Handboek: Zorg beter met vrijwilligers Project: Grenzen bepalen is een samenspel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek: Zorg beter met vrijwilligers Project: Grenzen bepalen is een samenspel"

Transcriptie

1 Regio Venlo Handboek: Zorg beter met vrijwilligers Project: Grenzen bepalen is een samenspel Postbus 694 / 5900 AR VENLO Auxiliatrixweg PN VENLO T: Datum : Oktober 2013 Van : Kirsten Faessen Hanneke van der Velde Zorg Beter met Vrijwilligers is een project van Vilans en MOVISIE, gefinancierd door Fonds NutsOhra. Aan dit project hebben 15 koploperorganisaties in de ouderen- en gehandicaptensector deelgenomen om het vrijwilligerswerk en de positie van vrijwilligers binnen hun organisatie te versterken. Daar was de Zorggroep er een van. Kijk voor meer informatie op 1

2 Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Aanleiding en plan van aanpak van het project. Blz. 3 Hoofdstuk 2: Samenvatting en overzicht resultaten van het project. Blz. 8 Hoofdstuk 3: Documenten bijlage. Blz. 11 Hoofdstuk 4: Het samenspel Blz. 67 2

3 Hoofdstuk 1 Aanleiding en plan van aanpak ZORG BETER MET VRIJWILLIGERS VERVOLG Van : Hanneke van der Velde & Kirsten Faessen Datum : 4 maart 2012 Regio Venlo Postbus 694 / 5900 AR VENLO Auxiliatrixweg PN VENLO T: Introductie. De organisatie: De Zorggroep is de nieuwe, overkoepelende naam voor zorg in Noord- en Midden-Limburg. Door de intensieve samenwerking van drie fusiepartners en de bundeling van krachten, kan De Zorggroep een nog betere service en dienstverlening bieden aan onze cliënten. De Zorggroep levert zorg en diensten in tal van woon- en zorgcentra in Noord- en Midden-Limburg: woonzorg- en servicecomplexen, aanleunwoningen, verpleeg- en verzorgingshuizen, kleinschalige groepswoningen voor dementerende ouderen en hospices. Missie van De Zorggroep: De Zorggroep heeft hart voor mensen; zij voelen zich bij ons welkom, rechtvaardig behandeld en gerespecteerd. Vertrouwen en veiligheid vormen voor ons de belangrijke basis voor een gelijkwaardige relatie tussen mensen. In die relatie neemt iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat we duidelijk, eerlijk en open communiceren, verwachtingen uitspreken en afspraken nakomen. De Zorggroep zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden en alternatieven. We geven voorrang aan wijze ideeën, creativiteit en durf. Soms doen we dit alleen, dan weer met anderen, maar altijd met respect voor ieders keuzes en voorkeuren. We hebben oog en oor voor elkaar. Mensen weten en voelen zich bij ons professioneel behandeld.daar staan we voor. Aanleiding voor het vervolg traject. In 2009 en 2010 heeft de Zorggroep vanuit zorg beter met vrijwilliger een traject uitgezet over samenwerking en communicatie. Het eindresultaat van dit traject was dat er op een open en duidelijke manier gecommuniceerd wordt tussen medewerkers en vrijwilligers. Met behulp van gezamenlijk team overleggen tussen medewerkers en vrijwilligers en het invoeren van de lesbrief van Sting zijn er grote stappen gezet. Vrijwilligers zijn hierdoor meer een onderdeel geworden van het team. Naast samenwerken en communicatie, kwam in dit traject naar voren dat de grenzen aan vrijwilligerswerk, zowel voor de organisatie als voor de vrijwilliger zelf een grote rol speelt. Daarnaast staan er binnen zorg en welzijn heel veel veranderingen te gebeuren. Denk aan de overgang naar de WMO en het meer en meer doorvoeren van ZZP gelden. Maar vooral het integraal werken en het aansturen van welzijn op afstand, waarbij de uitvoering veelal gedaan zal worden door mantelzorgers en vrijwilligers is een belangrijke stap. Niet zorgen voor, maar zorgen dat zijn belangrijke veranderingen. 3

4 Dit alles betekend ook dat de taak- en functie-inhoud van de medewerkers binnen welzijn zal veranderen. Zij krijgen meer een makelaarsfunctie. Het matchen van vraag en aanbod. Het feit dat onze medewerkers op afstand aanwezig zullen zijn bij vooral welzijnsactiviteiten vragen wij ook een andere werkwijze van onze vrijwilligers. Samen zullen we de grenzen hierin moeten opzoeken. Zowel de individuele grens in een 1 op 1 situatie als de grens in taakuitvoering en verantwoording in een groep. Het duidelijk maken en vastleggen van elkaars grenzen op het gebied van zorg en welzijn en verwachtingen in een team van medewerkers en vrijwilligers vraagt nu meer de aandacht. 2. Doelstelling. Hoofddoel: Binnen de samenwerking tussen de professional en vrijwilliger zijn ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder zodat er optimaal gewerkt kan worden volgens de visie op integraal werken van de zorggroep en we gebruik maken van ieders kwaliteiten. De aandacht ligt meer bij autonomie, zelfregie en eigen verantwoordelijkheid. De verandering van zorgen voor naar ondersteunen waar nodig. Hierin wordt een omslag gemaakt bij zowel medewerkers als vrijwilligers en is belangrijk dit te faciliteren en te begeleiden. Inrichting organisatie: De plek van de vrijwilliger zal gaan veranderen, daar zij juist meer zelfstandiger gaan werken en/of meer verantwoordelijkheden krijgen. Belangrijk hierin is om goed te kijken wie waarvoor verantwoordelijk is, wie stuurt wie aan en wie begeleidt de vrijwilliger en hoe. Cultuur: Dit proces brengt een cultuurverschuiving met zich mee. Hier kunnen we aandacht aan besteden door bv de lesbrief van Sting actief in teams weer op te pakken, die leidraad biedt in een veranderproces en het zoeken naar samenwerking in een team. 3. Werkwijze. Samenstelling verbeterteam: Binnen de werkwijze van het verbeterteam maken we onderscheid tussen een danktank en een beslisteam. Dit doen we omdat in de werkgroep vooral medewerkers en vrijwilligers zitten die meedenken over de praktische uitvoering van de zaken om op deze manier ook draagvlak te creëren op de werkvloer. Hetgeen deze werkgroep op papier zet zal vervolgens voorgedragen worden aan het beslisteam. Dit bestaat uit het managementteam van de regio Venlo. Zij zullen de adviezen van de denktank vervolgens moeten doorvoeren in het beleid van de regio Venlo. Op deze manier leidt het tot structurele veranderingen in het beleid. Denktank: Projectleiders > Teamleiders > Procesbegeleider vrijw: Ab-er / contactpers vrijw> Medewerker zorg: Cliënten raadslid > Vrijwilligers. > Kirsten Faessen & Hanneke van der Velde Ton Ginther, Chris Smitz, Christa Hakkennes. Sandra Hovens, Marielle Bergmans, Els Bors Francoise van Nieuwenhuizen Quinn Warmerdam, Gerry Kohlen Pierre Nissen en Mw Waterborg Gerry Naus, Marianne van Tankeren, Jacques Geurts, Lee Wiering 4

5 Beslisteam: Regio directeur : Rene Botermans, MT-lid : Marlie van Gelderen. MT lid: Annie Groenen. MT-lid: Betsie Franssen. MT-lid: Twan Jacobs Globale eerste planning. Mei/juni 2012 Samenstelling denktank. SWOT analyse maken met de denktank. (met thema verschuiving van grenzen en verwachtingen aan vrijwilligerswerk) Concretiseren plan van aanpak en aanscherpen. (projectleiders) Informeren stand van zaken aan beslisteam. (projectleiders) Augustus/september 2012 Oktober/november 2012 December/januari 2012 Veldonderzoek mbt informatie en producten over grenzen bij vrijwilligerswerk in andere organisaties. (denktank) Informeren stand van zaken aan beslisteam. (projectleiders) Aan de hand van de Swot analyse scholingsplan opstellen. (denktank) Ingewonnen informatie vertalen naar de visie en beleid van De Zorggroep, regio Venlo. (denktank) Concretiseren en bijstellen plan van aanpak. (projectleiders) Informeren stand van zaken aan beslisteam. (projectleiders) Scholingsplan & vertaalde informatie voorleggen aan beslisteam. (projectleiders) Organiseren en voorbereiden van het scholingsplan. (denktank) Concretiseren en bijstellen plan van aanpak. (projectleiders) Informeren stand van zaken aan beslisteam(projectleiders) Februari 2012 De vertaalde informatie mbt grenzen omzetten in praktische hulpmiddelen voor in het werkproces. (denktank) Concretiseren en bijstellen plan van aanpak. (projectleiders) Informeren stand van zaken aan beslisteam(projectleiders) Maart/april 2013 De vertaalde informatie mbt grenzen omzetten in praktische hulpmiddelen (grenzenchecklist) voor in het werkproces en deze introduceren op de werkvloer. (denktank) Uitvoering van de scholing. (denktank + externe expertise) Concretiseren en bijstellen plan van aanpak. (projectleiders) Informeren stand van zaken aan beslisteam. (projectleiders) Mei / juni 2013 Afronding van project en afspraken maken rondom borging. (projectleiders en beslisteam) 5

6 4. Middelen. Scholing. Binnen de zorg staan heel veel veranderingen te gebeuren. Vooral het integraal werken en het aansturen van zorg en welzijn op afstand, waarbij de uitvoering veelal gedaan zal worden door mantelzorgers en vrijwilligers. Niet zorgen voor, maar zorgen dat zijn belangrijke veranderingen. Dit alles betekend ook dat de taak- en functie-inhoud van de medewerkers zal veranderen. Door het feit dat onze medewerkers op afstand aanwezig zullen zijn bij zorg en welzijnsactiviteiten vragen wij ook een andere werkwijze van onze vrijwilligers. Samen zullen we de grenzen hierin moeten opzoeken. Waar liggen ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Er zal een gerichte scholing opgezet moeten worden voor medewerkers en vrijwilligers om ondanks alle financiële beperkingen samen de zorg en het welzijn optimaal te kunnen leveren waarbij we gebruik maken van ieders kwaliteiten. Zij zullen geprikkeld moeten worden om anders naar zorg en welzijn te gaan kijken en hier naar te handelen. De scholing moet herkenbaar zijn en tastbaar worden gemaakt mbv grenzen checklist. Deze grenzenchecklist is de basis voor individuele werkafspraken tussen professional en vrijwilliger. De scholing gericht voor medewerkers zal gefinancierd worden vanuit De Zorggroep. Voor de scholing van vrijwilligers willen wij een beroep doen op de financiële ondersteuning van het fonds NutsOhra. Individuele gesprekken met vrijwilligers. Aan grenzen binnen de samenwerking zijn geen vaste kaders te koppelen. Grenzen zijn afhankelijk van een aantal factoren zoals; wet en regelgeving, kennis en kunde van de vrijwilliger, het soortvrijwilligers werk etc. Het is dus heel belangrijk om individueel afspraken te maken met de vrijwilliger en deze vast te leggen in zijn / haar vrijwilligersklapper. De vrijwilligersklapper is een product uit ons eerste verbetertraject. 5. Communicatie. Binnen de denktank zijn diverse disciplines vertegenwoordigd. Ieder lid van deze denktank heeft de verantwoordelijkheid om zijn / haar achterban te informeren. Dit gebeurt via de bestaande overleggen in de lijn. Het informeren over de achterban zal tijdens de overlegmomenten van de denktank continu de aandacht hebben. Naast de interne communicatielijnen in de regio, zal de voortgang en de successen in andere regio s en netwerken gecommuniceerd worden. Dit plan van aanpak is een groeimodel en gedurende het traject zal ook het communicatieplan verfijnd worden. In de globale planning staat reeds e.e.a. benoemd. 6

7 6. Evaluatie en Borging. Borging. Gedurende dit traject wordt een eenduidig protocol ontwikkeld zodat we individuele taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de vrijwilliger helder en inzichtelijk kunnen vastleggen. Alle vrijwilligers krijgen jaarlijks een evaluatie gesprek. In dit gesprek zal besproken worden hoe men de werkzaamheden ervaart en of grenzen bijgesteld dienen te worden. Van dit gesprek wordt een samenvatting gemaakt. Scholing van vrijwilligers en medewerkers zullen gerealiseerd worden waar de aandacht zal liggen om samen de zorg en het welzijn optimaal te kunnen leveren waarbij we gebruik maken van ieders kwaliteiten. In het proces ruimte blijven creëren in de teams van regio Venlo om de nieuwe werkwijze te introduceren en te borgen. De cultuurverschuiving een plek geven. De resultaten van bovenstaande zal resulteren dat de samenwerking tussen medewerkers en vrijwilligers een stevige plek krijgt in onze organisatie, die door evaluatie, bijstelling en aanpassing en aanvulling zal worden behouden. Evaluatie: Gedurende het traject zullen we tot concretere stappen komen in de werkprocessen en daarbij willen we graag gebruik maken van ervaringen en suggesties vanuit andere trajecten. 7

8 Hoofdstuk 2 Samenvatting en overzicht resultaten. Regio Venlo Aan : MT - leden regio Venlo = beslisteam Van : Hanneke van der Velde, Kirsten Faessen Datum : 26 september 2013 Betreft : Afronding project Zorg beter met vrijwilligers Postbus 694 / 5900 AR VENLO Auxiliatrixweg PN VENLO T: Het vervolg van het project zorg beter met vrijwilligers is van start gegaan medio In januari 2013 zijn er aanbevelingen ter voortgang van het project aangeboden aan het MT. Deze werden goedgekeurd en vervolgens kon de denktank vervolg geven aan de uitwerking van de aanbevelingen. De denktank heeft zich gesplitst in 4 subgroepen om de aanbevelingen uit te werken, dit resulteerde zich in 4 opdrachten. In onderstaande een kort overzicht van de uitwerking van de aanbevelingen. Opdracht 1: Positie vrijwilliger / Contactpersoon: takenpakket contactpersoon samenstellen uitgangspunt is dat contactpersoon een taak is, en geen functie inventarisatie maken benodigde contactpersonen per locaties / werkeenheid, welke tijdsinvestering kost een vrijwilliger per jaar voor een contactpersoon op een afdeling/werkeenheid Organisatie structuur: Inzichtelijk maken van taken en verantwoordelijkheden rondom vrijwilligers voor de verschillende disciplines manager teamleider procesbegeleider contactpersoon medewerker dit wegzetten in organogram Resultaat: De subgroep heeft nav bovenstaande de volgende documenten aangepast / verwerkt / ontwikkeld. Organogram is aangepast (document 1) Taken attentieregeling vrijwilligers aangepast welke rol en taak heeft de PBV * en de contactpersoon. (document 2) Verdeling van taken in de werkprocedure rondom vrijwilligers voor PBV en contactpersoon vrijwilligers (document 3) Inventarisatie benodigde contactpersonen regio Venlo + uitwerking tijdsinvestering (document 4) 8

9 Opdracht 2: Basisprofiel vrijwilliger: inventariseren naar huidige taak en functie omschrijvingen van vrijwilligers in regio Venlo en eventueel op concern niveau filteren tot een basisprofiel aanvullende competenties bundelen t.a.v. doelgroep / technische dienst / individuele vrijwilliger / horeca Eenduidige werkprocedures: inventariseren van bestaande werkprocedures in regio of/en concern m.b.t.: inwerkprogramma afsprakenlijst m.b.t. taken evaluatiemoment na start jaarlijks evaluatiegesprek. ontwikkel een eenduidig werkprocedure van bovenstaande met bijbehorende formulieren. Bovenstaande integreren in een vrijwilligersklapper Resultaat: Er is veelal uitgegaan van bestaande documenten voor medewerkers. Deze zijn herschreven naar vrijwilligers. Verder zijn bestaande formulieren van PBV en documenten die op concernniveau zijn afgestemd hierin meegenomen. In een stroomschema (document 5) is de procedure werving en selectie vrijwilligers verwerkt en word verwezen naar documenten. De onderstaande documenten vormen samen de werkprocedure, maar ook de inhoud van de vrijwilligersklapper: Procedure werving en selectie vrijwilligers / stroomschema (document 5) Basisprofiel vrijwilligers regio Venlo (document 6) Vacature aanvraag vrijwilligerswerk (document 7) Folder vrijwilligerswerk de Zorggroep (document 8) Beleid inzake het inwerken van nieuw verworven vrijwilligers (document 9) Overzicht vacatures vrijwilligers regio Venlo (document 10) Mutatieformulier klantenservice (document 11) Checklist kennismakingsgesprek en voortgangsgesprek (document 12) Inwerkprogramma voor vrijwilligers (document 13) Reiskosten vergoeding formulier (document 14) Afdeling/werkeenheid profiel (document 15) Folder gedragscode de Zorggroep (document 16) Checklist vrijwilligers eindgesprek (stop) (document 17) Evaluatieformulier na introductie periode (document 18) Evaluatieformulier jaarlijks evaluatiemoment (document 19) Attentieregeling vrijwilligers de Zorggroep (document 20) Vrijwilligersovereenkomst de Zorggroep (document 21) Brief einde vrijwilligerswerk (document 22) Vrijwilligersregeling de Zorggroep (document 23) Opdracht 3: Scholing contactpersoon: duidelijk scholingsprogramma opzetten, n.a.v. bovenstaande info. voorbeeld inhoud van de scholing: Wat motiveert de vrijwilliger in de zorg, en wat is hun meerwaarde. o Op welke manier kunnen we zo goed mogelijk samenwerken met de vrijwilliger o Op welke manier kan de vrijwilliger prettig werken met de individuele cliënt. o gesprekstechnieken. o Introductie van de vrijwilliger 9

10 o Werken met de vrijwilligers klapper o Etc. bekijken wie verzorgd scholing en daarmee inhoud, tijd en plaats afspreken kostenraming scholing contactpersonen en teamleiders benaderen uitnodigingen versturen Resultaat: Voor het project Zorg beter met Vrijwilligers is er een subsidie van afgegeven van fonds NutsOhra wat geoormerkt is aan de scholing voor contactpersonen. Het project Zorg beter met vrijwilligers zal in november 2013 afgerond worden. FondsNutsOhra vraagt hiervoor een eindverslag met financiële verantwoording. Daar we plantechnisch de scholing voor contactpersonen niet eind 2013 maar begin 2014 pas kunnen realiseren is er uitstel van verantwoording gevraagd en toegekend door FondsNutsOhra, deze moet uiterlijk maart 2013 aangeleverd worden. Ivm dit gegeven is in overleg met Twan Jacobs de invulling en uitvoering van scholing al in gang gezet. Samen met Inge Stiens van Stiens training & advies is er een communicatietraining voor contactpersonen vrijwilligers samengesteld. (document 24), en zijn de datums al gepland in januari, februari In ieder TLO van regio Venlo oktober/november zal n teamleider als afgevaardigde van de denktank korte uitleg geven over de scholing en planning van de scholing en de vraag stellen wie van welke afdeling/werkeenheid als contactpersoon aangewezen word en de scholing gaat volgen. Als vervolg van de training blijft het van belang een goede intervisie en contact te onderhouden tussen PBV en contactpersoon vrijwilligers. Opdracht 4 (basis) scholing vrijwilligers: Duidelijk scholingsprogramma opzetten, en vertalen naar meerjarig beleid procedure ontwikkelen zodat gewaarborgd kan worden dat iedere nieuwe vrijwilliger deel kan nemen aan deze verplichte start scholing voorbeeld inhoud van de scholing basisscholing cultuur van de zorggroep (idem welkom bijeenkomst voor medewerkers) en kleine zorginhoudelijke aspecten ( rolstoelgebruik, BHV). Naast de basisscholing een programma ontwikkelen t.a.v. de competenties. Denk aan de slikcursus etc. bekijken wie verzorgd scholing en daarmee inhoud, tijd en plaats afspreken kostenraming scholing Resultaat: De denktank vond het belangrijk om eerst helderheid te krijgen, in beleid werkprocedure, rol en taak contactpersoon en PBV en inhoud scholing contactpersoon om vervolgens de goede invulling van introductiescholing voor vrijwilligers vorm te geven. Ook naar aanleiding van input van contactpersonen die dichter bij de vrijwilliger staan, kunnen we meer inspelen op de behoefte aan thema s van workshops voor vrijwilligers. Dat is ook de reden dat deze opdracht in tijdspad is weggezet naar najaar 2013, en uitvoering We zullen dus op eigen initiatief het project zorg beter met vrijwilligers intern voortzetten. 10

11 Documenten bijlage. NR Naam document BLZ 1 Organogram 12 2 Taken attentieregeling vrijwilligers; welke rol en taak heeft de PBV * en de contactpersoon. 3 Verdeling van taken in de werkprocedure rondom vrijwilligers voor PBV en contactpersoon vrijwilligers Inventarisatie benodigde contactpersonen regio Venlo + uitwerking tijdsinvestering Procedure werving en selectie vrijwilligers / stroomschema 23 6 Basisprofiel vrijwilligers regio Venlo 24 7 Vacature aanvraag vrijwilligerswerk 25 8 Folder vrijwilligerswerk de Zorggroep Zie Site ZG 9 Beleid inzake het inwerken van nieuw verworven vrijwilligers Voorbeeld overzicht vacatures vrijwilligers regio Venlo Mutatieformulier gegevensverwerking vrijwilligers t.b.v. klantenservice Checklist kennismakingsgesprek en voortgangsgesprek Inwerkprogramma voor vrijwilligers Reiskosten vergoeding formulier Afdeling/werkeenheid profiel Info gedragscode de Zorggroep Checklist vrijwilligers eindgesprek Evaluatieformulier na introductie periode Evaluatieformulier jaarlijks evaluatiemoment Attentieregeling vrijwilligers de Zorggroep Vrijwilligersovereenkomst de Zorggroep Basisbrief beëindiging vrijwilligerswerk Vrijwilligersregeling de Zorggroep Communicatietraining voor contactpersonen vrijwilligers

12 Document 1: Organogram. Bewoner Vrijwilliger medewerker Contactpersoon van de vrijwilligers (vrijwilliger) Contactpersoon voor de afdeling (medewerker) Procesbegeleider Teamleider Manager Regio directeur. Bij dit organogram staat ook een vak met contactpersoon van de vrijwilligers. Op een locatie met veel vrijwilligers kunnen we er voor kiezen om de eerste kennismaking op de afdeling door een aangewezen geïnstrueerde vrijwilliger te laten doen. Ook kan deze vrijwilliger opmerkingen/vragen beantwoorden of verwijzen naar de contactpersoon (medewerker) Wordt hier voor gekozen is het wellicht verstandig om de term contactpersoon van de vrijwilligers aan te passen zodat er geen verwarring ontstaat. Bijvoorbeeld: communicatie vrijwilliger ondersteunende vrijwilliger supervisie vrijwilliger 12

13 Document 2: Taken attentieregeling vrijwilligers; welke rol en taak heeft de PBV * en de contactpersoon. 12,5-jarig jubileum Welke actie? Wie? Wanneer? Jaarlijkse inventarisatie aantal procesbegeleider jaarlijks jubilarissen bloemen en/of attentie ter waarde van 25,00 inclusief bezorgkosten een felicitatie op de feitelijke jubileum dag een schriftelijke felicitatie door de regiodirecteur procesbegeleider Procesbegeleider / contactpersoon procesbegeleider feestavond vrijwilligers/op de dag zelf feestavond vrijwilligers op de dag zelf een cadeaubon van 25,00 procesbegeleider feestavond vrijwilligers/op de dag zelf Huldiging en speech Een vermelding in de regionale CollegaZ Procesbegeleider contactpersoon procesbegeleider feestavond vrijwilligers per kwartaal 25-jarig jubileum Welke actie? Wie? Wanneer? jaarlijkse inventarisatie aantal procesbegeleider jaarlijks jubilarissen bloemen en/of attentie ter waarde van 25,00 inclusief bezorgkosten een viering op de afdeling op de feitelijke jubileumdag een felicitatie op de feitelijke jubileum dag een schriftelijke felicitatie door de regiodirecteur procesbegeleider contactpersoon procesbegeleider/contactp ersoon procesbegeleider op de dag zelf of op de feestavond vrijwilligers op de dag zelf feestavond vrijwilligers op de dag zelf een cadeaubon van 100 procesbegeleider feestavond vrijwilligers Een ideëel cadeau ter waarde van 100 Procesbegeleider feestavond vrijwilligers/op de dag zelf Huldiging en speech een vermelding in de regionale CollegaZ Procesbegeleider en contactpersoon procesbegeleider feestavond vrijwilligers per kwartaal 13

14 40 jarig jubileum Welke actie? Wie? Wanneer? Jaarlijkse inventarisatie aantal procesbegeleider jaarlijks jubilarissen bloemen en/of attentie ter waarde van 25,00 inclusief bezorgkosten Een viering op de afdeling op de feitelijke jubileumdag een felicitatie op de feitelijke jubileum dag een schriftelijke felicitatie door de raad van bestuur Persoonlijke felicitatie door de regiodirecteur procesbegeleider Procesbegeleider/contactp ersoon Procesbegeleider/contactp ersoon procesbegeleider procesbegeleider op de dag zelf of op de feestavond vrijwilligers op de dag zelf feestavond vrijwilligers op de dag zelf op de dag zelf een cadeaubon van 250 procesbegeleider feestavond vrijwilligers Een ideëel cadeau ter waarde van 200 Huldiging en speech een vermelding in de regionale CollegaZ Procesbegeleider Procesbegeleider en contactpersoon procesbegeleider feestavond vrijwilligers/op de dag zelf feestavond vrijwilligers per kwartaal Regeling: Langdurige ziekte of ziekenhuisopname (Mits de vrijwilliger daarvan kennis geeft) Welke actie? Wie? Wanneer? telefonisch contact over ziekmelding. Contactpersoon / medewerker (Let op: Indien de ziekmelding aangenomen wordt door medewerker afdeling informeert hij / zij de contactpersoon vrijwilligers v.d. afdeling) bij ziekmelding korte duur: contactpersoon vrijwilligers lange duur: contactpersoon vrijwilligers informeert de procesbegeleider en stemmen vervolg stappen af. Contactpersoon ligt de afdeling in. Bij afwezigheid informeert de medewerker de afdeling contactpersoon <> procesbegeleider vrijwilligers bij ziekmelding bij ziekmelding 14

15 afspraken m.b.t. ziektebegeleiding en voortgang worden vastgelegd bij mutaties vrijwilligers. procesbegeleider vrijwilligers kaartje sturen of telefoontje. contactpersoon. maandelijks Bezoek bij opname ziekenhuis. Bloemen of fruitmand ter waarde van 20,- (inclusief bezorgkosten) bloemen of fruitmand ter waarde van 20,-(inclusief bezorgkosten) Ziekenbezoek thuis afstemmen: contactpersoon/medewerk er afdeling contactpersoon zorgt voor verzending. afstemmen: contactpersoon/medewerk er afdeling direct bij opname na 6 weken na 6 weken Regeling: Overlijden van vrijwilliger Welke actie? Wie? Wanneer? bij kennisneming van overlijden informeert de contactpersoon / afdeling direct de procesbegeleider Contactpersoon / afdeling direct bij kennisgeving van overlijden. plaatsing van rouwadvertentie in een plaatselijk dagblad. Info voor advertentie per mail naar secretaresse P.R. Anny. van Mosseveld. Zij zorgt dan voor plaatsing bloemstuk of anderzijds ter waarde van 75 Anny van Mosseveld schriftelijke condoleance namens organisatie. schriftelijke condoleance namens manager bezoek uitvaart procesbegeleider (bij afwezigheid van procesbegeleider neemt de contactpersoon deze actie over) procesbegeleider (bij afwezigheid van procesbegeleider neemt de contactpersoon deze actie over procesbegeleider (bij afwezigheid van procesbegeleider neemt de contactpersoon deze actie over procesbegeleider (bij afwezigheid van procesbegeleider neemt de contactpersoon deze actie over afstemmen: contactpersoon/medewerk er afdeling z.s.m. z.s.m. z.s.m. z.s.m. 15

16 Regeling: Overlijden van partner, kind of ouder van de vrijwilliger. (mits de vrijwilliger daarvan kennis geeft) Welke actie? Wie? Wanneer? bij kennisneming van overlijden informeert de contactpersoon / afdeling direct de procesbegeleider contactpersoon / afdeling direct bij kennisgeving van overlijden. schriftelijke condoleance namens organisatie. bloemstuk of anderzijds ter waarde van 50,00 inclusief bezorgkosten bezoek uitvaart (afstemmen wie gaat) procesbegeleider (bij afwezigheid van procesbegeleider neemt de contactpersoon deze actie over procesbegeleider (bij afwezigheid van procesbegeleider neemt de contactpersoon deze actie over contactpersoon/medewerk er afdeling z.s.m. z.s.m. Regeling: Laatste werkdag Welke actie? Wie? Wanneer? dankwoord mondeling contactpersoon / medewerker afd laatste werkdag attentie t.w.v. 15,00 vrijwilligerswerk 1 tot 5 jaar attentie t.w.v. 20,00 vrijwilligerswerk 5 tot 10 jaar attentie t.w.v. 25,00 vrijwilligerswerk 1 tot 5 jaar schriftelijk dankwoord en bevestigingsbrief uitschrijving. contactpersoon Procesbegeleider laatste werkdag bij uitschrijving Regeling: Reiskostenvergoeding. Welke actie? Wie? Wanneer? Verstrekken van reiskosten declaratieformulieren centraalpunt locatie contactpersoon continu Invullen declaratieformulier vrijwilliger is zelf verantwoordelijk. per kwartaal. verwerking declaratieformulier contactpersoon per kwartaal 16

17 Regeling: Werk specifieke kleding. Welke actie? Wie? Wanneer? verstrekken van declaratieformulier procesbegeleider begin van het jaar / aanvang vrijwilliger invullen declaratieformulier vrijwilliger is zelf verantwoordelijk. begin van het jaar / aanvang vrijwilliger verwerking declaratieformulier procesbegeleider vrij <> afdeling crediteuren begin van het jaar / aanvang vrijwilliger Regeling Gratis lidmaatschapspas Groene Kruis Pluspakket en de voordeelpas Welke actie? Wie? Wanneer? Nieuwe vrijwilliger aanmelden. Procesbegeleider 1 x per kwartaal Bij start vrijwilligerswerk werk. Verwerken van de gegevens en verstrekken van de voordeelpas Sociaal beleid. 1x per kwartaal Regeling Huwelijk/geregistreerd partnerschap (Mits de vrijwilliger daarvan kennis geeft) Welke actie? Wie? Wanneer? Bloemen ter waarde van 40,00 contactpersoon Op de dag zelf inclusief bezorgkosten Schriftelijke felicitatie contactpersoon Op de dag zelf Bezoek receptie bij uitnodiging Contactpersoon/medew erker afdeling Regeling 25-jarig en 40 jarig huwelijksfeest, geregistreerd partnerschap of kloosterjubileum (Mits de vrijwilliger daarvan kennis geeft) Welke actie? Wie? Wanneer? Bloemen ter waarde van 25,00 contactpersoon Op de dag zelf inclusief bezorgkosten Schriftelijke felicitatie contactpersoon Op de dag zelf Bezoek receptie bij uitnodiging Contactpersoon/medew erker afdeling Op de dag zelf 17

18 Regeling Geboorte / adoptie (Mits de vrijwilliger daarvan kennis geeft) Welke actie? Wie? Wanneer? Bloemen ter waarde van 25,00 contactpersoon z.s.m. inclusief bezorgkosten Attentie ter waarde van 20,00 contactpersoon Bij kraambezoek Kraambezoek (schriftelijke felicitatie namens de Regiodirecteur Contactpersoon/medew erker afdeling contactpersoon Bij kennisgeving Regeling Koninklijke of kerkelijke onderscheiding (Mits de vrijwilliger daarvan kennis geeft) Welke actie? Wie? Wanneer? Bloemen ter waarde van 25,00 contactpersoon op de dag zelf inclusief bezorgkosten Schriftelijke felicitatie contactpersoon z.s.m. Bezoek aan de feestelijkheid Contactpersoon Op de dag zelf 18

19 Document 3: Verdeling van taken in de werkprocedure rondom vrijwilligers voor PBV en contactpersoon vrijwilligers Taakonderdeel Zorg dragen voor werving en selectie van vrijwilligers Organiseren, coördineren en uitvoeren van trainingen/deskundigheidsbevordering/bijscholing voor vrijwilligers. Wervingsplan mede uitvoeren met collega procesbegeleiders Voeren van intakegesprekken Met regelmaat organiseren en uitvoeren overleg teamleiders en contactpersoon. Nieuwsbrieven samenstellen Plaatsen van vacatures in bewonersblaadje. Afspraak maken voor nadere kennismaking met contactpersoon locatie/afdeling Handelen bij geschillen omtrent vrijwilligers. Exitgesprekken. Verzorgen van badges Evalueren van de attentieregeling en vrijwilligersregeling, daar waar nodig aanvullingen en voorstellen kenbaar maken Reiskostenformulier Begeleiden, coachen en instrueren van nieuwe vrijwilligers op de werkvloer in relatie tot bewoners en medewerkers. Coördineren van vrijwilligers, zorg dragen voor een goede werkplanning en verdeling van vrijwilligers. Coachen medewerkers locatie Procesbegeleider vrijwilligers X X X X X X X X X X X (in samenspraak met contactpersoon) Contactpersoon vrijwilligers (betaalde medewerker0 X X X X Bewaken van de werkzaamheden van vrijwilligers. Hierin duidelijk stellen waar de grenzen liggen zowel naar de vrijwilligers, de medewerkers en X 19

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches Toolkit Sterk Netwerk Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Handboek vrijwillige inzet

Handboek vrijwillige inzet Handboek vrijwillige inzet voor medewerkers Dit handboek is ontwikeld door De Twentse Zorgcentra. Bij gebruik van teksten of formulieren dient u toestemming te vragen via: mailto:vrijwilligerswerk@detwentsezorgcentra.nl

Nadere informatie

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Colofon Een sterke band Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Titel Een Sterke Band Instrumenten voor

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Bio en NCPG

Vrijwilligersbeleid Stichting Bio en NCPG Inhoud Vrijwilligersbeleid... 3 Doelstelling vrijwilligersbeleid... 3 Visie en missie Stichting Bio... 3 Missie en visie Manege in 't BioBos... 3 Visie op vrijwilligers en vrijwillige inzet... 3 Toegevoegde

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Vrijwilligersbeleid SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Auteur: PZ: Grietje Braam Versie: 07 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Visie op vrijwilligers...3

Nadere informatie

1. Zicht op vrijwilligers: Wie zijn actief als vrijwilliger, waarom zijn ze dat, RICHTEN

1. Zicht op vrijwilligers: Wie zijn actief als vrijwilliger, waarom zijn ze dat, RICHTEN is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Vrijwilligersbeleid De vraagstukken die zich aandienen als het gaat om vrijwilligers en hun werkzaamheden gaat, vragen om visie en uitwerking

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers. Een draaiboek

Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers. Een draaiboek Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers Een draaiboek Zelfs wanneer men aan het verleden denkt, gaat men vooruit, en dus zou ik zeggen dat verleden dat herleeft, altijd toekomst is. Heer

Nadere informatie

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht I Algemeen: a. Naam gemeente: Utrecht b. Naam verantwoordelijke wethouder/bestuurder: Toon Gispen, coördinerend wethouder WMO c. Naam verantwoordelijke projectleider:

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

Productenoverzicht project bisdom s-hertogenbosch Stimulering vrijwilligerswerk in de nieuwe parochies Periode november 2010-2013

Productenoverzicht project bisdom s-hertogenbosch Stimulering vrijwilligerswerk in de nieuwe parochies Periode november 2010-2013 Handboek Vrijwilligerswerk in de RK Kerk Geloven in groei Productenoverzicht project bisdom s-hertogenbosch Stimulering vrijwilligerswerk in de nieuwe parochies Periode november 2010-2013 Dit project is

Nadere informatie

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009 Leeswijzer Bij deze evaluatie is gekozen om de kernpartners betrokken bij huiselijk geweld en het huisverbod zelf een stukje t.b.v. de eerste

Nadere informatie

Handreiking voor beroepingswerk in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Handreiking voor beroepingswerk in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Handreiking voor beroepingswerk in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Inleiding Het ambt van predikant is een roeping van God. Het uitbrengen, aannemen of afwijzen van een beroep dient daarom overeenkomstig

Nadere informatie

Samenspel binnen kleinschalig wonen

Samenspel binnen kleinschalig wonen Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra. Samenspel binnen kleinschalig wonen Handreiking voor bijeenkomsten met vrijwilligers en beroepskrachten

Nadere informatie

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid 1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid Inleiding vrijwilligersbeleid Opmerking vooraf: De organisatie waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat puur uit vrijwilligers en heeft

Nadere informatie

De Vrijwilligersorganisatie

De Vrijwilligersorganisatie De Vrijwilligersorganisatie Tips en adviezen om het vrijwilligerswerk in kleine musea efficiënter te organiseren publicatie 2008 Verantwoording Het museumconsulentschap van de provincie Gelderland is in

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Activerend huisbezoek bij mensen met een psychische of verstandelijke beperking

Activerend huisbezoek bij mensen met een psychische of verstandelijke beperking Activerend huisbezoek bij mensen met een psychische of verstandelijke beperking Evaluatie pilot Arne van den Bos Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2 Vooraf Wmo werkplaats Groningen/Drenthe De Wmo werkplaats

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie