CURSUS SCHULDHULPVERLENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURSUS SCHULDHULPVERLENING"

Transcriptie

1 CURSUS SCHULDHULPVERLENING Maak het bespreekbaar! Hoe u financiële problemen vroegtijdig kunt signaleren en uw cliënten het beste kunt helpen met het oplossen van hun financiële problemen. Of hoe u hen het beste kunt verwijzen; wanneer, naar wie en hoe. Inleiding Het aantal huishoudens met financiële problemen en de complexiteit van schuldenproblematiek nemen toe. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening stelt per 1 juli 2012 eisen waaraan integrale schuldhulpverlening moet gaan voldoen, maar door bezuinigingsmaatregelen zijn er minder middelen voor schuldhulpverlening beschikbaar. De kwaliteit en effectiviteit van de schuldhulpverlening staan daardoor onder druk. Ook wordt door bezuinigingsmaatregelen sterker een beroep gedaan op zelfverantwoordelijkheid van mensen. Steeds meer kwetsbare burgers kunnen deze toenemende verantwoordelijkheid niet aan en hebben deskundige hulp nodig. Door deze ontwikkelingen krijgt u als hulp- of dienstverlener vaker te maken met cliënten die naast psychosociale problemen, ook (onopgeloste) financiële problemen hebben. Een effectieve integrale aanpak van problemen vraagt om professionals met een breed scala aan competenties op het gebied van financiële en psychosociale problemen. Misschien vraagt u zich af hoe u financiële problemen vroegtijdig kunt signaleren en in hoeverre en op welke manier u hen het beste kunt begeleiden bij het oplossen daarvan. Of wilt u meer ondersteunen bij en verwijzen naar een schuldhulpverleningstraject zodat uw klanten een betere kans hebben op een succesvolle schuldregeling? Om in te spelen op de beschreven ontwikkelingen hebben Willemijn van de Stadt en Ewoud de Boer, HBO-docenten bij Saxion (Academie Mens & Maatschappij/opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) en doorgewinterde schuldhulpverleners, deze cursus Schuldhulpverlening ontwikkeld. Bedoeld voor zorg-, hulp- en dienstverleners (met HBO denk- en werkniveau) die mensen met financiële problemen (willen) begeleiden. De cursus wordt twee keer per jaar, in april en september, aangeboden en de afgelopen 4 edities werden goed gewaardeerd door de deelnemers. Doelgroep Deze cursus richt zich op zorg-, hulp- en dienstverleners die mensen met financiële problemen willen begeleiden.

2 Inhoud Uitgangspunt is dat de inhoud van de cursus aansluit bij de leerbehoeften van de deelnemers. Dit houdt in dat er op maat aanpassingen kunnen plaatsvinden in het scholingsaanbod. U neemt als deelnemer actief deel aan het programma door tijdens de cursus opdrachten uit te voeren aan de hand van casuïstiek en door eigen ingebrachte casuïstiek. De cursus bevat de volgende modulen/thema s: Module 1: Integrale schuldhulpverlening (1 dagdeel) Integrale schuldhulpverlening in de praktijk Organisatie van de schuldhulpverlening Schuldenproblematiek: omvang, oorzaken en gevolgen van schulden, soorten schulden Doelgroepen van schuldhulpverlening Soorten schuldregelingen (minnelijke en wettelijke) Actualiteiten op het gebied van schuldhulpverlening Module 2: Juridische aspecten van schuldhulpverlening (1 dagdeel) Inleiding relevante juridische begrippen en wetgeving Gedragscode Schuldregeling, NEN Certificering Schuldhulpverlening Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen Overige relevante (delen van) wetgeving zoals: Burgerlijk Wetboek (juridische basisbegrippen, bewindvoering, mentorschap en curatele), Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (incassoprocedure, positie schuldeisers), Wet Bescherming Persoonsgegevens, Regeling afsluiten elektriciteit en gas van kleinverbruikers Oefeningen, casuïstiek en jurisprudentie Module 3: Budgetcoaching (1 dagdeel) Verzamelen relevante gegevens Probleemanalyse Competenties cliënt Integraal plan van aanpak opstellen Casuïstiek administratie ordenen Module 4: Gespreksvoering met cliënten (1 dagdeel) Competenties van de hulp- en dienstverlener in de integrale schuldhulpverlening Omgaan met weerstand, voorwaardelijke hulpverlening Motiverende gespreksvoering Casuïstiekbehandeling (intakegesprek met een niet-gemotiveerde cliënt, een vervolggesprek met een cliënt die afspraken niet is nagekomen en een crisisintakegesprek) Module 5: Budgethulp en schulden regelen (2 dagdelen) Gedragsverandering Budgetbegeleiding en budgetbeheer Instrumenten bij budgethulp Sociale zekerheid Inkomen vergroten en besparen Financieel overzicht maken Berekenen van het Vrij te laten bedrag (VTLB) en de afloscapaciteit volgens de berekeningsmethode van Recofa Een budgetplan maken en berekenen van een schuldregeling

3 Module 6: Onderhandelen (1 dagdeel) Inleiding principieel onderhandelen (Harvard-methode) Onderhandelen in de schuldhulpverlening Rol en positie van de schuldbemiddelaar Rollenspel Module 7: Signalering en preventie (1 dagdeel) Signaleren als eerste stap van preventie Preventie in de integrale schuldhulpverlening Doel en resultaat De cursus heeft als doelen dat u leert om financiële problemen vroeg te signaleren, erger te helpen voorkomen en deze verantwoord en duurzaam te helpen oplossen. De cursus staat garant voor een expertisevergroting op het gebied van kennis, houding en vaardigheden. Als u de cursus heeft afgerond en een certificaat van deelname heeft gehaald, heeft u door middel van de aangeboden modules, de volgende competenties ontwikkeld en verbeterd: Op professionele wijze gesprekken voeren door; de mate van weerstand te verkennen en daarmee om te gaan, vertrouwen te wekken, te motiveren, te confronteren, aan te sluiten bij de vaardigheden en (on)mogelijkheden van de cliënt en de organisatie, de cliënt te stimuleren om zelf oplossingen te bedenken en uit te voeren. Dit alles op een zodanige wijze dat een constructieve werkrelatie in de toekomst mogelijk blijft. Relevante gegevens boven water krijgen, inzicht hebben in de vaardigheden en (on)mogelijkheden van de cliënt, de eventuele weerstand, achterliggende problematiek en doelstellingen van de cliënt achterhalen en komen tot een juiste diagnosestelling. Inzicht krijgen welke financiële en immateriële factoren een rol spelen bij de situatie van de cliënt. Juiste adviezen, verwijzingen en juridische aspecten toepassen. Kennis van sociale, fiscale, faillissement- en andere relevante wetgeving op hoofdlijnen paraat hebben en toe kunnen passen. Kennis van Integrale schuldhulpverlening (minnelijke en wettelijke traject) hebben en een integraal plan van aanpak op kunnen stellen. Kennis en vaardigheden beheersen en toepassen met betrekking tot budgethulp. Onderhandelingsvaardigheden toepassen. De cursus wordt verzorgd door docenten met veel expertise (theoretisch en praktisch) die de ontwikkelingen in het werkveld op de voet volgen. Diplomering/certificering De deelnemers ontvangen na afloop van de training, bij minimaal 80% aanwezigheid en een actieve deelname, een certificaat (bewijs van deelname) van Saxion Kennistransfer, waarop aan de achterzijde de inhoud en de omvang van de training zijn vermeld. Registerpunten Deelname aan deze cursus levert 8,7 registerpunten op voor het opleidingstraject in het kader van de beroepsregistratie in het BAMw van maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen (accreditatie toegekend en geldig tot ).

4 Data, tijd en uitvoering De cursus omvat 8 ochtenden van elk 3,5 uur op dinsdagmorgen van uur. Cursusdata: 24 september 1, 8, 15 en 29 oktober 5, 12 en 19 november Locatie Saxion Enschede (Tromplaan 28). Groepsgrootte Deze cursus kent een minimum aantal deelnemers van 8 personen en een maximaal aantal deelnemers van 15 personen. Kosten Deze training wordt u aangeboden voor 1.875,00. Dit bedrag is inclusief een cursusmap, het Basisboek Integrale Schuldhulpverlening en koffie/thee. Toelating Dit is een cursus op HBO niveau en geschikt voor mensen met een HBO denk- en werkniveau. Inlichtingen Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Saxion Kennistransfer Gezondheid, Welzijn en Technologie, Charlotte van der Helm, tel of adres: In company training of maatwerktraject De opleiding kan in company of als maatwerktraject worden aangeboden. Een combinatie van enkele modulen is dan ook bespreekbaar. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de module juridische aspecten met een aansluitende verdiepingsmodule over relevante wetgeving aan te bieden. Bij in company of maatwerktrajecten worden de kosten herberekend en geoffreerd.

5 Cursus Schuldhulpverlening Persoonlijke gegevens Aanmeldingsformulier Dit formulier s.v.p. in blokletters ingevuld retourneren aan: Saxion Enschede Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn & Technologie T.a.v. mevrouw C. van der Helm Postbus KB ENSCHEDE Achternaam : Voorletters : Geslacht : O man O vrouw Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon privé : privé : Geboortedatum : Geboorteplaats : Werkadres: Naam organisatie : Straat : Postcode : Plaats : Telefoon werk : werk : Ondergetekende verklaart de Algemene Leveringsvoorwaarden Cursussen, open inschrijving Stichting Saxion: Saxion Kennistransfer te hebben ontvangen en te hebben gelezen en is hiermee akkoord gegaan (zie ommezijde). Datum: Handtekening:

6 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Cursussen, open inschrijving Stichting SAXION: SAXION KENNISTRANSFER januari 2013 Hoofdstuk I Algemeen Artikel I Definities en begripsbepalingen 1. Saxion: Saxion Hogescholen met vestigingen te Enschede, Deventer en Apeldoorn. 2. Cursussen: al het onderwijs voor zover het geen initieel onderwijs betreft. Het betreft o.a. leergangen, workshops, trainingen, post-hbo opleidingen, masteropleidingen die worden aangeboden onder de licentie van een buitenlandse universiteit. 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, die met Saxion een overeenkomst inzake cursussen sluit. 4. Partijen: opdrachtgever en Saxion. 5. Overeenkomst: de tussen partijen gemaakte afspraken terzake van cursussen, zoals die tussen partijen zijn vastgelegd conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden. Artikel 2. Reikwijdte Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle Saxion cursussen, tenzij uitdrukkelijk op schrift met opdrachtgever anders is overeengekomen. Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst 1. Al onze aanmeldingsformulieren dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Zij binden Saxion op geen enkele wijze, tenzij in het aanmeldingsformulier zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. 2. Een volledig ingevuld, ondertekend en door Saxion ontvangen aanmeldingsformulier geldt als aanbod, het welk eerst na een bevestigingsbrief van Saxion geacht wordt door Saxion te zijn aanvaard. Een overeenkomst met Saxion komt eerst stand op het moment waarop de opdrachtgever van Saxion de bevestigingsbrief ontvangt. 3. Een inschrijving kan geweigerd worden indien: a. de betrokken cursus volgeboekt is; b. de deelnemer niet de vereiste vooropleiding heeft; c. wanneer, indien van toepassing, de aspirant deelnemer de voorgeschreven intake procedure niet met goed gevolg heeft doorlopen. Artikel 4. Overeenkomst In de overeenkomst worden tenminste geregeld de wederzijdse verplichtingen met betrekking tot: Het te behalen doel Aard, vorm, omvang en duur van de werkzaamheden Verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid Prijs en betalingswijzen Toepasselijkheid van BTW Eigendom en gebruiksrecht Artikel 5. Betalingsverplichtingen Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient opdrachtgever te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst nodig is, aan Saxion een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1% van het desbetreffende factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de mogelijkheid van Saxion als het een termijnbetaling betreft het nog open staande bedrag direct op te eisen. Opdrachtgever zal de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter inning van de niet betaalde vergoedingen, verschuldigd zijn, alsook de gederfde rente. Artikel 6. Staking werkzaamheden, opschorting en ontbinding overeenkomst Indien opdrachtgever niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, behoudt Saxion zich het recht voor per onmiddellijk haar werkzaamheden te staken en deze op te schorten tot een door Saxion aan te geven datum. Saxion heeft voorts het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel op te zeggen, indien de opdrachtgever in verzuim is. Alsdan is Saxion niet gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Inmiddels door de opdrachtgever gedane prestaties zullen geen onderwerp van de ongedaanmaking zijn. Artikel 7. Annulering In geval van annulering van deze overeenkomst is de cursist cursusgeld verschuldigd tot en met de maand waarin de opzegging plaatsvindt. E en eventueel recht op terugbetaling van het betaalde cursusgeld zal naar rato plaatsvinden over de resterende maanden dat de cursist niet zal deelnemen aan de cursus. In geval cursist voor aanvang van de cursus tot annulering van de overeenkomst overgaat zal 10% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht. Artikel 8. Overmacht Indien het nakomen van de verplichtingen zoals neergelegd in de overeenkomst door omstandigheden buiten de invloedssfeer van opdrachtgever en Saxion wordt bemoeilijkt dan wel onmogelijk gemaakt, dienen partijen in redelijkheid vast te stellen of het nakomen van de verplichtingen tijdelijk dan wel blijvend onmogelijk is. Indien vastgesteld wordt dat nakoming van de verplichtingen blijvend onmogelijk is, heeft zowel opdrachtgever als Saxion het recht de overeenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst benodigd is. Opdrachtgever vergoedt aan Saxion dat deel van de totale opdrachtsom, dat in overeenstemming is met de tot dan door Saxion geleverde diensten. Artikel 9. Toepasselijk recht/ geschillen Op alle door Saxion te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan omtrent de uitleg van deze voorwaarden of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo beslecht.

Verdiepingscursus Huiselijk Geweld

Verdiepingscursus Huiselijk Geweld Verdiepingscursus Huiselijk Geweld Voor nieuwe inzichten, kennis en praktische vaardigheden bij het begeleiden van mensen met een huiselijk geweldervaring. Inleiding U bent al enige tijd werkzaam in de

Nadere informatie

Cliënt- & Ouderenadviseur (C&OA)

Cliënt- & Ouderenadviseur (C&OA) Cliënt- & Ouderenadviseur (C&OA) Cursus voor mensen die beroepsmatig burgers willen adviseren in hun behoefte naar eigen regie en zelfredzaamheid Personen met een chronische aandoening en/of beperking

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Geaccrediteerd door: Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en

ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tot levering van diensten en producten

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Deze opleiding heeft een studielast van ca. 400 uur, waarvan 200 uur theorie. U kunt de opleiding in 3 maanden (= 20 uur/week theorie) of in

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen

Nadere informatie

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf Een programma speciaal voor: (directie)secretaresses, management assistenten, (project)ondersteuners, administratief medewerkers, etc. die graag als zelfstandig virtueel assistent aan de slag willen! Binnen

Nadere informatie

Nationaal Hoger Onderwijs Congres 2014

Nationaal Hoger Onderwijs Congres 2014 Nationaal Hoger Onderwijs Congres 2014 25, 26 en 27 november 2014 Samenwerkingsvoorstel Uw contactpersoon: Guusje Verhoeven Salesmanager onderwijs Tel: 040 2972729 Mob: 06 51618303 E mail: g.verhoeven@sbo.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

Inschrijving. Academie voor integratieve psychotherapie Vesta T.a.v. studentenadministratie Donderbergweg 10A 6611 KL Overasselt

Inschrijving. Academie voor integratieve psychotherapie Vesta T.a.v. studentenadministratie Donderbergweg 10A 6611 KL Overasselt Inschrijving. Voor deelname aan onze opleidingen kunt u zich inschrijven door het onderstaande inschrijfformulier ingevuld, samen met de eveneens geprinte en per pagina ondertekende algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie 6 2.2 Uitgangspunten 6 2.3 Rolverdeling 7 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

Algemeen. en werkwijzen, methoden en modellen. C. MBA-EER: de Master of Business Administration

Algemeen. en werkwijzen, methoden en modellen. C. MBA-EER: de Master of Business Administration Algemeen 1. Algemene bepalingen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie november 2013 Artikel 1: Definities 1.1 Tekst- en vertaalbureau BHK200 : de eenmanszaak van O.S. Aarsman, KvK-nummer:

Algemene voorwaarden Versie november 2013 Artikel 1: Definities 1.1 Tekst- en vertaalbureau BHK200 : de eenmanszaak van O.S. Aarsman, KvK-nummer: 1 Algemene voorwaarden Versie november 2013 Artikel 1: Definities 1.1 Tekst- en vertaalbureau BHK200 : de eenmanszaak van O.S. Aarsman, KvK-nummer: 58270124. 1.2 "Opdrachtgever": iedere (rechts)persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WE-R Agency

Algemene voorwaarden WE-R Agency cursussen. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WE-R Agency, en een Cursist waarop WE-R Agency deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Heights: Heights Technology B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg aan de Schipluidenlaan 137 handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Souren Coaching / Happy Coaching / Transformation Coaching Counselling, Coaching & Training Opgemaakt te Tilburg, januari 2014

Algemene Voorwaarden Souren Coaching / Happy Coaching / Transformation Coaching Counselling, Coaching & Training Opgemaakt te Tilburg, januari 2014 Pagina 1 van 8 Algemene Voorwaarden Souren Coaching / Happy Coaching / Transformation Coaching Counselling, Coaching & Training Opgemaakt te Tilburg, januari 2014 Artikel 1 Definities a. Opdrachtnemer:,

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van IJlan

Algemene Voorwaarden van IJlan Algemene Voorwaarden van IJlan Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de aanbieder Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D EXCELLE

ALGEMENE VOORWAARDEN D EXCELLE Artikel 1. Definities 1. D Excelle: organisatie voor workshops, trainingen, advisering en de ontwikkeling van softwareoplossingen met betrekking tot Excel. 2. De opdrachtgever: de partij (natuurlijke-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006]

Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006] Algemene voorwaarden MARQIT BV [v1-180806] 1 van 9 Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006] I. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Cursus SEO Schrijven Informatiebrochure

Cursus SEO Schrijven Informatiebrochure Cursus SEO Schrijven Informatiebrochure Hogeschool van Amsterdam info@scriptplus.nl 020 595 17 03 06 21 15 61 85 Postadres: Scriptplus Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Bezoekadres: HvA Benno Premselahuis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training

Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Gedeponeerd bij voorwaarden.net 1 Algemene voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Schuldhulpverlening loont!

Schuldhulpverlening loont! Schuldhulpverlening loont! Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 Auteur: Erik Verkade Afdeling: Team Economische Zaken Datum: 5 november 2012 Corsanummer: T12.13797 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Waarom

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Profileermij B.V.

Algemene voorwaarden Profileermij B.V. Algemene voorwaarden Profileermij B.V. Artikel 1. Definities en algemeen 1. In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder: a. Profileermij: De besloten vennootschap Profileermij

Nadere informatie