Verwerving en exploitatie.frl Top Level Domein businessplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verwerving en exploitatie.frl Top Level Domein businessplan"

Transcriptie

1 Verwerving en exploitatie.frl Top Level Domein businessplan 19 december 2011 versie 1.01

2 INHOUD Managementsamenvatting HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4 HOOFDSTUK 2 HET VOEREN VAN HET.FRL-DOMEIN Haalbaarheidsonderzoek Open vs. Community TLD Customer Value Proposition Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen Doelstellingen en rolopvatting Provincie Fryslân Een gezonde exploitatie Samenwerking met registrars en organisaties Juridische entiteit en financiering 13 HOOFDSTUK 3 MARKETINGPLAN Doelgroepen en Product-Markt-Combinaties Marketingcommunicatiedoelstellingen en strategie Centrale boodschap Marketinginstrumenten Verkoopkanalen Fasering en begroting 17 HOOFDSTUK 4 RENDEMENT VAN DE INVESTERING Facts & Figures Marktvolume Scenario s Opbrengsten Kosten Prognose resultatenrekening Prognose operationele kasstroom Financiële consequenties 26 HOOFDSTUK 5 RISICOBEHEERSING 27 HOOFDSTUK 6 IMPLEMENTATIE Fasering 29 1/44

3 6.2 Contractuele relaties 30 HOOFDSTUK 7 EXPLOITATIE Uitgangspunten Keten domeinnaamregistraties Registry-diensten 34 HOOFDSTUK 8 REFERENTIES 35 Bijlage 1: Definities Bijlage 2: Conclusies provincie Fryslân haalbaarheidsonderzoek Bijlage 3: Policy.frl TLD Bijlage 4: Specificatie registrydiensten Figuur 1: Scenario s: aantal domeinnamen per jaar Figuur 2: Impactanalyse risico s Figuur 3: Planning aanvraagprocedure gtld s ICANN Figuur 4: Contractuele relaties Figuur 5: Demand-Supply model exploitatie.frl Figuur 6: Ketenproces domeinnaamregistraties Figuur 7: Samenhang registry-diensten 2/43

4 Managementsamenvatting Voor u ligt het businessplan om het.frl Top Level Domein (TLD) te verwerven en te exploiteren. Dit businessplan is het resultaat van alle inspanningen die sinds 2008 zijn gedaan om hier invulling aan te geven. Door oplevering van dit businessplan wordt fase 2A, zoals op 23 maart 2010 gestart door Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân, afgerond. Doel van dit businessplan is in de eerste plaats om zicht te krijgen op de haalbaarheid van een gezonde en rendabele exploitatie van een.frl TLD. Daarnaast dient dit businessplan als basis voor besluitvorming door GS en PS over het daadwerkelijk opstellen en indienen van een formele aanvraag voor een.frl TLD bij ICANN en het vrijmaken van de benodigde provinciale financiering voor de aanvraag en de exploitatie van het.frl TLD na toewijzing van het.frl TLD door ICANN. Maar dit zijn niet de eigenlijke doelen: een eigen TLD voor de provincie Fryslân heeft een onmiskenbare invloed op de Friese identiteit met grote maatschappelijke, culturele en sociaal-economische effecten. Dit businessplan is geschreven door de Coöperatie Fryslân Ring, in opdracht van de Provincie Fryslân. Deze heeft op haar beurt de nodige in- en externe expertise verworven om het krachtenspel tussen de verschillende ketenpartners goed te kunnen spelen. Gericht op het behalen van de beoogde kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten in termen van het bereiken van maatschappelijke, culturele en sociaal-economische effecten en een rendabele exploitatie zijn opbrengsten en kosten uitgewerkt voor het meest voor de hand liggende scenario most likely. Dit is een verantwoord, relatief bescheiden scenario uitgaande van ca domeinnamen na 5 jaar. Financiële uitwerking laat zien dat een financiële garantstelling van in totaal 2,82 miljoen een positieve operationele kasstroom alsook een positief resultaat oplevert vanaf jaar 5 van de exploitatie, waarbij de gewenste voorfinanciering 699K bedraagt. Dit zet zich door en resulteert in een positief rendement op de investering vanaf jaar 5 van de exploitatie. Deze resultaten worden bereikt op basis van een prijsstelling op wholesale- en retailniveau die binnen marktconforme bandbreedtes blijft. Emotionele exploitatie van.frl laat zien dat maatschappelijke, culturele en sociale-economische effecten een onmiskenbaar stempel drukken op deze unieke provincie en allen die zich met haar verbonden voelen. Diverse Friese belangenorganisaties geven nu al positieve geluiden af, zoals de FNP en de Ried fan de Fryske Beweging. Voor de periode van 6 jaar zijn financiële waarborgen nodig, uit oogpunt van continuïteitseisen zoals ICANN die stelt in haar rol als wereldwijde hoeder van de continuïteit van het internet. ICANN stelt dat de registry voldoende financiële middelen moeten hebben om de continuïteit van de dienstverlening voor 3 jaar te waarborgen indien het contract met ICANN binnen de eerste 5 jaar wordt beëindigd. Na 5 jaar moet de financiële buffer voor 1 jaar voldoende zijn en na 6 jaar zijn er geen specifieke vereisten meer. Mochten marktvolumes sterk tegenvallen en blijven steken op minder dan domeinnamen dan zijn de financiële consequenties substantieel en uitsluitend te herstellen door de wholesale- en retailprijzen voor.frl met een factor 3 te verhogen of te constateren dat de exploitatie van.frl niet aan de verwachtingen voldoet en te besluiten deze te beëindigen. In dat laatste geval kan besloten worden de exploitatie low profile voort te zetten tegen minimale kosten en aan de exploitatie-eisen van ICANN te blijven voldoen. Na positieve besluitvorming door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Fryslân start het aanvraagproces bij ICANN (d.w.z. het formuleren en indienen van de aanvraag voor het.frl domein bij ICANN). Dit is voorzien vanaf 12 januari tot 12 april Parallel aan de behandeling van de aanvraag door ICANN zullen voorbereidingen moeten worden getroffen om de zogenaamde registry voor.frl te implementeren. Dit is voorzien voor de periode vanaf het 1 e kwartaal 2012 tot en met het 4 e kwartaal Vanaf het eerste kwartaal 2013 zal de registry voor het.frl operationeel kunnen zijn en zullen.frl-domeinnamen beschikbaar komen voor de markt. 3/43

5 Hoofdstuk 1 Inleiding Toen in juni 2008 door ICANN werd aangekondigd dat het beschikbaar stellen van nieuwe Top Level Domeinen gepland is, hebben Provinciale Staten van Fryslân hierop ingespeeld door een haalbaarheidsonderzoek hiernaar in de begroting van 2009 op te nemen. Na uitvoering hiervan met positief resultaat worden met dit businessplan concrete voorbereidingen getroffen voor de verwerving en exploitatie van het.frl TLD. In opdracht van de Provincie Fryslân geeft Fryslân Ring invulling aan dit businessplan. Doel van dit businessplan is tweeledig: enerzijds zal het.frl TLD moeten worden toegewezen, anderzijds zal deze nieuwe extensie voor domeinnamen op internet met succes in de markt gezet moeten worden zodat iedereen die zich verbonden voelt met Fryslân haar kan voeren. Het businessplan is een document gericht op de besturing van deze doelen, de middelen die hiervoor nodig zijn en de route waarlangs dit bereikt wordt. Producten en diensten die samenhangen met succesvolle exploitatie van het TLD en concrete markten en doelgroepen staan centraal. Hoewel relevante activiteiten voor verwerving en exploitatie benoemd zullen worden, valt uitwerking hiervan buiten de scope van dit businessplan. Exploitatie van het.frl TLD kent kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten. Deze worden in dit businessplan in de juiste balans gepresenteerd. Maatschappelijk-culturele en sociaal-economische opbrengsten van.frl worden benoemd in samenhang met de verwachte kosten en opbrengsten op basis van het businessmodel van de verschillende ketenpartners. Het scenario most likely vormt daarbij het uitgangspunt. Vanuit het perspectief van risicobeheersing is ook het scenario pessimistic uitgewerkt, waarbij altijd in ogenschouw genomen moet worden dat in het geval van verliesgevende activiteiten voor de ketenpartners exploitatie van.frl altijd een maatschappelijk-cultureel en sociaaleconomisch effect heeft op de provincie Fryslân. Dit businessplan is overeenkomstig onderstaande structuur opgebouwd, waarbij de genummerde onderdelen corresponderen met de thema s van de betreffende hoofdstukken: 4/43

6 Op basis van onderstaande leeswijzer wordt invulling gegeven aan de volgende hoofdstukken: Hoofdstuk: Omschrijving: 1. Het voeren van het.frldomein de propositie. Beschrijving en detaillering van 2. Marketingplan Concretisering van de kerndoelgroepen en inzet van marketing en communicatie. 3. Rendement van de investering Definitie van incidentele en structurele kosten, verwachte inkomsten / opbrengsten, financiële dekking en rendementsverwachtingen. 4. Risicobeheersing Inventarisatie van risico s en definitie beheersingsmaatregelen. 5. Implementatie Definitie van activiteiten gericht op verwerving en implementatie.frl TLD. 6. Exploitatie Definitie van activiteiten gericht op exploitatie en beheer van.frl TLD in relatie tot de rollen van de verschillende samenwerkingspartners in de keten. Specifiek gebruikte afkortingen en terminologie worden geduid in bijlage 1 (definities). Dit businessplan moet nog door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Fryslân worden goedgekeurd. Verder moet een aanvraag voor 13 april 2012 bij de ICANN worden opgesteld en ingediend tot verwerving van het.frl TLD bij ICANN door een nog op te richten juridische entiteit. Dit businessplan vormt de basis van de aanvraag. 5/43

7 Hoofdstuk 2 Het voeren van het.frl-domein In dit hoofdstuk volgt een beschrijving en detaillering van de propositie.frl TLD. De basis hiervoor wordt gevormd door het eerder gehouden haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek betrof een coproductie tussen de Provincie Fryslân, SIDN, de Internet Academie en IT-Works, voorafgaand aan actieve betrokkenheid van de Fryslân Ring. 2.1 Haalbaarheidsonderzoek In het voorjaar van 2009 heeft er een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden: een eerste oriëntatie naar de praktische en financiële haalbaarheid van het verwerven en exploiteren van een.frl TLD in het internetdomein. De resultaten hiervan zijn door de Internet Academie geanalyseerd en verwerkt en op 14 december 2009 beschikbaar gesteld. Op 9 maart 2010 hebben Gedeputeerde Staten van Fryslân het haalbaarheidsonderzoek behandeld en is besloten tot het opstellen van een businessplan. De vraag in hoeverre is het praktisch en financieel haalbaar om t.b.v. de Friese community in den brede een eigen Fries TLD te verwerven en te exploiteren? is positief beantwoord. Er is nadrukkelijk voldoende belangstelling in de markt waarmee verwerving en exploitatie financieel haalbaar is. Een eigen TLD voor de provincie Fryslân vertegenwoordigt zowel een grote sociaal-culturele als economische meerwaarde. Dit is door de Provincie Fryslân onderschreven en is aanleiding geweest voor het zetten van de noodzakelijke vervolgstappen. In het haalbaarheidsonderzoek zijn twee onderzoeksmethoden naast elkaar gehanteerd. In de periode van 28 mei 2009 tot en met 29 juni 2009 heeft er een telefonische enquête onder bedrijven en organisaties in een beperkt aantal sectoren plaatsgevonden, te weten organisaties en bedrijven in het algemeen, onderwijs, cultuur, recreatie en toerisme. De omvang van de steekproef was Daarnaast heeft er in dezelfde periode een marktconsultatie onder 4 Friese registrars plaatsgevonden. De belangstelling voor / behoefte aan een eigen Fries TLD varieert. Onder Friese bedrijven, organisaties en instellingen is deze 31%, met een zekerheidsmarge van 95%, zo blijkt uit het telefonisch marktonderzoek. Dit levert bij benadering ca organisaties op, doorvertaald naar het totale Friese bedrijfsleven (geschatte omvang ca bedrijven, organisaties en instellingen). Er zijn geen particulieren in het onderzoek betrokken. Kengetallen voor het.nl-tld geven aan dat een marktomvang van reëel is voor.frl: 38% van de.nl-domeinnamen staat op naam van een particulier. Het gezamenlijke marktvolume voor.frl is op basis hiervan ingeschat op zeker domeinnamen. Aanvullend hierop blijkt uit de gesprekken met Friese registrars (de marktconsultatie) dat frl domeinnamen als realistisch wordt ingeschat. Dit marktpotentieel is ingeschat op basis van het aantal.nl domeinnamen op dat moment in relatie tot het aantal inwoners: grofweg 4 miljoen domeinnamen op 16 miljoen inwoners 1. Vertaald naar de provincie Fryslân met ca inwoners bedraagt het maximale marktpotentieel ca frl domeinnamen. Uitgaand van een penetratiegraad van ca. 35% leidt dit tot een verwachting van ca frl domeinnamen na 5 jaar. Qua prijsstelling geven de betrokken Friese registrars aan dat een retailprijs van maximaal en een wholesaleprijs van per jaar haalbaar respectievelijk gewenst is. Het haalbaarheidsonderzoek toont ten slotte aan dat het.frl TLD de voorkeur geniet boven.friesland,.fryslân etc. Opgemerkt wordt dat de onderzoekspopulatie zonder enige vorm van marketing omtrent een.frl-tld is betrokken bij het onderzoek. Voor meer gedetailleerde informatie aangaande het haalbaarheidsonderzoek wordt verwezen naar de betreffende publicatie. In bijlage 2 zijn de conclusies die eerder door de Provincie Fryslân zijn getrokken opgenomen. 1 Het actuele aantal domeinnamen op dit moment bedraagt ca. 4,5 mln. 6/43

8 2.2 Open vs. Community TLD Bij de aanvraag van een gtld wordt door ICANN onderscheid gemaakt tussen een open TLD en een community TLD. Aangezien we in dit businessplan spreken over de Friese community lijkt het logisch dat.frl een community- TLD is. Niets is minder waar: indien gekozen wordt voor een community-tld dan is een exacte definitie van deze community vereist. Grenzen, uitsluitingen, beperkingen en randvoorwaarden zullen op precieze wijze moeten worden omschreven en hun doorwerking moeten hebben in de policy van.frl. Het risico dat dit betwist wordt door partijen is groot. Aanpassing van de policy na livegang is geen optie, want dit wordt niet toegestaan door ICANN. Dit staat op gespannen voet met het relatief bescheiden volume van de markt voor.frl in relatie tot de businesscase. Het ingeschatte marktvolume is in het meest optimistische scenario ca domeinnamen. Een zo liberaal mogelijke policy voor.frl met een zo laag mogelijke toetredingsdrempel is nodig om dit aantal te kunnen bereiken en dus in het belang van een rendabele exploitatie met minimale financiële risico s. Overwegende dat een exacte definitie van een community-tld arbitrair is en het benodigde volume moet worden behaald wil een.frl TLD levensvatbaar zijn wordt ingezet op de aanvraag van.frl als open TLD. 2.3 Customer Value Proposition In deze paragraaf volgt de beschrijving van de toegevoegde waarde van het hebben van een.frl-tld vanuit het oogpunt van de gebruikers: de zgn. Customer Value Proposition. Er volgt in deze paragraaf een beschrijving van: De huidige situatie; De functionaliteit van het voeren van een.frl-domein; Onze visie op de behoeften waaraan het gebruik van een.frl-domein appelleert; De belangrijkste onderscheidende kenmerken van een.frl-domein; De belangrijkste technische consequenties van het gebruik van een.frl-domein door registrants; Aanvullende diensten. Overigens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op hoe, vanuit het oogpunt van de toegevoegde waarde van het hebben van een.frl-tld zoals in deze paragraaf beschreven, de markt met behulp van marketingcommunicatie bereikt wordt. Huidige situatie Op dit moment zijn internetgebruikers die in Fryslân gevestigd zijn dan wel anderszins een band met deze provincie en haar bewoners, taal en cultuur hebben, aangewezen op.nl voor het geografisch meest nabije TLD. Daardoor is de situatie ontstaan waarin bij menig Friese organisatie voor haar "webstek" de Nederlandse domeinaanduiding achter de Friestalige naam wordt teruggevonden. Zo kan de Friese vereniging voor natuurbescherming It Fryske Gea bijvoorbeeld gevonden worden op en is ook de website van de Provincie Fryslân in het Nederlandse internetdomein gevestigd (www.fryslan.nl). Daarnaast zijn domeinnamen die met name uitgesproken Friese familienamen bevatten binnen het.nl domein geclaimd en in gebruik genomen door partijen buiten Fryslân. Functionaliteit Alle websites op het internet hebben unieke adressen, te benaderen via IP-adressen of Uniform Resource Locators (URL s). Een IP-adres bestaat uit een nummerreeks, die vanwege de combinatie lastig te onthouden is. Hiermee wordt de identiteit van de registrant niet direct zichtbaar. Een URL wordt door personen en organisaties gevoerd ter identificatie van een website en adressen. Een URL bestaat uit een protocol en een domeinnaam en heeft de volgende vorm: Het gedeelte fryslan.nl vormt de domeinnaam waarbij.nl de aanduiding voor het Top Level Domein is. Top Level Domeinen kennen 2 varianten: een Generic Top Level Domein (gtld) en een Country Code Top Level Domein (cctld). gtld s typeren de aard van de domeinnaam:.org voor non-profit organisaties,.info,.net en.com voor domeinnamen met commerciële doeleinden en.gov voor overheidsdoeleinden. Aan gtld s worden met enige regelmaat nieuwe varianten toegevoegd. cctld s zijn voorbehouden aan landen, zoals.nl voor Nederland..frl betreft een gtld. Domeinnamen worden naast websites ook gebruikt in - en FTP-adressen. Met de toekomstige vrijgave van nieuwe Top Level Domeinen door ICANN, ligt een eigen TLD.frl voor de Friese community binnen handbereik, lees: alle organisaties, bedrijven, instellingen, gemeenten, plaatsnamen, regio s, scholen, niet-natuurlijke personen (zoals 7/43

9 verenigingen, stichtingen e.d.), privé-personen etc. hebben de mogelijkheid om t.b.v. hun internetactiviteiten naast of in plaats van reeds gebruikte TLD s zoals.com en/of.nl etc. het.frl TLD te voeren. Met de introductie van een Top Level Domein voor Fryslân wordt voorzien in de mogelijkheid om: 1. op internet geografisch onderscheidende domeinnamen toe te kennen aan websites van zowel zakelijke als particuliere gebruikers die gevestigd zijn in dan wel anderszins een band hebben met Fryslân (dit betreft het deel van de domeinnaam achter de punt, lees:.frl). 2. oen nieuwe kans te bieden aan (Friese) gebruikers die bij de toekenning van.nl domeinnamen hun kans hebben gemist (dit betreft het deel van de domeinnaam vóór de punt). Een punt van aandacht in de naamgeving voor "Fryske webstekken" is het op dit moment nog ontbreken van de mogelijkheid om in domeinnamen gebruik te maken van bijzondere karakters, zoals de û en de â. Daarmee zouden namelijk letterlijk de puntjes op de i kunnen worden gezet voor organisaties als bijvoorbeeld de stichting 'Foar de Neiteam' die met haar online Stamboek van Skûtsjes nu nog het 'fout' geschreven webadres in het Nederlandse internetdomein gebruikt. De Internet Academie heeft in opdracht van de provincie Fryslân reeds in 2008 een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van deze diakritische tekens. Visie Internet vormt steeds vaker het primaire kanaal, naast traditionele verkoop- en servicekanalen. In 2009 was 84% van alle organisaties, bedrijven en instellingen met 10 of meer werknemers via een website actief op internet met een.nl- TLD 2. Een dergelijk hoog percentage roept de vraag op hoe organisaties en individuen zich nog kunnen onderscheiden, ofwel: Hoe blijf je bezoekers naar je website trekken? In aanvulling hierop vormen de hoge internetdichtheid in Nederland (in 2010 waren 90% van allen Nederlanders online op internet) en de goede beschikbaarheid van breedbandinfrastructuur een kansrijke omgeving. Naast de enorme internet-expansie is er sprake van sociaal-maatschappelijke en sociaal-culturele ontwikkelingen, te vangen onder de noemer identiteit. Dit komt tot uitdrukking in o.a. de volgende voorbeelden: Organisaties en individuen hechten steeds meer aan exclusiviteit en onderscheid; Als gevolg van globalisering identificeren organisaties en individuen zich steeds meer met hun eigen regio; Als gevolg van (de enorme groei in) social media is de behoefte ontstaan bij individuen en organisaties zich sterker te onderscheiden resp. te profileren binnen de groep van social media; Oude sociaal-maatschappelijke waarden hebben dankzij de ontzuiling hun waarde verloren, waardoor organisaties en individuen op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om hun onderlinge verbondenheid uit te stralen. Door de Europese éénwording en het wegvallen van landsgrenzen groeit de belangstelling voor de eigen regio en het bewust zijn van de eigen cultuur en taal in deelgebieden van landen. Internet is dé aangewezen plek om hieraan uiting te geven. Fryslân is niet het eerste en zeker ook niet het laatste "regio binnen een land" dat ook op het wereldwijde web een stuk autonomie en onderscheidendheid opeist in de vorm van een eigen TLD. Dan is het prettig om te weten dat zoekmachines zoals Google sterk kijken naar het gebruikte TLD. Bedrijven die straks een.frl-tld hebben eindigen ten opzichte van vergelijkbare diensten en in combinatie met een zoekterm als Friesland hoger in de zoekresultaten dan bedrijven die dat niet hebben. 2 Bron: De Digitale Economie 2009 (CBS). 8/43

10 Onderscheidende kenmerken Identiteit staat op gespannen voet met de internetexpansie: hoe blijf je je onderscheiden en blijf je traffic genereren richting je internetactiviteiten in een markt die zo sterk groeit? Het voeren van het.frl TLD komt tegemoet aan de behoefte om je te onderscheiden qua identiteit en betekent een nieuwe impuls voor de Friese gemeenschap. Dankzij.frl is deze gemeenschap in staat om: Zich herkenbaar(der) op internet te profileren door zich te onderscheiden van gangbare TLD s zoals.nl of.com; De Friese identiteit en verbondenheid uit te stralen; Een hogere attentiewaarde met haar internetactiviteiten te bereiken; Een hoger exclusiviteits- en uniciteitsgehalte te hebben als het gaat om een domeinnaam. Voortvloeiend uit deze behoeften waaraan een.frl-domein appelleert bestaan er een aantal duidelijke toepassingen voor het voeren van een.frl-domein: Versterking van het imago van Fryslân en de Friese gemeenschap; Versterking van het merk Fryslân ; Versterking van de binding binnen de Friese gemeenschap; Vergroting van de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de regio, zowel nationaal als mondiaal; Verbeterde mogelijkheid voor bedrijven en inwoners om hun binding met de provincie Fryslân te laten zien; Betere vindbaarheid voor aanbieders van lokale diensten; Het duidelijk identificeerbaar aanbieden van content in de eigen taal; Nieuwe mogelijkheden voor communicatie tussen inwoners en bedrijven van de provincie Fryslân; Een vertrouwde en afgeschermde internetomgeving met meer kans op de uitgifte van domeinnamen voor lokale voorzieningen en merken. Technische consequenties Actief gebruik van het.frl-domein kent een aantal technische consequenties voor registrants die willen switchen van bijv. het.nl of.com TLD naar het.frl TLD. Ervan uitgaande dat het.frl-domein als primairy domain wordt ingezet, is een technische omzetting de belangrijkste consequentie. Het betreft hier inzet van relatief eenvoudige en volwassen technologie door de registry en de registrar, waardoor het afbreukrisico voor registrants laag is. Desgewenst worden hier door registrars richting registrants toegevoegde waardediensten aangeboden om eenvoudig te kunnen switchen. Aanvullende diensten Naast het leveren van de primaire dienstverlening (het leveren van een.frl-domeinnaam door registrars aan registrants), worden aanvullende, toegevoegde waarde diensten ontwikkeld en aangeboden. Doel hiervan is om actief gebruik door de registrant van een.frl-domeinnaam mogelijk te maken. Te denken valt aan: Levering van een Content Management Systeem (CMS); Grafische vormgeving; Ontwikkelen van een website; Hosting; Verhuisservice; Ondersteuning bij marketing of internet-marketing; Vertaling van anderstalige content naar Friestalige content. De aanvullende diensten worden niet door de registry zelf ontwikkeld en geproduceerd. De bedoeling is dat deze toegevoegde waarde diensten samen met een aantal preferred registrars worden ontwikkeld. Kosten en opbrengsten hiervan maken geen deel uit van de businesscase. 9/43

11 2.4 Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen Om een goed beeld te krijgen van strategische issues die samenhangen met de verwerving en exploitatie van het.frl-tld is een zogenaamde SWOT 3 -analyse gedaan, waarin externe kansen en bedreigingen en interne sterkten en zwakten zijn geïdentificeerd. Kansen (externe factoren) In Europa groeit het bewustzijn van het koesteren van de eigen identiteit, cultuur en taal in de regio. Het.cat domein (Catalonië) is hier illustratief voor. Het.frl domein sluit hierop aan, aangezien het de mogelijkheid geeft de verbondenheid met een regio expliciet en meer herkenbaar te maken in het internetdomein. Het.frl TLD biedt nieuwe kansen voor gebruikers die binnen het.nl domein de boot hebben gemist wanneer de gewenste domeinnaam reeds door een andere registrant in gebruik is. Het Fries zijn beperkt zich niet tot de provinciegrenzen van de provincie Fryslân. Een aantal regio s buiten Fryslân hebben een historische relatie met de provincie: een groot deel van Noord-Holland is bekend als West-Friesland, in het noorden van Duitsland ligt de streek Ost-Friesland en in het kustgebied van de Waddenzee zijn tot in Denemarken vissersplaatsen te vinden waar van oudsher Friese dialecten worden gesproken. Fryslân is tweetalig en de Friezen om utens (de Friezen dy t buten Fryslân wenje; en dêr binne der in soad fan!) hebben een nadrukkelijke relatie met Fryslân qua familiebanden en roots. Potentiële registrants die geen relatie met Fryslân hebben maar zich op internet willen onderscheiden met een domeinnaam. Bedreigingen (externe factoren) Het.frl top level domein is niet het eerste geografisch nabije internetdomein waarvan gebruikers uit Fryslân of anderszins verbonden met deze provincie gebruik kunnen maken. Een groot deel van de doelgroepen is al aanwezig op internet met een.nl-domein waarbij mogelijk al veel tijd en geld is geïnvesteerd in de vormgeving en de content van een website alsook de naamsbekendheid van het webadres. Informatie en communicatie zijn goud waard, dus een nieuw top level domein betekent volop kansen voor speculanten en domain investors. Door grootschalige verwerving van potentieel interessante domeinnamen met een hoge marktwaarde kan er prijsopdrijving ontstaan. Als deze partijen in het begin te veel domeinnamen kan claimen, bestaat de kans dat hierdoor de primaire markt wordt verstikt en het.frl-domein niet tot leven komt omdat het voor een te groot deel uit internetadressen bestaat die geparkeerd worden in afwachting van de hoogste bieder. Dit schaadt de waarde van het.frl domein en betekent frustratie en afbreukrisico aan de kant van toekomstige gebruikers. De import van.fr domeinnamen uit Frankrijk voor Friese afnemers kan mogelijk voor verwarring zorgen. Hierbij worden door een Amsterdamse registrar via een contactpersoon in Frankrijk domeinnamen in Fryslân verkocht. Het initiatief hiervoor is begin 2011 gestart; over het succes en de omvang van de groep die hiervan gebruik maakt, is geen nadere informatie bekend. Technisch-inhoudelijk en functioneel zal dit naar verwachting geen bedreiging voor het succes van het.frl domein betekenen. Wel is het zaak om de introductie van.frl voortvarend en spoedig op te pakken en daarbij.frl als enige echte Friese TLD te profileren. Naam-snatching, een andere partij welke ook FRL aanvraagt Andere regio s of belanghebbenden doen eveneens een aanvraag voor.frl of daarop lijkende domeinnaam bij ICANN. Te denken valt bijvoorbeeld aan regio s in Frankrijk, de stad Florence of de regio Ost-Friesland in Duitsland. Op dit moment zijn er overigens geen signalen bekend dat anderen het.frl- of een daarop lijkend TLD willen aanvragen. 3 Strong points, Weak points, Opportunities, Threats 10/43

12 Sterkten (interne factoren) Met de Provincie Fryslân als "moeder van het nieuwe merk" is de noodzakelijke vertegenwoordiging van de regionale overheid gewaarborgd, een belangrijke randvoorwaarde van ICANN. Daarnaast wordt er geprofiteerd van bekendheid, goede naam en uitgebreid netwerk van deze provincie:.frl is nieuw, betrouwbaar en geen eendagsvlieg..frl legt een natuurlijke verbinding met sociaal-culturele en economisch-maatschappelijke beleidsdoelstellingen van de Provincie Fryslân. Zwakten (interne factoren) Waar de front- en backoffice-activiteiten van het.frl-tld worden ondergebracht bij een nog op te richten juridische entiteit, wordt de verantwoordelijkheid voor sales en aftersales belegd bij derden, in het bijzonder bij de registrars. Inhoudelijk sturen en vooral ook bijsturen vormt hier mogelijk nog een uitdaging. Confrontatie van externe kansen en bedreigingen met respectievelijk interne sterkten en zwakten levert 3 kritische succesfactoren op voor het.frl-tld: 1. Een markt met potentie Leaver dea as slaef. Frysk en Frij. Friezen koesteren hun vrijheid en zijn trots op hun onderscheidenheid in cultuur en taal binnen Nederland. Dat de Friese band sterk is, blijkt uit het succes van Simmer 2000, een reünie waarbij duizenden Friezen vanuit de hele wereld terugkwamen en er gedurende de hele zomer tal van activiteiten en feestelijkheden werden georganiseerd. In dit speelveld zal de vraag of er interesse is voor een.frl domeinnaam al snel beantwoord worden met de tegenvraag "Wanneer kan ik het krijgen?". 2. Een merk met goede naam De Provincie is geen spreekbuis van Den Haag maar wordt juist ervaren als de stem die in Den Haag de vrijheid en de belangen van Friese burgers en het Friese bedrijfsleven behartigt. Het stempel "fan 'e Provinsje" opent in Fryslân deuren en geeft vertrouwen. 3. Mensen van betekenis De Provincie Fryslân verbindt mensen met toegang tot de juiste contacten en deskundigheid alsook met regionale marktkennis. 2.5 Doelstellingen en rolopvatting Provincie Fryslân Fryslân is een provincie met een geheel eigen sociaal-culturele identiteit. Hiermee onderscheidt zij zich nadrukkelijk van andere provincies en regio s. Dragers van deze eigen sociaal-culturele identiteit zijn onder andere de eigen taal en tradities. Een eigen TLD versterkt de eigen identiteit en leidt tot een grotere herkenbaarheid van de provincie op internet. Ook vanuit economisch perspectief is een eigen TLD interessant: een.frl TLD vergroot de vindbaarheid. Het zoeken naar content gerelateerd aan Friesland wordt daardoor sneller, eenvoudiger en eenduidiger. Een.frl TLD vertegenwoordigt voor de provincie Fryslân dus een grote sociaal-culturele maar ook economische meerwaarde en bevordert de interneteconomie in de provincie. Vanuit haar rol om de sociaal-culturele identiteit alsook de Friese economie te stimuleren, te versterken en verder te ontwikkelen ligt er vanuit de Provincie Fryslân een natuurlijke relatie om de verwerving en exploitatie van het.frl-tld te ondersteunen. Dit behoeft regulering, gericht op o.a. een ordelijk, tijdig en voorspelbaar uitgifteproces, een gezonde exploitatie en duidelijke spelregels gericht op transparantie en een open markt. Hier is een rol weggelegd voor de Provincie Fryslân: het opstellen van de zgn. policy voor het.frl TLD. ICANN verplicht tot het opstellen van een policy, die uitgewerkt en vastgesteld moet zijn voorafgaand aan het doen van de aanvraag. Op basis van een policy workshop 4 zijn in de vorm van een draft-policy de meest relevante onderdelen voor een op te stellen policy benoemd, te weten: Voorwaarden aan registrerende partijen; Voorwaarden aan domeinnamen; 11/43

Internet Academie. Datum : 14 december 2009

Internet Academie. Datum : 14 december 2009 Haalbaarheidsonderzoek.frl Top Level Domein, namens de werkgroep.frl Top Level Domein Status: Eindversie Versie: 5.0 Auteursrecht voorbehouden. Dit document is uitsluitend voor intern gebruik voor die

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Kennisnet 2. Advies infrastructuur Kennisnet na 2003. 2002 Kennisnet.nl

Kennisnet 2. Advies infrastructuur Kennisnet na 2003. 2002 Kennisnet.nl Kennisnet 2 Advies infrastructuur Kennisnet na 2003 2002 Kennisnet.nl Samenvatting In 1997 is de overheid gestart met de aanleg van Kennisnet, de internet-basisinfrastructuur voor het Nederlandse onderwijs.

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Rapport Rekenkamer Oost-Nederland op koers: een onderzoek naar de Innovatieroute Twente. redactioneel aangepast naar aanleiding van bespreking in de statencommissie EMB.

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 2; Uitwerking ontwikkeling AGEM en financiën AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 Doorlichting MFC It Vleckehûs 6 december 2013 Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 9285 ZV BUITENPOST Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD AMERSFOORT

Nadere informatie

CLUSTERPROJECT E-LEARNING

CLUSTERPROJECT E-LEARNING CLUSTERPROJECT E-LEARNING 1 INLEIDING... 3 1.1 WOORD VOORAF... 3 1.2 VERANTWOORDING... 3 2 VRAAGSTELLING EN DOELSTELLING... 6 2.1 VRAAGSTELLING... 6 2.2 DOELSTELLING... 6 2.3 CONCRETE DOELEN... 7 3 EFFECTEN...

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Strategisch Informatiebeleid Provincie Noord-Brabant

Strategisch Informatiebeleid Provincie Noord-Brabant Strategisch Informatiebeleid Provincie Noord-Brabant Deel II: Rapport van bevindingen 6 februari 2012 ISBN 978-90-8768-033-6 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000 5600 CA Eindhoven

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar')

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar') Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar')

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

# breedbandbrabantbreed

# breedbandbrabantbreed # breedbandbrabantbreed Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, shertogenbosch, Heusden, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode,

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie Thonik, 03 augustus 2009 WieWasWie Communicatie Plan, Strategie en Middelen Thonik, 03 augustus 2009 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen Aanleiding WieWasWie 5

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum Marketing/Communicatie Plan ten behoeve van de promotie van Leidschendam - Centrum Door : Tekst en fotografie Preneurl. BV Aakwerf 2, 2725 CN Zoetermeer, T:079 3433996 E:info@preneurl.com Van : Ing. Datum

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postadres Postbus 30435 2500 GK Den Haag Bezoekadres Nassaulaan 12 2514 JS Den Haag Cultuur-Ondernemen

Nadere informatie

Afstudeerproject; FiftySix Avenue BV: Gewoon Pasklaar. Jeffrey Koldenhof Studentnummer 2423354. Marketing& International Management

Afstudeerproject; FiftySix Avenue BV: Gewoon Pasklaar. Jeffrey Koldenhof Studentnummer 2423354. Marketing& International Management Afstudeerproject; FiftySix Avenue BV: Gewoon Pasklaar Naam: Jeffrey Koldenhof Studentnummer 2423354 Hogeschool: Saxion Deventer Academie: Marketing& International Management Opleiding: Commerciële Economie

Nadere informatie

Crowdfunding in Gelderland

Crowdfunding in Gelderland Crowdfunding in Gelderland Onderzoek naar crowdfunding als middel van financiering voor het bedrijfsleven in Gelderland. 27-1-2014 Stefan Fiddelaar Gijsbert Geluk Boudewijn Zuijderhoudt Direction Subsidies

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES samenstelling 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord...7 2 De uitdaging: Brede scholen in multifunctionele accommodaties...9 2.1 Leidraad voor multifunctionele

Nadere informatie