tussentijds intern van baan verandert blijven je arbeidsvoorwaarden gelijk tenzij er sprake is van een promotie of wijziging van rooster. Zolang je in dienst bent van DSM, geldt de dan geldende CAO. Dus na 1 april 2014 is dat de nieuwe CAO. De 1 CAO is alleen voor DSM. Bedrijven zoals Sitech hebben een eigen CAO. Als je het niet eens bent met je individuele berekening, kun je bezwaar maken. Er zal een beroepscommissie worden ingesteld. Het jaarlijkse recht op vakantie is 25 dagen (200 uur). Daarnaast heeft iedereen vanaf 45 jaar jaarlijks recht op 3 DI dagen. De leefijdsdagen keren niet terug in de nieuwe CAO. Vanaf 45 jaar ontvang je jaarlijks drie zogenaamde Duurzame Inzetbaarheids (DI) dagen. Hoe compenseert DSM de EVT-dagen? Hoeveel dagen kan ik extra kopen in de nieuwe CAO? Voor de berekening van de afhankelijke EVT dagen in de transitietoeslag wordt voor alle medewerkers uitgegaan van een gemiddelde waarde van 12 dagen. Uitzondering: medewerkers die in de laatste 7 jaren 13, 14 of 15 EVT dagen hebben opgebouwd krijgen in de transitietoeslag over het jaar 2014 éénmalig deze extra (dag(en) toegekend als extra erkenning. Vanaf 2015 wordt voor alle medewerkers het standaard van gemiddeld 12 dagen in de transitietoeslag berekend. Je kunt in de nieuwe CAO in principe weer uitkomen op je oorspronkelijke aantal verlofdagen. Hiervoor kun je tijd kopen via je -budget en via je eventuele transitietoeslag. Je kunt er ook voor kiezen om andere (niet-pensioen gerelateerde) bronnen uit je arbeidsvoorwaardenpakket hiervoor te gebruiken.

5 Kunnen continudienst-medewerkers in Limburg nog een gedeelte van de aanwezigheidsbonus omzetten in verlof? Wat is het gemiddelde aantal uren per werkweek Hoeveel vakantiedagen krijg ik iedere jaar toegekend. Wat gebeurd er met de opbouw van mijn EVT, ERV, ADV dagen Wat betekent DI-dagen Wat is consignatie? Hoeveel bedraagt de toeslag voor werken in ploegendienst Hoe wordt overwerk verrekend en kan ik ook compenserend verlof opnemen Afhankelijk van de realisatie van de aanwezigheidsbonus over 2013 kunnen zij in 2014 nog maximaal acht diensten omzetten in verlof. Voltijdnorm is gemiddeld 40 uur per week Het jaarlijkse recht op vakantie is 200 uur (deeltijd naar rato). Het bovenwettelijk deel van de vakantie (40 uur) kan worden verkocht. Vanaf 45 jaar heeft men jaarlijks recht op 3 DI-dagen (deeltijd naar rato). In overleg met de OR kunnen maximaal 3 vakantiedagen collectief worden vastgesteld (vaststelling voor aanvang jaar) De afwijkende verlofdagen vervallen in de nieuwe CAO en worden in de transitietoeslag - indien van toepassing - verrekend. De tot 31 maart 2014 opgebouwde dagen worden per 1 april 2014 bijgeschreven op je rekening courant saldo. Zodra je de leeftijd van 45 jaar hebt bereikt, ontvang je 3 Duurzame Inzetbaarheidsdagen (DIdagen). Hiermee ondersteunt DSM je om je werk goed en gemotiveerd te blijven uitvoeren, nu en in de toekomst. Parttimers ontvangen deze dagen naar rato. Als je op wisselende tijden werkt volgens een vast rooster, krijg je een ploegentoeslag. Die wordt berekend over je jaarsalaris. Bepalend voor deze toeslag is het soort ploegendienst dat je draait. Vakbonden en DSM hebben de toeslag voor standaard ploegendienstroosters vastgesteld op 13,5% (2- ploegendienst), 20,5% (3-ploegendienst) en 30% (5-ploegendienst). Als er nieuwe maatwerkroosters aan de orde komen, dan bepalen de CAO partijen de toeslag in overleg. Voor medewerkers die in deeltijd ploegendienst lopen, past DSM een rekenmethode toe die de betreffende toeslag afleidt van de voltijd ploegentoeslag. Medewerkers in de salarisschalen van C32 tot en met C38 krijgen een toeslag op hun uurloon als zij overuren maken. Overwerk op de werkdag zelf wordt anders beloond dan overwerk waarvoor je op een roostervrije dag moet terugkomen. Je kunt overwerk, als de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, binnen 3 maanden ook compenseren in vrije tijd. We spreken van consignatie als je niet aan het werk bent, maar wel bereikbaar/beschikbaar moet zijn. Bij onvoorziene omstandigheden kun je op zo n moment opgeroepen worden om in actie te komen. In de CAO is de bijbehorende vergoeding vastgelegd

6 Blijft de Tijdelijke Ouderenregeling-regeling (TOR) in de nieuwe CAO bestaan Wat houdt de aanvullingsregeling in? Ja, de regeling blijft bestaan. De benodigde tijd kun je inleggen vanuit je verlofsaldo of kopen via je -budget en/of via je eventuele transitietoeslag. De werkgeversbijdrage in tijd blijft onder de zelfde voorwaarden intact zoals in de huidige CAO. De kern van de aanvullingsregeling is dat je al dan niet een blijvende toeslag kunt krijgen als aanvulling op je salaris als je om bedrijfsredenen minder betaald werk moet doen. Dat is een heel belangrijk sociaal vangnet. Bijzonder is dat je óók een tijdelijke aanvulling krijgt op je salaris als je zélf minder betaald werk wilt gaan doen, het verschil tussen het oorspronkelijke en nieuwe inkomen wordt dan afgebouwd in achttien maanden. Die regeling kan dus helpen bij de keuze om op eigen verzoek een stapje terug te doen. Hoe gaat de nieuwe CAO om met persoonlijke toeslagen? Ik ontvang sinds 1 januari 2012 een maandelijkse toeslag vanwege mijn overgang van DSM Limburg BV naar DSM Gist BV. We nemen persoonlijke toeslagen mee in de vergelijking van de totale waarde van je huidige arbeidsvoorwaardenpakket en de totale waarde van je nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket. Komt er een verschuiving in vast en variabel salaris? En welke impact heeft dat op mijn pensioen? Prestaties worden belangrijker. Hoe ga je (objectief) vaststellen wat die prestatie is? Gaat het dan alleen om het beoordelingsgesprek? Is het doel om meer naar het bedrijfsresultaat te kijken of meer naar het individueel resultaat? Afgesproken is dat alle medewerkers overgaan met behoud van het huidige individuele salaris ( vast is vast ), de pensioengrondslag voor dit salaris blijft op deze manier ongewijzigd! In het kader van de variabele beloning (bonus) zullen prestaties worden beoordeeld op DSM NV niveau, Businessgroep / BU niveau en individueel niveau. 30% van de resultaatbeloning wordt afhankelijk van het resultaat van DSM als geheel, 35% van het resultaat van de BG waarvoor je werkt en 35% van je eigen, individueel behaalde doelstellingen. Voor de targets die aan het bedrijfsresultaat van DSM totaal en van de BG zijn gekoppeld geldt bovendien ook nog een mogelijkheid van extra uitbetaling tot maximaal 150%. Dus als DSM of jouw BG bijzonder goede resultaten boekt dan profiteer je hiervan mee.

7 Wordt ook de ontwikkeling van het vaste salaris meer aan prestatie gekoppeld? Ja, de ontwikkeling van het vaste salaris wordt meer aan prestatie gekoppeld: tot aan het maximum van je salarisschaal is de hoogte van je jaarlijkse salarisverhoging afhankelijk van de beoordeling. Hoe beter de individuele performance, hoe sneller jouw salaris groeit binnen de schaal. Als je het maximum van je schaal bereikt hebt, krijg je bij een goed (1%), zeer goed (2%) of excellente (3%) beoordeling een eenmalige uitkering die je elk jaar weer kunt verdienen (Performance bonus). Het blijft dus altijd ook financieel interessant om een (extra) goede beoordeling te krijgen. Wil DSM toe naar een standaard 13 e maand? Betekent 1 CAO ook een nieuwe functiewaardering en hoe gaan jullie de verschillen met andere binnen DSM gebruikte modellen matchen? Hebben we in de nieuwe CAO nog recht op opties? DSM wil niet to naar een standaard 13e maand. DSM werkt in de nieuwe CAO met een jaarsalaris. Met betrekking tot dit jaarsalaris hebben we afgesproken dat vanaf 2015 uitbetaling plaatsvindt in 14 gelijke termijnen (12 maanden een termijn en een extra termijn in mei en november). Voor uitbetaling van dit jaarsalaris heb je de mogelijkheid om via jaarlijks zelf te kiezen om in 12, 13 of 14 termijnen uit te laten betalen. We hebben afgesproken dat alle medewerkers overgaan naar de C schalen structuur, het meest gebruikelijk binnen DSM. Functies die nu in andere schalen zijn ingedeeld zetten we daar naar toe over.dat doen we met behulp van een zogenoemde conversietabel die in de nieuwe CAO zal worden opgenomen. Het systeem van functiewaardering blijft zoals het nu is. Ook in de nieuwe CAO is voor alle medewerkers de optieregeling opgenomen. Extra's / Benefits In december 2014 ben ik vijfentwintig jaar in dienst. Ik ben er altijd van uitgegaan dat ik dan een extra bruto maandsalaris netto uitgekeerd krijg. In het zojuist gesloten deelakkoord staat dat DSM een bruto maandsalaris bruto uitkeert. Dat betekent dat ik er ten opzichte van mijn huidige CAO bij DSM Limburg BV op achteruit ga vanwege de belasting over dit extra bruto maandsalaris. Komt dit verschil terecht in mijn transitietoeslag? Op dit moment mogen we bij een 25- of 40-jarig dienstjubileum een bruto maandsalaris netto uitkeren. Dat doen we dus ook. De fiscus bepaalt of dit in de toekomst kan blijven gebeuren. Mogen we van de fiscus een bruto maandsalaris niet langer netto uitbetalen, dan komt het verschil niet terecht in de transitietoeslag. Het eventuele verschil in bijzonder verlof zal via de transitietoeslag worden verrekend.

8 Extra's / Benefits Extra's / Benefits Bestaat er in de nieuwe CAO ook weer een verlofspaarregeling? Geldt de nieuwe BHV-vergoeding ook voor eerste hulp en brandweer? Hoeveel bedraagt mijn budget Hoe kan ik mijn budget verhogen Wat houdt precies in? Kan ik mijn -budget gewoon laten uitbetalen of moet ik hieraan een doelbestemming geven? Ja, in de nieuwe CAO is het mogelijk om verlof te sparen tot maximaal 175 dagen. De verlofdagen die je de afgelopen jaren eventueel al hebt gespaard blijven vanzelfsprekend staan. Het saldo van de oude en de nieuwe verlofspaarregeling mag opgeteld alleen nooit meer zijn dan het fiscaal toegestane maximum van 250 dagen. Ja Het basisbudget bedraagt voor 5-ploegendienst medewerkers 5,51% van jaarsalaris en voor de overige medewerkers 6,11% van het jaarsalaris Je kunt het budget verhogen met: - maximaal 5 bovenwettelijke verlofdagen - maximaal 3 duurzame inzetbaarheids (DI) dagen - variabele beloning - overwerkvergoeding - eventuele transitie toeslag In het zogenoemde -systeem kunnen medewerkers binnen het arbeidsvoorwaardenpakket zelf een aantal keuzes maken. Dit kan onder meer op het gebied van salaris, pensioen, opleiding en vrije tijd. Je kunt ervoor kiezen het -budget niet in te zetten voor een doelbestemming maar bijvoorbeeld maandelijks te laten uitbetalen. Gebruik je het budget niet dan wordt dit standaard in december uitbetaald. Is voor iedereen hetzelfde? Ja. zal voor alle betrokken DSM-medewerkers in Nederland bestaan uit dezelfde onderdelen. Het percentage budget is wel verschillend: voor 5-ploegendienstmedewerkers is het 5,51% van het jaarsalaris, voor alle overige medewerkers 6,11%. Dit verschil wordt veroorzaakt door de manier waarop de arbeidsvoorwaarden voor deze groepen medewerkers zijn ingevuld. Wanneer en hoe weet ik wat 1 CAO voor mij Planning & Communicatie persoonlijk betekent? Hoe kan ik als individu straks de verschillen zien? In februari/maart versturen we aan iedereen een persoonlijk een brief met daarin een berekening van het huidige pakket en het nieuwe pakket. Dan zijn de verschillen zichtbaar.

9 Is er voldoende capaciteit om alle vragen te Planning & Communicatie beantwoorden? Ja, daar zorgen we voor door een speciale centrale helpdesk op te zetten om alle vragen over de nieuwe CAO te beantwoorden. Heb je nu al vragen dan kun je deze sturen naar Transitie Transitie Transitie Transitie Wanneer krijg je een transitietoeslag? Is een eventuele transitietoeslag pensioengevend? Pensioen is onderdeel van de CAO. Blijft die regeling wel hetzelfde? Wanneer ontvang ik meer informatie over de nieuwe CAO en wijzigingen per 1 april. Je krijgt een transitietoeslag als de waarde van jouw arbeidsvoorwaardenpakket in de nieuwe CAO lager is dan in de huidige CAO. Nee, want je vaste salaris is gegarandeerd. Valt jouw pensioengrondslag door verandering van bijvoorbeeld een vaste toeslag toch iets lager uit, dan compenseren we het verschil via de transitietoeslag in geld. Ja, de pensioenregeling blijft ongewijzigd. Wel is er momenteel sprake van één verschil nl de werknemerspremie. In de nieuwe cao is die voor iedereen 5,5%. Van 3 tot 14 februari vindt er een Roadshow plaats en worden alle locaties in Nederland bezocht. Tijdens deze roadshow verstrekken we informatie over de nieuwe CAO en de eventuele transitie toeslag. Iedere medewerker zal door zijn site management worden uitgenodigd om deze presentatie bij te wonen. Na de roadshow ontvangt iedere medewerker een persoonlijke brief op zijn huisadres met meer informatie en een overzicht mbt salarëring en de eventuele transitie toeslag

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014 Mijn CAO 1 januari 2012 31 december 2014 De ondergetekenden: ING Bank Personeel B.V. Westland Utrecht Personeel B.V. ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. hierna te noemen: ING Bank partij aan de ene kant en

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

CAO. ING Verzekeren/ ING Investment Management

CAO. ING Verzekeren/ ING Investment Management CAO ING Verzekeren/ ING Investment Management 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor medewerkers van ING Verzekeren/ ING Investment Management 1 januari 2012 tot

Nadere informatie

CAO. ING Verzekeren/ING Investment Management. 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012

CAO. ING Verzekeren/ING Investment Management. 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 CAO ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Kenmerk: CAO-V/IM-2012 Inhoudsopgave CAO-verklaring 4 Voorwoord 5 1. Mijn Arbeidsovereenkomst 7 1.1 Doelgroep 7 1.2

Nadere informatie

Bestendig naar de toekomst.

Bestendig naar de toekomst. Bestendig naar de toekomst. Rabobank CAO 2013 2015. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juli 2013 1 januari 2016 INHOUD CAO-verklaring 8 DEEL I

Nadere informatie

CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006

CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006 CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006 1 Inhoudsopgave...Pagina 1. INLEIDING...3 2. DOELEN, KADERS EN BUDGET...3 2.1. Doel...3 2.2. Kaders...3 2.3. Budget...3

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel

Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel Inleiding De medewerkers van AkzoNobel bepalen het succes van de onderneming. Dat succes is direct afhankelijk van hún kwaliteiten, initiatief en toewijding. Er is AkzoNobel

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst KPN/ITS. 1 april 2015 tot en met 1 januari 2016. HR Compensation & Benefits. 16 juli 2015

Collectieve arbeidsovereenkomst KPN/ITS. 1 april 2015 tot en met 1 januari 2016. HR Compensation & Benefits. 16 juli 2015 Collectieve arbeidsovereenkomst KPN/ITS 1 april 2015 tot en met 1 januari 2016. HR Compensation & Benefits 16 juli 2015 1 Inleiding en uitgangspunt DEEL A HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Algemeen 1.1 Begrippenlijst

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst KPN/ITS. 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2015. HR Compensation & Benefits. 18 december 2014

Collectieve arbeidsovereenkomst KPN/ITS. 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2015. HR Compensation & Benefits. 18 december 2014 Collectieve arbeidsovereenkomst KPN/ITS 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2015. HR Compensation & Benefits 18 december 2014 1 Inleiding en uitgangspunt DEEL A HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Algemeen

Nadere informatie

1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014. CAO Movares

1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014. CAO Movares 1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014 CAO Movares Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014 Tussen de ondergetekenden: Movares Nederland B.V. als partij ter ene zijde en FNV Bondgenoten,

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2014

CAO APG Groep tot 1 april 2014 CAO APG Groep tot 1 april 2014 1 CAO Inhoudsopgave INLEIDING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 6 ARTIKEL 1. DEFINITIES EN AFKORTINGEN... 6 ARTIKEL 2. TOEPASSINGSBEREIK... 8 HOOFDSTUK 2 INDIENSTTREDING...

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst. voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014

Collectieve arbeidsovereenkomst. voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014 Collectieve arbeidsovereenkomst voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014. Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland 27 juni 2013 1 Inleiding en uitgangspunt DEEL A

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

1 juni 2015 tot en met 31 mei 2017. CAO Movares

1 juni 2015 tot en met 31 mei 2017. CAO Movares 1 juni 2015 tot en met 31 mei 2017 CAO Movares Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juni 2015 tot en met 31 mei 2017 Tussen de ondergetekenden: Movares Nederland B.V. als partij ter ene zijde en FNV Zakelijke

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

1 januari 2006 ABN AMRO CAO XXXX. 1 januari 2008 ABN AMRO CAO PAGINA 1

1 januari 2006 ABN AMRO CAO XXXX. 1 januari 2008 ABN AMRO CAO PAGINA 1 1 januari 2006 ABN AMRO CAO XXXX 1 januari 2008 ABN AMRO CAO PAGINA 1 CAO boekje 2006.indd 1 21-03-2006 14:53:36 CAO FNV Bondgenoten Postbus 9239 1006 AE Amsterdam telefoon 020-585 60 00 De Unie Postbus

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING

COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING Is het mogelijk om voor je eigen situatie een berekening op te vragen voor

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

2.0. Netwerk bedrijven

2.0. Netwerk bedrijven 2.0 Netwerk bedrijven INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Over deze cao 1.1 Looptijd 1.2 Werkingssfeer 1.3 Structuur 1.4 Naleving 2. Werk 2.1 Arbeidsovereenkomst 2.1.1 Algemeen 2.1.2 Einde van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

CAO 2010-2011. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen

CAO 2010-2011. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen CAO 2010-2011 Referentie Contact direct lefoon Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen Telefoon 038 339 57 39 Fax 038 339 58 31 www.vandijk.nl Bank 156515458 KvK 05010273

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie