De Zeven Zorgen. Tijo Collot d'escury, Robin Alma, et al. Studie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Zeven Zorgen. Tijo Collot d'escury, Robin Alma, et al. Studie"

Transcriptie

1 Tijo Collot d'escury, Robin Alma, et al Studie De Zeven Zorgen Ontwikkelingen Nederlandse ziekenhuizen en belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst

2 Roland Berger Strategy Consultants is een internationaal strategisch adviesbureau, met ruim medewerkers in 36 kantoren, verspreid over 25 landen in de wereld. In Europa behoort de firma tot de top-3 van strategieadviseurs en wereldwijd tot de top-5. Roland Berger werd in 1967 in München opgericht en in 2002 opende zij haar Nederlandse kantoor. Sinds deze oprichting groeide de Nederlandse vestiging naar meer dan 70 medewerkers actief in de Nederlandse markt. Zie ook:

3 Tijo Collot d'escury, Robin Alma, et al Studie De Zeven Zorgen Ontwikkelingen Nederlandse ziekenhuizen en belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst

4 2 Studie Inhoud Samenvatting Introductie over de studie DEEL 1 ONTWIKKELINGEN ZIEKENHUISSECTOR 2008 Het gaat de Nederlandse ziekenhuizen financieel, operationeel en kwalitatief goed, mits de groei van de sector in toom kan worden gehouden DEEL 2 DE ZEVEN ZORGEN 1. De huidige informatievoorziening is onvoldoende om zorg als gedifferentieerd product in de markt te kunnen aanbieden 2. De aansturing van het zorgaanbod dient te worden afgestemd om ketenzorg te kunnen bieden 3. Zorgaanbieders wachten onnodig met het formuleren van een langetermijnstrategie 4. Slechts een minderheid van de ziekenhuizen maakt duidelijke keuzes en incasseert de voordelen die daaruit voortvloeien 5. De discussie over het tekort aan arbeid in de zorg gaat voorbij aan de mogelijkheden tot productiviteitverhoging die ziekenhuizen zelf hebben 6. De introductie van marktwerking zal leiden tot het einde van de numerus fixus en afschaffing van de beperking van het aantal opleidingsplaatsen 7. Bundeling van wetenschappelijke expertise en faciliteiten tussen UMC's kan beter worden gestimuleerd Appendix Auteurs Disclaimer: De auteurs van dit stuk hebben alleen publieke data jaarverslagen van ziekenhuizen en kwaliteitsindicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor analyses gebruikt en zijn niet verantwoordelijk voor de accuraatheid van deze data. Roland Berger accepteert geen enkele verantwoordelijkheid van directe of indirecte gevolgen van deze publicatie.

5 3 De Zeven Zorgen Ontwikkelingen Nederlandse ziekenhuizen en belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst Samenvatting De Nederlandse ziekenhuizen verbeteren zich duidelijk op financieel, operationeel en kwalitatief gebied. Sinds de invoering van de marktwerking in de zorg lijkt het erop dat de ziekenhuizen efficiënter zijn geworden om zo hun concurrentiepositie te versterken. De omzetten van Nederlandse ziekenhuizen groeien de laatste jaren echter sneller dan de economie. In 2008 steeg de gezamenlijke omzet van alle ziekenhuizen met 7,4% tot 16,8 miljard euro, waar de omzetten over de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 5,6% per jaar toenamen. Bovendien neemt die groei ieder jaar toe. Dat betekent voor de maatschappij dat de ziekenhuiskosten sneller (blijven) stijgen dan de gemiddelde economische groei van 4,2% over de afgelopen 5 jaar. Als deze trend zich de komende jaren doorzet in een veel minder groeiende economie, wordt het gat alleen maar groter met als gevolg dat een groter percentage van het bruto binnenlands product aan ziekenhuiszorg zal worden uitgegeven. In 2008 werd gemiddeld een netto resultaat behaald van 1,3% van de omzet en het percentage ziekenhuizen dat verlies maakte is van 12% in 2008 gehalveerd ten opzichte van 25% in Deze verbetering is echter nog niet genoeg om het gemiddeld eigen vermogen van de ziekenhuizen op te krikken tot een gezond percentage van 15% van de omzet. Ondanks beleidsmaatregelen van de overheid zullen de ziekenhuizen nog hard moeten werken om hun financiën op orde te krijgen en voorbereid te zijn op mogelijke tegenslagen in de toekomst. De belangrijkste taak van het ziekenhuis is en blijft het verlenen van kwalitatief goede zorg. Uit de cijfers blijkt dat hiernaar (terecht) veel aandacht uitgaat. De Nederlandse ziekenhuizen verbeteren sterk in medische kwaliteit, maar presteren minder goed dan afgelopen jaar op patiëntgerelateerde planning. Roland Berger heeft zeven belangrijke aandachtspunten in de (ziekenhuis)- zorg geïdentificeerd waaraan momenteel onvoldoende aandacht wordt besteed: De Zeven Zorgen. Om ook in de toekomst effectieve, klantgerichte en betaalbare zorg te kunnen leveren, moeten deze aandachtpunten worden opgepakt.

6 4 Studie 1. De huidige informatievoorziening is onvoldoende om zorg als gedifferentieerd product in de markt te kunnen aanbieden De huidige kwaliteitsindicatoren zijn onvoldoende om als patiënt de kwaliteit van een bepaalde behandeling te kunnen beoordelen. De informatie die er is, is dusdanig beperkt dat het geen inzicht geeft in de kwaliteit van het overgrote deel van de behandelingen die patiënten ondergaan. Daarnaast geven de zorgverzekeraars de consument onvoldoende informatie voor een bewuste keuze voor een specifiek verzekeringsproduct. Qua prijs liggen 80% van de basisverzekeringen binnen 5% van de mediaan. Van de 20% die in prijs afwijken, geeft slechts een enkel product duidelijke informatie waarop de consument een keuze kan baseren. 2. De aansturing van het zorgaanbod dient te worden afgestemd om ketenzorg te kunnen bieden Chronisch zieken (60% van de totale zorgkosten) hebben zorg nodig van verschillende aanbieders: huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten, verpleegkundig specialisten en medisch specialisten uit een ziekenhuis. Samenwerking en juiste afstemming van benodigde zorg zijn daarom cruciaal om hoogwaardige en betaalbare zorg te kunnen leveren. Zorgaanbieders die erin slagen goed te sturen in deze 'zorgketen' kunnen zich bovendien positief onderscheiden t.o.v. hun concurrenten. 3. Zorgaanbieders wachten onnodig met het formuleren van een langetermijnstrategie Voor iedere organisatie geldt dat inzicht in de toekomstige omgeving cruciaal is voor het opstellen van de juiste strategie. Veel ziekenhuisbestuurders verklaren het ontbreken van een strategie met het excuus van onduidelijke regelgeving vanuit de overheid. Aangezien de kaders sinds 1994 op hoofdlijnen onveranderd zijn gebleven, is dit onterecht. Bestuurders kunnen niet langer lijdzaam afwachten, maar zullen aan de slag moeten met het vaststellen van de strategie voor hun ziekenhuis om actief te sturen op een zorgmarkt in beweging. 4. Slechts een minderheid van de ziekenhuizen maakt duidelijke keuzes en incasseert de voordelen die daaruit voortvloeien De liberalisering van de Nederlandse ziekenhuismarkt noodzaakt ziekenhuizen keuzes te maken. Uit de jaarverslagen van de Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat slechts zo n 45% van de ziekenhuizen dat ook daadwerkelijk doet. Deze minderheid blijkt betere operationele en financiële resultaten te behalen.

7 5 De Zeven Zorgen Ontwikkelingen Nederlandse ziekenhuizen en belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst 5. De discussie over het tekort aan arbeid in de zorg gaat voorbij aan de mogelijkheden tot productiviteitverhoging die ziekenhuizen zelf hebben Indien de historische productiviteitsontwikkeling zich doorzet, heeft Nederland in 2020 een tekort van arbeidskrachten in ziekenhuizen, onder wie circa verpleegkundigen. Naast het gezamenlijk vergroten van het aanbod van arbeid door meer verpleegkundigen op te leiden, kan een individueel ziekenhuis dit tekort opvangen door een 0,9% additionele stijging in productiviteit te realiseren. De vereiste additionele productiviteitsverhoging is ambitieus, maar haalbaar mits hierop sterk wordt gestuurd. 6. De introductie van marktwerking zal leiden tot het einde van de numerus fixus en afschaffing van de beperking van het aantal opleidingsplaatsen Zowel werkdruk als salaris van de medisch specialisten wijzen op schaarste. Er zijn eenvoudigweg niet genoeg medisch specialisten. Dat wordt ontkend, maar blijkt bij nadere beschouwing wel degelijk het geval. Schaarste past niet in een markteconomie. Echte marktwerking vereist dat één van de laatste taboes uit de zorg wordt doorbroken: een structurele en aanzienlijke vergroting van het aantal artsen en specialisten door meer opleidingsplaatsen en het afschaffen van de numerus fixus voor de studie geneeskunde. Financieel en organisatorisch kan het en het is goed voor zowel samenleving als specialist. 7. Bundeling van wetenschappelijke expertise en faciliteiten tussen UMC's kan beter worden gestimuleerd Het concurrentielandschap van de wetenschappelijke wereld is sterk internationaal. Om mee te kunnen blijven doen op het hoogste niveau is per onderzoeksgebied dan ook een grotere schaal nodig en mogelijk. Bundeling van de Nederlandse expertise en faciliteiten helpt om de kwaliteit en de betaalbaarheid van onderzoek te verbeteren. De niet-wetenschappelijke zorg kan profiteren van dergelijke krachtige kenniscentra door rond ieder wetenschappelijk specialisme een landelijk netwerk van academische en topklinische ziekenhuizen te bouwen waar de opgedane kennis wordt doorvertaald naar de reguliere zorg en opleidingen. De sector moet dit zelf realiseren, maar de overheid kan dit wel stimuleren door bijvoorbeeld overheidsgeld meer geclusterd ter beschikking te stellen.

8 6 Studie Introductie over de studie Evenals in de voorgaande vijf jaar geeft Roland Berger Strategy Consultants in 2009 een ziekenhuisstudie uit. Voor de studie maakt Roland Berger onder andere gebruik van haar unieke database met gegevens over de Nederlandse ziekenhuizen. Deze database is gevuld met informatie uit de jaarverslagen van de ziekenhuizen uit de periode 2000 tot 2008 en de IGZ prestatie-indicatoren uit de periode 2004 tot De database stelt Roland Berger in staat om tal van analyses uit te voeren om trends, ontwikkelingen en voorspellingen in de ziekenhuissector te beschrijven. Dit jaar kiest Roland Berger ervoor om, naast het beschrijven van de ontwikkelingen in de ziekenhuissector in 2008, verder in te gaan op de belangrijkste uitdagingen waar de Nederlandse zorgsector momenteel voor staat: De Zeven Zorgen. Voor deel 1 van de studie, de ontwikkelingen van de ziekenhuissector in 2008, gebruikt Roland Berger de gegevens van 91 Nederlandse ziekenhuizen. Van het resterende ziekenhuis, Orbis Medisch Centrum te Sittard, zijn op het moment van schrijven geen jaarverslag beschikbaar. In het jaar 2008 hebben twee fusies plaatsgevonden. Mesos Medisch Centrum en het St. Antonius ziekenhuis zijn gefuseerd en verder gegaan onder de vlag van het St. Antonius ziekenhuis. Daarnaast zijn het Delfzicht ziekenhuis en het St. Lucas ziekenhuis gefuseerd tot de Ommelander Ziekenhuisgroep. Tenslotte zijn voor de analyses over het gemiddeld netto resultaat en het eigen vermogen de IJsselmeerziekenhuizen, de huidige MC Groep, buiten beschouwing gelaten omdat deze de totaalcijfers te sterk beïnvloeden en niet representatief zijn voor de ontwikkelingen bij de andere 90 ziekenhuizen. Voor de analyse zijn de 91 ziekenhuizen onderverdeeld in drie type ziekenhuizen, te weten: academische ziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen. Figuur 1 geeft de onderverdeling van deze drie typen weer.

9 7 De Zeven Zorgen Ontwikkelingen Nederlandse ziekenhuizen en belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst Deel 2 van de studie beschouwt De Zeven Zorgen. De in 2007 verschenen Roland Berger studie 'Trends in European Healthcare' beschreef de belangrijkste zorgtrends in West-Europa. In 2008 gaf de studie 'Onderweg naar echte marktwerking' inzicht in de toekomst door in te schatten hoe verschillende groepen van ziekenhuizen zullen presteren bij volledige marktwerking. Dit jaar is besloten om zeven belangrijke aandachtspunten in de (ziekenhuis)zorg te behandelen waaraan momenteel onvoldoende aandacht wordt besteed. Om ook in de toekomst effectieve, klantgerichte en betaalbare zorg te kunnen leveren, moeten deze aandachtspunten worden opgepakt. Voor elk aandachtspunt wordt het belang aannemelijk gemaakt, een analyse gemaakt van de huidige stand van zaken en wordt afgesloten met een advies. Zaken zoals kostenbeheersing bij ziekenhuizen of inkoopverbeteringen zijn en blijven belangrijk, maar zijn niet opgenomen in de studie omdat het belang hiervan reeds breed is geaccepteerd. Deel 2 is als volgt opgebouwd. In de hoofdstukken 2 en 3 staat de patiënt centraal. Om marktwerking en echte patiëntgerichte zorg mogelijk te maken, moet de patiënt ook wat te kiezen hebben en is transparantie noodzakelijk. Hoofdstuk 2 gaat in op de vraag in hoeverre die transparantie aanwezig is bij het kiezen van een ziekenhuis of een zorgverzekering. Hoofdstuk 3 behandelt ketenzorg: een belangrijk aandachtspunt omdat dit aansluit bij de zorgvraag van veel patiënten en tevens een mogelijkheid biedt tot differentiatie ten opzichte van andere zorgaanbieders.

10 8 Studie In de hoofdstukken 4 en 5 staat de strategie van het ziekenhuis centraal. Om goed tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de patiënt en om te kunnen concurreren met andere ziekenhuizen dienen keuzes te worden gemaakt. Een veelgehoorde klacht in de zorgsector is dat de overheid geen consequent en duidelijk beleid uitdraagt en dat het uitzetten van een strategie hierdoor wordt bemoeilijkt. Hoofdstuk 4 gaat in op de visie en maatregelen van de overheid en de invloed die dit heeft op de strategie van ziekenhuizen. Hoofdstuk 5 behandelt vervolgens de vraag of ziekenhuizen die ook echt keuzes maken anders presteren dan ziekenhuizen die dit niet doen. Hoofdstukken 6 tot en met 8 behandelen de omgevingsfactoren die de (on)mogelijkheden in de ziekenhuiszorg bepalen. De uitvoering van een strategie en het leveren van goede zorg staan of vallen bij de mogelijkheden van het belangrijkste onderdeel van een ziekenhuis: het personeel en de medisch specialisten. Hoofdstuk 6 behandelt het verwachte toekomstige tekort aan verpleegkundigen en de mogelijkheden om dit, in tegenstelling tot het op macroniveau opleiden van meer mensen, op ziekenhuisniveau op te lossen. Hoofdstuk 7 gaat vervolgens in op de logica achter de numerus fixus bij de opleiding van medisch specialisten en de wenselijkheid om het totale aantal medisch specialisten te vergroten. Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 gekeken naar het toekomstige zorgaanbod door het wetenschappelijk onderzoek bij academische ziekenhuizen onder de loep te nemen en wordt een voorstel gedaan tot een structuur om innovatie op een effectieve wijze te stimuleren.

11 9 De Zeven Zorgen Ontwikkelingen Nederlandse ziekenhuizen en belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst DEEL 1 ONTWIKKELINGEN ZIEKENHUISSECTOR 2008 Het gaat de Nederlandse ziekenhuizen financieel, operationeel en kwalitatief goed, mits de groei van de sector in toom kan worden gehouden De Nederlandse ziekenhuizen verbeteren zich duidelijk op financieel, operationeel en kwalitatief gebied. Sinds de invoering van de marktwerking in de zorg lijkt het erop dat de ziekenhuizen efficiënter zijn geworden om zo hun concurrentiepositie te versterken. De omzetten van Nederlandse ziekenhuizen groeien de laatste jaren echter sneller dan de economie. Bovendien neemt die groei ieder jaar toe. Dat betekent voor de maatschappij dat de ziekenhuiskosten als percentage van het beschikbaar inkomen (blijven) stijgen. Als deze trend zich de komende jaren doorzet in een veel minder groeiende economie, wordt het gat alleen maar groter. Niet alleen aan de omzetzijde gaat het de Nederlandse ziekenhuizen goed. Het aantal ziekenhuizen dat verlies maakte is in 2008 gehalveerd ten opzichte van Deze verbetering is echter nog niet genoeg om het gemiddeld eigen vermogen van de ziekenhuizen op te krikken tot een gezond percentage. Ondanks beleidsmaatregelen van de overheid zullen de ziekenhuizen nog hard moeten werken om hun financiën op orde te krijgen en voorbereid te zijn op mogelijke tegenslagen in de toekomst. De belangrijkste taak van het ziekenhuis is en blijft het verlenen van kwalitatief goede zorg. Uit de cijfers blijkt dat hier (terecht) veel aandacht naar uitgaat. De Nederlandse ziekenhuizen verbeteren sterk in medische kwaliteit, maar presteren minder goed dan afgelopen jaar op patiëntgerelateerde planning. De omzet van Nederlandse ziekenhuizen stijgt steeds sneller, sneller dan de economie en sneller dan andere zorguitgaven De totale uitgaven aan de zorg zijn in de periode met gemiddeld 4,5% per jaar gestegen en bedragen 58 miljard euro in De uitgaven aan ziekenhuiszorg zijn in dezelfde periode gestegen met gemiddeld 5,6% per jaar en representeren daarmee een groeiend aandeel in de zorguitgaven.

12 10 Studie Tevens vertoont de Nederlandse ziekenhuissector de afgelopen jaren een stijgende groei. In 2008 steeg de gezamenlijke omzet van alle ziekenhuizen met 7,4% tot 16,8 miljard euro. Een jaar eerder bedroeg deze omzet nog 15,6 miljard euro en in ,6 miljard euro. In zowel 2007 als 2008 lag de groei (ver) boven het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar (5,6% per jaar).

13 11 De Zeven Zorgen Ontwikkelingen Nederlandse ziekenhuizen en belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst Een omzetstijging bij ziekenhuizen biedt zowel voor- als nadelen voor de maatschappij. Het zorgt voor meer werkgelegenheid en biedt meer mogelijkheden tot innovatie. Zeker in tijden van crisis is dat belangrijk. Diezelfde maatschappij betaalt echter ook voor de omzet van de ziekenhuizen en kunnen dat dus niet aan andere voor de economie belangrijke zaken besteden. Het is daarom belangrijk een evenwicht te vinden tussen het aanbieden van zorg en de kosten die eraan verbonden zijn. De afgelopen twee jaar zijn de ziekenhuisuitgaven ook sneller gegroeid dan de Nederlandse economie. In 2005 en 2006 leek een evenwicht bereikt, na de relatief hoge stijging in Over 2008 lag de omzetgroei zelfs 2,6% boven de economische groei. De groeiversnelling in de ziekenhuisomzetten staat in schril contrast tot de groeivertraging die voor de komende jaren wordt verwacht in de economie. Het probleem van stijgende ziekenhuiskosten wordt dus steeds groter, nijpender en belangrijker voor de betaalbaarheid van de zorg. De omzet in de zorg wordt bepaald door prijs en volume. Beide stijgen. De volumegroei valt weer uiteen in 'exogene groei' en 'intrinsieke groei'. De exogene groei wordt bepaald door demografische factoren als bevolkingsgroei en vergrijzing. Ziekenhuizen hebben daarop geen invloed.

14 12 Studie De intrinsieke volumegroei is het gevolg van een toename in ziekenhuiszorg per persoon. Deze stijging is al jaren zichtbaar en bedroeg over de afgelopen vijf jaar gemiddeld 2,5%. Nieuwe technieken en behandelmethodes maken het bijvoorbeeld mogelijk aandoeningen wel of beter te behandelen. Bovendien wordt de gemiddelde patiënt mondiger en neemt de gemiddelde zorgvraag toe. Al deze factoren dragen bij aan de (intrinsieke) volumestijging. Naast het volume stijgt ook de prijs. Deze stijging leek tot 2006 af te vlakken, maar neemt sindsdien weer toe. De gemiddelde prijsstijging over 2008 bedroeg 3,2%. Dit is hoger dan de inflatie over 2008 (2,5%). Eén van de mogelijke drijfveren achter de stijgende omzet is de uitbreiding van het B-segment. Sinds 2005 zijn de behandelingen in ziekenhuizen onderverdeeld in een A- en B-segment. In tegenstelling tot het A-segment dat wordt bekostigd door vaste budgetten, mogen zorgverzekeraars en ziekenhuizen vrij onderhandelen over prijzen in het B-segment. Door meer patiënten te behandelen, kunnen ziekenhuizen meer omzet behalen. Het aandeel van het B-segment is in het jaar 2008 verhoogd van ongeveer 10% naar ongeveer 20% van de behandelingen. Dat is gebeurd door behandelingen over te hevelen van het A-segment naar het B-segment. Om deze overgang budgetneutraal te laten verlopen, wordt het (vaste) budget voor het A-segment verlaagd ("geschoond") met het bedrag dat de ziekenhuizen verwachten terug te verdienen in het B-segment. Door de schoning te vergelijken met de toename van het B-segment kan worden bezien of er meer is omgezet in het B-segment dan verwacht. Echter, slechts 9 algemene en topklinische ziekenhuizen geven voldoende openheid in de jaarverslagen om deze vergelijking te kunnen maken; een aantal dat te laag is om representatief te veronderstellen voor alle ziekenhuizen. De analyse van de 9 ziekenhuizen geeft wel voldoende aanleiding om verder onderzoek te doen. De onverwachte stijging van het B-segment varieert namelijk tussen de 0% en de 60% van de schoning; een substantieel bedrag indien dit geëxtrapoleerd zou kunnen worden. Meer duidelijkheid is met name gewenst omdat het B-segment per 1 januari 2010 zal toenemen tot circa 34% van de behandelingen. De winstgevendheid van de Nederlandse ziekenhuizen vertoont een stijgende trend en het aantal verliesgevende ziekenhuizen is gedaald Niet alleen de omzet, ook de winstgevendheid van de ziekenhuissector vertoont de afgelopen jaren een stijgende trend. In 2008 werd 1,3% winst gemaakt, tegenover 1,2% in 2007 en 0,9% in Aangezien de overheid sinds 2005 de winst afroomt door het opleggen van zogeheten budgetcorrecties is dit zonder meer een goede prestatie. Bovendien lijkt het erop dat de efficiëntie in ziekenhuizen over het algemeen is toegenomen.

15 13 De Zeven Zorgen Ontwikkelingen Nederlandse ziekenhuizen en belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst In 2008 was de spreiding in winstgevendheid kleiner dan in 2007 en is het aantal verlieslatende ziekenhuizen gedaald, van 23 van de 91 ziekenhuizen in 2007 tot 11 dit jaar. Ziekenhuizen beschikken over het algemeen over een laag eigen vermogen. Zij worden door het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) als gezond beschouwd wanneer het eigen vermogen 15% van de omzet bedraagt. Figuur 6 laat zien dat de solvabiliteit de afgelopen jaren is toegenomen en het gewenste niveau nadert. De solvabiliteit over 2008 bedraagt gemiddeld 13,6% ten opzichte van 12,9% in In dat laatste cijfer is het effect verwerkt van een stelselwijziging die in 2008 zijn beslag kreeg 1). Daarom is het cijfer van 2007 verhoogd met een extra stijging van 2,1% als uitgangspositie voor Een 'gezond' eigen vermogen is belangrijk om eventuele tegenslagen op te kunnen vangen. Gezonde ziekenhuizen kunnen door borgstelling van het WfZ voor een relatief lage rente vreemd vermogen aantrekken. Zo dalen de investeringskosten. Stijging van de solvabiliteit is tevens belangrijk omdat dit het ziekenhuis meer financiële ruimte geeft om onverwachte verliezen op te vangen en investeringen te doen in de kwaliteit van zorg. 1) Stelselwijziging RJ655: Vanwege afschaffing van het bouwregime en wijziging van de kapitaallastenvergoeding konden voorzieningen die op de balans staan ten behoeve van mogelijke verrekeningen/terugbetalingen vrijvallen en zijn deze bij het eigen vermogen opgeteld.

16 14 Studie De kwaliteit van de ziekenhuiszorg verbetert De belangrijkste taak van het ziekenhuis is en blijft het verlenen van kwalitatief goede zorg. Uit de cijfers blijkt dat hiernaar (terecht) veel aandacht uitgaat. De kwaliteit van de zorg is in 2008 aanzienlijk gestegen, vooral op het medische vlak. De meting is gebaseerd op acht indicatoren, waaronder vier medische, drie op het gebied van patiënt en planning en één op het gebied van personeel. De vier medische indicatoren zijn als volgt gespecificeerd: > 'doorligwonden' het percentage patiënten dat tijdens ziekenhuisbezoek doorligwonden heeft opgelopen; > 'cardiologie' een gemiddelde van de sterftecijfers na hartfalen en het percentage patiënten dat na hartfalen is heropgenomen; > 'orthopedie' het percentage patiënten dat binnen een dag na een heupbreuk is geopereerd; > 'oncologie' het percentage patiënten bij wie kankerweefsel is achtergebleven na een eerste borstbesparende operatie. De Nederlandse ziekenhuizen verbeteren sterk in medische kwaliteit, maar presteren minder goed dan afgelopen jaar op patiëntgerelateerde planning. Van de drie onderzochte indicatoren, hebben de ziekenhuizen ten opzichte van 2007 alleen beter gescoord op het aantal klachten, dat met 5,8% is afgenomen. Het percentage afgezegde operaties is sterk gestegen, evenals het percentage verkeerd-bedpatiënten. Daarbij moet worden aangetekend dat het percentage verkeerd-bedpatiënten in 2007 in vergelijking met voorgaande jaren zeer laag was. Op het gebied van personeel gaat het wel beter. Het ziekteverzuim is ten opzichte van 2007 met 4,5% gedaald.

17 15 De Zeven Zorgen Ontwikkelingen Nederlandse ziekenhuizen en belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst De algemene kwaliteitstoename over het jaar 2008 staat niet alleen; de trend is al jaren zichtbaar (zie figuur 8). Naast de efficiëntie (terug te zien in toenemende arbeidsproductiviteit en winstgevendheid) stijgt ook de kwaliteit van de zorg. Dit komt niet als een verrassing. In een sector waarin marktwerking steeds meer terrein wint, wordt men, door toenemende concurrentie, gestimuleerd om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

18 16 Studie DEEL 2 DE ZEVEN ZORGEN 1. De huidige informatievoorziening is onvoldoende om zorg als product in de markt te kunnen aanbieden De huidige kwaliteitsindicatoren zijn onvoldoende om als patiënt de kwaliteit van een bepaalde behandeling te kunnen beoordelen. De sinds 2004 beschikbaar gekomen informatie is een stap in de goede richting, echter slechts 50% van de patiënten komt in aanraking met een specialisme waarover iets van inhoudelijke informatie beschikbaar is. De informatie die er is, is dusdanig beperkt dat het geen inzicht geeft in de kwaliteit van het overgrote deel van de behandelingen die patiënten ondergaan. Daarnaast geven de zorgverzekeraars de consument onvoldoende informatie voor een bewuste keuze voor een specifiek verzekeringsproduct. Qua prijs liggen 80% van de basisverzekeringen binnen 5% van de mediaan. Van de 20% die in prijs afwijken, geeft slechts een enkel product duidelijke informatie waarop de consument een keuze kan baseren. Transparantie en keuzemogelijkheden zijn noodzakelijke voorwaarden voor marktwerking in de zorg Door marktwerking in de zorg gaat de kwaliteit en de kostenefficiëntie omhoog. Instellingen die goede zorg leveren worden beloond en instellingen die dit voor een scherpe prijs aanbieden worden aantrekkelijker. Marktwerking heeft wel een aantal randvoorwaarden nodig om de juiste prikkels te kunnen geven. Voor de aanbieders van zorg moet het speelveld voor alle spelers gelijk zijn. Het is voornamelijk aan de overheid om dit te reguleren. Aan de vraagkant, de kant van de patiënten, moet de patiënt iets te kiezen hebben en moet hij weten waarvoor hij kiest. Dat vereist differentiatie (keuzemogelijkheden) en transparantie. De patiënt moet kunnen beschikken over informatie om de verschillen tussen aanbieders van zorg en zorgverzekeringen te herkennen en op waarde te schatten. De huidige kwaliteitsindicatoren geven beperkt inzicht Sinds 2004 is een goede eerste stap gezet en is informatie over kwaliteit in de ziekenhuizen beschikbaar gekomen. Er zijn momenteel 46 officiële algemene en specifieke kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuiszorg, opgesteld door de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) 2). Zoals in figuur 9 is te zien zijn dertien daarvan kwalitatieve indicatoren die de patiënt een idee geven hoe een ziekenhuis ervoor staat. Hoewel het over het algemeen geen indicatoren zijn waaraan een hard kwaliteitsoordeel kan worden 2) De indicatoren geven de conclusie van vaak meerdere subvragen per categorie. Zie de appendix voor een overzicht van de categorieën van prestatie-indicatoren

19 17 De Zeven Zorgen Ontwikkelingen Nederlandse ziekenhuizen en belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst gehangen, geven zij wel een indruk van de kwaliteit. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven of een ziekenhuis een registratie bijhoudt van optredende complicaties. Dit is uiteraard wel wenselijk, maar de kwaliteit kan alleen verbeteren wanneer een organisatie er iets mee doet. Van de 33 kwantitatieve indicatoren voegen zeven weinig toe. Zo is het aantal keer dat een lastige operatie wordt uitgevoerd alleen waardevol indien dit aantal per specialist inzichtelijk is. Veel complexe behandelingen uitgevoerd door dezelfde specialist kan leiden tot hogere kwaliteit, maar het totaalvolume voor het gehele ziekenhuis zegt niet voldoende. De overige 26 kwaliteitsindicatoren geven ieder van een kwaliteitsaspect een goede indicatie. Slechts zeven hiervan zijn met behulp van een toelichting volledig op zichzelf te interpreteren, bij negentien indicatoren is informatie van andere ziekenhuizen nodig om te kunnen bepalen of het ziekenhuis relatief goed of slecht scoort. Kwaliteitsindicatoren worden voornamelijk gebruikt als een patiënt zich oriënteert op de vraag naar welk ziekenhuis hij na een verwijzing moet gaan. 50% van de patiënten die voor het eerst een specialist bezoeken (weging op basis van eerste polikliniekbezoeken) hebben geen enkele inhoudelijke informatie over de kwaliteit die zij kunnen verwachten. Deze patiënten kunnen alleen op basis van een beperkt aantal ziekenhuisbrede indicatoren bepalen naar welk ziekenhuis te gaan, detailinformatie over het specialisme ontbreekt volledig.

20 18 Studie Als patiënt is er niet alleen behoefte aan informatie over de kwaliteit van het ziekenhuis en het specialisme, maar bovenal over de typen en de kwaliteit van de behandelingen die bij de desbetreffende aandoening horen. Als een patiënt met een verdraaide knie informatie wil over de orthopedische afdeling van een ziekenhuis, vindt hij er alleen informatie over het aantal ouderen dat na een heupbreuk op tijd is behandeld en het aantal doorligwonden na een heupoperatie. De patiënt is echter op zoek naar bijvoorbeeld het percentage complicaties tijdens een dergelijke behandeling of het aantal patiënten dat moet terugkomen voor een tweede ingreep. Met de nu beschikbare indicatoren is de informatie onvoldoende om zich een objectief beeld te vormen van de kwaliteit van zorg. Indien zorg als product gezien moet kunnen worden, moet een patiënt zich volledig kunnen informeren over het specialisme binnen het ziekenhuis en de kwaliteit van de behandeling van zijn type aandoening. Die kwaliteit is nu niet zichtbaar en de markt moet het doen zonder deze noodzakelijk voorwaarde. Hierdoor ontbreekt een belangrijke stimulans voor instellingen om de best mogelijke zorg te leveren. Voor ziekenhuizen en specialisten is het van belang om te tonen dat ze goede zorg leveren en te etaleren waarin ze bovengemiddeld goed zijn. Behandelaars zullen dan ook gezamenlijk moeten afstemmen welke indicatoren de kwaliteit van een behandeling voor een patiënt inzichtelijk te maken. Hierdoor wordt de patiënt in staat gesteld om na een verwijzing zelf te bepalen waar hij het best terecht kan en dat zal de gemiddelde kwaliteit van zorg doen stijgen. Er is een beperkte productdifferentie in de basiszorgverzekeringen Een consument koopt zorg in via zorgverzekeringen. Er zou keuze moeten zijn uit een breed aanbod van verschillende producten, waarvan duidelijk is dat en hoe zij van elkaar verschillen. Zoals figuur 10 laat zien, is er voor basisverzekeringen wel keuze, maar valt momenteel van 80% van de basisverzekeringen de prijs binnen een marge van 5% van de mediaan. De keuze op het gebied van prijs is dus erg beperkt. Op het gebied van inhoud is het beeld hetzelfde. Indien een klant meer of minder betaalt voor zijn zorgverzekering, zou duidelijk moeten zijn waarom. Eén van de duurste basisverzekeringen (AZVZ à 100 euro), richt zich bijvoorbeeld specifiek op maritieme bedrijven, hun werknemers en gezinsleden. Deze groep krijgt een korting waardoor de verzekering op 90 euro uitkomt, wat onder het gemiddelde ligt. Na het lezen van de aangeboden informatie wordt niet duidelijk waarom de verzekering in eerste instantie duurder is dan vrijwel alle andere verzekeringen en wat er beter of anders is.

Tijo Collot d'escury, Robin Alma. Zorg: een groot goed. Zijn de voorwaarden voor kwalitatief hoogwaardige zorg in Nederland aanwezig?

Tijo Collot d'escury, Robin Alma. Zorg: een groot goed. Zijn de voorwaarden voor kwalitatief hoogwaardige zorg in Nederland aanwezig? Tijo Collot d'escury, Robin Alma Studie Zorg: een groot goed Zijn de voorwaarden voor kwalitatief hoogwaardige zorg in Nederland aanwezig? Roland Berger Strategy Consultants is een internationaal strategisch

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Kiezen voor kwaliteit

Kiezen voor kwaliteit Rapport Kiezen voor kwaliteit Portfoliokeuzes van ziekenhuizen zorgen voor hogere kwaliteit en lagere kosten The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijd opererende management consultant en is toonaangevend

Nadere informatie

Kosten & Kwaliteit. Kosten & Kwaliteit. Werken aan de Zorg

Kosten & Kwaliteit. Kosten & Kwaliteit. Werken aan de Zorg Werken aan de Zorg 1 Voorwoord Voor u ligt de inventarisatie van kwaliteit en kosten van de Nederlandse zorg in het kader van het project Werken aan de Zorg. Onder invloed van beleid is de Nederlandse

Nadere informatie

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen Zorginkoop heeft de toekomst Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering

Nadere informatie

Gupta Strategists. Trouw aan de belofte

Gupta Strategists. Trouw aan de belofte Gupta Strategists Trouw aan de belofte Zicht op prestaties ouderenzorg: studie VVT 2009 Gupta Strategists Copyright 2009 Gupta Strategists. Trouw aan de belofte Zicht op prestaties ouderenzorg: studie

Nadere informatie

DE DBC-METHODIEK. Haarlemmerolie of een werkzaam geneesmiddel voor de gezondheidszorg? Jean-Luc Klompenhouwer. Germaine Vos-Deckers

DE DBC-METHODIEK. Haarlemmerolie of een werkzaam geneesmiddel voor de gezondheidszorg? Jean-Luc Klompenhouwer. Germaine Vos-Deckers DE DBC-METHODIEK Haarlemmerolie of een werkzaam geneesmiddel voor de gezondheidszorg? Jean-Luc Klompenhouwer Germaine Vos-Deckers DE DBC-METHODIEK Haarlemmerolie of een werkzaam geneesmiddel voor de gezondheidszorg?

Nadere informatie

NZa in beeld. jaarverslag 2007

NZa in beeld. jaarverslag 2007 NZa in beeld jaarverslag 2007 Kopstukken in de zorg De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) staat midden in de samenleving en wil in alle openheid haar werk doen. In dit eerste publieke jaarverslag gaat de

Nadere informatie

DE zorgmarkt IN 2020 Samenwerken richting een onzekere toekomst

DE zorgmarkt IN 2020 Samenwerken richting een onzekere toekomst S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY DE zorgmarkt IN 2020 Samenwerken richting een onzekere toekomst Scenario Planning inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Scenario Planning 5 De Zorgmarkt anno 2010

Nadere informatie

Elkerliek Kiest Beleidsplan 2010-2012 Elkerliek ziekenhuis

Elkerliek Kiest Beleidsplan 2010-2012 Elkerliek ziekenhuis Elkerliek Kiest Beleidsplan 2010-2012 Elkerliek ziekenhuis Voorwoord 3 In het vorige beleidsplan Zichtbaar in de markt waren twee thema s leidend, te weten transparantie en marktwerking. Drie jaar later

Nadere informatie

Besturingsfilosofie Complexe Zorg Netwerken

Besturingsfilosofie Complexe Zorg Netwerken Besturingsfilosofie Complexe Zorg Netwerken Coöperatief organiseren van regionaal geordende waardenetwerken voor Concentratie & Spreiding Bijlagen Theoretisch Kader Erasmus Universiteit Rotterdam MBA-Health

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Blauwe Zorg Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Auteurs ZIO G. Schulpen R. Meerlo C. van Uden VGZ T. Dekkers A. van Hees Huis voor de Zorg J. Maes Oktober 2012 www.zio.nl www.vgz.nl

Nadere informatie

Concurrentie in de ziekenhuissector. Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003

Concurrentie in de ziekenhuissector. Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003 Concurrentie in de ziekenhuissector Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003 Consultatiedocument Concurrentie in de Ziekenhuissector 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Afbakening van het onderzoek...

Nadere informatie

inhoud index FWG Trendrapport De zorg terug naar de tekentafel

inhoud index FWG Trendrapport De zorg terug naar de tekentafel inhoud FWG Trendrapport De zorg terug naar de tekentafel Utrecht, november 2013 inhoud Het FWG Trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Geertje van de Ven, Astrid Westerbeek, Peter Andriessen Ontwerp

Nadere informatie

duurzaam contracteren in de gezondheidszorg

duurzaam contracteren in de gezondheidszorg duurzaam contracteren in de gezondheidszorg Waar zorgverzekeraars en zorgverleners rekening mee moeten houden bij het sluiten van contracten die kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing lonend maken. SiRM

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt

Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Versie van 12 oktober 2011 Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 De zorgverzekeringsmarkt per 1 januari

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg combineert. Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Het kan écht: betere zorg voor minder geld. Sneller Beter - De logistiek in de zorg

Het kan écht: betere zorg voor minder geld. Sneller Beter - De logistiek in de zorg Het kan écht: betere zorg voor minder geld Sneller Beter - De logistiek in de zorg Eindrapportage TPG 7 juni 2004 Weet jij welke weg ik moet volgen? vroeg de haas aan de uil. Dat hangt er van af waar je

Nadere informatie

DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt

DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt Scenario Collectief gevangen Scenario Marktwerking Scenario Terug naar af Scenario Paradijs DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt

Nadere informatie

BELOFTE OF DWAALSPOOR?

BELOFTE OF DWAALSPOOR? Van bedrijfsprocessen in de ouderenzorg: BELOFTE OF DWAALSPOOR? April 2010 MBA-H, CMDZ Peter J. Dijkstra Frans H. Ploegstra Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.0 Aanleiding 1 1.1 Vraagstelling 2 1.2

Nadere informatie

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Van patiënt tot klant Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zoetermeer, 2003 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Adviesopdracht

Nadere informatie

Advies Basis GGZ december 2011

Advies Basis GGZ december 2011 Advies Basis GGZ december 2011 Advies Basis GGZ 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Adviesvraag 11 1.2 Afbakening 11 1.3 Begrippenkader 13 1.4 Leeswijzer 14 2. Knelpunten en

Nadere informatie

visie op onderwijs, zorg en woningcorporaties

visie op onderwijs, zorg en woningcorporaties visie op onderwijs, zorg en woningcorporaties Sectorupdate 2012 Interview Trends & ontwikkelingen Sectorvisie Visie op onderwijs, zorg en woningcorporaties 1 Geachte relatie, Voor u ligt Visie op Sectoren

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief. Zorginkoop

Monitor en beleidsbrief. Zorginkoop Monitor en beleidsbrief Zorginkoop februari 2014 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding en doelstelling 11 1.2 Scope 12 1.3 Aanpak 12 1.4 Leeswijzer 14 2. Beleidscontext

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas?

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Dit rapport is tot stand gekomen door samenwerking tussen Nyenrode Business Universiteit en ConQuaestor. De Nyenrode Business Universiteit is

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie