2. Schoolkosten MBO Amersfoort De factuur voor schoolkosten Aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten.. 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Schoolkosten MBO Amersfoort.. 3 2.1 De factuur voor schoolkosten.. 3 2.2 Aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten.. 3"

Transcriptie

1 Financieel Reglement MBO Amersfoort Colofon Uitgave Kenmerk Afkomstig van : MBO Amersfoort : MBOA : Afdeling Financiën

2 INHOUD 1. Wettelijk les- en cursusgeld* Wettelijk lesgeld (DUO/IB-groep int deze bedragen).. 2 Studiefinanciering Wettelijk cursusgeld (de school int deze bedragen voor het ministerie) Schoolkosten MBO Amersfoort De factuur voor schoolkosten Aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten Bijdrage examendeelnemer Betaling Betalingswijze Betalingsregeling Betaling tussentijdse instroom Betalingstermijn Incasso Bezwaar Studiebeëindiging Terugbetaling van wettelijk lesgeld (BOL) Terugbetaling van wettelijk cursusgeld (BBL) Terugbetaling betaalde borgsom Verandering van opleiding en terug- of bijbetaling... 7 Dit Financieel Reglement is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. Veranderingen daarin tijdens het schooljaar zijn voorbehouden.

3 1. Wettelijk les- en cursusgeld* Les- en cursusgeld - ook wel onderwijsbijdragen genoemd - zijn wettelijk vastgelegd. Studenten die op 1 augustus 2014 achttien jaar of ouder zijn en een voltijd opleiding volgen betalen lesgeld. Cursusgeld betaal je als je op 1 augustus 2014 achttien jaar of ouder bent en een deeltijd (BBL) opleiding volgt. De hoogte van het les- en cursusgeld stelt het ministerie van OCW jaarlijks vast. 1.1 Wettelijk lesgeld Beroepsopleidende leerweg (BOL) (DUO/IB-groep int deze bedragen) Lesgeld is gekoppeld aan de zogeheten voltijd opleidingen. Wordt een dergelijke opleiding gevolgd en is de student op 1 augustus 2014 achttien jaar of ouder, dan betaalt hij/zij lesgeld. Voor schooljaar is het lesgeld 1.118,00. Studiefinanciering Als je 18 bent en een BOL-opleiding volgt, heb je recht op Studiefinanciering of Tegemoetkoming Studiekosten. Voorwaarde is dat jouw BOL-opleiding minimaal 850 begeleide onderwijsuren per jaar realiseert, incl. beroepspraktijkvorming. Voor de nieuwe opleidingen die starten in is dit zelfs begeleide onderwijsuren. Alle opleidingen bij MBO Amersfoort voldoen daaraan. Begeleide onderwijsuren zijn bijvoorbeeld onderwijsuren, begeleidingsuren, beroepspraktijkvorminguren en excursie-uren. In de praktijk vraagt je opleiding meer tijd dan alleen de begeleide onderwijsuren, omdat je bijvoorbeeld ook tijd besteedt aan huiswerk. Dat totaal noemen we studiebelastingsuren (SBU's). De opleidingen bestaan uit minimaal (1 jaar) en maximaal SBU's (4 jaar). Alle genoemde uren zijn klokuren. Iedereen die recht heeft op studiefinanciering, krijgt een basisbeurs. Naast de basisbeurs kun je een aanvullende beurs aanvragen. Voor de meeste leerlingen is de basisbeurs (en ook de aanvullende beurs) een onderdeel van de prestatiebeurs. De precieze regels zijn te vinden op de site van DUO-IB-groep: Doe je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Na je opleiding betaal je alleen een eventuele lening terug. Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4, dan is je studiefinanciering de eerste vier jaar een prestatiebeurs en daarna eventueel drie jaar een lening, ook als de opleiding korter is dan 4 jaar. Als je binnen 10 jaar een diploma haalt, dan wordt de prestatiebeurs omgezet in een gift. Als je binnen 10 jaar geen diploma haalt, dan wordt de beurs omgezet in een lening, die je moet terugbetalen DUO zal je studiefinanciering stopzetten op de uitschrijfdatum Denk eraan dat je je studentenreisproduct stopzet. Doe dat uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering. 1.2 Wettelijk cursusgeld Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) (de school int deze bedragen voor het ministerie) Cursusgeld is gekoppeld aan zogeheten deeltijd opleidingen of cursussen. Wordt een dergelijke opleiding gevolgd en is de student op 1 augustus 2014 achttien jaar of ouder, dan betaalt hij/zij cursusgeld. De hoogte van het cursusgeld wordt eveneens jaarlijks door de overheid vastgesteld maar dient geïnd te worden door de school. Voor schooljaar zijn de volgende cursusgelden vastgesteld: Het tarief voor een assistentopleiding (niveau 1) of een basisberoepsopleiding (niveau 2) is 232,00. Het tarief voor een vakopleiding (niveau 3), een middenkader- of een specialistenopleiding (niveau 4) is 563,00. Voor een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) krijg je geen studiefinanciering. * Wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie en voor financiële tegemoetkoming op Financieel reglement MBO Amersfoort Pagina 3 van 8

4 2. Schoolkosten MBO Amersfoort 2.1 De factuur voor schoolkosten Naast les- en cursusgeld zijn er zaken waar een student over dient te beschikken bij aanvang van de opleiding, denk aan boeken, licenties en aanvullende leermiddelen. Voor licenties en aanvullende leermiddelen ontvang je een aparte overeenkomst. We raden je sterk aan deze zaken bij de school af te nemen, maar je kunt ze ook zelf aanschaffen. MBO Amersfoort maakt een onderscheid in de volgende bijdragen: Boeken, licenties, readers Boeken schaf je zelf aan. We hebben daarvoor een overeenkomst met Van Dijk boekhuis. In deze tijd worden boeken steeds meer vervangen door lesmateriaal via de computer. Hiervoor heb je licenties nodig. Daarnaast bieden wij soms aanvullende syllabi en readers aan. Hier zijn natuurlijk kosten aan verbonden. Wij zorgen ervoor dat deze kosten niet te hoog oplopen. De kosten hiervan zijn per opleiding verschillend en regelen we met je in een aparte overeenkomst. Via Trajectplanner en aanvullende studiehandleidingen wordt de student geïnformeerd over het gebruik van dit materiaal. Lesmateriaal kan ook door de school zelf ontwikkeld zijn en voor bepaalde opleidingen digitaal verspreid worden. In beide gevallen worden de kosten voor de boekenlijst hierdoor beperkt. Bedrijfskleding/gereedschap Voor sommige opleidingen/opleidingsteams heb je een uniform nodig, of is het van belang te beschikken over gereedschap. We raden je sterk aan dit via de school aan te schaffen. Ook deze kosten hebben we opgenomen in de aparte overeenkomst leermiddelen die we je vragen te ondertekenen. Je ontvangt hiervoor vervolgens een factuur. Je kunt er ook voor kiezen de leermiddelen zelf aan te schaffen, maar gezien de kosten is aanschaf via de school verstandiger. Borg Voor de veiligheid van studenten en hun bezittingen biedt MBO Amersfoort in de verschillende gebouwen een aantal faciliteiten aan. Het betreft een toegangspas/schoolpas en een kluisje. Hiervoor betaal je een borg. - toegangspas/schoolpas (ter identificatie en legitimatie, aanwezigheidsregistratie, gebruik van voorzieningen in open Leerruimtes (OLC)). Deze pas is verplicht op diverse locaties. Indien de toegangspas/ schoolpas ongeschonden wordt ingeleverd kan de borgsom worden teruggevraagd. Bij beschadiging, verlies of diefstal wordt de borg ingehouden. - kluis MBO Amersfoort stelt voor iedere student een kluisje ter beschikking waarin persoonlijke bezittingen veilig bewaard kunnen worden. Deze kluisjes kunnen ook worden gebruikt voor (overtollige) boeken en leermiddelen, (sport)kleding en (dure) jassen. Kluisjes kunnen worden aangevraagd bij de conciërges. Er wordt een bedrag in rekening gebracht voor de borg. 2.2 Aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten Naast het bovenstaande biedt MBO Amersfoort aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten aan waar je gebruik van kunt maken. Denk hierbij aan introductieactiviteiten aan het begin van het schooljaar, studiereizen, excursies, projecten, extra oefenmateriaal, enz. Aan deze aanvullende onderdelen zijn kosten verbonden die MBO Amersfoort bij studenten in rekening brengt. Voor elk aanvullend programmaonderdeel is ook een kosteloos alternatief beschikbaar, dat op school uit te voeren is (bijvoorbeeld een vervangende opdracht). Via Trajectplanner en aanvullende studiehandleidingen ontvang je een overzicht van de aanvullende programmaonderdelen. Opgave geschiedt via de afdelingen middels een handtekeningenlijst. De aanvullende onderdelen worden apart in rekening gebracht aan studenten die zich hiervoor hebben opgegeven. Financieel reglement MBO Amersfoort Pagina 4 van 8

5 3. Bijdrage examendeelnemer Een examendeelnemer is een student die uitsluitend staat ingeschreven bij MBO Amersfoort om examens te doen om het diploma voor een kwalificatie of opleiding te behalen. De student betaalt daarvoor een door het bevoegd gezag vastgestelde vergoeding. De hoogte daarvan is verschillend per opleiding of onderdeel/onderdelen daarvan, afhankelijk van de examenkosten. 4. Betaling De student, of bij minderjarigheid diens wettelijke vertegenwoordiger, is verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de bedragen die samenhangen met de opleiding waarvoor de student zich heeft ingeschreven. Bij een opleiding die meerdere jaren duurt, worden de verschuldigde bedragen telkens per jaar berekend en in rekening gebracht. Indien het cursus- of lesgeld wordt betaald door derden of, bij minderjarigen, door de ouder(s) of een wettelijke vertegenwoordiger dan is de student daarvan op de hoogte. De facturen voor minderjarige studenten worden verzonden naar diens wettelijke vertegenwoordiger. Alle andere facturen worden verzonden naar de student zelf, tenzij bij inschrijving bij de studentenadministratie is aangegeven dat de factuur door de werkgever / instantie betaald wordt. Wanneer een werkgever/instantie (een deel van) de studiekosten betaalt, moet dat zo spoedig mogelijk, liefst bij aanmelding, worden meegedeeld aan de afdeling (BPV-coördinator) en/of bij de studentenadministratie. Door de student en werkgever/instantie dient z.s.m. het formulier Derdenmachtiging te worden ingevuld en ondertekend om de betalingsplicht over te dragen. Zolang er geen Derdenmachtiging is ontvangen welke door beide partijen is ondertekend, blijft de student verantwoordelijk voor de betaling. 4.1 Betalingswijze LET OP: als een student het cursusgeld niet heeft betaald, wordt hij niet toegelaten tot de lessen. Het niet betalen van de factuur voor faciliteiten, licenties en aanvullende leermiddelen houdt uitsluiting in van de extra service, voorzieningen en activiteiten en/of terugvordering van de verstrekte leermiddelen. 4.2 Betalingsregeling Is de student, of bij minderjarigheid diens wettelijke vertegenwoordiger, dan wel werkgever / instantie, niet in staat het verschuldigde cursusgeld ineens te voldoen, dan kan men voor een betalingsregeling in aanmerking komen. Aanvragen voor een betalingsregeling moeten binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur ingediend worden bij de financiële administratie, per aan onder vermelding van het debiteuren- en factuurnummer. 4.3 Betaling tussentijdse instroom Bij instroom na 1 november 2014 geldt de volgende regeling: - Voor cursusgeld worden de factuurbedragen aangepast aan het aantal maanden dat de student zijn opleiding volgt (1/10 deel per maand) - De student krijgt een checklist voorgelegd die behoort bij de klas waarin hij/zij is geplaatst - Voor facilitaire kosten wordt geen aanpassing gedaan. - Voor werkmaterialen worden de factuurbedragen aangepast aan de werkelijk te gebruiken materialen dan wel afhankelijk van de verblijftijd (1/10 deel per maand) aangepast - Voor licenties voor digitale leermiddelen gelden de regels van de uitgever. Meestal zijn licenties geldig tot het einde van het schooljaar. Financieel reglement MBO Amersfoort Pagina 5 van 8

6 4.4 Betalingstermijn Binnen dertig dagen vanaf de factuurdatum moet het verschuldigde bedrag door MBO Amersfoort zijn ontvangen. Als tijdige betaling uitblijft, is MBO Amersfoort gerechtigd een bedrag van 10,00 aan administratiekosten in rekening te brengen voor iedere door de school verzonden aanmaning (betalingsherinnering). Bovendien is MBO Amersfoort, als tijdige betaling uitblijft, gerechtigd een rentepercentage van 1% per maand te vorderen over het op dat moment openstaande bedrag, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag van complete voldoening. 4.5 Incasso Mocht de student, of bij minderjarigheid diens wettelijke vertegenwoordiger, dan wel werkgever / instantie, na tenminste tweemaal te zijn aangemaand, nog steeds niet volledig aan de betalingsverplichting hebben voldaan, dan ziet MBO Amersfoort zich genoodzaakt tot het nemen van rechtsmaatregelen. De hieraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de student of diens wettelijke vertegenwoordiger, dan wel werkgever / instantie. De incassokosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 40,00 en een maximum van 375,00 (bij een vordering < 2.500,00). 4.6 Bezwaar Als de student denkt een gegrond bezwaar te hebben tegen de factuur die hij ontvangen heeft, dan kan de student dit bezwaar, binnen 1 maand na ontvangst van de factuur, kenbaar maken aan de financiële administratie, per aan onder vermelding van het debiteurenen factuurnummer. Langs deze weg kan de student ook een gespreide betalingsregeling aanvragen. Geschillen over de facturen worden afgehandeld door de clustermanagers. 5. Studiebeëindiging De student die na aanmelding geplaatst wordt, schrijft zich in principe in voor de totale duur van de opleiding. Als de student onverhoopt voortijdig stopt met de opleiding, dan moet de student zich schriftelijk afmelden bij het onderwijsteam. Het onderwijsteam zal, voordat uitschrijving kan plaatsvinden, advies vragen bij de StudentenDienstVerlening (SDV). Hier wordt de student uitgenodigd voor een gesprek over verdere studie- en loopbaanontwikkeling. Voor definitieve uitschrijving is toestemming van de clustermanager nodig. Als een student aan het begin van het schooljaar is ingeschreven voor een opleiding van MBO Amersfoort en zich NA 30 september 2014 uitschrijft, is er GEEN sprake meer van terugbetaling van les- of cursusgeld en de kosten voor faciliteiten, licenties en aanvullende leermiddelen. De overheid en ook MBO Amersfoort zijn verplichtingen aangegaan voor het gehele schooljaar op basis van het ingeschreven aantal studenten. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt een deel van het les- of cursusgeld en de kosten voor faciliteiten, licenties en aanvullende leermiddelen terugbetaald. Deze gevallen worden hieronder genoemd. 5.1 Terugbetaling van wettelijk lesgeld (BOL) Alleen het lesgeld dat de lesgeld plichtige zelf heeft betaald, kan worden terugbetaald. Het bedrag aan lesgeld dat via de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten of de Wet Studiefinanciering 2000 is verrekend wordt van het bedrag aan terugbetaling afgetrokken. Kijk voor de meest actuele informatie op Is het geld nog niet betaald dan moet toch het formulier Verzoek terugbetaling lesgeld worden opgestuurd. In dat geval hoeft de lesgeld plichtige naar aanleiding van het verzoek geen of minder lesgeld te betalen. De hoogte van het lesgeldbedrag dat wordt terugbetaald is mede afhankelijk van de datum waarop de student is uitgeschreven. Financieel reglement MBO Amersfoort Pagina 6 van 8

7 In de volgende vier gevallen betaalt het Ministerie (een deel van) het lesgeld terug: 1. Beëindiging van de inschrijving aan de school door het behalen van het diploma. 2. De student stapt over van een opleiding waarvoor lesgeld verschuldigd is naar een opleiding waarvoor cursusgeld verschuldigd is. 3. Beëindiging inschrijving i.v.m. ernstige ziekte of overlijden van de student. 4. Beëindiging van de inschrijving aan de school vanwege bijzondere familieomstandigheden. Bij alle gevallen geldt dat een kopie van het bewijs van uitschrijving moet worden meegestuurd, waaruit blijkt wanneer de inschrijving is beëindigd. Bij overlijden moet een afschrift van de overlijdensakte of uittreksel uit het overlijdensregister worden overgelegd. Vanaf 1 mei 2015 is er geen terugbetaling mogelijk. Voor studenten die aanspraak maken op een tegemoetkoming voor scholieren of op studiefinanciering heeft het terugbetalen consequenties. Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de uitschrijfdatum bestaat er geen recht meer op een tegemoetkoming voor scholieren of studiefinanciering. Zie ook de tabel lesgeld MBO Terugbetaling van wettelijk cursusgeld (BBL) Slechts in de volgende uitzonderlijke gevallen betaalt MBO Amersfoort een deel van het betaalde cursusgeld terug: 1. Beëindiging van de inschrijving aan de school door het behalen van het diploma, vóór 1 juni De student stapt over van een opleiding waarvoor cursusgeld verschuldigd is naar een opleiding waarvoor lesgeld verschuldigd is. 3. Beëindiging inschrijving i.v.m. ernstige ziekte, aangetoond door een medische verklaring, of overlijden van de student. 4. Beëindiging van de inschrijving aan de school vanwege bijzondere familieomstandigheden Het terug te betalen bedrag bij studiebeëindiging om bovenstaande redenen wordt als volgt berekend: - bij uitschrijving in verband met overlijden of langdurige ziekte of bijzondere familieomstandigheden wordt voor elke hele maand waarin de student niet meer ingeschreven is een tiende terugbetaald; - bij uitschrijven wegens het behalen van een diploma betaalt MBO Amersfoort aan de student op diens aanvraag een tiende van het cursusgeld voor elke hele maand die de student niet meer is ingeschreven terug, met uitzondering van de maanden juni en juli. LET OP: Uitschrijven kan uitsluitend schriftelijk, bij het opleidingsteam. Terugbetaling vindt uitsluitend plaats op aanvraag van de persoon die cursusgeld moest betalen. Zie ook de tabel cursusgeld MBO Financieel reglement MBO Amersfoort Pagina 7 van 8

8 5.3 Terugbetaling betaalde borgsom - Voor een toegangspas/schoolpas en een kluissleutel wordt aan de student éénmalig, bij de start van de opleiding een borgsom in rekening gebracht. Indien de toegangspas/schoolpas ongeschonden wordt ingeleverd kan de borgsom worden teruggevraagd. Bij beschadiging, verlies of diefstal wordt de borg ingehouden. - Indien de student zich wil uitschrijven dient de toegangspas/schoolpas en kluissleutel te worden ingeleverd bij de afdeling. Na controle wordt een restitutieformulier opgesteld waarna er door de financiële administratie een creditnota wordt gemaakt, en deze indien alle vorderingen zijn voldaan, zal worden uitbetaald. 6. Verandering van opleiding en terug- of bijbetaling Als een student van opleiding wil veranderen, moet hij dat in overleg doen met de SLB er. De StudentenDienstVerlening (SDV) kan adviseren over vervolgmogelijkheden binnen en buiten MBO Amersfoort. Bij het overstappen van een BBL- naar een BOL-opleiding, of omgekeerd, gelden voor les- en cursusgeld de regelingen van DUO. Kijk voor de meest actuele informatie op De kosten voor faciliteiten, werkmaterialen, licenties en aanvullende leermiddelen worden slechts gewijzigd als er sprake is van aantoonbare meer- of minderkosten van de nieuw gekozen opleiding. De clustermanager beslist hierover. In geval van aantoonbare meerkosten krijgt de student een aanvullende factuur. Bij aantoonbare minderkosten wordt een creditnota gemaakt en wordt het hierop vermelde bedrag, indien alle vorderingen zijn voldaan, terugbetaald. Financieel reglement MBO Amersfoort Pagina 8 van 8

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2015-2016

Regeling studentengelden 2015-2016 Regeling studentengelden Versie Datum Omschrijving 1.1 2.1 3.1 09-07-2013 28-06-2014 04-06-2015 Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Pagina: 2 van 14 Inhoud 1. Kosten voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO. Nordwin College

Studentenstatuut MBO. Nordwin College Studentenstatuut MBO Nordwin College Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Vaststellen en wijzigen van dit statuut... 3 Hoofdstuk 1 Rechten en plichten... 4 Hoe gaan we met elkaar om... 4 Waar moet

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Lenen en terugbetalen (2013)

Lenen en terugbetalen (2013) Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.330 Lenen en terugbetalen (2013) brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 In deze brochure staan de mogelijkheden van lenen naast studiefinanciering. Zoeken in

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport Studiegids 2013-2014 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur Lentiz MBO Greenport Bezoekadres postadres Professor Holwerdalaan 62 postbus 20 2672 LD Naaldwijk 2670

Nadere informatie

OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS

OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS STUDIEWIJZER www.rocrivor.nl OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS Algemene informatie 2011 2012 Deel A Adressen Inhoud ROC Rivor Postbus 365 4000 AJ Tiel tel algemeen: 0344-65 62 00 informatienummer: 0900-7627486

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hofplein Rotterdam Juni 2015

Algemene voorwaarden Hofplein Rotterdam Juni 2015 Algemene voorwaarden Hofplein Rotterdam Juni 2015 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden in alle gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van Hofplein Rotterdam

Nadere informatie

Informatiegids 2013-2014

Informatiegids 2013-2014 Informatiegids 2013-2014 ROC van Amsterdam, MBO College Zuid Opleidingen Sport & Bewegen Amsterdam Europaboulevard 13 1079 PC Amsterdam 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam,

Nadere informatie

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel Studiegids MBO Utrecht algemeen deel 2014 2015 Inhoudsopgave Welkomstwoord CvB. pag. 3 Onderwijs bij MBO Utrecht.. pag. 4 Academies van MBO Utrecht.. pag. 5 Beroepsonderwijs. pag. 6 Tijd voor onderwijs.

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

In- en uitschrijfregels 2012-2013

In- en uitschrijfregels 2012-2013 In- en uitschrijfregels 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Toelating, aanmelding en inschrijving 3 2 Uitschrijven 13 3 Regelgeving buitenlandse studenten 15 4 Beroepsprocedure 17 2 Inleiding In onderdeel

Nadere informatie

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid.

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam, Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. Deze informatiegids zal je gedurende dit

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 CONCEPT

Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 CONCEPT Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 Inhoud Welkom... 5 Voorwoord... 6 1. Over school... 7 1.1 Over Helicon... 8 1.2 Missie... 9 1.3 Communicatie... 9 1.4 Schoolleiding... 10 1.5 Lestijden... 10 1.6

Nadere informatie

Regeling collegegelden Saxion 2014-2015

Regeling collegegelden Saxion 2014-2015 Regeling collegegelden Saxion 2014-2015 Colofon Datum 26 maart 2014 Referentie 2014000134 Status Vastgesteld Auteur Werkgroep collegegelden Voorzitter: Sander Annink (Servicecentrum Informatie) Secretaris:

Nadere informatie

Inschrijving. Academie voor integratieve psychotherapie Vesta T.a.v. studentenadministratie Donderbergweg 10A 6611 KL Overasselt

Inschrijving. Academie voor integratieve psychotherapie Vesta T.a.v. studentenadministratie Donderbergweg 10A 6611 KL Overasselt Inschrijving. Voor deelname aan onze opleidingen kunt u zich inschrijven door het onderstaande inschrijfformulier ingevuld, samen met de eveneens geprinte en per pagina ondertekende algemene voorwaarden,

Nadere informatie

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011 Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam Studentenstatuut ROCvA versie 9 1 Opgemaakt: 19-07-2010 A. INLEIDING Studentenstatuut waarvoor?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke Capabel Onderwijs Groep B.V., statutair gevestigd te Zwolle en ingeschreven

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland woont

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INSCHRIJVEN... 2 Verificatie persoonsgegevens... 2 Verificatie vooropleidingsgegevens... 2 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 AOC Friesland MBO 1& 2 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie