SLIMMER IN PLAATS VAN MEER!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SLIMMER IN PLAATS VAN MEER!"

Transcriptie

1 Jaargang 2, nr. 5 november 2008 Uitgegeven door: ForensicPlaza BV Redactie: SLIMMER IN PLAATS VAN MEER! We beleven spannende tijden. Terwijl de financiële markt wereldwijd op haar grondvesten staat te schudden worden organisaties nu - en zeker op korte termijn - met een geringere bestedingsruimte geconfronteerd. Niet alleen stijgende kosten en teruglopende budgetten plaatsen de exploitatie onder druk. Zeker ook de beleving van deze ontwikkelingen speelt een rol. Emoties bepalen immers vaak de reacties op dergelijke problemen. De beurs geeft ons daarvan dagelijks fraaie voorbeelden. Recent werd bekend dat een groot aantal politiekorpsen het financiële water al eerder tot aan de lippen was gestegen. Voor een aantal van hen is de situatie zelfs ernstig! Juist onder dergelijke omstandigheden moet kalmte en besluitvorming vanuit overzicht en samenhang paniekvoetbal voorkomen. Zeker als verwacht wordt dat in dezelfde periode innovatiever en effectiever gewerkt moet worden. Dit heeft ook effecten voor de onderwijsmarkt. Vragers en aanbieders moeten verstandig met toenemende schaarste omspringen. Vragende partijen, u dus, door kritisch te zijn op de prijs-kwaliteitverhouding van het geleverde product. Door goed na te gaan in hoeverre een te leveren dienst aansluit op de bestaande behoefte. Leveranciers, door volledig vraaggestuurd uit te blijven gaan van de specifieke behoeften van de klant. Bijvoorbeeld door deskundigheidsbevordering doelgericht in kernachtige programma s te laten plaatsvinden. Vele maanden durende en energie vretende opleidingstrajecten zijn immers niet altijd het meest voor de hand liggende antwoord! Natuurlijk vraagt daarbij ook de inhoudelijke kwaliteit nadrukkelijke aandacht. Want juist daarmee kan bevorderd worden dat met slimmer werken meer bereikt wordt dan alleen maar met harder werken! De afgelopen maanden mocht ik een groot aantal slimme en efficiënte producten leveren. Zoveel zelfs dat de geplande maandelijkse verschijning van deze Nieuwsbrief TOPSPORING in het gedrang kwam. Ik hoop dat haar inhoud voor u veel goedmaakt. Gerard Blonk forensisch consultant ERKENNING TGO-OPLEIDINGEN De vorige Nieuwsbrief schreef over de uitkomsten van de PVOopleidingsaudit TGO van juni Daarbij was aangegeven dat de Board Opsporing was geïnformeerd over het feit dat de Nederlandse politie zich met de gepresenteerde cijfers tekort deed. Niet verdisconteerd waren immers de inspanningen van de korpsen bij derden, waaronder bij Gerard Blonk. Per korps gespecificeerd werd aangegeven dat (naast de getrainde VKU-ers) in de periode alleen al 529 leidinggevenden een VKL-opleiding hadden gevolgd. Toch geen geringe investering van de korpsen! In een schriftelijk antwoord liet de voorzitter van de Board Opsporing, de heer C.J.

2 Heijsman, korpschef regiopolitie Utrecht, weten dat deze vóór 1 januari 2007 gevolgde opleidingen met de trainingen van de Politieacademie worden gelijkgesteld. Middels een EVC-aanvraag kan deze beoordeling worden geformaliseerd. Dit betekent dat de genoemde aantallen dus eveneens in de productiestaten van de korpsen kunnen worden verdisconteerd. Een mooi resultaat in een periode waarin opleidingsdruk en capaciteitstekorten binnen de opsporing de gemoederen bezig houden! ONTWIKKELING DISTRICTSRECHERCHE MAASTRICHT Vlak voor de zomer hebben alle medewerk(st)ers van de districtsrecherche van Maastricht een ingrijpende in-company training gevolgd. Centraal daarin stond de vraagstelling op welke wijze omgegaan kan worden met een overaanbod aan werk. Vanuit tal van invalshoeken kregen de deelnemers inzichten, vaardigheden en vooral ook tips en trucs aangereikt om de waan van de dag het hoofd te bieden. Uiteraard kwamen daarbij de systematiek van werken en de interne organisatie nadrukkelijk aan de orde! Een omvangrijk adviesrapport, opgesteld naar aanleiding van de vele bevindingen is onlangs aan de opdrachtgever gepresenteerd. Over de opzet en inhoud van dit succesvolle programma is Hans Bruinen, chef districtsrecherche Maastricht ( ), graag bereid om geïnteresseerden nadere informatie te verstrekken. Natuurlijk informeert Gerard u ook over talloze mogelijkheden voor een vergelijkbaar veranderingsprogramma in uw organisatie. inhoudelijke kwaliteit: 8,1 praktische bruikbaarheid: 8,1 duidelijkheid: 8,2 presentatie: 8,3. ONTWIKKELINGEN t.a.v. DE ANALYSE In een periode, waarin niet alleen harder maar bovenal ook slimmer moet worden gewerkt, krijgen bepaalde thema s steeds meer aandacht. Een aantal korpsen heeft een aantal voordelen aan den lijve mogen ervaren: Tactische analyse Groningen Alle tactische analisten van de regiopolitie Groningen volgden in september 2008 een intensief meerdaags programma, waarin alle ins en outs van het analyseproces in een grootschalig opsporingsonderzoek werden besproken. Niet alleen de rolverdeling en taakafbakening kwamen ter sprake. Ook de afstemming tussen operationele en tactische analyse, het analyseproces in de verschillende fasen van bv. het TGO-proces, de wijze waarop de relatie met het informatieproces wordt ingevuld en andere vergelijkbare thema s kwamen stelselmatig aan de orde. De chef RIK / RIC, Arnold Jansen ( ) omschreef zijn tevredenheid over het programma als volgt. Tactische analyse vormt een functionaliteit, die vaak wordt onderbelicht. De analisten moeten specifieke kneepjes van het vak kennen. Deze cursus van Gerard biedt meer dan voldoende om vanuit het vak tactische analyse de teamleiding van goede sturingsinformatie te voorzien. Arnold zal uw vragen zeker beantwoorden als u meer over dit programma wilt weten. Uiteraard kunt u hierover ook bij Gerard ( ) meer informatie krijgen. inhoudelijke kwaliteit: 8,4 praktische bruikbaarheid: 8,3 duidelijkheid:8,3 presentatie:8,4.

3 Verdieping Opsporingsanalyse Haaglanden Op verzoek van regiopolitie Haaglanden mocht Gerard in een uniek samenwerkingsverband met de Erasmus-universiteit te Rotterdam, (mr. Paul Verloop van de faculteit ECPS) en psycholoog drs. Paul Richelle meewerken aan de ontwikkeling van een bijzonder programma voor de TGO-analisten van dit korps. In een meerdaags programma werd de opsporingsanalyse belicht vanuit de juridische, de gedragswetenschappelijke en methodologische disciplines. De persoon van de analist, de juridische en bedrijfsmatige context van zijn functioneren en de procesmatige vaktechniek werden stelselmatig met elkaar in verband gebracht en van daaruit vertaald naar het dagelijkse analysewerk. Vanwege het grote succes wil Haaglanden deze opleiding ook in 2009 meerdere keren voor haar medewerkers gaan organiseren. Meer informatie over deze verdiepingscursus kan worden verkregen bij Huib van Nierop, ploegchef Openbare Orde & Veiligheid, portefeuillehouder Analyse binnen Bureau Regionale Informatie (BRI) Haaglanden ( ). ForensicPlaza BV kan met ingang van 2009 dit programma ook in uw organisatie geheel in-company verzorgen. Heeft u belangstelling? Maak een afspraak met Gerard ( ) en we bespreken uw wensen en onze mogelijkheden! SCENARIO-ONTWIKKELING Een ander thema dat nauw verbonden is met het slimmer boeven vangen betreft de scenario-ontwikkeling, op onderdelen nauw verbonden met het analyseproces. Naast de leerdagen en trainingen, die Gerard regelmatig over dit thema verzorgt, wordt de vraag naar de mogelijkheden van incompany-verzorging steeds vaker gesteld: Dienst Nationale Recherche Unit Informatie Zo werd met alle analisten van de Unit Informatie van de Dienst Nationale Recherche de waarde en betekenis besproken van scenarioontwikkeling voor de onderzoeken, die door de DNR worden uitgevoerd. Tijdens de training werd stilgestaan bij een aantal technieken, die aangewend kunnen worden om verschillende scenario s te kunnen ontwikkelen binnen lopende onderzoeken. Uiteraard werden deze direct in verband gebracht met de interne, binnen de dienst, geldende werkprocessen. Ook voor de DNR vormde het thema scenarioontwikkeling een bruikbaar instrument om zich zowel vakambachtelijk maar ook organisatorisch te blijven ontwikkelen als een professionele dienstverlener in haar specifieke marktgebied. De projectleider Intake, Monitoring en Analyse, drs. Michel Öz ( ) is bereid uw eventuele vragen over dit programma te beantwoorden. Uiteraard kan ook Gerard zelf u over specifieke vragen verder informeren ( ). inhoudelijke kwaliteit: 8,1 praktische bruikbaarheid: 7,3 duidelijkheid: 7,9 presentatie: 8,2.

4 Scenario- en strategieontwikkeling voor Stuurploegen Ook voor stuurploegen is het werken met scenario s, zeker in TGOonderzoeken van groot belang. Om die reden besloot de Stuurploeg PVOV van de politieregio Zuid Holland Zuid en het arrondissement Dordrecht om in een aantal bijeenkomsten het strategisch, tactisch en operationeel management van politie, gezamenlijk met het Openbaar Ministerie, ervaring op te laten doen met de wijze, waarop in lopende onderzoeken hypotheses en scenario s onderkend en ontwikkeld kunnen worden. Deze vormen immers de opmaat voor de uiteindelijke onderzoeksaanpak. In de samenkomsten werd nadrukkelijk ingegaan op de verdeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de stuurploeg. Vooral haar relatie met die van de teamleider en de zaaksofficier kwamen nadrukkelijk aan de orde. Over de verschillende momenten en technieken van bijsturing werden meerdere mogelijkheden uitgewisseld. Mr. Antine van Nederpelt, rechercheofficier van justitie AP Dordrecht ( ) en/of mr. Eef Smits, projectleider PVO van de regio Zuid Holland Zuid ( ), zijn graag bereid hun ervaringen met dit programma met u te delen. inhoudelijke kwaliteit: 8,2 praktische bruikbaarheid: 8,4 duidelijkheid:8,0 presentatie:8,3 LEERDAG SCENARIO-ONTWIKKELING De laatste open leerdag Scenarioontwikkeling van dit jaar wordt georganiseerd op vrijdag 21 november Zoals uit onder meer de andere berichten in ook deze Nieuwsbrief blijkt, leert de deelnemer tijdens deze leerdag een grote hoeveelheid technieken om scenario s te kunnen ontwikkelen. Dit is niet alleen van belang voor de uiteindelijke vaststelling van een weldoordachte opsporingsstrategie. Ook voor het juist kunnen kiezen uit een groot werkaanbod leveren dergelijke vaardigheden aantoonbare voordelen op. Op treft u meer informatie over deze leerdag. Via deze site kunt u zich ook opgeven. LEERDAG SPECIALISTISCHE COÖRDINATIE Op vrijdag 19 december 2008 wordt met deze leerdag ingegaan op een aantal specifieke vraagpunten, die aan de orde komen zodra een vakambachtelijk specialist tevens deel uitmaakt van de leiding van een team. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de inzet van een forensisch-technisch coördinator in een TGO, maar evenzeer aan de inzet van een financieel expert in een fraudeonderzoek of een inlichtingen/intelligencecoördinator in bijvoorbeeld een terreuronderzoek. Hoe moet in zo n situatie worden omgegaan met bijzondere onderzoekseisen, die vanuit een dergelijk specialisme moeten worden

5 vertaald naar reguliere opsporingswerkzaamheden? Op welke wijze dienen meerdere disciplines binnen zo n onderzoek te worden afgestemd? Wat betekent deze samenwerking voor de verslaglegging en dossiervorming? Welke werkwijzen zijn van belang als de expert buiten de eigen organisatie werkzaam is en tijdig aan het team wordt toebedeeld? Ook over deze leerdag treft u op meer informatie. Via deze site kunt u zich ook opgeven. Voor deze en andere programmainhoudelijke informatie over leerdagen, locatie, prijs en andere gegevens: ga naar Leerdagen TOPSPORING of mail naar VRAAGGESTUURDE MOGELIJKHEDEN Een groot aantal leerdagen wordt wel op de site van ForensicPlaza genoemd maar staat niet vermeld in de agenda van ForensicPlanning, waar de programma s worden aangekondigd die met een zogenaamde open inschrijving gevolgd kunnen worden. Dat betekent echter niet dat zij niet aangeboden worden. In tegendeel! Op uw verzoek kan iedere leerdag incompany voor uw organisatie georganiseerd worden. Zelfs als het thema van uw keuze niet voorkomt in het gehele aanbod bestaat deze mogelijkheid. Wilt u in 2009 een eigen onderwerp naar voren brengen of een eigen problematiek behandeld zien al dan niet voor een speciale doelgroep? Neemt u dan contact met ons op en we bespreken graag met u de mogelijkheden. Bel naar of mail naar

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015 Projectplan Servicepunt examinering mbo 2014 en 2015 Woerden, 8 oktober 2013 Inhoud 1. Samenvatting... 3 2. Voorwoord... 4 3. Stand van zaken... 5 3.1 Het project Focus op standaarden in Examinering....

Nadere informatie

Aangifte doen: de burger centraal?

Aangifte doen: de burger centraal? Aangifte doen: de burger centraal? Aangifte doen: de burger centraal? 1 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 7 1. Inleiding 17 1.1 Aanleiding en recent onderzoek 17 1.2 Onderzoeksdoel

Nadere informatie

Project Kennisoverdracht rouwzorg

Project Kennisoverdracht rouwzorg Project Kennisoverdracht rouwzorg Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR) i.s.m. Associatie High Care Hospices Een NPTN project uitgevoerd door Anna Dubbeldam Landelijke Stichting Rouwbegeleiding Juni

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2

het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2 pagina 6 pagina pagina 12 fwg contactdagen - een verslag spp praktisch ingestoken leuk! weerstand het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2 winter 2012 voorwoord colofon Wetenswaardig

Nadere informatie

Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden

Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden 1 colofon uitgave Impact auteurs Nils Burger MSc Dr.

Nadere informatie

Implementatieplan ten behoeve van een testtool

Implementatieplan ten behoeve van een testtool Implementatieplan ten behoeve van een testtool Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Datum : 11-4-2011 Status : Definitief Opgesteld door : SYSQA Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Onderzoek naar leerlingendaling en strategie voor het primair en voortgezet onderwijs.

Onderzoek naar leerlingendaling en strategie voor het primair en voortgezet onderwijs. E-paper Anticipeer op krimp! Onderzoek naar leerlingendaling en strategie voor het primair en voortgezet onderwijs. Inleiding In dit e-paper geef ik in beknopte vorm een visie weer hoe scholen en schoolbesturen

Nadere informatie

KLPD - Dienst IPOL. Nationaal dreigingsbeeld 2008. Georganiseerde criminaliteit

KLPD - Dienst IPOL. Nationaal dreigingsbeeld 2008. Georganiseerde criminaliteit KLPD - Dienst IPOL Nationaal dreigingsbeeld 2008 Georganiseerde criminaliteit Nationaal dreigingsbeeld 2008 Georganiseerde criminaliteit KLPD - Dienst IPOL Uitgave Korps landelijke politiediensten (KLPD)

Nadere informatie

Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland

Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland INLEIDING Aanleiding Taken vanuit de Jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet worden in 2015 overgeheveld naar gemeenten. Gemeenten

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9 DEFINITIEF Onderzoek naar de uitval van de politiesystemen in Noordoost Nederland Eindrapport project 1859 versie 0.9a datum Inhoudsopgave Samenvatting en aanbevelingen 1 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3

Nadere informatie

Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam. Amsterdam, 3 september 2014

Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam. Amsterdam, 3 september 2014 Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam Amsterdam, 3 september 2014 2 ALGEMENE VOORWAARDEN EN ADVIEZEN Naast de brief waarin

Nadere informatie

Cursussen & trainingen 2013-2014

Cursussen & trainingen 2013-2014 Cursussen & trainingen 2013-2014 Handhaven! Waarom eigenlijk? Cursussen & trainingen 2013-2014 Senze, maart 2013 Senze Groothandelsgebouw Stationsplein 45 3013 AK Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Eindrapportage OM-programma Versterking Opsporing en Vervolging

Eindrapportage OM-programma Versterking Opsporing en Vervolging College van procureurs-generaal Parket-Generaal Eindrapportage OM-programma Versterking Opsporing en Vervolging Mei 2010 1 Inhoud 1 Inleiding.. 3 2 Algemene Kwaliteitsverbeteringen.. 5 2.1 Versterking

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Compaen Groep 17-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Compaen Groep vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Betreft Voorlichtingsavond overdracht rijkstaken aan gemeenten inzake jeugdzorg en AWBZ

Betreft Voorlichtingsavond overdracht rijkstaken aan gemeenten inzake jeugdzorg en AWBZ Betreft Voorlichtingsavond overdracht rijkstaken aan gemeenten inzake jeugdzorg en AWBZ Plaats: Harlingen, Hotel Zeezicht Adres; Zuiderhaven 1, 8861 CJ Harlingen Tijdstip: donderdag 28 maart 2013 om 18.30

Nadere informatie

Nog Slimmer Werken. Uitvoering en resultaten van het masterplan 2008-2010

Nog Slimmer Werken. Uitvoering en resultaten van het masterplan 2008-2010 Nog Slimmer Werken Uitvoering en resultaten van het masterplan 2008-2010 Juni, 2010 Colofon Redacteur: dr. Marianne Stadlander, partner, BMC Advies & Management In samenwerking met: De stuurgroep en projectleiders

Nadere informatie

Geachte raadsleden, Vriendelijke groet, Claudio Bruggink. Secretaris-directeur

Geachte raadsleden, Vriendelijke groet, Claudio Bruggink. Secretaris-directeur Onderwerp: T.a.v. gemeenteraad: resultaat rekenkameronderzoek provinciaal toezicht op de gemeentefinanciën Geachte raadsleden, Onlangs hebben wij ons rapport Overijssels financieel toezicht: meerwaarde

Nadere informatie

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam Amsterdam, juni 2011 Auteurs: Mohammed Bensellam Sheila Chin Hester Veenhuijsen Begeleiding: Rik Peeters (Nederlandse School

Nadere informatie

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Verslag van de periode 25 september 2012 tot en met 31 oktober 2013 Subsidienummer 5100-3024 contactpersoon Alan Hameetman

Nadere informatie

Verandergedrag Vergeleken

Verandergedrag Vergeleken Verandergedrag Vergeleken Een evaluatieonderzoek naar de invloeden op veranderbereidheid en verandergedrag rondom de Dialoog bij Politie Amsterdam-Amstelland Masterscriptie Anne Breunissen (305565) Faculteit

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012

Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Jaarverslag Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Versie definitief Datum 5 juli 2013 1 Inhoud Korte terugblik op de ontwikkeling van de NDFF en de stichting GaN... 4 De gebruikers van de NDFF... 6

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Krijgt het LIV een vierde partner?

Krijgt het LIV een vierde partner? Het aantal voertuigdiefstallen blijft stabiel, maar meer auto s blijven weg. Krijgt het LIV een vierde partner? Interview Erik Kwintenberg Handhavingsregisseur bij de Belastingdienst Hoe toeval leidt tot

Nadere informatie