Factsheet Sectorplan d.d. 5 september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet Sectorplan d.d. 5 september 2014"

Transcriptie

1 Factsheet Sectorplan d.d. 5 september 2014 Om zorg en welzijn ook in de toekomst betaalbaar te houden voert het kabinet een ingrijpende wijziging van het stelsel door en worden forse bezuinigingen opgelegd. Deze stelselwijzigingen en bezuinigingen hebben op korte termijn enorme personele gevolgen voor de sector. Tegelijk met de gevolgen van dit beleid heeft de sector op middellange en langere termijn te maken met belangrijke kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen. Op hoofdlijnen zijn er vier ontwikkelingen die in samenhang met elkaar dienen te worden aangepakt: 1. Opvangen bezuinigingen Op de rijksbegroting wordt structureel meer dan 5 miljard op zorg en welzijn bezuinigd. De caresector (langdurige zorg) wordt daarbij zeer hard getroffen maar ook de cure, de jeugdzorg, de welzijnssector en de kinderopvang hebben te maken met omvangrijke bezuinigingen en de gevolgen van vraagvermindering door verhogingen van eigen bijdragen en uitgavenplafonds. 2.Gevolgen extramuralisering Een belangrijk onderdeel van de kabinetsplannen is er op gericht meer verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn te leggen bij burgers - en hun sociale omgeving - zelf. In samenhang daarmee zal het aantal intramurale plaatsen in de Verzorging, de GGZ en (Verstandelijk) Gehandicaptenzorg fors afnemen en de extramurale zorg (thuiszorg) toenemen. 3.Veranderende zorgvraag De komende jaren verandert de zorgvraag sterk door de vergrijzing en technologische ontwikkelingen. De zorgvraag wordt complexer en klantgerichtheid en vraaggestuurd werken worden steeds belangrijker. Onder invloed van de groeiende rol van mantel- en informele zorg verschuiven verantwoordelijkheden en rolpatronen. Het omgaan met nieuwe technologieën vraagt van de medewerkers om specifieke vaardigheden. Vanwege deze grote veranderingen is een competentiegerichte ontwikkeling van nieuwe en zittende medewerkers noodzakelijk. 4.Vergrijzing en ontgroening Tegelijk met de huidige bezuinigingen werpen op de middellange en lange termijn de vergrijzing en ontgroening van de arbeidsmarkt (binnen en buiten de sector) hun schaduw vooruit. Dit betekent dat op middellange en lange termijn grote aantallen medewerkers de zorg zullen verlaten en er een enorme vervangingsvraag ontstaat. De sector zorg en welzijn zal de concurrentieslag moeten aangaan met andere sectoren om voldoende (kwalitatieve) medewerkers aan te kunnen trekken. Landelijk is er vanuit de subsidieregeling Cofinanciering Sectorplannen 100 miljoen euro subsidie beschikbaar. Deze subsidie is beschikbaar voor: 1. mobiliteits- en Van-werk-naar-werktrajecten landelijk 32,5miljoen euro subsidie beschikbaar Hoofdaanvragers betreffen landelijke brancheorganisaties 2. Scholingsactiviteiten landelijk 67,5 miljoen euro subsidie beschikbaar Hoofdaanvrager betreffen regionale samenwerkingsverbanden vallend onder RegioPlus

2 Daarmee kunnen niet alle (negatieve) arbeidsmarktgevolgen voor werkgevers en werknemers van de hervormingen in de (langdurige) zorg voor werkgevers en werknemers worden opgevangen, maar het kan daar wel een wezenlijke bijdrage aan leveren. Tabel 1: verdeling financiële middelen t.b.v. scholingsmaatregelen over de regio s Regionaal werkverband Arbeidsmarktregio s Bedrag (*1.000) Care2care Holland Rijnland Midden-Holland derotterdamsezorg.nl Rijnmond SIGRA Groot Amsterdam Zaanstreek Waterland Transvorm Helmond de Peel Midden Brabant Noordoost Brabant West-Brabant Zuid-oost Brabant Utrecht Zorg Midden Utrecht Oost Utrecht Gooi en Vechtstreek VBZ-KAM Zuid Kennemerland Ventura Plus Friesland Viazorg Zeeland WGV Zorg en Welzijn Achterhoek IJsselvechtstreek Stedendriehoek Twente WGV Zorg en Welzijn ZHZ Drechtsteden Gorinchem WZW Food Valley Midden-Gelderland Rivierenland Zuid-Gelderland Zorg aan Zet Midden Limburg Noord Limburg Zuid Limburg Zorgplein Noord Drenthe Groningen Zowelwerk Flevoland ZorgZijn Werkt Delft, Westland, Oostland (DWO) Den Haag Haagsche randgemeenten (Leidschendam, Voorburg, Wassenaar, Rijswijk) Zoetermeer en omstreken Nieuwe Waterweg Noord (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen) ZWplus Noor Holland Noord TOTAAL

3 Toelichting De regionale sectorplannen focussen zich op scholingsactiviteiten. Binnen deze activiteiten wordt onderscheid gemaakt tussen 2 thema s: Scholing (bestaande uit 1. competentie bevordering en 2. scholing op hogere kwalificaties) en instroom. In deze toelichting gaan we hier nader op in. Middels een toetsingskader krijgt u inzicht welke activiteiten wel subsidiabel zijn en welke niet en een globale indicatie van de investering. Tot slot geven we antwoorden op een aantal veel gestelde vragen. Toetsingskader Scholing 1 Ontwikkeling van competenties van medewerkers Competentie bevorderende maatregelen passend binnen de effecten zoals benoemd in de arbeidsmarktanalyse met als doel de competenties van het zittende personeel te bevorderen. Bijvoorbeeld: Training extramuraal werken voor medewerkers die van intramuraal naar extramuraal gaan. Maatregel 1: Uitvoering competentiescans inzake scholing Beschrijving: Deze maatregel is een scholingsadvies en heeft als doel de competenties/leerbaarheid van medewerkers in voorbereiding op een scholingsactiviteit te onderzoeken. Voor deze maatregel kunnen geen verletkosten worden opgevoerd. Enkel de kosten voor een externe dienstverlener blijkend uit de factuur en betalingsbewijs of de interne kosten bestaande uit de uren van de begeleidende medewerker (bijvoorbeeld vanwege verduidelijkende/adviserende gesprekken) blijkend uit de urenadministratie. Tevens dient een aanwezigheidsregistratie aangetoond te worden. (Reken)voorbeeld: Extern: 50 assessments om de leerbaarheid van Verpleegkundigen niveau 4 naar niveau 5 inzichtelijk te maken. Werkelijke kosten: 300,- per deelnemer = ,- totaal. 50% hiervan is subsidiabel. Intern: Loopbaanadvies gesprekken met intramurale medewerkers om de mogelijke overstap naar extramuraal te bespreken. 50 gesprekken van elk een uur met interne loopbaanadviseur. Daadwerkelijke kosten: 50 uur gesprekken x uurtarief betrokken loopbaanadviseur (exclusief eindejaarsuitkering en exclusief vakantiegeld + standaard opslagtarief van 32% (hierin is het vakantiegeld opgenomen). 50% hiervan is subsidiabel. (Investering kosten en baten: negatief. stel dat uurtarief 70.- is dan bedragen kosten 50 x 70.- = hiervan is 50% subsidiabel, maar er moet wel de administratie gevoerd worden voor 51 personen) Maatregel 2 t/m 4: Competentieontwikkeling Beschrijving: Onder deze maatregelen vallen activiteiten die medewerkers ondersteunen en stimuleren bij belangrijke nieuwe vaardigheden en houdingsaspecten op gebieden als: samenwerken, communiceren, ondernemerschap, klantgericht werken en kennis over ketenzorg en wet- en regelgeving. Belangrijke thema s daarbij zijn: * Paradigmaverschuiving: Het gaat hierbij om de ontwikkeling van de zorg in de richting van meer eigen regie door de cliënt, grotere inzet van informele zorg, versterken van zelfredzaamheid, verschuiving van zorgen 'voor' naar zorgen 'dat'. Deze activiteiten richten zich op het laten aansluiten van competenties en gedrag van medewerkers bij deze ontwikkeling. 3

4 * Van intra- naar extramuraal: Mensen zullen langer thuis (moeten) blijven wonen en thuiszorg nodig hebben. Thuiszorg vraagt geheel andere competenties dan intramurale zorg. De activiteiten richten zich op het ondersteunen van deze ontwikkeling. * Zelfsturende teams (zelforganisatie): De ontwikkeling naar meer autonomie door verantwoordelijkheden lager bij medewerkers te leggen is volop in gang. Deze ontwikkeling zal de komende jaren noodzakelijk blijven om te kunnen voldoen aan de complexere zorgvraag en daarbij vereiste professionaliteit en sluit aan bij de behoefte van de medewerkers zelf. * Functieverandering: De transitie naar een participatiemaatschappij betekent verschuiving binnen functies, andere functies en ook de opkomst van nieuwe functies. Activiteiten richten zich op het opdoen van de benodigde competenties, vaardigheden en inzichten voor functieveranderingen. Daarbij is de informatie-uitwisseling en verdiepte kennismaking tussen branches een belangrijk element. De transities in de sector zorg en welzijn hebben tot gevolg dat medewerkers meer transmuraal gaan werken en meer contact zullen (moeten) hebben met professionals uit andere domeinen. Regievoering, coördinatie en afstemming met andere zorgprofessionals, de cliënt en diens verzorgers/mantelzorgers zijn daarin belangrijke thema's. Derhalve vormt de uitwisseling tussen medewerkers van ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, en welzijnswerk een belangrijk onderdeel van deze activiteiten. Maatregel 2: Een trainingsprogramma van gemiddeld 2 dagen (6-32 uur) Beschrijving: Dit betreffen kortdurende trainingen passend binnen de eerder genoemde thema s (paradigmaverschuiving e.d.). Als richtlijn wordt uitgegaan van trajecten van maximaal 4 dagen (8 dagdelen). Op te voeren kosten kunnen bestaan uit externe kosten blijkend uit een factuur voor een externe dienstverlener of interne kosten voor een interne trainer blijkend uit een sluitende urenadministratie. Daarnaast kunnen verletkosten van de worden opgenomen, bestaande uit de uurtarieven van de medewerkers (exclusief eindejaarsuitkering en exclusief vakantiegeld + standaard opslagtarief van 32%, hierin is het vakantiegeld opgenomen) x het aantal uren dat zij de training volgen, blijkend uit een aanwezigheids- en urenadministratie. Van al deze kosten is 50% subsidiabel. Ontwikkelkosten, voorbereidingstijd en/of studiebelasting zijn niet subsidiabel. (Reken)voorbeeld: Extern: Medicatiemodule voor 20 Helpenden niveau 2 met als doel functieverbreding doordat men medicatie mag toedienen. Werkelijke kosten: 265,- per deelnemer. Trainingsduur van 2 dagen van 7 uur. Op te voeren kosten: 20 x 265 = 5.300,- voor de kosten van de training; verletkosten bestaande uit de som van de uurtarieven van de (conform loonstrook en volgens hierboven vermelde formule) maal 14 uur. Intern: Bij een soortgelijke training begeleid door een interne trainer kunnen de volgende kosten worden opgevoerd: trainingskosten bestaande uit het uurtarief van de interne trainer (volgens eerder vermelde formule) maal 14 uur verletkosten van de (zie berekening hierboven). 4

5 Maatregel 3: Een bijscholingsprogramma van gemiddeld 8 dagen ( uur) Beschrijving: Dit betreffen middellange bijscholingsprogramma s passend binnen de eerder genoemde thema s (paradigmaverschuiving e.d.). Als richtlijn wordt uitgegaan van trajecten van minimaal 4 dagen en maximaal 15 dagen. Op te voeren kosten kunnen bestaan uit externe kosten blijkend uit een factuur en betalingsbewijs voor een externe dienstverlener of interne kosten voor een interne trainer blijkend uit een sluitende urenadministratie. Daarnaast kunnen verletkosten van de worden opgenomen, bestaande uit de uurtarieven van de medewerkers (exclusief eindejaarsuitkering en exclusief vakantiegeld + standaard opslagtarief van 32%, hierin is het vakantiegeld opgenomen) x het aantal uren dat zij de training volgen, blijkend uit een aanwezigheidsen urenadministratie. Van al deze kosten is 50% subsidiabel. Ontwikkelkosten, voorbereidingstijd en/of studiebelasting zijn niet subsidiabel. (Reken)voorbeeld: Extern: bijscholing wijkgerichte aanpak om 30 zorguitvoerende medewerkers op niveau 2, 3 en 4 voor te bereiden op de extramuralisering van cliënten. Trainingsduur van 6 dagen van 8 uur. Werkelijke kosten 1.300,- per deelnemer. Op te voeren kosten: ,- voor de kosten van de training; verletkosten bestaande uit de som van de uurtarieven van de (volgens hierboven vermelde formule) maal 48 uur. Intern: Bij een soortgelijke training begeleid door een interne trainer kunnen de volgende kosten worden opgevoerd: trainingskosten bestaande uit het uurtarief van de interne trainer (volgens eerder vermelde formule) maal 48 uur; verletkosten van de (zie berekening hierboven). Maatregel 4: Een opleidingsprogramma van gemiddeld 16 dagen ( uur) Beschrijving: Dit betreffen langdurende opleidingsprogramma s passend binnen de eerder genoemde thema s (bv. in het kader van functieverandering). Als richtlijn wordt uitgegaan van trajecten van minimaal 15 dagen en maximaal 20 dagen. Op te voeren kosten kunnen bestaan uit externe kosten blijkend uit een factuur en betalingsbewijs voor een externe dienstverlener of interne kosten voor een interne trainer blijkend uit een sluitende urenadministratie. Daarnaast kunnen verletkosten van de worden opgenomen, bestaande uit de uurtarieven van de medewerkers (exclusief eindejaarsuitkering en exclusief vakantiegeld + standaard opslagtarief van 32% hierin is het vakantiegeld opgenomen) x het aantal uren dat zij de training volgen, blijkend uit een aanwezigheidsen urenadministratie. Van al deze kosten is 50% subsidiabel. Ontwikkelkosten, voorbereidingstijd en/of studiebelasting zijn niet declarabel. Voorbereidings- en nawerk kunnen ieder tot maximaal 25% van de instructietijd in aanmerking komen voor subsidie onder dezelfde voorwaarden als hiervoor beschreven. Deze uren dienen via aparte daglijsten te worden aangetoond. (Reken)voorbeeld: 5

6 Extern: Opleiding psychogeriatrie met als doel de competenties van de medewerkers beter aan te laten sluiten op de zwaardere zorgzwaarte van de doelgroep. 15-daagse scholing (8 uur per dag) voor 10 medewerkers. Werkelijke kosten 2.000,- per deelnemer. Op te voeren kosten: ,- voor de kosten van de opleiding; verletkosten bestaande uit de som van de uurtarieven van de (volgens hierboven vermelde formule) maal 120 uur. Intern: Bij een soortgelijke opleiding begeleid door een interne opleider kunnen de volgende kosten worden opgevoerd: Opleidingskosten bestaande uit het uurtarief van de interne opleider (volgens eerder vermelde formule) maal 120 uur; Verletkosten van de (zie berekening hierboven). Toetsingskader 2 Scholing op hogere kwalificaties Maatregel 5: Opscholing op MBO-niveau (BBL-traject) Kwalificerende (verkorte) opleidingsmaatregel, passend binnen de effecten zoals benoemd in de arbeidsmarktanalyse, met als doel een volwaardig MBO-diploma. Deze maatregel wordt voornamelijk ingezet voor zittend personeel. Wanneer deze maatregel ingezet wordt voor nieuwe medewerkers dient er sprake te zijn van extra BBL-plaatsen; dat wil zeggen dat deze BBL-plaats wordt ingezet dankzij de subsidie. Dit dient expliciet gemaakt te worden, bijvoorbeeld door een door directie en OR van de zorginstelling ondertekende verklaring Extra opleidingsplaatsen BBL. Deze verklaring vindt u t.z.t. in het webportal. Voor deze maatregel geldt dat 20% van de loonkosten (gemaximeerd op het wettelijk minimumloon en uitgaande van het loon bij aanvang van de opleiding) gedurende maximaal twee jaar subsidiabel zijn, mits de opleiding binnen 1 jaar na de start van het sectorplan start. Wanneer een tweejarig BBL traject later start dan de eerder genoemde 1 jaar na afgifte van de beschikking dan is de subsidie beschikbaar tot maximaal 36 maanden na afgifte van de subsidiebeschikking. Verletkosten en dergelijke zijn niet subsidiabel. De loonkosten worden als volgt berekend: Wettelijk geldend minimumloon (exclusief vakantiegeld) + standaard opslagpercentage van 32% (hierin is het vakantiegeld opgenomen) x het aantal uren zoals overeengekomen in het arbeidscontract (gedurende maximaal 2 jaar). De startdatum dient na de start van de projectperiode te liggen. Voordien gestarte trajecten kunnen niet worden opgevoerd. Om voor deze maatregel in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een BPVO. (Reken)voorbeeld: 20 Helpenden niveau 2 worden middels een BBL-traject opgeschoold naar Verzorgende niveau 3. Branche Minimumuurloon per 1/1/2014 (23 jaar en ouder) Eindejaarsuitkering Sociale lasten Totaal uurloon VVT 9,52 0% 32% 12,57 Voor dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een leerwerkovereenkomst van 24 uur per week. De opleiding start op 1 september 2014 en duurt 2 jaar. Op te voeren kosten: 6

7 20 medewerkers x 24 uur per week x 104 weken x 12,57 = ,40. Hiervan is 20% subsidiabel ( ,88). Bij deze berekening is uitgegaan van het huidig geldend wettelijk minimumloon. Tussentijdse wijzigingen in verband met verhogingen van het minimumloon zijn in dit fictieve voorbeeld niet meegenomen. Indien een medewerker 23 jaar of jonger is dient met het voor die medewerker geldende minimum jeugdloon gerekend te worden. Maatregel 6: Opscholing op HBO-niveau (duaal leren-traject) Kwalificerende (verkorte) opleidingsmaatregel, passend binnen de effecten zoals benoemd in de arbeidsmarktanalyse, met als doel een volwaardig HBO-diploma. Deze maatregel wordt voornamelijk ingezet voor zittend personeel. Wanneer deze maatregel ingezet wordt voor nieuwe medewerkers dient er sprake te zijn van extra leerwerkbanen; dat wil zeggen dat deze leerwerkbaan wordt ingezet dankzij de subsidie. Dit dient expliciet gemaakt te worden, bijvoorbeeld door een door directie en OR van de zorginstelling ondertekende verklaring Extra opleidingsplaatsen HBO-duaal. Deze verklaring vindt u t.z.t. in het webportal. Voor deze maatregel geldt dat 20% van de loonkosten (gemaximeerd op het wettelijk minimumloon) gedurende maximaal twee jaar subsidiabel zijn, mits de opleiding binnen 1 jaar na de start van het sectorplan start. Wanneer een tweejarig HBO traject later start dan de eerder genoemde 1 jaar na afgifte van de beschikking dan is de subsidie beschikbaar tot maximaal 36 maanden na afgifte van de subsidiebeschikking. Verletkosten en dergelijke zijn niet subsidiabel. De loonkosten worden als volgt berekend: Wettelijk geldend minimumloon (exclusief vakantiegeld) + standaard opslagpercentage van 32% (hierin is het vakantiegeld opgenomen) x het aantal uren zoals overeengekomen in het arbeidscontract (gedurende maximaal 2 jaar). De startdatum dient na de start van de projectperiode te liggen. Voordien gestarte trajecten kunnen niet worden opgevoerd. Om voor deze maatregel in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een leerwerkovereenkomst. Reken)voorbeeld: 5 MBO-verpleegkundigen (niveau 4) worden middels een traject duaal leren opgeschoold naar HBOverpleegkundigen niveau 5. Branche Minimumuurloon per 1/1/2014 (23 jaar en ouder) Eindejaarsuitkering Sociale lasten Totaal uurloon ZKH 9,52 0% 32% 12,57 Voor dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een leerwerkovereenkomst van 32 uur per week. De opleiding start op 1 september 2014 en duurt 3 jaar. Op te voeren kosten: 5 medewerkers x 32 uur per week x 104 weken x 12,57 = ,80. Hiervan is 20% subsidiabel ( ,96 ). Bij deze berekening is uitgegaan van het huidig geldend wettelijk minimumloon. Tussentijdse wijzigingen in verband met verhogingen van het minimumloon zijn in dit fictieve voorbeeld niet meegenomen. Indien een medewerker 23 jaar of jonger is dient met het voor die medewerker geldende minimum jeugdloon gerekend te worden Tevens geldt dat de opleiding maximaal 2 jaar (=104 weken) subsidiabel is. 7

8 Maatregel 7: EVC-trajecten Middels een EVC-traject worden eerder verworven competenties van medewerkers aangetoond waardoor ze inzetbaar zijn op een hogere of bredere functie, waarmee de eigenwaarde wordt verhoogd en de medewerkers uiteindelijk een betere/stabielere positie hebben op de arbeidsmarkt. Trajecten worden verzorgd door een externe partij. Voor deze maatregel kunnen geen verletkosten worden opgevoerd. Enkel de kosten voor een externe dienstverlener blijkend uit de factuur en betalingsbewijs. (Reken)voorbeeld: Extern: 20 EVC-trajecten om eerder verworven competenties aan te tonen. Werkelijke kosten: 1.190,- per deelnemer = ,- totaal. 50% hiervan is subsidiabel. Aanvraagformat Maatregel 1: Competentiescans scholing Activiteit Functies van betrokken Kosten extern Kosten intern (50% van de totale kosten) Maatregel 2: Een trainingsprogramma van gemiddeld 2 dagen (6-32 uur) Activiteit Passend binnen thema Functies van betrokken Aantal uren van training Kosten extern Paradigmaverschuiving Van intra- naar extramuraal Zelfsturende teams (zelforganisatie) Functieverandering 8

9 Kosten intern Verletkosten (50% van de totale kosten) Maatregel 3: Een bijscholingsprogramma van gemiddeld 8 dagen ( uur) Activiteit Passend binnen thema Functies van betrokken Aantal uren van scholingsactiviteit Kosten extern Kosten intern erletkosten (50% van de totale kosten) Paradigmaverschuiving Van intra- naar extramuraal Zelfsturende teams (zelforganisatie) Functieverandering Maatregel 4: Een opleidingsprogramma van gemiddeld 16 dagen ( uur) Activiteit Passend binnen thema Functies van betrokken Paradigmaverschuiving Van intra- naar extramuraal Zelfsturende teams (zelforganisatie) Functieverandering 9

10 Aantal uren van scholingsactiviteit Kosten extern Kosten intern Verletkosten (50% van de totale kosten) Maatregel 5: Opscholing op MBO-niveau (BBL-traject) Naam opleiding Opleider Start- en einddatum (let op voorwaarden BBL) Totaal aantal weken scholing Functies betrokken Contracturen in leerwerkovereenkomst Loonkosten (let op voorwaarden BBL) (LET OP: 20% van de loonkosten) Zittend personeel: Nieuwe medewerkers: Maatregel 6: Opscholing op HBO-niveau (duaal-traject) Naam opleiding Opleider Start- en einddatum (let op voorwaarden duaal) Totaal aantal weken scholing Zittend personeel: 10

11 Functies betrokken Contracturen in leerwerkovereenkomst Loonkosten (let op voorwaarden BBL) (LET OP: 20% van de loonkosten) Nieuwe medewerkers: Maatregel 7: EVC-trajecten Activiteit Functies van betrokken Kosten extern (50% van de totale kosten) FAQ Welke maatregelen zijn niet subsidiabel? Maatregelen vallend onder reguliere bedrijfsscholingen zijn niet subsidiabel De middelen cofinanciering sectorplannen zijn bedoeld als intensiveringmiddelen voor noodzakelijke maatregelen passend binnen de tendens voortkomend uit de arbeidsmarktanalyse. Reguliere bedrijfsvoering betreffen reeds voorkomende (en veelal verplichte) maatregelen, waaronder BHV, HCAP en BIG (LET OP! Uitzondering op BIG zijn functieverbredende maatregelen, Verzorgende opplussen door BIG-module). Maatregelen die niet ten bate komen van de sector, maar van enkel een individuele werkgever Vanuit de arbeidsmarktanalyse zijn noodzakelijke maatregelen breed geformuleerd. Hierin is ruimte voor interpretatie en eigen invulling door werkgevers. Maatregelen moeten echter wel sectorbreed toepasbaar zijn. Bedrijfsspecifieke trainingen, zoals bijvoorbeeld doventolk of faalangsttrainingen, zijn niet direct herleidbaar tot de arbeidsmarktanalyse en zodoende niet subsidiabel. Welke kosten mag ik opvoeren als scholingskosten? 11

12 Alleen opleidingskosten (bv. een opleider) en verletkosten. Geen aanschaf van materialen, geen softof hardware aanschaf, geen ontwikkelkosten, geen e-learningskosten. Alle kosten moeten direct herleidbaar zijn naar de individuele deelnemer aan de betreffende activiteit. LET OP! Voor opleidingen die met als doel het behalen van een volwaardig MBO- of HBO-diploma geldt dat er sprake moet zijn van een BPVO of leer-werk-overeenkomst (BBL/duaal) of EVC-traject. Voor BBL en duale trajecten geldt dat enkel de loonkosten, gemaximeerd op het geldend minimumloon voor maximaal 2 jaar subsidiabel zijn mits de opleiding in de projectperiode is start. Zie voor een uitgebreidere toelichting de informatie bij maatregel 5 en 6. Zijn losse modules van een MBO- of HBO-opleiding subsidiabel? Losse opleidingsmodules zijn subsidiabel mits ze passen binnen de onderwerpen benoemd onder thema 1. (Terugkerende) bijscholingsprogramma s die vanuit de functie van de medewerker verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld BIG of HACCP, zijn niet subsidiabel. Wanneer dergelijke bijscholingen niet vanuit de functie verplicht zijn, maar worden ingezet ten behoeve van functieverbreding (bijv. niveau 2 medicatiemodule of niveau 3 BIG-module), dan passen deze binnen de maatregelen vallend onder thema 1. Onder thema 2 vallen opleidingen die direct te relateren zijn aan de gevolgen blijkend uit de arbeidsmarktanalyse en die voor zittend personeel tot doel hebben een volwaardig MBO of HBO diploma te behalen via BBL/duaal/ECV trajecten. Voor BBL en duaal geldt dat er sprake moet zijn van een aan te tonen BPVO of leerwerkovereenkomst. Ik heb een eigen administratiesysteem, is dit afdoende? Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen alle aan activiteiten en samenhangende (aantoonbare) kosten in het centrale digitale administratiesysteem ingevoerd te worden, het webportal. Wat moet ik nu precies vastleggen zodat ik straks ook daadwerkelijk subsidie ontvang? Voor informatie over de noodzakelijke administratie verwijzen we u o.a. naar de al eerder gestuurde Leidraad cofinanciering van het Agentschap van SZW. Verder heeft u Het Handboek versie 1.0 ontvangen waarin de administratieve organisatie vermeld staat. Wanneer het webportal is ingericht ontvangt u nadere informatie over de werking hiervan middels workshop, instructiefilmpjes en een gebruikershandleiding. Waarom worden de administratiekosten doorberekend aan de werkgever, terwijl de hoofdaanvrager vergoeding krijgt voor de overhead? Via de regeling is het niet mogelijk om individuele werkgevers te compenseren voor gemaakte administratiekosten. De overheadkosten die wij als hoofdaanvrager krijgen zullen besteed worden aan o.a. de kosten voor projectleiding en -aansturing, centrale accountantsverklaring e.d. We zullen u middels een transparante begroting inzicht geven in de overheadkosten. Zijn er grenzen aan de op te voeren kosten? Ja, voor iedere werkgever is er een maximumbedrag vastgesteld op basis van het aantal FTE. LET OP! Deze FAQ is niet uitputtend. Neem bij vragen altijd contact op met de hoofdaanvrager in uw regio. Voor een overzicht van de werkgebieden verwijzen wij u naar: Hoewel dit (groei)document met veel zorg is opgesteld, kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. Veel details ten aanzien van de uitvoering zijn ook nu (5-9-14) nog niet bekend. Succes met de uitvoering! 12

Factsheet en toelichting Sectorplan

Factsheet en toelichting Sectorplan Factsheet en toelichting Sectorplan Om zorg en welzijn ook in de toekomst betaalbaar te houden voert het kabinet een ingrijpende wijziging van het stelsel door en worden forse bezuinigingen opgelegd. Deze

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland Sectorplan Zorg Noord-Nederland Groningen, Drenthe en Friesland Inhoudsopgave Raamwerk Sectorplannen Zorg... 3 1. De sector zorg en welzijn in beeld... 10 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt... 10 1.2 Het

Nadere informatie

Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn

Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn Versie: 1.0 Datum: 26 juni 2014 Wecreate Consulting Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

AO/IC Cofinanciering sectorplannen 18 sectorplannen in de zorg

AO/IC Cofinanciering sectorplannen 18 sectorplannen in de zorg AO/IC Cofinanciering sectorplannen 18 sectorplannen in de zorg Versie: 23 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 UITGANGSPUNTEN EN UITVOERINGSKADER 6 2.1 EIGEN BELEID 6 2.2 REGELGEVING 7 2.3 DE SECTORPLANNEN

Nadere informatie

Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging

Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging Afspraken voor de overgangsperiode 2015, 2016 en 2017 ActiZ

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN AN DE PROINCIE GRONINGEN Groningen, 10 februari 2015 Zaaknr. 556136 Corr. nr. 2015-05374/7/A.19, PPM erzonden: Gelet op - artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

ESF aanvragen voor Jeugd-project? Deze brochure helpt u op weg!

ESF aanvragen voor Jeugd-project? Deze brochure helpt u op weg! ESF aanvragen voor Jeugd-project? Deze brochure helpt u op weg! Voorwoord Het kabinet wil voorkomen dat jongeren langdurig aan de kant staan zoals in de jaren tachtig is gebeurd. Eén van de maatregelen

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Sectorplan Hibin; themadossier. Handleiding Administratie Sectorplan

Sectorplan Hibin; themadossier. Handleiding Administratie Sectorplan Sectorplan Hibin; themadossier Handleiding Administratie Sectorplan Voor de projectadministratie van bedrijven behorend tot de Handel in Bouwmaterialen die willen gebruik maken van het Sectorplan Groothandel.

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Inkoopgids Wijkverpleging 2015

Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Context en toekomstperspectief... 4 2.1 Overgangsjaar...5 2.2 De aanspraak wijkverpleging...5 2.3 Wat is wijkverpleging?...6

Nadere informatie

Zorgthermometer. Jaargang 18, september 2013. Zorg in regio s

Zorgthermometer. Jaargang 18, september 2013. Zorg in regio s Zorgthermometer Jaargang 18, september 2013 Zorg in regio s Over Vektis gesproken Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Ontwikkelingen op het gebied van aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

Ontwikkelingen op het gebied van aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Ontwikkelingen op het gebied van aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Aanbeveling tot het formeren van een regionale overlegtafel tussen werkgevers en opleiders Oktober 2014 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING...

Nadere informatie

Samen werken aan de toekomst van woningcorporaties en medewerkers, door mobiliteit 28 mei 2014

Samen werken aan de toekomst van woningcorporaties en medewerkers, door mobiliteit 28 mei 2014 SECTORPLAN WONINGCORPORATIES PLAN VAN AANPAK Vooraf Branche De sector Woningcorporaties bestaat uit zo n 380 corporaties, met daartussen grote verschillen in omvang wat betreft aantallen woongelegenheden.

Nadere informatie

T.a.v. het CvB. Datum 26 juni 2015 Betreft Kaders experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering. Geachte voorzitter,

T.a.v. het CvB. Datum 26 juni 2015 Betreft Kaders experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering. Geachte voorzitter, >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag T.a.v. het CvB.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 26 juni 2015

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013

AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013 AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Decentralisatie AWBZ: Begeleiding en Persoonlijke verzorging 4 1.1 Zorg op grond van de AWBZ 4 1.2 Wat is het doel van AWBZ

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

Eisen aan de beginnend verpleegkundige: algemene ziekenhuizen aan het woord

Eisen aan de beginnend verpleegkundige: algemene ziekenhuizen aan het woord Eisen aan de beginnend verpleegkundige: algemene ziekenhuizen aan het woord Koen Kauffman, Frank Peters en Paul den Boer, onderzoekers van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt In opdracht van

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

ESF 2014 2020 Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Thema Actieve Inclusie

ESF 2014 2020 Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Thema Actieve Inclusie ESF 2014 2020 Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Thema Actieve Inclusie 1 Voorwoord Voor u ligt de Handleiding Projectadministratie Europees Sociaal Fonds 2014 2020 (HPA) voor het

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

1500 banen voor leerkrachten primair onderwijs Sectorplan primair onderwijs

1500 banen voor leerkrachten primair onderwijs Sectorplan primair onderwijs 1500 banen voor leerkrachten primair onderwijs Sectorplan primair onderwijs Hoofdaanvrager: Arbeidsmarktplatform PO Opstellers en investeerders: Arbeidsmarktplatform PO Participatiefonds Vervangingsfonds

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013 Zorgkantoor DWO/NWN Zorginkoopbeleid 2013 Juni 2012 Aangepaste versie d.d. 6 juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL I ALGEMEEN 5 1. Algemene ontwikkelingen en Marktanalyse 5 1.1 Algemene ontwikkelingen

Nadere informatie