Examendata Financieel Management en Calculatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examendata Financieel Management en Calculatie"

Transcriptie

1 Rijswijk, 27 juli 2008 Geachte dames en heren, In juni van dit jaar heeft het exameninstituut SEB Beroepsvervoer, ons, de examendata voor het 2 e halfjaar van 2008 doorgegeven. Vanaf januari 2008 zal de divisie CCV van het CBR de examenactiviteiten voor de Stichting Examenbureau Beroepsvervoer (SEB) gaan uitvoeren. U kunt hiervoor de site raadplegen. U kunt de afdeling Ondernemersexamens bereiken op telefoonnummer Via de fax kunt u deze afdeling bereiken op: Per 1 januari 2008 zijn er meer examendata en examenlocaties beschikbaar gekomen voor de examens van de modules Financieel Management en Calculatie. De vastgestelde data en de examenlocaties vindt u in onderstaand schema. Examendata Financieel Management en Calculatie Examendatum Locatie Examendatum Locatie 11 augustus 2008 Utrecht 20 oktober 2008 Utrecht 5 september 2008 Dordrecht 7 november 2008 Dordrecht 5 september 2008 Zwolle 7 november 2008 Zwolle 22 september 2008 Utrecht 10 november 2008 Utrecht 10 oktober 2008 Alkmaar 1 december 2008 Utrecht 10 oktober 2008 Asten 12 december 2008 Alkmaar Bron: CCV afdeling Ondernemersexamens Mondelinge examens van alle ondernemersexamens vinden plaats op 22 september en 1 december in Utrecht. Vanaf januari 2008 examineert de CCV Ondernemersexamens de onderstaande modules alleen nog per computer: Afvalstoffen (VIHB) Bedrijfsmanagement Internationaal goederen Personeelsmanagement Wegvervoer Goederen Wegvervoer Taxi Wegvervoer Bus Locaties waar de examens per computer worden afgenomen, zijn: Dordrecht Amsterdam Tilburg Utrecht Groningen (OU) Zwolle (OU) De adressen van deze examenlocaties kunt u vinden op SCT Vervoersopleidingen B.V. 1 27/7/2008

2 1. Het lesmateriaal. Voor elk deelexamen heeft SCT Vervoersopleidingen BV een opleidingsmodule ontwikkeld die bestaat uit een tekstboek en een werkboek. In het tekstboek staat de examenstof dat u moet kennen voor het examen. Het werkboek helpt u om de examenstof uit het tekstboek zo snel en zo goed mogelijk te leren door het geven van tips voor een succesvolle studie, uitgebreide informatie over het examen en toetsvragen om te oefenen voor het examen. Beide boeken vertellen u duidelijk WAT u moet leren en HOE u dat moet aanpakken. Het lesmateriaal van SCT Vervoersopleidingen B.V. is dus meer dan alleen studietekst. Naast de tekstboeken en werkboeken van SCT Vervoersopleidingen BV is het voor sommige deelexamens noodzakelijk aanvullend lesmateriaal aan te schaffen. Dit lesmateriaal ontvangt u van SCT Vervoersopleidingen BV. Voor het succesvol deelnemen aan het SEB-examen kunt u bij SCT Vervoersopleidingen B.V. kiezen uit de schriftelijke en de mondelinge ondernemersopleiding. 2. De schriftelijke ondernemersopleiding Bij de schriftelijke opleiding studeert u thuis (of op het werk). U kunt uw eigen studietempo bepalen. Belangrijk, omdat u de opleiding vaak naast uw werk moet doen. De schriftelijke opleiding biedt veel keuze mogelijkheden. Voor het maken van een keuze beantwoordt u de volgende vragen: Wanneer wil ik examen doen? Wanneer wil ik met de schriftelijke opleiding beginnen? Hoeveel modules wil ik tegelijk doen? Heb ik studiebegeleiding nodig? 2.1 Startmomenten U kunt met de schriftelijke opleiding op elk willekeurig moment starten. U kunt u zich dan voorbereiden op de landelijke schriftelijke examens in 2007 en 2008 of een moment uitkiezen dat u het beste schikt door gebruik te maken van de mogelijkheid om voor de meeste modules per computer examen te doen. Zo kunt u uw studie en het examen geheel zelf indelen in overleg met de begeleidende docent. 2.2 Aantal modules U kunt zelf bepalen hoeveel en welke modules u wilt doen. Des te meer tijd u denkt vrij te kunnen maken voor uw studie, des te meer modules u tegelijk kunt doen (zie verder het aanmeldingsformulier). 2.3 Studiebegeleiding Dit vindt op verschillende manieren plaats. Na het bestuderen van hoofdstukken uit het tekstboek maakt u de toetsvragen uit het werkboek. Telkens stuurt u, op basis van een studierooster, een aantal gemaakte toetsvragen naar SCT Vervoersopleidingen B.V. Daar worden ze nagekeken door de SCT-docent en naar u teruggestuurd. Zo krijgt u feedback op uw studieprestaties. Als alle door u gemaakte toetsen van de hoofdstukken zijn nagekeken, maakt u aan het eind de examentoets. SCT Vervoersopleidingen B.V. 2 27/7/2008

3 Deze toets meet, net als het SEB-examen, uw kennis over de inhoud van de totale moduul. Ook deze toets stuurt u op en wordt nagekeken. Extra studiebegeleiding is mogelijk door op afgesproken tijden contact op te nemen met de SCT-docent. 2.4 schriftelijke opleiding. De kosten zijn inclusief cursusstof, aanvullend lesmateriaal, en studiebegeleiding: Financieel Management 495,00 Calculatie 310,00 Bedrijfsmanagement 295,00 Personeelsmanagement 295,00 Wegvervoer Goederen 495,00 Internationaal Goederen 295,00 3. De mondelinge ondernemersopleiding weekse dinsdagopleiding Deze cursus start ruim voor het examen en beslaat een opleidingstijd van 10 weken, met de dinsdag als vaste lesdag voor het behandelen van de modules. U kunt zich inschrijven voor één of meerdere modules. De start van de opleiding is dinsdag 22 juli De cursus kan gegeven worden in: Utrecht, Eindhoven en Nijkerk. Zomeropleiding: week 30 tot en met week 39 ( 1 dag per week) Oktoberopleiding: week 42 tot en met week 51 (1 dag per week) De kosten bedragen inclusief cursusmateriaal, aanvullend lesmateriaal, examentraining en koffie/thee: Examengeld CCV *) Financieel Management 695,00 67,50 Calculatie 495,00 67,50 Bedrijfsmanagement 475,00 85,00 Personeelsmanagement 395,00 85,00 Wegvervoer goederen 620,00 95,00 Internationaal goederen 395,00 85,00 *) Gebaseerd op de gegevens van CCV Afdeling Ondernemersexamens per 20 mei SCT Vervoersopleidingen B.V. 3 27/7/2008

4 weekse zaterdagopleiding Deze cursus start ruim voor het examen en beslaat een opleidingstijd van 10 weken, met de dinsdag als vaste lesdag voor het behandelen van de modules. U kunt zich inschrijven voor één of meerdere modules. De start van de opleiding is zaterdag 12 juli De cursus kan gegeven worden in: Utrecht, Eindhoven en Nijkerk. Zomeropleiding: week 29 tot en met week 38 Oktoberopleiding: week 42 tot en met week 51 De kosten bedragen inclusief cursusmateriaal, aanvullend lesmateriaal, examentraining en koffie/thee: Examengeld CCV Financieel Management 695,00 67,50 Calculatie 495,00 67,50 Bedrijfsmanagement 475,00 85,00 Personeelsmanagement 395,00 85,00 Wegvervoer goederen 620,00 95,00 Internationaal goederen 395,00 85, Drieweekse opleiding Deze cursus start kort voor het examen en beslaat een opleidingstijd van 3 weken. In deze periode worden, van maandag tot en met vrijdag, de zes (6) modules behandeld. De start van de opleiding is dinsdag 13 mei De cursus kan gegeven worden: Utrecht, Eindhoven en Nijkerk. Zomeropleiding: week 32, 33 en 34 Oktoberopleiding: week 43, 44 en 45 De kosten bedragen inclusief cursusmateriaal, aanvullend lesmateriaal, examentraining en koffie/thee: Examengeld CCV Financieel Management 695,00 67,50 Calculatie 495,00 67,50 Bedrijfsmanagement 475,00 85,00 Personeelsmanagement 395,00 85,00 Wegvervoer goederen 620,00 95,00 Internationaal goederen 395,00 85,00 SCT Vervoersopleidingen B.V. 4 27/7/2008

5 1. Algemene studievoorwaarden Artikel 01. Indeling en betaling 1. Indeling in een cursus en/of levering van studiemateriaal kan slechts plaatsvinden, wanneer de verschuldigde lesgelden na ontvangst van de desbetreffende factuur volledig zijn voldaan. 2. Betaling dient te geschieden door middel van bijschrijving van het verschuldigde lesgeld op onze giro- of bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum. 3. Wanneer betaling niet binnen de onder lid 2 van dit artikel genoemde termijn is geschied, is de cursist naast de hoofdsom tevens de wettelijke rente, alsmede incassokosten -de buitengerechtelijke te stellen op 15% van de hoofdsom verschuldigd. Artikel 02. Aanmelding 1. Aanmelding voor een cursus geschiedt uitsluitend schriftelijk. 2. Plaatsing in een cursus geschiedt steeds op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. 3. SCT Vervoersopleidingen B.V. is gerechtigd de cursist, indien door enige reden een cursusplaats komt te vervallen, een andere mogelijkheid aan te bieden. Artikel 03. Beëindiging opleiding 1. Bij beëindiging van enige opleiding is de overeenkomst, op grond waarvan die opleiding is gevolgd, automatisch beëindigd. 2. Voor het deelnemen aan een volgende opleiding dient steeds een nieuwe overeenkomst te worden aangegaan onder de dan geldende voorwaarden en tarieven. 3. SCT Vervoersopleidingen B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor cursisten, wanneer daartoe aanleiding bestaat, al dan niet tijdelijk te verwijderen, dan wel niet toe te laten tot een cursus. In dergelijke gevallen worden cursusgelden niet gerestitueerd, tenzij er sprake is van overlijden van de cursist. Artikel 04. Cursusmateriaal 1. De kosten van de cursusstof zijn in het cursusgeld inbegrepen, met uitzondering van de kosten van het SEB-examen. 2. Het terugsturen van cursusmateriaal leidt niet tot restitutie van reeds daarvoor betaalde bedragen. Artikel 05. Opzeggen 1. De cursist is gerechtigd na schriftelijke aanmelding de cursus op te zeggen, welke opzegging echter uitsluitend per aangetekende brief kan geschieden. 2. De opdrachtgever kan de inschrijving annuleren tot 6 weken vóór de aanvang van de desbetreffende activiteit. Alsdan zal het eventueel door de opdrachtgever betaalde bedrag onverkort worden gerestitueerd. Bij annulering van de opleiding tussen 6 en 4 weken voor aanvang is de opdrachtgever 25% van de opleidingskosten verschuldigd, bij annulering van de opleiding tussen 4 en 2 weken voor aanvang is de opdrachtgever 50% van de opleidingskosten verschuldigd. In de periode vanaf 2 weken vóór de aanvang van de desbetreffende opleiding tot de start van de opleiding is geen annulering mogelijk. De opdrachtgever is verplicht het verschuldigde bedrag te voldoen. Artikel 06. Minderjarige cursisten Minderjarige cursisten dienen het aanmeldingsformulier steeds mede te laten ondertekenen door hun wettelijke vertegenwoordiger. Artikel 07. Schade Voor schade en/of verlies gedurende het verblijf op de cursuslocatie is SCT Vervoersopleidingen B.V. nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake is van grove schuld aan de zijde van SCT Vervoersopleidingen B.V. Artikel 08. Voldoende deelname 1. Alle opleidingen worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende deelname. 2. Daarnaast is SCT Vervoersopleidingen B.V. gerechtigd, wanneer dit haar noodzakelijk voorkomt, de cursuslocatie of tijd te wijzigen. In dit geval geldt het gestelde in artikel 2 van deze voorwaarden. Artikel 09. Wijziging cursusplaats/-tijdstip Wijziging van cursusplaats en/of cursustijdstip wordt steeds persoonlijk en uitsluitend schriftelijk aan de cursist medegedeeld. Artikel 10. Levertijd De cursist dient steeds rekening te houden met een levertijd van het cursusmateriaal van tenminste zeven dagen. In beginsel wordt het cursusmateriaal bij tijdige bestelling tenminste één week voor aanvang van de cursus aan de cursist toegezonden. Artikel 11. Stichting Examenbureau Beroepsvervoer (SEB) SCT Vervoersopleidingen B.V. draagt geen verantwoording voor publicaties, examens en andere mededelingen gedaan door de Stichting Examenbureau Beroepsvervoer. Artikel 12. Betaling door werkgever/onderneming Bij facturering aan de werkgever c.q. onderneming dient naast de cursist ook de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming het inschrijfformulier te ondertekenen. Artikel 13. Prijswijzigingen De tarieven, zoals genoemd in de onderhavige studiegids, zijn steeds gedaan onder voorbehoud. SCT Vervoersopleidingen B.V. 5 27/7/2008

6 Artikel 14. Aanmelden en bestellen 1. Aanmelding voor de opleiding kan slechts geschieden door het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier voor de sluitingsdatum van inschrijving te zenden aan: SCT Vervoersopleidingen B.V. Postbus GC RIJSWIJK Telefoon : Fax : Mail : 2. De sluitingsdatum van elke cursus is steeds twee weken voor aanvang van die cursus. Cursisten, die zich aanmelden ná de genoemde sluitingstermijn, kunnen de cursus nog slechts volgen, indien er nog plaatsen beschikbaar zijn en het cursusgeld tenminste één week voor aanvang van de desbetreffende cursus door SCT Vervoersopleidingen B.V. is ontvangen. Artikel 15. CCV afdeling ondernemersexamens Met de landelijke- en computerexamens van CCV heeft de SCT Vervoersopleidingen B.V. geen enkele bemoeienis. Het aanmelden voor een examen en de betalingen hiervoor dient u zelf rechtstreeks te regelen met de CCV. Vrijstellingen Voor meer informatie over vrijstellingen voor het CCV-examen Getuigschrift Beroepsgoederenvervoer kunt u contact opnemen met: CCV afdeling Ondernemersexamens Postbus DV Rijswijk Telefoon : Fax : Internet : SCT Vervoersopleidingen B.V. 6 27/7/2008

Bijlage Secretaresse & Management

Bijlage Secretaresse & Management Bijlage Secretaresse & Management Praktijkopleiding Management en Organisatie 2 Basiskennis Management 2 Personeelsmanagement 3 Inschrijfformulier 4 Studievoorwaarden 5 Proeflessen bij IPD Opleidingen

Nadere informatie

Bijlage Financiele Administratie en Loonadministratie

Bijlage Financiele Administratie en Loonadministratie Bijlage Financiele Administratie en Loonadministratie BKB + BKC dagopleiding 10 weken 2 BKB + BKC avondopleiding 18 weken 2 Basiskennis Boekhouden (BKB) dagopleiding 5 weken 3 Basiskennis Boekhouden (BKB)

Nadere informatie

4 Algemene Voorwaarden Transport en Logistiek Evolutie Centrum per 30.07.2015

4 Algemene Voorwaarden Transport en Logistiek Evolutie Centrum per 30.07.2015 4 Algemene Voorwaarden Transport en Logistiek Evolutie Centrum per 30.07.2015 Pagina 1 van 7 Artikel 0. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de vakbekwaamheid cursus transport ondernemer personen- -

Nadere informatie

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE HEEMSKERK CURSUSBROCHURE 2015 2016 (versie 2, 15 juni 2015) Inhoud Voorwoord.... 3 Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden... 4 Basiskennis Calculatie (BKC )... 6 Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

Inschrijving. Academie voor integratieve psychotherapie Vesta T.a.v. studentenadministratie Donderbergweg 10A 6611 KL Overasselt

Inschrijving. Academie voor integratieve psychotherapie Vesta T.a.v. studentenadministratie Donderbergweg 10A 6611 KL Overasselt Inschrijving. Voor deelname aan onze opleidingen kunt u zich inschrijven door het onderstaande inschrijfformulier ingevuld, samen met de eveneens geprinte en per pagina ondertekende algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van IJlan

Algemene Voorwaarden van IJlan Algemene Voorwaarden van IJlan Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de aanbieder Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 -

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Persoonlijke Effectiviteit Assertiviteit op de werkplek In deze intensieve assertiviteitstraining leert u effectiever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN THE LEGAL FACTORY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN THE LEGAL FACTORY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN THE LEGAL FACTORY B.V. Artikel 1: begripsomschrijving In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: TLF : The Legal Factory B.V. Contractspartij : een juridische entiteit of een

Nadere informatie

ABC ONDERWIJSINSTITUUT. postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS ABC. PD Boekhouden

ABC ONDERWIJSINSTITUUT. postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS ABC. PD Boekhouden postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS PD Boekhouden ABC Praktijkdiploma Boekhouden ABC Opleidingen bestaat uit Onderwijsinstituut ABC en ABC Hogeschool Dordrecht en omstreken,

Nadere informatie

ABC ABC 13-14 STUDIEGIDS ABC ONDERWIJSINSTITUUT PD BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE

ABC ABC 13-14 STUDIEGIDS ABC ONDERWIJSINSTITUUT PD BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE ABC ONDERWIJSINSTITUUT postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC ABC STUDIEGIDS PD BESTUURLIJKE 13-14 INFORMATIEVOORZIENING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE BASISKENNIS

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schoevers

Algemene voorwaarden Schoevers Voor het verrichten van werkzaamheden door Instituut Schoevers B.V. (KvKnr. 27136080 ) en Schoevers Bedrijfsopleidingen B.V. (KvKnr. 27081448) Artikel 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1.2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met de Veghte zijn overeengekomen.

1.2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met de Veghte zijn overeengekomen. Algemene Leveringsvoorwaarden van de Veghte. 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van door c.q. via de Veghte B.V. en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN PERSOONLIJK EN INSPIREREND PROGRAMMA PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN PRESENTATIE In deze boeiende training van Boertien Vergouwen Overduin leert u hoe u uw werk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden New Business School BV

Algemene Voorwaarden New Business School BV Algemene Voorwaarden New Business School BV Artikel 1 Begrippen 1.1 NNNBS: de besloten vennootschap naar Nederlands recht Nyenrode New Business School, juridisch gevestigd te Amsterdam. 1.2 Student: degene

Nadere informatie

Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops

Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops deel 1 Webdesign Algemene leveringsvoorwaarden Hieronder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV Artikel 1. Definities Gebruiker: Reframe ComFit BV, gevestigd te Tilburg en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18080017;

Nadere informatie

Verkoop en leveringsvoorwaarden Afstuderen.nu b.v., met ingang van 1 januari 2015

Verkoop en leveringsvoorwaarden Afstuderen.nu b.v., met ingang van 1 januari 2015 Verkoop en leveringsvoorwaarden Afstuderen.nu b.v., met ingang van 1 januari 2015 Bevat: Verkoopvoorwaarden voor opdrachten gericht op training, coaching, consultancy, interimmanagement of persoonlijke

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHT PROGRAMMA VOOR MIDDLE MANAGERS LEERGANG PRAKTISCH MIDDLE MANAGEMENT UW INVESTERING [code: B-LPM] 3.800,- Trainingsmateriaal: 100,- Arrangementskosten:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke Capabel Onderwijs Groep B.V., statutair gevestigd te Zwolle en ingeschreven

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie

Intensieve opleiding. WOZ-Taxateur WOZ

Intensieve opleiding. WOZ-Taxateur WOZ Intensieve opleiding WOZ-Taxateur WOZ WOZ-Taxateur Een opleiding bij IPD volgen heeft veel voordelen:het IPD: 1. leidt op voor beroepen waar veel vraag naar is 2. maakt een snelle afronding van uw cursus

Nadere informatie

Algemeen. en werkwijzen, methoden en modellen. C. MBA-EER: de Master of Business Administration

Algemeen. en werkwijzen, methoden en modellen. C. MBA-EER: de Master of Business Administration Algemeen 1. Algemene bepalingen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching WORD NU ST!R-GECERTIFICEERD COACH MET DEZE INSPIRERENDE OPLEIDING POST BACHELOR GECERTIFICEERD COACH (St!R) UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 5.900-

Nadere informatie

ABC ONDERWIJSINSTITUUT. postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS ABC. Basiskennis Boekhouden

ABC ONDERWIJSINSTITUUT. postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS ABC. Basiskennis Boekhouden postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC STUDIEGIDS Basiskennis Boekhouden ABC Basiskennis Boekhouden ABC Opleidingen bestaat uit Onderwijsinstituut ABC en ABC Hogeschool Dordrecht en

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DE ACADEMY BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DE ACADEMY BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DE ACADEMY BV Per 23-04- 15 1. Begripsomschrijving - De Academy - Klant - Diensten De Academy B.V., gevestigd te s- Gravenhage, KvK 63082411, handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie