Vrijuit GEEN MIRAKELS 2 BEGROTING 4WAAROM IK? 6MAG IK U IETS VRAGEN? MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND. 80 ste jaargang oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijuit GEEN MIRAKELS 2 BEGROTING 4WAAROM IK? 6MAG IK U IETS VRAGEN? MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND. 80 ste jaargang oktober 2009"

Transcriptie

1 AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 80 ste jaargang oktober BEGROTING De maatregelen in de algemene beleidsverklaring van de regering Van Rompuy schijnen de ACLVB in de huidige economische context evenwichtig. Het verheugt ons dat de sociale zekerheid min of meer gespaard is. 4WAAROM IK? Aan het grote debat over de harmonisering van de arbeidsovereenkomsten van arbeiders en bedienden voegt de ACLVB een eis toe : dat werkgevers verplicht worden tekst en uitleg te geven bij een ontslag. GEEN MIRAKELS Globaal genomen lijken de maatregelen van de federale regering bij het opmaken van de begroting relatief evenwichtig in deze moeilijke economische context. De recurrente inspanning die de financiële sector en de energiesector moeten leveren is een keuze die moet worden goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor de maatregelen genomen rond de notionele intrest. De ACLVB betreurt echter het gebrek aan ambitie op gebied van fiscale fraudebestrijding en het ontbreken van een taks op inkomsten die voortkomen uit speculatie. Een betere progressiviteit en rechtvaardigere belastingen blijven een bezorgdheid. De ACLVB kan zich vinden in het behoud van de btw-verlaging in de bouw en neemt akte van de beslissing om eveneens de btw in de horeca te verlagen. Gezien het aanzienlijke prijskaartje dat hieraan verbonden is, zal deze maatregel zijn belang moeten aantonen met CONCRETE resultaten op gebied van werkgelegenheid en prijsdalingen voor de consument. In zijn geheel is deze begroting er één zoals we konden verwachten: niets om zeer enthousiast over te zijn gezien de beperkte middelen. 6MAG IK U IETS VRAGEN? Moet u als sollicitant op alle vragen die een werkgever u stelt een antwoord geven? Aan welke spelregels moet de werkgever zich houden tijdens een sollicitatiegesprek? 10 OPEL Wil het nieuwe Opel overleven, dan zijn er niet enkel in Antwerpen maar in gans Europa besparingen op de personeelskosten nodig. Ook ACLVB beseft dat, maar aanvaardt niet dat daarbij geraakt wordt aan de huidige loonsvoorwaarden van het personeel. 18 ACLVB gaf groen licht aan het ONTWERPAKKOORD BANKEN sectoraal akkoord voor de banken. Het akkoord is niet slecht voor wat betreft de kwalitatieve aspecten. Hier en daar hebben we zelfs meer kunnen verkrijgen dan in gunstigere economische omstandigheden. 30 HERSTRUCTURERING Voor collectieve ontslagen aangekondigd na 6 april 2009 is een nieuwe regeling inzake herstructureringen van toepassing. Vrijuit zet de voorwaarden op een rijtje.

2 2 actualiteit EEN FEDERALE BEGROTING : WERKNEMERS EN SOCIAAL VERZEKERDEN GESPAARD Het langer exploiteren van drie kerncentrales zal niet kunnen gebeuren ten koste van de investeringen in hernieuwbare energiebronnen. De werknemers en sociaal verzekerden moeten de crisis geen twee keer betalen. Het standpunt van de ACLVB bij de opmaak van de federale begroting was duidelijk. Bij het lezen van de algemene beleidsverklaring van de regering Van Rompuy acht de ACLVB - rekening houdend met de uitzonderlijke economische situatie - de maatregelen evenwichtig. V Veel werknemers zijn het slachtoffer van de economische crisis : degenen die hun werk verloren bij een herstructurering uiteraard, maar ook degenen die hun inkomsten zien dalen als gevolg van een tijdelijke werkloosheid. Verder heeft de crisis onvermijdelijk gewogen op de onderhandelingen voor de sectorale cao s, en op het overleg in de ondernemingen, waarbij de werkgevers een gouden excuus hadden gevonden om de looneisen van de vakbonden af te zwakken of te weigeren. In die context hadden wij duidelijk gezegd dat de werknemers en de sociaal verzekerden geen tweede keer de gebroken potten moesten betalen als gevolg van de uitwerking van de strenge maatregelen die de verschillende overheden moeten nemen hebben om de begroting van de Federale Staat en die van de Gewesten en Gemeenschappen weer recht te trekken. Wij zullen ons hier beperken tot het overlopen van de lijst van intenties van de Federale Regering, die op zich al veel te lang en te vaag is om ze volledig uit te leggen in een vakbondsmagazine. Het verheugt ons dat de sociale zekerheid min of meer gespaard is. Maar goed ook, want ze laat precies toe om de effecten van de crisis te temperen voor de meest kwetsbare personen en bovendien ondersteunt ze de binnenlandse consumptie. De grote betalers De overheid heeft twee bronnen van inkomsten gevonden, de financiële sector en de energiesector, waardoor de druk niet al te zeer op de bevolking moest komen te liggen. De financiële sector heeft zich onverantwoordelijk gedragen en heeft de rest van de economie meegesleurd in zijn val. Niet vreemd dus dat de Regering de sector een recurrente participatie oplegt in een garantiefonds op de deposito s en de verzekeringsproducten van het type Tak 21, een soort van verplichte super-herverzekering omdat de staat het zich nooit zal kunnen veroorloven de spaarders hun geld te laten verliezen. De bedragen in kwestie zijn niet onbelangrijk : 220 miljoen euro in 2010, 670 miljoen in 2011, vervolgens 540 miljoen per jaar. De vrees van ons als syndicalisten is de werkgever die inspanning te zullen zien afwentelen op niet alleen de aandeelhouders, of op hun eigen levensstijl, maar op de klanten en het personeel. De ACLVB zal erover waken dat dat niet gebeurt. Om een nieuwe ontsporing in de toekomst te vermijden, zal de Nationale Bank van België via een Comité voor Systeemrisico s belast worden met het controleren van de praktijken van de banken. De energiesector is gemachtigd om de levensduur van de drie oudste kernreactoren van het land met 10 jaar te verlengen. Om niet het verwijt te krijgen dat aldus de omschakeling naar een groene economie vertraagd wordt, heeft de regering met GDF Suez het engagement van de energiegroep bedongen dat ze investeringen in hernieuwbare energie financiert. De producenten zullen het staatsbudget van 2010 tot 2014 spijzen voor een bedrag gelegen tussen de 215 en 245 miljoen euro. De rente van de ruimschoots afgeschreven kerncentrales gaat dus deels terugvloeien

3 actualiteit 3 naar de consument, na de duidelijke mislukking van de liberalisering van de sector. Die liberalisering moest een prijsdaling met zich brengen, wat nooit is gebeurd, integendeel. Een opvolgingscomité zal er voortaan over waken dat de energieprijzen die in ons land gehanteerd worden, in geen geval het prijsniveau van onze buurlanden overschrijden. Tewerkstelling Crisismaatregelen Het budget voor een verlenging van de crisismaatregelen met 6 maanden is voorzien. Het gaat dus over de tijdelijke vermindering van de arbeidsduur en de individuele aanpassing (crisistijdskrediet) of collectieve aanpassing (tijdelijke werkloosheid bedienden) van het werkvolume. We herinneren eraan dat die verlenging gekoppeld is aan de vooruitgang die geboekt wordt in het kader van de harmonisering van de statuten arbeider/bediende en dat de Nationale Arbeidsraad zich voor het einde van het jaar over die verlenging zal moeten uitspreken. Jongeren en ouderen De regering zal verdergaan met het vereenvoudigen van de banenplannen en zal maatregelen nemen om de jongerenwerkloosheid aan te pakken in de vorm van vrijstelling van sociale bijdragen in 2010 en 2011 voor zeer laaggeschoolde jongeren van minder dan 19 jaar, laaggeschoolde jonge allochtonen en laaggeschoolde jongeren met een handicap. De activering van de werkloosheidsuitkeringen zal zowel betrekking hebben op de jongeren (laaggeschoolen van minder dan 26 jaar) als de ouderen (werknemers ouder dan 45 jaar) : verhoging van 500 tot voor aanwervingen gerealiseerd tussen 1 januari 2010 en 31 december 2011, gezien over heel die periode. Duurzame ontwikkeling Een crisisperiode vormt het moment bij uitstek om een hele reeks houdingen in vraag te stellen. De regering verklaart het Europees kader voor klimaatbeleid tegen 2020 te willen vertalen naar nationaal beleid (hernieuwbare energie en vermindering uitstoot) in overleg met de Gewesten. Ze zal het fiscaal regime van bedrijfswagens vergroenen en dat zowel op het niveau van kostenaftrek bij de onderneming als qua voordeel voor de werknemer en bedrijfsleider. Zoals te verwachten was, wil de regering het verbruik van vervuilende brandstoffen ontmoedigen, meer bepaald door de accijnzen op diesel te verhogen. De specifieke steun voor elektrische wagens zal versterkt worden (als de kerncentrales dan toch open blijven ). Sociale zekerheid Het overschot van de tak gezondheidszorgen dat niet uitgegeven is (men voorziet 644 miljoen) zal zoals voorzien aangewend worden voor het vergrijzingsfonds, maar slechts ten dele. De rest zal dienen om het tekort van de andere takken van de sociale zekerheid te compenseren, zoals de pensioenen en de werkloosheid. Al die intentieverklaringen moeten nog verfijnd worden en omgezet in politieke beslissingen. Zal een plukje minder btw de restaurateurs aanzetten om hun prijzen te verlagen en officieel aangegeven personeel aan te trekken? Btw De btw-verlaging voor de bouwsector zal onder aangepaste vorm verlengd worden voor bouwaanvragen ingediend voor eind maart De regering wil de btw op de maaltijden in de horeca verlagen met 12 % ondanks het ongunstige voorbeeld van Frankrijk, waar de restaurateurs de winst gewoon in eigen zak gestopt hebben en praktisch niet aangeworven hebben. Tijdskrediet Onder voorbehoud van latere toelichtingen zal het merendeel van de uitkering tijdskrediet vermindering van de prestaties slechts toegekend worden vanaf 51 jaar in plaats van 50 jaar. Om te kunnen genieten van de uitkering volledige schorsing, zal voortaan een anciënniteit van 2 in plaats van 1 jaar in het bedrijf moeten aangetoond worden. De uitvoeringsmodaliteiten moeten nog besproken worden met de sociale partners. Brugpensioen De patronale bijdrage op de aanvullende vergoeding die gestort wordt door de werkgever aan de werknemers in brugpensioen zal sterker variëren in functie van de leeftijd waarop men in het systeem stapt : van 50 % (voor instap op 52 jaar en ouder) tot 10 % (voor instap op 60 jaar en ouder). Dienstencheques Het aantal dienstencheques dat fiscaal aftrekbaar is, gaat van 750 naar 500 per persoon en per jaar.

4 4 actualiteit Harmonisering statuut arbeiders-bedienden DE ACLVB EIST DAT DE WERKGEVERS ELK ONTSLAG MOTIVEREN Aan het grote debat over de harmonisering van de arbeidscontracten van arbeiders en bedienden, voegt de ACLVB een eis toe : dat werkgevers verplicht worden om het ontslag te motiveren opdat elke werknemer weet wat hem kwalijk genomen wordt. We willen zo willekeurige ontslagen voorkomen die enkel beslist worden om de aandelenkoers van de onderneming te doen stijgen. Uitgezonderd ernstige redenen... De Belgische wetgeving inzake arbeidsovereenkomsten legt geen motivatie op voor het verbreken van de arbeidsovereenkomst, of deze verbreking nu uitgaat van de werknemer of werkgever, behalve in een geval. Bij een ernstige fout moet de werkgever de werknemer op de hoogte brengen van de ernstige reden die het onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt om professioneel verder samen te werken. Bovendien is in geval van ontslag van een beschermde werknemer, bijvoorbeeld in het kader van zwangerschapsverlof, educatief verlof of tijdskrediet, de geschreven motivatie niet verplicht. De werknemer wordt beschermd tegen ontslag in de zin dat hij niet kan worden ontslagen om redenen die geen verband houden met het feit dat aan de basis ligt van de bescherming.... of onterecht ontslag Er is ook een motivatie a posteriori bij oneerlijk ontslag. Een arbeider kan zijn ontslag betwisten indien hij van oordeel is dat het ongerechtvaardigd is door economische redenen verbonden aan de onderneming of persoonlijke redenen die te maken hebben met zijn gedrag. Hij kan voor de rechtbank een procedure starten voor een vergoeding gelijk aan 6 maanden loon. Het is dan aan de werkgever om aan te tonen dat het ontslag niet onterecht was. Voor bedienden is de situatie anders. Zij kunnen een arbitrair ontslag aanvechten op basis van het gemeen recht indien zij een daadwerkelijk nadeel kunnen aantonen dat niet gecompenseerd wordt door de betaling van de opzegvergoeding. In de praktijk resulteert deze procedure zelden in een gunstige uitkomst. "Wanneer een werknemer te horen krijgt dat hij is ontslagen, stort zijn wereld in elkaar", stelt Jan Vercamst, Nationaal Voorzitter, vast. "Wij willen dat de werkgever hem uitlegt waarom hij hem ontslaat, dat is een kwestie van respect tussen de partijen, maar ook een manier om het willekeurig ontslag te voorkomen." Algemene verplichting De ACLVB vindt dat deze motivatieplicht moet worden uitgebreid en dat de reden voor het ontslag niet alleen gecontroleerd moet worden bij onrechtmatig ontslag of bij misbruik van het ontslagrecht. De ACLVB zal de verplichting tot motivatie introduceren in het algemene debat over de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden. De werknemer heeft inderdaad het recht de redenen te kennen achter

5 actualiteit 5 zijn ontslag. Trouwens, hij moet ook de mogelijkheid hebben om de ingeroepen redenen aan te vechten. Deze taak moet worden toevertrouwd aan een neutrale instantie die een uitspraak zou moeten kunnen doen op basis van de standpunten die naar voor gebracht worden door de partijen en die haar besluit kan doen vergezeld gaan met een sanctie. De arbeidsrechtbanken en -hoven lijken ons perfect in staat te zijn om deze rol te spelen. Volgens een procedure Naast het meedelen van de motivatie, hecht de ACLVB ook belang aan de totstandkoming van een ontslagprocedure (georganiseerd hetzij op ondernemingsniveau hetzij op sectoraal niveau) met voorafgaandelijke hoorzitting van de werknemer. Een dergelijke procedure zou kunnen voorkomen dat er later conflicten of betwistingen optreden voor zover de werknemer vooraf op de hoogte gebracht werd van wat hem te wachten stond. Met zowel de motivatie van het ontslag als het opstellen van een procedure, wil de ACLVB het sociaal recht aanpassen aan de evolutie van mentaliteit. Een element van het debat De motivering van het ontslag kan een element vormen van de juridische toenadering van het statuut van arbeiders en bedienden. Deze nieuwe aanpak is belangrijk, zelfs al is de ACLVB zich ervan bewust dat deze wijziging op zich niet zal volstaan. Het is bijgevolg belangrijk voor de ACLVB om veeleer te spreken over een harmonisering en niet een eenmaking van de statuten. Het spreekt voor zich dat de kwestie van het ontslag van werknemers zeker niet de enige zaak is die aangepakt moet worden. Maar zolang er daaraan niet in de diepte gewerkt wordt, zal er geen sprake van zijn om te spreken over harmonisatie. De minister van Werk Joëlle Milquet heeft niet echt een termijn vastgelegd voor de sociale partners om tot een akkoord te komen over de harmonisering van de statuten. Zij wenst dat ze een consensus zouden bereiken tegen het eind december om aan te geven in welke richting ze willen gaan."de Groep van 10 staat nu met de rug tegen de muur, geconfronteerd met haar verantwoordelijkheden", analyseert Jan Vercamst. "Laten we optimistisch zijn over de uitkomst van de besprekingen". België blijft achter De vraag tot motivering van het ontslag past binnen een internationale context die de werknemer het recht toekent om te worden geïnformeerd over de redenen voor zijn ontslag en de grondslag die aan de basis ervan ligt te betwisten. - Conventie nr. 158 van de Internationale Arbeidsorganisatie van 22 juni 1982 over het ontslag. - Het Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa van 18 oktober 1961 (gewijzigd in 1996). Beide instrumenten formuleren een reeks van rechten voor de werknemer die moet worden beschermd, met inbegrip van de noodzaak tot motivatie van het ontslag en het recht op beroep. In geval van onrechtmatig ontslag of indien de verbreking van het contract niet is gebaseerd op geldige redenen, moet de werknemer de mogelijkheid hebben om de maatregelen die tegen hem genomen werden, aan te vechten bij een derde instantie. Die moet neutraal zijn en kan, als de motivatie niet aanvaardbaar is, een aparte vergoeding voorzien voor de werknemer. België heeft Conventie nr. 158 niet geratificeerd. Het heeft het Europees Sociaal Handvest geratificeerd, maar heeft een voorbehoud geformuleerd voor het artikel van het Handvest dat gaat over de motivering van ontslag. In tegenstelling tot de buurlanden, heeft België momenteel geen algemene regelgeving over de motivering van het ontslag. SOCIAAL-LIBERALE COÖPERATIEVE Buitengewone Algemene Vergadering De Raad van Bestuur van de Sociaal-Liberale Coöperatieve heeft beslist een buitengewone Algemene Vergadering te houden. Datum: maandag 16 november 2009 om 9 u. Plaats: Kantoor Notaris Leen Coppejans Baarstraat 16/ Oudenaarde Agenda: 1. Verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel van het Wetboek van vennootschappen, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 augustus Verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel van het Wetboek van vennootschappen, over voormelde staat van activa en passiva. 3. Ontbinding van de vennootschap. 4. Benoeming van een vereffenaar Vergoeding. 5. Benoeming van een plaatsvervangende vereffenaar Vergoeding. 6. Vaststelling van de machten van de vereffenaar. 7. Aanpassing van de statuten in functie van de coördinatie, rekening houdend met de nieuwe toestand van de vennootschap. 8. Machtiging coördinatie statuten. 9. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen. 10. Volmacht administratieve formaliteiten. De vennoten die wensen deel te nemen aan deze vergadering, dienen onderstaande inschrijvingsstrook terug te sturen - samen met een bewijs van storting van inschrijving op aandelen - naar Ellen De Vuldere, secretariaat Financieel Directeur, Koning Albertlaan 95 te 9000 Gent. U kunt deze ook faxen op het nr of u kunt telefonisch bevestigen op het nr De inschrijvingen dienen binnen te zijn vóór 10 november Een vennoot kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een medevennoot. Gelieve in dit geval telefonisch contact op te nemen voor het verkrijgen van een model van volmacht. Jan Vercamst Voorzitter Algemene Vergadering SLC Sociaal-Liberale Coöperatieve Algemene Vergadering Ondergetekende, aandeelhouder van de SLC en wonende te : verklaart aanwezig te zijn op maandag 16 november 2009 om 9 u. op het kantoor van Notaris Leen Coppejans, Baarstraat 16/1 te 9700 Oudenaarde (en stuurt een bewijs mee van storting van inschrijving op aandelen) Datum & handtekening :

6 6 arbeidsrechtbank Spelregels bij de selectieprocedure M/V ZOEKT JOB Het vinden van een job is niet altijd een evidente opdracht. Soms dient er verschillende malen gesolliciteerd te worden vooraleer men erin slaagt een werkgever ervan te overtuigen de juiste persoon te zijn voor een bepaalde vacature. De sollicitaties gaan in vele gevallen ook gepaard met selectieprocedures. Bij het organiseren van de selectieprocedures stelt zich de vraag of er bepaalde spelregels zijn waaraan de werkgever zich moet houden. In deze bijdrage wordt getracht om op die vraag een antwoord te vinden. Verplichtingen voor de werkgever De werkgever is eerst en vooral gehouden de kosten te dragen voor de examens en onderzoeken die verricht worden in het kader van een selectieprocedure indien hij daartoe opdracht heeft gegeven. Ook de kosten die een verplicht medisch onderzoek met zich meebrengt voor de kandidaat-werknemers voor een risicopost, alsook de verplaatsingskosten die een werknemer moet doen om de testen te komen afleggen, vallen ten laste van de werkgever (Arbeidshof Luik, 5 augustus 2008). Deze verplichting geldt tevens indien de werknemer, na een positieve selectieprocedure te hebben doorlopen, een arbeidsovereenkomst tekent met de werkgever maar vóór de aanvang van de prestaties de arbeidsovereenkomst opzegde (Arbeidshof Brussel, 24 oktober 2008). Naast een regeling rond de kosten voorziet de reglementering rond de selectie en aanwerving van werknemers (cao nr. 38) ook in bepaalde verplichtingen voor de werkgever voor wat het opvragen en afleveren van documenten betreft die betrekking hebben op de selectieprocedures. Indien het een sollicitant betreft die onderworpen is aan de werklozencontrole, moet de werkgever op verzoek van de sollicitant een bewijsschrift overhandigen waarop de datum en het uur van het bezoek moeten worden vermeld, alsook desgevallend de reden waarom hij niet in dienst wordt genomen. Daarnaast moet de werkgever de stukken die bij de sollicitatie waren gevoegd en waarvoor de sollicitant kosten heeft moeten maken, zoals bv. afschriften van diploma s, getuigschriften, publicaties, referenties, foto s,, gedurende een redelijke termijn ter beschikking houden van de sollicitant, zodat hij ze kan gebruiken bij een volgende sollicitatie. Ten slotte mag de werkgever niet vragen aan de kandidaat-werknemer om gezegelde en eensluidend verklaarde afschriften van diploma s, getuigschriften, attesten en andere stukken over te maken. Wel kan de werkgever een goed leesbare kopie vragen van het originele document. Gedragsregels bij de aanwerving en selectie Een eerste door de werkgever na te leven gedragsregel is het geven van informatie aan de sollicitant. Alvorens een beslissing te kunnen nemen, moet de kandidaat zich een idee kunnen vormen van de aangeboden betrekking. Om die reden dient de werkgever, wanneer hij een openstaande betrekking bekendmaakt, een minimum aan informatie te verschaffen. Hij hoort de sollicitant in te lichten over : 3 de aard van de functie 3 de eisen om de functie uit te oefenen 3 de plaats waar de functie verricht moet worden 3 desgevallend, de bedoeling een wervingsreserve aan te leggen 3 de wijze waarop kan worden gesolliciteerd. Daarnaast dient de werkgever de sollicitanten die beantwoorden aan de in de werkaanbieding vermelde functievereisten, maar van wie de sollicitatie niet weerhouden werd, binnen een redelijke termijn schriftelijk op de hoogte brengen van het resultaat van hun sollicitatie. Een volgende gedragsregel waaraan de werkgever zich moet houden, heeft betrekking op de privacy en nondiscriminatie van de sollicitant. De werkgever zal vooreerst de gelijke behandeling van alle sollicitanten moeten nastreven en geen onderscheid maken op grond van leeftijd, ras, geslacht, burgerlijke stand, ziekteverleden, huidskleur, afkomst of etnische afstamming, politieke of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond of een andere organisatie, seksuele geaardheid of handicap, tenzij die gegevens van belang zijn voor de vrijgekomen functie. Dit laatste zal het geval zijn als de werkgever bv. een mannequin voor vrouwenkleding zoekt. Tevens mag een politieke partij peilen naar de politieke inslag van kandidaat-medewerkers voor haar studiedienst. Naast dit verbod van discriminatie zal de werkgever ook de privacy van de sollicitant moeten eerbiedigen tijdens de selecties. Dit betekent concreet dat de werkgever slechts vragen over het privéleven zal mogen stellen indien ze relevant zijn wegens de aard en de uitoefeningsvoorwaarden van de functie. Kan de werkgever bijgevolg de vraag stellen aan een sollicitante of ze zwanger is? Dat kan enkel indien dit een rol kan

7 arbeidsrechtbank 7 spelen voor de functie die ze later zou uitoefenen. Zo kan de werkgever wel informeren naar een eventuele zwangerschap indien het een baan betreft met risicovolle arbeid, die een bedreiging kan inhouden voor moeder en/of kind, bv. wegens blootstelling aan bepaalde scheikundige stoffen, trillingen, hoge temperaturen,. Hierbij aansluitend stelt zich tevens de vraag of sollicitanten zelf spontaan bepaalde informatie moeten meedelen aan de werkgever? Moet de kandidaatwerknemer de werkgever tijdens het sollicitatiegesprek erop wijzen dat hij bepaalde gezondheidsperikelen heeft? Of moet een zwangere kandidate de werkgever zelf informeren over het feit dat ze zwanger is? De cao nr. 38 voorziet dat een sollicitant te goeder trouw moet meewerken aan de selectieprocedure. Maar ook hier geldt de regel dat de er slechts informatie aan de werkgever dient te worden verstrekt indien ze relevant is voor de functie. In principe is er dus geen spontane meldingsplicht van de sollicitant(e), tenzij de aard van het aangeboden werk dit zou vereisen (Arbeidshof Antwerpen, 25 mei 1990). Ten slotte bestaat er bepaalde rechtspraak die stelt dat een sollicitant mag liegen indien de werkgever vragen stelt die een inbreuk uitmaken op de privacy (Arbeidshof Luik, 8 november 1991 en Arbeidsrechtbank Gent, 18 mei 1981). Doch, indien de vraag de privacy van de sollicitant niet schendt, kan het verzwijgen van gegevens die relevant zijn in het kader van de aanwerving alsook het opzettelijk meedelen van verkeerde of valse informatie leiden tot een nietigverklaring van de arbeidsovereenkomst. (Arbeidshof Brussel, 9 januari 2003). Niet alleen de werkgever moet zich aan bepaalde gedragsregels houden, ook de sollicitant dient bepaalde plichten na te leven. Zoals hoger reeds aangehaald, is de sollicitant ertoe gehouden om te goeder trouw aan de selectieprocedure mee te werken en alle noodzakelijke gegevens over beroeps en studieverleden te verschaffen wanneer die betrekking hebben op de aard en de uitoefeningsvoorwaarden van de functie. Het feit dat een sollicitant een opleiding heeft genoten of een kwalificatie bezit die hoger is dan deze die voor de uit te oefenen functie vereist wordt, mag geen reden zijn om de sollicitatie te weigeren. De sollicitant mag geen ruchtbaarheid geven aan de vertrouwelijke gegevens waarvan hij kennis zou hebben gekregen naar aanleiding van de selectieprocedure. Enkele praktische aspecten De selectieprocedure moet binnen een redelijke termijn verlopen. Indien ze een praktische proef omvat, mag ze niet langer duren dan nodig om de bekwaamheid van de sollicitant te testen. Deze proef kan dus enkel dienen om het opleidingsniveau van de sollicitant te testen en mag geen rendabele activiteit vormen voor de werkgever. Zo oordeelde het Arbeidshof van Bergen dat een apothekersassistente die gedurende twee en een halve dag had ingestaan voor de bediening aan de toonbank en hierbij klanten ontving en geneesmiddelen verstrekte, niet onderworpen was aan een test, maar werkelijke arbeidsprestaties heeft verricht in het kader van een mondelinge arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (Arbeidshof Bergen, 1 september 2008). Ten slotte moet de werkgever de selectie zo inrichten dat de verplaatsingen van de sollicitanten zoveel mogelijk worden beperkt. Kevin FLORIZOONE

8 8 actualiteit Uitnodigen van en advisering door deskundigen WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN Graag herinneren we de ACLVB-afgevaardigden eraan dat de Ondernemingsraad één of meer deskundigen kan uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering van die raad, met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. De Ondernemingsraad kan een zodanige uitnodiging ook doen aan één of meer bestuurders van de onderneming. De leden van de Ondernemingsraad kunnen in de vergadering aan de deskundige(n) inlichtingen en adviezen vragen. Een deskundige kan eveneens worden uitgenodigd een schriftelijk advies uit te brengen. De deskundigen Wanneer? Deskundigen kunnen gevraagd worden ofwel voor een bijkomend onderzoek in verband met de meegedeelde gegevens, ofwel voor het verstrekken van ophelderingen aan een van de partijen van de Ondernemingsraad over bepaalde technische aspecten van de informatie. De deskundigen moeten zich houden aan het beroepsgeheim. De vertegenwoordigers van de werknemers mogen de specialisten van de vakbonden als deskundigen kiezen. Ook de werkgever kan beroep doen op een deskundige. Voorwaarden Deskundigen belast met navorsingswerk Wanneer de deskundige belast wordt met studie of onderzoekingswerk, moeten beide partijen akkoord zijn. Deskundige gevraagd om toelichting te verstrekken Wanneer een partij een deskundige wenst uit te nodigen om bepaalde technische aspecten van de informatie te verduidelijken, moet de Ondernemingsraad daarvan in kennis gesteld worden. De andere partij heeft het recht om de deskundige te wraken. Wraken houdt een vetorecht in en betekent dat men van mening is dat een bepaald persoon ongeschikt of onbevoegd is om als deskundige op te treden. Tegen het principe zelf dat een externe deskundige aan de vergadering deelneemt, kan men echter geen bezwaar maken. Met partijen worden hier enerzijds de werkgeversvertegenwoordigers en anderzijds de werknemersvertegenwoordigers bedoeld. Dezelfde partij kan slechts tweemaal een deskundige wraken. Blijft hierna een meningsverschil bestaan, dan moet de procedure inzake meningsverschil gevolgd worden. Deskundigen op voorbereidende vergaderingen Deskundigen kunnen zonder enige formaliteit uitgenodigd worden op voorbereidende vergaderingen. Procedure bij meningsverschil Wanneer? In de Ondernemingsraad kan een meningsverschil ontstaan over de volgende punten : 3 bestaan en afbakening van onderdelen; 3 vertrouwelijk karakter van bepaalde inlichtingen; 3 aanwijzing van deskundigen; 3 verplichting tot subconsolidatie. Procedure Bij een meningsverschil moet de volgende procedure gevolgd worden : 3 elke partij in de Ondernemingsraad mag een nota indienen waarin haar verzoek wordt uiteengezet omtrent een van de hierboven vermelde punten; het verzoek wordt samen met een voldoende uitvoerige motivering, vijftien dagen voor de vergadering van de Ondernemingsraad aan alle leden toegestuurd; 3 de Ondernemingsraad onderzoekt het verzoek en stelt het meningsverschil vast; 3 de vragende partij stelt de cel Bedrijfsorganisatie van de Algemene Directie Toezicht van de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in kennis van het meningsverschil, waarbij zij de door haar verdedigde stelling staaft. Hierbij worden alle inlichtingen gevoegd die het dossier verduidelijken, alsook het door voorzitter en secretaris ondertekend verslag van de desbetreffende Ondernemingsraad; 3 bij ontvangst neemt de cel Bedrijfsorganisatie alle nuttige maatregelen om het dossier te vervolledigen; 3 het dossier wordt vervolgens voor advies voorgelegd aan het Comité ad hoc; 3 het Comité ad hoc onderzoekt het dossier, ontbiedt eventueel vertegenwoordigers van de werkgever of de werknemers in de Ondernemingsraad en/of vraagt hun eventueel bijkomende inlichtingen; 3 het Comité ad hoc brengt een advies uit en stelt de cel Bedrijfsorganisatie ervan in kennis; 3 de bevoegde ambtenaar van de cel Bedrijfsorganisatie, regelt het geschil en omkleedt zijn beslissing met redenen; 3 de met redenen omklede beslissing wordt meegedeeld aan het Comité ad hoc, aan de vragende partij, aan het ondernemingshoofd en aan de secretaris van de Ondernemingsraad ter informatie van alle leden van de Ondernemingsraad. Wenst u in uw Ondernemingsraad een beroep te doen op een deskundige van ACLVB? Contacteer Marc Schepens van ACLVB- Bedrijfsondersteuning via uw Bestendig Secretaris.

9 actualiteit 9 Luxemburgplein te Brussel. Opgesteld in de vorm van een vliegtuig, hebben piloten en vliegend cabinepersoneel de effecten van opgestapelde vermoeidheid en gebrek aan recuperatietijd gesimuleerd. De Europese wetgeving moet veranderen vooraleer er een drama gebeurt. PILOTEN EN VLIEGEND CABINEPERSONEEL ZIJN VERMOEID, DE VEILIGHEID IS IN GEVAAR Slaap zacht beste passagiers, de piloten en het vliegend cabinepersoneel waken erover dat u veilig uw bestemming bereikt. Waken? Niet zo zeker van, besluit het Moebus-rapport. De vermoeidheid bij de bemanningen brengt de veiligheid in het gedrang. Vertegenwoordigers van de piloten en het vliegend cabinepersoneel hebben op maandag 5 oktober actiegevoerd om de bevolking in 22 Europese landen te sensibiliseren. De actie ging uit van ECA en ETF (*). Aanleiding is de inertie van de Europese Unie, die zelf een wetenschappelijke studie gefinancierd heeft bij Moebus Association om na te gaan of de uurroosters van deze werknemers risico s met zich brengen voor de veiligheid van het vliegtuig, en die er geen enkel concreet gevolg uit trekt om de reglementering inzake de uurroosters van de piloten en het vliegend cabinepersoneel te veranderen. Geen tijd om te recupereren Een gewone sterveling denkt in dit verband onmiddellijk aan een jetlag, het tijdsverschil waarmee ook de reizigers te kampen hebben. Maar daarbij komt voor de werknemers ook de te lange duur van de prestaties, en de te korte rusttijden tussen de onderbroken dienst en de verschillende prestaties; ze vragen meer assimilatie van de periodes van stand-by met de werktijd, en materiële condities om te rusten wanneer ze ver van huis zijn. Die arbeidsomstandigheden zijn lastig voor de werknemers die we verdedigen, en bij uitbreiding de hele populatie. Het Moebusrapport besluit namelijk dat het relatief ongevallenrisico 1,7 keer hoger ligt bij een prestatie van uur en 5,5 keer groter is bij een prestatie van 13 uur en meer. De Europese wetgever moet snel handelen, vooraleer een ongeval door oververmoeidheid een drama veroorzaakt. Het rapport, de huidige Europese wetgeving en verschillende inlichtingen over de gevoerde acties zijn terug te vinden op de website (*) ECA : European Cockpit Association, die zo n piloten van 36 Europese landen vertegenwoordigt. ETF : European Transport Workers' Federation : vertegenwoordigt ongeveer 2,5 miljoen werknemers actief in de transportsector, aangesloten bij in totaal 223 vakbonden uit 40 Europese landen.

10 10 bedrijvig Opel Antwerpen EUROPESE SOLIDARITEIT Woensdag 23 september had aan de Antwerpse Opelvestiging aan de Noorderlaan een grote solidariteitsmeeting voor het behoud van de bedreigde Antwerpse fabriek plaats. Op deze bijeenkomst waren ongeveer deelnemers aanwezig. Rond één uur werd eerst een menselijke ketting rond het terrein voor het hoofdgebouw gevormd. Naast werknemers van Opel Antwerpen waren er niet alleen delegaties uit alle Europese landen met een Opelvestiging, maar ook van tal van andere bedrijven uit de regio en autoconstructeurs en toeleveranciers in België. Ook onze vakbond was manifest zichtbaar op deze manifestatie, niet in het minst door de massaal wapperende vlaggen rond het terrein. Tussen de aanwezigen bespeurden we afvaardigingen van onder meer Audi, Ford, Volvo, Faurecia, e.a Nadien spraken op het podium diverse vakbondsvertegenwoordigers de menigte toe. Alle sprekers waren het er unaniem over eens dat zij zullen blijven vechten voor het behoud van arbeidsplaatsen, niet alleen in Antwerpen maar in alle Opelvestigingen. Er werd ook zeer nadrukkelijk gewezen op een solidaire aanpak van de problemen. Peter Scherrer, secretaris-generaal van de Europese Metaalbond, verwoordde het passend : Als nu niet voor Antwerpen gevochten wordt, zijn morgen fabrieken uit andere Europese landen met sluiting bedreigd. De Europese solidariteit is opmerkelijk (sommige deelnemers uit Duitsland hadden er bijvoorbeeld een busrit van 10 uur op zitten) en moest een duidelijk signaal zijn naar zowel GM als potentieel overnemer Magna dat iedereen bereid is samen te vechten. Nationaal sectorverantwoordelijke Kurt Marysse sprak de menigte toe namens onze vakbond. Hij herhaalde onder meer de gemeenschappelijke vakbondseisen (die s morgens unaniem door alle vakbonden op een meeting onderschreven werden): geen fabriekssluitingen, geen naakte ontslagen en een faire herverdeling van het productievolume. Hij wees er verder ook op dat Opel Antwerpen een performant bedrijf is met heel wat troeven - zoals kostenefficiëntie, productiviteit en ligging - dat bovendien gedragen wordt door gemotiveerde werknemers. Het zou dan ook totaal ongepast zijn juist deze vestiging te sluiten.

11 Daarnaast werd ook een oproep gelanceerd om de bevoegdheden van de Europese ondernemingsraad uit te breiden, zodat deze mee zou kunnen beslissen in belangrijke dossiers zoals herstructureringen. Ten slotte zette hij zich duidelijk af van het doemdenken van bepaalde media die de Antwerpse fabriek reeds opgegeven hebben en drong hij aan op blijvende steun vanuit de politiek. KM Besparen zonder aan het loon te raken bedrijvig 11 Alle betrokken partijen zijn het er over eens dat wil het nieuwe Opel overleven, niet enkel in Antwerpen maar in gans Europa, er besparingen op de personeelskosten nodig zijn. Ook ACLVB beseft dat, maar aanvaardt niet dat er daarbij geraakt wordt aan de huidige loonsvoorwaarden van het personeel. Tussen overnemer Magna en de andere betrokken partijen werd overeengekomen dat er in gans Europa 265 miljoen euro bespaard moet worden op de personeelskost. Voor de vestiging in Antwerpen bedraagt de besparing 20,2 miljoen. De werknemers worden ook geacht mee te denken over besparingen. Binnen New Opel krijgen zij een nog concreet in te vullen aandeel van 10 %, waardoor zij aandeelhouder worden naast Magna (35 %), GM (35 %) en Sberbank (10 %), zegt ACLVB-hoofdafgevaardigde Dirk Heyndrickx. De concrete invulling van de besparingen gebeurt op lokaal vlak. Magna heeft daarvoor wel een lijst van mogelijke besparingsopties voorgelegd waaruit er gekozen moet worden. Voor elke vestiging moet er een business case voorgelegd worden aan Magna. Dirk Heyndrickx : Voor Antwerpen bestaat de business case, die loopt tot 2020, uit een zevental verschillende scenario s. Belangrijk toch wel is dat in elk van deze scenario s, zelfs datgene met het minste productievolume, het openblijven van Antwerpen nog steeds meer geld opbrengt dan het sluiten van de vestiging. De vraag is natuurlijk of dit voor Magna voldoende is. Zij laten echter niet in hun kaarten kijken. Voor de Liberale Vakbond is het ook een uitgemaakte zaak dat de besparingen er moeten komen zonder dat er aan het bestaande loon en de bestaande premies geraakt wordt. Er zal creativiteit vereist zijn om een passende oplossing te vinden, zegt Dirk Heyndrickx. Werknemers onder druk Optimisme op de werkvloer is in de Antwerpse vestiging van Opel een kostbaar goed geworden. Niet verwonderlijk eigenlijk. Al vanaf de jaren 90 is men er in feite constant aan het herstructureren. De mensen zien ook geen licht aan het einde van de tunnel. Een toekomstplan voor Opel Antwerpen is gewoonweg nodig om de gelatenheid die er heerst te kunnen omkeren. Als dat niet gebeurt, dan dreigt de toestand rampzalig te worden, zegt Bestendig Secretaris Eric Horemans. Dirk Heyndrickx vult aan : We moeten ook realistisch zijn. Eigenlijk werken we voor een firma die op sterven na dood is. Mede door de 1,5 miljard overheidssteun door de Duitse Regering, die eind mei gegeven is, worden onze lonen nog steeds op tijd betaald. Anderzijds is het ook zo dat de mensen ondanks de moeilijke omstandigheden waarin ze werken hun job goed blijven doen. Chapeau daarvoor. Indien de boel zou ontploffen, zou het voor Magna maar al te makkelijk worden om een negatieve beslissing te treffen. Artistiek biljarten ACLVB-AFGEVAARDIGDE WORDT WERELDKAMPIOEN IN TURKIJE Eric Daelman, ACLVB-afgevaardigde van de ACLVB bij Atlas Copco, is in Turkije wereldkampioen geworden in de discipline artistiek biljarten. Na een moeilijke start tijdens dit kampioenschap groeide Eric stilaan naar zijn beste vorm, en moest hij in de halve finale de strijd aangaan met onze andere Belg Walter Bax. Eric kwam in deze match 2-0 achter, maar wist toch nog de wedstrijd te winnen met een 2-3 overwinning. In de finale moest Eric het opnemen tegen uittredend wereldkampioen en thuisspeler Yaman Haci Arap. In een kolkende sporthal werd de Turk aangemoedigd door zevenhonderd fanatieke supporters, die hun landgenoot naar een 2-0 voorsprong brulden. Eric kon echter zijn kalmte bewaren en zich terug in de wedstrijd knokken door op cruciale momenten gepast te tonen dat hij de nieuwe wereldkampioen zou worden en niemand anders. De Turken mochten hun toeters en bellen terug opbergen toen Eric bij een 2-2 stand de beslissende stoot op tafel schilderde en de wedstrijd met 2-3 in zijn voordeel werd beslecht. Heel de Turkse aanhang was met verstomming geslagen dat deze Belg de zo fel begeerde trofee mee naar Niel nam. De titel, en de daaraan verbonden eer om zich wereldkampioen te mogen noemen, vielen nu Eric te beurt. WF/EH

12 12 bedrijvig ACLVB verontrust over onderbezetting in kantorennet OPEN BRIEF AAN KBC De ACLVB-fractie bij KBC maakt zich ernstig zorgen omtrent de huidige invulling van de VTE-norm. In een open brief aan KBC uitten de fractieleden hun bezorgdheid als volgt. STRUKTON RAILINFRA ACLVB-afgevaardigde Alex De Norre helpt een handje mee bij werken aan de Korenmarkt in Gent Alex is reeds drie jaar enthousiast ACLVB-afgevaardigde bij Strukton Railinfra. Het bedrijf is actief als spooraannemer in de bouwsector. Strukton helpt mee bij het KoBra-project van Stad Gent. Dat project staat voor de heraanleg van een van de belangrijkste pleinen van Gent, namelijk de Korenmarkt en omgeving. Doel van deze heraanleg is om de Korenmarkt weer om te vormen tot een echt plein en af te stappen van de straatachtige indruk die er nu heerst. Strukton Railinfra werd ingeschakeld om de oude tramsporen die toe waren aan vernieuwing, te verwijderen en er nieuwe te plaatsen. Normaal doorkruisen Alex en zijn collega s heel België, maar de komende maand kunnen jullie hen dus aan het werk zien in het centrum van Gent. SVG Alex De Norre, ACLVB-afgevaardigde bij Strukton Railinfra, aan de slag voor de uitvoering van het Gentse KoBra-project. De verzekeringsmaand is net achter de rug en oktober, de spaarmaand, is reeds volop bezig, maar hoeveel medewerkers zijn hiervoor nog beschikbaar? Een rondgang langs verschillende kantoren, verontrustende telefoons, signalen als het is vijf na twaalf en dat over de verschillende zones heen, gaf ons een onthutsend beeld over de onderbezetting in het kantorennet. Hierbij enkele voorbeelden : 3 Kantoren waar slechts 1 op de 3 à 4 medewerkers aanwezig is (veiligheid?). 3 Kantoren die commercieel moeten functioneren met 3 medewerkers in plaats van de 7, 8 of 9 VTE s. 3 Kantoren van meer dan 20 medewerkers waar de 10 beschikbare medewerkers het werk van 20 collega s proberen uit te voeren. 3 Collega's die tijdens hun ziekteverlof regelmatig opgebeld worden met de vraag of ze toch niet kunnen komen werken. 3 Een aantal medewerkers die de kantoren nog draaiende houden, doen dit met de hulp van medicijnen, om zo te proberen de dag door te komen. 3 Collega s met tijdskrediet die om de haverklap worden gevraagd om hun vrije dag te verplaatsen om het tekort aan personeel op te vangen. 3 Als er toch nog wat tijd gevonden wordt om overleg te plegen met de overblijvende medewerkers, moeten we vaststellen dat medewerkers in tranen uitbarsten omdat ze ten onder gaan aan de werkdruk. 3 Commerciële en motiverende bijeenkomsten zoals VAJ, BAM, VAV enz., missen hun doel, omdat te weinig collega s aanwezig kunnen zijn. 3 Medewerkers die 1 op 3 zaterdagen werken, gaan gevraagd worden om 1 op 2 zaterdagen te komen werken om zo het personeelstekort tijdens de spaarmaand te helpen overbruggen. Zij zullen deze dagen niet in tijd kunnen compenseren maar ze zullen uitbetaald worden als overuren. 3 Clusterkantoordirecteurs en kantoordirecteurs die evenmin door de bomen het bos nog zien en zich afvragen hoe het verder moet met deze magere bezetting. Dit zijn enkele van de feiten die onze fractie de laatste maanden heeft moeten vaststellen. Wij zijn niet over 1 nacht ijs gegaan en kunnen stellen dat de hierboven aangehaalde voorbeelden spijtig genoeg geen eenmalige of toevallige gebeurtenissen zijn. Dit sterkt ons in onze overtuiging dat de limieten bereikt zijn. Zowel naar veiligheid als voor wat het psychosociaal welzijn van onze collega s betreft. Deze situatie is niet langer houdbaar Dat stress of een verhoogde werkdruk niet goed zijn voor onze gezondheid, wisten we al, en daar kan onze ex-ceo persoonlijk van mee spreken. Maar André heeft nog geluk gehad, na enkele maanden revalidatie is hij terug aan het werk. Nog niet zo lang geleden hebben we spijtig genoeg definitief afscheid moeten nemen van een collega voor wie de maat vol was. Gaat KBC wachten tot er meer "ongelukken" gebeuren? Of de nieuwe aangekondigde netwerkstructuur enig soelaas zal brengen, moet nog blijken. Deze nieuwe structuur zal nog meer flexibiliteit vragen van onze collega s, waarbij de ACLVB zich de vraag stelt of dit kan slagen gezien het huidige personeelstekort. Ook uit hoofdkantoor bereiken ons meer en meer alarmsignalen. Alsmaar meer blijkt dat door de herstructurering van een aantal diensten in het kader van de besparingen meer en meer organisatorische personeelsproblemen de kop op steken (ICT, FAC,...). Op 29 september verscheen er op B-net de mededeling dat er auditoriumvoordrachten worden georganiseerd met als thema Meer veerkracht, Minder stress. Deze voordrachten vinden plaats van u. tot u.. Het auditorium van LEUbrust, goed voor 240 plaatsen, was in amper 2 uren tijd uitverkocht. ACLVB ziet hierin een duidelijk signaal, namelijk dat onze collega s duidelijk begaan zijn met stress. ACLVB begrijpt dat KBC in de steigers staat en dat zoals onze ex-ceo het zo mooi kon zeggen er moet gevaren worden. Laten we alstublieft één ding niet vergeten : zonder collega s zal KBC net zoals het justitiepaleis van Brussel voor eeuwig in de steigers blijven staan. Zonder hulp van hogere echelons, staan de commerciële directies en personeelsadviseurs machteloos tegenover deze problematiek. Wij vragen KBC dan ook met aandrang om deze problematiek met de hoogste prioriteit aan te pakken. Indien deze situatie verder aanhoudt, vrezen wij dat we niet meer uit de negatieve spiraal van stress en ziekte zullen geraken en dit met alle gevolgen van dien. En dat is nu net wat niemand wil. Misschien kan dit opgevangen worden enerzijds door versnelde aanwervingen en anderzijds door een versterkte Vliegende Ploeg. Wij zijn er ons van bewust dat de aanwervingen stilaan op gang komen. Doch de inzet van deze nieuwe medewerkers zal pas na maanden (1 jaar) resulteren in een duidelijke, voelbare vermindering van de werkdruk en stress bij de huidige collega s. Praten werkt. Daarom is ACLVB bereid om aan tafel te gaan zitten samen met de directie om te zoeken naar fundamentele oplossingen in deze moeilijke materie. De ACLVB-fractie

13 bedrijvig 13 IN MEMORIAM YVO VAN HULLE Sven Vanmackelbergh volgt vader Robert Vanmackelbergh op als deeltijds vrijgestelde binnen De Lijn Oost-Vlaanderen. DE LIJN Oost-Vlaanderen ROBERT VANMACKELBERGH GEEFT DE FAKKEL DOOR! Robert Vanmackelbergh is bijna 29 jaar in dienst bij De Lijn Oost-Vlaanderen en al meer dan 14 jaar syndicaal actief binnen de ACLVB. In 1995 kwam hij voor de eerste maal op op de lijst voor de OR en het CPBW en hij werd onmiddellijk in beide organen verkozen in zijn toenmalige functie als chauffeur. Vanaf dat moment was de ACLVB vertegenwoordigd binnen De Lijn Oost- Vlaanderen. Ook de volgende sociale verkiezingen werden een succes en naar aanleiding hiervan konden wij Robert aanstellen als deeltijds vrijgestelde voor de ACLVB binnen De Lijn Oost-Vlaanderen. De overige dagen werkte hij als controleur bij De Lijn. In november 2010 gaat Robert met brugpensioen en met het oog op een goede overgang heeft Robert besloten om nu reeds de fakkel door te geven aan Sven Vanmackelbergh. Robert verdwijnt dus nog niet van het toneel en zal het laatste jaar paraat staan voor TEKENEN VAN HERSTEL BIJ DAIKIN Op de Ondernemingsraad van 16 september kondigde Daikin aan terug over te schakelen van dagarbeid naar ploegarbeid, en dat ten gevolge van toenemende bestellingen. Het aantal Europese bestellingen en voornamelijk het aantal bestellingen uit het Midden-Oosten groeien beduidend. Daikin ziet voldoende herstel om 200 aanwervingen te doen, of anders verwoord : bijkomende mensen werk te verschaffen. Als vakbonden hebben we duidelijk aangegeven contracten van tijdelijke duur te verkiezen boven het invoeren van interimarbeid. Voorlopig betreft het 70 tijdelijken en 130 interims. We hebben wel kunnen afdwingen dat vanaf het moment dat de directie meldt dat ze meeruren wil invoeren, de 130 interims een Daikin-contract krijgen voor 3 maanden; deze afspraak is geldig tot het einde van het flexibel jaar (1/02/2010). Flexibiliteit staat tegenover een solider contract, daaraan houden we vast. advies en de nodige ondersteuning. Hij neemt vanaf heden weer voltijds zijn functie van lijncontroleur op. Sven Vanmackelbergh werd vanaf 2004 voor de eerste maal verkozen in de Ondernemingsraad en heeft zich sindsdien voor 100 % ingezet voor onze leden binnen De Lijn. Hij wordt bijgestaan door een sterke en enthousiaste groep van militanten, die verspreid over de verschillende stelplaatsen een zeer goed en hecht team vormen. Als secretaris wens ik Robert te bedanken. Hij heeft samen met onze militantenkern de ACLVB gemaakt tot de sterke organisatie die zij nu is! Het is altijd een plezier geweest om met hem samen te werken. Robert zet zich ook tijdens zijn laatste werkjaar alvast volledig in als militant voor de ACLVB! SVG We hopen uiteraard dat dit het begin mag zijn van een stevige en langdurige relance. In ieder geval blijft ACLVB toezien op correcte afspraken. GDR Marc Verhaeghe (links op de foto), ACLVB-afgevaardigde Ondernemingsraad en Pascal Caster, ACLVB-hoofdafgevaardigde. Op woensdag 14 oktober is onze militant Yvo Van Hulle veel te vroeg van ons heengegaan. Hij had op vrijdagavond 9 oktober een zwaar ongeluk. Yvo was als militant voor de ACLVB opgekomen bij de sociale verkiezingen bij Schenk Tanktransport. Verschillenden onder jullie zullen hem kennen uit de vorming. We wensen zijn vrouw Marleen en zijn dochtertje Moyka heel veel sterkte. We zullen ons Yves blijven herinneren als een goedlachse, uiterst sympathieke man met het hart op de tong. We delen het verdriet van de familie. SVG SAMSONITE Oudenaarde COLLECTIEF ONTSLAG AANGEKONDIGD Op 2 oktober werd tijdens een speciale ondernemingsraad door de directie een collectief ontslag aangekondigd met de intentie om mogelijk 161 arbeiders en 50 bedienden van de meer dan 700 werknemers te ontslaan. Goed nieuws werd op dit punt door de werknemers niet verwacht; maar het grote aantal personeelsleden dat zal moeten afvloeien, stuit wel op ongeloof. Volgens de directie is deze maatregel noodzakelijk en te verklaren door een krimpende markt voor bagage met dalende omzet tot gevolg, wijzigende consumententrends (eerder soft- dan hardside producten), de zware crisis in de luchtvaartindustrie en een te hoge kostenstructuur. Verschillende reeds genomen maatregelen (o.a. economische werkloosheid, sluiten van minder rendabele winkels, enz.) leverden niet het verhoopte resultaat. Ondertussen zijn de besprekingen met delegaties en vakbonden gestart en loopt de informatie- en consultatiefase in de procedure collectief ontslag. DB

14 14 bedrijvig Leon Vanermen (zonesecretaris Vlaams-Brabant) 2. Hugo Engelen (Vlaams gewestsecretaris) 3. Francis Lecock (oud-afgevaardigde) 4. Eddy Maho (oud-afgevaardigde) 5. John Vanderstukken (oud-afgevaardigde) 6. André Crabbé (afgevaardigde) 7. Sofie Vansweevelt (bestendig secretaris) 8. Jacques Demolon (oud-afgevaardigde) 9. Philippe Smets (oud-afgevaardigde) 10. Gert Van Hees (hoofd sectoraal verantwoordelijken) 11. Jos Lemmens (oud-afgevaardigde) 12. Luc Swillen (afgevaardigde) 13. Jan Vercamst (voorzitter) 14. Rita Roels (afgevaardigde) 15. Guillaume Van Gilbergen (oud-afgevaardigde) 16. Herman Zwartenbroeckx (oud-afgevaardigde) 17. Albert Bergé (oud-afgevaardigde) 18. Louis Dekeyzer (oud-afgevaardigde) 19. Luc Vangoitsenhoven (oud-afgevaardigde) 20. Victor Bruninckx (oud-afgevaardigde) 21. Armand Maho (oud-afgevaardigde) TIENEN 50 STE EETMAAL VRIENDENKRING TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ Tradities zijn er om in ere te houden. Zo ook de jaarlijkse bijeenkomst van de Vriendenkring van de Tiense Suikerraffinaderij. Deze editie was een bijzondere aangelegenheid want de souper werd voor de 50ste keer georganiseerd. De Vriendenkring groepeert de actieve en niet meer actieve bedienden van de Tiense Suiker; een voorwaarde is het lidmaatschap bij ACLVB. De organisatie van het etentje is in handen van Louis Dekeyzer en André Crabbé. Louis is met zijn 81 lentes de ouderdomsdeken. Hij was vanaf 1948, bij de oprichting van de eerste ondernemingsraad in de fabriek, 43 jaar lang verkozen voor ACLVB. Louis en André werden in de bloemetjes gezet voor hun tomeloze inzet. We wensen hun nog veel succes en kijken al uit naar volgend jaar. SV Stora Enso Langerbrugge SIGFRIED DE VLEESSCHAUWER BEDANKT VOOR JARENLANGE INZET Op de kernvergadering van oktober werd afscheid genomen van Sigfried De Vleesschauwer, lid OR en syndicaal afgevaardigde sedert vele jaren in Stora. Sigfried was net geen 30 jaar in dienst van de papierfabriek en was in 1983 de eerste maal kandidaat voor de sociale verkiezingen; sedert 1989 was hij tevens effectief syndicaal afgevaardigde. Sinds oktober is hij met brugpensioen. Sigfried werd door militanten en bestendig secretaris uitvoerig bedankt voor de jarenlange inzet, de vele bewezen diensten aan collega's, leden en militanten en onze vakbond in het algemeen. In naam van de kern werd hem dan ook een kleine attentie aangeboden. In de OR wordt Sigfried opgevolgd door Didier De Jonghe; die wordt ook effectief syndicaal afgevaardigde. Dennis Van Vliet wordt plaatsvervanger OR en plaatsvervanger in de SA, Dirk Van Hamme is effectief lid CPBW en Emmanuel Van Zeveren is er plaatsvervanger. Bedankt Sigfried! DB

15 internationaal 15 Werknemers zijn geen gereedschap INTERNATIONALE DAG VOOR WAARDIG WERK Werknemers zijn geen gereedschap, daar blijven we op hameren. En dat is in tijden van crisis meer dan ooit nodig; er komen dit jaar naar schatting van de IAO wereldwijd 59 miljoen werklozen bij. Toch blijven regels en wetten om werknemers te beschermen uit. Dat kan niet, vinden ACLVB, ACV, ABVV en de ngo s. Daarom hebben we op 7 oktober 2009 in Brussel actiegevoerd op het Muntplein. Op 7 oktober, de Internationale Dag voor Waardig Werk, lanceerden ngo s en vakbonden voor het tweede jaar de campagne Werknemers zijn geen gereedschap. Het afgelopen jaar is er heel wat gebeurd. We hebben een aantal mooie resultaten behaald. Er kwam erkenning voor het belang van Waardig Werk op Vlaams, Belgisch, Europees en internationaal niveau. Maar de resultaten werden overschaduwd door de crisis. Die maakte meer dan ooit duidelijk hoe belangrijk Waardig Werk is. In eigen land verloren velen hun job, anderen zagen de werkomstandigheden achteruit gaan. Internationaal komen er dit jaar volgens de IAO 59 miljoen werklozen bij. Zoals Sabine Slegers, Nationaal Secretaris van ACLVB, tijdens de actie op het Muntplein benadrukte, doet de crisis de roep om regulering wel toenemen, maar komt daar in de praktijk weinig van terecht, zeker als het om bescherming van werknemers gaat. Wij eisen een Europese politiek die waardig werk promoot. Daarom hamert ACLVB op de nagel voor waardig werk en een socialer Europa! We eisen dan ook dat alle bestaande intentieverklaringen en engagementen omgezet worden in harde regels en wetten, waar overheden en bedrijven zich aan moeten houden. Zo hebben onze collega s van VSOA-De Post zich ook spontaan bij de actie op 7 oktober aangesloten. Vandaag staan de werknemers van De Post voor omstandigheden die waardig werk in vraag stellen. Dit najaar zullen de acties in het kader van Waardig Werk draaien rond de 5 politieke eisen (www.waardigwerk.be). In het voorjaar nemen ACLVB, ABVV en ACV, samen met fos en Wereldsolidariteit, opnieuw de fakkel over in de bedrijven. Tot slot zal Oxfam Solidariteit de actie afsluiten tijdens de zomerfestivals. MLR

16 16 internationaal Het economisch gewicht van de fietstaxi s In Senegal zijn de steden met een traditie om passagiers te vervoeren met een fietstaxi naast Kaolack ook Kaffrine, Kolda, Vélingara en Ziguinchor. De calèches en karretjes, andere transportmiddelen in de informele sector voor passagiers en goederen, zijn terug te vinden in Louga, Mbour, Richard Toll, Saint Louis, Rufisque en in de voorsteden van Dakar. DE FIETSTAXI S VERENIGEN ZICH IN EEN VAKBOND transporteurs uit Kaolack hebben zich verenigd in het kader van het project van de CNTS (Confédération nationale des Travailleurs du Sénégal)-ACLVB-BIS. Het is het vakbondswerk dat geleverd werd bij de stoffenverfsters en kleermaaksters van Kaolack, dat de transporteurs heeft gemotiveerd om zich te verenigen in een vakbond. D SENEGAL : De transporteurs van Kaolack verenigen zich in een vakbond om hun individuele en collectieve belangen te verdedigen. Ze willen de bestuurders professioneler maken en responsabiliseren, hun de wegcode aanleren en die doen respecteren. Ze rekenen op die vakbondsstructuur om een adequate reglementering te bedingen waarbij ook de minimumleeftijd van de transporteurs wordt vastgelegd en om te genieten van een minimum aan sociale zekerheid. In hun eisenbundel staat ook de oprichting door de overheid van een systeem van ongevallenverzekering. Tot slot beogen de transporteurs de oprichting van diensten voor syndicale ondersteuning, waaronder syndicale solidariteitskassen om toegang te hebben tot microkredieten voor de aankoop van moto s. Blauw Kaolack Kaolack, een havenstad van inwoners, ligt op 150 km van Dakar. Het is bovendien de hoofdplaats van het departement en van de regio Kaolack. Gelegen in het oude koninkrijk van Saloum, werd de stad gebouwd in een site waar veel zout beschikbaar is. De zeearm van Saloum is de oorzaak van het feit dat er zoveel zout vastgehouden wordt en sinds geruime tijd heeft een maatschappij gespecialiseerd in de zoutwinning het monopolie in de regio. Kaolack blijft een belangrijk transitcentrum in de handel van aardnoten en zout. Een openbare stortplaats omringt de stad en zorgt voor een blauwe gordel met een onmogelijke stank. Kaolack is dan ook de vuilste stad van Senegal en jammer genoeg bekend omwille van de snelle ontwikkeling van menselijke en dierlijke epidemies. Waar ze vroeger ook blauwe stad werd genoemd omwille van haar blauwe fietstaxi s van het merk SI, is de stad Kaolack vandaag een veelkleurige stad met de opkomst van andere fietstaxi s, namelijk Jakarta s, ingevoerd vanuit Mali. De opkomst van de fietstaxi s in Kaolack dateert van lang vervlogen tijden. Niemand durft er een exacte datum op kleven en houdt het erop dat ze al voor de onafhankelijkheid in de stad waren. Bepaalde autoriteiten hebben ze uiteraard willen verbieden, maar tot op heden heeft nog niemand die beslissing durven nemen. REGIO AANTAL Kaolack fietstaxi s Kolda 500 fietstaxi s Ziguinchor 800 fietstaxi s Louga 850 calèches Thies (Mbour) calèches Dakar (voorsteden) meer dan calèches en karretjes Kostprijs van een moto : FCFA (ongeveer 692 euro). Salaris van een transporteur : tussen en FCFA per werkdag. Dagelijkse betaling voor de huur van een moto : FCFA (iets minder dan 4 euro). Momenteel ligt de vakbondsbijdrage niet vast; intussen zijn de transporteurs begonnen met een bijdrage te betalen om een solidariteits- en hulpkas te kunnen uitbouwen. Gevaarlijk comfort Als de Jakarta s bekend zijn geworden in Kaolack, dan is dat niet enkel omwille van hun comfort en hun snelheid, maar vooral omwille van het aantal ongevallen dat ze veroorzaken. Deze informele transportsector blijft een macabere ongevallenbalans noteren; de ongevallen zijn even spectaculair als dodelijk. De oorzaken ervan zijn het niet kennen van de wegcode, de overdreven snelheid, en het kinderachtig en onverantwoordelijk gedrag van de bestuurders. Het zijn vaak minderjarige bestuurders die dergelijke ongevallen veroorzaken. Die triestige balans rechtvaardigt ten volle de vereniging in een vakbond van de bestuurders van de fietstaxi s transporteurs van Kaolack hebben zich verenigd in het kader van het project CNTS-ACLVB-BIS. Het is het vakbondswerk dat gedaan werd door de CNTS met de stoffenverfsters en de naaisters van Kaolack, dat de transporteurs gemotiveerd heeft om zich te verenigen in een vakbond. Op 16 augustus 2009 hebben ze de oprichtende vergadering gehouden van hun vakbond, genaamd Vakbond van de Fietstaxi-transporteurs. Hun bedoeling is om met te zijn tegen eind Marième SAKHO

17 europa 17 Georgië ARBEIDSWETGEVING STEMT NIET OVEREEN MET NORMEN IAO De ACLVB wenst de nieuwe directie van GTUC en de herkozen voorzitter Irakli Petriashvili veel succes en hoopt dat de samenwerking met deze partner in de komende jaren blijft bestaan. De ACLVB heeft positief geantwoord op een uitnodiging van GTUC, de confederatie van vakbonden in Georgië, en heeft deelgenomen aan het 11de gewoon congres van haar Kaukasische partner dat op 25 en 26 september doorging in Tbilisi (Georgië). Deze belangrijke bijeenkomst van GTUC werd voorafgegaan door een niet minder belangrijk evenement : een conferentie over sociale dialoog en de arbeidswetgeving met als titel De internationale engagementen van Georgië in het kader van het oosters partnerschap en het Europees burenbeleid. Zoals onze vrienden van GTUC getuigden, verschaft de arbeidswetgeving zoals die nu van toepassing is in Georgië groen licht aan het antisyndicalisme en de marginalisering van de collectieve onderhandelingen. De rechtbanken passen er namelijk de wetten niet toe die de antisyndicale discriminatie verbieden en de vakbondsrechten zijn onderworpen aan belangrijke beperkingen. Het gebeurt zeer regelmatig dat werknemers hun werk verliezen als gevolg van hun vakbondsdaden. Van theorie naar praktijk Op papier echter lijkt alles goed te functioneren. De fundamentele vakbondsvrijheden worden erkend in de grondwet en de wet van 1997 over de vakbonden. Werknemers uit het openbaar ambt hebben het recht om vakbonden op te richten en erbij aan te sluiten (met uitzondering van bepaalde categorieën van ambtenaren). Er bestaan in elk geval talloze beperkingen Met name het feit dat er minstens 100 leden nodig zijn om een vakbond te vormen, een voorwaarde die door een commissie van experten van het Internationaal Arbeidsbureau voor de toepassing van conventies en aanbevelingen als weinig billijk wordt beoordeeld. Trouwens, de organieke wet over de schorsing van en het verbod op activiteiten van vrijwilligersverenigingen laat de opschorting toe van een vakbond op bevel van een rechtbank om redenen zoals het aanzetten tot een sociaal conflict. Antisociale wetgeving De arbeidswetgeving van 2006, die voorbereid werd zonder voorafgaand overleg met de vakbonden, is niet in overeenstemming met de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De wet leidt tot een aanzienlijke afzwakking van de rechten van de werknemers en de vakbondsvrijheden. Ze schiet bovendien tekort op het vlak van de verplichtingen die in de conventies van de IAO staan rond de vrijheid van vereniging, het recht zich te organiseren en de collectieve onderhandelingen. De wet is in tegenspraak met de normen van de Europese Unie en het Europees sociaal charter dat in 2005 door Georgië werd geratificeerd. Tot op vandaag is er geen enkele reële vooruitgang waar te nemen in de sociale dialoog. Onrechtmatig ontslag Een ander element dat tijdens de conferentie centraal gesteld werd : de Georgische werknemers zijn niet beschermd tegen ontslag. Krachtens artikel 37(d) van de Georgische arbeidswetgeving kan een werkgever een werknemer ontslaan zonder zich te moeten verantwoorden, voor zover hij een vergoeding betaalt die overeenkomt met een maandloon van de werknemer. Hoewel de antisyndicale discriminatie verboden is door zowel de arbeidswetgeving als de strafwetgeving, bestaat er geen enkele specifieke clausule die ontslagen op basis van lidmaatschap bij een vakbond of vakbondsactiviteiten verbiedt. De Georgische vakbondsleden getuigden eveneens over het feit dat werkgevers niet alleen beroep doen op artikel 37(d) om de vakbondsactiviteiten te beteugelen, maar ook om diegenen te treffen die zich verzetten tegen discriminatie op de werkvloer of simpelweg de rechten van de werknemers verdedigen. Het opperste gerechtshof decreteerde dat het discretionair recht van werkgevers om een werknemer te ontslaan niet als discriminerend beoordeeld moet worden en dat de arbeidswetgeving van 2006 voorrang heeft op de wet over vakbonden van Veranderingen op til?! De regering is in 2008 tot overleg overgegaan met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en heeft een onafhankelijke en onpartijdige evaluatie van de arbeidswetgeving en de gevolgen ervan aanvaard. Bovendien hebben de regering, de confederatie van vakbonden in Georgië GTUC en de vereniging van werkgevers na meerdere beraadslagingen een tripartiete conventie ondertekend die zou kunnen bijdragen tot het conformeren van de nationale wetgeving aan de internationale arbeidsnormen en tot het versterken van de samenwerking met de IAO. De Europese Commissie verklaarde in april dat de arbeidswetgeving in overeenstemming gebracht moet worden met de IAO-normen indien Georgië wenst te kunnen genieten van bijkomende handelsvoorrechten. Het respect voor de rechten van de werknemers is een voorwaarde daarvan. Dienst EUROPA

18 18 uit de sector ACLVB KEURT HET ONTWERPAKKOORD BANKEN GOED Het akkoord voor de periode is niet slecht voor wat betreft de kwalitatieve aspecten. Op een aantal punten hebben we zelfs meer kunnen bekomen dan tijdens gunstigere economische omstandigheden, benadrukt Martine Lefevre, nationaal verantwoordelijke voor de sector. Er blijft het probleem van de werkzekerheid dat per onderneming onderhandeld moet worden. D De ACLVB-afgevaardigden gaven groen licht aan het sectoraal akkoord dat op vrijdag 9 oktober 2009 werd ondertekend. Aanvankelijk verliepen de onderhandelingen moeilijk want er was, volgens de werkgevers, geen geld beschikbaar voor 2009, en zeker niet meer voor Maar naarmate de kwartaalcijfers van de banken verbeterden, vond men hier en daar een beetje geld. De prioriteit van de ACLVB was en is nog steeds de werkgelegenheid en werkzekerheid. De financiële crisis zet de werkgelegenheid onder druk en dus blijft onze vraag om een versterking van de procedure bij ontslag. Een geografische beperking qua mutatie bij herstructurering en een degelijke omkadering bij een individueel ontslag blijven hangijzers. We zijn er niet in geslaagd om in deze onzekere tijden een begeleidingsprocedure vooraf aan een individueel ontslag te bekomen. Dat had er voor moeten zorgen dat mensen worden verwittigd van hun tekortkomingen en dus nog de kans zouden gehad hebben om zich te herpakken, in plaats van ontslagen te worden en dan op hun fouten te worden gewezen. De werkgevers hebben zich ook geëngageerd om de financiële en economische informatie voor de ondernemingsraden te verbeteren. Een uitvloeisel van de financiële crisis. Een klein overzicht van wat we hebben bekomen : Werkgelegenheid en werkzekerheid 3 procedure in geval van individueel ontslag: de procedure wordt verfijnd (sanctie van 3 tot 9 maand in functie van de jaren anciënniteit) 3 Het recht op outplacement wordt uitgebreid. Hierdoor geldt volgende regeling : 1. recht voor medewerkers onder de 45 jaar met een anciënniteit van minimum 12 jaar in het bedrijf; 2. recht voor medewerkers vanaf 45 jaar met een minimum van 1 jaar anciënniteit (behalve bij ontslag om dringende reden of brugpensioen); 3. recht voor alle medewerkers (ongeacht de leeftijd) in geval van ontslag bij herstructurering. 3 de werkgevers verbinden zich ertoe voldoende ontwikkelingskansen te bieden waaronder specifieke vormingstrajecten voor werknemers ouder dan 50 jaar met een lange loopbaan Koopkracht euro ecocheques in 2009 (30 december) euro ecocheques in 2010 (30 juni). 3 Mogelijkheid om gelijkwaardig voordeel te onderhandelen op bedrijfsvlak, maar een collectief akkoord is nodig. 3 Geprorateerd voor wie onvolledige prestaties leverde tijdens de 12 maand voor de uitbetaling (deeltijdse arbeid, tijdkrediet, aanwerving gedurende het jaar). 3 Bruggepensioneerden die vertrekken in de loop van 2010 krijgen wel nog het volledige bedrag. Voor medewerkers in andere vertrekplannen moeten afspraken gemaakt worden in de onderneming. De instellingen uit de financiële sector zullen op een recurrente manier moeten bijdragen aan een garantiefonds op deposito's en verzekeringsproducten van Tak- 21. De ACLVB vreest dat de banken zo liquiditeiten ontzegd worden om het hoofd te kunnen bieden aan een crisis die ze nog niet te boven zijn. De ACLVB is niet tegen een grotere bijdrage van de banken, maar vraagt dat de overheid een onderscheid maakt tussen banken met een hoog risicoprofiel en de anderen. Uiteraard is er nood aan objectieve criteria om het participatieniveau van elke bank en elke verzekeringsmaatschappij te bepalen. Een jaar na het begin van de crisis zijn financiële instellingen nog steeds kwetsbaar. De regering haast zich om het gat te vullen in de overheidsfinanciën, wij vragen dat ze de bijdrage van de financiële sector op lange termijn berekent. Vooraleer aan de betrokken financiële instellingen bijdragen te vragen, zou de overheid zich ervan moeten vergewissen dat ze op duurzame wijze uit de financiële problemen zijn. Om het fonds te kunnen stijven, zullen de werkgevers uit de sector verleid worden om geld te besparen op de loonmassa, enerzijds door ontslag en anderzijds door druk uit te oefenen op de lonen. De regering eist toezeggingen over de werkgelegenheid voor een verlaging van de btw in de horeca. Waarom dan geen garanties vragen aan banken en verzekeringsmaatschappijen? "Elke twee jaar proberen wij in elk bedrijf te onderhandelen over een garantie voor de werkgelegenheid, dat was elke keer moeilijk en het zal nog moeilijker zij nu", vreest Martine Lefevre.

19 uit de sector 19 Europees Globalisatiefonds EUROPESE STEUN VOOR DE ONTSLAGEN WERKNEMERS IN DE VLAAMSE TEXTIELSECTOR Op 9 september werd door het dagelijks bestuur van de Europese Commissie groen licht gegeven voor de toekenning van financiële steun vanwege het Europees Globalisatiefonds (EGF) aan de ontslagen werknemers uit de Vlaamse textielsector. Het gaat wel te verstaan over volgende doelgroepen : 1) de textielwerknemers die tewerkgesteld waren in de provincies Oost- en West- Vlaanderen ontslagen in de periode van 31 mei 2008 tot 28 februari 2009; 2) de textielwerknemers die tewerkgesteld waren in de provincie Limburg ontslagen in de periode van 1 augustus 2008 tot 31 maart De steun wordt dus enkel verleend aan bovenvermelde werknemers, aangezien precies die werknemers beoogd werden in de aanvraagdossiers die werden ingestuurd bij het EGF* in mei Het is de eerste keer dat België beroep doet op dit Europees Fonds, dat werd opgericht naar aanleiding van de gevolgen van de globalisering van de wereldeconomie. Het begeleidt massale ontslagen en herstructureringen als gevolg van de economische crisis en toenemende concurrentie op wereldschaal. Opdat een aanvraag door de Europese Commissie zou goedgekeurd worden, moet aan strikte voorwaarden voldaan worden onder meer met betrekking tot het aantal ontslagen werknemers en de tijdspanne waarin deze ontslagen vielen, de plaats en de economische en sociale gevolgen voor de getroffen regio(s). In België sneuvelden het voorbije jaar jobs bij onder meer Bekaert Textiles, de jeansfabrikant UCO en de tapijtbedrijven Associated Weavers, Beaulieu International Group en Domo. Ook diverse kleinere textielbedrijven kregen klappen. De meeste ontslagen vielen in de vermelde provincies, bijgevolg werden 2 dossiers ingediend die voldoen aan de gestelde voorwaarden. Door de sociale partners werd een project uitgewerkt dat voorziet in een aantal actieve arbeidsmarktmaatregelen met financiële incentives voor kandidaten die aan die acties deelnemen. Het betreft bv. het deelnemen aan een competentiescreening, sollicitatietraining, individuele begeleiding, loopbaanbegeleiding, ervaringsbewijs en een tewerkstellingspremie voor wie een nieuwe baan heeft gevonden. Praktische info Het volledige dossier zal worden gecoördineerd door COBOT (www.cobot.be), de vormingsinstelling van de textielsector, die instaat voor de informatieverstrekking en praktische organisatie van het project. Alle werknemers die bedoeld zijn in dit dossier zullen van hen persoonlijk een brief ontvangen met brochure waarin alle praktische info is terug te vinden. Er zal hiervoor ook een aparte website voorzien worden waarin u het gehele programma kan terugvinden. De verdere individuele afhandeling van alle dossiers wordt door hen begeleid, onder toezicht van de sociale partners. Alle informatie en hulpmiddelen zullen verder kenbaar gemaakt worden via onze normale communicatiekanalen : via , de website van ACLVB (www.aclvb.be) en onze afgevaardigden, bestendig secretarissen en zones. Wij hopen alvast dat dit voor de ontslagen werknemers die op dit moment nog werkzoekend zijn een aanloop en/of steun mag zijn om op deze manier alsnog tot een voortzetting van hun loopbaan te komen. Bart DE CROCK * Meer info over dit Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering :

20 20 SYNDICALE PREMIES AMP/PVD (PC 218) Jaar: 2009 Referteperiode : 1/01/ /12/2009 Bedrag : 115 Bosuitbatingen (PC ) Sociale voordelen Jaar : 2009 Referteperiode/Aansluiting : 2009 Bedrag : zie totaal bruto Bouw Gelijkstellingskaarten bouw 2008 De gelijkstellingskaarten voor het jaar 2008 worden door het Fonds Bouw rechtstreeks aan de arbeiders verstuurd. Het dienstjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Alle werknemers die tewerkgesteld zijn in een bouwfirma met RSZ-kengetal 024, 026, 044 en/of 054 hebben recht in geval van arbeidsongeval of ziekte. Berekend op basis van een fictief loon ( 4,08/dag). Getrouwheidskaarten bouw De werkgevers uit de Bouwnijverheid moeten uiterlijk tegen 31/10/2009 aan hun arbeiders de getrouwheidskaart overhandigd hebben. Alle werknemers die tewerkgesteld zijn in een bouwfirma met RSZ-kengetal 024, 026, 044 en/of 054 hebben recht. 9 % op de brutolonen van 1 juli 2008 tot 30 juni Confectie/Arbeiders (PC 109) Jaar : 2009 Refertedatum/Tewerkstelling : 31/03/2009 Bedrag : 127,90 voor prestaties in de sector op 31/03/ ,90 voor werkloosheid 1e jaar 37,18 voor werkloosheid 2e en 3e jaar 72,10 aanvullende sociale toelage vanaf 10 dagen gedeeltelijke werkloosheid in de referteperiode. De aanvragen voor de premies bij werkloosheid kunnen bij ACLVB verkregen worden. Confectie/Bedienden (PC 215) Jaar : 2009 Refertedatum/Prestaties : 31/03/2009 Bedrag : 127,90 voor prestaties op 31/03/ ,90 voor werkloosheid 1e jaar 37,18 voor werkloosheid 2e en 3e jaar De aanvragen voor de premie werkloosheid kunnen bij ACLVB verkregen worden. Confectie (PC 215) Becton Dickinson Jaar : 2009 Refertedatum/Prestaties : 31/03/2009 Bedrag : is vermeld achteraan de kaarten uit de sector Confectie (PC 215) Techniekers Jaar : 2009 Referteperiode/Tewerkstelling : 31/03/2009 Bedrag : 127,90 voor prestaties in de sector op 31/03/ ,90 voor werkloosheid 1e jaar 37,18 voor werkloosheid 2e en 3e jaar 72,10 aanvullende sociale toelage vanaf 10 dagen gedeeltelijke werkloosheid in de referteperiode. De aanvragen voor de premies bij werkloosheid kunnen bij ACLVB verkregen worden. Dienstencheques (PC ) Jaar : 2009 Referteperiode : 1/7/08 30/6/09 Bedrag : 65 Bijzondere voorwaarden : aangesloten zijn op het ogenblik van de betaling. Om recht te hebben moet men 65 dagen gepresteerd hebben in de sector. De attesten worden op 10 november 2009 door het sociaal fonds aan de leden verstuurd. De eindejaarspremie 2009 wordt door het sociaal fonds betaald. Eindejaarspremies Jaar : 2009 Referteperiode : 1/7/08 30/6/09 Bedrag : nettopremie Betaling : de eindejaarspremie wordt enkel door het sociaal fonds betaald; zij sturen een formulier naar de werknemers op 10 november De werknemers kunnen hierop reageren en vermelden hun eventuele adreswijziging en hun correct bankrekeningnummer. Ook diegenen die geen bankrekeningnummer hebben, dienen dit te laten weten. Het Fonds betaalt de eindejaarspremies op 15 december Bijzondere voorwaarde : 65 dagen prestaties in de sector. De premie bedraagt 4 % van het tijdens de referteperiode verdiende brutoloon. RSZ = 13,07 % en bedrijfsvoorheffing = 23,22 %. Opmerkingen : De syndicale premie wordt samen met het formulier voor de eindejaarspremie afgeleverd en bedraagt 65. Ze wordt betaald door ACLVB. De eindejaarspremie 2009 wordt bij de belastbare inkomsten van het jaar 2009 gevoegd indien de premie vóór 31/12/2009 werd toegekend. Werkwijze : Het Fonds stuurt een formulier naar de werknemers op 10 november Houthandel (PC ) Sociale voordelen Jaar : 2009 Referteperiode/Aansluiting : 2009 Bedrag : zie totaal bruto Metaal arbeiders (PC 111) Jaar : 2009 Referteperiode : 1/11/2008 t.e.m. 31/10/2009 Aansluiting : 1/11/2008 Bedrag : 100 (bijdrage 14,45) 74,50 (bijdrage 12,90) 55 (bijdrage 11,50) 38 (bijdrage 9,60 ) voor langdurig zieken Bijzondere voorwaarden : Volgende paritaire comités geven ook recht op een syndicale premie : Schoolverlaters die in de metaalnijverheid tewerkgesteld zijn op 31/10/2009, hebben recht op een syndicale premie op voorwaarde dat zij 3 maanden bijdragen betaalden. Bruggepensioneerden hebben recht tot aan hun pensioen op voorwaarde dat ze in de referteperiode nog bijdragen betaalden. De leden die langdurig ziek werden in de metaalsector en de bijdragen van 9,60 betaalden, hebben nog recht op een syndicale premie van 38. Opvoeders (PC 319) Jaar : 2009 Referteperiode : 2009 Bedrag : 37,18 (voltijds) of 18,59 (deeltijds) Bijzondere voorwaarde : vóór 1 oktober 2008 lid zijn Scheikunde - Bedienden (PC 207) Jaar : 2009 Referteperiode/Aansluiting : in de loop van het jaar 2008 ten minste 1 maand tewerkgesteld geweest zijn in een onderneming van PC 207. Vanaf 01/08/2009 lid zijn en in orde zijn met de bijdragen op het moment van de betaling. Bruggepensioneerden krijgen nog de premie van het jaar van brugpensioen. Bedrag : 75 Textielnijverheid (PC 120 PC 214) Bijkomende uitkering werkloosheid Bijzondere voorwaarden : - Aangeworven zijn met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. - Op de dag van de kennisgeving van het ontslag, een jaar ononderbroken anciënniteit in de firma hebben. - Ontslagen zijn om andere dan zwaarwichtige reden. - Recht hebben op werkloosheidsuitkeringen. Bedrag : De opleg bedraagt 2,48 per werkloosheidsdag. Op dat bedrag wordt een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 10,09 %. Net als de werkloosheidsuitkeringen wordt er uitbetaald in het zesdagenstelsel. Op die manier komt men aan gemiddeld 64,48 bruto of 57,97 netto per maand. Periode : De opleg wordt gedurende een welbepaalde periode toegekend. Die is afhankelijk van leeftijd en reden van ontslag. De leeftijd wordt bepaald op de eerste dag dat men aanspraak kan maken op de werkloosheidsuitkeringen. De periodes zijn de volgende : bij afdanking wegens sluiting of reorganisatie : jonger dan 30 jaar : 312 dagen (12 maanden) tussen 30 en 39 jaar : 468 dagen (18 maanden) tussen 40 en 49 jaar : 936 dagen (36 maanden) 50 jaar en meer : dagen (bijna 10 jaar)

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 38 BIS VAN 29 OKTOBER 1991, NR. 38

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Onderteken dit contract en stuur het binnen de 14 dagen

Onderteken dit contract en stuur het binnen de 14 dagen Onderteken dit contract en stuur het binnen de 14 dagen via mail naar: vacatures@vdab.be per fax naar: +32 2 508 38 98 of per post naar: VDAB - Servicelijn Keizerslaan 11 1000 Brussel 'MIJN VDAB'-Werving-

Nadere informatie

Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen

Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen Circ. : 2007 228/HM/bf Dat. : 22/11/2007 De. : INT Contact : H. MUYLDERMANS Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen De Bestuursraad van Federgon Uitzendarbeid heeft tijdens zijn laatste

Nadere informatie

NATIONALE AHBEIDSRAAD

NATIONALE AHBEIDSRAAD KONINKRIJK BELGIË NATIONALE AHBEIDSRAAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR, 38. --------------~-----~---------~-------~ Zitting van dinsdag 6 december 1983. ------------------------------------ COLLECTIEVE

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Tewerkstellingsfonds PC 152 arbeiderspersoneel in het vrij gesubsidieerd onderwijs

Tewerkstellingsfonds PC 152 arbeiderspersoneel in het vrij gesubsidieerd onderwijs DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 17 september 2009 VSKO/DB/09.04 Tewerkstellingsfonds PC 152 arbeiderspersoneel in het vrij gesubsidieerd onderwijs TWEEDE OPROEP OMZETTING VAN 10-MAANDENCONTRACTEN NAAR

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

Doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen wat te doen bij weigeringsbeslissing RSZ?

Doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen wat te doen bij weigeringsbeslissing RSZ? Doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen wat te doen bij weigeringsbeslissing RSZ? Inleiding 1. Nieuwe werkgevers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, voor de eerste zes werknemers die zij aanwerven

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof . Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof.1. Wat is ouderschapsverlof?.1.1. Omschrijving Ouderschapsverlof is een regeling waarbij uw werknemer zijn of haar arbeidsprestaties tijdelijk kan verminderen (naar

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Persbericht van de ministerraad van 30 april 2009 Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Tijdelijke maatregelen tegen de crisis De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 125 van 18 april 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- Harmonisering van het statuut arbeider/bediende Motivering

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

Modernisering van de uitzendwetgeving

Modernisering van de uitzendwetgeving Modernisering van de uitzendwetgeving De sociale partners van de interim-sector hebben lang onderhandeld m.b.t. de regelgeving rond de modernisering van de uitzendarbeid. Ze zijn tot een volledig akkoord

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

VERKIEZING VAN VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN: PRAKTISCHE INFORMATIE

VERKIEZING VAN VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN: PRAKTISCHE INFORMATIE CHRISTELIJKE ONDERWIJSCENTRALE Trierstraat 31-33 1040 BRUSSEL Brussel, 10 december 2014 AAN DE VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN VAN COC 1 VERKIEZING VAN VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN: PRAKTISCHE INFORMATIE Bijlagen: 1.

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR!

FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! De wet betreffende de nieuwe horecamaatregelen werd op 26 november 2015 gepubliceerd. Sinds 1 december

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Employment www.lydian.be Onderwerp Ontslagmotivering vanaf 1 april 2014 verplicht Datum 20 februari 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Inleiding. Nico Biesmans, Magistraat-assessor Provinciale Raad van Antwerpen Bij de oprichting van de Orde der Geneesheren heeft de wetgever het toezicht

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.674 ------------------------------ Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.674 ------------------------------ Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.674 ------------------------------ Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ------------------------------------------------ Maatregelen inzake tijdskrediet - Cao nr. 77 bis - Uitvoering

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME 1 Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername en u de identiteit

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Sinds 1 april ouderschapsverlof voor kinderen tot 12 jaar Datum 03 april 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIII

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIII WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XIII Inhoud BOEK XIII. - Overleg... 3 TITEL 1. - De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven Algemene organisatie... 3 TITEL 2. - Bijzondere raadgevende commissies... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

CRISISPREMIE ARBEIDERS

CRISISPREMIE ARBEIDERS 19.02.2010 Rev. 31.12.2010 Kitty Janssens kitty.janssens@salar.be CRISISPREMIE ARBEIDERS De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

PROTOCOL VAN OVEREENKOMST. Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument.

PROTOCOL VAN OVEREENKOMST. Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument. PROTOCOL VAN OVEREENKOMST Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument. Tussen enerzijds de naamloze vennootschap AMP, ingeschreven in het Rechtspersonenregister

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Topics uit het Arbeidsrecht. Contact. ZZOnderscheid tussen arbeiders en bedienden ongrondwettig

PC Advocaten Nieuwsbrief. Topics uit het Arbeidsrecht. Contact. ZZOnderscheid tussen arbeiders en bedienden ongrondwettig Topics uit het Arbeidsrecht Vakantietijd, komkommertijd, maar de gerechtelijke molen draait door, bvb. in het arbeidsrecht, waar recent enkele belangrijke beslissingen werden genomen. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus 20130215 Projectsourcing volgens de nieuwe regels Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus Werknemers van andere werkgevers diensten laten uitvoeren binnen uw onderneming, is inmiddels een

Nadere informatie

het werk na langdurige ziekte

het werk na langdurige ziekte TERUG in het ZADEL OPNIEUW aan het werk na langdurige ziekte Wat? Sinds januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om langdurig zieken terug aan het werk te helpen. In deze folder vind je de belangrijkste

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan?

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? 2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? Om de strijd tegen discriminatie op de werkvloer aan te gaan, kan je als militant beroep doen op een breed wettelijk kader. Je vindt hieronder de belangrijkste

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

VOLMACHT. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. woensdag 28 juni 2017 om 10.00uur

VOLMACHT. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. woensdag 28 juni 2017 om 10.00uur VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. woensdag 28 juni 2017 om 10.00uur Ondergetekende (de Volmachtgever ) : (Voor natuurlijke personen: naam, voornamen, adres

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 --------------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.441 ------------------------------- Zitting van dinsdag 6 mei 2003 ------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.441 ------------------------------- Zitting van dinsdag 6 mei 2003 ------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.441 ------------------------------- Zitting van dinsdag 6 mei 2003 ------------------------------------------ Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

Elia System Operator NV

Elia System Operator NV GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 15 MEI 2013: - HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN HET FORMULIER PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 60 ter attentie van de heer Gregory Pattou) EN VERVOLGENS HET

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.856 ------------------------------ Zitting van dinsdag 25 juni 2013 ------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.856 ------------------------------ Zitting van dinsdag 25 juni 2013 ------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.856 ------------------------------ Zitting van dinsdag 25 juni 2013 ------------------------------------------ Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk

Nadere informatie

Vormingscyclus 2015-2016 Gent. Sociale Wetgeving...... een praktische benadering

Vormingscyclus 2015-2016 Gent. Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Vormingscyclus 2015-2016 Gent Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondergetekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer:.. Nationaliteit:.. Arbeidskaart: Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2014-2015 Gent Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.440 Zitting van woensdag 19 maart 2003 Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten - verlenging van het rouwverlof

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart A D V I E S Nr. 1.598 ----------------------------- Zitting van vrijdag 30 maart 2007 ------------------------------------------ Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van de

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie Socialisme Welvaart Gepensioneerden Bruggepensioneerden Internationaal Jongeren Militantisme Vooruitgang Leden Acties Dienstverlening België Europa Kaderleden BBTK SETCa RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES

Nadere informatie

Reglement geschillencommissie Energievoorziening

Reglement geschillencommissie Energievoorziening Reglement geschillencommissie Energievoorziening 1 juli 2005 Amvest Energie BV Postbus 12446 1100 AK Amsterdam Zuidoost telefoon: 020-4301212 KvK nr 34288968 BTW nr NL 81.87.94.744.B.01 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

2 Individueel ontslag

2 Individueel ontslag 2 Individueel ontslag 2.1 Ontslag wegens disfunctioneren en/of verstoorde verhoudingen 2.1.1 vóór tot ontslag wordt besloten Vaak zijn verstoorde verhoudingen en disfunctioneren niet los van elkaar te

Nadere informatie

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied Sectoraal voorakkoord PC 117 en PC 211 2009-2010 1. Duurtijd 2 jaar, van 1 januari 2009 tot 31 december 2010, met uitzondering van brugpensioen (van 1 juli 2009 tot 30 juni 2011) 2. Toepassingsgebied Ongewijzigd

Nadere informatie

Sollicitatiecode ref Cao PO

Sollicitatiecode ref Cao PO Sollicitatiecode ref Cao PO BIJLAGE XII SOLLICITATIECODE (behorend bij artikel 11.8 van deze CAO) Artikel 1 Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie

Nadere informatie

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2016-2017 Gent Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 20 december

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 20 december A D V I E S Nr. 2.014 ------------------------------ Zitting van dinsdag 20 december 2016 ---------------------------------------------------- Ouderschapsverlof Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van

Nadere informatie

Overeenkomst ter vervanging

Overeenkomst ter vervanging Overeenkomst ter vervanging Tussen enerzijds de heer/mevrouw... wonende te... en anderzijds de heer/mevrouw... apotheker, wonende te... werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De eerste ondergetekende

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie