Sluipende verfransing gaat veel verder dan BHV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sluipende verfransing gaat veel verder dan BHV"

Transcriptie

1 Huldenberg,Tervuren,Kortenberg,Bertem, SluipendeverfransinggaatveelverderdanBHV Eenaantalminofmeerrecentepersberichtenencommentareni.v.m.detaalproblematiekhebben onzeaandachtgetrokken.daaromhebbendeafdelingenhuldenberg,tervuren,kortenbergen Bertemdekoppenbijelkaargestokenomeenzogoedmogelijkoverzichtinkaarttebrengenvan water echt leeftoptaalgebiedin grensgebieden. Hetkomtonsvoordathetprobleemvanverfransingaltevaakbeschouwdwordtalsietswatzich voordoetinbhv.onze4gemeentenliggennietinbhv.tochervarenwijdagelijksdesluipende verfransing.wezijnerbovendienvanovertuigddatveelvanwatwijmeemakenookgeldtinalle gemeentendielangsdetaalgrensliggen.ditgaatdusovergemeenteninoost enwest Vlaanderen (+kustgemeenten),inbrabanteninlimburg. Daarnaastkunnenwijonsnietvandeindrukontdoendat overdevlaamsepartijgrenzenheen de taalproblematiek,inhoofdevandiegenendieernietdagelijksmeegeconfronteerdworden,teveel alseen symbooldossier wordtbeschouwd.vooronsishetechterveelmeerdaneensymbool.het gaateroverdatwedagelijksmoetenopkomenvoorhetrechtinonzeeigenstreekonzeeigentaalte mogenenkunnenspreken. DeafdelingenHuldenberg,Tervuren,KortenbergenBertemwillenzichnietbeperkentothet probleemgerichtdenken maarzekerenvastook oplossingsgerichtdenken.voorelkprobleem kaneenoplossinggevondenwordendoordewetgevingcorrecttoetepassenofweldoorzeaante passen.wijhebbenhetinonzeregioimmerswelgehadmetopmerkingenals hierkunnenwijniets aandoen of erisgeenaangepastewetgeving.

2 Aandehandvaneenaantalconcretevoorbeeldenwillenwijalservaringsdeskundigenkortschetsen hoedesluipendeverfransinginonzeregiotewerkgaatenuitleggendatdewerkelijkheidechtniet symbolisch tenoemenis.wewillenzekerafvanhetideedatdeverfransingeensymbooldossieris vanenkele hardliners uitdedirecterandrondbrussel. Omtotditdossiertekomenwerdenvoorafgaandelijkeenaantalafsprakengemaakt: 1. 2vertegenwoordigerspergemeente+1coördinatieenredactie(N=9) 2. vanuit probleemgerichtdenken evoluerennaar oplossingsgerichtdenken :dusnietblijven hangeninslogans 3. dezakenbekijkenvanuithetperspectiefvanonze4gemeenten,dwz: onze4gemeentenbehorenniettotbhvofhetbrusselshoofdstedelijkgewest onze4gemeentenliggenineentalignederlandstaliggebied. Hetzeerpraktischeresultaatvandezeafsprakenwasdatwezodoende: 1. zoveelmogelijkbrusselse&bhv ruis uitonzebenaderingkondenweren 2. een naar onze mening rationele en klare kijk kregen op de sluipende verfransing in onze regioenbijuitbreiding,inalle taalgrensgemeenten Erzijnuiteraardookeenaantalbeperkingenverbondenaandezeaanpak,metname: 1. deledenvanonzewerkgroepzijnstukvoorstuk vrijwilligers meteenbeperkt tijdsbudget 2. dezevrijwilligershebbenals ervaringsdeskundigen getrachtzogoedenzoveelmogelijkte informeren en te documenteren maar zijn er zich van bewust dat ze geen juridische specialistenzijn. 3. verderonderzoeken/ofverfijningdoor specialisten isabsoluutnoodzakelijk Rapportering Ineeneerstefasewerdeenoplijstinggemaaktvandeonderwerpendieo.i.exemplarischzijnvoor hetfenomeen sluipendeverfransing.omhetgroteaantalonderwerpenenigszinsoverzichtelijkte houdenwerdgeopteerdvooreenmatrixwaarbijde onderwerpen gekruistwerdenmetde bevoegdheidsniveauswaaropzevolgensdewerkgroeptesituerenzijn. Voordeconcreterapporteringwerdgeopteerdvoorhetuitschrijvenvan TechnischeFiches.Om deleesbaarheidtebevorderenzijndezefichesstukvoorstukalsafzonderlijkedocumententelezen. Kruisverwijzingenzijn(tothiertoe)vermeden. Detechnischeficheszijnsteedsopgebouwdvolgenshetzelfdestramien: 1. Vaststelling:secweergevenvandefeiten 2. Analysevandepraktijk:hoezitdevorkeigenlijkindesteel 2

3 3. Impactvandesituatie:watzijndegevolgenvoorhetVlaamsekaraktervanonzegemeenten 4. Oplossingen:watzijnmogelijkeoplossingenvoorhetgesteldeprobleem 5. Juridischkader:watisdejuridischecontext(voorzoveronsbekend) Momenteelzijner5 technischefiches afgewerktenbeschikbaar: (klein) Handel(doorSoniaVanLaere) Kinderopvang(doorMonicaBruylandt&SoniaVanLaere) MUGdienst(doorPeterPersyn) NotariëleAkten(doorHermanSmulders) Onderwijs(doorSoniaVanLaere) Erzijnmomenteelnog2 technischefiches invoorbereiding: Subsidiëringvansportclubs(VoetbalfederatieVlaanderendoorJanSpooren&HermanSmulders) Hulpverleningsdiensten(brandweer,politie,civielebescherming...doorNN) Vaststellingen Zoalshogergesteldisiederetechnischefichealseenafzonderlijkgeheeltelezen.Hetisdanook nietdebedoelingomindeverderebesprekingiedereficheopnieuwtebecommentariëren. Welmenenwijopbasisvandezetechnischeficheseenaantalaandachtspuntentekunnen formulerendieo.i.fundamenteelzijnomopduurzamewijzeheteentaligenederlandstalige karaktervanonze4gemeenten enbijuitbreidingvanalle taalgrensgemeenten terealiseren. 1.Verantwoordelijkheidnietbijdeindividueleambtenaar,leerkracht,handelaar,...leggen Hetisnietlangerhoudbaaromdeindividueleambtenaar,leerkracht,handelaar,enz.,tewillen responsabiliserendoorhemofhaaraanteporrennederlandstepratenopdewerkvloer.deze mensenstaanmeerenmeermetderugtegendemuur.wehoevenhierslechtsteverwijzennaar demanipulatiesvanhet UniondesFrancophones enanderen.(zieappendix:selectievan Franstaligewebsites) Dezeindividuelemensenhebbenletterlijkwettelijke rugdekking nodig.ofditgewestelijke, Gemeentelijkeofeenanderesoortrugdekkingmoetzijnisdanweerafhankelijkvandespecifieke situatie(cfr.technischefiches).demogelijkheidom intentieverklaringen afdwingbaartemaken zouinvelegevallenwellichtreedsvolstaan(vb.onderwijs,kinderopvang...) 3

4 2.AcuutinBHV=latentinde taalgrensgemeenten HetisGodgeklaagddatwijalsinwonersvaneeneentaligNederlandstaligeregiohaastdagdagelijks moetenblijvenstrijdenvoorrespectvanhetnederlandsalsomgangstaalinonzeeigenregio.het zijnhoegenaamdnietenkeldefranstaligendiehierindehandhebben.vlaamseinstellingenen organisatiesspelenhierinminstenseenevenbelangrijkeenvaaknefasterol. HetisnietomdatpakwegeenbepaaldewijkinHuldenbergofTervureninabsoluteafstandkorterbij St.LucligtdanbijGasthuisberg,dathetNederlandsnietdevoertaalmoetzijnbijhulpverlening. Nochtans,hetuitgangsprincipevandeBestuurstaalwetisduidelijk:ineeneentaligtaalgebiedisde taalvanhettaalgebieddebestuurstaal. 1 OokorganisatiesalsKind&Gezinleggeneenzodanige taallaksheid aandedagdatze (hopelijk) onbewust deverfransingvanonzeregio(maarzekerenvastookinbhvenhetbrussels HoofdstedelijkGewest)structureelenmetVlaamsgeldindehandwerken. Illustratiefvoordeze laksheid ishetantwoordvangouverneurl.dewitte(vraagovermeertalige antwoordapparatenbijdepolitiedd.07/02/2006):... netzoalsverschillendeinstellingenvandevlaamsegemeenschap,dieophetvlakvandepuretaalwetgeving alleeninhetnederlandsmogenhandelenookaltijdsindsverscheidenejarenpragmatischwanneerhetgaatover bijstandaanpersonendiedaarnoodaanhebbenenigeafwijkingentoelatenomdattedoen. (sic) DitpolitiekcorrectdenkenwordteendaglaterinHetNieuwsbladvertaaldals: ErzijnimmersveelbezoekersinonzeprovinciediegeenFransofNederlandsverstaan.''Degouverneur beklemtoontookdathetinformatiecentrumeenonderdeelisvandefederalepolitieendusde verantwoordelijkheidvandefederaleoverheid. (BCZ)Nieuwsblad08/02/06 Hiermeeisdepolitiekeparaplugetrokkenenkanmenterugovergaannaardeordevandedag. 3.Taalkennis Taalgebruik TerechtdoetdeVlaamseGemeenschapheelveelinspanningenomanderstaligen(o.a.via taalcursussen)teondersteuneninhunintegratieindevlaamsesamenleving.ophetindividuele vlaklijktdezevormvanintegratieopheteerstezichtvruchtenaftewerpen. Hetwordtevenweleengansanderverhaalwanneermenintegratieafweegttegenovertaalgebruik; bijvoorbeeldopdewerkvloerofinderelatiemetdeoverheid. 1 H.Vuye(2010),Taalenterritorialiteit,p.29 4

5 Opheelveeldomeinenzijnercontactenoverdegewestgrenzenheen:OCMW,brandweer, hulpdiensten,denkmaaraanhetdodelijketreinongevalinpécrot. IntheoriegaathetomcontactentussendeeentaligeregioVlaanderenendetweetaligeregiovan hetbrusselshoofdstedelijkgewest(waarhetpersoneelookpremieskrijgtomtweetaligtezijn).in depraktijkkomtvanuitbrusselsystematischhetantwoord: jenecromprendspas.keeropkeer verlopendegesprekkendanmaarinhetfrans.hetisletterlijkbangwachtenopdevolgende catastrofe. AlsdezeVlamingendanmeedoenaanexamensinBrusselENslagenvoordetaaltesten(zewillen gerustnaarbrusselgaanwerkenenookdepremieskrijgen)kunnenzenietaangeworvenworden omdathetquotumvlamingenalingevuldis. Menkanzichdefrustratievandezemensenvoorstellen. WerklozenuitBrusselenWalloniëkrijgendoordeVDABlessenNederlandsaangebodenenkunnen daarnaaandeslaginvlaanderen.intheorieisditeenmanieromanderstaligentehelpenzichin Vlaanderenteintegreren.Ookhierstoptdeintegratievaakbijdecursus,enzorgthetsysteemvoor verfransingvandewerkvloer. Hetkomtonsvoordatinburgeringgekoppeldaanpremies,werkaanbiedingenenanderemateriële voordelentottijdelijkopportunismeleidt.eenmaalhetfinanciëleofmateriëlevoordeelbekomen valtmenterugopdeoudegewoonten. Vlaanderenzouo.i.ditsysteemvan integratie bestnogeensgrondigevaluerenopzijn duurzaamheid.wijzijnervanovertuigddat taalkennis geengarantieisvoor taalgebruik maar vaakzelfseenomgekeerdeffectressorteertenzodoendebijdraagttotdeverdere sluipende verfransing vanonzeregio. 4.Vlaanderenmoetmeernadrukkelijkzijneconomischegewichtgebruiken Gewesten,ProvinciesenGemeentenzoudenmoetenafstappenvaneenzekere taallaksheid en veelmeerproactieftaalvoorwaardenopleggenbijuitbestedingenaanaannemersen onderaannemers. Ofhetnugaatoverinfrastructuurwerkenofovertraiteursdiefeestjes,recepties,enz...verzorgen: taalvoorwaardenopleggenzodanigdatcommunicatiemetdeplaatselijkebevolkingmogelijkislijkt onsprimordiaal.situatieswaarbijmenbulgaarsofpoolsmoetkunnensprekenomtevernemen wanneeruwstoepopnieuwaangelegdzalzijn,zijnnietechtaanvaardbaar.ookoverheidsbedrijven (vb.belgacom)ofkoepelorganisaties(vb.unizo)hebbenophetdomeinvantaalhoffelijkheiden respectvoordeburgereencrucialeroltespelen. 5

6 ZekerinBrusselzoudeVlaamseGemeenschaphaar economischgewicht moetengebruiken.erzijn enkelehonderdduizendvlaamsependelaarsdiedagelijksnaarbrusseltrekken.dezevlamingen aansporenombijvoorbeeldhunaankopenconsequentinhetnederlandstedoenzalineeneerste faseheelwatwenkbrauwendoenfronsenmaarzaloptermijnde(vaakverfranste)brusselse handelaarswellichtdoeninziendathet alishetmaaruithoffelijkheid demoeitekanlonenom NederlandstesprekentegenNederlandstaligeklanten. MeercruciaalisevenweldatdeVlaamseoverheideropzoutoeziendatalleVlaamsediensten, administratiesenzelfskabinettennederlandstaligebedieningzoudeneisenbijdeorganisatievan etentjes,feestjes,recepties,enz.indiendebrusselsehorecanederlandstaligebedieningnietkan waarborgendanzullenerongetwijfeldindeperiferievoldoendenederlandstaligegegadigdente vindenzijn.ditlaatstekandanweereensteuntjeinderugzijnvoordebedrijveninderanddiewel investereninnederlandstaligpersoneel. Uiteraardmoetdezelijnnietbeperktblijventotdehorecamaarconsequentdoorgetrokkenworden naaralletoeleveranciersvandienstenenproducten. 5.Erbestaandubbele(diensten)circuitsvoorFranstaligen(ookbuitenBrussel) IndiendelijnvanKind&Gezinkandoorgetrokkenworden ennietslaatvermoedendatditnietzo zouzijn danishetduidelijkdatfranstaligeninonzeregiooverzoweleenfranstalig alseen Nederlandstaligcircuitvandienstenkunnenbeschikken.Franstaligenkunnenuiteraardnaarhet BrusselsHoofdstedelijkGewestofnaarWalloniëuitwijkenomberoeptedoenopdedienstenvan het OfficedelaNaissanceendel Enfance(ONE) maarzekunneneveneensterechtbijde plaatselijkedienstenvankind&gezin.meernog,kind&gezinzorgterzelfsvoordatzeineentalig NederlandstaliggebiedzonderproblemenbijvoorbeeldFranstaligekinderopvangkunnenkrijgen. BovendienzorgtKind&GezinooknogvoordenodigepubliciteitvoordezeFranstaligeopvangzoals bijvoorbeeldvoordedrieeentaligfranstaligeopvangdiensteninvossem(tervuren).kind&gezin isnietteberoerdomophaarwebsite englishpages & pagesfrançaises aantebieden. 2 BijONE(www.one.be)ishetlangentevergeefszoekenomeenverwijzing naarkind&gezintevinden.geensprakevanwederkerigheid! Kinderopvang,bejaardenzorg,OCMW shopping,gezondheidszorgenwellichtnoghetmeest gekende:onderwijs.allemaaldienstendieinvlaamse taalgrensgemeenten kennelijkbeterinde marktliggendanaandefranstaligekantvandetaalgrens. 2 OpdewebsitevanKind&Gezinkanmenopterenvoor23verschillendetalen.EnkelhetNederlandsisnietals keuzemogelijkheidopgegeven! 6

7 6.Vlaamseoverheidsinstantiesondermijnen(onbewust?)derechtenvandeVlamingenin Vlaanderen HogerwerdreedsverwezennaaruitsprakenvandeGouverneurvanVlaams Brabant:... ErzijnimmersveelbezoekersinonzeprovinciediegeenFransofNederlandsverstaan... Onderliggendbetekentdit:wijVlamingenpassenonswelaan(moetenonswelaanpassen).Ophet eerstegezichtishieruiteraardnietsmismeewarehetnietdatopeenbijvraagoverhettaalgebruik inwaals BrabantdegeachteGouverneurantwoordt: EerlijkgezegdinteresseerthetmijnietofmeninWest VlaanderenofinHenegouwenofinWaals Brabantdat ookinhetengelsdoet.watmijinteresseert,isdatikprobeereendienstteorganiseren,diezogoedmogelijk beantwoordtaandenodenvandesamenlevingvandaagenmetnameaandenodenvandiemensendieheel dringendomhulpverlegenzittenenalseenanderdatnietnodigvindtisdatzijnverantwoordelijkheid. 3 OokbijKind&Gezinbotstmenopdergelijkepremissen.Menbiedtallerleitaalkeuzesaan,zetper opvangadresdegebruiktetalenalfabetischopeenrij...methetnederlands(alshetalvermeld wordt)uiteraardachteraan.opheteerstegezichtishiernietsmismeewarehetnietdatmen zodoendeanderstaligen subtiel desuggestiegeeftdatdetegebruikentaal laatstaanhet Nederlands nietterzakedoet. Kinderopvang,bejaardenzorg,OCMW shopping,gezondheidszorgenwellichtnoghetmeest gekende:onderwijs.allemaaldienstendiemenin taalgrensgemeenten probleemlooskan consumeren.taalgebruik,taalkennis,inburgering...wordenogenschijnlijknietbelangrijkgeacht. DeVlaamseoverheid(vb.GouverneurDeWitte)enVlaamseoverheidsinstellingen(vb.Kind&Gezin) sturenverkeerdeberichtenuit:t.t.z.inburgeringendekennisvanhetnederlandszijnniet fundamenteelomtegenietenvanoverheidsdienstenineeneentalignederlandstaligeregio. 7.Vlaanderenfinanciertzelfde sluipendeverfransing indetaalgrensgemeenten RationeelbekekenishetonbegrijpelijkdatVlaanderenhogergenoemdesituatiesmetVlaamsgeld blijftsubsidiërenenondersteunen.neemopnieuwhetvoorbeeldvankind&gezin;dankan tochdelegitiemevraaggesteldwaaromvlaanderenviasubsidiesinvesteertinwebsites,publicaties, publiciteit,erkenningvankinderopvangzonderenigevoorwaardevantaalkennisentaalgebruik. 3 Eerlijkheidshalvedientvermeldtewordendatdevragengesteldwerdendoordhr.J.Laeremans(VlaamsBelang)hetgeen wellichtdegemoedstoestandvandegouverneurbeïnvloedde. 7

8 Meernog,Kind&GezindraagtertoebijdatVlaamseoudersdekanslopenhunkinderenbij Franstaligeopvangondertebrengenofdat bijgebrekaanvoldoendeopvang Vlaamseoudersin hunregiohelemaalnietmeeraandebakkunnenkomen. Deinvesteringendiede taalgrensgemeenten vooronderwijsmoetendoen,swingendepanuiten tochwordendelokalekinderensomsletterlijk weggepest dooreenovertalaanfranstaligeschool pendelaars.hetgemeenteschooltjevanottenburg(deelgemeentevanhuldenberg)ishiereen pijnlijkeillustratievan.hetispasnajarenalertoptredenenregelmatigaanscherpenvande inschrijvingsproceduresdatdegemeentelijkeoverheideranno2010ingeslaagdiseen±50/50 balanstussennederlandstaligeenfranstaligekinderentebereiken. Opnieuwhetzelfdeverhaal: kinderopvang,bejaardenzorg,ocmw shopping,gezondheidszorgenonderwijs.allemaaldiensten diemenin taalgrensgemeenten probleemloosopkostenvandevlaamsebelastingsbetalerkan consumeren. AlgemeenBesluit HetisonthutsendvasttestellendatVlaanderenallerleiinitiatieven(integratie)neemtom anderstaligenaantemoedigenhetnederlandsmachtigtewordenmaardatmetnamein taalgrensgemeenten dezeinitiatievenvaakeenomgekeerdeffectopleveren. Deplaatselijkebevolkingwordtcontinublootgesteldaande sluipendeverfransing metalsgevolg dateerstdeaandachtenlaterookdeweerbaarheidverslapt.bovendienisde sluipende verfransing zosubtieldatzebijnavanzelfsprekendis.de sluipendeverfransing isenerzijdsniet agressiefmaaranderzijdstochzeercomplexenmoeilijktevatten.hetisbijgevolgvoorvelenuiterst moeilijkomdeproblematiekonderwoordentebrengen,laatstaanomzichinconflictsituatieste kunnenverdedigen.demondigevlamingbelandthaastautomatischinhetverdomhoekjevande klagende,malcontente nationalistischehardliner. Erwordtregelmatiggewezenophetonderscheidtussenhet territorialiteitsbeginsel (Vlaanderen) enhet personaliteitsbeginsel (FranstaligBelgië).Prof.H.VuyemerktterechtopdatFranstaligener eendubbeleredeneringopnahouden: territorialiteit inwalloniëen personaliteit buiten Wallonië. 4 DeparadoxisdathetuitgerekendVlaanderenisdathet personaliteitsbeginsel voordefranstaligen opvlaamsterritorium onderbouwt,jazelfsfinanciert! 4 H.Vuye(2010),Taalenterritorialiteit,p.39 8

9 Vlaanderenvoorzietinallerleiovergangsmaatregelen,gunsten,meertaligecommunicatie, financiering,integratieprogramma s,premies,enz.,maarvanenigewederkerigheidisergeen sprake.integendeel,delokalevlamingenmoetenblijvendopboksentegendevlaamse taal laksheid terwijldefranstaligenerallesaandoenomelkesituatiezoveelmogelijkinhunvoordeelte manipuleren. Sterkernog,eenmaalde personelerechten voldoendegeconsolideerdzijn(cfr.bhvende faciliteitengemeenten)wordenzealsonderpandofdrukkingmiddelgebruiktvoor territoriale eisen.optermijnfinanciertvlaanderenduszowelde personele alsde territoriale sluipende verfransing. Hetkomtonsvoordatzowelopfederaal alsopgewestelijkniveau,elkwetsvoorstel,kb,decreet, Min.BesluitenOrdonnantieafgetoetstzoumoetenwordentegendehogergeschetste problematiek.uiteraardmoetendanzoweldebestaandewetgevingalselknieuwwetgevend initiatiefdoorgelichtworden.deoprichtingvaneensoortpermanente paradoxwaakhond zou wellichteeneerstestapkunnenzijn. Hetisuitgerekenddezeparadoxdiewemetonzewerkgroepvan ervaringsdeskundigen uit Huldenberg,Tervuren,BertemenKortenberghebbenwillentoelichtenenaanklagen. MetdeMeesteHoogachting, voorhuldenberg, voortervuren, SoniaVanLaere(OCMW) MonicaBruylandt V.D.Velde(Raadslid) JosTrappeniers(Schepen) JanSpooren(voorzitterafd.Tervuren) HubertKeyaerts(OCMWvoorzitter) VoorKortenberg, voorbertem, BartNevens(Schepen) RafvanderDonckt(Raadslid) PeterPersyn(voorzitterArrondissementeelBestuur) LudoCroonenberghs Coördinatie&redactie, HermanSmulders(voorzitterafd.Huldenberg) 9

10 APPENDIX:SelectievanFranstaligewebsites wb.be/cpcl.php3?id_article=5 saint pierre.be/ vsgb.be/documents/publications/tub 0306.pdf culturelle dilbeek.be/index.html 10

Sluipende verfransing gaat veel verder dan BHV

Sluipende verfransing gaat veel verder dan BHV Sluipende verfransing gaat veel verder dan BHV Inhoud van het persdossier 1. Doelstelling 2. Sluipende verfransing 3. Besluit 4. Contact 5. Bijlagen a. Persbericht b. Selectie Franstalige websites 1 Doelstelling

Nadere informatie

Advance Care Planning bij COPD en dementie: is er verschil?

Advance Care Planning bij COPD en dementie: is er verschil? Advance Care Planning bij COPD en dementie: is er verschil? Programma workshop Introductie Groepsopdracht Definitie Advance Care Planning (ACP) ACP vanuit de wetenschap (COPD) 24 november 2015 Lisette

Nadere informatie

Standpunt Halle-Vilvoorde Komitee

Standpunt Halle-Vilvoorde Komitee Standpunt Halle-Vilvoorde Komitee Het H-V Komitee verwerpt het voorstel van verduidelijker Bart De Wever om 70.000 Vlamingen electoraal aan Brussel te koppelen November 2010 Het Halle-Vilvoorde Komitee

Nadere informatie

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016 Lokaal loket kinderopvang Resultaten enquête 2016 Inleiding Doelstelling: kinderopvang als basisvoorziening Recht van elk kind/ elk gezin op een kwaliteitsvolle dienstverlening Opvang in voldoende mate

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

Gedragsbeïnvloeding in de praktijk

Gedragsbeïnvloeding in de praktijk Gedragsbeïnvloeding in de praktijk Rob Soeters, projectleider Twente Mobiel 4 november 2015 Onderwerpen Doel Webinar Persoonlijke inspiratie en motivatie Praktijkvoorbeelden Do s and don ts Persoonlijke

Nadere informatie

Sport (voetbal) clubs

Sport (voetbal) clubs Technische Fiche: Sport (voetbal) clubs Samengesteld door: Herman Smulders 1. Vaststelling In sportclubs in onze regio wordt er vaak Frans of Engels gesproken tegen en door anderstalige spelers. Vaak zijn

Nadere informatie

VERNEDERLANDSING VAN HET STRAATBEELD EN VERFIJNING VAN DE BESTUURSTAALWETGEVING

VERNEDERLANDSING VAN HET STRAATBEELD EN VERFIJNING VAN DE BESTUURSTAALWETGEVING Provincie Vlaams-Brabant VERNEDERLANDSING VAN HET STRAATBEELD EN VERFIJNING VAN DE BESTUURSTAALWETGEVING Prof. dr. Marc BOES Kristof ABBELOOS Instituut voor Administratief Recht Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Stabiliteit en instabiliteit in de Belgische federale staatsstructuur Patricia Popelier en Dave Sinardet...3

Inhoud. Hoofdstuk 1 Stabiliteit en instabiliteit in de Belgische federale staatsstructuur Patricia Popelier en Dave Sinardet...3 Inleiding Hoofdstuk 1 Stabiliteit en instabiliteit in de Belgische federale staatsstructuur Patricia Popelier en Dave Sinardet...3 I. Stabiel of instabiel federalisme: lessen uit de federale theorie en

Nadere informatie

2013D13876 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2013D13876 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2013D13876 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben enkele fracties de behoefte om enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over het

Nadere informatie

Kruisbestuiving met kwaliteit. Workshop congres Compriz 19 april 2012

Kruisbestuiving met kwaliteit. Workshop congres Compriz 19 april 2012 Kruisbestuiving met kwaliteit De hygiënekaart en andere voorbeelden Workshop congres Compriz 19 april 2012 Rita Wesselius stafmedewerker kwaliteit en veiligheid Chirurgie UMCG, Groningen Opbouw presentatie

Nadere informatie

3 Sporenbeleid. Spoor 1: AANBOD. Spoor 2: PROGRAMMERING. Spoor 3: MULTIPLATFORM NR. 1 BUSINESS ZENDER GEÏNTEGREERDE MEDIA CONSUMER EVOLUERENDE ZENDER

3 Sporenbeleid. Spoor 1: AANBOD. Spoor 2: PROGRAMMERING. Spoor 3: MULTIPLATFORM NR. 1 BUSINESS ZENDER GEÏNTEGREERDE MEDIA CONSUMER EVOLUERENDE ZENDER KANAAL I CANAL 3 Sporenbeleid Spoor 1: AANBOD 1 NR. 1 BUSINESS Spoor 2: PROGRAMMERING Lean Forward Multimediaal Crossmediaal GEÏNTEGREERDE MEDIA CONSUMER Spoor 3: MULTIPLATFORM Hybrid Tripleplay Multiplay

Nadere informatie

Zorgnetwerken en armoedebestrijding

Zorgnetwerken en armoedebestrijding Zorgnetwerken en armoedebestrijding Resultaten van het actie-onderzoek Deroo Myriam 14.03.2014 Doel van het onderzoek Zorgnetwerken (znw) Vlaanderen inventariseren Werking van znw verkennen Rol van znw

Nadere informatie

Ontsporing en ongelijke Behandeling

Ontsporing en ongelijke Behandeling Ontsporing en ongelijke Behandeling Meer dan 700 jaar geleden versloeg Vlaanderen de elitetroepen van Franse ruiterij, maar slaagt er niet in deze overwinning te consolideren binnen het Belgische staatsverband.

Nadere informatie

HET TAALGEBRUIK IN DE RANDGEMEENTEN: WAT MET HET MINDERHEDENVERDRAG?

HET TAALGEBRUIK IN DE RANDGEMEENTEN: WAT MET HET MINDERHEDENVERDRAG? HET TAALGEBRUIK IN DE RANDGEMEENTEN: WAT MET HET MINDERHEDENVERDRAG? De strikte interpretatie van de Belgische taalfaciliteiten in het licht van het Kaderverdrag ter bescherming van de nationale minderheden

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 Faciliteitengemeenten en het Minderhedenverdrag De invloed van het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden op de

Nadere informatie

NAH & Ervaringsdeskundigheid. Kick-off Hersenletselcentra Eindhoven 3 juli 2014

NAH & Ervaringsdeskundigheid. Kick-off Hersenletselcentra Eindhoven 3 juli 2014 NAH & Ervaringsdeskundigheid Kick-off Hersenletselcentra Eindhoven 3 juli 2014 Korte introductie Drs. C.G.M. (Riny) Pepels NAH Ervaringsdeskundige en vrijwilliger ZBB Lid Stuurgroep Ervaringsdeskundigheid

Nadere informatie

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Tinnitus

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Tinnitus kno haarlemmermeer specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Tinnitus Wat is tinnitus? Veel mensen hebben last van oorsuizen of tinnitus. Zij horen geluiden zoals ruisen, piepen of fluiten, hoog of laag,

Nadere informatie

Start wetenschappelijk traject. Multiconsult bv

Start wetenschappelijk traject. Multiconsult bv Start wetenschappelijk traject 1 19-2-2014 Multiconsult bv Welkom wetenschappelijk traject ECOBEACH namens: BAM RIJKSWATERSTAAT WINN DELTARES 2 Programma Inleiding Voorstellen Terugkoppeling Wat is ecobeach

Nadere informatie

Persoonlijke kopie van ()

Persoonlijke kopie van () België, quo vadis? De reeks Forum Federalisme is een samenwerkingsverband van onderzoekers die verbonden zijn aan de Universiteit Antwerpen. In deze reeks verschijnen studies over multilevel governance

Nadere informatie

Het systeem van de akkoorden artsen-ziekenfondsen: balans en toekomstperspectief

Het systeem van de akkoorden artsen-ziekenfondsen: balans en toekomstperspectief Het systeem van de akkoorden artsen-ziekenfondsen: balans en toekomstperspectief Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV VAS Herfstsymposium Algemeen Onderdeel van het Belgisch sociaal overlegsysteem

Nadere informatie

Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid vijf jaar rechtspraak

Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid vijf jaar rechtspraak Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid vijf jaar rechtspraak Sofie HEYNDRICKX Ezelstraat 25 B-8000 Brugge T +32[0]50 33 82 91 F +32[0]50 47 16 59 advocaten@crivits-persyn.be Overzicht 1. intro 2. strafrechtelijke

Nadere informatie

Second Opinion. Wat is een second opinion? Waarover kunt u een second opinion vragen? Over de diagnose. Vóór de behandeling

Second Opinion. Wat is een second opinion? Waarover kunt u een second opinion vragen? Over de diagnose. Vóór de behandeling Second Opinion Second opinion betekent tweede mening. Een andere deskundige geeft zijn mening over uw diagnose of behandeling. Dit is een stap die u wellicht niet zomaar neemt. Toch kan het veel mensen

Nadere informatie

Halle-Vilvoorde) (Arrondissement Asse-Halle. Vlaams-Brabant. Analyse e van de resultaten

Halle-Vilvoorde) (Arrondissement Asse-Halle. Vlaams-Brabant. Analyse e van de resultaten Vlaams-Brabant (Arrondissement Asse-Halle Halle-Vilvoorde) Analyse e van de resultaten 1. Inleiding De gestelde vragen Bent U een inwoner van Vlaams-Brabant (Asse-Halle-Vilvoorde)? (filtervraag) Waar ben

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Naar een geïntegreerd beleid in az Sint-Blasius

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Naar een geïntegreerd beleid in az Sint-Blasius 27 januari 2012 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Naar een geïntegreerd beleid in az Sint-Blasius Brenda Droesbeke az Sint-Blasius 440 erkende bedden omzet 120 mio EUR 120 artsen & 1100 personeelsleden

Nadere informatie

Taalgebruik in beslagzaken

Taalgebruik in beslagzaken Taalgebruik in beslagzaken Michel Verbijlen 1.INLEIDING In de rechtsliteratuur werden talloze studies gewijd aan de materie van het beslag. Ook de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van talen in gerechtszaken

Nadere informatie

Trainersopleidingen PLANNING

Trainersopleidingen PLANNING Trainersopleidingen PLANNING Licentievoorwaarden NIVEAU JEUGDLICENTIE FUNCTIE AARD DIPLOMA INTERPROVINCIAAL m.b.t.de jeugdtrainers van de ploegen die met U10 t.e.m. U19 interprovinciaal spelen : 86% vanaf

Nadere informatie

dementie wijzer een waaier vol antwoorden rond dementie

dementie wijzer een waaier vol antwoorden rond dementie dementie wijzer een waaier vol antwoorden rond dementie www.dementievriendelijkbrugge.be Wie kan me informeren over premies en tegemoetkomingen? Een sociale dienst van de mutualiteit of regionaal dienstencentrum.

Nadere informatie

Taal en territorialiteit

Taal en territorialiteit Taal en territorialiteit in Vlaanderen in historisch en internationaal perspectief Prof. dr. Hendrik Vuye Gewoon hoogleraar Staatsrecht en Rechten van de mens Universiteit Namen Voorwoord Vlaanderen verwelkomt

Nadere informatie

Verslag. Samen beslissen: hoe doen we dat? De patiënt als partner. 12 september 2013

Verslag. Samen beslissen: hoe doen we dat? De patiënt als partner. 12 september 2013 Verslag Samen beslissen: hoe doen we dat? De patiënt als partner 12 september 2013 Samen beslissen: opening Cock Vermolen, directeur Zorgbelang Brabant, opent de bijeenkomst met een woord van welkom aan

Nadere informatie

Centrum Chronisch Ziek en Werk.

Centrum Chronisch Ziek en Werk. Centrum Chronisch Ziek en Werk. Het kenniscentrum werd in 2012 opgericht door, voor en met mensen die zelf een chronische aandoening hebben en specialist zijn op het thema mens en arbeid. Uniek! Twee oprichters,

Nadere informatie

Openbare zitting van 09 februari 2010

Openbare zitting van 09 februari 2010 GEMEENTE AFFLIGEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting van 09 februari 2010 Aanwezig : mevrouw Karen D haeseleer, voorzitter, de heer Yvan T Kint, burgemeester, de mevrouwen en

Nadere informatie

Van richtlijn naar werkvloer Facts & Fallacies. Dag van de inhoud 2016 Annet Spijker, specialismeleider stemmingsstoornissen

Van richtlijn naar werkvloer Facts & Fallacies. Dag van de inhoud 2016 Annet Spijker, specialismeleider stemmingsstoornissen Van richtlijn naar werkvloer Facts & Fallacies Dag van de inhoud 2016 Annet Spijker, specialismeleider stemmingsstoornissen Onze wereld zonder richtlijnen Voorbeelden? Richtlijnen Een richtlijn is een

Nadere informatie

Sociale media en de gemeente 2.0

Sociale media en de gemeente 2.0 Sociale media en de gemeente 2.0 Concreet Provincie Limburg 9 december 2010 Eric Goubin 1 Inhoud Web 2.0 Sociale Media De positie en bijhorende aandachtspunten van sociale media in de mediamix Realiteit

Nadere informatie

Vlaamse provincies steunen steden en gemeenten op weg naar klimaatneutraliteit

Vlaamse provincies steunen steden en gemeenten op weg naar klimaatneutraliteit Vlaamse provincies steunen steden en gemeenten op weg naar klimaatneutraliteit Patrick BOUCNEAU provincie Limburg, namens de 5 Vlaamse provincies 15 december 2015 - Jaarforum FRDO-CFDD Steden in transitie

Nadere informatie

OV-Ambassadeurs & OV-Buddies: Samen op stap met het openbaar vervoer

OV-Ambassadeurs & OV-Buddies: Samen op stap met het openbaar vervoer OV-Ambassadeurs & OV-Buddies: Samen op stap met het openbaar vervoer Leuven, 19 december 2016 Over ons TreinTramBus komt op voor de belangen van de openbaar vervoerreizigers: Ledenwerking Lobby- en perswerking

Nadere informatie

Lotgenotencontact na een buismaagoperatie

Lotgenotencontact na een buismaagoperatie Chirurgie Lotgenotencontact na een buismaagoperatie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl CHI019 / Lotgenotencontact na een buismaagoperatie /

Nadere informatie

Welkom. Ecobeach Wetenschappelijk traject Workshop 10 september 2008. namens: BAM RIJKSWATERSTAAT WINN DELTARES

Welkom. Ecobeach Wetenschappelijk traject Workshop 10 september 2008. namens: BAM RIJKSWATERSTAAT WINN DELTARES Welkom Ecobeach Wetenschappelijk traject Workshop 10 september namens: BAM RIJKSWATERSTAAT WINN DELTARES Programma Inleiding Voorstellen Terugkoppeling Wat is ecobeach? Innovatieve aspecten ecobeach Wat

Nadere informatie

08/10/2007 - Open kaart Opschuiven van de taalgrens oplossing taalproblemen Vlaamse rand rond Brussel en splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde?

08/10/2007 - Open kaart Opschuiven van de taalgrens oplossing taalproblemen Vlaamse rand rond Brussel en splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde? 08/10/2007 - Open kaart Opschuiven van de taalgrens oplossing taalproblemen Vlaamse rand rond Brussel en splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde? Kanaal Z weekend van 6-7 oktober 2007 Moderator en interviewer:

Nadere informatie

Inhoud. Een gehalveerde sociale zekerheid? De Belgische splitsingsgedachte in historisch perspectief Herman Van Goethem... 19

Inhoud. Een gehalveerde sociale zekerheid? De Belgische splitsingsgedachte in historisch perspectief Herman Van Goethem... 19 Wie is wie?........................................................... xv Bevoegdheidsverdeling en solidariteitskringen in een gelaagde welvaartsstaat. Elementen voor een rationeel debat over de ruimte

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

6 wegenbouwers slaan dezelfde richting in en werken vanaf nu onder één naam...

6 wegenbouwers slaan dezelfde richting in en werken vanaf nu onder één naam... 6 wegenbouwers slaan dezelfde richting in en werken vanaf nu onder één naam... Inleiding Beste relatie, De enige constante binnen een organisatie bestaat erin dat ze permanent in beweging is! U herinnert

Nadere informatie

Vrienden&van&het&Goois&Natuur&Reservaat&!

Vrienden&van&het&Goois&Natuur&Reservaat&! VriendenvanhetGooisNatuurReservaat Inleiding0 EenzelfstandigenautonoomGooisNatuurreservaat Eenroepomeendoortastendeaanpak.. www.vgnr.nl Dezenotitieisgestoeldopdestelligeovertuigingvaneengrotegroepbetrokken,bezorgdeinwoners

Nadere informatie

Detachering en de territoriale toepassing van het nationale arbeidsrecht

Detachering en de territoriale toepassing van het nationale arbeidsrecht Detachering en de territoriale toepassing van het nationale arbeidsrecht Prof. dr. Herwig VERSCHUEREN Overzicht Historisch en juridisch kader Detachering: op verschillende snijpunten Welke uitdagingen?

Nadere informatie

3.6 Vanden Broele. Efficiënter werken met digitaal ondertekende documenten en bijhorende workflows op maat. case: erediensten

3.6 Vanden Broele. Efficiënter werken met digitaal ondertekende documenten en bijhorende workflows op maat. case: erediensten 3.6 Vanden Broele Efficiënter werken met digitaal ondertekende documenten en bijhorende workflows op maat case: erediensten Bruno Van der Elst - Bart Keirse Digitaal Ondertekenen Het nieuwe normaal EID

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

Vlaanderen is niet bereid om deze prijs te betalen.

Vlaanderen is niet bereid om deze prijs te betalen. Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren, De Vlaamse Regering heeft zich de voorbije dagen beraden op de politieke toestand. De Vlaamse meerderheidspartijen hadden in het federale parlement wetsvoorstellen

Nadere informatie

COMPLEMENTAIRE ZORG EN STEUN DOOR PATIENTENVERENIGINGEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN

COMPLEMENTAIRE ZORG EN STEUN DOOR PATIENTENVERENIGINGEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN COMPLEMENTAIRE ZORG EN STEUN DOOR PATIENTENVERENIGINGEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN S T U D I E N A M I D D A G P A T I E N T E N E D U C A T I E B I N N E N C H R O N I S C H E Z O R G L E U V E N 1 1 / 0 9

Nadere informatie

COMMISSIE 1: HET VOORSPRONGMANIFEST

COMMISSIE 1: HET VOORSPRONGMANIFEST COMMISSIE 1: HET VOORSPRONGMANIFEST Met het Voorsprongmanifest legt Jong N-VA aan haar leden de essentie voor van haar politiek bestaan. Waarom doet Jong N-VA aan politiek? Wat wil ze bereiken? Hoe kijkt

Nadere informatie

Zorgvuldig communiceren: het belang van een samenwerkingsmodel Dr. Inge Van Trimpont

Zorgvuldig communiceren: het belang van een samenwerkingsmodel Dr. Inge Van Trimpont Workshop Zorgvuldig communiceren: het belang van een samenwerkingsmodel Dr. Inge Van Trimpont Samenwerkingsmodel Schoolteam GON begeleider leerkracht KCA in de klas medeleerlingen Schoolbeleids - team

Nadere informatie

Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa vzw (AN-BN vzw) Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden Financieel. Vrijwilligers.

Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa vzw (AN-BN vzw) Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden Financieel. Vrijwilligers. Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa vzw (AN-BN vzw) Samen op weg naar herstel bij eetstoornissen Gevolgd door Donorinfo sinds: 2010 (+32) 016/89 89 89 info@anbn.be http://www.anbn.be PDF versie Doe een gift

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Locus delicti en rechtsmacht

Locus delicti en rechtsmacht Locus delicti en rechtsmacht H.D. Wolswijk Gouda Quint - Deventer (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) in samenwerking met het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen te Utrecht 1998 Lijst

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 18 (1971-1972) - N 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1971-1972 20 JANUARI 1972 VOORSTEL VAN DECREET waarbij het taalgebruik in bestuurszaken geregeld wordt in bepaalde openbare

Nadere informatie

C-tips: change communicatie

C-tips: change communicatie Modellen van C (2006) www.modellenvanc.be/site/content/interncom.asp 1 C-tips: change communicatie Leg verandering niet alleen vast in structuren, maar ook in infrastructuren Laat de juristen bij onderhandelingen

Nadere informatie

Intranet: content-beheersystemen 1

Intranet: content-beheersystemen 1 Intranet: content-beheersystemen 1 een web-applicatie waarmee men zonder veel technische kennis op het internet/intranet kan publiceren er is een verschil tussen inhoud en presentatie inhoud verandert

Nadere informatie

Workshop Privacy en Triage

Workshop Privacy en Triage Workshop Privacy en Triage Programma 1. Over de streep 2. Introductie Privacy & Triage 3. Triage in casus Privacy staat integraal werken in sociaal domein in de weg Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Splitsing = onze eigenheid bewaren

Splitsing = onze eigenheid bewaren HALLE VILVOORDE Splitsing = onze eigenheid bewaren Geachte Mevrouw, Mijnheer, Misschien ligt u niet wakker van het politieke debat over Brussel-Halle-Vilvoorde. En toch heeft het louter bestaan van dit

Nadere informatie

succesvol? Ronde 2 Ronde 2 13.45 14.45

succesvol? Ronde 2 Ronde 2 13.45 14.45 Welke samenwerkingsvormen zijn succesvol? Ronde 2 Ronde 2 13.45 14.45 Vandaag Korte intro tot het onderwerp Introductie panelleden Uitwisseling kennis en ervaringen Conclusie en samenvatting Welke vormen

Nadere informatie

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke Commentaar bij 1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke 2. Onderwijs wordt internationaler De dertien doelstellingen van het doelstellingenrapport zijn

Nadere informatie

Oorsuizen (Tinnitus)

Oorsuizen (Tinnitus) Oorsuizen (Tinnitus) Inleiding U wilt meer weten over oorsuizen, ook wel tinnitus genoemd, of u heeft uw KNO-arts met deze klachten bezocht. Mogelijk heeft u na dit consult nog vragen. Deze folder is bedoeld

Nadere informatie

Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen

Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen Patiëntenparticipatie als meerwaarde voor... Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen Ilse Weeghmans,VPP vzw Symposium

Nadere informatie

Taalfaciliteiten in de Rand Ontwikkelingslijnen, conflictgebieden en taalpraktijk. Brusselse Thema s Thèmes Bruxellois Brussels Themes

Taalfaciliteiten in de Rand Ontwikkelingslijnen, conflictgebieden en taalpraktijk. Brusselse Thema s Thèmes Bruxellois Brussels Themes Taalfaciliteiten in de Rand Ontwikkelingslijnen, conflictgebieden en taalpraktijk Brusselse Thema s Thèmes Bruxellois Brussels Themes 9 Jimmy Koppen, Bart Distelmans & Rudi Janssens Taalfaciliteiten in

Nadere informatie

Verder gestalte geven aan het taalbeleidsplan

Verder gestalte geven aan het taalbeleidsplan Verder gestalte geven aan het taalbeleidsplan De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoud THEORETISCH KADER Definitie Doelen Bronnen voor het bepalen van

Nadere informatie

Modder op de Weg. Een initiatief van de gouverneur van West-Vlaanderen

Modder op de Weg. Een initiatief van de gouverneur van West-Vlaanderen Modder op de Weg Een initiatief van de gouverneur van West-Vlaanderen Historiek 2000: Dodelijke verkeersongevallen in het arrondissement Ieper tijdens het oogstseizoen 2001: Provinciale sensibilisatiecampagne

Nadere informatie

Support to the volunteering management in sports clubs

Support to the volunteering management in sports clubs Support to the volunteering management in sports clubs een Preparatory Action van de EU-Commissie geleid door de Vlaamse Sportfederatie 2.05.2012 The partners Brussel are 1 Impulsen voor VSF Prep.Act.

Nadere informatie

MESO-project Pulmonologie. betere zorg,

MESO-project Pulmonologie. betere zorg, MESO-project Pulmonologie betere zorg, eerder thuis In het MESO- project pulmonologie werken het ETZ TweeSteden en de Hazelaar intensief samen aan uw behandeling. De behandeling die in het ziekenhuis is

Nadere informatie

De opvattingen en houdingen van zorgverleners omtrent prenatale diagnostiek

De opvattingen en houdingen van zorgverleners omtrent prenatale diagnostiek De opvattingen en houdingen van zorgverleners omtrent prenatale diagnostiek De uitdagingen van een cliëntgerichte begeleiding Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Hogeschool- Universiteit Brussel Onderzoeker:

Nadere informatie

Het geschenk maakt de wereld nieuw

Het geschenk maakt de wereld nieuw Hiberniaschool Middelbare Steinerschool Antwerpen Het geschenk maakt de wereld nieuw Over giften en de Steinerschool Hiberniaschool vzw Middelbare Steinerschool Volkstraat 40 2000 Antwerpen t 03 293 28

Nadere informatie

Vrouwen(in(de(filosofie:(nog(altijd(een(heikele(kwestie( Door(Joke(J.(Hermsen( ( Niet(De(Ander,(maar(steeds(anders,(Virginia(Woolf.( ( 1.

Vrouwen(in(de(filosofie:(nog(altijd(een(heikele(kwestie( Door(Joke(J.(Hermsen( ( Niet(De(Ander,(maar(steeds(anders,(Virginia(Woolf.( ( 1. Vrouwenindefilosofie:nogaltijdeenheikelekwestie DoorJokeJ.Hermsen NietDeAnder,maarsteedsanders,VirginiaWoolf. 1. Ikstahiermetenigszinsambivalentegevoelens,ikhoopdatumijdatniet kwalijkwiltnemen. Vrouwenlogica

Nadere informatie

Informatie voor bedrijven CLO. Begeleid werken Werken naar eigen mogelijkheden

Informatie voor bedrijven CLO. Begeleid werken Werken naar eigen mogelijkheden Informatie voor bedrijven CLO Begeleid werken Werken naar eigen mogelijkheden SDW SDW is in de regio West-Brabant een specialist in de dienstverlening aan een zeer uiteenlopende groep van mensen met een

Nadere informatie

8658/15 dui/pw/mt 1 DG D 2B

8658/15 dui/pw/mt 1 DG D 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 8 mei 2015 (OR. en) 8658/15 COPEN 115 EUROJUST 93 EJN 42 NOTA van: d.d.: 14 april 2015 aan: Betreft: Mevrouw Anne Vibe Bengtsen, attaché Juridische Zaken, Permanente

Nadere informatie

Begeleid Werken Werken naar eigen mogelijkheden

Begeleid Werken Werken naar eigen mogelijkheden Begeleid Werken Werken naar eigen mogelijkheden i Informatie voor bedrijven SDW SDW ondersteunt en begeleidt mensen met een verstandelijke beperking bij leven, leren, werken en wonen in West-Brabant. Centrum

Nadere informatie

Rapportering voor het jaar 2011 Referentiecentrum voor Listeria monocytogenes. Straat: Wytsmanstraat 14

Rapportering voor het jaar 2011 Referentiecentrum voor Listeria monocytogenes. Straat: Wytsmanstraat 14 ationaal Referentiecentrum Coördinator referentiecentrum Rapportering voor het jaar 11 Referentiecentrum voor monocytogenes. amen: Dr. Bertrand Sophie en Dr. Mattheus Wesley Tel: /64 5 8 of /64 5 89 Instelling:

Nadere informatie

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Maart 2017 20-tal ingekantelde organisaties Van 20-tal organisaties naar één Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering 2015: installeren 2016: organiseren

Nadere informatie

Vergadering met hoofden en verantwoordelijken 20 april een traditie of een opportuniteit?

Vergadering met hoofden en verantwoordelijken 20 april een traditie of een opportuniteit? Vergadering met hoofden en verantwoordelijken 20 april 2006 een traditie of een opportuniteit? Onze ORPADT werking Verleden Vandaag Morgen Doelstelling ORPADT Een erkende, multidisciplinaire, professionele

Nadere informatie

Familieparticipatie en mantelzorg

Familieparticipatie en mantelzorg Familieparticipatie en mantelzorg Inleiding: Mantelzorg en familieparticipatie zijn twee begrippen die vaak door elkaar gebruikt worden. Norschoten maakt onderscheid in deze twee begrippen. In deze notitie

Nadere informatie

VOORONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE HET ONDERWIJS XXVII

VOORONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE HET ONDERWIJS XXVII VR 2017 1301 DOC.0017/2BIS VOORONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE HET ONDERWIJS XXVII Hoofdstuk 5. Volwassenenonderwijs Art. V.1. In artikel 2 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs,

Nadere informatie

Infobrochure. Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) West Vlaanderen / Flandre Dunkerque Côte d Opale. I.

Infobrochure. Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) West Vlaanderen / Flandre Dunkerque Côte d Opale. I. Infobrochure Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) West Vlaanderen / Flandre Dunkerque Côte d Opale I. Inleiding Op vrijdag 03 april 2009 ondertekenden politieke vertegenwoordigers

Nadere informatie

Wat doet Vluchtelingenwerk Vlaanderen?

Wat doet Vluchtelingenwerk Vlaanderen? 100% voor een menselijk asielbeleid 02/225 44 00 info@vluchtelingenwerk.be http://www.vluchtelingenwerk.be PDF versie Doe een gift Project info De missie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2014. Tarieven voor Openbare

Nadere informatie

Zuiver gesplitst? Geen nachtmerrie? U wordt bedot! Heel Vlaams-Brabant behoort binnenkort tot de Hoofdstedelijke Gemeenschap

Zuiver gesplitst? Geen nachtmerrie? U wordt bedot! Heel Vlaams-Brabant behoort binnenkort tot de Hoofdstedelijke Gemeenschap Op de bres Ver. uitg.: Bruno Valkeniers, Madouplein 8 b9, 1210 Brussel Extra editie Zuiver gesplitst? Geen nachtmerrie? U wordt bedot! Heel Vlaams-Brabant behoort binnenkort tot de Hoofdstedelijke Gemeenschap

Nadere informatie

Vitalink Kindrapport. Delen van gegevens uit het K&G kinddossier, voor een betere zorg. Jan Lenssen, Diensthoofd ICT-ontwikkeling

Vitalink Kindrapport. Delen van gegevens uit het K&G kinddossier, voor een betere zorg. Jan Lenssen, Diensthoofd ICT-ontwikkeling Vitalink Kindrapport Delen van gegevens uit het K&G kinddossier, voor een betere zorg Jan Lenssen, Diensthoofd ICT-ontwikkeling Doel van het project Vitalink Kindrapport Kind en Gezin heeft ikv. preventieve

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2015. Tarieven voor Openbare

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 2011 : MEER FAILLISSEMENTEN, MINDER JOBVERLIES In 2011 gingen in België in totaal 10.224 bedrijven failliet, een stijging van 6,8% in vergelijking met 2010. Het aantal

Nadere informatie

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN.

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN. GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN. 1. Algemene procedure. a. Inleiding. De stemprocedure wordt op gedetailleerde wijze beschreven in artikel 7 van de wet van 11 april 1994 houdende

Nadere informatie

Analyse van het beleid inzake de Vlaamse Rand

Analyse van het beleid inzake de Vlaamse Rand Analyse van het beleid inzake de Vlaamse Rand BRIO COLLOQUIUM 11 december 2009 Ann Mares, Vrije Universiteit Brussel, BRIO/Documentatiecentrum Vlaamse Rand 12/15/09 1 wat is de Vlaamse Rand? afbakening=resultaat

Nadere informatie

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg 2017-2020 Samen in beweging De wens van cliënten staat voorop in onze zorg. Bij hen ligt de regie. We zijn samen in beweging Als organisatie

Nadere informatie

Het belang van patiëntenportalen. Vlaams Patiëntenplatform Susanne Op De Beeck Marleen Van Eygen Projectverantwoordelijken ehealth

Het belang van patiëntenportalen. Vlaams Patiëntenplatform Susanne Op De Beeck Marleen Van Eygen Projectverantwoordelijken ehealth Het belang van patiëntenportalen Vlaams Patiëntenplatform Susanne Op De Beeck Marleen Van Eygen Projectverantwoordelijken ehealth Het belang van een patiëntenportaal Wie zijn wij? Hoe ervaren patiënten

Nadere informatie

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Rechtsmachtrecht Misdrijven op Belgisch grondgebied gepleegd Misdrijven buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd Territorialiteitsbeginsel

Nadere informatie

Hoe weet ik of ik lynchsyndroom heb? Erfelijke dikke darm- en baarmoederkanker

Hoe weet ik of ik lynchsyndroom heb? Erfelijke dikke darm- en baarmoederkanker Lynchsyndroom Erfelijke dikke darm- en baarmoederkanker Alhoewel er ieder jaar 12.000 mensen te horen krijgen dat ze dikke darmkanker hebben, is de kans op het ontwikkelen van deze ziekte voor de meesten

Nadere informatie

Welkom. Informatiemarkt

Welkom. Informatiemarkt Programmaboekje Autisme Informatiemarkt 31 maart 2016 Autisme is topsport! 2 tot en met 10 april 2016 Autisme Informatiemarkt 2016 Welkom In aanloop naar de landelijke Autismeweek (2 t/m 10 april) organiseren

Nadere informatie

Regionaal werkatelier Psychische Kwetsbaarheid West- Brabant

Regionaal werkatelier Psychische Kwetsbaarheid West- Brabant Regionaal werkatelier Psychische Kwetsbaarheid West- Brabant ATEA, Breda 29 maart 2017 Opening door Lars van der Beek, dagvoorzitter en wethouder Sociaal Domein Gemeente Woensdrecht. Welkomstwoord door

Nadere informatie

Tinnitus / oorsuizen. KNO-heelkunde. Beter voor elkaar

Tinnitus / oorsuizen. KNO-heelkunde. Beter voor elkaar Tinnitus / oorsuizen KNO-heelkunde Beter voor elkaar 2 TINNITUS / OORSUIZEN (Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van NVVS en KNO vereniging) Inleiding U wilt meer weten over tinnitus klachten of

Nadere informatie

De taalattitudes van twee generaties Dilbekenaren en de politieke invloed.

De taalattitudes van twee generaties Dilbekenaren en de politieke invloed. Universiteit Gent Academiejaar 2008-2009 De taalattitudes van twee generaties Dilbekenaren en de politieke invloed. Loes Houthuys Master Nederlands-Engels Hoofdpromotor: Prof. dr. K. Willems Copromotor:

Nadere informatie

KNO. Oorsuizen - Tinnitus. Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

KNO. Oorsuizen - Tinnitus. Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep KNO Oorsuizen - Tinnitus Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep U wilt meer weten over tinnitusklachten of u hebt uw KNO-arts met deze klachten bezocht.

Nadere informatie

Seksualiteit en dementie

Seksualiteit en dementie Seksualiteit en dementie Vanuit het taboe naar volwaardige zorg Aditi vzw Jesse Verschuren Opleidingscoördinator HBO5 Verpleegkunde SAL Lier Centrum voor advies, informatie en ondersteuning Voor personen

Nadere informatie

Hersenletsel Centrum Zeeland

Hersenletsel Centrum Zeeland Hersenletsel Centrum Zeeland Hersenletsel Zeeland Hersenletsel Zeeland Richa Peters (CVA keten coördinator) en Cisca Zuurveld (NAH coördinator) s-gravenpolderseweg 114a - 4462 RA Goes 0113 236263 of 06-34315562

Nadere informatie

Antibioticagebruik bij dieren in België: via overleg en sensibilisatie naar minder en beter. Fabiana Dal Pozzo, AMCRA coördinator

Antibioticagebruik bij dieren in België: via overleg en sensibilisatie naar minder en beter. Fabiana Dal Pozzo, AMCRA coördinator Antibioticagebruik bij dieren in België: via overleg en sensibilisatie naar minder en beter Fabiana Dal Pozzo, AMCRA coördinator AMCRA vzw Verzamelen en analyseren Communiceren Richtlijnen - advies rationele

Nadere informatie