Jaarverantwoording zorginstellingen Ananz Ouderenzorg Geldrop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording zorginstellingen 2007. Ananz Ouderenzorg Geldrop"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording zorginstellingen 2007 Ananz Ouderenzorg Geldrop Ananz Ouderenzorg Herman Maassen Directeur, verpleeghuisarts Vivian Vergouwen Staffunctionaris kwaliteit 30 mei juni 2008 (met verbeteringen van de Cliëntenraad ) 1

2 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen... 3 Inleiding... 4 Maatschappelijk verslag Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten verpleging en verzorging Werkgebieden Belanghebbenden Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen) Bedrijfsvoering Cliëntenraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg VVT: verantwoorde zorg Klachten Toegankelijkheid Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid Huisvesting en renovatie

3 Lijst van gebruikte afkortingen AWBZ : Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BIG : (Wet) Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg BHV : Bedrijfs Hulp Verlening COPM : Canadian Occupational Performance Measure CQ-index : Consumer Quality Index CTO : Cliënten Tevredenheids Onderzoek DNV : Det Norske Veritas ECD : Electronisch Cliënten Dossier EVV : Eerst Verantwoordelijke Verzorgende FTO : FarmacoTherapeutisch Overleg GGzE : Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen HBO : Hoger Beroeps Onderwijs HKZ : Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector ICT : Informatie- en CommunicatieTechnologie KVK : Kort Verblijf Kamer LIC : Leer Innovatie Centrum LOC : Landelijke Organisatie Cliëntenraden LOVEB : Logopedisten Overleg Verpleeghuizen regio Brabant NPO : Neuro Psychologisch Onderzoek MIC : Meldingen Incidenten Cliënten MDO : Multi Disciplinair Overleg MT : Management Team OJO : Ontmoeting Jongeren Ouderen PDCA cyclus : Plan-Do-Check-Act-cyclus PDL : Passiviteiten van het Dagelijks Leven PG : Psycho Geriatrie RI&E : Risico Inventarisatie & Evaluatie RIWO : staat voor Welzijn en Ondersteuning SAKH : Samenwerken en Algemeen Klantgericht Handelen V&V : Verpleging & Verzorging VWO: : Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs WTZi : Wet Toelating Zorginstellingen ZIS : Zorg Informatie Systeem ZPG : Zorgprogramma Psycho Geriatrie 3

4 Inleiding Functies van het jaardocument Het jaardocument heeft drie functies: voldoen aan de jaarlijkse verantwoordingsverplichtingen: gegevens die op grond van een wettelijke verplichting moeten worden aangeleverd afleggen van maatschappelijke verantwoording: aan cliënten en toezichthouders leggen we verantwoording af over de wijze waarop we de cyclus van beleid, inspanningen, prestaties en bijstelling van beleid vormgeeft. Niet alleen financiële gegevens en productiecijfers, maar ook kwaliteit en medezeggenschap worden integraal in beeld gebracht bevorderen van de transparantie van de sector Reikwijdte en openbaarheid van het jaardocument Het jaardocument 2007 is gebaseerd op een aantal wetten en regelingen, waaronder artikel 16 van de WTZi en als afgeleide daarvan op de artikelen 8 en 9 van de Regeling verslaglegging WTZi. Het jaardocument is van toepassing op alle instellingen die onder het regime van deze Regeling verslaglegging vallen. Dat zijn (in de termen van het Uitvoeringsbesluit WTZi, waar de Regeling verslaglegging naar verwijst): instellingen voor medisch-specialistische zorg; instellingen voor: o o o o o persoonlijke verzorging; verpleging; ondersteunende begeleiding; activerende begeleiding; behandeling. De wettelijk verplichte gegevens berusten voor een groot deel op de Voorschriften uit die Regeling Jaarverslaggeving WTZi. Via deze regeling strekt het jaardocument zich tevens uit over de verantwoordingsverplichtingen in het kader van: de Kwaliteitswet zorginstellingen; de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen; de Wet klachtwet cliënten zorginstellingen; de Wet bijzondere medische verrichtingen; de wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor zover het gaat om de gegevens inzake WTZi-zorgverlening). 4

5 Jaardocument 2007 Maatschappelijk verslag Ananz Ouderenzorg Geldrop Ananz Ouderenzorg 5

6 Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Ananz Ouderenzorg maakt als zelfstandige businessunit deel uit van de St. Anna Zorggroep te Geldrop. Sinds 2004 maakt Ananz Ouderenzorg een eigen jaardocument, zo ook over het verslagjaar De St. Anna Zorggroep legt ook ieder jaar verantwoording af met een jaarverslag. Dit jaar heeft de St. Anna Zorggroep het jaardocument 2007 opgesteld. Hierin zijn cijfers over productie, capaciteit personeel en opbrengsten van Ananz Ouderenzorg terug te vinden. Incidentele onderdelen (o.a. informatie over Cliëntenraad, MIC-commissie) komen terug in het jaardocument 2007 van Ananz Ouderenzorg èn in het jaardocument 2007 van de St. Anna Zorggroep. In dit vierde jaardocument van Ananz Ouderenzorg baseren we ons, net als voorgaande jaren, op de Jaarverantwoording Zorginstellingen. We gebruiken hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, een deel van hoofdstuk 3 en een groot gedeelte van hoofdstuk 4 uit het Jaardocument 2007 Maatschappelijk verslag. Op deze wijze wenst Ananz Ouderenzorg genuanceerd verantwoording af te leggen intern en extern. De volgende teams, commissies en raden presenteren hun behaalde resultaten over het verslagjaar 2007: Team Akert Team Josephinehof Team Nicasiushuis Team Berkenheuvel Team Hoteldienst Team Zorgbureau Team behandelaars en begeleiders MIC-commissie Klachtencommissie Centrale Cliëntenraad van Ananz Ouderenzorg Op 10 juni 2008 is het Jaardocument 2007 Ananz Ouderenzorg in de Centrale Cliëntenraad van Ananz Ouderenzorg besproken. In deze versie zijn de voorgestelde verbeteringen van de Cliëntenraad verwerkt. 6

7 2 Profiel van de organisatie Ananz Ouderenzorg maakt, naast vier ziekenhuisclusters, deel uit van de St. Anna Zorggroep. Ananz Ouderenzorg bestaat uit vier locaties. 2.1 Algemene identificatiegegevens In tabel 1 staan algemene identificatiegegevens van Ananz Ouderenzorg. Tabel 1: Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Ananz Ouderenzorg Centrum voor verpleegzorg Berkenheuvel Adres Grote Bos 6 Postcode 5666 AZ Plaats Geldrop Telefoonnummer Zorgcentrum Akert Adres Appelaar 35 Postcode 5664 TZ Plaats Geldrop Telefoonnummer Zorgcentrum Josephinehof Adres Josephinehof 2 Postcode 5663 AM Plaats Geldrop Telefoonnummer Zorgcentrum Nicasiushuis Adres Ds. Kremerstraat 7 Postcode 5591 GH Plaats Heeze Telefoonnummer Identificatienummer BRZA (Basisregistratie zorgaanbieders)/nummer Kamer van Nummer Kamer van Koophandel St. Anna Zorggroep: Koophandel adres (directiesecretariaat) Internetpagina en dan Ananz Ouderenzorg 2.2 Structuur van het concern Ananz Ouderenzorg maakt deel uit van de St. Anna Zorggroep. De vier verpleeg- en zorgcentra van de St. Anna Zorggroep Berkenheuvel, Akert, Josephinehof en Nicasiushuis vormen sinds 1 januari 2006 samen Ananz Ouderenzorg, een business unit met directievoering binnen de St. Anna Zorggroep. Binnen de St. Anna Zorggroep en ook binnen Ananz Ouderenzorg wordt gewerkt vanuit een duaal integraal managementsysteem. In 2007 is de business unit geëvalueerd en zijn voorstellen tot verbetering gedaan. In 2008 worden de verbeteringen geïmplementeerd. De St. Anna Zorggroep, waar Ananz Ouderenzorg deel van uit maakt, heeft een Ondernemingsraad. Ananz Ouderenzorg heeft een Cliëntenraad (zie hoofdstuk 3). Het organogram van Ananz Ouderenzorg ziet er als volgt uit: 7

8 Business-unit-model ouderenzorg B usiness-unit-m odel ouderenzorg Raad van Bestuur Zorggroep Raad van Bestuur Zorggroep OR St. Anna Zorggroep Centrale Cliëntenraad Directie-BU Directie-BU Ananz Ananz St. Anna ziekenhuis St. Anna ziekenhuis Kwaliteit, Kwaliteit, beleid, beleid, Projecten & secretariaat Projecten & secretariaat Hoteldienst Hoteldienst Zorgbureau Zorgbureau Behandeling & begeleiding Behandeling & begeleiding Zorgzone I Zorgzone II Zorgzone III Zorgzone I Zorgzone II Zorgzone III Team verpleging Team verpleging Team verpleging Team verpleging Team verpleging Team verpleging Team verpleging Team verpleging Team verpleging Team Team verpleging verzorging Team Team verpleging verzorging Team Team verpleging Team Team verzorging verzorging Team verzorging Team verpleging Team verzorging 2.3 Kerngegevens In deze paragraaf worden de kerngegevens van Ananz Ouderenzorg beschreven Kernactiviteiten en nadere typering Ananz Ouderenzorg biedt intramurale verpleeg- en verzorgingshuiszorg aan somatische en psychogeratrische cliënten, zie tabel 1. Ananz Ouderenzorg is een AWBZ-erkende instelling en als zorgaanbieder geïndiceerd voor de functies, genoemd in tabel 2. Tabel 2: AWBZ-functies geleverd door Ananz Ouderenzorg Functie Huishoudelijke verzorging Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ Ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ananz Ouderenzorg heeft als cliënten de doelgroepen vermeld in tabel 3. Tabel 3: Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Ananz Ouderenzorg Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychosociale problemen Ja/nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee 8

9 Daarnaast beschikt Ananz Ouderenzorg over een kennis- en adviescentrum met specifieke geriatrische kennis die wordt ingezet om huisartsen en specialisten te ondersteunen. Ook heeft Ananz een zorgbureau. Het zorgbureau treedt op als zorgmakelaar en zorgt dat de cliënt op het juiste moment, op grond van de juiste indicatie, de juiste zorg krijgt Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten verpleging en verzorging In tabel 4 staan kerngegevens over Cliënten, Capaciteit en Productie van Ananz Ouderenzorg. De kerngegevens over Personeel en Bedrijfsopbrengsten staan vermeld in het Jaardocument 2007 van de St. Anna Zorggroep. Tabel 4: Kerngegevens Ananz Ouderenzorg Kerngegevens Ananz Ouderenzorg Aantal/bedrag Cliënten Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar 270 Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 34 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde 61 verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar 144 Productie Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar 8576 Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Jaardocument 2007 Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar St. Anna Zorggroep Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Zie Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Jaardocument 2007 Waarvan overige bedrijfsopbrengsten St. Anna Zorggroep In tabel 5 staan de capaciteitsgegevens van de verblijfsplaatsen van Ananz Ouderenzorg. Tabel 5: Capaciteitsgegevens verblijfplaatsen per einde verslagjaar Ananz Ouderenzorg Doelgroep Aantallen verblijfplaatsen per categorie zoals aangegeven in de prestatie-eisen ex artikel 10 WTZi Licht Zwaar Beveiligd Somatische aandoening of beperking n.v.t. 34 n.v.t. Psychogeriatrische aandoening of n.v.t. 88 n.v.t. beperking Psychiatrische aandoening n.v.t. n.v.t. n.v.t. Lichamelijke handicap n.v.t. n.v.t. n.v.t. Verstandelijke handicap n.v.t. n.v.t. n.v.t. Zintuiglijke handicap of n.v.t. n.v.t. n.v.t. communicatieve stoornis Psychosociale problemen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 9

10 In tabel 6 staat vermeld hoe het aantal kamers verpleeghuizen is naar beddengrootte. Tabel 6: Aantal kamers verpleeghuizen naar beddengrootte per einde verslagjaar Type kamer Aantal kamers met 1 bed 62 Aantal kamers met 2 bedden 34 Aantal kamers met 3 bedden n.v.t. Aantal kamers met 4 bedden n.v.t. Aantal kamers met 5 bedden n.v.t. Aantal kamers met 6 bedden of meer n.v.t. Totaal aantal kamers 96 Aantal Werkgebieden Ananz Ouderenzorg is gevestigd in de gemeenten Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende. Ananz Ouderenzorg verleent zorg in Zorgkantoorregio Zuidoost Brabant, zie tabel 7. Tabel 7: Zorgkantoorregio s Nr Regio Ja/nee Nr Regio Ja/nee 1 Groningen Nee 17 Amstelland en De Meerlanden Nee 2 Friesland Nee 18 Zuid-Holland Noord Nee 3 Drenthe Nee 19 Haaglanden Nee 4 Zwolle Nee 20 Delft Westland Oostland Nee 5 Twente Nee 21 Midden Holland Nee 6 Apeldoorn, Zutphen e.o. Nee 22 Rotterdam Nee 7 Midden IJssel Nee 23 Nieuwe Waterweg Noord Nee 8 Arnhem Nee 24 Zuid-Hollandse eilanden Nee 8 Nijmegen Nee 25 Waardenland Nee 10 Utrecht Nee 26 Zeeland Nee 11 Flevoland Nee 27 West-Brabant Nee 12 t Gooi Nee 28 Midden-Brabant Nee 13 Noord-Holland Noord Nee 29 Noordoost Brabant Nee 14 Kennemerland Nee 30 Zuidoost-Brabant Ja 15 Zaanstreek/Waterland Nee 31 Noord- en Midden-Limburg Nee 16 Amsterdam Nee 32 Zuid-Limburg Nee 2.4 Belanghebbenden Ananz Ouderenzorg heeft een samenwerkingsverband met: Savant, organisatie voor zorg, drie woon-zorgcentra in Helmond, Asten en Someren Amaliazorg, missiezusters in Asten Kloosterverzorgingshuis Glorieux in Eindhoven 10

11 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering De verantwoording over bestuur, toezicht en bedrijfsvoering staat vermeld in het Jaardocument 2007 van de St. Anna Zorggroep. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan over de Centrale Cliëntenraad van Ananz Ouderenzorg. 3.1 Bestuur en toezicht Zie het Jaardocument 2007 van de St. Anna Zorggroep Zorgbrede Governance Code Zie het Jaardocument 2007 van de St. Anna Zorggroep Raad van Bestuur Zie het Jaardocument 2007 van de St. Anna Zorggroep Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen) Zie het Jaardocument 2007 van de St. Anna Zorggroep. 3.2 Bedrijfsvoering Zie het Jaardocument 2007 van de St. Anna Zorggroep. 3.3 Cliëntenraad De centrale cliëntenraad van Ananz Ouderenzorg is op 1 januari 2005 opgericht. De centrale cliëntenraad bestaat uit 2 vertegenwoordigers van alle vier de locaties: één lid en één voorzitter. Tussen de vertegenwoordigde cliëntenraden en Ananz Ouderenzorg is op 1 april 2005 een convenant getekend. Ananz Ouderenzorg biedt de centrale cliëntenraad alle noodzakelijke vergaderfaciliteiten, administratieve/secretariële ondersteuning, het regelen van contacten met externe sprekers en financiële ondersteuning. Ook participeert altijd een directielid in de centrale cliëntenraad bijeenkomsten. Het schriftelijk adviesrecht van de centrale cliëntenraad van Ananz Ouderenzorg in 2007 bestaat uit: In februari 2007 werd positief geadviseerd over de adviesaanvraag herinrichting zorgbureau Ananz Ouderenzorg. Ook werd in de zelfde maand positief geadviseerd over de benoeming van de heer mr. E.J. Rutters als lid van de raad van bestuur. In mei 2007 werd positief geadviseerd m.b.t. de herbenoeming van 2 leden van de raad van toezicht. In juni 2007 gaf de centrale cliëntenraad een positief advies over het kwaliteitsjaarverslag In het schriftelijk advies worden alle medewerkers van Ananz Ouderenzorg gecomplimenteerd met het bereikte resultaat. In juli 2007 werd een ongevraagd advies gegeven aan de raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep over de toekomst van Ananz Ouderenzorg. De centrale cliëntenraad drukt haar zorgen uit over het ontbreken van een strategie over de toekomst van Ananz Ouderenzorg. 11

12 Met betrekking tot het Plan van Aanpak Kwaliteit gaf de centrale cliëntenraad wederom een ongevraagd advies. Daarbij werd aangedrongen op een cliënttevredenheidsonderzoek in het nog lopende jaar. Dit cliënttevredenheidsonderzoek is inmiddels opgestart in december In december werd positief geadviseerd over de begroting en het formatieplaatsenplan 2008 van de businessunit Ananz Ouderenzorg. Met betrekking tot vragen over de invulling van het formatieplaatsenplan op lokaal niveau werd verwezen naar de vergaderingen van de lokale cliëntenraden. Tevens werd in de maand december de benoeming per 1 januari 2008 van de heer C. van Haaren in de functie van directeur bedrijfsvoering als opvolger van de heer E. Smolders positief geadviseerd. In de overlegvergadering tussen directie en de centrale cliëntenraad Ananz Ouderenzorg kwamen de volgende punten aan de orde: Plan van aanpak verbeterpunten Gelaagd en gefaseerd toezicht Evaluatie nieuwe wijze van maaltijdverstrekking Klachtenregeling bij nieuwe maaltijdverstrekking Diverse nieuwbouwplannen en renovatieplannen binnen Ananz Ouderenzorg Genomen acties tegen ondervoeding e.d. bij ouderen Kwaliteitsjaarverslag 2006 Klachtenprocedure besproken binnen Ananz Ouderenzorg Begroting Ananz 2008 Zorgleefplan Uitleg over formatie Zorgbureau Er is geen commissie van vertrouwenslieden met betrekking tot een eventueel geschil tussen de zorgaanbieder en centrale cliëntenraad voor Ananz, omdat er een landelijke commissie is waar men op terug kan vallen. De centrale cliëntenraad heeft in 2007 zelf advies ingewonnen bij het LOC omtrent de betrouwbaarheid van het bureau dat het cliënttevredenheidsonderzoek zou uitvoeren. De cliëntenraad heeft in deze verzwaard adviesrecht bij de keuze van het bureau. De samenstelling van de centrale cliëntenraad is op het einde van het verslagjaar als volgt: Dhr P. van den Heuvel, voorzitter; namens Centrum voor Verpleegzorg Berkenheuvel. Dhr J. Leuris, vice-voorzitter; namens Zorgcentrum Nicasiushuis. Dhr C. de Poorter, lid; namens Zorgcentrum Akert Mevr. A. van den Heuvel-Vlemmings, lid; namens Zorgcentrum Josephinehof Dhr A. Vorst, lid; namens Zorgcentrum Josephinehof Dhr H. van Eert, lid; namens Zorgcentrum Nicasiushuis 12

13 4 Beleid, inspanningen en prestaties Ananz Ouderenzorg is onderdeel van de St. Anna Zorggroep. De St. Anna Zorggroep heeft een meerjarenbeleid dat loopt tot Ananz Ouderenzorg baseert haar eigen beleid op dit meerjarenbeleid. Ananz Ouderenzorg is voornemens vanaf 2008 een eigen meerjarenbeleid te ontwikkelen, afgeleid van het meerjarenbeleid van de St. Anna Zorggroep. 4.1 Meerjarenbeleid Zie het jaardocument 2007 van St. Anna Zorggroep 4.2 Algemeen beleid Ananz Ouderenzorg heeft een jaarplan voor 2007 opgesteld met daarin de speciale beleidsdoelen: Zorg (o.a. Anvie, innovatie diagnostiek & behandeling) Bedrijfsvoering (innovatie, Zorgzwaartepakketten, inkoop) bouw zie 4.8 Kwaliteit, met accent op verdere ontwikkeling van het kwaliteitssysteem en het bewustzijn in onze organisatie (naast het HKZ plan van aanpak) zie 4.3 en 4.4 Anvie concept (PR, merkenbeleid) zie 4.4 Samenwerking met derden De activiteiten en resultaten in het kader van Zorg (innovatie, diagnostiek en behandeling) zijn: Het project Viedome Heeze zijn 54 aansluitingen Viedome gerealiseerd Er is een functionerend en herkenbaar kenniscentrum in Berkenheuvel ingericht. Hierdoor wordt een passend antwoord gegeven op vragen van verwijzers, cliënten m.b.t. ouderenzorgadvies (eerste lijn) Binnen de facilitaire dienstverlening is het registratiesysteem facilitor geïmplementeerd. Hierdoor is er inzicht in de facilitaire processen en efficiency/kwaliteitsverbetering bij het afhandelen van facilitaire vragen De reorganisatie van Ananz uit 2004 is geëvalueerd en in een plan geformuleerd De activiteiten en resultaten in het kader van samenwerken met derden zijn: Bij de missiezusters in Asten is een verpleegunit opgezet 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Ananz Ouderenzorg heeft een kwaliteitsbeleid. Waarom is kwaliteitszorg nodig? De belangrijkste reden is onze klant: de cliënten van Ananz Ouderenzorg. Maatschappelijke ontwikkelingen en externe druk leiden ertoe dat niet meer alleen de instelling bepaalt wat goed is voor de cliënt. De markt en de cliënten gaan dat zelf meebepalen. De kwaliteit van zorg- en dienstverlening mag dus niet overgelaten worden aan het toeval, maar zal georganiseerd moeten worden. We willen een hoog niveau van tevredenheid van cliënten bereiken en behouden. Daarnaast willen we kritisch blijven in ons werk (waar kan het beter?). En ook willen we fouten zo veel mogelijk voorkomen in plaats van herstellen. Naast de dagelijkse zorg- en dienstverlening die Ananz Ouderenzorg biedt aan al haar cliënten, vragen externe partijen steeds vaker naar de aantoonbaarheid van dat wat wij doen. Het kwaliteitsbeleid en doelen zijn daarom gericht op het zichtbaar maken van al onze activiteiten. 13

14 Om kwaliteit bij Ananz Ouderenzorg op een goede manier vorm te geven, zijn al veel activiteiten ontplooid. We hebben de lijn, die we uitgezet hebben vanaf 2005, doorgezet. Vorig jaar zijn twee locaties voorbereid voor het HKZ opstapcertificatieschema Thuiszorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen fase 1. Onze belangrijkste kwaliteitsdoelen voor dit jaar zijn: Alle vier de locaties van Ananz Ouderenzorg zijn gecertificeerd voor het HKZ opstapcertificatieschema Thuiszorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen fase 1 Het kwaliteitssysteem van Ananz Ouderenzorg wordt verder opgezet en onderhouden: Plan interne audits Ananz Ouderenzorg is geïmplementeerd De voorbereidingen voor het opnieuw inrichten van het kwaliteitshandboek van Ananz Ouderenzorg zijn getroffen Er is een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in 2007 Het Anvie-concept is geïmplementeerd binnen Ananz Ouderenzorg De doelen zijn omgezet in een jaarplan Ananz Ouderenzorg voor De resultaten worden hieronder weergegeven. De extern auditor noemde o.a. als sterke punten van Ananz Ouderenzorg: Het personeel is erg betrokken bij de organisatie en de cliënten Er is kwaliteitsbewustzijn Tabel 8: Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties Certificaat, label of accreditatie behaald Ja Indien ja: Naam behaalde certificaat, label of accreditatie HKZ opstapcertificatieschema Thuizorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen fase 1 voor de locaties zorgcentrum Akert in Geldrop en centrum voor verpleegzorg Berkenheuvel in Geldrop Datum van uitreiking certificaat, label of accreditatie 25 maart 2007 Datum van expiratie geldigheid 25 maart 2010 Naam toetsende instantie Det Norske Veritas (DNV) Indien een traject is gestart: Naam beoogde certificaat, label of accreditatie Verwachte maand en jaar van uitreiking certificaat, label of accreditatie Naam toetsende instantie HKZ opstapcertificatieschema Thuizorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen fase 1 voor de locaties zorgcentrum Josephinehof in Geldrop en zorgcentrum Nicasiushuis in Heeze 30 januari 2008 Det Norske Veritas (DNV) Cliëntenraadpleging Ananz Ouderenzorg heeft eind 2007 samen met de cliëntenraad, een opdracht voor cliëntenraadpleging gegeven aan onderzoeksbureau Facit gegeven. De cliëntenraadpleging is eind 2007/begin 2008 afgenomen. De cliëntenraadpleging is afgenomen voor alle cliënten intramuraal en cliënten thuiszorg op basis van de CQ-index uit het kwaliteitskader verantwoorde zorg. Dit is in de vorm van een schriftelijke vragenlijst voor cliënten thuiszorg en voor vertegenwoordigers van psychogeriatrische cliënten. De cliënten van het verzorgingshuis zijn geraadpleegd door middel van interviews. 14

15 Tabel 9: Waardering kwaliteit van zorg door patiënt/cliënt 1. Heeft u in het verslagjaar (voor de sector gehandicaptenzorg: over het verslagjaar) een cliëntenraadpleging uitgevoerd waarin is gevraagd naar de waardering van de kwaliteit van zorg? 2. Hanteert u of uw sector een norm voor het oordeel van cliënten over de kwaliteit van zorg? Indien ja bij 1: Gebruikte meetmethode Indien ja bij 2: Omschrijving van de gehanteerde norm Indien ja bij 1 en ja bij 2 Uitkomst van de cliëntenraadpleging op basis van normering sector Indien ja bij 1 en nee bij 2: Kunt u een benadering geven van de uitkomst van de cliëntenraadpleging. Ja Ja CQ-index CQ-index, verantwoorde zorg Ja voldoende/ goed Heeft u de uitkomsten van de cliëntenraadpleging voorgelegd aan de cliëntenraad? Ja 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Het managementteam (MT) van Ananz Ouderenzorg heeft de keuze gemaakt om een kwaliteitssysteem op te zetten dat uiteindelijk voldoet aan de HKZ-normen TVV (voor Thuiszorg, Verpleging en Verzorging) in Dit doel wordt gefaseerd bereikt met een tussenstap in de vorm van het HKZ-opstapcertificaat fase 1 voor alle locaties en producten van Ananz Ouderenzorg. In 2006 is een start gemaakt met het behalen van het HKZ-opstartcertificaat voor twee locaties van Ananz Ouderenzorg: Zorgcentrum de Akert en Centrum voor verpleegzorg Berkenheuvel. Hiervoor is een projectstructuur opgezet in de vorm van een stuurgroep HKZ (MT en staffunctionarissen) en een projectgroep HKZ (o.l.v. teamleider). Het primaire proces is in kaart gebracht, er zijn benodigde documenten ontwikkeld voor het kwaliteitshandboek en deze documenten zijn geïmplementeerd op de afdelingen zodat ze ook nageleefd worden. In oktober, november en december 2006 zijn de locaties de Akert en Berkenheuvel door extern auditor David Scheele van certificerende instelling Det Norske Veritas (DNV) geaudit. De bevindingen van deze audits zijn verwerkt in een verslag. In februari 2007 zijn de laatste voorbereidingen getroffen voor het HKZ-opstapcertificaat en is het HKZ-opstapcertificaat fase 1 uitgereikt. In augustus, september en oktober 2007 zijn de locaties Zorgcentrum Josephinehof en Nicasiushuis geaudit in het kader van het HKZ-opstapcertificaat fase 1door extern auditor David Scheele van DNV. In oktober 2007 is op de locaties de Akert en Berkenheuvel een periodieke audit uitgevoerd: dit gebeurt ieder jaar als een certificaat is behaald. De bevindingen van deze audits zijn vastgelegd in een verslag. In december 2007 zijn de laatste voorbereidingen getroffen voor het HKZopstapcertificaat dat begin 2008 zal worden uitgereikt Kwaliteit van zorg VVT: verantwoorde zorg Ananz Ouderenzorg heeft in 2007 meegedaan aan een meetweek in oktober met een registratietool vanuit vanuit ActiZ (ActiZ is de brancheorganisatie die ernaar streeft de randvoorwaarden te realiseren voor succesvol en kansrijk zorgondernemerschap van haar leden. Haar leden zijn zorgondernemers die zich bewegen in de markt van zorg, wonen, welzijn, preventie en aanverwante diensten.organisatie van zorg) 15

16 Per organisatorische eenheid zijn met de registratietool op organisatie- en cliëntniveau metingen gedaan op het gebied van: zorginhoudelijke veiligheid mentaal welbevinden veiligheid wonen/verblijf voldoende en bekwaam personeel. De resultaten zijn nog niet binnen. ActiZ werkt momenteel hard aan de verwerking hiervan. In het jaarplan 2007 van Ananz Ouderenzorg zijn verschillende projecten Kwaliteit van zorg opgenomen en afgerond: Er is een meerjarenplan personeelsplan/opleiding opgesteld met als doel: de deskundigheid van de medewerkers in overeenstemming te brengen met de doelen van de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de scholingen: Samenwerking en algemeen klantgericht handelen, EVV-opleiding, ZPG-scholing In het HKZ-traject is groepsgewijs en individueel met medewerkers aandacht besteed aan o.a. zorgdossier, evalueren van zorg m.b.v. de 10 indicatoren ter voorbereiding op de externe audit in het kader van HKZ opstapcertificatieschema Thuiszorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen fase 1 Het Anvie-belevingsconcept is uitgewerkt en er is gestart met een gerichte Anvie-scholing Nu volgt een opsomming per team van de resultaten op basis van het jaarplan 2007 van ieder team. Gestart wordt met de overstijgende resultaten (algemeen). Algemeen Tabel 10: Resultaten en verbeterpunten verantwoorde zorg Algemeen Thema s verantwoorde zorg Beleid (B), inspanningen (I), resultaten (R) en verbeterpunten (V) 1. Zorg- en leefplan/behandelplan Zorgleefplan, deelname werkgroep, uitgangspunten zorgleefplan beschreven. Zorgdossier, huidig dossier voldoet aan kwaliteitseisen en medewerkenden (verpleeghuis) zijn hierin geschoold In het HKZ-traject is groepsgewijs en individueel met medewerkers aandacht besteed aan o.a. het naleven van de handleiding zorgdossier 2. Communicatie en informatie Deelplan Communicatie en informatie vanuit procesgerichtwerken is afgerond 3. Lichamelijk welbevinden score, meten zorginhoudelijke indicatoren middels registratietool actiz uitgevoerd Deelplan Lichamelijk welbevinden en gezondheid vanuit procesgerichtwerken is afgerond Kleinschalige enquete om de te leveren voeding af te stemmen op klantwensen binnen gestelde kaders 4. Zorginhoudelijke veiligheid score, meten zorginhoudelijke indicatoren middels registratietool actiz uitgevoerd Plan van aanpak preventie decubitus Businessunit verpleegafdeling Psychogeriatrische screening in het Multidisciplinair team Polipharmacie terugdringen d.m.v. het farmacotherapeutisch overleg 16

17 5. Woon- en leefomstandigheden Deelplan Woon- en leefomstandigheden vanuit procesgerichtwerken is afgerond Europese aanbesteding wasserijcontract: een nieuw contract met wasserij volgens wetgeving Verbetering van welzijn cliënten door levering van lekker eten en drinken in de juiste ambiance 6. Participatie en dagstructurering Deelplan Participatie en dagstructurering vanuit procesgerichtwerken is afgerond 7. Mentaal welbevinden Deelplan Mentaal welbevinden vanuit procesgerichtwerken is afgerond 8. Veiligheid wonen en verblijf Uitvoeren van het BHV-plan om een veilige verblijfsomgeving te creëren voor cliënten, bezoekers en personeel Opzetten en implementeren sleutelplan: registratie van uitgegeven sleutels voor een veilige omgeving Deelplannen Veiligheid van zorg en Veiligheid tijdens verblijf vanuit procesgerichtwerken is afgerond 9. Voldoende en bekwaam personeel Er is een meerjarenplan personeelsplan/opleiding opgesteld met als doel: de deskundigheid van de medewerkers in overeenstemming te brengen met de doelen van de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de scholingen: - Samenwerking en algemeen klantgericht handelen - EVV-opleiding - ZPG-scholing 10. Ketenzorg Inrichting van het Zorgbureau: een functionerend regiecentrum voor alle 60-plussers uit het primair verzorgingsgebied 11. Overige thema s/projecten zorgzwaartebekostiging ; registratie t.b.v. aanleveren productiecijfers en inzicht krijgen in zorgzwaarte gerealiseerd. gevolgen bedrijfsvoering in kaart gebracht. Werkgroepen registratie zorg en van indicatie naar zorgplan gestart. Coördinatie uitvoering cto Start gemaakt met produktbeschrijvingen; daggroepsverzorging, hospice en kleinschalig wonen, van intra naar extramuraal Team Akert Tabel 11: Resultaten en verbeterpunten verantwoorde zorg Team Akert Thema s verantwoorde zorg Beleid (B), inspanningen (I), resultaten (R) en verbeterpunten (V) 1. Zorg- en leefplan/behandelplan Akert verzorging Scholing medewerkers (R) ( I) HKZ behalen opstapcertificaat ( R) (I) Opnamevervolggesprek ( V ) Exitgesprek ( V) Overleg met zorgvrager zorgleefplan (V) 17

18 Akert verpleging Diverse scholingen medewerkers (R,I) MDO (V) Opname/ opnamevervolg gesprek (V) HKZ behalen opstapcertificaat (I, R) Exitgesprek (V) Overleg met mantelzorger (V) 2. Communicatie en informatie Akert verzorging Communicatieplan Akert Inzichtelijk maken productieafspraken en resultaten bij medewerkers, Bespreken resultaten CTO (R), (I), (V) Akert verpleging Communicatie plan Akert (I,R) Bespreken resultaten CTO (R,I,V) Budget, productie cijfers inzichtelijk maken bij medewerkers 3. Lichamelijk welbevinden 4. Zorginhoudelijke veiligheid 5. Woon- en leefomstandigheden Akert verpleging Afd. de Zwaan opdelen in 2 teams (Unit 1 en 2) (B,I,R) 6. Participatie en dagstructurering 7. Mentaal welbevinden 8. Veiligheid wonen en verblijf Akert verzorging BHV training medewerkers (R) Akert verpleging BHV training medewerkers (R) RI&E rapport introduceren (V) 9. Voldoende en bekwaam personeel Akert verzorging Scholing medewerkers EVV-schap, BHV Zorgdossier, werkbegeleiding, SAKH, Scholing decubituspreventie en vermindering (R) (I) Samenwerking, uitwisseling personeel en ervaringen continueren (I), (V) 10. Ketenzorg 11. Overige thema s/projecten Akert verpleging Scholing medewerkers EVV-schap, BHV, BIG, Zorgdossier, Werkbegeleiding, Decubitus preventie (R,I) Akert verzorging Plan van aanpak m.b.t bezuiniging op diensten (I) (V) Project Viedome (I) (V) HKZ opstapcertificaat (R) Nedap registratie extramuraal (I), (V) Uitwerking RI&E (I), (V) LIC afdeling De Zwaan (I), (V) ICT locatie voorzien van benodigde aan- sluitingen en apparatuur (I), (V) Akert verpleging LIC afd. De Zwaan (B,I,V) HKZ opstapcertificaat (R) Uitwerken RI&E (I,V) 18

19 Team Josephinehof Tabel 12: Resultaten en verbeterpunten verantwoorde zorg Team Josephinehof Thema s verantwoorde zorg Beleid (B), inspanningen (I), resultaten (R) en verbeterpunten (V) 1. Zorg- en leefplan/behandelplan Zorg dossiers zijn aangepast volgens de normen van het HKZ. Zowel voor de intramurale als extramurale cliënten. Er is voor de medewerkers een scholing geweest hoe om te gaan met de dossiers. 2. Communicatie en informatie Medewerkers hebben allemaal de training klant en kwaliteit gevolgd. Informatie aan het team wordt gegeven in een teamoverleg en via een schrijven in de algemene zakenmap. Visie en missie komen hier regelmatig aan bod. 3. Lichamelijk welbevinden Invoeren MDO s op het project groepsverzorging met als resultaat het bevorderen van de gezondheid en welbevinden vanuit diverse disciplines.( V) 2008 gaat dit ook voor de overige cliënten van start.(b) 4. Zorginhoudelijke veiligheid Procedure MIC is herzien en opnieuw geïmplementeerd (B) ( R ) Plan van aanpak betreffende aandachtspunten cliënt tevredenheidonderzoek zijn gerealiseerd. Ook besproken met de cliëntenraad. 5. Woon- en leefomstandigheden Medewerkers hebben de training BHV gevolgd en er zijn oefening gepland op de locatie ( R ) Er is nieuwbouw gepland voor de locatie Josephinehof ( V) om de leef- en woonomstandigheden van de cliënten te verbeteren. Het concept Anvie leeft in Josephinehof : uitgaan van de wensen van de cliënt. 6. Participatie en dagstructurering 7. Mentaal welbevinden 8. Veiligheid wonen en verblijf Zie ook punt 5 9. Voldoende en bekwaam personeel Opstarten van het EVVschap en daarbij behorende scholingen (V) Jaargesprekken worden gehouden en worden gestuurd door op successen, verbeterpunten en kerncompetenties BIG scholingen worden gevolgd 10. Ketenzorg Begeleiden van cliënten op de KVK appartementen naar de thuissituatie (R) Gebruik maken van de zorgmakelaars (V) 11. Overige thema s/projecten 19

20 Team Nicasiushuis Tabel 13: Resultaten en verbeterpunten verantwoorde zorg Team Nicasiushuis Thema s verantwoorde zorg Beleid (B), inspanningen (I), resultaten (R) en verbeterpunten (V) 1. Zorg- en leefplan/behandelplan Scholing medewerkers (R) (i) HKZ behalen opstapcertificaat (R)(I) Opnamevervolggesprek (V) Exitgesprek (V) Overleg met zorgvrager zorgleefplan(r) 2. Communicatie en informatie Sturen op successen en verbeterpunten in jaargesprekken (R) Medewerkerbijeenkomsten 2x per jaar(r) Communicatieverbetering (I), (V) 3. Lichamelijk welbevinden 4. Zorginhoudelijke veiligheid 5. Woon- en leefomstandigheden Voorbereiding nieuwbouw Werkgroepen brengen in kaart hoe de nieuwbouw eruit gaat zien, visievorming (R) (I) 6. Participatie en dagstructurering 7. Mentaal welbevinden 8. Veiligheid wonen en verblijf BHV training medewerkers (R) 9. Voldoende en bekwaam personeel Training en coaching van medewerkers (R) (I) Scholing medewerkers: EVV-schap, BHV, Zorgdossier, werkbegeleiding, SAKH, Deelkwalificatie 304 (R)(I) 10. Ketenzorg 11. Overige thema s/projecten Vraaggericht werken omslag aanbod gericht naar vraaggericht, Kapellerputbijeenkomsten, scholing (SAKH) (R) (V) Structureel overleg met collega leidinggevende op afstand over directe aansturing van medewerkers (V) Behalen van opstapcertificaat HKZ (R) Medewerkers vertegenwoordigd in commissies ( R) Project extramuraal : verbeterpunten realiseren n.a.v. het in kaart brengen huidig proces ( R ) Project Viedome, telemedicine ( R) 20

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument 2010 Ananz onderdeel van de St. Anna Zorggroep Akert (OE 9743) Berkenheuvel (OE 4325) Josephinehof (OE 6949) Nicasiushuis (OE 6973) Ananz Zorg Thuis

Nadere informatie

Jaardocument MV 2008. Stichting RIBW Fonteynenburg. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument MV 2008. Stichting RIBW Fonteynenburg. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg ardocument MV 2008 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen 2007

Jaarverantwoording zorginstellingen 2007 arverantwoording zorginstellingen 2007 Stichting Cardia Den Haag (inclusief Stichting Onderwatershof) Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag... 4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot Maatschappelijk verslag Stichting Amaliazorg Oirschot 2010 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Amaliazorg Jaarverslag 2012

Amaliazorg Jaarverslag 2012 Amaliazorg Jaarverslag 2012 Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot 1 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Maatschappelijk jaardocument 2013

Maatschappelijk jaardocument 2013 RvB. Maart 2014 Zorggroep Ena Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van Zorggroep Ena... 5 2.3 Kerngegevens... 6 2.4 Werkgebied...

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C10-0571 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaardocument 2005 Pluryn Werkenrode Groep

Jaardocument 2005 Pluryn Werkenrode Groep Jaardocument 2005 Pluryn Werkenrode Groep Oosterbeek, mei 2006 1 Inhoud Inhoud... 2. Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 7 2.1. Algemene gegevens...

Nadere informatie

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord..............................................................

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78 Jaardocument 2013 Samen Verschil Maken Pagina 1 van 78 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 5 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 9 2. Profiel van de organisatie... 11 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen 2012

Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Geestelijke gezondheidszorg Dit jaardocument wordt mogelijk op enkele onderdelen nog gewijzigd. In het document is aangegeven welke aanvullingen nog worden verwacht.

Nadere informatie

Jaardocument zorginstellingen 2013. Stichting DrieGasthuizenGroep

Jaardocument zorginstellingen 2013. Stichting DrieGasthuizenGroep Jaardocument zorginstellingen 2013 Stichting DrieGasthuizenGroep Mei 2014 Inhoudsopgave Directieverslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...... 4 2 Profiel van de organisatie...... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep Jaarverantwoording 2011 Stichting ViVa! Zorggroep Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...4 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 Maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Structuur van het concern...

Nadere informatie

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 Jaardocument 2014 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. Profiel van de organisatie 4 1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 2. Beleid, inspanningen en prestaties 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg Magentazorg Juni 2014 Inleiding Hierbij presenteren we de jaarverslaggeving over het jaar 2013 Landelijke ontwikkelingen en veranderingen in de manier waarop

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Zorgorganisatie Het Hoge Veer

Jaarverslag 2012. Stichting Zorgorganisatie Het Hoge Veer arverslag 2012 Stichting Zorgorganisatie Het Hoge Veer Inhoudsopgave 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1. Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging 3 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern

Nadere informatie

Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder

Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder Jaardocument 2014 C.D.Innemee Mei 2015 Medescribenten: PTZ: Tineke Visser OR: Ella de Koning CR: mevr. E.M van Dalen Dagverzorging: Martina Schilder Kwaliteit: Antje Vos Bestuursverslag: dhr.ir. C. van

Nadere informatie

Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester

Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester Zuidwester Postbus 16 3240 AA MIDDELHARNIS T: 0187 89 8888 F: 0187-89 8889 E: info@zuidwester.org www.zuidwester.org Maatschappelijke Verantwoording 2009

Nadere informatie

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 TWB, Thuiszorg met Aandacht Postbus 1116 4700BC Roosendaal Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie