Referentiefunctie bevolkingsonderzoek darmkanker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Referentiefunctie bevolkingsonderzoek darmkanker"

Transcriptie

1 Referentiefunctie bevolkingsonderzoek darmkanker 1. Inleiding De overheid biedt mensen uit een bepaalde doelgroep, die geen medische klachten hebben, een bevolkingsonderzoek aan met als doel de bevordering van de volksgezondheid. Deze mensen besluiten zelf of ze al dan niet deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. Als mensen ingaan op het aanbod van de overheid, dan mogen zij verwachten dat de uitvoering van het bevolkingsonderzoek van een hoge kwaliteit is. Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker heeft als doel om het aantal sterfgevallen en de ziektelast aan darmkanker te verminderen. Dit vereist een hoge kwaliteit voor iedere deelactiviteit die in de keten uitgevoerd wordt, van uitnodiging tot eventuele behandeling, zodat het gewenste effect van het bevolkingsonderzoek (gezondheidswinst) bereikt wordt. Daarnaast is het van belang dat de uitvoering landelijk op een uniforme wijze geschiedt. Een deelnemer uit Groningen moet dezelfde kwalitatief hoogstaande behandeling krijgen als de deelnemer woonachtig in Limburg. Om die hoge kwaliteit te verkrijgen en te borgen, worden landelijke eisen gesteld aan de professionals die het bevolkingsonderzoek en de aansluitende diagnostiek na verwijzing uitvoeren. In aanvulling op de bestaande richtlijnen en protocollen zijn landelijke kwaliteitseisen vastgesteld voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek en voor verwijzingen vanuit het bevolkingsonderzoek naar de aansluitende diagnostiek. Deze kwaliteitseisen worden gebruikt bij een systeem van controle en borging van de uitvoering van de werkzaamheden. Voor deze controle en borging wordt een referentiefunctie ingesteld. Deze notitie geeft een voorstel voor de inrichting van de referentiefunctie binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker. In hoofdstuk 2 wordt kort beschreven hoe het primaire proces van het bevolkingsonderzoek darmkanker is ingericht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek en aansluitende zorg. In hoofdstuk 4 is het voorstel voor de inrichting van de referentiefunctie opgenomen. Hoofdstuk 5 beschrijft tot slot de rol van de referentiefunctie in de continue cyclus van toelating en kwaliteitsborging binnen de verschillende schakels van de keten. 2. Primair proces van het bevolkingsonderzoek darmkanker Bij het bevolkingsonderzoek naar darmkanker worden alle mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot en met 75 jaar elke twee jaar uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Als het bevolkingsonderzoek volledig is ingevoerd, zullen jaarlijks ongeveer 2,2 miljoen mensen worden versie def (november 2012) pagina 1 van 22

2 benaderd. Verwacht wordt dat ongeveer 60% hiervan zal deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. Met dit bevolkingsonderzoek wordt verwacht dat op termijn jaarlijks sterftes aan darmkanker worden voorkomen. Iedereen die daarvoor in aanmerking komt, krijgt een zelfafnametest (ifobt) toegestuurd. De deelnemer stuurt deze test na afname van een fecesmonster zelf op naar een laboratorium voor analyse. Bij een positieve uitslag wordt de deelnemer doorverwezen voor verdere diagnostiek (coloscopie) en zo nodig behandeling. Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker zal worden uitgevoerd door de vijf regionale screeningsorganisaties. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitnodiging en de verzending van de zelfafnametest. Zij verzorgen ook de bekendmaking van de uitslag. Bij een positieve uitslag informeren zij eerst de huisarts van de betrokkene en plannen een afspraak voor een intake voor een coloscopie bij een coloscopiecentrum dat in aanmerking komt voor verwijzingen vanuit het bevolkingsonderzoek. Na een intakegesprek wordt in het coloscopiecentrum een coloscopie uitgevoerd. De bevindingen hiervan worden direct mondeling meegedeeld. Bij een negatieve coloscopie krijgt de persoon na tien jaar weer een uitnodiging voor deelname aan het bevolkingsonderzoek. Bij een positieve coloscopie vindt nadere diagnostiek (pathologie) plaats. Het coloscopiecentrum geeft opdracht aan een pathologielaboratorium het materiaal te onderzoeken. Het pathologielaboratorium beoordeelt het materiaal en stuurt de uitslag naar het coloscopiecentrum. De uitslag van de pathologie wordt door het coloscopiecentrum aan betrokkene meegedeeld. Indien tijdens het intakegesprek blijkt dat een kwalitatief goede coloscopie niet mogelijk is, maar bijvoorbeeld een CT colografie wel, dan verwijst het coloscopiecentrum naar de radioloog en draagt de gegevens over. De radioloog maakt vervolgens een afspraak met de deelnemer. De radioloog geeft de uitslag van het onderzoek door aan de verwijzende MDL arts van het coloscopiecentrum. De uitslag wordt door het coloscopiecentrum aan betrokkene meegedeeld. Het vervolgbeleid kan bestaan uit een behandeling. Ook is het mogelijk dat de deelnemer in surveillance gaat. Wanneer de deelnemer na surveillance of behandeling weer kan deelnemen aan het bevolkingsonderzoek, geeft het coloscopiecentrum dit door aan de screeningsorganisatie. 3. Kwaliteit van het bevolkingsonderzoek en aansluitende zorg Bevolkingsonderzoek vereist een goede organisatie van het kwaliteitsbeleid, zodat kwalitatief verantwoorde en duurzame uitvoering van het bevolkingsonderzoek is gegarandeerd. Iedere partner in de keten, van uitnodiging tot en met eventuele behandeling en surveillance, is verantwoordelijk voor de kwaliteit in zijn deel van de keten. De verantwoordelijkheid voor kwaliteit en kwaliteitsborging ligt derhalve op verschillende niveaus en door het gehele proces, van uitnodiging tot en met eventuele behandeling en surveillance. 3.1 Kwaliteitsbeleid Om het kwaliteitsbeleid vorm te geven zijn er diverse instrumenten beschikbaar (zie figuur 1). Alle voor de gezondheidszorg geldende algemene wetten zijn ook van toepassing op het bevolkingsonderzoek darmkanker. Daarnaast zijn er enkele specifieke wetten waarmee rekening gehouden moet worden, zoals de Wet op het Bevolkingsonderzoek en de Subsidieregeling publieke gezondheid. Richtlijnen en protocollen definiëren mede de professionele standaard en verantwoorde zorg. De professional en zijn beroepsgroep zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor deze standaarden en voor de ontwikkeling en implementatie daarvan. Aanvullend op richtlijnen en protocollen van beroeps versie def (november 2012) pagina 2 van 22

3 groepen kunnen in het kader van de uitvoering van een bevolkingsonderzoek extra kwaliteitseisen gesteld worden. Redenen hiervoor kunnen zijn dat landelijk uniforme uitvoering gewenst is of dat het stellen van extra eisen wenselijk gevonden wordt, omdat een bevolkingsonderzoek aangeboden wordt aan mensen die geen klachten hebben. Het CvB stelt deze landelijke kwaliteitseisen vast na advisering door de landelijke commissie. In het uitvoeringskader wordt de gewenste uitvoering van zowel het bevolkingsonderzoek als de aansluitende zorg gedetailleerd beschreven. Het is een richtinggevend kwaliteitsinstrument en bevordert een landelijk uniforme uitvoering. Afspraken over het te volgen kwaliteitsbeleid worden vastgelegd in overeenkomsten tussen screeningsorganisaties en uitvoerders en tussen uitvoerders onderling. Figuur 1 Kwaliteitsinstrumenten en -borging op verschillende niveaus binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker Instrumenten Borging WBO-vergunning Subsidieregeling Overige wet- en regelgeving Subsidieverlening Kwaliteitseisen Uitvoeringskader VWS CvB (regisseur, namens VWS) Landelijke monitor Overeenkomsten Protocollen (draaiboek) Screeningsorganisaties (organisator/ coördinator) Referentiefunctie Kwaliteitssysteem Richtlijnen Protocollen Overeenkomsten Professionals (uitvoerders) Kwaliteitssysteem Visitaties beroepsgroep Rondzendingen 3.2 Kwaliteitsborging Het bewaken van de kwaliteit is belangrijk voor het hele proces van bevolkingsonderzoek en aansluitende zorg. De verantwoordelijkheid voor kwaliteitsborging ligt daarbij op verschillende niveaus. De zorgverlener is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het bevolkingsonderzoek en/of aansluitende zorg en houdt zich daarbij aan de landelijk, voor het bevolkingsonderzoek darmkanker, vastgestelde kwaliteitseisen, richtlijnen en protocollen. De zorgverlener of de organisatie waar de zorgverlener werkzaam is, dient een intern kwaliteitssysteem in te richten en te onderhouden. Binnen de beroepsverenigingen organiseren visitatiecommissies visitatie van het betreffende specialisme. Onderdeel van de kwaliteitsborging door de professionals vormt ook de organisatie van rondzendingen ter beoordeling van de kwaliteit en uniformiteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Voor de kwaliteitsborging van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek zijn verschillende referentiefuncties ingericht (zie hoofdstuk 4). De referentiefuncties zijn ingevuld door specialisten afkomstig uit de betreffende beroepsverenigingen en zij voeren periodiek een onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling uit. Op landelijk niveau vindt door het RIVM CvB de kwaliteitsborging van het bevolkingsonderzoek als geheel en monitoring van de screeningsorganisaties plaats. Door landelijke monitoring en evaluatie ontstaat inzicht op welke punten aanpassing van kwaliteitsbeleid nodig is of welke maatregelen genomen dienen te worden om de effecten van het programma te verhogen. versie def (november 2012) pagina 3 van 22

4 4. Inrichting referentiefunctie 4.1 Uitgangspunten Conform de Uitvoeringstoets bevolkingsonderzoek darmkanker en het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Darmkanker is bij de inrichting van de referentiefunctie uitgegaan van onderstaande uitgangspunten: 1. De gezamenlijke screeningsorganisaties zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van het bevolkingsonderzoek darmkanker en de aansluitende diagnostiek (coloscopie én pathologie) en daarmee voor de inrichting en contractering van de referentiefunctie. 2. De ifobt laboratoria zijn verantwoordelijk de kwaliteit en de uitvoering van de analyse van de fecesmonsters. Zij werken daarbij volgens de landelijk gestelde kwaliteitseisen en in opdracht van de screeningsorganisaties. 3. Verwijzingen vanuit het bevolkingsonderzoek bij een positieve ifobt uitslag worden alleen uitgevoerd door coloscopiecentra en endoscopisten die aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen voldoen. 4. De coloscopiecentra zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en coördinatie van de uitvoering van de aansluitende diagnostiek (inclusief pathologie). De coloscopiecentra zijn opdrachtgever voor de pathologielaboratoria en sluiten daartoe contracten met hen af. 5. Histologisch materiaal van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek wordt door de coloscopiecentra alleen aangeboden bij pathologielaboratoria die aan de, voor het bevolkingsonderzoek en aansluitende diagnostiek, gestelde (kwaliteits)eisen voldoen. 6. De pathologielaboratoria zijn verantwoordelijk voor het beoordelen van histologisch materiaal van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek. Zij werken conform de voor het bevolkingsonderzoek en aansluitende diagnostiek gestelde (kwaliteits)eisen. 7. De referentiefunctie pathologie is mede faciliterend richting de coloscopiecentra ter ondersteuning van hun verantwoordelijkheid als opdrachtgever voor de (kwaliteit van) de pathologie ten behoeve van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek. 4.2 Organisatie Het aantal gecontracteerde screeningslaboratoria is beperkt tot drie, waardoor de referentietaken met betrekking tot de ifobt analyse kunnen worden uitgevoerd door één landelijk werkende functionaris. De landelijke functionaris monitoring ifobt wordt aangesteld door de gezamenlijke screeningsorganisaties en heeft geen banden met de gecontracteerde screeningslaboratoria. De referentiefuncties voor de coloscopie (RCMDL) en de pathologie (RCP) worden ingevuld door regionaal coördinerende functionarissen. Binnen iedere screeningsorganisatie zijn één of meerdere RCMDL functionarissen werkzaam en één RCP. Deze functionarissen zijn specialisten uit de betreffende beroepsverenigingen. Iedere screeningsorganisatie sluit voor de invulling van de RCMDL en RCP een contract af met specialisten uit de regio. Alle referentiefunctionarissen worden bekostigd vanuit de Subsidieregeling publieke gezondheid. Tevens worden zij in hun taken ondersteund door medewerkers van de screeningsorganisaties. De referentiefunctionarissen leggen, voor de uitvoering van hun taken, verantwoording af aan het bestuur van de screeningsorganisatie. Mogelijk zal er ook een landelijke referentiefunctie voor CT colografie worden ingericht. Deze functie dient nog nader ingevuld te worden en is in deze notitie buiten beschouwing gelaten. versie def (november 2012) pagina 4 van 22

5 4.3 Referentietaken De borging van de kwaliteit door de referentiefunctie bestaat uit zes onderdelen. 1. Adviseren over toelating uitvoerders De referentiefunctie toetst voor het aangaan van een overeenkomst of de uitvoerder aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen voor toelating aan de uitvoering van het bevolkingsonderzoek en nadere diagnostiek kan voldoen. De referentiefunctie brengt op basis van de toetsing een advies uit aan diegene die de overeenkomst voor uitvoering af zal sluiten. 2. Uitvoeren van periodieke audits In een periodieke audit toetst de referentiefunctie de uitvoerders op de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen en indicatoren. De referentiefunctie toetst de naleving van de overeenkomsten en bespreekt de mogelijkheden tot verbetering met de uitvoerders. 3. Monitoren van intervalcarcinomen Belangrijk onderdeel van de taak van de referentiefunctie is de bespreking met de zorgverlener van intervalcarcinomen na een negatieve ifobt uitslag of negatieve coloscopie (c.q. negatieve uitslag pathologie) voorafgaand aan de diagnose. 4. Benchmarken van prestaties Op basis van indicatoren worden via een landelijke monitor de prestaties van zorgverleners met elkaar vergeleken. De referentiefunctie stimuleert de bespreking met de zorgverleners. 5. Stimuleren van deskundigheidsbevordering In het kader van deskundigheidsbevordering worden regionale bijeenkomsten georganiseerd, waarbij aan de hand van een attractief programma van deskundige sprekers kennis en kunde gedeeld wordt. Dit heeft tevens tot doel dat de betrokken zorgverleners in de keten elkaar en elkaars werk kennen. De referentiefunctie heeft hierin een stimulerende rol. 6. Borgen van de ketenkwaliteit De periodieke audits kunnen aanleiding zijn om de landelijke kwaliteitseisen en streefcijfers bij te stellen. In het kader van de borging van de kwaliteit van de gehele keten, vervult de referentiefunctie hierin een adviserende rol naar de screeningsorganisaties en het RIVM CvB. Daartoe hebben de RCMDL s en de RCP s periodiek intercollegiaal overleg om ervaringen en cases te bespreken. Ook nemen zij deel aan het jaarlijkse overleg met alle referentiefunctionarissen binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker. In aanvulling op bovenstaande algemene taken van de referentiefunctie in het algemeen, heeft de landelijke functionaris monitoring ifobt de specifieke taak dagelijks de behaalde resultaten van de drie screeningslaboratoria te beoordelen en wekelijks de afgesproken contracttermijnen (doorlooptijden) te controleren. Daarnaast heeft de landelijke functionaris monitoring ifobt de specifieke taak de rondzendingen tussen de screeningslaboratoria te (laten) organiseren. Specifiek voor de RCMDL is van toepassing dat hij/zij de formele verwijzer is van de deelnemers met een positieve ifobt, naar coloscopiecentra die voldoen aan de kwaliteitseisen. De RCMDL informeert daarbij, voorafgaand aan de verwijzing, de huisarts zodat deze de deelnemer kan informeren. versie def (november 2012) pagina 5 van 22

6 5. Toelating en kwaliteitsborging door de referentiefunctie 5.1 Referentiefunctie ifobt laboratoria Ten aanzien van het waarborgen van de kwaliteit van de ifobt analyse zal een Europese aanbesteding plaatsvinden. In het programma van eisen voor deze aanbesteding zijn de landelijke kwaliteitseisen verwerkt. Via de aanbesteding zullen drie laboratoria worden geselecteerd, waaraan de uitvoering van de ifobt analyse van de fecesmonsters wordt gegund. Deze screeningslaboratoria werken in opdracht van de screeningsorganisaties. Ten behoeve van de samenwerking sluiten de screeningsorganisaties contracten af met deze laboratoria. De referentietaken van de landelijke functionaris monitoring ifobt hebben het borgen en het bewaken van een uniforme hoge kwaliteit van de ifobt analyses tot doel en die waar nodig te verbeteren. De kwaliteitsborging van de uitvoering van ifobt analyses in het kader van het bevolkingsonderzoek kent een cyclus van continue verbetering die bestaat uit drie onderdelen. Het screeningslaboratorium heeft een intern kwaliteitssysteem ingericht, dat wordt onderhouden door het uitvoeren van interne audits door het laboratorium zelf. Daarnaast nemen de laboratoria deel aan een systematiek van rondzendingen, die door de landelijke functionaris monitoring ifobt zal worden ingericht en verzorgd. Periodiek worden door de landelijke functionaris monitoring ifobt de resultaten van de drie laboratoria beoordeeld aan de hand van de hiervoor vastgestelde indicatoren en tijdens periodiek overleg met de laboratoria besproken. Op basis van het afgesloten contract dient het screeningslaboratorium deel te nemen aan de periodieke audits (tijdspanne nog nader te bepalen) vanuit het bevolkingsonderzoek. Deze audits worden uitgevoerd door de landelijke functionaris monitoring ifobt om onder meer de naleving van de overeenkomst te toetsen. Begin 2013 wordt door de landelijke functionaris monitoring ifobt, in gezamenlijk overleg met de betrokken partijen, het kwaliteitsborgingsmodel voor de ifobt vormgegeven. Voor de functieomschrijving van de landelijke functionaris monitoring ifobt wordt verwezen naar bijlage 1. versie def (november 2012) pagina 6 van 22

7 5.2 Referentiefunctie coloscopie Ten aanzien van het waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek wordt gewerkt met een systeem van toelating. Alleen coloscopiecentra en endoscopisten die voldoen aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen krijgen verwijzingen vanuit het bevolkingsonderzoek. De toetsing op toelating wordt uitgevoerd door een Regionaal Coördinerend MDL functionaris (RCMDL) onder verantwoordelijkheid van de screeningsorganisaties. Wanneer aan de toelatingseisen is voldaan, wordt een kwaliteitsovereenkomst voor het uitvoeren van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek afgesloten tussen de screeningsorganisatie en het coloscopiecentrum. De kwaliteitsborging van de uitvoering van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek kent een cyclus van continue verbetering die bestaat uit drie onderdelen. Het coloscopiecentrum heeft een intern kwaliteitssysteem ingericht, dat wordt onderhouden door het uitvoeren van interne audits door het centrum zelf. Daarnaast worden door de NVMDL periodieke visitaties uitgevoerd om de kwaliteit van de werkzaamheden van het coloscopiecentrum en de endoscopist te toetsen. Jaarlijks worden door de RCMDL de resultaten van het coloscopiecentrum en de endoscopist geëvalueerd aan de hand van de hiervoor vastgestelde indicatoren (audit op deelaspecten). In een jaarlijks overleg met het coloscopiecentrum worden door de RCMDL de resultaten, intervalcarcinomen, benchmarkgegevens en mogelijkheden tot verbetering besproken. Wanneer een coloscopiecentrum een overeenkomst heeft voor het uitvoeren van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek, dient het centrum deel te nemen aan de periodieke audits vanuit het bevolkingsonderzoek. Eén keer in de drie jaar wordt door de RCMDL een volledige audit uitgevoerd om de naleving van de overeenkomst te toetsen. De periodieke audits kunnen aanleiding zijn om de landelijke kwaliteitseisen en streefcijfers bij te stellen. In het kader van de borging van de kwaliteit van de gehele keten, vervult de RCMDL hierin een adviserende rol. Voor de functieomschrijving van de RCMDL wordt verwezen naar bijlage 2. versie def (november 2012) pagina 7 van 22

8 5.3 Referentiefunctie pathologie Ten aanzien van het waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering van de pathologie van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek, wordt gewerkt met een systeem van toelating. Pathologielaboratoria die willen deelnemen aan de uitvoering van de pathologie van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek, worden door een Regionaal Coördinerend Patholoog (RCP) getoetst op het voldoen aan de landelijk gestelde toelatingseisen. Indien een laboratorium aan de eisen voldoet, adviseert de RCP de screeningsorganisaties deze te registreren in het overzicht met geselecteerde laboratoria. Als eis is aan de coloscopiecentra gesteld dat zij histologisch materiaal afkomstig van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek, alleen voor onderzoek mogen aanbieden aan pathologielaboratoria die op dit overzicht staan vermeld (en daarmee voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen). De kwaliteitsborging van de uitvoering van de pathologie van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek, kent een cyclus van continue verbetering die bestaat uit vier onderdelen. Het pathologielaboratorium heeft een intern kwaliteitssysteem ingericht, dat wordt onderhouden door het uitvoeren van interne audits door het laboratorium zelf. Belangrijk onderdeel daarbij is de deelname aan rondzendingen, ten behoeve van de waarborging van de uniformiteit van de gebruikte technieken en de wijze van beoordeling. Daarnaast worden door de beroepsgroep periodieke visitaties uitgevoerd om de kwaliteit van de werkzaamheden van het pathologielaboratorium en de patholoog te toetsen. In aanvulling op de periodieke visitaties van de beroepsgroep worden van de deelnemende laboratoria jaarlijks de resultaten door de RCP geëvalueerd aan de hand van de hiervoor vastgestelde indicatoren (audit op deelaspecten). In een jaarlijks overleg met het pathologielaboratorium worden door de RCP de resultaten, intervalcarcinomen, benchmarkgegevens en mogelijkheden tot verbetering worden besproken. Eén keer in de vijf jaar wordt door de RCP een volledige audit uitgevoerd om het voldoen aan de landelijk gestelde auditeisen te toetsen. De periodieke audits kunnen aanleiding zijn om de landelijke kwaliteitseisen en streefcijfers bij te stellen. In het kader van de borging van de kwaliteit van de gehele keten, vervult de RCP hierin een adviserende rol. Voor de functieomschrijving van de RCP wordt verwezen naar bijlage 3. versie def (november 2012) pagina 8 van 22

9 Bijlage 1 Functieomschrijving landelijke functionaris monitoring ifobt 1. Omgeving van de functie Bevolkingsonderzoek dat aangeboden wordt aan mensen die geen klachten hebben, vereist een hoge kwaliteit van uitvoering. Dit geldt voor iedere deelactiviteit, van uitnodiging tot eventuele behandeling, zodat het gewenste effect van het bevolkingsonderzoek (gezondheidswinst) bereikt wordt. Daarbij mag de deelnemer landelijk uniforme kwaliteit verwachten. Om die hoge kwaliteit te verkrijgen en te borgen, worden landelijke eisen gesteld aan de professionals die het bevolkingsonderzoek en de aansluitende diagnostiek na verwijzing uitvoeren. De landelijke functionaris monitoring ifobt is vooral betrokken bij het onderdeel screenen in de keten. Deze vindt plaats in de drie voor het bevolkingsonderzoek darmkanker gecontracteerde screeningslaboratoria. Doel van de landelijke functionaris monitoring ifobt is een uniforme hoge kwaliteit van de ifobt analyse in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker te borgen en te bewaken en waar nodig te verbeteren. 2. Plaats in de organisatie Binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker hebben meerdere partijen een rol in de kwaliteitsborging van het primaire proces en aansluitende zorg en/of de monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek. Dat zijn de landelijke functionaris monitoring ifobt, de regionaal coördinerend MDL functionarissen (RCMDL), de regionaal coördinerend pathologen (RCP), VWS, RIVM CvB, de Gezondheidsraad, ZonMW en IGZ. De landelijke functionaris monitoring ifobt wordt vanaf 1 januari 2013 gecontracteerd door de screeningsorganisaties. De omvang van de functie bedraagt 0,3 FTE. De landelijke functionaris monitoring ifobt is verantwoordelijk voor de onafhankelijke kwaliteitsborging van de ifobt. 3. Werkzaamheden De landelijke functionaris monitoring ifobt: 1. geeft, in de eerste maanden van 2013, samen met de screeningsorganisaties, de Klinisch Chemici van drie voor het bevolkingsonderzoek darmkanker gecontracteerde laboratoria, het RIVM (penvoerder), en in afstemming met de werkgroep kwaliteit & capaciteit en de Landelijke commissie (LCIBD), het kwaliteitsborgingsmodel vorm. Hiertoe behoren onder meer, het: dagelijks (eind van de dag, uitgezonderd zaterdag en zondag; resultaten van zaterdag moeten maandagochtend worden beoordeeld) beoordelen van behaalde resultaten van de drie laboratoria. Als extra informatie worden het aantal positieve (voor de deelnemer negatieve) resultaten in de overwegingen van landelijke functionaris monitoring ifobt meegenomen. De noodzakelijke frequentie van deze handeling wordt later in het traject geëvalueerd. Vooralsnog wordt in verband met de opstartfase van het bevolkingsonderzoek dagelijks (uitgezonderd zaterdag en zondag; maandag s ochtends en aan het einde van de dag) gecontroleerd. (laten) organiseren van rondzendingen van controlemonsters (laten). periodiek beoordelen van de resultaten van de drie laboratoria aan de hand van de daarvoor vooraf vastgestelde (nog te ontwikkelen) indicatoren. uitvoeren van audits vanuit het bevolkingsonderzoek. versie def (november 2012) pagina 9 van 22

10 voeren van periodiek overleg met de drie laboratoria gericht op uniforme kwaliteit en leren van elkaar. uitwerken van de vraag welke gegevens en rapportages, met welke frequentie nodig zijn voor de kwaliteitsborging, en hoe die moeten worden aangeleverd (b.v. via ColonIS of anders). 2. is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de in het voorjaar van 2013 ontwikkelde kwaliteitsborging van de ifobt analyse (zoals bij punt 1. bedoeld). 3. rapporteert en adviseert de screeningsorganisaties over de kwaliteit van de uitvoering van de ifobt analyse door de drie gecontracteerde laboratoria en de kwaliteit van deze laboratoria zelf. 4. controleert (wekelijks) de contracttermijnen (doorlooptijden) zoals zijn afgesproken met de laboratoria en informeert de screeningsorganisaties hierover. 5. neemt deel aan landelijke overleggen met betrekking tot het bevolkingsonderzoek darmkanker en signaleert en adviseert het RIVM CvB daarbij over ontwikkelingen ten aanzien van de gebruikte testmethode, te stellen kwaliteitseisen en mogelijke verbeteringen in het bevolkingsonderzoek darmkanker. 4. Speelruimte De landelijke functionaris monitoring ifobt legt verantwoording af aan de screeningsorganisaties. De kaders worden gevormd door de geldende wet en regelgeving, richtlijnen CCKL en/of ISO en protocollen. Toegang tot alle gegevens die noodzakelijke zijn voor het goed uitvoeren van de functie is noodzakelijk. De landelijke functionaris monitoring ifobt mag niet werkzaam zijn bij één van de laboratoria die de ifobt analyse in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker uitvoeren. 5. Kennis en vaardigheden aantoonbare kennis én ervaring met professionele kwaliteitsborging van klinisch chemische bepalingen geldende registratie op grond van de wet BIG aantoonbare ervaring met werken met CCKL en/of ISO of vergelijkbare normen afgeronde HBO opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek of vergelijkbaar affiniteit met bevolkingsonderzoek en public health is een pré 6. Competenties uitstekende communicatieve vaardigheden kwaliteitsgericht goede oordeelsvorming analytisch betrouwbaar onafhankelijk versie def (november 2012) pagina 10 van 22

11 Bijlage 2 Functieomschrijving Regionaal Coördinerend MDL functionaris 1. Omgeving van de functie Bevolkingsonderzoek dat aangeboden wordt aan mensen die geen klachten hebben, vereist een hoge kwaliteit van uitvoering. Dit geldt voor iedere deelactiviteit, van uitnodiging tot eventuele behandeling, zodat het gewenste effect van het bevolkingsonderzoek (gezondheidswinst) bereikt wordt. Daarbij mag de deelnemer landelijk uniforme kwaliteit verwachten. Om die hoge kwaliteit te verkrijgen en te borgen, worden landelijke eisen gesteld aan de professionals die het bevolkingsonderzoek en de aansluitende diagnostiek na verwijzing uitvoeren. In aanvulling op de bestaande richtlijnen en protocollen zijn landelijke kwaliteitseisen vastgesteld voor verwijzingen vanuit het bevolkingsonderzoek. Deze kwaliteitseisen worden gebruikt bij een systeem van toelating tot en borging van de uitvoering van de coloscopieën. Voor deze toelating en borging is een referentiefunctie ingesteld. 2. Plaats in de organisatie De referentiefunctie wordt ingevuld door regionaal coördinerende MDL functionarissen (RCMDL). De bekostiging van de RCMDL geschiedt vanuit de Subsidieregeling publieke gezondheid. Binnen iedere screeningsorganisatie zijn één of meerdere RCMDL functionarissen werkzaam. De RCMDLfunctionaris is een specialist uit de beroepsverenigingen (NVMDL of NIV). Iedere screeningsorganisatie sluit daartoe een contract af met één of meerdere specialisten uit de regio. De RCMDLspecialisten worden in hun taken ondersteund door medewerkers van de screeningsorganisaties. De RCMDL legt verantwoording af aan het bestuur van de screeningsorganisatie. Binnen de referentiefunctie is de RCMDL verantwoordelijk voor: het toetsen van coloscopiecentra en endoscopisten op de landelijk vastgestelde toelatingseisen, ten behoeve van contractering het periodiek toetsen van coloscopiecentra en endoscopisten op de landelijk vastgestelde auditeisen, ten behoeve van de naleving van contracten en mogelijkheden tot verbetering het jaarlijks monitoren en bespreken van intervalcarcinomen het jaarlijks benchmarken en bespreken van prestaties van coloscopiecentra en endoscopisten op basis van de landelijk vastgestelde indicatoren het stimuleren en faciliteren van deskundigheidsbevordering het optreden als formele verwijzer van de deelnemers met een afwijkende uitslag naar coloscopiecentra die voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen het leveren van een bijdrage aan de borging van de ketenkwaliteit van het bevolkingsonderzoek 3. Werkzaamheden 3.1 Adviseren over contracteren van uitvoerders Om een landelijke uniforme kwaliteit van het bevolkingsonderzoek te verkrijgen, wordt met een systeem van toelating tot de uitvoering gewerkt. Coloscopiecentra en endoscopisten die voldoen aan de landelijk vastgestelde criteria worden toegelaten en krijgen verwijzingen vanuit het bevolkingsonderzoek. De RCMDL voert deze beoordeling uit door: het toetsen van coloscopiecentra op de landelijk vastgestelde toelatingseisen, conform het protocol Toelating en auditing coloscopie versie def (november 2012) pagina 11 van 22

12 het toetsen van endoscopisten op de landelijk vastgestelde toelatingseisen, conform het protocol Toelating en auditing coloscopie 1 het opstellen van beoordelingsrapporten, conform het vastgestelde format het formuleren van adviezen aan het bestuur van de screeningsorganisatie over het afsluiten van een overeenkomst met een coloscopiecentrum en vanuit betreffend centrum werkzame endoscopisten Voor het afsluiten van een overeenkomst toetst de screeningsorganisatie de capaciteit van het coloscopiecentrum. Bij voldoende capaciteit en een positief advies van de RCMDL sluit de screeningsorganisatie een overeenkomst tot uitvoering af met het coloscopiecentrum en de daar werkzame, gekwalificeerde endoscopisten. Indien het coloscopiecentrum danwel de endoscopist niet aan de gestelde eisen voldoet, kunnen zij binnen de door de RCMDL vastgestelde termijn een nieuw onderbouwd verzoek tot toelating bij de screeningsorganisatie indienen. De RCMDL 2 voert dan een herbeoordeling tot toelating uit Periodieke audit Minimaal één keer in de drie jaar wordt bij ieder coloscopiecentrum waarmee een overeenkomst is afgesloten, een volledige audit uitgevoerd, om de naleving van de overeenkomsten te toetsen en mogelijkheden tot verbetering te bespreken. De RCMDL voert deze periodieke controle uit door te auditeren op basis van het landelijk vastgestelde auditprotocol. De controle bestaat uit: het toetsen van coloscopiecentra op de landelijk vastgestelde auditeisen, conform het protocol Toelating en auditing coloscopie het toetsen van endoscopisten op de landelijk vastgestelde auditeisen, conform het protocol Toelating en auditing coloscopie het bespreken van de mogelijkheden tot verbetering op basis van de bevindingen het opstellen van auditrapporten, conform het vastgestelde format het uitvoeren van eventuele heraudits 4 inclusief de rapportage van de bevindingen het formuleren van adviezen aan het bestuur van de screeningsorganisatie aangaande verlenging van de overeenkomst Indien een coloscopiecentrum danwel endoscopist tijdens een audit niet aan de gestelde eisen voldoet, krijgen zij een door de RCMDL vastgestelde periode de tijd om de benodigde verbetermaatregelen door te voeren. Na deze termijn wordt door de RCMDL een heraudit uitgevoerd. Bij een positief advies van de RCMDL na audit en eventuele heraudit, verlengt de screeningsorganisatie de overeenkomst met het coloscopiecentrum en de daar werkzame, gekwalificeerde endoscopisten. Bij een negatief advies van de RCMDL aan de screeningsorganisatie wordt de overeenkomst met het betreffende coloscopiecentrum danwel de endoscopisten niet verlengd. Het coloscopiecentrum danwel de endoscopist kunnen het jaar daarop een onderbouwd verzoek tot hernieuwde toelating bij de screeningsorganisatie indienen. De RCMDL voert dan opnieuw een beoordeling tot toelating uit. Op deelaspecten voert de RCMDL tussentijdse audits uit. 1,2 3,4 De (her)toetsing van de endoscopisten op de landelijk vastgestelde toelatingseisen vindt in in ieder geval in 2013 door de toetsingscoördinator MDL (TCMDL) plaats. De TCMDL geeft de resultaten hiervan door aan de RCMDL. De RCMDL adviseert de screeningsorganisatie over toelating van de endoscopist. Een herbeoordeling tot toelating en heraudits worden door de RCMDL uit de betreffende screeningsregio samen met een RCMDL uit een andere screeningsregio uitgevoerd. versie def (november 2012) pagina 12 van 22

13 3.3 Monitoren van intervalcarcinomen Belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de RCMDL is de bespreking van intervalcarcinomen met de uitvoerder. De RCMDL doet dit door: het jaarlijks (laten) opstellen van overzichten uit het IT systeem met intervalcarcinomen per gecontracteerd coloscopiecentrum en de daar werkzame, gekwalificeerde endoscopisten het uitvoeren van een analyse op de genoemde overzichten het bespreken van de intervalcarcinomen met de betrokken endoscopisten het rapporteren van de bevindingen en verbetermogelijkheden aan het coloscopiecentrum 3.4 Benchmarken van prestaties Door benchmarking worden, op basis van indicatoren, de prestaties van zorgverleners met elkaar vergeleken. De RCMDL voert deze benchmarking uit door: het jaarlijks (laten) opstellen van een benchmarkrapportage uit het landelijk IT systeem met de prestaties van de gecontracteerde coloscopiecentra en de vanuit het betreffende coloscopiecentrum werkzame, gekwalificeerde endoscopisten. Hierbij wordt gerapporteerd volgens het landelijk vastgestelde protocol spiegelindicatoren. het uitvoeren van een analyse op de genoemde benchmarkrapportage het bespreken van de benchmarkrapportage met de coloscopiecentra en endoscopisten het rapporteren van de bevindingen en verbetermogelijkheden aan het coloscopiecentrum 3.5 Deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering heeft tot doel kennis en kunde met elkaar te delen en dat de betrokken zorgverleners in de keten elkaar en elkaars werk kennen. In aanvulling op de deskundigheidsbevordering die reeds door de beroepsgroepen plaatsvindt, levert de RCMDL een bijdrage wanneer dat wenselijk is voor de implementatie en/of verbetering van de uitvoering van het programma. De RCMDL doet dit door: het stimuleren en faciliteren van deskundigheidsbevordering in algemene zin het stimuleren van individuele endoscopisten om bij en nascholing te doen op basis van verbeterpunten naar aanleiding van een audit het op de hoogte houden van coloscopiecentra over bijeenkomsten, congressen en nieuwe ontwikkelingen het organiseren van (regionale) refereerbijeenkomsten van endoscopisten het leveren van een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van bijvoorbeeld huisartsen, praktijkassistenten en medewerkers van screeningsorganisaties en laboratoria 3.6 Verwijzing naar zorg De RCMDL is de formele verwijzer van de deelnemers met een positieve ifobt, naar coloscopiecentra die voldoen aan de kwaliteitseisen. De RCMDL levert hieraan een bijdrage door: het verwijzen van de deelnemer met een afwijkende uitslag, naar een coloscopiecentrum het voorafgaand aan de verwijzing informeren van de huisarts zodat deze de deelnemer informeert 3.7 Borging ketenkwaliteit De RCMDL levert een bijdrage aan de borging van de ketenkwaliteit door: het (laten) verzamelen van de benodigde gegevens uit het IT systeem, periodieke audits en benchmarkrapportages en het uitvoeren van een analyse op de genoemde gegevens versie def (november 2012) pagina 13 van 22

14 het opstellen van een verantwoordingsrapportage voor het bestuur van de Screeningsorganisaties en het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) het leveren van input voor de landelijke evaluatie die jaarlijks in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek wordt uitgevoerd het deelnemen aan intercollegiaal RCMDL overleg met de functionarissen van de andere regio s het deelnemen aan (landelijk) intercollegiaal overleg met de andere referentiefuncties (landelijke functionaris monitoring ifobt en regionaal coördinerend pathologen) het adviseren van het CvB inzake mogelijke punten tot verbetering van het bevolkingsonderzoek het opstellen van voorstellen tot mogelijke aanpassingen van richtlijnen, protocollen en kwaliteitseisen ter advisering van het CvB 4. Speelruimte De RCMDL legt verantwoording af aan het bestuur van de screeningsorganisatie voor wat betreft de inhoud en uitvoering van toelatingsbeoordelingen, periodieke audits, monitoring intervalcarcinomen, benchmarking en deskundigheidsbevordering. De kaders worden gevormd door de geldende wet en regelgeving, richtlijnen en protocollen en het draaiboek bevolkingsonderzoek naar darmkanker. De RCMDL adviseert de screeningsorganisatie over het voldoen van coloscopiecentra en endoscopisten aan de landelijk gestelde eisen voor toelating en hercontractering. De RCMDL adviseert het Centrum voor Bevolkingsonderzoek over verbetermogelijkheden ten aanzien van de ketenkwaliteit van het bevolkingsonderzoek en de aanpassing van richtlijnen, protocollen en kwaliteitseisen. De RCMDL informeert het Centrum van Bevolkingsonderzoek ten aanzien van de ketenkwaliteit door het leveren van input voor de landelijke evaluatie, die jaarlijks in opdracht van het Centrum van bevolkingsonderzoek wordt uitgevoerd. De RCMDL adviseert coloscopiecentra en endoscopisten over mogelijkheden tot verbetering voortkomend uit periodieke audits, monitoring invervalcarcinomen en benchmarking. De RCMDL betrekt één of meer RCMDL s van andere regio s bij de toelating danwel audit als: - het coloscopiecentrum zich niet kan vinden in het advies van de RCMDL - het gaat om toelating en audit van het centrum waar de RCMDL werkt of heeft gewerkt - er een herbeoordeling van toelating of een heraudit plaatsvindt De RCMDL heeft afstemming met de beroepsgroepen over de door hen uitgevoerde visitaties. 5. Kennis en vaardigheden afgeronde MDL specialisatie (MDL arts of internist met MDL achtergrond) aangesloten bij de NVMDL of NIV werkt volgens de richtlijnen en protocollen van de NVMDL en de kwaliteitseisen van het bevolkingsonderzoek ingeschreven in een specialistenregister voldoet aan de landelijk vastgestelde toelatingseisen endoscopist voor deelname aan het bevolkingsonderzoek 5 minimaal vijf jaar ervaring als endoscopist in een coloscopiecentrum uitstekend op de hoogte van alle facetten van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker gerespecteerd door de leden van beroepsgroepen 5 Een aantal toelatingseisen voor de endoscopist wordt na januari 2013 getoetst. versie def (november 2012) pagina 14 van 22

15 aantoonbare kennis van professionele audits tenminste 1 maal per jaar bezoeken van een nascholingsdag of congres De screeningsorganisatie beëindigt het contract met de RCMDL wanneer de RCMDL tijdens de uitvoering van zijn functie als RCMDL langer dan vijf jaar geleden voor het laatst een nader te bepalen aantal coloscopieën/jaar heeft uitgevoerd óf niet meer ingeschreven staat in een specialistenregister. 6. Competenties betrouwbaar en transparant uitstekende communicatieve vaardigheden kwaliteitsgericht goede oordeelsvorming leiderschap analytisch diplomatiek overtuigend onafhankelijk coach en motivator versie def (november 2012) pagina 15 van 22

16 Bijlage 3 Functieomschrijving Regionaal Coördinerend Patholoog 1. Omgeving van de functie Bevolkingsonderzoek dat aangeboden wordt aan mensen die geen klachten hebben, vereist een hoge kwaliteit van uitvoering. Dit geldt voor iedere deelactiviteit van de keten, van uitnodiging tot eventuele behandeling, zodat het gewenste effect van het bevolkingsonderzoek (gezondheidswinst) bereikt wordt. Daarbij mag de deelnemer landelijk uniforme kwaliteit verwachten. Om die hoge kwaliteit te verkrijgen en te borgen, worden landelijke eisen gesteld aan de professionals die het bevolkingsonderzoek en de aansluitende diagnostiek na verwijzing uitvoeren. In aanvulling op de bestaande richtlijnen en protocollen zijn landelijke kwaliteitseisen vastgesteld voor verwijzingen vanuit het bevolkingsonderzoek naar de aansluitende diagnostiek. Deze kwaliteitseisen worden gebruikt bij een systeem van controle en borging van de uitvoering van de pathologie van screeningscoloscopieën. Voor deze controle en borging is een referentiefunctie ingesteld. 2. Plaats in de organisatie De referentiefunctie wordt ingevuld door regionaal coördinerende pathologen (RCP). De bekostiging van de RCP geschiedt vanuit de Subsidieregeling publieke gezondheid. Binnen iedere screeningsorganisatie is één regionaal coördinerend patholoog werkzaam. De RCP is een specialist uit de beroepsvereniging (NVVP). Iedere screeningsorganisatie sluit daartoe een contract af met een specialist uit de regio. De regionaal coördinerend pathologen worden in hun taken ondersteund door medewerkers van de screeningsorganisaties. De RCP legt voor de uitvoering van de werkzaamheden verantwoording af aan het bestuur van de screeningsorganisatie. Binnen de referentiefunctie is de RCP verantwoordelijk voor: het toetsen van pathologielaboratoria op de landelijk vastgestelde toelatingseisen, ten behoeve van de selectie door coloscopiecentra het periodiek toetsen van pathologielaboratoria op de landelijk vastgestelde auditeisen, ten behoeve van de waarborging van de kwaliteit van uitvoering en mogelijkheden tot verbetering het, in afstemming met de RCMDL, jaarlijks monitoren en bespreken van intervalcarcinomen het jaarlijks benchmarken en bespreken van prestaties van pathologielaboratoria op basis van de landelijk vastgestelde spiegelindicatoren het stimuleren en faciliteren van deskundigheidsbevordering het leveren van een bijdrage aan de borging van de ketenkwaliteit van het bevolkingsonderzoek Daarnaast is de RCP ook faciliterend richting de coloscopiecentra ter ondersteuning van hun verantwoordelijkheid als opdrachtgever voor de (kwaliteit van) de pathologie van coloscopieeën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek. 3. Werkzaamheden 3.1 Beoordeling van pathologielaboratoria Om een landelijke uniforme kwaliteit van het bevolkingsonderzoek te verkrijgen, wordt met een systeem van toelating tot de uitvoering gewerkt. Als eis is aan de coloscopiecentra gesteld dat zij histologisch materiaal afkomstig van coloscopieën van verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek alleen voor onderzoek mogen aanbieden aan pathologielaboratoria die voldoen aan de landelijk vastgestelde criteria. De RCP voert deze beoordeling uit door: versie def (november 2012) pagina 16 van 22

17 het toetsen van PA laboratoria op de landelijk vastgestelde toelatingseisen, conform het protocol Toelating en auditing pathologie het opstellen van beoordelingsrapporten, conform het vastgestelde format het formuleren van adviezen aan de screeningsorganisatie over de registratie van PA laboratoria op het overzicht van geselecteerde laboratoria Indien het PA laboratorium niet aan de gestelde eisen voldoet, kan zij binnen de door de RCP vastgestelde termijn een nieuw verzoek tot beoordeling bij de screeningsorganisatie indienen. De RCP voert dan een herbeoordeling uit Periodieke audit Minimaal één keer in de vijf jaar wordt bij ieder laboratorium, dat in opdracht van een coloscopiecentrum pathologie van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek uitvoert, een volledige audit uitgevoerd ten behoeve van de waarborging van de kwaliteit van uitvoering (conform de landelijk gestelde eisen) en om mogelijkheden tot verbetering te bespreken. De RCP voert deze periodieke controle uit door te auditeren op basis van het landelijk vastgestelde auditprotocol. De controle bestaat uit: het toetsen van PA laboratoria op de landelijk vastgestelde auditeisen, conform het protocol Toelating en auditing pathologie het bespreken van de mogelijkheden tot verbetering op basis van de bevindingen het opstellen van auditrapporten, conform het vastgestelde format het uitvoeren van eventuele heraudits inclusief de rapportage van de bevindingen het formuleren van adviezen aan de screeningsorganisatie aangaande verlenging van de registratie van PA laboratoria op het overzicht van geselecteerde laboratoria Indien een PA laboratorium tijdens een audit niet aan de gestelde eisen voldoet, krijgt zij een door de RCP vastgestelde periode de tijd om de benodigde verbetermaatregelen door te voeren. Na deze termijn wordt door de RCP een heraudit 7 uitgevoerd. Bij een positief advies van de RCP na audit en eventuele heraudit, verlengt de screeningsorganisatie de registratie van het PA laboratorium op het overzicht van geselecteerde laboratoria. Bij een negatief advies van de RCP aan de screeningsorganisatie wordt het laboratorium van het overzicht verwijderd. Het pathologielaboratorium kan het jaar daarop een verzoek tot hernieuwde registratie bij de screeningsorganisatie indienen. De RCP voert dan opnieuw een beoordeling. Op deelaspecten voert de RCP tussentijdse audits uit. 3.3 Monitoren van intervalcarcinomen Belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de RCP is het monitoren van de intervalcarcinomen in samenwerking met de RCMDL functionarissen. In afstemming met de RCMDL voert de RCP het volgende uit: het jaarlijks (laten) opstellen van overzichten uit het IT systeem met intervalcarcinomen per gecontracteerd coloscopiecentrum en het daarbij behorend pathologielaboratorium het uitvoeren van een analyse op de genoemde overzichten het bespreken van de intervalcarcinomen met de betrokken pathologen het rapporteren van de bevindingen en verbetermogelijkheden aan het PA laboratorium 6 7 Een herbeoordeling wordt door de RCP uit de betreffende screeningsregio samen met een RCP uit een andere screeningsregio uitgevoerd. Een heraudit wordt door de RCP uit de betreffende screeningsregio samen met een RCP uit een andere screeningsregio uitgevoerd. versie def (november 2012) pagina 17 van 22

18 3.4 Benchmarken van prestaties Door benchmarking worden, op basis van indicatoren, de prestaties van zorgverleners met elkaar vergeleken. De RCP voert deze benchmarking uit door: het jaarlijks (laten) opstellen van een benchmarkrapportage uit het IT syteem met de prestaties van de geselecteerde pathologielaboratoria. Hierbij wordt gerapporteerd volgens het landelijk vastgestelde protocol spiegelindicatoren. het uitvoeren van een analyse op de genoemde benchmarkrapportage het bespreken van de benchmarkrapportage met de pathologielaboratoria het rapporteren van de bevindingen en verbetermogelijkheden aan het pathologielaboratorium 3.5 Deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering heeft tot doel kennis en kunde met elkaar te delen en dat de betrokken zorgverleners in de keten elkaar en elkaars werk kennen. In aanvulling op de deskundigheidsbevordering die reeds door de beroepsgroepen plaatsvindt, levert de RCP een bijdrage wanneer dat wenselijk is voor de implementatie en/of verbetering van de uitvoering van het programma. De RCP doet dit door: het stimuleren en faciliteren van deskundigheidsbevordering in algemene zin het vervullen van een consultatiefunctie het stimuleren van individuele pathologen om bij en nascholing te doen op basis van verbeterpunten naar aanleiding van een audit het op de hoogte houden van pathologielaboratoria over bijeenkomsten, congressen en nieuwe ontwikkelingen het organiseren van (regionale) refereerbijeenkomsten van pathologen op basis van moeilijke preparaten (second opinion) het leveren van een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van bijvoorbeeld medewerkers van screeningsorganisaties, coloscopiecentra en pathologielaboratoria 3.6 Borging ketenkwaliteit De RCP levert een bijdrage aan de borging van de ketenkwaliteit door: het (laten) verzamelen van de benodigde gegevens uit het IT systeem, periodieke audits en benchmarkrapportages en het uitvoeren van een analyse op de genoemde gegevens het opstellen van een verantwoordingsrapportage voor de screeningsorganisatie en het Centrum van Bevolkingsonderzoek (CvB) het leveren van input voor de landelijke evaluatie die jaarlijks in opdracht van het Centrum van Bevolkingsonderzoek wordt uitgevoerd het deelnemen aan intercollegiaal RCP overleg het deelnemen aan (landelijk) intercollegiaal overleg met de andere referentiefuncties (landelijke functionaris monitoring ifobt en regionaal coördinerend MDL functionarissen) het adviseren van het CvB inzake mogelijke punten tot verbetering van het bevolkingsonderzoek het opstellen van voorstellen tot mogelijke aanpassingen van richtlijnen, protocollen en kwaliteitseisen ter advisering van het CvB versie def (november 2012) pagina 18 van 22

Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht

Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht RIVM-Centrum voor bevolkingsonderzoek Mevr. Dr.Ir. M.L. Heijnen Senior programmamedewerker team invoering bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker?

Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Bevolkingsonderzoek darmkanker RvA, Kwaliteit en zorg 9 juni 2016 Monique van Wieren Programmacoördinator bevolkingsonderzoek darmkanker Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Afname morbiditeit

Nadere informatie

Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Kwaliteitseisen coloscopie.

Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Kwaliteitseisen coloscopie. Kwaliteitseisen coloscopie Juni 2012 Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker Vanaf 2013 zal het bevolkingsonderzoek darmkanker gefaseerd worden ingevoerd

Nadere informatie

Resultaten audits bevolkingsonderzoek darmkanker. Robert Jan van Suylen, RCP regio Zuid JBZ Den Bosch

Resultaten audits bevolkingsonderzoek darmkanker. Robert Jan van Suylen, RCP regio Zuid JBZ Den Bosch Resultaten audits bevolkingsonderzoek darmkanker Robert Jan van Suylen, RCP regio Zuid JBZ Den Bosch Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium

Nadere informatie

Onderwerp Doel Nr Indicator Omschrijving Kwaliteitse is

Onderwerp Doel Nr Indicator Omschrijving Kwaliteitse is LANDELIJKE KWALITEITSEISEN SCREENINGSORGANISATIE 1. De onderstaande kwaliteitseisen zijn van toepassing op de taken van de screeningsorganisatie in het primaire van het bevolkingsonderzoek darmkanker (selectie

Nadere informatie

PROTOCOL VOOR DE TOELATING EN AUDITING VAN COLOSCOPIECENTRA EN ENDOSCOPISTEN

PROTOCOL VOOR DE TOELATING EN AUDITING VAN COLOSCOPIECENTRA EN ENDOSCOPISTEN PROTOCOL VOOR DE TOELATING EN AUDITING VAN COLOSCOPIECENTRA EN ENDOSCOPISTEN BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER juni 2012 VOORWOORD Voor u ligt het Protocol voor de toelating en auditing van coloscopiecentra

Nadere informatie

CONCEPTVERSIE Auditreglement coloscopiecentra en pathologielaboratoria Bevolkingsonderzoek darmkanker

CONCEPTVERSIE Auditreglement coloscopiecentra en pathologielaboratoria Bevolkingsonderzoek darmkanker CONCEPTVERSIE Auditreglement coloscopiecentra en pathologielaboratoria Bevolkingsonderzoek darmkanker VERSIEBEHEER Versie Datum Eigenaar Beheerder 1.2 27-12-2016 FSB Portefeuille referentiefuncties bvo

Nadere informatie

Screen. Aan de slag in de regio. Kwaliteit gaat boven capaciteit. Feiten & cijfers

Screen. Aan de slag in de regio. Kwaliteit gaat boven capaciteit. Feiten & cijfers Screen special darmkanker sept. 2012 In september 2013 gaat het bevolkingsonderzoek darmkanker van start. Mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot jaar worden om de twee jaar uitgenodigd mee te doen.

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker vanaf 2013

Bevolkingsonderzoek darmkanker vanaf 2013 Bevolkingsonderzoek darmkanker vanaf 2013 Stand van zaken invoering Maart 2012 Voor wie? Op 1 juni 2011 heeft minister Schippers van VWS besloten tot de invoering van een bevolkingsonderzoek darmkanker.

Nadere informatie

Screen. Aan de slag in de regio. Kwaliteit gaat boven capaciteit. Feiten & cijfers

Screen. Aan de slag in de regio. Kwaliteit gaat boven capaciteit. Feiten & cijfers Screen special darmkanker sept. 2012 In september 2013 gaat het bevolkingsonderzoek darmkanker van start. Mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot jaar worden om de twee jaar uitgenodigd mee te doen.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Coloscopie

Samenwerkingsovereenkomst Coloscopie Samenwerkingsovereenkomst Coloscopie P a r t ij e n, De Stichting Bevolkingsonderzoek-.. (naam) gevestigd te.. (adres, plaats), WBO vergunninghouder in het kader van de landelijke organisatie voor darmkankerscreening,

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Stand van zaken. 12 april Yvonne van Oosterhout Manager darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek Zuid

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Stand van zaken. 12 april Yvonne van Oosterhout Manager darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek Zuid Bevolkingsonderzoek darmkanker Stand van zaken 12 april 2016 Yvonne van Oosterhout Manager darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek Zuid Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Sponsoring

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker inclusief special juni 2013 Highlights: Projectteam voor bevolkingsonderzoek is hard aan het werk Bevolkingsonderzoek Vorig jaar september ontving u een Screen-special over het bevolkingsonderzoek, dat

Nadere informatie

Vervolg alternatieve vervolgdiagnostiek bevolkingsonderzoek darmkanker (CT-colografie) Februari 2015

Vervolg alternatieve vervolgdiagnostiek bevolkingsonderzoek darmkanker (CT-colografie) Februari 2015 Vervolg alternatieve vervolgdiagnostiek bevolkingsonderzoek darmkanker (CT-colografie) Februari 2015 Wanneer er bij een deelnemer bloed in de ontlasting wordt gevonden, krijgt hij/zij een doorverwijzing

Nadere informatie

Procedure Toelatingstraject endoscopisten aan het bevolkingsonderzoek

Procedure Toelatingstraject endoscopisten aan het bevolkingsonderzoek Procedure Toelatingstraject endoscopisten aan het bevolkingsonderzoek Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Bevolkingsonderzoek darmkanker, algemene informatie 1.2. Kwaliteitseisen 1.3. Systeem van toelating

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker In de (huisartsen)praktijk. februari 2014 Alice Olde Reuver of Briel projectleider darmkankerscreening

Bevolkingsonderzoek darmkanker In de (huisartsen)praktijk. februari 2014 Alice Olde Reuver of Briel projectleider darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek darmkanker In de (huisartsen)praktijk februari 2014 Alice Olde Reuver of Briel projectleider darmkankerscreening Inhoud Inleiding en achtergrondinformatie Proces van uitnodigen tot

Nadere informatie

KORT-CYCLISCHE MONITOR CAPACITEIT (CAPACITEITSMONITOR)

KORT-CYCLISCHE MONITOR CAPACITEIT (CAPACITEITSMONITOR) KORT-CYCLISCHE MONITOR CAPACITEIT (CAPACITEITSMONITOR) 1 (SU-P9 (deel1)) Deelnamegraad Het deel van de uitgenodigde personen (initiële uitnodigingen EN herinneringsuitnodigingen) waarvan een ifobt (fecesmonster)

Nadere informatie

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek Inleiding In opdracht van minister Schippers van VWS wordt het bevolkingsonderzoek in 2016 vernieuwd. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

UITVOERINGSKADER BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER

UITVOERINGSKADER BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER UITVOERINGSKADER BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER 2016 Disclaimer Het RIVM heeft in samenwerking met andere partijen veel aandacht besteed aan de totstandkoming van de inhoud van dit Uitvoeringskader. Desondanks

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker: September 2013? Prof. dr. J.B.M.J. Jansen

Bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker: September 2013? Prof. dr. J.B.M.J. Jansen Bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker: September 2013? Prof. dr. J.B.M.J. Jansen INTRODUCTIE 2003: EU adviseert lidstaten te gaan screenen op dikkedarmkanker. 2005: Consensus meeting in Zwolle. Criteria

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

onvenant Convenant gegevensuitwisseling bevolkingsonderzoek darmkanker

onvenant Convenant gegevensuitwisseling bevolkingsonderzoek darmkanker egevensuitw onvenant Convenant gegevensuitwisseling evolkingson bevolkingsonderzoek darmkanker 2 Convenant gegevensuitwisseling Convenant gegevensuitwisseling bevolkingsonderzoek darmkanker De Stichtingen

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Ir. Harriët van Veldhuizen, programmaleider

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Ir. Harriët van Veldhuizen, programmaleider Bevolkingsonderzoek darmkanker Ir. Harriët van Veldhuizen, programmaleider Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Afname morbiditeit en mortaliteit aan darmkanker door: Eerdere opsporing van darmkanker

Nadere informatie

Informatiestromen screeningslaboratoria

Informatiestromen screeningslaboratoria Informatiestromen screeningslaboratoria Het RIVM en de FSB hebben de informatiestromen voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek binnen de screeningslaboratoria in beeld gebracht. Deze informatiestromen

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en Laboratorium

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en Laboratorium Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en Laboratorium Partijen, Het Regionaal Centrum prenatale screening (naam) WBO vergunninghouder in het kader van landelijke organisatie van prenatale

Nadere informatie

Darmkanker en het bevolkingsonderzoek (en klein stukje erfelijkheid)

Darmkanker en het bevolkingsonderzoek (en klein stukje erfelijkheid) Darmkanker en het bevolkingsonderzoek (en klein stukje erfelijkheid) Huisartsen nascholing en GIO-keten Marleen de Leest (MDL-arts), Arnhem, 28 mei 2013 Marcel Spanier (MDL-arts), Zevenaar, 11 juni 2013

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus Datum 4 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus Datum 4 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus 20018 Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker vanaf 2013

Bevolkingsonderzoek darmkanker vanaf 2013 Bevolkingsonderzoek darmkanker vanaf 2013 Stand van zaken invoering Oktober 2012 Nog een jaar We hebben nog een jaar; 1 september 2013 is de start van het nieuwe bevolkingsonderzoek darmkanker gepland.

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2017 Waarom deze folder? In deze folder vindt u informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker. De folder is bedoeld om u informatie te geven over het onderzoek, zodat

Nadere informatie

Peiling onder professionals: bevolkingsonderzoek darmkanker in de praktijk

Peiling onder professionals: bevolkingsonderzoek darmkanker in de praktijk Peiling onder professionals: bevolkingsonderzoek darmkanker in de praktijk Ervaringen van professionals met verwijzing en vervolgdiagnostiek onderzoekers Arjan Mulder, Arjan Mulder Advies Antonet Adolfs,

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Voor Bevolkingsonderzoek Zuid was 2013 een jaar waarin een aantal belangrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden: de implementatie van het

Nadere informatie

Factsheet Bevolkingsonderzoek Darmkanker

Factsheet Bevolkingsonderzoek Darmkanker Factsheet Bevolkingsonderzoek Darmkanker Wat houdt het bevolkingsonderzoek darmkanker in? Het bevolkingsonderzoek darmkanker is gericht op mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. Elke twee jaar krijgen

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Screening van pasgeborenen

Screening van pasgeborenen Screening van pasgeborenen Algemeen en prenataal Arjan Lock, arts M&G 6 november 2014 Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Nadere informatie

Samenvatting Jaarbericht 2012

Samenvatting Jaarbericht 2012 Hierbij presenteren wij een overzicht van de belangrijkste productiecijfers van 2012. Verder treft u een overzicht aan van een aantal van onze activiteiten. Aanvullende informatie vindt u op onze website

Nadere informatie

WERKWIJZER INTAKE VOOR COLOSCOPIE

WERKWIJZER INTAKE VOOR COLOSCOPIE WERKWIJZER INTAKE VOOR COLOSCOPIE BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER februari 2014 (versie 2.1) Disclaimer Het RIVM heeft in samenwerking met andere partijen veel aandacht besteed aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Partijen, Het Regionaal Centrum prenatale screening (naam) WBO vergunninghouder in het kader van landelijke organisatie van

Nadere informatie

Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten

Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten 1. Wat was de aanleiding voor de vernieuwing van de herregistratiebepalingen? Eens per vijf jaar wordt beoordeeld

Nadere informatie

Centrum voor Bevolkingsonderzoek Principes van screening

Centrum voor Bevolkingsonderzoek Principes van screening Centrum voor Bevolkingsonderzoek Principes van screening Arjan Lock, 25 september 2009 Inhoud presentatie 1. wat onder screening wordt verstaan 2. de eisen waaraan een screening moet voldoen 3. het besluitvormingstraject

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Introductie pagina 3

Inhoudsopgave. 1. Introductie pagina 3 JAARBERICHT 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie pagina 3 2. Organisatie pagina 4 I. Personeel en verzuim pagina 4 II. Financieel resultaat pagina 4 III. Kwaliteit pagina 5 3. Bevolkingsonderzoek borstkanker

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling P a r t ij e n, Het Regionaal Centrum prenatale screening VU medisch centrum, WBO vergunninghouder in het kader van landelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20787 15 oktober 2012 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 oktober 2012, PG/OGZ 3126268,

Nadere informatie

Hoe ervaren we ISO15189 accreditatie? Stand van zaken.

Hoe ervaren we ISO15189 accreditatie? Stand van zaken. Hoe ervaren we ISO15189 accreditatie? Stand van zaken. Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toelichting opzet van het toetsingsmodel. Indien wordt verwezen naar het aanwezig zijn van een procedure, dan wordt deze geacht te zijn opgesteld, ingevoerd en intern getoetst.

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2015 Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker? Darmkanker is een ernstige ziekte. Van elke 100 mensen zullen vier tot vijf mensen in hun leven darmkanker krijgen. Elk jaar

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Verbeterplan Suwinet

Verbeterplan Suwinet Verbeterplan Suwinet Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Verbeterpunten Suwinet... 4 2.1 Informatiebeveiligingsbeleid... 4 2.2 Uitdragen van het beleid... 4 2.3 Functiescheiding... 4 2.4 Security Officer...

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers

Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers LINKH Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers L I N K H LANDELIJK IMPLEMENTATIE NETWERK KWALITEITSBELEID HUISARTSENZORG Postbus 2724 3800 GG Amersfoort Telefoon 06 24169015 E-mail info@linkh.nl

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

GB-GGZ: Veelgestelde vragen

GB-GGZ: Veelgestelde vragen GB-GGZ: Veelgestelde vragen Auteur: B.V. Vicino Noord-Holland Noord Datum: 1-1-2017 Inhoudsopgave 1 AANMELDING... 3 1.1 Wat gebeurt er na mijn aanmelding?... 3 1.2 Met wie heb ik een intakegesprek? Hoe

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2016 Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker? Darmkanker is een ernstige ziekte. Van elke 100 mensen zullen vier tot vijf mensen in hun leven darmkanker krijgen. In 2014

Nadere informatie

PROTOCOL RISICOMANAGEMENT. Bevolkingsonderzoek Darmkanker januari 2015 (versie 1.2)

PROTOCOL RISICOMANAGEMENT. Bevolkingsonderzoek Darmkanker januari 2015 (versie 1.2) PROTOCOL RISICOMANAGEMENT Bevolkingsonderzoek Darmkanker januari 2015 (versie 1.2) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. ALGEMENE KENMERKEN VAN HET RISICOMANAGEMENTSYSTEEM VAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoeken. baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker

Bevolkingsonderzoeken. baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker Bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker In deze algemene folder leest u over de bevolkings onderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. Wat is

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt gewijzigd als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt gewijzigd als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 51397 30 september 2016 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 september 2016, kenmerk

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Profiel. Auditor NCP NLQF

Profiel. Auditor NCP NLQF Profiel Auditor NCP NLQF 2014 Auditor uitgebreide validiteitstoets NCP NLQF Context Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF) heeft onder andere de taak om niet door de overheid gereguleerde kwalificaties

Nadere informatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 13 JUNI 2017 houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen Plaats : Hasselt BRIN-nummer : 03RD Onderzoeksnummer : 124138 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alleen doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling periodiek bezocht door een auditpanel van het CZO.

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling periodiek bezocht door een auditpanel van het CZO. Procedure OC audit Inleiding en reikwijdte Deze procedure is van toepassing op de audits die door de opleidingscommissies worden uitgevoerd. Tijdens deze audit wordt slechts één tot twee (indien verwant)

Nadere informatie

CERVIXCARCINOOM. Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM

CERVIXCARCINOOM. Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM CERVIXCARCINOOM Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM Nascholing Diagnostiek en behandeling van het Cervixcarcinoom Programma 1. Ontvangst en Welkom 2. Cytologische

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit colonscreening

Kosteneffectiviteit colonscreening Kosteneffectiviteit colonscreening 19 januari 2016 Arjan de Kwant (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium

Nadere informatie

Veilige toepassing van medische technologie. Lessons (to be) learned

Veilige toepassing van medische technologie. Lessons (to be) learned Veilige toepassing van medische technologie Lessons (to be) learned Inhoud 1. Belangrijkste resultaten 2. Op welke wijze kunnen ziekenhuizen een verbeterslag maken? Tabel 1: Nederlandse documenten veilig

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2014 Bevolkingsonderzoek darmkanker In deze folder leest u meer over het bevolkingsonderzoek darmkanker en wat dit voor u kan betekenen. Waarom een bevolkingsonderzoek? Darmkanker

Nadere informatie

Kwaliteitsplan NVVP

Kwaliteitsplan NVVP Kwaliteitsplan NVVP2012-2014 Opgesteld door de Commissie Kwaliteit en Beroepsuitoefening (CKBU) december 2011 Kwaliteitsplan NVVP 1.0; jaargang 2012-2014 1 1. Lijst van afkortingen ADAS Algemeen Digitaal

Nadere informatie

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen. Functiebeschrijving Functienaam Medewerker beleidsuitvoering II Normfunctienaam Medewerker beleidsuitvoering II Code Peildatum N03.03.04 1-1-2013 Functiereeks Beleid Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren

Nadere informatie

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit IGT Artikel 1 Opleiding bij erkende specialisten, profielartsen en instellingen Bij artikel B.1

Nadere informatie

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014 Van Leeuwenhoek Kliniek Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Kernactiviteiten van de Van Leeuwenhoek Kliniek...3 2.1 Plastische chirurgie...3 2.2 Vulvapoli Amsterdam...3 2.3 Screeningscentrum bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Jaarbericht 2012 TROTS OP WAARAAN WE IN 2012 GEBOUWD HEBBEN

Jaarbericht 2012 TROTS OP WAARAAN WE IN 2012 GEBOUWD HEBBEN Jaarbericht 2012 TROTS OP WAARAAN WE IN 2012 GEBOUWD HEBBEN 1 Je vleugels uitslaan in een nieuwe omgeving 2012, het jaar waarin we als Bevolkingsonderzoek Oost eigenlijk pas echt fuseerden. Het project

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Dokter op Dinsdag Bevolkingsonderzoek darmkanker Dr. Anneke De Schryver, MDL arts 25 maart 2014 Het slijmvlies van de dikke darm Het ontstaan van poliepen Poliepen + Goedaardig + Maar: kunnen kwaadaardig

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein

Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein Wat doet Registerplein? Registerplein voert bijna 25 jaar registratie uit van maatschappelijk werkers

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 255 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER Monitor 2015

BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER Monitor 2015 Agendapunt 11, 11.02_MT111016 a a a a a a a a BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER Monitor 2015 Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker Erasmus MC NKI / AvL a Het bevolkingsonderzoek loopt zoals

Nadere informatie

Samenvatting. Advies. Darmkanker is een belangrijk gezondheidsprobleem

Samenvatting. Advies. Darmkanker is een belangrijk gezondheidsprobleem Samenvatting Advies De commissie constateert dat er voldoende bewijs is om te beginnen met bevolkingsonderzoek naar darmkanker. De meest geëigende screeningsmethode is een immunochemische Fecaal Occult

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Jaarbericht. Endometriumcarcinoom

Jaarbericht. Endometriumcarcinoom 2014 Endometriumcarcinoom Jaarbericht In dit jaarbericht vindt u een overzicht van de belangrijkste activiteiten en cijfers over 2014. Een volledig overzicht vindt u in ons jaarverslag en onze jaarrekening

Nadere informatie

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

KWALITEITSRAPPORTAGE DARMONDERZOEK COLOSCOPIE

KWALITEITSRAPPORTAGE DARMONDERZOEK COLOSCOPIE KWALITEITSRAPPORTAGE DARMONDERZOEK COLOSCOPIE Bij Bergman Clinics besteden we veel aandacht aan het meten van de resultaten van onze behandelingen. Deze informatie is voor ons belangrijk om van te leren

Nadere informatie

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Ergotherapie Nederland, november 2014. Hieronder volgt het voorstel van Ergotherapie Nederland voor een aanpassing

Nadere informatie

Rapportage 2014 Landelijke Monitoring & Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker (Erasmus MC NKI / AvL)

Rapportage 2014 Landelijke Monitoring & Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker (Erasmus MC NKI / AvL) Darmkanker Het bevolkingsonderzoek darmkanker loopt goed. In het eerste jaar namen zelfs meer mensen deel aan het bevolkingsonderzoek dan verwacht. Bij bijna 2.500 van hen is darmkanker gevonden. Door

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

In dit informatieblad geven we je meer informatie. Powered by:

In dit informatieblad geven we je meer informatie. Powered by: Vanaf 1 juli 2016 kunnen alle personen die als KNA-actor werkzaam zijn zich laten inschrijven in het Actorregister Archeologie. Ook de nieuwe actor, de Senior KNA Specialist, kan in het register opgenomen

Nadere informatie

Norm 1.3 Beveiligingsplan

Norm 1.3 Beveiligingsplan Beantwoording vragen zelftest Suwinet oktober 2014 Norm 1.3 Beveiligingsplan De Inspectie SZW beschrijft norm 1.3 als volgt: De gemeente heeft een formeel vastgesteld beveiligingsbeleid en -plan. Het Beveiligingsplan

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie