Projectrapportage veiligheid Floriade 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectrapportage veiligheid Floriade 2012"

Transcriptie

1 Projectrapportage veiligheid Floriade 2012 samenwerken aan veiligheid en gezondheid

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord pagina 3 2. Bouwen van structuren (Samen)werken aan een veilige Floriade pagina 4 3. Risicoanalyse Voorkomen is beter dan genezen pagina Evenementenvergunning Structuur, overzicht en duidelijkheid pagina Planvorming en uitvoering Samen risico s managen pagina Tot slot Multidisciplinair werken, denken en afstemmen pagina 30

3 1. Voorwoord De Floriade 2012, een prachtig evenement waarbij Regio Venlo 187 dagen is bezocht door meer dan twee miljoen bezoekers uit de hele wereld. Een wereldexpo die in het licht stond en waarbij de regio Venlo een unieke kans kreeg om zich te presenteren. Een evenement dat meer inhoud had dan mensen enkel en alleen een leuk dagje uit te bezorgen. Een evenement dat nieuwe bronnen van kennis heeft aangeboord, maar vooral een evenement dat nieuwe samenwerkingsverbanden heeft gesmeed en partijen heeft verbonden. De brede veiligheidsregio heeft samen met de gemeente Venlo gezorgd voor een belangrijke randvoorwaarde: veiligheid! De kracht van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is dé bundeling van alle kolommen, primaire partners en andere belanghebbenden op het gebied van veiligheid en gezondheid. Binnen het project Veiligheid Floriade kwam dit goed tot uiting. Alle primaire kolommen, met daaraan toegevoegd de Floriade-organisatie en de wegbeheerders, zijn aan de slag gegaan om de Floriade te laten slagen als een veilig evenement. Iedereen pakte zijn eigen rol, maar de stip op de horizon stond centraal. In de aanloop naar de Floriade oefenden wij, analyseerden wij, discussieerden wij, schreven wij plannen en lieten wij alles, wat de projectorganisatie in productie bracht, toetsen door de mensen die in het veld moesten optreden met deze gereedschappen. Hierbij is de verbinding gelegd tussen het maken van plannen, het bijscholen en het oefenen, maar ook het evalueren, verwerken en terugkoppelen van punten die ons uit het veld werden aangereikt. voor gaan. Mensen die verder kijken dan hun eigen belang of verantwoordelijkheid. Mensen die samenwerken. Mensen die kritisch durven zijn naar zichzelf en naar anderen. Mensen die elkaar weten te vinden wanneer het nodig is. De verbondenheid, intensieve samenwerking op een echt nieuw niveau is iets dat ik sterk herken in het project Veiligheid Floriade. Op het gebied van veiligheid hebben de betrokken organisaties laten zien wat samenwerking inhoudt. Gezamenlijk voor één doel staan, dit doel kennen en hiernaar acteren. Ongeacht kleur, belang, publiek of privaat. Dat is samenwerking, iedereen horen en mee laten bouwen aan een veilige Floriade! 3 Het succes van een project is niet alleen te danken aan plannen of structuren, maar vooral aan mensen die er helemaal Roger Knorr Projectleider Veiligheid Floriade 2012 samenwerken aan veiligheid en gezondheid

4 4 2. Bouwen van structuren (Samen)werken aan een veilige Floriade Van 5 april t/m 7 oktober 2012 vond in Venlo de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade plaats. Een bijzonder evenement van een enorme omvang, waarbij in 187 dagen ruim twee miljoen bezoekers het evenement veilig bezochten. Van de enorme inspanningen achter de schermen, hebben die bezoekers niets gemerkt. Om deze veiligheid te kunnen garanderen, is de Veiligheidsregio Limburg- Noord (VRLN) samen met de Floriadeorganisatie en de gemeente Venlo al in 2007 begonnen met het treffen van de eerste voorbereidingen voor een veilig verloop van de Floriade. In juni 2011 is het project Veiligheid Floriade gestart in de vorm van een multidisciplinaire projectgroep. Naast de VRLN, waarin de Brandweer Limburg-Noord en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Limburg- Noord zijn vertegenwoordigd, bestond de projectgroep uit politie Limburg- Noord, gemeente Venlo, Rijkswaterstaat en de Floriade-organisatie. In december 2012 is het project Veiligheid Floriade afgerond en is de evaluatie- en rapportagefase gestart.

5 Realisatie projectdoel Het primaire projectdoel van het project Veiligheid Floriade luidde als volgt: Het project Veiligheid Floriade 2012 heeft als doel alle noodzakelijke maatregelen voor te bereiden, te treffen en te borgen die het mogelijk maken dat de risico s voortkomend uit het evenement Floriade 2012 worden beheerst tot een acceptabel niveau. Hierbij dient rekening te worden gehouden met een breed speelveld en een afweging van lokale en regionale belangen en verantwoordelijkheden. 5 Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat het primaire projectdoel is gehaald. Deze doelstelling is vertaald naar concrete werkprocessen en producten die in separate multidisciplinaire werkgroepen zijn voorbereid en uitgewerkt. samenwerken aan veiligheid en gezondheid

6 6 Nieuwe inzichten De combinatie van grootschaligheid, duur en aard van het evenement Floriade 2012 was uniek voor de regio. Dat heeft de VRLN en haar partners gestimuleerd de veiligheidsvraagstukken op innovatieve wijze te benaderen. Voor de betrokken partijen was het vaak pionieren op zoek naar een efficiënte aanpak, het juiste advies en de best passende maatregelen. Op weg naar de opening en ook tijdens het evenement zijn veel leerpunten en nieuwe inzichten ontstaan. Deze kennis en ervaringen leveren een goed beeld op van succesfactoren en valkuilen. De uitvoerders en betrokken organisaties hebben er belang bij dat deze kennis beschikbaar komt voor andere projecten. De leerpunten en nieuwe inzichten geven betrokken partijen een houvast voor het organiseren van de evenementenveiligheid in vergelijkbare toekomstige projecten en werkmethodieken. Multidisciplinaire samenwerking Voor de organisatie van de veiligheid voor een dergelijk grootschalig evenement als de Floriade bestaat geen blauwdruk. Kenmerkend voor het project Veiligheid Floriade is de verregaande succesvolle multidisciplinaire samenwerking. Alle betrokken partijen namen hun positie in, maar het gezamenlijke projectdoel zorgde voor verbinding van alle veiligheidskolommen. Naarmate het project zich ontwikkelde, kwamen steeds meer partijen in beeld. Voor de betrokken partijen was het vaak pionieren en zoeken naar een efficiënte aanpak, het juiste advies en de best passende maatregelen.

7 7 Ondanks dat een grootschalig project als de Floriade veel energie en tijd vergt naast de reguliere werkzaamheden in het evenementenhoogseizoen, was er een enorme inzet en betrokkenheid van alle partijen. Dat zorgde voor een grote meerwaarde. Hybride projectstructuur Het project heeft vorm gekregen door het instellen van een unieke hybride projectstructuur, waarbij de bestuurlijke en de uitvoeringsverantwoordelijkheden in één projectstructuur zijn ondergebracht, waarin de politie Limburg- Noord, de gemeente Venlo en de Veiligheidsregio Limburg-Noord participeerden. Als primaire netwerkpartners zijn de Floriade-organisatie en Rijkswaterstaat als vertegenwoordiger van de wegbeheerders toegevoegd aan deze projectstructuur. De verschillende producten werden voorbereid in de werkgroepen Risicoanalyse, Evenementenvergunning, Multi - disciplinair Coördinatieplan (MCP), Opleiden en Oefenen, Communicatie, Bewaken en Beveiligen, Waterveiligheid en Gezondheid. samenwerken aan veiligheid en gezondheid

8 Voorzitter Veiligheidsregio Burgemeester Venlo Veiligheidsdirectie Projectleider Multidisciplinaire projectgroep Veiligheid Floriade Afdeling veiligheid en handhaving 8 Producten 1. Inrichten en borgen van de processen: 2. Planvorming 3. Verbinden / vervlechten Multi advisering / preventie Borgen maatregelen Multidisciplinair coördinatieplan Vergunningenstelsel Gemeente Venlo werkgroep veiligheid Openbare veiligheid / capaciteit Bewaken en beveiligingen (Vips) Multidisciplinair O&O (opleiden en oefenplan) Multidisciplinair communicatieplan Bestuurlijke borging Afstemmen van veiligheidseffect primair op de gemeente Venlo en sec. Buurgemeenten Bereikbaarheid Floriade Vervoersconcept Operationeel verkeersplan Parkmanagement

9 9 Bevoegd- en verantwoordelijkheden Op basis van de wetgeving is de burgemeester van Venlo gezagsdrager voor de veiligheid binnen zijn gemeente in brede zin. Hij was samen met de voorzitter van de VRLN formeel bestuurlijk opdrachtgever voor het project Veiligheid Floriade. In dit geval waren deze twee functies in één persoon ver tegenwoordigd. De gemeente Venlo is verantwoordelijk voor het verstrekken van evenementenvergunningen. De gemeente legt voor het verstrekken van een evenementenvergunning voor grootschalige evenementen voorwaarden en veiligheidseisen op. Daarnaast is de gemeente Venlo primair verantwoordelijk voor de proactie en preventie binnen het integraal veiligheidsbeleid; oftewel in dit geval het scheppen van randvoorwaarden rondom een veilig verloop van het evenement. De gemeente wordt hierin geadviseerd door de operationele hulpdiensten (politie, brandweer en GHOR). De Floriade-organisatie is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van veiligheidsmaatregelen op haar terrein. samenwerken aan veiligheid en gezondheid

10 Verschil in belangen Hoewel het gezamenlijk projectdoel nooit uit het oog werd verloren, zijn er bij een dergelijk evenement diverse belangen die een rol spelen voor zowel de betrokken partijen als de stakeholders. Dankzij de investering in het bouwen van structuren, is het gelukt om de belangen van de afzonderlijke partijen bij elkaar te brengen. Dankzij de investering in het bouwen van structuren, is het gelukt om de belangen van de afzonderlijke partijen bij elkaar te brengen. De netwerkpartners worden geïllustreerd in onderstaande netwerkkaart. 10 NCC RVD Politie KMAR BUZA AZLN KLPD Koninklijk huis Veiligheidsregio NVWA DKDB WML GGD Floriade Provincie GHOR RID Regio Venlo Defensie Gemeente Venlo Brandweer Staldepartement RWS Particuliere instellingen NCTV

11 11 Tips & Tricks Bouwen van structuren Spreek een vaste structuur af en houd daar gedurende het hele project aan vast. Daarmee kun je voorkomen dat door de veelheid aan informatie, bevoegdheden en belangen onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Neem externe organisaties als volwaardig partner op in de projectstructuur. Het inrichten van een dagelijks team kan helpen om te toetsen of de vooraf bedachte scenario s in de praktijk werken. Stel zo nodig de plannen bij. samenwerken aan veiligheid en gezondheid

12 3. Risicoanalyse Voorkomen is beter dan genezen Een grootschalig evenement als de Floriade met meerdere miljoenen bezoekers brengt vele risico s met zich mee. Om de kans op incidenten zoveel mogelijk te beperken, is al in een vroegtijdig stadium in 2007 gestart met een risicoanalyse. Op basis van nieuwe informatie en inzichten is deze risicoanalyse in de aanloop naar en gedurende de Floriade continu geactualiseerd. De multidisciplinaire aanpak van het project Veiligheid Floriade bewees hierbij zijn meerwaarde. 12 Al bij de eerste risicoanalyse in 2007 werd rekening gehouden met de verschillende fases van een grootschalig evenement als de Floriade: bouw-, bedrijfs- en afbouwfase. De risico s van elke fase zijn geïdentificeerd en geanalyseerd. De hieruit voortvloeiende concrete maatregelen zijn vervolgens vastgelegd in de evenementenvergunning en het multidisciplinaire coördinatieplan (MCP). De gezamenlijke sessies van de veiligheidspartners, waarbij goed werd doorgevraagd op de beoordeling van de risico s en de geadviseerde maatregelen, hebben geleid tot een goed onderbouwd evenementenadvies. Maatregelen die niet in de evenementenvergunning konden worden geëist, maar wel wenselijk waren, zijn in gezamenlijk overleg toch gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn cameratoezicht en een hekwerk rondom het Floriadeterrein; deze hebben positief bijgedragen aan de openbare orde en veiligheid. Om de kans op incidenten zoveel mogelijk te beperken, is al in een vroegtijdig stadium in 2007 gestart met een risicoanalyse. Inschatting risico s De Floriade vond plaats op een per manent ingericht terrein met goede aan- en afvoerwegen en een eigen veiligheidsorganisatie. Daardoor bracht de Floriade minder risico s met zich mee dan een vergelijkbaar grootschalig evenement met een tijdelijke inrichting. Daarnaast waren er, in tegenstelling tot veel evenementen met vergelijkbare bezoekersaantallen, minder grote con centraties van bezoekersgroepen. Bovendien verdeelden de bezoekers zich over het gehele 66 hectare grote terrein. De verwachting was dat er tijdens een reguliere bezoekersdag relatief weinig alcohol en geen drugs zouden worden genuttigd. Ervaringen bij ver gelijkbare evenementen wijzen uit dat daardoor de hoeveelheid be - nodigde geneeskundige hulpverlening aanzienlijk lager ligt dan op basis van de berekeningen van Handreiking evenementen GHOR. In het advies door de projectgroep is wel een onderscheid gemaakt tussen basisdagen en piekdagen. In de risicoanalyse werden 33 risicogroepen uitgewerkt die zich op en rond het Floriadeterrein zouden kunnen voordoen. Beheersing verkeersstromen Om de verkeersstromen rondom de Floriade in goede banen te leiden, heeft de provincie Limburg de regierol opgepakt. Omdat ook bij de regulering van het verkeer het onderwerp veiligheid belangrijk was, hebben de projectgroep Veiligheid Floriade en de projectgroep Verkeer samenwerking gezocht. Dankzij de gedrevenheid en betrokkenheid van de individuele medewerkers is deze samenwerking een succes geworden. Ook het uit nodigen van bestuurders, door het organiseren van een aantal informatiebijeenkomsten, droeg positief bij aan het resultaat. In maart 2012 werd een leerzame testdag gehouden om inzicht te krijgen in de bewegingen van de bezoekersstroom op een piekdag. Voorkomen rampscenario In de risicoanalyse werden 33 risicogroepen uitgewerkt die zich op en rond het Floriadeterrein zouden kunnen voordoen. Per risicogroep is bekeken op welke plekken dit aan de orde was. Vervolgens zijn er scenario s uitgewerkt voor risicomanagement. Diverse scenario s zijn aan de orde gekomen in de multidisciplinaire oefeningen.

13 Case: overcrowding Crowdmanagement Een van de beschreven risicogroepen is overcrowding. Bij dit crowdmanagement staat het be waken van de veiligheid van de verwachte grote mensenmassa s centraal. Met name de toegang tot het Floriadeterrein via de loopbrug over de snelweg en de route tot aan de kassa vormen een belangrijk aandachtspunt. Bij de uitwerking van dit scenario staat de projectgroep onder meer de ramp bij de Love Parade in Duisburg in juli 2010 duidelijk voor ogen. Bij dat evenement vielen 21 doden doordat een mensenmenigte zich een weg door een veel te smalle tunnel moest banen. Hieruit trekt de projectgroep Veiligheid Floriade belangrijke lessen en treft de nodige veiligheidsmaatregelen rondom het entreegebied, de tunnel en de brug. 13 samenwerken aan veiligheid en gezondheid

14 Case: veiligheidsoefening 8 maart Praktijkoefening tankwagen 14 De ligging van het Floriadeterrein en de terreinindeling leveren een aantal specifieke risico s op uit de risicogroep vrijkomen gevaarlijke stoffen. Zo is het terrein direct gelegen aan twee snelwegen waar continu vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Ook de aanwezigheid van een pijpleiding aan de rand van het terrein is een risicofactor. Op 8 maart houden de gezamenlijke hulpdiensten op het Floriadeterrein daarom een grootschalige veiligheidsoefening. Het rampscenario luidt dat een tankwagen met gevaarlijke stoffen van de weg is geraakt waardoor er een giftige wolk over het Floriadeterrein trekt. Alle bezoekers moeten onmiddellijk het terrein ver laten. Op basis van de risicoanalyse en het bijbehorende maatregelenadvies kwam naar voren dat het scenario (mogelijke) ont ruiming van het Floriadeterrein specifieke afspraken vergt. Zo kort voor de opening van de Floriade is dit voor alle veiligheidspartners een perfecte testcase. Hoewel de BHV ers van de Floriade pas sinds kort een team vormen en dus nog nauwelijks ervaring hebben kunnen opdoen, verloopt de oefening naar volle tevredenheid. Mede door de aanwezigheid van camerabewaking wordt tijdens de oefening de situatie overzichtelijk in kaart gebracht. Niet alleen op het oefen terrein, maar ook in het nieuw ingerichte actiecentrum crisiscommunicatie wordt met grote betrokkenheid gewerkt. Het resultaat is dat het multidisciplinaire coördinatieplan niet hoeft te worden bijgesteld.

15 15 Proces Bewaken en Beveiligen Een proces waarin de belangen van de diverse betrokkenen nog nadrukkelijker in beeld waren, was het proces Bewaken en Beveiligen van belangrijke personen. Sinds juni 2011 is een multidisciplinaire werkgroep Bewaken en Beveiligen ingericht, waarin de VRLN, Floriade, politie Limburg-Noord en gemeente Venlo zitting hadden. Deze werkgroep had als doelstelling om protocollen, multidisciplinaire afspraken en beveiligingsmaatregelen samen te brengen in één integrale benadering. Ook heeft de werkgroep de uitvoering van de vipbezoeken voorbereid. Door deze werkgroep werd een multidisciplinair format Bewaken en Beveiligen opgesteld, dat werd vastgelegd door de gezagsdriehoek. Dit vormde een blauwdruk voor het voorbereiden van dergelijke bezoeken. De informatie voor de voorbereiding van vipbezoeken werd gedeeld via diverse kanalen. In een aantal gevallen kon informatie pas in een zeer laat stadium worden hardgemaakt. Daardoor was het een moeilijk te managen proces, vanwege de afhankelijkheid van een heel netwerk van belangen en externe partijen. samenwerken aan veiligheid en gezondheid

16 Case: bezoek Koningin en president Gül van Turkije Koninklijk bezoek 16 Diverse malen bezoeken hoogwaardigheidsbekleders uit verschillende landen de Floriade. Een koninklijk- of staatsbezoek is qua veiligheidsorganisatie al een evenement op zichzelf. Op 4 april 2012 opent Koningin Beatrix de Floriade en op 19 april brengt Hare Majesteit opnieuw een bezoek aan de Floriade, ditmaal samen met de Turkse president Abdullah Gül. Het optimaal aansluiten van de crisisbeheersing, het persoonsbeveiligingsproces en een goed doordacht protocol zorgen voor een extra dimensie. Een belangrijke partner voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord is de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), die verantwoordelijk is voor de directe veiligheid van leden van het Koninklijk Huis. In nauwe samenwerking wordt het bezoek voorbereid. Maar er komen ook andere relatief nieuwe dimensies en partners bij kijken. Denk aan het Nationaal Coördinatie Centrum, het KLPD, het staldepartement, de ceremoniemeester van Hare Majesteit de Koningin en de Turkse beveiligingsdiensten. Voorafgaand aan het bezoek worden alle hulpdiensten uitgebreid geïnformeerd en werden diverse beveiligingsmaatregelen uitgevoerd op en rond het Floriadeterrein. Voor de regio Limburg- Noord betekent dit een multidisciplinaire aanpak en opschaling om de veiligheid voorop te stellen. Op het Regionaal CoördinatieCentrum zat een Operationeel Team (OT) paraat om meteen te kunnen optreden bij een incident. Ook was op het terrein een Commando Plaats Incident (CoPI) ingericht. Hoewel het rustig is verlopen, blijkt dat de betrokkenen het als enorm positief ervaren om al in de startblokken te staan, mocht het uit de hand lopen. Er heerst een sfeer van alertheid zonder overspannenheid. Ieders inspanningen, focus en goede voorbereidingen hebben geleid tot een gecontroleerde situatie en een vlekkeloos dubbel staatsbezoek.

17 Tips & Tricks Risicoanalyse Gebruik bij het inschatten van veiligheidsrisico s ook ervaringen van andere regio s met grootschalige publieksevenementen. Maak gebruik van de nieuwe inzichten die ontstaan tijdens het continue proces van bepaling risico s, vaststellen maatregelen en bijstellen van de planvorming. Doorleef samen met alle betrokken partijen het proces van risicoanalyse. 17 samenwerken aan veiligheid en gezondheid

18 4. Evenementenvergunning Structuur, overzicht en duidelijkheid Met het oog op een veilig verloop van de Floriade is, op basis van de uitvoerige risicoanalyse, een multidisciplinair advies uitgebracht aan de gemeente Venlo over de invulling van de evenementenvergunning. Deze vergunning omvatte eisen over de veiligheidsmaatregelen die de Floriade moest nemen, waaronder het in veilige banen leiden van grote mensenmassa s en mensenstromen (crowdmanagementsystemen), legionellaen brandpreventie en het benodigde aantal BHV ers, veiligheids- en geneeskundig personeel. 18 De evenementenvergunning is op gestructureerde wijze tot stand ge - komen. Alle situaties die zich voordeden, stonden duidelijk omschreven in de vergunning of in de bijlagen. De vergunning met bijlagen was in de praktijk goed toepasbaar. Bij ieder risico is multidisciplinair bekeken welke maatregelen aan risico s moesten worden gekoppeld. Deze maatregelen zijn vervolgens in de vergunning opgenomen. Op deze wijze is gezorgd voor een complete vergunning. Flexibiliteit dankzij mastervergunning Er is gekozen voor een zogeheten mastervergunning; deze biedt ruimte voor het organiseren van aanvullende activiteiten die aansluiten bij de basisvergunning. Dit gaf flexibiliteit aan de organisatie om de programmering aan te passen of extra activiteiten aan te vragen. Deze extra activiteiten werden getoetst op de bestaande maatregelen zoals vergund. Indien nodig werden extra maatregelen opgelegd aan de organisatie of uitgevoerd door hulpverleningsdiensten. Deze methode werkte efficiënt en doelgericht. Er was sprake van structuur, overzicht en duidelijkheid in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De overlegstructuren met de Floriade-organisatie, veiligheidskolommen en gemeente waren helder en er waren korte communicatielijnen met vaste contactpersonen. Opvolging evenementenvergunning Bij de vele evenementen die plaatsvonden op het Floriadeterrein is periodiek getoetst en gecontroleerd of werd voldaan aan de eisen die voortvloeiden uit de evenementenvergunning. Over het algemeen zijn de evenementen zonder noemenswaardige problemen verlopen. Voorafgaand aan elk evenement werd elk themaveld door diverse veiligheidsdiensten gecontroleerd op de voorwaarden zoals opgenomen in de vergunning. Daarnaast werden vooraf duidelijke afspraken gemaakt plus een planning van wie, wanneer en waar welke maatregelen zou toetsen. Daardoor was het mogelijk om gestructureerd en efficiënt te werken. Het bleek dat de in de vergunning op genomen maatregelen vooraf grondig waren geanalyseerd en onderbouwd. Daardoor waren deze maatregelen in de praktijk ook goed werkbaar. Doordat er veel expertise en tijd is gestoken in een Er was sprake van structuur, overzicht en duidelijkheid in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. weloverwogen advies, zijn er nagenoeg geen heroverwegingen of inschattingsfouten gemaakt. Technische hygiëne Vanwege de omvang van de Floriade is de GHOR Limburg-Noord vroegtijdig gestart met het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico s. Op basis daarvan gaf de GHOR de gemeente instructies op het gebied van technische hygiëne. Daarnaast adviseerde de GHOR de gemeente over de benodigde hoeveelheid geneeskundig personeel om de zorgcontinuïteit in de regio te borgen. De GHOR legde tevens de verbinding tussen de verschillende geneeskundige partners, waaronder het Nederlandse Rode Kruis, de Ambulancezorg Limburg-Noord en de GGD Limburg-Noord.

19 Case: legionellapreventie Legionellapreventie Op het Floriadeterrein waren watervernevelende in stallaties aanwezig; een reden om extra alert te zijn op de aanwezigheid van de legionellabacterie. In samenspraak met de GGD en de GHOR wordt daarom in september 2011 een werkgroep waterveiligheid gevormd. In deze werkgroep nemen de GHOR Limburg-Noord, de Floriade, de GGD Limburg-Noord, de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), VROM en de provincie Limburg plaats. Vóór en tijdens de Floriade worden drie terreininspecties gepland, waarbij de Floriade, GGD en WML aanwezig zijn. Ter plaatse kunnen aandachtspunten worden aangepakt en ge regeld, waardoor deze inspecties prima verlopen. 19 samenwerken aan veiligheid en gezondheid

20 Veiligheidskolombrede checklist Bij het deelproject Controle en handhaving werd gewerkt met een veiligheidskolombrede checklist, waarbij iedere veiligheidskolom zijn eigen voorwaarden en maatregelen toetste. Deze checklist was noodzakelijk om eenduidigheid te krijgen en overzicht te houden op de toetsing van de maatregelen. Ook het werken met één bundel (document) van vergunningsvoorwaarden en situatietekenen zorgde voor efficiency. Hierdoor had iedereen altijd de juiste stukken bij zich. Door een realistische en haalbare planning konden controlemomenten goed worden uitgevoerd. Om een indruk te geven van de veiligheidskolombrede checklist, is hiervan een verkorte versie opgenomen op hoofdlijnen: Veiligheidskolombrede checklist 20 voldoet voldoet nvt Multidisciplinair Organisatorische controle NIET De organisatie is op elk moment in staat een actueel overzicht te geven van het aantal aanwezige personen op het terrein De BHV-organisatie is op de hoogte van de inhoud van het Veiligheids- en BHV-plan De organisatie is in staat een actieve monitoring uit te voeren over de weersomstandigheden Controle op bereikbaarheidsroute calamiteitendiensten (poorten) voldoet NIET voldoet nvt Brandweer Evenement is bereikbaar middels een route, minimaal 3,50 m breed en 4,20 m hoog Geplaatste afzettingen makkelijk te verwijderen (Nood)uitgangen en vluchtroutes vrij van obstakels De sluiting van de (nood)uitgangen voldoet Noodverlichting aanwezig Vluchtwegaanduiding aanwezig Versiering niet gemakkelijk ontvlambaar Voldoende gekeurde blusmiddelen Blusmiddelen zichtbaar geplaatst en gereed voor direct gebruik voldoet voldoet NIET nvt Politie Parkeerplaats is na zonsondergang voldoende verlicht Goede scheiding verkeersstromen busterminal Toezicht bij in- uitstapplaats busterminal Voorziening voor alternatieve binnenkomst op park Uitgewerkt alternatief bij uitvallen brug voor vervoersbewegingen Cameratoezicht op brug Voldoende beveiligers overeenkomstig schema Communicatiemiddelen met publiek Cameratoezicht gedurende openstelling Voldoende verlichting van opengesteld gedeelte na zonsondergang Geen andere in- en uitgangen voor publiek Doelmatige en veilige opslag en afvoer contant geld voldoet voldoet NIET nvt GHOR AED aanwezig (6 minuten concept) Geadviseerde hulpverlening aanwezig De EHBO-post voldoende herkenbaar en met bewegwijzering vindbaar Er is één toilet per 150 bezoekers aanwezig Benoemde traumaheli-landplaatsen bekend bij EHBO Bezoekers worden geïnformeerd over hygiëneregels

21 Tips & Tricks Vaststellen en controle evenementenvergunning Werk met een mastervergunning die ruimte biedt voor het organiseren van aanvullende activiteiten die aansluiten bij de basisvergunning. Neem de vergunningsvoorwaarden zin voor zin door. Stel bij elke zin de vragen: Wat bedoelen we precies? Wat willen we bereiken? Stel een veiligheidskolombrede checklist op voor eenduidigheid en toetsing. Maak vooraf duidelijke afspraken over wie, wanneer en waar welke maatregelen toetst. 21 samenwerken aan veiligheid en gezondheid

22 5. Planvorming en uitvoering Samen risico s managen Naast het grondig analyseren van mogelijke risico s die konden ontstaan tijdens de duur van de Floriade was het minstens zo belangrijk om deze risico s goed te managen. Om adequaat te kunnen omgaan met alle in de risicoanalyse uitgewerkte scenario s werd het project Veiligheid Floriade opgesplitst in diverse deelprojecten. Door over de grenzen van hun eigen discipline heen te kijken, slaagden de projectpartners er samen in oplossingen aan te dragen om risico s op een goede manier te beheersen. 22 Gezien de grote omvang van het project Veiligheid Floriade en de grote hoeveelheid daarbij betrokken medewerkers, is ervoor gekozen om dit project op te knippen in een aantal deelprojecten. Voor elk van deze deelprojecten zijn werkgroepen samengesteld die zich bezighielden met een apart aspect van de veiligheid. Dagelijks team Floriade Omdat het evenement zo uniek was, waren de voorbereidingen op de Floriade 2012 gebaseerd op voorspellingen, berekeningen en modellen. Aan de hand van het aantal geplande bussen van touroperators en de weersvoorspellingen kon de Floriade-organisatie vooraf een redelijk beeld geven van de bezoekersaantallen. Bovendien werd continu het aantal geparkeerde auto s en bezoekers, twitterdata, camerabeel - den en portofoonverkeer gecontroleerd in het meldcentrum van de Floriade. Om de daadwerkelijke bezoekersaantallen en publieksstromen te matchen met de verwachtingen, is de eerste drie weken van opening een dagelijks team ingericht. Tijdens het dagelijks overleg bespraken alle partners uit de hulpverleningsketen en de Floriade-organisatie de actuele informatie. Op basis van de daadwerkelijke situatie zijn er kleine aanpassingen gedaan in de planvorming. Bijvoorbeeld het aantal pendelbussen tussen de parkeerterreinen en de entree om zo het logistiek proces op een verantwoorde manier te laten verlopen. Gedurende het evenement bleek dat piekdagen qua bezoekersaantallen vaak achteraf geen piekdagen waren. Onder andere weersomstandigheden speelden een grote rol. Op het terrein waren standaard veertig veiligheidsmedewerkers van de Floriade aanwezig, waaronder geneeskundige hulpverleners, BHV ers en securitymedewerkers. De politie was dagelijks aanwezig met twee medewerkers die per Segway de openbare orde op het terrein in de gaten hielden; dit aantal werd opgeschaald op drukke dagen. Multidisciplinair coördinatieplan Als drager voor alle veiligheidsadviezen is gekozen voor een multidisciplinair coördinatieplan (MCP) op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Een MCP beschrijft operationele afspraken tussen de hulpdiensten onderling en de gemeente over mogelijke incidenten tijdens het evenement. Het gaat hierbij om informatie die van multidisciplinair belang is. Het doel is het realiseren van een gecoördineerde en efficiënte hulpverlening tijdens het evenement. In de eerste fase van het project werd aan de burgemeester van Venlo geadviseerd te kiezen voor deze planvorm, in plaats van een traditioneel rampenbestrijdingsplan. Het voordeel van een MCP is de generieke insteek en scenariokeuze, terwijl een rampenbestrijdingsplan vaak maar op één specifiek (maatgevend) scenario focust. Het MCP gaf inzicht in de structuur van de hulpdiensten en de calamiteitenorganisatie van de Floriade en Rijkswaterstaat en Door over de grenzen van hun eigen discipline heen te kijken, slaagden de projectpartners er samen in oplossingen aan te dragen om risico s op een goede manier te beheersen. specificeerde de raakvlakken in verantwoordelijkheden van beide. Daarnaast bood het plan een tactisch kader voor het optreden bij incidenten op en rondom de Floriade. Met een incident werd elke gebeurtenis bedoeld op het Floriadeterrein waarbij mogelijk een gezamenlijke respons van hulpdiensten en de calamiteitenorganisatie van de Floriade noodzakelijk was. Multidisciplinaire inzetkaart In het MCP Floriade 2012 is voornamelijk geïnvesteerd in het organiseren van een solide basisorganisatie. Door ervoor te zorgen dat in de dagelijkse situatie (scenario 0 ) de betrokken organisaties op elkaar zijn afgestemd, zijn zij in staat in ramp- en crisissituaties flexibel te reageren, wat ervoor zorgt dat de diverse hulpdiensten op de juiste manier met dergelijke situaties omgaan. Naast een beschrijving van de organisatiestructuur is de multidisciplinaire inzetkaart een belangrijk onderdeel van het MCP. Deze inzetkaart bestond uit een detail- en een omgevingstekening van het Floriadeterrein met per discipline een verschillende informatiebehoefte. Het MCP is samen met een terreinverkenning in de multidisciplinaire bijscholingen gepresenteerd.

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Een veilig georganiseerd evenement. samenwerken aan veiligheid en gezondheid

Een veilig georganiseerd evenement. samenwerken aan veiligheid en gezondheid Een veilig georganiseerd evenement samenwerken aan veiligheid en gezondheid Veiligheid en openbare orde zijn in het belang van iedereen. Vooral in situaties waar veel mensen samenkomen is veiligheid en

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Opleidingsmodules HEv-proof

Opleidingsmodules HEv-proof Opleidingsmodules HEv-proof In-company aanbod 2013 VDMMP en het Kenniscentrum Evenementenveiligheid bieden diverse opleidingsmodules bij de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid (HEv). Ons in-company

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

Een evenement, en dan?

Een evenement, en dan? Een evenement, en dan? Een doorleefsessie organiseren. Stappen rondom het organiseren van publieksevenementen Mei 2017 Inhoudsopgave: Doorleefsessie Toelichting Doel Wie organiseert Wanneer Planning Begeleider

Nadere informatie

Het Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 Nieuwsbrief over de actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland

Het Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 Nieuwsbrief over de actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland Het Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 Nieuwsbrief over de actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland Nieuwsbrief voor professionals met een functie in risico- en/of crisisbeheersing

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014

Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014 Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014 COT: 25 jaar ervaring in oefeningen, onderzoek en advies 1 Ontwikkelingen Van regelgestuurd

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

TRAININGS- MODULES BIJ DE HANDREIKING EVENEMENTENVEILIGHEID (HEV)

TRAININGS- MODULES BIJ DE HANDREIKING EVENEMENTENVEILIGHEID (HEV) TRAININGS- MODULES BIJ DE HANDREIKING EVENEMENTENVEILIGHEID (HEV) ACTUELE KENNIS EN INZICHTEN VOOR EEN VEILIG EVENEMENT In 2012 publiceert het Veiligheidsberaad de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid.

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

De oranje kolom in de Veiligheidsregio

De oranje kolom in de Veiligheidsregio De oranje kolom in de Veiligheidsregio Visiedocument voor de verankering van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zeeland - Vastgesteld in Kring van Zeeuwse gemeentesecretarissen d.d. 12 april

Nadere informatie

Format Veiligheids- en calamiteitenplan Evenementen

Format Veiligheids- en calamiteitenplan Evenementen Format Veiligheids- en calamiteitenplan Evenementen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie Checklist voor opzetten BHV organisatie Wettelijke eisen 1(*) Zijn er buiten de Arbowet nog andere wetten, besluiten of branchespecifieke eisen van? Denk daarbij aan eisen vanuit het Gebruiksbesluit of

Nadere informatie

Draaiboek evenement (naam evenement)

Draaiboek evenement (naam evenement) <datum van opstellen draaiboek > Draaiboek evenement (naam evenement) Voorwoord Dit draaiboek is gericht op de praktische uitvoering van het evenement. Het betreft alle operationele informatie over de

Nadere informatie

voor veiligheid & zelfredzaamheid Evenement & Veiligheid

voor veiligheid & zelfredzaamheid Evenement & Veiligheid voor veiligheid & zelfredzaamheid Evenement & Veiligheid Openbare Orde en Veiligheid bij grootschalige publieksevenementen: Octaaf Advies helpt! Sinds de rellen bij Hoek van Holland in 2009, waarbij een

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Plan van aanpak Vervolgonderzoek vergunningverlening publieksevenementen

Plan van aanpak Vervolgonderzoek vergunningverlening publieksevenementen Plan van aanpak Vervolgonderzoek vergunningverlening publieksevenementen Inleiding Jaarlijks vindt er in Nederland een groot aantal publieksevenementen plaats. Hierbij is een ontwikkeling zichtbaar dat

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-1 3.4.2 PRA-2 3.4.3 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE 6 REFERENTIE

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 8 juli 2016 STAND VAN ZAKEN EVENEMENTENVEILIGHEID Beoogd effect/ meetbaar resultaat 1. Informatievoorziening over de implementatie van de Multidisciplinaire

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

Uit rapportage TNO Operationele Prestaties Kennemerland

Uit rapportage TNO Operationele Prestaties Kennemerland Uit rapportage TNO Operationele Prestaties Kennemerland Over het algemeen zal een scenario paniek in menigten ontstaan vanuit een klein incident. In de regio is dit onderkend door een pro-actief en preventief

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Autorisatie OPSTELLERS: Barrett,Annelies Voorde ten, Jaqueline BIJDRAGE IN DE

Nadere informatie

Risicoprofiel Evenementen 1.1

Risicoprofiel Evenementen 1.1 Risicoprofiel Evenementen 1.1 Evenementenveiligheid 1.1 Instrument Risicoprofiel Evenementen 1.1 In Nederland worden steeds meer evenementen georganiseerd. Het openbaar bestuur wordt geadviseerd over de

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen

Quick scan Ambulant begeleid wonen Quick scan Ambulant begeleid wonen 21-07-2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jarabee Inspectie jeugdzorg Juli 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting maken

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland RAV S NOORD-HOLLAND EN FLEVOLAND KOMEN MET ÉÉN BOVENREGIONAAL GEWONDENSPREIDINGSPLAN In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn vijf Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV s) werkzaam, die ieder

Nadere informatie

Product 1. Generieke risico-analyse en beheer.

Product 1. Generieke risico-analyse en beheer. Product 1. Generieke risico-analyse en beheer. Periodiek 1) inventariseren en analyseren van de incidentele en structurele risico s en het daarop afstemmen van het gemeentelijk en regionaal risicobeheer,

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

Bijstand? ZORGCONTINUÏTEIT. Uw veiligheid, onze zorg! Digitale nieuwsbrief GHOR ZHZ maart Introductie

Bijstand? ZORGCONTINUÏTEIT. Uw veiligheid, onze zorg! Digitale nieuwsbrief GHOR ZHZ maart Introductie ZORGCONTINUÏTEIT In deze uitgave: Hoe werkt GGB?.. / Film 15.800 keer bekeken.. Doorontwikkeling Roadshow.. / Wist u dat?.. / Trainingen in 2017 Digitale nieuwsbrief GHOR ZHZ maart 2017 Introductie Een

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie.

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Praktische cursus Operationeel Crisiscoördinator Zorginstellingen De stroom valt uit. Een lekkage in een zuurstoftank. Uitslaande

Nadere informatie

Proces Evenementenadvisering. Jaap Adema Operationeel expert evenementen/voetbal District Groningen

Proces Evenementenadvisering. Jaap Adema Operationeel expert evenementen/voetbal District Groningen Proces Evenementenadvisering Jaap Adema Operationeel expert evenementen/voetbal District Groningen Wat doen wij? Positie binnen evenementen proc. Meegeven richting Organisatie Terreur en evenementen Inleiding

Nadere informatie

Draaiboek. (naam evenement)

Draaiboek. (naam evenement) Draaiboek (naam evenement) 1 DRAAIBOEK (Naam Evenement) Hieronder vindt u een voorbeeld van een draaiboek, die u kunt gebruiken als basis voor de vergunningaanvraag. Als u alle onderwerpen volgt heeft

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

Beïnvloedingsanalyse prioritaire risico s regionaal risicoprofiel

Beïnvloedingsanalyse prioritaire risico s regionaal risicoprofiel Beïnvloedingsanalyse prioritaire risico s regionaal risicoprofiel Een methodiekbeschrijving voor het uitvoeren van interdisciplinaire expertbijeenkomsten Versiebeheer: Versie: 1.0 Datum: Augustus 2015

Nadere informatie

GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland

GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland 1. Overzicht Incident 30 mei 2017 Zeer grote brand, agrarisch bedrijf, Venhuizen Gemeente Drechterland GRIP 1 Omschrijving Op dinsdag

Nadere informatie

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Plan van Aanpak POV Auteur: Datum: Versie: POV Macrostabiliteit Pagina 1 van 7 Definitief 1 Inleiding Op 16 november hebben wij van u

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

Verslag workshop I 'stappenplan'

Verslag workshop I 'stappenplan' Verslag workshop I 'stappenplan' Inhoudsopgave Stappenplan 'Leren van incidenten'...1 Stap 1: Erken het belang van een professionele omgang met incidenten op school....1 Stap 2: Het voorkomen van incidenten...1

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Verbeteren evenementenveiligheid. Stand van zaken opvolgen aanbeveling Monster truck ongeval Haaksbergen tussen vergewissen en vergunnen

Verbeteren evenementenveiligheid. Stand van zaken opvolgen aanbeveling Monster truck ongeval Haaksbergen tussen vergewissen en vergunnen Verbeteren evenementenveiligheid Stand van zaken opvolgen aanbeveling Monster truck ongeval Haaksbergen tussen vergewissen en vergunnen 3112015 1. Inleiding Op zondagmiddag 28 september 2014 vond een tragisch

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 10 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-0 3.4.2 PRA-1 3.4.3 PRA-2 3.4.4 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE

Nadere informatie

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12 onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Inleiding Middels een rondje langs de veiligheidsregio s (in oprichting) is Essent

Nadere informatie

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring Hans Wijnbergen CCZ Adviseur Veiligheid Afdeling Advies & Monitoring 1 Doelstelling van de afdeling Advies & Monitoring Ondersteunen van regiodirecteuren op het gebied van naleving van normen die s Heeren

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008

Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008 Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008 Bevindingen onderzoekscommissie Brand met dodelijke afloop in De Punt op 9 mei 2008 Ira Helsloot Overzicht presentatie Woord vooraf Korte herhaling: van

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland ervaringen traject Territoriale Congruentie

Veiligheidsregio Kennemerland ervaringen traject Territoriale Congruentie Veiligheidsregio Kennemerland ervaringen traject Territoriale Congruentie Frans Schippers Directeur Veiligheidsregio Kennemerland Regionaal Commandant Kennemerland De presentatie op onderdelen Wie zijn

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 JAARCONGRES VBWTN 2013 VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 Robert Forkink, Oranjewoud Han van den Broeke, Yacht 24 oktober 2013 EVEN VOORSTELLEN Han van den Broeke Yacht Robert Forkink Oranjewoud

Nadere informatie

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Introductie Hieronder zijn de verschillende activiteiten beschreven die door de ANVS worden ondernomen

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant Bezoekdatum: 14 juli 2016 Utrecht augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2

Nadere informatie

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 1, OGS Alkmaar, 17 mei 2016 Incident 17 mei 2016 Ongeval gevaarlijke stoffen aan de Kogerpolder 10, Starnmeer

Nadere informatie

Bijlage C: Controlelijst C8 van de Werkwijzer bedrijfsbrandweren

Bijlage C: Controlelijst C8 van de Werkwijzer bedrijfsbrandweren Bijlage C: Controlelijst C8 van de Werkwijzer bedrijfsbrandweren Controlelijst Intern noodplan met toelichting De kolom gegevens en beschrijvingen biedt de letterlijke tekst van Brzo 1999 bijlage IV. De

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren

Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren Bij incidenten met gevaarlijke stoffen Johan de Cock Kenniscongressen Protocol Leren 2007 Dinsdag 20 februari, Ede Dinsdag 27 februari, Den Haag Dinsdag 6 maart,

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant Bezoekdatum: 14 juli 2016 Utrecht Augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ)

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Noord Nederland 2015 Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Inleiding. Met de doorontwikkeling van VRZ en de nieuwe gemeenschappelijke regeling kwam de vraag naar voren welke positie de Veiligheidsdirectie

Nadere informatie

Model veiligheidsplan evenementen. Gemeente Súdwest-Fryslân

Model veiligheidsplan evenementen. Gemeente Súdwest-Fryslân Model veiligheidsplan evenementen Gemeente Súdwest-Fryslân Pagina 1 van 22 Versie 1.0 . Pagina 2 van 22 Versie 1.0 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 5 2 Beschrijving van het evenement 6 2.1 Algemene gegevens

Nadere informatie

Coördinatieplan Autosnelwegen

Coördinatieplan Autosnelwegen Coördinatieplan Autosnelwegen Veiligheidsregio Brabant-Noord versie 3.0 Versie : 3.0, d.d. 29 september 2015 Vastgesteld : Veiligheidsdirectie d.d. 19 oktober 2015 Inwerking per : 1 december 2015 Toetsen

Nadere informatie

Productbeschrijvingen (proces)specifiek

Productbeschrijvingen (proces)specifiek en (proces)specifiek 118 Omgevingsanalyse Inzicht verkrijgen in wat zich in de buitenwereld (bij media, bij het publiek en op het internet) afspeelt, welk gevoel in de samenleving bestaat over de ramp

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie