Horst aan de Maas, 31 maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Horst aan de Maas, 31 maart 2013"

Transcriptie

1 Beschrijving van een gezamenlijk leertraject van Maatschappelijke Organisaties in Limburg gericht op de vraag: hoe bouw ik een relatie op met het bedrijfsleven? Horst aan de Maas, 31 maart 2013

2

3 De aanleiding Tijdens de bijeenkomst Kracht van maatschappelijke coalities op 15 november in het Gouvernement Maastricht, is het initiatief geboren om een bijeenkomst voor Maatschappelijke Organisaties en bedrijfsleven te organiseren onder de titel Kracht in NL-café Limburg. De aanleiding lag in de constatering dat maatschappelijke organisaties connectie zouden moeten maken met het bedrijfsleven en andersom. Het bedrijfsleven werd gemist tijdens de bijeenkomst van 15 november. De oproep aan organisaties om dit vraagstuk op te pakken leidde tot 24 personen die mee wilden investeren in de vraag: Hoe maak je als maatschappelijke organisatie contact met het bedrijfsleven? 18 Organisaties zijn daadwerkelijk aan de slag gegaan met het leertraject. 5 organisaties hebben de ontwikkelingen per mail gevolgd. Kracht in NL, Schakel BV en Stg Maatschappelijke Projecten Maastricht hebben een adviesrol vervuld. In deze rapportage wordt het proces zoals we dat doorlopen hebben beschreven (hoofdstuk 2). De inhoud van de doorlopen stappen wordt in hoofdstuk 3 beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft de conclusies. 1

4 Samenvatting vragenlijst Contacten uitbouwen met het bedrijfsleven wordt gezien als aanvulling op de investering in onderlinge contacten van de maatschappelijke organisaties (MO s). We willen daarbij vooral leren wat we voor elkaar kunnen betekenen. In het bedrijfsleven is al langer een ontwikkeling naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaande, waar we als eerste op kunnen aansluiten om slimme allianties aan te gaan. Daarbij heeft elk van de MO s eigen pluspunten die ze in kunnen brengen. We kunnen ons bijvoorbeeld richten op ontzorgen, duurzaamheid, leefbare omgeving Het doel van het aangaan van een relatie met bedrijven is o.a. gericht op elkaar leren kennen, gezamenlijke inzet voor projecten, maatschappelijke binding, naamsbekendheid / PR, goodwill, aantrekkelijkheid van het bedrijf als werkgever (sociaal gezicht). 2

5 Het proces Het idee was om gezamenlijk een bijeenkomst te organiseren onder de titel Kracht in NL-café Limburg, waar bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar zouden ontmoeten. In dat kader werden de volgende stappen gezet: 1. INVENTARISEREN Ben van Essen (VKKL) stelde samen met Gerda Deekens (Kracht in NL) een vragenlijst op om de wensen van de deelnemende organisaties te inventariseren. 13 organisaties vulden de lijst in (zie kader); 2. ORIËNTEREN Op 13 december besprak een relatief kleine groep van 8 deelnemers aan de hand van de uitkomsten van de vragenlijst welke vervolgstappen gezet zouden kunnen worden. Daarbij had Franklin Schmetz (Schakel BV) als ervaringsdeskundige een belangrijke toegevoegde waarde. Belangrijke conclusie was dat een grootschalige, algemene bijeenkomst geen antwoord zou geven op de behoefte van de deelnemende maatschappelijke organisaties om te komen tot het opbouwen van een (duurzame) relatie met het bedrijfsleven; 3

6 3. VERDIEPEN Bij de 2 e bijeenkomst op 29 januari was sprake van een grote opkomst: 17 maatschappelijke organisaties. Als deskundige was Peter Paul Muijres aanwezig (kansenmakelaar Maastricht) die veel nuttige tips meegaf. De voorlopige conclusie van 13 december werd in deze bijeenkomst bevestigd: als je een echte verbinding met het bedrijfsleven wil aangaan, moet je doelgericht te werk gaan. Daarom werd afgesproken dat enkele organisaties voor de volgende bijeenkomst een concrete aanbieding zouden uitwerken; 4. PRAKTIJK-OEFENING Bijeenkomst 25 maart: met 10 aanwezige organisaties en Sven Kwakernaat van Schakel BV werd met 2 concrete aanbiedingen voor het bedrijfsleven geoefend. Conclusie was, dat met de drie bijeenkomsten in feite een leertraject doorlopen was, waarbij het als (voorlopige) afsluiting nuttig zou zijn om de leerervaringen op te schrijven en te delen. Zo heeft Kracht in NL-café Limburg niet de invulling gekregen van één bijeenkomst, maar van een gezamenlijk doorlopen leertraject. 4

7 De inhoud Stap 1 en 2: INVENTARISEREN en ORIËNTEREN De aanwezigen bespreken op 13 december de uitkomst van de vragenlijst. Daarop wordt door Franklin Schmetz gereflecteerd. Hij heeft veel ervaring met het creëren en inzetten van netwerken en het organiseren van netwerkbijeenkomsten, met het bedrijfsleven. Hij geeft twee kernpunten mee: a) Ga uit van gelijkwaardigheid tussen de MO en het bedrijfsleven. Het is voor MO s van belang om functionele netwerken te creëren, die niet tot doel hebben om alleen maar geld op te halen maar juist aan te geven wat wij als MO s het bedrijfsleven te bieden hebben. Creëer volume en laat zien wat je doet. Wordt concreet, blijf niet hangen in visies. Als je een uitnodiging stuurt beschrijf dan helder de behoefte en het aanbod. b) Zorg voor continuïteit: structurele samenwerking vraagt verankering. Zorg voor een vervolg, want een ondernemer investeert niet in eenmalige contacten. Zoek daarbij ingangen bij bestaande netwerken, om te voorkomen dat de ondernemer teveel tijd moet investeren. Gedacht werd aan een kleinschalige, concrete Kracht in NL-café Limburg bijeenkomst gericht op één concreet onderwerp dat van belang is voor het bedrijfsleven, waarbij je doelgericht de 5

8 1 Zie Schakel B.V. hanteert het Schakel Principe, een manier van samenwerken waar het onderwerp het vertrekpunt is. Aangesloten organisaties (Schakelaars) maken hun onderwerpen kenbaar waar ze of behoefte aan hebben of waar ze aanbod voor hebben. Deze onderwerpen zijn onder te verdelen in 3 disciplines Mens - Kennis - Middel. Het Schakel Principe maakt vervolgens verbinding tussen de aangesloten Schakelaars (of een deel daarvan) om per onderwerp te ervaren wie op het betreffende onderwerp wenst samen te werken. Schakel B.V. brengt wekelijks op dinsdag en donderdag tussen de 8-12 onderwerpen op digitale wijze onder de aandacht. bedrijven uitnodigt die het aangaat. Franklin bood aan vrijblijvend zijn Schakelmethodiek 1 in te zetten voor onze zoektocht. Een bijeenkomst zou kunnen bestaan uit: 1. Introductie (wie ben je, welke organisatie vertegenwoordig je, wat heb je met het onderwerp?) 2. Presentatie over het onderwerp 3. Netwerkgelegenheid De eerste bijeenkomst moet goed zijn en een thema hebben waarmee we elkaar kunnen leren kennen als basis voor een vervolg. De huiswerkopdracht is dat ieder nadenkt over de vraag: Welke thema s of casussen kunnen aan de orde komen? Hoe zorgen we voor een structurele aanpak en wat betekent dat voor ons? Stap 3 VERDIEPEN (29 januari) Allereerst wordt geïnventariseerd welke relevante netwerken er in Limburg zijn. Brainport Limburg MKB Limburg 6

9 Ondernemend Limburg: de LLTB, de Limburgse Werkgevers Vereniging (met o.a. regionale studieclubs), Kamer van Koophandel Brancheorganisaties BV Limburg (een coöperatie van bedrijven, particulieren, culturele & educatieve instellingen en de overheid) Rotary, Lionclubs, etc. (willen ook projecten ondersteunen) Op verschillende plekken wordt geëxperimenteerd met Maatschappelijke Beursvloeren (o.a. in Maastricht, Heerlen, Gennep, Horst aan de Maas) Peter Paul Muijres geeft vanuit zijn ervaring als kansenmakelaar een aantal aandachtspunten aan: A. De ondernemer heeft geen tijd, dus die moet je met je aanbod ontzorgen. B. Creëer een win-win situatie, maak tastbaar voor de ondernemer wat er voor hem te halen valt (het verschil tussen Ik kom vragen om geld of Ik bied je nieuwe ondernemers-kansen ). Werk aan persoonlijke relaties gericht op de langere termijn. C. Maatschappelijk verantwoord Ondernemen kent vijf M s: Mensen, Massa, Media, Munten en Middelen. D. Netwerkbijeenkomsten zijn er om kennis te maken, niet om zaken te doen. E. Sluit aan bij bestaande netwerken, dat kost de ondernemer minder tijd. F. Maak een goede analyse van het bedrijf dat je wil benaderen. 7

