Sluipende verfransing gaat veel verder dan BHV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sluipende verfransing gaat veel verder dan BHV"

Transcriptie

1 Huldenberg,Tervuren,Kortenberg,Bertem, SluipendeverfransinggaatveelverderdanBHV Eenaantalminofmeerrecentepersberichtenencommentareni.v.m.detaalproblematiekhebben onzeaandachtgetrokken.daaromhebbendeafdelingenhuldenberg,tervuren,kortenbergen Bertemdekoppenbijelkaargestokenomeenzogoedmogelijkoverzichtinkaarttebrengenvan water echt leeftoptaalgebiedin grensgebieden. Hetkomtonsvoordathetprobleemvanverfransingaltevaakbeschouwdwordtalsietswatzich voordoetinbhv.onze4gemeentenliggennietinbhv.tochervarenwijdagelijksdesluipende verfransing.wezijnerbovendienvanovertuigddatveelvanwatwijmeemakenookgeldtinalle gemeentendielangsdetaalgrensliggen.ditgaatdusovergemeenteninoost enwest Vlaanderen (+kustgemeenten),inbrabanteninlimburg. Daarnaastkunnenwijonsnietvandeindrukontdoendat overdevlaamsepartijgrenzenheen de taalproblematiek,inhoofdevandiegenendieernietdagelijksmeegeconfronteerdworden,teveel alseen symbooldossier wordtbeschouwd.vooronsishetechterveelmeerdaneensymbool.het gaateroverdatwedagelijksmoetenopkomenvoorhetrechtinonzeeigenstreekonzeeigentaalte mogenenkunnenspreken. DeafdelingenHuldenberg,Tervuren,KortenbergenBertemwillenzichnietbeperkentothet probleemgerichtdenken maarzekerenvastook oplossingsgerichtdenken.voorelkprobleem kaneenoplossinggevondenwordendoordewetgevingcorrecttoetepassenofweldoorzeaante passen.wijhebbenhetinonzeregioimmerswelgehadmetopmerkingenals hierkunnenwijniets aandoen of erisgeenaangepastewetgeving.

2 Aandehandvaneenaantalconcretevoorbeeldenwillenwijalservaringsdeskundigenkortschetsen hoedesluipendeverfransinginonzeregiotewerkgaatenuitleggendatdewerkelijkheidechtniet symbolisch tenoemenis.wewillenzekerafvanhetideedatdeverfransingeensymbooldossieris vanenkele hardliners uitdedirecterandrondbrussel. Omtotditdossiertekomenwerdenvoorafgaandelijkeenaantalafsprakengemaakt: 1. 2vertegenwoordigerspergemeente+1coördinatieenredactie(N=9) 2. vanuit probleemgerichtdenken evoluerennaar oplossingsgerichtdenken :dusnietblijven hangeninslogans 3. dezakenbekijkenvanuithetperspectiefvanonze4gemeenten,dwz: onze4gemeentenbehorenniettotbhvofhetbrusselshoofdstedelijkgewest onze4gemeentenliggenineentalignederlandstaliggebied. Hetzeerpraktischeresultaatvandezeafsprakenwasdatwezodoende: 1. zoveelmogelijkbrusselse&bhv ruis uitonzebenaderingkondenweren 2. een naar onze mening rationele en klare kijk kregen op de sluipende verfransing in onze regioenbijuitbreiding,inalle taalgrensgemeenten Erzijnuiteraardookeenaantalbeperkingenverbondenaandezeaanpak,metname: 1. deledenvanonzewerkgroepzijnstukvoorstuk vrijwilligers meteenbeperkt tijdsbudget 2. dezevrijwilligershebbenals ervaringsdeskundigen getrachtzogoedenzoveelmogelijkte informeren en te documenteren maar zijn er zich van bewust dat ze geen juridische specialistenzijn. 3. verderonderzoeken/ofverfijningdoor specialisten isabsoluutnoodzakelijk Rapportering Ineeneerstefasewerdeenoplijstinggemaaktvandeonderwerpendieo.i.exemplarischzijnvoor hetfenomeen sluipendeverfransing.omhetgroteaantalonderwerpenenigszinsoverzichtelijkte houdenwerdgeopteerdvooreenmatrixwaarbijde onderwerpen gekruistwerdenmetde bevoegdheidsniveauswaaropzevolgensdewerkgroeptesituerenzijn. Voordeconcreterapporteringwerdgeopteerdvoorhetuitschrijvenvan TechnischeFiches.Om deleesbaarheidtebevorderenzijndezefichesstukvoorstukalsafzonderlijkedocumententelezen. Kruisverwijzingenzijn(tothiertoe)vermeden. Detechnischeficheszijnsteedsopgebouwdvolgenshetzelfdestramien: 1. Vaststelling:secweergevenvandefeiten 2. Analysevandepraktijk:hoezitdevorkeigenlijkindesteel 2

3 3. Impactvandesituatie:watzijndegevolgenvoorhetVlaamsekaraktervanonzegemeenten 4. Oplossingen:watzijnmogelijkeoplossingenvoorhetgesteldeprobleem 5. Juridischkader:watisdejuridischecontext(voorzoveronsbekend) Momenteelzijner5 technischefiches afgewerktenbeschikbaar: (klein) Handel(doorSoniaVanLaere) Kinderopvang(doorMonicaBruylandt&SoniaVanLaere) MUGdienst(doorPeterPersyn) NotariëleAkten(doorHermanSmulders) Onderwijs(doorSoniaVanLaere) Erzijnmomenteelnog2 technischefiches invoorbereiding: Subsidiëringvansportclubs(VoetbalfederatieVlaanderendoorJanSpooren&HermanSmulders) Hulpverleningsdiensten(brandweer,politie,civielebescherming...doorNN) Vaststellingen Zoalshogergesteldisiederetechnischefichealseenafzonderlijkgeheeltelezen.Hetisdanook nietdebedoelingomindeverderebesprekingiedereficheopnieuwtebecommentariëren. Welmenenwijopbasisvandezetechnischeficheseenaantalaandachtspuntentekunnen formulerendieo.i.fundamenteelzijnomopduurzamewijzeheteentaligenederlandstalige karaktervanonze4gemeenten enbijuitbreidingvanalle taalgrensgemeenten terealiseren. 1.Verantwoordelijkheidnietbijdeindividueleambtenaar,leerkracht,handelaar,...leggen Hetisnietlangerhoudbaaromdeindividueleambtenaar,leerkracht,handelaar,enz.,tewillen responsabiliserendoorhemofhaaraanteporrennederlandstepratenopdewerkvloer.deze mensenstaanmeerenmeermetderugtegendemuur.wehoevenhierslechtsteverwijzennaar demanipulatiesvanhet UniondesFrancophones enanderen.(zieappendix:selectievan Franstaligewebsites) Dezeindividuelemensenhebbenletterlijkwettelijke rugdekking nodig.ofditgewestelijke, Gemeentelijkeofeenanderesoortrugdekkingmoetzijnisdanweerafhankelijkvandespecifieke situatie(cfr.technischefiches).demogelijkheidom intentieverklaringen afdwingbaartemaken zouinvelegevallenwellichtreedsvolstaan(vb.onderwijs,kinderopvang...) 3

4 2.AcuutinBHV=latentinde taalgrensgemeenten HetisGodgeklaagddatwijalsinwonersvaneeneentaligNederlandstaligeregiohaastdagdagelijks moetenblijvenstrijdenvoorrespectvanhetnederlandsalsomgangstaalinonzeeigenregio.het zijnhoegenaamdnietenkeldefranstaligendiehierindehandhebben.vlaamseinstellingenen organisatiesspelenhierinminstenseenevenbelangrijkeenvaaknefasterol. HetisnietomdatpakwegeenbepaaldewijkinHuldenbergofTervureninabsoluteafstandkorterbij St.LucligtdanbijGasthuisberg,dathetNederlandsnietdevoertaalmoetzijnbijhulpverlening. Nochtans,hetuitgangsprincipevandeBestuurstaalwetisduidelijk:ineeneentaligtaalgebiedisde taalvanhettaalgebieddebestuurstaal. 1 OokorganisatiesalsKind&Gezinleggeneenzodanige taallaksheid aandedagdatze (hopelijk) onbewust deverfransingvanonzeregio(maarzekerenvastookinbhvenhetbrussels HoofdstedelijkGewest)structureelenmetVlaamsgeldindehandwerken. Illustratiefvoordeze laksheid ishetantwoordvangouverneurl.dewitte(vraagovermeertalige antwoordapparatenbijdepolitiedd.07/02/2006):... netzoalsverschillendeinstellingenvandevlaamsegemeenschap,dieophetvlakvandepuretaalwetgeving alleeninhetnederlandsmogenhandelenookaltijdsindsverscheidenejarenpragmatischwanneerhetgaatover bijstandaanpersonendiedaarnoodaanhebbenenigeafwijkingentoelatenomdattedoen. (sic) DitpolitiekcorrectdenkenwordteendaglaterinHetNieuwsbladvertaaldals: ErzijnimmersveelbezoekersinonzeprovinciediegeenFransofNederlandsverstaan.''Degouverneur beklemtoontookdathetinformatiecentrumeenonderdeelisvandefederalepolitieendusde verantwoordelijkheidvandefederaleoverheid. (BCZ)Nieuwsblad08/02/06 Hiermeeisdepolitiekeparaplugetrokkenenkanmenterugovergaannaardeordevandedag. 3.Taalkennis Taalgebruik TerechtdoetdeVlaamseGemeenschapheelveelinspanningenomanderstaligen(o.a.via taalcursussen)teondersteuneninhunintegratieindevlaamsesamenleving.ophetindividuele vlaklijktdezevormvanintegratieopheteerstezichtvruchtenaftewerpen. Hetwordtevenweleengansanderverhaalwanneermenintegratieafweegttegenovertaalgebruik; bijvoorbeeldopdewerkvloerofinderelatiemetdeoverheid. 1 H.Vuye(2010),Taalenterritorialiteit,p.29 4

5 Opheelveeldomeinenzijnercontactenoverdegewestgrenzenheen:OCMW,brandweer, hulpdiensten,denkmaaraanhetdodelijketreinongevalinpécrot. IntheoriegaathetomcontactentussendeeentaligeregioVlaanderenendetweetaligeregiovan hetbrusselshoofdstedelijkgewest(waarhetpersoneelookpremieskrijgtomtweetaligtezijn).in depraktijkkomtvanuitbrusselsystematischhetantwoord: jenecromprendspas.keeropkeer verlopendegesprekkendanmaarinhetfrans.hetisletterlijkbangwachtenopdevolgende catastrofe. AlsdezeVlamingendanmeedoenaanexamensinBrusselENslagenvoordetaaltesten(zewillen gerustnaarbrusselgaanwerkenenookdepremieskrijgen)kunnenzenietaangeworvenworden omdathetquotumvlamingenalingevuldis. Menkanzichdefrustratievandezemensenvoorstellen. WerklozenuitBrusselenWalloniëkrijgendoordeVDABlessenNederlandsaangebodenenkunnen daarnaaandeslaginvlaanderen.intheorieisditeenmanieromanderstaligentehelpenzichin Vlaanderenteintegreren.Ookhierstoptdeintegratievaakbijdecursus,enzorgthetsysteemvoor verfransingvandewerkvloer. Hetkomtonsvoordatinburgeringgekoppeldaanpremies,werkaanbiedingenenanderemateriële voordelentottijdelijkopportunismeleidt.eenmaalhetfinanciëleofmateriëlevoordeelbekomen valtmenterugopdeoudegewoonten. Vlaanderenzouo.i.ditsysteemvan integratie bestnogeensgrondigevaluerenopzijn duurzaamheid.wijzijnervanovertuigddat taalkennis geengarantieisvoor taalgebruik maar vaakzelfseenomgekeerdeffectressorteertenzodoendebijdraagttotdeverdere sluipende verfransing vanonzeregio. 4.Vlaanderenmoetmeernadrukkelijkzijneconomischegewichtgebruiken Gewesten,ProvinciesenGemeentenzoudenmoetenafstappenvaneenzekere taallaksheid en veelmeerproactieftaalvoorwaardenopleggenbijuitbestedingenaanaannemersen onderaannemers. Ofhetnugaatoverinfrastructuurwerkenofovertraiteursdiefeestjes,recepties,enz...verzorgen: taalvoorwaardenopleggenzodanigdatcommunicatiemetdeplaatselijkebevolkingmogelijkislijkt onsprimordiaal.situatieswaarbijmenbulgaarsofpoolsmoetkunnensprekenomtevernemen wanneeruwstoepopnieuwaangelegdzalzijn,zijnnietechtaanvaardbaar.ookoverheidsbedrijven (vb.belgacom)ofkoepelorganisaties(vb.unizo)hebbenophetdomeinvantaalhoffelijkheiden respectvoordeburgereencrucialeroltespelen. 5

6 ZekerinBrusselzoudeVlaamseGemeenschaphaar economischgewicht moetengebruiken.erzijn enkelehonderdduizendvlaamsependelaarsdiedagelijksnaarbrusseltrekken.dezevlamingen aansporenombijvoorbeeldhunaankopenconsequentinhetnederlandstedoenzalineeneerste faseheelwatwenkbrauwendoenfronsenmaarzaloptermijnde(vaakverfranste)brusselse handelaarswellichtdoeninziendathet alishetmaaruithoffelijkheid demoeitekanlonenom NederlandstesprekentegenNederlandstaligeklanten. MeercruciaalisevenweldatdeVlaamseoverheideropzoutoeziendatalleVlaamsediensten, administratiesenzelfskabinettennederlandstaligebedieningzoudeneisenbijdeorganisatievan etentjes,feestjes,recepties,enz.indiendebrusselsehorecanederlandstaligebedieningnietkan waarborgendanzullenerongetwijfeldindeperiferievoldoendenederlandstaligegegadigdente vindenzijn.ditlaatstekandanweereensteuntjeinderugzijnvoordebedrijveninderanddiewel investereninnederlandstaligpersoneel. Uiteraardmoetdezelijnnietbeperktblijventotdehorecamaarconsequentdoorgetrokkenworden naaralletoeleveranciersvandienstenenproducten. 5.Erbestaandubbele(diensten)circuitsvoorFranstaligen(ookbuitenBrussel) IndiendelijnvanKind&Gezinkandoorgetrokkenworden ennietslaatvermoedendatditnietzo zouzijn danishetduidelijkdatfranstaligeninonzeregiooverzoweleenfranstalig alseen Nederlandstaligcircuitvandienstenkunnenbeschikken.Franstaligenkunnenuiteraardnaarhet BrusselsHoofdstedelijkGewestofnaarWalloniëuitwijkenomberoeptedoenopdedienstenvan het OfficedelaNaissanceendel Enfance(ONE) maarzekunneneveneensterechtbijde plaatselijkedienstenvankind&gezin.meernog,kind&gezinzorgterzelfsvoordatzeineentalig NederlandstaliggebiedzonderproblemenbijvoorbeeldFranstaligekinderopvangkunnenkrijgen. BovendienzorgtKind&GezinooknogvoordenodigepubliciteitvoordezeFranstaligeopvangzoals bijvoorbeeldvoordedrieeentaligfranstaligeopvangdiensteninvossem(tervuren).kind&gezin isnietteberoerdomophaarwebsite englishpages & pagesfrançaises aantebieden. 2 BijONE(www.one.be)ishetlangentevergeefszoekenomeenverwijzing naarkind&gezintevinden.geensprakevanwederkerigheid! Kinderopvang,bejaardenzorg,OCMW shopping,gezondheidszorgenwellichtnoghetmeest gekende:onderwijs.allemaaldienstendieinvlaamse taalgrensgemeenten kennelijkbeterinde marktliggendanaandefranstaligekantvandetaalgrens. 2 OpdewebsitevanKind&Gezinkanmenopterenvoor23verschillendetalen.EnkelhetNederlandsisnietals keuzemogelijkheidopgegeven! 6

7 6.Vlaamseoverheidsinstantiesondermijnen(onbewust?)derechtenvandeVlamingenin Vlaanderen HogerwerdreedsverwezennaaruitsprakenvandeGouverneurvanVlaams Brabant:... ErzijnimmersveelbezoekersinonzeprovinciediegeenFransofNederlandsverstaan... Onderliggendbetekentdit:wijVlamingenpassenonswelaan(moetenonswelaanpassen).Ophet eerstegezichtishieruiteraardnietsmismeewarehetnietdatopeenbijvraagoverhettaalgebruik inwaals BrabantdegeachteGouverneurantwoordt: EerlijkgezegdinteresseerthetmijnietofmeninWest VlaanderenofinHenegouwenofinWaals Brabantdat ookinhetengelsdoet.watmijinteresseert,isdatikprobeereendienstteorganiseren,diezogoedmogelijk beantwoordtaandenodenvandesamenlevingvandaagenmetnameaandenodenvandiemensendieheel dringendomhulpverlegenzittenenalseenanderdatnietnodigvindtisdatzijnverantwoordelijkheid. 3 OokbijKind&Gezinbotstmenopdergelijkepremissen.Menbiedtallerleitaalkeuzesaan,zetper opvangadresdegebruiktetalenalfabetischopeenrij...methetnederlands(alshetalvermeld wordt)uiteraardachteraan.opheteerstegezichtishiernietsmismeewarehetnietdatmen zodoendeanderstaligen subtiel desuggestiegeeftdatdetegebruikentaal laatstaanhet Nederlands nietterzakedoet. Kinderopvang,bejaardenzorg,OCMW shopping,gezondheidszorgenwellichtnoghetmeest gekende:onderwijs.allemaaldienstendiemenin taalgrensgemeenten probleemlooskan consumeren.taalgebruik,taalkennis,inburgering...wordenogenschijnlijknietbelangrijkgeacht. DeVlaamseoverheid(vb.GouverneurDeWitte)enVlaamseoverheidsinstellingen(vb.Kind&Gezin) sturenverkeerdeberichtenuit:t.t.z.inburgeringendekennisvanhetnederlandszijnniet fundamenteelomtegenietenvanoverheidsdienstenineeneentalignederlandstaligeregio. 7.Vlaanderenfinanciertzelfde sluipendeverfransing indetaalgrensgemeenten RationeelbekekenishetonbegrijpelijkdatVlaanderenhogergenoemdesituatiesmetVlaamsgeld blijftsubsidiërenenondersteunen.neemopnieuwhetvoorbeeldvankind&gezin;dankan tochdelegitiemevraaggesteldwaaromvlaanderenviasubsidiesinvesteertinwebsites,publicaties, publiciteit,erkenningvankinderopvangzonderenigevoorwaardevantaalkennisentaalgebruik. 3 Eerlijkheidshalvedientvermeldtewordendatdevragengesteldwerdendoordhr.J.Laeremans(VlaamsBelang)hetgeen wellichtdegemoedstoestandvandegouverneurbeïnvloedde. 7

8 Meernog,Kind&GezindraagtertoebijdatVlaamseoudersdekanslopenhunkinderenbij Franstaligeopvangondertebrengenofdat bijgebrekaanvoldoendeopvang Vlaamseoudersin hunregiohelemaalnietmeeraandebakkunnenkomen. Deinvesteringendiede taalgrensgemeenten vooronderwijsmoetendoen,swingendepanuiten tochwordendelokalekinderensomsletterlijk weggepest dooreenovertalaanfranstaligeschool pendelaars.hetgemeenteschooltjevanottenburg(deelgemeentevanhuldenberg)ishiereen pijnlijkeillustratievan.hetispasnajarenalertoptredenenregelmatigaanscherpenvande inschrijvingsproceduresdatdegemeentelijkeoverheideranno2010ingeslaagdiseen±50/50 balanstussennederlandstaligeenfranstaligekinderentebereiken. Opnieuwhetzelfdeverhaal: kinderopvang,bejaardenzorg,ocmw shopping,gezondheidszorgenonderwijs.allemaaldiensten diemenin taalgrensgemeenten probleemloosopkostenvandevlaamsebelastingsbetalerkan consumeren. AlgemeenBesluit HetisonthutsendvasttestellendatVlaanderenallerleiinitiatieven(integratie)neemtom anderstaligenaantemoedigenhetnederlandsmachtigtewordenmaardatmetnamein taalgrensgemeenten dezeinitiatievenvaakeenomgekeerdeffectopleveren. Deplaatselijkebevolkingwordtcontinublootgesteldaande sluipendeverfransing metalsgevolg dateerstdeaandachtenlaterookdeweerbaarheidverslapt.bovendienisde sluipende verfransing zosubtieldatzebijnavanzelfsprekendis.de sluipendeverfransing isenerzijdsniet agressiefmaaranderzijdstochzeercomplexenmoeilijktevatten.hetisbijgevolgvoorvelenuiterst moeilijkomdeproblematiekonderwoordentebrengen,laatstaanomzichinconflictsituatieste kunnenverdedigen.demondigevlamingbelandthaastautomatischinhetverdomhoekjevande klagende,malcontente nationalistischehardliner. Erwordtregelmatiggewezenophetonderscheidtussenhet territorialiteitsbeginsel (Vlaanderen) enhet personaliteitsbeginsel (FranstaligBelgië).Prof.H.VuyemerktterechtopdatFranstaligener eendubbeleredeneringopnahouden: territorialiteit inwalloniëen personaliteit buiten Wallonië. 4 DeparadoxisdathetuitgerekendVlaanderenisdathet personaliteitsbeginsel voordefranstaligen opvlaamsterritorium onderbouwt,jazelfsfinanciert! 4 H.Vuye(2010),Taalenterritorialiteit,p.39 8

9 Vlaanderenvoorzietinallerleiovergangsmaatregelen,gunsten,meertaligecommunicatie, financiering,integratieprogramma s,premies,enz.,maarvanenigewederkerigheidisergeen sprake.integendeel,delokalevlamingenmoetenblijvendopboksentegendevlaamse taal laksheid terwijldefranstaligenerallesaandoenomelkesituatiezoveelmogelijkinhunvoordeelte manipuleren. Sterkernog,eenmaalde personelerechten voldoendegeconsolideerdzijn(cfr.bhvende faciliteitengemeenten)wordenzealsonderpandofdrukkingmiddelgebruiktvoor territoriale eisen.optermijnfinanciertvlaanderenduszowelde personele alsde territoriale sluipende verfransing. Hetkomtonsvoordatzowelopfederaal alsopgewestelijkniveau,elkwetsvoorstel,kb,decreet, Min.BesluitenOrdonnantieafgetoetstzoumoetenwordentegendehogergeschetste problematiek.uiteraardmoetendanzoweldebestaandewetgevingalselknieuwwetgevend initiatiefdoorgelichtworden.deoprichtingvaneensoortpermanente paradoxwaakhond zou wellichteeneerstestapkunnenzijn. Hetisuitgerekenddezeparadoxdiewemetonzewerkgroepvan ervaringsdeskundigen uit Huldenberg,Tervuren,BertemenKortenberghebbenwillentoelichtenenaanklagen. MetdeMeesteHoogachting, voorhuldenberg, voortervuren, SoniaVanLaere(OCMW) MonicaBruylandt V.D.Velde(Raadslid) JosTrappeniers(Schepen) JanSpooren(voorzitterafd.Tervuren) HubertKeyaerts(OCMWvoorzitter) VoorKortenberg, voorbertem, BartNevens(Schepen) RafvanderDonckt(Raadslid) PeterPersyn(voorzitterArrondissementeelBestuur) LudoCroonenberghs Coördinatie&redactie, HermanSmulders(voorzitterafd.Huldenberg) 9

10 APPENDIX:SelectievanFranstaligewebsites wb.be/cpcl.php3?id_article=5 saint pierre.be/ vsgb.be/documents/publications/tub 0306.pdf culturelle dilbeek.be/index.html 10

1. Ga naar de bibliotheek. 2. Kies twee of drie boeken uit over jouw onderwerp. 3. Denk je ook aan de junior-informatieboekjes?

1. Ga naar de bibliotheek. 2. Kies twee of drie boeken uit over jouw onderwerp. 3. Denk je ook aan de junior-informatieboekjes? groep 5 Kies een onderwerp waar je al iets van af weet. 1. Ga naar de bibliotheek. 2. Kies twee of drie boeken uit over jouw onderwerp. 3. Denk je ook aan de junior-informatieboekjes? 4. Let er bij het

Nadere informatie

Sport (voetbal) clubs

Sport (voetbal) clubs Technische Fiche: Sport (voetbal) clubs Samengesteld door: Herman Smulders 1. Vaststelling In sportclubs in onze regio wordt er vaak Frans of Engels gesproken tegen en door anderstalige spelers. Vaak zijn

Nadere informatie

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken Monitor Jeugdzorg Plus Waarom we jouw informatie graag willen gebruiken Wat is de Monitor Jeugdzorg Plus? De Jeugdzorg Plus instellingen willen graag weten wat jij - samen met de medewerkers - bereikt

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar

Als je ouders uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan Je ouders gaan Als je ouders uit elkaar gaan, moeten er moeilijke beslissingen worden genomen. Want bij wie ga jij dan wonen? En hoe vaak zie je dan je vader of moeder nog?

Nadere informatie

SELECTIE VAN TEKSTEN, INCLUSIEF DE OORSPRONKELIJKE TEKST

SELECTIE VAN TEKSTEN, INCLUSIEF DE OORSPRONKELIJKE TEKST SELECTIE VAN TEKSTEN, INCLUSIEF DE OORSPRONKELIJKE TEKST NU: OUD: Sinterklaasje, kom maar binnen Sinterklaasje, kom maar binnen met je Piet, want we zingen allemaal blij een lied. Misschien heeft u wel

Nadere informatie

Oplossingen uit het vorige nummer

Oplossingen uit het vorige nummer Oplossingen uit het vorige nummer De oplossingen van deze editie vindt u in het volgende nummer, of kijk nu al op www.denksport.nl/puzzel-oplossingen Pagina 3 IJ K M A A T D A G E N L A A T S T Q A M O

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 15 (Jouw mondiale voetafdruk)

Docentenvel opdracht 15 (Jouw mondiale voetafdruk) Docentenvel opdracht 15 (Jouw mondiale voetafdruk) Als voorbereiding op de opdracht kunt u alvast onderstaande vragen bekijken. De leerlingen gaan deze tijdens de opdracht beantwoorden om er zo achter

Nadere informatie

Opzet. Sinds 2005 April 2013 bij 300 professionals. Interne L&D-verantwoordelijken Opleidingsaanbieders

Opzet. Sinds 2005 April 2013 bij 300 professionals. Interne L&D-verantwoordelijken Opleidingsaanbieders Opzet Sinds 2005 April 2013 bij 300 professionals Interne L&D-verantwoordelijken Opleidingsaanbieders 3 Thema s 1. Leren en Ontwikkeling als onderdeel van de bedrijfsstrategie 2. Investeren in L&D is de

Nadere informatie

Het duurzaamheidsverslag of MVO Jaarverslag. Een kijkje in de keuken van de uitgebreide versie van het milieujaarverslag

Het duurzaamheidsverslag of MVO Jaarverslag. Een kijkje in de keuken van de uitgebreide versie van het milieujaarverslag Het duurzaamheidsverslag of MVO Jaarverslag Een kijkje in de keuken van de uitgebreide versie van het milieujaarverslag 1 Even voorstellen Elk jaarverslag dient te starten met een voorstel-rondje: Over

Nadere informatie

SETL dag verslag 11/01/2015. Meer info: www.projectbaselinebelgium.be www.projectbaseline.org http://pbdashboard.apphb.com www.facebook.

SETL dag verslag 11/01/2015. Meer info: www.projectbaselinebelgium.be www.projectbaseline.org http://pbdashboard.apphb.com www.facebook. Meer info: www.projectbaselinebelgium.be www.projectbaseline.org http://pbdashboard.apphb.com www.facebook.com/muisbroek De SETL dag viel samen met de Nieuwjaarsduik van GUE-BE. We hadden een massaal aantal

Nadere informatie

Resultaten september 2013

Resultaten september 2013 1 Resultaten september 2013 Resultaten: Het onderzoek wordt zoals gezegd in twee tabellensets verantwoord. Deze treft men hierna aan. Hier geven wij in een management samenvatting de voornaamste gegevens

Nadere informatie

We merken dat migrantencliënten anders aankijken tegen een beperking. Hoe kunnen we daarmee omgaan?

We merken dat migrantencliënten anders aankijken tegen een beperking. Hoe kunnen we daarmee omgaan? We merken dat migrantencliënten anders aankijken tegen een beperking. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Migranten kunnen anders tegen een beperking aankijken. Zij zien de beperking vaak als ziekte en houden

Nadere informatie

Mediawijs materiaal voor leerkrachten: algemeen

Mediawijs materiaal voor leerkrachten: algemeen Mediawijs materiaal voor leerkrachten: algemeen Mediacoach opleiding Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in

Nadere informatie

BEST PRACTICES. Een greep uit onze jarenlange praktijk van loopbaanveranderingstrajecten.

BEST PRACTICES. Een greep uit onze jarenlange praktijk van loopbaanveranderingstrajecten. BEST PRACTICES Een greep uit onze jarenlange praktijk van loopbaanveranderingstrajecten. 1. Man, 27 jaar, LTS-opleiding, werkzaam in de autobranche/carrosserie. Is na analyse en adviestraject gestart met

Nadere informatie

Dé specialist in uitdeuken zonder spuiten èn spot repair

Dé specialist in uitdeuken zonder spuiten èn spot repair Dé specialist in uitdeuken zonder spuiten èn spot repair Over DSH Repair DSH Repair is in 2008 opgericht door Vincent Hermans en Leslie Neijndorff. Beiden hebben een jarenlange ervaring in de automotive-branche,

Nadere informatie

1 Voorletter(s) Aantal respondenten: 701. 2 Tussenvoegsel. Aantal respondenten: 181. 3 Achternaam. Aantal respondenten: 702.

1 Voorletter(s) Aantal respondenten: 701. 2 Tussenvoegsel. Aantal respondenten: 181. 3 Achternaam. Aantal respondenten: 702. 1 Voorletter(s) Invoer veld Aantal respondenten: 701 2 Tussenvoegsel Invoer veld Aantal respondenten: 181 3 Achternaam Invoer veld Aantal respondenten: 702 4 E-mailadres Invoer veld Aantal respondenten:

Nadere informatie

Stop ou encore.be. Talrijke onderzoeken tonen de doeltreffendheid aan van vroeginterventie

Stop ou encore.be. Talrijke onderzoeken tonen de doeltreffendheid aan van vroeginterventie Stop ou encore.be Waarom online testen? Talrijke onderzoeken tonen de doeltreffendheid aan van vroeginterventie Koshi Jones en Cunningham 2002: personen met een alcoholprobleem tonen belangstelling voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Services

Nieuwsbrief Services Nieuwsbrief Services Herkent u dit? U weet dat het van belang is om een nieuwsbrief uit te sturen naar uw klanten, maar door drukte op uw kantoor komt het er vaak maar niet van om deze nieuwsbrieven op

Nadere informatie

Geschiedenis achtergrond.

Geschiedenis achtergrond. Geschiedenis achtergrond. De Subkarpaten, de regio in de Oekraïne waar Livia en Attila wonen, was vroeger onderdeel van Hongarije. Voor 1920 Hongarije was erg groot, maar omdat het land één van de verliezers

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen: Het Broodfonds

Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen: Het Broodfonds Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen: Het Broodfonds Utrecht 22 november 2010 Content: De uitdaging Het Broodfonds Hoe ontstaan Wat is er nodig Praktijk, voorbeeld 1 Kosten Broodfonds deelname

Nadere informatie

Ruim 25 jaar service gerichte telecomoplossingen. Vast Mobiel VastMobiel

Ruim 25 jaar service gerichte telecomoplossingen. Vast Mobiel VastMobiel Ruim 25 jaar service gerichte telecomoplossingen Intercity Zakelijk levert persoonlijke service met een vast aanspreekpunt Monique, customer care: Ik help graag klanten met vragen over producten en diensten

Nadere informatie

MODELVERKLARING GESPREKKENCYCLUS. Naam werkgever : Vertegenwoordigd door de heer / mevrouw: Functie: Werkgevernummer: Naam werknemer: BSN:

MODELVERKLARING GESPREKKENCYCLUS. Naam werkgever : Vertegenwoordigd door de heer / mevrouw: Functie: Werkgevernummer: Naam werknemer: BSN: MODELVERKLARING GESPREKKENCYCLUS nummer: Naam : en verklaren dat ze meerdere gesprekken met elkaar hebben gevoerd. Tijdens de gesprekken zijn tenminste de volgende onderwerpen aan de orde geweest: de door

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan.

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Deze folder gaat over het herstellen van natte natuurparels in Noord-Brabant.

Nadere informatie

maakt zorg voor zeldzame ziekten zichtbaar!

maakt zorg voor zeldzame ziekten zichtbaar! EXPERTISE in kaart maakt zorg voor zeldzame ziekten zichtbaar! Ik heb de gesprekken met de expertisecentra als bijzonder prettig en open ervaren. Het is voor patiënten van groot belang om te weten hoe

Nadere informatie

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen wellantcollege ll Informatie voor leerkrachten basisscholen De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! Wellant vmbo 2 De leerwegen op een rijtje Het vmbo

Nadere informatie

Inspirerende cases CASE 2. Sité Woondiensten

Inspirerende cases CASE 2. Sité Woondiensten Inspirerende s CASE Sité Woondiensten Hoe Sité Woondiensten voor Voxtron koos Sité Woondiensten is actief in de Nederlandse gemeenten Bronckhorst en Doetinchem. De wooncorporatie zorgt er voor geschikte

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Issue management workshop erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Issue management workshop erbeterdezaak.nl Issue management workshop Doelen van de workshop Inzichtkrijgenin de kwaliteitsgerelateerdeissues waarhet bedrijfmeetemakenkankrijgen Vervolg initieren op basis van de gemaakte prioriteitstelling Algemeen

Nadere informatie

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende

Nadere informatie