Projectrapportage veiligheid Floriade 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectrapportage veiligheid Floriade 2012"

Transcriptie

1 Projectrapportage veiligheid Floriade 2012 samenwerken aan veiligheid en gezondheid

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord pagina 3 2. Bouwen van structuren (Samen)werken aan een veilige Floriade pagina 4 3. Risicoanalyse Voorkomen is beter dan genezen pagina Evenementenvergunning Structuur, overzicht en duidelijkheid pagina Planvorming en uitvoering Samen risico s managen pagina Tot slot Multidisciplinair werken, denken en afstemmen pagina 30

3 1. Voorwoord De Floriade 2012, een prachtig evenement waarbij Regio Venlo 187 dagen is bezocht door meer dan twee miljoen bezoekers uit de hele wereld. Een wereldexpo die in het licht stond en waarbij de regio Venlo een unieke kans kreeg om zich te presenteren. Een evenement dat meer inhoud had dan mensen enkel en alleen een leuk dagje uit te bezorgen. Een evenement dat nieuwe bronnen van kennis heeft aangeboord, maar vooral een evenement dat nieuwe samenwerkingsverbanden heeft gesmeed en partijen heeft verbonden. De brede veiligheidsregio heeft samen met de gemeente Venlo gezorgd voor een belangrijke randvoorwaarde: veiligheid! De kracht van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is dé bundeling van alle kolommen, primaire partners en andere belanghebbenden op het gebied van veiligheid en gezondheid. Binnen het project Veiligheid Floriade kwam dit goed tot uiting. Alle primaire kolommen, met daaraan toegevoegd de Floriade-organisatie en de wegbeheerders, zijn aan de slag gegaan om de Floriade te laten slagen als een veilig evenement. Iedereen pakte zijn eigen rol, maar de stip op de horizon stond centraal. In de aanloop naar de Floriade oefenden wij, analyseerden wij, discussieerden wij, schreven wij plannen en lieten wij alles, wat de projectorganisatie in productie bracht, toetsen door de mensen die in het veld moesten optreden met deze gereedschappen. Hierbij is de verbinding gelegd tussen het maken van plannen, het bijscholen en het oefenen, maar ook het evalueren, verwerken en terugkoppelen van punten die ons uit het veld werden aangereikt. voor gaan. Mensen die verder kijken dan hun eigen belang of verantwoordelijkheid. Mensen die samenwerken. Mensen die kritisch durven zijn naar zichzelf en naar anderen. Mensen die elkaar weten te vinden wanneer het nodig is. De verbondenheid, intensieve samenwerking op een echt nieuw niveau is iets dat ik sterk herken in het project Veiligheid Floriade. Op het gebied van veiligheid hebben de betrokken organisaties laten zien wat samenwerking inhoudt. Gezamenlijk voor één doel staan, dit doel kennen en hiernaar acteren. Ongeacht kleur, belang, publiek of privaat. Dat is samenwerking, iedereen horen en mee laten bouwen aan een veilige Floriade! 3 Het succes van een project is niet alleen te danken aan plannen of structuren, maar vooral aan mensen die er helemaal Roger Knorr Projectleider Veiligheid Floriade 2012 samenwerken aan veiligheid en gezondheid

4 4 2. Bouwen van structuren (Samen)werken aan een veilige Floriade Van 5 april t/m 7 oktober 2012 vond in Venlo de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade plaats. Een bijzonder evenement van een enorme omvang, waarbij in 187 dagen ruim twee miljoen bezoekers het evenement veilig bezochten. Van de enorme inspanningen achter de schermen, hebben die bezoekers niets gemerkt. Om deze veiligheid te kunnen garanderen, is de Veiligheidsregio Limburg- Noord (VRLN) samen met de Floriadeorganisatie en de gemeente Venlo al in 2007 begonnen met het treffen van de eerste voorbereidingen voor een veilig verloop van de Floriade. In juni 2011 is het project Veiligheid Floriade gestart in de vorm van een multidisciplinaire projectgroep. Naast de VRLN, waarin de Brandweer Limburg-Noord en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Limburg- Noord zijn vertegenwoordigd, bestond de projectgroep uit politie Limburg- Noord, gemeente Venlo, Rijkswaterstaat en de Floriade-organisatie. In december 2012 is het project Veiligheid Floriade afgerond en is de evaluatie- en rapportagefase gestart.

5 Realisatie projectdoel Het primaire projectdoel van het project Veiligheid Floriade luidde als volgt: Het project Veiligheid Floriade 2012 heeft als doel alle noodzakelijke maatregelen voor te bereiden, te treffen en te borgen die het mogelijk maken dat de risico s voortkomend uit het evenement Floriade 2012 worden beheerst tot een acceptabel niveau. Hierbij dient rekening te worden gehouden met een breed speelveld en een afweging van lokale en regionale belangen en verantwoordelijkheden. 5 Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat het primaire projectdoel is gehaald. Deze doelstelling is vertaald naar concrete werkprocessen en producten die in separate multidisciplinaire werkgroepen zijn voorbereid en uitgewerkt. samenwerken aan veiligheid en gezondheid

6 6 Nieuwe inzichten De combinatie van grootschaligheid, duur en aard van het evenement Floriade 2012 was uniek voor de regio. Dat heeft de VRLN en haar partners gestimuleerd de veiligheidsvraagstukken op innovatieve wijze te benaderen. Voor de betrokken partijen was het vaak pionieren op zoek naar een efficiënte aanpak, het juiste advies en de best passende maatregelen. Op weg naar de opening en ook tijdens het evenement zijn veel leerpunten en nieuwe inzichten ontstaan. Deze kennis en ervaringen leveren een goed beeld op van succesfactoren en valkuilen. De uitvoerders en betrokken organisaties hebben er belang bij dat deze kennis beschikbaar komt voor andere projecten. De leerpunten en nieuwe inzichten geven betrokken partijen een houvast voor het organiseren van de evenementenveiligheid in vergelijkbare toekomstige projecten en werkmethodieken. Multidisciplinaire samenwerking Voor de organisatie van de veiligheid voor een dergelijk grootschalig evenement als de Floriade bestaat geen blauwdruk. Kenmerkend voor het project Veiligheid Floriade is de verregaande succesvolle multidisciplinaire samenwerking. Alle betrokken partijen namen hun positie in, maar het gezamenlijke projectdoel zorgde voor verbinding van alle veiligheidskolommen. Naarmate het project zich ontwikkelde, kwamen steeds meer partijen in beeld. Voor de betrokken partijen was het vaak pionieren en zoeken naar een efficiënte aanpak, het juiste advies en de best passende maatregelen.

7 7 Ondanks dat een grootschalig project als de Floriade veel energie en tijd vergt naast de reguliere werkzaamheden in het evenementenhoogseizoen, was er een enorme inzet en betrokkenheid van alle partijen. Dat zorgde voor een grote meerwaarde. Hybride projectstructuur Het project heeft vorm gekregen door het instellen van een unieke hybride projectstructuur, waarbij de bestuurlijke en de uitvoeringsverantwoordelijkheden in één projectstructuur zijn ondergebracht, waarin de politie Limburg- Noord, de gemeente Venlo en de Veiligheidsregio Limburg-Noord participeerden. Als primaire netwerkpartners zijn de Floriade-organisatie en Rijkswaterstaat als vertegenwoordiger van de wegbeheerders toegevoegd aan deze projectstructuur. De verschillende producten werden voorbereid in de werkgroepen Risicoanalyse, Evenementenvergunning, Multi - disciplinair Coördinatieplan (MCP), Opleiden en Oefenen, Communicatie, Bewaken en Beveiligen, Waterveiligheid en Gezondheid. samenwerken aan veiligheid en gezondheid

8 Voorzitter Veiligheidsregio Burgemeester Venlo Veiligheidsdirectie Projectleider Multidisciplinaire projectgroep Veiligheid Floriade Afdeling veiligheid en handhaving 8 Producten 1. Inrichten en borgen van de processen: 2. Planvorming 3. Verbinden / vervlechten Multi advisering / preventie Borgen maatregelen Multidisciplinair coördinatieplan Vergunningenstelsel Gemeente Venlo werkgroep veiligheid Openbare veiligheid / capaciteit Bewaken en beveiligingen (Vips) Multidisciplinair O&O (opleiden en oefenplan) Multidisciplinair communicatieplan Bestuurlijke borging Afstemmen van veiligheidseffect primair op de gemeente Venlo en sec. Buurgemeenten Bereikbaarheid Floriade Vervoersconcept Operationeel verkeersplan Parkmanagement

9 9 Bevoegd- en verantwoordelijkheden Op basis van de wetgeving is de burgemeester van Venlo gezagsdrager voor de veiligheid binnen zijn gemeente in brede zin. Hij was samen met de voorzitter van de VRLN formeel bestuurlijk opdrachtgever voor het project Veiligheid Floriade. In dit geval waren deze twee functies in één persoon ver tegenwoordigd. De gemeente Venlo is verantwoordelijk voor het verstrekken van evenementenvergunningen. De gemeente legt voor het verstrekken van een evenementenvergunning voor grootschalige evenementen voorwaarden en veiligheidseisen op. Daarnaast is de gemeente Venlo primair verantwoordelijk voor de proactie en preventie binnen het integraal veiligheidsbeleid; oftewel in dit geval het scheppen van randvoorwaarden rondom een veilig verloop van het evenement. De gemeente wordt hierin geadviseerd door de operationele hulpdiensten (politie, brandweer en GHOR). De Floriade-organisatie is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van veiligheidsmaatregelen op haar terrein. samenwerken aan veiligheid en gezondheid

10 Verschil in belangen Hoewel het gezamenlijk projectdoel nooit uit het oog werd verloren, zijn er bij een dergelijk evenement diverse belangen die een rol spelen voor zowel de betrokken partijen als de stakeholders. Dankzij de investering in het bouwen van structuren, is het gelukt om de belangen van de afzonderlijke partijen bij elkaar te brengen. Dankzij de investering in het bouwen van structuren, is het gelukt om de belangen van de afzonderlijke partijen bij elkaar te brengen. De netwerkpartners worden geïllustreerd in onderstaande netwerkkaart. 10 NCC RVD Politie KMAR BUZA AZLN KLPD Koninklijk huis Veiligheidsregio NVWA DKDB WML GGD Floriade Provincie GHOR RID Regio Venlo Defensie Gemeente Venlo Brandweer Staldepartement RWS Particuliere instellingen NCTV

11 11 Tips & Tricks Bouwen van structuren Spreek een vaste structuur af en houd daar gedurende het hele project aan vast. Daarmee kun je voorkomen dat door de veelheid aan informatie, bevoegdheden en belangen onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Neem externe organisaties als volwaardig partner op in de projectstructuur. Het inrichten van een dagelijks team kan helpen om te toetsen of de vooraf bedachte scenario s in de praktijk werken. Stel zo nodig de plannen bij. samenwerken aan veiligheid en gezondheid

12 3. Risicoanalyse Voorkomen is beter dan genezen Een grootschalig evenement als de Floriade met meerdere miljoenen bezoekers brengt vele risico s met zich mee. Om de kans op incidenten zoveel mogelijk te beperken, is al in een vroegtijdig stadium in 2007 gestart met een risicoanalyse. Op basis van nieuwe informatie en inzichten is deze risicoanalyse in de aanloop naar en gedurende de Floriade continu geactualiseerd. De multidisciplinaire aanpak van het project Veiligheid Floriade bewees hierbij zijn meerwaarde. 12 Al bij de eerste risicoanalyse in 2007 werd rekening gehouden met de verschillende fases van een grootschalig evenement als de Floriade: bouw-, bedrijfs- en afbouwfase. De risico s van elke fase zijn geïdentificeerd en geanalyseerd. De hieruit voortvloeiende concrete maatregelen zijn vervolgens vastgelegd in de evenementenvergunning en het multidisciplinaire coördinatieplan (MCP). De gezamenlijke sessies van de veiligheidspartners, waarbij goed werd doorgevraagd op de beoordeling van de risico s en de geadviseerde maatregelen, hebben geleid tot een goed onderbouwd evenementenadvies. Maatregelen die niet in de evenementenvergunning konden worden geëist, maar wel wenselijk waren, zijn in gezamenlijk overleg toch gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn cameratoezicht en een hekwerk rondom het Floriadeterrein; deze hebben positief bijgedragen aan de openbare orde en veiligheid. Om de kans op incidenten zoveel mogelijk te beperken, is al in een vroegtijdig stadium in 2007 gestart met een risicoanalyse. Inschatting risico s De Floriade vond plaats op een per manent ingericht terrein met goede aan- en afvoerwegen en een eigen veiligheidsorganisatie. Daardoor bracht de Floriade minder risico s met zich mee dan een vergelijkbaar grootschalig evenement met een tijdelijke inrichting. Daarnaast waren er, in tegenstelling tot veel evenementen met vergelijkbare bezoekersaantallen, minder grote con centraties van bezoekersgroepen. Bovendien verdeelden de bezoekers zich over het gehele 66 hectare grote terrein. De verwachting was dat er tijdens een reguliere bezoekersdag relatief weinig alcohol en geen drugs zouden worden genuttigd. Ervaringen bij ver gelijkbare evenementen wijzen uit dat daardoor de hoeveelheid be - nodigde geneeskundige hulpverlening aanzienlijk lager ligt dan op basis van de berekeningen van Handreiking evenementen GHOR. In het advies door de projectgroep is wel een onderscheid gemaakt tussen basisdagen en piekdagen. In de risicoanalyse werden 33 risicogroepen uitgewerkt die zich op en rond het Floriadeterrein zouden kunnen voordoen. Beheersing verkeersstromen Om de verkeersstromen rondom de Floriade in goede banen te leiden, heeft de provincie Limburg de regierol opgepakt. Omdat ook bij de regulering van het verkeer het onderwerp veiligheid belangrijk was, hebben de projectgroep Veiligheid Floriade en de projectgroep Verkeer samenwerking gezocht. Dankzij de gedrevenheid en betrokkenheid van de individuele medewerkers is deze samenwerking een succes geworden. Ook het uit nodigen van bestuurders, door het organiseren van een aantal informatiebijeenkomsten, droeg positief bij aan het resultaat. In maart 2012 werd een leerzame testdag gehouden om inzicht te krijgen in de bewegingen van de bezoekersstroom op een piekdag. Voorkomen rampscenario In de risicoanalyse werden 33 risicogroepen uitgewerkt die zich op en rond het Floriadeterrein zouden kunnen voordoen. Per risicogroep is bekeken op welke plekken dit aan de orde was. Vervolgens zijn er scenario s uitgewerkt voor risicomanagement. Diverse scenario s zijn aan de orde gekomen in de multidisciplinaire oefeningen.

13 Case: overcrowding Crowdmanagement Een van de beschreven risicogroepen is overcrowding. Bij dit crowdmanagement staat het be waken van de veiligheid van de verwachte grote mensenmassa s centraal. Met name de toegang tot het Floriadeterrein via de loopbrug over de snelweg en de route tot aan de kassa vormen een belangrijk aandachtspunt. Bij de uitwerking van dit scenario staat de projectgroep onder meer de ramp bij de Love Parade in Duisburg in juli 2010 duidelijk voor ogen. Bij dat evenement vielen 21 doden doordat een mensenmenigte zich een weg door een veel te smalle tunnel moest banen. Hieruit trekt de projectgroep Veiligheid Floriade belangrijke lessen en treft de nodige veiligheidsmaatregelen rondom het entreegebied, de tunnel en de brug. 13 samenwerken aan veiligheid en gezondheid

14 Case: veiligheidsoefening 8 maart Praktijkoefening tankwagen 14 De ligging van het Floriadeterrein en de terreinindeling leveren een aantal specifieke risico s op uit de risicogroep vrijkomen gevaarlijke stoffen. Zo is het terrein direct gelegen aan twee snelwegen waar continu vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Ook de aanwezigheid van een pijpleiding aan de rand van het terrein is een risicofactor. Op 8 maart houden de gezamenlijke hulpdiensten op het Floriadeterrein daarom een grootschalige veiligheidsoefening. Het rampscenario luidt dat een tankwagen met gevaarlijke stoffen van de weg is geraakt waardoor er een giftige wolk over het Floriadeterrein trekt. Alle bezoekers moeten onmiddellijk het terrein ver laten. Op basis van de risicoanalyse en het bijbehorende maatregelenadvies kwam naar voren dat het scenario (mogelijke) ont ruiming van het Floriadeterrein specifieke afspraken vergt. Zo kort voor de opening van de Floriade is dit voor alle veiligheidspartners een perfecte testcase. Hoewel de BHV ers van de Floriade pas sinds kort een team vormen en dus nog nauwelijks ervaring hebben kunnen opdoen, verloopt de oefening naar volle tevredenheid. Mede door de aanwezigheid van camerabewaking wordt tijdens de oefening de situatie overzichtelijk in kaart gebracht. Niet alleen op het oefen terrein, maar ook in het nieuw ingerichte actiecentrum crisiscommunicatie wordt met grote betrokkenheid gewerkt. Het resultaat is dat het multidisciplinaire coördinatieplan niet hoeft te worden bijgesteld.

15 15 Proces Bewaken en Beveiligen Een proces waarin de belangen van de diverse betrokkenen nog nadrukkelijker in beeld waren, was het proces Bewaken en Beveiligen van belangrijke personen. Sinds juni 2011 is een multidisciplinaire werkgroep Bewaken en Beveiligen ingericht, waarin de VRLN, Floriade, politie Limburg-Noord en gemeente Venlo zitting hadden. Deze werkgroep had als doelstelling om protocollen, multidisciplinaire afspraken en beveiligingsmaatregelen samen te brengen in één integrale benadering. Ook heeft de werkgroep de uitvoering van de vipbezoeken voorbereid. Door deze werkgroep werd een multidisciplinair format Bewaken en Beveiligen opgesteld, dat werd vastgelegd door de gezagsdriehoek. Dit vormde een blauwdruk voor het voorbereiden van dergelijke bezoeken. De informatie voor de voorbereiding van vipbezoeken werd gedeeld via diverse kanalen. In een aantal gevallen kon informatie pas in een zeer laat stadium worden hardgemaakt. Daardoor was het een moeilijk te managen proces, vanwege de afhankelijkheid van een heel netwerk van belangen en externe partijen. samenwerken aan veiligheid en gezondheid

16 Case: bezoek Koningin en president Gül van Turkije Koninklijk bezoek 16 Diverse malen bezoeken hoogwaardigheidsbekleders uit verschillende landen de Floriade. Een koninklijk- of staatsbezoek is qua veiligheidsorganisatie al een evenement op zichzelf. Op 4 april 2012 opent Koningin Beatrix de Floriade en op 19 april brengt Hare Majesteit opnieuw een bezoek aan de Floriade, ditmaal samen met de Turkse president Abdullah Gül. Het optimaal aansluiten van de crisisbeheersing, het persoonsbeveiligingsproces en een goed doordacht protocol zorgen voor een extra dimensie. Een belangrijke partner voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord is de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), die verantwoordelijk is voor de directe veiligheid van leden van het Koninklijk Huis. In nauwe samenwerking wordt het bezoek voorbereid. Maar er komen ook andere relatief nieuwe dimensies en partners bij kijken. Denk aan het Nationaal Coördinatie Centrum, het KLPD, het staldepartement, de ceremoniemeester van Hare Majesteit de Koningin en de Turkse beveiligingsdiensten. Voorafgaand aan het bezoek worden alle hulpdiensten uitgebreid geïnformeerd en werden diverse beveiligingsmaatregelen uitgevoerd op en rond het Floriadeterrein. Voor de regio Limburg- Noord betekent dit een multidisciplinaire aanpak en opschaling om de veiligheid voorop te stellen. Op het Regionaal CoördinatieCentrum zat een Operationeel Team (OT) paraat om meteen te kunnen optreden bij een incident. Ook was op het terrein een Commando Plaats Incident (CoPI) ingericht. Hoewel het rustig is verlopen, blijkt dat de betrokkenen het als enorm positief ervaren om al in de startblokken te staan, mocht het uit de hand lopen. Er heerst een sfeer van alertheid zonder overspannenheid. Ieders inspanningen, focus en goede voorbereidingen hebben geleid tot een gecontroleerde situatie en een vlekkeloos dubbel staatsbezoek.

17 Tips & Tricks Risicoanalyse Gebruik bij het inschatten van veiligheidsrisico s ook ervaringen van andere regio s met grootschalige publieksevenementen. Maak gebruik van de nieuwe inzichten die ontstaan tijdens het continue proces van bepaling risico s, vaststellen maatregelen en bijstellen van de planvorming. Doorleef samen met alle betrokken partijen het proces van risicoanalyse. 17 samenwerken aan veiligheid en gezondheid

18 4. Evenementenvergunning Structuur, overzicht en duidelijkheid Met het oog op een veilig verloop van de Floriade is, op basis van de uitvoerige risicoanalyse, een multidisciplinair advies uitgebracht aan de gemeente Venlo over de invulling van de evenementenvergunning. Deze vergunning omvatte eisen over de veiligheidsmaatregelen die de Floriade moest nemen, waaronder het in veilige banen leiden van grote mensenmassa s en mensenstromen (crowdmanagementsystemen), legionellaen brandpreventie en het benodigde aantal BHV ers, veiligheids- en geneeskundig personeel. 18 De evenementenvergunning is op gestructureerde wijze tot stand ge - komen. Alle situaties die zich voordeden, stonden duidelijk omschreven in de vergunning of in de bijlagen. De vergunning met bijlagen was in de praktijk goed toepasbaar. Bij ieder risico is multidisciplinair bekeken welke maatregelen aan risico s moesten worden gekoppeld. Deze maatregelen zijn vervolgens in de vergunning opgenomen. Op deze wijze is gezorgd voor een complete vergunning. Flexibiliteit dankzij mastervergunning Er is gekozen voor een zogeheten mastervergunning; deze biedt ruimte voor het organiseren van aanvullende activiteiten die aansluiten bij de basisvergunning. Dit gaf flexibiliteit aan de organisatie om de programmering aan te passen of extra activiteiten aan te vragen. Deze extra activiteiten werden getoetst op de bestaande maatregelen zoals vergund. Indien nodig werden extra maatregelen opgelegd aan de organisatie of uitgevoerd door hulpverleningsdiensten. Deze methode werkte efficiënt en doelgericht. Er was sprake van structuur, overzicht en duidelijkheid in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De overlegstructuren met de Floriade-organisatie, veiligheidskolommen en gemeente waren helder en er waren korte communicatielijnen met vaste contactpersonen. Opvolging evenementenvergunning Bij de vele evenementen die plaatsvonden op het Floriadeterrein is periodiek getoetst en gecontroleerd of werd voldaan aan de eisen die voortvloeiden uit de evenementenvergunning. Over het algemeen zijn de evenementen zonder noemenswaardige problemen verlopen. Voorafgaand aan elk evenement werd elk themaveld door diverse veiligheidsdiensten gecontroleerd op de voorwaarden zoals opgenomen in de vergunning. Daarnaast werden vooraf duidelijke afspraken gemaakt plus een planning van wie, wanneer en waar welke maatregelen zou toetsen. Daardoor was het mogelijk om gestructureerd en efficiënt te werken. Het bleek dat de in de vergunning op genomen maatregelen vooraf grondig waren geanalyseerd en onderbouwd. Daardoor waren deze maatregelen in de praktijk ook goed werkbaar. Doordat er veel expertise en tijd is gestoken in een Er was sprake van structuur, overzicht en duidelijkheid in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. weloverwogen advies, zijn er nagenoeg geen heroverwegingen of inschattingsfouten gemaakt. Technische hygiëne Vanwege de omvang van de Floriade is de GHOR Limburg-Noord vroegtijdig gestart met het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico s. Op basis daarvan gaf de GHOR de gemeente instructies op het gebied van technische hygiëne. Daarnaast adviseerde de GHOR de gemeente over de benodigde hoeveelheid geneeskundig personeel om de zorgcontinuïteit in de regio te borgen. De GHOR legde tevens de verbinding tussen de verschillende geneeskundige partners, waaronder het Nederlandse Rode Kruis, de Ambulancezorg Limburg-Noord en de GGD Limburg-Noord.

19 Case: legionellapreventie Legionellapreventie Op het Floriadeterrein waren watervernevelende in stallaties aanwezig; een reden om extra alert te zijn op de aanwezigheid van de legionellabacterie. In samenspraak met de GGD en de GHOR wordt daarom in september 2011 een werkgroep waterveiligheid gevormd. In deze werkgroep nemen de GHOR Limburg-Noord, de Floriade, de GGD Limburg-Noord, de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), VROM en de provincie Limburg plaats. Vóór en tijdens de Floriade worden drie terreininspecties gepland, waarbij de Floriade, GGD en WML aanwezig zijn. Ter plaatse kunnen aandachtspunten worden aangepakt en ge regeld, waardoor deze inspecties prima verlopen. 19 samenwerken aan veiligheid en gezondheid

20 Veiligheidskolombrede checklist Bij het deelproject Controle en handhaving werd gewerkt met een veiligheidskolombrede checklist, waarbij iedere veiligheidskolom zijn eigen voorwaarden en maatregelen toetste. Deze checklist was noodzakelijk om eenduidigheid te krijgen en overzicht te houden op de toetsing van de maatregelen. Ook het werken met één bundel (document) van vergunningsvoorwaarden en situatietekenen zorgde voor efficiency. Hierdoor had iedereen altijd de juiste stukken bij zich. Door een realistische en haalbare planning konden controlemomenten goed worden uitgevoerd. Om een indruk te geven van de veiligheidskolombrede checklist, is hiervan een verkorte versie opgenomen op hoofdlijnen: Veiligheidskolombrede checklist 20 voldoet voldoet nvt Multidisciplinair Organisatorische controle NIET De organisatie is op elk moment in staat een actueel overzicht te geven van het aantal aanwezige personen op het terrein De BHV-organisatie is op de hoogte van de inhoud van het Veiligheids- en BHV-plan De organisatie is in staat een actieve monitoring uit te voeren over de weersomstandigheden Controle op bereikbaarheidsroute calamiteitendiensten (poorten) voldoet NIET voldoet nvt Brandweer Evenement is bereikbaar middels een route, minimaal 3,50 m breed en 4,20 m hoog Geplaatste afzettingen makkelijk te verwijderen (Nood)uitgangen en vluchtroutes vrij van obstakels De sluiting van de (nood)uitgangen voldoet Noodverlichting aanwezig Vluchtwegaanduiding aanwezig Versiering niet gemakkelijk ontvlambaar Voldoende gekeurde blusmiddelen Blusmiddelen zichtbaar geplaatst en gereed voor direct gebruik voldoet voldoet NIET nvt Politie Parkeerplaats is na zonsondergang voldoende verlicht Goede scheiding verkeersstromen busterminal Toezicht bij in- uitstapplaats busterminal Voorziening voor alternatieve binnenkomst op park Uitgewerkt alternatief bij uitvallen brug voor vervoersbewegingen Cameratoezicht op brug Voldoende beveiligers overeenkomstig schema Communicatiemiddelen met publiek Cameratoezicht gedurende openstelling Voldoende verlichting van opengesteld gedeelte na zonsondergang Geen andere in- en uitgangen voor publiek Doelmatige en veilige opslag en afvoer contant geld voldoet voldoet NIET nvt GHOR AED aanwezig (6 minuten concept) Geadviseerde hulpverlening aanwezig De EHBO-post voldoende herkenbaar en met bewegwijzering vindbaar Er is één toilet per 150 bezoekers aanwezig Benoemde traumaheli-landplaatsen bekend bij EHBO Bezoekers worden geïnformeerd over hygiëneregels

21 Tips & Tricks Vaststellen en controle evenementenvergunning Werk met een mastervergunning die ruimte biedt voor het organiseren van aanvullende activiteiten die aansluiten bij de basisvergunning. Neem de vergunningsvoorwaarden zin voor zin door. Stel bij elke zin de vragen: Wat bedoelen we precies? Wat willen we bereiken? Stel een veiligheidskolombrede checklist op voor eenduidigheid en toetsing. Maak vooraf duidelijke afspraken over wie, wanneer en waar welke maatregelen toetst. 21 samenwerken aan veiligheid en gezondheid

22 5. Planvorming en uitvoering Samen risico s managen Naast het grondig analyseren van mogelijke risico s die konden ontstaan tijdens de duur van de Floriade was het minstens zo belangrijk om deze risico s goed te managen. Om adequaat te kunnen omgaan met alle in de risicoanalyse uitgewerkte scenario s werd het project Veiligheid Floriade opgesplitst in diverse deelprojecten. Door over de grenzen van hun eigen discipline heen te kijken, slaagden de projectpartners er samen in oplossingen aan te dragen om risico s op een goede manier te beheersen. 22 Gezien de grote omvang van het project Veiligheid Floriade en de grote hoeveelheid daarbij betrokken medewerkers, is ervoor gekozen om dit project op te knippen in een aantal deelprojecten. Voor elk van deze deelprojecten zijn werkgroepen samengesteld die zich bezighielden met een apart aspect van de veiligheid. Dagelijks team Floriade Omdat het evenement zo uniek was, waren de voorbereidingen op de Floriade 2012 gebaseerd op voorspellingen, berekeningen en modellen. Aan de hand van het aantal geplande bussen van touroperators en de weersvoorspellingen kon de Floriade-organisatie vooraf een redelijk beeld geven van de bezoekersaantallen. Bovendien werd continu het aantal geparkeerde auto s en bezoekers, twitterdata, camerabeel - den en portofoonverkeer gecontroleerd in het meldcentrum van de Floriade. Om de daadwerkelijke bezoekersaantallen en publieksstromen te matchen met de verwachtingen, is de eerste drie weken van opening een dagelijks team ingericht. Tijdens het dagelijks overleg bespraken alle partners uit de hulpverleningsketen en de Floriade-organisatie de actuele informatie. Op basis van de daadwerkelijke situatie zijn er kleine aanpassingen gedaan in de planvorming. Bijvoorbeeld het aantal pendelbussen tussen de parkeerterreinen en de entree om zo het logistiek proces op een verantwoorde manier te laten verlopen. Gedurende het evenement bleek dat piekdagen qua bezoekersaantallen vaak achteraf geen piekdagen waren. Onder andere weersomstandigheden speelden een grote rol. Op het terrein waren standaard veertig veiligheidsmedewerkers van de Floriade aanwezig, waaronder geneeskundige hulpverleners, BHV ers en securitymedewerkers. De politie was dagelijks aanwezig met twee medewerkers die per Segway de openbare orde op het terrein in de gaten hielden; dit aantal werd opgeschaald op drukke dagen. Multidisciplinair coördinatieplan Als drager voor alle veiligheidsadviezen is gekozen voor een multidisciplinair coördinatieplan (MCP) op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Een MCP beschrijft operationele afspraken tussen de hulpdiensten onderling en de gemeente over mogelijke incidenten tijdens het evenement. Het gaat hierbij om informatie die van multidisciplinair belang is. Het doel is het realiseren van een gecoördineerde en efficiënte hulpverlening tijdens het evenement. In de eerste fase van het project werd aan de burgemeester van Venlo geadviseerd te kiezen voor deze planvorm, in plaats van een traditioneel rampenbestrijdingsplan. Het voordeel van een MCP is de generieke insteek en scenariokeuze, terwijl een rampenbestrijdingsplan vaak maar op één specifiek (maatgevend) scenario focust. Het MCP gaf inzicht in de structuur van de hulpdiensten en de calamiteitenorganisatie van de Floriade en Rijkswaterstaat en Door over de grenzen van hun eigen discipline heen te kijken, slaagden de projectpartners er samen in oplossingen aan te dragen om risico s op een goede manier te beheersen. specificeerde de raakvlakken in verantwoordelijkheden van beide. Daarnaast bood het plan een tactisch kader voor het optreden bij incidenten op en rondom de Floriade. Met een incident werd elke gebeurtenis bedoeld op het Floriadeterrein waarbij mogelijk een gezamenlijke respons van hulpdiensten en de calamiteitenorganisatie van de Floriade noodzakelijk was. Multidisciplinaire inzetkaart In het MCP Floriade 2012 is voornamelijk geïnvesteerd in het organiseren van een solide basisorganisatie. Door ervoor te zorgen dat in de dagelijkse situatie (scenario 0 ) de betrokken organisaties op elkaar zijn afgestemd, zijn zij in staat in ramp- en crisissituaties flexibel te reageren, wat ervoor zorgt dat de diverse hulpdiensten op de juiste manier met dergelijke situaties omgaan. Naast een beschrijving van de organisatiestructuur is de multidisciplinaire inzetkaart een belangrijk onderdeel van het MCP. Deze inzetkaart bestond uit een detail- en een omgevingstekening van het Floriadeterrein met per discipline een verschillende informatiebehoefte. Het MCP is samen met een terreinverkenning in de multidisciplinaire bijscholingen gepresenteerd.

Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid. publieksevenementen. Veiligheidsregio Groningen

Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid. publieksevenementen. Veiligheidsregio Groningen Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid publieksevenementen Veiligheidsregio Groningen Versie april 2012 Steller: L. de Jong Beleidsmedewerker GHOR Groningen In samenwerking met de leden van de

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185 Dissertation De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen Pagina 1 van 185 Titel: De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Organisatie: GHOR Brabant-Noord

Nadere informatie

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's Inhoud Pagina 1.

Nadere informatie

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Maart 2010 Missie Inspectie

Nadere informatie

Multidisciplinair advies planvorming Veiligheidsregio Zeeland 2013-2016

Multidisciplinair advies planvorming Veiligheidsregio Zeeland 2013-2016 Multidisciplinair advies planvorming Veiligheidsregio Zeeland 2013-2016 versie 1.0 25 juni 2013 eindconcept 1 46 deze pagina is bewust leeg gelaten 2 46 Advies Multidisciplinair advies planvorming versie

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 9 nummer 5 oktober 2011 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing De DigiNotar-crisis Thema: Leren en evalueren van Moerdijk Stedelijke rellen: kan het ook in Nederland gebeuren? Naar

Nadere informatie

Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Draaiboek voor de aanpak. Huiselijk geweld

Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Draaiboek voor de aanpak. Huiselijk geweld Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid Draaiboek voor de aanpak Huiselijk geweld Huiselijk geweld Draaiboek voor de aanpak R. Keus M.S. Kruijff (Tekstbureau Alfa, Enkhuizen) november 2000 Ontwerp:

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

Samenvatting...2. Inleiding Integrale veiligheid, is de VER bruikbaar en bruikbaar voor u?...4

Samenvatting...2. Inleiding Integrale veiligheid, is de VER bruikbaar en bruikbaar voor u?...4 Inhoudsopgave Samenvatting...2 Inleiding Integrale veiligheid, is de VER bruikbaar en bruikbaar voor u?...4 Hoofdstuk 1 Het onderzoek in beeld...5 1.1 Wat is een VER?...5 1.2 Wie neemt het initiatief en

Nadere informatie

Multidisciplinaire Oefening Riverside

Multidisciplinaire Oefening Riverside Evaluatie Multidisciplinaire Oefening Riverside Uitgevoerd op 19 september 2007 Kantooradres Het Nieuwe Diep 34 A7 1781 AD Den Helder Correspondentieadres Postbus 6004 1780 KA Den Helder Telefoon/telefax

Nadere informatie

45e PINKPOP: SUPER EDITIE MET LEERMOMENTEN VOOR DE TOEKOMST

45e PINKPOP: SUPER EDITIE MET LEERMOMENTEN VOOR DE TOEKOMST 45e PINKPOP: SUPER EDITIE MET LEERMOMENTEN VOOR DE TOEKOMST RAPPORT, INTERNE EVALUATIE PINKPOP 2014 19 NOVEMBER 2014 Rapport Interne evaluatie Pinkpop 2014 Rapport: Interne evaluatie Pinkpop 2014 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Besluitvorming en communicatie bij overstromingsdreiging

Besluitvorming en communicatie bij overstromingsdreiging Opdrachtgever: Gemeente Kampen Besluitvorming en communicatie bij overstromingsdreiging Een effectieve evacuatiestrategie voor Kampen Eindrapport PR2024 februari 2012 Inhoud 1 Inleiding... 1 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Handreiking Evenementenveiligheid 2011

Handreiking Evenementenveiligheid 2011 Handreiking Evenementenveiligheid 2011 Deel III, Gemeenten: de regie in handen Handreiking Evenementenveiligheid 2011, deel III Gemeenten: de regie in handen Ministerie van Veiligheid en Justitie, november

Nadere informatie

Bijlage IIa: Foto Multidisciplinair

Bijlage IIa: Foto Multidisciplinair Bijlage bij het adviesrapport van de ACIR Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding De Vrijblijvendheid Voorbij Bijlage IIa: Foto Multidisciplinair Inventarisatie deskresearch inzake informatievoorziening

Nadere informatie

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking 27 februari 2013 Inhoud Inleiding... 4 1 Unité de doctrine... 6 2 GRIP Rijk... 10 3 Het koppelvlak tussen

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

voldoen aan de jaarlijkse verplichting een systeem oefening te organiseren.

voldoen aan de jaarlijkse verplichting een systeem oefening te organiseren. NR. 17 / juni 2013 DE VEILIGHEIDSREGIO Uitgave van het Veiligheidsberaad in samenwerking met Brandweer Nederland, Nationale Politie, GHOR, VNG, IFV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie 3 Werken

Nadere informatie

Kader evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Hollands Midden. Datum: 8 november 2012 Versie: definitief

Kader evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Hollands Midden. Datum: 8 november 2012 Versie: definitief Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: 8 november 2012 Versie: definitief 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Uitgangspunten... 4 1.4 Leeswijzer...

Nadere informatie

Multidisciplinair oefenbeleidsplan

Multidisciplinair oefenbeleidsplan Multidisciplinair oefenbeleidsplan Veiligheidsregio Zeelan d 2014 2017 versie 1 16 januari 2014 Risicoprofiel Convenanten Kwantiteit en kwaliteit Registreren en verbeteren Kwaliteitszorgsysteem Functionarissenvolgsysteem

Nadere informatie

Evaluatie van de crisisbeheersing rond de brand op de Willem van der Zwan

Evaluatie van de crisisbeheersing rond de brand op de Willem van der Zwan Evaluatie van de crisisbeheersing rond de brand op de Willem van der Zwan Drs. M. Zannoni, drs. S. Schaap, M. Matthijs, drs. J. Jochmann, prof. mr. dr. E.R. Muller Inhoudelijke begeleiding: dr. M.J. van

Nadere informatie

Evaluatie asbestincident Roermond

Evaluatie asbestincident Roermond Evaluatie asbestincident Roermond Acute fase: 16-12-2014 tot 19-12-2014 Nazorgfase: 19-12-2014 tot 15-04-2015 Door: Evaluatiecommissie Asbestincident Roermond Steven de Vreeze (VZ) Hans Wink Kees Kappetijn

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deze eerste module van het trainingsprogramma heeft tot doel feeling te krijgen met de bijzondere aspecten van de burgemeestersfunctie

Nieuwsbrief. Deze eerste module van het trainingsprogramma heeft tot doel feeling te krijgen met de bijzondere aspecten van de burgemeestersfunctie Nieuwsbrief Veiligheidsregio Zeeland nummer 12 april 2008 v e i l i g h e i d s r e g i o Nieuwsbrief In dit nummer onder andere: Nieuwe hoofdstructuur VRZ Tussenstand Pro-actie en Preventie Kwaliteit

Nadere informatie

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Maatschappelijke business case Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Colofon Uitgave: GGD Hollands Noorden Grotewallerweg 1 Postbus 324 1740

Nadere informatie

strijdigeregels in de praktijk

strijdigeregels in de praktijk strijdigeregels in de praktijk Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Uitgegeven door het Ministerie van Economische Zaken 2 Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Politie en gemeente, partners in veiligheid Utrecht Scriptie voor het Masterprogramma Publiek Management van de opleiding Bestuurskunde. Faculteit der Sociale

Nadere informatie