Horst aan de Maas, 31 maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Horst aan de Maas, 31 maart 2013"

Transcriptie

1 Beschrijving van een gezamenlijk leertraject van Maatschappelijke Organisaties in Limburg gericht op de vraag: hoe bouw ik een relatie op met het bedrijfsleven? Horst aan de Maas, 31 maart 2013

2

3 De aanleiding Tijdens de bijeenkomst Kracht van maatschappelijke coalities op 15 november in het Gouvernement Maastricht, is het initiatief geboren om een bijeenkomst voor Maatschappelijke Organisaties en bedrijfsleven te organiseren onder de titel Kracht in NL-café Limburg. De aanleiding lag in de constatering dat maatschappelijke organisaties connectie zouden moeten maken met het bedrijfsleven en andersom. Het bedrijfsleven werd gemist tijdens de bijeenkomst van 15 november. De oproep aan organisaties om dit vraagstuk op te pakken leidde tot 24 personen die mee wilden investeren in de vraag: Hoe maak je als maatschappelijke organisatie contact met het bedrijfsleven? 18 Organisaties zijn daadwerkelijk aan de slag gegaan met het leertraject. 5 organisaties hebben de ontwikkelingen per mail gevolgd. Kracht in NL, Schakel BV en Stg Maatschappelijke Projecten Maastricht hebben een adviesrol vervuld. In deze rapportage wordt het proces zoals we dat doorlopen hebben beschreven (hoofdstuk 2). De inhoud van de doorlopen stappen wordt in hoofdstuk 3 beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft de conclusies. 1

4 Samenvatting vragenlijst Contacten uitbouwen met het bedrijfsleven wordt gezien als aanvulling op de investering in onderlinge contacten van de maatschappelijke organisaties (MO s). We willen daarbij vooral leren wat we voor elkaar kunnen betekenen. In het bedrijfsleven is al langer een ontwikkeling naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaande, waar we als eerste op kunnen aansluiten om slimme allianties aan te gaan. Daarbij heeft elk van de MO s eigen pluspunten die ze in kunnen brengen. We kunnen ons bijvoorbeeld richten op ontzorgen, duurzaamheid, leefbare omgeving Het doel van het aangaan van een relatie met bedrijven is o.a. gericht op elkaar leren kennen, gezamenlijke inzet voor projecten, maatschappelijke binding, naamsbekendheid / PR, goodwill, aantrekkelijkheid van het bedrijf als werkgever (sociaal gezicht). 2

5 Het proces Het idee was om gezamenlijk een bijeenkomst te organiseren onder de titel Kracht in NL-café Limburg, waar bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar zouden ontmoeten. In dat kader werden de volgende stappen gezet: 1. INVENTARISEREN Ben van Essen (VKKL) stelde samen met Gerda Deekens (Kracht in NL) een vragenlijst op om de wensen van de deelnemende organisaties te inventariseren. 13 organisaties vulden de lijst in (zie kader); 2. ORIËNTEREN Op 13 december besprak een relatief kleine groep van 8 deelnemers aan de hand van de uitkomsten van de vragenlijst welke vervolgstappen gezet zouden kunnen worden. Daarbij had Franklin Schmetz (Schakel BV) als ervaringsdeskundige een belangrijke toegevoegde waarde. Belangrijke conclusie was dat een grootschalige, algemene bijeenkomst geen antwoord zou geven op de behoefte van de deelnemende maatschappelijke organisaties om te komen tot het opbouwen van een (duurzame) relatie met het bedrijfsleven; 3

6 3. VERDIEPEN Bij de 2 e bijeenkomst op 29 januari was sprake van een grote opkomst: 17 maatschappelijke organisaties. Als deskundige was Peter Paul Muijres aanwezig (kansenmakelaar Maastricht) die veel nuttige tips meegaf. De voorlopige conclusie van 13 december werd in deze bijeenkomst bevestigd: als je een echte verbinding met het bedrijfsleven wil aangaan, moet je doelgericht te werk gaan. Daarom werd afgesproken dat enkele organisaties voor de volgende bijeenkomst een concrete aanbieding zouden uitwerken; 4. PRAKTIJK-OEFENING Bijeenkomst 25 maart: met 10 aanwezige organisaties en Sven Kwakernaat van Schakel BV werd met 2 concrete aanbiedingen voor het bedrijfsleven geoefend. Conclusie was, dat met de drie bijeenkomsten in feite een leertraject doorlopen was, waarbij het als (voorlopige) afsluiting nuttig zou zijn om de leerervaringen op te schrijven en te delen. Zo heeft Kracht in NL-café Limburg niet de invulling gekregen van één bijeenkomst, maar van een gezamenlijk doorlopen leertraject. 4

7 De inhoud Stap 1 en 2: INVENTARISEREN en ORIËNTEREN De aanwezigen bespreken op 13 december de uitkomst van de vragenlijst. Daarop wordt door Franklin Schmetz gereflecteerd. Hij heeft veel ervaring met het creëren en inzetten van netwerken en het organiseren van netwerkbijeenkomsten, met het bedrijfsleven. Hij geeft twee kernpunten mee: a) Ga uit van gelijkwaardigheid tussen de MO en het bedrijfsleven. Het is voor MO s van belang om functionele netwerken te creëren, die niet tot doel hebben om alleen maar geld op te halen maar juist aan te geven wat wij als MO s het bedrijfsleven te bieden hebben. Creëer volume en laat zien wat je doet. Wordt concreet, blijf niet hangen in visies. Als je een uitnodiging stuurt beschrijf dan helder de behoefte en het aanbod. b) Zorg voor continuïteit: structurele samenwerking vraagt verankering. Zorg voor een vervolg, want een ondernemer investeert niet in eenmalige contacten. Zoek daarbij ingangen bij bestaande netwerken, om te voorkomen dat de ondernemer teveel tijd moet investeren. Gedacht werd aan een kleinschalige, concrete Kracht in NL-café Limburg bijeenkomst gericht op één concreet onderwerp dat van belang is voor het bedrijfsleven, waarbij je doelgericht de 5

8 1 Zie Schakel B.V. hanteert het Schakel Principe, een manier van samenwerken waar het onderwerp het vertrekpunt is. Aangesloten organisaties (Schakelaars) maken hun onderwerpen kenbaar waar ze of behoefte aan hebben of waar ze aanbod voor hebben. Deze onderwerpen zijn onder te verdelen in 3 disciplines Mens - Kennis - Middel. Het Schakel Principe maakt vervolgens verbinding tussen de aangesloten Schakelaars (of een deel daarvan) om per onderwerp te ervaren wie op het betreffende onderwerp wenst samen te werken. Schakel B.V. brengt wekelijks op dinsdag en donderdag tussen de 8-12 onderwerpen op digitale wijze onder de aandacht. bedrijven uitnodigt die het aangaat. Franklin bood aan vrijblijvend zijn Schakelmethodiek 1 in te zetten voor onze zoektocht. Een bijeenkomst zou kunnen bestaan uit: 1. Introductie (wie ben je, welke organisatie vertegenwoordig je, wat heb je met het onderwerp?) 2. Presentatie over het onderwerp 3. Netwerkgelegenheid De eerste bijeenkomst moet goed zijn en een thema hebben waarmee we elkaar kunnen leren kennen als basis voor een vervolg. De huiswerkopdracht is dat ieder nadenkt over de vraag: Welke thema s of casussen kunnen aan de orde komen? Hoe zorgen we voor een structurele aanpak en wat betekent dat voor ons? Stap 3 VERDIEPEN (29 januari) Allereerst wordt geïnventariseerd welke relevante netwerken er in Limburg zijn. Brainport Limburg MKB Limburg 6

9 Ondernemend Limburg: de LLTB, de Limburgse Werkgevers Vereniging (met o.a. regionale studieclubs), Kamer van Koophandel Brancheorganisaties BV Limburg (een coöperatie van bedrijven, particulieren, culturele & educatieve instellingen en de overheid) Rotary, Lionclubs, etc. (willen ook projecten ondersteunen) Op verschillende plekken wordt geëxperimenteerd met Maatschappelijke Beursvloeren (o.a. in Maastricht, Heerlen, Gennep, Horst aan de Maas) Peter Paul Muijres geeft vanuit zijn ervaring als kansenmakelaar een aantal aandachtspunten aan: A. De ondernemer heeft geen tijd, dus die moet je met je aanbod ontzorgen. B. Creëer een win-win situatie, maak tastbaar voor de ondernemer wat er voor hem te halen valt (het verschil tussen Ik kom vragen om geld of Ik bied je nieuwe ondernemers-kansen ). Werk aan persoonlijke relaties gericht op de langere termijn. C. Maatschappelijk verantwoord Ondernemen kent vijf M s: Mensen, Massa, Media, Munten en Middelen. D. Netwerkbijeenkomsten zijn er om kennis te maken, niet om zaken te doen. E. Sluit aan bij bestaande netwerken, dat kost de ondernemer minder tijd. F. Maak een goede analyse van het bedrijf dat je wil benaderen. 7

10 Afspraak: een aantal organisaties werken samen een propositie uit en brengen een netwerk in beeld voor het thema Jeugd en voor het thema Armoede. De volgende keer zal dit gepresenteerd en besproken worden. Stap 4 PRAKTIJK-OEFENING (25 maart) Twee clusters hebben een propositie uitgewerkt en presenteren hun voorstel. Presentatie 1. Humanitas, KPJ Limburg en Jeugdwerk Limburg hebben een voorstel uitgewerkt voor Jeugd en Jongeren (zie bijlage 2). De eerste ervaring die zij opgedaan hebben is dat het zeer waardevol is om gezamenlijk te werken aan een voorstel voor het bedrijfsleven. Zo ontdek je waar je elkaar overlapt en waar een gezamenlijk belang ligt. Hun voorstel is om bedrijven te benaderen waarmee je samenwerkt in de organisatie van een (of meer) Jeugdkamp(en). Voordeel voor de bedrijven: je komt rechtstreeks in contact met jongeren die je kunt interesseren voor je bedrijf. Je kunt als bedrijf voorlichting geven over bijv. techniek aan een doelgroep die nog in de beroepsoriënterende fase zit. Voordeel voor de MO s: bedrijven ondersteunen in de organisatie, bedenken en leiden bijv. technische spellen voor de jongeren. Zo ontstaat een aantrekkelijke combinatie van recreatie en educatie. 8

11 We mikken op een duurzame relatie met een bedrijf liever dan een eenmalige activiteit. Maakt ook dat je wellicht minder snel concreet resultaat hoeft te laten zien. Reacties: Een voorstel met veel potenties. Enkele tips van o.a. Schakel: Vraag je nog specifieker af waar de behoefte voor jezelf ligt? In middelen? In partners? Wat biedt je de ondernemer? Is dat technisch personeel of anders? Doelstelling ondernemer: Hoe kan ik mijn corebusiness vermarkten om omzet te genereren? Hoe kan ik als MO hier invulling aan geven, aan tegemoet komen? Veel ondernemers worstelen nog met MVO. Realiseer je dat je een zelfde soort belang hebt als onderwijssector. Kun je samen optrekken? Onderwijs kan partner zijn of ook klant. Leg niet een kant en klaar voorstel neer, maar ontwikkel het voorstel samen met het bedrijf. Het is belangrijk om vanuit je vraag open het gesprek in te gaan. Je kunt je ook nog afvragen: kies je voor een brede vraag of kies je voor exclusiviteit? Hoe vind je nu hier het goede bedrijf bij? Richt je specifiek op een bedrijf en pas je vraag hier op aan, of, boor een netwerk/persoon aan die je toegang kan verlenen tot een netwerk (bijv. een uitzendbureau). 9

12 Presentatie 2. Dienst Kerk en Samenleving, Stichting de Pijler, Cubiss en Humanitas hebben een voorstel uitgewerkt gericht op Schuldhulpmaatjes. Het gaat om een bestaand project, waarbij vrijwilligers begeleiding en ondersteuning bieden aan mensen die (structurele) schulden hebben. Zij willen er een meer duurzaam project van maken, dat niet altijd afhankelijk is van de budgetten van gemeenten. Met cijfers geven zij aan dat veel bedrijven onwetend zijn van het feit dat een deel van hun werknemers structurele schuldproblemen hebben, bijv. tot uiting komend in loonbeslag (40% van de mensen die in de schuldhulpverlening zitten, zijn in loondienst! Binnen sommige bedrijven heeft 20% van de medewerkers een loonbeslag). Voor een bedrijf is het van groot belang om inzicht in de problematiek te hebben en vervolgens te werken aan hulpverlening. Immers, werknemers die veel schulden hebben vormen een risico. Onze vraag is om een deel van het bespaarde budget in te kunnen zetten om een aantal mensen te kunnen helpen. Het trio onderbouwt het idee stevig met veel cijfermateriaal. Zo kunnen zij bijv. aangeven in welke wijken de problematiek van schulden zich concentreert. Door de onderbouwing leveren zij een stevige business case! Het aanbod richt zich heel sterk op de vraag die bedrijven kunnen hebben, en waar zij concreet bij kunnen helpen. 10

13 Reacties: Een helder en krachtig voorstel. Enkele tips: Maak het probleem zo concreet mogelijk voor het bedrijf, bijvoorbeeld door in beeld te brengen welke omzet het verliest door deze problematiek. En wat brengt het me op als ik dit aanpak? Vraag: wat biedt je precies aan? Is dat een scan maken? Antwoord: begeleiding van individuen. We zouden een scan van werknemers met structurele schuldproblemen kunnen maken. Onze organisaties beheren een netwerk en kennis op tal van terreinen, dat kunnen ze inzetten. Op lokaal niveau contact leggen met bedrijf in Heerlen en het netwerk van bedrijven wat daaromheen zit (lokaal MKB netwerk). Zoek uit welke bedrijven personeel in de probleemwijken hebben en neem daar contact mee op. Je hebt een krachtig voorstel. Je hoeft daarmee niet alleen zelf de boer op maar kunt ook intermediairs zoeken die dit onderwerp bespreekbaar willen maken. Kun je inspelen op de ontwikkeling van de Participatiewet en wat je in dit kader aan het bedrijfsleven kunt aanbieden? Schakel BV biedt aan om de twee proposities in te brengen in de schakelmethodiek. 11

14 Afronding De deelnemers constateren dat de weg die we gezamenlijk gegaan zijn, veel heeft opgeleverd. Het bleek nuttig om een leerproces zoals Hoe maak ik contact met het bedrijfsleven? gezamenlijk te doorlopen. Uitwisseling van ervaringen blijft belangrijk. Dat zouden we op een handige manier moeten organiseren: via digitale uitwisseling en/of door het mee te nemen in het netwerk van LimburgLab. Mogelijk kunnen we een gezamenlijke actie koppelen aan bestaande provinciale bijeenkomsten van het bedrijfsleven? Een actie voor de toekomst zou kunnen zijn om met de maatschappelijke organisaties een gezamenlijk provinciaal aanspreekpunt en netwerk van expertise voor bedrijven/werkgevers in te richten. Zo investeer je in bereikbaarheid, hoe en waar bedrijven terecht kunnen met vragen. Naast het provinciale niveau zijn onze conclusies ook van belang op lokaal niveau. Immers veel van onze lidorganisatie zitten op lokaal niveau met dezelfde vragen als wij op provinciaal niveau. We kunnen bijvoorbeeld een gezamenlijke training organiseren voor het beschrijven van een vraag aan het bedrijfsleven en netwerken aanboren, al of niet verbonden met de beursvloeren die ontstaan. 12

15 Conclusies Op basis van ons gezamenlijk leertraject samen ondernemen concluderen wij het volgende: Maatschappelijke Organisaties en het bedrijfsleven hebben elkaar veel te bieden, maar dat weten ze niet van elkaar. De kunst is om elkaar te leren kennen en gezamenlijke interesses en belangen op te zoeken; Het fundament van een duurzame relatie tussen een maatschappelijke organisatie en een bedrijf is gelegen in Win-Win. Het (commercieel) belang van het bedrijf moet bediend worden evenals het (maatschappelijk) belang van de maatschappelijke organisatie; Samenwerking van maatschappelijke organisaties om een gezamenlijke propositie aan een of meer bedrijven te ontwikkelen, biedt veel voordelen. Zoek elkaar vooral op onderwerp op. Overweeg om een gezamenlijk provinciaal aanspreekpunt/expertisenetwerk in te richten voor bedrijven/werkgevers; Maak een goede analyse van het bedrijf dat je wil benaderen. Ben concreet in wat je zoekt, maar geef ruimte aan je partner/het bedrijf om het aanbod samen uit te werken; Werk aan persoonlijke relaties gericht op de langere termijn. Netwerkbijeenkomsten zijn er om kennis te maken, niet om zaken te doen; Ontzorg bedrijven. Sluit bijvoorbeeld aan bij bestaande netwerken, dat kost de ondernemer minder tijd; 13

16 Realiseer je dat er instanties en netwerken zijn die hulp kunnen bieden (bijv. Schakel BV) en/of waar je mee kunt samenwerken. Hiermee sluiten we deze cyclus van bijeenkomsten af, maar blijven werken aan vervolgacties en bijeenkomsten. Onze leerervaringen en conclusies delen we met dit rapport. 14

17 Bijlage Aanmeldingen Kracht in Limburg-café (Samen ondernemen) Naam Mail Organisatie Gerard Linders* Stg ABC Rinus Janssen (Peter van Melick) Stg. ARKA Johan Dinjens Anti Discriminatie Voorziening Limburg Annet Schreurs* Telehulpverlening Limburg Hans Diederen Stg GIPS spelen en leren Limburg Mieke Bos Humanitas Karin Duijsters KPJ Limburg John Wilbers Verenigde Jeugdclubs Limburg Ria Verstappen Cubiss Wilma v.d. Poel Vrouwen Gilde Limburg Nelleke de Kruik PCGJ 15

18 Naam Mail Organisatie Frank de Klaver Odyssee Stichting de Pijler Hub Vossen Dienst Kerk en Samenleving Chris Baltussen* Stichting Vluchtelingen Werk Limburg Marie-louise Weerts Buddyzorg Limburg Patrick Heumen (Marcel Bartels) Scouting Limburg Lucy Willems* Burgerraadslid GroenLinks Maastricht Daniele Schreurs Scouting Limburg Charlotte van Dijk Fam Bouchaib Saadane Prov. Platform Minderheden Wim van Osch KNHM Nanda Wijnen* Jongeren Netwerk Limburg Alle Postmus VKKL Maria van Lieshout VKKL Gerda Deekens Kracht in NL Ben van Essen VKKL Franklin Schmetz Schakel BV Peter Paul Muijres Stg. maatschappelijke projecten Maastricht *Geen bijeenkomst bijgewoond, wel per mail op de hoogte gehouden. 16

19 Bijlage Voorstel thema Jeugd en Jongeren Karin Duysters (KPJ), John Wilbers (Jeugwerk Limburg), Mieke Bos (Humanitas) Aanleiding: 1) Bedrijven zoeken technisch personeel. 60% van de technische bedrijven verwacht een groot tekort aan personeel de komende 5 jaar tekort (landelijk). Onderwijs is onvoldoende afgestemd op nieuwe methodes in het bedrijfsleven. 2) KPJ/Jeugdwerk Limburg en Humanitas zoeken financiering voor (internationale) tiener kampen. Propositie: Wie helpt vrijwilligers aan (technische) kennis? Doelstelling: tieners (12-16) koppelen aan techniek om ze daardoor; a) te interesseren voor een baan in de techniek (technische opleiding). b) in Limburg te houden en de leefbaarheid in Limburg te handhaven c.q. verbeteren ( n breed samengestelde bevolking is een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven). 17

20 Kennis van: - technische bedrijven en - leraren opleiding techniek - Hbo en mbo techniek leerlingen (en docenten) Koppelen aan: Uitvoering tienerkampen. Vakantieactiviteiten o.a. spelen met GPS, videofilm maken, djembee, percussie, website bouwen, knopen en sjorren, bewegen met jeugd, drama, beeldende kunst, streetdance, breakdance, graffiti. Heeft allemaal met techniek te maken. Middel: organiseren van vakantie- en (internationale) tienerkampen. Hiervoor is nodig: 1) deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers /begeleiders tienerkampen 2) vakantiekampen voor tieners (12-16) in armoede en of internationale uitwisseling Bedrijf levert geld en/of menskracht voor: 1) communicatie - onderhandelen - samenwerken - effectiever vergaderen - teambuilding leidinggeven aan groepen 2) veiligheid - veiligheid en kwaliteit arbobeleid - BHV - Reanimatie - Ontruimings- en noodplannen - Sociale veiligheid (ongewenste intimiteiten; kindermishandeling. Huiselijk geweld.) 3) uitvoering van het kamp; huisvesting, eten, drinken, vervoer Kpj/jeugdwerk Limburg/Humanitas leveren: 1) organisatie van de vakantiekampen; werving en selectie van de jongeren en vrijwilligers 2) tijdens het kamp presentatie van het bedrijf 3) technische opleiding inzetten om technische spelvormen tijdens de vakantiekampen te introduceren. 18

21 Colofon Samen Ondernemen Beschrijving van een gezamenlijk leertraject van Maatschappelijke Organisaties in Limburg gericht op de vraag: hoe bouw ik een relatie op met het bedrijfsleven? Deelnemende organisaties: 1. Stg. ARKA 2. Anti Discriminatie Voorziening Limburg 3. Stg GIPS spelen en leren Limburg 4. Humanitas 5. KPJ Limburg 6. Verenigde Jeugdclubs Limburg 7. Cubiss 8. Vrouwen Gilde Limburg 9. PCGJ 10. Odyssee Stichting de Pijler 11. Dienst Kerk en Samenleving 12. Buddyzorg Limburg 13. Scouting Limburg 14. Jongeren Netwerk Limburg 15. FAM, expertisecentrum voor vrouwenvraagstukken 16. Prov. Platform Minderheden 17. KNHM 18. Vereniging Kleine Kernen Limburg 19

22 Advies: 1. Kracht in NL 2. Schakel BV 3. Stg. maatschappelijke projecten Maastricht Tekst: Ben van Essen (VKKL) Vormgeving: Sofieke van Nuenen April 2013 Namens de deelnemende organisaties uitgegeven door de Vereniging Kleine Kernen Limburg Bemmelstraat HN Horst aan de Maas 20

23

24

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Format werkplan maatschappelijke organisatie

Format werkplan maatschappelijke organisatie Format werkplan maatschappelijke organisatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) In Veilige Handen 2. Korte omschrijving De zorg voor een veilige omgeving is essentieel

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maandag 30 januari 2012 Studiedag Duurzaam Betrokken Kinderboerderijen Stefanie Lap Opbouw workshop Definitie Motivatoren voor bedrijven Omvang Huidige ontwikkelingen

Nadere informatie

Goede Zaken MBO voor Dummies

Goede Zaken MBO voor Dummies Goede Zaken MBO voor Dummies Kansen voor ideëel en commercieel www.goedezaken.eu 1 Onderneming van de 21 e eeuw People (mensen) MVO Planet (milieu) Profit (winst) MBO als onderdeel van MVO Verzoeken aan

Nadere informatie

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht Wat is een beursvloer De Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Voorwaarde is dat

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Deel 1: Hoe was het? Situatie vrijwilligerswerk 2013 Minimaal vrijwilligersbeleid 24 woonvormen Sportmaatjesproject Totaal 120 externe vrijwilligers

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland Stichting Innovatief Onderwijs Nederland ONTZORGT SCHOLEN OP ICT De ION QuickScan heeft als primair doel om scholen voor te bereiden op digitalisering van het onderwijs binnen. U kunt direct met de resultaten

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid Dinsdag 25 januari 2011 CASTRICUM Thema: Jong Volwassenheid HANDIGE WEBSITES: STUDIE, WERK, WONEN. STUDIE http://www.meenwh.nl/viewobje.asp?ac=show&obj_id=417 Deze brochure mbt autisme in het onderwijs.

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017

Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017 Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017 Informatiebijeenkomst vrijwilligers- en subsidiebeleid 11 april 2016 Programma Presentatie vrijwilligersbeleid Presentatie subsidiebeleid Vragen algemeen Vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Aan de slag met het Business Model Canvas

Aan de slag met het Business Model Canvas 1 Aan de slag met het Business Model Canvas De Wereld van de Ondernemer Gerard Aaftink November 2014 2 Inhoud Deel 1: Het Business Model Canvas Het Business Model Canvas Wat is het? Hoe werkt het? Hoe

Nadere informatie

Inventarisatie. scholingsaanbod

Inventarisatie. scholingsaanbod Afasie afd. Noordlimburg Ja, bijvoorbeeld naar EHBO/ BHV Specifiek computergebruik door vrijwilligers in verband met voorbereidingen; lesmateriaal, producten, werkvormen worden erg op maat van betreffende

Nadere informatie

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking.

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Studio Sterk: Sterker door Participatief Drama Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Theater als middel om een stem te geven aan mensen die nauwelijks gehoord worden.

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

Social Impact Bonds. Een partnership voor maatschappelijk rendement

Social Impact Bonds. Een partnership voor maatschappelijk rendement Social Impact Bonds Een partnership voor maatschappelijk rendement Social Impact Bonds Introductie Gemeenten staan voor steeds grotere uitdagingen. Door samen te werken met sociale ondernemers en in ves

Nadere informatie

Waarderen en Belonen van vrijwilligers

Waarderen en Belonen van vrijwilligers Waarderen en Belonen van vrijwilligers Sandy dos Reis en Jeanette Buitelaar Versie: December 2014 PAGINA 2/5 Vrijwilligerswerk Rotterdam is dé centrale ingang voor al het vrijwilligerswerk in Rotterdam.

Nadere informatie

MEER UIT JE COMMUNITY. Versterk De Verbinding, Vergroot Je Impact

MEER UIT JE COMMUNITY. Versterk De Verbinding, Vergroot Je Impact MEER UIT JE COMMUNITY Versterk De Verbinding, Vergroot Je Impact INHOUD Toepassing Yes! We Connect voor Communities 3 Visie 4 Aanpak 6 Programma bijeenkomst 1 Programma bijeenkomst 2 Programma bijeenkomst

Nadere informatie

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht Wat is een beursvloer? De beursvloer is hét lokale ( Maastricht en Heuvelland) moment voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO, waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Wegwijs in fondsen- en subsidieland Een korte inleiding in het Wat en Hoe

Wegwijs in fondsen- en subsidieland Een korte inleiding in het Wat en Hoe Wegwijs in fondsen- en subsidieland Een korte inleiding in het Wat en Hoe Ermen Consult, Pieternel Ermen Fondsenwerving Wat verstaan we daar onder? Alle manieren van geld verwerven zonder dat daarvoor

Nadere informatie

De toekomst van handelsmissies

De toekomst van handelsmissies De toekomst van handelsmissies 1 Deze rapportage is een uitgave van het lectoraat International Business. Lectoraat International Business School of Business, Media en Recht Windesheim Campus 2-6 Postbus

Nadere informatie

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010 EEN NIEUWE KOERS Limburgse VrouwenRaad september 2010 1 1. Terugblik 35 jaar Limburgse VrouwenRaad 2. Belangrijkste conclusies De kracht van de LVR als koepel 3. Een nieuwe koers Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel

Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel Auteur: Leni Minderhoud info@45plusondernemer.nl Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel Audio 1 Het belangrijkste voor je LI profiel eerst Hallo luisteraar naar deze audio serie over je LI profiel.

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015 Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen 1 oktober 2015 Welkom Voorstellen. Karin van Wijnen, Kwaliteitsnetwerk mbo Carlijn van Diepen, ROC A12 en BVMBO Marloes van Bussel, NCP EQAVET Doelen 1. Deelnemers

Nadere informatie

Het belang van anders

Het belang van anders Het belang van anders 1 Perspectief Zutphen Zutphen Ontstaan Perspectief Zutphen Kengetallen Maatschappelijke opgaven Welzijn nieuwe stijl Aanpak Waar staan we nu Leren leren 2 Compact stadje aan de IJssel

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

FW: Gecombineerde nieuwsbrief VKKL, Spirato, Knooppunt zorg

FW: Gecombineerde nieuwsbrief VKKL, Spirato, Knooppunt zorg A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: woensdag 4 mei 2016 14:44 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Gecombineerde nieuwsbrief VKKL, Spirato, Knooppunt zorg Digitale leeszaal Van: VKKL, Spirato, Knooppunt

Nadere informatie

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk er is maar één werkgever nodig voor een goede start Hoe gaat het met jouw zoektocht naar werk? Weet jij al wat je te bieden hebt, welk werk goed

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst bestaat uit de twaalf competenties van de collectieve belangenbehartiger met daarbij steeds vier stellingen. Per stelling kunt u

Nadere informatie

We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs.

We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs. We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs. Thema s: Natuur en milieu, Mediawijsheid, Ondernemend Onderwijs en financiële educatie en Burgerschap Jongeren voorbereiden op hun actieve

Nadere informatie

Brainport Development, 2014. De kracht van samenwerking. PPS in de praktijk. Ton Pagen Programmamanager Zorgtechniek Limburg

Brainport Development, 2014. De kracht van samenwerking. PPS in de praktijk. Ton Pagen Programmamanager Zorgtechniek Limburg 1 PPS in de praktijk Ton Pagen Programmamanager Zorgtechniek Limburg 2 Centrum voor Innovatief Vakmanschap (2 e generatie CIV) - Gestart op 1 maart 2013 - Financiering: - Ministerie OCW (Platform Bèta

Nadere informatie

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar?

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Inleiding Traditioneel staat de decembermaand in het teken van jaaroverzichten en top 100 of top 2000 lijstjes. Allemaal bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

project: Wat te doen met Oud en Nieuw?

project: Wat te doen met Oud en Nieuw? project: Wat te doen met Oud en Nieuw? Colofon Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522-235235 Fax: 0522-235222 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl Geralda

Nadere informatie

Adviescommissie 29 oktober 2009 Dagelijks bestuur 5 november 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 26 november 2009. Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10

Adviescommissie 29 oktober 2009 Dagelijks bestuur 5 november 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 26 november 2009. Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10 Adviescommissie 29 oktober 2009 Dagelijks bestuur 5 november 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 26 november 2009 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg recreatiemonitor Het algemeen bestuur

Nadere informatie

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business Economische opgave Internationalisering - Kennis: wat gebeurt daar? - Verzoek van het bedrijfsleven uit de Osse Haven: logistieke hub - Internationale bedrijven naar Oss - Platform om andere partijen te

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. jong talent

Expertisecentrum Plato. jong talent Expertisecentrum Plato jong talent Inhoud De toekomst begint nu! 04 Het maatschappelijk project als onderdeel van het traineeship 09 Hoe werkt het traineeship? 05 Over Expertisecentrum Plato 12 Het ontwikkelprogramma

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs November 2014 Uitgelicht Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van ouders Wat vinden ouders van de ondersteuning aan hun kind binnen passend onderwijs? Ouders binnen de samenwerkingsverbanden Sterk

Nadere informatie

Universiteit. Brochure. Opleidingsinstituut Dageraad

Universiteit. Brochure. Opleidingsinstituut Dageraad Brochure Opleidingsinstituut Dageraad Universiteit Informatie Je zult je wel afvragen wie zoiets bedenkt en wie zo iets op de kaart wil zetten. Ik kan daar kort en krachtig over zijn: kijk op www.ruudvanlent.nl

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Heeft u de digitale afslag gemist?

Heeft u de digitale afslag gemist? Heeft u de digitale afslag gemist? Collaboration portals Knowledge centre Client services Content Platform Legal Alerts Social Media Newsflash E-Guides SmashDoc s App s Online communicatie dating 2.0

Nadere informatie

Stappenplan Jong & Natuur. Betrek jongeren in 8 stappen bij uw organisatie

Stappenplan Jong & Natuur. Betrek jongeren in 8 stappen bij uw organisatie Stappenplan Jong & Natuur Betrek jongeren in 8 stappen bij uw organisatie In deze handleiding beschrijven wij een achttal stappen die u kunnen helpen om meer jongeren bij uw organisatie te betrekken. Bij

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

IDEE > PLAN > PITCH. In 3 stappen van idee { naar financiering

IDEE > PLAN > PITCH. In 3 stappen van idee { naar financiering In 3 stappen van idee { naar financiering Inhoud 1. Inleiding 2. De stappen 3. Stap 1: Het idee 4. Stap 2: Het plan 5. Stap 3: De pitch 6. Tips en Adressen Inleiding Je hebt een idee voor een nieuw bedrijf.

Nadere informatie

Help ik ben geslaagd, wat nu? Thijs van der Heijden

Help ik ben geslaagd, wat nu? Thijs van der Heijden Help ik ben geslaagd, wat nu? Thijs van der Heijden Kwetsbare doelgroep. Extra verantwoordelijkheid. Welke extra vaardigheden zijn nodig om de kansen te vergroten? Niet alleen studievaardigheden, ook sociale

Nadere informatie

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Het kompas 3 2.1 Aanleiding 3 2.2 Betekenis 3 2.3 Doelen 3 2.4 Definitie van sectoronderzoek gereed 4 2.5 Waarde 4 2.6 Kompas 5

Nadere informatie

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement Ochtendprogramma Wat verstaan we onder communicatie? Hoe belangrijk is communicatie voor

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2011

Visiedocument en Activiteitenplan 2011 Visiedocument en Activiteitenplan 2011 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Financiële Educatie aan Jongeren. Thea Hazel-Stals Netty Blijlevens

Financiële Educatie aan Jongeren. Thea Hazel-Stals Netty Blijlevens Financiële Educatie aan Jongeren Thea Hazel-Stals Netty Blijlevens NVVK Studiedag Schuldhulpverlening 28 oktober 2014 WWJB richt zich op jongeren en hun financiën Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB)

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy Retail & Leisure Academy Toekomstplan 12 februari 2015 Versie 1.1 Retail & Leisure Academy 1 Inleiding De sectoren Retail en Leisure zijn van grote economische importantie voor de regio Midden- Limburg.

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O. 2012-2013 CultuurlinC, marktplaats cultuureducatie Roosendaal biedt de cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw Voortgezet Onderwijs aan. Aanleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 24 juni 2016 Wijkkamer.de.Dommer@ribw-nr.nl Dommer van Poldersveldtweg 73 Nijmegen Mail ons als je een bijdrage hebt! Extra zomeropening huiskamer We willen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

BUDDYZORG LIMBURG de organisatie

BUDDYZORG LIMBURG de organisatie BUDDYZORG LIMBURG de organisatie Doelstelling Buddyzorg biedt sociaal emotionele steun en begeleiding aan mensen (cliënten), die lijden aan de belasting van een ernstige, chronische en/of levensbedreigende

Nadere informatie

Verder met (fondsenwerving voor) Historie in de bibliotheek

Verder met (fondsenwerving voor) Historie in de bibliotheek Verder met (fondsenwerving voor) Historie in de bibliotheek Slotbijeenkomst 29 november 2012 Hans van der Westen hans@leenaersverloop.nl; 06-22397980 BRINGING TOGETHER THE BEST OF BOTH WORLDS 1 Enkele

Nadere informatie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie De Kandidatenmarkt informatie & visie Onze missie & visie De Kandidatenmarkt is een jonge, innovatieve en dynamische sociale organisatie die werkzoekenden van 17 t/m 29 jaar naar werk, werkervaringsplekken,

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

Evaluatierapport Participatiecafé Deurne voorjaar Maak gebruik van eigen ervaring om anderen te helpen!

Evaluatierapport Participatiecafé Deurne voorjaar Maak gebruik van eigen ervaring om anderen te helpen! Evaluatierapport Participatiecafé Deurne voorjaar 2016 Maak gebruik van eigen ervaring om anderen te helpen! Inleiding Op 26 mei jl. vond alweer het negende Participatiecafé Deurne plaats. Ditmaal was

Nadere informatie

Presentatie Peet van de Wiel & Ignas van Schaick

Presentatie Peet van de Wiel & Ignas van Schaick Presentatie Peet van de Wiel & Ignas van Schaick Peet van de Wiel (Podium) Ignas van Schaick (EMS FILMS) Trailer De Nieuwe Wildernis De Nieuwe Wildernis, het merk De waarde en de impact van het medium

Nadere informatie

Financiële Educatie aan Jongeren. Thea Hazel-Stals Netty Blijlevens

Financiële Educatie aan Jongeren. Thea Hazel-Stals Netty Blijlevens Financiële Educatie aan Jongeren Thea Hazel-Stals Netty Blijlevens WWJB richt zich op jongeren en hun financiën Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) richt zich op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Let s Connect e-portfolio

Let s Connect e-portfolio Let s Connect e-portfolio Presentatie Special Coatings BV Mijn naam is Michel Eugster Voormalig voorzitter KOP MKB ondernemer in Bladel,Eindhoven en Weesp E-portfolio en wat verder Kempisch ondernemers

Nadere informatie

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010 Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt Oktober 2010 Programma 13.30 Informatie Wio, opbrengst bijeenkomst 13.45 Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt -Toelichting

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia BELANGRIJK Gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk en naamloos verwerkt. Deelname aan de enquête is anoniem. Wil je echter kenbaar maken waar je voor

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied.

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied. April 2010 Nieuwsbrief Arbo Inhoudsopgave Website gezondverbond.nl Nieuwe rubriek op de website: In de praktijk Workshop OR-leden aan de slag met de Arbocatalogus, 11 mei 2010 Verbond attendeert arbodiensten

Nadere informatie

Stichting Lezen & Schrijven. Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven

Stichting Lezen & Schrijven. Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven Stichting Lezen & Schrijven Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven Educatie Werkt!, Amsterdam 30 september 2011 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET ONDERNEMERSONTBIJT Thema: beroepspraktijkoriëntatie

WELKOM BIJ HET ONDERNEMERSONTBIJT Thema: beroepspraktijkoriëntatie WELKOM BIJ HET ONDERNEMERSONTBIJT 2016 Thema: beroepspraktijkoriëntatie Beroepspraktijkoriëntatie Verschillende vormen van beroepspraktijkoriëntatie bij het Markland College Oudenbosch. Belang voor onderwijs

Nadere informatie

Een belevenis creëren. Maak van uw vrijwilligersactiviteit een beleving voor jongeren

Een belevenis creëren. Maak van uw vrijwilligersactiviteit een beleving voor jongeren Een belevenis creëren Maak van uw vrijwilligersactiviteit een beleving voor jongeren Auteur: Inge van Steekelenburg Fotografie: Redmar Kruithof Opmaak: Suggestie & illusie Drukwerk: True Colours Bestellen:

Nadere informatie