1. Afkortingen en Definities

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Afkortingen en Definities"

Transcriptie

1 1. Afkortingen en Definities Algemene voorwaarden Beschikbaarheid Contractant, afnemer Hersteltijd ` Kantooruren Leverancier/bamz Locatie Noodreparaties Ondersteuning Overeenkomst Partij Preventief onderhoud Algemene voorwaarden Bamz zoals gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Leeuwarden onder nummer Het percentage van de totale tijd, gemeten over een volledige maand, waarin geen sprake is van een storing. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bamz een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft gesloten. De tijd, door Bamz gemeten en geregistreerd, tussen de storingsmelding door de afnemer aan Bamz dan wel geconstateerd door Bamz en het gereed melden van de storing door Bamz aan de afnemer. (dan wel het tijdstip waarop Bamz de gereedmelding tracht door te geven) Van maandag tot en met vrijdag tussen en uur. Algemene erkende feestdagen en door Bamz aangekondigde dagen zijn geen werkdagen. Bamz, gevestigd te Berlikum, Nederland, die via websites en/of diensten (al dan niet van derden) ter beschikking stelt of daarover informatie verschaft of met wie afnemer ter zake van die producten en/of diensten een overeenkomst heeft gesloten. Onder leverancier kan mede worden begrepen een aangewezen reseller. De fysieke plaats waar de netwerkconfiguratie zich bevindt en welke locatie in ieder geval is voorzien van een brandblusinrichting, airconditioning, beveiligingsmaatregelen, (nood)stroomvoorziening en telecommunicatieverbindingen naar het internet. Onvoorzien noodherstel ter voorkoming van storing. Leverancier heeft een risico-inschatting uitgevoerd, waaruit is gebleken dat het niet uitvoeren van het herstelwerk een groot risico voor de dienst opleveren Het verlenen van (telefonische) assistentie door medewerkers van leverancier. De algemene voorwaarden, alsmede een (bestel)formulier en/of enige andere conform de algemene voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting. Iedere partij bij de overeenkomst. Het uitvoeren van geplande werkzaamheden aan het netwerk, de hardware of de software om zodoende de kwaliteit van de dienst te kunnen handhaven.

2 Product Ieder op grond van de overeenkomst door of via de websites van leverancier ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van de verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product of dienst, waaronder mede begrepen programmatuur en apparatuur. Programmatuur Reactietijd Registry Startdatum Site SLA Storing TLD programma's in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende website(s) en documentatie. De tijd tussen een storingsmelding en het eerste contact met de afnemer inzake de voortgang van de storingsopheffing. Een registry is de organisatie welke houdergegevens, administratieve contactpersonen en technische contactgegevens in een database in beheer heeft. De registry beheert de registraties van de domeinnamen onder het TLD. Datum vanaf wanneer de overeenkomst van kracht is. De website te vinden op de domeinnaam: of ander in beheer van leverancier zijnde websites waarop onder meer haar diensten en producten aan derden ter beschikking stelt, dan wel een (onderdeel van een) website welke in opdracht van afnemer wordt ontwikkeld door leverancier en/of door haar ingeschakelde derden. Deze Service Level Agreement, waarin de rechten en plichten betreffende de overeengekomen kwaliteitsniveaus van een dienst zijn vastgelegd, en welke deel uitmaakt van de individuele overeenkomst. Een onderbreking in een service van de hosting omgeving die beschikbaarheid van die service onmogelijk maakt. Top Level Domain: Dit is het meest rechtse deel van een domeinadres na de punt. Deze lettercombinatie verwijst naar een type organisatie (.net voor een openbaar netwerk,.com voor een commercieel bedrijf) of een land (.nl voor Nederland)

3 2. Toepasselijkheid 2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen leverancier en afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst. 2.2 De algemene voorwaarden zijn teven van toepassing op ieder gebruik door afnemer als ook bezoeker van de website. 2.3 Voor specifieke diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden. 2.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene (inkoop)voorwaarden uitgesloten. 2.5 Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd dan wel opgevraagd via: 100procenthosting.nl/pdf/algemene-voorwaarden.pdf 2.6 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, is Nederlands recht van toepassing 3. Totstandkoming overeenkomst 3.1 Uitingen van leverancier op de website met betrekking tot het ter beschikking stellen van diensten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende diensten. De overeenkomst komt tot stand indien de leverancier dit bevestigd. Bevestiging kan elektronisch of schriftelijk plaatsvinden. Bevestiging van de leverancier wordt eveneens geacht te hebben plaatsgevonden indien afnemer toegang tot diensten van leverancier krijgt via de website. 3.2 Afnemer plaatst in beginsel een bestelling via internet waarin zij verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Afnemer gaat er meer akkoord dat domeinnamen en overige producten direct geregistreerd en geleverd worden. Leverancier is gerechtigd te wachten met levering totdat betaling is ontvangen, zonder opgaaf van reden. Bestellingen mogen ook tot stand komen indien afnemer een telefonische opdracht of opdracht via internet geeft en zich daarbij identificeert door middel van een door leverancier verstrekt wachtwoord of het wachtwoord dat op het bestelmoment het juiste wachtwoord is voor het controlpanel van het account van afnemer. 3.3 Spelfouten in domeinnamen die tot stand zijn gekomen door een (telefonische)bestelling zijn voor risico en rekening van afnemer. 3.4 Leverancier is gerechtigd zich bij de uitvoering van een overeenkomst door derden te laten bijstaan en/of die werkzaamheden (geheel of gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren, dit alles zonder kennisgeving aan de opdrachtgever. 3.5 De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de periode van twaalf (12) maanden, tenzij anders is overeengekomen. Tussentijdse opzegging is uitgesloten. 3.6 Een duurovereenkomst als bedoeld in het vorige lid wordt, indien geen opzegging door een der partijen heeft plaatsgevonden, stilzwijgend verlengd met de periode die is afgesproken in de laatst geldende overeenkomst. Een duurovereenkomst kan door beide contractpartijen, uitsluitend schriftelijk, worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand voor het aflopen van de contractperiode. Uitdrukkelijk wordt hier opgemerkt, dat een verhuizing van een domeinnaam naar een andere dienstverlener géén opzegging inhoudt. 3.7 Opzegging kan per post, per fax op per geschieden middels het opzegformulier, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop leverancier de opzegging ontvangt. Bij opzegging voorzien te zijn van de handtekening van de opdrachtgever. 3.8 Het is afnemer niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van leverancier haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden.

4 3.9 Overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer kunnen worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop: a. Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard; b. Afnemer voorlopige surseance van betaling aanvraagt; c. Afnemer door beslaglegging op de eigendommen van afnemer, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest; d. Naar het oordeel van leverancier inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden; e. Afnemer in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden. Het voorgaande laat onverlet het recht van leverancier om volledige schadevergoeding te vorderen van Afnemer; f. Afnemer komt te overlijden In geval van een ontbinding of opzegging als bedoeld in dit artikel zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen: a. openstaande betalingen; b. geheimhouding; c. Intellectuele Eigendomsrechten; d. aansprakelijkheid; Deze zullen blijven bestaan voor zolang als Leverancier op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken Indien een domeinnaam door leverancier op naam van leverancier voor de afnemer is geregistreerd, wordt er medewerking verleend aan de opdrachten van de afnemer met betrekking tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. Bij alle geschillen in en buiten rechte wordt de leverancier, die houder is van een dergelijke domeinnaam de kans geboden de desbetreffende domeinnaam op eigen titel over te nemen, mits alle openstaande facturen zijn voldaan. Indien de opdrachtgever hier binnen 48 uur geen gehoor aan geeft, wordt de registratie van de domeinnaam door leverancier ongedaan gemaakt. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Bij de overdracht van de domeinnaam wordt een nader te bepalen toeslag vastgelegd Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en de belangen van de afnemer naar beste weten behartigen en streven naar een voor de afnemer bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal leverancier de afnemer op de hoogte houden van de voortgang van werkzaamheden. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap Afnemer is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat in het resultaat zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt onder ander verstaan: fonts, software, huisstijlelementen, foto's, video's & muziek Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt, heeft leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening brengen De afnemer stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van diensten van leverancier. Indien afnemer bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dat ten allen tijde schriftelijk aan leverancier kenbaar maken.

5 4. Prijzen en betalingsverplichtingen afnemer 4.1 Afnemer betaalt voor de bestelde Diensten en/of Producten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Voor zover niet in de Overeenkomst vastgelegd geldt het bij Leverancier gebruikelijke onderhoudstarief. Betaling vindt plaats op de in het bestelformulier of elders op de Website door Leverancier of derden aangegeven wijze. 4.2 Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande toestemming van Afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Afnemer aan Leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Leverancier is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 4.3 Afnemer aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 4.2 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Afnemer en Leverancier, kunnen worden beïnvloed. 4.4 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Leverancier Afnemer tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties. 4.5 Prijzen zijn inclusief btw en exclusief administratiekosten en andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Facturen dienen binnen een periode van 30 dagen betaald te zijn. 4.6 Indien Afnemer zeven dagen na aanmaning zijdens Leverancier nog steeds niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, worden alle Producten waarop de wanbetaling betrekking heeft in het account door leverancier beëindigd. Domeinnamen van afnemer worden opgeheven en in sommige gevallen overgedragen op naam van leverancier, zulks ter bepaling door leverancier. Na betaling van de vorderingen en incassokosten kan leverancier de domeinnamen weer op naam van afnemer registreren mits deze niet door derden is geregistreerd. Eventuele overname-, en quarantaine kosten komen voor rekening van afnemer. leverancier kan de, in het kader van de overeenkomst, ontvangen of gegenereerde producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat afnemer alle aan leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft. 4.7 Indien na automatische incasso betaling niet incasseerbaar blijkt te zijn, heeft Leverancier het recht administratiekosten in rekening te brengen. Wanneer afnemer ten onrechte haar incasso storneert heeft leverancier het recht administratiekosten in rekening te brengen. In beginsel bedragen deze administratiekosten 25,- (excl. btw). Leverancier heeft het recht de hoogte van deze administratiekosten aan te passen. 4.8 Indien afnemer een verlenging van de dienstverlening is overeengekomen met leverancier betaalt afnemer de overeengekomen prijs voor het opeenvolgend jaar steeds jaarlijks in dezelfde maand als die waarin de oorspronkelijke overeenkomst is gesloten. Indien afnemer de overeenkomst met leverancier beëindigt en recht op restitutie mocht bestaan, dan wordt afnemer gecrediteerd voor de gefactureerde en betaalde jaartermijn en worden de wel genoten 4.10 Zolang Afnemer in betalingsverzuim is, heeft Leverancier het recht om een eigen redirect in te stellen of commerciële advertenties te plaatsen op de website van Afnemer. De inkomsten van deze advertenties vloeien naar Leverancier. Wanneer Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan kan hij weer gebruikmaken van zijn domeinnaam. De redirect of commerciële advertenties word(t)(en) in dat geval verwijderd Indien Afnemer een automatische incasso storneert, heeft Leverancier het recht om een eigen redirect in te stellen of commerciële advertenties te plaatsen op de website van Afnemer. De inkomsten van deze advertenties vloeien naar Leverancier. Wanneer Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan kan hij weer gebruikmaken van zijn domeinnaam. De redirect of commerciële advertenties word(t)(en) in dat geval verwijderd.

6 4.12 In geval Afnemer in verzuim is met (volledige) betaling van de door Leverancier aan Afnemer in rekening gebrachte bedragen, dan is Afnemer aan Leverancier buitengerechtelijke kosten c.q. gerechtelijke kosten, verschuldigd, waarbij het navolgende geldt: a) Ten aanzien van Afnemer (niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) maakt Leverancier aanspraak op de wettelijk maximaal vastgestelde vergoeding voor buitengerechtelijke(incasso)kosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, indien het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog binnen 14 dagen na aanmaning door Afnemer aan Leverancier wordt voldaan. b) Ten aanzien van Afnemer (handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) maakt Leverancier aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op basis van de tarieven als bepaald in Rapport Voorwerk II Leverancier behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf, de op de Website, in reclame en in reeds bestaande overeenkomsten vermelde prijzen zonder voorafgaande aankondiging jaarlijks te verhogen met een bepaald percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan vijf (5) procent, vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het Centraal Bureau van Statistiek, voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhoging naar aanleiding van de door leverancier toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is integraal onderdeel van de overeengekomen prijs. 5. Reclame 5.1 De afnemer dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren. Indien dit niet gebeurt, vervalt elke aanspraak ten aanzien van leverancier. 5.2 Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd of had behoren te worden geconstateerd. Wanneer dit niet gebeurt, vervalt elke aanspraak ten aanzien van leverancier. 5.3 Indien de reclame gegrond is worden de geleverde diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. 5.5 Reclame laat de overige verplichtingen van de afnemer onverlet en heeft aldus geen opschortende werking. 6. Verplichtingen van de afnemer 6.1 De afnemer is verplicht tot betaling op de wijze zoals in artikel 4 van deze algemene voorwaarden. 6.2 De afnemer is verplicht om door leverancier verstrekte aanmeldingsformulier volledig en correct naar waarheid in te vullen. Onjuist en/of onvolledige aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen. 6.3 De afnemer zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. 6.4 Het is de afnemer niet toegestaan het systeem en de webruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nettiguette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en

7 gedragingen: * Het ongevraagd verzenden van met soortgelijke inhoud en/of het posten van wervende berichten in nieuwsgroepen op het internet(spamming). Hieronder is ook spam inbegrepen die via elke andere dienstverlener wordt verstuurd met referentie aan een website, domeinnaam, adres of andere dienst bij leverancier; * Het wederrechtelijk inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; * Het verspreiden en/of openbaar maken van onrechtmatige en/of strafbare gegevens, waaronder racistische uitingen, (kinder)pornografie, crimineel dataverkeer, en beledigende uitingen; * Het wederrechtelijk binnendringen in ander computers of computersystemen op het internet(hacking), waarbij de afnemer enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel en/of beveiligingsgaten. Hieronder vallen ook de servers van leverancier. * Het bewust danwel onbewust overbelasten van de server; * Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; * Het schenden van de privacy van derden, zicht discriminerend uitlaten over derden en het schaden van de openbare orde. 6.5 De afnemer onthoudt zich ervan overige afnemers en/of Internetgebruikers te hinderen en/of schade toe te brengen aan systemen. Het is de afnemer niet toegestaan om processen of programma's -al dan niet via de Webserver- op te starten, welke leverancier, overige afnemers en/of Internetgebruikers hinder of schade kan toebrengen. In dezen is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de zijde van de afnemer, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, 'open relaying' door een verkeerd geconfigureerde server. Leverancier is gerechtigd om bij constatering van hinder, dan wel bij toebrengen van schade de prestatie van haar kant (tijdelijk) op te schorten. Leverancier zal de afnemer hiervan op de hoogte brengen, tenzij zulks in redelijkheid niet van leverancier kan worden verlangd. Nimmer kan hierbij enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook aan de kant van de afnemer. 6.6 De afnemer is te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Account. In navolging hiervan is de afnemer verplicht zijn Accountgegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Indien de afnemer meent, dat derden zich wederrechtelijk toegang hebben verschaft tot de Dienst, is hij of zij verplicht hier direct melding van te maken bij leverancier. Deze melding kan worden gericht aan het volgende adres: 6.7 Indien leverancier op de gehuurde ruimte van de afnemer data aantreft welke in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden in de breedste zin des woord, behoudt leverancier zich het recht deze zonder enig overleg te verwijderen en hier eventuele overheidsinstanties over in te lichten. 6.8 Leverancier houdt zich het recht voor om aan afnemer de toegang tot de dienst te ontzeggen zonder dat bij afnemer of enige derde recht bestaat op teruggave van gelden, indien afnemer in strijd handelt met de voorgaande artikelen en de nog te volgen artikelen van deze algemene voorwaarden. 6.9 Leverancier zal wegens weigering van toegang tot de dienst op grond van deze algemene voorwaarden nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden met het oog op dit artikel. Afnemer is ten alle tijde aansprakelijk voor eventuele schade die leverancier of derden oplopen als gevolg van het niet naleven van het gestelde in deze algemene voorwaarden.

8 6.10 De afnemer draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem te verkrijgen De afnemer draagt zorg voor de opslag van back-ups en andere relevante gegevens. Leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van de hiervoor bedoelde gegevens De afnemer is gebonden aan de hoeveelheid Webruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De afnemer is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden De afnemer geeft bij het aangaan van de overeenkomst toestemming aan leverancier zijn persoonsgegevens op te nemen in de Persoonsregistratie van leverancier welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze Persoonsregistratie bevat tevens Accountgegevens alsook verbruiksgegevens en is slechts toegankelijk voor leverancier. De Persoonsregistratie wordt niet aan derden verstrekt, tenzij leverancier hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is. 7. Garanties en aansprakelijkheid van leverancier 7.1 Leverancier is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar leverancier weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Leverancier kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voorkomend uit de relatie met leverancier of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met leverancier. 7.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 7.1 van de algemene voorwaarden, is leverancier ingeval van grove schuld of opzet slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst. 7.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Gezien het op het internet groot aantal knooppunten, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen en/of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Leverancier kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. 7.4 Leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door de afnemer op zijn website of webserver gepubliceerd materiaal. Indien er conform artikel 7.1 van de algemene voorwaarden melding wordt gemaakt van wederrechtelijk handelen door de afnemer, rust op leverancier een onderzoeksplicht. 7.5 De afnemer is aansprakelijk voor alle schade die leverancier en derden mochten lijden ten gevolge van een aan de afnemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis, voortvloeiend uit de overeenkomst. 7.6 De afnemer dient leverancier schriftelijk danwel per op de hoogte te brengen van alle relevante wijzigingen in zijn gegevens. Indien de afnemer dit nalaat, is afnemer aansprakelijk voor alle schade die leverancier als gevolg daarvan lijdt. 7.7 Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of beschadiging van enige data van leverancier welke bij onderhoud en/of storing optraden. Afnemer vrijwaart leverancier dan ook van iedere aansprakelijkheid. 7.8 Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten door enig downtime van de servers en of onderhoud hieraan. Afnemer vrijwaart leverancier dan ook van enige aansprakelijkheid.

9 7.9 In alle gevallen van een uiteindelijke aansprakelijkheid is leverancier slechte aansprakelijk, ongeacht de daadwerkelijke omvang van de schade, tot maximaal van het bedrag dat afnemer het afgelopen jaar voor de betreffende dienst heeft betaald. Indien middels uitspraak van de aansprakelijkheidsverzekeraar van leverancier is vast komen te staan dat de aansprakelijkheid van leverancier een omvang heeft groter dan het bedrag dat de opdrachtgever het afgelopen jaar voor de betreffende dienst heeft betaald, is leverancier slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert De afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontataan door het wederrechtelijke, dan wel het onzorgvuldige gebruik van de aan de afnemer geleverde dienst(en). 8. Overmacht 8.1 Hoewel leverancier zich heeft verbonden om Diensten en programmatuur te leveren waaraan met grote zorg en vakbekwaamheid is gewerkt, kan de afnemer in geval van overmacht leverancier nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen door klanten van leverancier veroorzaakt, storingen in de hardware en software, storingen in de verbinding met het Internet, storingen in de telecommunicatieinfrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen zijdens leverancier opgeschort tot op het moment dat leverancier alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder dat leverancier in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming en zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. 8.2 Indien leverancier, door overmacht, langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst, zonder inachtneming van de minimale opzegtermijn uit het volgende artikel, te ontbinden.

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15.

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15. Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van KunstICT Webhosting te Stadskanaal (hierna ook te noemen KunstICT Webhosting) Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1 Definities

Algemene voorwaarden 1 Definities Algemene voorwaarden 1 Definities Agar Hosting. De volgende begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de hierna omschreven betekenis. Gedefinieerde begrippen worden in de tekst met een hoofdletter

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Definities Toepasselijkheid voorwaarden Aanbieding en acceptatie Aanvang overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Definities Toepasselijkheid voorwaarden Aanbieding en acceptatie Aanvang overeenkomst

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1. Definities Algemene voorwaarden De volgende begrippen hebben in de communicatie van Webunity de hierna omschreven betekenis. In onze communicatie kunt U deze begrippen herkennen doordat zij met een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2online

Algemene voorwaarden 2online Algemene voorwaarden 2online 1. Definities 1. 2online (voorheen ook wel Gamesnel / IT on Request): de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem

GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem Versie 5.1.1 01-05-2010 Algemene Voorwaarden van: Global Webhosting, gevestigd en kantoorhoudend in Haarlem Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Solutions4Hosting. Algemene voorwaarden. Laatst gewijzigd: 11-03-2014

Solutions4Hosting. Algemene voorwaarden. Laatst gewijzigd: 11-03-2014 Solutions4Hosting Algemene voorwaarden Laatst gewijzigd: 11-03-2014 Artikel 1 Definities 1.1 Onder Aanmeldingsformulier wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden levering van diensten door Maakum B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34216344.

Algemene Voorwaarden levering van diensten door Maakum B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34216344. Algemene Voorwaarden levering van diensten door Maakum B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34216344. 1. Definities 1. Maakum: Maakum B.V. 2. Deze voorwaarden hebben betrekking

Nadere informatie

1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189.

1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189. 1.2 De klant: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

HostingNet. Algemene Voorwaarden

HostingNet. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis: 1. Bestelformulier Elektronisch document ( winkelmand ) dat ter beschikking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout.

Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout. Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Kameleon Webdesign. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Smartbit BVBA 1 Definities 1.1 Onder 'Aanmeldingsformulier' wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door Smartbit. 1.2 Onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL 1 Algemeen 1.1 Onder Opdrachtnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: de voorwaarden) verstaan GWorkz. 1.2 Onder Opdrachtnemer worden

Nadere informatie

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions.

1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. ALGEMENE VOORWAARDEN 1 - DEFINITIES 1.1 - Onder 'EK-Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (nummer 05078937) EK-Hosting Internet Solutions. 1.2 - Onder 'Bestelling, Registratie

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sistema

Algemene voorwaarden Sistema Algemene voorwaarden Sistema Algemene leveringsvoorwaarden Sistema gevestigd te Breda. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Sistema. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen

Nadere informatie

Princen Internet Diensten B.V.

Princen Internet Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1. Princen Group: onder Princen Group valt eveneens. Deze algemene voorwaarden zijn aldus eveneens van toepassing op. 1.2. Cliënt: de partij die met Princen Group een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van

Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van Pagina 1 van 13 Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden voor levering van diensten en producten (door NIKOLAI NL Design Studio).

Nadere informatie