MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014"

Transcriptie

1 1 MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014 Kristel van Gisbergen Sabine Wolfs Marieke Bergkamp Hanneke Tijssen Annemieke Quik Anna-Marie Borgstein Suzan Karabag (afwezig) Wendy van Lieshout Per Zelissen Aissa Boutiba (afwezig) Dirk van der Sanden Agendapunt 1 Opening vergadering De toehoorders zijn niet aanwezig. 2 Actielijst en notulen vaststellen vorige vergadering 14 januari 2014 De notulen zijn vastgesteld. 3 Ingekomen post: Mail HT over ouderbijdrage stichting (zie agenda) Mail HT over studie (zie agenda) Passend onderwijs schoolgids (zie agenda) MR schoolgids (zie agenda) Lijst afkortingen (ter info) 4 Mededelingen van Anna-Marie: Nieuwe tekst en foto flyer Er zijn enkele aanpassingen gedaan. De extra s zoals RT, Spaans, Vindingrijk, SoVa, ect. worden benadrukt. Er staat een leuke foto van kinderen op. Sportdag gr 5-7 geen zalen beschikbaar geld naar jubileum In verband met de verbouwing van de UvT zal de sportdag niet doorgaan. Er wordt een alternatief programma aangeboden. Het geld dat voor de sportdag begroot is, zou dan kunnen worden besteed aan andere activiteiten of materialen. Het voorstel voor het jubileum wordt aangenomen. IKC site Anna-Marie stuurt de link aan de MR en aan de leerkrachten via de teaminfo door. De laatste en moeilijkste stap is het vormen van één organisatie. De opvang zal voornamelijk bestaan uit opvang van 2 tot 13 jaar, maar samenwerking met NulVier blijft uiteraard. info/advies/ Besluit Welkom aan toehoorders Besluit MR gaat akkoord AM Zomerschool Er zijn een aantal aanmeldingsstrookjes binnen. We gaan het nogmaals promoten om meer aanmeldingen te krijgen. Een aantal leerkrachten heeft zich opgegeven om mee te werken. Verkeersthemaweek De meest recente notulen hebben wij nog niet ontvangen. Er is kennisgemaakt met de nieuwe wijkagent. Hierover staat een stukje in de maandbrief. In de eerste week van april wil de school verkeersdeelname nogmaals onder de aandacht brengen. We willen dit in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland

2 2 doen. De werkgroep verzorgt de activiteiten. Net als vorige keer met de verkeersslang, willen we weer inventariseren hoe de kinderen naar school komen. De politie legt de verantwoordelijkheid toch veelal terug bij de school. Dit is voor ons geen optie meer, omdat ouders en kinderen die helpen bij het handhaven van de verkeersveiligheid onheus bejegend worden door andere ouders. Dit is erg teleurstellend. We willen daarom kinderen en ouders hier niet meer voor inzetten. Goedkeuring ouderbijdrage (briefje tekenen) Begroting zie vorige vergadering MR Voor dit jaar hebben we de ouderbijdrage goedgekeurd. Voor volgend jaar willen we er nog eens kritisch naar kijken. Het gaat dan met name over de hoogte van de ouderbijdrage in vergelijking met andere scholen. Er liggen nog inventarisatiegegevens van ongeveer 5 jaar geleden. Wellicht dat dit informatie geeft. De stukken liggen in het archief. Wie wil de werkgroep jubileum versterken?? De werkgroep is reeds actief bezig met o.a. een kerstkaarten actie. De taak van het MR lid dat deze werkgroep gaat versterken is vooral het coördineren van activiteiten. De werkgroep bestaat uit: Miriam, Marianne en Marjo. Dirk heeft interesse. Er wordt met hem contact opgenomen. Aantal inschrijvingen nieuwe leerlingen Dinsdag 18 maart is de open dag. Het aantal inschrijvingen valt tegen. We hebben meestal het dubbele aantal. 5 MR foto website maken en website school bespreken De punten van de MR worden in het MT besproken. We houden vinger aan de pols. De foto gaat niet door en wordt verschoven naar de volgende vergadering. 6 Begroting SVZ op financieel, organisatorisch of onderwijskundig gebied Anna-Marie heeft uitleg gegeven. Wordt vervolgd. 7 Stichting ouderbijdrage: gaan we hiermee verder? We hebben onlangs een reactie via de mail van Hans Thijssen ontvangen. We kunnen nu daadwerkelijk navraag doen. Dirk neemt dit op zich. Het is voor de ouders een grote belasting, waarbij acties toch vaak terug bij de school komen. In theorie is het een goed idee, maar door de ontvangen ervaringen zijn we nog niet overwegend positief. We wachten de bevindingen van Dirk af. AM AM Dirk In feite behoort de begroting van de ouderbijdrage los te staan van de begroting van de school. Je hebt dan wel iemand nodig die op financieel gebied goed onderlegd is. 8 Passend onderwijs schoolgids We zijn het nog niet eens met de informatie die gegeven wordt in de schoolgids. Er staat te veel informatie in die voor de ouders niet relevant is. Daarnaast ontbreekt de specifieke informatie die wel voor de ouders belangrijk is. We willen het stuk ook vooral korter en duidelijker hebben voor de ouders.

3 3 De vraag is of wij het wijzigingsproces in het schoolplan beschreven willen hebben. We zetten onze vraagtekens bij de toon van tekst. Kristel heeft onze wijzigingsvoorstellen genoteerd en neemt dit met Per mee naar Anna-Marie. Belangrijk is te weten wat de deadline is voor het aanleveren van tekst. De school wacht nu af wat het basisondersteuningsplan wordt. Kristel en Per maken afspraak met AM Er is een website waar veel informatie op staat over passend onderwijs voor de MR. We kunnen dit onderwerp meenemen naar de cursus van de MR. Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs kan ons meer informatie geven. Als er wijzigingen zijn, dient de MR opnieuw instemming te geven? Dit bespreken we tijdens de cursus. 9 MR schoolgids Marieke en Annemieke kijken samen naar dit stukje en sturen dit nog ter info door.!!!! Cursus Annemieke Marieke 10 Cursusdata 18 maart en 1 april van tot uiterlijk De eerste avond gaat over passend onderwijs en wordt gratis aangeboden binnen onze school. De tweede bijeenkomst gaat over het financiële plaatje (begroting). 11 MR-verkiezingen Marieke stopt met deelname aan de MR na dit jaar. Er zal gelobbyd gaan worden voor nieuwe leden. We vragen Anna-Marie dit in de teaminfo te zetten. Daarnaast sturen we de leerkrachten een mail, maar er zullen zeker leerkrachten persoonlijk aangesproken moeten worden. Voorkeur gaat uit naar een leerkracht uit de middenbouw. Hanneke Sabine De geleding van de ouders is nog niet zeker en zal volgende vergadering besproken worden. 12 GMR informatie Mededeling Hans GMR krijgt ook themabijeenkomst over passend onderwijs. De samenwerking met Tangent en Opmaat gaat door. Dit heeft geen betrekking op een fusie. Er is een vacature bij de Raad van Toezicht. Iedereen mag solliciteren. Er is instemming gymbeleid: alle leerkrachten die geen gymopleiding hebben, moeten deze binnen twee jaar halen. Dit wordt een verplichting voor nieuwe leerkrachten. Jaarcijfers: we hebben een positief resultaat behaald als gevolg van extra budget n.a.v. aanpassing van de nota najaarsakkoord. Samenwerking met de PABO en de mogelijkheid om een academische opleidingsschool te worden. We wachten op meer informatie hierover. IKC en klemtoon op taal. Geen nieuws.

4 4 13 Nieuwsbrief MR UpDate Cursusdata en inhoud van de cursus. Goedkeuring begroting ouderbijdrage. Passend onderwijs? Verkeersveiligheid Jubileum 14 Rondvraag Sabine 15 Sluiting MR JLRendierhof actiepuntenlijst WAT WIE WANNEER opmerkingen Rozanne Melfor bellen Dirk Reactie berekende lesuren Dirk MR cursus data plannen Jaarverslag Anna-Marie Aissa Hetty We wachten reactie AM af. Evalueren data MR/GMR Eind schooljaar 13/14 Willen we de MR vergadering voor of na de GMR vergadering. Voorzitter en secretaris bespreken agenda en punten AM minstens een week voor de vergadering met AM Per en Kristel (Hanneke) Iedere vergadering Bij de foto s van de leerkrachten de groep zetten? met AM bespreken Per en Kristel Voor de volgende vergadering Stichting ouderbijdrage Dirk Voor volgende vergadering Werkgroep Schoolinkaart.nl Dirk Website school Annemieke en Per MR JLRendierhof - besluitenlijst Onderwerp Bouwzaken monitoren Halfjaar analyse MR update Voorzitter en secretaris bespreken agenda minstens een week voor de vergadering met AM Financieel expert bespreekt financiële agendapunten met AM minstens een week voor de vergadering Taakverdeling (G)MR Besluit Dit doet Aissa Dirk geeft deze taak door aan Wendy Sabine blijft dit doen Per en Kristel (Hanneke) Wendy Voorzitter: Per Secretaris: Kristel Notulist: Marieke Notulen aanleveren voor website: Marieke Penningmeester: Kristel

5 5 Financieel toezicht: Wendy MR Update: Sabine GMR: Kristel, Dirk, Suzan, Hanneke MR JLRendierhof jaarplanning Vergadering 1 19 augustus Vergadering 2 GMR 16 sept 9 sept Vergadering 3 GMR 4 november 28 oktober Vergadering 4 GMR 13 januari MR 14 januari Vergadering 5 GMR 24 februari MR 11 maart Vergadering 6 GMR 31 maart MR 14 april Jaarplanning MR - komend schooljaar Samenstelling MR / taakverdeling MR FTO (financieel totaaloverzicht), 2 e kwartaal 2012 (AM) Ouderavond MR Fusie ontwikkelingen Cursus MR Ontwikkelingen vakantieperiode/start schooljaar IKC Passend onderwijs status Jaarverslag MR Ouderbijdrage en jurisprudentie Sponsoring Samenstelling MR / taakverdeling MR FTO (financieel totaaloverzicht), 2 e kwartaal 2012 (AM) Ouderavond MR Fusie ontwikkelingen Cursus MR Ontwikkelingen vakantieperiode/start schooljaar IKC Passend onderwijs status Ondersteuningsplan Begroting MR- GMR Tussentijdse Financiële Rapportage JLR (TFR) 3 de kwartaal 10 e maand Communicatieplan informatief Ondersteuningsprofiel Algemeen jaarplan, bijstellen/aanpassen Begroting, beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied Functiemix svz JLR klachtencommissie studiedagen vaststellen? Vakantieplanning svz externe RT svz tevredenheidspeilingen ouderbijdrage begroting Begroting, svz op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied: nieuws? vrijwillige ouderbeleid (svz) communicatieplan svz (leden werkgroep nieuwe versie ontvangen?) sex.voorl. voortgang Nog geen lesmateriaal bij dit verhaal: moet nog ontwikkeld worden. Energie Adviessvz lgemeen Functiemix svz JLR Personele verschuiving- voor meivakantie informeren MR Strategisch beleidsplan/strategisch beleidskader Thema avond mr? Wijzigingen bezetting MR? Zittingsduur Tussentijdse Financiële Rapportage JLR (TFR) Jaaroverzicht informatief. Datum etentje plannen

6 6 Vergadering 7 GMR 2 juni MR 26 mei Vergadering 8 GMR 30 juni MR 16 juni Vergadering 9 MR 23 juni?? Sponsoring Jaarverslag JR Rendierhof Vakantierooster Formatieplan aan de hand van de functiemix/functiehuis Berekening inkomsten schooljaar, voor 1 mei Tussentijdse Financiële Rapportage (TFR) 1 ste kwartaal 4 e maand Informeren over: Strategisch beleidsplan /Strategisch beleidskader Jaarverslag JR Rendierhof, voor 1 juli Nascholingsplan Jaarverslag MR (naar GMR, schoolleiding, personeel en ouders) Schoolgids Schoolplan Functiemix: functiebeschrijving/functiebouwwerk - P(G)MR Extra vergadering indien nodig

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 6 maart 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Tweesprong Opening om 19.30 uur. Vaststellen notulen 16 maart 2015 incl. actielijst Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden op

Nadere informatie

Notulen: 15-04-2014. Afwezig Jan Dielis. Notulant: Liesbeth. 1 Opening. 2 Mededelingen directie. - Schoolkamp:

Notulen: 15-04-2014. Afwezig Jan Dielis. Notulant: Liesbeth. 1 Opening. 2 Mededelingen directie. - Schoolkamp: Notulen: 15-04-2014. Aanwezig: Joop van Veldhoven: jvanveldhoven@skozok.nl Ruud: ruudvdpasch@yahoo.co.uk Nicole: Nicole.Hompes-Peeters@vgz.nl Erik: e.vos@vta.cc Liesbeth: lvandenboer@skozok.nl Henriëtte:

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 25 september 2013

Notulen MR vergadering 25 september 2013 Notulen MR vergadering 25 september 2013 Opening Ronald opent de vergadering om 19.15 uur en heet allen welkom. Aanwezigen: Mary Ann, Ronald, Rianne, Bo, Edwin, Noortje, Mieke en René Afwezig: Gemma is

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN NOTULEN Onderwerp Vergadering Datum : 6 oktober 2014 Aanwezig Jacqueline (vertegenwoordiger team) Notulist : Susan van de Wetering-Seferiadis Genodigde: Tine (penningmeester en vertegenwoordiger ouders)

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen.

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen. Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op donderdag 29 maart 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk (vervolg op vergadering van 21 maart 2012). Aanwezig: Gerda (voorz.), Johan (vice-voorz.),

Nadere informatie

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d.

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d. Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek 045-7074055 06-49800340 gmrkindante@gmail.com Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld

Nadere informatie

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Datum: 10 maart 2015 Tijd: 20.00 uur Plaats: De Notenbalk, Harmelen Aanwezig: Patrick van Maurik (voorzitter), Patrick Poelwijk, Laura van der Kemp,

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 3 november 2014 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Frank Broomans Afw. Marcel Hofstee x Paul Moltmaker

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Mohammed Joemman, Jasper Fastl, Pieter Tijssen, Ellen van der Sluijs Rob van der Sande, Noud van de Louw, Daan Valkenburg

Mohammed Joemman, Jasper Fastl, Pieter Tijssen, Ellen van der Sluijs Rob van der Sande, Noud van de Louw, Daan Valkenburg Verslag bijeenkomst Wijkraad Overvecht Plaats: 't Huis aan de Vecht Datum: 20 januari 2011 Tijd: 20.00 22.00 uur Aanwezig: Birgit Broenink, Abdel Harchaoui, Pieter Felten, Job Haug, Fadoua Koulij, Wendy

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan 5 5037 AD TILBURG 013-4670809. www.jlrendierhof.nl

Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan 5 5037 AD TILBURG 013-4670809. www.jlrendierhof.nl Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan 5 5037 AD TILBURG 013-4670809 www.jlrendierhof.nl Jan Ligthartschool Rendierhof - School voor bijzonder neutraal onderwijs - www.jlrendierhof.nl Tilburg,

Nadere informatie

http://www.ettyhillesumlyceum.nl/mr/docs/notulen/2004-2005/07122004.html

http://www.ettyhillesumlyceum.nl/mr/docs/notulen/2004-2005/07122004.html pagina 1 van 6 Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van het Etty Hillesum Lyceum, gehouden op dinsdag 7 december 2004 te Deventer. Aanwezig: Personeelsgeleding: (secretaris), Paul van

Nadere informatie

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Handreiking voor het maken van een (G)MR-activiteitenplan (incl. voorbeeld) 10.0982 MKO INHOUD 1. Waarom een activiteitenplan? 2. Soorten faciliteiten

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd

Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Dinsdag 3 maart 20.00 22.00 uur Aanwezig: Afwezig: Maarten van Aalst, Mirjam Bos, Wim de Boer, Sonay Kapici, Esther Planje, Liesbeth Soons, Peter Verberg,

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Toevoeging over de onduidelijkheden rondom het peuterspeelzaalgebeuren.

Toevoeging over de onduidelijkheden rondom het peuterspeelzaalgebeuren. Notulen van de gezamenlijke vergadering van 19 januari 2011 Aanwezig: Lykele, Claudia, Boukje, Gjiltsje, Richtsje, Alie, Wilbert en Henny Afwezig wegens ziekte: Yvonne en Wianda 1 Opening Claudia opent

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014 Breda, juni 2014 Inleiding Dit jaarverslag is van de medezeggenschapsraad (MR) van de Liduinaschool in Breda, over het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

NOTULEN SCHOOLADVIESRAAD DE REGENBOOG. Vergaderdatum : 3 april 2014

NOTULEN SCHOOLADVIESRAAD DE REGENBOOG. Vergaderdatum : 3 april 2014 Vergaderdatum : 3 april 2014 Aanwezig : Rinus van Arnhem (RA) Ansjeliek Buskermolen (AB) Nadine Groot (NG) Frida Bos (FB) Caroline Huitema (CH) Monique Brussel (MB) Monique de Jong (MJ) Melanie Witte (MW)

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie