Jaarverantwoording zorginstellingen Ananz Ouderenzorg Geldrop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording zorginstellingen 2007. Ananz Ouderenzorg Geldrop"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording zorginstellingen 2007 Ananz Ouderenzorg Geldrop Ananz Ouderenzorg Herman Maassen Directeur, verpleeghuisarts Vivian Vergouwen Staffunctionaris kwaliteit 30 mei juni 2008 (met verbeteringen van de Cliëntenraad ) 1

2 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen... 3 Inleiding... 4 Maatschappelijk verslag Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten verpleging en verzorging Werkgebieden Belanghebbenden Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen) Bedrijfsvoering Cliëntenraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg VVT: verantwoorde zorg Klachten Toegankelijkheid Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid Huisvesting en renovatie

3 Lijst van gebruikte afkortingen AWBZ : Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BIG : (Wet) Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg BHV : Bedrijfs Hulp Verlening COPM : Canadian Occupational Performance Measure CQ-index : Consumer Quality Index CTO : Cliënten Tevredenheids Onderzoek DNV : Det Norske Veritas ECD : Electronisch Cliënten Dossier EVV : Eerst Verantwoordelijke Verzorgende FTO : FarmacoTherapeutisch Overleg GGzE : Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen HBO : Hoger Beroeps Onderwijs HKZ : Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector ICT : Informatie- en CommunicatieTechnologie KVK : Kort Verblijf Kamer LIC : Leer Innovatie Centrum LOC : Landelijke Organisatie Cliëntenraden LOVEB : Logopedisten Overleg Verpleeghuizen regio Brabant NPO : Neuro Psychologisch Onderzoek MIC : Meldingen Incidenten Cliënten MDO : Multi Disciplinair Overleg MT : Management Team OJO : Ontmoeting Jongeren Ouderen PDCA cyclus : Plan-Do-Check-Act-cyclus PDL : Passiviteiten van het Dagelijks Leven PG : Psycho Geriatrie RI&E : Risico Inventarisatie & Evaluatie RIWO : staat voor Welzijn en Ondersteuning SAKH : Samenwerken en Algemeen Klantgericht Handelen V&V : Verpleging & Verzorging VWO: : Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs WTZi : Wet Toelating Zorginstellingen ZIS : Zorg Informatie Systeem ZPG : Zorgprogramma Psycho Geriatrie 3

4 Inleiding Functies van het jaardocument Het jaardocument heeft drie functies: voldoen aan de jaarlijkse verantwoordingsverplichtingen: gegevens die op grond van een wettelijke verplichting moeten worden aangeleverd afleggen van maatschappelijke verantwoording: aan cliënten en toezichthouders leggen we verantwoording af over de wijze waarop we de cyclus van beleid, inspanningen, prestaties en bijstelling van beleid vormgeeft. Niet alleen financiële gegevens en productiecijfers, maar ook kwaliteit en medezeggenschap worden integraal in beeld gebracht bevorderen van de transparantie van de sector Reikwijdte en openbaarheid van het jaardocument Het jaardocument 2007 is gebaseerd op een aantal wetten en regelingen, waaronder artikel 16 van de WTZi en als afgeleide daarvan op de artikelen 8 en 9 van de Regeling verslaglegging WTZi. Het jaardocument is van toepassing op alle instellingen die onder het regime van deze Regeling verslaglegging vallen. Dat zijn (in de termen van het Uitvoeringsbesluit WTZi, waar de Regeling verslaglegging naar verwijst): instellingen voor medisch-specialistische zorg; instellingen voor: o o o o o persoonlijke verzorging; verpleging; ondersteunende begeleiding; activerende begeleiding; behandeling. De wettelijk verplichte gegevens berusten voor een groot deel op de Voorschriften uit die Regeling Jaarverslaggeving WTZi. Via deze regeling strekt het jaardocument zich tevens uit over de verantwoordingsverplichtingen in het kader van: de Kwaliteitswet zorginstellingen; de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen; de Wet klachtwet cliënten zorginstellingen; de Wet bijzondere medische verrichtingen; de wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor zover het gaat om de gegevens inzake WTZi-zorgverlening). 4

5 Jaardocument 2007 Maatschappelijk verslag Ananz Ouderenzorg Geldrop Ananz Ouderenzorg 5

6 Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Ananz Ouderenzorg maakt als zelfstandige businessunit deel uit van de St. Anna Zorggroep te Geldrop. Sinds 2004 maakt Ananz Ouderenzorg een eigen jaardocument, zo ook over het verslagjaar De St. Anna Zorggroep legt ook ieder jaar verantwoording af met een jaarverslag. Dit jaar heeft de St. Anna Zorggroep het jaardocument 2007 opgesteld. Hierin zijn cijfers over productie, capaciteit personeel en opbrengsten van Ananz Ouderenzorg terug te vinden. Incidentele onderdelen (o.a. informatie over Cliëntenraad, MIC-commissie) komen terug in het jaardocument 2007 van Ananz Ouderenzorg èn in het jaardocument 2007 van de St. Anna Zorggroep. In dit vierde jaardocument van Ananz Ouderenzorg baseren we ons, net als voorgaande jaren, op de Jaarverantwoording Zorginstellingen. We gebruiken hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, een deel van hoofdstuk 3 en een groot gedeelte van hoofdstuk 4 uit het Jaardocument 2007 Maatschappelijk verslag. Op deze wijze wenst Ananz Ouderenzorg genuanceerd verantwoording af te leggen intern en extern. De volgende teams, commissies en raden presenteren hun behaalde resultaten over het verslagjaar 2007: Team Akert Team Josephinehof Team Nicasiushuis Team Berkenheuvel Team Hoteldienst Team Zorgbureau Team behandelaars en begeleiders MIC-commissie Klachtencommissie Centrale Cliëntenraad van Ananz Ouderenzorg Op 10 juni 2008 is het Jaardocument 2007 Ananz Ouderenzorg in de Centrale Cliëntenraad van Ananz Ouderenzorg besproken. In deze versie zijn de voorgestelde verbeteringen van de Cliëntenraad verwerkt. 6

7 2 Profiel van de organisatie Ananz Ouderenzorg maakt, naast vier ziekenhuisclusters, deel uit van de St. Anna Zorggroep. Ananz Ouderenzorg bestaat uit vier locaties. 2.1 Algemene identificatiegegevens In tabel 1 staan algemene identificatiegegevens van Ananz Ouderenzorg. Tabel 1: Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Ananz Ouderenzorg Centrum voor verpleegzorg Berkenheuvel Adres Grote Bos 6 Postcode 5666 AZ Plaats Geldrop Telefoonnummer Zorgcentrum Akert Adres Appelaar 35 Postcode 5664 TZ Plaats Geldrop Telefoonnummer Zorgcentrum Josephinehof Adres Josephinehof 2 Postcode 5663 AM Plaats Geldrop Telefoonnummer Zorgcentrum Nicasiushuis Adres Ds. Kremerstraat 7 Postcode 5591 GH Plaats Heeze Telefoonnummer Identificatienummer BRZA (Basisregistratie zorgaanbieders)/nummer Kamer van Nummer Kamer van Koophandel St. Anna Zorggroep: Koophandel adres (directiesecretariaat) Internetpagina en dan Ananz Ouderenzorg 2.2 Structuur van het concern Ananz Ouderenzorg maakt deel uit van de St. Anna Zorggroep. De vier verpleeg- en zorgcentra van de St. Anna Zorggroep Berkenheuvel, Akert, Josephinehof en Nicasiushuis vormen sinds 1 januari 2006 samen Ananz Ouderenzorg, een business unit met directievoering binnen de St. Anna Zorggroep. Binnen de St. Anna Zorggroep en ook binnen Ananz Ouderenzorg wordt gewerkt vanuit een duaal integraal managementsysteem. In 2007 is de business unit geëvalueerd en zijn voorstellen tot verbetering gedaan. In 2008 worden de verbeteringen geïmplementeerd. De St. Anna Zorggroep, waar Ananz Ouderenzorg deel van uit maakt, heeft een Ondernemingsraad. Ananz Ouderenzorg heeft een Cliëntenraad (zie hoofdstuk 3). Het organogram van Ananz Ouderenzorg ziet er als volgt uit: 7

8 Business-unit-model ouderenzorg B usiness-unit-m odel ouderenzorg Raad van Bestuur Zorggroep Raad van Bestuur Zorggroep OR St. Anna Zorggroep Centrale Cliëntenraad Directie-BU Directie-BU Ananz Ananz St. Anna ziekenhuis St. Anna ziekenhuis Kwaliteit, Kwaliteit, beleid, beleid, Projecten & secretariaat Projecten & secretariaat Hoteldienst Hoteldienst Zorgbureau Zorgbureau Behandeling & begeleiding Behandeling & begeleiding Zorgzone I Zorgzone II Zorgzone III Zorgzone I Zorgzone II Zorgzone III Team verpleging Team verpleging Team verpleging Team verpleging Team verpleging Team verpleging Team verpleging Team verpleging Team verpleging Team Team verpleging verzorging Team Team verpleging verzorging Team Team verpleging Team Team verzorging verzorging Team verzorging Team verpleging Team verzorging 2.3 Kerngegevens In deze paragraaf worden de kerngegevens van Ananz Ouderenzorg beschreven Kernactiviteiten en nadere typering Ananz Ouderenzorg biedt intramurale verpleeg- en verzorgingshuiszorg aan somatische en psychogeratrische cliënten, zie tabel 1. Ananz Ouderenzorg is een AWBZ-erkende instelling en als zorgaanbieder geïndiceerd voor de functies, genoemd in tabel 2. Tabel 2: AWBZ-functies geleverd door Ananz Ouderenzorg Functie Huishoudelijke verzorging Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ Ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ananz Ouderenzorg heeft als cliënten de doelgroepen vermeld in tabel 3. Tabel 3: Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Ananz Ouderenzorg Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychosociale problemen Ja/nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee 8

9 Daarnaast beschikt Ananz Ouderenzorg over een kennis- en adviescentrum met specifieke geriatrische kennis die wordt ingezet om huisartsen en specialisten te ondersteunen. Ook heeft Ananz een zorgbureau. Het zorgbureau treedt op als zorgmakelaar en zorgt dat de cliënt op het juiste moment, op grond van de juiste indicatie, de juiste zorg krijgt Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten verpleging en verzorging In tabel 4 staan kerngegevens over Cliënten, Capaciteit en Productie van Ananz Ouderenzorg. De kerngegevens over Personeel en Bedrijfsopbrengsten staan vermeld in het Jaardocument 2007 van de St. Anna Zorggroep. Tabel 4: Kerngegevens Ananz Ouderenzorg Kerngegevens Ananz Ouderenzorg Aantal/bedrag Cliënten Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar 270 Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 34 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde 61 verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar 144 Productie Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar 8576 Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Jaardocument 2007 Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar St. Anna Zorggroep Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Zie Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Jaardocument 2007 Waarvan overige bedrijfsopbrengsten St. Anna Zorggroep In tabel 5 staan de capaciteitsgegevens van de verblijfsplaatsen van Ananz Ouderenzorg. Tabel 5: Capaciteitsgegevens verblijfplaatsen per einde verslagjaar Ananz Ouderenzorg Doelgroep Aantallen verblijfplaatsen per categorie zoals aangegeven in de prestatie-eisen ex artikel 10 WTZi Licht Zwaar Beveiligd Somatische aandoening of beperking n.v.t. 34 n.v.t. Psychogeriatrische aandoening of n.v.t. 88 n.v.t. beperking Psychiatrische aandoening n.v.t. n.v.t. n.v.t. Lichamelijke handicap n.v.t. n.v.t. n.v.t. Verstandelijke handicap n.v.t. n.v.t. n.v.t. Zintuiglijke handicap of n.v.t. n.v.t. n.v.t. communicatieve stoornis Psychosociale problemen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 9

10 In tabel 6 staat vermeld hoe het aantal kamers verpleeghuizen is naar beddengrootte. Tabel 6: Aantal kamers verpleeghuizen naar beddengrootte per einde verslagjaar Type kamer Aantal kamers met 1 bed 62 Aantal kamers met 2 bedden 34 Aantal kamers met 3 bedden n.v.t. Aantal kamers met 4 bedden n.v.t. Aantal kamers met 5 bedden n.v.t. Aantal kamers met 6 bedden of meer n.v.t. Totaal aantal kamers 96 Aantal Werkgebieden Ananz Ouderenzorg is gevestigd in de gemeenten Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende. Ananz Ouderenzorg verleent zorg in Zorgkantoorregio Zuidoost Brabant, zie tabel 7. Tabel 7: Zorgkantoorregio s Nr Regio Ja/nee Nr Regio Ja/nee 1 Groningen Nee 17 Amstelland en De Meerlanden Nee 2 Friesland Nee 18 Zuid-Holland Noord Nee 3 Drenthe Nee 19 Haaglanden Nee 4 Zwolle Nee 20 Delft Westland Oostland Nee 5 Twente Nee 21 Midden Holland Nee 6 Apeldoorn, Zutphen e.o. Nee 22 Rotterdam Nee 7 Midden IJssel Nee 23 Nieuwe Waterweg Noord Nee 8 Arnhem Nee 24 Zuid-Hollandse eilanden Nee 8 Nijmegen Nee 25 Waardenland Nee 10 Utrecht Nee 26 Zeeland Nee 11 Flevoland Nee 27 West-Brabant Nee 12 t Gooi Nee 28 Midden-Brabant Nee 13 Noord-Holland Noord Nee 29 Noordoost Brabant Nee 14 Kennemerland Nee 30 Zuidoost-Brabant Ja 15 Zaanstreek/Waterland Nee 31 Noord- en Midden-Limburg Nee 16 Amsterdam Nee 32 Zuid-Limburg Nee 2.4 Belanghebbenden Ananz Ouderenzorg heeft een samenwerkingsverband met: Savant, organisatie voor zorg, drie woon-zorgcentra in Helmond, Asten en Someren Amaliazorg, missiezusters in Asten Kloosterverzorgingshuis Glorieux in Eindhoven 10

11 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering De verantwoording over bestuur, toezicht en bedrijfsvoering staat vermeld in het Jaardocument 2007 van de St. Anna Zorggroep. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan over de Centrale Cliëntenraad van Ananz Ouderenzorg. 3.1 Bestuur en toezicht Zie het Jaardocument 2007 van de St. Anna Zorggroep Zorgbrede Governance Code Zie het Jaardocument 2007 van de St. Anna Zorggroep Raad van Bestuur Zie het Jaardocument 2007 van de St. Anna Zorggroep Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen) Zie het Jaardocument 2007 van de St. Anna Zorggroep. 3.2 Bedrijfsvoering Zie het Jaardocument 2007 van de St. Anna Zorggroep. 3.3 Cliëntenraad De centrale cliëntenraad van Ananz Ouderenzorg is op 1 januari 2005 opgericht. De centrale cliëntenraad bestaat uit 2 vertegenwoordigers van alle vier de locaties: één lid en één voorzitter. Tussen de vertegenwoordigde cliëntenraden en Ananz Ouderenzorg is op 1 april 2005 een convenant getekend. Ananz Ouderenzorg biedt de centrale cliëntenraad alle noodzakelijke vergaderfaciliteiten, administratieve/secretariële ondersteuning, het regelen van contacten met externe sprekers en financiële ondersteuning. Ook participeert altijd een directielid in de centrale cliëntenraad bijeenkomsten. Het schriftelijk adviesrecht van de centrale cliëntenraad van Ananz Ouderenzorg in 2007 bestaat uit: In februari 2007 werd positief geadviseerd over de adviesaanvraag herinrichting zorgbureau Ananz Ouderenzorg. Ook werd in de zelfde maand positief geadviseerd over de benoeming van de heer mr. E.J. Rutters als lid van de raad van bestuur. In mei 2007 werd positief geadviseerd m.b.t. de herbenoeming van 2 leden van de raad van toezicht. In juni 2007 gaf de centrale cliëntenraad een positief advies over het kwaliteitsjaarverslag In het schriftelijk advies worden alle medewerkers van Ananz Ouderenzorg gecomplimenteerd met het bereikte resultaat. In juli 2007 werd een ongevraagd advies gegeven aan de raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep over de toekomst van Ananz Ouderenzorg. De centrale cliëntenraad drukt haar zorgen uit over het ontbreken van een strategie over de toekomst van Ananz Ouderenzorg. 11

12 Met betrekking tot het Plan van Aanpak Kwaliteit gaf de centrale cliëntenraad wederom een ongevraagd advies. Daarbij werd aangedrongen op een cliënttevredenheidsonderzoek in het nog lopende jaar. Dit cliënttevredenheidsonderzoek is inmiddels opgestart in december In december werd positief geadviseerd over de begroting en het formatieplaatsenplan 2008 van de businessunit Ananz Ouderenzorg. Met betrekking tot vragen over de invulling van het formatieplaatsenplan op lokaal niveau werd verwezen naar de vergaderingen van de lokale cliëntenraden. Tevens werd in de maand december de benoeming per 1 januari 2008 van de heer C. van Haaren in de functie van directeur bedrijfsvoering als opvolger van de heer E. Smolders positief geadviseerd. In de overlegvergadering tussen directie en de centrale cliëntenraad Ananz Ouderenzorg kwamen de volgende punten aan de orde: Plan van aanpak verbeterpunten Gelaagd en gefaseerd toezicht Evaluatie nieuwe wijze van maaltijdverstrekking Klachtenregeling bij nieuwe maaltijdverstrekking Diverse nieuwbouwplannen en renovatieplannen binnen Ananz Ouderenzorg Genomen acties tegen ondervoeding e.d. bij ouderen Kwaliteitsjaarverslag 2006 Klachtenprocedure besproken binnen Ananz Ouderenzorg Begroting Ananz 2008 Zorgleefplan Uitleg over formatie Zorgbureau Er is geen commissie van vertrouwenslieden met betrekking tot een eventueel geschil tussen de zorgaanbieder en centrale cliëntenraad voor Ananz, omdat er een landelijke commissie is waar men op terug kan vallen. De centrale cliëntenraad heeft in 2007 zelf advies ingewonnen bij het LOC omtrent de betrouwbaarheid van het bureau dat het cliënttevredenheidsonderzoek zou uitvoeren. De cliëntenraad heeft in deze verzwaard adviesrecht bij de keuze van het bureau. De samenstelling van de centrale cliëntenraad is op het einde van het verslagjaar als volgt: Dhr P. van den Heuvel, voorzitter; namens Centrum voor Verpleegzorg Berkenheuvel. Dhr J. Leuris, vice-voorzitter; namens Zorgcentrum Nicasiushuis. Dhr C. de Poorter, lid; namens Zorgcentrum Akert Mevr. A. van den Heuvel-Vlemmings, lid; namens Zorgcentrum Josephinehof Dhr A. Vorst, lid; namens Zorgcentrum Josephinehof Dhr H. van Eert, lid; namens Zorgcentrum Nicasiushuis 12

13 4 Beleid, inspanningen en prestaties Ananz Ouderenzorg is onderdeel van de St. Anna Zorggroep. De St. Anna Zorggroep heeft een meerjarenbeleid dat loopt tot Ananz Ouderenzorg baseert haar eigen beleid op dit meerjarenbeleid. Ananz Ouderenzorg is voornemens vanaf 2008 een eigen meerjarenbeleid te ontwikkelen, afgeleid van het meerjarenbeleid van de St. Anna Zorggroep. 4.1 Meerjarenbeleid Zie het jaardocument 2007 van St. Anna Zorggroep 4.2 Algemeen beleid Ananz Ouderenzorg heeft een jaarplan voor 2007 opgesteld met daarin de speciale beleidsdoelen: Zorg (o.a. Anvie, innovatie diagnostiek & behandeling) Bedrijfsvoering (innovatie, Zorgzwaartepakketten, inkoop) bouw zie 4.8 Kwaliteit, met accent op verdere ontwikkeling van het kwaliteitssysteem en het bewustzijn in onze organisatie (naast het HKZ plan van aanpak) zie 4.3 en 4.4 Anvie concept (PR, merkenbeleid) zie 4.4 Samenwerking met derden De activiteiten en resultaten in het kader van Zorg (innovatie, diagnostiek en behandeling) zijn: Het project Viedome Heeze zijn 54 aansluitingen Viedome gerealiseerd Er is een functionerend en herkenbaar kenniscentrum in Berkenheuvel ingericht. Hierdoor wordt een passend antwoord gegeven op vragen van verwijzers, cliënten m.b.t. ouderenzorgadvies (eerste lijn) Binnen de facilitaire dienstverlening is het registratiesysteem facilitor geïmplementeerd. Hierdoor is er inzicht in de facilitaire processen en efficiency/kwaliteitsverbetering bij het afhandelen van facilitaire vragen De reorganisatie van Ananz uit 2004 is geëvalueerd en in een plan geformuleerd De activiteiten en resultaten in het kader van samenwerken met derden zijn: Bij de missiezusters in Asten is een verpleegunit opgezet 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Ananz Ouderenzorg heeft een kwaliteitsbeleid. Waarom is kwaliteitszorg nodig? De belangrijkste reden is onze klant: de cliënten van Ananz Ouderenzorg. Maatschappelijke ontwikkelingen en externe druk leiden ertoe dat niet meer alleen de instelling bepaalt wat goed is voor de cliënt. De markt en de cliënten gaan dat zelf meebepalen. De kwaliteit van zorg- en dienstverlening mag dus niet overgelaten worden aan het toeval, maar zal georganiseerd moeten worden. We willen een hoog niveau van tevredenheid van cliënten bereiken en behouden. Daarnaast willen we kritisch blijven in ons werk (waar kan het beter?). En ook willen we fouten zo veel mogelijk voorkomen in plaats van herstellen. Naast de dagelijkse zorg- en dienstverlening die Ananz Ouderenzorg biedt aan al haar cliënten, vragen externe partijen steeds vaker naar de aantoonbaarheid van dat wat wij doen. Het kwaliteitsbeleid en doelen zijn daarom gericht op het zichtbaar maken van al onze activiteiten. 13

14 Om kwaliteit bij Ananz Ouderenzorg op een goede manier vorm te geven, zijn al veel activiteiten ontplooid. We hebben de lijn, die we uitgezet hebben vanaf 2005, doorgezet. Vorig jaar zijn twee locaties voorbereid voor het HKZ opstapcertificatieschema Thuiszorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen fase 1. Onze belangrijkste kwaliteitsdoelen voor dit jaar zijn: Alle vier de locaties van Ananz Ouderenzorg zijn gecertificeerd voor het HKZ opstapcertificatieschema Thuiszorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen fase 1 Het kwaliteitssysteem van Ananz Ouderenzorg wordt verder opgezet en onderhouden: Plan interne audits Ananz Ouderenzorg is geïmplementeerd De voorbereidingen voor het opnieuw inrichten van het kwaliteitshandboek van Ananz Ouderenzorg zijn getroffen Er is een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in 2007 Het Anvie-concept is geïmplementeerd binnen Ananz Ouderenzorg De doelen zijn omgezet in een jaarplan Ananz Ouderenzorg voor De resultaten worden hieronder weergegeven. De extern auditor noemde o.a. als sterke punten van Ananz Ouderenzorg: Het personeel is erg betrokken bij de organisatie en de cliënten Er is kwaliteitsbewustzijn Tabel 8: Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties Certificaat, label of accreditatie behaald Ja Indien ja: Naam behaalde certificaat, label of accreditatie HKZ opstapcertificatieschema Thuizorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen fase 1 voor de locaties zorgcentrum Akert in Geldrop en centrum voor verpleegzorg Berkenheuvel in Geldrop Datum van uitreiking certificaat, label of accreditatie 25 maart 2007 Datum van expiratie geldigheid 25 maart 2010 Naam toetsende instantie Det Norske Veritas (DNV) Indien een traject is gestart: Naam beoogde certificaat, label of accreditatie Verwachte maand en jaar van uitreiking certificaat, label of accreditatie Naam toetsende instantie HKZ opstapcertificatieschema Thuizorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen fase 1 voor de locaties zorgcentrum Josephinehof in Geldrop en zorgcentrum Nicasiushuis in Heeze 30 januari 2008 Det Norske Veritas (DNV) Cliëntenraadpleging Ananz Ouderenzorg heeft eind 2007 samen met de cliëntenraad, een opdracht voor cliëntenraadpleging gegeven aan onderzoeksbureau Facit gegeven. De cliëntenraadpleging is eind 2007/begin 2008 afgenomen. De cliëntenraadpleging is afgenomen voor alle cliënten intramuraal en cliënten thuiszorg op basis van de CQ-index uit het kwaliteitskader verantwoorde zorg. Dit is in de vorm van een schriftelijke vragenlijst voor cliënten thuiszorg en voor vertegenwoordigers van psychogeriatrische cliënten. De cliënten van het verzorgingshuis zijn geraadpleegd door middel van interviews. 14

15 Tabel 9: Waardering kwaliteit van zorg door patiënt/cliënt 1. Heeft u in het verslagjaar (voor de sector gehandicaptenzorg: over het verslagjaar) een cliëntenraadpleging uitgevoerd waarin is gevraagd naar de waardering van de kwaliteit van zorg? 2. Hanteert u of uw sector een norm voor het oordeel van cliënten over de kwaliteit van zorg? Indien ja bij 1: Gebruikte meetmethode Indien ja bij 2: Omschrijving van de gehanteerde norm Indien ja bij 1 en ja bij 2 Uitkomst van de cliëntenraadpleging op basis van normering sector Indien ja bij 1 en nee bij 2: Kunt u een benadering geven van de uitkomst van de cliëntenraadpleging. Ja Ja CQ-index CQ-index, verantwoorde zorg Ja voldoende/ goed Heeft u de uitkomsten van de cliëntenraadpleging voorgelegd aan de cliëntenraad? Ja 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Het managementteam (MT) van Ananz Ouderenzorg heeft de keuze gemaakt om een kwaliteitssysteem op te zetten dat uiteindelijk voldoet aan de HKZ-normen TVV (voor Thuiszorg, Verpleging en Verzorging) in Dit doel wordt gefaseerd bereikt met een tussenstap in de vorm van het HKZ-opstapcertificaat fase 1 voor alle locaties en producten van Ananz Ouderenzorg. In 2006 is een start gemaakt met het behalen van het HKZ-opstartcertificaat voor twee locaties van Ananz Ouderenzorg: Zorgcentrum de Akert en Centrum voor verpleegzorg Berkenheuvel. Hiervoor is een projectstructuur opgezet in de vorm van een stuurgroep HKZ (MT en staffunctionarissen) en een projectgroep HKZ (o.l.v. teamleider). Het primaire proces is in kaart gebracht, er zijn benodigde documenten ontwikkeld voor het kwaliteitshandboek en deze documenten zijn geïmplementeerd op de afdelingen zodat ze ook nageleefd worden. In oktober, november en december 2006 zijn de locaties de Akert en Berkenheuvel door extern auditor David Scheele van certificerende instelling Det Norske Veritas (DNV) geaudit. De bevindingen van deze audits zijn verwerkt in een verslag. In februari 2007 zijn de laatste voorbereidingen getroffen voor het HKZ-opstapcertificaat en is het HKZ-opstapcertificaat fase 1 uitgereikt. In augustus, september en oktober 2007 zijn de locaties Zorgcentrum Josephinehof en Nicasiushuis geaudit in het kader van het HKZ-opstapcertificaat fase 1door extern auditor David Scheele van DNV. In oktober 2007 is op de locaties de Akert en Berkenheuvel een periodieke audit uitgevoerd: dit gebeurt ieder jaar als een certificaat is behaald. De bevindingen van deze audits zijn vastgelegd in een verslag. In december 2007 zijn de laatste voorbereidingen getroffen voor het HKZopstapcertificaat dat begin 2008 zal worden uitgereikt Kwaliteit van zorg VVT: verantwoorde zorg Ananz Ouderenzorg heeft in 2007 meegedaan aan een meetweek in oktober met een registratietool vanuit vanuit ActiZ (ActiZ is de brancheorganisatie die ernaar streeft de randvoorwaarden te realiseren voor succesvol en kansrijk zorgondernemerschap van haar leden. Haar leden zijn zorgondernemers die zich bewegen in de markt van zorg, wonen, welzijn, preventie en aanverwante diensten.organisatie van zorg) 15

16 Per organisatorische eenheid zijn met de registratietool op organisatie- en cliëntniveau metingen gedaan op het gebied van: zorginhoudelijke veiligheid mentaal welbevinden veiligheid wonen/verblijf voldoende en bekwaam personeel. De resultaten zijn nog niet binnen. ActiZ werkt momenteel hard aan de verwerking hiervan. In het jaarplan 2007 van Ananz Ouderenzorg zijn verschillende projecten Kwaliteit van zorg opgenomen en afgerond: Er is een meerjarenplan personeelsplan/opleiding opgesteld met als doel: de deskundigheid van de medewerkers in overeenstemming te brengen met de doelen van de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de scholingen: Samenwerking en algemeen klantgericht handelen, EVV-opleiding, ZPG-scholing In het HKZ-traject is groepsgewijs en individueel met medewerkers aandacht besteed aan o.a. zorgdossier, evalueren van zorg m.b.v. de 10 indicatoren ter voorbereiding op de externe audit in het kader van HKZ opstapcertificatieschema Thuiszorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen fase 1 Het Anvie-belevingsconcept is uitgewerkt en er is gestart met een gerichte Anvie-scholing Nu volgt een opsomming per team van de resultaten op basis van het jaarplan 2007 van ieder team. Gestart wordt met de overstijgende resultaten (algemeen). Algemeen Tabel 10: Resultaten en verbeterpunten verantwoorde zorg Algemeen Thema s verantwoorde zorg Beleid (B), inspanningen (I), resultaten (R) en verbeterpunten (V) 1. Zorg- en leefplan/behandelplan Zorgleefplan, deelname werkgroep, uitgangspunten zorgleefplan beschreven. Zorgdossier, huidig dossier voldoet aan kwaliteitseisen en medewerkenden (verpleeghuis) zijn hierin geschoold In het HKZ-traject is groepsgewijs en individueel met medewerkers aandacht besteed aan o.a. het naleven van de handleiding zorgdossier 2. Communicatie en informatie Deelplan Communicatie en informatie vanuit procesgerichtwerken is afgerond 3. Lichamelijk welbevinden score, meten zorginhoudelijke indicatoren middels registratietool actiz uitgevoerd Deelplan Lichamelijk welbevinden en gezondheid vanuit procesgerichtwerken is afgerond Kleinschalige enquete om de te leveren voeding af te stemmen op klantwensen binnen gestelde kaders 4. Zorginhoudelijke veiligheid score, meten zorginhoudelijke indicatoren middels registratietool actiz uitgevoerd Plan van aanpak preventie decubitus Businessunit verpleegafdeling Psychogeriatrische screening in het Multidisciplinair team Polipharmacie terugdringen d.m.v. het farmacotherapeutisch overleg 16

17 5. Woon- en leefomstandigheden Deelplan Woon- en leefomstandigheden vanuit procesgerichtwerken is afgerond Europese aanbesteding wasserijcontract: een nieuw contract met wasserij volgens wetgeving Verbetering van welzijn cliënten door levering van lekker eten en drinken in de juiste ambiance 6. Participatie en dagstructurering Deelplan Participatie en dagstructurering vanuit procesgerichtwerken is afgerond 7. Mentaal welbevinden Deelplan Mentaal welbevinden vanuit procesgerichtwerken is afgerond 8. Veiligheid wonen en verblijf Uitvoeren van het BHV-plan om een veilige verblijfsomgeving te creëren voor cliënten, bezoekers en personeel Opzetten en implementeren sleutelplan: registratie van uitgegeven sleutels voor een veilige omgeving Deelplannen Veiligheid van zorg en Veiligheid tijdens verblijf vanuit procesgerichtwerken is afgerond 9. Voldoende en bekwaam personeel Er is een meerjarenplan personeelsplan/opleiding opgesteld met als doel: de deskundigheid van de medewerkers in overeenstemming te brengen met de doelen van de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de scholingen: - Samenwerking en algemeen klantgericht handelen - EVV-opleiding - ZPG-scholing 10. Ketenzorg Inrichting van het Zorgbureau: een functionerend regiecentrum voor alle 60-plussers uit het primair verzorgingsgebied 11. Overige thema s/projecten zorgzwaartebekostiging ; registratie t.b.v. aanleveren productiecijfers en inzicht krijgen in zorgzwaarte gerealiseerd. gevolgen bedrijfsvoering in kaart gebracht. Werkgroepen registratie zorg en van indicatie naar zorgplan gestart. Coördinatie uitvoering cto Start gemaakt met produktbeschrijvingen; daggroepsverzorging, hospice en kleinschalig wonen, van intra naar extramuraal Team Akert Tabel 11: Resultaten en verbeterpunten verantwoorde zorg Team Akert Thema s verantwoorde zorg Beleid (B), inspanningen (I), resultaten (R) en verbeterpunten (V) 1. Zorg- en leefplan/behandelplan Akert verzorging Scholing medewerkers (R) ( I) HKZ behalen opstapcertificaat ( R) (I) Opnamevervolggesprek ( V ) Exitgesprek ( V) Overleg met zorgvrager zorgleefplan (V) 17

18 Akert verpleging Diverse scholingen medewerkers (R,I) MDO (V) Opname/ opnamevervolg gesprek (V) HKZ behalen opstapcertificaat (I, R) Exitgesprek (V) Overleg met mantelzorger (V) 2. Communicatie en informatie Akert verzorging Communicatieplan Akert Inzichtelijk maken productieafspraken en resultaten bij medewerkers, Bespreken resultaten CTO (R), (I), (V) Akert verpleging Communicatie plan Akert (I,R) Bespreken resultaten CTO (R,I,V) Budget, productie cijfers inzichtelijk maken bij medewerkers 3. Lichamelijk welbevinden 4. Zorginhoudelijke veiligheid 5. Woon- en leefomstandigheden Akert verpleging Afd. de Zwaan opdelen in 2 teams (Unit 1 en 2) (B,I,R) 6. Participatie en dagstructurering 7. Mentaal welbevinden 8. Veiligheid wonen en verblijf Akert verzorging BHV training medewerkers (R) Akert verpleging BHV training medewerkers (R) RI&E rapport introduceren (V) 9. Voldoende en bekwaam personeel Akert verzorging Scholing medewerkers EVV-schap, BHV Zorgdossier, werkbegeleiding, SAKH, Scholing decubituspreventie en vermindering (R) (I) Samenwerking, uitwisseling personeel en ervaringen continueren (I), (V) 10. Ketenzorg 11. Overige thema s/projecten Akert verpleging Scholing medewerkers EVV-schap, BHV, BIG, Zorgdossier, Werkbegeleiding, Decubitus preventie (R,I) Akert verzorging Plan van aanpak m.b.t bezuiniging op diensten (I) (V) Project Viedome (I) (V) HKZ opstapcertificaat (R) Nedap registratie extramuraal (I), (V) Uitwerking RI&E (I), (V) LIC afdeling De Zwaan (I), (V) ICT locatie voorzien van benodigde aan- sluitingen en apparatuur (I), (V) Akert verpleging LIC afd. De Zwaan (B,I,V) HKZ opstapcertificaat (R) Uitwerken RI&E (I,V) 18

19 Team Josephinehof Tabel 12: Resultaten en verbeterpunten verantwoorde zorg Team Josephinehof Thema s verantwoorde zorg Beleid (B), inspanningen (I), resultaten (R) en verbeterpunten (V) 1. Zorg- en leefplan/behandelplan Zorg dossiers zijn aangepast volgens de normen van het HKZ. Zowel voor de intramurale als extramurale cliënten. Er is voor de medewerkers een scholing geweest hoe om te gaan met de dossiers. 2. Communicatie en informatie Medewerkers hebben allemaal de training klant en kwaliteit gevolgd. Informatie aan het team wordt gegeven in een teamoverleg en via een schrijven in de algemene zakenmap. Visie en missie komen hier regelmatig aan bod. 3. Lichamelijk welbevinden Invoeren MDO s op het project groepsverzorging met als resultaat het bevorderen van de gezondheid en welbevinden vanuit diverse disciplines.( V) 2008 gaat dit ook voor de overige cliënten van start.(b) 4. Zorginhoudelijke veiligheid Procedure MIC is herzien en opnieuw geïmplementeerd (B) ( R ) Plan van aanpak betreffende aandachtspunten cliënt tevredenheidonderzoek zijn gerealiseerd. Ook besproken met de cliëntenraad. 5. Woon- en leefomstandigheden Medewerkers hebben de training BHV gevolgd en er zijn oefening gepland op de locatie ( R ) Er is nieuwbouw gepland voor de locatie Josephinehof ( V) om de leef- en woonomstandigheden van de cliënten te verbeteren. Het concept Anvie leeft in Josephinehof : uitgaan van de wensen van de cliënt. 6. Participatie en dagstructurering 7. Mentaal welbevinden 8. Veiligheid wonen en verblijf Zie ook punt 5 9. Voldoende en bekwaam personeel Opstarten van het EVVschap en daarbij behorende scholingen (V) Jaargesprekken worden gehouden en worden gestuurd door op successen, verbeterpunten en kerncompetenties BIG scholingen worden gevolgd 10. Ketenzorg Begeleiden van cliënten op de KVK appartementen naar de thuissituatie (R) Gebruik maken van de zorgmakelaars (V) 11. Overige thema s/projecten 19

20 Team Nicasiushuis Tabel 13: Resultaten en verbeterpunten verantwoorde zorg Team Nicasiushuis Thema s verantwoorde zorg Beleid (B), inspanningen (I), resultaten (R) en verbeterpunten (V) 1. Zorg- en leefplan/behandelplan Scholing medewerkers (R) (i) HKZ behalen opstapcertificaat (R)(I) Opnamevervolggesprek (V) Exitgesprek (V) Overleg met zorgvrager zorgleefplan(r) 2. Communicatie en informatie Sturen op successen en verbeterpunten in jaargesprekken (R) Medewerkerbijeenkomsten 2x per jaar(r) Communicatieverbetering (I), (V) 3. Lichamelijk welbevinden 4. Zorginhoudelijke veiligheid 5. Woon- en leefomstandigheden Voorbereiding nieuwbouw Werkgroepen brengen in kaart hoe de nieuwbouw eruit gaat zien, visievorming (R) (I) 6. Participatie en dagstructurering 7. Mentaal welbevinden 8. Veiligheid wonen en verblijf BHV training medewerkers (R) 9. Voldoende en bekwaam personeel Training en coaching van medewerkers (R) (I) Scholing medewerkers: EVV-schap, BHV, Zorgdossier, werkbegeleiding, SAKH, Deelkwalificatie 304 (R)(I) 10. Ketenzorg 11. Overige thema s/projecten Vraaggericht werken omslag aanbod gericht naar vraaggericht, Kapellerputbijeenkomsten, scholing (SAKH) (R) (V) Structureel overleg met collega leidinggevende op afstand over directe aansturing van medewerkers (V) Behalen van opstapcertificaat HKZ (R) Medewerkers vertegenwoordigd in commissies ( R) Project extramuraal : verbeterpunten realiseren n.a.v. het in kaart brengen huidig proces ( R ) Project Viedome, telemedicine ( R) 20

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2009 Jaardocument Herman Maassen, directeur, specialist ouderengeneeskunde Koen van Haaren, directeur bedrijfsvoering Vivian Vergouwen, staffunctionaris kwaliteit Versie

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument 2010 Ananz onderdeel van de St. Anna Zorggroep Akert (OE 9743) Berkenheuvel (OE 4325) Josephinehof (OE 6949) Nicasiushuis (OE 6973) Ananz Zorg Thuis

Nadere informatie

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006 Totaal geleverde zorg per zorgkantoor ** Het totaal aantal unieke personen wat in de eerste vijf periodes van het zorgjaar zorg heeft ontvangen. code Zorgkantoor 2004* 2005* 2006* Groei 2005 501 Zorgkantoor

Nadere informatie

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart De gegevens van de wachtlijsten zijn afkomstig van het Zorginstituut Nederland. Voor Zorg op de kaart zijn gegevens geaggregeerd per zorgkantoorregio. Waarbij de stand

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Ananz Ouderenzorg Geldrop

Jaarverantwoording zorginstellingen Ananz Ouderenzorg Geldrop Jaarverantwoording zorginstellingen 2008 Ananz Ouderenzorg Geldrop Ananz Ouderenzorg Herman Maassen Directeur, verpleeghuisarts Vivian Vergouwen Staffunctionaris kwaliteit Goedgekeurd in de Cliëntenraad

Nadere informatie

Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017

Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017 Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017 Inleiding Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is op 13 januari 2017 opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL)

Nadere informatie

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 1 Inleiding Op 6 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 1 Inleiding Op 21 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2013

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2013 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2013 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650)

Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650) Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650) en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus

Nadere informatie

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Enschede, 15 november 2006 LD/06/3400/psmo ir L.E. Drouven

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Utrecht, februari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Inleiding Op 2 juli 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12 Rapportage Onderzoek marktaandelen Hulp bij het Huishouden Inhoudsopgave Inleiding Onderzoeksopzet. Verantwoording. Definities Tabellen en Cirkeldiagrammen. Uitleg tabellen in de bijlagen. Cirkeldiagram

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen?

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Tips: Noem bij het oplezen van de vragen niet het vraagnummer, de oplettende speler zal snel ontdekken dat deze ook op het bingo-formulier staan.

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Plan van Aanpak woon-en zorgcentrum de Westerkim 2013 n.a.v. inspectiebezoek (20 september 2012) i.h.k.v. 2 e fase gefaseerd toezicht

Plan van Aanpak woon-en zorgcentrum de Westerkim 2013 n.a.v. inspectiebezoek (20 september 2012) i.h.k.v. 2 e fase gefaseerd toezicht Algemeen Op 20 september 2012 heeft de Inspecteur voor de Volksgezondheid, de heer C. Dekker, in het kader van de tweede fase van gefaseerd toezicht een inspectiebezoek gebracht aan de Westerkim. Doel

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld te Rijssen op 26 november Utrecht, februari 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld te Rijssen op 26 november Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld te Rijssen op 26 november 2016 Utrecht, februari 2017 1 Inleiding Op 26 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

Openbare zienswijze. Concentratie. Stichting Lentis Prof. dr. G. Heymansstichting

Openbare zienswijze. Concentratie. Stichting Lentis Prof. dr. G. Heymansstichting Openbare zienswijze Concentratie Stichting Lentis Prof. dr. G. Heymansstichting Inhoud 1. Inleiding 4 2. Conclusie 5 3. Algemene ontwikkelingen in de markt 6 4. Gevolgen voor de marktstructuur 4.1 Afbakening

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189

Nadere informatie

Werkzaamheden teamleider

Werkzaamheden teamleider Regio Venlo Werkzaamheden teamleider Project: Groene Weide Bestemd voor: Werkgroep team-coach/manager Van: Bertil Hoezen Laatst bijgewerkt: 18-09-2015. Termijn: Kort = 2015, Lang = 2015/2016 Groen; al

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Maison-Thuiszorg B.V. te Zaandam op 9 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 9 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 1 Inleiding Op 30 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli Utrecht oktober 2014

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli Utrecht oktober 2014 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli 2014 Utrecht oktober 2014 FU-rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016 DE CLIËNTENRAAD Uw mening horen wij graag mei 2016 Cliëntenraad Horizon Zorgcentrum Boeier 2 1721 GA Broek op Langedijk Tel. 0226 314430 info@horizonzorgcentrum.nl www.horizonzorgcentrum.nl Uw mening Uw

Nadere informatie

Utrecht, april Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan PaDam Specialistische Thuisverpleging b.v. te Purmerend op 24 juni 2016

Utrecht, april Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan PaDam Specialistische Thuisverpleging b.v. te Purmerend op 24 juni 2016 Utrecht, april 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan PaDam Specialistische Thuisverpleging b.v. te Purmerend op 24 juni 2016 1 Inleiding Op 24 juni 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Naam en typering. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2007. DigiMV bij instelling/organisatorische eenheid. Instelling: naam en typering

Naam en typering. Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2007. DigiMV bij instelling/organisatorische eenheid. Instelling: naam en typering Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2007 DigiMV bij instelling/organisatorische eenheid Naam en typering Instelling: naam en typering Naam/omschrijving van instelling (1) Omschrijving, typering

Nadere informatie

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 Utrecht, Mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 1 Inleiding Op 5 december jl. heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013 Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Dagbehandeling psychogeriatrie (PG), De Hoge Weide in Lochem, 2013 Hierbij gaat de rapportage van de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek dat in het dagcentrum

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg H an d re ik in g vo o r c l i ën te n r a d e n. w w w. l o c. n l Uitgave: oktober 2017 Het kwaliteitskader is een uitgave van het Zorginstituut Nederland d.d. 13.01.2017

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42913 1 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 november 2015, kenmerk

Nadere informatie

Stichting Pleyade - Stichting Catharina

Stichting Pleyade - Stichting Catharina Openbare zienswijze Stichting Pleyade - Stichting Catharina Versie 1, 7 april 2009 A/102/bijl Openbare zienswijze Inhoud Inleiding 5 Conclusie 7 1. Algemene ontwikkelingen in de markt 9 1.1 Invoering

Nadere informatie

Klachtenbeleid Cliënten

Klachtenbeleid Cliënten Klachtenbeleid Cliënten Datum vaststelling : mei 2013 Te herzien voor: mei 2016 Opgesteld en vastgesteld door : Arienne Versendaal en Janine Meijer Inhoud 1. Inleiding 1.1 Compliment, feedback of klachtenbehandeling

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

KLACHTENCOMMISSIE. Reglement. Artikel 1. Begripsbepalingen

KLACHTENCOMMISSIE. Reglement. Artikel 1. Begripsbepalingen KLACHTENCOMMISSIE Onafhankelijk orgaan van Emergis, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg RGC Zeeuws-Vlaanderen PAAZ Admiraal De Ruyter Ziekenhuis De Villa, Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman dr. D.H.M. Frijters drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg,

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni 2016 Utrecht December 2016 Inleiding Op 10 juni 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Nederlandse Businesscase sturen op kwaliteit Brussel, 20 september 2016 Even voorstellen. Diny de Bresser Voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Pieter

Nadere informatie

ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s

ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s Copyright 2008 by Bureau Advisaris B.V. All rights reserved. De teksten en afbeeldingen in dit document zijn intellectueel eigendom van Advisaris BV en haar opdrachtgever

Nadere informatie

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

Geen zorgen over zorgplannen

Geen zorgen over zorgplannen Geen zorgen over zorgplannen Kennisdagen mei 2014 Kennisdagen mei 2014 Vigerende wet- en regelgeving Van groot naar klein Kwaliteitswet zorginstellingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten

Klachtenregeling Cliënten Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017

PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017 PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017 Zorgkantoor Friesland JULI 2016 1 TOELICHTING In opdracht van de Rijksoverheid maken 32 regionale zorgkantoren elk jaar afspraken met zorgaanbieders in hun regio

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Ananz

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Ananz Kwaliteitsjaarverslag 2014 Ananz onderdeel van de St. Anna Zorggroep Akert (OE 9743) Berkenheuvel (OE 4325) Josephinehof (OE 6949) Nicasius (OE 6973) Ananz Zorg Thuis (OE 4325001) Versie van 28 mei 2015

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT

ZELFEVALUATIE KWALITEIT ZELFEVALUATIE KWALITEIT Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Clienttevredenheid... 5 Interne metingen... 7 1.3. Veiligheid... 7 1.4. Zorginhoudelijke indicatoren... 8 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Rapportage. Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting

Rapportage. Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting Rapportage Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting Werkgroepleden Annemiek van Dorst, fysiotherapeut Astrid Lanslots, diëtist Thuiszorg Mark en Maas Judith Vera, fysiotherapeut Marianne Jansen, Huispitaal Janine

Nadere informatie

Analyse verbeterpunten psychofarmacagebruik

Analyse verbeterpunten psychofarmacagebruik Analyse verbeterpunten psychofarmacagebruik Deze vragenlijst is ontwikkeld om het proces van de inzet van psychofarmaca in kaart te brengen. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt of de inzet van psychofarmaca

Nadere informatie

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 961, nrs.

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 961, nrs. Algemene Rekenkamer BEZORGEN Lange Voorhout 8 Voorzitter van de commissie voor Postbus 20015 de Rijksuitgaven 2500 EA Den Haag T 070 3424344 Binnenhof 4 070 3424130 DEN HAAG e voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017

Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017 Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017 Inleiding Sint Franciscus werkt volgens de gecertificeerde systematiek van PREZO, met een sleutelrol voor het proces van verbeteren

Nadere informatie

Zorghoeve t Binnenveld

Zorghoeve t Binnenveld arverslag januari 2013 - december 2013 Zorghoeve t Binnenveld Boerderijnummer: 1680 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorgbureau De Tulp te Rotterdam op 26 april Utrecht, augustus 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorgbureau De Tulp te Rotterdam op 26 april Utrecht, augustus 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorgbureau De Tulp te Rotterdam op 26 april 2017 Utrecht, augustus 2017 1 Inleiding Op 26 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 28 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 66219 21 november 2017 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 november 2017, kenmerk 1252572-169905-I-LZ,

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama Zorgleveringsovereenkomst Stichting Kalorama Versie: 7 maart 2016 Datum vaststelling door bestuurder Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ondergetekenden komen overeen etc. 4 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 31 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

De overige zes cliënten vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De overige zes cliënten vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Home instead Thuisservice Breda & Etten-Leur te Breda Home instead Thuisservice Breda & Etten-Leur te Breda op 12 april 2017 Follow-up rapport

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

Training- en leerboerderij Crumelhaeve

Training- en leerboerderij Crumelhaeve Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Training- en leerboerderij Crumelhaeve Boerderijnummer: 1822 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017 1 Inleiding Op 21 september 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

zorgboerderij De Middag

zorgboerderij De Middag Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag april2012 - december 2012 zorgboerderij De Middag Boerderijnummer: 711 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Cliëntenraad. Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016

Cliëntenraad. Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016 Cliëntenraad Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016 Cliëntenraad Jaarverslag 2016 1 Inhoud Cliëntenraad (CR)... 3 De taak van de cliëntenraad... 3 Bevoegdheden... 3 Samenstelling cliëntenraad...

Nadere informatie

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard Introductie Locatie de Open Waard is een algemeen woon-, zorg- en dienstencentrum gevestigd te Oud-Beijerland. De Open Waard is 1 mei 1984

Nadere informatie

Nicolien van Halem Sjaak Groot. Planmatig zorg verlenen

Nicolien van Halem Sjaak Groot. Planmatig zorg verlenen Nicolien van Halem Sjaak Groot Planmatig zorg verlenen Nicolien van Halem Sjaak Groot Planmatig zorg verlenen Houten 2014 ISBN 978-90-368-0587-2 2014 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie