Verwerving en exploitatie.frl Top Level Domein businessplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verwerving en exploitatie.frl Top Level Domein businessplan"

Transcriptie

1 Verwerving en exploitatie.frl Top Level Domein businessplan 19 december 2011 versie 1.01

2 INHOUD Managementsamenvatting HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 HOOFDSTUK 2 HET VOEREN VAN HET.FRL-DOMEIN Haalbaarheidsonderzoek Open vs. Community TLD Customer Value Proposition Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen Doelstellingen en rolopvatting Provincie Fryslân Een gezonde exploitatie Samenwerking met registrars en organisaties Juridische entiteit en financiering 13 HOOFDSTUK 3 MARKETINGPLAN Doelgroepen en Product-Markt-Combinaties Marketingcommunicatiedoelstellingen en strategie Centrale boodschap Marketinginstrumenten Verkoopkanalen Fasering en begroting 17 HOOFDSTUK 4 RENDEMENT VAN DE INVESTERING Facts & Figures Marktvolume Scenario s Opbrengsten Kosten Prognose resultatenrekening Prognose operationele kasstroom Financiële consequenties 26 HOOFDSTUK 5 RISICOBEHEERSING 27 HOOFDSTUK 6 IMPLEMENTATIE Fasering 29 1/44

3 6.2 Contractuele relaties 30 HOOFDSTUK 7 EXPLOITATIE Uitgangspunten Keten domeinnaamregistraties Registry-diensten 34 HOOFDSTUK 8 REFERENTIES 35 Bijlage 1: Definities Bijlage 2: Conclusies provincie Fryslân haalbaarheidsonderzoek Bijlage 3: Policy.frl TLD Bijlage 4: Specificatie registrydiensten Figuur 1: Scenario s: aantal domeinnamen per jaar Figuur 2: Impactanalyse risico s Figuur 3: Planning aanvraagprocedure gtld s ICANN Figuur 4: Contractuele relaties Figuur 5: Demand-Supply model exploitatie.frl Figuur 6: Ketenproces domeinnaamregistraties Figuur 7: Samenhang registry-diensten 2/43

4 Managementsamenvatting Voor u ligt het businessplan om het.frl Top Level Domein (TLD) te verwerven en te exploiteren. Dit businessplan is het resultaat van alle inspanningen die sinds 2008 zijn gedaan om hier invulling aan te geven. Door oplevering van dit businessplan wordt fase 2A, zoals op 23 maart 2010 gestart door Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân, afgerond. Doel van dit businessplan is in de eerste plaats om zicht te krijgen op de haalbaarheid van een gezonde en rendabele exploitatie van een.frl TLD. Daarnaast dient dit businessplan als basis voor besluitvorming door GS en PS over het daadwerkelijk opstellen en indienen van een formele aanvraag voor een.frl TLD bij ICANN en het vrijmaken van de benodigde provinciale financiering voor de aanvraag en de exploitatie van het.frl TLD na toewijzing van het.frl TLD door ICANN. Maar dit zijn niet de eigenlijke doelen: een eigen TLD voor de provincie Fryslân heeft een onmiskenbare invloed op de Friese identiteit met grote maatschappelijke, culturele en sociaal-economische effecten. Dit businessplan is geschreven door de Coöperatie Fryslân Ring, in opdracht van de Provincie Fryslân. Deze heeft op haar beurt de nodige in- en externe expertise verworven om het krachtenspel tussen de verschillende ketenpartners goed te kunnen spelen. Gericht op het behalen van de beoogde kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten in termen van het bereiken van maatschappelijke, culturele en sociaal-economische effecten en een rendabele exploitatie zijn opbrengsten en kosten uitgewerkt voor het meest voor de hand liggende scenario most likely. Dit is een verantwoord, relatief bescheiden scenario uitgaande van ca domeinnamen na 5 jaar. Financiële uitwerking laat zien dat een financiële garantstelling van in totaal 2,82 miljoen een positieve operationele kasstroom alsook een positief resultaat oplevert vanaf jaar 5 van de exploitatie, waarbij de gewenste voorfinanciering 699K bedraagt. Dit zet zich door en resulteert in een positief rendement op de investering vanaf jaar 5 van de exploitatie. Deze resultaten worden bereikt op basis van een prijsstelling op wholesale- en retailniveau die binnen marktconforme bandbreedtes blijft. Emotionele exploitatie van.frl laat zien dat maatschappelijke, culturele en sociale-economische effecten een onmiskenbaar stempel drukken op deze unieke provincie en allen die zich met haar verbonden voelen. Diverse Friese belangenorganisaties geven nu al positieve geluiden af, zoals de FNP en de Ried fan de Fryske Beweging. Voor de periode van 6 jaar zijn financiële waarborgen nodig, uit oogpunt van continuïteitseisen zoals ICANN die stelt in haar rol als wereldwijde hoeder van de continuïteit van het internet. ICANN stelt dat de registry voldoende financiële middelen moeten hebben om de continuïteit van de dienstverlening voor 3 jaar te waarborgen indien het contract met ICANN binnen de eerste 5 jaar wordt beëindigd. Na 5 jaar moet de financiële buffer voor 1 jaar voldoende zijn en na 6 jaar zijn er geen specifieke vereisten meer. Mochten marktvolumes sterk tegenvallen en blijven steken op minder dan domeinnamen dan zijn de financiële consequenties substantieel en uitsluitend te herstellen door de wholesale- en retailprijzen voor.frl met een factor 3 te verhogen of te constateren dat de exploitatie van.frl niet aan de verwachtingen voldoet en te besluiten deze te beëindigen. In dat laatste geval kan besloten worden de exploitatie low profile voort te zetten tegen minimale kosten en aan de exploitatie-eisen van ICANN te blijven voldoen. Na positieve besluitvorming door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Fryslân start het aanvraagproces bij ICANN (d.w.z. het formuleren en indienen van de aanvraag voor het.frl domein bij ICANN). Dit is voorzien vanaf 12 januari tot 12 april Parallel aan de behandeling van de aanvraag door ICANN zullen voorbereidingen moeten worden getroffen om de zogenaamde registry voor.frl te implementeren. Dit is voorzien voor de periode vanaf het 1 e kwartaal 2012 tot en met het 4 e kwartaal Vanaf het eerste kwartaal 2013 zal de registry voor het.frl operationeel kunnen zijn en zullen.frl-domeinnamen beschikbaar komen voor de markt. 3/43

5 Hoofdstuk 1 Inleiding Toen in juni 2008 door ICANN werd aangekondigd dat het beschikbaar stellen van nieuwe Top Level Domeinen gepland is, hebben Provinciale Staten van Fryslân hierop ingespeeld door een haalbaarheidsonderzoek hiernaar in de begroting van 2009 op te nemen. Na uitvoering hiervan met positief resultaat worden met dit businessplan concrete voorbereidingen getroffen voor de verwerving en exploitatie van het.frl TLD. In opdracht van de Provincie Fryslân geeft Fryslân Ring invulling aan dit businessplan. Doel van dit businessplan is tweeledig: enerzijds zal het.frl TLD moeten worden toegewezen, anderzijds zal deze nieuwe extensie voor domeinnamen op internet met succes in de markt gezet moeten worden zodat iedereen die zich verbonden voelt met Fryslân haar kan voeren. Het businessplan is een document gericht op de besturing van deze doelen, de middelen die hiervoor nodig zijn en de route waarlangs dit bereikt wordt. Producten en diensten die samenhangen met succesvolle exploitatie van het TLD en concrete markten en doelgroepen staan centraal. Hoewel relevante activiteiten voor verwerving en exploitatie benoemd zullen worden, valt uitwerking hiervan buiten de scope van dit businessplan. Exploitatie van het.frl TLD kent kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten. Deze worden in dit businessplan in de juiste balans gepresenteerd. Maatschappelijk-culturele en sociaal-economische opbrengsten van.frl worden benoemd in samenhang met de verwachte kosten en opbrengsten op basis van het businessmodel van de verschillende ketenpartners. Het scenario most likely vormt daarbij het uitgangspunt. Vanuit het perspectief van risicobeheersing is ook het scenario pessimistic uitgewerkt, waarbij altijd in ogenschouw genomen moet worden dat in het geval van verliesgevende activiteiten voor de ketenpartners exploitatie van.frl altijd een maatschappelijk-cultureel en sociaaleconomisch effect heeft op de provincie Fryslân. Dit businessplan is overeenkomstig onderstaande structuur opgebouwd, waarbij de genummerde onderdelen corresponderen met de thema s van de betreffende hoofdstukken: 4/43

6 Op basis van onderstaande leeswijzer wordt invulling gegeven aan de volgende hoofdstukken: Hoofdstuk: Omschrijving: 1. Het voeren van het.frldomein de propositie. Beschrijving en detaillering van 2. Marketingplan Concretisering van de kerndoelgroepen en inzet van marketing en communicatie. 3. Rendement van de investering Definitie van incidentele en structurele kosten, verwachte inkomsten / opbrengsten, financiële dekking en rendementsverwachtingen. 4. Risicobeheersing Inventarisatie van risico s en definitie beheersingsmaatregelen. 5. Implementatie Definitie van activiteiten gericht op verwerving en implementatie.frl TLD. 6. Exploitatie Definitie van activiteiten gericht op exploitatie en beheer van.frl TLD in relatie tot de rollen van de verschillende samenwerkingspartners in de keten. Specifiek gebruikte afkortingen en terminologie worden geduid in bijlage 1 (definities). Dit businessplan moet nog door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Fryslân worden goedgekeurd. Verder moet een aanvraag voor 13 april 2012 bij de ICANN worden opgesteld en ingediend tot verwerving van het.frl TLD bij ICANN door een nog op te richten juridische entiteit. Dit businessplan vormt de basis van de aanvraag. 5/43

7 Hoofdstuk 2 Het voeren van het.frl-domein In dit hoofdstuk volgt een beschrijving en detaillering van de propositie.frl TLD. De basis hiervoor wordt gevormd door het eerder gehouden haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek betrof een coproductie tussen de Provincie Fryslân, SIDN, de Internet Academie en IT-Works, voorafgaand aan actieve betrokkenheid van de Fryslân Ring. 2.1 Haalbaarheidsonderzoek In het voorjaar van 2009 heeft er een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden: een eerste oriëntatie naar de praktische en financiële haalbaarheid van het verwerven en exploiteren van een.frl TLD in het internetdomein. De resultaten hiervan zijn door de Internet Academie geanalyseerd en verwerkt en op 14 december 2009 beschikbaar gesteld. Op 9 maart 2010 hebben Gedeputeerde Staten van Fryslân het haalbaarheidsonderzoek behandeld en is besloten tot het opstellen van een businessplan. De vraag in hoeverre is het praktisch en financieel haalbaar om t.b.v. de Friese community in den brede een eigen Fries TLD te verwerven en te exploiteren? is positief beantwoord. Er is nadrukkelijk voldoende belangstelling in de markt waarmee verwerving en exploitatie financieel haalbaar is. Een eigen TLD voor de provincie Fryslân vertegenwoordigt zowel een grote sociaal-culturele als economische meerwaarde. Dit is door de Provincie Fryslân onderschreven en is aanleiding geweest voor het zetten van de noodzakelijke vervolgstappen. In het haalbaarheidsonderzoek zijn twee onderzoeksmethoden naast elkaar gehanteerd. In de periode van 28 mei 2009 tot en met 29 juni 2009 heeft er een telefonische enquête onder bedrijven en organisaties in een beperkt aantal sectoren plaatsgevonden, te weten organisaties en bedrijven in het algemeen, onderwijs, cultuur, recreatie en toerisme. De omvang van de steekproef was Daarnaast heeft er in dezelfde periode een marktconsultatie onder 4 Friese registrars plaatsgevonden. De belangstelling voor / behoefte aan een eigen Fries TLD varieert. Onder Friese bedrijven, organisaties en instellingen is deze 31%, met een zekerheidsmarge van 95%, zo blijkt uit het telefonisch marktonderzoek. Dit levert bij benadering ca organisaties op, doorvertaald naar het totale Friese bedrijfsleven (geschatte omvang ca bedrijven, organisaties en instellingen). Er zijn geen particulieren in het onderzoek betrokken. Kengetallen voor het.nl-tld geven aan dat een marktomvang van reëel is voor.frl: 38% van de.nl-domeinnamen staat op naam van een particulier. Het gezamenlijke marktvolume voor.frl is op basis hiervan ingeschat op zeker domeinnamen. Aanvullend hierop blijkt uit de gesprekken met Friese registrars (de marktconsultatie) dat frl domeinnamen als realistisch wordt ingeschat. Dit marktpotentieel is ingeschat op basis van het aantal.nl domeinnamen op dat moment in relatie tot het aantal inwoners: grofweg 4 miljoen domeinnamen op 16 miljoen inwoners 1. Vertaald naar de provincie Fryslân met ca inwoners bedraagt het maximale marktpotentieel ca frl domeinnamen. Uitgaand van een penetratiegraad van ca. 35% leidt dit tot een verwachting van ca frl domeinnamen na 5 jaar. Qua prijsstelling geven de betrokken Friese registrars aan dat een retailprijs van maximaal en een wholesaleprijs van per jaar haalbaar respectievelijk gewenst is. Het haalbaarheidsonderzoek toont ten slotte aan dat het.frl TLD de voorkeur geniet boven.friesland,.fryslân etc. Opgemerkt wordt dat de onderzoekspopulatie zonder enige vorm van marketing omtrent een.frl-tld is betrokken bij het onderzoek. Voor meer gedetailleerde informatie aangaande het haalbaarheidsonderzoek wordt verwezen naar de betreffende publicatie. In bijlage 2 zijn de conclusies die eerder door de Provincie Fryslân zijn getrokken opgenomen. 1 Het actuele aantal domeinnamen op dit moment bedraagt ca. 4,5 mln. 6/43

8 2.2 Open vs. Community TLD Bij de aanvraag van een gtld wordt door ICANN onderscheid gemaakt tussen een open TLD en een community TLD. Aangezien we in dit businessplan spreken over de Friese community lijkt het logisch dat.frl een community- TLD is. Niets is minder waar: indien gekozen wordt voor een community-tld dan is een exacte definitie van deze community vereist. Grenzen, uitsluitingen, beperkingen en randvoorwaarden zullen op precieze wijze moeten worden omschreven en hun doorwerking moeten hebben in de policy van.frl. Het risico dat dit betwist wordt door partijen is groot. Aanpassing van de policy na livegang is geen optie, want dit wordt niet toegestaan door ICANN. Dit staat op gespannen voet met het relatief bescheiden volume van de markt voor.frl in relatie tot de businesscase. Het ingeschatte marktvolume is in het meest optimistische scenario ca domeinnamen. Een zo liberaal mogelijke policy voor.frl met een zo laag mogelijke toetredingsdrempel is nodig om dit aantal te kunnen bereiken en dus in het belang van een rendabele exploitatie met minimale financiële risico s. Overwegende dat een exacte definitie van een community-tld arbitrair is en het benodigde volume moet worden behaald wil een.frl TLD levensvatbaar zijn wordt ingezet op de aanvraag van.frl als open TLD. 2.3 Customer Value Proposition In deze paragraaf volgt de beschrijving van de toegevoegde waarde van het hebben van een.frl-tld vanuit het oogpunt van de gebruikers: de zgn. Customer Value Proposition. Er volgt in deze paragraaf een beschrijving van: De huidige situatie; De functionaliteit van het voeren van een.frl-domein; Onze visie op de behoeften waaraan het gebruik van een.frl-domein appelleert; De belangrijkste onderscheidende kenmerken van een.frl-domein; De belangrijkste technische consequenties van het gebruik van een.frl-domein door registrants; Aanvullende diensten. Overigens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op hoe, vanuit het oogpunt van de toegevoegde waarde van het hebben van een.frl-tld zoals in deze paragraaf beschreven, de markt met behulp van marketingcommunicatie bereikt wordt. Huidige situatie Op dit moment zijn internetgebruikers die in Fryslân gevestigd zijn dan wel anderszins een band met deze provincie en haar bewoners, taal en cultuur hebben, aangewezen op.nl voor het geografisch meest nabije TLD. Daardoor is de situatie ontstaan waarin bij menig Friese organisatie voor haar "webstek" de Nederlandse domeinaanduiding achter de Friestalige naam wordt teruggevonden. Zo kan de Friese vereniging voor natuurbescherming It Fryske Gea bijvoorbeeld gevonden worden op en is ook de website van de Provincie Fryslân in het Nederlandse internetdomein gevestigd (www.fryslan.nl). Daarnaast zijn domeinnamen die met name uitgesproken Friese familienamen bevatten binnen het.nl domein geclaimd en in gebruik genomen door partijen buiten Fryslân. Functionaliteit Alle websites op het internet hebben unieke adressen, te benaderen via IP-adressen of Uniform Resource Locators (URL s). Een IP-adres bestaat uit een nummerreeks, die vanwege de combinatie lastig te onthouden is. Hiermee wordt de identiteit van de registrant niet direct zichtbaar. Een URL wordt door personen en organisaties gevoerd ter identificatie van een website en adressen. Een URL bestaat uit een protocol en een domeinnaam en heeft de volgende vorm: Het gedeelte fryslan.nl vormt de domeinnaam waarbij.nl de aanduiding voor het Top Level Domein is. Top Level Domeinen kennen 2 varianten: een Generic Top Level Domein (gtld) en een Country Code Top Level Domein (cctld). gtld s typeren de aard van de domeinnaam:.org voor non-profit organisaties,.info,.net en.com voor domeinnamen met commerciële doeleinden en.gov voor overheidsdoeleinden. Aan gtld s worden met enige regelmaat nieuwe varianten toegevoegd. cctld s zijn voorbehouden aan landen, zoals.nl voor Nederland..frl betreft een gtld. Domeinnamen worden naast websites ook gebruikt in - en FTP-adressen. Met de toekomstige vrijgave van nieuwe Top Level Domeinen door ICANN, ligt een eigen TLD.frl voor de Friese community binnen handbereik, lees: alle organisaties, bedrijven, instellingen, gemeenten, plaatsnamen, regio s, scholen, niet-natuurlijke personen (zoals 7/43

9 verenigingen, stichtingen e.d.), privé-personen etc. hebben de mogelijkheid om t.b.v. hun internetactiviteiten naast of in plaats van reeds gebruikte TLD s zoals.com en/of.nl etc. het.frl TLD te voeren. Met de introductie van een Top Level Domein voor Fryslân wordt voorzien in de mogelijkheid om: 1. op internet geografisch onderscheidende domeinnamen toe te kennen aan websites van zowel zakelijke als particuliere gebruikers die gevestigd zijn in dan wel anderszins een band hebben met Fryslân (dit betreft het deel van de domeinnaam achter de punt, lees:.frl). 2. oen nieuwe kans te bieden aan (Friese) gebruikers die bij de toekenning van.nl domeinnamen hun kans hebben gemist (dit betreft het deel van de domeinnaam vóór de punt). Een punt van aandacht in de naamgeving voor "Fryske webstekken" is het op dit moment nog ontbreken van de mogelijkheid om in domeinnamen gebruik te maken van bijzondere karakters, zoals de û en de â. Daarmee zouden namelijk letterlijk de puntjes op de i kunnen worden gezet voor organisaties als bijvoorbeeld de stichting 'Foar de Neiteam' die met haar online Stamboek van Skûtsjes nu nog het 'fout' geschreven webadres in het Nederlandse internetdomein gebruikt. De Internet Academie heeft in opdracht van de provincie Fryslân reeds in 2008 een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van deze diakritische tekens. Visie Internet vormt steeds vaker het primaire kanaal, naast traditionele verkoop- en servicekanalen. In 2009 was 84% van alle organisaties, bedrijven en instellingen met 10 of meer werknemers via een website actief op internet met een.nl- TLD 2. Een dergelijk hoog percentage roept de vraag op hoe organisaties en individuen zich nog kunnen onderscheiden, ofwel: Hoe blijf je bezoekers naar je website trekken? In aanvulling hierop vormen de hoge internetdichtheid in Nederland (in 2010 waren 90% van allen Nederlanders online op internet) en de goede beschikbaarheid van breedbandinfrastructuur een kansrijke omgeving. Naast de enorme internet-expansie is er sprake van sociaal-maatschappelijke en sociaal-culturele ontwikkelingen, te vangen onder de noemer identiteit. Dit komt tot uitdrukking in o.a. de volgende voorbeelden: Organisaties en individuen hechten steeds meer aan exclusiviteit en onderscheid; Als gevolg van globalisering identificeren organisaties en individuen zich steeds meer met hun eigen regio; Als gevolg van (de enorme groei in) social media is de behoefte ontstaan bij individuen en organisaties zich sterker te onderscheiden resp. te profileren binnen de groep van social media; Oude sociaal-maatschappelijke waarden hebben dankzij de ontzuiling hun waarde verloren, waardoor organisaties en individuen op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om hun onderlinge verbondenheid uit te stralen. Door de Europese éénwording en het wegvallen van landsgrenzen groeit de belangstelling voor de eigen regio en het bewust zijn van de eigen cultuur en taal in deelgebieden van landen. Internet is dé aangewezen plek om hieraan uiting te geven. Fryslân is niet het eerste en zeker ook niet het laatste "regio binnen een land" dat ook op het wereldwijde web een stuk autonomie en onderscheidendheid opeist in de vorm van een eigen TLD. Dan is het prettig om te weten dat zoekmachines zoals Google sterk kijken naar het gebruikte TLD. Bedrijven die straks een.frl-tld hebben eindigen ten opzichte van vergelijkbare diensten en in combinatie met een zoekterm als Friesland hoger in de zoekresultaten dan bedrijven die dat niet hebben. 2 Bron: De Digitale Economie 2009 (CBS). 8/43

10 Onderscheidende kenmerken Identiteit staat op gespannen voet met de internetexpansie: hoe blijf je je onderscheiden en blijf je traffic genereren richting je internetactiviteiten in een markt die zo sterk groeit? Het voeren van het.frl TLD komt tegemoet aan de behoefte om je te onderscheiden qua identiteit en betekent een nieuwe impuls voor de Friese gemeenschap. Dankzij.frl is deze gemeenschap in staat om: Zich herkenbaar(der) op internet te profileren door zich te onderscheiden van gangbare TLD s zoals.nl of.com; De Friese identiteit en verbondenheid uit te stralen; Een hogere attentiewaarde met haar internetactiviteiten te bereiken; Een hoger exclusiviteits- en uniciteitsgehalte te hebben als het gaat om een domeinnaam. Voortvloeiend uit deze behoeften waaraan een.frl-domein appelleert bestaan er een aantal duidelijke toepassingen voor het voeren van een.frl-domein: Versterking van het imago van Fryslân en de Friese gemeenschap; Versterking van het merk Fryslân ; Versterking van de binding binnen de Friese gemeenschap; Vergroting van de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de regio, zowel nationaal als mondiaal; Verbeterde mogelijkheid voor bedrijven en inwoners om hun binding met de provincie Fryslân te laten zien; Betere vindbaarheid voor aanbieders van lokale diensten; Het duidelijk identificeerbaar aanbieden van content in de eigen taal; Nieuwe mogelijkheden voor communicatie tussen inwoners en bedrijven van de provincie Fryslân; Een vertrouwde en afgeschermde internetomgeving met meer kans op de uitgifte van domeinnamen voor lokale voorzieningen en merken. Technische consequenties Actief gebruik van het.frl-domein kent een aantal technische consequenties voor registrants die willen switchen van bijv. het.nl of.com TLD naar het.frl TLD. Ervan uitgaande dat het.frl-domein als primairy domain wordt ingezet, is een technische omzetting de belangrijkste consequentie. Het betreft hier inzet van relatief eenvoudige en volwassen technologie door de registry en de registrar, waardoor het afbreukrisico voor registrants laag is. Desgewenst worden hier door registrars richting registrants toegevoegde waardediensten aangeboden om eenvoudig te kunnen switchen. Aanvullende diensten Naast het leveren van de primaire dienstverlening (het leveren van een.frl-domeinnaam door registrars aan registrants), worden aanvullende, toegevoegde waarde diensten ontwikkeld en aangeboden. Doel hiervan is om actief gebruik door de registrant van een.frl-domeinnaam mogelijk te maken. Te denken valt aan: Levering van een Content Management Systeem (CMS); Grafische vormgeving; Ontwikkelen van een website; Hosting; Verhuisservice; Ondersteuning bij marketing of internet-marketing; Vertaling van anderstalige content naar Friestalige content. De aanvullende diensten worden niet door de registry zelf ontwikkeld en geproduceerd. De bedoeling is dat deze toegevoegde waarde diensten samen met een aantal preferred registrars worden ontwikkeld. Kosten en opbrengsten hiervan maken geen deel uit van de businesscase. 9/43

11 2.4 Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen Om een goed beeld te krijgen van strategische issues die samenhangen met de verwerving en exploitatie van het.frl-tld is een zogenaamde SWOT 3 -analyse gedaan, waarin externe kansen en bedreigingen en interne sterkten en zwakten zijn geïdentificeerd. Kansen (externe factoren) In Europa groeit het bewustzijn van het koesteren van de eigen identiteit, cultuur en taal in de regio. Het.cat domein (Catalonië) is hier illustratief voor. Het.frl domein sluit hierop aan, aangezien het de mogelijkheid geeft de verbondenheid met een regio expliciet en meer herkenbaar te maken in het internetdomein. Het.frl TLD biedt nieuwe kansen voor gebruikers die binnen het.nl domein de boot hebben gemist wanneer de gewenste domeinnaam reeds door een andere registrant in gebruik is. Het Fries zijn beperkt zich niet tot de provinciegrenzen van de provincie Fryslân. Een aantal regio s buiten Fryslân hebben een historische relatie met de provincie: een groot deel van Noord-Holland is bekend als West-Friesland, in het noorden van Duitsland ligt de streek Ost-Friesland en in het kustgebied van de Waddenzee zijn tot in Denemarken vissersplaatsen te vinden waar van oudsher Friese dialecten worden gesproken. Fryslân is tweetalig en de Friezen om utens (de Friezen dy t buten Fryslân wenje; en dêr binne der in soad fan!) hebben een nadrukkelijke relatie met Fryslân qua familiebanden en roots. Potentiële registrants die geen relatie met Fryslân hebben maar zich op internet willen onderscheiden met een domeinnaam. Bedreigingen (externe factoren) Het.frl top level domein is niet het eerste geografisch nabije internetdomein waarvan gebruikers uit Fryslân of anderszins verbonden met deze provincie gebruik kunnen maken. Een groot deel van de doelgroepen is al aanwezig op internet met een.nl-domein waarbij mogelijk al veel tijd en geld is geïnvesteerd in de vormgeving en de content van een website alsook de naamsbekendheid van het webadres. Informatie en communicatie zijn goud waard, dus een nieuw top level domein betekent volop kansen voor speculanten en domain investors. Door grootschalige verwerving van potentieel interessante domeinnamen met een hoge marktwaarde kan er prijsopdrijving ontstaan. Als deze partijen in het begin te veel domeinnamen kan claimen, bestaat de kans dat hierdoor de primaire markt wordt verstikt en het.frl-domein niet tot leven komt omdat het voor een te groot deel uit internetadressen bestaat die geparkeerd worden in afwachting van de hoogste bieder. Dit schaadt de waarde van het.frl domein en betekent frustratie en afbreukrisico aan de kant van toekomstige gebruikers. De import van.fr domeinnamen uit Frankrijk voor Friese afnemers kan mogelijk voor verwarring zorgen. Hierbij worden door een Amsterdamse registrar via een contactpersoon in Frankrijk domeinnamen in Fryslân verkocht. Het initiatief hiervoor is begin 2011 gestart; over het succes en de omvang van de groep die hiervan gebruik maakt, is geen nadere informatie bekend. Technisch-inhoudelijk en functioneel zal dit naar verwachting geen bedreiging voor het succes van het.frl domein betekenen. Wel is het zaak om de introductie van.frl voortvarend en spoedig op te pakken en daarbij.frl als enige echte Friese TLD te profileren. Naam-snatching, een andere partij welke ook FRL aanvraagt Andere regio s of belanghebbenden doen eveneens een aanvraag voor.frl of daarop lijkende domeinnaam bij ICANN. Te denken valt bijvoorbeeld aan regio s in Frankrijk, de stad Florence of de regio Ost-Friesland in Duitsland. Op dit moment zijn er overigens geen signalen bekend dat anderen het.frl- of een daarop lijkend TLD willen aanvragen. 3 Strong points, Weak points, Opportunities, Threats 10/43

12 Sterkten (interne factoren) Met de Provincie Fryslân als "moeder van het nieuwe merk" is de noodzakelijke vertegenwoordiging van de regionale overheid gewaarborgd, een belangrijke randvoorwaarde van ICANN. Daarnaast wordt er geprofiteerd van bekendheid, goede naam en uitgebreid netwerk van deze provincie:.frl is nieuw, betrouwbaar en geen eendagsvlieg..frl legt een natuurlijke verbinding met sociaal-culturele en economisch-maatschappelijke beleidsdoelstellingen van de Provincie Fryslân. Zwakten (interne factoren) Waar de front- en backoffice-activiteiten van het.frl-tld worden ondergebracht bij een nog op te richten juridische entiteit, wordt de verantwoordelijkheid voor sales en aftersales belegd bij derden, in het bijzonder bij de registrars. Inhoudelijk sturen en vooral ook bijsturen vormt hier mogelijk nog een uitdaging. Confrontatie van externe kansen en bedreigingen met respectievelijk interne sterkten en zwakten levert 3 kritische succesfactoren op voor het.frl-tld: 1. Een markt met potentie Leaver dea as slaef. Frysk en Frij. Friezen koesteren hun vrijheid en zijn trots op hun onderscheidenheid in cultuur en taal binnen Nederland. Dat de Friese band sterk is, blijkt uit het succes van Simmer 2000, een reünie waarbij duizenden Friezen vanuit de hele wereld terugkwamen en er gedurende de hele zomer tal van activiteiten en feestelijkheden werden georganiseerd. In dit speelveld zal de vraag of er interesse is voor een.frl domeinnaam al snel beantwoord worden met de tegenvraag "Wanneer kan ik het krijgen?". 2. Een merk met goede naam De Provincie is geen spreekbuis van Den Haag maar wordt juist ervaren als de stem die in Den Haag de vrijheid en de belangen van Friese burgers en het Friese bedrijfsleven behartigt. Het stempel "fan 'e Provinsje" opent in Fryslân deuren en geeft vertrouwen. 3. Mensen van betekenis De Provincie Fryslân verbindt mensen met toegang tot de juiste contacten en deskundigheid alsook met regionale marktkennis. 2.5 Doelstellingen en rolopvatting Provincie Fryslân Fryslân is een provincie met een geheel eigen sociaal-culturele identiteit. Hiermee onderscheidt zij zich nadrukkelijk van andere provincies en regio s. Dragers van deze eigen sociaal-culturele identiteit zijn onder andere de eigen taal en tradities. Een eigen TLD versterkt de eigen identiteit en leidt tot een grotere herkenbaarheid van de provincie op internet. Ook vanuit economisch perspectief is een eigen TLD interessant: een.frl TLD vergroot de vindbaarheid. Het zoeken naar content gerelateerd aan Friesland wordt daardoor sneller, eenvoudiger en eenduidiger. Een.frl TLD vertegenwoordigt voor de provincie Fryslân dus een grote sociaal-culturele maar ook economische meerwaarde en bevordert de interneteconomie in de provincie. Vanuit haar rol om de sociaal-culturele identiteit alsook de Friese economie te stimuleren, te versterken en verder te ontwikkelen ligt er vanuit de Provincie Fryslân een natuurlijke relatie om de verwerving en exploitatie van het.frl-tld te ondersteunen. Dit behoeft regulering, gericht op o.a. een ordelijk, tijdig en voorspelbaar uitgifteproces, een gezonde exploitatie en duidelijke spelregels gericht op transparantie en een open markt. Hier is een rol weggelegd voor de Provincie Fryslân: het opstellen van de zgn. policy voor het.frl TLD. ICANN verplicht tot het opstellen van een policy, die uitgewerkt en vastgesteld moet zijn voorafgaand aan het doen van de aanvraag. Op basis van een policy workshop 4 zijn in de vorm van een draft-policy de meest relevante onderdelen voor een op te stellen policy benoemd, te weten: Voorwaarden aan registrerende partijen; Voorwaarden aan domeinnamen; 11/43

13 Domein lifecycle; Dispuutregelingen / bescherming; Fasering uitgifte domeinnamen; Publicatie. Voor de draft-policy aangaande het.frl TLD wordt verwezen naar bijlage 3. Belangrijke voorwaarde voor het mogen indienen van een aanvraag voor een gtld zoals.frl is steun van de lokale overheid, in dezen vertegenwoordigd door de Provincie Fryslân, in de vorm van een verklaring van geen bezwaar ( Letter of Government Support ). Deze zal als onderdeel van de aanvraag opgesteld moeten worden. 2.6 Een gezonde exploitatie Een aantal doelstellingen hangt nauw samen met een gezonde exploitatie. Het betreft onderstaande praktische zaken die randvoorwaardelijk zijn voor een gezonde exploitatie en die door de op te richten juridische entiteit moeten worden geborgd en geadresseerd. Doelstellingen Introductie en naamsbekendheid.frl-domein o Lancering van een gerichte marketingcampagne in de Friese gemeenschap, die binnen 6 maanden leidt tot een situatie waarin 75% van de doelgroep weet van het bestaan van het.frl-domein Exploitatie van het.frl-domein o Invulling van de regie-, coördinatie- en monitoringfunctie binnen de keten van Registry Registrars Registrants en bewaking van de vrije toetredingsmogelijk-heden tot de community van.frl domeinnaamhouders conform het uitgiftebeleid van de Provincie Fryslân. Levering van aanvullende diensten rondom.frl-domein o Ontwikkelen en aanbieden van diensten die samenhangen met introductie van of switching naar het.frl-domein als primary domain. De activiteiten van de nog op te richten juridische entiteit (de contractuele registry) concentreren zich daarbij op: het definiëren en via registrars bij elkaar brengen van de vraag naar.frl-domeinnamen d.m.v. bundeling ; het vertalen van de vraag van registrars naar eenduidige, modulair opgebouwde registryservices, te leveren door een Registry Service Provider (RSP); het initieel ontwikkelen en voeren alsook doorontwikkelen van een sourcing-strategie waarbij registryservices en toegevoegde waarde diensten worden geproduceerd door resp. een Registry Service Provider (RSP) en registrars; het toezien op de performance van leveranciers en het zeker stellen dat geleverd wordt wat de registrants gevraagd hebben; het rapporteren over de aard, omvang en kwaliteit van dienstverlening richting stakeholders (Provincie Fryslân, Registry Service Provider (RSP) en ICANN). 2.7 Samenwerking met registrars en organisaties Een belangrijke randvoorwaarde voor reële verwachtingen en een gezonde exploitatie vormt actieve en intensieve samenwerking door de registry met registrars en organisaties, zowel binnen als buiten Fryslân. Registrars vormen de belangrijkste schakel tussen de registry en de registrants. In de vorm van een aanvullende marktconsultatie zullen zij na besluitvorming door de Provincie Fryslân en parallel aan de aanvraag bij ICANN actief geïnformeerd moeten worden over verwerving en exploitatie van het.frl-tld. In relatie tot de verwachte omvang van de markt voor.frldomeinnamen zal met registrars over de brutomarge moeten worden gesproken, rekening houdend met de wholesale en retailprijzen voor.nl-domeinnamen en het daarbij behorende marktvolume. Regulering daarvan is niet mogelijk, het is aan de registrars voorbehouden retailprijzen te kiezen in relatie tot hun (toegevoegde waarde)diensten die zij leveren. 12/43

14 De.frl- domeinnamen zullen het karakter van een nicheproduct voor de registrars hebben, waarbij marge naast de mogelijkheden voor cross-selling 5, belangrijke drijfveren zijn. Naast registrars vormen lokale organisaties ook belangrijke partners voor een gezonde exploitatie. Juist die organisaties die zich richten op het behartigen van de belangen rondom het Fries sociaal-cultureel gebeuren, die dikwijls beschikken over een omvangrijke achterban zullen actief benaderd moeten worden om in onderlinge samenwerking aan de marketing omtrent.frl invulling te geven. Ook voor hen gelden mogelijkheden voor cross-selling. Hoe actieve samenwerking met lokale registrars en organisaties vorm krijgt, zal in hoofdstuk 3 Marketingplan worden benoemd. 2.8 Juridische entiteit en financiering Uit het oogpunt van corporate governance waarbij rollen en verantwoordelijkheden alsook financiering en risico s hieromtrent transparant zijn, is een aparte juridische entiteit gewenst. De relaties tussen de registry en de Provincie Fryslân en de registry en de Registry Service Provider zullen duidelijk moeten zijn. Aangezien gehele of gedeeltelijke implementatie en exploitatie van het.frl TLD voor de Provincie Fryslân niet als core business wordt beschouwd, is het opzetten van een nieuwe juridische entiteit het meest voor de hand liggend. Een stichting geniet in dit kader de voorkeur: het is een herkenbare rechtsvorm zonder winstoogmerk. Alle revenuen komen ten goede aan de stichting en de stichting kan deze alleen inzetten om het statutair bepaalde doel te bereiken. Verder kan in de statuten van de stichting de verhouding tot de voornaamste financier(s) expliciet geregeld worden, zowel op financieel gebied als op verantwoordingsgebied ten aanzien van de uitvoering. Overigens is dit tijdens het haalbaarheidsonderzoek reeds onderkend. Op deze wijze kan geborgd worden dat de Provincie Fryslân als enige/voornaamste financier sturing en invloed krijgt op de exploitatie en alle activiteiten die in dat kader plaatsvinden. Verder dient dit in de registry-organisatie verankerd te zijn, die o.a. verantwoordelijk is voor het beheer en de uitgifte van de.frl-domeinnamen. 5 Een voorbeeld van cross-selling is dat een Internet Service Provider naast de levering van een.nl-domein, een Content Management Systeem en webhosting ook een.frl-domein levert. 13/43

15 Hoofdstuk 3 Marketingplan Voorafgaand aan de afname van een.frl-domeinnaam zal de doelgroep in de eerste plaats bekend moeten zijn met het bestaan van het.frl-tld en de beschikbaarheid van.frl-domeinnamen. Vervolgens zal de doelgroep positief moeten gaan staan tegenover het..frl-tld en.frl-domeinnamen en afnamebereidheid moeten gaan tonen. Dit hoofdstuk geeft antwoord op de vraag hoe de markt voor.frl-domeinnamen het beste met behulp van marketingcommunicatie bereikt kan worden. Uitwerking in detail vindt in dit stadium nog niet plaats. Doelgroepen en Product-Markt-Combinaties worden benoemd zodat er gericht aan naamsbekendheid kan worden gewerkt. Dit is essentieel voor het bereiken van het geplande volume. Als er zicht is op de doelgroep worden doelstellingen en strategie benoemd, gevolgd door het op hoofdlijnen benoemen van de instrumenten en kanalen hiervoor. Besloten wordt met een fasering en begroting, specifiek gericht op de marketingactiviteiten. 3.1 Doelgroepen en Product-Markt-Combinaties Om de marketingcommunicatie effectief te kunnen inzetten, onderscheiden we de volgende doelgroepen: 1. Merkhouders: de houder van een merknaam a. Merkeigenaren: rechtspersonen die zelfstandig als merkeigenaar optreden b. Vertegenwoordigers van merkhouders (advocatuur, merkenbureaus en reclamebureaus): rechtspersonen die namens een merkeigenaar optreden. 2. End-users (registrants): organisaties en personen die voor eigen gebruik domeinnamen via registrars registreren. a. Zakelijk (profit en not-for profit) b. Particulieren 3. Registrars/resellers: organisaties die een overeenkomst met de.frl registry hebben en gerechtigd zijn domeinnamen namens domeinnaamhouders te registreren of hiervoor de resell-functie hebben (onderscheid tussen ICANN-registered registrars en daaronder opererende resellers). 4. Domain investors (zakelijk): organisaties die vanuit investeringsoogpunt domeinnamen registreren ten behoeve van wederverkoop in plaats van voor eigen gebruik (dit zijn soms ook registrars). Vanuit bovengenoemde doelgroepen worden, in relatie tot de eigenlijke activiteiten van (preferred) registrars, 3 Product-Markt-Combinaties (PMC s) onderscheiden: specifieke dienstverlening die het basisproduct van een.frldomeinnaam aantrekkelijker maakt voor een groter deel van de doelgroep. Onderstaande tabel biedt inzicht in deze PMC s: PMC: 1..frl-domeinnamen met aanvullende technische webdiensten 2..frl-domeinnamen met aanvullende contentwebdiensten 3..frl-domeinnamen met aanvullende FttXdiensten Toelichting: Registratie van specifieke.frl-domeinnamen incl. verhuisservice, levering van CMS, websiteontwikkeling en/of hosting. Registratie van specifieke.frl-domeinnamen incl. inhoudelijke, sociaal-culturele of sociaalmaatschappelijke contentdiensten zoals vertaaldiensten naar Friestalige (delen van).frlwebsites en specifieke portals. Registratie van specifieke.frl-domeinnamen incl. levering van glasvezel-breedband op het niveau van pandadressen of vastgoedobjecten. 3.2 Marketingcommunicatiedoelstellingen en strategie De marketingdoelstelling voor de introductie en implementatie van het.frl-tld geeft weer wat we willen bereiken: 1. Naamsbekendheid. 14/43

16 2. Marktvolume. In het nader op te stellen marketingcommunicatie-uitvoeringsplan zullen deze doelstellingen per doelgroep meetbaar worden gedefinieerd. Voor nu volstaat als uitgangspunt dat het beoogde resultaat voor beide marketingdoelstellingen overeenkomt met de in hoofdstuk 4 van dit businessplan uitgewerkte scenario s voor een succesvolle introductie, implementatie en exploitatie. Kortom: dat wat benodigd is om de projectperiode van 6 jaar af te sluiten met een financieel geslaagde business case alsook realisatie van de beoogde cultureel-maatschappelijke en sociaaleconomische effecten. Door in te zetten op de zogenaamde 5 C s wordt invulling gegeven aan de marketingcommunicatie-strategie. Voorgesteld wordt om.frl-ambassadeurs ( bekende Friezen ) een actieve rol te laten spelen met het oog op een succesvolle lancering. Klantgerichtheid, vraaggestuurd werken en een dienstverlenende houding vormen belangrijke communicatie-aspecten die een goede samenwerking met registrars en resellers onderstrepen: 1. Cost to customer een verantwoorde prijsstelling op retail- en wholesale-niveau; 2. Customer need bijdragen aan de behoefte van afnemers aan een eigen identiteit ; 3. Convenience gemakkelijke verwerving van of overstap naar een.frl-domeinnaam doordat gebruik wordt gemaakt van bestaande infrastructuur en logistiek; 4. Communication alle communicatie is erop gericht de betrokkenheid van de doelgroep bij.frl te verhogen: een.frl-domein van de Friezen en niet voor de Friezen; 5. Customer care klantgerichte en transparante service richting registrants en registrars incl. transparante rapportages over de kwaliteit van dienstverlening. 3.3 Centrale boodschap Voor alle doelgroepen wordt.frl als bekend, betrouwbaar, begerenswaardig en blijvend geprofileerd. Bekend: reeds bekende Friese organisaties profileren zich met een.frl-domein nu ook Frysk en Frij op internet met de mogelijkheid van een.frl webstek Betrouwbaar: de initiatiefnemer is een betrouwbare speler van de Provincie Fryslân, dat zit wel goed! Begerenswaardig: een.frl-domein wordt begeerd onderscheidend, met volop kansen om die ene naam te claimen die je altijd al wilde hebben! Blijvend: een duurzaam initiatief.frl is geen eendagsvlieg maar de logische stap in de nieuwe digitale wereld voor een bevolking en een cultuur met een rijke geschiedenis. 3.4 Marketinginstrumenten De aard van de aangeboden dienst - Fries grondgebied in de digitale wereld met uitgifte van kavels voor alle Friese burgers, bedrijven, instellingen en voor diegene die op andere wijze affiniteit met Fryslân heeft - in combinatie met de belangrijke sociaal-culturele factor in het beslissingsproces van met name de doelgroepen merkhouders en endusers, vraagt om moderne marketing en de inzet van moderne communicatiemiddelen. Met andere woorden: geen torenhoge stapels drukwerk die huis aan huis worden verspreid maar de doelgroep vooral opzoeken waar je dienst thuis is: op internet. Hiervoor worden 5 marketinginstrumenten parallel ingezet: mixing the media is the message. 15/43

17 Website De eerste website op het.frl domein wordt dé plek voor informatie, promotie en sales vanaf de opstartfase. Een website die informeert, die inspireert door het communiceren van successen in het project en die de functie van portal heeft voor alles rondom het gedachtegoed van.frl gericht op alle ketenpartners. Social media Als marketinginstrument worden de websites, sociale netwerken en forums van andere partijen echter nog belangrijker. Denk hierbij aan onder andere Twitter, Facebook, Hyves, LinkedIn, YouTube en Vimeo. Niet alleen bieden social media een uitstekend platform voor het creëren van naamsbekendheid en lading van een merk; wat ze bovendien als extra bieden is dat ze werkelijke communicatie met en daarmee betrokkenheid van je markt mogelijk maken. Er is geen sprake van eenrichtingsverkeer zoals bij traditionele middelen. Social media als Facebook, Hyves en LinkedIn zijn uitermate geschikt om informatie te delen, marktonderzoek te doen en op basis daarvan de marketinginspanningen al doende steeds verder te verbeteren en het resultaat te optimaliseren. Kenmerkend voor social media is dat de dialoog met de doelgroep actief wordt aangegaan. Tijdens de uitrol en exploitatie wordt op laagdrempelige wijze feedback van de doelgroepen verkregen. Op basis hiervan kan de marketing(communicatie)strategie snel worden geëvalueerd en waar nodig aangepast. Een succesvol voorbeeld is een Amerikaanse Internet Service Provider tevens registrar met een van de grootste marktaandelen in.com-domeinnamen: door een slimme combinatie van diverse social media en persoonlijke activiteiten van de CEO Bob Parsons in de vorm van tweets en blogs is een enorm groot bereik van haar marketingcommunicatie ontstaan. -marketing -marketing is een zeer efficiënte vorm van direct-marketing die gebruik maakt van om de marketingdoelstellingen van.frl te realiseren: naamsbekendheid en marktaandeel / marktvolume. Aanvullend op deze doelstellingen is ook het onderhouden en verbeteren van de relatie met registrars en registrants een belangrijk doel van marketing. Print Advertenties, redactionele publicaties etc. in de gedrukte media. Events Aanwezigheid bij en/of sponsoring van events. 3.5 Verkoopkanalen De aangeboden mogelijkheid om.frl domeinnamen te laten registreren is meer dan een louter technische dienstverlening. Omdat het aansluit op en invulling geeft aan de onderscheidende positie van de provincie Fryslân, haar bewoners en Friezen om utens, heeft de dienstverlening vooral een sociaal-cultureel karakter. Registrars en resellers vormen de belangrijkste afzetkanalen. Het is uit oogpunt van vrije concurrentie niet aan de Registry voorbehouden om een rol te spelen in deze keten. Wél kan de Registry organisaties die actief zijn op sociaal-cultureel gebied in Fryslân in contact brengen met Registrars, mits dat proces transparant, open en met gelijke kansen voor alle registrars verloopt. Voorbeelden van deze organisaties zijn de Afûk, de Fryske Akademy, de Fryske Nasjonale Partij (FNP), de Groep fan Auwerk, de Fryske Rie, de Vereniging Friese Elfsteden en anderen. Sommigen daarvan, zoals de FNP, hebben reeds indicaties afgegeven voldoende mogelijkheden te zien om grote volumes domeinnamen bij hun leden af te zetten. Niet alleen betekent dit dat er op deze wijze geprofiteerd kan worden van bestaande netwerken binnen de beoogde doelgroep(en), ook kan gezamenlijk invulling worden gegeven aan de Product-Markt-Combinatie waarbij een.frl domeinnaam kan worden aangeschaft in combinatie met Frysktalige inhoud en mogelijk ook design van de website. Overigens wordt voor contractuele relaties voortvloeiend uit overeenkomsten verwezen naar paragraaf /43

18 3.6 Fasering en begroting Inzet van de genoemde marketinginstrumenten vindt gefaseerd plaats. Daarbij zal actief worden samengewerkt met betrokken registrars: marketinggelden zullen ook ten gunste van hun doelstellingen kunnen worden ingezet. Er wordt een belangrijke knip gelegd tussen de marketingactiviteiten tijdens periode 1 Opstart en periode 2 Exploitatie van jaar 1 tot en met 5. Periode 1 Opstart concentreert zich op de periode van ca. 1 jaar voorafgaand aan de exploitatie waarin.frl-domeinnamen nog niet operationeel zijn maar al wel door registrants verworven kunnen worden. Hier ligt de ervaring van lancering van andere TLD s aan ten grondslag: TLD s die tot op de dag van vandaag succesvol zijn, hebben gemeen dat een groot deel van het marktvolume reeds in een vroeg stadium behaald is. Om die reden is 60% van de marketingactiviteiten voor periode 1 begroot tegenover 40% in periode 2. Onderstaande tabel geeft een concrete indruk van de initiële kosten voor de programmering van periode 1 en de kosten voor de programmering van periode 2. Periode 1. Opstart 2. Exploitatie Y1 t/m Y5 Totale begroting 300K 200K Activiteit / kostensoort Kosten Activiteit / kostensoort Kosten Ontwikkeling 20 K marketingcommunicatieconcept ( thema ) Ontwikkeling website 15 K Inrichting / opstart social 15 K media 1,5 FTE jr. specialist social media (1 jaar) 45 K 0,4 FTE jr. specialist social media (5 jaar) 60 K Programmering 0,5 FTE marketeer t.b.v. evaluatie marketingstrategie en coördinatie inzet marketinginstrumenten (1 jaar) 25 K 0,4 FTE marketeer t.b.v. evaluatie marketingstrategie en coördinatie inzet marketinginstrumenten 100 K Voorlichtingsmateriaal doelgroepen Print advertising / event sponsoring 30 K 150 K Print advertising / event sponsoring 40 K Bovenstaande begroting bepaalt de speelruimte voor de uitvoering van alle noodzakelijke marketingactiviteiten voor.frl: tussen periodes en jaren kan met budgetten geschoven worden. 17/43

19 Hoofdstuk 4 Rendement van de investering In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de rendementsverwachtingen ten aanzien van de exploitatie van.frl. Doel van dit hoofdstuk is dat er inzicht ontstaat in de businesscase: kosten, opbrengsten en resultaten. Er wordt aandacht besteed aan enkele algemene feiten en cijfers en het verwachte marktvolume voor.frl. Vervolgens worden 2 scenario s benoemd. Op basis van inzichten in vaste en variabele kosten vindt een prognose plaats van de resultaten, gevolgd door het definiëren van de aard en omvang van de financieringsbehoefte. Besloten wordt met een doorkijk naar de financiële consequenties als volumes achterblijven bij de verwachtingen. Kosten van verwerving en exploitatie van het.frl-tld zijn gebaseerd op de prijsstelling zoals ICANN die bekend heeft gemaakt. Ten aanzien van de kosten voor de Registry Service Provider is door SIDN een prijsopgave gedaan. Opgemerkt wordt dat dit hoofdstuk zich uitsluitend richt op de rendementsverwachting uit het oogpunt van de contractuele registry. Vanzelfsprekend hebben de Registry Service Provider en de registrars ieder hun eigen businesscase op basis van hun eigen businessmodel. Ook bij grotere TLD s zoals.nl en.com zijn deze functies gescheiden vanwege de verschillende, achterliggende businessmodellen. Het achterliggende rekenmodel zoals gebruikt voor dit businessplan geeft een integraal beeld van de businesscase voor alle risicodragende stakeholders en houdt dus rekening met de belangen van deze verschillende spelers in de keten. Het succes van de verschillende ketenpartners hangt daarbij nauw met elkaar samen waardoor een gezamenlijk belang ontstaat. 4.1 Facts & Figures Uit onderstaande tabel blijken enkele algemene facts & figures in relatie tot het aantal.nl-domeinnamen op dit moment. Fact Figure Bron % bedrijven vanaf 10 werkzame personen in.nl TLD met website 84% De Digitale Economie 2009 (CBS) Aantal geregistreerde.nl- domeinnamen in 4,1 miljoen SIDN Nederland (excl. buitenlandse houders) Aantal geregistreerde.nl-domeinnamen in de SIDN provincie Fryslân Aantal geregistreerde.nl-domeinnamen met SIDN een Friese houder bij een Friese registrar Aantal beheerde.nl-domeinnamen door Friese Ca SIDN registrars Aantal gehoste.nl-domeinnamen in Fryslân Ca SIDN Aantal gehoste.nl-domeinnamen in Fryslân van Ca SIDN Friese registrars Aantal gehoste.nl-domeinnamen in Fryslân van Friese houders Ca SIDN 18/43

20 4.2 Marktvolume Het verwachte marktvolume is moeilijk in te schatten. Sinds 2000 is er maar een beperkt aantal nieuwe TLD s geïntroduceerd. Het enige reële houvast om iets te kunnen zeggen over het verwachte marktvolume is door de vergelijking aan te gaan met het.nl-tld waarvoor de Stichting Internet Domein Registratie Nederland (SIDN) sinds 25 jaar met succes de exploitatie voert. Deze redenering is ook gebruikt tijdens de marktconsultatie met Friese registrars in het eerder genoemde haalbaarheidsonderzoek. Op ca. 16 mln. inwoners zijn inmiddels ca. 4,5 mln. domeinnamen geregistreerd. Toegepast op de provincie Fryslân zou dit op ca inwoners ca frl-domeinnamen betekenen. In dit businessplan willen we op nuchtere wijze kijken naar dit marktpotentieel. 4.3 Scenario s Uit het eerder genoemde haalbaarheidsonderzoek blijkt een verwachtingspatroon van ca domeinnamen na 5 jaar. Ter voorkoming van té hoog gespannen of overdreven hoge verwachtingen beschouwen we dit als optimistic en definiëren we 2 scenario s: pessimistic en most-likely. Pessimistic wordt beschouwd als slechts 16% van optimistic. Most-likely is gepositioneerd in een bandbreedte van ca. 60% tot ca. 70% van optimistic. We gaan uit van gelijkmatige spreiding over 5 jaar zoals blijkt uit onderstaande tabel: Year Pessimistic Most-likely Een grafische weergave over een periode van 5 jaar voor de verschillende scenario s blijkt uit figuur 1: figuur 1: Scenario s: aantal domeinnamen per jaar Voor verdere doorrekening van opbrengsten en kosten zetten we in het vervolg van dit businessplan in op het scenario most-likely ; dit scenario beschouwen we gegeven de verwachte marktvraag als meest verantwoord. In paragraaf 4.8 wordt ingegaan op de financiële consequenties mochten de verwachte volumes onverhoopt sterk achterblijven (scenario pessimistic ). 19/43

KANSEN & ANTWOORDEN. www.registreer.frl

KANSEN & ANTWOORDEN. www.registreer.frl KANSEN & ANTWOORDEN www.registreer.frl KANSEN laat de wereld zien waar Fryslân voor staat Van een domeinaanvraag tot een nieuwe website of het ontwikkelen van een nieuw marketingconcept. Met elkaar kunnen

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Domeinnaambeleid Rijksoverheid

Domeinnaambeleid Rijksoverheid L.S. Domeinnaambeleid Rijksoverheid Inhoud: Generiek o Organisatie o Criteria voor het gebruik van topleveldomeinen door de rijksoverheid. o Vrijgave, Overnames en vergoedingen Rijksoverheid.nl o Departementen

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

Reactienotitie op de bevindingen van de NOM

Reactienotitie op de bevindingen van de NOM Reactienotitie op de bevindingen van de NOM Algemeen 1. Het businessplan is slechts deels uitgewerkt in concrete plannen (bijvoorbeeld marketing), maar blijft voor een groot deel abstract. Veel aspecten

Nadere informatie

Internet Academie. Datum : 14 december 2009

Internet Academie. Datum : 14 december 2009 Haalbaarheidsonderzoek.frl Top Level Domein, namens de werkgroep.frl Top Level Domein Status: Eindversie Versie: 5.0 Auteursrecht voorbehouden. Dit document is uitsluitend voor intern gebruik voor die

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

KANSEN & ANTWOORDEN. www.geefmijmaar.amsterdam

KANSEN & ANTWOORDEN. www.geefmijmaar.amsterdam KANSEN & ANTWOORDEN www.geefmijmaar.amsterdam KANSEN VAN EEN DOMEINAANVRAAG TOT EEN NIEUWE WEBSITE OF HET ONTWIKKELEN VAN EEN NIEUW MARKETINGCONCEPT: MET ELKAAR KUNNEN WE DE KANSEN VAN.AMSTERDAM BENUTTEN

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

Succesfactoren voor Social Media in B2B

Succesfactoren voor Social Media in B2B Succesfactoren voor Social Media in B2B Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Succesfactoren voor Social Media in B2B Social media of sociale media houden mensen en deskundigen in hun greep. Uitspraken

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 Social Media Recruitment Een strategisch en praktisch adviesrapport Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 2 Inhoud: Social Media Recruitment...3 Enorm bereik, feiten en cijfers...fout!bladwijzer

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Nieuwe topleveldomeinnamen op het Internet

Nieuwe topleveldomeinnamen op het Internet Rapport consultatie augustus/september 2012 Nieuwe topleveldomeinnamen op het Internet In dit rapport worden de voornaamste overwegingen, conclusies en aanbevelingen weergegeven die gebaseerd zijn op input

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Checklist nieuwe website

Checklist nieuwe website Checklist nieuwe website Waar moet je aan denken bij een nieuwe website? Het maken van een nieuwe website kan een ingewikkeld, omvangrijk maar ook kostbaar project zijn. Het is daarom goed om inzicht te

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN?

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? 02 WAT IS INBOUND MARKETING? Gevonden worden door potentiële klanten vanuit de doelgroep, zonder deze te storen met traditionele marketing-instrumenten.

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social Media voor bedrijven is, waarom dit zo is én welke kansen

Nadere informatie

IceWorld Drenthe. Bevindingen review businesscase. 28 maart 2017

IceWorld Drenthe. Bevindingen review businesscase. 28 maart 2017 IceWorld Drenthe Bevindingen review businesscase Onze opdracht en aanpak Onze opdracht van provincie Drenthe 2 plannen ontvangen van 2 initiatiefnemers (uit Assen en Hoogeveen) Het plan voor Assen is vertrouwelijk

Nadere informatie

TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH

TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH Alternatieve financiering Cultuurplatform Alternatieve financiering Sponsoring van profit bedrijven aan cultuurinstellingen Alle vormen van inkomsten /samenwerkingen die geen

Nadere informatie

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015 &Z Challenge Richtlijnen Business plan 2016 Versie 1 december 2015 Dit reglement omtrent het Business plan werd opgesteld met als doel eenduidige richtlijnen te definiëren voor de deelnemende teams binnen

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders ONDERNEMINGSPLAN UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders Spreker : Patrick KESSELS Boekhouder Fiscalist Zaakvoerder www.codaboekhouders.be Voor wie maak je een ondernemingsplan? in de eerste plaats voor jezelf voor

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Meer winst uit WordPress. (en online marketing)

Meer winst uit WordPress. (en online marketing) Meer winst uit WordPress (en online marketing) Introductie Martijn Duker 26 jaar Online marketing Pronamic Waarom WordPress? 1. Eenvoudig in beheer 2. Open source community 3. Talloze uitbreidingsmogelijkheden

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Breedband: Stand van zaken tbv lokale initiatieven

Breedband: Stand van zaken tbv lokale initiatieven Breedband: Stand van zaken tbv lokale initiatieven 14 juni 2016 Agenda Welkom Huidig beleid Taskforce aanpak Stand van zaken Besluit GS 31 mei Vervolg Relevant voor lokale initiatieven Uitgangspunten huidige

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Beleidsnota verbonden partijen

Beleidsnota verbonden partijen Beleidsnota verbonden partijen SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Een financieel

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

Case Studie: Groothandelsbedrijf. Hoe Kom Je Via Het Internet Aan Nieuwe Klanten?

Case Studie: Groothandelsbedrijf. Hoe Kom Je Via Het Internet Aan Nieuwe Klanten? Case Studie: Groothandelsbedrijf Hoe Kom Je Via Het Internet Aan Nieuwe Klanten? Voorwoord Welkom bij de case studie. Ik ga je aan de hand van een praktijk voorbeeld en 5 stappen laten zien hoe je als

Nadere informatie

Online marketing en het toepassen van e-commerce

Online marketing en het toepassen van e-commerce Keuzedeel mbo Online marketing en het toepassen van e-commerce gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0519 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 22-03-2016

Nadere informatie

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT 1 4 jaar geleden begon Frits Kok met een gratis platform voor jongeren over belastingteruggave. Hij had toen nooit durven dromen dat Hoeveelkrijgjij.nl binnen een paar jaar

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Staat uw bedrijf online op de kaart?

Staat uw bedrijf online op de kaart? Staat uw bedrijf online op de kaart? Online geld verdienen is een hele onderneming. Een website alleen is niet meer genoeg; er wordt veel meer van u gevraagd om businesskansen te benutten. Uw bestaande

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie Nieuw relatiemanagement- SCRM 1 Social media audit Bestaande communities Doelgroep Doelstellingen en strategie Bestaande online communities Op welke social Media is het bedrijf Proximus reeds aanwezig?

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Whitepaper Alles wat u moet weten over SEO Pagina overzicht Als ondernemer wilt u een goede website. Een website die voor uw doelgroep makkelijk vindbaar is en

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING UW PARTNER IN B2B MARKETING INTELLIGENCE Inleiding Het vak van de B2B marketeer is uitdagend. Sinds de crisis zijn de budgetten structureel verlaagd.

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement Ochtendprogramma Wat verstaan we onder communicatie? Hoe belangrijk is communicatie voor

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen:

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Software voor het ontwikkelen en activeren van een sterk merk. Online Branding Software Wazokuu! Online Branding is software die de belangrijkste

Nadere informatie

The Future: what s in it for us!

The Future: what s in it for us! The Future: what s in it for us! Tim Rook Marketing Republic! 16 juni 2010 Persoonlijke introductie: Chief Inspiration Officer: Marketing Republic! Ruim 20 jaar ervaring in Channel Marketing & Communicatie:

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Waarom bloggen? Stap 1: Onderwerp bepalen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Instrument: de Actorenanalyse. 1. Wat is een Actorenanalyse. 2. Doel van een Actorenanalyse. Instrumenten Actorenanalyse

Instrument: de Actorenanalyse. 1. Wat is een Actorenanalyse. 2. Doel van een Actorenanalyse. Instrumenten Actorenanalyse Instrument: de Actorenanalyse Instrument: de Actorenanalyse 1 1. Wat is een Actorenanalyse 1 2. Doel van een Actorenanalyse 1 3. Het opstellen van een Actorenanalyse 2 4. Eisen aan een goede Actorenanalyse

Nadere informatie

Business Case. <>

Business Case. <<Naam project>> Business Case SYSQA B.V. Almere Versie : Datum : Status : Opgesteld door : Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Doel van dit document...

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Services en diensten Verkoop recreatiewoning

Services en diensten Verkoop recreatiewoning Services en diensten Verkoop recreatiewoning Uw recreatiewoning plaatsen Uw recreatiewoning plaatsen en verkopen via Vakantiehuiswinkel is: Eenvoudig Snel Geen kosten en zonder enige vorm van verplichting.

Nadere informatie

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Procesmanagement aan het werk Business discovery als motor

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen.

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen. NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014 Antworden DEEL ACCOUNTMANAGEMENT DEEL ACCOUNTMANAGEMENT Totaal 55 punten Vraag 9 (15 punten) a. Noem twee functies van een accountplan. b. Noem vier onderdelen

Nadere informatie

Stichting BeauMont. : : 30 mei 2011 (besloten)

Stichting BeauMont. : : 30 mei 2011 (besloten) RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raad vergadering 30 mei 2011 (besloten) Documentnr. Zaaknummer 661 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Onderwerp businessplan

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Case 1: Glasvezel. Resultaat: aangetoond dat een te beperkte focus de uitrol van glasvezel hindert

Case 1: Glasvezel. Resultaat: aangetoond dat een te beperkte focus de uitrol van glasvezel hindert Case 1: Glasvezel Analyse van de ontwikkelingen rond uitrol glasvezel In tegenstelling tot andere onderzoekers heeft Bureau Terdege hier zowel de B2C en de B2B doelgroepen onderzocht. Zodoende kan beter

Nadere informatie