Sluipende verfransing gaat veel verder dan BHV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sluipende verfransing gaat veel verder dan BHV"

Transcriptie

1 Huldenberg,Tervuren,Kortenberg,Bertem, SluipendeverfransinggaatveelverderdanBHV Eenaantalminofmeerrecentepersberichtenencommentareni.v.m.detaalproblematiekhebben onzeaandachtgetrokken.daaromhebbendeafdelingenhuldenberg,tervuren,kortenbergen Bertemdekoppenbijelkaargestokenomeenzogoedmogelijkoverzichtinkaarttebrengenvan water echt leeftoptaalgebiedin grensgebieden. Hetkomtonsvoordathetprobleemvanverfransingaltevaakbeschouwdwordtalsietswatzich voordoetinbhv.onze4gemeentenliggennietinbhv.tochervarenwijdagelijksdesluipende verfransing.wezijnerbovendienvanovertuigddatveelvanwatwijmeemakenookgeldtinalle gemeentendielangsdetaalgrensliggen.ditgaatdusovergemeenteninoost enwest Vlaanderen (+kustgemeenten),inbrabanteninlimburg. Daarnaastkunnenwijonsnietvandeindrukontdoendat overdevlaamsepartijgrenzenheen de taalproblematiek,inhoofdevandiegenendieernietdagelijksmeegeconfronteerdworden,teveel alseen symbooldossier wordtbeschouwd.vooronsishetechterveelmeerdaneensymbool.het gaateroverdatwedagelijksmoetenopkomenvoorhetrechtinonzeeigenstreekonzeeigentaalte mogenenkunnenspreken. DeafdelingenHuldenberg,Tervuren,KortenbergenBertemwillenzichnietbeperkentothet probleemgerichtdenken maarzekerenvastook oplossingsgerichtdenken.voorelkprobleem kaneenoplossinggevondenwordendoordewetgevingcorrecttoetepassenofweldoorzeaante passen.wijhebbenhetinonzeregioimmerswelgehadmetopmerkingenals hierkunnenwijniets aandoen of erisgeenaangepastewetgeving.

2 Aandehandvaneenaantalconcretevoorbeeldenwillenwijalservaringsdeskundigenkortschetsen hoedesluipendeverfransinginonzeregiotewerkgaatenuitleggendatdewerkelijkheidechtniet symbolisch tenoemenis.wewillenzekerafvanhetideedatdeverfransingeensymbooldossieris vanenkele hardliners uitdedirecterandrondbrussel. Omtotditdossiertekomenwerdenvoorafgaandelijkeenaantalafsprakengemaakt: 1. 2vertegenwoordigerspergemeente+1coördinatieenredactie(N=9) 2. vanuit probleemgerichtdenken evoluerennaar oplossingsgerichtdenken :dusnietblijven hangeninslogans 3. dezakenbekijkenvanuithetperspectiefvanonze4gemeenten,dwz: onze4gemeentenbehorenniettotbhvofhetbrusselshoofdstedelijkgewest onze4gemeentenliggenineentalignederlandstaliggebied. Hetzeerpraktischeresultaatvandezeafsprakenwasdatwezodoende: 1. zoveelmogelijkbrusselse&bhv ruis uitonzebenaderingkondenweren 2. een naar onze mening rationele en klare kijk kregen op de sluipende verfransing in onze regioenbijuitbreiding,inalle taalgrensgemeenten Erzijnuiteraardookeenaantalbeperkingenverbondenaandezeaanpak,metname: 1. deledenvanonzewerkgroepzijnstukvoorstuk vrijwilligers meteenbeperkt tijdsbudget 2. dezevrijwilligershebbenals ervaringsdeskundigen getrachtzogoedenzoveelmogelijkte informeren en te documenteren maar zijn er zich van bewust dat ze geen juridische specialistenzijn. 3. verderonderzoeken/ofverfijningdoor specialisten isabsoluutnoodzakelijk Rapportering Ineeneerstefasewerdeenoplijstinggemaaktvandeonderwerpendieo.i.exemplarischzijnvoor hetfenomeen sluipendeverfransing.omhetgroteaantalonderwerpenenigszinsoverzichtelijkte houdenwerdgeopteerdvooreenmatrixwaarbijde onderwerpen gekruistwerdenmetde bevoegdheidsniveauswaaropzevolgensdewerkgroeptesituerenzijn. Voordeconcreterapporteringwerdgeopteerdvoorhetuitschrijvenvan TechnischeFiches.Om deleesbaarheidtebevorderenzijndezefichesstukvoorstukalsafzonderlijkedocumententelezen. Kruisverwijzingenzijn(tothiertoe)vermeden. Detechnischeficheszijnsteedsopgebouwdvolgenshetzelfdestramien: 1. Vaststelling:secweergevenvandefeiten 2. Analysevandepraktijk:hoezitdevorkeigenlijkindesteel 2

3 3. Impactvandesituatie:watzijndegevolgenvoorhetVlaamsekaraktervanonzegemeenten 4. Oplossingen:watzijnmogelijkeoplossingenvoorhetgesteldeprobleem 5. Juridischkader:watisdejuridischecontext(voorzoveronsbekend) Momenteelzijner5 technischefiches afgewerktenbeschikbaar: (klein) Handel(doorSoniaVanLaere) Kinderopvang(doorMonicaBruylandt&SoniaVanLaere) MUGdienst(doorPeterPersyn) NotariëleAkten(doorHermanSmulders) Onderwijs(doorSoniaVanLaere) Erzijnmomenteelnog2 technischefiches invoorbereiding: Subsidiëringvansportclubs(VoetbalfederatieVlaanderendoorJanSpooren&HermanSmulders) Hulpverleningsdiensten(brandweer,politie,civielebescherming...doorNN) Vaststellingen Zoalshogergesteldisiederetechnischefichealseenafzonderlijkgeheeltelezen.Hetisdanook nietdebedoelingomindeverderebesprekingiedereficheopnieuwtebecommentariëren. Welmenenwijopbasisvandezetechnischeficheseenaantalaandachtspuntentekunnen formulerendieo.i.fundamenteelzijnomopduurzamewijzeheteentaligenederlandstalige karaktervanonze4gemeenten enbijuitbreidingvanalle taalgrensgemeenten terealiseren. 1.Verantwoordelijkheidnietbijdeindividueleambtenaar,leerkracht,handelaar,...leggen Hetisnietlangerhoudbaaromdeindividueleambtenaar,leerkracht,handelaar,enz.,tewillen responsabiliserendoorhemofhaaraanteporrennederlandstepratenopdewerkvloer.deze mensenstaanmeerenmeermetderugtegendemuur.wehoevenhierslechtsteverwijzennaar demanipulatiesvanhet UniondesFrancophones enanderen.(zieappendix:selectievan Franstaligewebsites) Dezeindividuelemensenhebbenletterlijkwettelijke rugdekking nodig.ofditgewestelijke, Gemeentelijkeofeenanderesoortrugdekkingmoetzijnisdanweerafhankelijkvandespecifieke situatie(cfr.technischefiches).demogelijkheidom intentieverklaringen afdwingbaartemaken zouinvelegevallenwellichtreedsvolstaan(vb.onderwijs,kinderopvang...) 3

4 2.AcuutinBHV=latentinde taalgrensgemeenten HetisGodgeklaagddatwijalsinwonersvaneeneentaligNederlandstaligeregiohaastdagdagelijks moetenblijvenstrijdenvoorrespectvanhetnederlandsalsomgangstaalinonzeeigenregio.het zijnhoegenaamdnietenkeldefranstaligendiehierindehandhebben.vlaamseinstellingenen organisatiesspelenhierinminstenseenevenbelangrijkeenvaaknefasterol. HetisnietomdatpakwegeenbepaaldewijkinHuldenbergofTervureninabsoluteafstandkorterbij St.LucligtdanbijGasthuisberg,dathetNederlandsnietdevoertaalmoetzijnbijhulpverlening. Nochtans,hetuitgangsprincipevandeBestuurstaalwetisduidelijk:ineeneentaligtaalgebiedisde taalvanhettaalgebieddebestuurstaal. 1 OokorganisatiesalsKind&Gezinleggeneenzodanige taallaksheid aandedagdatze (hopelijk) onbewust deverfransingvanonzeregio(maarzekerenvastookinbhvenhetbrussels HoofdstedelijkGewest)structureelenmetVlaamsgeldindehandwerken. Illustratiefvoordeze laksheid ishetantwoordvangouverneurl.dewitte(vraagovermeertalige antwoordapparatenbijdepolitiedd.07/02/2006):... netzoalsverschillendeinstellingenvandevlaamsegemeenschap,dieophetvlakvandepuretaalwetgeving alleeninhetnederlandsmogenhandelenookaltijdsindsverscheidenejarenpragmatischwanneerhetgaatover bijstandaanpersonendiedaarnoodaanhebbenenigeafwijkingentoelatenomdattedoen. (sic) DitpolitiekcorrectdenkenwordteendaglaterinHetNieuwsbladvertaaldals: ErzijnimmersveelbezoekersinonzeprovinciediegeenFransofNederlandsverstaan.''Degouverneur beklemtoontookdathetinformatiecentrumeenonderdeelisvandefederalepolitieendusde verantwoordelijkheidvandefederaleoverheid. (BCZ)Nieuwsblad08/02/06 Hiermeeisdepolitiekeparaplugetrokkenenkanmenterugovergaannaardeordevandedag. 3.Taalkennis Taalgebruik TerechtdoetdeVlaamseGemeenschapheelveelinspanningenomanderstaligen(o.a.via taalcursussen)teondersteuneninhunintegratieindevlaamsesamenleving.ophetindividuele vlaklijktdezevormvanintegratieopheteerstezichtvruchtenaftewerpen. Hetwordtevenweleengansanderverhaalwanneermenintegratieafweegttegenovertaalgebruik; bijvoorbeeldopdewerkvloerofinderelatiemetdeoverheid. 1 H.Vuye(2010),Taalenterritorialiteit,p.29 4

5 Opheelveeldomeinenzijnercontactenoverdegewestgrenzenheen:OCMW,brandweer, hulpdiensten,denkmaaraanhetdodelijketreinongevalinpécrot. IntheoriegaathetomcontactentussendeeentaligeregioVlaanderenendetweetaligeregiovan hetbrusselshoofdstedelijkgewest(waarhetpersoneelookpremieskrijgtomtweetaligtezijn).in depraktijkkomtvanuitbrusselsystematischhetantwoord: jenecromprendspas.keeropkeer verlopendegesprekkendanmaarinhetfrans.hetisletterlijkbangwachtenopdevolgende catastrofe. AlsdezeVlamingendanmeedoenaanexamensinBrusselENslagenvoordetaaltesten(zewillen gerustnaarbrusselgaanwerkenenookdepremieskrijgen)kunnenzenietaangeworvenworden omdathetquotumvlamingenalingevuldis. Menkanzichdefrustratievandezemensenvoorstellen. WerklozenuitBrusselenWalloniëkrijgendoordeVDABlessenNederlandsaangebodenenkunnen daarnaaandeslaginvlaanderen.intheorieisditeenmanieromanderstaligentehelpenzichin Vlaanderenteintegreren.Ookhierstoptdeintegratievaakbijdecursus,enzorgthetsysteemvoor verfransingvandewerkvloer. Hetkomtonsvoordatinburgeringgekoppeldaanpremies,werkaanbiedingenenanderemateriële voordelentottijdelijkopportunismeleidt.eenmaalhetfinanciëleofmateriëlevoordeelbekomen valtmenterugopdeoudegewoonten. Vlaanderenzouo.i.ditsysteemvan integratie bestnogeensgrondigevaluerenopzijn duurzaamheid.wijzijnervanovertuigddat taalkennis geengarantieisvoor taalgebruik maar vaakzelfseenomgekeerdeffectressorteertenzodoendebijdraagttotdeverdere sluipende verfransing vanonzeregio. 4.Vlaanderenmoetmeernadrukkelijkzijneconomischegewichtgebruiken Gewesten,ProvinciesenGemeentenzoudenmoetenafstappenvaneenzekere taallaksheid en veelmeerproactieftaalvoorwaardenopleggenbijuitbestedingenaanaannemersen onderaannemers. Ofhetnugaatoverinfrastructuurwerkenofovertraiteursdiefeestjes,recepties,enz...verzorgen: taalvoorwaardenopleggenzodanigdatcommunicatiemetdeplaatselijkebevolkingmogelijkislijkt onsprimordiaal.situatieswaarbijmenbulgaarsofpoolsmoetkunnensprekenomtevernemen wanneeruwstoepopnieuwaangelegdzalzijn,zijnnietechtaanvaardbaar.ookoverheidsbedrijven (vb.belgacom)ofkoepelorganisaties(vb.unizo)hebbenophetdomeinvantaalhoffelijkheiden respectvoordeburgereencrucialeroltespelen. 5

6 ZekerinBrusselzoudeVlaamseGemeenschaphaar economischgewicht moetengebruiken.erzijn enkelehonderdduizendvlaamsependelaarsdiedagelijksnaarbrusseltrekken.dezevlamingen aansporenombijvoorbeeldhunaankopenconsequentinhetnederlandstedoenzalineeneerste faseheelwatwenkbrauwendoenfronsenmaarzaloptermijnde(vaakverfranste)brusselse handelaarswellichtdoeninziendathet alishetmaaruithoffelijkheid demoeitekanlonenom NederlandstesprekentegenNederlandstaligeklanten. MeercruciaalisevenweldatdeVlaamseoverheideropzoutoeziendatalleVlaamsediensten, administratiesenzelfskabinettennederlandstaligebedieningzoudeneisenbijdeorganisatievan etentjes,feestjes,recepties,enz.indiendebrusselsehorecanederlandstaligebedieningnietkan waarborgendanzullenerongetwijfeldindeperiferievoldoendenederlandstaligegegadigdente vindenzijn.ditlaatstekandanweereensteuntjeinderugzijnvoordebedrijveninderanddiewel investereninnederlandstaligpersoneel. Uiteraardmoetdezelijnnietbeperktblijventotdehorecamaarconsequentdoorgetrokkenworden naaralletoeleveranciersvandienstenenproducten. 5.Erbestaandubbele(diensten)circuitsvoorFranstaligen(ookbuitenBrussel) IndiendelijnvanKind&Gezinkandoorgetrokkenworden ennietslaatvermoedendatditnietzo zouzijn danishetduidelijkdatfranstaligeninonzeregiooverzoweleenfranstalig alseen Nederlandstaligcircuitvandienstenkunnenbeschikken.Franstaligenkunnenuiteraardnaarhet BrusselsHoofdstedelijkGewestofnaarWalloniëuitwijkenomberoeptedoenopdedienstenvan het OfficedelaNaissanceendel Enfance(ONE) maarzekunneneveneensterechtbijde plaatselijkedienstenvankind&gezin.meernog,kind&gezinzorgterzelfsvoordatzeineentalig NederlandstaliggebiedzonderproblemenbijvoorbeeldFranstaligekinderopvangkunnenkrijgen. BovendienzorgtKind&GezinooknogvoordenodigepubliciteitvoordezeFranstaligeopvangzoals bijvoorbeeldvoordedrieeentaligfranstaligeopvangdiensteninvossem(tervuren).kind&gezin isnietteberoerdomophaarwebsite englishpages & pagesfrançaises aantebieden. 2 BijONE(www.one.be)ishetlangentevergeefszoekenomeenverwijzing naarkind&gezintevinden.geensprakevanwederkerigheid! Kinderopvang,bejaardenzorg,OCMW shopping,gezondheidszorgenwellichtnoghetmeest gekende:onderwijs.allemaaldienstendieinvlaamse taalgrensgemeenten kennelijkbeterinde marktliggendanaandefranstaligekantvandetaalgrens. 2 OpdewebsitevanKind&Gezinkanmenopterenvoor23verschillendetalen.EnkelhetNederlandsisnietals keuzemogelijkheidopgegeven! 6

7 6.Vlaamseoverheidsinstantiesondermijnen(onbewust?)derechtenvandeVlamingenin Vlaanderen HogerwerdreedsverwezennaaruitsprakenvandeGouverneurvanVlaams Brabant:... ErzijnimmersveelbezoekersinonzeprovinciediegeenFransofNederlandsverstaan... Onderliggendbetekentdit:wijVlamingenpassenonswelaan(moetenonswelaanpassen).Ophet eerstegezichtishieruiteraardnietsmismeewarehetnietdatopeenbijvraagoverhettaalgebruik inwaals BrabantdegeachteGouverneurantwoordt: EerlijkgezegdinteresseerthetmijnietofmeninWest VlaanderenofinHenegouwenofinWaals Brabantdat ookinhetengelsdoet.watmijinteresseert,isdatikprobeereendienstteorganiseren,diezogoedmogelijk beantwoordtaandenodenvandesamenlevingvandaagenmetnameaandenodenvandiemensendieheel dringendomhulpverlegenzittenenalseenanderdatnietnodigvindtisdatzijnverantwoordelijkheid. 3 OokbijKind&Gezinbotstmenopdergelijkepremissen.Menbiedtallerleitaalkeuzesaan,zetper opvangadresdegebruiktetalenalfabetischopeenrij...methetnederlands(alshetalvermeld wordt)uiteraardachteraan.opheteerstegezichtishiernietsmismeewarehetnietdatmen zodoendeanderstaligen subtiel desuggestiegeeftdatdetegebruikentaal laatstaanhet Nederlands nietterzakedoet. Kinderopvang,bejaardenzorg,OCMW shopping,gezondheidszorgenwellichtnoghetmeest gekende:onderwijs.allemaaldienstendiemenin taalgrensgemeenten probleemlooskan consumeren.taalgebruik,taalkennis,inburgering...wordenogenschijnlijknietbelangrijkgeacht. DeVlaamseoverheid(vb.GouverneurDeWitte)enVlaamseoverheidsinstellingen(vb.Kind&Gezin) sturenverkeerdeberichtenuit:t.t.z.inburgeringendekennisvanhetnederlandszijnniet fundamenteelomtegenietenvanoverheidsdienstenineeneentalignederlandstaligeregio. 7.Vlaanderenfinanciertzelfde sluipendeverfransing indetaalgrensgemeenten RationeelbekekenishetonbegrijpelijkdatVlaanderenhogergenoemdesituatiesmetVlaamsgeld blijftsubsidiërenenondersteunen.neemopnieuwhetvoorbeeldvankind&gezin;dankan tochdelegitiemevraaggesteldwaaromvlaanderenviasubsidiesinvesteertinwebsites,publicaties, publiciteit,erkenningvankinderopvangzonderenigevoorwaardevantaalkennisentaalgebruik. 3 Eerlijkheidshalvedientvermeldtewordendatdevragengesteldwerdendoordhr.J.Laeremans(VlaamsBelang)hetgeen wellichtdegemoedstoestandvandegouverneurbeïnvloedde. 7

8 Meernog,Kind&GezindraagtertoebijdatVlaamseoudersdekanslopenhunkinderenbij Franstaligeopvangondertebrengenofdat bijgebrekaanvoldoendeopvang Vlaamseoudersin hunregiohelemaalnietmeeraandebakkunnenkomen. Deinvesteringendiede taalgrensgemeenten vooronderwijsmoetendoen,swingendepanuiten tochwordendelokalekinderensomsletterlijk weggepest dooreenovertalaanfranstaligeschool pendelaars.hetgemeenteschooltjevanottenburg(deelgemeentevanhuldenberg)ishiereen pijnlijkeillustratievan.hetispasnajarenalertoptredenenregelmatigaanscherpenvande inschrijvingsproceduresdatdegemeentelijkeoverheideranno2010ingeslaagdiseen±50/50 balanstussennederlandstaligeenfranstaligekinderentebereiken. Opnieuwhetzelfdeverhaal: kinderopvang,bejaardenzorg,ocmw shopping,gezondheidszorgenonderwijs.allemaaldiensten diemenin taalgrensgemeenten probleemloosopkostenvandevlaamsebelastingsbetalerkan consumeren. AlgemeenBesluit HetisonthutsendvasttestellendatVlaanderenallerleiinitiatieven(integratie)neemtom anderstaligenaantemoedigenhetnederlandsmachtigtewordenmaardatmetnamein taalgrensgemeenten dezeinitiatievenvaakeenomgekeerdeffectopleveren. Deplaatselijkebevolkingwordtcontinublootgesteldaande sluipendeverfransing metalsgevolg dateerstdeaandachtenlaterookdeweerbaarheidverslapt.bovendienisde sluipende verfransing zosubtieldatzebijnavanzelfsprekendis.de sluipendeverfransing isenerzijdsniet agressiefmaaranderzijdstochzeercomplexenmoeilijktevatten.hetisbijgevolgvoorvelenuiterst moeilijkomdeproblematiekonderwoordentebrengen,laatstaanomzichinconflictsituatieste kunnenverdedigen.demondigevlamingbelandthaastautomatischinhetverdomhoekjevande klagende,malcontente nationalistischehardliner. Erwordtregelmatiggewezenophetonderscheidtussenhet territorialiteitsbeginsel (Vlaanderen) enhet personaliteitsbeginsel (FranstaligBelgië).Prof.H.VuyemerktterechtopdatFranstaligener eendubbeleredeneringopnahouden: territorialiteit inwalloniëen personaliteit buiten Wallonië. 4 DeparadoxisdathetuitgerekendVlaanderenisdathet personaliteitsbeginsel voordefranstaligen opvlaamsterritorium onderbouwt,jazelfsfinanciert! 4 H.Vuye(2010),Taalenterritorialiteit,p.39 8

9 Vlaanderenvoorzietinallerleiovergangsmaatregelen,gunsten,meertaligecommunicatie, financiering,integratieprogramma s,premies,enz.,maarvanenigewederkerigheidisergeen sprake.integendeel,delokalevlamingenmoetenblijvendopboksentegendevlaamse taal laksheid terwijldefranstaligenerallesaandoenomelkesituatiezoveelmogelijkinhunvoordeelte manipuleren. Sterkernog,eenmaalde personelerechten voldoendegeconsolideerdzijn(cfr.bhvende faciliteitengemeenten)wordenzealsonderpandofdrukkingmiddelgebruiktvoor territoriale eisen.optermijnfinanciertvlaanderenduszowelde personele alsde territoriale sluipende verfransing. Hetkomtonsvoordatzowelopfederaal alsopgewestelijkniveau,elkwetsvoorstel,kb,decreet, Min.BesluitenOrdonnantieafgetoetstzoumoetenwordentegendehogergeschetste problematiek.uiteraardmoetendanzoweldebestaandewetgevingalselknieuwwetgevend initiatiefdoorgelichtworden.deoprichtingvaneensoortpermanente paradoxwaakhond zou wellichteeneerstestapkunnenzijn. Hetisuitgerekenddezeparadoxdiewemetonzewerkgroepvan ervaringsdeskundigen uit Huldenberg,Tervuren,BertemenKortenberghebbenwillentoelichtenenaanklagen. MetdeMeesteHoogachting, voorhuldenberg, voortervuren, SoniaVanLaere(OCMW) MonicaBruylandt V.D.Velde(Raadslid) JosTrappeniers(Schepen) JanSpooren(voorzitterafd.Tervuren) HubertKeyaerts(OCMWvoorzitter) VoorKortenberg, voorbertem, BartNevens(Schepen) RafvanderDonckt(Raadslid) PeterPersyn(voorzitterArrondissementeelBestuur) LudoCroonenberghs Coördinatie&redactie, HermanSmulders(voorzitterafd.Huldenberg) 9

10 APPENDIX:SelectievanFranstaligewebsites wb.be/cpcl.php3?id_article=5 saint pierre.be/ vsgb.be/documents/publications/tub 0306.pdf culturelle dilbeek.be/index.html 10

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

Gedragsbeïnvloeding in de praktijk

Gedragsbeïnvloeding in de praktijk Gedragsbeïnvloeding in de praktijk Rob Soeters, projectleider Twente Mobiel 4 november 2015 Onderwerpen Doel Webinar Persoonlijke inspiratie en motivatie Praktijkvoorbeelden Do s and don ts Persoonlijke

Nadere informatie

Sport (voetbal) clubs

Sport (voetbal) clubs Technische Fiche: Sport (voetbal) clubs Samengesteld door: Herman Smulders 1. Vaststelling In sportclubs in onze regio wordt er vaak Frans of Engels gesproken tegen en door anderstalige spelers. Vaak zijn

Nadere informatie

Advance Care Planning bij COPD en dementie: is er verschil?

Advance Care Planning bij COPD en dementie: is er verschil? Advance Care Planning bij COPD en dementie: is er verschil? Programma workshop Introductie Groepsopdracht Definitie Advance Care Planning (ACP) ACP vanuit de wetenschap (COPD) 24 november 2015 Lisette

Nadere informatie

VERNEDERLANDSING VAN HET STRAATBEELD EN VERFIJNING VAN DE BESTUURSTAALWETGEVING

VERNEDERLANDSING VAN HET STRAATBEELD EN VERFIJNING VAN DE BESTUURSTAALWETGEVING Provincie Vlaams-Brabant VERNEDERLANDSING VAN HET STRAATBEELD EN VERFIJNING VAN DE BESTUURSTAALWETGEVING Prof. dr. Marc BOES Kristof ABBELOOS Instituut voor Administratief Recht Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Stabiliteit en instabiliteit in de Belgische federale staatsstructuur Patricia Popelier en Dave Sinardet...3

Inhoud. Hoofdstuk 1 Stabiliteit en instabiliteit in de Belgische federale staatsstructuur Patricia Popelier en Dave Sinardet...3 Inleiding Hoofdstuk 1 Stabiliteit en instabiliteit in de Belgische federale staatsstructuur Patricia Popelier en Dave Sinardet...3 I. Stabiel of instabiel federalisme: lessen uit de federale theorie en

Nadere informatie

NAH & Ervaringsdeskundigheid. Kick-off Hersenletselcentra Eindhoven 3 juli 2014

NAH & Ervaringsdeskundigheid. Kick-off Hersenletselcentra Eindhoven 3 juli 2014 NAH & Ervaringsdeskundigheid Kick-off Hersenletselcentra Eindhoven 3 juli 2014 Korte introductie Drs. C.G.M. (Riny) Pepels NAH Ervaringsdeskundige en vrijwilliger ZBB Lid Stuurgroep Ervaringsdeskundigheid

Nadere informatie

Start wetenschappelijk traject. Multiconsult bv

Start wetenschappelijk traject. Multiconsult bv Start wetenschappelijk traject 1 19-2-2014 Multiconsult bv Welkom wetenschappelijk traject ECOBEACH namens: BAM RIJKSWATERSTAAT WINN DELTARES 2 Programma Inleiding Voorstellen Terugkoppeling Wat is ecobeach

Nadere informatie

Taalgebruik in beslagzaken

Taalgebruik in beslagzaken Taalgebruik in beslagzaken Michel Verbijlen 1.INLEIDING In de rechtsliteratuur werden talloze studies gewijd aan de materie van het beslag. Ook de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van talen in gerechtszaken

Nadere informatie

Taal en territorialiteit

Taal en territorialiteit Taal en territorialiteit in Vlaanderen in historisch en internationaal perspectief Prof. dr. Hendrik Vuye Gewoon hoogleraar Staatsrecht en Rechten van de mens Universiteit Namen Voorwoord Vlaanderen verwelkomt

Nadere informatie

Trainersopleidingen PLANNING

Trainersopleidingen PLANNING Trainersopleidingen PLANNING Licentievoorwaarden NIVEAU JEUGDLICENTIE FUNCTIE AARD DIPLOMA INTERPROVINCIAAL m.b.t.de jeugdtrainers van de ploegen die met U10 t.e.m. U19 interprovinciaal spelen : 86% vanaf

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Naar een geïntegreerd beleid in az Sint-Blasius

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Naar een geïntegreerd beleid in az Sint-Blasius 27 januari 2012 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Naar een geïntegreerd beleid in az Sint-Blasius Brenda Droesbeke az Sint-Blasius 440 erkende bedden omzet 120 mio EUR 120 artsen & 1100 personeelsleden

Nadere informatie

Verslag. Samen beslissen: hoe doen we dat? De patiënt als partner. 12 september 2013

Verslag. Samen beslissen: hoe doen we dat? De patiënt als partner. 12 september 2013 Verslag Samen beslissen: hoe doen we dat? De patiënt als partner 12 september 2013 Samen beslissen: opening Cock Vermolen, directeur Zorgbelang Brabant, opent de bijeenkomst met een woord van welkom aan

Nadere informatie

Vlaamse provincies steunen steden en gemeenten op weg naar klimaatneutraliteit

Vlaamse provincies steunen steden en gemeenten op weg naar klimaatneutraliteit Vlaamse provincies steunen steden en gemeenten op weg naar klimaatneutraliteit Patrick BOUCNEAU provincie Limburg, namens de 5 Vlaamse provincies 15 december 2015 - Jaarforum FRDO-CFDD Steden in transitie

Nadere informatie

Centrum Chronisch Ziek en Werk.

Centrum Chronisch Ziek en Werk. Centrum Chronisch Ziek en Werk. Het kenniscentrum werd in 2012 opgericht door, voor en met mensen die zelf een chronische aandoening hebben en specialist zijn op het thema mens en arbeid. Uniek! Twee oprichters,

Nadere informatie

08/10/2007 - Open kaart Opschuiven van de taalgrens oplossing taalproblemen Vlaamse rand rond Brussel en splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde?

08/10/2007 - Open kaart Opschuiven van de taalgrens oplossing taalproblemen Vlaamse rand rond Brussel en splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde? 08/10/2007 - Open kaart Opschuiven van de taalgrens oplossing taalproblemen Vlaamse rand rond Brussel en splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde? Kanaal Z weekend van 6-7 oktober 2007 Moderator en interviewer:

Nadere informatie

Welkom. Ecobeach Wetenschappelijk traject Workshop 10 september 2008. namens: BAM RIJKSWATERSTAAT WINN DELTARES

Welkom. Ecobeach Wetenschappelijk traject Workshop 10 september 2008. namens: BAM RIJKSWATERSTAAT WINN DELTARES Welkom Ecobeach Wetenschappelijk traject Workshop 10 september namens: BAM RIJKSWATERSTAAT WINN DELTARES Programma Inleiding Voorstellen Terugkoppeling Wat is ecobeach? Innovatieve aspecten ecobeach Wat

Nadere informatie

Detachering en de territoriale toepassing van het nationale arbeidsrecht

Detachering en de territoriale toepassing van het nationale arbeidsrecht Detachering en de territoriale toepassing van het nationale arbeidsrecht Prof. dr. Herwig VERSCHUEREN Overzicht Historisch en juridisch kader Detachering: op verschillende snijpunten Welke uitdagingen?

Nadere informatie

Inhoud. Een gehalveerde sociale zekerheid? De Belgische splitsingsgedachte in historisch perspectief Herman Van Goethem... 19

Inhoud. Een gehalveerde sociale zekerheid? De Belgische splitsingsgedachte in historisch perspectief Herman Van Goethem... 19 Wie is wie?........................................................... xv Bevoegdheidsverdeling en solidariteitskringen in een gelaagde welvaartsstaat. Elementen voor een rationeel debat over de ruimte

Nadere informatie

COMMISSIE 1: HET VOORSPRONGMANIFEST

COMMISSIE 1: HET VOORSPRONGMANIFEST COMMISSIE 1: HET VOORSPRONGMANIFEST Met het Voorsprongmanifest legt Jong N-VA aan haar leden de essentie voor van haar politiek bestaan. Waarom doet Jong N-VA aan politiek? Wat wil ze bereiken? Hoe kijkt

Nadere informatie

3.6 Vanden Broele. Efficiënter werken met digitaal ondertekende documenten en bijhorende workflows op maat. case: erediensten

3.6 Vanden Broele. Efficiënter werken met digitaal ondertekende documenten en bijhorende workflows op maat. case: erediensten 3.6 Vanden Broele Efficiënter werken met digitaal ondertekende documenten en bijhorende workflows op maat case: erediensten Bruno Van der Elst - Bart Keirse Digitaal Ondertekenen Het nieuwe normaal EID

Nadere informatie

Vlaanderen is niet bereid om deze prijs te betalen.

Vlaanderen is niet bereid om deze prijs te betalen. Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren, De Vlaamse Regering heeft zich de voorbije dagen beraden op de politieke toestand. De Vlaamse meerderheidspartijen hadden in het federale parlement wetsvoorstellen

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

Vrienden&van&het&Goois&Natuur&Reservaat&!

Vrienden&van&het&Goois&Natuur&Reservaat&! VriendenvanhetGooisNatuurReservaat Inleiding0 EenzelfstandigenautonoomGooisNatuurreservaat Eenroepomeendoortastendeaanpak.. www.vgnr.nl Dezenotitieisgestoeldopdestelligeovertuigingvaneengrotegroepbetrokken,bezorgdeinwoners

Nadere informatie

COMPLEMENTAIRE ZORG EN STEUN DOOR PATIENTENVERENIGINGEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN

COMPLEMENTAIRE ZORG EN STEUN DOOR PATIENTENVERENIGINGEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN COMPLEMENTAIRE ZORG EN STEUN DOOR PATIENTENVERENIGINGEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN S T U D I E N A M I D D A G P A T I E N T E N E D U C A T I E B I N N E N C H R O N I S C H E Z O R G L E U V E N 1 1 / 0 9

Nadere informatie

C-tips: change communicatie

C-tips: change communicatie Modellen van C (2006) www.modellenvanc.be/site/content/interncom.asp 1 C-tips: change communicatie Leg verandering niet alleen vast in structuren, maar ook in infrastructuren Laat de juristen bij onderhandelingen

Nadere informatie

Locus delicti en rechtsmacht

Locus delicti en rechtsmacht Locus delicti en rechtsmacht H.D. Wolswijk Gouda Quint - Deventer (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) in samenwerking met het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen te Utrecht 1998 Lijst

Nadere informatie

Splitsing = onze eigenheid bewaren

Splitsing = onze eigenheid bewaren HALLE VILVOORDE Splitsing = onze eigenheid bewaren Geachte Mevrouw, Mijnheer, Misschien ligt u niet wakker van het politieke debat over Brussel-Halle-Vilvoorde. En toch heeft het louter bestaan van dit

Nadere informatie

Kruisbestuiving met kwaliteit. Workshop congres Compriz 19 april 2012

Kruisbestuiving met kwaliteit. Workshop congres Compriz 19 april 2012 Kruisbestuiving met kwaliteit De hygiënekaart en andere voorbeelden Workshop congres Compriz 19 april 2012 Rita Wesselius stafmedewerker kwaliteit en veiligheid Chirurgie UMCG, Groningen Opbouw presentatie

Nadere informatie

Het geschenk maakt de wereld nieuw

Het geschenk maakt de wereld nieuw Hiberniaschool Middelbare Steinerschool Antwerpen Het geschenk maakt de wereld nieuw Over giften en de Steinerschool Hiberniaschool vzw Middelbare Steinerschool Volkstraat 40 2000 Antwerpen t 03 293 28

Nadere informatie

Verder gestalte geven aan het taalbeleidsplan

Verder gestalte geven aan het taalbeleidsplan Verder gestalte geven aan het taalbeleidsplan De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoud THEORETISCH KADER Definitie Doelen Bronnen voor het bepalen van

Nadere informatie

3 Sporenbeleid. Spoor 1: AANBOD. Spoor 2: PROGRAMMERING. Spoor 3: MULTIPLATFORM NR. 1 BUSINESS ZENDER GEÏNTEGREERDE MEDIA CONSUMER EVOLUERENDE ZENDER

3 Sporenbeleid. Spoor 1: AANBOD. Spoor 2: PROGRAMMERING. Spoor 3: MULTIPLATFORM NR. 1 BUSINESS ZENDER GEÏNTEGREERDE MEDIA CONSUMER EVOLUERENDE ZENDER KANAAL I CANAL 3 Sporenbeleid Spoor 1: AANBOD 1 NR. 1 BUSINESS Spoor 2: PROGRAMMERING Lean Forward Multimediaal Crossmediaal GEÏNTEGREERDE MEDIA CONSUMER Spoor 3: MULTIPLATFORM Hybrid Tripleplay Multiplay

Nadere informatie

succesvol? Ronde 2 Ronde 2 13.45 14.45

succesvol? Ronde 2 Ronde 2 13.45 14.45 Welke samenwerkingsvormen zijn succesvol? Ronde 2 Ronde 2 13.45 14.45 Vandaag Korte intro tot het onderwerp Introductie panelleden Uitwisseling kennis en ervaringen Conclusie en samenvatting Welke vormen

Nadere informatie

Zuiver gesplitst? Geen nachtmerrie? U wordt bedot! Heel Vlaams-Brabant behoort binnenkort tot de Hoofdstedelijke Gemeenschap

Zuiver gesplitst? Geen nachtmerrie? U wordt bedot! Heel Vlaams-Brabant behoort binnenkort tot de Hoofdstedelijke Gemeenschap Op de bres Ver. uitg.: Bruno Valkeniers, Madouplein 8 b9, 1210 Brussel Extra editie Zuiver gesplitst? Geen nachtmerrie? U wordt bedot! Heel Vlaams-Brabant behoort binnenkort tot de Hoofdstedelijke Gemeenschap

Nadere informatie

Vrouwen(in(de(filosofie:(nog(altijd(een(heikele(kwestie( Door(Joke(J.(Hermsen( ( Niet(De(Ander,(maar(steeds(anders,(Virginia(Woolf.( ( 1.

Vrouwen(in(de(filosofie:(nog(altijd(een(heikele(kwestie( Door(Joke(J.(Hermsen( ( Niet(De(Ander,(maar(steeds(anders,(Virginia(Woolf.( ( 1. Vrouwenindefilosofie:nogaltijdeenheikelekwestie DoorJokeJ.Hermsen NietDeAnder,maarsteedsanders,VirginiaWoolf. 1. Ikstahiermetenigszinsambivalentegevoelens,ikhoopdatumijdatniet kwalijkwiltnemen. Vrouwenlogica

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2014. Tarieven voor Openbare

Nadere informatie

Zorgnetwerken en armoedebestrijding

Zorgnetwerken en armoedebestrijding Zorgnetwerken en armoedebestrijding Resultaten van het actie-onderzoek Deroo Myriam 14.03.2014 Doel van het onderzoek Zorgnetwerken (znw) Vlaanderen inventariseren Werking van znw verkennen Rol van znw

Nadere informatie

'ALLE KINDEREN IN BRUSSEL ZOUDEN MOETEN LEREN LEZEN EN SCHRIJVEN IN HET NEDERLANDS'

'ALLE KINDEREN IN BRUSSEL ZOUDEN MOETEN LEREN LEZEN EN SCHRIJVEN IN HET NEDERLANDS' Philippe Van Parijs 'ALLE KINDEREN IN BRUSSEL ZOUDEN MOETEN LEREN LEZEN EN SCHRIJVEN IN HET NEDERLANDS' Knack, 11 juli 2012, pp. 6-9 Meer nog dan het Frans vormt het snel oprukkende Engels een gevaar voor

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 8 Consultancy A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Tinnitus

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Tinnitus kno haarlemmermeer specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Tinnitus Wat is tinnitus? Veel mensen hebben last van oorsuizen of tinnitus. Zij horen geluiden zoals ruisen, piepen of fluiten, hoog of laag,

Nadere informatie

Berichtgeving over BHV

Berichtgeving over BHV Julie Badisco Erasmushogeschool Universitaire Associatie Brussel Departement Toegepaste Taalkunde Promotor: Dave Sinardet Berichtgeving over BHV Een vergelijking van Nederlandstalige en Franstalige nieuwsmedia

Nadere informatie

Hersenletsel Centrum Zeeland

Hersenletsel Centrum Zeeland Hersenletsel Centrum Zeeland Hersenletsel Zeeland Hersenletsel Zeeland Richa Peters (CVA keten coördinator) en Cisca Zuurveld (NAH coördinator) s-gravenpolderseweg 114a - 4462 RA Goes 0113 236263 of 06-34315562

Nadere informatie

Nieuwe businessmodellen voor de social profit sector?! Social Profit Day 2015 4 juni 2015 - Brussel

Nieuwe businessmodellen voor de social profit sector?! Social Profit Day 2015 4 juni 2015 - Brussel Nieuwe businessmodellen voor de social profit sector?! Social Profit Day 2015 4 juni 2015 - Brussel De social profit sector en ik Een brede kijk door de bril van verschillende organisaties Managing Director

Nadere informatie

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd?

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? LOGOS (BelRAI) In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? Prof. Dr. Anja Declercq Informatisering van residentiële ouderenzorg Zonder computers geen elektronisch zorgdossier

Nadere informatie

6 Financiële instellingen

6 Financiële instellingen 6 Financiële instellingen A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers

Nadere informatie

Gezondheidsenquête, België Medische consumptie. Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu.

Gezondheidsenquête, België Medische consumptie. Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. Medische consumptie Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. . Inhoudstafel Inhoudstafel... 79 Bestudeerde indicatoren... 81 1. Contacten met zorgverstrekkers... 81

Nadere informatie

Coalitie Erbij. De gezichten van eenzaamheid Amsterdam, 24 november 2015

Coalitie Erbij. De gezichten van eenzaamheid Amsterdam, 24 november 2015 Coalitie Erbij De gezichten van eenzaamheid Amsterdam, 24 november 2015 1. De landelijke Coalitie Erbij in 2 minuten 2. Wat is eenzaamheid? 3. De gezichten van eenzaamheid 4. De lokale aanpak van eenzaamheid

Nadere informatie

Glamour Soft & Intensive

Glamour Soft & Intensive Glamour Soft Glitterende effecten bij muurverf en pleisterwerk behoren tegenwoordig tot de absolute trends. HORNBACH Glamour-Soft geeft met subtiele glitterdeeltjes en met de juiste lichtinval een vleugje

Nadere informatie

LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN

LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN Onze uitgangspunten Democratie, dwz het besturen van de staat door zijn burgers, behoort tot het wezen van de Nederlandse identiteit. Het is de

Nadere informatie

Second Opinion. Wat is een second opinion? Waarover kunt u een second opinion vragen? Over de diagnose. Vóór de behandeling

Second Opinion. Wat is een second opinion? Waarover kunt u een second opinion vragen? Over de diagnose. Vóór de behandeling Second Opinion Second opinion betekent tweede mening. Een andere deskundige geeft zijn mening over uw diagnose of behandeling. Dit is een stap die u wellicht niet zomaar neemt. Toch kan het veel mensen

Nadere informatie

Datum 26 juli 2013 Betreft Beantwoording Lijst feitelijke vragen inzake de Kaderovereenkomst tussen Nederland en Marokko

Datum 26 juli 2013 Betreft Beantwoording Lijst feitelijke vragen inzake de Kaderovereenkomst tussen Nederland en Marokko Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Contactpersoon T 070-348 4926 F 070-348

Nadere informatie

Borderline in het gezin. Koos Krook, sr. preventiefunctionaris GGZ Midden Brabant

Borderline in het gezin. Koos Krook, sr. preventiefunctionaris GGZ Midden Brabant Borderline in het gezin. Koos Krook, sr. preventiefunctionaris GGZ Midden Brabant Inleiding - Stellingen. - Ontstaan psychiatrische aandoeningen. - Wat zien naastbetrokkenen. - Invloed van borderline op

Nadere informatie

Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen

Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen skalender Samen bouwen aan kinderkansen Januari 2016 Peuters lief, maar soms lastig Praatavond over peuterpuberteit donderdag 28 januari 2016 van 19u15 tot 21u30 Ouders met kinderen tussen 18 Februari

Nadere informatie

EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER. Rudi Janssens

EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER. Rudi Janssens EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER Rudi Janssens 1.1. BRIO-onderzoek en de Vlaamse Rand 1993 Frans/Nederlandse codewisseling 2002 Taalgebruik in

Nadere informatie

Plaats: Amersfoort Datum: 24 september 2013. Professionele Kracht, vrijwillige kracht, eigen kracht: Samen voor Jeugd!

Plaats: Amersfoort Datum: 24 september 2013. Professionele Kracht, vrijwillige kracht, eigen kracht: Samen voor Jeugd! Plaats: Amersfoort Datum: 24 september 2013 Professionele Kracht, vrijwillige kracht, eigen kracht: Samen voor Jeugd! MeeleefGezin gaat voor de kracht van het jonge kind Opvang voor het jonge kind (0 t/m

Nadere informatie

De Nieuwe Aarde. De Tao voor transformatie naar

De Nieuwe Aarde. De Tao voor transformatie naar De waarheid van dzogchen Omdat het te dichtbij is, zien we het over het hoofd. Omdat het te goed lijkt om waar te zijn, kunnen we het niet geloven. Omdat het zo diep gaat, kunnen we het niet bevatten.

Nadere informatie

Wijziging aanvraagformulier voor indiening aanvraag tot opneming van buitenlandse kinderopvang in het centraal register buitenlandse kinderopvang

Wijziging aanvraagformulier voor indiening aanvraag tot opneming van buitenlandse kinderopvang in het centraal register buitenlandse kinderopvang OCW Wijziging aanvraagformulier voor indiening aanvraag tot opneming van buitenlandse kinderopvang in het centraal register buitenlandse kinderopvang Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Sociale media en de gemeente 2.0

Sociale media en de gemeente 2.0 Sociale media en de gemeente 2.0 Concreet Provincie Limburg 9 december 2010 Eric Goubin 1 Inhoud Web 2.0 Sociale Media De positie en bijhorende aandachtspunten van sociale media in de mediamix Realiteit

Nadere informatie

Een Waalse stedenbouwkundige vergunning voor Vlaamse architecten

Een Waalse stedenbouwkundige vergunning voor Vlaamse architecten Een Waalse stedenbouwkundige vergunning voor Vlaamse architecten Bachelorproef Toegepaste Architectuur van Pauline Adam Externe promotor: docent KU Leuven-Faculteit Architectuur Hans Leinfelder Interne

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst over ROM ggz

Welkom op de informatiebijeenkomst over ROM ggz Welkom op de informatiebijeenkomst over ROM ggz Programma 10.00 uur Welkom Steven Makkink, LPGGz 10.15 uur Wat is ROM? Chris Nas, GGZ Nederland 10.30 uur Praktijkvoorbeeld Barbara Schaefer, Dijk en Duin

Nadere informatie

Proefstuderen Tilburg School of Economics and Management 15 november 2012

Proefstuderen Tilburg School of Economics and Management 15 november 2012 Proefstuderen Tilburg School of Economics and Management 15 november 2012 Bedankt voor je inschrijving voor de proefstudeerdag van Tilburg School of Economics and Management. In dit document staat meer

Nadere informatie

Allereest de beste wensen voor 2014. Hopelijk wordt het voor jullie allemaal een goed, gezond en natuurlijk een sportief turnjaar.

Allereest de beste wensen voor 2014. Hopelijk wordt het voor jullie allemaal een goed, gezond en natuurlijk een sportief turnjaar. Vogelwaarde, januari 2014. Beste ouders/verzorgers en leden, Allereest de beste wensen voor 2014. Hopelijk wordt het voor jullie allemaal een goed, gezond en natuurlijk een sportief turnjaar. Even terugkijken

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en taksen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2015 behalve anders vermeld.

Nadere informatie

De aanvullende regeerverklaring van Yves Leterme in het Vlaams parlement 18 mei 2005

De aanvullende regeerverklaring van Yves Leterme in het Vlaams parlement 18 mei 2005 De aanvullende regeerverklaring van Yves Leterme in het Vlaams parlement 18 mei 2005 Hieronder vindt u de letterlijke tekst van de regeerverklaring die Yves Leterme (CD&V) 18 mei 2005 voor het Vlaams parlement

Nadere informatie

Begroting voucherprogramma GGz: Werken aan vraagsturing

Begroting voucherprogramma GGz: Werken aan vraagsturing Programma Totaal 2013 2014 2015 Totaal Deelproject ehealth Huisvesting 1.568 1.408 959 3.935 Kantoor 3.920 3.520 2.399 9.838 Algemene 1.176 1.056 720 2.952 Bestuursondersteuning 3.920 3.520 2.399 9.838

Nadere informatie

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Even voorstellen Geneesheer master ICT Innovatie (terra nova) in healthcare, sinds

Nadere informatie

Grenspark de Zoom Kalmthoutse Heide

Grenspark de Zoom Kalmthoutse Heide Grenspark de Zoom Kalmthoutse Heide 22 april 2013 Informatieavond voor eigenaren Grenspark Grenspark de Zoom Kalmthoutse Heide Strategische speerpunten 1- algemene informatie over het Grenspark 2- het

Nadere informatie

dementie wijzer een waaier vol antwoorden rond dementie

dementie wijzer een waaier vol antwoorden rond dementie dementie wijzer een waaier vol antwoorden rond dementie www.dementievriendelijkbrugge.be Wie kan me informeren over premies en tegemoetkomingen? Een sociale dienst van de mutualiteit of regionaal dienstencentrum.

Nadere informatie

Aantal asielaanvragen

Aantal asielaanvragen Wist u dat... 60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht zijn 95% in eigen regio blijft 4 miljoen hiervan zijn Syriërs 3,5 miljoen van deze Syriërs in Jordanië, Turkije en Libanon verblijven T/m juli 2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief April 2015

Nieuwsbrief April 2015 Nieuwsbrief April 2015 Nieuwsbrief April 2015 Jaargang 22, nummer 4 In dit nummer: Van het bestuur 3 Van alles wat 4 AIC Den Bosch 5 D n Hoef (advertentie) 6 Ebla (advertentie) 7 Futuris (advertentie)

Nadere informatie

Als u op 3 van deze 5 vragen met ja antwoordt moet u zeker blijven zitten!!! U wil besparen op uw water- en energieverbruik?

Als u op 3 van deze 5 vragen met ja antwoordt moet u zeker blijven zitten!!! U wil besparen op uw water- en energieverbruik? mevisco.be Als u op 3 van deze 5 vragen met ja antwoordt moet u zeker blijven zitten!!! U wil besparen op uw water- en energieverbruik? U wil uw verbruik en uw bedrijfsprocessen opvolgen? U wil uw verbruik

Nadere informatie

Herstructurering Sociaal Domein

Herstructurering Sociaal Domein Herstructurering Sociaal Domein Arnold Peters, Programmaleider Herstructurering Sociaal Domein Sabrina Eijk, Programmaleider De gezonde Wijk Introductie; van Decentralisatie naar Transformatie Voor wie

Nadere informatie

Aedifica. The urban way to live. Verwondering! Thema: vergrijzing Verwondering: focus op sterke groei

Aedifica. The urban way to live. Verwondering! Thema: vergrijzing Verwondering: focus op sterke groei Aedifica The urban way to live Verwondering! Thema: vergrijzing Verwondering: focus op sterke groei Michel Mertens, Marc Schenck Dank aan: Marc Sw., Dirk V., Marc J Aanvulling december 2015 Vorige maand

Nadere informatie

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015 Open Data bij de Vlaamse overheid 19 juni 2015 Open Data in Vlaanderen Anno 2015 Strategisch Inhoudelijk Open Data Raamwerk 4 sporen Juridisch Technisch 2012 2013 2014 2015 2016 VIP projecten Coördinatiecomité

Nadere informatie

Dementievriendelijke gemeenschap. Iedereen kan een steentje bijdragen. Herman Post Jasper Kimenai Alzheimer Nederland

Dementievriendelijke gemeenschap. Iedereen kan een steentje bijdragen. Herman Post Jasper Kimenai Alzheimer Nederland Dementievriendelijke gemeenschap Iedereen kan een steentje bijdragen Herman Post Jasper Kimenai Alzheimer Nederland Programma 1. Wensen en behoeften 2. Dementievriendelijk Nederland 3. Programma dementievrienden

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN C232 IBH9 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 september 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN Interpellatie van de heer Luk

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen

Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen skalender Samen bouwen aan kinderkansen Maart 2016 Workshop Draagdoeken donderdag 17 maart 2016 van 10u tot Peuters lief, maar soms lastig donderdag 31 maart 2016 van 19u15 tot Ouders met kinderen tussen

Nadere informatie

Heeft België nog een toekomst?

Heeft België nog een toekomst? Heeft België nog een toekomst?? K.U.Leuven, Emeritiforum, 25 november 2009 Philippe Van Parijs Chaire Hoover d éthique économique et sociale, UCL, Visiting Professor Harvard University & Gasthoogleraar

Nadere informatie

Bespreking 5.2.2.2. page 1

Bespreking 5.2.2.2. page 1 Ziekten en langdurige aandoeningen (verder kortweg aandoeningen genoemd) brengen specifieke gevolgen met zich mee voor de gezondheidsbeleving, het dagelijks functioneren en het gebruik van de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Kansendossier : Machinebouw en Mechatronica. België

Kansendossier : Machinebouw en Mechatronica. België Kansendossier : Machinebouw en Mechatronica België Inleiding Aanleiding De industrie wordt wereldwijd steeds hoogwaardiger en heeft alsmaar meer behoefte aan ondernemingen die uitblinken in een hightech

Nadere informatie

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS -HOSPITAALPLAN Fortis AG Omvang van het Plan onbeperkt Hospi : plafond 13.000 EUR/j/verzekerde (inclusief pré& postperiode) + Ambulante Zorgen : plafond 7.000

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Vlaanderen en Wallonië: moedertaal per leeftijd 2005

Vlaanderen en Wallonië: moedertaal per leeftijd 2005 Vlaanderen en Wallonië: moedertaal per leeftijd 2005 (Eurobarometer 2005) Percentage of residents of the various age groups who declare having language L as their native language Source: Database Eurobarometer

Nadere informatie

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor.

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor. Uw KBC-verzekeringsagent, altijd een stapje voor. We nemen uw verzekeringen serieus. Bij KBC vinden we verzekeringen voor particulieren en ondernemers zó belangrijk dat we er een apart netwerk voor hebben

Nadere informatie

Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor?

Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor? Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor? Anna van Poucke Voorzitter KPMG gezondheidszorg Nederland Belangrijke fundamentele ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg: De veranderende samenstelling van

Nadere informatie

Plyng Hands- on legal management & coaching

Plyng Hands- on legal management & coaching Plyng Hands- on legal management & coaching Inhoud: 1. Opdracht 2. Wie ben ik 3. Wat doe ik 4. Voor wie 5. Kernwaarden 6. Merkwaarden 7. Do s & don ts 8. Inspiratie: vormgeving/huisstijl (1) 9. Inspiratie:

Nadere informatie

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap uit elkaar gaan huwelijk geboorte wettelijk samenwonen bemiddeling opvang voor kinderen koppel zwangerschap scheiding Familie We wonen samen maar willen niet trouwen. Kan dat? Ja. In België leven vele

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Erve Tankink te Ambt Delden op 27 november 2013. Utrecht Mei 2014

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Erve Tankink te Ambt Delden op 27 november 2013. Utrecht Mei 2014 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Erve Tankink te Ambt Delden op 27 november 2013 Utrecht Mei 2014 Inleiding Op 27 november 2013 en op 20 februari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

FOD Binnenlandse Zaken - AD Crisiscentrum. alarmering bevolking bij (dreigende) noodsituaties. pilootproject > raamakkoord voor 6 jaar

FOD Binnenlandse Zaken - AD Crisiscentrum. alarmering bevolking bij (dreigende) noodsituaties. pilootproject > raamakkoord voor 6 jaar Algemene Directie Crisiscentrum Federale ondersteuning #NPU2016 Wat is #BEalert? FOD Binnenlandse Zaken - AD Crisiscentrum alarmering bevolking bij (dreigende) noodsituaties pilootproject > raamakkoord

Nadere informatie

E-invoice E-documents Lokale overheid 10 Oktober 2014 Ivan Vanhaecht product director i.vanhaecht@arco.be

E-invoice E-documents Lokale overheid 10 Oktober 2014 Ivan Vanhaecht product director i.vanhaecht@arco.be E-invoice E-documents Lokale overheid 10 Oktober 2014 Ivan Vanhaecht product director i.vanhaecht@arco.be Arco Information Specialist in Document Logistiek Referenties in lokale overheden Vlaanderen Provincies

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1. Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet

Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1. Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 344445 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1 Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Chronische Ziekten Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Chronische Ziekten Gezondheidsenquête, België, 1997 Ziekten en langdurige aandoeningen (verder kortweg aandoeningen genoemd) brengen specifieke gevolgen met zich mee voor de gezondheidsbeleving, het dagelijks functioneren en het gebruik van de gezondheidszorg.

Nadere informatie

6 wegenbouwers slaan dezelfde richting in en werken vanaf nu onder één naam...

6 wegenbouwers slaan dezelfde richting in en werken vanaf nu onder één naam... 6 wegenbouwers slaan dezelfde richting in en werken vanaf nu onder één naam... Inleiding Beste relatie, De enige constante binnen een organisatie bestaat erin dat ze permanent in beweging is! U herinnert

Nadere informatie

Activiteitenverslag Administratieve boetes. Cel administratieve boetes 1

Activiteitenverslag Administratieve boetes. Cel administratieve boetes 1 Activiteitenverslag 2011 Administratieve boetes Cel administratieve boetes 1 Overzicht Regelgeving Statistieken en tendensen Alternatief voor de administratieve boete Boete in verhouding tot risico voor

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,5 % 5,7 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,5 % 5,7 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens augustus 215 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 214-8 215-8 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 6.243.845

Nadere informatie

We BIMmen en nu? ing. Piet Fiege BIM specialist

We BIMmen en nu? ing. Piet Fiege BIM specialist We BIMmen en nu? ing. Piet Fiege BIM specialist Inhoud We BIMmen Definitie Waarom Welke partijen Veranderingen uitdagingen en nu? Resumé Vragen 2 We BIMmen definitie 3 We BIMmen definitie Werkmethodiek

Nadere informatie

Resultaten voor België Vaccinatie bij volwassen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Vaccinatie bij volwassen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.4.1. Inleiding. Het belang van vaccinatie programma s is ruimschoots aangetoond geweest. De vragen werden slechts gesteld aan personen van 15 jaar en ouder, aangezien de vaccinale dekking bij kinderen

Nadere informatie

BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering. Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur

BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering. Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Implementatie: Algemene

Nadere informatie