2. Schoolkosten MBO Amersfoort De factuur voor schoolkosten Aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten.. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Schoolkosten MBO Amersfoort.. 3 2.1 De factuur voor schoolkosten.. 3 2.2 Aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten.. 3"

Transcriptie

1 Financieel Reglement MBO Amersfoort Colofon Uitgave Kenmerk Afkomstig van : MBO Amersfoort : MBOA : Afdeling Financiën

2 INHOUD 1. Wettelijk les- en cursusgeld* Wettelijk lesgeld (DUO/IB-groep int deze bedragen).. 2 Studiefinanciering Wettelijk cursusgeld (de school int deze bedragen voor het ministerie) Schoolkosten MBO Amersfoort De factuur voor schoolkosten Aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten Bijdrage examendeelnemer Betaling Betalingswijze Betalingsregeling Betaling tussentijdse instroom Betalingstermijn Incasso Bezwaar Studiebeëindiging Terugbetaling van wettelijk lesgeld (BOL) Terugbetaling van wettelijk cursusgeld (BBL) Terugbetaling betaalde borgsom Verandering van opleiding en terug- of bijbetaling... 7 Dit Financieel Reglement is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. Veranderingen daarin tijdens het schooljaar zijn voorbehouden.

3 1. Wettelijk les- en cursusgeld* Les- en cursusgeld - ook wel onderwijsbijdragen genoemd - zijn wettelijk vastgelegd. Studenten die op 1 augustus 2014 achttien jaar of ouder zijn en een voltijd opleiding volgen betalen lesgeld. Cursusgeld betaal je als je op 1 augustus 2014 achttien jaar of ouder bent en een deeltijd (BBL) opleiding volgt. De hoogte van het les- en cursusgeld stelt het ministerie van OCW jaarlijks vast. 1.1 Wettelijk lesgeld Beroepsopleidende leerweg (BOL) (DUO/IB-groep int deze bedragen) Lesgeld is gekoppeld aan de zogeheten voltijd opleidingen. Wordt een dergelijke opleiding gevolgd en is de student op 1 augustus 2014 achttien jaar of ouder, dan betaalt hij/zij lesgeld. Voor schooljaar is het lesgeld 1.118,00. Studiefinanciering Als je 18 bent en een BOL-opleiding volgt, heb je recht op Studiefinanciering of Tegemoetkoming Studiekosten. Voorwaarde is dat jouw BOL-opleiding minimaal 850 begeleide onderwijsuren per jaar realiseert, incl. beroepspraktijkvorming. Voor de nieuwe opleidingen die starten in is dit zelfs begeleide onderwijsuren. Alle opleidingen bij MBO Amersfoort voldoen daaraan. Begeleide onderwijsuren zijn bijvoorbeeld onderwijsuren, begeleidingsuren, beroepspraktijkvorminguren en excursie-uren. In de praktijk vraagt je opleiding meer tijd dan alleen de begeleide onderwijsuren, omdat je bijvoorbeeld ook tijd besteedt aan huiswerk. Dat totaal noemen we studiebelastingsuren (SBU's). De opleidingen bestaan uit minimaal (1 jaar) en maximaal SBU's (4 jaar). Alle genoemde uren zijn klokuren. Iedereen die recht heeft op studiefinanciering, krijgt een basisbeurs. Naast de basisbeurs kun je een aanvullende beurs aanvragen. Voor de meeste leerlingen is de basisbeurs (en ook de aanvullende beurs) een onderdeel van de prestatiebeurs. De precieze regels zijn te vinden op de site van DUO-IB-groep: Doe je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Na je opleiding betaal je alleen een eventuele lening terug. Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4, dan is je studiefinanciering de eerste vier jaar een prestatiebeurs en daarna eventueel drie jaar een lening, ook als de opleiding korter is dan 4 jaar. Als je binnen 10 jaar een diploma haalt, dan wordt de prestatiebeurs omgezet in een gift. Als je binnen 10 jaar geen diploma haalt, dan wordt de beurs omgezet in een lening, die je moet terugbetalen DUO zal je studiefinanciering stopzetten op de uitschrijfdatum Denk eraan dat je je studentenreisproduct stopzet. Doe dat uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering. 1.2 Wettelijk cursusgeld Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) (de school int deze bedragen voor het ministerie) Cursusgeld is gekoppeld aan zogeheten deeltijd opleidingen of cursussen. Wordt een dergelijke opleiding gevolgd en is de student op 1 augustus 2014 achttien jaar of ouder, dan betaalt hij/zij cursusgeld. De hoogte van het cursusgeld wordt eveneens jaarlijks door de overheid vastgesteld maar dient geïnd te worden door de school. Voor schooljaar zijn de volgende cursusgelden vastgesteld: Het tarief voor een assistentopleiding (niveau 1) of een basisberoepsopleiding (niveau 2) is 232,00. Het tarief voor een vakopleiding (niveau 3), een middenkader- of een specialistenopleiding (niveau 4) is 563,00. Voor een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) krijg je geen studiefinanciering. * Wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie en voor financiële tegemoetkoming op Financieel reglement MBO Amersfoort Pagina 3 van 8

4 2. Schoolkosten MBO Amersfoort 2.1 De factuur voor schoolkosten Naast les- en cursusgeld zijn er zaken waar een student over dient te beschikken bij aanvang van de opleiding, denk aan boeken, licenties en aanvullende leermiddelen. Voor licenties en aanvullende leermiddelen ontvang je een aparte overeenkomst. We raden je sterk aan deze zaken bij de school af te nemen, maar je kunt ze ook zelf aanschaffen. MBO Amersfoort maakt een onderscheid in de volgende bijdragen: Boeken, licenties, readers Boeken schaf je zelf aan. We hebben daarvoor een overeenkomst met Van Dijk boekhuis. In deze tijd worden boeken steeds meer vervangen door lesmateriaal via de computer. Hiervoor heb je licenties nodig. Daarnaast bieden wij soms aanvullende syllabi en readers aan. Hier zijn natuurlijk kosten aan verbonden. Wij zorgen ervoor dat deze kosten niet te hoog oplopen. De kosten hiervan zijn per opleiding verschillend en regelen we met je in een aparte overeenkomst. Via Trajectplanner en aanvullende studiehandleidingen wordt de student geïnformeerd over het gebruik van dit materiaal. Lesmateriaal kan ook door de school zelf ontwikkeld zijn en voor bepaalde opleidingen digitaal verspreid worden. In beide gevallen worden de kosten voor de boekenlijst hierdoor beperkt. Bedrijfskleding/gereedschap Voor sommige opleidingen/opleidingsteams heb je een uniform nodig, of is het van belang te beschikken over gereedschap. We raden je sterk aan dit via de school aan te schaffen. Ook deze kosten hebben we opgenomen in de aparte overeenkomst leermiddelen die we je vragen te ondertekenen. Je ontvangt hiervoor vervolgens een factuur. Je kunt er ook voor kiezen de leermiddelen zelf aan te schaffen, maar gezien de kosten is aanschaf via de school verstandiger. Borg Voor de veiligheid van studenten en hun bezittingen biedt MBO Amersfoort in de verschillende gebouwen een aantal faciliteiten aan. Het betreft een toegangspas/schoolpas en een kluisje. Hiervoor betaal je een borg. - toegangspas/schoolpas (ter identificatie en legitimatie, aanwezigheidsregistratie, gebruik van voorzieningen in open Leerruimtes (OLC)). Deze pas is verplicht op diverse locaties. Indien de toegangspas/ schoolpas ongeschonden wordt ingeleverd kan de borgsom worden teruggevraagd. Bij beschadiging, verlies of diefstal wordt de borg ingehouden. - kluis MBO Amersfoort stelt voor iedere student een kluisje ter beschikking waarin persoonlijke bezittingen veilig bewaard kunnen worden. Deze kluisjes kunnen ook worden gebruikt voor (overtollige) boeken en leermiddelen, (sport)kleding en (dure) jassen. Kluisjes kunnen worden aangevraagd bij de conciërges. Er wordt een bedrag in rekening gebracht voor de borg. 2.2 Aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten Naast het bovenstaande biedt MBO Amersfoort aanvullende programmaonderdelen en faciliteiten aan waar je gebruik van kunt maken. Denk hierbij aan introductieactiviteiten aan het begin van het schooljaar, studiereizen, excursies, projecten, extra oefenmateriaal, enz. Aan deze aanvullende onderdelen zijn kosten verbonden die MBO Amersfoort bij studenten in rekening brengt. Voor elk aanvullend programmaonderdeel is ook een kosteloos alternatief beschikbaar, dat op school uit te voeren is (bijvoorbeeld een vervangende opdracht). Via Trajectplanner en aanvullende studiehandleidingen ontvang je een overzicht van de aanvullende programmaonderdelen. Opgave geschiedt via de afdelingen middels een handtekeningenlijst. De aanvullende onderdelen worden apart in rekening gebracht aan studenten die zich hiervoor hebben opgegeven. Financieel reglement MBO Amersfoort Pagina 4 van 8

5 3. Bijdrage examendeelnemer Een examendeelnemer is een student die uitsluitend staat ingeschreven bij MBO Amersfoort om examens te doen om het diploma voor een kwalificatie of opleiding te behalen. De student betaalt daarvoor een door het bevoegd gezag vastgestelde vergoeding. De hoogte daarvan is verschillend per opleiding of onderdeel/onderdelen daarvan, afhankelijk van de examenkosten. 4. Betaling De student, of bij minderjarigheid diens wettelijke vertegenwoordiger, is verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de bedragen die samenhangen met de opleiding waarvoor de student zich heeft ingeschreven. Bij een opleiding die meerdere jaren duurt, worden de verschuldigde bedragen telkens per jaar berekend en in rekening gebracht. Indien het cursus- of lesgeld wordt betaald door derden of, bij minderjarigen, door de ouder(s) of een wettelijke vertegenwoordiger dan is de student daarvan op de hoogte. De facturen voor minderjarige studenten worden verzonden naar diens wettelijke vertegenwoordiger. Alle andere facturen worden verzonden naar de student zelf, tenzij bij inschrijving bij de studentenadministratie is aangegeven dat de factuur door de werkgever / instantie betaald wordt. Wanneer een werkgever/instantie (een deel van) de studiekosten betaalt, moet dat zo spoedig mogelijk, liefst bij aanmelding, worden meegedeeld aan de afdeling (BPV-coördinator) en/of bij de studentenadministratie. Door de student en werkgever/instantie dient z.s.m. het formulier Derdenmachtiging te worden ingevuld en ondertekend om de betalingsplicht over te dragen. Zolang er geen Derdenmachtiging is ontvangen welke door beide partijen is ondertekend, blijft de student verantwoordelijk voor de betaling. 4.1 Betalingswijze LET OP: als een student het cursusgeld niet heeft betaald, wordt hij niet toegelaten tot de lessen. Het niet betalen van de factuur voor faciliteiten, licenties en aanvullende leermiddelen houdt uitsluiting in van de extra service, voorzieningen en activiteiten en/of terugvordering van de verstrekte leermiddelen. 4.2 Betalingsregeling Is de student, of bij minderjarigheid diens wettelijke vertegenwoordiger, dan wel werkgever / instantie, niet in staat het verschuldigde cursusgeld ineens te voldoen, dan kan men voor een betalingsregeling in aanmerking komen. Aanvragen voor een betalingsregeling moeten binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur ingediend worden bij de financiële administratie, per aan onder vermelding van het debiteuren- en factuurnummer. 4.3 Betaling tussentijdse instroom Bij instroom na 1 november 2014 geldt de volgende regeling: - Voor cursusgeld worden de factuurbedragen aangepast aan het aantal maanden dat de student zijn opleiding volgt (1/10 deel per maand) - De student krijgt een checklist voorgelegd die behoort bij de klas waarin hij/zij is geplaatst - Voor facilitaire kosten wordt geen aanpassing gedaan. - Voor werkmaterialen worden de factuurbedragen aangepast aan de werkelijk te gebruiken materialen dan wel afhankelijk van de verblijftijd (1/10 deel per maand) aangepast - Voor licenties voor digitale leermiddelen gelden de regels van de uitgever. Meestal zijn licenties geldig tot het einde van het schooljaar. Financieel reglement MBO Amersfoort Pagina 5 van 8

6 4.4 Betalingstermijn Binnen dertig dagen vanaf de factuurdatum moet het verschuldigde bedrag door MBO Amersfoort zijn ontvangen. Als tijdige betaling uitblijft, is MBO Amersfoort gerechtigd een bedrag van 10,00 aan administratiekosten in rekening te brengen voor iedere door de school verzonden aanmaning (betalingsherinnering). Bovendien is MBO Amersfoort, als tijdige betaling uitblijft, gerechtigd een rentepercentage van 1% per maand te vorderen over het op dat moment openstaande bedrag, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag van complete voldoening. 4.5 Incasso Mocht de student, of bij minderjarigheid diens wettelijke vertegenwoordiger, dan wel werkgever / instantie, na tenminste tweemaal te zijn aangemaand, nog steeds niet volledig aan de betalingsverplichting hebben voldaan, dan ziet MBO Amersfoort zich genoodzaakt tot het nemen van rechtsmaatregelen. De hieraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de student of diens wettelijke vertegenwoordiger, dan wel werkgever / instantie. De incassokosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 40,00 en een maximum van 375,00 (bij een vordering < 2.500,00). 4.6 Bezwaar Als de student denkt een gegrond bezwaar te hebben tegen de factuur die hij ontvangen heeft, dan kan de student dit bezwaar, binnen 1 maand na ontvangst van de factuur, kenbaar maken aan de financiële administratie, per aan onder vermelding van het debiteurenen factuurnummer. Langs deze weg kan de student ook een gespreide betalingsregeling aanvragen. Geschillen over de facturen worden afgehandeld door de clustermanagers. 5. Studiebeëindiging De student die na aanmelding geplaatst wordt, schrijft zich in principe in voor de totale duur van de opleiding. Als de student onverhoopt voortijdig stopt met de opleiding, dan moet de student zich schriftelijk afmelden bij het onderwijsteam. Het onderwijsteam zal, voordat uitschrijving kan plaatsvinden, advies vragen bij de StudentenDienstVerlening (SDV). Hier wordt de student uitgenodigd voor een gesprek over verdere studie- en loopbaanontwikkeling. Voor definitieve uitschrijving is toestemming van de clustermanager nodig. Als een student aan het begin van het schooljaar is ingeschreven voor een opleiding van MBO Amersfoort en zich NA 30 september 2014 uitschrijft, is er GEEN sprake meer van terugbetaling van les- of cursusgeld en de kosten voor faciliteiten, licenties en aanvullende leermiddelen. De overheid en ook MBO Amersfoort zijn verplichtingen aangegaan voor het gehele schooljaar op basis van het ingeschreven aantal studenten. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt een deel van het les- of cursusgeld en de kosten voor faciliteiten, licenties en aanvullende leermiddelen terugbetaald. Deze gevallen worden hieronder genoemd. 5.1 Terugbetaling van wettelijk lesgeld (BOL) Alleen het lesgeld dat de lesgeld plichtige zelf heeft betaald, kan worden terugbetaald. Het bedrag aan lesgeld dat via de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten of de Wet Studiefinanciering 2000 is verrekend wordt van het bedrag aan terugbetaling afgetrokken. Kijk voor de meest actuele informatie op Is het geld nog niet betaald dan moet toch het formulier Verzoek terugbetaling lesgeld worden opgestuurd. In dat geval hoeft de lesgeld plichtige naar aanleiding van het verzoek geen of minder lesgeld te betalen. De hoogte van het lesgeldbedrag dat wordt terugbetaald is mede afhankelijk van de datum waarop de student is uitgeschreven. Financieel reglement MBO Amersfoort Pagina 6 van 8

7 In de volgende vier gevallen betaalt het Ministerie (een deel van) het lesgeld terug: 1. Beëindiging van de inschrijving aan de school door het behalen van het diploma. 2. De student stapt over van een opleiding waarvoor lesgeld verschuldigd is naar een opleiding waarvoor cursusgeld verschuldigd is. 3. Beëindiging inschrijving i.v.m. ernstige ziekte of overlijden van de student. 4. Beëindiging van de inschrijving aan de school vanwege bijzondere familieomstandigheden. Bij alle gevallen geldt dat een kopie van het bewijs van uitschrijving moet worden meegestuurd, waaruit blijkt wanneer de inschrijving is beëindigd. Bij overlijden moet een afschrift van de overlijdensakte of uittreksel uit het overlijdensregister worden overgelegd. Vanaf 1 mei 2015 is er geen terugbetaling mogelijk. Voor studenten die aanspraak maken op een tegemoetkoming voor scholieren of op studiefinanciering heeft het terugbetalen consequenties. Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de uitschrijfdatum bestaat er geen recht meer op een tegemoetkoming voor scholieren of studiefinanciering. Zie ook de tabel lesgeld MBO Terugbetaling van wettelijk cursusgeld (BBL) Slechts in de volgende uitzonderlijke gevallen betaalt MBO Amersfoort een deel van het betaalde cursusgeld terug: 1. Beëindiging van de inschrijving aan de school door het behalen van het diploma, vóór 1 juni De student stapt over van een opleiding waarvoor cursusgeld verschuldigd is naar een opleiding waarvoor lesgeld verschuldigd is. 3. Beëindiging inschrijving i.v.m. ernstige ziekte, aangetoond door een medische verklaring, of overlijden van de student. 4. Beëindiging van de inschrijving aan de school vanwege bijzondere familieomstandigheden Het terug te betalen bedrag bij studiebeëindiging om bovenstaande redenen wordt als volgt berekend: - bij uitschrijving in verband met overlijden of langdurige ziekte of bijzondere familieomstandigheden wordt voor elke hele maand waarin de student niet meer ingeschreven is een tiende terugbetaald; - bij uitschrijven wegens het behalen van een diploma betaalt MBO Amersfoort aan de student op diens aanvraag een tiende van het cursusgeld voor elke hele maand die de student niet meer is ingeschreven terug, met uitzondering van de maanden juni en juli. LET OP: Uitschrijven kan uitsluitend schriftelijk, bij het opleidingsteam. Terugbetaling vindt uitsluitend plaats op aanvraag van de persoon die cursusgeld moest betalen. Zie ook de tabel cursusgeld MBO Financieel reglement MBO Amersfoort Pagina 7 van 8

8 5.3 Terugbetaling betaalde borgsom - Voor een toegangspas/schoolpas en een kluissleutel wordt aan de student éénmalig, bij de start van de opleiding een borgsom in rekening gebracht. Indien de toegangspas/schoolpas ongeschonden wordt ingeleverd kan de borgsom worden teruggevraagd. Bij beschadiging, verlies of diefstal wordt de borg ingehouden. - Indien de student zich wil uitschrijven dient de toegangspas/schoolpas en kluissleutel te worden ingeleverd bij de afdeling. Na controle wordt een restitutieformulier opgesteld waarna er door de financiële administratie een creditnota wordt gemaakt, en deze indien alle vorderingen zijn voldaan, zal worden uitbetaald. 6. Verandering van opleiding en terug- of bijbetaling Als een student van opleiding wil veranderen, moet hij dat in overleg doen met de SLB er. De StudentenDienstVerlening (SDV) kan adviseren over vervolgmogelijkheden binnen en buiten MBO Amersfoort. Bij het overstappen van een BBL- naar een BOL-opleiding, of omgekeerd, gelden voor les- en cursusgeld de regelingen van DUO. Kijk voor de meest actuele informatie op De kosten voor faciliteiten, werkmaterialen, licenties en aanvullende leermiddelen worden slechts gewijzigd als er sprake is van aantoonbare meer- of minderkosten van de nieuw gekozen opleiding. De clustermanager beslist hierover. In geval van aantoonbare meerkosten krijgt de student een aanvullende factuur. Bij aantoonbare minderkosten wordt een creditnota gemaakt en wordt het hierop vermelde bedrag, indien alle vorderingen zijn voldaan, terugbetaald. Financieel reglement MBO Amersfoort Pagina 8 van 8

Financieel Reglement MBO Amersfoort

Financieel Reglement MBO Amersfoort Financieel Reglement 2013 INHOUD Financieel Reglement Schooljaar 2013 2014 INHOUD... 1 1. Wettelijk les- en cursusgeld*... 2 1.1 Wettelijk lesgeld Beroepsopleidende leerweg (BOL) (DUO int deze bedragen)....

Nadere informatie

Financieel Reglement : MBO Amersfoort

Financieel Reglement : MBO Amersfoort Financieel Reglement 2017-2018 MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Vastgesteld College van Bestuur : 18 juli 2017 Kenmerk CvB vastgesteld : MBOA-15-2697 Afkomstig van : afdeling Financiën Inhoud

Nadere informatie

Student & Financiën. Student & financiën MBO Utrecht versie 10 30 september 2013 Pagina 1

Student & Financiën. Student & financiën MBO Utrecht versie 10 30 september 2013 Pagina 1 Student & Financiën Student & financiën MBO Utrecht versie 10 30 september 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave. 1. Schoolkosten bij MBO Utrecht 3 2. Wettelijk les- en cursusgeld 2013-2014 4 3. Opleiding gebonden

Nadere informatie

Student & Financiën 2014-2015

Student & Financiën 2014-2015 Student & Financiën 2014-2015 Colofon Uitgave : 5 december 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op : 9 januari 2015 Instemming Studentenraad : 9 januari 2015 Kenmerk : U15.00055-DE99 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financieel Reglement Arcus College

Financieel Reglement Arcus College Arcus College Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van het Arcus College, op basis van de regels in artikel 18 van de Onderwijsovereenkomst Datum : 20

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld.

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld. Financieel Reglement 2014-2015 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Financieel Reglement

Financieel Reglement Financieel Reglement 2013-2014 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks

Nadere informatie

Financieel Reglement 2015-2016

Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte

Nadere informatie

Financieel Reglement

Financieel Reglement Financieel Reglement 2017-2018 Financieel Reglement 2017-2018 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte

Nadere informatie

Les- en cursusreglement ROC Tilburg 2015-2016

Les- en cursusreglement ROC Tilburg 2015-2016 Les- en cursusreglement ROC Tilburg 2015-2016 De informatie in dit reglement is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Aan de inhoud van dit reglement kunt u geen rechten ontlenen. Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Handboek Student & Financiën

Handboek Student & Financiën Handboek Student & Financiën Colofon Uitgave: vs. 1.0 Vastgesteld door het College van Bestuur op: Instemming Studentenraad: Opgesteld door: Kenmerk: Inhoud Inleiding... 3 1. Studiefinanciering... 4 1.1

Nadere informatie

Handboek Student & Financiën

Handboek Student & Financiën Handboek Student & Financiën Colofon Uitgave : vs. 1.0 Vastgesteld door het College van Bestuur op : 05-09-2017 Instemming Studentenraad : 05-09-2017 Opgesteld door : dienst Studentzaken Kenmerk : 2017/000784

Nadere informatie

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl INFORMATIE SCHOOLKOSTEN Schooljaar 2014-2015 THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet

Nadere informatie

ROC Da Vinci College. Financieel Reglement MBO 2015-2016. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Da Vinci College. Financieel Reglement MBO 2015-2016. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Da Vinci College Financieel Reglement MBO 2015-2016 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatie Schoolkosten Schooljaar

Informatie Schoolkosten Schooljaar Informatie Schoolkosten Schooljaar 2016-2017 Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven.

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Nijmegen (Crebo-onderwijs)

Financieel Reglement ROC Nijmegen (Crebo-onderwijs) Financieel Reglement ROC Nijmegen (Crebo-onderwijs) Concernadministratie Versie: juli 2015 De informatie in dit reglement is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Redactie: roc-nijmegen/concernadministratie/jacob

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2015-2016

Regeling studentengelden 2015-2016 Regeling studentengelden Versie Datum Omschrijving 1.1 2.1 3.1 09-07-2013 28-06-2014 04-06-2015 Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Pagina: 2 van 14 Inhoud 1. Kosten voor

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2013-2014

Regeling studentengelden 2013-2014 2013-2014 Versie Datum Omschrijving Door 1.1 09-07-2013 Definitief vastgesteld Directeur Financiën Pagina: 2 van 15 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1. Wettelijk lesgeld of cursusgeld 5 1.2. Vrijstelling lesgeld

Nadere informatie

ROC Da Vinci College. Financieel Reglement MBO 2015-2016. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Da Vinci College. Financieel Reglement MBO 2015-2016. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Da Vinci College Financieel Reglement MBO 2015-2016 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2015-2016

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2015-2016 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2015-2016 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor studenten van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

ROC Horizon College. Financieel Reglement MBO 2014-2015. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Horizon College. Financieel Reglement MBO 2014-2015. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Horizon College Financieel Reglement MBO 2014-2015 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regeling studentengelden MBO

Regeling studentengelden MBO Regeling studentengelden MBO Schooljaar 2016-2017 Deze regeling studentengelden is van toepassing op: - studenten van het Summa College die gedurende het schooljaar 2016-2017 een MBO opleiding volgen -

Nadere informatie

Financieel Reglement

Financieel Reglement Financieel Reglement ROC Menso Alting 2016-2017 Vastgesteld juni 2016 De informatie in dit reglement is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Aan de inhoud van dit reglement zijn geen rechten te

Nadere informatie

ROC Horizon College. Financieel Reglement MBO 2016-2017. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Horizon College. Financieel Reglement MBO 2016-2017. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Horizon College Financieel Reglement MBO 2016-2017 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ROC Horizon College. Financieel Reglement MBO Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Horizon College. Financieel Reglement MBO Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Horizon College Financieel Reglement MBO 2015-2016 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN BETALEN. Inschrijven

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN BETALEN. Inschrijven ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN Inschrijven Een cursist schrijft zich in met het digitale inschrijfformulier. De inschrijving geldt voor het gehele seizoen, september t/m juni. Uitzondering vormen de korte

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Ina van Overveld schooljaar 2017-2018 december 2017 Intermediairslijn 050-599 8587 Bloktijden: 10.00 en 12.00 uur 14.00 en 16.00 uur Via keuzemenu

Nadere informatie

FINANCIEEL REGLEMENT. SOMA College

FINANCIEEL REGLEMENT. SOMA College Bezoekadres Ceintuurbaan 2 3847 LG Harderwijk Postadres Postbus 332 3840 AH Harderwijk FINANCIEEL REGLEMENT 0341-499 100 info@soma-college.nl www.soma-college.nl SOMA College 2016-2017 De informatie in

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar 2014-2015

Schoolkosten schooljaar 2014-2015 BOL 1 (Goes en Terneuzen) Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als uw kind op 1 augustus voltijds mbo volgt en jonger

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar College voor Techniek en Design

Schoolkosten schooljaar College voor Techniek en Design College voor en Design Leerjaar 1 PTB31A, PTC31A Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als uw kind op 1 augustus een

Nadere informatie

Lenen en terugbetalen (2013)

Lenen en terugbetalen (2013) Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.330 Lenen en terugbetalen (2013) brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 In deze brochure staan de mogelijkheden van lenen naast studiefinanciering. Zoeken in

Nadere informatie

Lesgeld Betalen voor je opleiding

Lesgeld Betalen voor je opleiding Lesgeld Betalen voor je opleiding Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

ROC Horizon College. Financieel Reglement VAVO 2016-2017. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Horizon College. Financieel Reglement VAVO 2016-2017. Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Horizon College Financieel Reglement VAVO 2016-2017 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet

Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet 1 Uw gegevens Lees de toelichting Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet Dit formulier Gebruik dit formulier als u levenlanglerenkrediet aan wilt vragen en u niet (meer) in aanmerking komt voor reguliere

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging BOL 1 (Goes en Terneuzen) Kostenplaats VZO1ABE, VZO1BBE, VZO1CVL 7050 Jaarlijks wordt het les of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als uw kind

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Dit formulier Gebruik dit formulier als je op de Nederlandse Antillen of Aruba woont en je studiefinanciering wilt aanvragen

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hofplein Rotterdam juni 2014

Algemene voorwaarden Hofplein Rotterdam juni 2014 Algemene voorwaarden Hofplein Rotterdam juni 2014 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden in alle gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van Hofplein Rotterdam

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

ROC Horizon College. Financieel Reglement VAVO Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Horizon College. Financieel Reglement VAVO Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Horizon College Financieel Reglement VAVO 2014-2015 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de Rusen Donmez Academy

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de Rusen Donmez Academy RUSEN DONMEZ ACADEMY Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de Rusen Donmez Academy Door een opleiding bij te volgen, accepteer je automatisch onze Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Artikel 1. Totstandkoming

Nadere informatie

Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist.

Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist. ALGEMENE VOORWAARDEN Kollaart Opleidingen Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist. 1. DUUR VAN DE OPLEIDING De duur van de opleiding staat vermeld in de brochure

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN Voor je inschrijving bij Hogeschool Leiden betaal je jaarlijks, dit is wettelijk verplicht. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

1. Coöperatie: Cultuurcentrum de Wâldsang: Coöperatie de Wâldsang, statutair gevestigd te Buitenpost.

1. Coöperatie: Cultuurcentrum de Wâldsang: Coöperatie de Wâldsang, statutair gevestigd te Buitenpost. Algemene voorwaarden Coöperatie de Wâldsang Begripsbepaling Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Coöperatie: Cultuurcentrum de Wâldsang: Coöperatie de Wâldsang, statutair gevestigd

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van

Nadere informatie

Regeling schoolkosten en studiebijdragen. Stichting Regio College voor beroepsonderwijs en educatie Zaanstreek Waterland

Regeling schoolkosten en studiebijdragen. Stichting Regio College voor beroepsonderwijs en educatie Zaanstreek Waterland Regeling schoolkosten en studiebijdragen Stichting Regio College voor beroepsonderwijs en educatie Zaanstreek Waterland BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR 30-10-2017 REGELING SCHOOLKOSTEN EN STUDIEBIJDRAGEN Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Stenden hogeschool. Deze voorwaarden behoren bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem (ingeschreven bij

Nadere informatie

FINANCIEEL REGLEMENT 2015-2016

FINANCIEEL REGLEMENT 2015-2016 Bezoekadres Ceintuurbaan 2 3847 LG Harderwijk Postadres Postbus 332 3840 AH Harderwijk FINANCIEEL REGLEMENT 0341-499 100 info@soma-college.nl www.soma-college.nl 2015-2016 De informatie in dit reglement

Nadere informatie

Algemene bepalingen yoga opleiding

Algemene bepalingen yoga opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen yoga opleiding Versie november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva en de

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland woont

Nadere informatie

Wijziging Terugbetalen studieschuld

Wijziging Terugbetalen studieschuld Wijziging Terugbetalen studieschuld Dit formulier Wijzigingen die van belang zijn voor de terugbetaling van uw studieschuld kunt u snel en eenvoudig doorgeven via Mijn DUO. Kunt u geen gebruik maken van

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Welzijn

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Welzijn medewerker maatschappelijke zorg BOL Leerjaar 1 MZO1BE, MZO1VL Kostenplaats 6040 Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl).

Nadere informatie

ROC Horizon College. Financieel Reglement VAVO Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding

ROC Horizon College. Financieel Reglement VAVO Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding ROC Horizon College Financieel Reglement VAVO 2015-2016 Alles wat je moet weten over de kosten van jouw opleiding Deze informatie is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie

Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie Bijlage P Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie 1 Definities A. Synergos Onder Synergos wordt verstaan: Het bedrijfsonderdeel Synergos

Nadere informatie

Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel

Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel Deze regeling Is vastgesteld door de directie van Kenniscenter de Kempel (KCDK) op 27 maart 2017 en is als bijlage te vinden op de website van Kenniscenter

Nadere informatie

Kostenoverzicht niveau 3 eerste leerjaar algemeen

Kostenoverzicht niveau 3 eerste leerjaar algemeen Sport & Bewegen Kostenoverzicht 2017-2018 niveau 3 eerste leerjaar algemeen De studiekosten voor het komend schooljaar zijn hieronder beschreven. Let op, deze kosten moeten aan verschillende instanties

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Nadere informatie

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden. Algemene Cursusvoorwaarden MarketingShake Artikel 1: Definities 1.1 MarketingShake, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MarketingShake als docenten of

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Algemene regeling voor Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Colofon Algemeen geldende regeling voor Onderwijs en Examinering voor leerlingen ROC ASA Vastgesteld 24 mei 2011 Kenmerk: U110389/OW

Nadere informatie

Lesgeld voor 18 jaar en ouder (factuur via DUO) 1.137,

Lesgeld voor 18 jaar en ouder (factuur via DUO) 1.137, constructietechniek BOL Entree ENO11CRV BOL Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als uw kind op 1 augustus een BOL opleiding

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Hotelmanagement en Gastronomie

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Hotelmanagement en Gastronomie Zelstandig werkend kok Leerjaar 1 HOZK1, HOZK1F Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als uw kind op 1 augustus een opleiding

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar 2013 2014

Schoolkosten schooljaar 2013 2014 BOL Leerjaar 1 Goes en Terneuzen (www.duo.nl). Als uw kind op 1 augustus voltijds mbo volgt en jonger is dan 18 jaar, betaalt u geen lesgeld. Als uw kind op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zangles

Algemene voorwaarden Zangles Algemene voorwaarden Zangles 1. Inschrijving 1.1 Inschrijving vindt plaats door aanmelding via het toesturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier aan: Willemijn van Helden Gustoweg 45 N 3029 AR

Nadere informatie

Wijziging Terugbetalen studieschuld

Wijziging Terugbetalen studieschuld Wijziging Terugbetalen studieschuld Dit formulier Wijzigingen die van belang zijn voor de terugbetaling van uw studieschuld kunt u snel en eenvoudig doorgeven via mijnduonl. Kunt u geen gebruik maken van

Nadere informatie

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede Welkom bij DUO Johannes Bos Servicekantoor Enschede Onderwerpen 1. Hervorming studiefinanciering 2. Vereenvoudigingen 3 OV kaart/studentenreisproduct Hervorming studiefinanciering Basisbeurs wordt lening

Nadere informatie

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.323 Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland brochure bronnen www.ocwduo.nl, januari 2012 Sommige beroepsopleidingen kun je volledig in het buitenland

Nadere informatie

Voorlichting studiefinanciering

Voorlichting studiefinanciering Voorlichting studiefinanciering Studievereniging Arago 17 september 2014 Contact www.duo.nl 050-5997755 9.00 17.00 uur Servicekantoor Enschede Ripperdastraat 13 7511 JP Enschede Alleen op afspraak 10.00

Nadere informatie

Spelregels en voorwaarden 2012-2013

Spelregels en voorwaarden 2012-2013 Spelregels en voorwaarden 2012-2013 Inschrijving en plaatsing A) INSCHRIJVING EN PLAATSING CURSUSSEN Voor iedere cursus, workshop of andere activiteit moet je een inschrijfformulier invullen. Dat kan online

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Ondergetekenden: Het All Inn Kapperscollege gevestigd te Alkmaar te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleidingen

Algemene Voorwaarden Opleidingen Algemene Voorwaarden Opleidingen Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Lichtfontein Opleidingen. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u zich aanmeldt voor een opleiding. Definities:

Nadere informatie

a. FRAME: instituut gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 09128027).

a. FRAME: instituut gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 09128027). Algemene voorwaarden Cursussen en Trainingen FRAME B.V. Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. FRAME: instituut gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar

Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar Dit formulier Met dit formulier kunt u, als wettelijk vertegenwoordiger, een tegemoetkoming ouders aanvragen voor het schooljaar

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland 1 Je gegevens Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming schoolkosten

Regeling tegemoetkoming schoolkosten Regeling tegemoetkoming schoolkosten Stichting Regio College voor beroepsonderwijs en educatie Zaanstreek Waterland 2016-2017 BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR 24-1-2017 REGELING TEGEMOETKOMING SCHOOLKOSTEN

Nadere informatie

Informatieboekje. voor de start van het cursusjaar voor studenten Laboratoriumonderwijs

Informatieboekje. voor de start van het cursusjaar voor studenten Laboratoriumonderwijs Informatieboekje voor de start van het cursusjaar 2017-2018 voor studenten Laboratoriumonderwijs INHOUD: pagina 1. Informatie voor alle 1 e jaars studenten 2 Start 2 Boeken- en leermiddelenpakket 2 Laptop

Nadere informatie

Informatieboekje. Opleiding Maatschappelijke Zorg. Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen.

Informatieboekje. Opleiding Maatschappelijke Zorg. Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen. Informatieboekje Opleiding Maatschappelijke Zorg Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 3/4 cursusjaar 2017-2018 Maatschappelijke Zorg 2017-2018 1

Nadere informatie

De studiekosten voor het komend schooljaar zijn hieronder beschreven. Let op, deze kosten moeten aan verschillende instanties worden voldaan.

De studiekosten voor het komend schooljaar zijn hieronder beschreven. Let op, deze kosten moeten aan verschillende instanties worden voldaan. Kostenoverzicht 2016-2017 niveau 2 eerste leerjaar Sport & Bewegen De studiekosten voor het komend schooljaar zijn hieronder beschreven. Let op, deze kosten moeten aan verschillende instanties worden voldaan.

Nadere informatie

Algemene bepalingen meditatie opleiding

Algemene bepalingen meditatie opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen meditatie opleiding Versie: november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva

Nadere informatie

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Hotelmanagement en Gastronomie

Schoolkosten schooljaar 2015 2016 College voor Hotelmanagement en Gastronomie Leerjaar 1 HOZG1 Jaarlijks wordt het les- of cursusgeld vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.duo.nl). Als uw kind op 1 augustus een opleiding volgt en jonger is dan

Nadere informatie

Algemene lesvoorwaarden van Muziekschool De Regenboog

Algemene lesvoorwaarden van Muziekschool De Regenboog Algemene lesvoorwaarden van Muziekschool De Regenboog 1. Aanmelding Aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. De cursus kan beginnen als een ondertekend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TAALDIVERS. Algemene voorwaarden. TaalDivers [NAAM VAN AUTEUR] ALGEMENE VOORWAARDEN TAALDIVERS 1

ALGEMENE VOORWAARDEN TAALDIVERS. Algemene voorwaarden. TaalDivers [NAAM VAN AUTEUR] ALGEMENE VOORWAARDEN TAALDIVERS 1 Algemene voorwaarden TaalDivers 1 Algemene voorwaarden TaalDivers Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van het cursuscontract tussen particulieren en TaalDivers en zijn van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MUSICENTRAL

ALGEMENE VOORWAARDEN MUSICENTRAL Algemene lesvoorwaarden Van Musicentral, Gevestigd te Zwolle. De onderstaande tekst geldt vanaf 28 augustus 2016. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland 1 Je gegevens Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 321 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet en van de Wet tegemoetkoming studiekosten in verband met het eerder laten ingaan van de lesplicht

Nadere informatie

t stuur een bewijsstuk mee

t stuur een bewijsstuk mee 8101B-SF-029 Dit formulier Gebruik dit formulier voor het aanvragen van studiefinanciering voor een opleiding in het beroepsonderwijs in Nederland of in het buitenland. Heb je ooit eerder studiefinanciering

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier 2015-2016

Aanmeldingsformulier 2015-2016 Aanmeldingsformulier 2015-2016 Ondertekening (altijd invullen) Ondergetekende verklaart: het formulier naar waarheid te hebben ingevuld; dat hij/zij akkoord gaat met de voorwaarden beroepsonderwijs van

Nadere informatie