10 Afspraak: een aantal organisaties werken samen een propositie uit en brengen een netwerk in beeld voor het thema Jeugd en voor het thema Armoede. De volgende keer zal dit gepresenteerd en besproken worden. Stap 4 PRAKTIJK-OEFENING (25 maart) Twee clusters hebben een propositie uitgewerkt en presenteren hun voorstel. Presentatie 1. Humanitas, KPJ Limburg en Jeugdwerk Limburg hebben een voorstel uitgewerkt voor Jeugd en Jongeren (zie bijlage 2). De eerste ervaring die zij opgedaan hebben is dat het zeer waardevol is om gezamenlijk te werken aan een voorstel voor het bedrijfsleven. Zo ontdek je waar je elkaar overlapt en waar een gezamenlijk belang ligt. Hun voorstel is om bedrijven te benaderen waarmee je samenwerkt in de organisatie van een (of meer) Jeugdkamp(en). Voordeel voor de bedrijven: je komt rechtstreeks in contact met jongeren die je kunt interesseren voor je bedrijf. Je kunt als bedrijf voorlichting geven over bijv. techniek aan een doelgroep die nog in de beroepsoriënterende fase zit. Voordeel voor de MO s: bedrijven ondersteunen in de organisatie, bedenken en leiden bijv. technische spellen voor de jongeren. Zo ontstaat een aantrekkelijke combinatie van recreatie en educatie. 8

11 We mikken op een duurzame relatie met een bedrijf liever dan een eenmalige activiteit. Maakt ook dat je wellicht minder snel concreet resultaat hoeft te laten zien. Reacties: Een voorstel met veel potenties. Enkele tips van o.a. Schakel: Vraag je nog specifieker af waar de behoefte voor jezelf ligt? In middelen? In partners? Wat biedt je de ondernemer? Is dat technisch personeel of anders? Doelstelling ondernemer: Hoe kan ik mijn corebusiness vermarkten om omzet te genereren? Hoe kan ik als MO hier invulling aan geven, aan tegemoet komen? Veel ondernemers worstelen nog met MVO. Realiseer je dat je een zelfde soort belang hebt als onderwijssector. Kun je samen optrekken? Onderwijs kan partner zijn of ook klant. Leg niet een kant en klaar voorstel neer, maar ontwikkel het voorstel samen met het bedrijf. Het is belangrijk om vanuit je vraag open het gesprek in te gaan. Je kunt je ook nog afvragen: kies je voor een brede vraag of kies je voor exclusiviteit? Hoe vind je nu hier het goede bedrijf bij? Richt je specifiek op een bedrijf en pas je vraag hier op aan, of, boor een netwerk/persoon aan die je toegang kan verlenen tot een netwerk (bijv. een uitzendbureau). 9

12 Presentatie 2. Dienst Kerk en Samenleving, Stichting de Pijler, Cubiss en Humanitas hebben een voorstel uitgewerkt gericht op Schuldhulpmaatjes. Het gaat om een bestaand project, waarbij vrijwilligers begeleiding en ondersteuning bieden aan mensen die (structurele) schulden hebben. Zij willen er een meer duurzaam project van maken, dat niet altijd afhankelijk is van de budgetten van gemeenten. Met cijfers geven zij aan dat veel bedrijven onwetend zijn van het feit dat een deel van hun werknemers structurele schuldproblemen hebben, bijv. tot uiting komend in loonbeslag (40% van de mensen die in de schuldhulpverlening zitten, zijn in loondienst! Binnen sommige bedrijven heeft 20% van de medewerkers een loonbeslag). Voor een bedrijf is het van groot belang om inzicht in de problematiek te hebben en vervolgens te werken aan hulpverlening. Immers, werknemers die veel schulden hebben vormen een risico. Onze vraag is om een deel van het bespaarde budget in te kunnen zetten om een aantal mensen te kunnen helpen. Het trio onderbouwt het idee stevig met veel cijfermateriaal. Zo kunnen zij bijv. aangeven in welke wijken de problematiek van schulden zich concentreert. Door de onderbouwing leveren zij een stevige business case! Het aanbod richt zich heel sterk op de vraag die bedrijven kunnen hebben, en waar zij concreet bij kunnen helpen. 10

13 Reacties: Een helder en krachtig voorstel. Enkele tips: Maak het probleem zo concreet mogelijk voor het bedrijf, bijvoorbeeld door in beeld te brengen welke omzet het verliest door deze problematiek. En wat brengt het me op als ik dit aanpak? Vraag: wat biedt je precies aan? Is dat een scan maken? Antwoord: begeleiding van individuen. We zouden een scan van werknemers met structurele schuldproblemen kunnen maken. Onze organisaties beheren een netwerk en kennis op tal van terreinen, dat kunnen ze inzetten. Op lokaal niveau contact leggen met bedrijf in Heerlen en het netwerk van bedrijven wat daaromheen zit (lokaal MKB netwerk). Zoek uit welke bedrijven personeel in de probleemwijken hebben en neem daar contact mee op. Je hebt een krachtig voorstel. Je hoeft daarmee niet alleen zelf de boer op maar kunt ook intermediairs zoeken die dit onderwerp bespreekbaar willen maken. Kun je inspelen op de ontwikkeling van de Participatiewet en wat je in dit kader aan het bedrijfsleven kunt aanbieden? Schakel BV biedt aan om de twee proposities in te brengen in de schakelmethodiek. 11

14 Afronding De deelnemers constateren dat de weg die we gezamenlijk gegaan zijn, veel heeft opgeleverd. Het bleek nuttig om een leerproces zoals Hoe maak ik contact met het bedrijfsleven? gezamenlijk te doorlopen. Uitwisseling van ervaringen blijft belangrijk. Dat zouden we op een handige manier moeten organiseren: via digitale uitwisseling en/of door het mee te nemen in het netwerk van LimburgLab. Mogelijk kunnen we een gezamenlijke actie koppelen aan bestaande provinciale bijeenkomsten van het bedrijfsleven? Een actie voor de toekomst zou kunnen zijn om met de maatschappelijke organisaties een gezamenlijk provinciaal aanspreekpunt en netwerk van expertise voor bedrijven/werkgevers in te richten. Zo investeer je in bereikbaarheid, hoe en waar bedrijven terecht kunnen met vragen. Naast het provinciale niveau zijn onze conclusies ook van belang op lokaal niveau. Immers veel van onze lidorganisatie zitten op lokaal niveau met dezelfde vragen als wij op provinciaal niveau. We kunnen bijvoorbeeld een gezamenlijke training organiseren voor het beschrijven van een vraag aan het bedrijfsleven en netwerken aanboren, al of niet verbonden met de beursvloeren die ontstaan. 12

15 Conclusies Op basis van ons gezamenlijk leertraject samen ondernemen concluderen wij het volgende: Maatschappelijke Organisaties en het bedrijfsleven hebben elkaar veel te bieden, maar dat weten ze niet van elkaar. De kunst is om elkaar te leren kennen en gezamenlijke interesses en belangen op te zoeken; Het fundament van een duurzame relatie tussen een maatschappelijke organisatie en een bedrijf is gelegen in Win-Win. Het (commercieel) belang van het bedrijf moet bediend worden evenals het (maatschappelijk) belang van de maatschappelijke organisatie; Samenwerking van maatschappelijke organisaties om een gezamenlijke propositie aan een of meer bedrijven te ontwikkelen, biedt veel voordelen. Zoek elkaar vooral op onderwerp op. Overweeg om een gezamenlijk provinciaal aanspreekpunt/expertisenetwerk in te richten voor bedrijven/werkgevers; Maak een goede analyse van het bedrijf dat je wil benaderen. Ben concreet in wat je zoekt, maar geef ruimte aan je partner/het bedrijf om het aanbod samen uit te werken; Werk aan persoonlijke relaties gericht op de langere termijn. Netwerkbijeenkomsten zijn er om kennis te maken, niet om zaken te doen; Ontzorg bedrijven. Sluit bijvoorbeeld aan bij bestaande netwerken, dat kost de ondernemer minder tijd; 13

16 Realiseer je dat er instanties en netwerken zijn die hulp kunnen bieden (bijv. Schakel BV) en/of waar je mee kunt samenwerken. Hiermee sluiten we deze cyclus van bijeenkomsten af, maar blijven werken aan vervolgacties en bijeenkomsten. Onze leerervaringen en conclusies delen we met dit rapport. 14

17 Bijlage Aanmeldingen Kracht in Limburg-café (Samen ondernemen) Naam Mail Organisatie Gerard Linders* Stg ABC Rinus Janssen (Peter van Melick) Stg. ARKA Johan Dinjens Anti Discriminatie Voorziening Limburg Annet Schreurs* Telehulpverlening Limburg Hans Diederen Stg GIPS spelen en leren Limburg Mieke Bos Humanitas Karin Duijsters KPJ Limburg John Wilbers Verenigde Jeugdclubs Limburg Ria Verstappen Cubiss Wilma v.d. Poel Vrouwen Gilde Limburg Nelleke de Kruik PCGJ 15

18 Naam Mail Organisatie Frank de Klaver Odyssee Stichting de Pijler Hub Vossen Dienst Kerk en Samenleving Chris Baltussen* Stichting Vluchtelingen Werk Limburg Marie-louise Weerts Buddyzorg Limburg Patrick Heumen (Marcel Bartels) Scouting Limburg Lucy Willems* Burgerraadslid GroenLinks Maastricht Daniele Schreurs Scouting Limburg Charlotte van Dijk Fam Bouchaib Saadane Prov. Platform Minderheden Wim van Osch KNHM Nanda Wijnen* Jongeren Netwerk Limburg Alle Postmus VKKL Maria van Lieshout VKKL Gerda Deekens Kracht in NL Ben van Essen VKKL Franklin Schmetz Schakel BV Peter Paul Muijres Stg. maatschappelijke projecten Maastricht *Geen bijeenkomst bijgewoond, wel per mail op de hoogte gehouden. 16

19 Bijlage Voorstel thema Jeugd en Jongeren Karin Duysters (KPJ), John Wilbers (Jeugwerk Limburg), Mieke Bos (Humanitas) Aanleiding: 1) Bedrijven zoeken technisch personeel. 60% van de technische bedrijven verwacht een groot tekort aan personeel de komende 5 jaar tekort (landelijk). Onderwijs is onvoldoende afgestemd op nieuwe methodes in het bedrijfsleven. 2) KPJ/Jeugdwerk Limburg en Humanitas zoeken financiering voor (internationale) tiener kampen. Propositie: Wie helpt vrijwilligers aan (technische) kennis? Doelstelling: tieners (12-16) koppelen aan techniek om ze daardoor; a) te interesseren voor een baan in de techniek (technische opleiding). b) in Limburg te houden en de leefbaarheid in Limburg te handhaven c.q. verbeteren ( n breed samengestelde bevolking is een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven). 17

20 Kennis van: - technische bedrijven en - leraren opleiding techniek - Hbo en mbo techniek leerlingen (en docenten) Koppelen aan: Uitvoering tienerkampen. Vakantieactiviteiten o.a. spelen met GPS, videofilm maken, djembee, percussie, website bouwen, knopen en sjorren, bewegen met jeugd, drama, beeldende kunst, streetdance, breakdance, graffiti. Heeft allemaal met techniek te maken. Middel: organiseren van vakantie- en (internationale) tienerkampen. Hiervoor is nodig: 1) deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers /begeleiders tienerkampen 2) vakantiekampen voor tieners (12-16) in armoede en of internationale uitwisseling Bedrijf levert geld en/of menskracht voor: 1) communicatie - onderhandelen - samenwerken - effectiever vergaderen - teambuilding leidinggeven aan groepen 2) veiligheid - veiligheid en kwaliteit arbobeleid - BHV - Reanimatie - Ontruimings- en noodplannen - Sociale veiligheid (ongewenste intimiteiten; kindermishandeling. Huiselijk geweld.) 3) uitvoering van het kamp; huisvesting, eten, drinken, vervoer Kpj/jeugdwerk Limburg/Humanitas leveren: 1) organisatie van de vakantiekampen; werving en selectie van de jongeren en vrijwilligers 2) tijdens het kamp presentatie van het bedrijf 3) technische opleiding inzetten om technische spelvormen tijdens de vakantiekampen te introduceren. 18

21 Colofon Samen Ondernemen Beschrijving van een gezamenlijk leertraject van Maatschappelijke Organisaties in Limburg gericht op de vraag: hoe bouw ik een relatie op met het bedrijfsleven? Deelnemende organisaties: 1. Stg. ARKA 2. Anti Discriminatie Voorziening Limburg 3. Stg GIPS spelen en leren Limburg 4. Humanitas 5. KPJ Limburg 6. Verenigde Jeugdclubs Limburg 7. Cubiss 8. Vrouwen Gilde Limburg 9. PCGJ 10. Odyssee Stichting de Pijler 11. Dienst Kerk en Samenleving 12. Buddyzorg Limburg 13. Scouting Limburg 14. Jongeren Netwerk Limburg 15. FAM, expertisecentrum voor vrouwenvraagstukken 16. Prov. Platform Minderheden 17. KNHM 18. Vereniging Kleine Kernen Limburg 19

22 Advies: 1. Kracht in NL 2. Schakel BV 3. Stg. maatschappelijke projecten Maastricht Tekst: Ben van Essen (VKKL) Vormgeving: Sofieke van Nuenen April 2013 Namens de deelnemende organisaties uitgegeven door de Vereniging Kleine Kernen Limburg Bemmelstraat HN Horst aan de Maas 20

23

24

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Auteur: Anne Lucassen, Anna van Deth en Karin Sok Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

effectief kindgericht armoedebeleid

effectief kindgericht armoedebeleid Handreiking aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoedebeleid Vernieuwde editie met tips uit de praktijk Juni 2015 Voorwoord Geen dagelijkse warme maaltijd of geen nieuwe kleding als dat

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Wijkagenda Soesterkwartier

Wijkagenda Soesterkwartier Wijkagenda Soesterkwartier 3 juli 2012 2 Wijkagenda Soesterkwartier Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 0. Leeswijzer... 4 1. De Vraagstukken... 5 1.1 De wijkavond... 5 1.2 Agenda... 6 2. Karakteristiek van

Nadere informatie

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring De toekomst van online opvoedingsondersteuning Perspectieven vanuit de kenniskring 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Monitorverslag. Project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie. Anna van Deth Karin Sok MOVISIE

Monitorverslag. Project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie. Anna van Deth Karin Sok MOVISIE Monitorverslag Project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie Anna van Deth Karin Sok MOVISIE Mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Tien processtappen in het project...5 3. Weergave proces per pilotorganisatie...7

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Natuur in bedrijf. Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor natuur- en landschapsorganisaties

Natuur in bedrijf. Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor natuur- en landschapsorganisaties Natuur in bedrijf Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor natuur- en landschapsorganisaties Auteurs: Stefanie Lap en Wouter Kroes; MOVISIE, Gerrit-Jan van Herwaarden; Landschapbeheer Nederland

Nadere informatie

Inspiratiegids voor gemeenten

Inspiratiegids voor gemeenten Duurzaam werken aan ondernemerschap Inspiratiegids voor gemeenten INHOUDSOPGAVE 1 Visie... 6 2 Interne samenwerking in de praktijk... 11 3 Ontwikkeling ondernemerspleinen... 23 4 / 1 Stimuleer: Jongeren...

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Verslag van de periode 25 september 2012 tot en met 31 oktober 2013 Subsidienummer 5100-3024 contactpersoon Alan Hameetman

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Samen investeren in de basis

Samen investeren in de basis Samen investeren in de basis Voorwoord Colofon Met deze brochure wil Rabobank Amsterdam andere bedrijven inspireren om een langdurig samenwerkingsverband met een basisschool in Amsterdam aan te gaan. Wij

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

JONGleren in het verkeer. Verkeersopvoeding en -educatie van baby s, peuters én hun ouders

JONGleren in het verkeer. Verkeersopvoeding en -educatie van baby s, peuters én hun ouders JONGleren in het verkeer Verkeersopvoeding en -educatie van baby s, peuters én hun ouders Colofon Uitgave ROV Utrecht en ROV Limburg (030) 258 33 80 (043) 389 77 66 www.rov-utrecht.nl www.rovl.nl Samenstelling

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie