Uitwerking Regionaal beleidplan Jeugd, Alcohol & Omgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwerking Regionaal beleidplan Jeugd, Alcohol & Omgeving"

Transcriptie

1 Beleidsplan Aan Zuid-Limburgse Veiligheidsdirectie, bestuur Afschrift aan Van Stuurgroep Regionaal beleid Jeugd, Alcohol & Omgeving Onderwerp Regionaal beleidsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving Datum 27 september 2011 Uitwerking Regionaal beleidplan Jeugd, Alcohol & Omgeving Zowel in het bestuur van de als in het Zuid-Limburgse Veiligheidsbestuur is gesproken over het belang van een integrale regionale alcoholpak voor de doelgroep jongeren. Via regionaal en integraal beleid is het streven om de gemiddelde beginleeftijd van alcohol te verhogen naar 16 jaar en het overmatige alcoholgebruik bij jongeren terug te dringen. Op dit moment worden in Zuid-Limburg diverse preventieve interventies uitgevoerd, maar deze zijn in bereik en effectiviteit onvoldoende om deze doelstellingen te kunnen realiseren. Gesteld wordt dat alcoholpreventie het meest effectief is wanneer beleid wordt ingezet op meerdere fronten tegelijkertijd. Echter, momenteel heeft Zuid Limburg geen samenhangend alcoholbeleid; de voorlichting en alcoholbeperkende maatregelen zijn onvoldoende op elkaar afgestemd en worden niet gecoördineerd ingezet. In opdracht van het Zuid-Limburgse Veiligheidsbestuur en het bestuur van de GGD Zuid- Limburg is een stuurgroep Jeugd, Alcohol & Omgeving ingesteld (zie bijlage 1) die sinds 2010 heeft gewerkt aan de nadere concretisering aan dit regionale beleidsplan. Belangrijke kenmerken van dit beleidsplan zijn: Beleidsperiode Regionaal Met inzet van alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten Focus Voorkomen alcoholgebruik bij 16-minners Integraal Inzet vanuit verschillende beleidsterreinen / organisaties

2 Vier beleidsvoorstellen: 1. Integraal samenwerken bij evenementen/feesten op gebied van handhaving (nieuwe) Drank en Horecawet en preventie Om een duidelijk signaal af te geven dat alcohol drinken onder de 16 jaar niet is toegestaan én te voorkomen dat deze groep jongeren alcohol kunnen kopen en consumeren in openbare gelegenheden wordt voorgesteld om het volgende tweesporenbeleid te gaan toe passen in Zuid-Limburg: a. Preventief screenen bij evenementen Van evenementen in een gemeente kan een sterke normerende voorbeeldrol uitgaan. In het vergunningenbeleid van gemeenten kan aan organisatoren van evenementen worden gevraagd om concrete maatregelen te treffen waarmee alcoholgebruik door jeugdigen tot 16 jaar voorkomen kan worden. De gemeente kan bv adviseren of verplichten om met leeftijdspolsbandjes te werken of bij een aantal geselecteerde evenementen een integrale preventieve en handhavende aanpak inzetten rond alcoholverstrekking aan jeugdigen. Om te voorkomen dat er alcohol in de jeugdige handen komt worden een aantal passende en sluitende maatregelen voorbereid door de organiserende en betrokken partijen (zoals gemeente, politie, security, Rode Kruis). Dit kan begeleid worden door experts op dit gebied zoals Mondriaan Verslavingspreventie en een organisatie als Nuchter (kenniscentrum voor leeftijdsgrenzen). Werken met leeftijdspolsbandjes en preventief toezicht op wederverstrekking zijn concrete voorbeelden van maatregelen die o.a. in Brabant en Sittard effectief blijken. Er wordt dan nauw samengewerkt met betrokken horeca, security en politie (buiten het terrein). Op het evenement wordt met name preventief gewerkt door info-flyers uit te delen over het preventief handhaven van de leeftijdsregel, in combinatie met het informeren van jongeren. Door het preventief handhaven van de leeftijdsregel, in combinatie met het informeren van jongeren komt een positieve maatschappelijke discussie en normverschuiving op gang. Aanvullende toepassingen in Zuid-Limburg: - het principe van preventief screenen wordt geleidelijk ingevoerd in Zuid-Limburg om zo ervaring op te doen met deze maatregelen in de regio, draagvlak te verkrijgen bij horeca en (vooral gratis) evenementen én toe te werken naar een uitwerking van deze maatregel die op termijn standaard gekoppeld is aan evenementen voor de jeugd. - inzet van preventief screenen bij evenementen koppelen aan de huisregels in de vergunningverstrekking vanuit en aanvragen van ontheffingen (artikel 35) bij gemeenten. Grote evenementen dienen op termijn organisaties zoals Nuchter op eigen kosten in te huren, bij kleine evenementen kan overwogen worden om een bijdrage te vragen. - de Veiligheidsregio heeft juni 2011 een regionaal evenementen beleid vastgesteld. Voor grote evenementen dienen veiligheidsdraaiboeken te worden uitgewerkt, A- evenementen zijn een lokale verantwoordelijkheid. In deze draaiboeken kan in de toekomst mogelijk ook het preventief screenen worden opgenomen en in afstemming met de veiligheidsregio kunnen grootschalige evenementen voor deze maatregelen geselecteerd worden. - uitzoeken mogelijkheden om ook gedurende evenementen de identiteit/leeftijd van jongeren te controleren (evt. met back-up vanuit politie) en eventueel de mogelijkheid om aanvullend aan de ouders van deze jongeren een brief te sturen over het alcoholgebruik van hun kind tijdens het evenement. 2

3 - Horeca-Nederland, afdelingen in Zuid-Limburg ondersteunen het versterken van het preventief handhaven in Zuid-Limburg. Horeca-Nederland stimuleert haar leden (60% is lid) daarnaast ook tot aanvullende scholing met betrekking tot dit thema en deelname aan landelijke zelfregulerende alcoholprojecten, zie bijlage 1. - inzet van preventief screenen wordt regionaal gemonitord en geëvalueerd zodat aan het einde van de beleidsperiode een besluit genomen kan worden over wel / niet continueren van deze interventie. Periode: Budget: Starten met kleinschalige implementatie in 2012 (25 evenementen) Regionale implementatie gerealiseerd eind 2015 (100 evenementen) Uitgangspunt is dat organisatoren van evenementen de kosten voor het preventief screenen voor hun rekening nemen Globale kostenraming voor groot jongeren evenement: Huur 2 ID-swipers (een kastje waarmee de identiteitskaart van jongeren gescanned kan worden) ongeveer 300,- om snel leeftijd van de jongeren te bepalen (aanschaf 1500,- euro) 3500 leeftijdsbandjes ongeveer 250,- 3 personen vanuit een organisatie zoals Nuchter : ongeveer 900,- Totale kostenraming groot evenement met 4000 jongeren: 1450,- Kostenraming kleiner evenement max jongeren: 950,- -> één boete van VWA kost 1000,- b. Regionale poule met VWA controleurs In de toekomst gaan werken met een poule van VWA controleurs die regionaal breed inzetbaar zijn. Als de nieuwe Drank- en horecawet wordt aangenomen krijgen de gemeenten de bevoegdheid om VWA controles uit te voeren en deze boetes ook zelf te innen. Nu is deze bevoegdheid landelijk geregeld. Zolang de boetes van VWA-controles nog landelijk geïnd worden en de gemeenten geen inkomsten krijgen uit deze wettelijke maatregel, is het voor gemeenten moeilijk om zelf VWA controleurs op te leiden en in te zetten. Daarnaast is wettelijk geregeld dat 16-minners zelf strafbaar zijn als zij in het openbaar in het bezit zijn van alcohol, met uitzondering van in supermarkten en slijterijen. Onduidelijk is nog hoe deze wettelijke maatregel regionaal of lokaal gehandhaafd kan worden, zie bijlage 2. Inzetbaarheid in de toekomst: - sinds 10 juni 2011 heeft het AB van het Veiligheidsbestuur Zuid-Limburg een convenant ondertekend dat het mogelijk maakt om Buitengewoon Opsporing Ambtenaren (BOA s) van gemeenten ook in te zetten in andere gemeenten. Dit convenant maakt het mogelijk om tzt ook VWA controleurs regionaal in te zetten. - zodra gemeenten wettelijk verantwoordelijk worden voor VWA controles starten met het uitwerken van een voorstel om regionaal te werken met een poule van gemeentelijke VWA controleurs die regionaal breed ingezet kunnen werken. Deze controleurs moeten aanvullend worden opgeleid voor dit werk. - hiervoor is het belangrijk dat het drank- en horeca beleid van de Zuid-Limburgse gemeenten op elkaar wordt afgestemd (dezelfde regels, toepassingen etc.). Schatting is dat hier ½ - 1 jaar werk in gaat zitten om dit goed te regelen, ook om binnen gemeenten expertise op te bouwen mbt het afhandelen van de opgelegde VWA boetes 3

4 (deze expertise is nu vooral landelijk aanwezig en niet lokaal). De verwachting is dat vooral vanuit de tripool gemeenten deze expertise verder doorontwikkeld kan worden. - gemeenten maken afspraken over onderlinge bijdrage aan kosten inzet VWA controleurs, het innen en verdisconteren van de geïnde boetes en over plaatsen en frequentie van inzetten van VWA controleurs. Periode: Budget: Starten zodra nieuwe Drank- en horecawet wordt aangenomen Financiering door 18 Zuid-Limburgse gemeenten voor extra scholing en afstemming regionale poule VWA controleurs 2. Inzet wettelijke interventie mogelijkheden versterken De verwachting is dat door het sterk wegzetten van een regionaal alcoholbeleid in Zuid- Limburg voor 16-minners voor de beleidsperiode , politie, justitie en Halt gestimuleerd worden om bestaande wettelijke interventie mogelijkheden voor jeugdigen die alcoholgebruiken en delicten begaan meer gefocust te gaan toepassen. Halt Zuid-Limburg heeft een passende afdoening voor alcohol in huis, gebaseerd op Boete of kanskaart, bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die onder invloed van alcohol een delict gepleegd hebben of vanwege dronkenschap door de politie zijn staande gehouden. De politie maakt een proces-verbaal op en verwijst de jongere door naar Halt. Halt heeft een gesprek met de ouders en de jongere over het delict en de strafmaat. Afhankelijk van de zwaarte van het delict legt Halt naast een leerstraf ook een werkstraf op en / of verwijst door naar verslavingszorg. Sinds 2008 werken Halt en Mondriaan met een convenant waarin geregeld is dat jongeren die naast hun strafbare delict ook drugs of alcohol hebben gebruikt worden doorverwezen naar een begeleidingstraject vanuit de verslavingszorg. In 2010 is deze interventie 10 keer ingezet. Halt en Politie werken momenteel aan een verbeterslag om de inzet van deze adequate interventie en aanvullende begeleiding voor jeugdigen in de regio de verhogen. Op basis van APV gemeenten is het in bezit hebben en drinken van alcohol in het openbaar vaak strafbaar. * Voldoen aan Halt-criteria: De Halt afdoening kan alleen ingezet worden voor jongeren die aan de Halt-criteria voldoen (een limitatief aantal misdrijven en overtredingen mag afgedaan worden door een Halt-afdoening, waarbij in zijn algemeenheid geldt dat de jongere niet eerder een Halt-afdoening heeft gehad). Momenteel is alcohol bezit en gebruik onder jeugdigen zelf geen Halt-waardig delict. Gemeenten kunnen via model AVP van de VNG gebieden aanwijzen waarin het bezit van alcohol bij 16-minners strafbaar is. Tegelijkertijd kan via de lokale driehoek geregeld worden dat het strafbare feit in bezit hebben van alcohol bij 16-minners een Halt-waardig delict wordt. Echter de handhaving van dit strafbaar feit is lokaal moeilijk uitvoerbaar zonder extra rijksmiddelen. De stuurgroep doet een pleidooi aan de 1 e Kamer om meer duidelijkheid te verschaffen over de gemeentelijke handhaving van dit strafbare feit, zie bijlage 2. * Dagvaarding Kinderrechter: Bij jongeren die gedagvaard worden voor de kinderrechter en waarbij alcohol een rol speelt bij het plegen van het delict, kan het OM in overleg met de Raad voor de Kinderbescherming onder meer een op alcohol en middelengebruik gebaseerde leerstraf eisen. Bijvoorbeeld een training bewustwording algemeen middelengebruik. 4

5 * Verantwoording ouders: Sinds 1 januari 2011 dienen beide ouders verplicht aanwezig te zijn bij zitting Kinderrechter. Hierdoor kan rechter ouders nadrukkelijker aanspreken op hun opvoed verantwoording. Houding ouders weegt ook mee in het opleggen van de strafmaat. Indien alcoholgebruik in het gezin van de jongere een problematisch karakter heeft, kan de rechter ook aan het hele gezin een passende begeleiding / gezinstherapie opleggen. Periode: Verhoogde inzet gedurende proefperiode van half jaar in 2012/2013, daarna evaluatie met betrokkenen organisaties over vervolg Budget: geen aanvullend budget noodzakelijk 3. Verbeteren nazorg comazuipen Indien jongeren voor comazuipen in een ziekenhuis zijn opgenomen is het belangrijk dat de jeugdigen en hun ouders adequate nazorg ontvangen. Dit gebeurt nu wel bij één ziekenhuis in Zuid-Limburg, namelijk het Atrium in samenspraak met Mondriaan, maar dit zou eigenlijk bij alle ziekenhuizen toegepast moeten worden. Nog te vaak worden jongeren als ze hun roes hebben uitgeslapen gewoon naar huis gestuurd. In ziekenhuizen waar wel nazorg verleend wordt ziet deze er globaal zo uit: De jongere en de ouders worden uitgenodigd voor terugkomgesprekken. Zowel de jongere als de ouders krijgen informatie over alcohol en de risico s van alcoholgebruik. De jongere krijgt een gesprek over het eigen gebruik met als doel bewust maken van de risico s. Eventueel neuropsychologisch onderzoek van de jongere. Zo nodig: doorverwijzing naar hulpverlening (verslavingszorg of elders). Vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid zouden ziekenhuizen op basis van het landelijk protocol kindermishandeling ook een melding kunnen doen bij Jeugdzorg. Via de, afdeling acute zorg, en in samenwerking met Mondriaan wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de Zuid-Limburgse ziekenhuizen te stimuleren hun nazorg traject voor comazuipende jongeren te verbeteren en onderling op elkaar af te stemmen. Bestaande nazorgtrajecten in andere Nederlandse ziekenhuizen zijn hierbij een goed uitgangspunt. Via een brief zal in eerste instantie bij besturen van ziekenhuizen het belang van een adequaat nazorgtraject bepleit worden, gezien het effect van alcohol op het puberbrein, zie bijlage 4. Periode: Budget: in 2012 starten met gesprekken met ziekenhuizen in Zuid-Limburg streven is in 2013 verbetering nazorg traject vanuit zorgverzekeraar, geen aanvullend gemeentelijk budget noodzakelijk 5

6 4. Verhogen maatschappelijk draagvlak niet drinken door 16-minners Voorlichting is nodig om maatschappelijk draagvlak te verkrijgen voor een aangescherpt alcoholbeleid bij 16-minners. Dit ter ondersteuning bij de uitwerking en implementatie van bovenstaande interventies én om ouders gericht aan te spreken op het belang van het zelf expliciet uitdragen van duidelijke grenzen met betrekking tot het alcoholgebruik naar hun kinderen toe. Om de norm rond alcohol drinken te beïnvloeden is het van belang dat alle opvoeders weten hoe zij de juiste norm kunnen uitstralen aan jongeren. Ouders zijn de hoofdopvoeders, maar daarnaast worden jongeren mede opgevoed door verenigingen, school, jeugdwerk, en indirect ook door de gemeente die voorwaarden schept (beleid) voor een veilige en gezonde gemeente. We gaan hierbij uit van de visie: it takes a village to raise a child. Om het maatschappelijke draagvlak voor het niet/minder drinken door 16-minners in Zuid- Limburg te vergroten worden onderstaande interventies voorgesteld. Bij de (door)ontwikkeling en implementatie van al deze interventies zullen de beoogde doelgroepen, zoals jongeren en hun ouders, betrokken worden. a. Basisinterventies: Voorlichting via scholen Er een normomslag nodig is bij jeugdigen. Daarom is het belangrijk om tijdig te beginnen met voorlichting, bij voorkeur al in het BO groep 8 en in brugklas VO. Er wordt momenteel al door Mondriaan en GGD gewerkt met het programma gezonde school en genotmiddelen maar gedurende de beleidsperiode zal dit programma nog gerichter regionaal worden ingezet. Juist bij scholen waar het risicogedrag onder jongeren erg hoog is. Website met achtergrondinformatie over alcoholmatiging Om met beperkte middelen een groot bereik te realiseren wordt een eenvoudige informatieve website voor opvoeders ingezet om gedurende de beleidsperiode jongeren, ouders, verenigingen, scholen, gemeente, horeca te ondersteunen in het uitdragen van de alcoholnorm en ook in het ondersteunen in het omgaan met de nieuwe Drank en Horecawetgeving. Hiervoor zal eerst geïnventariseerd worden welke websites voor jeugdigen en hun ouders er reeds landelijk bestaan en welke informatie er beschikbaar is over dit thema (zie ook bijlage 5). Denk aan of (filmpjes jongeren en middelengebruik). De nieuwe website is geen zelfstandige interventie, maar wordt ondersteunend ingezet om regionale interventies te verbinden en te ondersteunen. Voordat wordt overgegaan tot het samenstellen van een nieuwe website zal er met diverse doelgroepen in de regio gesproken worden (ouders, scholen etc.) om na te gaan aan welke informatie deze doelgroepen behoefte hebben en wat geschikte communicatievormen zijn. Deze informatie wordt meegenomen bij het verder uitwerken en vormgeven van de website. Bekeken wordt of hierbij een duidelijke koppeling gemaakt kan worden met de lokale Centra voor Jeugd en Gezin als front-office en Mondriaan/GGD zullen fungeren als back-office (afhandelen en begeleiden inhoudelijke vragen en up-daten informatie). Scholing horecapersoneel Gericht scholen van personeel horeca in schenkbeleid aan jongeren, bijvoorbeeld via een cursus Barcode. De branchevereniging doet dit zelf ook via e-learning programma s (zie bijlage 6) en soms wordt deelname aan een dergelijk scholing verplicht opgelegd bij een overtreding begaan door een horecagelegenheid. Echter, er is veel personeelsverloop in deze sector. In dit kader zal uitgezocht worden welke mogelijkheden er zijn om deze voorlichting op 6

7 te nemen in BHV trainingen, die verplicht zijn voor horeca-personeel. Ook zal gekeken worden of deze kennis verwerkt kan worden in horeca-opleidingen zoals die bijvoorbeeld door het Arcus-college worden gegeven. b. Specifieke interventies Doelgroep opvoeders = uitwerking interventie via professionele organisaties zoals Mondriaan / GGD Voorafgaand aan (regionale) evenementen Een aantal keren per jaar (2-4 keer) gekoppeld aan (regionale) evenementen waar veel 16- minners komen zoals bijvoorbeeld bij het scholierencarnaval, zullen opvoeders (ouders, scholen, jongerenwerk, politie, gemeenten) via een digitale nieuwsbrief en (sociale) media geattendeerd worden op het belang om voorafgaand een dergelijke evenementen met 16- minders te praten over het gebruik van alcohol. Ter ondersteuning van dergelijke gesprekken kunnen opvoeders informatie en visualisaties downloaden en vragen stellen via de website (b.v. plaatjes met hersenschade door alcoholgebruik en filmpjes). Doelgroep 16-minners = uitwerking interventies via studenten opleiding communicatie en multimedia design Slogan voor alcoholmatiging 16-minners worden via bijvoorbeeld sociale media (twitteren, hyves of facebook) uitgedaagd een leuke slogan te verzinnen over alcoholmatiging die ingezet kan worden bij de diverse interventies rondom alcoholmatiging die gedurende de beleidsperiode worden uitgevoerd. You-tube filmpjes Een keer per jaar, aan het begin van het schooljaar worden jongeren via scholen, jongerenwerk, sportverenigingen en sociale media uitgedaagd om een you-tube filmpje te maken over verantwoord alcoholgebruik. Jongeren kunnen via inzending van hun filmpje meedingen naar een aantrekkelijke prijs. Beoordeling leukste filmpje wordt gedaan door de jongeren zelf. Periode: Budget: : inzet basisinterventies scholen en horeca 2012 Ontwikkelen website en specifieke interventies 2013 implementatie website en specifieke interventies 2014 evaluatie website en specifieke interventies Aanvullende financiering aanvragen via Provincie, banken, Serviceclubs om internetproducten te ontwikkelen met hogescholen, regionaal te implementeren en te evalueren. 7

8 Bestuurlijk draagvlak Voor de uitwerking van de in dit beleidsplan beschreven voorstellen is het belangrijk dat: - er bestuurlijk draagvlak is voor het regionale beleid Jeugd, Alcohol & Omgeving binnen het Zuid-Limburgse Veiligheidsbestuur, - alle betrokken organisaties vanuit eigen expertise en financiële mogelijkheden een bijdrage leveren aan de uitwerking en regionale implementatie van het regionale alcoholbeleid, - daar waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van reeds ontwikkelde expertise binnen andere landelijke alcoholprojecten, zie bijlage 4, - het Veiligheidsbestuur de bestuurlijke verantwoordelijkheid en de uitvoerende projectcoördinatie voor dit project overdraagt naar de, - de stuurgroep Jeugd, Alcohol & Omgeving, zie bijlage 1 voor samenstelling, de regionale uitwerking van dit beleidsplan mee blijft bewaken en aansturen. Uitvoerende taakverdeling: Taak Projectcoördinatie Preventief screenen Wettelijke interventies Nazorg comazuipen Draagvlak vergroten Monitoren / evalueren Betrokken organisaties gemeenten, politie, horeca, Mondriaan, de Veiligheidsregio Halt, politie, justitie, Mondriaan, de Veiligheidsregio Mondriaan en Mondriaan, GGD, horeca en scholen Financiering In overleg met de Zuid-Limburgse gemeenten zal bekeken hoe (structurele) financiering voor bovenstaande (regionale) interventies kan worden verkregen. Streven is dat alle betrokken organisaties zoveel mogelijk meewerken vanuit hun eigen taakstelling op het vlak van openbare orde en publieke gezondheid. Hierbij wordt het principe gehanteerd nieuw voor oud. Indien gedurende de beleidsperiode blijkt dat er aanvullende financiering nodig is voor de uitvoering van bepaalde interventies, dan zal gekeken of er via Provincie, banken, Serviceclubs aanvullende financiering verkregen kan worden. 8

9 Bijlage 1: Samenstelling Stuurgroep Jeugd, Alcohol & Omgeving Gestart eind 2009 met een regiegroep: Mevr. M. Goldsmits Dhr. R. Hutschemaekers Dhr. H. Dupont Dhr. F. Bovens Mevr. M. Steenbakkers Coördinerend gemeentesecretaris, gemeente Sittard-Geleen Politie Limburg Zuid, districtchef Heerlen Mondriaan, unitmanager preventie, directeur, secretaris stuurgroep Samenstelling Stuurgroep Jeugd, Alcohol & Omgeving per september 2011: Burgemeester M. Clermonts-Aretz Gemeente Onderbanken, voorzitter stuurgroep Wethouder H. Leunessen Portefeuillehouder VGZ/jeugd, gemeente Landgraaf Wethouder B. van Rijswijk Portefeuillehouder VGZ/jeugd, gemeente Sittard-Geleen Dhr. B. Köke Openbaar Ministerie, Jeugdofficier Dhr. F. Kooiman Politie Limburg Zuid, portefeuille jeugd Dhr. M. Mastenbroek Programmamanager veiligheidsregio ZL, namens Coördinerend gemeentesecretaris Dhr. J. Höppener Dhr. P. Nelissen Mondriaan, directeur divisie Jeugd/jongeren Dhr. M. Kikken Directeur Sophianum College en Stella Maris College Dhr. G. Kreutzer KHBN, afdeling Heerlen Dhr. F. Bovens, directeur Mevr. M. Steenbakkers, secretaris stuurgroep 9

10 Bijlage 2: Brief Eerste Kamer met verzoek om duidelijkheid over handhaven stafbaar stelling 16 minners Geachte leden van de Eerste Kamer, De gewijzigde Drank- en Horecawet is per 30 juni 2011 aangenomen in de Tweede kamer. Een belangrijk wijziging met onder andere het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren. Een belangrijke wetswijziging is het strafbaar stellen van jongeren onder de 16 jaar die alcohol nuttigen. Het is met name de toezicht en handhaving hierop wat ons zorgen baart. Het toezicht en handhaving komt nagenoeg geheel bij de gemeenten te liggen, hetgeen door ons wordt toegejuicht. Echter handhaving van dit artikel en zeker het in de praktijk het aanspreken van de jongeren vergt bij de gemeentelijke handhavers nieuwe kennis en veel personele capaciteit, hetgeen er bij veel, met name kleine gemeenten, niet is. In de regio Zuid-Limburg wordt in opdracht van het bestuur van de veiligheidsregio Zuid- Limburg en het bestuur van de gewerkt aan de uitwerking van een regionaal beleidsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving. Het streven van dit beleidsplan is om de gemiddelde beginleeftijd van alcohol drinken te verhogen naar 16 jaar en het overmatig alcoholgebruik van jongeren terug te dringen. De nieuwe Drank- en Horecawet is daarvoor een belangrijke stap in het tegengaan van drankmisbruik door jongeren en een duidelijke ondersteuning voor het Zuid-Limburgse regionale alcoholbeleid. De bepaling van de strafbaarstelling van het bezit van alcoholhoudende drank door jongeren roept echter wel vragen op. Onduidelijk is namelijk hoe de gemeentelijke handhaving van het strafbaar stellen van alcoholdrinkende jongeren onder de 16 jaar regionaal en lokaal concreet haar uitwerking krijgt. De gemeenten krijgen nu een nieuwe taak erbij, zonder dat de daarbij behorende middelen c.q. capaciteit wordt geregeld. Zoals bekend is staat momenteel de handhavingcapaciteit in zijn algemeenheid bij de gemeenten al onder druk. Wij verzoek u om bij de behandeling van dit wetsvoorstel de minister te verzoeken om de vrijvallende capaciteit en middelen bij de huidige handhavingorganisatie te weten de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over te dragen aan de gemeenten dan wel hiervoor een passende oplossing voor aan te dragen. Mocht dit niet geregeld worden dan kan de wetaanpassing in de praktijk als gevolg van andere prioriteiten bij gemeenten niet opgepakt worden, hetgeen ons dan zorgen baart. Hoogachtend, Voorzitter Veiligheidsbestuur Zuid-Limburg 10

11 Bijlage 3: Het effect van alcohol op puberbrein (http://www.destentor.nl/multimedia/archive/01387/showimage_ a.jpg) Inzichten over de ontwikkeling van het brein: - De rijping van het brein loopt door tot ongeveer het 24 ste levensjaar. Het zijn vooral de verbindingen tussen hersencellen die ervoor zorgen dat het mentaal functioneren toeneemt. (Gied e.a. 1999) - Alcoholmisbruik in de periode tot het 24 ste levensjaar heeft tot gevolg dat schade optreedt aan de specifieke onderdelen van het puberende brein. - De prefrontale cortex is meest gevoelig voor alcoholschade omdat in de puberteit dit gedeelte van het brein nog volop in ontwikkeling is. De prefrontale cortex is belangrijk bij: 1. het maken van keuzes, 2. de impulscontrole 3. het kunnen plannen en 4. het kunnen beoordelen van eigen gedrag. - De hippocampus van een 15 jarige die regelmatig drinkt is tot 10% kleiner dan die van een leeftijdsgenoot die niet drinkt. Hierdoor kunnen concentratieproblemen en geheugenstoornissen ontstaan. 11

12 Specifieke uitleg per onderdeel van het brein: Cerebellum Hippocampus Medulla Wanneer uitontwikkeld? Rond het 12 de levensjaar Wanneer uitontwikkeld? Rond het 16 de levensjaar. Wanneer uitontwikkeld? vanaf geboorte gevolgen door alcoholmisbruik Evenwichtsproblemen, slechte coördinatie, motorische beperkingen gevolgen door alcoholmisbruik Verstoorde werking van het geheugen en concentratieproblemen. Leermogelijkheden nemen af omdat het aanleren van vaardigheden en onthouden van informatie lastiger is. Gevolgen door alcoholmisbruik Hartritme stoornissen en ademhalingsproblemen Herstellend vermogen? Bij veel en vroeg gebruik van alcohol is de kans op permanente schade groter. Bij alcoholmisbruik voor het 12 de levensjaar bestaat de mogelijkheid dat het cerebellum zich voldoende kan doorontwikkelen. Herstellend vermogen? Frequentie blackouts vergroten de kans op permanente schade. Herstellend vermogen? Door alcoholvergiftiging kan een coma optreden. 12

13 Corpus Callosum Wanneer uitontwikkeld? Rond 16 de levensjaar Gevolgen door alcoholmisbruik Verminderde creativiteit en verminderd oplossend vermogen. Herstellend vermogen? Bij frequent en langdurig gebruik permanent. Bij alcoholmisbruik beneden de 16 jaar kan het corpus callosum zich niet optimaal ontwikkelen. (Pre)frontale cortex Wanneer uitontwikkeld? Rond 24 ste levensjaar Gevolgen door alcoholmisbruik Niet goed kunnen plannen, moeilijk keuzes kunnen maken, niet goed kunnen inschatten wat de gevolgen van keuzes zijn, impulsiviteit, slechte impulscontrole. Herstellend vermogen? omdat de rijping past afgerond is rond het 24 ste levensjaar kan onherstelbare schade optreden bij overmatig alcoholgebruik. Susanne van den Broek Mondriaan, Preventie Divisie Kinderen & Jeugdigen September

14 Bijlage 4: Websites andere landelijke alcoholprojecten 'Think before you drink' is een regionaal alcoholmatigingsproject van de 18 gemeenten in West-Brabant, GGD West-Brabant, verslavingsinstituut Novadic-Kentron en vele andere samenwerkingsorganisaties in de regio. Gezamenlijk zetten zij zich in om de trend te doorbreken dat jongeren steeds vaker, steeds meer en op steeds jongere leeftijd alcohol drinken. wwwljnf.nl (laatjenietflessen) Dit is een gezamenlijk project van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant om het alcoholgebruik onder jongeren in de regio terug te dringen. Deze website is bedoeld om de regiogemeenten binnen het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) te ondersteunen bij de uitvoering van hun lokale alcoholbeleid. Hier vinden zij en de andere betrokken organisaties informatie over alle producten en interventies die zijn ontwikkeld binnen het project. Het biedt hiermee een platform waar iedereen die op lokaal niveau bezig is met alcoholbeleid, terecht kan voor bestanden, vragen, nieuws en noem maar op. Jongeren tussen jaar in IJsselland drinken te vroeg, te veel en te vaak. Cijfers van de jongerenmonitor van de GGD IJsselland laten dit zien. Daarnaast worden ouders steeds toleranter ten opzichte van alcoholgebruik door hun kinderen. De 11 gemeenten van de politieregio IJsselland en de gemeente Hattem willen het problematisch alcoholgebruik door jongeren aanpakken. Hiervoor hebben zij het projectplan alcoholmatiging jeugd regio IJsselland vastgesteld in december Het plan richt zich op verschillende situaties waarin jongeren beïnvloed worden: Vrije tijd (waar jongeren zich met andere jongeren ophouden), Thuis en Onderwijs. Het project Lekker Friz! is een subregionaal project voor het district Venray (Horst aan de Maas, Venray, Gennep, Mook en Middelaar en Bergen). Het project beslaat een periode van 4 jaar ( ) en opdrachtgevers zijn het OOGO en de Driehoek. Binnen het project is aandacht voor preventie alsook regelgeving en handhaving. Eind 2008 hebben zowel het OOGO als de Driehoek ingestemd met het projectplan Jongeren en alcohol. 14

15 Bijlage 5: Websites zelfregulerende alcoholprojecten voor de horeca Wayout Geen 16 geen druppel Barcode Online cursus verantwoord alcohol schenken, speciaal bedoeld voor personeel en mensen niet in bezit van sociale hygiëne 15

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Alcohol- en Drugsbeleid 2012 Steller: S. van Schijndel Datum: 18 januari 2012 Nr.: RIB-JR-1202 Geachte

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2014 Juni 2013 Voor u ligt het uitvoeringsplan 2013 2014. Het plan is opgesteld door de werkgroep Alcohol- en drugspreventie

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

Speciale Halt-afdoening

Speciale Halt-afdoening Speciale Halt-afdoening Thema middag Helder op straat (HOS) 26 januari 2012 Liesbeth vanden Boeynants Directeur Halt ZWN Halt Zuid-West Nederland o Werkgebied 39 gemeenten; 2 politieregio s o 21 medewerkers;

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten < 0 ar Voorlichting over de risico's van Zwangeren Voorkomen van alcoholgebruik bij STAP alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt en overzicht alcohol < 0 jaar Voorlichting over de risico's van alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl < 0 jaar

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Recente ontwikkelingen... 3 2. Doelen...

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?!

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! 2013-2015 Algemeen De evaluatie van Verzuip jij je Toekomst?! over de periode 2009-2012 heeft laten zien dat in de afgelopen vier jaar de eerste

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 15 december 2014 Agenda nr: Onderwerp: vaststelling Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving

Raadsvergadering d.d.: 15 december 2014 Agenda nr: Onderwerp: vaststelling Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2014 Agenda nr: Onderwerp: vaststelling Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving 2015-2019 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 15 MAART 2011

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 15 MAART 2011 VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 15 MAART 2011 Onderwerp: Het nieuwe alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert 2011-2014. Agendapunt 15. Raadsvoorstelnummer 2011-17

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren

Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren Sabine Uitslag Juni 2012 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van het Aanvalsplan Alcohol & Jongeren. Met dit integrale aanvalsplan wil de CDA Tweede Kamerfractie,

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 LAAT JE NIET FLESSEN!

JAARVERSLAG 2010 LAAT JE NIET FLESSEN! JAARVERSLAG 2010 LAAT JE NIET FLESSEN! Februari 2011 Contactpersoon : Maartje Stokkermans Projectleider Laat je niet flessen! E : m.stokkermans@sre.nl T : 040-2594 535 Pagina 1 van 5 1. Inleiding. Dit

Nadere informatie

Afdelingsmanager Sjaak van Meijel

Afdelingsmanager Sjaak van Meijel Adviesnota aan B en W Onderwerp Startnotitie nieuwe Drank- en Horecawet Datum 15 januari 2013 Naam steller Henry Gruijters Kenmerk DHW Afdelingsmanager Sjaak van Meijel Afdeling Integrale veiligheid Coördinator

Nadere informatie

Underwerp Beantwoording vragen CDA-fractie m.b.t. preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet

Underwerp Beantwoording vragen CDA-fractie m.b.t. preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet Riedsútstel Lijst Ingekomen : 8 december 2015 Stukken (LIS) Agindapunt : Status : Informerend/Informatiestuk Program : Programma 7 - Veiligheid Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : H. Veenstra Taheakke

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Uitvoeringsplan PHP Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten Inleiding In 2013 en 2014 zijn de regels voor alcohol gewijzigd. Eén van de wijzigingen is dat gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER 7-10-14 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: Veiligheid & Leefbaarheid, Communicatie B. Er is wel overeenstemming

Nadere informatie

OVEREENKOMST

OVEREENKOMST OVEREENKOMST 2007-2008 Tussen DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES En DE COLLEGES VAN DE WEST FRIESE GEMEENTEN VAN DE REGIO NOORD-HOLLAND NOORD (Overeenkomst Afspraken Rijk gemeenten)

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08 Comm. : MZ Onderwerp Alcoholpreventie jongeren in Noord Brabant Status oordeelvormend Voorstel 1. Deel te nemen aan het project alcoholpreventie Jongeren Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Vanaf 2009 voor

Nadere informatie

Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik Hollands Midden

Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik Hollands Midden Bijlage 1: Concept Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik Hollands Midden De regionale aanpak van alcoholmatigingsbeleid: Beleidsvisie en opdracht Inhoudsopgave 1. Urgentie... 1 2. Een complexe opdracht voor

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/25670 13 september Datum : 2011 Programma : Samenleving en Bestuur Blad : 1 van 8 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Alcoholmatigingsprogramma's Jeugd en alcohol Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland. gfedcb. Besluitenlijst d.d. d.d.

Alcoholmatigingsprogramma's Jeugd en alcohol Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland. gfedcb. Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM Alcoholmatigingsprogramma's Jeugd en alcohol Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland 1- Notagegevens Notanummer 2008.48686

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren thema aandacht voor alcoholmatiging in het Hardenbergse onderwijs 19 januari 2010

Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren thema aandacht voor alcoholmatiging in het Hardenbergse onderwijs 19 januari 2010 Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren thema aandacht voor alcoholmatiging in het Hardenbergse onderwijs 19 januari 2010 Aanwezig: Nicole Buné, Mark Gortemaker, Dirk Hoek, Rolanda Dijkman, Ineke Odink,

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Een voorbeeld van een lokale aanpak. Jos Wienen, burgemeester van Katwijk. Fusiegemeente sinds 1 januari 2006;

Jongeren en alcohol. Een voorbeeld van een lokale aanpak. Jos Wienen, burgemeester van Katwijk. Fusiegemeente sinds 1 januari 2006; Jongeren en alcohol Een voorbeeld van een lokale aanpak Jos Wienen, burgemeester van Katwijk Kenmerken Katwijk Fusiegemeente sinds 1 januari 2006; Eigen cultuur, traditie en karakter; Kustgemeente; 1 drankgebruik

Nadere informatie

Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET

Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET 1 1. Inleiding Per 1 januari 2013 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking. De Eerste en de Tweede kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel. De

Nadere informatie

Nuchter Verstand: Gemeenten in actie bij alcoholpreventie jongeren. Alcoholpreventie. Maatregelen voor evenementenorganisaties

Nuchter Verstand: Gemeenten in actie bij alcoholpreventie jongeren. Alcoholpreventie. Maatregelen voor evenementenorganisaties Nuchter Verstand: Gemeenten in actie bij alcoholpreventie jongeren Alcoholpreventie Maatregelen voor evenementenorganisaties Waarom deze brochure? Overmatig alcoholgebruik en alcoholgebruik op jonge leeftijd

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 december 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 december 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 2008-2011 Definitieve versie: 10 juli 2008

Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 2008-2011 Definitieve versie: 10 juli 2008 Bijlage II : Actieplan Alcohol en jeugd Teylingen Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 20082011 Definitieve versie: 10 juli 2008 1. Inleiding Jongeren in ons land drinken te jong, te vaak en te

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0183, d.d. 16-2-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Afdoening Motie Terpstra: (Soft)drugsbeleid (motie 19 bij RV 09.0096) BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Communicatieplan Aanpak tegen kindermishandeling

Communicatieplan Aanpak tegen kindermishandeling Communicatieplan Aanpak tegen kindermishandeling September 2016 Kerkrade, Heerlen, Simpelveld Brunssum, Landgraaf, Onderbanken, Voerendaal en Nuth 1 Versie 6 september 2016 Aanleiding Kindermishandeling

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh)

Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh) Vergadering: 17 april 2008 Agendanummer: 11 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 1 1. Aanleiding uitvoeringsplan preventie- en handhavingsplan alcohol 2016 1.1. Inleiding Op 15 januari 2015 heeft de raad

Nadere informatie

Mondriaan X. voor geestelijke gezondheid

Mondriaan X. voor geestelijke gezondheid Mondriaan X voor geestelijke gezondheid Productenboek Verslavingspreventie Overzicht programma's Afdeling Verslavingspreventie Unitmanager Hans Dupont Locatie Werkgebied-Zuid Limburg Programma's 1.1 Coffeeshops

Nadere informatie

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Tactus Verslavingszorg Preventie & Consultancy Brink 40 7411 BT Deventer 088 3822

Nadere informatie

FORMULIER RAADSVRAGEN

FORMULIER RAADSVRAGEN FORMULIER RAADSVRAGEN 11GRIF0342 Datum : 26-8- Soort : RvO 37 (schriftelijk beantwoorden) Vragensteller : Paul Smink en Hilde Kaemingk (CDA) Onderwerp : alcoholverstrekking aan jongeren VRAAG Onlangs werd

Nadere informatie

CONCEPT 0.2. DEEL 1: Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd Paraplunotitie integrale aanpak: preventie/educatie en handhaving

CONCEPT 0.2. DEEL 1: Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd Paraplunotitie integrale aanpak: preventie/educatie en handhaving CONCEPT 0.2 DEEL 1: Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd Paraplunotitie integrale aanpak: preventie/educatie en handhaving Inleiding Per 1 januari 2013 hebben de gemeenten nieuwe wettelijke

Nadere informatie

* *

* * INFORMATIENOTITIE AAN DE RAAD Postregistratienummer *17.0005259* 17.0005259 Opmeer, d.d.: 21-4-2017 Raadsvergadering 8-6-2017 Onderwerp Informatienotitie Raad Rapport: Jongeren over middelengebruik Aanleiding

Nadere informatie

Preventie. Nieuwsbrief. Voorjaar 2014. Informatie en advies over alcohol, drugs, opvoeding en puberteit. In deze nieuwsbrief

Preventie. Nieuwsbrief. Voorjaar 2014. Informatie en advies over alcohol, drugs, opvoeding en puberteit. In deze nieuwsbrief Nieuwsbrief Preventie Wij houden u graag op de hoogte Informatie en advies over alcohol, drugs, opvoeding en puberteit In deze nieuwsbrief Veel vragen over NIX18 Fabels en feiten De Buitenhof is een landelijk

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk

Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk Uitvoeringsprogramma 2016 Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma voor 2016 van het regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016. Het

Nadere informatie

Aanpak problematisch middelengebruik 2007

Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Landelijk is er een stijgende trend zichtbaar in het alcoholgebruik van de jeugd. De jeugd drinkt meer en op steeds jongere leeftijd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid

Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 8 mei 2008 Informerend Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid Punt no. : 9b Korte toelichting Het uitvoeringsplanbehorend bij de nota Een Glazen Leeuw wordt

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg je met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering voor je doen?

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Partijen: De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ); De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, namens de 13 gemeenten in Zeeland, hierna te noemen de gemeenten;

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord Alcoholgebruik onder Jonger in Resultat uit de Jongermonitor 2013 Inhoud Achtergrond... 3 Alcoholgebruik Leeftijd... 3 Alcoholgebruik Onderwijstype... 4 Verkrijgbaarheid alcohol... 5 Nationaal Regionaal

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 Preventie- en handhavingsplan alcohol Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Preventie- en handhavingsplan alcohol 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Link tussen preventie en handhaving 4 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Adviesraad Oirschot www.wmoadviesraadoirschot.nl e-mail: info@wmoadviesraadoirschot.nl

Adviesraad Oirschot www.wmoadviesraadoirschot.nl e-mail: info@wmoadviesraadoirschot.nl Commentaar op het preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Oirschot. Het commentaar is via e-mail correspondentie verzameld en door ondergetekende in deze tabel verwerkt. Als zodanig betreft het

Nadere informatie

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 Bijlage bij adviesnota AB 2 juli 2015 20 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gezondheidsbescherming

Nadere informatie

: Remco Greven, RS/SI/MM : Alcoholmatigingsbeleid jeugd Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland

: Remco Greven, RS/SI/MM : Alcoholmatigingsbeleid jeugd Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland MEMO Datum : Vrijdag 9 november 2007 Aan Van Onderwerp : Jos Fleskes, college B&W : Remco Greven, RS/SI/MM : Alcoholmatigingsbeleid jeugd Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland Inleiding De trend dat

Nadere informatie

gemeente BrUnSSIPm Op grond van artikel 43 Drank- en Horecawet dient de raad een preventie- en handhavingsplan'alcohol vast te stellen.

gemeente BrUnSSIPm Op grond van artikel 43 Drank- en Horecawet dient de raad een preventie- en handhavingsplan'alcohol vast te stellen. gemeente BrUnSSIPm li Oplegnotitie Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol en Omgeving Parkstad. Beleidsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2015-2019. Beantwoording van de brief van

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Juli 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Probleemanalyse 2. Beleidsfocus 2.1. Uitgangspunten en onderbouwing van beleid

Nadere informatie

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 115.005068 I 05/10/2015 Gemeente Zuidpks Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Directie Voeding Gezondiieidsbesclierining en Preventie Betreft Lokaal

Nadere informatie

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol Inleiding Momenteel ligt het wetsvoorstel voor wijziging van de huidige Drank- en

Nadere informatie

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege. inspirerend - betrokken - ondernemend

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege. inspirerend - betrokken - ondernemend Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege inspirerend - betrokken - ondernemend 2009 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat is wat 4 Handelingskaart wapenbezit 5 Handelingskaart opname maken zonder toestemming

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting)

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) In control of Alcohol&Drugs 2016 en 2017 Noord-Holland Noord 1 Programmateam In Control of Alcohol&Drugs Stuurgroepen mei 2016 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Raadslid.nu

Regiobijeenkomst Raadslid.nu Regiobijeenkomst Raadslid.nu thema: de nieuwe Drank- en Horecawet @raadslidnu De (nieuwe) Drank- en Horecawet De raad aan zet! www.handhavingdhw.nl Programma Inleiding: De mogelijkheden van de (nieuwe)

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017 1 1. Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Oss 1.1. Inleiding In de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) van 1 januari 2014 is de verplichting

Nadere informatie

Alcohol & Jeugd. Preventie en handhavingsplan 2014 2016. 14 mei 2014 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur. D. van Rijn

Alcohol & Jeugd. Preventie en handhavingsplan 2014 2016. 14 mei 2014 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur. D. van Rijn Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Alcohol & Jeugd Preventie en handhavingsplan 2014 2016 Datum 14 mei 2014 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel *Z00F5332ACC* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10255 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Inleiding Op 1 januari 2014 is de

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 2017

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 2017 14/008 BOB PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2017 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei Besluit: I. Vast te stellen het

Nadere informatie

DOORDRINKEN DOORDRINGEN. Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting. Jos Kuppens Henk Ferwerda

DOORDRINKEN DOORDRINGEN. Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting. Jos Kuppens Henk Ferwerda DOORDRINGEN of Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting DOORDRINKEN Jos Kuppens Henk Ferwerda In opdracht van Ministerie van Veiligheid en Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum,

Nadere informatie

gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer éĺ gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo i Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer i 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom is de link lussen preventie en handhaving zo belangrijk.'

Nadere informatie

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard Actieplan verslavingspreventiebeleid Gemeente Valkenswaard 2014-2015 - 2 - Inhoudsopgave Inleiding p. 4 Het plan p. 5 Het actieprogramma p. 6 1. Ouder/kind avond p. 6 2. Voorlichting vierde klas p. 7 3.

Nadere informatie

M. Arents, B.Waning. wethouder De Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A Datum: 1 september 2016

M. Arents, B.Waning. wethouder De Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A Datum: 1 september 2016 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A.00850 Datum: 1 september 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Regionale aanpakken interview over regionale aanpak jeugd & alcohol, GGD Zuid-Holland Zuid

Regionale aanpakken interview over regionale aanpak jeugd & alcohol, GGD Zuid-Holland Zuid Regionale aanpakken interview over regionale aanpak jeugd & alcohol, Zuid-Holland Zuid Naam regionale aanpak Verzuip jij je toekomst?! Organisatie GGD Zuid-Holland Zuid Geïnterviewde Korte omschrijving

Nadere informatie

Plan van Aanpak Invoering nieuwe Drank- en Horecawet

Plan van Aanpak Invoering nieuwe Drank- en Horecawet Plan van Aanpak Invoering nieuwe Drank- en Horecawet 1. Inleiding 2. Opdrachtgegevens 3. Aanleiding voor de nieuwe Drank- en Horecawet 4. Doelstelling 5. Randvoorwaarden 6. IBO Protocol; Interactieve Beleidsontwikkeling

Nadere informatie

Actieplan 2011 2015. Jeugd en Alcohol. Zeeuws-Vlaanderen

Actieplan 2011 2015. Jeugd en Alcohol. Zeeuws-Vlaanderen Actieplan 2011 2015 Jeugd en Alcohol Zeeuws-Vlaanderen Versie 3 mei 2011 Actieplan 2011 2015 Jeugd en Alcohol Zeeuws-Vlaanderen INLEIDING Dit actieplan is een uitwerking van het Zeeuws-Vlaamse Projectplan

Nadere informatie

GEMEENTE VAL KENSWAARD

GEMEENTE VAL KENSWAARD V GEMEENTE VAL KENSWAARD de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL. Gemeente Molenwaard

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL. Gemeente Molenwaard PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL Gemeente Molenwaard 1 Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Molenwaard 1 Algemeen 1.1 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? Integrale

Nadere informatie

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367 Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 24 april 2013 Commissievergadering : 8 april 2013 Agendapunt : Ter kennisgeving: plan van aanpak gewijzigde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding 05 1.1 Doel van deze kadernota en werkwijze 05 1.2 Ketenpartners 05 1.3 Leeswijzer 07

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding 05 1.1 Doel van deze kadernota en werkwijze 05 1.2 Ketenpartners 05 1.3 Leeswijzer 07 Kadernota alcohol, preventie en handhaving 2013-2017 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 05 1.1 Doel van deze kadernota en werkwijze 05 1.2 Ketenpartners 05 1.3 Leeswijzer 07 2. De lokale situatie

Nadere informatie